You are on page 1of 4
Anul XII (serie nouă), nr 1 (45) 2015 M esag er M esag er b uco

Anul XII (serie nouă), nr 1 (45) 2015

M esag er

M esag er

b uco vinean

b uco vinean

Revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni

Anul XII (serie nouă), nr 1 (45) 2015 M esag er M esag er b uco

Societatea pentru Cultura

Societatea pentru Cultura

Societatea pentru Cultura

şi Literatura Română

şi Literatura Română

şi Literatura Română

în Bucovina –

în Bucovina –

în Bucovina –

25 25

25

ani de la reactivare

ani de la reactivare

ani de la reactivare

revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni Anul XII (serie nouă), nr 1 (45), 2015 Editor:

revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni

Anul

XII

(serie

nouă),

nr

1

(45),

2015

Editor:

Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina – Filiala Bucureşti, în parteneriat cu Fundația Culturală de Binefacere ”Casa limbii române” din Cernăuți şi Asociația Social-culturală ”Bucovina” din Chişinău

Director onorific:

Prof. univ. dr. Nicolai POMOHACI

Director/coordonator de proiect:

prof. univ. dr. Dumitru CURCĂ

Redactor sef:

Ştefan HOSTIUC

Colegiul de redacţie:

acad. Dimitrie VATAMANIUC, prof. univ. dr. Pavel ŢUGUI, prof. univ. dr. Dumitru BALAN, ec. dr. Liviu CABARIU, avoc. dr. Eugen PATRAŞ,

Prof. Antoaneta Lucasciuc, Senior Editor, Paraschiva Trandafir, corector, ing. Mihai ONCIUL , ing. Oltea REUS (Bucureşti), jurnalist Maria TOACĂ (Cernăuţi), scriitor Arcadie SUCEVEANU (Chişinău), dr. Ion BOTOŞ (Maramureşul istoric), jurnalist Vadim BACINSCHI (sudul Basarabiei)

Design/Tehnoredactare:

Miroslava Iuriiciuc

Adresa redacţiei:

Str. Mureşana nr.7, bl.51A, sc.A, et.4, ap.12, c. p. 031842, sector 3, Bucureşti, România

Adresa electronică:

mesager.bucovinean@gmail.com

Bun de tipar: 2015 Apărut: 2015 Tipărit la: DRUK-ART Tiraj: 500 exemplare ISSN 1841-0499

Fotografiile, reproducerile, vederile şi cărţile poştale sunt comentate de Ştefan HOSTIUC

Răspunderea pentru conţinutul textelor publicate în revistă aparţine în exclusivitate autorilor.

CUPRINS

Editorial

Stefan HOSTIUC, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, la 25 de ani de la reactivare

.....................................................

1

Via a Filialei Bucure ti

revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni Anul XII (serie nouă), nr 1 (45), 2015 Editor:
revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni Anul XII (serie nouă), nr 1 (45), 2015 Editor:

Antoaneta LUCASCIUC, Două mandate care leagă

între ele două jubilee

....................................................................................

4

Coresponden ă din Cernău i

revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni Anul XII (serie nouă), nr 1 (45), 2015 Editor:

Maria TOACĂ, Veşnicia noastră: între viaţă şi moarte (O retrospectivă a vieţii culturale româneşti din Cernăuţi)

..........................

9

Golgota Bucovinei

Anastasia DUMITRU, Calvarul deportărilor, în mărturiile

supraviețuitorilor

........................................................................................

18

Personalită i bucovinene

revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni Anul XII (serie nouă), nr 1 (45), 2015 Editor:

Dumitru CURCĂ, Nicolai Pomohaci: o viață dedicată școlii

superioare și Bucovinei

natale................................................................

22

Învă ământul în Bucovina

revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni Anul XII (serie nouă), nr 1 (45), 2015 Editor:

Dumitru BALAN, Povestea unui liceu bucovinean

şi a unui profesor poet

................................................................................

25

No(ta)bilii Societă ii

revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni Anul XII (serie nouă), nr 1 (45), 2015 Editor:

Mircea IRIMESCU, Ionel Negură: dăruirea de sine sau vocația

muncii în echipă

.........................................................................................

28

Remember

Arcadie SUCEVEANU, Grigore Bostan, profesorul care ne lipsește

.......

30

Mo(nu)mente istorice

Nichita ADANILOAIE, Nonagenarul Pavel Țugui, cu două titluri de carte într-un singur an

.................................................... Leon BUBURUZAN, Mănăstirea de la Humor: 600 de ani

......................

