Вы находитесь на странице: 1из 64

KALENDARI

ORTHODHOKS
2016

KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALE E SHQIPËRISË


TIRANË, 2015

1
Shpesh përballemi me kundërvënie të
pakapërcyeshme. Le të mos e humbasim
mendjen. Besimi në Krishtin fal bindjen se
nuk jemi të vetëm në një botë të ashpër. Fjala
e mishëruar e Perëndisë mbetet në mënyrë të
pandërprerë me ne. Ai jep kuptim, dritë dhe
fuqi në çdo fazë të jetës sonë. Ai çel udhë në
vende të vështira për të kaluar. Ofron mu-
ndësinë e kapërcimit të asaj që është e pa-
mundur nga ana njerëzore. Me sigurinë se
“të pamundurat për njerëzit janë të mundura
për Perëndinë” (Llk.18:27), le të kremtojmë
Krishtlindjen, duke marrë frymëzim, besim,
qëndrueshmëri dhe shpresë në sprovat e vogla
ose të mëdha, në problemet tona personale
dhe sociale.
Krishtlindje të bekuara!
Viti i Ri le të na sjellë paqe!

† Anastasi
Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë

2
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë
† Anastasi

3
JANAR 2016
1 P † Rrethprerja e Zotit Jisu Krisht. Vasili i Madh. (Hahen të gjitha)
2 SH † Silvestri i Romës. Osh. Nili në Orikum. Osh. Serafimi në Sarov.
3 D † PARA THEOFANISË. Pr. Malakia. Dësh. Gordi. Oshg. Gjenovefa.
4 H Mbledhja e 70 Apostujve. Senatore Apolinaria. Osh. Theoktisti.
5 M † Vigjilja e Theofanisë. Dësh. Theopemti, Theonai. (Kreshmë) (Shërbesa e Orëve)
6 M † Pagëzimi i Shpëtimtarit Jisu Krisht (Theofania). (Hahen të gjitha)
7 E † Mbledhja për Joan Pagëzorin, Pararendësin. Athanasi në Izmir.
8 P Osh. Gjergj Hozeviti, Agathoni. Oshg. Domnika. Alberti i Kashelit.
9 SH † Dësh. Poliefkti. Osh. Efstrati, çudibërës. Dëshg. Andonina.
10 D † PAS THEOFANISË. Grigori i Nisës. Dometiani i Melitinës.
11 H † Osh. Theodhos Kinovjarku. Osh. Vitali në Gaza. Oshg. Etenia.
12 M Dësh. Tatjana, Efthasia, Mertiu. Osh. Ilia, çudibërës. Provi i Veronës.
13 M Dësh. Ermili, Stratoniku. Osh. Maksim Kafsokaliviti.
14 E Mbyllja e Theofanisë. Oshd. në Sina e Raitho. Shën Nina. Shën Sava.
15 P Osh. Pavli i Tebës. Osh. Joan Kalivi. Osh. Mauri. Dësh. Pansofi.
16 SH † Nderimi i vargonjve të Ap. Petros. Dësh. Danaksi nga Vlora.
17 D † 12 LLUKAIT. Osh. Andoni i Madh. Dësh. i ri Gjergji në Janinë.
18 H † Athanasi e Kirili të Aleksandrisë. Dëshg. Theodhuli etj.
19 M Osh. Makar Egjiptiani. Arseni i Korfuzit. Mark Evgjeniku i Efesit.
20 M † * Osh. Efthimi i Madh. Petro Doganieri. Dësh. i ri Zaharia.
21 E Maksim Omologjeti. Dësh. Patrokli, Neofiti e Agnia. Hierod. Publi.
22 P † * Ap. Timotheu nga të 70-t. Oshd. Anastas Persiani.
23 SH † Dësh. Klimi i Angirës dhe Agathangjeli. Osh. Dionisi në Olimp.
24 D † 14 LLUKAIT. Oshg. Kseni. Hierod. Vavila. Filoni i Karpasisë.
25 H † Grigor Theologu i Kon/pojës. Osh. Marisi. Dëshg. Margarita.
26 M Osh. Ksenofoni e familja. Ava Amonai. Mbreti David në Gjeorgji.
27 M * Transf. i lips. Joan Gojartit. Mbr/sha Markiana. Osh. Klimi.
28 E Osh. Efrem Siriani, Paladi e Jakovi. Dëshg. Harisa. Osh. Isaak Siriani.
29 P Transf. i lips. të Ignat Hyjmbajtësit. Dësh. Filotheu, Afrahati etj.
30 SH † 3 Hierarkët: Vasili i Madh, Grigor Theologu, Joan Gojarti.
31 D † 15 LLUKAIT. Anargjendët Kiri e Joani. Nikita i Novgorodit.

4
J A N A R 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 P Kol.2:8-12 Llk.2:20-21,40-52
2 SH 1 Tim.3:13-4:5 Mt.3:1-6
3 D 2 Tim.4:5-8 Mk.1:1-8 T.II IX
4 H Vep.13:13-24 Jn.1:18-28
5 M Lexo në fq. 40
6 M Tit.2:11-14, 3:4-7 Mt.3:13-17
7 E Vep.19:1-8 Jn.1:29-34
8 P Vep.19:1-7 Jn.3:22-23
9 SH Efes.6:10-17 Mt.4:1-11
10 D Efes.4:7-13 Mt.4:12-17 R. X
11 H 2Kor.4:6-15 Mt.11:27-30
12 M Jak.3:1-10 [J.32] Jn.10:39-42
13 M Jak.3:11-4:6 Llk.20:1-8
14 E Jak.4:7-5:9 Jn.10:27-38
15 P 1Pet.1:1-2:10 Mt. 22:35-46
16 SH Vep.12:1-11 Llk.7:11-16
17 D Heb.13:17-21 Llk.17:12-19 T.IV XI
18 H Heb.13:7-16 Mt.5:14-19
19 M 2Kor.8:16-9:5 Mk.3:13-21
20 M 2Kor.4:6-15 Llk.6:17-23
21 E Rom.15:1-7 Mt.9:27-35
22 P 2Tim.1:3-9 Mt.10:32-33,37-38,19:27-30
23 SH 1Kor.2:6-9 Mt.22:15-22
24 D 1Tim.1:15-17 Llk.18:35-43 I I
25 H Heb.7:26-8:2 Jn.10:9-16
26 M 2Kor.12:20-13:2 Mk.4:24-34
27 M Heb.7:26-8:2 Jn.10:9-16
28 E 1Kor.15:1-11 Mt.19:16-26
29 P Rom.10:1-10 Mk.5:22-24,35-6:1
30 SH Heb.13:7-16 Mt.5:14-19
31 D 1Tim.4:9-15 Llk.19:1-10 II II

5
SHKURT 2016
1 H Dësh. Trifoni. Dësh. Perpetua, Felicitati etj. Oshg. Brixhida.
2 M † Paraqitja e Zotit tonë Jisu Krisht në Tempull (Ipapandia).
3 M † Simeon Perëndipritësi. Profetesha Ana. Nikolla i Japonisë.
4 E Osh. Isidor Pilusioti. Dësh. Theoktisti. Osh. Jasim çudibërësi.
5 P Dëshg. Agathia. Poliefkti i Kon/pojës. Osh. Sava i ri në Sicili.
6 SH † Osh. Bukoli. Foti i Madh i Kon/pojës. Oshm. Varsanufi.
7 D † 16 MATEUT. Partheni i Lampsakës. Osh. Llukai në Stiri.
8 H Pr. Zaharia. Dëshm.Theodhor Stratilati. Dësh. Likarioni, Marta etj.
9 M Mbyllja e Ipapandisë. Dësh. Niqifori. Hierod. Markeli i Sicilisë.
10 M † * Hierod. Harallambi e 2 dësh. Osh. Zinon Postieri. Ana Suedezja.
11 E † Hierod. Vlashi dhe 7 dëshmorë me të. Mbret/sha Theodhora.
12 P Meleti i Antiokisë. Dësh. i ri Kristo Kopshtari, shqiptar. Osh. Meleti.
13 SH † Ap. Akila e Priskila nga të 70-t. Osh. Martiniani. Ep. Evlogji.
14 D † 17 MATEUT. Osh. Afksenti. Osh. Maroni. Avramiu i Karës.
15 H Ap. Onisimi nga të 70-t. Osh. Eusebi. Dësh. Majori në Gaza.
16 M Dësh. Pamfili. Flaviani i Kon/pojës. Ep. Maruthai në Persi.
17 M † * Dëshm. Theodhor Tironi. Mbretërit, Markiani e Pulkeria.
18 E Leoni i Madh i Romës. Omol. Agapiti i Sinait. Dësh. Agripa.
19 P Ap. Arkipi, Filimoni, Apfia nga të 70-t. Dëshg. e re Filothea.
20 SH † Leoni i Katanias. Osh. Visarioni çudibërës. Agathoni i Romës.
21 D † E DOGANIERIT DHE FARISEUT. Osh. Timotheu. (Fillon Triodhi)
22 H Dësh. në Evgjeni. Osh. Thalasi, Limneu. Dësh. Sineti.
23 M Hierod. Polikarpi i Smirnit. Dëshg. Gorgonia. Dësh. Sereni.
24 M † Gjetja I dhe II e kokës së Joan Pagëzorit. (Hahen të gjitha)
25 E Tarasi i Konstandinopojës. Hierod. Rigjini dhe 40 dësh. me të.
26 P Dëshg. Fotinia Samaritane, Anatolia. Porfiri i Gazës. (Hahen të gjitha)
27 SH † Prokop Dekapoliti. Gjelas Aktori. Osh. Asklipi.
28 D † E PLANGPRISHËSIT. Omol. Vasili. Oshg. Marana e Kira.
29 H Osh. Kasiani në Romë. Osh. Theostiristi. Arseni i Rostovit.

6
S H K U R T 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 H Rom.8:28-39 Mk.5:24-34
2 M Heb.7:7-17 Llk.2:22-40
3 M Gal.3:16-22 Llk.2:25-38
4 E Rom.10:1-10 Mk.6:30-45
5 P 1Kor.1:10-17 Mk.6:45-53
6 SH 1Kor.4:17-5:5 Mt.24:1-13
7 D 2Kor.6:1-10 Mt.25:14-30 III III
8 H Gal. 4:28-5:10 Mk.6:54-7:8
9 M 2Kor.11:31-12:9 Mk.7:5-16
10 M 2Tim.2:1-10 Jn.15:17-16:2
11 E Gal.1:11-19 Mk.7:24-30
12 P Efes.2:4-10 Mk.8:1-10
13 SH 1Kor.10:23-28 Mt.24:34-37,42-44
14 D 2Kor.6:16-7:1 Mt.15:21-28 IV IV
15 H Filim.1-25 Mk.12:13-17
16 M Kol.1:12-18 Mk.12:18-27
17 M Kol.3:12-16 Mk.12:28-38
18 E 1Pet.4:12-5:5 [J.33] Mk.12:38-44
19 P 2Pet.1:1-10 Mk.13:1-9
20 SH 2Tim.2:11-19 Llk.18:2-8
21 D 2Tim.3:10-15 Llk.18:10-14 T.I V
22 H 2Pet.1:20-2:9 [J.34] Llk.13:9-13
23 M 2Pet.2:9-22 Mk.13:14-23
24 M 2Kor.4:6-15 Mt.11:2-15
25 E 1Jn.1:8-2:6 Mk.13:31-14:2
26 P 1Jn.2:7-17 Mk.14:3-9
27 SH 1Tim.6:11-16 Llk.20:46-21:4,8:8
28 D 1Kor.6:12-20 Llk.15:11-32 T.II VI
29 H 1Jn.2:18-3:8 [J.35] Mk.11:1-11

7
MARS 2016
1 M Oshdg. Evdhokia, Andonina. Dësh. Markeli. Albini i Anzherit.
2 M Dësh. Isihi, senator, dhe Eftalia. Osh. Nikolla Plana. Omol. Koindi.
3 E Dësh. Eftropi, Kleoniku, Vasilisku. Hierod. Theodhoriti.
4 P Osh. Gjerasimi në Jordan. Dësh. Pavli e Juliana. Grigori i Qipros.
5 SH † E Shpirtrave. Oshd. Kononi. Konon Kopshtari. Dësh. Arkelau.
6 D † TË LIDHURIT E MISHIT (Gjykimi i Fundit). 42 dësh. e Amorit.
7 H # Hierod. Efremi, Vasileu, Evgjeni etj. Pavli i Thjeshtë. Arkadi i Qipros.
8 M # Ap. Ermia nga të 70-t. Osh. Theofilakti i Nikomedisë. Dësh Dioni.
9 M † # 40 dësh. e Sebastisë (Viviani, Melitoni etj.). Qesari, mjek.
10 E # Dësh. Kodrati, Anekti etj. Anastasia, patrice. Dësh. Markiani.
11 P # Sofroni i Jerusalemit. Theodhora e Artës. Dëshg. Alberta.
12 SH † # Omol. Theofani. Grigor Dialogu. Simeoni, Theologu i Ri.
13 D † TË LIDHURIT E DJATHIT (Falja e Kreshmimi). Hierod. Mario.
14 H E Bardhë. Osh. Benedikti. Ep. Bonifati në Skoci. (Fillon Kreshma)
15 M E Bardhë. Ap. Aristovuli nga 70-t , i Britanisë. Dësh. Romili etj.
16 M † Dësh. Savini, Juliani. Osh. Kristodhuli dhe Anini, çudibërës.
17 E Osh. Aleksi, njeriu i Perëndisë. Ep. Patriku, ndriçuesi i Irlandës.
18 P † Kirili i Jerusalemit. Dësh. Eduardi, princ i Anglisë. (I e Akathistit)
19 SH † Mrekullia e grurit nga shën Theodhori. Dësh. Krisanthi e Daria.
20 D † I KRESHMËS (E Orthodhoksisë). Oshd. në Man. e Sh. Savës.
21 H Omol. Jakovi. Dësh. Filimoni, Domnini. Osh. Serapioni në Egjipt.
22 M Hierod. Vasili i Angirës. Dëshg. Kalinika. Dhrosidha, bija e Trajanit.
23 M † Dësh. Nikoni e 199 nxënësit e tij. Dësh. i ri Lluka. Hierod. i ri Grigori.
24 E Hierod. Artemoni. Hierod. i ri Partheni i Konstandinopojës.
25 P † # Ungjillëzimi i Hyjlindëses (Vangjelizmoi). (II e Akathistit)
26 SH † Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil. Dësh. Montani etj. në Sirmium.
27 D † II KRESHMËS (Grigor Pallamai). Dëshg. Matrona. Dësh. Filiti, Lidia.
28 H Ap. Herodioni nga të 70-t. Osh. Ilarioni i Ri. Stefan Çudibërësi.
29 M Hierod. Marku i Arethusës. Dësh. dhjak Kirili, Varahisi etj. në Persi.
30 M † Osh. Joani i Shkallës. Osh. Joani në pus. Pr. Joad. Shën Evula.
31 E Hierod. Ipati i Gangrës. Omol. Akaki. Inocenti i Moskës.

