You are on page 1of 68

P O R O D I Č N I M A G A Z I N • GODINA II • BROJ 13 JANUAR 2010 • ISSN 1840-0930 • CIJENA: 3 KM

Hidajet
i dalalet
Sura
El-Asr
Zemlja
dembelija
Lijek za
nefsi emmaru
Buzadžina
džamija

Džemat
naše zajedništvo
UREDNIK
P O R O D I Č N I M A G A Z I N • GODINA II • BROJ 13 JANUAR 2010 • ISSN 1840-0930 • CIJENA: 3 KM
Džemat – naše zajedništvo
Hidajet Blagodati kojim je milostivi Allah obdario ljude ne mogu se pobrojati.
i dalalet
Dvije su blagodati, kako kažu učenjaci, najveće. Na prvom mjestu je vje-
Sura
El-Asr rovanje/iman. Pa velike li sreće za one koji vjeruju Allaha na ispravan
Zemlja način i s imanom presele na Ahiret, vječni svijet. Na drugom mjestu je
dembelija pripadnost ummetu/zajednici Muhammeda, a.s. Kur’an je potvrdio da
Lijek za je njegov ummet najbolji koji se ikada pojavio među ljudima, jer je to
nefsi emmaru
ummet koji naređuje dobro a odvraća od zla. Tako je onaj kome su date
Buzadžina
džamija ove dvije blagodati vlasnik dva najveća nimeta.
Džemat Milostivi Allah ispravno vjerovanje (iman) i praksu (sunnet) Njegovog
naše zajedništvo Poslanika čuva preko istinskih i iskrenih učenjaka koji su duboko upućeni
u nauku (er-rasihune fi’l-ilm). Takvi učenjaci imaju četiri svojstva. Između
njih i Allaha je bogobojaznost (takva). Između njih i Allahovih robova je
SEMERK AND poniznost. Između njih i dunjaluka je sustezljivost (zuhd). A između njih
PORODIČNI MAGAZIN i njihovih nefsova je borba (mudžaheda).
Jedan od zasigurno najzaslužnijih učenjaka za opstanak čistog i zdra-
Udruženje SEMERKAND
14. MAJA 92 br. 14 vog vjerovanja i ispravnog prakticiranja vjere jeste Ebu Hanife. On je
Ilidža / Sarajevo Najveći imam (Imami ea’zam), koji je neprikosnoveni autoritet u akaidu
Tel/Fax: +387 33 624 883
.
(vjerovanju, ubjeđenju) i autor je el-Fikhu’l-Ekbera, temeljnog djela iz
ISSN 1840-0930 akaida. Semerkandska škola na čelu s Imami Maturidijem je do u detalje
Za izdavača
razradila načela i finese ispravnog vjerovanja. Ebu Hanife je i utemeljivač
MIRZA PAŠIĆ najrasprostaranjenijeg mezheba u fikhu. Pa, neka je milostivom Allahu
nebrojena hvala što nas je počastio da budemo baštinici Ebu Hanifinog/
Glavni i odgovorni urednik
NEDŽAD ĆEMAN Maturidijevog akaida i Ebu Hanifinog mezheba.

Redakcija Evo, na početku druge godine izdavanja našeg i Vašeg časopisa SE-
Dr. hfz. DžEMAIL IBRANOVIĆ
Dr. ALMIR FATIĆ
MERKAND drago nam je ponuditi vam akaidski blok u kome ćete, pošto-
Dr. MERIMA ČAMO
MEHMED ĆEMAN
vani čitaoci, čitati kako muslimani trebaju vjerovati. Pripremili smo Vam
EDIN TOPČIĆ i rubriku koja govori o raznim događajima iz Ebu Hanifinog života, kako
Tehničko uređenje bi ga upoznali i još više cijenili.
MUHAMED MULAOSMANOVIĆ
Spašena grupa (firka nadžije) na kijametskom danu je ehli sunnet ve’l-
Lektor
ALDINA ADEMOVIĆ
džemaat, to jest oni ljudi koji slijede sunnet Muhammeda, a.s., i koji su
pripadnici većine islamskog ummeta (džema‘ata). Ovaj broj porodičnog
Marketing
DŽENAN ZUBEROVIĆ magazina je posvećen važnosti našeg zajedništava, našeg džemata.
062 105 430

Jedan mudrac je, prilikom smrti, sinovima uvasijetio, a bili su džemat,


Distribucija
ENIZ SKEJIĆ i rekao: “Donesite mi nekoliko štapova!” Potom ih je sabrao i rekao: “Slo-
061 410 492
mite ih ovako sabrane!”, pa to nisu bili u stanju učiniti. Zatim je štapove
Cijena: razdvojio i rekao: “Uzmite jedan po jedan štap, pa ih slomite.” Kada su ih
BiH: 3 KM
Turska: 4 YTL tako polomili, kazao im je: “Ovako ćete biti poslije mene; sve dok budete
Hrvatska: 15 Kn
Crna Gora: 2 EUR u džematu neće vas neprijatelji savladati. A ako se podvojite, neprijatelj
Srbija: 2 EUR
Europa: 3 EUR će vas se dočepati i onda vas uništiti.”
USA: 5 USD
Bilo bi plaho dobro da u svojim porodicama ojačamo džemat, kako
Štampa: Bemust, Sarajevo
www.bemust.ba bi ga mogli pojačati u društvu. Svaka porodica, pored svih obaveza, bi
Redakcija zadržava pravo
trebala izabrati jednu noć u sedmici kada bi okupljeni učili Kur’an i čitali
dorade objavljenih materijala.
Poslani materijali se ne vraćaju nazad.
hadise Allahovog Poslanika, a.s.
Magazin ne preuzima odgovornost
za sadržaj i tačnost objavljenih reklama. urednik@semerkand.com.ba
SADRŽAJ SEMERKANDJANUAR 2010

UVODNA RIJEČ SREĆA JE U DžEMATU, A NE U SAMOĆI


Sejjid Mehmed Sāki Erol
4
TEMA DžEMAT - “ALLAHOVO UŽE”
Dr. Almir Fatić
6
DžEMAT VJERNIČKIH SRCA
Dr. hfz. Džemail Ibranović
12
MUKAŠEFETU´L - KULUB
Imam el-Gazali
14
HAJATU´S - SAHABE
16

6
El-Kandehlevi
Džemat
- “Allahovo uže”
VRIJEDNOST PRVOG SAFA
Sejjid Muhamed Alevi el-Haseni
19
SURA EL - ASR
Ibn Adžibe el-Haseni
20
FEJDU´L - KADIR
Allame el-Munavi
22
HIDAJET I DALALET
Rifet Šahinović
24
HILJADU I JEDNA KAP 26
ISKRENI I ISKRENE
Emina Ćeman
28

24 30
PISMO PRIJATELJU
Hidajet Imam Rabbani, k.s.

i dalalet GOVOR STANJA 32


KOMŠILUK
Almedina Tulić
34
NOVA GODINA (II)
Ali Tantavi 36
EBU HANIFE 38
MUVEKKITOVE ZANIMLjIVOSTI 40
DO ZLATNOG ROGA
42

48
Mehmed Ćeman
Zemlja DIMENZIJA ZVUKA U ISLAMU
46
Erol Zubčević
dembelija ZEMLJA DEMBELIJA
Aida Begić-Zubčević
48
EŠJA ili IŠA 50
BUZADžINA DžAMIJA
Mirza Sinanović
54
NAUKA I TEHNIKA
Ismail Nezirović
56
OČINSKE RADOSNICE
Sevret Mehmedćehajić
58
60
54
TEŠANJ
Dr. Merima Čamo
Buzadžina
džamija
H1N1 - NOVA GRIPA
Suad Šendelj
62
Sejjid Mehmed Sāki Erol| UVODNA RIJEČ

Sreća je
u džematu,
a ne u samoći

I
slam je vjera tevhida i kao vjer- najvrijedniji onaj koji je najkorisniji mata koji je uspostavljen na stazi
nici trebamo učestvovati u tom ljudima!” (Taberani) Biti od koristi Kur’ana i Sunneta.
tevhidu svojim srcem, mišlju, ljudima prema ovom hadis-i šerifu S druge strane, Uzvišeni Allah je
djelima i cijelim svojim životom. moguće je samo kroz dijalog i kon- strogo zabranio svađu i razdor. On
Nažalost, jedan od najvećih pro- takt s ljudima, odnosno u džematu. Uzvišeni kaže: “I ne budite kao oni
blema današnjih muslimana leži u koji su se razjedinili i u mišljenju
Cilj postojanja jednog vjerni-
činjenici da oni ne posjeduju svijest podvojili kad su im već jasni dokazi
o jedinstvu i da su uveliko zabora- ka sastoji se od toga da on usvoji
došli,–njih čeka patnja velika.” (Ali
vili važnost džemata. akidu-vjerovanje tevhida i da ispu-
Imran, 105) U drugom ajetu Uzvi-
njava Allahove zapovijedi u svom
Živjeti u skladu islama moguće šeni Allah vjernicima ukazuje na je-
životu kroz disciplinu džemata.
je samo u džematu. I čovjekove dinstvo i slogu koju On voli: “Allah
Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, voli one koji se na Njegovu putu
vrijednosti i vrline do izražaja do-
bojte se Allaha istinskom bogo- bore u redovima kao da su bedem
laze samo u džematu. Uprkos svim
bojaznošću i ne umirite nikako čvrsti.” (Saf, 4)
teškoćama s kojima se susreće u
drugačije osim kao muslimani! I
džematu, za jednog muslimana je I Resulullah, a.s., također, u
džemat bolji od njegovog rahatluka svi se Allahovog užeta (Kur’ana,
mnogobrojnim hadisima nare-
koji osjeća u samoći i odvojenosti ihlasa, ta’ata, džemata) čvrsto dr- đuje vjernicima da budu jedin-
od ljudi. U džematu, koji nam na- žite i nikako se ne razjedinjujte!” stveni i strogo im zabranjuje
ređuje naša vjera, svi muslimani su (Ali Imran, 102-103) Kao što vidi- razdvajanje i podijeljenost:
jednaki u pogledu Allahovih zapovi- mo, naš Gospodar vjernicima prvo “Vaša dužnost je da budete
jedi; i jaki i slabi, i bogati i siromaš- naređuje da Ga se istinski boje, a u džematu. Čuvajte se od-
ni, i sluge i gospodari, i podređeni potom od njih traži da umru kao vajanja! Šejtan je uistinu
i nadređeni. Prednost se ogleda muslimani. Da bi to postigli, On sa onim koji se odvoji od
samo u takvaluku. Allahov Poslanik im strogo naređuje da se čvrsto džemata. Ko želi da umre
(s.a.v.s.) je rekao: “Među ljudima je drže Njegova užeta, odnosno dže- sa imanom i bude u sre-

04
dištu dženneta, neka se ne odvaja duše. Vezano za ovu temu, naš mora značiti da treba biti nepoko-
od džemata. Ko obraduje dobré, a Uzvišeni Gospodar kaže: “O vjernici, ran. U poslu koji se čini radi Allaha
rastuži lošé (ljude), on je potpuni pokoravajte se Allahu, Poslaniku i ne smije nefs biti naredbodavac.
vjernik.” (Tirmizi) „ulul-emru“ među vama!” (en-Ni- Ukoliko je to slučaj, onda je taj po-
“Uistinu Uzvišeni Allah neće sa, 59) sao daleko od ispravnosti.
dopustiti da se moj ummet ujedini Definirajući dužnost i granice Naš hazreti Pejgamber, a.s., je
na zabludi i smutnji. Allahova ruka pokornosti „ulu’l-emru“, Ponos rekao: “Ko vidi nešto što mu se ne
(podrška Njegovog rahmeta) je sa svijeta, a.s., kaže: “Musliman je sviđa kod imama kojem je podre-
džematom.” (Tirmizi) dužan da slijedi pretpostavljenog đen, neka se strpi (i neka se ne od-
Naša dužnost je da sve musli- imama u svim stvarima, sviđale vaja odmah od džemata)! Jer, ko se
mane smatramo svojom braćom mu se ili ne. Međutim, kada mu se odvoji od džemata koliko je jedan
i ustupimo im mjesto u zajednici, naređuje nepokornost Allahu, tada pedalj umrijet će džahilijetskom
bez obzira da li je to u skladu naših se situacija mijenja. U tom slučaju smrću.” (Muslim) Ovim riječima naš
ovosvjetskih računica i koristi. Dra- nema poslušnosti a ni pokornosti.” Pejgamber, a.s., ukazao je na vjer-
gulj koji je smješten u čovjekovoj (Buharija i Muslim) nikovu dužnost pokornosti „ulu’l-
nutrini do izražaja će doći samo u “Uistinu, vaša pokornost meni je emru“ i pogubnost u odvajanju od
zajednici i poslovima hizmeta. pokornost Allahu. I vaša pokornost džemata koji je na istini.

Džemat je zajednica, a budući imamu (mom emiru, vekilu) kojem Ukratko rečeno, Allah Uzvišeni je
da je to zajednica ljudi, neizbjež- ste podređeni je pokornost meni.” Jedan i od Svojih robova traži da se
no je da ona ima svoju upravu i (Sujuti) okupe oko jednog cilja, a to je tevhid
zapovjednike. Pokornost zapo- Dužnost je pokoravati se pret- (jedinstvo, džemat).
vjednicima, koji su označeni kao postavljenom imamu na Allaho- Oni muslimani koji ne nose duh
„ulu’l-emr“, predstavlja pokornost vom putu, nakon što se ustanovi jedinstva radi Allaha, i koji sa tim
Allahovoj zapovijedi. da su njegove naredbe i preporuke duhom nisu u zajednici džemata,
Svakom vjerniku, koji nastoji istina, bez obzira da li su one slatke smatrajući nepotrebnom i teškom
steći Allahovo zadovoljstvo, duž- ili gorke. To što neka nje- disciplinu džemata, neće biti u sta-
nost je da slijedi svog predpo- gova naredba ne prija nju da istinski predstavljaju ovu
stavljenog imama, odnosno nefsu, ne znači da vjeru. Oni koji svoju vjeru ne čuvaju
„ulu’l-emr“, a on nije upravu, u duhu džemata i jedinstva, zava-
ne želje ili ako reme- rani od strane svojih neprijatelja,
svoje ti ličnu najvjerovatnije će napustiti svoju
korist vjeru, a da toga nisu ni svjesni. Oni
ne koji su zaokupljeni samo sobom
i svojim problemima u najmanju
ruku će živjeti u poniženju. Upravo
zbog toga je strogo naređeno
da se nauči šta je cilj, kakav
je oblik i koje su dužnosti i
prava džemata na Allaho-
vom putu, a potom da se
ispunjava sve ono čime
smo zaduženi u pogledu
džemata.
Neka vas Allah saču-
va na pravome putu!

05
dr. Almir Fatić | TEMA

Džemat -
“Allahovo uže”

06
Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se
ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti
prema vama kada ste bili jedni drugima
neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste
postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste
na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio.
Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da
biste na pravom putu istrajali
(Ali Imran, 103)

07
A Svi se čvrsto
ntropološku činjenicu da je čovjek društveno
biće islam je razvio do krajnjih konsekvenci.
Insistiranje na džematu ili zajedništvu jedan je Allahova užeta držite (…)
od temeljnih odlika islama kao koncepta vjerovanja i U ajetu koga smo u cijelosti već citirali uzvišeni Allah
djelovanja. Ova koncepcija islama ponajbolje se očituje poziva nas da se čvrsto držimo Njegova užeta (hablu-
u različitim islamskim obredima ili obrednim aspek- llah) i da se nipošto ne razjedinjujemo. Iz komentara
tima islama koji u sebi involviraju odnosno podrazu- Kur’ana saznajemo da je ovaj ajet objavljen povodom
mijevaju zajedništvo vjernika u njihovom obavljanju. odnosa koji su vladali između plemena Evs i Hazredž,
Neki obredi islama mogu se izvršiti samo u zajednici s dva neprijateljska arapska plemena u Medini, “na ivici
drugim vjernicima, to jest džematile, a nikako pojedi- vatrene jame”, a u čijem su susjedstvu bili jevreji koji
načno. Naprimjer, obredi (ibadeti) kao što su džuma- su stalno podsticali i potpaljivali njihovo međusob-
namaz, bajram-namazi i hadž isključivo se obavljaju u no neprijateljstvo. A onda ih je moćni Allah ujedinio
džematu. Upravo ova praktična i simbolična obredna islamom. On je složio njihova srca i oni su postali,
dimenzija zajedništva govori o tome da islam, u biti, Njegovom milošću, prijatelji. Ova historijska epizoda
jeste vjera zajedništva ili bratstva ljudi. Također, obredi na koju se aludira u ovom ajetu pruža mnogostruke
za čije se izvršavanje uvjetuje džemat simbolički, ali značenjske uvide kao i trajnu lekciju kad je u pitanju
i konkretno, poručuju kakvom društvu teži islam, od- džemat i čvrsto držanje za Allahovo uže. Iz ovog ajeta
nosno kakvi odnosi treba da vladaju među ljudima, a možemo, između ostalog, zaključiti:
pogotovo među onima koji dijele zajedničku vjeru u
vrijednosti islama.
Lahko je zapaziti da ibadeti u islamu čije je skupno
obavljanje uvjet njihove prave vrijednosti i primljenosti,
pored duhovne obaveze prema Stvoritelju koju odužuje
svako pojedinačno, za osnovni cilj imaju zbližavanje
ljudi, harmoniziranje i poboljšanje njihovih odnosa.
Ovaj kolosalni značaj džemata, njegova duhovna i
društvena energija koju on nesumnjivo emanira nije
nikakva idealizacija ili utopija bez pokrića. Naime, hi-
storijski primjeri iz doba prvih generacija muslimana,
a koje su ostvarile čvrstu koheziju imana i džemata,
svjedoče o snazi džemata i njegovoj velikoj moći da
promijeni ne samo pojedinca i njegovu neposrednu
okolinu već i tokove svjetske historije. Takav uspjeh
zagarantovan je svakoj generaciji muslimana koja na
ispravan način poima iman i džemat te njihovu nera-
skidivu povezanost.
Iman i džemat, kao dva sigurna kolosjeka kojima
muslimani u svakom vremenu trebaju maksimalno
težiti, osiguravaju uspjeh jedne zajednice i njezin pros-
peritet. Nije potrebno napominjati da vrijeme u ko-
jem mi živimo zahtijeva timski, zajednički i džematski
organiziran rad na svim poljima koja prepoznajemo
kao prostor za ostvarivanje naših vjerskih, kulturnih,
ekonomskih, političkih i drugih potreba i stremljenja.
Istovremno, treba biti jasno da su naše međusobne
razmirice, neslaganja, sukobljavanja ili, jednom ri-
ječju, naše nejedinstvo posljedica zanemarivanja ili
nedovoljnog primjenjivanja i aktiviranja džemata kao
osnove svih aktivnosti ozbiljnog angažmana u druš-
tvenom pogledu.

08
• džemat ili bratstvo je Allahova blagodat koju je
On darovao prvoj zajednici muslimana;
• ovakvom blagodati Allah, dž.š., obasipa one
Svoje robove koje On voli;
• jedino islam može ujediniti razjedinjene ljude;
• jedino pomoću “Allahovog užeta” ljudi mogu
postati istinska braća;
• ljudska srca moguće je ujediniti samo kroz brat-
stvo u ime uzvišenog Allaha.

