You are on page 1of 15

r

DALDINTZA inA oNboRIOA<'~~,~ \£ o

I)

NOR (Imllkatlbozko Lehen aldia. Baldintza)

I ·0 Zuek guregana etorri ti oet,~ .

• 11' 0 Zuek gurcgana etorriko ba ~i\V\t:tL

o Ni aitarengana joan Vl.Lvth£vL·

p e Nialtarell·~alla joango b~.:_;VVl::..::!=\\.",-h:....__ _

o Zu etzan 2i Of V)

.,:0 Zu elzango bal..J.'2;I__"-J-V\u.C",-L _

e Gu.Donostian izan ~'\'ne_n

,,0 Gu Donostian izango ba-nWi-'-'...,VUt,...."""""· ::.__ __ o Umeak hizkeian ari 1:"ir .. CJ(\

,0 Umeak hizketan arituko ba--"U=',,-~=(L..=-- _

, 0 Semen tabernarn sartu ..:>.:ce'-"''-'-V\_..=- _

" 0 Seni~~j~;b·~rnara\artllko ba_,.£;;.c:":....t'-":r,__ _

"(-) Hi:j~f~';~"~;l- ibil(.~ifu' '

" ,,(-) Hi j~las~~n jbili"kb b~~hi~·""-'rCU .... ·:.t..t=_-_

~ Cill ol;~ti'k j~ki ... ~wJktt1..-

,,0 Gu ohetik JqJkiko ba¥=-r":..!. ,,,,It.>''-.. _

o

NOR (orainaldia)

&/0 Negua izango h.J.&tz. , ni berandu jalkiko l'L-t~vf~tJ£e..

() I 0 Pintura potea eroriko 6uJ.L.Q , loreak zikinduko l.LICa.:bJ.(e._

VI 0 Beranduizango todJA_h, ,"hi 10 egiten geldituko hA;'t\LZ:o-.~

Q' 0 Lagunak etorriko \oaJ&CV\.- I zu poztuko 2:i VLlAtd,(-e_

(0 Kobratzailea agertuko boJ.i-ti: , zuek ez clr'\CA.tlifu"

((\) At~a zabalagoa hdl.JiJf" , kamioia sartuko 1 .. ;-t1-v...1ll/e.,

I e Din;a bukat uko kevLL1i.:" l su larri ibiliko l¥lA-ilitie.

I 0 Zu txirrindularia izango .\D011'AP---) txapeldun izango ~V\..Ou1LL(e.

I 0 Eguzkia ezkutatuko k\...LLh- , zuek ilunpetan geldit·uka ~'MQlft-t..

10 Anaia joango kO\.~tk l zuek oso tristetuko 1-~IHA .. i:eJ/ID.

azalduko.

I

NOR (lehenaldia)

o Zu mugitu izan .!:U\..""2:-~Vl.Jl.......-

l usoa ikaratuko :l:~tJi-e..e.M...-

124

-

I

I

I

o Gu gauez joanizan bO.J)tlJ\.lA_ , basoan galduko 1" vLllUJ,{ ~VL ! ~_J!rthv\_

o Zezenak agertu izan ,1oIJ.Jlxn,-_ , zu korrika joango JiV'Le:bJt-erQAlL} '2::l vU.1.r\....

o Anaia gaixo egon t?ll\JLh: , hi zaintzen geldituko ~ vJc-(/L-tr)j~L- J '/"1.12 vl1-z-L~

e Hegazkinak ctoni b~~V7"'_ basagerlariak koba zuloetan ezkutatuko,»

2:1 f1i\tLk~ / 'Ktv -lit\..

o Iluntzerako itzuli ez b,t9L2i!1\0..--- ZU, ni zure bila joango W. \l\.bLd'(eJ'.AA )'~ \I~ t.M..VI.....

o Haiek soinujole hobeak izan 10 M1'i1).._ , zuek dantzara etorrlko 2-i"vto,:huID..v\_ /2:1\ V\ e:h_1iI

(') Gu etxean 'sartn 1oW\fV0.:- , beroago cgongo ~/,~1:tl( '€..QN\.! J~ \Il1...v\... .

o Ogia falla izan btt.A.itt , denak goseak hilko ~t ~tt..II-UN\.. / ~ 1~V\

I

"

\

NOR-NOR! (Indlkatlliozko Lchen aldla, BllltlilltZIl)

e Niri laguna etorri ~'h-t~r1a.JA_. , l

o Niri laguna etorriko ba.L:+k~C

o Niri lagunak etorriko ~; fl..vU.k[.(I·~

o Niri lagunak etorriko ba);hoJ:sd.<l,t

o ~liri atzo umorea joan K-1~1vVL

o Zllri junorea joailg~ ba dJ~n:r),J' 1:;1)

o Zuri atzo semcak joan gd"l-cM.:;.-K'2"v 11\

o Zuri semeak joango ba-.:UUcu:.~k1zy

o Kepari ongi iruditzen :6.itOul·OV\. zinernara joatea,

o Kepari ongi irudituko baJ; U-MO ziuemara joatea.

o Koldori artista horiekez2.1'R&\Alk'io fJ gustatzeu,

o Koldori artista horiek gustatuko ez ba..t~~k'lO

. '

o Oll~'i etxea et'oriJ3~'tVl

o OllL'i etxea eroriko b: ~~i.u '

o Guri galtzerdiak zulatuta ikusten 9-,;ft-6ll-J.-J/tgvV'l

a o\iri galtzerdiak zulatuta ikusiko balt: QrM.X:- kY~

o Zllei aurpegiko kolorea kendu &i k:-~

o Zuei aurpegiko kolorea kendu balih-o...L1-YJL

e Zuei goardiak hUI'1)ildu ~ o Zuei goardiak hurbilduko bal/droJ;r.1d ~

, 0 Gurasoei pazientzia' bukatu j('-d-tcM,-t-V\_.

o Gurascei pazientzia bukatuko bflli-fz:eJ_£._

r

o Gurasoei nire notak ez Z:ih-ll;'1:KIRM_

o Gurasoei nire notak e~ bakico.v.:b':e_

batere ouak iruditu, batere onak irudituko,

, 125

o -Niri pipa itzali QjflQ...lW¢JV.k e Niri pipa itzaliko baJ1b:Q.i t

o Nirl be~iak ixten Q:t~t;.kick..t,.L

o Niri begiak itxiko ba JJ·f1.oi,'2:-kit

,0 Zuri beldur izugarria sartu kdccU?:vvt

o Zuri beldur iz'ugai:ria sartuko ba .ldc0i./2:;\/

(1) Zuri el-Ixoak ahoan sartu tdh,w..t,-k1ivV\

o Zuri eltxoak ahoan sartuko baJih-rAi::tLn'&v

o Amonari kandela itz~li fhl h-p,;: 011\ ......

