You are on page 1of 8580

Sl.

No
SEK KANNADA Boys & Girls
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13

Sl.
No
SEE KANNADA Boys & Girl
14
15
16
17
SEE Hindi Boy & Girl
18
19
SJK Kannnada Boys & Girls
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

Sl.
No
SJE Kannnada Boys & Girls
30
31
32
33
34
35
36
37
38
SJ OPT -ENGLISH KANNADA Boys & Girls
39
40
41
42
43

Theory IA Maximum Marks - 30


Theory IA Minimum Marks - 11

HRM & Value Educat


Theory IA Maximum Marks - 15
Theory IA Minimum Marks - 05

Sl. No
KANNADA Boys & Girls
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SANSKRIT Girl
32

Sl. No

PCM Kannada Boys & Girls


1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sl. No

PCM Kannada Boys & Girls


16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29

30

31

32
33

Sl. No

PCM Sanskrit Boy


34
PCM Hindi Girl

35
PME Kannada Boys & Girls
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
PME Sanskrit Boys & Girls
46
47
48

Sl. No

PMCs Kannada Boys & Girls


49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
PMCs Sanskrit Boy & Girl
63
64

Sl.No

KANNADA Boys & Girls


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sl.No

KANNADA Boys & Girls


20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
SANSKRIT Boys & Girls
34

35
36
37
38

Sl.No

HINDI Boys
39
40

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


58
59

60

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


74

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


89
90
91
92

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

114

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

Sl. No

KANNADA Boys & Girls


131
132
SANSKRIT Boys & Girls
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

Sl. No

SANSKRIT Boys & Girls


145
146
147
148
HINDI Boys & Girls
149
150
151
152
153
154
155
156

Sl.
No
SOCIOLOGY, ECONOMICS, OPT.KANNADA
KANNADA BOYS & GIRLS
1
2
3

5
6
7
8

Sl.
No

SOCIOLOGY, ECONOMICS, OPT.ENGLISH


KANNADA BOYS & GIRLS
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18

Sl.
No
SOCIOLOGY,JOURNALISM,OPT.KANNADA
KANNADA BOYS & GIRLS

19
20
21
22
23
24
25
26
27

Sl.
No
SOCIOLOGY, JOURNALISM, ECONOMICS
KANNADA BOYS & GIRLS
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Theory IA Maximum marks - 20

Theory IA Minimum marks - 07

Sl. No
CBZ KANNADA BOYS & GIRLS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sl. No
CBZ KANNADA BOYS & GIRLS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

CBZ SANSKRIT GIRLS


30
31

Sl. No

CBZ HINDI BOYS & GIRL


32
33

34

Theory IA Maximum marks -20


Theory IA Minimum marks - 07

Sl. No

PCM KANNADA BOYS & GIRLS


1
2
3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sl. No

PCM KANNADA BOYS & GIRLS


16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
PCM SANSKRIT BOY & GIRL
27
28
PCM HINDI GIRL
29

Sl. No

PME KANNADA BOYS & GIRLS

30
31
32
33
34
35
36
PME SANSKRIT GIRLS
37
38
PMCs KANNADA BOYS & GIRLS
39
40
41
42
43

Sl. No

PMCs KANNADA BOYS & GIRLS


44

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Sl. No

PMCs KANNADA BOYS & GIRLS


58
59
60
61
62

63
PMCs SANSKRIT GIRL
64

Theory IA Maximum marks - 20


Theory IA Minimum marks - 07
Practical IA Maximum marks - 10
Practical IA Minimum marks - 04

Sl.
No
KANNADA BOYS & Girls
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Sl.
No
KANNADA BOYS & Girls
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Sl.
No
KANNADA BOYS & Girls
23
24
25
26
27
28

29
30
31

SANSKRIT BOYS & Girls


32
33

Sl.
No
SANSKRIT BOYS & Girls
34
35
36
37
38
39
40
41

HINDI BOYS & Girl


42
43
44

Sl.
No
KANNADA BOYS
45
46

IA Maximum marks
IA Minimum marks

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


1
2
3
4
5
6
7
8

-20
-07

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


30
31
32
33
34

35
36
37
38

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


39
40
41
42
43
44
45
46
47

48

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


49
50
51
52
53
54
55
56
57

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


58
59
60
61
62
63

64
65
66
67

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


68
69
70
71
72
73
74
75
76

Sl. No

KANNADA Boys& Girls

77
78
79
80
81
82
83

84

85
86

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


87
88
89
90
91

92
93
94
95

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


106
107
108
109
110
111
112
113
114

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


115
116
117
118
119
120
Sanskrit Boys & Girls
121
122
123

Sl. No

Sanskrit Boys & Girls


124
125
126
127

128

129
130
131
132
133

Sl. No

Sanskrit Boys & Girls


134
135
Hindi Boys & Girl
136

137

138
139

Sl. No

KANNADA Boys& Girls


140

141
142
143
144
145
146

Theory I.A Maximum.marks- 20


Theory I.A.Minimum.marks- 07

Sl No

SEK BOYS & GIRLS


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13

Sl No

SEE BOYS & GIRLS


14
15
16
17
18
19
20
21
SJK BOYS & GIRLS
22
23
24

25

26
27

Sl No

SJE BOYS & GIRLS


28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Theory I A Maximum marks - 20


Theory I A Minimum marks - 07
Communicative English Lab IA Maximum marks - 50
Communicative English Lab IA Minimum marks - 18

Sl.
No.
CBZ BOYS & GIRLS
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Sl.
No.
CBZ BOYS & GIRLS
14
15
16
17
18

Theory IA Maximum marks


Theory IA Minimum marks
Practical IA Maximum marks
Practical IA Minimum marks

Sl. No.
PCM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

- 20
- 07
- 10
- 04

10

Sl. No.
PCM
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sl. No.

PME
24
25
26
27
28

29
30

PMCs
31
32
33
34
35
36
37

Sl. No.
PMCs
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Sl. No.
PMCs

49

50
51
52
53
54
55
56
57
58

Sl. No.
PMCs
59
60
61
62
63
64
65

66
67

Theory.I.A Maximum.marks - 20
Theory.I.A.Minimum.marks - 07
Practical I.A.Maximum.marks- 10
Practical I.A.Minimum.marks- 04

Sl.
No.

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Sl.
No.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Sl.
No.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sl.
No.

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

Sl.
No.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

IA Maximum marks - 20
IA Minimum marks - 07
Project Lab Maximum marks - 40
Project Lab Minimum marks - 14

Sl.
No
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sl.
No
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24

Sl.
No
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

Sl.
No
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Sl.
No

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Sl.
No
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73
74
75
76

Sl.
No
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89

Sl.
No
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102

Sl.
No
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Sl.
No

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Sl.
No
129
130
131
132

133
134
135
136
137
138
139
140

Sl.
No
141
142

IA Maximum.marks- 20
IA Minimum.marks- 07

The National Degree

Second
Consolidated IA
Register Number Candidate Names

15NCBA1001
15NCBA1002
15NCBA1003
15NCBA1004

Anitha S
Ashwini K S
Ashwini S P
DevarajaNaika L

15NCBA1005

Madana R

15NCBA1006

Manjula V

15NCBA1007
15NCBA1008
15NCBA1009
15NCBA1010
15NCBA1011
15NCBA1012
15NCBA1013

Nagaveni R
Ninganagowda B
Preetham D R
Ramyashree S
Shilpa B
Siddalingamma
Yashodha M

Second
Consolidated IA
Register Number Candidate Names

15NCBA2001
15NCBA2002

Bharath G C
Madhukesh L

15NCBA2003

Roju CR

15NCBA2004

Suhas G

15NCBA2005
15NCBA2006

Sunitha Ahlawath H
Touheed Jamal

15NCBA3001
15NCBA3002
15NCBA3003
15NCBA3004
15NCBA3005
15NCBA3006
15NCBA3007
15NCBA3008
15NCBA3009

Amruth D Bharadwaj
Bharathi G
Bhavya M
Hemavathi K
Jagadeesha A C
Manjunatha G
Manu G
Suma G
Ushashree R

15NCBA3010

Vinutha P

Second
Consolidated IA
Register Number Candidate Names

15NCBA4001
15NCBA4002
15NCBA4003
15NCBA4004
15NCBA4005
15NCBA4006
15NCBA4007
15NCBA4008
15NCBA4009

Ambarish N
Manikanta S
Manohar B K
Narasimha Murthy N
Sandeep T N
ShashiKiran S
Shwetha C
Vinod R
Yashaswini M

15NCBA5001
15NCBA5002
15NCBA5003
15NCBA5004

Harshitha K
Shreedhar B H
Tejaswini R
Uthpal Kumar B P

15NCBA5005

Veghnesh

M & Value Education

Candidate Names
15NCBS1001
15NCBS1002
15NCBS1003
15NCBS1004
15NCBS1006
15NCBS1007
15NCBS1008
15NCBS1009
15NCBS1010
15NCBS1011
15NCBS1012
15NCBS1013
15NCBS1014
15NCBS1016

Adarsh T M
Anand J S
Ashika Prasad
Basavaraj
Gowtham
Harshath D L
Kalpana S
Kiran
Kiran D N
Lavanya S
Madhu G
Madhunagesh N
Mani K
Murali R

Candidate Names

15NCBS1017
15NCBS1018
15NCBS1019
15NCBS1020
15NCBS1021
15NCBS1022
15NCBS1023
15NCBS1024
15NCBS1025
15NCBS1026
15NCBS1027
15NCBS1028
15NCBS1029
15NCBS1030
15NCBS1031
15NCBS1032
15NCBS1033

Naveen M R
Prathap V
Prashanth G R
Rajeev C S
Rashmitha V
Reeta Joylin J
Ramya Saravana
Shashi kumar N G
Sreepathi T
Srihari K P
Suman S A
Sukrutha M
Sumana M H
Vijay D T
VijayKumar S
Vijaylakshmi M
Vivek Yadav K M

15NCBS1034

Poornima K B

The Na

Candidate Names
15NCBS2001

Akshay Kumar M P

15NCBS2002

Anuja K

15NCBS2003

Arpitha H G

15NCBS2004
15NCBS2005
15NCBS2006
15NCBS2007
15NCBS2008
15NCBS2009
15NCBS2010
15NCBS2011
15NCBS2012
15NCBS2013
15NCBS2014
15NCBS2015

Arun B
Dileep K
Gamana R
Harilal M
Harsha H G
Hemalatha G
Jackson S
Kavyashree G
Kumar H N
Kushalkrishna K
Manjunath B
Pradeep Kumar G

Candidate Names
15NCBS2016
15NCBS2017
15NCBS2018
15NCBS2019
15NCBS2020
15NCBS2021
15NCBS2022
15NCBS2023

Prema B
Priyanka H G
Rajesh M V
RameGowda N
Ramya K
RanjithReddy
Sagar Babu B
Shankara K A

15NCBS2024
15NCBS2025

Shravya S
Shyamala K N

15NCBS2026

Sindhu S

15NCBS2027

SunilKumar

15NCBS2028

Soma Shekar G S

15NCBS2029

Sushmitha G

15NCBS2030

Umesha patil M

15NCBS2031

Vamshikrishna Y R

15NCBS2032
15NCBS2033

Vijayalakshmi S
Vishwanath B N

Candidate Names
15NCBS2034

SUHAS K N

15NCBS2035

Shipra Singh K M

15NCBS3001
15NCBS3002
15NCBS3003
15NCBS3004
15NCBS3005
15NCBS3006

Amrutha Y B
Bindu K
Dilip Diwakar S
Manohar Gowda P
Manoj Kumar M
Prajwal J

15NCBS3007

Sagar S

15NCBS3008

Santhosh

15NCBS3009
15NCBS3010

Shyam Chowdry K
Suresh Y

15NCBS3011
15NCBS3012
15NCBS3013

Rohit S
Vinutha V
Yamuna S

Candidate Names
15NCBS4001
15NCBS4002
15NCBS4003
15NCBS4004
15NCBS4005

Abhilash P N
Anushree Jayaram
Ashwini B
Harish G
Mahendran M

15NCBS4006
15NCBS4007
15NCBS4008
15NCBS4009
15NCBS4010
15NCBS4011
15NCBS4012
15NCBS4013
15NCBS4014

Meghana S
Niranjan M P
Pallavi S M
Pramila M
Ramya Y
Sanjay R
Shashank T C
Shirisha P J
Veena C

15NCBS4015
15NCBS4016

Shaik Riyaz
Pramodhini S Katti

The Na

Candidate Names

15NCBC1001
15NCBC1002
15NCBC1003
15NCBC1004
15NCBC1005
15NCBC1006
15NCBC1007
15NCBC1008
15NCBC1009
15NCBC1010

Anil Kumar M
Abhilash T N
Ambarish A
Bharath P V
Bharath R
Dilip Kumar R
Hitesh T S
Karthik C
Kaushik pal S
Keerthi V S

15NCBC1011
15NCBC1012
15NCBC1013
15NCBC1014
15NCBC1015
15NCBC1016
15NCBC1017
15NCBC1018
15NCBC1019

Kiran K
Koushalya V
KrishnaCharan S
Lohith P
Manikanta S
Manjunatha Y M
Maria Sanjai C
Mohan Kumar N C
Madhu S

Candidate Names

15NCBC1020
15NCBC1021
15NCBC1022
15NCBC1023
15NCBC1024
15NCBC1025
15NCBC1026
15NCBC1027
15NCBC1028
15NCBC1029
15NCBC1030
15NCBC1031
15NCBC1032
15NCBC1033