“Allahovo uže”
Sintagma “Allahovo uže” (hablullah) na jedan upe-
čatljiv i metaforičan način ukazuje da zajedništvo na
koje se ljudi pozivaju nije bilo kakvo zajedništvo. Riječ
je o Allahovom užetu, to jest zajedništvu u Njegovoj Uočljivo je, dakle, da iznesena mišljenja o sintagmi
vjeri, zajedništvu u ime i zarad Njega. Prema tome, hablullah ne proturječe jedna drugom. U suštinskom
ovdje nije riječ o zajedništvu radi zajedništva, radi smislu ona se međusobno nadopunjuju i značenjski
dunjalučkih interesa, materijalne koristi ili položaja. proširuju tako da je značenjska intencija ove sintagme
Uzvišeni nas poziva na najveličanstvenije zajedništvo, sasvim jasna.
na zajedništvo naših srca isključivo u Njegovo pleme-
nito ime. Na nama je da “složimo” naša srca pa da (...) i nikako se
“postanemo, milošću Njegovom, prijatelji”.
Komentatori Kur’ana, tumačeći sintagmu “Allahovo
ne razjedinjujte!
uže” ponudili su nekoliko mišljenja u pokušaju da kon- Uzvišeni potom upućuje poziv muslimanima da se
kretnije odgonetnu na šta se aludira tom sintagmom. ne razjedinjuju, kao što su to učinili jevreji i kršćani,
Tako mufessir Ibn Džuzejj veli da se njome aludira ili kao što su to bili u džahilijjetu kad su međusobno
na Kur’an ili džemat. (Kitabu’t-teshil li ‘ulumi’t-tenzil, ratovali i bili ljuti neprijatelji. Istio tako ovaj ajet sadrži
I/115) poruku da ne govore ono što ih međusobno dijeli i
udaljuje jedne od drugih. Slijeđenje istine kroz pri-
Hablullah je Kur’an. U hadisima se navodi da je Alla- državanje propisa islama i naputaka časnog Kur’ana
hova Knjiga čvrsto uže. Ibn Džerir i Ibn Hatim navode jedina je garancija da neće doći do neželjenih razdora
da je Ebu’l-Alije rekao: “Čvrsto se držite Allahovog uže- s nesagledivim posljedicama. Iznevjeravanje propisa
ta, iskreno i samo u ime Njega.” Ibn Ebi Hatim citira da islama i “svjetlosnog užeta”, to jest Kur’ana, musli-
je El-Hasan rekao da hablullah označava pokornost mane će dovesti “na ivicu vatrene jame”, bez obzira
Uzvišenom. Također on citira da je Katade rekao da se kada i gdje živjeli.
pod sintagmom hablullah misli na ugovor dat Njemu
Kur’an kao naše svjetlosno uže doista to treba
i pokornost Njemu. Ibn Džerir prenosi da je Ibn Zejd
postati u našoj svakodnevnoj praksi. Deklarativno
kazao da se time misli na islam. (Eš-Ševkani, Fethu’l- citiranje, emocionalno doživljavanje ili teoretsko ek-
kadir, 236) spliciranje Božije Riječi bez implementacija njezina
Komentator Ismail Hakki u svome komentaru isti- sadržaja u praktičnom životu – zbog čega nam je ona
če da se sintagmom hablullah misli na vjeru islam ili na koncu i objavljena – neće polučiti željeni rezultat
Kur’an jer je riječ “uže” ovdje upoterijebljena na meta- niti dovesti do konačnog cilja. Zanemarivanje propisa
forički način za jedno od ova dva značenja koja nalikuju Kur’ana u našoj praksi pitanje je koje zaslužuje našu
užetu što vodi do spasa i željenog cilja. Onaj ko se posebnu pažnju. Poslanik Muhammed, a.s., je u tom
pridržava Kur’ana veličanstvenog i propisa ispravnog smislu, a u kontekstu džemata i podsticanja musli-
šerijata i objašnjenja plemenitog Gospodara, on je upu- mana na džemat, izrekao veliki broj hadisa koji daju
ćen na Pravi put i osiguran je od zablude koja vodi do osnovne ideje vodilje muslimanu u njegovom ličnom
džehenemske vatre. (Ruhu’l-bejan, II/75) i društvenom životu.

09
Od Nu’mana ibn Bešira, r.a., prenosi se da je rekao:
“Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘Džemat je rahmet
(milost), a cijepanje džemata je ‘azab (kazna, patnja)!’”
(Medžmeu’z-zevaid, 92/5)
Od Ebu Zerra, r.a., prenosi se da je kazao: “Rekao je
Resulullah, a.s.: ‘Dvojica su bolja od jednoga, trojica su
bolja od dvojice, a četverica su bolja od trojice! Čuvajte
džemat, jer Allah neće ujediniti (čitav) moj ummet ni
na čemu osim na Uputi!’” (Musned Ahmedov, 145/5)
Od ’Urfedžea ibn Šurejha el-Ešdže’ija, r.a., prenosi se
da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘‘Allahova
ruka je nad džematom, a šejtan je s onim ko ostavi
džemat i on ga na to podbada!’” (Nesa’i, 4025)
Od Huzejfe, r.a., prenosi se da je kazao: “Ja sam čuo
Resulullaha, a.s., kada kaže: ‘Ko god se odvoji od dže-
mata i omalovažava vladarevo vodstvo, susrest će
Allaha, a On će njime biti nezadovoljan!’” (Medžme’u’z-
zeva’id, 401/5)
Od Abdullaha ibn Abbasa, r.a., prenosi se da je pri-
povijedio: “Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘Ko kod svo-
ga vladara primijeti nešto što mu se ne sviđa, neka
osaburi jer, zaista, onaj ko se odvoji od džemata ma i
jedan pedalj pa umre u takvome stanju, umro je dža-
Džemat je hilijetskom smrću!’” (Muslim, 4790)

rahmet (milost)
Namaz u džematu –
Između brojnih Vjerovjesnikovih, a.s., poruka o dže-
matu, njegovoj važnosti i značaju, neophodnosti da se garancija jedinstva
muslimani drže džemata, zajedništva i džamije, ovdje O vrijednosti namaza u džematu postoje brojni
navodimo nekoliko takvih hadisa. Hadisi koje ćemo hadisi Allahova Poslanika, a.s., zabilježeni u vjerodo-
citirati jasno i nedvosmileno ukazuju i usmjeravaju stojnim zbirkama hadisa kao posebna poglavlja o toj
muslimane kakav odnos treba da imaju kada je u pi- važnoj temi. Ovdje podsjećamo na nekolicinu takvih
tanju džemat i sve ono što on podrazumijeva. hadisa.
Od Mu’aza ibn Džebela, r.a., prenosi se da je Allahov Sa’id ibn Musajjeb, rahimehullahu, prenosi od jed-
Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Zaista, šejtan je čovjekov nog ensarije, r.a., koji kaže da je čuo kada Allahov Po-
vuk! Poput vuka ovaca! On dograbi osamljenu ovcu, slanik, a.s., kaže: “Kada neko od vas uzme abdest na
onu koja stranja. Pa zato, čuvajte se strančarenja, a najljepši način pa zatim iziđe iz kuće da bi klanjao, on
držite se džemata, ravnajte se prema onome šta ve- nijednom ne podigne desnu nogu a da mu uzvišeni
ćina muslimana misli i držite se džamije!” (Musned i moćni Allah ne upiše jedno dobro djelo, niti spusti
Ahmedov, 232/5) svoju lijevu nogu a da mu uzvišeni i moćni Allah ne
pobriše jedno loše djelo, pa (zato) skratite svoje korake
Zejd ibn Sabit, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, a.s., koji ili ih produljite! Ukoliko neko dođe u džamiju i klanja
je rekao: “Imaju tri svojstva zbog kojih je muslimansko u džematu, bit će mu oprošteni grijesi, a ako dođe u
srce čisto od zavidnosti i ostalih zala, a ta svojstva džamiju i pristupi džematu zakasnivši na koji rekat, pa
su: iskreno činjenje djela u ime Allaha, davanje do- te rekate naklanja upotpunivši ono što je propustio,
brih savjeta izabranim predstavnicima i privrženost isto tako će mu biti oprošteni grijesi, pa i ako dođe u
džematu, jer dova u džematu stalno kruži oko takvog džamiju a već bude završen namaz u džematu, pa
muslimana (koji je spašen od šejtanskih napada).” (Ibn on sam klanja sav namaz, i njemu će biti oprošteni
Hibban, 270/1) grijesi.” (Ebu Davud, 563)

10
Od Omera ibn el-Hattaba, r.a., prenosi se da je pri- Od Enesa ibn Malika, r.a., prenosi se da je kazao:
povijedio: “Slušao sam Resulullaha, a.s., kada govori: “Kazao je Resulullah, a.s.: ‘Ko u džematu klanja sabah-
‘Zaista je Allah, tebareke ve te’ala (blagoslovljen i uzvi- namaz, pa ostane sjediti u zikru Allaha, dželle šanuhu,
šen je On), sretan i zadivljen dok gleda ljude kako u sve do izlaska sunca, pa onda klanja dva rekata, imat
džematu klanjaju.’” (Medžmeu’z-zevaid, 163/2)
će za to nagradu kao da je obavio hadž i umru!’ Pa je
Od Abdullaha ibn Mes’uda, r.a., prenosi se da je pri- Resulullah, a.s., tri puta ponovio: ‘Tammetin, tammetin,
povijedio: “Rekao je Resulullah, a.s.: ‘Namaz čovjeka tammetin – Bit će nagrađen za upotpunjeni hadž i
koji klanja u džematu bolji je za dvadeset i više dered-
umru (primljene kod Allaha)’” (Tirmizi, 586)
ža od njegova namaza napose.’” (Musned Ahmedov,
376:1) Od Ebu ed-Derda’a, r.a., prenosi se da je rekao dok
Od Ebu Hurejrea, r.a., prenosi se da je pripovijedio: je bio na samrti: “Da vam prenesem jedan hadis od
“Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘Namaz čovjeka koji Resulullaha, a.s., koji je rekao: ‘Obožavaj Allaha kao da
klanja u džematu bit će dvadeset pet puta više nagra- Ga vidiš, jer, iako ti Njega ne vidiš, On tebe, zaista, vidi!
đen od njegova namaza koga obavi u kući ili u čaršiji.’” Obračunaj se sa samim sobom prije nego ti smrt dođe!
(Buhari, 647) Čuvaj se kletve obespravljenog jer, zaista, njegova se
Od Osmana ibn Affana, r.a., prenosi se da je pripo- dova prima! Ko god od vas može neka sastavi dva
vijedio: “Slušao sam kada Resulullah, a.s., govori: ‘Ko namaza, jaciju i sabah, u džematu pa makar pužući
klanja jaciju u džematu, kao da je klanjao pola noći, a išao do džamije!’” (Medžmeu’z-zevaid, 165/2)
ko klanja sabah u džematu, kao da je klanjao čitavu
Na koncu, valja istaći da muslimani danas u mnogim
noć.’” (Muslim, 1491)
dijelovima svijeta, nažalost, trpe velike posljedice zbog
Od Ebu Bekra, r.a., prenosi se da je rekao: “Rekao je
toga što su zanemarili obavljanje namaza u džematu,
Resulullah, a.s.: ‘Ko klanja sabah u džematu, on uđe
čije su vrijednosti i blagodati, kako se vidi iz navedenih
pod Allahovu zaštitu, a ko ostane bez Allahove zaštite,
Allah će ga naglavačke baciti u džehenemsku vatru!’” hadisa, velike i neprocjenjive prema dunjalučkim mje-
(Medžmeu’z-zevaid, 29/2) rilima. Podjela, rascjepa i svađa u našim džematima
zasigurno bi bilo manje da se okupljamo u džamijama
Od Enesa ibn Malika, r.a., prenosi se da je pripovije-
dio: “Kazao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘Ko četrdeset dana i džematile obavljamo propisane namaze. Dakle, na-
džematile klanja u ime Allaha stižući na prvi tekbir, maz u džematu je početna instanca našeg jedinstva
Allah će mu upisati dva berata (spasa): berat od dže- koje se potom prenosi na sve druge naše zajedničke
henemske vatre i berat od licemjerstva.’” (Tirmizi, 241) napore i aktivnosti.

11
Dr. hfz. Džemail Ibranović

Džemat
vjerničkih srca
“Vjernici, bojte se Allaha onako kako Ga se treba bojati i umirite samo kao
muslimani! Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte!”
(Ali Imran, 102–103)

L Vrijednost džemata
judi se uglavnom udružuju u zajednice (dže-
mate) na različitim osnovama. Najčešče su ta
Muhammed, a.s., je rekao: “Ko bude želio središ-
udruživanja vezana za ovosvjetske interese.
nji dio dženneta nek se drži džemata, jer šejtan je
Tako dok postoje interesi pojedinaca, postoje i te za-
sa pojedincem, a od dvojice se drži podalje.” Također
jednice. Mi ovdje želimo govoriti o zajednici, džematu Muhammed, a.s., kaže: “Ko kod svoga emira (vođe) vidi
koji je utemeljen na takvaluku, to jest bez ovosvjetskih nešto čime nije zadovoljan, neka se strpi, jer onaj ko se
interesa. Da je zaista moguće formirati džemat (riječ udalji od džemata koliko jedan pedalj pa umre, umro
“džemat” je od arapskog glagola džemea, što znači je džahilijetskom smrću.” Ebu Zerr, r.a., prenosi da je
“sakupiti”, “sabrati”, “sjediniti”) najbolji nam je dokaz Poslanik, a.s., rekao: “Ko se odvoji od džemata samo za
generacija ashaba kod kojih je vezivno tkivo isključivo jedan pedalj, skinuo je sa svoga vrata omču islama.”
bila vjera u Allaha, dž.š. Vjernost zajedništva mi danas najbolje možemo uo-
čiti na primjeru ummeta islama. Bez jedinstva nema
U ovom kontekstu spomenut ćemo slučaj Ibn Me-
napretka, jer u jedinstvu leži snaga. Svjedoci smo bili
suda koji će nakon objave kur’anskog ajeta: “Neki od u prošlom ratu da su agresori do temelja rušili naše
vas su željeli ovaj svijet, a neki onaj” (Ali Imran, 152) džamije, znajući da su to mjesta gdje se učvršćivao
reći: “Ja nisam znao da među nama ima onih koji žele džemat, jedinstvo. U ovom kontekstu spomenut ćemo
ovaj svijet.” Iako je danas ummet islama u teškoj situ- riječi Muhammeda, a.s.: “Namaz u džematu je vrijedniji
acij, nikada ne smijemo zaboraviti hadis Muhammeda, od pojedinačno obavljenog namaza dvadeset i sedam
a.s., po kojem smo mi vjernici “jedno tijelo koje osjeća puta.” Dobro nam je znano da Muhammed, a.s., nije
bol na bilo kojem mjestu”. Stoga nas neće začuditi dozvolio izostanak s namaza u džematu čak ni slije-
činjenica da su ashabi Muhmmeda, a.s., bili spremni pom čovjeku, jer je bio u mogućnosti da čuje ezan i da
odvajati od svojih usta u trenutcima kada je i njima ima pratioca.
samima trebalo. Naravno, ta izuzetna plemenitost nije
promakla Božanskoj riječi, smještajući je u suri Hašr. Kako udžematiti srca?
Ta plemenitost džemata vjerničkih srca svoju puninu Kada je u pitanju forma džemata, ona se uglavnom
će doživjeti posebno na drugom svijetu. Uzvišeni kaže: može ispuniti u današnje vrijeme. Tako, naprimjer,
“Tog dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji izravnanje safova u jednom džematu nije neki problem
postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se u odnosu na izravnanje ljudskih srca. Radi nepostoja-
Allaha bojali i grijeha klonili.” (Ez-Zuhruf, 67) nja ovog sklada forme i sadržaja, svjedoci smo često

12
različitih sukobljavanja kod vjernika nakon obavljenih
namaza u džematu. Očito je da ona nit koju su posje-
dovali ashabi u bogobojaznosti nama nedostaje. Zato
je jako bitno u izgrađivanju vjerničkih srca u jedan dže-
mat da smo svjesni načina na koji su to ashabi radili.
Neki čovjek je došao Ebu Hurejri, r.a., i rekao mu:
“Hoću da se zbratimim s tobom, u ime Allaha!” Ebu
Hurejre ga upita: “A znaš li ti koja su prava istinskog
bratstva?” Ovaj reče: “Upoznaj me s njima.” Ebu Hurej-
re mu odgovori: “Da ne polažeš veće pravo na svoj dinar
i dirhem od mene.” Čovjek reče: “Još nisam na tom
stepenu.” Ebu Hurejre mu uzvrati: “Onda idi od mene!”
Ali ibn Husejn je pitao jednog čovjeka: “Ima li među
vama onih koji mogu staviti ruku u džep drugog ili nje-
gov novčanik i uzeti novca koliko hoće, a da prethodno
ne traži dozvolu?” Čovjek reče: “Nema.” Ali ibn Husejn
reče: “Onda vi niste prava braća.”

Za džemat je nužan
sabur i požrtvovanost
Imam Gazalija bratsko pomaganje promatra kroz
tri stepena:
• Prvi stepen je da svog brata u vjeri tretiraš kao
svoga roba i izmiruješ njegove potrebe iz svog
imetka.
• Drugi stepen je da se prema svome bratu odno-
siš kao prema samom sebi. O ovome je Hasan,
r.a., rekao: “Bilo je i takvih koji su svoj ogrtač
polovili sa svojim bratom.”
• Treći stepen je da bratu daš prednost nad
samim sobom. Ovo je stepen siddikuna (naj-
iskrenijih). Do ovog stepena se dolazi samo
požrtvovanjem.
Bilježi se da je jedna grupa sufija bila dovedena
jednom od halifa. On je naredio da se pogube. Među
tim sufijama je bio Ebu Husejn en-Nuri koji je želio da
njega dželat prvog smakne. Kad su ga pitali zašto to
čini on je odgovorio: “Htio sam da moja braća uživaju
u životu onoliko vremena koliko će trajati moje sma-
knuće.” Ovakav postupak en-Nurija je bio uzrokom da
svima bude oprošteno.
Dragi brate pogledaj u kojoj si ti od ove navedene
tri kategorije i porazmisli da li se zaista zadovoljavaš
samo formom kada je u pitanju džemat, ili si spreman
na veću požrtvovanost i hizmet?