o Amonari kandela itzaliko ba 1.:Jeo.,il3-

-0 Aitonari zigarroak zimurtu £i hOi2,LdeJ1lL-

e Aitonari zigarroak zimurtuko ba.J;. ~'2:k/D

%~

NOR~NORI (3, pertsona) I NOR (ornlnaldln)

\\ 0 Niri horrelakorik gertatuko heJit~ti1lt

o "y.. e Kutxa hori burn gainera Kepari eroriko beJi:f:to..,L(!I-- J 'hil. egingo t.'h-tJ,.-tt t.: e_ o "~ 0 Umeei edalontziak apurtuko bfA../hfl:wln'e: J ezingo Illkete urik edan,

() .• )1, 0 Zuei platerak apurtuko ba.lt-kfM-lkt2JJ€., ezina gertatuko ~'-h-CL,tz_j,(e.. bazkaltzea.

.,}~ 0 Zuei liburu h~ri~k galduko bvJ._l._.'fuM 'E-L1'1;U,~ ezina lzang~ -l'h-tLtiL('" e... beste horre-

lakorik lortzea.

D .~>< 0 Guri koadroak erorlko boJikQk't'p, apurtuko .t ra ... :U_/::..(!__ )I,. 0 Zer egingo zenuke, zuri anaia etorriko biNlt.·!:UiL1:'IJ ?u

~ 0 Niri anaia '~torrik~ btlJ,.~b.-aA..rt: ,~l;ztiz po'?t,ukev.Ldto:to..Ve /ltU~/ldt-VtnL(-e.·

)I. 0, H~lra nid leiala iZ3ngo b,tldltAi.t ~(o Harrera onik 'balu, IHU'a guri etxera etorriko ;..<.' <!<!..::'-"'..!<.!"-4-'=

xo Zuek nahi izango bazenute, haiek zuei elkauuko I, ' ttk /~{ ....... ~

0' Kontuz ibiliko ez ba2r~I1Cf 'gu, g~li'i harriak gaincra eroriko ",i: ko...i2::itr'4~l(L

e Lanik ,egingo ez bagenu, zer gertatu ko __gat?!l~1.l''''''''e guri?

e Zure lagunak Jehenago azalduko bCkU@.,.. J guri ez ~·-b-rAl.~,u.L(<!... hain zaila

egingo gauza guztiak prestatzea,

o Zure aita polikiago etorriko b~ l ez ~'k-rA..L'QJre

o Iparraldeko irak'asleak guri etorriko .bf}.."u/za./2c/t:l'tf!

~,\'t"dLIC~ , l

gertatuko istflpurik,

. gu hainbat poztuko

NOR~NOlU I NOR (osoa, oralnaldla)

.---0 Gu umeei hurbilduko ba?y'vd"Uxi..'~/de ,haiek beldurtuko ..f!t'f7)._T:.t.!~e.__

.--0 Ni zuri etorriko bel nln fi:o.i:?:v ,zu lasaituko ~iVJtA...te...k--e

126

". 0 Mikel Joxeri joango ba .R.i.12(410 J ~\J\crtsotan arituko !'b;o./:n;(-e.

r: 0 Zu haiei Iaguntzera joango bll?'rr1h~ .. tid e : haiek zuri esker onez etorriko

J!; h0ir/.(t'b! V.e '

r

Ii> Zli guri ~aisotllko ba21'vd1:((.i1 ~'(>yv " gll zuri Iaguntzera joango' 7fV! 'b.-o..,t'1;-V:<vlf e.

o Miren, Jaioneren ondotik pasatzean beste hari urreratuko balA'!-i'rtvLo ' , ,Jaione bes-

tc had haserretuko JA'-h-ii.DIa? . .

o Gu had zurikeriatan hasiko col)..,.~'o

, iih:otA:$~.e_, '

o Zu niri kanta eta kanta etorriko ba%l Y1 R-oJ.:~-ki.t ,ni zuri ez tVSl,-rCM~-e erantzun

hum

guri

oso

alai

etorriko

gabe geratuko.

o Zuek haiei esker onez agcrtuko/4t2;lvdc~kili'ei[, haick zuei berriro ere inguratuko &~i'<t:[lveJ/e_

o Haiek etorriko baA/ccy;:t-b'9Y guri, gu pozik arituko ~\Vl~UUe,

kin. '

o Zu guri etordkob"2-inhoJ1-k1( ~r gu ctxctik irtengoct-Vlh-u:cLdl1i>2uri.

o G~l zuri ondoan cseriko baziklrlf2.tl ... £1-kI'b.,J , zu guri e-E!'h*".itU1'rJVe. zarataka hasiko,

ezla? '

~ HlIL'a zuri dantzarako inguratuko biL{,dccu1:.v ,zu hari ez ~11V1~7J0/..(R. hegira

geldituko,

hizketau hale-

,.~

NOR-NORI / NOR (3. pertsona, lehel11l1din)

o Niri futbola gustatu izan ba .t:...k-cU t igandean Bilbora joango

, 'tUiIl/2:/'A W4VL-! nl VI b:e 11

o Zuri karpeta apurtu ba·Mc.-u: b) • amarengana joango ''2-1' V1..{)t --tu:eLVL/2::( 'n t i1

o N~. lr 'ee. fiam, ad g, iltzak galdu bo..-f.,L!c()I..L'lk1 D, beste batzu egitera behartuta egongo

~'-=-l(~ I~ ,

o Zuri txapela hor ahaztu hoJi;kfM,'(y " berehala galduko 'S-I'/ca;2v-M-£P4lzuri/21 1c4L'?;vt}

o Zuei giltzak etxcan ahaztu bal.JUA.i2;id'ltJe ,kalean gcratuko-:l:J~lAlAtLtle.1&t.t./2--/!1~~'

o Haiei nire telefon~a ahaztu ba,t\~..e ez'~'ka.l..-itrfJAA batere gllstaluko!2-lkou,'\V'I

o Mutiko hod balkoitik erori ba-tk- , bere amari ei'1::i ho..t.o[(.fLe~ batcrc/c-t hiM. '{}VI

gustatuko. " /

Q G~l~i .erlo~ua~ apurt\t ba ~J2CAi(l:1}v , ,kOl~pot\~ze~'a zugana \etorri~o Jr'l'lritLtf ~~ I'r'VI'f Vi o NIl'1 Ilea jausi bM(_~f " aspaldian burusoila tzango {tU.vd2:-&...l..eJ, ~ I w.../A ltlll

e Haiei, f gaztetan,. )lOl1dartzara joatea gustatu bfllihoti-e. " Bakiora joango

EtrvtTf._k-e e.M 2-l1{'e.JI1, ' ' ..