Namratha V
Nanjundaswamy B
Naveen Kumar M
Neha B Ravi
Nithin P
Prabhanjan Shrinivas Puranik
Ramya B
Rahul Shankar V
Roopini N Acharya
Sagar N Yadav
Santhosh C
Sharath S
Shilpa N
Vinay Raju N

15NCBC1034

Aniruddha K

15NCBC1035
15NCBC1036
15NCBC1037
15NCBC1038

Dhanush K S
Meghana J
Poornachandra M
Sahana T J

Candidate Names

15NCBC1039
15NCBC1040

Suryakanth Prusty
Vinayaka Raju M
The

Register
Number

15NCBM1001
15NCBM1002
15NCBM1003
15NCBM1004
15NCBM1005
15NCBM1006
15NCBM1007
15NCBM1008
15NCBM1009

Candidate Names

Adithya G Bhat
Aishwarya S
Aishwaryalakshmi M
Akshay Kumar Y K
Anil Kumar R
Aravind R
Archana M
Arun A
Ashalatha L

15NCBM1010
15NCBM1011
15NCBM1012
15NCBM1013
15NCBM1014

Ashwini N
Babu N S
Balu Maheswar Singh D
Bharath Adithya C
Bharath B V

Register
Number

15NCBM1015
15NCBM1016
15NCBM1017
15NCBM1018
15NCBM1019
15NCBM1020
15NCBM1021
15NCBM1022
15NCBM1023
15NCBM1024
15NCBM1025
15NCBM1026
15NCBM1027
15NCBM1028
15NCBM1029

Candidate Names

Bharath Bharadhvaj S
Bharath P
Bharath R Shetty
Bhargav D B
Bhaskar
Bhaskar S
Chaitanya J
Chandan M
Chandana S
Chandhani M
Charan Kumar K N
Chenna Keshava C H
Chethan B
Chethan V
Darshan D

Register
Number

15NCBM1030
15NCBM1031
15NCBM1032
15NCBM1033
15NCBM1034
15NCBM1035
15NCBM1036
15NCBM1037
15NCBM1038
15NCBM1039
15NCBM1040
15NCBM1041
15NCBM1042
15NCBM1043
15NCBM1044

Candidate Names

Darshan P
Deepa J A
Divya J
Gagan K
Gagan N
Gayathri M
Geetha R
Goutham D P
Gouthami S
Gowthami V
Hareesh SM
Harish P
Hemanthkumar Patil M
Jayanth Kumar A
Jayanth Sharma A

Register
Number

Candidate Names

15NCBM1045
15NCBM1046
15NCBM1047
15NCBM1048
15NCBM1049
15NCBM1050
15NCBM1051
15NCBM1052
15NCBM1053
15NCBM1054
15NCBM1055
15NCBM1056
15NCBM1057

Jayshree D L
John Michael
Karthik M
Kiran Kumar M
Kiran S
Kirana L
Kishorekumar H
Kushala P
Madhukumar T S
Mahadeva P
Mahendra
Manjunath R
Manoj Kumar M S

Register
Number

Candidate Names

15NCBM1058

Manoj N

15NCBM1059

Mithun R

15NCBM1060

Mohan Kumar S R

15NCBM1061

Mohana P C

15NCBM1062

Monisha R

15NCBM1063
15NCBM1064
15NCBM1065
15NCBM1066
15NCBM1067
15NCBM1068
15NCBM1069
15NCBM1070
15NCBM1071
15NCBM1072
15NCBM1073

Mubarak M
Muthulakshmi H M
Nagaveni D
Nagesh N
Naveen S
Nikhil R
Nikhil S
Nithin Jain M
Nithin L
Nitin Nachappa K U
Pavan Kumar B

Register
Number

15NCBM1074

Candidate Names

Pavan Kumar G

15NCBM1075
15NCBM1076

Pooja P S
Prajwal Kumar

15NCBM1077

Prasadkumar S N

15NCBM1078
15NCBM1079
15NCBM1080
15NCBM1081
15NCBM1082
15NCBM1083
15NCBM1084
15NCBM1085
15NCBM1086
15NCBM1087
15NCBM1088

Pratap Raju J
Prathima B V
Priyanka J
Priyanka M
Puneeth P
Puneeth M
Raghu K S
Rakesh P
Rakesh R
Ramya V
Ranjana B

Register
Number

15NCBM1089
15NCBM1090
15NCBM1091
15NCBM1092

Candidate Names

Ranjith Kumar M
Rithesh B G
Sachin Kumar S
Sameer B

15NCBM1093
15NCBM1094
15NCBM1095
15NCBM1096
15NCBM1097
15NCBM1098
15NCBM1099
15NCBM1100
15NCBM1101
15NCBM1102
15NCBM1103

Sandeep Kumar G
Sanjay B K
Santhosh A
Santhosh R
Saritha M S
Sathish N
Shalini K M
Shashi Kumar N
Shashirekha V
Shiva kumara S
Shiva Kumar V

Register
Number

Candidate Names

15NCBM1104
15NCBM1105
15NCBM1106
15NCBM1107
15NCBM1108
15NCBM1109
15NCBM1110
15NCBM1111
15NCBM1112
15NCBM1113

Shreenivas S
Shreyas L
Shwetha
Simeon Benjamin
Sreekanth N
Srinivas Raju T
Subramanya S
Suhas S
Sujan H S
Sumithra M S

15NCBM1114

Sunil

Register
Number

15NCBM1115
15NCBM1116
15NCBM1117
15NCBM1118
15NCBM1119
15NCBM1120
15NCBM1121
15NCBM1122
15NCBM1123
15NCBM1124
15NCBM1125
15NCBM1126
15NCBM1127
15NCBM1128
15NCBM1129
15NCBM1130

Candidate Names

Sunil S
Suprith H P
Suresh T R
Swarna H
Tejaswini B A
Umashankar A S
Vanitha S
Varun M
Venkatesh
Venugopala Reddy S
Vethin V
Vinay U
Vineetha R
Vinod Kumar M
Vinodh M
Vinoth Kumar K

Register
Number

Candidate Names

15NCBM1131
15NCBM1132

Vishnu Muneshwara R
Yashaswini M C

15NCBM1133

Abhishek M S

15NCBM1134

Anagha K R

15NCBM1135
15NCBM1136
15NCBM1137
15NCBM1138
15NCBM1139
15NCBM1140
15NCBM1141
15NCBM1142
15NCBM1143
15NCBM1144

Anirudh S Rajan
Bhargav Vittal P K
Chaitra R V
Chandra Kiran U
Dakshatha M S
Darshan M Singh
Harichandana B A
Lakshmi A
Lathashree M
Megha Shree M

Register
Number

Candidate Names

15NCBM1145
15NCBM1146
15NCBM1147
15NCBM1148

Nalini K
Sankarshana N Vadavi
Shyam Santhosh K
Sushmitha S

15NCBM1149
15NCBM1150
15NCBM1151
15NCBM1152
15NCBM1153
15NCBM1154
15NCBM1155
15NCBM1156

Apeksha M B
Kishore Kumar V
Lohitha L
Manthra A
Pallavi K V
Pawan Kumar R
Tousif Pasha M
Yaseen Shariff R

THE NATIONAL DEGREE COLL


A
Fourth S
Consolidated I A m

Register Numbers Candidate Names

DA
14NCBA1002
14NCBA1003
14NCBA1004

BHASKARA G S
CHETHAN S
KALPANA

14NCBA1007

MADHUKAR SUDHAKAR SHATTIGAR

14NCBA1010
14NCBA1011
14NCBA1013
14NCBA1014

PAVITHRA A
SAGAR M C
SHASHIKUMAR N
SHILPASHREE S

Fourth S
Consolidated I A m
Register Numbers Candidate Names

H
14NCBA2001

ASHWEJA M

14NCBA2003

LOKANATHAN M

14NCBA2004

MUNIRAJU S

14NCBA2005

NAGARATNA HANAMAPPA MADLUR

14NCBA2006
14NCBA2007
14NCBA2008
14NCBA2009
14NCBA2010
14NCBA2011

NANDAKISHORE NADIG K
PAVAN K V
RASHMI D
SAHANA B
YASHASWINI S
YOGESH S

Fourth S
Consolidated I A m
Register Numbers Candidate Names

14NCBA3001
14NCBA3002
14NCBA3003
14NCBA3004
14NCBA3005
14NCBA3006
14NCBA3007
14NCBA3008
14NCBA3009

ABINANDANA R NAIK
CHETAN D V
KAVYA SHREE N
RAKESHA N
RAVIKIRAN K
SHABEER S
SHASHIKALA M
SHWETHA C R
VASANTHKUMAR M

Fourth S
Consolidated I A m
Register Numbers Candidate Names

S
14NCBA4001
14NCBA4002
14NCBA4003
14NCBA4004
14NCBA4005
14NCBA4006
14NCBA4008
14NCBA4010
14NCBA4012
14NCBA4013
14NCBA4016

ASHA N
DHANARAJNAIKA
GANESH
ISHWARYA K
KAUSALYA R
LATHA C
MOHANMURTHY A
RAMYA G L
RASHMI N
RENUKAPRASAD M
VINOD A Y

The

Candidate Names

14NCBS1001
14NCBS1002
14NCBS1004
14NCBS1005
14NCBS1006
14NCBS1008
14NCBS1009
14NCBS1010
14NCBS1011
14NCBS1012
14NCBS1013
14NCBS1015
14NCBS1016
14NCBS1017
14NCBS1018

ADITYA K R
ANILKUMAR R
ASHWINKUMAR
BHAVANI M
CHITHRALEKHA D
DIWAKAR H
HARSHITA P BHAT
KOUSTHUBHA K
MADHUSHREE R
MANI P R
NANDINI R
PAVANKUMAR V
PAVAN KUMAR R
RADHA B N
RAGHAVI R

Candidate Names

14NCBS1019
14NCBS1021
14NCBS1022
14NCBS1023
14NCBS1024
14NCBS1025
14NCBS1026
14NCBS1027
14NCBS1028
14NCBS1029
14NCBS1030
14NCBS1031
14NCBS1032
14NCBS1033

RANJITHA B N
SANDHYA K
SHIVA PRASAD P S
SOUNDARYA B
SUSHMA YADAV P
SWAROOP KUMAR K
SWETHA G REVANKAR
THANUJ KUMAR N
THARA A L
VARUN M
VINODKUMAR B V
VINUTHA K H
VISHAL N
YESUBALARAKESH

14NCBS1034
14NCBS1035

BHARGAVI B
MONISHA KRISHNA

Candidate Names

14NCBS1036
14NCBS1037

SATAISH ABBAS M
SUBHASHINI R M

14NCBS1038

VAKULANANDEESHWAR
YADALAM

THE NATIONAL

Co
Reg. No

14NCBS2001
14NCBS2002
14NCBS2003

Candidate Names

ANIL KUMAR G A
ANIL R
ANUSHA H K

14NCBS2004

BHANUMATHI PRIYADARSHINI M

14NCBS2005
14NCBS2006
14NCBS2007
14NCBS2008
14NCBS2009
14NCBS2010
14NCBS2011
14NCBS2012
14NCBS2013
14NCBS2014
14NCBS2015

CHAITHRA C
CHAITRA K
CHANDRASHEKAR K V
GIREESHA B R
GOWTHAM N
KESHAVA R
LOHITHKUMAR C B
LOKESH H
MADHUSUDHANA P S
MALLIKARJUN
MYTHRI P

THE NATIONAL

Co
Reg. No

14NCBS2016

Candidate Names

NAGARJUNA B S

14NCBS2017
14NCBS2018
14NCBS2019
14NCBS2020
14NCBS2021
14NCBS2022
14NCBS2023
14NCBS2024
14NCBS2025
14NCBS2026

RAVICHANDRA K N
REKHA N
SAGARA
SHIVAKUMARA N
SHRUTHI S
SHWETHA G N
UDAY KUMAR
VIJAY K
VIKRAM C M
VINAY R

14NCBS2027
14NCBS2028

AMRUTHA S
SANTOSH KUMAR MAHARANA

14NCBS2029

HUMERA SULTANA

THE NATIONAL

Co
Reg. No

Candidate Names

14NCBS3001
14NCBS3002
14NCBS3003
14NCBS3004
14NCBS3005
14NCBS3006
14NCBS3007

ABHILASH D V
AMBARISHA M
ARVIND M
HARSHITHA SHARMA B U
SANJEEV S
SHASHIKANTH G
SUSHMA B R

14NCBS3008
14NCBS3009

ANAGHA H R
RASHMI B R

14NCBS4001
14NCBS4002
14NCBS4003
14NCBS4004
14NCBS4005

AMRUTHA C S
ARUNA
GIRISH R
HANAMANTA
HARSHITHA M P

THE NATIONAL

Co
Reg. No

14NCBS4006

Candidate Names

JASSIKHA DAS

14NCBS4007
14NCBS4008
14NCBS4009
14NCBS4010
14NCBS4011
14NCBS4012
14NCBS4013
14NCBS4014
14NCBS4015
14NCBS4016
14NCBS4017
14NCBS4018
14NCBS4019

MANJUNATHA M
MEGHANA R
NAGAVENI H V
NAVEEN G S
NETHRAVATHI K
PREETHAM N RAJ
PRIYANKA
PRIYANKA B N
PRIYANKA B V
RAGHAVENDRA S
RAJU A
RAMYA R
RASHMI V