13
Imam el-Gazali | MUKAŠEFETU’L-KULUB

Pokornost Allahu i
ljubav prema Negovom
Poslaniku a.s. (II)

I
brahim ibn el-Hâkim je ispri- duru (srčanoj prisutnosti) i mu- za hranu, piće i odjevanje. Ne ču-
čao: “Kada bi mom ocu do- rakabi (samokontroli), sve dok ne vaj i ne gomilaj ništa za sutra. Budi
šao san, zagazio bi u more postigne smirenost srca s Alla- ustrajan u zikru!” Poslanik, a.s., je
i zaplivao. Ribe bi se oko njega hom i skrušenost u poslovima. opet zapitao: “Gospodaru, kako da
sakupljale i s njim tespih činile.” Neka podnosi uznemiravanja. Neka budem ustrajan u zikru?” Allah mu
Vehb ibn Munebbih je mo- ne uzvraća onome koji mu počini zlo. odgovori: “Povlači se od svijeta, pa
lio Allaha da mu otkloni potre- Neka za sve griješnike traži oprosta.
bu za spavanjem, pa mu san Neka nikakao ne bude sobom ili
nije došao četrdeset godina! svojim djelima opčinjen. Samodo-
Hasan el-Halladž bi se vezao od padljivost je šejtansko svojstvo.
pete do stegana s trinaest oko- Neka sebe gleda s poniženjem a
va. Tako bi u toku svakog dana Allahove dobre robove s pošto-
i noći klanjao hiljadu rekata. vanjem. Pa onom koji ne poznaje
Džunejd je na početku svog du- hurmet Allahovih dobrih robova
hovnog puta odlazio u čaršiju uzvišeni Allah će uskratiti druže-
i otvarao dućan. Nakon što bi nje s njima. A onaj ko ne poznaje
otvorio dućan spustio bi zavje- hurmet pokornosti, njena slast će
su i klanjao četiri stotine re- mu biti iščupana iz srca!
kata. Potom bi se vraćao kući.
Habeši bin Davud je sabah namaz Fudajl ibn Ijâd je bio upitan kada
klanjao s jacijskim abdstom četr- čovjek postane Allahovim dobrim
deset godina. robom (sâlih). On je odgovorio:
“Kada bude nasihat (savjet) u nje-
govoj namjeri, strah prema Allahu
Pravila u njegovom srcu, istinoljubivost
ponašanja na njegovom jeziku i dobra djela
na njegovim organima!”
Mu’min bi trebao stalno biti
pod abdstom. Kad god izgubi Uzvišeni Allah je na Mi’radžu Po-
abdest, neka ga ponovo uzme i slaniku, a.s., rekao: “Ahmede, ako
klanja dva rekata. Neka se tru- želiš da budeš najpobožniji čovjek,
di da u svom sijelu što više budi suzdržljiv po pitanju dunja-
bude okrenut prema kibli (Kâbi). luka i teži ahiretu.” Poslanik, a.s.,
Neka sebi predočava da sjedi je upitao: “Kako da se suzdržavam
pred Allahovim Poslanikom, a.s. od dunjaluka?” Allah mu je rekao:
Neka što više biva u takvom hu- “Uzmi od dunjaluka koliko ti treba

14
neka tvoj san bude noćni namaz a govori ljekar. “Samo mi reci kakva zbog toga oprosti moj Gospodaru!”
tvoja hrana post!” mu je bolest.” “Grijesi su ga pre- Vlasnik je gledao svoga slugu sve
Poslanik, a.s., je rekao: “Zuhd krili tminama, pa ima li za njega do zore. Tada se kandilj povukao,
(suzdržljivost) od dunjaluka od- lijeka!?”, upita dobri čovjek. Ljekar a strop se ponovo sastavio. Vla-
mara srce i tjelo. Težnja prema odgovori: “Njegov lijek je skrušenjo snik se potom vratio u svoju kuću
dunjaluku donosi mnogobrojne obraćanje Allahu i traženje orosta i o svemu obavjestio svoju ženu.
brige i jadikovanja. Ljubav prema danju i noću. Potom požurivanje ka Kada je zamrkla sljedeća noć vla-
dunjaluku je glava svakog grijeha, pokornostima Silnom, Oprostitelju. snik imanja uzeo je svoju ženu za
a zuhd prema dunjaluku je glava A zatim traženje isprika kod Vla- ruku i doveo je do slugine sobice.
svakog dobra i pokornosti!” dara, Silnoga! Ovo je lijek za tvoje Mladić je bio na sedždi a iznad
srce!” U tom momentu dobri čovjek glave mu je visio kandilj. Stajali su
vrisnu i plačući se poče udaljavati. muž i žena na vratima i, gledajući
Kazivanje Govorio je: “Divan li si ti ljekar! Po-
u mladića, plakali su sve do zore.
liječnika godio si lijek za moje srce!” A ljekar
Potom su zovnuli slugu i ovako
je dodao: “Ovo je lijek za srce koje
Jedan od Allahovih dobrih ro- mu se obratili: “Ti si, radi uzviše-
se pokajalo i vratilo Dobročinitelju,
bova je prolazio pored nekakve nog Allaha, slobodan. Sada se
Onome Koji tevbu prima!”
skupine ljudi. Zapravo, slušali su možeš posvetiti ibadetu i u ono
kazivanje jednog liječnika koji je Nekakav čovjek je kupio slugu. vrijeme za koje si tražio ispri-
opisivao bolesti i lijekove. Dobri Sluga mu je rekao: “Gospodaru, ja ku!” Tada je mladić podigao
rob ga upita: “Ti koji liječiš tjelesa, imam tri uvjeta, pa ako možeš da ruke prema nebesima i rekao:
da li znaš lijek za srce?” “Da!”, od- ih uvažiš! Prvo: Da me ne spriječa- “Vlasniče tajne! Tajna se moja otkrila,
vaš od namaza kada mu nastupi
a ja ne želim života nakon toga.”
vrijeme. Drugo: Da mi zapovjedaš
Potom je rekao: “Moj Allahu, tražim
šta god hoćeš po dani, ali da mi ne
da mi podariš smrt!” Pa je u mo-
zapovjedaš po noći. I treće: Da mi
mentu mladić ispustio svoju dušu.
daš jednu sobicu u koju neće ula-
Ovakva su stanja dobrih Allahovih
ziti niko osim mene!” Pa vlasnik
prihvati sve uvjete svoga sluge. robova, ašika i onih koji za Njim
Kada ga je vlasnik doveo na svoje žude.
imanje, rekao mu je da sve pogleda Prenosi se da su jedne prilike
i da izabere sobicu koja mu odgo- čaršijom hodali Jahja, a.s., i Isa,
vara. Sluga je za sebe izabrao onu a.s. Tako hodajući, sretoše jednu
koja je bila najrazrušenija. Kada ženu. Jahja, a.s., reče: “Tako mi Alla-
ga je vlasnik upitao zašto je baš ha, ništa nisam osjetio!” Isa, a.s.,
tu sobu izabrao, sluga mu je do- reče: “Slava Allahu! Tvoje tijelo je
govorio: “Gospodaru, zar ne znaš sa mnom, a gdje ti je srce?” Jahja,
da je ruševina s Allahom voćnjak?!” a.s., odgovori: “Tečiću moj! Kad bi se
Tako je mladić služio svog gazdu moje srce i na trenutak smirilo uz
preko dana, a noću bi se posvećivao nekoga mimo Allaha, pomislio bih
ibadetu uzvišenom Allahu. Jedne da Ga nisam ni spoznao!”
noći, dok je gazda obilazio svoj po-
sjed, ugledao je svjetlo u sluginoj Rečeno je: Istinska spoznaja
sobici. Zatekao je slugu na sedždi (ma’rifet) je da se “razvedeš” i od
a iznad glave mu kandilj (svjetilj- dunjaluka i od ahireta, kako bi se
ka) koji je bio spušten s nebesa. posvetio samo Gospodaru. I da
Mladić je dozivao svog Gospodara budeš “opijen” pićem ljubavi (me-
govorći: “Moj Allahu, obavezao si habbet), tako da se “otrijezniš” tek
me da služim svom gazdi preko na Kijametskom danu kada Ga
dana. Da nije toga bio bih u hiz- ugledaš! A tada ćeš biti na svjetlu
metu Tebi i danju i noću! Pa mi svoga Gospodara!

15
El-Kandehlevi | HAJATU’S-SAHABE

Hajatu´s - Sahabe
Pismo Kisri - vladaru perzijanaca
Buhari bilježi od Lejsa, a on od Junusa, a on od Zu- mi, uopšte nisam opterećen time kakav će mi biti kraj
hrija, a on od Ubejdullaha ibn Abdillaha ibn Utbeta, nakon što sam predao Poslanikovo, a.s., pismo.” Kada
a on od Ibn Abbasa da je Poslanik, a.s., poslao svoje se Kisra smirio, poslao je po Šudžaa, ali ga nisu mogli
pismo, po nekom čovjeku, Kisri i naredio mu da ga naći. Tražili su ga i u Hiri, ali je on već bio otišao. Kada
preda namjesniku Bahrejna. A taj namjesnik je pismo je došao Poslaniku, a.s., ispričao mu je šta mu se desilo
proslijedio Kisri. Kada ga je Kisra pročitao, pocijepao ga s Kisrom i kako je on pocijepao pismo, pa je Poslanik,
je. Ibn Abbas priča: “Mislim da je Ibn Musejjib pričao: a.s., rekao: “Kisra je pocijepao svoje kraljevstvo.”
‘Onda je Poslanik, a.s., uputio dovu da i sami budu Ebu Seid Nejsaburi bilježi u djelu Šerefu’l-Mustafa
pocjepani i njihovo jedinstvo raspršeno.’” od Ibn Ishaka, a on od Zuhrija, a on od Ebu Seleme ibn
Abdullah ibn Vehb priča od Junusa, a on od Zuhri- Abdirrahmana da je rekao: “Kada je Poslanikovo, a.s.,
ja da mu je pričao Abdurrahman ibn Abdilkadir da je pismo došlo do Kisre i on ga pročitao i pocijepao, na-
Poslanik, a.s., jednom stao na minberu kako bi održao pisao je Bazanu, svom namjesniku u Jemenu: ‘Pošalji
predavanje. Zahvalio je Allahu, uputio pohvale Njemu, tom čovjeku u Hidžazu dvojicu probranih ljudi i neka
izgovorio šehadet i rekao: “Hoću neke od vas da poša- mi ga dovedu.’ Bazan je poslao svog hrabrog zapovjed-
ljem stranim vladarima i nemojte mi se suprotstavljati nika po imenu Ebanuh i najpovjerljivijeg savjetnika s
kao što su se Israelićani suprotstavili Isau sinu Merje- pismom na perzijskom i s njim jednog od istaknutih
minom.” Muhadžiri su rekli: “Allahov poslaniče, neće- ratnika koji se zvao Džuddžumejre. U pismu je stajalo
mo ti nikada ni u čemu iznijeti suprotan stav. Naredi da Poslanik, a.s., odmah s njima treba da ide do Kisre.
nam i pošalji nas.” Poslanik, a.s., poslao je Šudžaa ibn Ebanuhu je rekao: ‘Pogledaj i prouči čovjeka i vidi kakav
Vehba Kisri. Kisra je naredio da se predvorje ukrasi, a je. Pričaj s njim i sve ćeš mi prenijeti.’ Oni su krenuli i
onda je perzijskim plemićima dozvolio da uđu, zatim došli do Taifa. Tamo su našli neke Kurejšije i raspitivali
je to dozvolio i Šudžau ibn Vehbu. Kada je Šudža ušao se o Poslaniku, a.s. Oni su im rekli da je on u Jesribu
kod njega, Kisra je naredio da se Poslanikovo, a.s., pi- i da se raduju. Kada su došli do Medine, Ebanuh je
smo uzme od njega. Šudža ibn Vehb je rekao: “Ne, sve Poslaniku rekao: ‘Kisra je poslao Bazanu naredbu da
dok ja ne budem taj koji će ti predati pismo, kao što ti pošalje nekoga ko će te dovesti, a on je poslao mene
mi je naredio Poslanik, a.s.” Kisra je rekao: “Primakni da sa mnom pođeš.’ Poslanik, a.s., rekao im je: ‘Idite i
se.” Šudža je prišao i predao mu pismo. Onda je Kisra dođite mi sutra.’ Sutradan, kada su mu došli, Poslanik,
naredio da mu dođe pisar iz Hire, pa mu je pročitao a.s., im je rekao da je Allah usmrtio Kisru i da je na
pismo i prevodio ga. U pismu je stajalo: “Od Muham- njegovo mjesto došao njegov sin Širevejh, te i te noći,
meda ibn Abdillaha, Allahovog poslanika, Kisri, vladaru tog i tog mjeseca. Oni su rekli: ‘Znaš li ti šta pričaš? Zar
Perzijanaca!” To je rasrdilo Kisru jer je Poslanik, a.s., da takvo što napišemo Bazanu?’ On im je rekao: ‘Tako
počeo od sebe. Zaurlao je i pocijepao pismo prije nego mu napišite i recite mu da ću mu, ako prihvati islam,
je pročitao do kraja i prije nego je znao šta u njemu dati sve čime može upravljati a Džuddžumejri ću dati
piše. Naredio je da istjeraju Šudžaa ibn Vehba. Šudža oblast u kojoj ima zlata i srebra.’ Oni su otišli Bazanu
je izašao, uzjahao na svoju jahalicu i rekao: “Allaha i ispričali mu šta se desilo. Bazan je rekao: ‘Allaha mi,

16
ovako ne govori kralj. Sačekat ćemo da vidimo šta će Arape, Bazanu: ‘Čuo sam da se pojavio neki čovjek u
nam reći.’ Nije prošlo puno vremena a došlo je pismo tvojoj oblasti koji tvrdi da je Vjerovjesnik. Reci mu da
od Širevejha: ‘Ubio sam Kisru kako bih osvetio Perzi- odustane od toga ili ću mu poslati vojsku koja će ga
jance, jer je on bio pobio njihove plemiće. Obaveži mi usmrtiti ili pobiti mu narod.’” Dalje priča: “Bazanovi
se na pokornost i spram onog čovjeka o kojem ti je izaslanici su došli Vjerovjesniku, a.s., i rekli mu poruku.
Kisra pisao ne poduzimaj ništa hrđavo.’ Kada je Bazan Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Da je to nešto od mene
pročitao, rekao je: ‘Ovaj čovjek je Poslanik.’ Prihvatio je samog, odustao bih od misije, međutim, Allah je Taj
islam, a s njim su prihvatili islam i njegovi sinovi, kao Koji me poslao.’ Izaslanik je otišao i Poslanik, a.s., mu
i ostali Perzijanci u Jemenu.” je rekao: ‘Moj Gospodar je usmrtio Kisru i nema više
Slučaj bilježi i Ibn Ebi Dun-ja u Delailunnubuvveh od Kisre poslije današnjeg dana. Ubijen je i Kajsar i nema
Ibn Ishaka da je rekao: “Poslanik, a.s., poslao je Abdu-
Kajsara od danas.’ Izaslanik je zapisao ovu izjavu i
llaha ibn Huzafeta Kisri s pismom u kojem ga poziva
u islam. Kada je pročitao pismo, pocijepao ga je a onda
je napisao svom namjesniku u Jemenu Bazanu (...)” Pa
navodi sličnu predaju i još kaže: “Oni su došli u Medinu,
pa je Babivejh rekao: ‘Šahinšah Kisra je poslao pismo
Bazanu u kojem mu naređuje da pošalje nekoga ko
će mu te dovesti. Ako hoćeš, napisat ćemo preporuku
koja će ti koristiti kada mu dođeš. Ako odbiješ, usmrtit
će i tebe i tvoj narod i razoriti ti domovinu.’ Poslanik,
a.s., im je rekao: ‘Dođite mi sutra.’” Onda navodi sličnu
prethodnoj predaji.
Slučaj bilježi i Ibn Džerir preko Ibn Ishaka, a on od
Zejda ibn Ebi Habiba da je rekao: “I poslao je po Abdu-
llahu ibn Huzafetu Kisri ibn Hurmuzu, vladaru Perzije,
slijedeće pismo: ‘S imenom Allaha, Svemilosnog, Mi-
lostivog! Od Muhammeda, Allahovog poslanika, Ki-
sri, vladaru Perzije. Neka je spas svakom sljedbeniku
Upute, koji vjeruje Allaha i Njegova poslanika, a.s., i ko
svjedoči da nema boga osim Allaha, Jedinog, Koji nema
ortaka i da je Muhammed Njegov rob i poslanik. Pozi-
vam te Allahovim pozivom, jer sam ja Allahov poslanik
svim ljudima kako bih ih upozorio i kako bi nevjernike
stigla prijetnja. Ako prihvatiš islam, bit ćeš spašen,
a ako odbiješ, onda je grijeh svih vatropoklonika na
tvojim plećima.’”
Dalje priča: “Kada je pričitao pismo, pocijepao ga je i
rekao: ‘Zar da mi piše ovakvo pismo, a on je moj rob?!’
Onda je Kisra napisao Bazanu (...)” Navodi se kao i
prethodno, i još: “Ušli su kod Poslanika, a.s., obrijanih
brada i puštanih brkova. Bilo ih je ružno pogledati. On
im je rekao: ‘Teško vama, ko vam je rekao da budete
takvi?’ Oni su rekli: ‘Naredio nam je naš gospodar”,
misleći na Kisru. Poslanik, a.s., rekao je: ‘Moj Gospodar
mi je naredio da puštam bradu a kratim brkove.’”
Taberani bilježi od Ebu Bekreta da je rekao: “Kada je
Poslanik, s.a.v.s., poslao pismo Kisri, on je poslao svom
namjesniku u Jemenu koji je imao ovlasti i za okolne

17
datum kada je rečena i u koje vrijeme. Onda se vratio slanika, a.s. Kada je njihov vođa pročitao šta je imao,
Bazanu i čuo da je Kisra umro a da je Kajsar ubijen.” Poslanik, a.s., zadržao ih je petnaest noći. Kada je proš-
Bezzar bilježi od Dihje Kelbija, r.a., da je rekao: “Po- lo petnaest noći, oni su došli Poslaniku, a.s., i on im je
slanik, a.s., poslao je pismo Kajsaru (...)” Kao što je rekao da idu svom vladaru i kažu mu: ‘Moj Gospodar je
navedeno u slučaju pisanja pisma Kajsaru (str. 43). usmrtio njegova gospodara sinoć.’ Oni su otišli i rekli
I na kraju stoji: “Pa je Dihje otišao Vjerovjesniku, a.s., namjesniku šta su čuli na što je namjesnik rekao da
i kod njega zatekao izaslanika Kisrinog namjesnika izračunaju koja je to noć bila i da mu pričaju o njemu.
nad San’om. Kisra je posalo pismo namjesniku San’e u Oni su rekli: ‘Nismo vidjeli nijednog kralja koji je blaži
kojem mu je zaprijetio: ‘Ili ćeš me osloboditi tog čovjeka od njega. Hoda među ljudima i ne strahuje ni od čega.
koji me poziva svojoj vjeri, ili ću ti nametnuti porez, ili Hoda bez straže a niko pred njim ne podiže glasa.’”
ću te ubiti.’ Onda je namjesnik San’e poslao Poslaniku, Dihje priča: “Onda je došla vijest da je Kisra ubijen te
a.s., dvadeset pet ljudi i njih je Dihje zatekao kod Po- noći koju je Poslanik, a.s., naveo.”

Pismo Mukavkasu – vladaru Aleksandrije


Bejheki bilježi od Abdullaha ibn Abdilkaria da je Po-
slanik, a.s., poslao Hatiba ibn Ebi Beltaa Mukavkasu,
vladaru Aleksandrije, i on je odnio Poslanikovo, a.s.,
pisamo. Ovaj je poljubio pismo i ukazao svu počast
Hatibu, dao mu lijep smještaj, a kada je krenuo, Vjero-
vjesniku, a.s., poslao je odijelo, mazgu sa sedlom i svom
opremom i dvije robinje, jedna je bila majka Ibrahimova,
a drugu je Poslanik, a.s., poklonio Muhammedu ibn
Kajsu Abdiju.
Bejheki bilježi od Hatiba ibn Ebi Beltaa da je rekao:
“Poslanik, a.s., poslao me Mukavkasu, vladaru Aleksan-
drije. Došao sam do njega noseći pismo od Poslanika,
a.s. On mi je dao jedno od svojih odaja. Tu sam ostao
neko vrijeme a onda je poslao po mene. Bio je okupio
sve svoje svećenike i rekao: ‘Pitat ću te neke stvari i
volio bih da mi odgovoriš.’ Ja sam rekao: ‘Samo pitaj.’
On je rekao: ‘Reci mi o tom svom prijatelju, zar on nije
Vjerovjesnik?’ Rekao sam: ‘Naravno da jeste, štaviše, on
je Allahov poslanik.’ On je rekao: ‘Ako je već takav, zašto
nije prokleo svoj narod koji ga je protjerao iz njegova
doma?’ Ja sam rekao: ‘Isa ibn Merjem, zar ne priznaješ
da je on Allahov poslanik?’ On je rekao: ‘Naravno da
priznajem.’ Ja sam pitao: ‘A zašto on nije prokleo svoj
narod kada su ga uzeli i htjeli da ga razapnu na krst i
zašto nije zatražio da ih Allah uništi onda kada ga je
Allah uzdigao na zemlji najbliže nebo?’ On je rekao: ‘Ti si
mudar čovjek koji je došao od mudrog čovjeka. Ovo su
pokloni koje, po tebi, šaljem Muhammedu. S tobom ću
poslati pratnju koja će te štititi dok ne dođeš na sigur-
no.’” Hatib priča: “Poslao je Poslaniku, a.s., na poklon
robinje, od kojih je jedna mati Poslanikovog, a.s., sina
Ibrahima, a jednu je Poslanik, a.s., poklonio Hassanu
ibn Sabitu Ensariji, i poslao mu je još nekih poklona.”