, e Niri kiniela bat irten baAh."fJt,.L'b. , ) orain ez lU'nno..id.:V!Jj/1 hcmeu egongo. /11).'h/?:<AA_

e Zapatak guri apurtu ba:bh-trtl~~-1'gv ,oinutsik ibiliko ~'\'ltJ~b),(.u..AA_ / fjlvt_t1./L '

o Hid orratza sartu .btl.lk hcM_K/o ,oihuka hasiko h:..vtllA 'b...{/~ / k't-' vJl:iAIl

oZuri gurasoak hil bai'Qeu'&-b'tv ,nolajantziko '?:1'l'lo.1JJr-e.e.1.t\ zu? /"tiVl('_j1

127

NOR-NOR1/ NOR (nsoa, leheualdia)

e Ni zuri eskolara etorri ba;U:.lhrMbJ " bertan ge~'atuK~.-:eiVl1ta.t1L1'dot:e.Qllzt; ni:'/21VJ1t-rM'gJ",JaV}

o Ni hari gaur joan baillA'l?lruu:o • erabat hascrretuka{iJw:d.t!.LlQeJlJ hura niri.21I&u'CUU1

e Bidean ni zuri hurbildu b~MhlfflilJ} > OSo pozik geratukoZtl'1kt=[,,'cw,lfeen zu nirilivdlCA...1&lhl

Q Ni haiei laguntzerajoan baJ1J.~hicc-tie.· I esker onez ctarrikoiifto,j.?:ldJp,{./efJI1 haiek ~

'nidi ~~1kt'ol.avt , , ,,'

e Andoni etortzerakcanvzu hari hurbildu bat?vf4:w-}Vto ,hum zuri kaltegarria izango ,

~ f2vu.'w VtiNL /2:-tl2:,Ovt2-vVI " ,

oZu guri gaisotu bat! r')kw.J-L1'~ • laguntzera joallg~ fVt.~~,:Iw..~:ttJke 'ni zu ri/ hA:ltt-!tt;::'"lvVl

r 0 Kotxean zoaztela, ustekabean, zu haiei erori ba:21'VI'~-/q"e j klinikara joango

2:tfliA-il:k!c,lot/,(.eu haiek niri, / ~fltYtA2:krd/jt~ IA'-,

e Ezbeharrcau laguna niri nekatu ba.1t'ht~'6 ,> ni hari ez /I!)~IAk-o.i..{)l'UM. haserre-

tuko.z' w'l1"ka1.'DVL.

o Andoni niri indartu baJ];._ho.A·~ oj I~gtliltza eske joan~o~lVlIcw.'tki'aw zu ha'I'V

, "2-1'111 h-eU.7:-i!:1 D VI

NOR-NORl( (Iudlkatlbuzko ,lehenahlia. Bnldintza)

e Nik zu ezagutzen jf{iI\'t...J,.uA/L-

(1) Nik zu hobeto ezagutuko ba ?L1'v1'Lf:..

e Nik hi eskolatik bidali 'hi It) 4vtA1@-Jt1-

o Nik hi eskolatik bldaliko ba 0.iM.jf;vut

o Nik ikaslea Ian hura egitera behartu 0 ~_....

o Nik ikaslea Ian hura egitera behartuko ba..::..(Vv\,,-,'~/ _

o Nik zuek nire etxean cskutatu ri7ftwM(~ (') Nik zuek nire etxean ezkutatuko bri,;t6ZwJr-tit:

e Nik lapurrak herritik bota ~~~ ,

-(') Nik lapurrak herrltik botako ba,LV'U-""""-"tM-t:..!:-.!::..- _

o Zuk ni gogor jo . tvt III cW.WVl

e Zuk ni gogor [oko ba M\-\k1:U..-:-

e Zuek neska hura harrituta utzi Te..y\(\.rIJ~ o Zuek neska hum harrituta utziko ba *e.vw.tl..

'0 Zuk gu auto~lObile~n ekarri ¥,v1.1Nl!CVIIL

o Zuk gu automobilcan ekarriko ba ~v\fWbV

o Zuk nire lagunak hondartzan ikusi . ~w ~ . 0' Zuk nire Iagunak hondartzan ikusiko ba~vUtv...

, '

e Neska horrek ni biziki maite izan Mh..~ o Neska horrek ni biziki maite lzango ba Vlt-V\.J...M....

128

o Aitak hi mendira lepoan eraman hA\.\AAWvv I;) Aitak hi mendlra lepoan eramango ba M..t.I-tAv_

o Ikasleak cz ~ serio hartu irakaslea.

o Ikasleak ez balM... serio hartuko irakaslea,

e .Gertaera hark gu lUI' jota utzi Wilt ~

o Gertaera bark gu lur jota utziko ba ~tA:1:N...

'0 Ni'rc nebak zuek Parisen agurtu 4:1i1~-t~ ,

o Nirenebak zuek Parisen agurtuko ba 1;1~

o Ugazaba horrek bere langileak mesprexatzcn 1,~;b.:t::€NL-'

o Ugazaba horrel~ bore langileak mesprexatuko ba,_);.-,,-,,-,'~,--,' ""'_:-- __

o Guk hi tontotzat hartu ~Vt~fV

o Guk hi tontotzat hartuko ba k-ili cJw'4rVL--

o Gl1k irakasle hura gorrotatzen ~lQ_,~

o Guk irakasle hum gorrotatuko ba ~---

o Guk zu etxean pozik hartu £-iyd~ .. l:J¥'!V

o Guk Zll etxean pozik hartuko ba rJ'V\...¥

c Guk zuek jende artean aurkitu ,-:;z.iY11MA,~~

o Guk zuek jende artean aurkituko ba ~~-ti~

a Guk irudi horiek lurrera bota ~~IA_...

o Guk irudi horiek lurrera botako ba ~1M;

o Zuek III baztcrtu v\..\_Vt (.lM:tyJ!;vL-

o Zuek ni baztertuko ba V'AVl o\.M.~--v...t-

(-) ,

NOR-NORK / NOR (oralnaldla, 3. pertsona)

x 0 Nik laguna ikusiko ba V\A.\,., , bazkaltzera ckarriko V\.A...vU.e...