8
M A R S 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M 1Jn.3:9-22 [J.35] Mk.14:10-42


2 M 1Jn.3:21-4:11 Mk.14:43-15:1
3 E 1Jn.4:20-5:20 Mk.15:1-15
4 P 2Jn.1-13 Mk.15:20,22,25,33-41
5 SH 1Thes.4:13-17 Llk.21:8-9,25-27,35-36
6 D 1Kor.8:8-9:2 Mt.25:31-46 R. VII
7 H 3Jn.1-15 Llk.19:29-40,22:7-39
8 M Jud.1-10 Llk.22:39-42,45-23:1
9 M Heb.12:1-10 Mt.20:1-16
10 E Jud.11-25 Llk.23:1-31,33,44-56
11 P Zaharia 8:7-17
12 SH Gal.5:22-6:2 Mt.6:1-13
13 D Rom.13:11-14:4 Mt.6:14-21 T.IV VIII
14 H Isa. 1:1-20 Gjen. 1:1-13 Fja. Urt. 1:1-20 Llk. 21:8-36
15 M Isa. 1:19-2:3 Gjen. 1:14-23 Fja. Urt. 1:20-33 Mt. 6:1-13
16 M Isa. 2:3-11 Gjen. 1:24-2:3 Fja. Urt. 2:1-22 Mk. 11:22-26,Mt 7:7-8
17 E Isa. 2:11-21 Gjen. 2:4-19 Fja. Urt. 3:1-19 Mt. 7:7-11
18 P Isa. 3:1-14 Gjen. 2:20-3:20 Fja. Urt. 3:19-34 Jn. 15:1-7
19 SH 2Tim.2:1-10 Mk.2:23-3:5
20 D Heb.11:24-26 ,32-40 Jn.1:44-52 I IX
21 H Isa.4:2-6,5:1-7 Gjen. 3:21-4:7 Fja. Urt. 3:34-4:22
22 M Isa. 5:7-16 Gjen. 4:8-15 Fja. Urt. 5:1-15
23 M Isa. 5:16-25 Gjen. 4:16-26 Fja. Urt. 5:15-6:3
24 E Isa. 6:1-12 Gjen. 5:1-24 Fja. Urt. 6:3-20
25 P Heb.2:11-18 Llk.1:24-38
26 SH Heb.3:12-16 Mk.1:35-44
27 D Heb.1:10-2:3 Mk.2:1-12
Gjen. 6:9-22 II
Fja. Urt. 8:1-21 X
28 H Isa. 8:13-9:7 Gjen. 6:9-22 Fja. Urt. 8:1-21
29 M Isa. 9:8-10:4 Gjen. 7:1-5 Fja. Urt. 8:32-9:11
30 M Isa. 10:12-20 Gjen. 7:6-9 Fja. Urt. 9:12-18
31 E Isa. 11:10-12:2 Gjen. 7:11-8:3 Fja. Urt. 10:1-22

9
PRILL 2016
1 P † Oshg. Maria nga Egjipti. Dësh. Geronti e Vasilidhi. (III e Akathistit)
2 SH † Osh. Titi, çudibërës. Dësh. Amfiani e Edhesi. Dësh. i ri Panajoti.

3 D † III KRESHMËS (Falja e Kryqit). Omol. Nikita e Josifi. Osh. Iliri.


4 H Osh. Gjergji në Male. Osh. Platoni, Zosimai. Dësh. i ri Nikita Arvaniti.
5 M Dësh. Klaudi, Diodori, Viktori, Viktoriani, Didimi, Thermi etj.
6 M † Eftiqi i Kon/pojës. Osh. Grigor Sinaiti. 120 dësh. në Persi.
7 E Dësh Kaliopi, Rufini, dhjak. Dëshg. Akilina. Osh. Gjergji në Mitilini.
8 P † Ap. Agavi, Rufi, Flegonti, Asingriti, Ermiu nga të 70-t. (IV e Akathistit)
9 SH † Dësh. Efpsiki. Oshd. Vadimi etj. Dësh. Rafaeli, Nikolla e Irini.

10 D † IV KRESHMËS (Joani i Shkallës). Dësh. Perikliu, Sofokliu, Miltiadhi.


11 H Hierod. Antipa. Dësh. Prokesi, Martiniani. Oshg. Trifena, Matrona.
12 M Omol. Vasili i Paros. Osh. Neofiti i mbyllur. Akak Kafsokaliviti.
13 M † Omol. Martini i Romës. Dësh. Elefteri, Zoili, Theodhosi.
14 E Ap. Aristarku, Pudi, Trofimi nga të 70-t. Dëshg. Thomaidha.
15 P † Dësh. Krishenti. Hierod. Leonidhi i Athinës. (Akathisti i plotë)
16 SH † Dëshg. Agapi, Irini, Hjonia, Galinia, Harisa, Kalia, Niki.

17 D † V KRESHMËS (Maria e Egjiptit). Simeoni i Persisë. Dësh. Adriani.


18 H Osh. Joani. Efthimi, ndriçues i Finlandës. Dësh. i ri Joani.
19 M Hierod. Pafnuti i Jerusalemit. Dëshg. Filipa dhe Theodhori.
20 M † Ap. Zakeu nga të 70-t. Osh. Athanasi e Joasafi në Meteorë.
21 E Hierod. Januari. Mbretëresha Aleksandra, e shoqja e Dioklecianit.
22 P † Ap. Nathanaili. Osh. Thedhor Sikeoti. Osh. Theohari e Apostoli.
23 SH † Ngjallja e Llazarit. Donati e Therini në Butrint. (Sh. Gjergji fest. 2 maj)

24 D † # E DAFINAVE, Hyrja e Krishtit në Jerusalem. (Shërbesa e dhëndrit)


25 H † E MADHE. Josifi i Dh. së Vjetër. (Shërb. dhëndrit)(Ap.Marku fest. 3 maj)
26 M † E MADHE. (Paravolia e 10 virgjëreshave.) (Shërbesa e dhëndrit)
27 M † E MADHE. Lyerja e këmbëve të Zotit Krisht. (Bëhet Efqeli)
28 E † E MADHE. Darka Mistike. (Lexohen 12 Ungjijtë)
29 P E MADHE. Pësimet dhe Varrimi i Krishtit. (Shërbesa e Orëve & Epitafi)
30 SH † E MADHE. Zbritja e Zotit Jisu Krisht në Hadh. Ap. Jakovi.

10
P R I L L 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 P Isa. 13:2-13 Gjen. 8:4-21 Fja. Urt. 10:31-11:12


2 SH Heb.10:32-38 Mk.2:14-17
3 D Heb.4:14-5:6 Mk.8:34-9:1 III XI
4 H Isa. 14:24-32 Gjen. 8:21-9:7 Fja. Urt. 11:19-12:6
5 M Isa. 25:1-9 Gjen. 9:8-17 Fja. Urt. 12:8-22
6 M Isa. 26:21-27:9 Gjen. 9:18-10:1 Fja. Urt. 12:23-13:9
7 E Isa. 28:14-22 Gjen. 10:32-11:9 Fja. Urt. 13:19-14:6
8 P Isa. 29:13-23 Gjen. 12:1-7 Fja. Urt. 14:15-26
9 SH Heb.6:9-12 Mk.7:31-37
10 D Heb.6:13-20 Mk.9:17-31 IV I
11 H Isa. 37:33-38:6 Gjen. 13:12-18 Fja. Urt. 14:27-15:4
12 M Isa. 40:18-31 Gjen. 15:1-15 Fja. Urt. 15:7-19
13 M Isa. 41:4-14 Gjen. 17:1-9 Fja. Urt. 15:20-16:9
14 E Isa. 42:5-16 Gjen. 18:20-33 Fja. Urt. 16:17-17:17
15 P Isa. 45:11-17 Gjen. 22:1-18 Fja. Urt. 17:17-18:5
16 SH Heb.9:1-7 Llk.1:39-49,56
17 D Heb.9:11-14 Mk.10:32-45 T.I II
18 H Isa. 48:17-49:4 Gjen. 27:1-41 Fja. Urt. 19:16-25
19 M Isa. 49:6-10 Gjen. 31:3-16 Fja. Urt. 21:3-21
20 M Isa. 58:1-11 Gjen. 43:25-30,45:1-16 Fja. Urt. 21:23-22:4
21 E Isa. 65:8-16 Gjen. 46:1-7 Fja. Urt. 23:15-24:5
22 P Isa. 66:10-24 Gjen. 49:33-50:26 Fja. Urt. 31:8-31
23 SH Isa. 58:1-11
Heb.12:28-13:8 Gjen. 43:25-30,45:1-16
Jn.11:1-45 Fja. Urt. 21:23-22:4

24 D Lexo në fq. 40 - KR.


25 H Lexo në fq. 40
26 M Lexo në fq. 40
27 M Lexo në fq. 41
28 E Lexo në fq. 41
29 P Lexo në fq. 41-42
30 SH Lexo në fq. 42

11
MAJ 2016
1 D † PASHKA E MADHE, NGJALLJA E ZOTIT KRISHT. Pr. Jeremia.
2 H † E Ndritshme. Gjergj Trofeprurësi. (Transf. lips. sh. Athanasit fest. 4 maj)
3 M † E Ndritshme. Ap. e Ungj. Marku. Dësh. Timoteu e Maura.
4 M † E Ndritshme. Transf. lips. sh. Athanasit. Dëshg. Pelagjia. (Hahen të gjitha)
5 E † E Ndritshme. Dëshmg. Irini. Efthimi i Madhitës. Dësh. Martini.
6 P † E Ndritshme. Burimi Jetëdhënës. Jovi i Drejtë. (Hahen të gjitha)
7 SH † E Ndritshme. Kryqi që u shfaq në qiell. Dësh. Akaki. Osh. Nili.
8 D † E THOMAIT. Ap. e Ungj. Joan Theologu. Osh. Arseni i Madh.
9 H Pr. Isaia. Dësh. Kristofori, Akilina, Kalinika. Dësh. Gordiani.
10 M Ap. Simeon Zelloti. Osh. Laurenti. Dësh. Filadelfi, Alfeu.
11 M † Kirili e Metodi, ndriçues të sllavëve. Hierod. Mokiu.
12 E Epifani i Qipros. Gjermani i Kon/pojës. Dësh. i ri Joani, vllahu.
13 P Dëshg. Gliqeria. Omol. Sergji. Osh. Efthimi i Ri në Athos.
14 SH † Dësh. Isidori. Hierod. Theraponti. Dësh. Aristoteli e Leandri.
15 D † E MIROPRURËSEVE. Osh. Pahomi i Madh. Akili i Larisës.
16 H Osh. Theodhori i Shenjtëruar. Hierod. Avdai, Avdijisu e 38 dësh.
17 M Ap. Androniku e Junia nga të 70-t. Oshg. Efrosina në Moskë.
18 M Dësh. Petro, Dionisi, Kristina, Andrea, Irakliu, Pavlini, Benedimi.
19 E Hierod. Patriku i Prusës etj. Hierod. Polieni. Dësh. i ri Joan Shqiptari.
20 P Lidia në Filipí. Transf. i lips. të shën Nikollës. Dësh. Asteri.
21 SH † Konstandini dhe Elena, mbretër. Konstandin rusi e të bijtë.
22 D † E TË PARALIZUARIT. Joan Vladimiri. (Në Elbasan më 4 qershor)
23 H Miroprurëse Maria e Kleopës. Mihaili i Sinadës. Dësh. Salonai.
24 M Osh. Simeoni e Nikita. Dësh. Meleti, Festi, Markiana, Suzana, Kristiani.
25 M † # Gjysmëpentikostia. Gjetja III e kokës së Joan Pagëzorit.
26 E Ap. Karpi, Alfeu nga të 70-t. Dësh. Averki e Elena. Sinesi i Qipros.
27 P Hierod. Heladhi. Omol. Joan Rusi. Dësh. Juli në Rumani.
28 SH † Hierod. Eftihi. Dëshg. Elikonida. Andrea i marrë më Krishtin.
29 D † E SAMARITANES. Aleksandri i Aleksandrisë. Oshdg. Theodhosia.
30 H Osh. Isaaku i Manastirit të Dalmatëve. Dësh. Natali. Shën Emelia.
31 M Petronila, bija e Ap. Petros. Dësh. Ermia. 5 dësh. në Askalon.

12
M A J 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 D Lexo në fq. 42 - -
2 H Vep.12:1-11 Jn.1:18-28 II
3 M 1Pet.5:6-14 Llk.24:12-35 III
4 M Heb.13:7-16 Jn.1:35-52 IV
5 E Vep.2:38-43 Jn.3:1-15 T.I
6 P Vep.3:1-8 Jn.2:12-22 T.II
7 SH Vep.3:11-16 Jn.3:22-23 T.IV
8 D 1Jn.1:1-7 Jn.20:19-31 - I
9 H Vep.3:19-26 [P.2] Jn.2:1-11
10 M 1Kor.4:9-16 Llk.6:12-19
11 M Vep.4:13-22 Jn.5:17-24
12 E Vep.4:23-31 Jn.5:24-30
13 P Vep.5:1-11 Jn.5:30-6:2
14 SH Vep.5:21-32 Jn.6:14-27
15 D Vep.6:1-7 [P.3] Mk.15:43-16:8 II IV
16 H Vep.6:8-7:5,47-60 Jn.4:46-54
17 M Vep.8:5-17 Jn.6:27-33
18 M Vep.8:18-25 Jn.6:35-39
19 E Vep.8:26-39 Jn.6:40-44
20 P Vep.8:40-9:18 Jn.6:48-54
21 SH Vep.26:1,12-20 Jn.10:1-9
22 D Vep.9:32-42 [P.4] Jn.5:1-15 III V
23 H Vep.10:1-16 Jn.6:56-69
24 M Vep.10:21-33 Jn.7:1-13
25 M 2Kor.4:6-15 Jn.7:14-30
26 E Vep.10:34-43 Jn.8:12-20
27 P Vep.10:44-11:10 Jn.8:21-30
28 SH Vep.12:1-11 Jn.8:31-42
29 D Vep.11:19-30 [P.5] Jn.4:5-42 IV VII
30 H Vep.12:12-17 Jn.8:42-52
31 M Vep.12:25-13:12 Jn.8:51-59