18
Sejjid Muhammed Alevi el-Haseni | ŠEREFU’L-UMMETI’L-MUHAMMEDIJJE

Vrijednost prvog safa

O
d počasti Muhammedovog, a.s., ummeta je
i ono što je prenešeno u vezi s prvim safom.
Nagrada za prvi saf je zagarantovana i skri-
vena je kod Allaha. Da se ta nagrada otkrije, ljudi bi
se utrkivali za prvi saf pa bi čak bacali i kocku za rje-
šavanje izbora oko prolaza u prvi saf. Na to ukazuju
Vjerovjesnikove, a.s., riječi: “Kada bi ljudi znali šta je
u ezanu i prvom safu, a za to [odabir onoga koji će
među njima učestvovati u tome] ne bi imali druge mo-
gućnosti osim izvlačenja strelica, izvlačili bi strelice.”
(Buhari i Muslim)
Vjerovjesnik, a.s., je tržio oprosta za one iz prvog
safa i donosio je salavat na njih. El-Irbad ibn Sarije, r.a.,
prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., tri puta tražio oprost
za one iz prvog safa, a za one iz drugog safa jedanput.
(Ibn Madže, en-Nesai, Ibn Huzejme i el-Hakim)
Čak i Allah i Njegovi meleki donose salavat na one iz vas su oni koji su nanježniji sa svojim ramenima u
prvog safa. Umame, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., namazu.” (Ebu Davud)
rekao: “Zaista Allah i Njegovi meleki donose salavat na Onaj ko se trudi da spaja safove i da popunjava
prvi saf.” Prisutni rekoše: “Allahov Poslaniče, a na dru- šupljine je onaj na koga donose salavat (koga blago-
gi?” Poslanik, a.s., ponovo reče: “Zaista Allah i Njegovi siljaju) Allah i Njegovi meleki. Aiša, r.a., prenosi da je
meleki donose salavat na prvi saf.” Prisutni ponovo Resulullah, a.s., rekao: “Allah i Njegovi meleki donose
zamoliše: “Allahov Poslaniče, a na drugi?” Onda on reče: salavat na onoga ko spaja safove.” (Ahmed, Ibn Madže,
“I na drugi.” I rekao je Resulullah, a.s.: “Ispravite svoje Ibn Huzejme, Ibn Hibban i el-Hakim)
safove, poravnajte svoja ramena i budite blagi prema
svojoj braći. Zatvorite šupljine, jer šejtan ulazi među
vas kao što to rade jagnjad.” (Ahmed i et-Taberani) Korak koji je
najdraži Allahu
Kao safovi meleka Korak koji musliman iskorači kako bi spojio saf je
korak s najvećom nagradom i taj korak je najdraži Alla-
Resulullah, a.s., je rekao: “Zar se nećete poravnati
hu. I onaj ko popuni šupljinu u safu kod Allaha dobije
kako se meleki safaju kod svog Gospodara?!” Pa je
jednu deredžu/stepen (kako se navodi u predaji Ibn
ashab koji prenosi ovaj slučaj upitao: “Allahov Posla-
Madže), i bude mu sagrađena kuća u džennetu (kako
niče, a kako se meleki safaju kod svog Gospodara?”
se navodi u Taberanijevoj predaji), i bude mu oprošteno
Pa je odgovorio: “Popunjavaju prve safove i u safu su
(kako se navodi u predaji el-Bezzara). O svemu ovome
zbijeni.” (Muslim, Ebu Davud, en-Nesai i Ibn Madže) obavijestio nas je Vjerovjesnik, a.s., u svojim riječima:
Onaj ko se trudi da popunjava saf, na blag i pristojan “Nema koraka za koji ima veća nagrada od onoga kojeg
način, je od dobrih ljudi iz ovog ummeta. Ibn Abbas, iskorači čovjek kako bi popunio šupljinu u safu.” (el-
r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “Najbolji od Bezzar s dobrim isnadom)

19
Ibn Adžibe el-Haseni | EL-BAHRU’L-MEDID

Sura El-Asr
(Vrijeme)
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
1. Tako mi vremena,
2. čovjek, doista, gubi,
3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine,
i koji jedni drugima preporučuju istinu
i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.

Uzvišeni Hakk kaže: Jer su oni kupili ahiret za dunjaluk. Zaradili su i


1. Tako mi vremena usrećili se. Ili: oni su u trgovini koja ne propada s
obzirom na to da su prodali prolazno i profano (du-
Uzvišeni se kune ikindijskim namazom njaluk) i dali prednost vječnom i korisnom (ahiret).
zbog njegove velike važnosti. Jer, rečeno je da Zamijenili su običaje uživanja za vječna dobra djela.
je ikindija srednji namaz (es-salat’ul-vusta). Pa divnog li ugovora koji ovoliku zaradu donosi!
- Ili je ovo zakletva poslijepodnevom; vreme-
Ovo je objašnje njihovog vlastitog upotpunjenja, a
nom od podneva pa do zalaska sunca, kao što se Njegove riječi:
Uzvišeni kune jutrom (ve’d-duha – tako mi jutra).
- Ili je ovo zakletva vremenom nubuvveta (pejgamberlu- ... i koji jedni drugima preporučuju istinu
ka), zbog njegove odabranosti nad ostalim vremenima. su objašnjenje njihovog upotpunjavanja drugih ljudi.
- Ili je pak ovo zakletva vremenom općenito, zbog toga Jedni drugima preporučuju čvrstu istinu koja se ne
što ono obuhvata čudnovate korisne ali i štetne stvari. može negirati. Istinu čijim ljepota nema prestanka.
To je potpuno dobro. To je vjera u uzvišenog Allaha i
slijeđenje Njegovih knjiga i poslanika u svakom ugo-
Odgovor zakletve voru i poslu.
2. čovjek, doista, gubi
... i koji jedni drugima preporučuju strpljenje
Čovjek je na gubitku i propasti u svojoj trgovini i
To je strpljenje u nečinjenju grijeha na koje po-
trudu, u trošenju svog života na prohtjeve i želje. ziva duša sklona zlu (nefsi emmare) i strplje-
3. samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine nje na djelima pokornosti koja je teško činiti.

20
Strpljenje na iskušenjima koja dolaze od stra-
ne Njegovog rastuživanja i užalošćavanja.
Strpljenje na potpunoj i stalnoj zahvali na Njegovim
blagodatima.
Isticanje međusobnog preporučivanja strpljenja,
iako je ono obuhvaćeno u međusobnom preporučiva-
nju istine (hakk), je radi pokazivanja njegove posebne
važnosti, dakle važnost strpljivosti (sabura).
Ili: zato što je prvo – “koji jedni drugima preporučuju
istinu” izraz stepena ibadeta koji čini uzvišenog Allaha
zadovoljnim, a drugo – “koji jedni drugima preporu-
čuju strpljenje” izraz ubudijjeta, to jest zadovoljstva s
onim što čini uzvišeni Allah. Jer nije cilj samo sputavati
dušu od onoga što ona želi ili je primoravati na ono
što ona ne voli, nego je važno prihvatiti ono što dolazi
od Uzvišenog s ljepotom i zadovoljstvom, vanjskim
i nutarnjim. Ovo je rekao šejhu’l-islam Ebu’s-Suud.

Išaret:
“Tako mi vremena” zākīra (onih koji spominju Alla-
ha), “čovjek je doista na gubitku” jer se zaklonuo od
svog Gospodara svojim nefsom i viđenjem vlastitog
postojanja. “Osim onih koji vjeruju” imanom odličnika
(imanu’l-husus) i rade djela odlična (amelu’l-husus),
a to je cijepanje običaja nefsa i stjecanje duševnih
koristi, sve dok ne dopru do raskrinkavanja koprene
(hidžab), pa pored Allaha ne vide nikog drugoga, kada
budu odsutni od svojih nefsova, odsutni od ličnog po-
stojanja i postojanja drugih u osvjedočenju (šuhud)
svoga Voljenog.
Pa kada su sebe upotpunili, revnosno rade na upot-
punjavanju drugih, kao što Uzvišeni kaže: “i koji jedni
drugima preporučuju istinu”, tj. djela istine koja su
teška nefsovima sve dok im ništa ne bude teško.
Ili: preporučuju ustremljenje prema Hakku (Istini,
Allahu).
I koji jedni drugima preporučuju strpljenje na teš-
koćama duhovnog puta, a nakon toga na zadržavanju
ambicije u Hakkovom prijemu (hadretu).
S Allahom je uputa.
Ve sallallahu ala sejjidina Muhammedin ve alihi
ve sahbihi ve sellem!

21
Allame el-Munavi | FEJDU’L-KADIR

Allahovi sagovornici
Poslanik, a.s., je rekao:
“Trojica su Allahovi sagovornici na Kijametskom danu: čovjek koji nikada nije raspravljao s dvojicom, čovjek
koji nikada nije pomišljao na blud i čovjek koji nikada svoju zaradu nije pomiješao s kamatom.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 3515)
Komentar:
Allah će se obraćati trojici i oni će se obraćati Allahu onda kada ljudi, u toj strahoti, budu obuzeti svojim brigama:
čovjeku koji nikad nije raspravljao s drugima, čovjeku koji nikada nije pomišljao na blud niti na homoseksualni
odnos i čovjeku koji nikada nije pomiješao svoju zaradu sa kamatom. Ovo se odnosi i na žene.

Javni griješnik
Poslanik, a.s., je rekao:
“Za tri osobe ti nije zabranjeno da govoriš o njihovoj časti: o onome koji javno čini grijeh, o nepravednome
vođi i o novotaru.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 3516)
Komentar:
Nije ti haram da ih ogovaraš, nego ti je dozvoljeno. Dozvoljeno ti je da onog ko javno griješi kritikuješ i pro-
zivaš zbog njegova grijeha. Također ti je dozvoljeno da kritikuješ nepravednog vladara, nekog ko je na položaju
i upravlja drugim i novotara koji je ubijeđen u ispravnost nečega za šta se ne može naći nikakva potvrda ni u
Kitabu ni u sunnetu.

Kome se namaz ne prima


Poslanik, a.s., je rekao:
“Trojici se namaz ne uzdiže iznad njihovih ušiju: odbjeglom robu dok se ne vrati svom vlasniku, ženi koja
zanoći a suprug je srdit na nju i nekome ko predvodi ljude a oni nisu zadovoljni njime i ne podnose ga.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 3517)
Komentar:
A u jednoj predaji “(...) iznad njihove glave”. Znači da se taj namaz ne uzdiže nebesima. Time se želi ukazati
da taj namaz nije primljen, kao što je to očito rečeno u predaji koju bilježi Taberani. Torbešti je rekao: “Neće se
uzdići Allahu kao dobro djelo, nego će se malo podići, kao što na to ukazuje kroz spominjanje ezana. Izdvaja
se namaz jer u njemu je i učenje Kur’ana i dova. To je kao što se kaže za one koji se pretvaraju: uče Kur’an ali
njihovo učenje ne prelazi dalje od njihovih grla. Time se hoće kazati da njihovo učenje neće biti primljeno. Ovdje
govori da neće biti primljen namaz tako što kaže da neće preći preko njihovih ušiju. Jasno je to kazano u drugoj
predaji. Može se reći i da neće biti uzdignuti iznad njihovih ušiju kako bi im pravilo hladovinu kao što će dobra
djela praviti hladovinu onom ko ih je činio na Kijametskom danu.”
Tibi kaže: “Može se reći i da ovi imaju obavezu čuvanja prava svog gazde, supruga ili namaza, ali pošto nisu
sproveli tu obavezu, njihovo pokoravanje i ibadet nije prešlo njihove uši. Iskreni učač Kur’ana je onaj koji raz-
mišlja o onom što uči i koji je srcem vezan za to i prati svojim djelima ono što je u njemu. Pošto učač koji je
neiskren nema ova svojstva, njegovo učenje ne prelazi njegova prsa. Odbjegli rob. On je prvi spomenut kako
bi se ukazalo na težinu prijestupa, sve dok se ne vrati iz izbjeglištva i dođe svom gazdi, osim ako je njegovo
bježanje bilo uzrokovano osionošću i nepravdom gazde spram njega, a nije imao nikoga da mu pomogne i
zaštiti ga, kao što tumače neki imami. Žena koja zanoći a suprug na nju srdit, zbog nekog šerijatskog razloga,

22
bilo da je neodgojeno postupila, ostavila neki normativ ili odbila mu bračnu postelju. I ovo je radi zastrašivanja
spomenuto. I imam koji predvodi ljude u namazu a oni nisu zadovoljni s njim. Imam ima pravo zagovorništva,
a čovjek neće tražiti zauzimanje nekoga koga ne voli i koga ne smatra dovoljno uglednim da se može zauzimati
kod nekoga. Pokuđeno je da neko predvodi ljude a većina nije zadovoljna njime. Ovo ako nisu zadovoljni s njim
zbog nečega što je i po šerijatu opravdano, u protivnom nije pokuđeno da ih predvodi, a ukor zaslužuje onaj
koji je nezadovoljan.”

Osjedio u islamu
Poslanik, a.s., je rekao:
“Trojici će omalovažiti njihovo pravo samo munafik: nekome ko je osijedio u islamu, učenom i pravednom vođi.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 3533)
Komentar:
Pod nekim ko je osijedio u islamu, misli se i na muškarca i na ženu, učenom i pravednom vođi. Pod munafi-
klukom se misli na praktično licemjerje.

Osam prezrenih osoba


Poslanik, a.s., je rekao:
“Osam osoba su najmrži Allahu na Kijametskom danu:
1. lažljivci,
2. oholi,
3. oni koji prikrivaju mržnju u prsima spram svoje braće, kada ih sretnu prikazuju im se dobrim i radosnim,
4. oni koji kada budu pozvani Allahu i Poslaniku, a.s., oklijevaju, a kada ih se pozove šejtanu, pohitaju,
5. oni koji, kada im se ponudi nešto od dunjaluka, nastoje da to proglase dozvoljenim i za to se kunu,
makar i nemali pravo na to,
6. oni koji prenose tuđe riječi,
7. oni koji zavađaju prijatelje i
8. oni koji istražuju pogreške čestitih.
Ove osobe prezire uzvišeni Rahman.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 3559)
Komentar:
Osam kategorija ljudi su najmrži Allahu. Neko je pitao: “A ko su oni, Allahov poslaniče?” On je rekao: “Lažljivci.”
U drugoj predaji oni su protumačeni kao generacije ljudi koje će se pojaviti pred Smak svijeta. Pozdravljat će
se psovkom prilikom susreta. Oholi i oni koji prikrivaju mržnju spram svoje braće po islamu, u svojim srcima.
Kada ih sretnu, pokazuju suprotno onome što kriju u prsima. Oni koji kada se pozovu na pokornost Allahu,
Poslaniku, a.s., i ibadetima, oklijevaju, a kada se pozovu šejtanu, da bi besposličili i griješili, pohitaju. Oni koji,
kada im se ponudi nešto od dunjaluka, nastoje da to proglase dozvoljenim i za to se kunu, makar i nemali pravo
na to. Oni koji među ljudima prenose riječi i vijesti kako bi ih zavadili. Oni koji istražuju pogreške drugih ljudi.
Allah prezire njihove postupke.

23
Rifet Šahinović | AKAID – VJEROVANJE

Hidajet i dalalet
P Sposobnost
rvi dio ajeta: “Allah u zablu- strogo voditi računa o još jednoj
di ostavlja onoga koga hoće temeljnoj postavci. Božija apso-
(...)”, vezan je za Božiju ap- lutna Volja je mogla učiniti da svi slijeđenja Upute
solutnu Volju, dok je drugi dio: “(...) a ljudi budu u hidajetu: “Da je Allah Drugo značenje termina hu-
na pravi put ukazuje onome kome htio, sve bi vas jedne vjere stvorio, den je u smislu “vođenja pravim
hoće”, vezan za čovjekov izbor. ali On zabludi prepušta koga hoće i putem”. Ono što je karakteristič-
U akaidu, temeljnoj nauci mu- pravom stazom upućuje koga hoće. no za ovu vrstu upute jeste da je
slimana, tretira se pitanje odnosa A vi ćete doista pitani biti za ono data onima koji su već prihvatili
apsolutne Božije Volje i relativne što ste činili.” (en-Nahl, 93) onu prvu uputu, kada im je po-
ljudske slobode. Kur’anski ajeti U ispravnom razmjevanju kazana kao Istina. Takve uzvišeni
govore o ovoj akaidskoj oblasti. kur’anskih pozivanja na Božije “pu- Allah vodi pravim putem. “A one
Uzvišeni Allah upućuje na pravi put štanje čovjeka da zaluta” ili “vođe- koji su na Uputi, On će im Uputu i
(hidajet) koga On hoće, te ostavlja nja čovjeka ispravnim putem” treba povećavati, i darovat će im čuvanje
u zabludi (dalalet) koga hoće. Na imati na umu da značenje riječi hu- njihovo.” (Muhammed, 17) Prema
osnovi navedene činjenice a zbog den (što znači “uputa”) je dvojako, ovom ajetu, samo onima koji budu
površnog shvatanja kur’anskog što implicira i postojanje više vr- spremni da budu upućeni uzvišeni
Teksta koji govori o ovoj temi, neki sta uputa. Tako se termin huden Allah će povećavati njihovu spo-
su postavljali pitanja koja zalaze upotrebljava u kontekstu značenja sobnost da slijede Njegovu Uputu
u polje opravdanosti ljudske od- “pokazati”. Ova vrsta upute je data i učiniti da im poraste svijest o Ra-
govornosti na Sudnjem danu na svim ljudima i narodima. Na osnovi bbu/Gospodaru.
osnovu, po njihovom shvatanju, ovog značenja svi ljudi imaju iste Tek poslije ovakvog razumjeva-
potpune predodređenosti ljudskog šanse, nema diskriminacije niti po- nja Upute postaju nam jasniji ajeti
stanja. Na samom početku mora- vlaštenog položaja među ljudima. koji govore o ostavljanju u zabludi
mo konstatirati osnovno pravilo o Prema tome, uputa je data i onima ili upućivanju čovjeka:
kojem ćemo govoriti dalje u ovom koji su zalutali, i onima koji su na
tekstu. Naime, čovjek nema pravo Dio naslovljenog ajeta: “Allah u
pravom putu, kao i narodima koji zabludi ostavlja onoga koga hoće”,
da pravda svoju zabludjelost (osta- su propali. Uzvišeni Allah je Semu-
janje na krivom putu) ili, pak, svoje vezan je za Božiju apsolutnu Vo-
du (narodu Saliha, a.s.) ukazao na
nemoralno ponašanje kao predo- pravi put ali oni su propali. “A Se-
dređeno stanje u kojem ljudska in- mud kad je posrijedi, njih smo Mi
cijativa ne dolazi do izražaja. Prije bili uputili, ali su slijepilo više od
bismo mogli kazati da se tu radi o Upute voljeli, pa ih sramna kazna
pogrešnom shvatanju osnovnih potresa obuze zbog onoga što su
temelja vjere. uradili.” (Fussilet, 17) Svako površ-
Časni ajeti koji govore o hidaje- no promatranje značenja ovog aje-
tu tiču se apsolutne Božije Volje. ta rezultira očekivanjem da je ovaj
Oni o dalaletu (ostavljanju nekoga narod spašen samo zato što mu
u zabludi), odnose se na relativnu je Uputa ukazana. Međutim, zbog
slobodu ljudskoga izbora. Kada go- toga što su voljeli više stranputicu
vorimo o ovim relacijama moramo doživjeli su kaznu.

