Вы находитесь на странице: 1из 4

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS:

LAGER ONDERWIJS
LESONTWERP
Naam: Naomi Peeters
Katholieke Hogeschool Leuven
Departement Lerarenopleiding
Professioneel gerichte bachelor in het
onderwijs: lager onderwijs
Campus Heverlee
Hertogstraat 178 - 3001 Heverlee
Tel. 016 37 56 00 Fax 016 37 56 99
Campus Diest
Weerstandsplein 2 3290 Diest
Tel. 013 35 06 90 Fax 013 33 54 01

Klas DLO: 3 BALO 2

Studietrajectbegeleider: Mnr. DAlleine


Mentor: Mevr. De Brue
Deze lesvoorbereiding

- werd ingediend op ___________


in orde
kleine aanpassing nodig
te herwerken en opnieuw indienen op ___________

school

: VBS Sterrebeek

leergebied

: Godsdienst

klas en leerjaar

: 1A

vakonderdeel

: Geboorte en groei

aantal leerlingen

: 15 leerlingen

lesonderwerp

: Even wegdromen: als ik groot ben ...


Ook Jezus had een droom.

datum (data)

: Vrijdag 27 november 2015

lestijden

van 11.10

tot

12.00

uur

SITUERING IN EINDTERMEN/LEERPLAN:
Leerplandoelen Godsdienst VVKBaO: 5.2.1.6. Geboorte en groei
K: Kinderen kunnen kennismaken met Jezus, die als kind opgegroeid is in zijn eigen cultuur en omgeving, en zijn leven zag als een
opdracht van God, zijn Vader.
LESDOELEN:
De leerlingen zijn bereid om actief deel te nemen aan de les. (DA)
De leerlingen luisteren naar de juf en de medeleerlingen. (S)
De leerlingen kunnen verwoorden waarom ze groot of klein willen zijn. (C)
De leerlingen kunnen ontdekken, zowel in het Bijbelverhaal als bij zichzelf, om dicht bij God te willen zijn. (C)
BRONNEN: handboeken, naslagwerken, documentatie van oefenschool of medestudenten (in te vullen volgens APA-systeem)

Verhelst, M.; Acke, N.; Augustyns, M.& Baeten, S. (2002-2010). Handleiding Tov 1. Antwerpen: Pelckmans.
Thomas. Jezus in de tempel. Geraadpleegd op 16 november 2015, van http://www.kuleuven.be/thomas/page/leerplannen/.
Jw.
Jezus
in
de
tempel.
Geraadpleegd
op
16
november
2015,
van
http://www.jw.org/nl/publicaties/boeken/bijbelverhalen/6/jonge-jezus-tempel/.

In samenwerking met Dorien Wallenus.


AANVRAAG MATERIAAL STAGESCHOOL

ONDERWIJSLEERMIDDELEN

- voor de lesgever:

- voor de lesgever:

- voor de leerlingen:

Bijbelverhaal en verhaal Als ik groot ben


Materiaal Godly Play
De Prent
- voor de leerlingen:
1. Een stoel
2. Een kussen

DIDACTISCHE VERANTWOORDING/REFLECTIE in functie van ingeschatte beginsituatie of aandachtspunt voor de les

Deze les maken de leerlingen kennis met het Bijbelverhaal Jezus in de tempel. Ook gaan ze op zoek naar zichzelf: Wanneer wil ik
groot zijn? Wanneer wil ik klein zijn?.
De volgende didactische principes, die ik hanteer in deze les, kan ik mondeling verantwoorden: handelen op verschillende niveaus,
activiteitsprincipe, belangstellings- en motivatieprincipe, dialogisch onderwijzen, principe gevarieerde oefening en herhaling,
stimuleren van initiatief/creativiteit/expressie.
T

LESGANG (gestructureerde fasering waaruit doelgerichtheid moet blijken).


1

LESWERKVORMEN:
Bijbelverhaal bespreken:
Stappen van bespreking:

bespreken gebeurtenissen in het verhaal


vergelijken met zichzelf
verwoorden diepgaande betekenis
terugkoppelen naar het verhaal

Godly Play:
Fases van Godly Play

het binnenkomen
het vertelmoment: het verhaal vertellen, beluisteren
op het eigen leven betrekken
Ik vraag me af wat je het mooist vond?
Ik vraag me af wie jij zou kunnen zijn?
de creatieve verwerking
een feestelijk dankmoment
het afscheid

Bibliodrama:
De leerkracht zet een stoel in het midden van de groep. Wanneer een leerling op die stoel gaat zitten, is hij/zij een
personage uit het verhaal. De andere leerlingen stellen vragen aan de personage, de leerling antwoordt vanuit het
personage.
Bibliodrama is een heel bijzondere werkvorm aan de hand van verhalen. In het woord bibliodrama refereert biblio aan boek en drama
aan spel. Bibliodrama is dus een spelvorm rond boeken of verhalen. Bibliodrama wordt over het algemeen in groepen gespeeld.
Deelnemers in de bibliodrama-groep verkennen samen een verhaal. Dit kan een overbekend verhaal of juist een volstrekt onbekend
verhaal zijn. Tijdens en door het spel komen de deelnemers veel meer aan de weet over het betreffende verhaal. Maar vaak blijft het niet
daarbij.
Bijzonder is dat deelnemers door gebruik te maken van de setting van het verhaal juist vaak ook veel meer te weten komen over zichzelf.
En wanneer het bibliodramaspel daar van tevoren op wordt voorbereid kan het er ook toe bijdragen dat deelnemers meer aan de weet
komen over de andere deelnemers. Als zodanig kan bibliodrama een instrument zijn dat bijdraagt aan groepsvorming.
Bij bibliodrama wordt door deelnemers niet een verhaal nagespeeld. Het is juist essentieel dat de deelnemers met ieders voorkennis en
levenservaring instappen in het verhaal en vervolgens met andere deelnemers er een creatieve invulling aan gaan geven.