THE NATIONAL

Co
Reg. No

14NCBS4020
14NCBS4021
14NCBS4022
14NCBS4023
14NCBS4024

Candidate Names

SANTHOSH D N
SHOBRAJ M
TEJASWINI G
VARUN S
VINAY K J

14NCBS4026

YASHWANTH K R

14NCBS4027

RACHANA A P

0
7
10
4

The

Register Number Candidate Names

14NCBC1001
14NCBC1002
14NCBC1003
14NCBC1004
14NCBC1005
14NCBC1006
14NCBC1007
14NCBC1008
14NCBC1009
14NCBC1010
14NCBC1011

ABHISHEK R KOUNDINYA
ADITHYA D S
AJITH S
BHARATH M
CHAITRA PRAKASH CHABBI
CHETAN J
DARSHAN A
KARTHIK S
KIRANKUMAR B H
KOWSHIK A C
MANJUNATH C A

Register Number Candidate Names

14NCBC1012
14NCBC1013
14NCBC1014
14NCBC1015
14NCBC1016
14NCBC1017
14NCBC1018
14NCBC1019
14NCBC1020
14NCBC1021
14NCBC1022

MANOJ KUMAR D
MANOJKUMAR D C
MOHAN BABU T R
NARESHBABU B T
NIKITHA D V
PRAVEEN KUMAR N
PRUTHVIRAJ K
PUNEETH N
RADHA P R
RAGHAVENDRA D
RAJANI A R

Register Number Candidate Names

14NCBC1023
14NCBC1024
14NCBC1025
14NCBC1026
14NCBC1027
14NCBC1028

SAGAR G
SAHANA J
SAI SANTHOSH M L
SHAMITHA B N
SHIVA KUMAR K S
SHRUTHI J M

14NCBC1029
14NCBC1030
14NCBC1031

SUJITH K S
SUNILKUMAR B
VINOD N

14NCBC1032
14NCBC1033

DEEPTI DATTATRAYA HEGDE

HARIPRIYA D V

Register Number Candidate Names

14NCBC1034
14NCBC1035
14NCBC1036
14NCBC1037
14NCBC1038
14NCBC1039
14NCBC1040
14NCBC1041

HARSHITHA H T
KAVYA G
KIRAN C V
KIRAN KUMAR N M
KRUTHIKA S
MANASA V
NAVEEN M
RANJITH R

14NCBC1042
14NCBC1043
14NCBC1044

MOHAMMED SHADAB AHMED

NIRMALA GIRI
PRASHANTH R

Register Number Candidate Names

14NCBC1045
14NCBC1046

HEMANTH KUMAR U
NAVEEN KUMAR J

THE

Register Number Candidate Names

14NCBM1001
14NCBM1002
14NCBM1003
14NCBM1004
14NCBM1005
14NCBM1006
14NCBM1007
14NCBM1008

ABISHEK G
AISHWARYA H
AJITH KUMAR N
AKSHATHA R
AMARNATH M
AMBARISH A
AMRUTHA G
ANJAN H

14NCBM1009

ANTHONY
DEEKSHITH G

Register Number Candidate Names

14NCBM1010
14NCBM1011
14NCBM1012
14NCBM1013
14NCBM1014
14NCBM1015
14NCBM1016
14NCBM1017
14NCBM1018
14NCBM1019

ARPITHA C
ARUN KUMAR N
ARUN RAJ G
ASHIK BHUSHAN N
ASHWINI M
AVINASH B P
AVINASH G
BHARATH G
BHARATH H C
BHARATH J

Register Number Candidate Names

14NCBM1020
14NCBM1022
14NCBM1023
14NCBM1025
14NCBM1026
14NCBM1027
14NCBM1028
14NCBM1029
14NCBM1030
14NCBM1032

BHARATH KUMAR K
BHARATH P
BHARATH S S
BHUVAN KUMAR B
BHUVANESHWARAN M
BHUVANESHWARI B
BIGINMON T THOMAS
BINDHIYA S
CHANDRA MOHAN
CHARAN S

Register Number Candidate Names

14NCBM1033
14NCBM1034
14NCBM1035
14NCBM1036
14NCBM1037

CHARAN S KAPSE
CHETHAN B
DARSHAN B
DHANUSHREE V
DIVYA S

14NCBM1039
14NCBM1040
14NCBM1041
14NCBM1042

ELANGOVAN V
GAYATHRI G
GOUTHAM JAIN V
GOWTHAM B

Register Number Candidate Names

14NCBM1043
14NCBM1044
14NCBM1045
14NCBM1046
14NCBM1047
14NCBM1048
14NCBM1049
14NCBM1050
14NCBM1051

HARSHITH SHIVANNA
HEMANTH S
HENRYCHARLES R
JAGHADISH R
JAY KUMAR R
JAYANTH J
JAYANTH N
JAYASHREE S
JYOTHI N

14NCBM1052

JYOTHI R
MUDDEBIHAL

Register Number Candidate Names

14NCBM1053
14NCBM1054
14NCBM1055
14NCBM1056
14NCBM1057
14NCBM1058
14NCBM1059
14NCBM1060
14NCBM1061

KARTHIK H
KARTHIK S B
KARTHIKRAJ R
KAVYA C
KAVYA H R
KIRAN KUMAR S
KIRAN P
KISHORE T
KRISHNAVENI V

Register Number Candidate Names

14NCBM1062
14NCBM1064
14NCBM1066
14NCBM1067
14NCBM1068
14NCBM1069

KUMARESHAN M
LOKESH N
MADHURA VADIRAJ
MAHAA MANIKANTA S R
MAHALAKSHMI M
MANIKANDAN J

14NCBM1070
14NCBM1071
14NCBM1072
14NCBM1073

MANJUNATH G
MANJUNATH M
MANJUNATHA V
MANOJ J

Register Number Candidate Names

14NCBM1074
14NCBM1075
14NCBM1076
14NCBM1077
14NCBM1078
14NCBM1079
14NCBM1080
14NCBM1081
14NCBM1082

MANOJ KUMAR B
MANOJA T J
MANU D H
MONISHA ANAND
MURULIDHARA N L
MUTHURAJ D S
NARASIMHAMURTHY K
NARASIMHA NAIKA M
NARESH J

Register Number Candidate Names

14NCBM1083
14NCBM1084
14NCBM1085
14NCBM1087
14NCBM1088
14NCBM1089
14NCBM1090

NEELAKANTARAYA
NIRANJAN M B
NISHANTH GOWDA L
POOJA R
PRARTHANA C P
PRATHYUSHA D
PRAVEEN T

14NCBM1091

PREETHAM G
JAMADAGNI

14NCBM1092
14NCBM1093

PUNEETH KUMAR G
RAGHUKUMAR B N

Register Number Candidate Names

14NCBM1094
14NCBM1095
14NCBM1096
14NCBM1098
14NCBM1099

RAHUL NANDA A
RAJENDRA M
RAJESH K
RAKESH M
RAKSHITH K

14NCBM1100
14NCBM1101
14NCBM1102
14NCBM1103

RAKSHITHA K
RAMYA A
REETHU N V
ROSHAN S JADHAV

Register Number Candidate Names

14NCBM1105
14NCBM1106
14NCBM1107
14NCBM1108
14NCBM1111
14NCBM1114
14NCBM1115
14NCBM1116
14NCBM1117
14NCBM1118

SANDESH N
SANKALP NALLODE B S
SANTHOSH S
SHABEER
SHANKARA A V
SHILPA M
SHIVA PRASAD A
SINDHU S
SRINIVASA S
SUJAN KUMAR M

Register Number Candidate Names

14NCBM1119
14NCBM1120
14NCBM1121
14NCBM1122
14NCBM1123
14NCBM1124
14NCBM1125
14NCBM1126
14NCBM1127

SULTAN KHAN
SUNILKUMAR R M
SUPRITH M
SUSHMITHA K
SYED SALMAN
TEJASHWINI N
TEJESWANI R
UDAY KUMAR
VANI S

Register Number Candidate Names

14NCBM1128
14NCBM1129
14NCBM1130
14NCBM1131
14NCBM1132
14NCBM1133

VARUN K R
VINAY K
VINAYA G
VINOD M
YASHAVANTARAJU S
YOUGENDER L

14NCBM1134
14NCBM1135
14NCBM1136

AJAY L S
AKARSH B
AKSHAYKUMAR S N

Register Number Candidate Names

14NCBM1137
14NCBM1138
14NCBM1139
14NCBM1141

AKSHAY L S
CHARUMATHI V
DHANYATHA S SHEKAR
INDRANI D S

14NCBM1142

MANJUNATH
SAGAR N R

14NCBM1143
14NCBM1145
14NCBM1146
14NCBM1148
14NCBM1149

PRAGNA K
RADHIKA K M
RAKSHITH J
SINDHU U
SUDARSHANKUMAR K

Register Number Candidate Names

14NCBM1150
14NCBM1151

VINUTHA SINGH
YASHASWINI N

14NCBM1152

ADITHYAN A

14NCBM1153

MOHAMMED
ALEEMULLA M

14NCBM1154
14NCBM1155

MOHAMMED ALI M
PAVITHRA M

Register Number Candidate Names

13NCBM1001

ABHISHEK J

13NCBM1048
13NCBM1052
13NCBM1061
13NCBM1078
13NCBM1105
13NCBM1117

JAYANTH KUMAR R
KARTHIK RAJ C
KISHORE N P
MANOJ KUMAR R
RAGHU S
SANDEEP K

THE NATIONAL D

Cons
Reg. No.

13NCBA1001
13NCBA1002
13NCBA1003
13NCBA1004
13NCBA1007
13NCBA1008
13NCBA1011
13NCBA1012
13NCBA1013
13NCBA1014
13NCBA1015
13NCBA1017

Candidate Names

Anilkumar. T.N.
Anjali. G.
Chethan Kumar D N
Kavya. N.
Mahanthesha. M.
Preetham. N.
Santosh. N.
Santhosha T M
Sathish Kumar. E.
Shivakumar. M.K.
Sindhu. S.
Suhail. M.S.

12NCBA1015

Santhosh J

THE NATIONAL

Cons
Reg. No.

Candidate Names

13NCBA2001
13NCBA2002
13NCBA2003
13NCBA2004
13NCBA2007
13NCBA2008
12NCBA2005
12NCBA2013

Akash
Ashwini. P.
Bharath. D.R.
Govindaraj. B.V.
Madhusudan. C.
Sindhu. N.S.
Mary Sushma S
Tejas M

13NCBA3001

Anitha. B.R.

13NCBA3002
13NCBA3003

Lokeshnayak. V.
Pallavi. R.

13NCBA3005

Renuka Malippa Madar

12NCBA3001
12NCBA3002

Anand Y
Bharath raju S

THE NATIONAL

Cons
Reg. No.

Candidate Names

13NCBA4001
13NCBA4004
13NCBA4005
13NCBA4006
13NCBA4008
13NCBA4010
13NCBA4011
13NCBA4012
13NCBA4013
13NCBA4014
13NCBA4015
12NCBA4001
12NCBA4014

Arun Kumar. K.
Darshan. N.
Jyothi. S.
Mamatha. M.
Nagarathna. G.
Nikhil. B. Gowda
Preetam K
Ramyashree. S.
Suresha R
Vivek B M
Akshara. V.
Anila M
Sandeep Kumar

marks - 50
marks - 18

THE N

Reg. No.

Candidate Name

13NCBS1001

Ananthakrishna Tantry.M.S

13NCBS1002

Chandrashekar.N

13NCBS1003

Chaya.K

13NCBS1005

Dhanush.N

13NCBS1006

Devika.S

13NCBS1007

Lavanya.M

13NCBS1008

Manjunatha.V

13NCBS1009

Manoharareddy.K.M

13NCBS1010

Nagendra Babu.V

13NCBS1011

Prashantha.D.R

13NCBS1012

Priya.C

13NCBS1013

Raju S R

13NCBS1014

Ramprasad Chadaga.B

THE N

Reg. No.

Candidate Name

13NCBS1015

Swathi.K

13NCBS1016

Geetha.B.S

13NCBS1017

Megha.N

13NCBS1018

Sachin Gowda.K.P

13NCBS1019

Bhargava.M.Singh

20
07

THE NATION

Reg. No.

Candidate Name

13NCBS2001

Akshatha. S.

13NCBS2002

Amaranatha. S.

13NCBS2003

Chandan. M.L.

13NCBS2004

Chethan. N.

13NCBS2005

Darshan. S.

13NCBS2006

Girish. D.G.

13NCBS2007

Girish Kumar G

13NCBS2008

Mamatha. L.

13NCBS2009

Manjunath. R.

13NCBS2010

Reg. No.

Ningaraju. R.

Candidate Name

13NCBS2012

Praveen. N.

13NCBS2013

Rajashekara. R.V.

13NCBS2015

Ramya M C

13NCBS2016

Ramyashree. K.

13NCBS2018

Shashikala. N.

13NCBS2019

Srihari N V

13NCBS2020

Srinatha. L.V.

13NCBS2021

Srinivasagowda K E

13NCBS2022

Thejas. J.B.

13NCBS2023

Yashaswini. M.

13NCBS2024

Aishwarya. V. Pandith

13NCBS2026

Vedavyas. V.

13NCBS2027

Yudhistira. B.

Reg. No.

Candidate Name

13NCBS3004

Tharun. M.V.

13NCBS3005

Uday Kumar. D.

13NCBS3006

Vijay. Y.B.

