Вы находитесь на странице: 1из 7

Marimallappa's First Grade College, Mysore

BIOTECHNOLOGY
Sl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Name of the candidate


Machgar Rahul Ganesh
Sushma Rani.M
Anitha.P
Lohith Kumar.H.S
Sowmya.M
Somashekar.S.P
Yamini Radhakrishnan
Kavitha.R
Uday.V
Nandini.A.C
Dhanya Sathyapalan
Shree Vidya.S
Amitkumar Kulkarni
Triveni.R
Ramesh Krishnan.R
Shafiq Ahmed
Avinash.P
Rajini.S.B
Anupama.S.K
Ananda.H
Goutham.H.G
Brijesh Singh. S
Ulfath Saba
Roopashree H.N
Kavya.M
N. Alok Bharadwaj
Leishangthem Pinky
S.Vishwas
Shobha.M
Praveena.B
Shwetha.C
Chandan.R
Lasya.M
Rashmi.K.C
Nandini.B
Brijesha.N
Marian Vincent Pinto
Savitha V.Patil
Rajath.S
Rabiya. Bi
J.P. Gyanendra Kumar
Priyanka.S
Sunitha.H.B (Marks Card not enclosed)
Kantharaj.H.M
Shaila.R

Category
SC
OBC
SC
OBC
OBC
OBC
GM
OBC
OBC
OBC
GM
GM
GM
GM
OBC
GM
OBC
GM
Cat-1
OBC
OBC
GM
GM
GM
GM
GM
GM
SC
GM
SC
SC
GM
Cat-1
OBC
OBC
OBC
GM
GM
GM
GM
ST
GM
SC
SC
OBC

Register number
S2461
S2462
S2463
S2464
S2465
S2466
S2467
S2468
S2469
S2470
S2471
S2472
S2473
S2474
S2475
S2476
S2477
S2478
S2479
S2480
S2481
S2482
S2483
S2484
S2485
S2486
S2487
S2488
S2489
S2490
S2491
S2492
S2493
S2494
S2495
S2496
S2497
S2498
S2499
S2500
S2501
S2502
S2503
S2504
S2505

Marimallappa's First Grade College, Mysore


46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Srikanth.K.S
Anusree M. Nair
Jagadeesh.K.S
Shwetha.C
Samanvaya.K.S
E Gopinathan
Shilpashree R
Sowmya Pesaramilli
Uma.T.N
N.Chandrakanth
Niveditha.A
Yogavathi.M
Krithika Balaraju
Meera Aiyar.B
Dhanesh Mandamkulathil
Yadunandan.C
Darshan.G.H
Takhelchangbam Sarda Devi
Deepa.M. Hosamani
Nesil Liz Baby
Padmavathi.S
Ramya.S.L
Priyanka.B.S
Mahesha.M
Sunil Kumar.C.R
Shiva Kumar.J
Bharathi.T.R
Shivu Prasad. S.R
Divya Ramesh.M
Ashika.T.R
Sridevi Tirumala Raju
Manupati Prasanth
Vijaya.T.N
Roopa.K.B
Karthik.V.Rao
Latha.K (Marks Card not enclosed)
Bulusupati Suseela
Rajavardhan Samaga.S
Prasanna Kumar.S.P
Pampa.K.J
Shruthi M.V
Sreesankar.D
G.Lekha
Prathibha.M
Bonthala Venkata Suresh
Md Kaiser.H
Aparna L.G
Chenthan.V. Kurthukoti

GM
GM
OBC
SC
GM
GM
SC
SC
ST
GM
GM
SC
SC
GM
GM
OBC
GM
GM
GM
GM
GM
GM
OBC
OBC
OBC
GM
OBC
SC
ST
OBC
GM
ST
OBC
GM
GM
SC
OBC
GM
OBC
GM
GM
GM
SC
OBC
GM
GM
GM
GM

S2506
S2507
S2508
S2509
S2510
S2511
S2512
S2513
S2514
S2515
S2516
S2517
S2518
S2519
S2520
S2521
S2522
S2523
S2524
S2525
S2526
S2527
S2528
S2529
S2530
S2531
S2532
S2533
S2534
S2535
S2536
S2537
S2538
S2539
S2540
S2541
S2542
S2543
S2544
S2545
S2546
S2547
S2548
S2549
S2550
S2551
S2552
S2553