0(0' Nik lagunak ikusiko ba vvi:lz.. I bazkaltzera ckarriko \i'\AtNJ.(-L

;( 0 luck Ixanpona izaugo ba 1f'_vvWtL , txiklea erosiko .seV\.VJ\..{e:U.

}.0 Zue'k txanponak izango ba :z.evvt::t\Nt-tL, , txikleak erosiko 2,e,w..,-tJwt,veiL

A 0 Guk umore ona iZal1gob·0v~- ~' elurretan ibiliko WV\.U---UJ(-e_.

'< 0 Guk oinetako sendoak izango ba ~ ~ , elurretan ibiliko yi lI\.u..,.1:i::k"'e...

;<.0 Mutilek auromobila erosiko ba.LMte , zuek futbolera joango '1:l'VLti1iJfeil, .

(;:0 Mutilek sarrcrak crosiko bal;, ViNttL , zuek futbolera joan go cH",(A.,iitftJ-t.,

I(' 0 Zuk zigarroa ekarriko ba ZeVlAA.- , nik pozik erreko 1IwJ-(o.e..

• y, 0 Zuk zigarroak ekarriko ba~hlt-v... , nik pozik erreko lvi...'lvvVe..

lo Hik malela irekiko ba ~ , guk oparia ikusiko 1~L

129

~ 0 Hik maletak irekiko ba ",,;f;:A. , guk opariak ikusiko ~-twt-Vt,

~ e Ahizpak arraultzea.frejituko 'ba·k. , aitak berehalaxe jango _/=l,-,,\,=t.U,_,€.-;;.__ _

H 0 Ahizpak a rraultzeak frejituko bf\lL.,t\;., , aitak azkar jango L:1xuJ;ke.

}! 0 Gazta nirea baiL: h- , nik jan egingo .2:Yvwk{~:u. ~.e.,,-- _

}< e G_aztak nireak ba £'1[(0 , l~ik jan egingo tl\.,Z;t~Vt:£(L

If o Zu nirekin etorriko bae:tVl..t\.- , gUk'anaia ikusiko ~uJ{~

l'\ o' Ni zurekin joango' ba V\I,._.\AJc , guk nebarrebak ikusiko ~~~

o l-lorie~ h~in lotsagabeak izango ez baiirv.....c , . zorra ordainduko

1'NJ,(tl,e .

o ~uek hain lotsagabeak izango ez ba 'lil'y{1I I zorrak ordainduko 1,V'vvl------tNvtVt-t~

o Guk astirik izango ba¥Vl},,\ < _ , pozik ikusiko 1~.Q.._ pelikula hori,

o ~lIk astirik izango baJfMM , pozik .ikusiko ~RIvVltIft;ifL . pelikula horiek,

o Hi errekara joango b(l'\XA_~tt--- , katarroa harrapatuko kVe...

o Hi errekara joango ba t,J,\I\:h· ., amorrainak harrapatuko ~vt±:wyd'(-t.

o Arbolak itxura ederra izango bn~:fi. J udaberria izango _)_;:~;(e.

o Arbolak itxura ederra izango ba)..(·" , l;meek ongi zainduko kd(.e-lL

£J"

1:9

NOR~NOR~( / (osou)

o Hik gu maite izango baC?Q\.V\t...k/n , guk hi ez bit\. d.A.J!e-%y=; ahaztuko.

C? Irakasleak ni ongi ezagutuko b~V\((J.,,"_ ) hark ni ez Vvikt-LK-e zigortuko.

o Nik zu lurrera botako ba 1~1v'\--fu..t. • berehala jasoko c~ 6tWtVd

o Hark ni jendeartean aurkituko ez ba tM,V'ld.:vk , neronek topatuko V\,.-u.,,l.(Z

bera,

G Zuek gu etxeraino lagunduko' ba ccfdM..~ , guk zuek etxean hartuko

"li V\ W,;j-uJ,(-J> ~ ,

o Haiek zu agurtuko ez bal'l~~~ ere, gurasoek agurtuko 'C\V\tWs~ti. _

o Adiskideek zuek gonbidatuko baOOlr.t:;:'-ttlLt? ,guk ere gonbidatuko ~ i1kl"tQ_k'..1!__ ~

zuek,

, 0 Zuek ni kalean ikusiko bavMh~~ , nik ere ikusiko 1i'~tA/lr(h_l.(f~t

o Guk zuek maitatuko ba 'l1r-\"\M.1-~.f\A ,zuek maitatuko ote W~~-e~ gu? .

o Osagile haiek zuek osatuko ba ':(1v,'1A/Tti1iL . guk ere osatllkot1\··;tust,tld'('LifY zuek,

TORNILLO FABRIKA

- Zer mcduz joiak ba tornillo negozio

hori?

. - Hainbestean erc, hainbestean ere ... Tornillo bakoitzeko zentimo bat inguru galtzen juau, baina asko eginaren puruau, ondo irtel zen juau,

(Fe/'llando P/nentziarm) .

130

o Lagun guztiek gu baztertuko bCl·ifb"lAM.-h ,.zuk ouartuko al ~j/~tMA:J({l31A ?

o Guk gai hod sakonduko bCl~Q:J®;1&~J\Aa......_ 1 Alaznek izugarrizko ondorioak 'atcrako

).i:1iAJy\,(£< U

o Kazetariek ~erri horibarrciatllko ba)N1i;

li:iMJt-v:e u

poliziek

atxilotu ko

e ~k ,?~lek lall~:riek egiteko baztertuko ba1:::\MW~, nik ontzi .guztiak zikinduko

'l'\A .tMlt1/ {? . .

NOR / NOR-NaRK (3. pertsoua, lehenaldla)

o Zu agertu bali'AO-._ , Koldok poz handia hartuko "L-vl(-tQM_ I~

(9 Aitorrek saria irabazi baY"" , nik berehala jakingo 1wJfUM,-/ ~

o Gu eguuero hondartz~n ibili ba =t1 VlA , eguzkia hartuko (l6e.vvw1t"e.lNL/~1N(,\It_

e Z\I dendara joan ba1:i n p. , baloia erosiko '1e.,~UM.I2;-~

o Gure senideek zakurra izan ba ..ev8=e- ' honez gero salduko :lYJ(.~ /:l£J!vu-1(0

o Zuek atzo Durangora joan ba'DVl{U < , anl:zcl'kia· ikusiko 1erNJ\.i\;(fi.fV\ I At~

o Ardo txarra izan balih , tabcrnariak merkeago salduko ful<~ [~

o Hi etxera eta]' r i izan ba~\tdk- , gure aita ezagutuko \\uJ..(<<M.--/ ~~

o Nik bista txarra izan ba VIAA..-- ) betaurrekoakjarriko.'V\Ai:U.:z!i('~ I ",.v.._~t/VL.-

.. !J \ ·I~. _ 1\/ I" I

o ZlIl'C nebarrebak eto r ri briM'(G\. Andresek ikusiko ~rwt:"'~ 1:-1 ~I/L_..