13NCBS3007

Preetham R

12NCBS3003

Karthik Kumar G

12NCBS3004

Lakshman K S

12NCBS3015

Shruthi H P

13NCBS4002

Avinash. V.

13NCBS4003

Bhargavi M R

13NCBS4004

Bhavani. G.

13NCBS4005

Chandana. U. Bhat

13NCBS4006

Darshan S

13NCBS4008

Deepika. S.

13NCBS4010

Dinesh. K.

Reg. No.

Candidate Name

13NCBS4011

Jagadish Kumar. C.

13NCBS4012

Kabeer. E.

13NCBS4014

Kavitha. S.

13NCBS4015

Likithkumar. L.

13NCBS4016

Lokesha. V.G.

13NCBS4017

Malathesh. M.

13NCBS4018

Monisha. R.

13NCBS4019

Nandakishore. V.

13NCBS4020

Nandini. R. Reddy

13NCBS4021

Navyashree. L.

13NCBS4022

Poojitha. K.R.

Reg. No.

Candidate Name

13NCBS4023

Rachana Gajanana Hegde

13NCBS4024

Rajaneeshkumar. G.

13NCBS4025

Raju. S.

13NCBS4026

Ranjitha. B.

13NCBS4027

Sampath Kumar. M.

13NCBS4029

Shashidhar. K.

13NCBS4030

Sindhuja. N.

13NCBS4031

Sukanya. P.

13NCBS4033

Sunod Raj. S.B.

13NCBS4034

Tejashwini

Reg. No.

Candidate Name

13NCBS4035

Vinodh. K.S.

13NCBS4036

Vinutha. C.

13NCBS4037

Ajay. C.

13NCBS4038

Akshatha. A.

13NCBS4040

Pavan Yadav M

13NCBS4041

Prajna. H.V.

13NCBS4042

Vishnu Chaitanya K

13NCBS4044

Umme Javeria

12NCBS4009

Sandeep S

THE NATIONAL DEGREE C

Sixt
Consolidated I A
Reg. No.

13NCBC1001
13NCBC1002
13NCBC1003

Candidate Name

Abhishek. B. V.
Akarsha. J.
Archana. S.

13NCBC1004
13NCBC1006
13NCBC1007
13NCBC1009
13NCBC1010
13NCBC1011
13NCBC1012
13NCBC1013

Anurag. S.
Bhagyalakshmi. G.
Bharath. S.
Chiranjeevi. M.
Divya. R.
Dhanush. N. A.
Gagan. G.
Harsha G

Sixt
Consolidated I A
Reg. No.

13NCBC1014
13NCBC1015
13NCBC1016
13NCBC1017
13NCBC1018
13NCBC1019
13NCBC1021
13NCBC1022
13NCBC1023
13NCBC1024
13NCBC1026
13NCBC1027
13NCBC1028

Candidate Name

Joy Wilson. Y.
Keerthi. H.
Koushik. K.
Lavanya. N.
Madhuri. B. T.
Mahesh Raju
Manjunath. G. S.
Megha. B.
Megha Raj. K.
Monisha. B. S.
Pramodh. M. B.
Punith Kumar. T.
Punith Ragavendra P. V

Sixt
Consolidated I A
Reg. No.

Candidate Name

13NCBC1029
13NCBC1031
13NCBC1032
13NCBC1033
13NCBC1034
13NCBC1035
13NCBC1036
13NCBC1037
13NCBC1038
13NCBC1039
13NCBC1040
13NCBC1042
13NCBC1043

Rakshanda. R.
Ranjitha. C.
Ravikiran. N.
Sharankumar. S.
Shilpa. H.
Sowmyashree. S.
Shruthi. R.
Sushma. K.
Supriya. S.
Tejasvi P k
Umesha. C.S.
Akshaya. B. M.
Apoorva. G. J.

Sixt
Consolidated I A
Reg. No.

13NCBC1044
13NCBC1045
13NCBC1046
13NCBC1047
13NCBC1048
13NCBC1049
13NCBC1050
13NCBC1051
13NCBC1052
13NCBC1053
13NCBC1054
13NCBC1055

Candidate Name

Anagha. B. A.
Anuradha. A. Kashyap
Gomathi. S.
Kiran. B. K.
Lakshmisha. A. K.
Manasa. B. U.
Manish. B. V.
Meghana. H. P.
Mohanraj. K.
Shruthi. M. C.
Smitha. M.
Sushil. A. Kulkarni

13NCBC1056

Vindhya. V. Holla

Sixt
Consolidated I A
Reg. No.

13NCBC1057
13NCBC1059
13NCBC1060
12NCBC1001
12NCBC1012
12NCBC1028
12NCBC1044
12NCBC1046
12NCBC1049
12NCBC1054

Candidate Name

Mohammed Atharuddin
Shaik Siraj Ahmed
Sheetal. A.R.S.
Adithya S
Deeksha Vijayakumar
Nihal B
Srikanth P
Sughosh Bharadwaj
Sunil S
Yashvanth V S

s - 40
s - 14

THE NATIO

Con
Reg. No.
13NCBM1004

Candidate Name
Adhinathan C

13NCBM1006

Akarsh urs K R

13NCBM1007

Akshaya P M

13NCBM1008

Akshatha J

13NCBM1009

Anusha S

13NCBM1010

Ankithkumar Shetty

13NCBM1011

Apeksha Gowda

13NCBM1012

Arpitha R Vadavi

13NCBM1013

Arun M

13NCBM1014

Arun Ashokan

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1016

Ashwini R C

13NCBM1018

N Ashwini

13NCBM1019

Balaji C

13NCBM1020

Beeresh B

13NCBM1022

Bharath S

13NCBM1024

Bhavani A

13NCBM1025

Bindu M

13NCBM1027

Chaithra S

13NCBM1029

Chethan S J

13NCBM1030

Chethankumar S

13NCBM1032

Dhanush Kumar M

13NCBM1033

Dhanush S

13NCBM1034

Divya V

13NCBM1035

Dravyashree P G

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1036

Durga Devi

13NCBM1037

Eshwaran J

13NCBM1038

Gajendrababu S V

13NCBM1039

Gangadhara K V

13NCBM1040

Geetha V

13NCBM1042

Harish V

13NCBM1043

Harshavardhan C V

13NCBM1044

Harshavardhan L

13NCBM1045

Hemanth N

13NCBM1046

Janardhan T S

13NCBM1047

Jayanth H M

13NCBM1049

Kailash

13NCBM1050

Karthik A

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1051

Karthik N

13NCBM1053

Karthik M S

13NCBM1054

Karthik R

13NCBM1055

Kavya N

13NCBM1056

Keerthana S

13NCBM1058

Kiran Kumar K

13NCBM1059

Kiran Kumar N

13NCBM1060

Kirthiraj R

13NCBM1064

Latha Kumari

13NCBM1066

Lenin Kumar P

13NCBM1067

Likith L

13NCBM1068

Lingaraj Meti

13NCBM1070

Madan Kumar R

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1071

Madhushree R

13NCBM1072

Mahesh M

13NCBM1074

Manasa P L

13NCBM1075

Manjunath K S

13NCBM1076

Manjushree A S

13NCBM1077

Manoj G

13NCBM1080

Manu U

13NCBM1081

Murali L

13NCBM1082

Murali V

13NCBM1084

Naveena M V

13NCBM1086

Nihal S A

13NCBM1087

Nikitha K

13NCBM1089

Nishasingh B

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1090

Nithin Kumar G

13NCBM1091

Pallavi N

13NCBM1092

Pari P

13NCBM1093

Pavan N S

13NCBM1094

Pavithra B G

13NCBM1095

Pawan Kumar R

13NCBM1096

Pothireddy J

13NCBM1097

Prabhu K

13NCBM1099

Prakashkumar E

13NCBM1100

Prathibha K C

13NCBM1101

Priya M

13NCBM1102

Puneeth H

13NCBM1104

Purushotham M

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1108

Rajesh V

13NCBM1110

Rakesh R

13NCBM1112

Rekha S

13NCBM1113

Revathi B S

13NCBM1114

Sachina Patnashetri

13NCBM1115

Sagar N

13NCBM1119

Sangeetha D S

13NCBM1120

Sanjay C

13NCBM1121

Santhosh N

13NCBM1122

Satish Kumar

13NCBM1123

Sharada V

13NCBM1124

Shivakumari V

13NCBM1125

Shobha

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1126

Shoba N

13NCBM1127

Shreelakshmi Anil
Kumar Saraf

13NCBM1128

Shruthi C S

13NCBM1129

Shruthi R

13NCBM1131

Sreeshadatta B S

13NCBM1132

Sridhar K

13NCBM1133

Srikanth N

13NCBM1134

Srilalitha S

13NCBM1135

Srinath Y R

13NCBM1137

Sudhamathi J

13NCBM1138

Suma A

13NCBM1139

Sumithra A

13NCBM1140

Sunil P

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1141

Surabhi S U

13NCBM1143

Sushmitha P

13NCBM1144

Tejas N

13NCBM1147

Umashankar R

13NCBM1148

Vasista B Bhat

13NCBM1149

Venkatesh K N

13NCBM1151

Venuprasad S

13NCBM1152

Vignesh D

13NCBM1153

Vikram R

13NCBM1154

Vinay J M

13NCBM1155

Vinay P

13NCBM1156

Vinayaka B V

13NCBM1157

Vindya G Prasad

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1158

Vinod N

13NCBM1159

Vyshak S

13NCBM1160

Yogavathi C

13NCBM1161

Abhishek S

13NCBM1162

Akash S

13NCBM1163

Giridhar P

13NCBM1164

Karthik M

13NCBM1165

Lokambika V

13NCBM1166

Naveen S

13NCBM1168

Priyanka B M

13NCBM1169

Priyanka Prakash

13NCBM1170

Pushpalatha N

13NCBM1171

Rakesh N

Con
Reg. No.

Candidate Name

13NCBM1172

Sindhu B H

13NCBM1174

Adarsh Prashant
Raikar

13NCBM1175

Akshay Singh S

13NCBM1176

Avinash K H

13NCBM1177

Gagan A Chhabria

13NCBM1181

Sarang Arvind
Kaushik

13NCBM1182

Shreyas Kulkarni

12NCBM1013

Asha V

12NCBM1025

Chethan D

12NCBM1036

Gangadhar S

12NCBM1056

Mahadevaswamy M

12NCBM1068

Narayana Swamy M

Con
Reg. No.

Candidate Name

12NCBM1079

Praveen Kumar N

11NCBM1047

Krishna Reddy S N

nal Degree College Basavangudi,Bangalore-04


AUTONOMOUS

Second Semester B. A 2015- 16


solidated IA marks of May 2016 Examination
Lang.
Kan

Lang.
Eng

Sociology

0
25
23
16

AB
11
8
3

AB
18
20
11

11

13

30

11
AB
AB
6
6
13
4

18
AB
5
13
19
22
13

15

30
22
0
0
10
18
25
19

Second Semester B. A 2015- 16


solidated IA marks of May 2016 Examination
Lang.
Kan

Lang.
Eng

Sociology

23
0

26
AB

25
0

19

28

20

19

26
21

11
17

24

Lang.
Kan

Lang.
Eng

Sociology

11
16
19
16
14
19
18
16
24

7
11
13
8
8
8
12
3
8

0
23
11
20
20
14
24
13
18

24
17
Lang.
Hindi

24

12

24

Second Semester B. A 2015- 16


solidated IA marks of May 2016 Examination
Lang.
Kan

Lang.
Eng

Sociology

17
15
11
20
11
3
14
2
0

7
5
12
11
7
13
11
4
AB

17
17
12
15
11
24
16
2
AB

8
28
6
8

13
18
13
11

11
24
12
13

11

12

The National Degree College Basavangudi, Bangalore- 04


AUTONOMOUS
Second Semester B.Sc- A Section 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Lang.
Kan

Lang.
Eng

18
23
21
25
27
21
14
15
14
15
17
13
19
26
15
20
AB
0
14
15
20
18
12
15
9
14
17
15
Second Semester B.Sc- A Section 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Lang.
Kan

Lang.
Eng

11
0
16
11
20
12
13
19
17
15
5
21
26
26
0
15
4

13
15
13
13
22
20
22
19
19
13
11
20
21
20
AB
14
18

Lang.
San

23

15

The National Degree College, Basavangudi,Bangalore-04


AUTONOMOUS
Second Semester B.Sc- B Section 2016
Consolidated I A marks of May 2016 Examination
Lang.Kan

Lang.Eng

Phy
Th

26

27

21

22
23
21
26
21
21
18
24
19
25
15
22
23
19
17
18
23
28
18
21
12
13
7
7
19
25
Second Semester B.Sc- B Section 2016
Consolidated I A marks of May 2016 Examination
Lang.Kan

Lang.Eng

Phy
Th

26
26
23
14
29
15
18
0

20
23
14
14
22
11
18
5

25

24
22
25
29
22
26
26
17
20
19
14
11
23

28
20
16
24
12
27
0

28
25
18

23
19

30
25

26

27

11
23
14

20
22

19
21

21

25
5

14

11

18
13
25
15
24
17
11
16
11
Second Semester B.Sc- B Section 2016
Consolidated I A marks of May 2016 Examination
Lang.San

Lang.Eng

24

19

Lang.Hin

Phy
Th

11

AB

Lang.Kan

26
19
2
8
8
0
8
13
8
16

14
19
19
14
13
3

20
15
11
14
12
0

12

12

16

11
15
20

15
14

Lang.San

17
13
11
21
16
21
20
12
11
Second Semester B.Sc- B Section 2016
Consolidated I A marks of May 2016 Examination
Lang.Kan