Marimallappa's First Grade College, Mysore


94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Shaheen Taj
Saraswathi R
Babitha B
Reshma Bellad (No B-Form)
Divya Pandey (No B-Form)
Chinthu T
Bindya Joy
Rajni Bala

OBC
GM
GM
GM
GM
SC
GM
GM

S2554
S2555
S2556
S2557
S2558
S2559
S2560
S2561
S2562
S2563
S2564
S2565

Category
OBC
OBC
GM
GM
OBC
C-1
GM
OBC
SC
GM
GM
GM
OBC
GM
GM
ST
GM
SC
OBC
GM
GM
OBC
ST
GM
GM
SC
GM
GM
GM
OBC
GM

Register number
S2576
S2577
S2578
S2579
S2580
S2581
S2582
S2583
S2584
S2585
S2586
S2587
S2588
S2589
S2590
S2591
S2592
S2593
S2594
S2595
S2596
S2597
S2598
S2599
S2600
S2601
S2602
S2603
S2604
S2605
S2606

BIOCHEMISTRY
Sl No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Name of the Candidate


Praveen Kumar K
Angelina
Akhila M
Shruthakirthi N S
Shilpa H K
Kavishankar G B
Raghu Ram Achar
Vinutha S
Madhuri R
Venkatesha B K
Chitanya Pandit
C L Lakshmikanth
Shancy Patsel Jacob
Prithvi S Shirahatl
Tejaswi Boppana
Sharanappa
Rakesh H P
T S Shilpa
Ashwini K
Bibi Hajira
R V Sindhu
Shanmuga Sundaram M
Vasudeva Murthy C R
P Manoj
Nirmala N
Lalitha N
Ramya G T
Akshay V
Jyothi M N
Savitha M N
Suvilesh K N

Marimallappa's First Grade College, Mysore


32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Chethan Kumar B N
Prathima R
Sudarshan B L
Sonia Jain
Zohara Nafeesa
Poonam K Shetty
Nadeem Pasha Y
Prakash A C
Gowri Ranganath
Joylin K Joseph
Pandareesh M D (Hall Ticket not enclosed)
Alamelu N
Suhirtha Muhil M
Jagadeshan.H
Shobana P
Noor Ayesha
Avinash G S
Dileep Kumar H V
Kamala A
51 Jagadish S
52 Sowmya
53 Jagadeesha D
54
55
56
57
58
59
60

OBC
ST
OBC
GM
OBC
GM
GM
OBC
GM
IIIB
OBC
GM
GM
GM
GM
OBC
GM
GM
GM
OBC
OBC
SC

S2607
S2608
S2609
S2610
S2611
S2612
S2613
S2614
S2615
S2616
S2617
S2618
S2619
S2620
S2621
S2622
S2623
S2624
S2625
S2626
S2627
S2628
S2629
S2630
S2631
S2632
S2633
S2634
S2635

Category
SC
SC
OBC
GM
GM
OBC
OBC
OBC
GM
OBC
SC
SC
GM
GM
C-1

Register number
S2636
S2637
S2638
S2639
S2640
S2641
S2642
S2643
S2644
S2645
S2646
S2647
S2648
S2649
S2650

BOTANY
Sl No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Name of the Candidate


Yogesh M B
Pallavi H B
Pradeep Kumar P M
K N Ravindra
Dharanendra Swamy S (Form-B not enclosed)
S Shruthi
Thejaswini
Thejashwini
Darshini B R
Hemanth Kumar N K
Ravikumar M C
Sanjeev Kumar Dama
Sameera Banu
Archana Swamy N
Banu Priya

Marimallappa's First Grade College, Mysore


16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Shivaprasad S
Divya C R
Sindhu G M
R A Manjunath
Akhila M
Mohan Kumar H G
Jini James
A N Santhosh Kannada
Mahesh Kumar M K
Prashanth Kumar G M
Saroja M (Form-B not enclosed)
Shwetha B (Form-B not enclosed)
Parvathi G R
Shilpashree K.S
Mahesh H M
Manju K
Vidya N L
A Mary
Nissar Ahmad Reshi
Nandini N
Deepak R Chandra
Guru C
M M Kalpashree
Smitha K C
Shamala G
Mahendra C
Suresha N S
Murali M (Form-B not enclosed)
K K Ganesan
Shruthi J
Devika M
Shruthi
Sridevi R
Kavyashree M
Mangala Gowri M S
Divyashree M S