32

34

Revederi, revelări, reveniri

Dan NICOLAU, La Cernăuţi şi dacă n-ai drum, merită să-ţi faci

............

36

Vitrina editorială

Petru BEJINARIU, Cărți recente din și despre Bucovina

........................

38

Pro domo

Ana L. BALOȘ, O viață dedicată ținutului

Herța: Ion Gherman (1920-2013)

...............................................................

42

In memoriam

Stefan HOSTIUC, Nicolai Pomohaci (1930-2014).

Viorica Ghiea (1942-2015)

........................................................................

44

Despre autori

..............................................................................

47

revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni Anul XII (serie nouă), nr 1 (45), 2015 Editor:

Această revistă este tipărită cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe – Departa- mentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni site: www.dprp.gov.ro.

Conţinutul acestei reviste nu reprezintă poziţia oficială a Departamentului Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

SE

DIFUZEAZĂ

GRATUIT

Mesager bucovinean Anul XII (serie nouă), nr 1 (45) 2015
Mesager bucovinean
Anul
XII
(serie
nouă),
nr
1
(45)
2015

Mesager bucovinean

PE COPERTĂ:

Anul XII, nr. 1 (45), 2015

Pag. I ”Văzuta Cernăuțiului /Landes Haupt Stadt Czernowitz”, acuarelă de Franz Xavier Knapp (1809-1883). Vede-

re de pe Dealul Horecei. Face parte din albumul”Illustrierte Bukowina” (Bucovina ilustrată), cu planşe lucrate în acuarelă şi

peniță, executat de F. X. Knapp în 1867, la comanda amploaiaților Guvernului regional imperial pentru Bucovina şi trimis la

Viena, drept omagiu, fostului Guvernator al Bucovinei Karl Graf fon Rothkirch-Panthen” (1858-1860).

Pag. III Dansatori, la hram, de Duminica Mare,, 2011

2011,,, pe

pe toloacă

pe

toloacă lalala Coteni

toloacă

Coteni

Coteni (Cotul

(Cotul Ostriței),

(Cotul

Ostriței), comuna

Ostriței),

comuna

comuna Mahala,

Mahala,

Mahala, regiu

regiu--

regiu-

nea Cernăuți. Tănărul, în port țărănesc de sărbătoare, uşor stilizat, cu bunghiță şi brâu cu stremțe. Tânăra, în camaşe cu rază-

le, purtând bunghiță şi catrință cu flori. Pe cap poartă cunună de flori (cunună de mireasă) cu cordele lăsate pe spate, specifi-

că comunei Mahala. Se mai purta în anii ’60 ai secolului XX. Astăzi o poartă numai dansatoarele din ansamblul ”Mărgăritare”,

condus de primăreasa Elena Nandriş. Foto: Marian Nandriș

Mesager bucovinean PE COPERTĂ: Anul XII, nr. 1 (45), 2015 Pag. I – ”Văzuta Cernăuțiului /Landes

Pag. IV ”Suceava, odinioară capitala Moldaviei / Suczawa, die ehemalige Hauptstadt der Moldau” – acua- relă de Franz Xavier Knapp (1809-1883). Face parte din albumul ”Illustrierte Bukowina” (Bucovina ilustrată), care conține 18 (după alții – 20) vederi din Bucovina, realizat de F. X. Knapp în 1867. ”Printre aceste vederi, cea intitulată ”Suceava, odinioară capitală a Moldovei”, este o foaie care reprezintă o fru- moasă vedere generală dinspre miază-zi a oraşului, litografiată de J. Novopacky. În marginea dreaptă se văd ruinele cetăţii Sucevei, într’o stare cu mult mai completă a zidăriei decât cea de azi, care ulterior a mai fost distrusă, oame- nii din împrejurimi luând materialul din acest unic monument pentru a-şi clădi case. Se văd frumoasele biserici cu turnurile lor, care domină valea Sucevei, o căruţă încărcată pentru drum lung, acoperită pentru ploaie şi trasă de patru cai care urcă greu panta şoselei, iar o trăsură de ţară cu coviltirul lăsat, grăbeşte în goana cailor înspre oraş.” (Bucovina văzută de F.X. Knapp la 1860, în ”Revista Bucovinei”, Anul II, Nr. 2, Cernăuţi, Februarie 1943).

ISSN 1841-0499

mesager.bucovinean@gmail.com