Lang.Eng

13
18
29
14
20

11
23
15
16
17

Phy
Th

13
28
27
20
12

16
14
25
23
13
8
16
15
22

16
13
15
23
19
16
13
13
10

15
16
18
21
16
14
14
15
20

15
19

15
15

Lang.San

17
26

The National Degree College Basavangudi, Bangalore-04


AUTONOMOUS
Second Semester B.C.A-2015-16
Consolidated IA marks of May 2016 Examination
Kan

Eng

Data
Stru

11
12
16
12
12
3
15
15
20
19

21
17
17
17
12
4
17
21
18
12

12
11
13
13
13
2
11
17
14
12

06
22
23
13
07
17
14
11
18

8
22
16
12
11
16
21
12
13

11
23
16
17
13
12
11
15
19

Second Semester B.C.A-2015-16


Consolidated IA marks of May 2016 Examination
Kan

Eng

Data
Stru

17
13
21
27
05
18
12
11
11
00
19
12
23
11

18
11
18
22
18
16
18
15
16
7
15
15
15
14

18
13
13
17
20
12
13
11
14
0
24
12
19
16

16

26

San

20

24
18
14
26

14
17
14
20

17
16
17
24

Second Semester B.C.A-2015-16


Consolidated IA marks of May 2016 Examination
Hindi

Eng

Data
Stru

26

18

23

26

18

22

The National Degree College Basavangudi, Bangalore- 04


AUTONOMOUS
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

13
11
17
5
14
8
16
9
0

14
11
26
11
11
13
22
11
AB

21
11
28
8
19
16
27
18
0

18
22
20
20
20
27
13
5
15
17
13
24
25
17
28
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

15
11
17
11
9
11
10
11
11
AB
0
0
15
15
24
11
11
13
14
13
19
12
17
11
24
19
21
13
21
17
13
16
16
17
11
18
20
23
30
12
16
20
14
12
19
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16

Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

21
19
24
21
19
25
16
13
17
11
10
19
12
6
12
15
14
13
23
22
25
0
6
2
16
13
16
15
14
19
14
23
25
11
9
14
14
14
12
18
13
22
20
12
21
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

23
17
28
13
11
22
15
11
17
19
18
20
6
8
4
20
20
25
23
18
30
17
13
20
19
20
21
11
14
18
19
20
16
14
15
14
21
22
28
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

17

14

28

18

11

21

16
18
19

11

30
16

11
13
22
AB
0
0
17
20
19
12
16
18
15
15
18
14
12
24
AB
0
0
18
21
27
11
8
4
14
4
8
20
11
21
19
16
25
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

12

11

14
11

15
11

22
11

21
16
24
18
20
26
13
16
19
4
11
8
17
22
25
13
14
14
14
12
11
17
20
19
19
13
21
14
15
16
12
15
19
15
19
18
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

18
0
11
11

16
AB
14
12

16
0
14
20

11
11
18
20
21
26
6
8
2
11
12
21
24
21
27
18
12
18
21
17
20
14
8
16
17
22
26
11
15
15
13
16
20
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

15
14
14
20
19
19
12
14
13
16

14
12
12
21
16
22
13
15
11
17

25
13
16
29
20
26
19
20
13
20

11
18
12
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

12
12
12
20
16
23
15
27
27
21
19
23
23
17
23
18
21
19
19
18
25
21
23
24
4
0
0
11
18
19
12
16
16
14
11
14
20
14
28
13
11
14
21
20
25
15
14
23
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

AFA

17
20

18
22

23
23

22

12

26

27

18

San

26
14
12
20
28
23
30
18
16
24
9
4
4
16
11
28
ab
AB
0
23
17
21
19
11
22
18
17
23
22
17
24
Second Semester B.Com 'A' & 'B' Section-2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

San

Eng

AFA

16
22
24
25

12
15
20
23

19
27
27
28

17
11
23
18
17
14
12
13

25
18
30
23
24
24
11
13

Hindi

28
15
30
26
27
17
11
17

GREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALORE-560 004


AUTONOMOUS
Fourth Semester B. A 2015- 16
olidated I A marks of May 2016 Examination

Lang
Kan

Lang
Eng

Soc

9
15
13

10
10
12

13
18
14

14

12

17

14
11
10
13

10
8
9
10

19
12
12
15

Lang
Eng

Soc

Fourth Semester B. A 2015- 16


olidated I A marks of May 2016 Examination
Lang
Kan

11

14

16

13

17

20

12

11

15

13

16

18

8
13
8
11
12
12

16
14
10
13
12
12

18
20
12
16
11
18

Lang
Eng

Soc

Fourth Semester B. A 2015- 16


olidated I A marks of May 2016 Examination
Lang
Kan

11
13
11
11
12
12
12
14
13

16
12
9
8
9
8
9
8
9

19
17
15
13
10
14
13
15
14

Lang
Kan

Lang
Eng

Soc

11
13
13
12
13
10
10
0
0
9
0

9
16
11
12
13
10
13
2
AB
8
AB

15
18
16
14
15
17
19
AB
3
14
AB

Fourth Semester B. A 2015- 16


olidated I A marks of May 2016 Examination

The National Degree College Basavangudi, Bangalore-04


AUTONOMOUS
Fourth Semester B.Sc-A 2016
Consolidated I.A Marks of Msy 2016 Examination
Lang
Kan

Lang
Eng

12
11
15
14
10
11
10
9
17
13
15
15
13
10
13
12
5 AB
16
13
12
13
9
8
12
9
13
13
17
12
Fourth Semester B.Sc-A 2016
Consolidated I.A Marks of Msy 2016 Examination

Lang
Kan

10
9
17
14
15
9
10
12
15
15
13
10
12
13

Lang
Eng

9
12
17
16
13
13
17
14
13
15
14
13
15
15

San
BHARGAVI B
MONISHA KRISHNA

13
7
11
12
Fourth Semester B.Sc-A 2016
Consolidated I.A Marks of Msy 2016 Examination
Lang
Hin

Lang
Eng

SATAISH ABBAS M
SUBHASHINI R M

9
17

VAKULANANDEESHWAR YADALAM

7
17

16

17

NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALOREAUTONOMOUS


Fourth Semester B.Sc- B Section 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Appln
Number

Lang
Kan

14
13
14

Lang
Eng

12
14
16

16
16
14
14
16
13
13
9
15
11
13
15
8

16
15
16
15
13
13
13
15
12
12
13

NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALOREAUTONOMOUS


Fourth Semester B.Sc- B Section 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Appln
Number

Lang
Kan

11

Lang
Eng

12

13
0
12
13
12
14
13
9
10
11

12
AB
11
16
14
11
14
11
11
15

San
20
18
Hindi
19

17
15
15

NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALOREAUTONOMOUS


Fourth Semester B.Sc- B Section 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Appln
Number

Lang
Kan

Lang
Eng

11
12
12
12
9
3
9

13
11
14
16
16
AB
16

San
17
14

17
13

Kan
9
16
8
11
11

15
17
13
11
17

NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALOREAUTONOMOUS


Fourth Semester B.Sc- B Section 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Appln
Number

Lang
Kan

16

Lang
Eng

18

17
16
15
12
15
18
16
15
16
10
13
13
12

15
16
13
11
15
18
14
18
14
14
12
15
14

NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALOREAUTONOMOUS


Fourth Semester B.Sc- B Section 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Appln
Number

Lang
Kan

13
12
13
9
11

Lang
Eng

13
13
14
12
13

10

13

San
11

16

The National Degree College Basavangudi, Bangalore-04


AUTONOMOUS
Fourth Semester BCA 2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

SE

7
7
8
11
13
9
17
7
10
18
11

7
11
10
8
15
7
13
7
12
15
7

9
14
10
15
16
13
14
12
12
20
15

Fourth Semester BCA 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

8
15
8
3
15
11
8
8
17
18
18

Eng

SE

9
11
8
4
15
9
7
7
15
16
17

12
16
15
4
18
14
10
12
20
20
19

Fourth Semester BCA 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

10
10
13
13
9
12

Eng

SE

12
17
10
18
4
9

16
19
16
18
10
14

9
15
13

9
11
14

8
16
16

14
11

20
15

San

20
15

Fourth Semester BCA 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

San

Eng

SE

18
16
15
7
7
20
17
17

13
14
10
7
7
15
13
12

17
18
14
12
10
19
14
15

12
12
8

14
17
14

Hin

17
20
12

Fourth Semester BCA 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Kan

Eng

SE

13

10

10

10

14

THE NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI BANGALORE- 0


AUTONOMOUS

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Fourth Semester B.Com A & B- 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALORE AUTONOMOUS


Sixth Semester B.A. - 2015-16
Consolidated I A marks of May 2016 Examination
Soc - VII

Soc - VIII

12
14
12
14
16
14
14
13
15
13
13
14

14
11
15
14
18
17
17
16
17
15
13
17

Eco - VII

14
13
15
18
18
16
17
17
17
17
17
13

15
19
18
HE NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALORE - 04
AUTONOMOUS

Sixth Semester B.A. - 2015-16


Consolidated I A marks of May 2016 Examination
Soc - VII

Soc - VIII

15
13
12
13
20
19
14
15

18
16
16
17
20
19
11
17

17

17

14
15

13
15

16

17

Eco - VII

18
11
15
14
19
19
14
17

7
7
7
7
HE NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALORE - 04
AUTONOMOUS

Sixth Semester B.A. - 2015-16


Consolidated I A marks of May 2016 Examination
Soc - VII

Soc - VIII

12
16
18
14
19
12
12
17
13
16
15
10
15

15
17
17
14
20
11
12
18
13
16
15
12
18

Eco - VII

14
18
13
14
18
13
13
17
15
17
16
13
18

THE NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGAL


AUTONOMOUS
Sixth Semester B.Sc. 'A' Section - 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Che-7
Th

Che-7
Lab

Che-8
Th

18

10

18

15
9
14
11
10
13
11
9
9
20
10
20
14
10
14
10
9
10
9
7
8
4
6
4
8
7
8
8
10
8
16
10
16
13
10
14
THE NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGAL
AUTONOMOUS
Sixth Semester B.Sc. 'A' Section - 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Che-7
Th

Che-7
Lab

Che-8
Th

15
11
16
13
5

10
9
9
10
8

12
12
15
12
5

THE NATIONAL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALORE AUTONOMOUS


Sixth Semester B.Sc. - 'B' Section 2016
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Phy-7
Th

Phy-7
Lab

Phy-8
Th

19

15

14

10

15

19

10

19

17

19

20
0
12
13
13
17
16
15
16

14

10

14

Sixth Semester B.Sc. - 'B' Section 2016


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Phy-7
Th

Phy-7
Lab

Phy-8
Th

14

10

15

16

10

19

10

20

10

20

10

16

15

10

19

10

16

10

20

10

13

10

16

10

10
14
15
17
20
20
15
14
18
14
20
13
16

Sixth Semester B.Sc. - 'B' Section 2016


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Phy-7
Th

Phy-7
Lab

Phy-8
Th

14

12

12

17

10

14

10

12
11
11
15
13

14

11

18

10

16

19

10

16

15

17

15

10

13
11
19
14
20
17
14
17
15

Sixth Semester B.Sc. - 'B' Section 2016


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Phy-7
Th

Phy-7
Lab

Phy-8
Th

14

13

20

15

10

12

14

13

10

13

19

16

13

13
14
17
16
13
14
13
15
16
17
12

Sixth Semester B.Sc. - 'B' Section 2016


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination

Phy-7
Th

Phy-7
Lab

18

10

17

16

16

13

20

10

20

10

17

13

Phy-8
Th

17
17
13
15
13
20
20
15
11
9

Sixth Semester B.Sc. - 'B' Section 2016


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Phy-7
Th

Phy-7
Lab

Phy-8
Th

17

10

17

10

13

17

10

13

16

12

16
15
12
17
14
13
10

13

10

11

15
10

AL DEGREE COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALORE - 04


AUTONOMOUS

Sixth Sem BCA 2015-16


nsolidated I A marks of May 2016 Examination
Artificial
Intelligence

Mobile
Computing

C N - II

18

16

16

17

17

17

19

18

19

17

15

11

14

16

18

17

14

17

16

15

16

15

17

18

16

15

18

19

17

20

15

14

14

Artificial
Intelligence

Mobile
Computing

C N - II

19

18

20

15

16

19

15

11

14

19

19

18

20

20

19

15

15

15

16

18

19

19

20

19

17

16

15

20

20

19

18

18

16

10

11

14

12

12

Mobile
Computing

C N - II

Sixth Sem BCA 2015-16


nsolidated I A marks of May 2016 Examination

Sixth Sem BCA 2015-16


nsolidated I A marks of May 2016 Examination
Artificial
Intelligence

20

20

19

17

16

18

14

14

14

13

11

12

15

20

18

15

17

16

20

20

19

17

19

18

17

16

18

17

12

12

15

13

16

19

15

16

18

18

16

Artificial
Intelligence

Mobile
Computing

C N - II

18

17

18

15

15

18

18

18

20

14

12

15

13

12

18

19

18

16

19

18

18

11

11

15

12

14

15

14

16

16

14

17

15

12

15

19

Sixth Sem BCA 2015-16


nsolidated I A marks of May 2016 Examination

19

18

18

Artificial
Intelligence

Mobile
Computing

C N - II

14

13

17

15

16

15

17

19

18

14

12

10

ab

ab

ab

ab

ab

ab

10

12

12

16

18

19

Sixth Sem BCA 2015-16


nsolidated I A marks of May 2016 Examination

THE NATIONAL COLLEGE, BASAVANAGUDI, BANGALORE - 04


AUTONOMOUS
Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16
Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

