Вы находитесь на странице: 1из 1

Slubeni glasnik Grada Zagreba

07.02.2016. 19:19

Broj 24 od 29. studenoga 2013.

Zakljuak o imenovanju predsjednice i lanova Vijea za djelatnost centara za kulturu

Na temelju lanka 6. Zakona o kulturnim vijeima (Narodne novine 48/04, 44/09 i 68/13), lanka 106. Statuta Grada
Zagreba (Slubeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - proieni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09,
10/10 i 4/13) i lanka 5. Odluke o osnivanju kulturnih vijea (Slubeni glasnik Grada Zagreba 22/04, 7/09 i 16/13), Gradski ured za
obrazovanje, kulturu i port donosi
ZAKLJUAK
o imenovanju predsjednice i lanova Vijea za djelatnost centara za kulturu
1. Za predsjednicu Vijea za djelatnost centara za kulturu imenuje se:
- Eva Jirku.
Za lanove Vijea za djelatnost centara za kulturu imenuju se:
- Lea Buli,
- Zlatko Hasanbegovi,
- Gordana Deri,
- Tomislav Horvat.
2. Ovaj e zakljuak biti objavljen u Slubenom glasniku Grada Zagreba.
KLASA: 612-01/13-03/2
URBROJ: 251-10-03-13-192
Zagreb, 4. studenoga 2013.
Proelnik
Ivica Lovri, v.r.

http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2013&broj=240&akt=3A15F6625F5073D3C1257C36003EE35F

Stranica 1 od 1