GM
GM
GM
GM
GM
OBC
GM
OBC
ST
ST
ST
GM
SC
SC
SC
SC
GM
GM
GM
SC
GM
OBC
OBC
OBC
SC
SC
OBC
SC
OBC
GM
GM
OBC
GM
GM
C-1
C-1

52
53
54
55

S2651
S2652
S2653
S2654
S2655
S2656
S2657
S2658
S2659
S2660
S2661
S2662
S2663
S2664
S2665
S2666
S2667
S2668
S2669
S2670
S2671
S2672
S2673
S2674
S2675
S2676
S2677
S2678
S2679
S2680
S2681
S2682
S2683
S2684
S2685
S2686
S2687
S2688
S2689
S2690

BIOSCIENCE
Sl No.

Name of the Candidate


1 Najma Nasreen S N
2
3
4

Category Register number


OBC
S2691
S2692
S2693
S2694

Marimallappa's First Grade College, Mysore


5

S2695

MOLECULAR BIOLOGY
Sl. No.
1
2
3
4
5

Name of the candidate


Priyanka Sharma
Chinmayi R Kaundinya
Ragi Jadimurthy
Chandrakanth R

Category
GM
GM
OBC
OBC

Register number
S2696
S2697
S2698
S2699
S2700

PHYSICAL EDUCATION
Sl No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Name of the Candidate


Ajay Kumar P V
Bhaskar K S
T S Thirumallesha
Ashok Y Tupsundar
Pashupathi
B S Tilak Kumar (Form-B not enclosed)
Anthony Moses
Chandana Eswar
Bhavya
Mallappa Yallappa Thakkai
Rajalakshmamma S
Muninarayana Swamy
Madhusudhana P S
Deepak C S
Nanjunda R
Sathish S N
Kanthraj S
Parameshwarnaik S
Devaraju C T
Chythanya Bai
Hariprasad K N
Raghunatha G L
Channappa C
Jaya Prakash
Rathnakara Puthi
Gayathramma G P
Muralidhara M P
Yogesha.G.P

Category
GM
SC
SC
SC
GM
OBC
OBC
GM
GM
OBC
OBC
ST
OBC
OBC
SC
SC
SC
SC
OBC
OBC
GM
OBC
SC
GM
GM
OBC
GM
SC

Register number
A3361
A3362
A3363
A3364
A3365
A3366
A3367
A3368
A3369
A3370
A3371
A3372
A3373
A3374
A3375
A3376
A3377
A3378
A3379
A3380
A3381
A3382
A3383
A3384
A3385
A3386
A3387
A3388
A3389
A3390

GEOGRAPHY
Sl No
1
2

Name of the Candidate


Ajit kumar T R
Veena A

Category Register number


OBC
A2421
GM
A2422

Marimallappa's First Grade College, Mysore


Vishwanatha H R
Kusuma P
Chandrakala
Nagesha C S
Shivakumar R
Veerabhadrappa
Mahadeva
Ritu Thakur
Jyothi
Shylaja N
Lepakshi K
Kalavathi
Krishnappa
Mudasir Majid malik (Marks cards not enclosed)
Bhagyalakshmi S
Smitha C
Puneeth E
Vinobha T P
Ravisha G M
Krishna kumar
Rajendra C
K Somashekara
V.S.Hemantha Naik
Antony Kuruvilla
Mushtaq Ahmed Ganie
Nazeema Begum
Rajeshwari
Ramesha
Gowramma Hanumathappa Kademani
Gangadhara G
Sowmya N
Lalitha G

3
4
5
6
7
8
9
8
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

OBC
GM
GM
SC
SC
OBC
SC
GM
SC
GM
ST
OBC
SC
GM
SC
IIIA
SC
ST
GM
GM
C-1
C-1
SC
GM
GM
OBC
SC
SC
ST
SC
GM
SC

A2423
A2424
A2425
A2426
A2427
A2428
A2429
A2430
A2431
A2432
A2433
A2434
A2435
A2436
A2437
A2438
A2439
A2440
A2441
A2442
A2443
A2444
A2445
A2446
A2447
A2448
A2449
A2450
A2451
A2452
A2453
A2454
A2455
A2456
A2457
A2458
A2459
A2460