Auditing-II

11

11

10

19

20

10

10

19

19

14

19

18

16

18

19

14

18

16

16

16

19

15

18

16

15

11

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

17

14

17

16

19

20

16

16

14

13

18

18

10

19

17

14

12

Auditing-II

18

15
18

13

14

14

14

13

11

19

16

16

16

11
14

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

Auditing-II

17

17

15

15

16

10

18

15

16

12

13

11

16

13

14

12

13

13

12

13

18

14

16

16

13
9

12

17

15

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

11

11

16

13

15

19

15

13

12

13

19

20

15

17

19

16

15

15

19

16

18

18

18

16

14

14

16

16

19

19

Auditing-II

17

16

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

Auditing-II

13

13

14

12

17

19

18

15

12

17

12

12

15

13

12

13

17

14

15

16

13

15

19

17

18

19

19

19

20

18

18

20

16

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

Auditing-II

18

19

16

15

17

15

16

17

18

17

17

17

19

14

15

11

10

16

17

17

17

18

16

16

18

15

10

10

12

14

13

16

13

14

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

Auditing-II

12

13

17

11

11

13

12

18

19

15

15

13

12

19

17

17

12

11

15

16

14

12

11

17

12

15

15

13

16

17

16

16

16

15

15

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

Auditing-II

18

14

16

18

16

16

14

12

19

17

10

19

16

14

13

11

13

13

15

13

11

19

16

16

16

15

13

12

14

13

15

15

14

14

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

Auditing-II

12

13

15

19

19

14

14

16

10

18

13

13

17

14

13

13

11

16

14

14

17

16

13

14

16

19

18

16

12

17

20

11

18
17

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

Auditing-II

13

14

13

13

19

17

18

16

12

11

17

14

10

19

16

11

13

18

19

19

19

19

17

16

12

11
15

16

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

12

11

18

17

16

14

Auditing-II

19

19

18

16

14

15

12

14

15

14

10

12

12

13

13

15

11

Sixth Semester B.Com. - `A' & `B' Sections 2015-16


Consolidated I.A Marks of May 2016 Examination
Income
Tax-II

Indirect
Taxes

Auditing-II

re-04

Economics

Opt.Kan

0
19
18
15

00
26
22
11

15

11

30
18
0
0
18
12
21
15

28
26
00
00
13
18
26
12

Economics

Opt.Eng

30

23
AB

30
17

22
20

18
18

13
17

Economics

Opt.Kan

11
11
14
16
11
15
16
08
21

18

Economics

Opt.Kan

19
18
11
20
14
19
15
5
Opt.Eng

11
23
11
11
11

ngalore- 04

16
ination
Chemistry
Th

Chemistry
Lab

20
21
26
14
12
16
17
17
AB
15
13
15
12
16

10
14
14
10
10
14
12
10
AB
10
10
10
10
10

Chemistry
Th

Chemistry
Lab

16
ination

13
9
15
11
16
16
15
19
20
16
12
17
19
17
AB
12
14

10
AB
10
10
13
15
15
15
13
12
13
14
13
15
AB
14
10

12

14

Phy
Lab

Che
Th

galore-04

ion

15

25
16

10
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
5
15

24
19
25
19
21
21
17
20
16
17
11
24

ion
Phy
Lab

Che
Th

15

24
25
20
14
21
6
20
5

15
10
14
14
0
10
0

15
14
15

25
17
22
17

15
9

20
23

15
11
9

19
9
9
9

13
12

ion
Phy
Lab

Che
Th

10

12

AB
Ele

9
10
9
9
9
0

23
23
19
11
16
0

10

15

7
10
10

11
12
20

10
10
9

12
20
13

Th

ion
Phy
Lab

Comp.
Sc Th

9
15
15
9
9

11
25
27
23
17

10
9
15
15
15
10
8
9
15

19
16
23
28
22
21
16
13
11

10
4

15
25

galore-04

ion
Maths

Operating System

13
11
21
12
12
0
6
24
17
14

14
11
11
11
11
0
11
19
17
13

10
28
21
19
10
23
9
13
23

13
27
13
17
11
16
11
11
21

Maths

Operating System

25
11
23
26
6
19
11
11
11
0
29
13
26
17

22
11
22
24
12
15
19
11
16
0
26
14
22
17

18

19

ion

24
20
11
16

18
14
13
19

Maths

Operating System

22

19

20

23

BE-II

BS

19
17
28
8
15
13
26
14
0

25
10

ion

ore- 04

5-16
ion

27

20
25
8
15
27

22
26
26
28

5-16
ion

5-16

BE-II

19
8
19
8
19
15
18
15
23
15
21
22
27
21
18

BS

11
25
25

ion

BE-II

BS

21
20
20
19
8
13
24
0
21
19
18
15
14
13
21

22
20

BE-II

BS

30
2
13
27

22

5-16
ion

25
15
19
17
8
22
22
14
18
15
20
13
26

26

BE-II

BS

18

26
19
20
28

5-16
ion

25

26

22

19

21
14

22
0
17
12
19
17
0
23
6
8
20
15

30
18

20
20

22

5-16
ion

BE-II

BS

20
19

16

22
24
15
11
23
14
8
22
25
18
15
20

10
21

18

5-16
ion

BE-II

17
0
15
19

BS

13
22
6
11
26
19
16
12
27
15
18

24
17

7
25

5-16
ion

BE-II

21
11
8
24
20
19
15
15
14
19

BS

13
29
26
25
19
21

14

5-16
ion

5-16
ion

BE-II

BS

8
18
21
18
25
21
21
24
0
19
8
14
22
15
24
26

10
29
26
25

28

24
27

5-16
ion

BE-II

18
28

BS

15

19

20
12
30
22
7
21
0
19
17
18
21

16
27

18

BE-II

16
17
19
26
21
7
29
19
16
17
8
13

004

BS

27
22

29
30
25

Eco

Opt.Kan

13
17
13

15
16
15

15

16

15
11
10
15

19
9
13
11

Eco

Opt.Eng

11

10

20

18

15

17

15

16
15
11
13
12
12

16
16
7
14
11
15

Eco

Opt.Kan

17
16
08
12
13
16
13
15
13

Eco

11
17
15
11
11
11
14
0
11
12
0

Opt.Kan

Bangalore-04

ination

ination

Che
Th

Che
Lab

13
15
11
11
17
14
14
11
AB
15
11
9
10
13
16

7
10
7
10
10
10
10
9
AB
10
8
7
7
10
8

Che
Th

Che
Lab

8
11
17
15
14
11
13
16
14
15
10
9
11
12

8
8
10
9
8
7
10
10
7
10
8
8
8
8

12
13

9
8

Che
Th

Che
Lab

ination

8
17

7
9

14

10

Practical IA Maximum mark


Practical IA Minimum mark

NGALORE-560 004

6
ation
Phy
Th

Phy
Lab

12
18
18

8
9
10

19
12
15
18
14
16
12
12
13
12
7
7

10
10
9
9
8
9
7
8
10
7
9
8

Phy
Th

Phy
Lab

10

NGALORE-560 004

6
ation

12
0
1
18
9
9
16
13
12
10

10
0
7
9
7
9
8
6
7
8

19
16

10
10

19

10

Phy
Th

Phy
Lab

NGALORE-560 004

6
ation

12
12
18
19
13
0
20

9
9
10
10
9
0
10

12
12

9
9

13
16
11
7
19

9
10
7
8
10

Phy
Th

Phy
Lab

20

10

NGALORE-560 004

6
ation

15
14
16
13
14
20
16
16
11
10
18
15
14

10
10
9
9
9
10
10
9
8
8
9
10
10

Phy
Th

Phy
Lab

12
11
14
13
12

6
8
8
9
10

NGALORE-560 004

6
ation

11

17

CG

SS

9
12
14
17
19
10
18
15
11
20
15

11
18
16
19
19
15
18
16
17
20
15

lore-04

ion

ion

CG

SS

12
17
13
4
19
15
11
13
20
18
20

14
18
15

CG

SS

16
18
15
18
10
10

14
18
16
19
11
15

20
15
14
15
20
20
20

ion

8
14
16

8
16
14

20
14

20
14

CG

SS

15
19
14
11
7
20
12
15

19
20
16
14
10
20
17
17

13
17
14

16
20
14

ion

ion

CG

SS

12

15

15

Kan

Eng

9
19
15
17
10
13
17
5

13
18
13
18
14
11
17
9

ANGALORE- 04

16
nation

Kan

Eng

5
16
5
9
18
13
3
11
13
13

15
15
10
13
16
16
3
14
14
12

16
nation

16
nation

Kan

Eng

14
9
16
4
12
16
10
13
7
7

13
7
12
9
12
13
11
18
7
10

Kan

Eng

14
13
14
11
16

18
16
18
12
15

16
nation

15
17
16
16

16
18
18
14

Kan

Eng

12
12
9
13
12
7
12
14
13

11
14
13
17
14
7
13
18
17

16

16

16
nation

16
nation

Kan

Eng

15
8
3
15
16
14
13
8
18

14
14
10
17
16
11
14
12
18

Kan

Eng

12
13
15
12
13
11

13
13
15
17
13
15

16
nation

14
0
15
12

17
AB
14
16

Kan

Eng

16
14
13
9
14
9
16
15
10

17
11
13
13
14
11
15
15
17

Kan

Eng

16
nation

16
nation

19
11
0
17
13
14
12

15
11
AB
16
14
15
12

12

10

14
12

15
16

Kan

Eng

16
nation

13
12
16
14
10

Sixteen only

11
13
14
14
13

10
15
13
0

13
17
11
9

Kan

Eng

12
11
8
15
16
19
13
13
8
10

15
14
13
15
16
17
15
16
13
12

Kan

Eng

16
nation

16
nation

12
10
13
9
15
9
9
8
15

14
15
12
16
12
14
8
15
17

Kan

Eng

18
13
15
16
13
3

17
14
18
15
14
7

16
15
13

13
11
14

16
nation

San

16
nation

16
nation

San

Eng

16
14
15
11

14
13
13
10

18

13
13
15
15
16

15
12
12
9
13
14

San

Eng

12
15

9
13

Hin
17

15

11
19
18

7
16
14

16
nation

Kan

Eng

10
7
13
11
8
10

10
11
11
7
11
8

Prac
Prac

NGALORE - 04

on
Eco - VIII

Opt.Kan-VII

11
10
7
12
15
10
15
9
13
12
14
13

12
13
09
15
16
12
15
13
13
13
12
14

19

15

ALORE - 04

on
Eco - VIII

Opt.Eng-VII

14
10
10
13
20
19
15
17

13
7
8
12
18
18
12
10
Opt.Kan-VII

17
12
14

15

07
08

ALORE - 04

on
Eco - VIII

Opt.Kan-VII

15
18
14
16
17
12
12
18
15
14
16
9
17

DI, BANGALORE - 04

2016
amination

DI, BANGALORE - 04

2016
amination

Che-8
Lab

Bot-7
Th

10

20

10
10
9
10
10
9
8
5
8
9
10
10

18
18
16
20
18
14
11
9
10
15
20
18

Che-8
Lab

Bot-7
Th

9
9
9
10
8

18
16
17
18
9

ANGALORE - 04

ion
Phy-8
Lab

9
0
8
10
9
10
10
9
9

Maths-7

18
0
11
13
12
18
15
19
18

16

Phy-8
Lab

Maths-7

ion

9
8
9
9
10
9
9
9
9
9
10
10
10

11
13
15
18
20
19
16
13
18
13
20
14
16

ion
Phy-8
Lab

10
9
8
10
9

Maths-7

14
11
9
16
14

8
10

12

10
10
10
9
9
10
9

20

14

15
17
18
16
17
16

ion

ion

Phy-8
Lab

9
7
10
9
9
9
9
10
9
9
8

Maths-7

13
12
17
14
12
15
14
13
16
16
11

Phy-8
Lab

Maths-7

19

10
9
9
10
8
10
10
9
9
9

17
15
16
16
18
19
13
10
13

ion
Phy-8
Lab

10
10
9
10
9
9
8

Maths-7

20
18
12
16
12
16
10

9
8

14

OOAD

OR

14

16

16

13

16

16

10

15

17

18

12

15

11

14

16

14

12

18

14

18

11

18

OOAD

OR

16

19

14

19

17

18

19

19

19

10

15

14

16

15

19

13

15

18

18

14

17

10

11

OOAD

OR

20

20

16

17

17

11

19

18

12

13

18

20

17

18

14

15

14

12

12

17

17

14

15

OOAD

OR

17

15

14

15

16

16

12

16

13

17

17

18

20

20

10

13

13

12

14

14

13

15

20

19

OOAD

OR

12

13

14

13

15

17

ab

ab

10

14

13

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

RE - 04

5-16

13

19

19

13

11
17
16

17

18
16

19

16
17
18

5-16

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

16

15

13

17
19

17

17

15

14
18

13
18

14

14

15

14

15

13
18

18

19
14

5-16

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

14
19

16

13

12
16

17

16
16

15

15

16

17
15

15

15

19

16
14

14

15

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

