You are on page 1of 2

OGP3

Format voor toelichting lesontwerp


Domein: OJW
*omcirkel wat van toepassing is

Voor een meer uitgebreide beschrijving van de standaarden en criteria, zie


bladzijde 2 van de OGP3-opdracht. Of via
https://www.fontys.nl/pabo/denbosch/competentieprofiel/Propedeusefase/index.html

Sta bewust stil bij jouw doelen voor de groep, zoals geformuleerd in de
overdenking van de groep
Sta in je antwoorden aan terugkoppeling naar zowel (vakspecifieke) theorie als
praktijk

B1. Leerdoelen stellen


3.4 passend leerinhouden
vanuit leerlijnen
3.11 Leerprocessen
observeren en registreren

B3. Leeractiviteiten
begeleiden
2.6 Samenwerking,
zelfredzaamheid

Welke keuze(s) heb je in dit


opzicht gemaakt?

Waarom heb je deze keuze(s)


gemaakt?

De kinderen toetsen hun kennis


m.b.t. de begrippen
De kinderen kunnen drie
manieren noemen waarop de
bouwers van achtbanen je
hersenen foppen.
De kinderen kunnen een
methode noemen om te testen
of een achtbaan veilig is.
De kinderen oefenen met rustig
overleggen tijdens een
samenwerkingsvorm

Ik heb deze keuzes gemaakt omdat


ik het erg belangrijk vind dat
kinderen goed luisteren naar elkaar.
De andere doelen heb ik
overgenomen uit de methode, ik
heb de les een keer goed
doorgenomen en ik vond dat deze
lesdoelen goed haalbaar en goed bij
de leerlijnen paste. Dus heb ik deze
overgenomen.

Ik heb gekozen voor de


coperatieve werkvorm de
woorden web. Ik gebruikte dit
als introductie van de les en om
voor mezelf te kijken hoeveel
de kinderen wisten over
verbindingen.

Ik heb gekozen voor deze


werkvorm omdat ik wilde weten wat
de kennis was van de kinderen.
Om te bepalen wat de zone van
naaste ontwikkeling is. Daarnaast
om de kinderen een tijdje zelf te
laten overleggen i.p.v. een les
alleen maar luisteren naar elkaar.

Ik heb tijdens de coperatieve


werkvorm meer een
begeleidende rol gehad, ik
beantwoorden de vragen en
hield in gaten over iedereen
aan het werk was. Tijdens de
rest van de les ben ik vooral

Ik heb eerst gekozen voor een


begeleidende rol, omdat ik graag
wilde dat kinderen zelf hun
voorkennis activeerden en ik wilde
van de kinderen weten hoeveel ze
al wisten van verbindingen en niet

bezig geweest met uitleg


gegeven geweest.

A3. Leidinggeven aan het


groepsproces
1.1 zicht op groepjes
leerlingen
1.3 effectieve
leerkrachtcommunicatie

Ik heb gekozen voor de


coperatieve werkvorm de
woorden web. Ik gebruikte dit
als introductie van de les en om
voor mezelf te kijken hoeveel
de kinderen wisten over
koningsdag.
Ik heb geprobeerd zoveel
mogelijk bij alle groepjes te
kijken of het goed gaat en of ze
ook hard aan het werk waren.
Daarnaast heb ik geprobeerd
zo effectief mogelijk te
communiceren met de
kinderen.

A4. Interactie aangaan met


de groep
3.13 feedback aan leerlingen

B2 Leeractiviteiten
ontwerpen
3.6 werkvormen en
groeperingsvormen
4.5 leeromgeving inrichten

Ik laat de kinderen zelf kijken of


ze vinden ze de lesdoelen
gehaald hebben. Daarnaast
vroeg ik erop door waarom ze
dat vonden en wat ze de
volgende keer anders zouden
doen. Daarna vertelde ik pas
wat ik ervan vond.
Ik heb deze les overgenomen
van de methode

van mezelf. De rest van de les heb


ik uitleg gegeven, omdat ik de
methode gevolgd heb.

Ik heb gekozen voor deze werkvorm


omdat ik wilde weten wat de kennis
was van de kinderen. Om te
bepalen wat de zone van naaste
ontwikkeling is. Daarnaast om de
kinderen een tijdje zelf te laten
overleggen i.p.v. een les alleen
maar luisteren naar mij
Ik heb geprobeerd zo effectief
mogelijk te communiceren om het
voor de kinderen zo duidelijk en
gestructureerd mogelijk te houden.
Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk
bij alle groepjes te kijken om te
kijken of alle kinderen goed aan het
werk waren en of de kinderen
allemaal door kunnen werken.
Dit heb ik gedaan om te kijken of de
kinderen naar zichzelf konden kijken
en na te gaan of ze goed geluisterd
hebben en meer van elkaar geleerd
hebben. Dit vind ik belangrijk omdat
je goed naar jezelf moeten kunnen
kijken als je zelf wilt door
ontwikkelen.
Ik heb deze les overgenomen
omdat ik dit een hele goed les vond
uit de methode