24
lju, dok je drugi dio: “a na pravi put Uzvišeni Allah čini ovisnim o čovje- Vidjeli smo u predmetnom časnom
ukazuje onome kome hoće”, vezan kovom slobodnom izboru (ihtijar). ajetu da je htijela Božija Volja, svi
za čovjekov izbor. Na ovaj način se zaslužuje ili Bo- ljudi bi bili vjernici. Stoga, sloboda
Sve ajete koji pozivaju na Božije žija blagonaklonost, ili odsustvo čovjekova izbora se kreće, opet, u
“puštanje čovjeka da zaluta” tre- Njegove pomoći. “Ti reci: ‘Doista okvirima Njegove Volje. “A vi ćete
ba shvatiti u svjetlu drugih ajeta u Allah zabludi koga hoće prepušta, htijeti samo ono što Allah hoće,
kojima stoji da Allah nikoga ne na- a k Sebi upućuje sve one koji Mu Allah je, zbilja, sveznajući, mudri.”
vodi na stranputicu osim poročne i se obraćaju, one koji vjeruju i čija (el-Insan, 30) Uzvišeni Allah nikoga
one koji kidaju vezu s Gospodarom: srca nalaze smiraj u sjećanju na ne prisiljava na kufr. On upravlja
Allaha.’” (er-Rad, 27–28) svakog čovjeka onome čemu teži
“Time On mnoge prepušta zabludi,
Čovjek pada u nedoumicu kod njegovo srce. “Ako Allah zna da u
a mnoge Uputi vodi! A samo ogav-
miješanja suštine apsolutne Božije srcima vašim ima dobra ikakva,
ne grješnike prepušta zabludi, one
Volje i relativne čovjekove slobode. bolje će vam dati od onoga što bi
koji krše Allahov zavjet nakon što
Prije same realizacije ljudskih djela, uzeto od vas.” (el-Enfal, 70)
je sklopljen, i koji prekidaju ono što
je Allah naredio da se spaja, i koji ona su poznata uzvišenom Allahu Kao što smo vidjeli, riječ hidaje
čine nered na Zemlji. Takvi su stra- i zapisana u Njegovoj Knjizi, ali pri nosi u sebi značenje pokazivanja
dalnici!” (el-Bekara, 26–27) tome, nisu silom predodređena/ puta. “Mi mu put pokazasmo, bilo
determinirana. Ona su određena da zahvali ili da porekne.” ( el-In-
Čovjekovo skretanje s pravog
u Njegovom Znanju. Tamo gdje čo- san, 3) Pod sebil (što znači “put”),
puta je posljedica njegovih vlastiti
vjek nije slobodan, lišen je i odgo- spomenutom u ovom ajetu, misli
ponašanja i naklonosti, a ne rezul-
vornosti. Kada, gdje i kako će, napri- se na put u zbiljskom značenju ri-
tat neke samovoljne “predestinaci-
mjer, izlaziti i zalaziti Sunce, padati ječi. Dvije sintagme imma šākiren
je”, u konvencionalnom smislu ove
kiša i tako dalje tiče se apsolutne i imma kefūra jesu dva stanja za-
riječi. U svom komentaru na gornji
Volje. “A Gospodar tvoj stvara što mjenice u hedejnahu a ne riječi se-
ajet Zemahšeri naglašava aspekt
hoće i odabire! Njima ne pripada bil, tako vele mufessiri u tumačenju
slobodnog čovjekovog izbora i ističe
biranje!” (el-Kasas, 68) Međutim, navedenog ajeta. Ajet nam daje sli-
da “uzvišeni Allah ne navodi nikoga
čovjek je slobodan da ukroti svo- jedeće značenje: Ljudi su po pitanju
da zaluta osim onoga koji, kako On
ju strast, srdžbu, da ne laže, da ne upute dvovrsni – ili su zahvalni, ili
zna, neće nikada doseći vjerovanje;
bude munafik i slično. Naravno, tu su nezahvalni. Ali, bez obzira kakvi
i On ne vodi nikoga ispravno osim je i odgovoran. Pored ovoga, važno da budu, zahvalni ili nezahvalni,
onoga koji će, kako On zna, dose- je uvijek imati na umu da se relativ- Mi smo im u svakom slučaju Upu-
gnuti vjerovanje”. na ljudska sloboda ne može uzdići tu dali. Prema tome, zaista je put
Uzvišeni Allah napušta onoga iznad Božije Volje. Sve se dešava u kojim je upućen čovjek put slo-
koji će svjesno izabrati poricanje okvirima dopuštenja apsolutne Bo- bodne volje, a zahvala ili poricanje
i ustrajavati u poricanju Istine. žije Volje. Tako je čovjek slobodan koji proizilaze iz ove upute tiču se
On dariva Svojom blagonaklono- da učini nešto što proturiječi Boži- slobodne volje, čovjek je slobodan
šću onoga koji će svjesno izabrati jem zadovoljstvu ali ne može ništa odabrati koju želi. Po tom pitanju
vjeru. Ovo znači da konačni ishod da učini što proturiječi Božijoj Volji. nema prisiljavanja.

25
HILJADU I JEDNA KAP

Ebu’l-Hasan
Harakani, k.s.
Jedan od velikih evlija Ebu’l-Hasan Harakani (preselio
425/1033) je iz sela Harakan, koji se nalazi na jugu histo-
rijskog grada Bistama (sjeverni dio planine Elburz u Iranu).
Odlazivši veoma često iz Harakana u Bistam (uzastopno
dvanaest godina), Harakani koji je posjećivao turbe hazreti
Bajezid Bistamija (preselio 234/848) odgojen je pod nje-
govim ruhanijetom, postao je duhovnim putem jedan od
njegovih najodabranijih murida. Prema nekim predajama,
Bajezid Bistami je najavio dolazak velikog evlije iz Hara-
kana jos dva stoljeća ranije. Harakani koji je počeo kao
murid koji ne zna ni čitati ni pisati, uz Bistamijev himmet
i išarete u kratkom vremenskom periodu, naučio je čitati
Kur’an i učiti hatme.
S obzirom na posjete velikana poput Ibn Sine i Mahmuda
iz Gazne, Ebu’l-Hasan Harakanijeva djela i predavanja su
zapisana i skupljena u djelo nazvano Haru’l-Ulum; čak je
ostvareno i izdavanje prijevoda ovog djela (Ankara 1997).
Postoji mnogo nesporazuma oko mjesta mezara ha-
zreti Harakanija. Dok poznati geografičar Zekerijja Kazvini
(preselio 682/1283) tvrdi da je njegov kabur u Harakanu,
arapski putopisac Ibn Batuta (preselio 770/1368) u svom
putopisu pod nazivom Rihla objavljuje da je njegov kabur
u gradu Bistamu. Veliki turski putopisac Evlija Čelebi (pre-
selio 1095/1684) u svojoj Sejahatnami opisuje zanimljiv
događaj koji ukazuje na to da mu je kabur u Karsu. Evlija
Čelebi ovako kaže:
Dok je Lala Mustafa Paša renovirao kulu u Karsu, jedan
od poštenih i dobrih vojnika je Mustafa Paši ispričao jedan
svoj san: “U snu mi se ukazao neki sijedi i iznemogli starac,
i rekao mi je: ‘Mene zovu Ebu’l-Hasan Harakani, ja sada
ovdje živim; ako želiš neki znak i moj nišan, ispod mojih
nogu je neki bunar, iskopaj ga i ispod njega ćeš naći nešto
jako zanimljivo.’”
Kada je ovo rekao Lala Mustafa Paši, više od stotinu
vojnika se skupilo i kopalo bunar. U bunaru su našli veliku
četvrtastu i obojenu mermernu ploču. Kada su je uz tekbi-
re otvorili, na jednom kraju su našli lijepo ispisano finim
slovima “Ja sam šehid Harakani.” Njegovo mubarek tijelo
je bilo još uvijek svježe, zavoj koji je imao na ruci i ogrtač
su bili netaknuti, čak je njegova rana s desne strane još
uvijek krvarila. Islamske gazije su uz tekbire kabur vratili u
prvobitno stanje. Prvi put je u kuli Lala Mustafa Paša s div-
ljenjem napravio tekiju i džamiju u ime hazreti Harakanija.
Sejahatnama od Evlije Čelebije (Istanbul, 2006), 2/167–
168; Dijanet Islamska Enciklopedija 16/93–94.

26
Lav koji je Sultan koji se
nosio drva naučio edebu
Predanja govore da je neka grupa koja je došla u posjetu Sultan Mahmud (preselio 421/1030) iz Gazne je došao
Ebu’l-Hasan Harakaniju, dobila od njega savjet pri odlasku Ebu’l-Hasan Harakaniju u posjetu. Kada je u toku preda-
da prouče određenu dovu ako upadnu u neprilike. Ebu’l- vanja Sultan Mahmud zatražio da se ispriča neka predaja
Hasan im je rekao: “Ako vam se na putu desi nešto loše, o Bajezid Bistamiju, hazreti Harakani mu je ovako rekao:
sjetite me se i tražite pomoć.” “Bajezid je rekao: Ko me ikad vidi, može se nadati da ga
nikad neće zadesiti neka nesreća.”
Ali putnicima se ovo nije svidjelo. Zar se može ovako
tražiti pomoć?! Kada su krenuli, put su im presjekli lopovi. Sultan se usprotivi ovome: “Kako je to moguće? Zar je
Jedan od njih je spomenuo Harakanija i zatražio pomoć. njegov stepen veći od pejgamberskog? Mnogi poput Ebu
Ta osoba se spasila i pobjegla lopovima, a ostale su opljač- Džehla i Ebu Leheba su vidjeli pejgambera, a zaslužili su
kali. Kada se sve završilo, u čudu su se vratili kod šejha i džehennem.” Šejh mu ovako odgovori: “Pazi na svoj edeb!
upitali ga kako se uspio spasiti samo onaj čovjek koji ga (Ne pobijaj odmah). Resulullaha, a.s., mnogi osim ashaba
je spomenuo. Hazreti Harakani im je rekao: “Vi ste u tom nisu mogli vidjeti u pravom svjetlu (posmatrali su ga kao
trenutku Allaha dozivali zbog pomoći, ne zbog blizine. A običnog čovjeka).” Ovome dokaz je slijedeći časni ajet: “Vi-
Ebu’l-Hasan je od Allaha zatražio pomoć na pravi način. diš ih kako te gledaju, ali oni ne vide.” (el-Ea’raf, 198)
Da ste vi tražili pomoć od Ebu’l-Hasana, on bi učio dovu Ovo objašnjenje se svidjelo Mahmudu, pa je zatražio
za vas i pomoć bi stigla. Ako Allaha budete dozivali zbog savjet. Hazreti Harakani mu je ovo rekao: “Pazi na ove
nesreće, neće vam doći.” četiri stvari: čuvaj se grijeha, namaz klanjaj u džematu,
Jedne noći, Ebu’l-Hasan Harakani je rekao: ‘Večeras je budi darežljiv i budi milostiv prema Allahovim stvorenjima.”
negdje izbila svađa i toliko ljudi će biti ranjeno.’” Nakon Sultan Mahmud je tražio da učini posebnu dovu za nje-
nekog vremena, došla je vijest i potvrdila ovo što je rekao. ga. Šejh mu reče: “Mahmude, neka ti kraj bude mahmud
Zanimljivo je to da je istu noć neko ubio njegovog sina i (vrijedan slave).” Onda je sultan Mahmud pred šejha stavio
ostavio mu glavu ispred kućnih vrata, a on to nije znao. kesu zlatnika. A šejh je pred njega stavio kesu hljebova
Kada je šejhova žena neznalica rekla: “Šta se može reći napravljenih od ječmenog brašna. Kada je rekao “bujrum”
za ovog čovjeka! Dobija znanje o nekome nevažnom iz sultan je ubacio zalogaj hljeba i počeo se gušiti. Šta god
daljine, a ne zna za ubijenog sina ispred vrata.” Harakani bilo u pitanju, nikako nije prolazilo. Harakani reče: “Izgleda
reče: “Tako je. Ali dok sam gledao one iz daljine, podignut ti je hljeb stao u grlu”, te dodao: “Želiš li da nam ova kesa
je zastor za to. A za sinovu smrt, zastor je ponovo bio zlatnika stane u grlo? Vratite ovo!”
navučen.” Koliko god je sultan Mahmud bio uporan da uzme, nije
Ibn Sina (preselio 428/1037) koji je čuo za Ebu’l-Hasa- ga uspio ubijediti. Na kraju je tražio da mu da nešto za
nov ugled, krenuo je u Harakan da ga posjeti. Na vratima uspomenu. Pošto je uspomena u pitanju, šejh mu ponudi
je ugledao njegovu ženu i rekao joj da je došao šejhu u košulju. Kada je sultan Mahmud odlazio, šejh ustade na
posjetu. A žena koja je bila prgava i osoba koja nije znala noge. (A kada je došao nije mu ustao). Sultan reče: “Kada
njegovu vrijednost, reče mu: “Taj čovjek je lažljivac! Ti si se sam došao nisi uopće mario, a sada mi ustaješ na noge.
uzalud zamarao, nemaš potrebe da ga vidiš!” Šta je razlog ovome?”
Ibn Sina koji je saznao da je šejh otišao u drva, zaputio “Prvo si došao s carskim ponosom i zbog ispitivanja, a
se prema šumi. I šta će vidjeti, šejh je nakupio drva i stavio sada odlaziš skromno i u sufi-stanju. Prvi put nisam ustao
na lava da ih nosi. Hazreti Harakani koji je shvatio da je jer si bio vladar, sada ustajem jer si sufija.”
posjetilac išao kući i traživši ga došao tu, reče: “Da ja ne no- Sultan Mahmud je odatle otišao s namjerom da povede
sim teret sabura iz kuće, ni ovaj lav ne bi nosio moj teret.” sveti rat. Kada je rat počeo, upao je u brigu oko toga, onda je
Feriduddin Attar (prev. Sulejman Uludag), Tezkiretu’l- uzeo košulju koju je dobio za uspomenu i dovio za pobjedu,
Evlija (Istanbul, 1985), str. 696–704; Mevlana (pripremio te je iz rata i izašao kao pobjednik.
Amil Čelebioglu), Mesnevi-i Šerif, (Istanbul, 2000), 6/395– Tezkiretu’l-Evlija, str. 702–703; es-Samani, el-Ensab
415. (Bejrut, 1988), 2/347.

27
Emina Ćeman | OSOBINE VJERNIKA I VJERNICA

Iskreni i iskrene
“Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim
muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim
ženama, i strpljivim muškarcima i strpljivim ženama, i poniznim
muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji dijele zekat i ženama
koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i muškarcima
koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim
mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama
koje često spominju Allaha–Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku
nagradu pripremio.” (el-Ahzab, 35)

I
mam Er-Razi u svome tefsiru je u tom savjetovanju iskren, a to na najljepši način ophodili. Ukoliko
ovog ajeta kaže: je sidk – iskrenost.” bi neki od njih učinio nešto nepri-
“Allah, dž.š., spominje deset mjereno, sigurno bi bio upozoren
Iskrenost – na to. Jednom prilikom je Božiji
svojstava u spomenu žena: islam –
poslanik, a.s., bio upitan: “Može li
slijeđenje Allahovih propisa, iman – temelj imana vjernik biti kukavica?”
vjerovanje u ciljeve Allahovih propi-
Sidk (iskrenost, istinoljublje) je Da! – odgovorio je.
sa; mukellef prvo prihvata riječima
jedno od najuzvišenijih svojstava
sve Njegove propise i to je islam, Može li vjernik biti škrtica?
kojima se čovjek može ukrasiti.
a kada prihvati iskreno i srčano Iskrenost je temelj imana, kao što Može! – odgovori Poslanik.
Allahovu riječ i to potvrdi čvrstim je laž temelj licemjerstva, tako da
A može li vjernik biti lažac?
uvjerenjem – to je iman. Zatim ga se iskrenost i laž nikako ne mogu
to njegovo uvjerenje vodi ka dobrim naći zajedno osim da jedno ne po- Ne može! – odgovorio je.
djelima, pa on postane poslušan bijedi drugo. Poslanik, a.s., nije dao ni da se
rob, a to je treće svojstvo – kunut, Prvobitna obilježja musliman- djetetu laže kako bi mu se privu-
to jest poslušnost. Nakon vjerova- ske zajednice su bila iskrenost u kla pažnja. Ebu Hurejre, r.a., bilježi
nja i činjenja dobrih djela, vjernik ta pričanju, preciznost u izlaganju i hadis da je Poslanik, a.s., rekao: “Ko
djela upotpunjava, te poziva i druge pouzdanost u govoru. Naši časni kaže djetetu: ‘Dođi, evo ti!’, a ne da
na dobro i savjetuje svoju braću. On prethodnici su se jedni s drugima mu ništa, to mu se ubraja u laž.”

28
Sam je Poslanik, a.s., bio poznat vjeruje, a ti mu ustvari lažeš.” Abdul-Kadir
kao es-Sadikul-Emin (Iskreni i Po- Arapska riječ sidk (iskrenost) je
vjerljivi) još prije poslanstva. Evo izvedena iz harfova sad-dad- el-Gejlani
jedna lijepa crtica iz njegovog živo- kaf, a iz istih harfova je izvedena
Kada je preselio otac sejjid Ad-
ta. Naime, Abdullah ibn Ebi’l-Ham- i riječ sadīk, koja znači prijatelj.
Uistinu nije pravi prijatelj onaj bul-Kadira, dok je on još bio dječak
sa je rekao: “Zakleo sam se Boži-
jem Poslaniku, a.s., na vjernost još koji nam ne govori istinu, pa ma- od deset godina, njegova majka
prije nego što mu je došla Objava. kar nam se ona ne sviđala. prodade svo nasljedstvo koje je
Obećao sam mu bio jednu stvar i 3. iskrenost prema sebi iznosilo četrdeset zlatnih dinara.
dogovorio se da mu je donesem na
Iskreni musliman ne vara sebe. Dade mu novac i posla ga s ka-
jedno mjesto. Zaboravio sam na to
i sjetih se tek nakon tri dana. Do- On priznaje sam sebi svoje gri- ravanom koja je išla u pravcu Bag-
jehe, loše osobine i sramote, te dada, s ciljem da izučava šerijatske
đoh na to mjesto i nađoh ga kako
se trudi da ih što prije ispravi.
čeka. Reče mi: ‘Mladiću, dosta si me nauke. Reče mu majka: “Obećaj mi
A ispraviti neku mahanu može
namučio! Čekam te ovdje već tri da nećeš slagati, bez obzira na si-
samo onaj ko je svjestan njenog
dana!’” (Ebu Davud) tuaciju!” On joj obeća i karavana
postojanja.
krenu svojim putem.
Vrste Kada je laž Ubrzo na nju napadoše hajduci
iskrenosti dozvoljena? koji je potpuno opljačkaše i uhva-
Tri su vrste iskrenosti: tiše dječaka. Upitaše ga: “Imaš li
Prenosi Ummi-Kulsum, r.a.: “Ni-
1. iskrenost prema Allahu, dž.š. sam čula Poslanika, a.s., da je odo- novca?” Reče: “Da. Imam četrdeset
To je iskrenost u djelima poči- brio laž, osim u tri slučaja: čovjeku zlatnih dinara!” Oni se nasmijaše i
njenim u Njegovo ime. Tu nema koji kaže nešto u cilju pomirenja, pustiše ga.
mjesta pretvaranju i licemjerju, čovjeku koji kaže nešto u ratu i
Plijen donesoše svome vođi koji
a ukoliko neko učini dobro dje- čovjeka koji govori ženi i ženi koja
govori čovjeku!” (Muslim) ih upita: “Ima li da je još šta ostalo?”
lo ali neiskrenog nijeta, ono mu
neće biti primljeno. Primjer za to Rekoše: “Nije ostalo ništa. Jedino,
Naime, ukoliko bi se dogodilo da
nalazimo u suri el-Maun, gdje se se dvojica muslimana posvađaju, neki dječak reče da ima četrdeset
kaže: “A teško onima koji, kada dozvoljeno je iskoristiti laž s ciljem zlatnih dinara.” On upita: “Šta ste
molitvu obavljaju, molitvu svoju njhovog pomirenja, tako što će sva- uradili s njim?” Rekoše: “Nismo
kako treba ne izvršavaju; koji se kom pojedinačno kazati kako lijepo mu povjerovali, pa smo ga pustili.”
samo pretvaraju i nikome ništa mišljenje o njemu ima onaj drugi, Reče: “Dovedite mi ga!” Kada do-
ni u naruč ne daju!” Koliko je te da mu je iskreno žao zbog sva-
iskrenost važna, govori nam i vedoše sejjid Adbul-Kadira, vođa
đe i slično, čak ako nijedan od njih
slučaj kada je Allah, dž.š, prokleo dvojice to u stvarnosti nije rekao. hajduka mu reče: “Imaš li novca?”
Iblisa, jer nije htio učiniti sedž- Reče: “Da. Četrdeset zlatnih dina-
Dalje, dozvoljeno je slagati u
du Ademu, a.s., pa je on rekao: ra.” Reče: “Gdje su?” Odgovori: “Evo
slučaju neprijateljskog okruženja
“‘Gospodaru moj’ – reče – ‘zato ili rata, kada bi, naprimjer, musli- ih!” I dade ih vođi hajduka koji ga
što si me u zabludu doveo, ja man bio uhvaćen kao talac od kojeg upita: “Šta te je navelo da priznaš
ću njima na Zemlji poroke lije- bi se tražile informacije o njegovoj šta posjeduješ od novca?” Reče:
pim predstaviti i potrudit ću se zemlji.
da ih sve zavedem, osim među “Obećao sam majci da neću lagati!”
njima Tvojih robova iskrenih.’” Treći slučaj govori o lijepom Hajduk reče: “A ja sam tvojim sebe-
(el-Hidžr, 39–40) islamskom odgoju, zbog kojeg ne bi bom učinio tevbu (pokajanje)!” Po-
bilo lijepo kada bi supružnici jedno
2. iskrenost prema ljudima tom mu vrati novac i vrati sve što je
drugome govorili: “ružan si”, “nepri-
Imam Buharija bilježi hadis koji jatna si”, “dosadan si” i slično. Bolje bilo otuđeno od karavane, te naredi
glasi: “Teška li je prevara da svo- je da jedno drugome govore lijepe svome društvu da je prate dok ne
me bratu pričaš nešto u što on riječi, čak i ako one nisu istinite. prođu nesigurno područje.