13
QERSHOR 2016
1 M † * Dësh. Justin Filozofi. Kujtimi i Shenjtërimit të K. Ngjalljes, Tiranë.
2 E Niqifori i Kon/pojës. Hierod. Erazmi etj. në Ohër. Dësh. Leandri.
3 P Dësh. Lukiliani, Pavla e 4 fëmijët. Mbretëresha Klotilda.
4 SH † Marta e Maria, motrat e Llazarit. Mitrofani i Kon/pojës. (J. Vladimiri)
5 D † E TË VERBRIT. Hierod. Dhorotheu i Tirës. Igori, mbret i Kievit.
6 H Osh. Ilarioni i Ri. Osh. Atali, Anuvi, çudibërës. Dësh. Gjelasi.
7 M Hierod. Theodhoti. Dëshg. Zinaida, Valeria, Suzana. Osh. Anatoli.
8 M † # Mbyllja e Pashkës. Transf. lips. sh. Theodhorit. Dëshg. Kaliopi.
9 E † Ngjitja në qiej e Zotit Krisht (Analipsi-Shestja). Kirili i Aleksandrisë.
10 P Dësh. Aleksandri, Andonina. Osh. Theofani. Dësh. Neanisku.
11 SH † Ap. Vartholomeu e Varnava. Dësh. në Kinë. Llukai i Krimesë, mjek.
12 D † E ETËRVE TË SIN. I EK. Osh. Onufër Egjiptiani, Petro Athoniti.
13 H Dëshg. Akilina në Liban. Ep. Antipatri. Evlogji i Aleksandrisë.
14 M Pr. Eliseu. Osh. Nifoni Athoniti nga Lukova (Sarandë).
15 M Pr. Amos. Ap. Stefanai nga të 70-t. Osh. Jeronimi. Agustini i Iponës.
16 E Tihoni i Amathundës. Dëshg. Neonila, Gresina etj. Dësh. Tigni etj.
17 P † Mbyllja e Ngjitjes. Dësh. Isavri, Feliksi etj. në Apolloni (Fier).
18 SH † E Shpirtrave. Dësh. Leonti, Ipati, Theodhuli, Eteri. Osh. Erazmi.
19 D † PENTIKOSTIA (Rrëshajët) Ap. Juda, fis i Krishtit. Osh. Paisi i Madh.
20 H † E Shpirtit të Shenjtë. Hierod. Metodi i Patarës. Nikolla Kavasila.
21 M Hierod. Terenti i Ikonisë. Dësh. Juliani. Dësh. i ri Nikita.
22 M Eusebi i Samosatës. Dësh. Albani në Britani. (Hahen të gjitha)
23 E Dëshg. Agripina. Dësh. Aristokliu, Dhimitriani, Athanasi.
24 P † Lindja e Joan Pagëzorit. Prind. Zaharia e Elisabeta. (Hahen të gjitha)
25 SH † Mbyllja e Pentikostisë. Oshdg. Fevronia, Livia etj. Dësh. Orenti.
26 D † E GJITHË SHENJTORËVE. Osh. Davidi në Selanik. Joani i Gotisë.
27 H # Joana Miroprurëse. Osh. Samson Mikpritësi. (Fillon Kreshma)
28 M # Transf. i lips. të Anargj. Kir e Joan. Osh. Sergji e Gjermani.
29 M † # Apostujt e Shenjtë Petro dhe Pavli.
30 E † Mbledhja për 12 Apostujt. Ap. Figjeli nga të 70-t.

14
Q E R S H O R 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M Heb.3:1-4 Mt.16:13-19
2 E Vep.14:20-15:14 Jn.9:39-10:9
3 P Vep.15:5-12 Jn.10:17-28
4 SH Heb.7:26-8:2 Jn.10:1-9
5 D Vep.16:16-34 [P.6] Jn.9:1-38 T.I VIII
6 H Vep.17:1-9 Jn.11:47-54
7 M Vep.17:19-28 Jn.12:19-36
8 M Vep.18:22-28 Jn.12:36-47
9 E Vep.1:1-12 Llk.24:36-53
10 P Vep.19:1-8 Jn.14:1-11
11 SH Vep.11:19-30 Llk.10:16-21
12 D Vep.20:16-18,28-36[P.7] Jn.17:1-13 T.II X
13 H Vep.21:8-14 Jn.14:27-15:7
14 M Vep.21:26-32 Llk.4:22-30
15 M Vep.23:1-11 Jn.16:15-23
16 E Vep.25:13-19 Jn.16:22-33
17 P Vep.27:1-28:1 Jn.17:18-26
18 SH 1Thes.4:13-17 Jn.21:14-25
19 D Vep.2:1-11 Jn.7:37-52,8:12 - KR.
20 H Efes.5:8-19 Mt.18:10-20
21 M Rom.1:1-7,13-17 [J.1] Mt.4:23-5:13
22 M Rom.1:18-27 Mt.5:20-26
23 E Rom.1:28-2:9 Mt.5:27-32
24 P Rom.13:11-14:4 Llk.1:1-25,57-68,76,80
25 SH Rom.1:7-13 Mt.5:42-48
26 D Heb.11:33-12:2 Mt.10:32-33,37-38,19:27-30 T.IV I
27 H Rom.2:28-3:18 [J.2] Mt.6:31-34, 7:9-11
28 M Rom.4:4-12 Mt.7:15-21
29 M 2Kor.11:21-12:9 Mt.16:13-19
30 E 1Kor.4:9-16 Mt.9:36,10:1-8

15
KORRIK 2016
1 P † * Anargjendët Kozma e Damian, romakë. Osh. Petro, patric.
2 SH † Rroba e Hyjlindëses në Vllahernë. Juvenali i Jerusalemit.
3 D † 2 MATEUT. Dësh. Jakinthi. Anatoli i Kon/pojës. Dësh. Asklipiadhi.
4 H Andrea i Kretës. Mihail Honiati i Athinës. Dëshg. Kiprila.
5 M Osh. Athanas Athoniti. Osh. Lambadhi. Oshd. i ri Qipriani.
6 M † * Hierod. Asti i Durrësit. Osh. Sisoi. Dëshg. Luçia, Riksi etj.
7 E Dëshg. Kiriakia (E Diela). 7 dësh. në Durrës: Peregrini, Pompei etj.
8 P † Dëshm. Prokopi e Theodhosia, nëna e tij. Hierod. i ri Anastasi.
9 SH † Hierod. Pangrati i Tavromenisë. Dësh. Provi e Andrea.
10 D † 3 MATEUT. Dësh. i ri Nikodhimi në Berat. 45 dësh. në Armeni.
11 H † Dëshmg. Efimia. Mbretëresha Ollga, e barabartë me apostujt.
12 M Dësh. Prokli e Ilariu. Veronika, gjakrrjedhësja. Osh. Pais Agjioriti.
13 M Mbledhja për Kryeengjëllin Gavriil. Osh. Stefan Savaiti. Oshg. Sara.
14 E Ap. Akila nga të 70-t. Nikodhim Ajoriti. Trifoni në Sheqishtë (Fier).
15 P Dësh. Julita e Kiriku. Vladimiri i Madh në Kiev. Osh. Donaldi.
16 SH † Hierod. Athinogjeni, Rigjini, Kleoniku etj. Dësh. Fausti.
17 D † E ETËRVE TË SIN. IV EK. Dëshmg. Marina. Dësh. Sperati, Veronika.
18 H Dësh. Emiliani, Pavli, Thea, Valentina, Markeli. Osh. Pamvoi.
19 M Oshg. Makrina. Osh. Diosi, Dioklisi, çudibërës. Osh. Paisi në Kiev.
20 M † * Pr. Ilia Thesviti. Osh. Avrami në Radonezh. Aureli i Kartagjenës.
21 E Osh. Joani, Simeoni, i marrë më Krishtin. Prakseda, romake.
22 P * Maria Magdalena, miroprurëse. Dëshg. Markela në Hios.
23 SH † Pr. Jezekiel. Hierod. Apolinari e Vitali të Ravenës.
24 D † 5 MATEUT. Dëshmg. Kristina. Omol. Athinagora. Dësh. Borisi.
25 H † Fjetja e shën Anës. Oshg. Olimbia. Etërit e Sin. V Ekumenik.
26 M † Oshdg. Parashqevia (E Premtja). Hierod. Hermolau, Ermipi.
27 M † * Dëshm. Pandeleimoni. Osh. Angjelari, Gorazdi, Sava, Klimi etj.
28 E Ap. e dhjak. Prohori, Nikanori, Timoni, Parmenai nga të 70-t.
29 P Dësh. Kaliniku. Theodhota e 3 fëmijët. Dëshg. Beatris e 2 vëllezërit.
30 SH † Ap. Sila, Silvani, etj. nga të 70-t. Oshg. Angjelina Araniti.
31 D † 6 MATEUT. Evdhokimi i Drejtë. Josif Arimatheasi. (Bëhet Efqeli)

16
K O R R I K 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 P 1 Kor.12:27-13:8 Mt.10:1,5-8
2 SH Heb.9:1-7 Llk.1:39-49,56
3 D Rom.2:10-16 Mt.4:18-23 I II
4 H Rom.7:1-13 [J.3] Mt.9:36-10:8
5 M Gal.5:22-6:2 Mt.11:27-30
6 M Rom.8:2-13 Mt.10:16-22
7 E Rom.8:22-27 Mt.10:23-31
8 P 1Tim.4:9-15 Mt.10:32-36,11:1
9 SH Rom.3:28-4:4 Mt.7:24-8:4
10 D Rom.5:1-10 Mt.6:22-33 II III
11 H 2Kor.6:1-10 Llk.7:36-50
12 M Rom.10:11-11:2 [J.4] Mt.11:16-20
13 M Heb.2:2-10 Llk.10:16-21
14 E Rom.11:13-24 Mt.11:27-30
15 P 1Kor.13:11-14:5 Mt.12:1-8
16 SH Rom.6:11-17 Mt.8:14-23
17 D Tit.3:8-15 Mt.5:14-19 III IV
18 H Rom.12:4-5,15-21 [J.5] Mt.12:9-13
19 M Rom.14:9-19 Mt.12:14-17,22-30
20 M Jak.5:10-20 Llk.4:22-30
21 E Rom.15:17-29 Mt.12:46-13:3
22 P Rom.16:1-16 Llk.8:1-3
23 SH Rom.8:14-21 Mt.9:9-13
24 D Rom.10:1-10 Mt.8:28-9:1 IV V
25 H Gal.4:22-27 Llk.8:16-21
26 M Gal.3:23-4:5 Mk.5:24-34
27 M 2 Tim.2:1-10 Jn.15:17-16:2
28 E Vep.6:1-7 Mt.13:36-43
29 P 1Kor.4:5-9 [J.6] Mt.13:44-54
30 SH Rom.9:1-6 Mt.9:18-26
31 D Rom.12:6-14 Mt.9:1-8 T.I VI

17
GUSHT 2016
1 H Dalja e Kryqit. 7 Makabejtë. Oshdg. Elesa. (Fillon Kreshma)
2 M † Transf. i lips. të Sh. Stefanit, dësh. i I-rë. Dësh. i ri Theodhori.
3 M Saloma Miroprurëse. Osh. Isaaku, Dalmati, Fausti. Oshg. Theodhora.
4 E 7 Djemtë e Efesit. Transf. i lips. të Oshg. Evdhokia. 9000 dësh. në Persi.
5 P Dësh. Efsigni. Hierod. Fabiani i Romës. Shën Nona. Dësh. Solevi.
6 SH † # Metamorfoza e Shpëtimtarit tonë Jisu Krisht (Sotirit).
7 D † 7 MATEUT. Oshd. Domet Persiani e Asteri, çudibërës. Osh. Nikanori.
8 H Omol. Emiliani i Kizikës. Mironi i Kretës. Dësh. i ri Triandafili.
9 M Ap. Matia. 10 dësh. në Portën e Bronztë. Dëshg. Patricia. Osh. Psoi.
10 M Dësh. Laurenti kryedhjak, Ksisti i Romës, Ipoliti, Iron Filozofi.
11 E Dësh. Efpli, Gai, Gajani. Patriark Nifoni, vllami i Skënderbeut.
12 P Dësh. Foti e Anikiti. Osh. Palamoni e Kastori. Dësh. Kapitoni etj.
13 SH † Mbyllja e Metamorfozës. Transferimi i lips. të Maksim Omologjetit.
14 D † 14 MATEUT. Pr. Mikea. Kthimi i Kryqit. Hierod. Markeli i Apamisë.
15 H † Fjetja e Hyjlindëses Mari. Dësh. Tarsizi në Romë.
16 M Transf. i peshqirit të Zotit Krisht. Dësh. Alkiviadhi, Dhiomidhi.
17 M Dësh. Mironi, Patrokli, Stratoni, Filipi etj. Dësh. Pavli e Juliana.
18 E Dësh. Flori e Lauri në Dardani. Arseni në Paros. Dësh. Polieni.
19 P Dësh. Andrea Stratilati dhe 2593 dëshmorët. Osh. Theofani i Ri.
20 SH † Pr. Samuel. 37 dësh. në Vizi (Orioni etj.).Dësh. i ri Theohari.
21 D † 9 MATEUT. Ap. Tadeu. Dëshg. Vasa me fëmijët e saj.
22 H Dësh. Agathoniku etj. Mbretëresha Ariadhni. Dëshg. Jona.
23 M Mbyllja e Fjetjes. Irineu i Lionit, Irineu i Sirmiumit. Dësh. Lupi.
24 M † Hierod. Kozmai nga Etolia, në Kolkondas (Fier). Hierod. Eftihi.
25 E Ap. Titi i Gortinës nga të 70-t. Transf. i lips. të Ap. Vartholomeut.
26 P Dësh. Adriani e Natalia. Osh. Joasafi, princ në Indi. Osh. Ivistioni.
27 SH † Osh. Pimeni. Dësh. Anthusa, Fanuri. Omol. Osios i Kordovës.
28 D † 10 MATEUT. Ezekia i Drejtë, mbret. Osh. Moisi Etiopiani.
29 H † Prerja e kokës së Joan Pagëzorit. Ep. Arkadi. (Kreshmë)
30 M Aleksandri, Pavli e Joani të Kon/pojës. Osh. Fantini, Vriena.
31 M * Vendosja e brezit të Hyjlindëses. Aidani i Lindisfernit.

18
G U S H T 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 H Heb.11:33-12:2 Mt.10:16-22
2 M Vep.6:8-7:5,47-60 Mt.14:1-13
3 M 1Kor.7:12-24 [J.7] Mt.14:35-15:11
4 E 1Kor.7:24-35 Mt.15:12-21
5 P 1Pet.1:1-2:10 Mt.15:29-31
6 SH 2 Pet.1:10-19 Mt.17:1-9
7 D Rom.15:1-7 Mt.9:27-35 T.II VII
8 H 1Kor.9:13-18 [J.8] Mt.16:1-6
9 M Vep.1:12-17,21-26 Mt.16:6-12
10 M 1Kor.10:12-23 Mt.16:20-24
11 E 1Kor.10:28-11:8 Mt.16:24-28
12 P 1Kor.11:8-23 Mt.17:10-18
13 SH Rom.13:1-10 Mt.12:30-37
14 D 1Kor.1:10-17 Mt.14:14-22 R. VIII
15 H Filip.2:5-11 Llk.10:38-42,11:27-28
16 M 1Tim.3:13-4:5 Llk.9:51-57,10:22-24,13:22
17 M 1Kor.13:4-14:5 [J.9] Mt.20:1-16
18 E 1Kor.14:6-19 Mt.20:17-28
19 P 1Kor.14:26-40 Mt.21:12-14,17-20
20 SH Rom.14:6-9 Mt.15:32-39
21 D 1Kor.3:9-17 Mt.14:22-34 T.IV IX
22 H 1Kor.15:12-20 [J.10] Mt.21:18-22
23 M Filip.2:5-11 Llk.10:38-42,11:27-28
24 M 1Kor.16:4-12 Mt.21:28-32
25 E Tit.1:1-5,2:15-3:2,12-15 Mt.5:14-19
26 P 2Kor.1:12-20 Mt.22:23-33
27 SH Rom.15:30-33 Mt.17:24-18:4
28 D 1Kor.4:9-16 Mt.17:14-23 I X
29 H Vep.13:25-32 Mk.6:14-30
30 M 2Kor.2:14-3:3 [J.11] Mt.23:23-28
31 M Heb.9:1-7 Llk.10:38-42,11:27-28

19
SHTATOR 2016
1 E † Fillimi i Vitit të Ri Kishtar. Simeon Stiliti. 40 oshdg. (Laurencia).
2 P Dësh. Mamai. Joan Kreshmuesi. Eleazari e Finesi, të Drejtë.
3 SH † Hierod. Anthimi i Nikomedisë. Fivia, dhjakone. Osh. Theoktisti.