\ '

o Gu ehizera joan ba ~V\!i\- , ' erbiak harrapatuko ~vctt::Ut-t( VM ) 7~·tfi.:Le,~\.

o Zu Getariako kaian izan ba~'fIlfL 1 baporcak ikusiko qyR-:~VUAA-I?o·~~

o Haurrek pinturak izau baiA11/\, . .'Ct1 ., koadro politak pintatuko 11 h.A.,W~_ 1 D !;Vt.ry.-!..f.,v.

o Zuek telebista ,izan ba~ 'rlMtL , pailazoak ikusiko 2-·e.:Vvt~~e::terl ':(.Qv~tt-vc.--rU;t,.L.

o Hi gozozalea izan b~vet%: , pastel osoa jango '~~ I '~VL.-

o Nik indarrik izan ba h)v\-e , zakua bizkar gail;ean jasoko Yvv\A1..Q.~ 'YI!1i\'[AIl..--

e Zuck ardoa han ba 1f:ywJtt. , gazta osoa jango 2:el/Vvl.1I-e...~ z..e. JI1.Nl_,

e Guk umorc ana izau ba ~I\A? J dantzara joango ';to \tLJJL1(."t . .QA1t ) it' vJ...(A/L.

o L!l$U1)ek non aparkatu aurkitu izan ..1.uu berebila bertau utziko

,. .{jA_·l(fTL-VL.

NOR··NOnI( / NOR (osoa, leheualdia)

e Zuk j_.:~(xera. gonbidatu bfl.:a-U.:.tM_!;'h. • guk ere honcz gem gonbidatuko

1:\j;Jl-1-JkR~V1 !C1'~~~~. .

e Nik Z~I klasetik beta b,a21)o~:f . ,ez'lB'r1lut8e.d.G\V\ berriz ere sartzcn utziko. lvh~

e Aitak ni zigortu ba 1f\,.\\I) clv.. , nik ez kw,J/.Q..Q..v\.. . jasango./WvLt.vL..- ,

e lrakasle~l0bsl9ak l~~sprezjattl, baJ};tw-t:il. ' , ikasleek ere beste horrenbeste egingo

~V~~ /~IA~ ,. .

I

131

o Telebis~ak " ~ut~iag~ aspertu ba, ,\ , sarria~o i~usiko l(\lWU(;;;'WLJ S).;VVU\...i-lIL_.

o Zuek nt gaixorik ikusi ba Yl.dw\. \live... ,lurk negar egmgo "Zfe..IW..VIDJII. l2:f-V\A~1\. e Gukzpck jantzi horiekin bildurtu ba:bV1huttr(sY ,zuek gu ez %,'v:trL.1:tt1Yue..flagur-

tllko./1",V\ ~t1lJLVL

o Pattarrak ni piztu b~ 1M.1tI.~ , maizago edango ~\.(-tw ) ~

Q Ez eSt1 h,prre~akorik, nik zuek ezagutu ba.<:1~1-te.± ,agurtuko2.-\~tv\'l:t'tt~Q'ltU...

eta. /1::\", tvvq:ttd~_ 'J

o Gl]k zuek b~de bazterrean ikusi ba Q~'4-b_~, eramango '7::i\"J11\~Ve.~V) "tI·vrI~~~V)

e Gllk aurpegia marg~tu ba¥V\AA..._ , J zuek gehiago mailatuko .~~v.tM-+ e~~ hr ~ tt;~

o Zuk klasean zaratarik atera bal-e:vV\A.. irnkasleak botako 'V.~\,(-t..QM / n\.....~

. ) ...' {

o Iaz Patxik ni ikusi nahi izan ba \~V\_utM. Donostian aurkituko N'vi. OvtA, t'LUoI! / \1\.\.1--1 etA4-f

o Zuek gu mespreziatu ba1J~~llM?--- , guk er~. mespreziatl1k(;M_~tJt It ~lt$NVl zuek.

. n nfu itt ~h

o Zuk ni bakean utziko ba ~ IA ciM.'f'v--

o Nik hod horrela dela [akingo baCLIIW'--"-'---''------' _

'0 Kepak oztoporik jarriko ez ba.""k== _

o Nik zuek goizean ikusiko ez baV"'~

o Gure lagunek liburuak irakurriko ba.1.L w~

o Zuek irratiak entzungo ba't:tv\!\' hv:Y1I

o Zuek telebista hainbeste ikusiko ez ba<"H.Vi,NC{}-

I

e Guk jantziakgarbiago eramango ba ~.t.- .'

o Ume horiek gurasoen esanak beteko ba..tW .. f:t

o Zuek gu kotxean eramango ba ff" vJM_ ~.

o Hurbiltzeu natzaizuenean, nik zuek hizketan ikiisiko cz ba:nv.,,~

o Horrek ikasgaiak ongi ikasiko ba/t.;J)-". _, euskara ondojakingo -tvJ(Q___

o Hod posible izango baJ..:h- , nik bar! egiugo d,r,A,J,(e. ...

o Guk hod anal izango bil1,Q,NI.M.- ! liburuak guk ekarriko ")#~t;1):rJlff,.

o Nik zer egin beharko . 0,NJ,(e , errespelatua izateko?

o Nik zuekekarriko ba'~V\hvttu: , zuek zer egingo 5tvwJ[,.e:.ll. ?

o Agltltariek hori ikusiko baLLvd::k J nolako aurpegia ipiniko lMl(eli

e Nik sagar bat ckarriko bnV\NL.- , zuk pozikjango /.bt.~(~ ?

o Gurasoek cskutitza idatziko bakct::L J guk atseginez irakurril«

~Q__

?