29
Imam Rabbani k.s. | PISMO PRIJATELJU

La ilahe illallah
- lijek za nefsi emmaru
(Ovo pismo je poslano sejjidu Feridu el-Buhariju, a govori o pokuđenosti
nefsi emmare – duše koja naređuje zlo i njenoj urođenoj bolesti, te o
objašnjenju vezanom za odstranjanje njene bolesti)

Bio sam počašćen čitanjem pisma svog poštovanog brata. Neka uzvišeni Allah uveća Vašu nagradu,
uzdigne Vaš ugled, učini prostranim Vaša prsa i olakša Vaše djelovanje, hurmetom Vašeg najslavnijeg
djeda, neka su na njega i na njegovu porodicu najvrijedniji salavati i najpotpuniji teslimati.
Neka sve nas uzvišeni Allah učini postojanim u slijeđenju Poslanika, a.s., i tjelom i dušom, i vanj-
štinom i nutrinom, i neka se Allah smiluje robu koji na ovu dovu kaže – amin.
Htio sam napisati nekoliko pasusa u kojima bih se požalio na lošeg druga, onoga koji donosi kajanje,
na onoga koji posjeduje lošu narav. Pa se nadam da će isto biti saslušano s lijepim prijemom.
Znaj, poštovani gospodine, da je čovječijoj nefsi emmari (egu, duši koja naređuje zlo) urođena ljubav
prema ugledu i upravljanju ljudima. Njena cjelokupna ambicija se ogleda u uzdizanju nad savreme-
nicima. Njena stvarna nada je da sva stvorenja imaju potrebe kod nje, da svi slušaju njene naredbe
i zabrane.
Nefsi emmara ne želi biti ovisna niti potčinjena bilo kome. A sve to je, ustvari, njeno pripisivanje
božanstvenosti sebi (da’va el-uluhijje) i zazivanje partnerstva s njenim Stvoriteljem, a Koji je uzvišen
od bilo kakve sličnosti s bilo kim i Čija je vlast apsolutna.
Čak, ona nije sretna niti je zadovoljna ni spomenutim partnerstvom, nego želi biti jedinstvena u
svojoj vlasti. Želi da se svi samo njoj potčinjavaju.
U hadisi-kudsijji se navodi (da je uzvišeni Allah rekao): “Uzmi za neprijatelja svoga nefsa, jer je nefs u
neprijateljstvu sa Mnom!” (Učenjaci vele da je ovo od hadisi-kudsijja koje su objavljene Davudu, a.s.) Pa
je odgajanje nefsa na način udovoljavanja njegovim željama za ugledom, vođstvom i uzdizanjem nad
ljudima u suštini njegovo pomaganje u neprijateljstvu prema uzvišenom Allahu i njegovo ojačavanje
u tom pogledu. Zato je nužno uočavanje ovakve njegove ogavne situacije. U drugoj hadisi-kudsijji se
navodi: “Uzvišenost je Moj ogrtač a veličanstvo je Moj veo, pa ko htjedne i u najmanjoj mjeri da Mi
u njima dvoma bude ortak uvešću ga, ravnodušno, u Moju vatru.” (Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Ibn
Madže od Ebu Hurejre, a Ibn Madže bilježi i od Ibn Abbasa)

30
Cilj slanja vjerovjesnikā
Dunjaluk i jeste ponižen, omražen i proklet kod uzvišenog Hakka zbog toga što on podržava i
pomaže nefsa u njegovim željama. Opet onaj ko podržava dušmana svakako zaslužuje prokletstvo i
odbačenost. Dok je siromaštvo i ovisnost (fakr) ponos Muhammeda, alejhi ve ala alihi’s-salatu ve’s-
selam, jer u fakru nema postizanja nefsanskih želja nego je u njemu nefsanska nemoć. A cilj slanja
vjerovjesnika, alejhimu’s-salatu ve’s-selam, i mudrost šerijatskih obaveza je razbijanje i stavljanje
nefsi emmare u položaj nemoći. Vjerozakoni su došli kako bi otklonili prohtjev (heva) nefsa. Pa koliko
god se sprovede šerijata toliko se odbaci nefsanskog prohtjeva.
Upravo zbog toga je jedno djelo, po propisima šerijata, vrijednije za otklanjanje nefsanskog prohtjeva
od hiljadu godina duševnih uvježbavanja i borbi od strane i po uputama nefsa. Čak, ova uvježbava-
nja (rijadat) i borbe (mudžahedat), koje nisu usklađene svjetlim šerijatom, samo pomažu i ojačavaju
nefsanski prohtjev.
Brahmanci i Dževkijje ne manjkaju u svojim rijadama i mudžahedama. Međutim, pošto njihova
duševna uvježbavanja i borbe nisu u skladu sa šerijatom, oni od svog truda nemaju ama baš nikakve
koristi. Oni samo ojačavaju svoje nefsove.

Po propisu šerijata...
Tako je, naprimjer, jedan danek (srebreni novčić u vrijednosti šestine dirhema) koji je dat s namje-
rom davanja zekata, kojeg je naredio šerijat, korisniji u razbijanju nefsa od davanja hiljadu zlatnika
od strane nefsa.
Takođe je jedenje hrane na dan bajrama, po propisima šerijata, korisnije za otklanjanje nefsanskog
prohtjeva, od posta u trajanju od nekoliko godina od strane nefsa.
Obavljanje dva rekata sabahskog farza u džematu, a što je praksa Poslanikova, a.s., je vrijednije od
bdijenja cijele noći u nafilama uz ostavljanje džemata sabahskog namaza.
Ukratko, nije se moguće spasiti od nefsanskog prisvajanja vođstva i veličajnosti sve dok se nefs
ne očisti od svoje prljavštine. Neophodno je otklonuti nefsansku bolest kako čovjek ne bi dospio u
vječnu smrt (mevt ebedi).

Dobra riječ
Riječi: La ilahe illellah (nema boga osim Allaha), koje brišu nefsanska i prostorna božanstva (el-alihe
el-afakijje vel-enfusijje), su najkorisnija i najpodesnija za čišćenje i očišćenje nefsa. Velikani tarikata,
kaddesellahu esrarehum, su za čišćenje nefsa odabrali ovu dobru riječ (kelime tajjibe).
Sve dok je nefs u domenu nasilja, tvrdoglavosti, kršenja ugovora i nereda čovjek treba da obnavlja
svoj iman ovom kelimom (riječju). Alejhi’s-salatu ve’s-selam je rekao: “Obnavljajte svoj iman s riječima
la ilahe illellah.” Čak je neophodno stalno ponavljati ovu kelimu, jer je nefs stalno u dolini prljavštine.
O vrijednosti ove kelime prenosi se da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: “Kada bi se nebesa i zemlja stavili
na tas vage, a ova kelima na drugi tas, ovaj njen tas bi pretegnuo onaj prvi.”
Neka je selam na onoga ko slijedi Uputu i pridržava se slijeđenja Muhammed Mustafe, alejhi ve ala
alihi’s-salatu’l-ekmel ve’s-selamu’l-evfa.
(Imami Rabbani Ahmed Faruki Serhendi, k.s.: Mektubat, tom I, 52. pismo)

31
GOVOR STANJA

Trojica ashaba
Hadis
Resulullah, a.s., je prošao pored
Poslanik, a.s., je rekao: “Data mi je vrijednost nad svim ljudima
Ebu Bekra, r.a., a on je tiho učio
u trome: cijela Zemlja nam je učinjena mjestom sedžde i njen prah
Kur’an. Prošao je pored Omera,
nam je učinjen čistim, naši safovi su učinjeni poput melekskih safova r.a., a on je glasno učio Kur’an. I
i dati su mi ovi ajeti s kraja sure el-Bekare iz riznice ispod Arša iz koje prošao je pored Bilala, r.a., a on je
nikome prije meni nije dato niti će ikom iz nje poslije mene biti dato.” učio čas iz jedne, čas iz druge sure.
Ebu Bekru je rekao: “Prošao sam
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2399)
pored tebe, a ti učiš tiho.” Pa Ebu
Bekr reče: “Onaj s Kim govorim me
čuje.” Pa mu Poslnik, a.s., reče: “Po-
Dva svjetla digni glas malkice.” Omeru je rekao:
“Prošao sam pored tebe, a ti glasno
Ibn Abbas je ispričao: “Dok je Džibril,a.s., sjedio kod Vjerovjesnika, a.s.,
začuo je iznad sebe škripu, pa je podigao glavu prema nebu. Potom je učiš.” Omer reče: “Tako tjeram šej-
rekao: ‘Ovo je nebeska kapija koja se nikad ranije do sada nije otvorila.’ tana, a budim spavače.” Poslanik,
Zatim je s te kapije sišao melek, pa je [Džibril] nastavio: ‘Ovo je melek koji a.s., mu reče: “Spusti glas malkice.”
nikad do sada nije sišao na Zemlju.’ Potom je taj melek prišao Resulu- Bilalu je rekao: “Prošao sam pored
llahu, a.s., poselamio ga i rekao: ‘Muhammede, raduj se zbog dva svjetla tebe a ti učis čas iz jedne, čas iz
koja si dobio! Nijedan vjerovjesnik ih nije prije tebe dobio. To su Fatiha druge sure.” Bilal reče: “Mješam
Knjige i završetak sure el-Bekare (lillahi). Koji god harf od njih proučiš lijepo s lijepim.” Poslanik, a.s., mu
darovat će ti se!’” kaza: “Uči suru kakva ona jeste.”
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2360) (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2304)

70.000 meleka na dženazi


Tumačenje Fatihe
Enes ibn Malik je ispričao: “Izašli smo s Resululla-
hom, a.s., u bitku na Tebuk. Jednog je dana, dok smo Hasan el-Basri je rekao: “Uzvišeni Allah je s
bili na Tebuku, izašlo sunce s takvim svjetlom, zrakama nebesa objavio stotinu četiri kitaba (četiri kita-
i sjajem kojeg nismo nikada ranije vidjeli. Resulullah, ba/knjige i stotinu suhufa/listova). Njihova zna-
a.s., se čudio sjaju i svjetlu. Potom mu je došao Džibril nja je pohranio u četiri knjige: u Tevratu, Indžilu,
s Objavom. Upitao je Džibrila: “Kakvo je ovo sunce Zeburu i Furkanu. Potom je znanja iz Tevrata,
izašlo s ovakvim sjajem, svjetlošću i zrakama kakve
Indžila i Zebura pohranio u Furkanu. Potom je
nikad ranije nisam vidio?” Džibril odgovori: “Allahov
znanja Kur’ana pohranio u Mufessalu (sure koje
Vjerovjesniče, danas je umro Muavija ibn Ebi Muavija
se mogu učiti na dvaput na namazu, osim tival
el-Lejsi, pa je Allah poslao sedamdeset hiljada meleka
da mu klanjaju dženazu.” Potom ga je upitao: “S čim (dugih) i mukassar (kratkih) sura. Počinju od sure
je to zaslužio, Džibrile?” “Mnogo je učio Kul huvallahu el-Hudžurat pa do sure Ved-Duha). Zatim je zna-
ehad, i stojeći, i sjedeći, i hodajući, i danju i noću. Pa, nja Mufessala pohranio u Fatihi. Pa ko zna tuma-
ako želiš, Allahov Vjerovjesniče, da mu klanjaš dženazu čenje sure Fatihe, on je poput onog ko poznaje
i da se vratiš, ja bih ti smotao zemlju?”, reče Džibril. To tumačenje svih Allahovih objavljenih knjiga.”
je i učinio – klanjao je dženazu i vratio se.
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2371)
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2554)

32
Deset ajeta
Mesruk i Šetir
Ibn Mesud, r.a, je rekao: “Ko prouči deset ajeta iz sure el-Bekare na
početku dana neće mu se primaknuti šejtan dok ne omrkne, a ako ih Eš-Ša’bi je ispričao: “Jed-
nom su u Velikoj džamiji sje-
prouči kada omrkne neće mu se šejtan približiti dok ne osvane, niti će
dili Mesruk i Šetir ibn Šekl.
vidjeti išta loše u svojoj porodici i svom imetku, a ako ih prouči onome koga Kada su ih ljudi ugledali,
je zahvatilo ludilo taj će doći k sebi: četiri ajeta spočetka sure el-Bekare, okupili su se oko njih. Šetir
ajetu'l-kursiju i dva ajeta poslije njega i tri njena zadnja ajeta.“ tada Mesruku reče: ‘Ovi su se
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2412) okupili oko nas želeći da im
kazujemo. Pa ili ćeš ti kazi-
vati a ja ti svjedočiti ili da ja
Sura el-Mulk Hiljadu ajeta kazujem a ti svjedoči meni!’
Mesruk reče: ‘Kazuj, a ja ću
Ibn Abbas prenosi da je Ibn Omer prenosi da je Resulu- svjedočiti.’ Pa [Šetir] reče:
jedan od ashaba postavio llah, a.s., upitao: “Zar nema neko od ‘Abdullah ibn Mesud nam je
šator na nekakvom kaburu, govorio da je najveći ajet u
vas ko može učiti svake noći hiljadu
a nije znao da se radi o ka- Kur’anu – Allahu la ilahe illa
ajeta?” Prisutni upitaše: “A ko je u huvel-hajjul-kajjum (ajetul-
buru. Odjednom je začuo čo-
mogućnosti da uči hiljadu ajeta?” kursija).’ Mesruk reče: ‘Istinu
vjeka kako uči suru Tebareke,
kazuje.’ ‘I govorio nam je da
sve do kraja. Potom je došao Poslanik, a.s., reče: “Zar neko od
je u Allahovoj Knjizi ajet koji
Vjerovjesniku, a.s., rekavši: vas ne može proučiti Elhakumu’t- najviše donosi radost – ‘Reci:
“Allahov Vjerovjesniče, posta- Tekasur?!” ‘Moji robovi koji ste se prema
vio sam šator na nekakvom sebi ogriješili, ne gubite nadu
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2518) u Allahovu milost! Allah će,
kaburu, a nisam znao da se
sigurno, sve grijehe oprostiti;
radi o kaburu, kad u njemu
On, doista, mnogo prašta i On
čovjek uči suru Tebareke, sve Hajr-dobro je milostiv.’’ (ez-Zumer, 53)’
do kraja sure.” Resulullah, Mesruk reče: ‘Istinu kazuješ.’
a.s., mu je rekao: “Ta [sura] je Ibn Abbas je rekao: “Ko prouči ‘I govorio nam je da je ajet u
ona koja sprečava, spašava Kul huvallhu ehad kada ulazi svo- Allahovoj Knjizi u kojem je
od kaburskog azaba!“ joj porodici, zbog toga će i njegovu najjače prepuštanje (i osla-
porodicu i njegov komšiluk zadesiti njanje na Allaha) – ‘A onome
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, koji se Allaha boji, On će izlaz
hajr.”
2510) naći. I opskrbiće ga odakle
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2557) se i ne nada.’ (et-Talak, 2-3)’
Mesruk reče: ‘Istinu kazuješ.’
‘I govorio nam je da je naobu-
Svojstvo Milostivog hvatniji ajet u Allahovoj Knjizi
– ‘Allah zahtijeva pravednost,
Aiša, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., poslao jednog čovjeka na čelu
i dobročinstvo, i da se bližnji-
jedne vojne, a on bi svojim drugovima na namazima učio tako da je uvjek ma udjeljuje, i razvrat, i sve
završavao s Kul huvallahu ehad. Kada su se vratili, ispričali su to Resu- što je odvratno, i nasilje za-
lullahu, a.s., a on im je rekao da upitaju tog čovjeka zašto je to činio. Pa branjuje; da pouku primite On
kada su ga upitali vezano s tim, rekao im je: “Zato što je ta sura svojstvo vas savjetuje.’ (en-Nahl, 90)’
Mesruk reče: ‘Istinu kazuješ.’
Milostivog, pa je volim učiti.” Resulullah, a.s., je rekao: “Obavijstite ga da
ga Allah voli.” (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman,
2391–94)
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2539)

33
Almedina Tulić | ISLAMSKI EDEBI

Komšiluk
Č Tri grupe
ovjek je biće koje ima potre- bilo kakva druga potreba. U mahali
bu živjeti u društvu, daleko gdje sam do nedavno živjela desilo
od svake izolacije. Dakle, se da je jednu našu staru konu “za- susjeda
motivi koji počivaju na zdravom boljelo”, kako se to u narodu kaže, Pejgamber, a.s., podijelio je su-
razumu dovode do međusobnog u pola noći. Samo je pozvala svog sjede u tri grupe, a to su: susjed
približavanja ljudi i stvaranja uvje- prvog komšiju telefonom, i on ju je koji ima jedan, susjed koji ima dva
ta za društvo u kome vlada ljubav odmah bez pogovora odvezao u i susjed koji ima tri prava. Susjed
i međusobno pomaganje i u kome bolnicu, iako je i sam bio umoran koji ima tri prava je onaj koji je mu-
je rasprostranjena sigurnost. Islam i nenaspavan jer je kasno došao sliman i u rodbinskim je odnosima,
je vjera koja je uredila i regulisala kući s posla. Eto, koliko je važno tako da on zadobija tri prava: pravo
zdrav odnos između ljudi i Gospo- imati zdrav odnos sa svojim kom- susjedstva, pravo rodbinske veze i
dara svjetova, ali i između samih šijama, jer ovakvih slučajeva ima pravo islama; susjed s dva prava je
ljudi. na hiljade. osoba koja je susjed a musliman
Komšiluk je jedna od skupina je, dok je osoba s jednim pravom
U Kur’anu, a.š., između velikog
ljudi, odnosno sredina na koje je susjed nemusliman.
broja ajeta koji govore o očuvanju
Allah, dž.š., posebno ukazao broj- komšijskih odnosa, izdvojit ćemo Također, Ebu Hurejre, r.a., go-
nim ajetima ali i predajama Vje- slijedeći: “I Allahu se klanjajte i ni- voreći o tome koliko su dobri me-
rovjesnika, a.s. Komšilukom se koga Njemu ravnim ne smatrajte! đukomšijski odnosi važni, kaže
smatra po četrdeset kuća sa sva- A roditeljima dobročinstvo činite, i između ostalog da se time mogu
ke strane, s tim da bližnje komšije rođacima i siročadi, i siromasima, postići neke posebne deredže: “Ču-
su one s kojima se je u srodstvu i komšijama bližnjim i komšijama vaj se harama – bit ćeš najpobož-
i one imaju veća prava nego dalje daljnim, i drugovima, i putnicima niji čovjek; budi zadovoljan što ti je
komšije s kojima se nije u srodstvu. – namjernicima, i onima koji su u Allah propisao – bit ćeš najbogatiji
Islam podstiče komšije na iz- vašem posjedu. Allah, zaista, ne čovjek; budi dobar prema svom ko-
gradnju lijepih odnosa ispunjenih voli one koji se ohole i hvališu.” mšiji – bit ćeš vjernik; voli ljudima
ljubaznošću, toplinom, dobročin- Promatrajući redoslijed osoba kao što voliš samom sebi – bit ćeš
stvom i međusobnim posjećiva- spomenutih u ovom ajetu, vidimo musliman, i nemoj se puno smi-
njem. Također, na čuvanje svog ko- važnost njihova respektovanja i jati – jer često smijanje umrtvljuje
mšije od bilo kakva uznemiravanja, preferiranja jednih nad drugima. srce.”
bilo s ružnim govorom ili djelima i Roditelji i rodbina su stavljeni prvi, U proteklim lijepim mubarek
na strpljivost prema njima, upra- zatim siročadi i siromasi, koji su bajramskim danima osjetili smo
vo radi očuvanja dobrosusjedskih preči od susjeda, ali su zato komšije ljepotu tih dobrih međukomšijiskih
odnosa. klasificirani ispred putnika, upravo odonosa koji uvijek trebaju biti ta-
Komšije često mogu biti na svo- iz razloga koji je gore naveden, ko- kvi. Jedni druge posjećujemo, če-
ju ruku, rade stvari s kojima se mi mšije su stalno tu prisutne u od- stitamo Bajram, zajedno se radu-
ne bismo složili, ali zato su uvijek nosu na putnike koji povremeno jemo, častimo, poklanjamo, djelimo
tu, pri ruci, kada zatreba pomoć ili dolaze i odlaze. kurbane međusobno, uvažavamo