4 D † 11 MATEUT. Pr. Moisi. Hierod. Vavila. Hermiona, bija e Ap. Filipit.


5 H † Zaharia, i ati i Joan Pagëzorit. Hierod. Abdai në Persi.
6 M Çudia e Kryeengjëllit Mihail. Dëshg. Kalodhota. Dësh. Romuli.
7 M Ap. Evodi e Onisifori nga të 70-t. Dësh. Sozonti. Oshg. Kasiania.
8 E † Lindja e Hyjlindëses Mari. Dësh. Seviri, Artemidori.
9 P † * Hyjprindërit Joakim e Ana. Sin. III Ekum. Omari i Teruanit.
10 SH † Dëshg. Minodhora, Mitrodhora, Nimfodhora. Dësh. Barsipsabas.

11 D † PARA LARTËSIMIT. Theodhora në Aleksandri. Efrosin Kuzhinieri.


12 H Mbyllja e Lindjes. Hierod. Autonomi, Koronati. Dësh. Juliani, Tatjani.
13 M Shenjtërimi i Kishës së Ngjalljes Jerusalem. Kornili kr/qind.
14 M † Lartësimi i Kryqit të Nderuar (Stavros). Sin. VI Ekumenik. (Kreshmë)
15 E Dësh. Nikita Goti. Visarioni i Larisës. Josifi i Timishoarës.
16 P Dëshmg. Efimia. Dëshg. Melitina. Ludmilla, mbretëreshë në Çeki.
17 SH † Sofia e vajzat dësh.: Besa, Shpresa, Dashuria. Dëshg. Agathoklia.

18 D † PAS LARTËSIMIT. Evmeni i Kretës. Dëshg. Ariadhni. Osh. Romili.


19 H Dësh. Trofimi, Sabati e Dorimedi. Dëshg. Suzana, Feliksi etj.
20 M Dëshm. Efstathi e familja e tij. Efstathi i Selanikut. Oshd. i ri Ilarioni.
21 M Mbyllja e Lartësimit. Pr. Jona. Ap. Kodrati nga të 70-t. Dësh. Eusebi.
22 E Hierod. Fokai. Dësh. Foka Kopshtari. Dësh. Isaak, Martini etj.
23 P † * Ngjizja e Joan Pagëzorit. Oshg. Ksanthipi e Polikseni në Spanjë.
24 SH † Thekla, dëshmorja e parë. Osh. Siluan Athoniti. Osh. Kopri.

25 D † 1 LLUKAIT. Oshg. Efrosina e Pafnuti, ati i saj. Osh. Sergji.


26 H † Jetëndërrimi i Ap. e Ungj. Joan Theologut. Gedeoni i Drejtë.
27 M Ap. Aristarku, Zinai nga të 70-t. Dësh. Kalistrati etj. Dëshg. Epiharisa.
28 M Pr. Varuk. Omol. Haritoni. Alkisoni i Nikopojës. Viaçeslavi në Çeki.
29 E Osh. Qirjako. Dësh. Petronia, Dadi, Kasdou, Kasdoa, Godbdalahai.
30 P Hierod. Grigori, ndriçues i Armenisë. Dëshg. Ripsimia, Gajana etj.

20
S H TAT O R 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 E 1 Tim.2:1-7 Llk.4:16-22
2 P 2Kor.4:13-18 [J.11] Mt.24:27-33,42-51
3 SH 1Kor.1:3-9 Mt.19:3-12
4 D 1Kor.9:2-12 Mt.18:23-35 II XI
5 H 2Kor.5:10-15 [J.12] Mk.1:9-15
6 M Heb.2:2-10 Llk.10:16-21
7 M 2Kor.6:11-16 Mk.1:23-28
8 E Filip.2:5-11 Llk.10:38-42,11:27-28
9 P Gal.4:22-27 Mk.2:18-22
10 SH 1Kor.2:6-9 Mt.10:37-11:1
11 D Gal.6:11-18 Jn.3:13-17 III I
12 H 2Kor.8:7-15 [J.13] Jn.11:47-54
13 M Heb.3:1-4 Mt.16:13-19
14 M 1Kor.1:18-24 Jn.19:6-11,13-20,25-28,30-35
15 E 2Kor.10:7-18 Mk.3:28-35
16 P 2Kor.11:5-21 Mk.4:1-9
17 SH 1Kor.1:26-2:5 Jn.8:21-30
18 D Gal.2:16-20 Mk.8:34-9:1 IV II
19 H 2Kor.12:10-19 [J.14] Llk.3:19-22
20 M 2Kor.12:20-13:2 Llk.3:23-4:1
21 M 2Kor.13:3-13 Llk.4:1-15
22 E Gal.1:1-3,20-2:5 Llk.4:16-22
23 P Gal.4:22-27 Llk.1:5-25
24 SH 2Tim.3:10-15 Llk.4:31-36
25 D 2Kor.1:21-2:4 Llk.5:1-11 T.I III
26 H 1Jn.4:12-19 Jn.19:25-27,21:24-25
27 M Gal.2:21-3:7 [J.15] Llk.5:12-16
28 M Gal.3:16-22 Llk.5:33-39
29 E Gal.3:23-4:5 Llk.6:12-19
30 P Gal.4:8-21 Llk.6:17-23

21
TETOR 2016
1 SH † Mbrojtja e Hyjlind. Ap. Anania. Roman Melodisti. Joan Kukuzeli.
2 D † 2 LLUKAIT. Hierod. Qipriani i Kartagjenës dhe dëshg. Justina.
3 H † Hierod. Dionis Areopagjiti e sh. Damara. Dësh. Elefteri, Rustiku.
4 M Jerotheu i Athinës. Dëshg. Domnina. Osh. Amun Egjiptiani.
5 M Dëshg. Haritina, Mamelhta. Oshg. Metodia. Osh. Evdhokimi.
6 E Ap. Thomai. Dëshg. Erotida, Leptina. Dësh. i ri Makari.
7 P Dësh. Sergji e Baku. Hierod. Polikroni. Dësh. Juliani e Qesari.
8 SH † Oshg. Pelagjia. Oshg. Taisia. Dëshg. Pelagjia.
9 D † 3 LLUKAIT. Abrahami e Loti, të Drejtë. Ap. Jakovi, bir i Alfeut.
10 H Dësh. Eulambi dhe Eulambia. Omol. Theofili, Vasiani e 200 shokët.
11 M Ap. Filipi nga 7 dhjakonët. Omol. Theofani i shkruari.
12 M Dësh. Provi, Androniku, Andromaqi etj. Simeoni, Theologu i Ri.
13 E Dësh. Karpi, Agathonika etj. Dësh. Florenti. Dësh. Beniamini.
14 P Dësh. Nazari, Gjervasi, Kelsi, Protasi. Kozmai i Majumasë.
15 SH † Hierod. Lukiani. Ep. Varsi. Osh. Savini. Osh. Efthimi i Ri.
16 D † 4 LLUKAIT. E ETËRVE SIN. VII EK. Dësh. Longin Kr/qindëshi.
17 H Pr. Osia. Andrea në Krisi. Anargj. Kozma e Damian, arabë.
18 M † Ap. e Ungjillor Llukai. Dësh. Marini. Oshg. Efrosina. Petro i Cetinjes.
19 M Pr. Joel. Dësh. Uari. Oshg. Kleopatra. Osh. Joani në Rila.
20 E † Dëshm. Artemi. Osh. Gjerasimi në Kefaloni. Oshg. Matrona në Hios.
21 P Oshm. Ilarioni. Dësh. Sokrati e Theodhota. Oshd. Efkrati. Dësh. Azisi.
22 SH † Averki i Jerapojës. Evlali i Lapitit. Osh. Loti, Rufi. 7 Djemtë e Efesit.
23 D † 6 LLUKAIT. Jakovi i Jerusalemit, vëllai i Zotit. Ignati i Kon/pojës.
24 H Dësh. Arethai. Dëshg. Sebastiana. Dësh. Valentini, Nerdoni.
25 M Tavithaja e Jopës. Dësh. Markiani, Martiri, Krisafi, Valeri, Savini etj.
26 M † * Dëshm. Dhimitër Mirovliti. Dëshg. Leptina. Dësh. Glikoni.
27 E Dësh. Nestori. Prokla, e shoqja e Pont Pilatit. Dëshg. Kapitolina, Erotisa.
28 P Dësh. Terenti, Neonila e fëmijët. Stefan Savaiti. Ratislavi në Moravi.
29 SH † Oshdg. Anastasia në Romë. Oshg. Ermelinda. Osh. Abrami, Maria.
30 D † 5 LLUKAIT. Ap. Kleopa, Justi, Terti nga 70-t. Dësh. Zinovi e Zinovia.
31 H Ap. Stahi, Apeli, Ampli, Narkisi, Urbani, Aristovuli nga të 70-t.

22
T E T O R 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.
1 SH Vep.9:10-18 Llk.10:38-42,11:27-28
2 D 2Kor.4:6-15 Llk.6:31-36 T.II IV
3 H Vep.17:16-34 Llk.6:24-30
4 M Gal.5:11-21 [J.16] Llk.6:37-45
5 M Gal.6:2-10 Llk.6:46-7:1
6 E 1Kor.4:9-16 Jn.20:19-31
7 P Efes.1:7-17 Llk.7:31-35
8 SH 1Kor.10:23-28 Llk.5:27-32
9 D 2Kor.6:1-10 Llk.7:11-16 R. V
10 H Efes.1:22-2:3 [J.17] Llk.7:36-50
11 M Vep.8:26-39 Llk.8:1-3
12 M Efes.3:8-21 Llk.8:22-25
13 E Efes.4:14-17 Llk.9:7-11
14 P Efes.4:17-25 Llk.9:12-18
15 SH 1Kor.14:20-25 Llk.6:1-10
16 D Tit.3:8-15 Llk.8:5-15 T.IV VI
17 H Efes.4:25-32 [J.18] Llk.9:18-22
18 M Kol.4:5-11,14-18 Llk.10:16-21
19 M Vep.2:14-21 Llk.9:44-50
20 E Efes.5:33-6:9 Llk.9:49-56
21 P Efes.6:18-24 Llk.10:1-15
22 SH 1Kor.15:39-45 Llk.7:1-10
23 D Gal.1:11-19 Llk.8:27-39 I VII
24 H Filip.1:1-7 [J.19] Llk.10:22-24
25 M Filip.1:8-14 Llk.11:1-10
26 M 2Tim.2:1-10 Jn.15:17-16:2
27 E Filip.1:20-27 Llk.11:14-23
28 P Filip.1:27-2:4 Llk.11:23-26
29 SH 1Kor.15:58-16:3 Llk.8:16-21
30 D 2Kor.11:31-12:9 Llk.16:19-31 II VIII
31 H Filip.2:12-16 [J.20] Llk.11:29-33

23
NËNTOR 2016
1 M † Anargj. Kozma e Damian nga Azia. Oshd. i ri Jakovi etj.
2 M Dësh. Akindini, Pigasi etj. Omol. Andoni i Selanikut (ish i Durrësit).
3 E Trans. lips. Sh. Gjergjit. Dësh. Akepsimai, Josifi, Aithalai në Persi.
4 P Oshm. Joaniki. Hierod. Nikandri i Mirës dhe Ermeu. Shën Silvia.
5 SH † Ap. Hermai, Lini, Gai etj., nga të 70-t. Dësh. Galaktioni, Epistima.

6 D † 7 LLUKAIT. Omol. Pavli i Kon/pojës. Omol. Leonardi. Osh. Llukai.


7 H 33 dësh. në Melitinë. Dësh. Athinodhori. Osh. Llazari, çudibërës.
8 M † Kryeengjëjt Mihail e Gavriil dhe Fuqitë e Patrup.
9 M Nektari i Pentapojës. Dësh. Onisifori, Porfiri. Oshg. Matrona.
10 E Ap. Olimbai, Herodioni, Sosipatri, Terti, Erasti. Dësh. Orioni.
11 P † Dëshm. Minai, Viktori, Vicenti, Stefanidha. Theodhor Studiti.
12 SH † Joan Përdëllimtari. Martini i Taracinës. Osh. Nil Mirovliti.

13 D † 8 LLUKAIT. Joan Gojarti i Kon/pojës. Oshd. i ri Damaskini.


14 H † Ap. Filipi. Grigor Pallamai. Dësh. i ri Konstandini.
15 M # Dësh. Guria, Samonai, Avivi. Pais Velickofski. (Fillon Kreshma)
16 M † * Ap. e Ungjillor Mateu. Dëshg. Ifigjenia. Fulviani në Etiopi.
17 E # Grigori i Neoqesarisë. Genadi i Kon/pojës. Oshg. Hilda.
18 P Dësh. Platoni, Romani. Dësh. i ri Anastasi në Paramithi.
19 SH † # Pr. Abdiu. Dësh. Varlaami, Iliodhori. Filareti i Moskës.

20 D † # 9 LLUKAIT. Osh. Grigor Dekapoliti. Prokli i Kon/pojës.


21 H † # Hyrja e Hyjlindëses Mari në Tempull. Osh. Sozomeni.
22 M # Ap. Arkipi, Filimoni e Onisimi nga 70-t. Klimi i Ohrit.
23 M Amfiloku i Ikonisë. Grigori i Akragandisë. Aleksandër Nevski.
24 E # Hierod. Klementi i Romës. Petro i Aleksandrisë. Osh. Malku.
25 P † * Mbyllja e Hyrjes. Dëshmg. Ekaterina e 150 oratorët. Dësh. Mërkuri.
26 SH † # Osh. Alip Stiliti, Stilian Paflagoni, Nikoni “Pendohuni”.

27 D † # 13 LLUKAIT. Dësh. Jakov Persiani. Theodhosi i Tërnovës.


28 H # Omol. Stefani i Ri. Dësh. Irinarku, Komasi, Etimasi, Eliani etj.
29 M # Dësh. Paramoni etj. Dësh. Filumeni, Fedri. Osh. Pitiruni.
30 M † * Ap. Andrea, i Parëthirruri. Frumenti i Etiopisë.