Klasorganisatie
1. Inleiding
Verbaal aanbiedende werkvorm
2

1.2 Luisteren naar bezinningsgebed.


Gebed
Lieve God,
Ik mag groeien. Ik verander. Ik word groter.
Soms wil ik al veel groter zijn. Ik wil mr kunnen!
Soms is dat vervelend, maar meestal is het fijn.
- Wat vind je van het gebed?
- Voel jij je soms ook zo?

32

2. Kern + verwerking
Klassikale opdrachtsvorm
2.1. Luisteren naar het verhaal: Als ik groot ben.

Verhaal handleiding p. 109


2

Lkr geeft lln een tikje en ze mogen zich verplaatsen naar de vertelhoek. (het binnenkomen)
- Wie van jullie zou al groter willen zijn? Waarom?
Lkr leest het verhaal: Als ik groot ben voor.
Klasgesprek - Kringgesprek
2.2. Bespreken van het verhaal.
5
- Hoe voelt Joeri zich?
- Voel jij je soms ook op die manier?
- Wanneer wil jij groot zijn?
- Waarvoor zou jij bang zijn?
- Zou jij mama of papa willen worden?
- Wanneer wil jij klein zijn?
- Is het altijd leuk om groot te zijn? Wanneer wel/niet?
- Joeri zegt: Als je klein bent, kun je wegkruipen in het veiligste plekje van de wereld. Wat is jouw veiligste plekje?
Klassikale opdrachtsvorm
2.3. Aandachtig luisteren naar het verhaal: de 12-jarige Jezus in de tempel.
5

Eenvoudige pionnen, deken, doosje, ...


(het vertelmoment: het verhaal vertellen, beluisteren)
Zoals Joeri groot wil zijn, ga ik jullie ook een verhaal vertellen over Jezus die net zoals jullie is opgegroeid in een gezin en
waarbij Jezus groot wordt. Luister goed!
Lkr vertelt het verhaal -> werkvorm Godly Play.
Onderwijsleergesprek - Kringgesprek
2.4. Bespreken van het verhaal. (onderwijsleergesprek, kringgesprek)

6
Lkr stelt vragen over het verhaal. (bespreken gebeurtenissen in het verhaal)
- Hoe oud is Jezus? (12 jaar) Net zoals de kinderen in het zesde leerjaar.
- Wat gebeurt er in het verhaal?
- Wat antwoordt Jezus op de vraag van zijn moeder Maria?
- Waarom zou hij dat zeggen?
...
Lkr stelt vragen die betrekking hebben op de kinderen hun leven. (op het eigen leven betrekken) (vergelijken met zichzelf)
- Voel jij je soms ook zo?
- Heb jij dit ook al eens meegemaakt? (ouders kwijt, alleen achtergebleven ...)
- Wou jij ook iets meer te weten komen (over een onderwerp)? Wat heb je dan gedaan?
- Heb jij ook, zoals Jezus in het verhaal, al eens dicht bij God willen zijn? (verwoorden diepgaande betekenis)
- Op welke manier kom jij in contact met God?
- Hoe deed Jezus dit in het verhaal? (terugkoppelen naar het verhaal)
- Ik vraag me af wat je het mooist vond?
- Ik vraag me af wie jij zou kunnen zijn?
Klassikale opdrachtsvorm - Onderwijsleergesprek
2.5. Uitvoeren van een bibliodrama. (creatieve verwerking)
10

Kussen, stoel
Lkr en lln voeren een bibliodrama uit over het verhaal.
Enkele voorbeelden van vragen:
- Aan Jezus: Waarom ging je niet mee met je ouders? Waarom ging je naar de tempel?
3

- Aan Maria: Waarom had je niet gedacht dat hij in het huis van God zou zijn?
- Leerders in tempel: Wat vonden jullie van Jezus? Waren jullie verbaasd over zijn interesse in/kennis over God?
...
Klassikale opdrachtsvorm
2.6. Uitvoeren van feestelijk dankmoment. (feestelijk dankmoment)
3
Net zoals Jezus met zijn ouders het paasfeest gingen vieren, vieren wij nu dat we mogen nadenken over hoe we dicht bij
God kunnen zijn en over hoe we groot of klein willen zijn. En feesten gaat meestal gepaard met eten, daarom krijgt ieder
van jullie een nic nackoekje. We maken het even stil en bedenken wat we deze les geleerd of ontdekt hebben.
5

4. Afronding
Klassikale opdrachtsvorm

4.1. Reflecteren op afgelopen les.


- Wat heb jij geleerd of ontdekt van jezelf deze les?
- Wat vond je leuk wat we gedaan hebben?
- Vond je iets moeilijk om te doen?

Wanneer ik een tik op je hoofd geef, mag je op je stoel gaan zitten. (het afscheid)
Klasorganisatie

BORDSCHEMA: prent Bijbelverhaal: Jezus in de tempel


Uit de Bijbel (voor lkr)