. (rf-:

(;I Guk dirua eskatuko bac),'fUvVv\... J zuek emango ?;;-tV\!\AJi1,.-£:"Le...

o Lore hori edonork emallgob~L..k~~ .zuekhartukoal.1e.~~ ?

o .Irakasleak Ian bat aginduko ba JM , haiek bizkor egiugo 6.AJ.[fk

o Zuck area irekiko ba1::tvwXi , guk eZl~ hertsiko,

132

o Hik Ian gehiago egingo b~ , diru piloa irabaziko .A\Jwl~·

(I Nik sagarrak ekarriko ba V\A.~ , zuk pozik jango 1.--e ~~tArt!lr'-€

e Gurasoek eskutitz batzu idatziko baM~ ., guk pozik irakurriko

cy~tvAl(.€. -

o Guk txanpon batzu eskatuko ba~~ , zuek emango at 'B'~lrVttci.f ti,?

o Lore horiek edornork emaugo ba..Li,j;Vv , zuek hartuko a! Sf v\1,tv.&V..t.TI} ?

o Irakasleak Ian batzu aginduko ba lAlM. J ikasleek egingo~,_Qt.L

o Zuk etxe horiek salduko ba 1tYv~tv" , nik berehala erosiko 'J.A.A,:t\Nt1(,-€~

o Zuek n~e guztiak irekiko ba 2{ vvi,twytL ,gllk ez ")ftMAtNW-L hertsiko.

o Zuen adiskideek gezurrak esango b~AhAirtt ere, zuek sinetsiko 1.-tYv1.~~(.'ili

o Hik perretxikoak aurkituko ba hc;~ , ez~i:M;~ ·niretzat utziko ..

'1iI Ni nekatuko ba hA.\I\Jt , zure laguntza eskatuko ·\tv0~

NOR~NORI~NORK (Indlkatlbozko Lehenaldia, Baldintza)

o Gotzonek lagunei gazta hod ekarri 2:1'6ft".

~,o Gotzonek lagunei gazta hod ekarriko ba",-)~A';-e....=...~ _

, .

o Eukenek anaiari bere liburuak craman "tii-vi 0 It'l.-

1\ 0 Eukenek anaiari bere liburuak cramango ba li 1-Vi' 12

o Nik Joni madariak ikastolako zorroau sartu n; Wt'o CfL, ~o Nik Joni madariak ikastolako zorroan sartnko ba vv\±t-O'v

e Guk zuei galdera zailak egin (?A1!ki".~,

;< 0 Guk zuei galdera zailak egingo ba &&Vvli:-k·-n.-\A..l_

o Izaskunek gurasoei hozkailutik Iruitak atera QJ1:-Vl'e V\

k 0 Izaskunek gurasoei hozkailutik Iruitak aterako ba -ulk/-e._

a Milak zuri azenario sorta bat eskaini 2:-l7:V v1

II 0 Milak zuri azenario 'soda bat eskalniko ba_~.=;c_'=tt.L-",-=-,=- _

o Anaiak aITeba!'i' agur egin ..::£1=1.'-"'-0.:...;\1\'-- _

t.0 Anaiak arrebari agui' egingo ba.:...l"'-'h~'-O"'__ _

o Hik semeari dirua cskatu ._kA___:::' D_'VL--..- _

'0' Hik semeari dirua eskatuko bal-"lrvi~' lLO-,-, ----

o Lagunek guri liburua saldu 'O.~

o Lagunek guri liburua salduko bah~

o Haiek hari dirua kendu 2;"1 o~",

o Haiek had dirua kenduko ba&:i,-",otr~L,,-- _

e Hark 1i~iei kotxea erosi ....:::q=·-4e,~Vlr~, _--

e Hark haiei kotxea erosiko b[ve"",A:.J..e~--

133

o Hniek lagunei tabakoa eskaini "6--l0ti/vG

o Haiek Iagunei tabakoa eskainiko ba'-'£;.t:.!·",1!.~t=:...L _

e Umeek zuei urrak eskatu 2-; kL..-i t1Af~

o Umeek zuei urrak eskatuko ba.k2:In-1~,

o Zuek lobari jostailuak apurtu R'vv\_q{,.---1~

o Zuck lobari jostailuak apurtuko b1L~V\..t'"Y,-ki0ii

o Irakasleek guribeti ariketa asko jartzen ~

o Irakasleek guri beti ariketa asko jarriko b~WI: fr1l1:.h -

o ZU'k guri zigarro guztiak leihotik kanpo jaurti ?.t 'vv\..~ ~,...J V\

o Zuk guri zigarro guztiak leihotik kanpo jaurtiko ba1'f}I'\It3:1ki~

o Zuek guri larrosak ekarri &. ~::l-~('\ft~ , ,

o Zuek guri larrosak ekarriko ba aj,,;wi:0;(l ~ tc

l'n

I.!J:. L~

l) J

NORHNORI-NORK (Oralnaldla)

I

o Zuk semeari jaialdira joateko dirua emango bw<tlou.O berak ez

l.lZ-IJl(e zuri hainbeste oker cgingo,

e Zure atzetik dabilen mutil horri irrifarre gehiago egingo ba .;tevJ:D , laster ez-

kontzea ere eskatuko .A.lvL(f_ .

o Dauzkazuen zalantzak niri 'azalduko ba~z.Ldt nik wei berehala argituko

t~tV\M!ff .

o Ehiztariek Iboni igandean belarra zapalduko blleL,A.u',ot:.!...U:."'-- , lbonck ehiztariei ede-

rrak botako .t:eJ!e.. ' ,

o Zuk ugazabari egun argiz agindutako lanak bukatuko ba2e~1-lIio bak bihotzez eskerti.ko ,L:lvVe..

o Lanean hasi allL'J'ctik%oJ¥diskidcen esaua entzungo ba ·'te~·· '..:...:r'\A..L...-= , gero ez

:;ce~t£e.1,.({'_' • haiei halako oihurik eutzuugo,

o Nik zuri Iiburu hori ekarriko ba~N . , zuk niri erosiko al ';t.e\',i'tAJJ{e_ ?

e Zuri lagun horrek eskutitz bat idatziko ba...uJv ,. zuk erantzungo HI

~~ol.(-e ?

, gaucan ugaza-

NOR~NORI-NORK (Lehenaldla)

o Nik zuri Ilburu bat ekarri ba.!..:M='b)__g_ • zuk niri erosiko al ~w'd.o,VeQyL ?/'U.Ilcl..'J.{J...Jf./l_.