24
N Ë N T O R 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 M 1Kor.12:27-13:8 Llk.11:34-41
2 M Filip.2:24-30 [J.20] Llk.11:42-46
3 E Filip.3:1-8 Llk.11:47-12:1
4 P Filip.3:8-19 Llk.12:2-12
5 SH 2Kor.1:8-11 Llk.9:1-6
6 D Gal.1:11-19 Llk.8:41-56 III IX
7 H Filip.4:10-23 [J.21] Llk.12:13-15,22-31
8 M Heb.2:2-10 Llk.10:16-21
9 M Kol.1:18-23 Llk.12:48-59
10 E Kol.1:24-2:1 Llk.13:1-9
11 P Kol.2:1-7 Llk.13:31-35
12 SH 2Kor.3:12-18 Llk.9:37-43
13 D Heb.7:26-8:2 Llk.10:25-37 IV X
14 H 1Kor.4:9-16 Jn.1:44-52
15 M Kol.2:20-3:3 [J.22] Llk.14:25-35
16 M Rom.10:11-11:2 Mt.9:9-13
17 E Kol.4:2-9 Llk.16:1-9
18 P Kol.4:10-18 Llk.16:15-18,17:1-4
19 SH 2Kor.5:1-10 Llk.9:57-62
20 D Gal.6:11-18 Llk.12:16-21 T.I XI
21 H Heb.9:1-7 Llk.10:38-42,11:27-28
22 M Filim.1-25 Llk.17:26-37,18:8
23 M 1Thes.2:1-8 [J.23] Llk.18:15-17,26-30
24 E Filip.3:20-4:3 Llk.18:31-34
25 P Gal.3:23-4:5 Mk.5:24-34
26 SH 2Kor.8:1-5 Llk.10:19-21
27 D Efes.2:4-10 Llk.18:18-27 T.II I
28 H 1Thes.2:20-3:8 [J.24] Llk.19:37-44
29 M 1Thes.3:9-13 Llk.19:45-48
30 M 1 Kor.4:9-16 Jn.1:35-52

25
DHJETOR 2016
1 E # Pr. Naum. Filaret Përdëllimtari. Theokliti i Lakedhemonisë.
2 P Pr. Abakum. Dëshg. Miropi, Viviana. Osh. Porfir Kafsokaliviti.
3 SH † # Pr. Sofonia. Dësh. Agapi e Selefki. Dësh. Gliqeri. Dësh. i ri Angjeli.
4 D † # 10 LLUKAIT. Dëshmg. Varvara. Osh. Joan Damaskini.
5 H † # Osh. Sava i Shenjtëruar. Dësh. Diogjeni. Osh. Noni.
6 M † # Nikolla i Mirës së Likisë. Dësh. Niseri. Dëshg. Asela.
7 M Ambrozi i Milanos. Osh. Grigori në Athos. Dësh. Prisku.
8 E † # Ap. Qesari (i Durrësit), Sostheni, Tihiku, nga të 70-t. Osh. Patapi.
9 P † * Ngjizja e Sh. Anës, nënës së Hyjlindëses. Profetesha Ana.
10 SH † # Dësh. Minai, Hermogjeni, Efgrafi. Dësh. Gemeli, Mariani.
11 D † # 11 LLUKAIT. E Paraetërve të Zotit Krisht. Osh. Danieli, Llukai.
12 H † # Spiridhoni i Trimithundës. Hermani i Alaskës. Osh. Anthi.
13 M # Dësh. Efstrati, Afksenti, Oresti, Evgjeni, Mardari. Dëshg. Luçia.
14 M Dësh. Ariani, Apolloni, Thirsi, Lefki, Kaliniku, Ipati etj.
15 E † # Hierod. Elefteri i Vlorës dhe Anthia, e ëma. Oshdg. Suzana.
16 P Pr. Angjeu. Dësh. Marini. Modesti i Jerusalemit. Mbr/sha Theofanó.
17 SH † # Pr. Daniel e 3 djemtë: Anania, Azaria, Mishaili. Dionisi i Egjinës.
18 D † PARA KRISHTLINDJES. Dësh. Sebastiani etj. (Bëhet Efqeli)
19 H Dësh. Bonifati, Agllaia, senatore. Dësh. Ari. Grigjenti i Etiopisë.
20 M † Ignat Hyjmbajtësi. Filogoni i Antiokisë. Joani në Kronshtad.
21 M Dëshg. Juliana dhe 630 dësh. Dësh. Themistokliu.
22 E † Dëshmg. Anastasia. Dësh. Krisogoni etj. Dësh. Flaviani.
23 P † Osh. Naumi në Ohër, çudibërës. 10 dësh. e Kretës. (Shërbesa e Orëve)
24 SH † Vigjilja e Krishtlindjes. Dësh. Evgjenia e Filipi. Dësh. i ri Ahmeti.
25 D † LINDJA TRUPORE E ZOTIT TONË JISU KRISHT.
26 H † Hyjprindërit Maria e Josifi. Omol. Efthimi. Nikodhimi në Tismana.
27 M † Kryedhjak. Stefani, dëshmori i parë. Dëshg. Fabiola.
28 M 20.000 dësh. në Nikomedi. Dëshg. Domna. (Hahen të gjitha)
29 E 14.000 foshnjat e therura nga Herodi. Osh. Alberti në Gambron.
30 P Oshdg. Anisia. Dësh. Fileteri. Oshd. i ri Gedeoni. (Hahen të gjitha)
31 SH † Mbyllja e Krishtlindjes. Oshg. Melania. Zotiku i Jetimores.

26
D H J E T O R 2 0 16
LEXIMET BIBLIKE TË DITËS TING. U. M.

1 E 1Thes.4:18-5;10 [J.24] Llk.20:9-18


2 P 1Thes.5:9-13 Llk.20:19-26
3 SH 2Kor.11:1-6 Llk.12:32-40
4 D Gal.3:23-4:5 Llk.13:10-17 R. II
5 H Gal.5:22-6:2 Mt.11:27-30
6 M Heb.13:17-21 Llk.6:17-23
7 M 2Thes.2:1-12 [J.25] Llk.21:5-8,10-11,20-24
8 E 2Thes.2:13-3:5 Llk.21:28-33
9 P Gal.4:22-27 Llk.8:16-21
10 SH Gal.1:3-10 Llk.13:19-29
11 D Kol.3:4-11 Llk.14:16-24,Mt.22:14 T.IV III
12 H Efes.5:8-19 Jn.10:9-16
13 M 1Tim.1:8-14 [J.26] Mk.8:22-26
14 M 1Tim.1:18-20,2:8-15 Mk.8:30-34
15 E 2 Tim.1:8-18 Mk.2:23-3:5
16 P 1Tim.4:4-8,16 Mk.9:33-41
17 SH Heb.11:33-12:2 Llk.14:1-11
18 D Heb.11:9-10,32-40 Mt.1:1-25 I IV
19 H 1Tim.5:1-10 [J.27] Mk.9:42-10:1
20 M 1Tim.5:11-21 Mk.10:2-12
21 M 1Tim.5:22-6:11 Mk.10:11-16
22 E 1Tim.6:17-21 Mk.10:17-28
23 P Lexo në fq. 42-43
24 SH Gal.3:8-12 Llk.13:19-29
25 D Gal.4:4-7 Mt.2:1-12 - KR.
26 H Gal.1:11-19 Mt.2:13-23
27 M Vep.6:8-7:5,47-60 Mt.21:33-42
28 M 2Tim.4:9-22 [J.28] Mk.11:22-26
29 E Tit.1:5-14 Mt.2:13-23
30 P Tit.1:15-2:10 Mk.12:1-12
31 SH 1Tim.3:13-4:5 Mt.3:1-6

27
ORGANIZIMI KISHTAR
SINODI I SHENJTË
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i Gjithë Shqipërisë, Anastasi (Kryetar);
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Beratit, Ignati;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Korçës, Joani;
Hirësia e Tij, Mitropoliti i Gjirokastrës, Dhimitri;
Hirësia e Tij, Episkopi i Apollonisë, Nikolla;
Hirësia e Tij, Episkopi i Krujës, Andoni;
Hirësia e Tij, Episkopi i Amantias, Nathanaili;
Hirësia e Tij, Episkopi i Bylisit, Asti;
Kryesekretar: Protopresviter Jani Trebicka.
Adresa postare: Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë:
- Rruga e Kavajës, nr. 151, Tiranë.
Tel. 04-2234 117, 04-2235 095; fax. 04-2232 109
- Shëtitorja e Katedrales, pranë sh. “Skënderbej”, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org
Internet: www.orthodoxalbania.org
Këshilli Kishtar Kleriko-laik:
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i
Gjithë Shqipërisë, Anastasi (Kryetar).
Anëtarë: të gjithë anëtarët e Sinodit dhe ikonom Aleks
Ndoni, ikonom Terti Gjoka, atë Mihal Sanellari, atë Joan
Merkuri, B. Polo, I. Koçi, R. Papi, Th. Dalla, V. Kristo,
N. Mile, A. Baba, S. Prifti.
Klerikë: 151. Murgj: gjithsej 5: murgj 3; murgesha 2.
Manastire: Manastiri i Shenjtë i Ri i Shën Vlashit, Durrës.
Tel.0693364623; Skiti i Miroprurëseve, 1 murgeshë, m.Rakela.

28
Manastiri “Lindja e Hyjlindëses” në Ardenicë - Lushnjë,
2 murgj. Cel. 068 22 00 751.
• KRYEPISKOPATA E SHENJTË E TIRANËS DHE DURRËSIT
Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe
i Gjithë Shqipërisë, Anastasi.
• Episkopë ndihmës: Hirësia e Tij, Episkopi i Apollonisë,
Nikolla; Hirësia e Tij, Episkopi i Krujës, Andoni.
• Episkopë titullarë: Hirësia e Tij, Episkopi i Amantias,
Nathanaili; Hirësia e Tij, Episkopi i Bylisit, Asti.
• Adresa postare: Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë
Shëtitorja e Katedrales, pranë sheshit “Skënderbej”, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
E-mail: orthchal@orthodoxalbania.org
Internet: www.orthodoxalbania.org
• Protosingjel: Hirësia e Tij, Episkopi i Krujës, Andoni.
Ndihmës: arkimandrit Kozma Sovjani.
• Zyra e Kryepiskopit: Episkop Asti, A. Kondojorgji, arkim.
Kozma Prifti, atë Harallamb Gjoka, dhjak Spiro Topanxha.
• Arkivi: S. Rëmbeci, C. Rusku, E. Pelushi.
• Sekretaria - Zyra e Pronës Kishtare: ikonom Aleks Ndoni,
P. Shalësi, A. Zaimi.
• Zyra e Financës: ikonom Jovan Koroveshi, E. Moçka,
K. Xhaferi.
• Zyra e Personelit: ikonom Aleks Ndoni, atë Viktor Bërdufi.
• Zyra Juridike: S. Komino.
• Zyra e Shtypit: Th. Dhima.
- Korrektore dhe kompjuteriste: D. Shuraja, R. Baba, M. Taçi.
- Botimet: Gazeta mujore “Ngjallja”, drejtohet nga një këshill
botues, përgjegjës: Th. Dhima. Revista periodike “Kërkim”
drejtohet nga një këshill botues, përgjegjës: atë Anastas Bendo.

29
Revista mujore për fëmijë “Gëzohu”, përgjegjës: D. Shuraja.
Buletini mujor studentor “Fjala”. Revista për të rinj “Kambanat”.
• Zyra e Përkthimit: atë Anastas Bendo, Pirro Kondili.
• Website: atë Harallamb Gjoka, M. Kobuzi, A. Meni.
• Biblioteka: N. Tashi, G. Dalipi.
• Zyra e Shërbimit Teknik: ark. A. Manço.
Inxhinierë: M. Llapa, P. Çollaku. Bashkëpunëtorë dhe
personel ndihmës, 6.
• Bërthama e Trashëgimisë Kulturore:
ark. restaurator J. Stratobërdha.
• Centrali telefonik: V. Kasneci, K. Tolaj, F. Bejdullaj.
• Katedralja e Re “Ngjallja e Krishtit”
Përgjegjës: Episkopi i Amantias, Hirësi Nathanaili.
Adresa: Rruga “Ibrahim Rugova”.
• Qendra Sinodike Orthodhokse dhe Qendra Kulturore
Përgjegjës: Episkopi i Amantias, Hirësi Nathanaili; Jovan
Rusku.
Adresa: Shëtitorja e Katedrales, pranë sh. “Skënderbej”, Tiranë.
Tel. 04-2257 261/2; fax. 04- 2257 263.
• Lidhja e Grave Orthodhokse “Përhapja e Dashurisë”.
Përgjegjëse: R. Shqevi.
- Ndihma shpirtërore e njerëzve në nevojë:
dhjakon Niko Kodheli, P. Gega.
Në Tiranë “Shoqëria e Dashurisë” ofron drekë për të varfrit
2 herë në javë .
• Lidhja e Intelektualëve Orthodhoksë. Tel. 04-2257 261.
Këshilli Ekzekutiv - Kryetar: prof. dr. Robert Andoni;
Sekretar i përgjithshëm: prof. as. dr. Pirro Prifti;

30
Anëtarë: M. Menkshi, A. Naço, V. Duri, A. Pite, V. Tushi,
Th. Muka, S. Qako, P. Mamaj.
E-mail: info@liosh.al Web: www.liosh.al
• Lidhja e Rinisë Orthodhokse
Tel. 04-2257 261. E-mail: zrinoreorth@yahoo.com
Përgjegjës: Episkopi i Apollonisë, Hirësi Nikolla;
Episkopi i Bylisit, Hirësi Asti.
Koordinatorë: J. Meni, dhjak Stephan Ritsi, P. Gega.
• Zyra e Katekizmit e Kryepiskopatës. Përgjegjës: Miron Çako.
Stafi: atë Grigor Pelushi, A. Dimroçi, E. Shqau e 4 katekistë.
• Qendra studentore (pranë Qytetit Studenti).
Përgjegjës: A. Baba. Stafi: J. Baba, M. Cina.
• Zyra e Fëmijëve. Tel. 04-6304 618. Përgjegjës: Nathan Hoppe.
Stafi: G. Hoppe, M. Topanxha, A. Tashi, M. Baba, K. Mihali,
E. Mihali dhe 8 katekistë.
• Kompleksi i Punishteve “Nazaret” (shtypshkronja, punish-
tja e qirinjve, punishtja e drurit, studioja e ikonografisë dhe
restaurimit të ikonave), Tiranë. Tel. 04-2351 921.
Përgjegjës: Kristofor Beduli.
Zyra e llogarisë: K. Koroveshi. Punonjës, 19.
Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Tirana. b) Durrësi. c) Elbasani. d) Shkodra.
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë . . . . . 04-2257 261/2
Kisha “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, Tiranë . . . . . 04-2223 891
Kisha “Apostull Pavli e Shën Asti”, Durrës . . . . . . 052-230 767
Kisha “Shën Nikolla”, Kavajë . . . . . . . . . . . . . . . . . 055-243 996
Kisha “Shën Athanasi”, Elbasan . . . . . . . . . . . . . 054-257 529
Kisha “Lindja e Krishtit”, Shkodër . . . . . . . . . . 022-243 408

31
MITROPOLITË E SHENJTA

• MITROPOLIA E SHENJTË E BERATIT


Mitropolit: Hirësia e Tij, Ignati.
Selia: Berat. Lagjja “28 Nëntori”.
Zyra e Mitropolitit: Tel/fax. 032-238 120.
E-mail: mitropoliaberat@yahoo.com
Zyra e Financës: Tel. 032-232 020.
Edukimi Orthodhoks:
• Zyra e Katekizmit: atë Nikolla Lushi dhe 13 katekistë.
• Zyra e Rinisë: dhjak Joan Qako.
- Në Berat “Shoqëria e Dashurisë” ofron drekë për të varfrit
2 herë në javë.
Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Berati. b) Vlora. c) Fieri. d) Lushnja. e) Mallakastra.
Katedralja “Shën Dhimitri”, Berat . . . . . . . . . . 032-232 020
Kisha “Shën Theodhorët”, Vlorë . . . . . . . . . . . . 033-222 126
Kisha “Shën Gjergji”, Fier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 034-223 222
Kisha “Shën Gjergji”, Lushnjë . . . . . . . . . . . . . . . . 035-222 032

• MITROPOLIA E SHENJTË E GJIROKASTRËS


Mitropolit: Hirësia e Tij, Dhimitri.
Selia: Gjirokastër. Tel. 084-264 266, fax. 084-263 773.
Edukimi Orthodhoks: Maria Sileu.