34
starije, široka smo srca, usrećuje-
mo djecu naših komšija darujući
ih slatkišima ili “bajram-bankom”.
Prava harmonija vlada u mahali.
Međutim, čim praznici prođu, tu
harmoniju naruši neka galama u
susjedstvu. Posvađaju se djeca u
svojoj igri i odmah mame nagnu
se preko prozora pa jedna drugu
vrijeđaju, braneći svaka svoje dije-
te, koje je bilo u pravu a koje nije.
No, ironično, dječija svađa trajala
je samo dan, sutradan se ponovo
igraju neke druge ili čak iste igre
kao da ništa nije bilo, ali zato će
mame ostati da se mjesecima ili
možda godinama ljute jedna na
drugu. Uslijed toga, i muževi tih
kona zašute jedan na drugog, da
ne bi došli na hator svojim žena-
ma, te se ponašaju kao neprijatelji
jedni drugima, otračavajući dalje
po mahali ko je za šta kriv, oprav-
davajući time svoju ljutnju. A ima
i takvih komšija koje raduje da taj
jaz još više prodube, da podupiru tu i galamom svoje komšije. Kad god da li je negov susjed gladan, neće
bespotrebnu ljutnju, kako bi tako bih s prijateljicom ispred kuće ka- ga vrijeđati, neće bacati smeće u
hranio neke svoje loše navike, time hvenisala, ona bi nam pokvarila njegovu avliju, čašćavat će ga, ču-
svjesno prekidajući komšijske od- ćeif. vati i paziti na njegovu djecu kao na
nose. Musliman nije dužan lijepo se svoju, razgovoriti ga i biti uz njega
u slučaju žalosti ili nevolje, a ako
odnositi samo prema komšiji mu-
prodaje kuću prvo njemu ponuditi
Nema kod slimanu, nego i prema komšiji ne-
i, naravno, u slučaju smrti, otići će
muslimanu mora imati lijep i ko-
nje dobra! rektan odnos, što naravno govori
mu na dženazu.
Međutim, za loše odnose u kom- o toleranciji i fleksibilnosti islama. Nema sumnje da je u druženju i
šiluku postoje brojne predaje. Islam dobrim komšijskim odnosima čo-
Također, mora se čuvati i pošto-
se bori protiv ovakvih vrsta sebič- vjekovo dobro i na dunjaluku i na
vati moralni integritet svoga kom-
nosti i uznemiravanja, pa je tako ahiretu. Abdullah ibn Hasan veli:
šiji; poštovati njegova porodica i
poznata predaja koju prenosi Ebu “Čovječe, nastoj da imaš mnogo
trba se s potrebnom odgovornošću
Hurejre o ženi koju su hvalili Vjero- iskrenih drugova! Najmanje što
odnositi prema njoj. To povjerenje
vjesniku, a.s., da noću klanja, danju ćeš od njega dobiti je njegova dova
posti i djeli sadaku, ali da uznemi- se nikako ne bi smjelo zloupotrije-
za tebe nako tvoje smrti.” Ovo se
rava svojim jezikom svoje komšije, biti, kao što je danas često slučaj,
može odnositi i na komšije – ako
na što je Poslanik, a.s., energično tako što komšija uđe u kuću nekog
budemo dobre komšije, vjerovat-
ustvrdio: “Nema kod nje dobra! svog susjeda kad on nije kod kuće, no ćemo zaslužiti da nas se sjete
Ona je stanovnica džehennema.” pa poslije pričama i sumnjama ni- kojom dovom. Islam usmjerava i
Ova me predaja podsjeti na jednu kad kraja. podstiče komšije na međusobnu
konu moje prijateljice koja je stalno Pravi, dobar komšija, vjernik, saradnju, kako bi izgradili kompak-
uznemiravala svojom lošom naravi neće nikada zaspati a da ne provjeri tno i prosperitetno društvo.

35
Ali Tantavi | SUVER VE HAVATIR

Nova godina (II)

B
ježimo od sebe i uništava- koji pije vodu iz mora, koliko god putnik zastaje i sjeo obračunavati
mo svoje živote slastima i pio sve je žedniji. Takva je i slast kao što trgovac obračunava.
stvarima koje zamišljamo i imetka.
Gledam ovaj naš život koji živi-
kojima žudimo, ali ih ne dostigne- Zaista siromah koji spava u kući mo i vidim nas kao povorku auta
mo, ne ostvarimo. od gline, jede ječmeni hljeb, hoda u koja prolaze ludo i brzo, preticaju-
Kada sam gledao izdanje knjige poderanim cipelama ili se vozi na ći se. Želja svakog je da pretekne
Ibnul Dževzija Sajdul hatir, kojem kolima koja vuče magarac, misli da ono drugo i ostavi ga iza sebe. Ali
sam ja predgovor i komentar na- kada bi spavao jednu noć na poste- kada bih upitao vozače gdje idu i
pisao, našao sam u knjizi velike lji bogataša, jeo na njegovoj trpezi zašto žure, ne bih našao kod njih
riječi: “Zaista su slasti dunjaluka ili vozio njegovo auto stekao bi sve
odgovor.
uzōrci, primjeri koji se izlažu a ne slasti. Ali bogataš koji je navikao na
prihvataju.” sve to ne nalazi u tome slast, već Utrka za imetkom, utrka za sla-
nalazi bol ako šta izgubi od toga. stima, utrka za položajima, utrka
Uzorci (reklame) za pokazivanje i na svakom putu dunjaluka.
Mladić koji nije poznat, želi da po-
ponudu, a ne za prodaju i nabavku, stane poznata ličnost, da radiosta-
pa ti se veselis viđenju toga, ali ne nice ponavljaju njegovo ime, novine
možeš to da posjeduješ. Uzmite objavljuju njegove članke i da narod
najveću slast dunjaluka, vidjet ćete priča o njemu. Ali poznata ličnost
da ona u stvarnosti traje samo tre- koja je navikla na to ne interesuje
nutak, minutu ili dvije minute, osje- se puno i ne brine toliko o tome.
tiš i pomisliš da si stigao do nje a
onda vidiš da si je već izgubio. Ona
nije do umanjeni uzorak za slast Slasti
ahireta. Ovdje traje minutu samo, dunjaluka –
a tamo vječito.Ti si u toj slasti kao
onaj kome je data kašika da pro-
fatamorgana
ba hranu i vidi kakav ima okus, pa Zaista slasti dunjaluka su kao
ako mu se svidi kupi sebi još kako fatamorgana. Znate li šta je to? Iz
bi se zasitio. Okus je na dunjaluku daljine vidiš jezerce a kada se pri-
a zasićenje na ahiretu. Tako vidite bližiš nađeš samo pustinju. To je
nemoralnog čovjeka koji pati za voda, ali iz daljine!
seksualnim naslađivanjem iako Oprostite čitaoci ako mislite da
se stalno sladi haramom. Poznaje vas opominjem i osiromašujem.
stotinu žena, zatim upozna jednu Ne želim propovjed niti asketizam,
poslije tih sto, pa je poželi kao da niti sam ja od vaiza asketa, ali su
nije nikada ženska ni vidio. Tako to sinule misli, dojmovi koji su me
bude sve dok mu tijelo ne oslabi i probudili da smo u prvom danu
žudnja ne popusti. On je kao žedni muharrema, pa sam zastao kao što

36
Zatim završi životni vijek pa U restoranu Pogledao sam u narod i rekao
ostavimo sve ono u čemu smo se bratu koji je bio sa mnom: “Ovo je
utrkivali, sve prođe, pa i mi. na aerodromu naš život. Prionemo za jelo i piće i
Zastanimo na trenutke na po- Kada sam htio putovati iz Bejru- ostale stvari našeg života, kad po-
četku svake godine pa se upitajmo ta za Džiddu sjeo sam u restoran ziv pozove (kome je red došao) da
šta smo dobili i postigli ovim utr- na aerodromu. Čekao sam i ručao, ide tamo kuda se uputio; u šume
kivanjem? Zar nije prava zarada i a restoran je bio pun. Svi su jeli, pili Afrike, u snijeg Sibira, na razo-
postignuće na drugoj strani, a ne na i razgovarali kao što sam i ja jeo, nodna mjesta Pariza ili na mjesta
onoj kojoj se svi okreću i smatraju pio i razgovarao. Kada ih pogledaš znamenitosti New Yorka. Tko bude
da je prava zarada na toj strani? pomisliš da su nerazdvojni drugovi spreman za putovanje, obavljenih
Zaista je ovaj dan nama opomena i da se njihove skupine neće razići potreba, spremnih torbi i lahkog
da će naredna godina proći kao što i razdvoijiti. Ali s bejrutskog aero- tereta prođe i ode smiren, a čiji red
je prošla prethodna i da svaka od droma, na koji slijeće svaki četvrt dođe a nije spremio stvari i nije
njih nosi sa sobom po dio od našeg sata avion i uzlijeće s njega, ne ne- obavio potrebe otići će bez popu-
života, dok nam život ne skonča. Pa tbine i nespreman.”
stane zvuk aviona a već se čuje s
preduzmimo mjere za ono što je
razglasa: putnici aviona (BOAC), koji Zar se nećemo spremiti na pu-
ostalo i budimo jedan dan u godini
ide za London neka se pripreme tovanje koje moramo putovati i pri-
od onih koji preporučuju istinu i od
onih koji preporučuju strpljenje. za ukrcavanje, pa grupa prisutnih premiti poputbinu za to putovanje
ostavi jelo i piće, ustanu i odu. koja neće koristiti drugome? Ili mi
U časopisima čitate cijenjen go-
vor koji vas obogaćuje i lijep govor Zatim pozove: putnici aviona zaboravljamo smrt koja je ispred
koji vas razveseli i sve je to dobro, (KLM), koji ide za Džakartu, pa lju- nas misleći da je to nešto najuda-
ali je bolje od toga da poslušate ri- di ostave jelo i piće, ustanu i odu. ljenije od nas, a ustvari je nešto
ječ koja će vas podsjetiti na ahiret i Avion za Ameriku, drugi za Kongo, najbliže nama. Molimo za mrtve i
koja će vam koristiti na dan izlaska treci za Iran, četvrti za Moskvu i klanjamo im dženaze a razmišlja-
pred vašeg Gospodara. tako dalje. mo o dunjaluku kao da ćemo na
njemu vječno ostati i razmišljamo
kao da je smrt propisana svim lju-
dima osim nama.

Braćo čitaoci
Zaista živimo sve dane u ne-
maru, pa obratimo pažnju danas
i zastanimo kao što putnik zasta-
ne na stanici, da vidi koliko je puta
prešao a koliko mu je ostalo da pre-
đe? Otvorimo svoje bilježnice kao
što trgovac otvara svoje da vidimo
šta smo postigli i zaradili u godini
koja je prošla, a šta smo izgubili?
Ispružimo ruke i kažimo: “Gospo-
daru naš, oprosti nam ono što je
prošlo a pomozi nam u onome što
predstoji. Svojom plemenitošću i
dobrotom podari nam lijep svrše-
tak. Oprosti nam grijehe i otkloni
od nas loša djela i uzmi nas k Sebi
s čestitima.”

37
Imam Muveffak ibn Ahmed el-Mekki | MENAKIB EBI HANIFE

Ebu Hanife
Tri kategorije vjernika da će mu biti nanesena nepravda u Njegovoj vlasti i
pravednosti. Jede leš, a to je riba kada se izvadi iz vode.
Kada su ga pitali o tome šta je iman, Ebu Hanife je Klanja bez rukua i bez sedžde, odnosi se na dženazu
rekao: “To je spoznaja (ma’rifet), potvrđivanje (tasdik), namaz. Svjedoči nešto što ne vidi, a to je njegovo svje-
izjašnjavanje (ikrar) i pokoravanje (islam). Ljudi se po dočenje da nema boga osim Allaha. (U drugoj predaji
pitanju potvrđivanja (tasdik) dijele u tri kategorije. Ima da svjedoči Kijametski dan.) Prezire istinu, odnosi se
ih koji potvrđuju Allaha i ono što je došlo od Njega na njegovo preziranje smrti i bježanje od nje. Voli fit-
srcem i jezikom; ima onih koji potvrđuju jezikom a neluk – kušnju, a to je imetak i porod.”
niječu srcem i ima onih koji potvrđuju srcem a niječu Onda je čovjek ustao i poljubio Ebu Hanifu u glavu i
jezikom. Onaj ko potvrđuje Allaha i ono što je došlo rekao: “Svjedočim da si ti riznica znanja i molim Allaha
od Njega srcem i jezikom, taj je kod Allaha a i kod ljudi da mi oprosti sve što sam o tebi pričao.”
vjernik – mu’min. Ko potvrđuje jezikom a niječe srcem,
taj je kod Allaha nevjernik a kod ljudi vjernik, jer ljudi
ne znaju šta je u njegovu srcu. Oni su obavezni da ga Ima jednu mahanu
zovu vjernikom jer je njegovo potvrđivanje šehadeta
Bio neki čovjek u Kufi koji je govorio da je hazreti
očito, a ne trebaju se baviti stvarima njegova srca. Ima
Osman ibn Affan bio židov. Ebu Hanife mu je otišao i
i onih koji su kod Allaha vjernici a kod ljudi nevjernici.
rekao: “Došao sam ti kao prosac.” Čovjek je pitao: “A
To zbog toga što je čovjek kod Allaha vjernik a kod ljudi
za koga?” “Prosim tvoju kćer za čovjeka koji je pleme-
pokazuje nevjerovanje svojim jezikom, prikrivajući se.
nita roda, bogat, hafiz Kur’ana, noći provodi u namazu,
Oni koji ga ne znaju, zovu ga prikrivenim nevjernikom
mnogo plače iz straha od Allaha.” Čovjek je rekao: “I
a kod Allaha je vjernik.”
manje od toga bi mi bilo dosta i bio bih zadovoljan,
Ebu Hanife.” Onda je Ebu Hanife rekao: “Samo on ima
Riznica znanja jednu mahanu.” Čovjek je pitao: “A šta to?!” Ebu Ha-
nife je rekao: “Židov je.” Čovjek je rekao: “Slava Allahu!
Bilježi se od Muhammeda ibn Mukatila da je neki Zar hoćeš da kćer udam za židova?!” Ebu Hanife je
čovjek krenuo Ebu Hanifi i pitao ga: “Šta kažeš o čo- rekao: “Nemoj, ali je Vjerovjesnik, a.s., udao svoju kćer
vjeku koji se ne nada džennetu, ne boji se Allaha, ne za takvog židova.” Onda je čovjek rekao: “Estagfirullah
boji se džehennema, jede leš, klanja bez rukua i bez i kajem se Allahu za ono što sam govorio o hazreti
sedžde, svjedoči nešto što ne vidi, prezire istinu i voli Osmanu.”
fitnu – kušnju?”
Ebu Hanife se okrenuo svojim prisutnim učenicima
i prijateljima i pitao ih za odgovor. Neki su rekli da je
Izuzeće u zakletvama
takav nevjernik, a drugi su šutili. Prenosi se od Ebu Jusufa da je Mensur pozvao Ebu
Tad je Ebu Hanife rekao: “Ovaj čovjek koji se ne nada Hanifu sebi. Rebi’ koji je bio Mensurov savjetnik, a gajio
džennetu nada se Allahu, a kako se te dvije nade mogu je neprijateljstvo prema Ebu Hanifi, rekao je: “Emiru’l-
uporediti. Ne boji se džehennema, ali se boji Gospodara mu’minine, ovaj Ebu Hanife suprotstavlja se stavu
džehennema. Ne boji se Allaha u smislu da se ne boji tvog pretka Abdullaha ibn Abbasa, r.a., koji kaže da

38
čovjekova zakletva, kada se zakune za nešto a onda
kaže inšallah – ako Allah da, pa makar i nakon nekoliko
dana, važi. Ebu Hanife ne dozvoljava da se istisna –
izuzeće izgovori osim uz zakletvu, bez pauziranja.” Ebu
Hanife je tada rekao: “Emiru’l-mu’minine, Rebi’ tvrdi
da vojska nije obavezna na poslušnost tebi.” Halifa je
upitao: “A kako to?” Ebu Hanife je odgovorio: “Oni će ti
se zakleti na vjernost i poslušnost, a onda će doći ku-
ćama i izgovoriti izuzeće pa će njihova zakletva postati
nevažeća.” Mensur se nasmijao na ove riječi i rekao:
“Rebi’, nemoj pokušavati ništa s Ebu Hanifom.” Kada
je Ebu Hanife izašao, Rebi’ mu je rekao: “Htio si me
ubiti.” Ebu Hanife mu je odgovorio: “Ti si htio mene, a
ja sam oslobodio i tebe i sebe.”

Naređuje li pravedno
Abdulhamid ibn Gajjas je pričao: “Ebu Abbas Tusi
je imao hrđav stav o Ebu Hanifi a Ebu Hanife je to
znao. Kada je Ebu Hanife bio kod Ebu Džafera, hali-
fe, pred mnogo ljudi je Tusi rekao: ‘Danas ću pogubiti
Ebu Hanifu.’ Otišao je Ebu Hanifi i rekao: ‘Ebu Hanife,
emiru’l-mu’minin pozove nekog od nas i naredi da ga
se pogubi, a ne zna ni ko je taj čovjek. Ima li pravo da
ga pogubi?’ Ebu Hanife je pitao: ‘Ebu Abbase, a da li
emiru’l-mu’minin naređuje pravedno ili nepravedno?’
Ebu Abbas je rekao: ‘Sudi po pravdi.’ Ebu Hanife je
odgovorio: ‘Onda će se izvršiti ono što je naredio ma
kako izgledalo.’ Poslije je Ebu Hanife rekao onim oko
sebe: ‘Htio je mene svezati ali sam ga spetljao.’”

Pohapšeni lopovi
Kajs ibn Rebi’ priča: “Bio sam kod Ebu Hanife i došao
je neki čovjek i sjeo. Bio je potišten i brižan. Rekao
je: ‘Ebu Hanife, neki lopovi su mi ušli sinoć u kuću i
iznijeli sve što su mogli ponijeti. Jednog od njih sam
prepoznao jer je moja mušterija i dolazi u istu džamiju i reci da pošalje policiju. Reci mu da izda naredbu da
u kojoj i ja klanjam. Kad je taj lopov vidio da sam ga se svi okupe u džamiji u kojoj klanja tvoj brat i da niko
prepoznao, uzeo me i svezao, a onda natjerao da se ne smije izostati. Policajcu reci da iz džamije izlaze
zakunem na razvod, oslobođenje svih mojih robova i da jedan po jedan pored tvog brata i da policajac za svakog
ću sve što imam podijeliti siromasima ako spomenem pita: Je li to taj? Brat neka odgovara za onog ko nije:
njegovo ime, nekome kažem o njemu, ukažem prstom Nije taj. Kad izađe kradljivac i policajac upita brata da
ili glavom na njega. Bojim se da ako tako uradim da ću li je to taj, neka brat šuti i neka ništa ne govori niti
pogaziti svoje zakletve. Možeš li mi, Allaha ti, pomoći, klima glavom, niti pokazuje ikakav drugi znak.’ Tako
Ebu Hanife?’ Ebu Hanife mu je rekao: ‘Idi i pošalji mi je policajac uhapsio kradljivca i odveo ga svom šefu, a
čovjeka kojem vjeruješ. Čovjek je otišao i poslao mu lopov je prokazao svoje pomagače. Ukradena roba je
svog brata. Ebu Hanife mu je rekao: ‘Idi do upravitelja vraćena čovjeku a svi lopovi su završili u zatvoru.”