-t-. ' , 'MJ'iiL. I I.'

o Zuek guri harriak kendu ba1f~:tk1~JJ!.-, .,guk zuei sariak banatuko d<jo!i:ckl?-1udh~1/2(,(1bfI1

(0) Aitak semeari jostailua email bnL.~ , semenk hartuko al 2i'D1(e.QJI J1tbV)

aitari?

e Zuri adiskideek eskutitza idatzi bn!.::!.A&.'~~· ~M~_~_',zuk haiei beste bat bidaliko a'

:<e M~V-e_e!fl ? ~~f'_1't.-

o Zuk guri ipuina esan ba~n&y

134

~_ • • T " __ .....;;: - __ " _. __ • __

o Nik zuri eskatu ba ~?v , zuk haiei aldlzkariak emango 1;;e..nl..ilc'" ek -uAA /2t.~Q.-ki fA"

o Nik okinari ogia eskatu ba 1tU(2 , hark niri pozik emaugo $'clatV-UM /"ttd£AA.lL

o Zuk niri Ian hod egin ba'~nil; ) nile zuri eskerrikasko esallgoMb.iV=t4M.-/~·1;V"v1

o Guk Begori galdera hod egin bn~D . , hark guri erantzungo ~'tuV--ebA 12:lI~v~

o Hik guri gezurra esan baM3Y • guk hid sinetsi eging0'1yl?JVtA..t<...V.tJ!.,(/L) letvvLOIYl- .

o Guk zuei mesede bat eskatu bCl?.tyV';bA.g_ " zuek guri pozik egillgo.1Jl.~8\Jve1i1tl 1~1/lA'~'J~

o Zuek semearl laguntza geh iago eman ba z.e.vt..-UJ b_ berak gehiago jakingo

~ 1J't.eNL. l '2-V~VL

Q

Baldintza nahaslnn

t' 0 Kepak niri here luma utziko ba"'lJ...ai""'i7"'-- _

MOlle.-

nik neurca 'berari emango

"-~

(;)Zuek semeari laguutza gehiago emango ba?fE'ltl.-lo"t-

/ ./A.v.KL .

/0. rra~e_.. niri liburua arinago ekarriko .ba_.!'tlA,

• berak . gehiago [akingo

gehiago ikasiko

/ 0 Nik hard liburua utziko bn_,_IiU-'-"D=-- · _, ez 1{.'~ f._ horrek nir] bihurtuko,

o Zuk niri arreta gehiag» egingo ba 1'tvt.i~ , guk denda hobeto zuzenduko

'jt~ / %-t.~YM (f~

o Horiek aud lepoa emango ez bHt..'~ %1 \ V\...?!. 7JI._{.(e_

o Guk e\ls~~rare~ batasunari lagunduko ba ~L.J t uko k'/3;;!!::.{]_CO-

/ 6)~agarrak hark nlri ekal'ri.ko bw&W,'t , nik pozik j~ng~ vv::1M.l-.L\'e_

e ZUf. i k h~_lJrrei jateko. arraultzesk emango bH~IV-t:-&1 ~ IJz._ J hobeto

.~~J.L

gu indarlsuagoak

izango

.

, gure hizkuntza gehiago indar-

jango

o Azaldu zizkidanak esango z1M-bd/e.-

o .Lapurketa horiek Iapurrak ~1w.A( .(ijJt_ L2-f- rw.Jl4t1-

barkZ:-l!i'cv nik

zuri, zu ikaratu

egingo

zuk besterik

esango

o Horrek koadro onak pintatuko

'£){>M,l'tMl 1,( e___

mutilari botila bat ardo ~-

bah'WC~ gui( guk herman ezarriko

. ,

eramango ba MAO , berehala edango

o Zuk niri .gaurko egunkariak ekarriko ba2QvUltt:tt nik zuri eskertuko

1-U~.e_ .

o Hizlariei 'zttek hltzaldiak entzungo ba"2·{'-Lttit-wl.d7L ) zuek gauza jakingarriak jasoko

~Q.vtA. t&etg_ . . . .

o Hori niri zuek ekarriko ba?ew:.1:kt\~te_ ,nik zuei ondo eskertuko ' vV.~(Q_ .

135

"

o Haiek niri ezkutuan esango balidL.o.li hori, hobe izango J;fl;()}.e_t/e_

e Zuk rtiri zerbait eskatuko ba1t1t1.i.t , nik zuri eruango V1L~-e_

o Nik hura ikusiko ba n,.yL , nik had erloju berria -erakutsiko hiol/ e.-

o Kepak guri zerbait ordainduko baiJ:ru-= guk had Ian hori egingo

~vt:o Vp<

, I

o G't~ galdera hod egingo ba~D , ,hark gun erantzungo

o Gu onak izango bap'VL@L ,zuek guri gozoki bana ernango 2t~~:e..1.i_

e Neska hod Did hurbilduko ba.h'12:fJU.-f; , nik berari musu bat cmango

rUv 1(' e.

/' (~)luek etorriko bn h It\..£'ti ; guk Zllei sari ederra emango _:/~t-u-eJ(-e.:.' '

o Nik zuri eskatuko ba ~<h/ , zuk haiei atzoko aldizkariak emango

~M2'kf€Ve..

o Berandu iznngo ez ba "tdt , ;lik laguuari idazlanak idatziko 'vUck1D ~/ e__

o Hajek guri behar den bezala ordainduko ba~ , gtl'k haiei kamioiak kargatu-

ko ~M'2- ki e.J(-e_ ,

o Hark niri erlojua apurtuko ba1&-~b J nik zuri ez w.tu1fQ_ besterik ero-

siko,

o Zuk' gurl Ixanponak emango : bareYlil-l(," ~ , guk zuri madariak emango.

~WI'l1'Wl!L

o Zuek guri harriak kenduko ba ~~Lo'rA1

7Wi 1.::-ki 1v...Mj L-

o Ondo portatuko bat,f.t hori, zuk horri zertzu emango<euJ._]:.J.1Dlf'L ?

o Nik zuri liburu bat ekarriko ba vvi..:b&-- J zuk niri erosiko al ~~e..

o Aitak semeari jostailua emango ba..a<o , semeak hartuko al,h',oL4?,

aitari?

guk

ZUeI

sariak

bauatuko

?

, (

o Norbaitek zurl galdera hod egingo bah"",2""?l,,,,).=- __ --,_

"

;(ebVLQ l(~' ?

o Zuri adiskideek cskutitza idatziko ba!~

~~u.Q_ke ?

zuk erantzungo al

zuk haiei beste bat bidaliko al

o Zuk guri ipuina esango ba::;<et'l.i~/IA.- " guk zuri abestia kantatuko _ ~'2-L~Ue_

/c;":Ni eroriko ba~1:: ! zuk ni jasoko h;: .. 'vHWj.(e.~ ?" .:

/('~~!~,Iase hau seicta,n hasiko ba#-h: J zue~ etorriko ~·~b..[.(e.tr ?