32
- Në Gjirokastër “Shoqëria e Dashurisë” ofron drekë për të
varfrit 1 herë në javë.
Zyra e Shërbimit Teknik: O. Beci, S. Koça.
Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Gjirokastra. b) Drinupoli. c) Pogoni. d) Përmeti.
e) Saranda. f) Delvina. g) Himara.
Kisha “Shën Harallambi”, Sarandë . . . . . . . . . . 069 73 64 490
Kisha “Shën Nikolla”, Përmet . . . . . . . . . . . . . . . 069 23 72 112
Kisha “Ungjillëzimi”, Delvinë . . . . . . . . . . . . . . . 069 21 00 527

• MITROPOLIA E SHENJTË E KORÇËS


Mitropolit: Hirësia e Tij, Joani.
Selia: Korçë. Rr. “Kryepiskopi Anastas” nr. 2.
Tel. 082-242 876, fax. 082-246 100.
Epitrop Arkihieratik:protopresviter Ilia Kotnani.
Edukimi Orthodhoks: Vasil Jovani dhe 2 katekistë.
- Në Korçë “Shoqëria e Dashurisë” ofron drekë për të varfrit
4 herë në javë.
Zyra e Shërbimit Teknik: R. Papi.
Zëvendësitë Arkihieratike:
a) Korça. b) Prespa. c) Pogradeci. d) Devolli.
e) Kolonja.
Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Korçë . . . . . . . 082-252 228
Kisha “Ngjallja e Krishtit”, Pogradec . . . . . . . . . . 083-223 514

33
ARSIMI KISHTAR
• Akademia Teologjike Orthodhokse “Ngjallja e Krishtit”,
Shën Vlash, Durrës.
Sekretaria: 069 22 18 928; Fax. 0574-22 398;
E-mail: teolorthalb@yahoo.com
Funksionon që nga viti 1992, për përgatitjen e kuadrove
të rinj të Kishës në Shqipëri. Pranon me konkurs studentë
që kanë mbaruar shkollën e mesme. Është vendosur në një
kompleks modern ndërtesash të reja dhe është e pajisur
me konvikt. Studentë me bursë, 48.
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtor i komanduar: Episkopi i Apollonisë, Nikolla.
Sekretaria: Ana Kushi. Biblioteka: V. Plepi. N. Lapanxa.
Pedagogë: Episkopi i Apollonisë, Nikolla; Episkopi i Bylisit,
Asti; arkimandrit Kozma Sovjani, atë Emanuel Lusha, prof.
asc. dr. D. Tushi, prof. J. Mcdonald, N. Hoppe, A. Barksdale,
V. Plepi, Vl. Plepi, Dh. Qosja, Th. Çomëni, Th. Shkira.
Japin mësim edhe: atë Spiro Kostoli, H. Terziu, M. Tatazi,
J. Plakutsis, J. Kodheli, F. Ferracaku, Th. Kostoli. Herë pas
here japin leksione profesorë dhe klerikë nga jashtë vendit.
Personel ndihmës, 16.
• Shkollat e Mesme Kishtare “Kryqi i Nderuar”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.

34
- Gjirokastër. Është vendosur në një kompleks karakteri-
stik ndërtesash me kushte bashkëkohore dhe me konvikt.
Tel/fax. 084-266 543.
Drejtor: Thanas Bei.
Mësues, 6. Personel ndihmës, 3. Nxënës me bursë, 31.
- Sukth, Durrës. Është vendosur në një kompleks me
kushte bashkëkohore dhe me konvikt.
Sekretaria: tel. 0573-22 080,
E-mail: knderuarjop@yahoo.com
Drejtor: Niko Perdhiku.
Mësues, 11. Personel ndihmës, 11. Nxënës me bursë, 36.
• Shkolla e Muzikës Bizantine. Është vendosur në Qendrën
shpirtërore “Thavor” me kushte bashkëkohore dhe me
konvikt. Rr. “Shemsi Haka”, Shkozë.
Tel. 04-2359 272, Cel. 069 26 36 132.
E-mail: shkollamuzikesbizantine@yahoo.com
Drejtor: Theodhor Peci.
Mësues, 3. Personel ndihmës, 3. Studentë, 15 (me bursë).
• Konvikti i shkollës së mesme (vajza), Bularat,
Gjirokastër. Tel. 069 20 52 872.
Drejtore: Maria Sileu.
Personel, 2. Nxënëse konviktore, 34.
• “Shtëpia Orthodhokse e Shpresës” (Shtëpi fëmijësh),
Shën Vlash, Durrës. Cel. 068 90 40 279.
E-mail: shosh_shenvlash@hotmail.com
Përgjegjëse: Irini Nushi. Punonjës, 13. Fëmijë, 19.

35
FONDACIONET
FONDACIONI KLINIKA ORTHODHOKSE “UNGJILLËZIMI”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Përgjegjëse e Përgjithshme: Athanasia Puliu.
• Klinika Orthodhokse “Ungjillëzimi”
Rr. e Dibrës, nr. 159, Tiranë.
Tel. 04-2360 925, 04-2382 210; fax. 04-2374 804.
www.klinikaorthodhokse.com
E-mail: klinikaorthodhokse@yahoo.com
Mjekë specialistë, 50.
Personel administrativ dhe ndihmës, 50.
Poliklinika mjekësore funksionojnë në Kavajë, Korçë.
Mjekë, 12. Personel administrativ dhe ndihmës, 8.
Ndërsa në Jergucat të Gjirokastrës, një grup mjekësh nga
spitali i Janinës japin kontributin e tyre.
FONDACIONI “FRYMA E DASHURISË”
President: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtore ekzekutive: Eleni Galanopoulou.
Zyra e Financës: Përgjegjës: Nikolin Zharkalli. Stafi, 3.
Sekretaria: J. Stojko. Tel. 04-2257 261 / 068 20 60 866
Adresa: Shëtitorja e Katedrales, pranë sheshit “Skënderbej”,
Tiranë. E-mail: fryma.e.dashurise@gmail.com
• Sektori i përkujdesjeve ditore (kopshteve)
Tel. 04-2257 261.
Përgjegjëse: Nafsika Melo.
Stafi: J. Cenko.
Funksionojnë 20 kopshte: në Tiranë (2), Durrës, Kavajë,
Elbasan(2), Cërrik, Gramsh, Shkodër, Berat, Vlorë, Lushnjë,

36
Gjirokastër (2), Sarandë, Dervician, Përmet, Tepelenë, Korçë,
Pogradec.
Personel, 92; fëmijë, 844.
Pranë çdo kopshti ofrohet shërbimi psikosocial.
• Institucioni Arsimor shqiptaro-amerikan “Protagonistët”,
Tiranë. www.protagonistschool.org
E-mail: info@protagonistschool.org
Drejtore administrative: Georgia Bendo.
Drejtore didaktike: Tatjana Dodbiba.
Mësues, 65; personel ndihmës, 19; fëmijë/nxënës, 705.
- Kopshti - pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”,
Rr. e Kavajës, nr. 121/1, Tiranë. Fëmijë, 182.
- Shkolla 9-vjeçare
Adresa: - Pranë kishës së Shën Prokopit. Tel. 04-2240 851.
- Pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”, Rr. e Kavajës,
nr. 129, Tiranë. Tel. 04-2424 770. Nxënës, 449.
- Gjimnazi - pranë kishës “Ungjillëzimi i Hyjlindëses”,
Rr. e Kavajës, nr. 129. Tiranë. Cel. 069 20 85 009. Nxënës, 74.
• Institucioni Arsimor shqiptaro-grek “Frymë Dashurie”
Adresa: Lagjja 1, Rr. “Mbretëresha Teutë”, Durrës.
Tel. 055 239 334, cel: 068 20 71 633.
E-mail: fdashuriejop@yahoo.com
Drejtor: Jorgo Jovani.
Mësues, 25; Personel ndihmës, 4; fëmijë/nxënës, 253.
- Kopshti: Përgjegjëse: Olga Kazanxhi; fëmijë, 62.
- Shkolla 9-vjeçare: nxënës, 169.
- Gjimnazi: nxënës, 22.
• Shkolla 9-vjeçare shqiptaro-greke “Frymë Dashurie”
Gjirokastër. Tel. 0842-68 945.
Drejtore: Zaharulla Curi.
Mësues, 18; personel ndihmës, 5; nxënës, 210.

37
• Kolegji “Frymë Dashurie”, pranë kishës “Apostull Pavli”
në Mesopotam, Delvinë. Tel: 069 20 52 879.
Drejtor: Thoma Dalla.
Mësues, 20; personel ndihmës, 3; nxënës, 180.
- Gjimnazi: Nxënës, 26.
- Shkolla e mesme profesionale:
Specialitetet: TIK; Elektronikë; Termohidraulikë; Shërbime
sociale dhe shëndetësore.
• Kolegji “Platon” - Gjimnaz
- Adresa: Rruga Korçë-Ersekë, km 1. Cel. 068 80 15 973.
Drejtor: prof. asc. dr. Dion (Vasil) Tushi.
Mësues, 15; personel ndihmës, 3; nxënës, 48.
• “Diakonia Agapes” (Shërbimi i Dashurisë)
Zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e Kishës Orthodhokse
Autoqefale të Shqipërisë. Ajo zbaton projekte në fushat e zhvillimit
të integruar rural, të edukimit, të shëndetësisë, të përkujdesjes
sociale dhe emergjencës.
Tel. 04-2266 378, 04-2266 452; fax. 04-2230 564.
www.diakoniagapes.org
E-mail: daoffice@diakoniagapes.org
Përgjegjëse: Garentina Gramo (Perdhiku). Punonjës, 9.
FONDACIONI “LOGOS”
Pres ident: Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës,
Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Prof. Dr. † Anastasi.
Drejtore ekzekutive: znj. Eleni Galanopoulou.
• Shkolla e Lartë Private “LOGOS”
Rr. “Dritan Hoxha”, Pallati Komfort (mbi NBG), Tiranë.
Sekretaria: tel. 04-2405 355, 04-2405 354; fax. 04-2405 356.
www.shlplogos.edu.al E-mail: info@shlplogos.edu.al

38
- Fakulteti Ekonomik
“Bachelor” : Menaxhim Biznesi, Menaxhim Turizmi, Financë
Kontabilitet, Qendra për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor.
- Fakulteti i Shkencave të Aplikuara
- “Bachelor”: Informatikë e Zbatuar, Teknik i Lartë Laborato-
rësh Mjekësorë, Qendra për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor.
Master shkencor: Administrim Biznesi, në bashkëpunim me
Universitetin e Pireut.
Master profesional: në Financë Kontabilitet, Teknikë e Lartë
në Laboratorë Mjekësorë.
Rektor: prof. as. dr. Beatriçe Polo.
Dekan i Fakultetit të Shkencave të Aplikuara:
prof. as. dr. Aleksandër Sallabanda.
Dekane e Fakultetit Ekonomik: dr. Leonora Zoto.
Kancelar: Parashqevi Avdulaj.
Qendra e Kërkimit dhe Zhvillimit Shkencor:
dr. Niko Pano, dr. Guxim Kola.
Sekretaria mësimore: E. Shallo-sekretaria.ek@shlplogos.edu.al
B. Bërdufi-sekretaria.ap@shlplogos.edu.al
Zyra e Financës: A. Pashko.
Stafi: pedagogë, 48; personel ndihmës, 7; studentë, 400.
Boton revistën “Logos”.
STACIONI RADIOFONIK “NGJALLJA”
Transmeton 24 orë program në frekuencën Fm. 88.5 MHz
dhe online në adresën:
Radio “Ngjallja” - www.radiongjallja.org.
Tel. 04-4532 294.
E-mail: radiongjallja@yahoo.com
Përgjegjës: Harallamb Terziu.
Stafi: J. Goro, L. Pjetri, N. Shallo, A. Dimroçi, J. Kobuzi.