14

12

5-16

16
16
14

17
18

15

17

18

18

16

19
18
18

16

18

14

15
19

5-16

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

17

15
13
17
17

16

15

17

19

13

14
13
16
19

18

17
19
17

5-16

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

19
13
16

14
19

15

19

15

14

13

13
17
15
17

15

15
16
14

5-16

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

14
16

12

17

18
18

17

17

15

11
17
18

14
12
14
17
15

5-16

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

14
16
13
18
15
10

13
17

16

17
7
18
14
14

15

5-16

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

13
18

19
16

17

13

15

14
16
16
16
16

13

14
19

13

13
17

5-16

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

17
10

15
18

14

17

13

14

16

19

11

12
15

13

11

15

16

19

19

19

16

15

14

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

16

15

11

16

17

18

17

15

5-16

19
15

16

12

13
13

15

16

14

14

13

14

15

12

Corporate Financial Policy

Cost
Accounting-II

5-16

Journalism

HRM

Value
Edu

0
5
5
5

AB
9
5
5

5
5
8
7
0
0
5
5
5
5

11
11
AB
AB
5
5
8
6

Journalism

HRM

Value
Edu

5
0

7
AB

5
11

9
6

6
7

8
7

Journalism

HRM

Value
Edu

14
14
12
17
19
24
28
8
17

7
5
5
5
5
6
5
0
5

7
5
5
9
5
6
7
AB
7

19

Journalism

HRM

Value
Edu

22
17
12
22
17
17
18
0
0

5
5
9
5
5
10
5
0
0

8
8
5
7
5
7
7
AB
AB

11
24
8
8

5
13
5
5

7
11
5
5

5
16

Botany
Th

25
25
28
16
14
22
25
25
AB
28
21
18
11
20

Botany
Th

Botany
Lab

9
9
9
7
6
7
9
9
AB
9
9
9
7
10

Botany
Lab

Zoology
Th

Zoology
Lab

20
20
24
12
12
17
22
15
0
20

Value
Edu

IC

15
15
15
10
9
11
14
12
0
13

7
8
11
7
6
5
9
9
6
6
8
5
5

13
12
12
18

13
11
12
12

Zoology
Th

Zoology
Lab

IC

9
10
9
5
5
5
9
9
9
5
8
5
5
5

Value
Edu

17
AB
15
11
22
23
23
24
24
20
12
24
26
24
AB
20
15

5
AB
7
5
8
9
9
9
6
8
5
8
9
9
AB
8
5

12
12
12
12
19
19
27
17
15
12
12
19
23
16
0
15
13

12
5
9
7
13
12
12
13
12
13
8
13
14
14
0
14
11

6
6
6
6
9
5
6
10
7
6
6
8
8
10
AB
5
5

20

12

12

Che
Lab

Maths
Th

Maths
Lab

IC

Value
Edu

AB

AB

AB

5
5
5
5
9
5
7
12
7
7
5
6
10
10
AB
5
5
5

15

28

15

11

27
30
28
28
30
26
28
26
25
16
18
10

13
15
15
15
12
15
12
9
11
1
12
0 AB
12

10
10
8
10
8
8
10
6
9
8
8

10
10
8
8
10
10
10
8
11
6
6

12
15
14
10
13
11
15
10
15
10
13
AB
15

28

Che
Lab

Maths
Th

Maths
Lab

IC

Value
Edu

14
14
15
14
11
AB
14
AB

30

15

11

11

30
24
19
28
9
29
0

13
12
7
13
0
13
0 AB

AB
11

13
8
5
10
5
8

11
10
5
12
5
10
AB

15
12
15

30
24

15
14

10
11

12
11

28

15

10

10

18
26

15
12

7
5

7
7

28

15

29
18
11

14
11
9

10
6

8
8
5

15
14
15

12

15

15
13

Che
Lab

Maths
Th

Maths
Lab

IC

Value
Edu

11

12

15

AB
Ele

AB

AB

Lab

13
14
15
13
14
0

22
22
12
18
10
0

13

19

6
15
12

16
15
19

4
10
6

5
5
8

5
5
5

13
15
14

6
16
15

2
15
13

5
5
5

9
5
5

Comp.
Sc Lab

8
9
11
10
7

Maths
Th

5
29
29
24
16

12
10
0
8
0
0 AB

Maths
Lab

6
15
15
9
4

7
9
5
5
7

7
9
5
7
7
AB

Value
Edu

IC

5
8
8
6
12

5
8
10
8
10

7
10
12
9
10
11
8
8
8

19
9
27
28
20
17
17
24
27

12
7
15
15
15
9
9
6
15

9
14

23
20

11
0

C++
14
11
14
12
17
6
13
23
19
15

IC

Value
Edu

5
5
5
5
5
AB
5
7
5
5

5
5
5
5
5
AB
7
11
5
5

5
5
8
11
6
6
8

5
5
6
9
6
6
8
8
6

5
6

5
8

6
6

C++ Lab

DS Lab

7
6
6
6
11
0
6
7
6
7

6
6
9
6
11
0
6
6
10
13

11
30
18
19
11
20
17
11
22

5
7
5
6
7
5
5
5
7

5
11
7
6
5
7
7
5
7

IC

Value
Edu

17
11
21
26
12
11
19
11
13
0
30
21
27
16

5
5
5
10
7
7
5
5
5
AB
6
5
8
8

7
5
5
12
7
5
5
5
5
AB
6
7
8
8

6
6
6
15
6
7
7
6
7
0
14
6
13
13

11
6
9
15
6
6
11
7
9
0
13
12
13
10

27

15

14

C++

6
15
6
10
6
6
6
7
8

C++ Lab

8
15
8
14
13
9
9
11
13

DS Lab

24
22
11
27

6
5
5
5

6
5
5
7

IC

Value
Edu

18

13

14

24

15

14

BRM

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

8
6
10
0
6
5
12
5
0

5
5
11
5
5
5
6
5
AB

13
16
28
7
13
16
21
13
0

13
14
10
13
12
10
12
8
ab

C++

29
11
13
16
16

14
6
6
15

C++ Lab

15
14
14
13

DS Lab

15

BRM

14
11
0
15
15
29
21
16
18
27
21
18

8
7
5
5
9

8
5
5
5
9

19
21
13
22
22

10
14
7
10
15

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

6
5
5
0
7
5
8
2
3
6
6
7
10
5
5

5
5
7
AB
9
11
5
5
5
7
5
9
11
5
7

11
11
11
0
17
14
17
15
17
18
17
21
25
13
15

6
8
8
ab
14
7
9
7
8
10
6
7
14
7
8

BRM

16
16
16
11

19

15
12
22

BRM

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

5
6
6
2
6
5
13
6
2
8
6
5
5
5
7

5
10
8
5
5
5
10
5
5
6
7
5
7
8
7

19
17
14
13
13
13
27
11
16
17
12
13
12
18
16

13
13
13
6
6
10
11
8
10
9
6
9
1
6
7

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

15
17
11
19
20
11
13

BRM

6
5
5
5
5
8
7
6
7
2
6
2
11

7
5
5
5
5
8
8
6
8
5
6
6
6

23
12
15
17
13
22
21
13
18
17
20
13
22

15
12
15
13
6
6
14
11
14
6
6
6
14

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

25

14

16

9
8

6
24
20
19
17

14
12
20

BRM

17

0
3
6
5
6
0
9
5
5
5
7

6
AB
7
8
5
5
AB
11
5
7
7
9

24

14

18

17

11

0
18
13
15
13
0
15
11
15
20
20

ab
15
7
6
6
1
7
ab
7
14
15

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

11

7
5

11

7
5

8
19
17
15

21
12
20
16
15
21

7
5
7
9
5
5
7
7
5
5
7

10
8
5
5
6
7
5
9
8
5
5
6

14
11

11
7

20

18
15
11
19
13
11
14
15
18
12
19

10
11
6
13
10
8
14
15
6
6
14

BRM

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

19

5
0
5
5

8
AB
7
5

17
0
12
11

13
1
7
13

14
15

16
11
26
21
22

16
21

BRM

17
15

17
20

5
9
2
7
8
8
5
5
7
5
5

5
7
AB
5
8
11
5
5
8
5
9

11
21
0
19
25
17
15
11
20
13
14

9
11
1
6
13
13
8
2
15
7
8

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

9
5
3
9
6
8
5
5
2
6

7
5
5
7
6
5
5
5
5
5

19
13
11
20
15
15
17
11
14
17

12
6
9
15
12
14
9
10
10
12

14

BRM

23
22
25
0
17
12
16
16
26

11

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

5
6
10
5
9
6
6
9
0
5
5
8
6
5
5
5

5
7
8
5
7
8
10
7
AB
5
5
5
10
5
7
5

11
18
17
16
19
17
19
22
0
17
13
14
23
13
16
20

12
9
14
11
9
10
14
14
1
9
9
13
13
9
12
10

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

23

5
7

5
11

17
25

12
15

23

18

14

17

14

15
25
19
11
16
0
16
18
17
19

12
15
13
6
13
ab
11
13
12
9

BRM

6
24

26
11
22
22
21
22

5
11
3
5
5
0
5
5
6
6

8
5
11
7
5
7
AB
9
7
6
9

BRM

20

26

16
23
21
14
16

HRM

Value
Edu

CA-II Th

CA-II Lab

6
7
7
5

5
5
8
10

14
14
17
20

12
14
13
13

7
5
11
9
7
5
2
6

9
9
9
7
5
8
7
7

18
11
25
18
15
19
13
15

14
11
15
15
13
12
6
8

Jour

Evs

13
13
13

11

14
11
12
15

Jour

Evs

8
17
9

17

15
16
11
16
14
16

Jour

Evs

20
17
13
12
12
13
11
10
15

16
14
13
12
13
12
14
12
10

Jour

Evs

13
18
18
14
13
14
17
0
0
14
0

14
12
16
13
14
13
15
AB
2
13
AB

Bot
Th

18
19
14
16
19
19
18
15
AB
18
15
12
13
17
19

Bot
Lab

8
10
8
8
10
8
9
9
AB
9
9
8
7
9
10

Zoo
Th

8
20
9
10
19
16
13
12
0
13
12
7
7
14
13

Comp Com
.
p.Fun
Fund d Lab

Zoo
Lab

5
10
8
5
10
9
8
8
0
8
7
4
7
6
9

13
16
16
13
19
17
17
13
5
17
15
13
12
16
18

10
10
10
6
10
8
8
8
0
10
9
5
4
8
8

Bot
Th

Bot
Th

Bot
Lab

Zoo
Th

15
18
19
17
16
18
18
19
17
19
15
14
14
14

8
9
10
9
9
9
9
9
9
10
9
8
8
9

17
12

9
9

Bot
Lab

Comp Com
.
p.Fun
Fund d Lab

Zoo
Lab

8
20
14
15
13
13
14
10
17
7
7
11
7

10
8
7
7
9
10
10
10
8
7
10
8

11
15
19
14
18
16
17
18
16
18
15
14
14
13

13
7

10
6

16
14

5
8

Zoo
Th

Zoo
Lab

10
4
10
10
10
4
9
10
10
10
10
8
10
4
4
10

Comp Com
.
p.Fun
Fund d Lab

9
20

7
10

7
16

4
8

7
20

0
10

18

10

16

10

16

10

mum marks - 10
um marks - 04

Maths
Th

8
20
15

Maths
Lab

6
10
10

Che
Th

Che
Lab

12
17
15

10
10
7

Comp
Comp.
.
Fund
Fund
Th
Lab

16
20
19

7
9
9

18
19
18
17
17
14
12
13
15
16
10
12
12

Maths
Th

11

10
9
10
9
8
10
8
7
8
9
4
5

Maths
Lab

17
15
16
10
12
9
13
14
14
12
12

9
9
10
10
9
9
9
10
10
8
8

Che
Th

Che
Lab

12

10

20
20
17
17
11
17
16
16
18
15
18
13

7
6
5
9
5
7
7
10
6
9
0
6

Comp
Comp.
.
Fund
Fund
Th
Lab

16

10
0
7
13
15
15
14
11
7
10

6
0
4
10
8
10
10
7
5
9

10
AB
8
16
12
9
14
13
10
13

10
AB
7
10
8
10
10
9
7
8

13
0
12
18
15
16
19
16
12
18

7
0
4
10
7
6
10
5
4
10

Comp
Comp.
.
Fund
Fund
Th
Lab

20
18
20

Maths
Th

10
10

20
16

10
10

20
18

10
10

10

18

10

20

Maths
Lab

Ele
Th

Ele
Lab

Comp
Comp.
.
Fund
Fund
Th
Lab

15
14
20
17
17
0
17

8
5
10
10
9
0
10

10
11
20
20
15
0
20

10
10
10
10
10
0
10

14
12
17
17
19
0
17

4
4
10
10
9
0
10

16
14

6
10

16
14

10
10

18
15

7
10

Comp.Sc
Th

Comp.Sc
Lab

14
20
12
10
19

Maths
Th

20

9
10
7
5
10

Maths
Lab

10

14
19
15
12
17

Comp.Sc
Th

20

Com.Net

8
10
4
5
9

Comp.Sc
Lab

14
20
11
11
18

Com.Net

10

20

18
18
20
16
20
20
19
18
11
17
19
17
15

Maths
Th

11
14
16
16
18

10
10
10
8
9
10
9
10
7
6
9
8
10

Maths
Lab

8
5
7
8
9

19
15
19
16
17
20
18
18
14
13
18
18
19

Comp.Sc
Th

12
17
13
11
15

9
4
9
6
9
10
9
7
8
9
9
9
9

Comp.Sc
Lab

20
20
19
14
15
20
20
20
16
12
18
17
18

Com.Net

6
9
8
8
9

18
14
18
15
19

13

13

14

16

10

18

14

Java

IC

CG
lab

Java Lab

Project
Lab

9
14
14
19
17
15
19
18
12
20
14

10
15
9
10
18
14
15
8
10
19
13

8
18
18
13
15
13
13
13
12
20
11

17
18
16
19
18
10
14
19
17
20
12

10
10
16
16
16
16
17
17
16
19
13

Java

IC

CG
lab

Java Lab

Project
Lab

17
17
13
1
20
15
12
13
20
20
20

12
16
7
3
17
10
11
10
17
17
18

12
19
12
1
20
19
8
8
15
15
18

18
19
17
1
20
15
16
12
20
20
20

16
18
15
1
19
13
15
16
14
19
19

Java

IC

CG
lab

Java Lab

Project
Lab

18
20
17
19
14
16

13
17
12
17
10
11

16
17
18
19
14
11

12
19
14
14
16
19

15
16
14
16
15
16

13
20
18

11
13
13

11
10
9

15
17
17

15
15
15

20
15

17
14

20
10

16
18

19
15

Java

IC

CG
