You are on page 1of 2

Bijlage 2

Feed-forward op lesontwerp en toelichting


(domeinexperts stap 7 -)
Student: Kim van Gompel
Vakgebied: KO Muziek
Klas: PEH15VB

(klassikaal)

Docent: Ton van Erp


Stagegroep: 3
Datum feed-forward: 01-04-16
Aanwezig

Kennis over (kinderen in) de groep is nadrukkelijk


verwerkt in de omschrijving van de beginsituatie van de
groep, zowel in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als in
didactische zin (vakspecifieke beginsituatie).

De proces- en productdoelen worden expliciet


gevalueerd met de kinderen.

Goede in
kopjes
verdeeld.
Inhoud goed
gericht op
zowel
pedagogische
en didactische
aspecten.
Prima!
Productdoel 1:
kan uitbreiden
zingen op
juiste
toonhoogte,
tempo etc.
Procesdoel 1
is meer een
productdoel
koppel aan
productdoel 1.
Aanwezig.
Passend bij de
lesinhoud en
passend bij
wat deze
groep aankan.
Passend. De
opdrachten
zijn voldoende
sturend om de
lesdoelen te
behalen
Geen ruimte
voor
samenwerken
d leren. Hier
liggen wel
kansen.
Aanwezig.
Goed.

De werkvormen die worden gehanteerd bij evaluatie


zijn passend bij vakdidactiek en sluiten aan op

Prima. Goede
keuze,

De lesdoelen zijn afgestemd op de beginsituatie. In de


formulering ervan wordt zichtbaar dat kennis van
vakdidactiek en leerlijnen op een logische manier is
verwerkt.

Werk- en groeperingsvormen zijn afgestemd op


specifieke kenmerken van de groep n op specifieke
kenmerken van vakdidactiek.

Werk- en groeperingsvormen zijn functioneel


ondersteunend bij het behalen van de lesdoelen.

Samenwerkend leren krijgt logisch plek in het


lesontwerp.*

Aanpassing
noodzakelijk
Geen aanpassing
noodzakelijk

Geen aanpassing
noodzakelijk.
Tip: stel
evaluerende
vragen naast de
doelen.

Geen aanpassing
noodzakelijk.

Geen aanpassing
noodzakelijk.

Geen aanpassing
noodzakelijk.

Geen aanpassing
noodzakelijk.
Geen aanpassing
noodzakelijk.

specifieke kenmerken van de groep.


In de toelichting op het lesontwerp wordt zichtbaar dat
lesinhouden van het domein (literatuur/ aanbod) aan de
basis liggen van betreffend lesontwerp
o

geigend voor
deze groep.
Toelichting moet
nog toegevoegd
worden.

*Van belang bij tenminste 3 lesontwerpen

Opmerkingen
In de bijstelling laat je je leiden door de volgende feedforward:
o De beginsituatie beschrijft meer dan wat kinderen kennen/kunnen. Refereer ook aan gedrag,
specifieke groepsdynamiek, beheersing van samenwerkvaardigheden. Beschrijf daarnaast
het niveau van kennis vaardigheden, ervaring van kinderen met de methodiek die jij gebruikt
en zo meer.
o Persoonlijke leerdoelen zijn gebaseerd op, persoonlijke ontwikkeling die urgent aandacht
nodig heeft, uitdagend is, kansrijk is en zo meer.
Deze leerdoelen zijn ingegeven door de concrete beroepssituatie (omstandigheden in jouw
groep) en de opleidingsinhoud (vakinhoud didactiek van KO muziek). Benoem hier dus ook
de vakspecifieke uitdagingen voor jou.
o Refereer in lesdoelen aan product en proces. Lesdoelen zijn vakspecifiek geformuleerd.
Welke kwaliteit moet behaald worden t.a.v. kennis, vaardigheden. Formuleer dat SMART.
o Het lesscenario is gedetailleerd uitgewerkt. Inleiding, kern, afsluiting zijn duidelijk
omschreven. Stappen zijn chronologisch beschreven.
Er wordt vooraf aandacht besteed aan wat kinderen moeten kennen, kunnen aan het einde
van de les.
In het lesplan wordt geanticipeerd op wat als situaties
De methodiek die gehanteerd wordt, wordt duidelijk beschreven, bijv. stappenplan liedleiding,
de weggeeftechniek,
Het onderwerp (lied luisterfragment , speelstuk,/liedbegeleiding e.d.) is opgenomen in het
lessenplan. (Raadpleeg Muziek Meester, relevante informatie uit deel A De vijf domeinen)
Ondersteunend materiaal (PPT, Prezi e.d.) wordt aan de lesvoorbereiding toegevoegd.
o Indien van toepassing, principes van samenwerkend leren (Coperatief leren in muziek)
komen herkenbaar terug in het lesplan. (Zie coperatief leren in muziek, Frits Evelein blz. 12
-29)
o In het lesonderdeel evaluatie sta je stil bij opbrengst t.a.v. proces en product.
o Taalgebruik is onberispelijk.
o Algemene tip: raadpleeg lesvoorbeeld boevenlied
Overige opmerkingen:
De leerkrachtinterventie moet steeds met de activiteiten van de leerlingen in verband zijn.
Beschrijf hoe je de dans aanleert.