39
LEXIMET BIBLIKE
5 Janar
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 22, 26 [5,23,27 - sipas përkthimeve nga hebraishtja]
Isa. 35:1-10 Vep. 13:25-32 Mt. 3:1-6
III - Ps. 28, 41, 50 [29,42,51]
Isa 1:16-21 Vep. 19:1-8 Mk. 1:1-8
VI - Ps. 73, 76, 90 [74,77,91]
Isa. 12:3-6 Rom. 6:3-11 Mk. 1:9-11
IX - Ps. 92, 113, 85 [93,114,86]
Isa. 49:8-15 Tit. 2:11-14,3:4-7 Llk. 3:1-18
- Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
1 Kor. 9:19-27 Llk. 3:1-18

E Diela e Dafinave
Në mëngjes - Mëngjesorja Mt. 21:1-11,15-17
- Liturgjia e Shën Joan Gojartit Filip. 4:4-9; Jn. 12:1-18
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Mt. 21:18-43
E Hëna e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 1:1-20 Eks. 1:1-20 Jov. 1:1-12 Mt. 24:3-35
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Mt. 22:15-23:39
E Marta e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 1:21-28 Eks. 2:5-10 Jov. 1:13-22 Mt. 24:36-26:2
Në mbrëmje - Shërbesa e Dhëndrit Jn. 12:17-50

40
E Mërkura e Madhe
Në mëngjes - Liturgjia e të Parashenjtëruarave
Jezek. 2:3-3:3 Eks. 2:11-23 Jov. 2:1-10 Mt. 26:6-16
Në mbrëmje - Leximet e Efqelisë
E Enjtja e Madhe
Në mëngjes - Mëngjesorja - Llk. 22:1-39
- Jer. 11:18-12:5,9-11,14-15
- Mbrëmësorja & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
Eks. 19:10-19 Jov. 38:1-21,42:1-5 Isa. 50:4-11
1Kor. 11:23-32 Mt. 26:2-20, Jn. 13:3-17,
Mt. 26:21-39, Llk. 22:43-44,
Mt. 26:40-27:2
Në mbrëmje - 12 Ungjijtë
(1)
Jn. 13:31-18:1 (2)
Jn. 18:1-28 (3)
Mt. 26:57-75
(4)
Jn. 18:28-19:16 (5)
Mt. 27:3-32 (6)
Mk. 15:16-32
(7)
Mt. 27:33-54 (8)
Llk. 23:32-49 (9)
Jn. 19:25-37
(10)
Mk. 15:43-47 (11)
Jn. 19:38-42 (12)
Mt. 27:62-66
E Premtja e Madhe
Në mëngjes - Orët e Mëdha
I - Ps. 5, 2, 21 [5,2,22]
Zah. 11:10-13 Gal. 6:14-18 Mt. 27:1-56
III - Ps. 34, 108, 50 [35,109,51]
Isa. 50:4-11 Rom. 5:6-10 Mk. 15:16-41
VI - Ps. 53, 139, 90 [54,140,91]
Isa. 52:13-54:1 Heb. 2:11-18 Llk. 23:32-49

41
IX - Ps. 68, 69, 85 [69,70,86]
Jer. 11:18-12:5,9-11,14-15
Heb. 10:19-31 Jn. 19:23-37
- Mbrëmësorja e Madhe
Eks. 33:11-23 Jov. 42:12-17 Isa. 52:13-54:1
1 Kor. 1:18-2:2 Mt. 27:1-38, Llk. 23:39-43,
Mt. 27:39-54, Jn. 19:31-37,
Mt. 27:55-61
Në mbrëmje - Leximet e Epitafit
Jezek. 37:1-14
1 Kor. 5:6-8, Gal. 3:13-14 Mt. 27:62-66

E Shtuna e Madhe
Në mëngjes - Mbrëmësorja & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh
Gjen. 1:1-13 Jon. 1:1-4:11 Dan. 3:1-23,51-88
Rom. 6:3-11 Mt. 28:1-20

PASHKA E MADHE
Mesnatë - Ceremonia e Ngjalljes Mk. 16:1-8
- Liturgjia e Shën Joan Gojartit Vep. 1:1-8; Jn. 1:1-17
Në mbrëmje - Mbrëmësorja e Dashurisë
Jn. 20:19-25
Dt. 23 Dhjetor

Në mëngjes - Orët e Mëdha


I - Ps. 5, 44, 45 [5,45,46]
Mik. 5:1-3 Heb. 1:1-12 Mt. 1:18-25

42
III - Ps. 66, 86, 50 [67,87,51]
Varuk (Jer.) 3:36-4:4 Gal. 3:23-4:5 Llk. 2:1-20
VI - Ps. 71, 131, 90 [72,132,91]
Isa. 7:10-16,8:1-4,9-10 Heb. 1:10-2:3 Mt. 2:1-12
IX - Ps. 109, 110, 85 [110,111,86]
Isa. 9:6-7 Heb. 2:11-18 Mt. 2:13-23

- Mbrëmësorja e Madhe & Liturgjia e Shën Vasilit të Madh


Gjen. 1:1-13 Isa. 9:6-7 Isa. 7:10-16,8:1-4,9-10
Heb. 1:1-12 Llk. 2:1-20

UNGJIJTË E MËNGJESIT
I (Mt. 28:16-20) VII (Jn. 20:1-10)
II (Mk. 16:1-8) VIII (Jn. 20:11-18)
III (Mk. 16:9-20) IX (Jn. 20:19-31)
IV (Llk. 24:1-12) X (Jn. 21:1-14)
V (Llk. 24:12-35) XI (Jn. 21:1,15-25)
VI (Llk. 24:36-53)

43
PASDARKA E VOGËL

Prifti: I bekuar është Perëndia ynë gjithnjë; tani e


përherë e në jetë të jetëve.
Por nëse nuk ka prift, thuhet nga lexuesi: Në emër
të Atit e të Birit edhe të Shpirtit të Shenjtë.
Lexuesi: Amin.
Prifti (ose Lexuesi): Lavdi më Ty, o Krisht Perëndi,
shpresa jonë, lavdi më Ty.
O Mbret qiellor, Ngushëllimtar, Shpirt i së vërtetës,
që ndodhesh kudo dhe i mbush të gjitha, thesar i
të mirave dhe dhurues jete; eja dhe qëndro ndër
ne dhe pastrona nga çdo njollë dhe shpëto, o i
Mirë, shpirtrat tanë.
Lexuesi: Amin.
Shenjt Perëndi, Shenjt i fuqishëm, Shenjt i
pavdekshëm, mëshirona. (3 herë)

44
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë; tani e
përherë e në jetë të jetëve. Amin.
Trini e Tërëshenjtë, mëshirona; o Zot, fali mëkatet
tona; o Zot i madh, ndjeji paudhësitë tona; o i
Shenjtë, vështro dhe shëro sëmundjet tona për
emrin tënd.
Mëshiro, o Zot. (3 herë)
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë; tani e
përherë e në jetë të jetëve. Amin.
Ati ynë që je në qiejt, u shenjtëroftë emri yt, ardhtë
mbretëria jote, u bëftë dëshira jote, si në qiell,
ashtu edhe mbi dhe. Bukën tonë të përditshme
jepna neve sot; dhe falna fajet tona sikurse edhe
ne ua falim fajtorëve tanë; dhe mos na shtjer në
ngasje, po shpëtona nga i ligu.
Prifti: (Nëse nuk ka prift nuk thuhet) Se jotja është
mbretëria dhe fuqia, dhe lavdia e Atit, e Birit dhe e
Shpirtit të Shenjtë, tani e përherë e në jetë të jetëve.
Lexuesi: Amin. Mëshiro, o Zot. (12 herë)
Ejani t’i falemi e t’i biem ndër këmbë Perëndisë,
Mbretit tonë.
45
Ejani t’i falemi e t’i biem ndër këmbë Krishtit,
Perëndisë dhe Mbretit tonë.
Ejani t’i falemi e t’i biem ndër këmbë vetë Krishtit,
Perëndisë dhe Mbretit tonë.
Psalmi 50
Përdëllemë, o Perëndi, sipas përdëllimit tënd të
madh dhe sipas dhembshurive të tua të shumta
shuaje paudhësinë time.
Lamë krejt prej paudhësisë sime dhe pastromë
prej mëkatit tim.
Se unë e njoh paudhësinë time dhe mëkati im
është përpara meje kurdoherë.
Te ti vetëm mëkatova dhe të keqen e bëra përpara
teje, kështu që ti je i drejtë në fjalët e tua dhe i
kthjellët në gjykimin tënd.
Se ja tek u zura në paudhësi, dhe në mëkate më
lindi nëna ime.
Se ja tek deshe të vërtetën, të patreguarat dhe të
fshehtat e urtësisë sate m’i tregove.
Spërkatmë me hisop dhe do të pastrohem, lamë
dhe do të bëhem më i bardhë se dëbora.

46
Bëmë të dëgjoj gëzim e ngazëllim dhe do të më
gëzohen eshtrat e dobësuara.
Ktheje fytyrën tënde nga mëkatet e mia dhe shuaji
gjithë paudhësitë e mia.
Krijo zemër të pastër tek unë, o Perëndi, dhe
përtëri frymë të drejtë në thellësitë e zemrës sime.
Mos më hidh larg prej fytyrës sate dhe mos e hiq
prej meje Shpirtin tënd të Shenjtë.
Jepma prapë ngazëllimin e shpëtimit tënd dhe
forcomë me frymë sunduese.
Do t’u mësoj të paligjve udhët e tua dhe të pabesët
do të kthehen tek ti.
Shpëtomë prej gjakrash, o Perëndi, Perëndia i
shpëtimit tim, gjuha ime do të lavdërojë me gëzim
drejtësinë tënde.
O Zot, çel buzët e mia dhe goja ime do të lëçitë
lavdinë tënde.
Se po të kishe dashur therore do të kisha prurë,
por ty s’të pëlqejnë therore me djegie të plotë.
Therore ndaj Perëndisë është shpirti i dërrmuar;
zemrën e dërrmuar dhe të përulur Perëndia nuk
do ta përbuzë.

47
Bëji të mirë, o Zot, Sionit sipas mirëdashjes sate
dhe le të ndërtohen muret e Jerusalemit.
Atëherë do të të pëlqejnë therore drejtësie, dhurata
dhe therore me djegie të plotë.
Atëherë do të sjellin viça mbi altarin tënd.
Psalmi 69
O Perëndi, ndihmës sime vëri re, o Zot, shpejto të
më ndihmosh.
U marrofshin e u turpërofshin ata që shpirtin tim
kërkojnë;
Shpatullat kthefshin me turp dhe u mbulofshin
ata që të keqen time duan.
Mbrapsht u kthefshin menjëherë të turpëruar ata
që më thonë: Të lumtë, të lumtë!
U ngazëllofshin e u dëfrefshin në ty të gjithë ata që
të kërkojnë, o Perëndi, dhe ata që duan shpëtim
prej teje, thënçin përgjithnjë: U madhëroftë Zoti!
Dhe unë jam i varfër e nevojtar; o Perëndi, ndih-
momë.
Ti je ndihmësi im dhe çlirimtari im, o Zot; mos u
vono.

48
Psalmi 142
O Zot, dëgjo faljen time, vëri veshin lutjes sime
sipas së vërtetës sate, dëgjomë sipas drejtësisë
sate.
Dhe mos hyr në gjyq me shërbëtorin tënd, se asnjë
i gjallë nuk do të dalë i drejtë përpara teje.
Se armiku ma ndoqi shpirtin dhe ma rrëzoi jetën
përdhe.
Më vuri në vende të errëta, si të vdekurit prej kohe,
shpirti m’u trishtua dhe zemra m’u trondit.
Kujtova ditët e lashta, mendova gjithë veprat etua,
sillja ndër mend punët e duarve të tua.
I shtriva duart drejt teje; shpirti im ka etje për ty si
toka e thatë.
Dëgjomë shpejt, o Zot, m’u zu fryma, mos e kthe
mënjanë fytyrën tënde prej meje, që të mos bëhem
si ata që zbritën në varr.
Bëmë që të dëgjoj përdëllimin tënd në mëngjes se
tek ti shpresova.
Tregomë, o Zot, udhën ku duhet të eci, se tek ti e
kam varur shpirtin.

49
Shpëtomë prej armiqve të mi, o Zot, se tek ti kër-
kova strehë.
Mësomë të bëj vullnetin tënd se ti je Perëndia im.
Fryma jote e mirë do të më udhëheqë në vend të
drejtë, për emrin tënd, o Zot, gjallëromë.
Sipas drejtësisë sate nxirr shpirtin tim nga tri-
shtimi, dhe sipas mëshirës sate shfarosi armiqtë
e mi, dhe shkatërroji të gjithë ata që hidhërojnë
shpirtin tim se unë jam shërbëtori yt.
Dhoksologjia
Lavdi Perëndisë në më të larta dhe mbi dhenë
paqe dhe mbi njerëzit mirëdashje.
Të himnojmë, të bekojmë, të falemi, të lavdërojmë,
ty të falënderojmë për lavdinë tënde të madhe.
Zot Mbret, Perëndi qiellor, Atë i tërëfuqishëm. Zot
Bir i vetëmlindur Jisu Krisht, edhe Shpirti i Shenjtë.
Zot Perëndi, qengj i Perëndisë, Bir i Atit që ngre
mëkatin e botës; mëshirona, ti që ngre mëkatet
e botës.
Prano lutjen tonë, ti që rri në të djathtë të Atit,
edhe mëshirona.

50
Se ti je shenjt i vetëm, ti je Zot i vetëm, Jisu Krisht,
për lavdi të Perëndisë Atit. Amin.
Për çdo mbrëmje do të të bekoj, dhe do të lavdëroj
emrin tënd për jetë e në jetë të jetës.
O Zot, u bëre streha jonë brez pas brezi. Unë thashë:
O Zot mëshiromë, shëro shpirtin tim se fajtova te ti.
O Zot, tek ti gjeta strehë, mësomë të bëj dëshirën
tënde se ti je Perëndia im.
Se pranë teje është burimi i jetës; me dritën tënde
do të shohim dritë.
Zgjate përdëllimin tënd mbi ata që të njohin.
Bëna të denjë, o Zot, që të ruhemi këtë natë pa
ndonjë mëkat.
I bekuar je, o Zot, Perëndi i Etërve tanë, dhe emri
yt është i himnuar dhe i lavdëruar në jetët. Amin.
Le të jetë, o Zot, përdëllimi yt mbi ne, sikurse
kemi shpresuar tek ti.
I bekuar je, o Zot, mësomë porositë e tua.
I bekuar je, o Zot, bëmë të mençëm në porositë e tua.
I bekuar je, o i Shenjtë, ndriçomë me porositë e tua.
O Zot, mëshira jote është për jetë, mos i hiq sytë
nga veprat e duarve të tua.

51
Ty të ka hije lavdërimi, ty të ka hije himni, ty të ka
hije lavdia, Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë,
tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.

Simboli i Besimit
Besoj në një Perëndi, Atë të tërëfuqishëm, krijues
të qiellit edhe të dheut dhe të gjithë të dukurave
dhe të padukurave.
Dhe në një Zot, Jisu Krishtin, Birin e Perëndisë, të
vetëmlindurin, që lindi prej Atit përpara gjithë
shekujve.
Dritë prej drite, Perëndi të vërtetë prej Perëndie të
vërtetë, të lindur, jo të bërë, që ka të qenët një me
Atin, me anën e të cilit u bënë të gjitha.
Që për ne njerëzit dhe për shpëtimin tonë, zbriti
prej qiejve dhe u trupëzua prej Shpirtit të Shenjtë
dhe Virgjëreshës Mari dhe u bë njeri.
Dhe u kryqëzua për ne në kohën e Pontit Pilat,
dhe pësoi e u varros.
Dhe u ngjall të tretën ditë sipas shkrimeve.
Dhe u ngjit në qiejt dhe rri në të djathtë të Atit.
Dhe do të vijë përsëri me lavdi të gjykojë të gjallët

52
dhe të vdekurit, mbretëria e të cilit nuk do të ketë
mbarim.
Dhe në Shpirtin e Shenjtë, Zot, Jetëbërës, që buron
prej Atit, që adhurohet e lavdërohet bashkë me
Atin e me Birin, që foli me anën e profetëve.
Në një Kishë të shenjtë, katholike dhe apostolike.
Pohoj një pagëzim për ndjesën e mëkateve.
Pres ngjalljen e të vdekurve.
Dhe jetën e ardhshme të amshuar. Amin.
Meriton me të vërtetë të të lumturojmë, ty Hyj-
lindësen, gjithmonë të lumturën dhe të përmbi-
kulluarën dhe Mëmën e Perëndisë tonë. Më të
nderuarën se Keruvimet dhe më të lavdëruarën
pa krahasim se Serafimet, që pa u cenuar linde
Fjalën Perëndi, me të vërtetë Hyjlindëse, ty të
madhërojmë.
Shenjt Perëndi, Shenjt i fuqishëm, Shenjt i
pavdekshëm, mëshirona. (3 herë)
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë; tani e
përherë e në jetë të jetëve. Amin.