lab

Java Lab

Project
Lab

17
20
17
16
11
20
17
18

15
18
11
10
7
17
15
15

9
20
15
8
9
20
18
12

14
20
19
12
12
20
17
18

18
19
17
16
14
19
10
15

17
20
18

14
15
9

14
15
15

18
20
18

17
19
15

Java

IC

CG
lab

Java Lab

Project
Lab

15

10

13

13

15

18

10

16

19

15

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

CA-III
Th

CA-III
Lab

11
19
17
15
13
14
19
9

13
19
17
16
11
12
14
9

12
20
16
19
15
17
19
14

14
19
16
15
15
15
17
9

17

20

10

19

19

17

19

20

10

15

10

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

8
18
7
7
19
16
3
12
8
12

11
19
13
9
17
18
7
12
13
9

10
20
15
11
17
19
7
14
17
14

13
17
13
10
15
11
8
14
12
14

CA-III
Th

CA-III
Lab

18

20

14

20

10

19

ab

16

16

17

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

13
7
11
7
13
17
7
16
10
10

20
9
15
8
17
16
10
17
7
10

18
12
17
7
17
16
13
18
11
16

15
9
16
10
15
13
10
16
10
11

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

17
17
19
16
14

14
12
18
10
17

16
17
18
15
19

15
13
17
14
16

CA-III
Th

CA-III
Lab

17

13

19

10

12

19

16

13

17

10

16

13

CA-III
Th

CA-III
Lab

16

10

14

20

10

18

19

19
19
19
17

17
18
18
17

19
19
20
17

17
17
18
14

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

13
10
7
19
14
7
8
10
19

13
13
12
14
18
8
12
17
18

17
13
12
17
18
8
14
16
19

13
13
15
14
15
10
8
13
17

13

15

17

14

19

17

10

20

10

19

10

CA-III
Th

CA-III
Lab

17

10

15

15

16

14

10

14

15

18

20

10

19

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

11
16
7
15
17
11
10
11
19

13
11
12
16
16
12
11
14
20

16
14
8
18
16
16
12
15
20

12
13
10
15
15
14
15
13
18

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

19
10
12
11
17
15

19
10
14
10
14
13

18
17
16
17
16
14

15
12
11
13
13
12

CA-III
Th

CA-III
Lab

12

11

ab

17

10

16

10

15

10

16

16

20

10

CA-III
Th

CA-III
Lab

19

12

17

15

10

20

16

19
0
19
18

18
0
17
16

18
19
16

16
AB
15
14

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

19
7
13
12
18
14
15
17
7

17
8
16
16
18
16
17
19
9

20
16
15
11
16
17
17
16
13

16
12
11
12
14
10
14
15
11

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

18

AB

AB

18

18

10

CA-III
Th

CA-III
Lab

20

10

17

14

13

16

17

17

10

17

11

CA-III
Th

CA-III
Lab

19
16
0
19
11
15
12

18
14
7
15
12
16
13

18
17
0
18
15
18
18

16
13
AB
15
12
15
11

11

10

13

11

15
15

12
14

16
16

13
10

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

9
15
19
14
7

10
12
18
18
10

13
16
18
16
16

8
14
17
15
13

20

10

18

18

16

18

17

11

10

15

17

CA-III
Th

CA-III
Lab

16

15

17

10

18

15

16
18
8
7

15
13
11
10

14
19
15
13

13
15
13
8

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

14
12
7
12
16
18
13
11
7
8

11
12
14
11
18
18
10
13
9
12

16
16
13
14
16
19
17
13
8
14

11
13
13
14
16
17
15
12
9
13

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

18

19

16

13

CA-III
Th

CA-III
Lab

14

14

10

13

18

20

20

10

16

16

15

18

CA-III
Th

CA-III
Lab

14
12
8
12
16
11
8
11
15

16
16
14
15
15
11
10
15
16

17
17
11
13
17
14
13
17
20

15
10
11
12
15
11
12
12
17

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

19
10
17
18
11
3

18
13
20
15
16
7

19
16
20
18
17
10

18
18
15

12
12
16

17
15
14

18

14

14

13

19

10

16

15

19

20

CA-III
Th

CA-III
Lab

18
14
17
17
14
10

20

10

15

20

10

20

10

14

AB

16
12
14

20

10

15

14

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

19
11
13
12

16
12
10
14

18
15
16
14

14
15
16
14

19

18

19

18

15
14
11
16
14

16
17
11
14
14

18
17
16
16
16

15
13
17
16
17

CA-III
Th

CA-III
Lab

18

16

20

18

20

14

15

17

15

17

CA-III
Th

CA-III
Lab

13
15

14

17

17

18

19

10

11

10

13

19

10

19

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

8
18

14
13

16
17

18

17

10

16
18

19
19

19
17

16
18

Corp.
Accunt-II

Fin
Manag

BTP

Envs

CA-III
Th

CA-III
Lab

10

10

14
7
13
7
14
11

12
9
11
7
11
9

13
10
13
11
15
10

14
11
13
12
13
11

10

11

11

12

11

11

Practical I.A Maximum marks - 10


Practical I.A Minimum marks - 04

Opt.Kan-VIII

12
12
12
13
13
11
15
10
13
12
11
9

Jour-VII

Jour-VIII

Commu
Eng Lab

33
33
25
39
32
31
33
34
38
33
37
39

13

Opt.Eng-VIII

36

Jour-VII

Jour-VIII

12
8
9
11
17
17
11
12

Commu
Eng Lab

38
41
31
33
46
46
37
41

Opt.Kan-VIII

17

16

13

36

12
16

13
10

13
15

32
33

14

16

14

36

0
4

Opt.Kan-VIII

0
7

0
3

Jour-VII

Jour-VIII

16
16
13
12
19
10
12
12
12
14
16
12
16

15
15
9
13
17
11
13
17
13
15
16
13
16

0
26

Commu
Eng Lab

34
43
43
33
40
36
35
41
36
32
39
39
34

Bot-7
Lab

Bot-8
Th

Bot-8
Lab

Zoo-7
Th

Zoo-7
Lab

Zoo-8
Th

20

10

20

10

20

18

19

17

18

18

10

19

15

14

14

20

10

20

10

20

18

19

10

19

15

14

12

11

11

17

10

12

20

10

19

10

20

18

15

10

14

Bot-7
Lab

Bot-8
Th

Bot-8
Lab

Zoo-7
Th

Zoo-7
Lab

Zoo-8
Th

18

12

10

13

17

13

10

10

18

16

10

17

18

12

10

Maths-8

Che 7
Th

Che-7
Lab

Che-8
Th

Che-8
Lab

15
AB
10
12
10
15
14
16
15

10
AB
9
10
8
9
9
10
10

18
AB
10
11
9
16
12
17
16

10
AB
10
10
9
10
10
10
10

18
0
13
12
11
19
16
20
14

13

12

12

Maths-8

Che 7
Th

Che-7
Lab

Che-8
Th

Che-8
Lab

10
10
12
15
17
19
10
11
13
11
20
13
18

9
9
8
9
9
9
9
8
9
10
10
10
9

10
10
12
14
18
19
12
12
16
14
19
13
16

9
10
9
10
10
10
10
7
10
10
10
10
10

Maths-8

Ele
Th -7

Ele Lab -7

Ele Th -8

Ele Lab -8

12

14

10

15

10

11

14

11

14

19

17

10

14

11

11

12
13
14
17
20
20
16
13
19
14
20
14
16

12

12

13

10

12

14

15

Comp.Sc-7
Th

Comp.Sc-8
Th

Project Lab

20

17

19

20

14

15

16

20

17

19

19

20

16

16

16

20

14

15

17

20

17

18

18

20

14

17

16

20

Maths-8

Comp.Sc-7
Th

Comp.Sc-8
Th

Project Lab

12

15

18

19

11

14

16

18

18

20

20

20

13

13

16

18

12

13

15

18

14

13

15

19

14

17

15

19

13

16

17

20

15

16

18

20

16

17

17

19

11

16

16

19

Maths-8

Comp.Sc-7
Th

Comp.Sc-8
Th

Project Lab

19

17

17

20

15

18

18

20

13

15

15

19

15

17

18

20

14

14

17

18

18

19

20

20

18

19

19

20

11

15

16

18

11

14

16

18

11

15

17

18

Maths-8

Comp.Sc-7
Th

Comp.Sc-8
Th

Project Lab

18

19

18

20

18

19

20

20

11

19

17

18

16

20

20

20

12

15

17

18

15

16

17

20

10

13

14

18

15

17

20

20

13

13

18

Project Lab

Network
Lab

32

19

37

18

32

17

30

17

34

15

38

18

32

17

35

35

17

38

17

32

Project Lab

Network
Lab

38

17

36

16

32

18

35

18

35

18

32

18

35

20

36

19

35

18

39

20

35

18

32

30

12

Project Lab

Network
Lab

39

20

35

14

35

16

30

17

35

20

36

35

35

18

34

17

30

13

32

12

39

19

38

18

Project Lab

Network
Lab

35

19

35

19

35

17

37

10

36

18

35

18

39

20

38

30

35

18

34

15

36

19

38

17

Project Lab

Network
Lab

30

32

16

34

19

30

16

28

10

ab

ab

ab

ab

28

15

28

16

34

19

Business
Ethics

AIS

11

SAM

Comm.

English
Lab

32

17
10

15

14

17

18

33

28
42

18
13

37

16

13

38

46

16

15

45

14

14

36

16

17

42

Business
Ethics

AIS

SAM

Comm.

English
Lab

17

17

36

16

14

40

20

19

41

12

11

33

12

13

32

16

17

8
16
12

41

16
18

37
37

35

12

11

28

12

35

12

16

32

12

13

14

Business
Ethics

AIS

12

15

32
30

SAM

Comm.

English
Lab

32

16

11

37

26

14

16

13
10

39

13
13

37
29

13

12

36

12

11

38

11

34

12

10

27

14

12

35

11

14

31

Business
Ethics

10

AIS

12

SAM

36

Comm.

English
Lab

35

12

16

34

15

15

37

11
15

12

38

17

44

13

12

39

13

13

41

12

13

36

16

17

36

18

19

43

10

12

36

11

35

19

19

Business
Ethics

AIS

38

SAM

Comm.

English
Lab

14

16

38

13

27

18

18

41

11

16

34

11

38

12

13

38

11

10

36

12

14

32

13

16

36

16

18

40

16

15

38

19

19

46

16

18

40

Business
Ethics

AIS

13

18

39

10

14

33

15
15

SAM

12
19

Comm.

English
Lab

40
37

14

14

37

13

37

11

28

12

16

42

14

16

37

15

14

36

12

12

33

12

15

32

10

16

34

Business
Ethics

AIS

13

17

SAM

Comm.

English
Lab

36

10

10

29

14

15

33

14

16

39

12

14

37

11

32

17

18

30

11

17

33

13

32

11

11

36

15

16

35

14

16

36

14

15

36

Business
Ethics

AIS

15

16

36

15

18

39

13

11

33

14

16

41

14

16

39

5
12

SAM

7
14

13

Comm.

English
Lab

34
35

16

38

10

37

15

17

43

15

17

39

13

13

33

11

14

Business
Ethics

AIS

14

16

SAM

Comm.

English
Lab

33

18

15
15

41

38

15

35

12

10

36

10

10

37

11

17

34

13

35

17

14

45

14

15

34

11
17

34

18

14

34

14

18

Business
Ethics

AIS

36
41

SAM

Comm.

English
Lab

10

16

8
16

37

11

37

17

38

14

18

34

11

33

14

15

40

10

32

14

14

37

10

12

33

14

12

35

19

18

42

16

18

37

12

14

32

Business
Ethics

AIS

SAM

Comm.

English
Lab

11

13

38

10

11

23

11

14

27

13

12

28

17

18

44

14

11

44

12

11

42

10

14

27

15

11

28

10

31

10

34

12

11

32

Business
Ethics

AIS

SAM

Comm.

English
Lab

Zoo-8
Lab

10

10
10
10
10
10
10
10
7
9
10
10
10

Zoo-8
Lab

10
10
10
10
6

Third Semester B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B'


Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B'
Third
Sections
Semester
2014-15
B.Com. - `A' & `B' Se

Com. - `A' & `B' Sections 2014-15

Related Interests