_,.rO i,uek aberatsak Izaugo ba -:t-lf\...ti0l:L , zer egll1t1:zejv.J..(e.tL ?

\y- " '2.' , / 7.2~Yw.K e..

e. Zu gazleago izaugo baVV\1t- , igoko"'<;l~.{ , mendi hartara?

o Zuk Txinara joan behar izau ba~ , l1'ola joango£')~tJtd~,JL- ?

o Zuek operara joan behar izan ba '(e_1V~ , nola jantziko 1:;1.' VLPc T'eJ..({~ ?

0' Zu indartsuagoa izango ba21~ , zenbat aldlz jasoko 1eJl'lMk{e_ ehun

kiloko harria? '

(;''Neska hori politagoa izango ba.Jit't , zuk eskatuko ~DV€ musu

/ .z

" bat?

136

(_i)uriknkak bus;i baL."1CiM1-kl1v ,zel' egingo ~Jl,I..tV~ zuk? /~

r e Niri hatza erreko bat'ktM:b ; barre egingo ~L. nik?

/0 Zuek aspertuko ba 2:J'Vt£ U l nora joango·b'litoLttl!e.Ji zuek?

o Ehun l~iloko harria z. ud . buru gainera erori , baA\~/ zu hit egingo

({1.YUfQ.{.J(-u..M / '1::i t1LtR-'1

.{'~ik denbora-izango ba.rvYL.. , .' j joango M!L~ opera bat entzutera. ' .

o Zuri horrelakorik gertatuko ba.LicQ\).._~ , zer egfngo-?~.l1AA.J(e_ ? / .

. 0 Zuei emazteak etxetik joan baLh-atbl:j't::kJZ_ , zuek poztuko 'li VLOA..ft_J(e.·li.ft ? l~h£fihL

o Zuk hod horrela .dela jakingo ba .Q.eVlt\.A._, , sinetsiko geMd£t,{.(e. niri?

o Nik zu bake'an utzi ba1-/Vl.:1Mt" " zuk bukatuko1e.Yu...tt!e.tAA.. Ian hod? /7J..blklf!J~L

/.,0 Zure emazteak oztoporik jarriko ez ba ~ zuk. ni eramango

rv.IW\&lV~.:t1fl... etxera?

(" 0 Nik zuri berri onak ekarriko ba/vt'bh''t:1;l- , zu poztuko '1.-ikO',:tej,.{ e? ~;.

/,0 Guk janlziak garbiago el'arna'n ba ~-k , zuek lotsatuko 't-I1..-tD~ttu't'.lul... ? J'Z:l:/;LJ!~t

e Nik zuri pagatuko ba M}:J , zu Joango2iltlil\.-t.l! t pelikula bat ikustera?

/3ik zuei kontseilu onak emango bavvi.1:j('i~ , zuek beteko ?:e.IILi.~tvVIr/.(<(.j2 ?

e Nik zuri irrati bat oparitu ba 1'\1.:b) . , zuek entzungo -:te.YI.{.(,{t~ ? /2J_~ .

e Nik zuei sagarrak ekarriko ba n.<.'t:k1?wz_ , zuek jango 'ftw.:.~Ve.ta. '? .

e Guk zuri dirua eskatuko ba ~'bA. , zuk guri emango ;2-evv2 ~If-e_. ?

Q Nik wei ariketak eman ba tvt!c-ki~ " zuek egingo ~A.:ftut.,U;~? 1~_~t.!..JtllA ... ~

Esalrllak amaitu

C~Niri istripu bat gertatuko balitzait, _. _

e Zuri emaztea hil balitzaizu, _

(~)Gizoil horrek diru gehiago balu, _

(0)Aitak gu joko bagintn, _~ _

Q Edonon bizitzeko ankera izan banu, _

o Zuekdiru asko izango bazenute, _

C~ Nik zuri zaplada bat emango banizu, _

e Behartsu batek dirua eskatu balit, ---

e Ni 'zure etxera joango banintz, _

o Zuk ni joko baninduzu, "'_' . --_,... __

G)Nik zuri musu bat eskatuko banizu, _

,

e Bizitzeko nahiko diru han balu horrek, _

e Guk Irantsesaikasi nahi izango bagenu, -----

(') Zuk nlri antoa prestatuko bazenit, _

(0 Nik zuek gonbidatuko bazintuztet, _

e Zuk baloia uretara bota bazcnu, _

[37 .

(;) Etxeak zuei su hartuko balizue, _

o Neska horrek niri eskatuko balit, _

o Zuei paper horick galduko balitzaizkizue, _

o Nire lagunek liburuak irakurri balituzte, _

e Guk problema horri kasorik egingo ez bagenio _

\

a Zuek semeari gehiagolagundu bazeniote, _- _

o Zu orain berriz estudiatzen hasiko bazina, ,,-- __ -'-- _

(;) Herriak zuri eskatuko balizu, _- _

e ~~i presio guztietatik libre izan banintz, _, _

oEmazteak zu mozkortuta ikusiko bazintu, _

o Autoak guri Sll hartu baligu, _. _

o Niri oporrak lehenago cmango balizkidate, _

e Nik zu gorrotatuko bazintut, _~ _

Esaldlak asmatu

o Banio.

o Baligu, (') Balira,

a Bagintuztc, o Balitzaio,

c Bazenizkit.

o Zldakeeu,

o Litzaiguke, (') Ginateke,

e Gituzketen. o Ninduke.

e Lizkioke.

e Zitzaizkiokcen.

o Zenidake

o Zenituzke,

o Zenituzkete.

o Nituzkcen,

o Zintuztekegun, Q Zatekeen.

Q Baninlzaizu,' ..

0, Bazintut,

o Baziut uztet,

o Bazenitu.

o Balizue.

e Bazintuztete.

o Balitu.

o Bagenizu.

'" Baninduzue,

o Si Ie rlijera a Koldo 10 que pienso, no me creerla nada .

. e Si nos hubiese visto, I\OS habrla saludado,

o Si las chicas hubieran estado eufermas, no habrlan venido con nosotros, e Si los cnemigos vinieran al pueblo, tu no saldrlas de casa.

D Si me amaran, no me e: pulsarlan de casa.

138

• 'I