53
Trini e Tërëshenjtë, mëshirona; o Zot, fali mëkatet
tona; o Zot i madh, ndjeji paudhësitë tona; o i
Shenjtë, vështro dhe shëro sëmundjet tona për
emrin tënd.
Mëshiro, o Zot. (3 herë)
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë; tani e
përherë e në jetë të jetëve. Amin.
Ati ynë që je në qiejt, u shenjtëroftë emri yt, ardhtë
mbretëria jote, u bëftë dëshira jote, si në qiell
ashtu edhe mbi dhe. Bukën tonë të përditshme
jepna neve sot; dhe falna fajet tona sikurse edhe
ne ua falim fajtorëve tanë; dhe mos na shtjer në
ngasje, po shpëtona nga i ligu.
Prifti: Se jotja është mbretëria dhe fuqia, dhe
lavdia e Atit, e Birit dhe e Shpirtit të Shenjtë, tani
e përherë e në jetë të jetëve.
Lexuesi: Amin.
Pastaj tropari i shenjtit të ditës, ose troparet:
O Perëndi i Etërve tanë, Ti që je gjithmonë me ne,
sipas butësisë sate, mos largo mëshirën tënde,
por me lutjet e tyre drejto me paqe jetën tonë.
54
Kisha jote e stolisur si me porfir dhe vis, me gja-
kun e martirëve të tu në gjithë botën, të thërret me
anën e tyre, o Krisht Perëndi: Dërgoji dhembshu-
ritë e tua popullit tënd, dhuroji paqe shtetit tënd
dhe shpirtrave tanë përdëllimin e madh.
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë.
Bashkë me shenjtorët prehi, o Krisht, shpirtrat e
shërbëtorëve të tu, atje ku nuk ka as dhembje, as
hidhërim, as psherëtimë, por jetë të pambaruar.
Tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.
O Zot, me ndërmjetimet e gjithë shenjtorëve dhe
të Hyjlindëses, jepna paqen tënde dhe mëshirona
si i vetëm zemërdhembshur.
Mëshiro, o Zot. (40 herë)
O Krisht Perëndi, që adhurohesh e lavdërohesh
në çdo kohë e në çdo orë në qiell e mbi dhe, Ti që
je zemërgjerë, i shumëmëshirshëm, i shumë-
dhembshur, që i do të drejtët dhe i përdëllen
mëkatarët, që i fton të gjithë për shpëtim me
premtimin e të mirave të pritme. Ti o Zot, prano
lutjet tona në këtë orë dhe drejto jetën tonë te

55
porositë e tua. Shenjtërona shpirtrat, pastrona
trupat, ndreqna mendimet pastrona mendjet dhe
shpëtona prej çdo hidhërimi, të këqijash dhe
vuajtjesh; mbrona me engjëjt e tu të shenjtë që,
duke u ruajtur dhe duke u udhëhequr prej ushtrisë
së tyre, të arrijmë në bashkimin e besimit dhe në
njohjen e lavdisë Sate të paafrueshme, se i bekuar
jenë jetë të jetëve. Amin.
Mëshiro, o Zot. (3 herë)
Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit të Shenjtë; tani e
përherë e në jetë të jetëve. Amin.
Më të nderuarën se Keruvimet dhe më të lavdë-
ruarën pa krahasim se Serafimet, që pa u cenuar
linde Fjalën Perëndi, me të vërtetë Hyjlindëse, ty
të madhërojmë.
Beko, o Atë, në emër të Zotit.
Prifti: Perëndia na përdëlleftë dhe na bekoftë,
shfaqtë fytyrën e Tij mbi ne dhe na mëshiroftë.
Por nëse nuk ka prift, thuhet nga lexuesi: Me uratat
e Etërve tanë të shenjtë, o Zot Jisu Krisht Perëndi,
mëshirona dhe shpëtona.

56
Lexuesi: Mëshiro, o Zot. (12 herë)
Dhe shpëtona, o Virgjëreshë e Tërëshenjtë.
Lutje Hyjlindëses së Tërëshenjtë
(Nga Pavli, murg i Manastirit të Evergjetit)
E papikëluar, e papërlyer, e pacenuar, e pa-
njollshme, Virgjëreshë e pastër, Zonjë Nuse e
Perëndisë, që bashkove Fjalën Perëndi me njerëzit
me lindjen tënde të çuditshme dhe mbështete
natyrën e hedhur të gjinisë sonë me qiellorët; e
vetmja shpresë e të dëshpëruarve dhe ndihma e
të luftuarve; përkrahja e gatshme e atyre që rendin
tek ti dhe strehë e gjithë të krishterëve; mos të
ardhtë ndot nga unë mëkatari, i mallkuari, që
prisha tërë veten time me mendime, fjalë dhe vepra
të turpshme dhe që u bëra rob me dashje nga
plogështia mendore e dëfrimeve të jetës; por si
Nënë e Perëndisë njeridashës, me dashamirësi le
të të vijë keq për mua mëkatarin dhe plang-
prishësin, dhe prit lutjen që të blatohet prej buzësh
të ndotura; dhe lutju Birit tënd dhe Mbretit e Zotit
tonë, duke përdorur guximin tënd prej nëne që të

57
ma hapë dhe mua zemrën njeridashëse të mirësisë
së tij; dhe, duke mos vënë re paudhësitë e mia të
panumërta, të më kthejë në pendim dhe të më
bëjë punëtor të sprovuar të porosive të tij. Dhe ji
pranë meje gjithnjë, si mëshirëplote, hirplote dhe
mirëdashëse; në këtë jetë mbrojtëse dhe ndihmëse
e nxehtë, duke thyer sulmet e kundërshtarëve dhe
duke më udhëhequr drejt shpëtimit; dhe në kohë
të ikjes sime, duke u kujdesur për shpirtin tim të
mjerë dhe duke dëbuar larg faqet e errëta të
demonëve të ligj; dhe në ditën e frikshme të gjyqit
shpëtomë nga Ferri i amshuar dhe tregomë
trashëgimtar të lavdisë së patregueshme të Birit
tënd dhe Perëndisë tonë; të Cilin e paça, o Zonja
ime, Hyjlindëse e përmbishenjtë, me ndërmjeti-
min dhe përkrahjen tënde me hirin dhe njeri-
dashjen e Birit tënd të vetëmlindur, Zotit dhe
Perëndisë dhe Shpëtimtarit tonë Jisu Krishtit; të
Cilit i përket çdo lavdi, nder e adhurim, bashkë
me Atin e tij të pafillim dhe Shpirtin e tij të Tërë-
shenjtë, të mirë e jetëbërës, tani e përherë e në
jetë të jetëve. Amin.
58
Lutje Zotit tonë Jisu Krisht
(Nga Antioku, murg i Pandhektit)
Dhe jepna, o Zot, neve që shkojmë për gjumë,
prehje trupi dhe shpirti; dhe ruajna nga gjumi i
errët i mëkatit dhe prej çdo epshi të errët të natës.
Pusho hovet e pasioneve, shuaj shigjetat e zjarrta
të të ligut që lëvizin kundër nesh dinakërisht; thyej
kryengritjet e trupit tonë dhe vër në gjumë çdo
mendim tokësor e lëndor. Dhe dhurona, o Perëndi,
mendje vigjëluese, mendim të urtë, zemër esëll,
gjumë të lehtë dhe pa ndonjë fantazi satanike. Dhe
zgjona në kohë të faljes, të mbështetur në porositë
e tua e duke pasur në veten tonë kujtimin e pathyer
të gjykimeve të tua. Falna lavdërimin tënd tërë
natën, që të himnojmë, të bekojmë e të lavdëroj-
më emrin tënd të gjithënderuar e madhështor, të
Atit e të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë, tani e
përherë e në jetë të jetëve. Amin.
E përmbilavdëruar, gjithmonëvirgjër, e bekuar
Hyjlindëse, dërgoja faljen tonë Birit tënd dhe
Perëndisë tonë dhe lypi që të shpëtojë me anën
tënde shpirtrat tanë.
59
O Atë, shpresa ime. O Bir përikja ime. Shpirti i
Shenjtë, mburoja ime. Trini e Shenjtë, lavdi më Ty.
Gjithë shpresën time e vë tek ti, o Nënë e Perë-
ndisë; ruajmë nën mbrojtjen tënde.
Me ty gëzohet, o Hirplote, gjithë krijesa: tërësia e
engjëjve, dhe gjinia e njerëzve; o tempull i shenjtë-
ruar dhe parajsë shpirtërore, mburrja e virgjërisë,
prej së cilës u trupëzua dhe u bë djalë Perëndia
ynë që është para jetëve. Se mitrën tënde e bëri
fron dhe barkun tënd më të gjerë se qiejt. Me ty
gëzohet, o Hirplote, gjithë krijesa; lavdi më ty.
Lutje Engjëllit mbrojtës
O Engjëll i shenjtë, mbrojtës i shpirtit tim të mjerë
dhe i jetës sime të vuajtur, mos më lër, mua
mëkatarin, as mos u largo prej meje për ngathtë-
sinë time, mos i lësho vend djallit të lig për të
pushtuar e sunduar trupin tim të vdekshëm,
mbamë nga dora ime e mjerë dhe e mpirë dhe
drejtomë tek udha e shpëtimit. Po, o Engjëll i
shpirtit dhe i trupit tim të mjerë, ndjemë për
gjithçka me të cilat të kam hidhëruar gjatë gjithë

60
ditëve të jetës sime, si dhe për ndonjë faj të bërë
ditën e sotme, mbromë edhe këtë natë dhe ruajmë
nga çdo ndikim i armikut, që të mos e zemëroj
Perëndinë me ndonjë faj dhe ndërmjeto tek Zoti
për mua të më forcojë me frikën e tij dhe të më
tregojë shërbëtor të denjë të mirësisë së tij. Amin.
Përlufteshës gjenerale këngët mundëse,
Si përhirim që e shpëtove prej tmerreve,
Qyteti yt të përshkruan, o Virgjëreshë.
Po sikundër ke fuqi të paluftueshme,
Prej çfarëdo rreziku shpëtomë;
Se po të thërres: Gëzohu, o Nuse e panusëruar!
Gëzohu, o Hirplote Hyjlindëse Virgjëreshë Mari,
Zoti është me ty. E bekuar je ti ndër gratë dhe e
bekuar është pema e barkut tënd, se linde Shpë-
timtarin e shpirtrave tanë. (3 herë)
Por nëse nuk ka prift, thuhet nga lexuesi: Me uratat
e Etërve tanë të shenjtë, o Zot Jisu Krisht Perëndi,
mëshirona dhe shpëtona.
Kur ka, ai vazhdon: Lavdi Atit e Birit edhe Shpirtit
të Shenjtë; tani e përherë e në jetë të jetëve. Amin.
61
Mëshiro, o Zot. (3 herë) Beko, o Atë i shenjtë.
Prifti: Krishti Perëndia ynë i vërtetë, me ndër-
mjetimet e Nënës së Tij të pacenuar dhe krejt të
papërlyer; me fuqinë e Kryqit të nderuar dhe jetë-
bërës; me mbrojtjet e Fuqive të nderuara qiellore,
të patrup; me lutjet e Profetit të nderuar e të lavdë-
ruar, Pararendës e Pagëzor Joan; të Apostujve të
shenjtë, të lavdëruar e të dëgjuar; të Martirëve të
shenjtë, të lavdëruar dhe mundës të shkëlqyer; të
Etërve tanë oshënarë dhe hyjprurës; të Hyj-
prindërve të shenjtë e të drejtë Joakim dhe Ana, të
shenjtit (të ditës) që lusim sot dhe të gjithë shenj-
torëve, na mëshiroftë dhe na shpëtoftë si Perëndi
i mirë dhe njeridashës.
Lexuesi: Amin.
Pastaj prifti thotë këto urata si më poshtë dhe
lexuesi , përgjigjet çdo herë: Mëshiro, o Zot.
Prifti: Le të lutemi për paqen e botës.
Për të krishterët shpresëtarë dhe orthodhoksë.
Për Kryepiskopin tonë (aksh) dhe gjithë vëllazë-
rinë tonë më Krishtin.

62
Për etërit dhe vëllezërit tanë që mungojnë.
Për ata që na urrejnë dhe për ata që na duan.
Për ata që na ndihmojnë dhe na shërbejnë.
Për ata që na porositën ne të padenjët të lutemi
për ta.
Për çlirimin e robërve.
Për ata që udhëtojnë mirë në det dhe në ajër.
Për ata që dergjen në sëmundje.
Le të lutemi dhe për pjellorinë e pemëve të dheut.
Dhe për gjithë etërit dhe vëllezërit tanë orthodho-
ksë që u prehën më parë, këtu e kudo.
Le të themi dhe për veten tonë: Mëshiro, o Zot.
Mëshiro, o Zot. Mëshiro, o Zot.
Lexuesi:
Me bukurinë e virgjërisë sate dhe me shkëlqimin
e pastërtisë sate, Gavriili u çudit, o Hyjlindëse,
dhe të thërriste: Ç’lavdërim të denjë të të thur unë
ty? Dhe si të të quaj nuk di dhe po shtangem. Pra-
ndaj të thërres siç u urdhërova: Gëzohu, o Hirplote!
Prifti: Me uratat e Etërve tanë të shenjtë, o Zot Jisu
Krisht Perëndi, mëshirona dhe shpëtona.
Lexuesi: Amin.
63
SHKURTIME
Pr. = Profet
Pr/sha. = Profetesha
Ap. = Apostull
Dësh. = Dëshmor
Dëshg. = Dëshmore grua
Dëshm. = Dëshmor i madh
Dëshmg. = Dëshmore e madhe grua
Hierod. = Hierodëshmor (Dëshmor klerik)
Dhjak/e = Dhjakone
Omol. = Omologjet (Dëshmon Perëndinë)
Osh. = Oshënar
Oshg. = Oshënare grua
Oshd. = Oshënar dëshmor
Oshdg = Oshënare dëshmore grua
Oshm. = Oshënar i madh
Oshdmg. = Oshënare dëshmore e madhe grua
Ep. = Episkop
Mbret/sha = Mbretëresha
Sh. = Shën
Ting. T.I = Tingulli Tërthor i të Parit
Ting. R. = Tingulli i Rëndë
Kr. = Ungjilli i së kremtes
# = Hahet vaj, verë, peshk
* = Hahet vaj e verë
# = Hahet bulmet e peshk
[P. 2] = Java e 2 e Pashkës - e Apostullit
[J. 34] = Java e 34 e Apostullit
2 Kor. 2:14-3:3 = Letra e 2-të drejtuar Korinthianëve,
kap.2, varg.14 deri kap.3, varg.3

64

Вам также может понравиться