39
Salih Sidki Hadžihuseinović Muvekkit | TARIH-I BOSNA

Muvekkitove zanimljivosti

S
alih Sidki Hadžihuseinović Muvekkit napisao je je ulagao veliki trud u vjerskom prosvjećivanju stanov-
Povijest Bosne (Tarih-i Bosna) na osmanskotur- ništva spomenute kasabe i širenju islamskog obrazo-
skom jeziku prije nekih stotinu trideset godina. vanja, i tako bio uzrokom prelaska na islam stanovnika
To je prva pisana povijest Bosne pod osmanskom vla- toga kraja. Sve kršćansko stanovništvo sela Vesela, u
šću, a Muvekkit prvi Bošnjak koji je koristio studije i spomenutom kadiluku, primilo je islam zahvaljujući
djela historičara iz susjednih zemalja. Danas možemo poticajnom djelovanju spomenutog učenjaka. I njihov
sa sigurnošću tvrditi kako se radi o nemjerljivom blagu svećenik po imenu Panča učio je pred navedenim i u
na nekih 1.300 stranica (izdanje el-Kalema iz 1999. jednoj godini uspio naučiti napamet časni Kur’an, pa su
godine u dvije knjige). Ova vrsta literature ima svoju ga tamo postavili za muallima u mektebu. On je Boga
posebnu težinu danas u vrijeme afirmacije bošnjačke molio da njegovi potomci, s oca na sina, budu musli-
kulture i borbe za njen identitet i državu Bosnu i Her- mani. Zaslugom spomenutog učenjaka, muslimansko
cegovinu. Kako se radi o obimnom štivu koje zahtijeva stanovništvo navedene kasabe prilično se uvećalo,
puno vremena u iščitavanju, za naše cijenjene čitaoce a i dalje se širi. Budući da nije bilo dovoljno vode za
u nekoliko nastavaka napravit ćemo kratki izbor naj- piće, mjesno stanovništvo se mučilo i oskudijevalo
interesantnijih događaja kroz bogatu povijest Bosne. vodom. Nije bilo u blizini izvora koji bi se tamo doveo,
U ovom tanahnom “skidanju prašine” sa starih ćitaba a u mjestu Ajvatovici, pet čejreka sata hoda udaljenoj
želimo naše čitaoce navesti na iščitavanje ove vrste od spomenute kasabe, izvornu vodu pregrađivala je
literature podsjećajući ih da je ipak “historija učiteljica jako velika stijena. Ova potreba stanovništva, koja se
života”. prenosi predajom, zadovoljena je pokretanjem duhov-
nih snaga spomenutog šejha. On se sklonio pod okrilje
Božijeg spasa i svakog jutra, prije izlaska sunca, na
Dolazak Ajvaz-dede spomenutoj stijeni, izlazio je na brežuljak i tu boravio
u pobožnosti, moleći da se spomenuta stijena, Božijom
“Poslije osvojenja Bosne, u Bosnu je došla jedna svemoći, raspukne. Tako je činio punih četrdeset dana.
osoba pohvalnih svojstava iz krajeva Anadolije, po Četrdesetu noć usnio je da se stijena rascijepila i da
imenu Uvejz-dede. Tom prilikom naselio se u kasabu voda teče. U zoru se digao i sa muridima i učenicima
Prusac, koja se ubrajala među veće kasabe. Godinama otišao do spomenute stijene i vidio kako je, uistinu,
stijena prepukla po sred sredine i voda teče. Tamo je
Prusac uzvišenom Bogu iskazao veliku zahvalnost, a onda je u
znak velike radosti ispaljeno iz pušaka, pa su se veseli
u kasabu vratili. Iza toga napravljeni su čunkovi i voda
dovedena u kasabu Prusac.” (knjiga I, 74–5)

Znakovi oko Tuzle


“U srijedu, 7. safera 1283. godine (21. VI 1866) oko
dva i po sata (ala turka) na nebu, na jugoistočnoj strani,
pojavio se jedan vatreni stup u obliku prizme, iznad
kasabe Donja Tuzla, i pao u područje brda, pa se iza
toga na mjestima gdje je pao pojavio jedan dugačak
stup prema nebu. To je trajalo oko jedan sat.
Isti dan i u isti sat pojavilo se, također sa jugoistočne
strane neba, nešto u obliku sofre za jelo, sjajnije od

40
sunca i uz njega nešto poput četvrtastog oblika, a uz Žaba u stijeni
to i iza njega nešto poput šarene zastave, opet s gornje
strane gore spomenute kasabe, spustilo se na jednu “U to vrijeme (1872) hadži Mehmed-aga Merdan,
uzvisinu. Nakon ovih znakova, pokazala se jedna bijela viđeni stanovnik kasabe Kreševo, Fojničkog kadiluka,
linija, dugačka i kao platno protezala se sa neba do u Sarajevskom sandžaku, kopajući željeznu rudu na
zemlje. To je potrajalo jedan sat i nestalo. dubini od sto i četiri aršina, našao je jednu crnu stijenu,
oko dvije oke tešku. Kada je iznesena vani i razbijena, u
Također, isti dan, oko tri sata (ala turka) niže od na-
njoj je nađena jedna mala žaba. Nakon što je izvađena
vedene kasabe, u selu Milešiću, s neba sa jugoistočne
iz kamena, živjela je još oko dvije minute i uginula.”
strane, spustila se vatra i u vidu zračnog kovitlaca, pa
(knjiga II, 1154)
je pala po prilici na neka mjesta oko kasabe Bijeljina
i Janja. Taj kovitlac bio je debeo oko dva pedlja, a dug
dva aršina. Pošto se spustilo s neba na jugoistočnu Jabuke dva puta rađale
stranu nešto crveno kao vatra, ostala je duga dimna
zavjesa. Ta dimna zavjesa zabila se na mjestu gdje se
spustila i polahko nestala. Ovi predznaci su se vidjeli
isti dan i u kadiluku Brčko. Kada je potom izvršen uvid,
odmah nakon spuštanja, na mjestima kod navedene
kasabe gdje se to dogodilo, nije se vidio nikakav trag
niti je bilo ikakvih promjena.” (knjiga II, 1122)

Kreševski zmaj
“Žena Tadije Nikočića, iz sela Draževića, u nahiji
Kreševo, u kadiluku Fojnica, u Sarajevskom sandžaku,
kada je otišla da donese drva i odmakla se od svo-
je kuće oko pet minuta daleko, usput sabirući drva u
breme, ugledala je zmiju, pa je uhvatio strah i pobjegla
je. Kada je njen muž, spomenuti Tadija, vidio kako je
izbezumljena, upitao je šta joj je bilo, pa kada je žena
sve to ispričala, on je uzeo kolac i dugu dvocjevku s
namjerom da ubije tu zmiju i otišao je do mjesta gdje “Tih dana je klima bila vrlo blaga, dani su bili lijepi,
se ta strašna zmija krila. Kada je ugledao tu grdo- kao da su ljetni, pa su stabla voća, pošto su dala po
siju svojim očima, njega je obuzeo strah. Smeo se, prvi plod, po drugi puta cvjetala. Tako je u bašči Mula
pa nije mogao da puškom opali. Za sve vrijeme dok Torbe Saliha, stanara Čoban mahale, u Sarajevu, iza
je on razmišljao ta zmija nije očiju s njega skidala. tog drugog cvjetanja jabukovo stablo dalo plod, koji je
Konačno se pribrao, pa je ispalio puščani hitac na nju; ponovo dospio 12. ša’bana 1289. godine (15. X 1872).
nije je pogodio u glavu, nego se puščani metak zabio Te prispjele jabuke se nisu ni po čemu razlikovale od
u njen trbuh. Zmija je zbog toga što su joj se prosula prvog roda, čak im je ukus bio dobar. ” (knjiga II, 1155)
crijeva pustila jedan strašan krik koji su čuli i ljudi na
udaljenosti od pola sata hoda i preplašili se. Kada je
zmija bila ranjena i kada je spomenuti Tadija vidio da
Koza okozila janje
hoće da ga napadne, u strahu nije mogao ispaliti drugi “U to vrijeme (1869) je jedna koza Mitra Plantasa,
metak, nego ju je napao kocem, i teškom je mukom iz sela Berković u kadiluku Stolac, okozila jedno jare
ubio. Kada su pridošli seljaci, izmjerili su zmiju i ispo- i jedno janje. Glava toga janjeta bila je slična jaretu,
stavilo se da je bila teška trideset i pet oka, a dugačka dok se ostali dijelovi nisu ni po čemu razlikovali od
dvanaest aršina. (Oka = 1200 gr., aršin = 60 cm) To je janjećih.” (knjiga II, 1138)
zapisano 18. rebiu-l-ahira 1284. godine (19. VIII 1867).”
(knjiga II, 1128) Uredio i odabrao: hfz. dr. Džemail Ibranović

41
Mehmed Ćeman | OSMANSKO CARSTVO

Do Zlatnog roga
U
četvrtak, 12. aprila, sultan Fatih je naredio da opremom i ljudstvom. Kad su brodovi bili nadomak
flota izvrši proboj u Zlatni rog. Čim su se pribli- moreuza, sustigao ih je jedan teretni bizantijski brod
žili lancu na ulazu u zaljev, osmanlijski mornari natovaren žitom kupljenim na Siciliji. Sva četiri broda
su otvorili paljbu iz topova na kršćanske lađe usidrene su bez poteškoća uplovila kroz Dardanele koji nisu bili
u Zlatnom rogu. Istovremeno su odapinjali zapaljive čuvani. Već 20. aprila, brodovi su bili u Mramornom
strelice i pokušavali presjeći konopce kojima su bila moru nadomak Istanbula. Kad su ih ugledali opsa-
vezana sidra kršćanskih brodova. Međutim, nije bilo đeni stanovnici, bili su više nego ushićeni od radosti.
skoro nikakvog uspjeha. Kršćani su bili u mnogo boljoj Ugledao ih je i admiral Baltaolu i odmah pokrenuo
poziciji. Uskoro im je stiglo i pojačanje kojim je koman- osmanlijsku flotu s namjerom zarobljavanja ili pota-
dovao veliki duks Luka Notaras. Vatra na kršćanskim panja brodova koji neprijatelju donose pomoć. Ni po
brodovima je brzo ugašena, a topovska paljba s niskih koju cijenu se nije smjelo dopustiti da brodovi uplove
osmanlijskih lađi je bila skoro potpuno neefikasna pro- u Zlatni rog i tako ojačaju opsađeni grad.
tiv mnogo viših kršćanskih brodova. Visoki kršćanski Osmanlijsko brodovlje je odmah pokrenuto. Za ovaj
brodovi su bili idealno mjesto za ispucavanje kamenih zadatak su odabrane bireme i trireme na vesla jer su
projektila iz lahkih katapulta na mnogo niže osmanlij- jedrenjaci bili beskorisni na južnom vjetru koji je od-
ske lađe. Ohrabreni nadmoćnošću, kršćanski mornari govarao kršćanskim lađama, a osmanlijske jedrenjake
su napustili luku u Zlatnom rogu i krenuli u kontrana- samo ometao. Bosforska struja je bila suprotna od
pad. Uvidjevši da će pretrpjeti velike gubitke, admiral južnog vjetra pa je ubrzavala osmanlijske lađe na vesla,
Baltaolu je naredio povlačenje brodovlja. ali je istovremeno i otežavala manevrisanje. Ukupno
Shvativši nemoć topova protiv visokih kršćanskih gledano, kršćanski brodovi su bili u znatno povoljnijem
brodova, sultan Fatih je naredio inžinjerima da kon- položaju. Admiral Baltaolu se pouzdavao u brojnost
struišu oruđa koja će dejstvovati ubacnom putanjom. svojih lađa i visoki moral mornara. Stanovnici Istanbula
Nakon nekoliko dana isprobavanja na poligonima i su pohrlili na zidine Hipodroma i uzvišenja Akropolja
korekcija proračuna, izvršena je paljba na kršćansko kako bi odatle posmatrali predstojeću bitku. Sultan
brodovlje. Nakon što je prvo đule promašilo, drugo je Fatih se u tom trenutku zatekao na obalama Bosfora u
pogodilo u samo središte broda i potopilo ga, nakon neposrednoj blizini Galate i odatle pratio tok događaja.
čega je naređeno ponovno povlačenje kršćanske flote Malo iza podne, kršćanski brodovi su već bili na sa-
u sigurnost Zlatnog roga. Tako su sultan Fatihovi in- mom prilazu Zlatnom rogu kad su ih presrele osman-
žinjeri izradili preteču minobacača koji će od tada biti lijske lađe. Baltaolu je pozvao kršćanske kapetane da
korišten u sličnim situacijama. spuste jedra što je glatko odbijeno. Plovidba je i dalje
nastavljena. Osmanlije su pokušavali omesti kršćan-
Prodor ske brodove, ali skoro bez ikakvog uspjeha. Nastojali
su se zakačiti kukama i popeti se na njih, ali su oni bili
kršćanskih brodova znatno viši pa su njihove posade bez većih poteškoća
U sklopu zapadnjačke pomoći Istanbulu bila su i odbijale sve napade. Čak su i osmanlijski topovi na la-
tri đenovljanska broda koji su zbog nepovoljnog vje- đama bili potpuno beskorisni. Ipak, Osmanlije su upor-
tra morali pristati na otoku Hiosu. Sredinom aprila no napadali uz strašne gubitke. Sve je ukazivalo da će
puhnuo je povoljan vjetar i brodovi su zaplovili prema kršćani uploviti u sigurnost Zlatnog roga. Međutim,
Dardanelima. Bili su krcati hranom, oružjem, vojnom kad su još trebali samo zaobići mali rt kod Akropolja,

42
južni vjetar je naglo stao. Odjednom, struja je počela nije bilo moguće prodrijeti u tu izvrsnu prirodnu luku.
nositi kršćanske brodove prema sjeveru, upravo prema Počeo je istraživati načine da nekako osvoji Zlatni rog.
mjestu gdje je stajao sultan Fatih. Bila je to izvrsna Zahvaljujući svom širokom obrazovanju koje je ste-
prilika za Osmanlije. kao čitajući djela iz područja vojne historije, došao je
Admiral Baltaolu je tada opkolio kršćane i s distance na ideju da svoje lahko brodovlje kopnenim putem
ih gađao topovima, ali bez efekta jer njegovi brodski prebaci u Zlatni rog, kako su to vojskovođe u historiji
topovi nisu imali potreban nagib da bi bili efikasni. Kad već činili. Salahuddin Ejjubija je prebacivao brodove
su se približili đenovljanskim lađama, dobro oklopljena sa Nila u Crveno more još u XII stoljeću, a Memluci
i uvježbana posada je štitila brod uvježbanim akcijama su to isto činili iz Kaira u Suec svega nekoliko godina
gašenja požara izazvanih zapaljivim strijelama koje prije sultana Fatiha. Ali, taj manevar je izvođen po
su Osmanlije neprestano odašiljali sa svojih trirema ravnom terenu, dok bi on to morao izvesti tako što će
i birema. Ako bi se približili brodovima i pokušali se brodovlje prebaciti preko grebena koji se uzdizao na
popeti na njih, posada ih je spremno dočekivala i ubijala oko sedamdeset metara iznad mora. Ipak, odlučio je
sjekirama ili im odsijecala ruke. Bizantijski teretni brod pokušati. Vrijeme nije bilo njegov saveznik. Zapadne
se učinio mnogo lakšim plijenom jer nije bio posebno sile su se svakog časa mogle udružiti i uputiti ozbiljnu
opremljen za borbu. Kad su mu se Osmanlije približili, pomoć Bizantiji. Osim toga, bila mu je potrebna bilo
dočekala ih je dobro poznata i vrlo efikasna grčka va- kakva taktička pobjeda kojom bi podigao moral vojnika.
tra. Nastao je opći metež. Osmanlijske lađe na vesla Naredio je svojim inžinjerima da hitno izgrade put od
su teško manevrisale na snažnoj struji, a zbog uskog današnje Tophane, preko trga Taksim do Kasimpaše
prostora za djelovanje, njihova mnogobrojna vesla su u Zlatnom rogu. Pokrenuta je čitava armija inžinjeraca
se neprestano zaplitala i tako dovodila lađe u nekon- koji su brzo krčili raslinje i trasirali put koji je popločan
trolisane i nepovoljne položaje. daskama i premazan mašću. Na brzinu su izrađeni
Potopljene su mnoge osmanlijske lađe, ali su ih ne- ogromni točkovi na koje su podignuti brodovi i povorka
prestano zamjenjivale nove. Kršćanskim lađama je već je u sami cik zore, 22. aprila, krenula uz uspon.
ponestajalo oružja, a posebno bizantijskom teretnom Bio je to prizor kao iz nekog čudnog sna. Na čelu
brodu. Đenovljanski kapetani su to primijetili i uz tešku povorke je bila jedna manja lađa. Iza nje je išlo oko se-
muku izmanevrisali svojim brodovima takav položaj damdeset birema, trirema, fusti i parandarija. U svakoj
da su mogli štititi sve bespomoćniji teretni brod. Bit- lađi je bila posada. Veslači su veslali na prazno, onako
ka je trajala do pred sami suton, kad je kršćanskim po vazduhu, dok su bubnjari davali takt veslanju. Jedra
brodovima već ponestajalo oružja, dok su osmanlij- su bila podignuta kao u stvarnoj plovidbi, udarali su
ske lađe, iako mnogo manje, bile mnogobrojne. Bilo
je samo pitanje vremena kad će se Osmanlije popeti
na kršćanske brodove i osvojiti ih. Ipak, sreća je bila
na kršćanskoj strani. Iznenada je zapuhao sjeverni
vjetar koji je bio idealan za njih. Za vrlo kratko vrijeme,
brodovi su se sasvim približili Zlatnom rogu. Lanac je
brzo spušten i brodovi su uplovili u sigurne vode, nakon
čega je ponovo položen.

Prebacivanje
brodova kopnom
Ova bitka je odnijela mnogo žrtava na osmanlijskoj
strani. Kršćanska mornarica je bila nadmoćnija. Sultan
Fatih je shvatao da mora požuriti. Kako su ošteće-
nja kopnenih bedema bivala sve teža, približavao se
trenutak kad će biti naređen žestoki i masovni na-
pad. Sultan Fatih je vrlo dobro znao da mora razvući
kršćanske snage tako što će napasti s više pravaca.
Bilo je nužno napasti mornaricom iz Zlatnog roga, ali

43
bubnjavi, svirale su trube i ostali instrumenti. Svaku Đakomo Koko je bio stari morski vuk, okušan u
lađu su s bezbroj konopaca vukli ljudi i volovi. Sve je mnogim pomorskim bitkama. Prema njegovoj zamisli,
išlo glatko, kao po loju. Da bi eliminisali posmatrače s pokrenut će se kršćanska flota na čelu s dva teretna
bedema, artiljerija Zaganos-paše je neprestano tukla broda čiji će bokovi biti obloženi debelim slojevima
položaje na zidinama okrenutim prema Zlatnom rogu. vune koja će ih štititi od osmanlijske artiljerije. Iza njih
Velika oruđa su takođe nastavila s paljbom na području će zaploviti manje bojne lađe i neopaženo se provući u
Romanovih vrata s kopnene strane. Bilo je važno držati borbeni poredak osmanlijske mornarice. Vješti mornari
kršćane pod neprestanom artiljerijskom vatrom i tako će se prikrasti neprijateljskom brodovlju i popaliti ga
održati njihovu pažnju na traženju zaklona. grčkom vatrom. Odmah je započeto s pripremama
koje će trajati naredna dva dana. Iako su se pripreme
Kad su, u prijepodnevnim časovima, kršćanski stra-
za ostvarenje ove zamisli držale u strogoj tajnosti,
žari ugledali povorku brodovlja kako se kopnom spušta
Đenovljani su nekako saznali za buduću akciju, pa su
prema Dolini izvora (današnji Kasimpaša) obuzeo ih
uvrijeđeno protestvovali zbog toga što će sva slava
je užas. Ubrzo je cijeli grad saznao za strašnu vijest.
pripasti Mlečanima. Konstantin nije imao drugog izlaza
Zlatni rog je bio prepun osmanlijskih lađa.
nego popustiti Đenovljanima koji su tražili da se akcija
odgodi za još četiri dana kako bi se mogli adekvatno
Akcija kršćanske flote pripremiti. Za to vrijeme, Osmanlije su potpuno ras-
poredili svoju, kopnom prebačenu, flotu.
Car Konstantin i Đustinijani su odmah sazvali štab
na razmatranje protivmjera koje treba poduzeti. Za- Nakon opsežnih priprema, kršćansko brodovlje je
ključeno je da je prisustvo osmanlijskog brodovlja u krenulo u akciju 28. aprila, nekoliko časova prije zore.
Zlatnom rogu suviše opasno i da je njihovo neutrali- Prema ranijem dogovoru, naprijed su plovila dva tr-
sanje prioritet iznad svih drugih. Razmatrani su razni govačka broda, a slijedilo ih je nekoliko manjih lađa
prijedlozi. Kao najbolji od njih, odabran je prijedlog da na vesla sa spremnom grčkom vatrom. More je bilo
se pregovara s Italijanima u Galati i da ih se ubijedi da potpuno mirno, a kršćanski brodovi su sporo klizili
se otvoreno stave na stranu kršćana. Udruženi na- njegovom površinom. Nije bilo nikakvih šumova, vike,
pad na osmanlijsku flotu bi vjerovatno bio uspješan. niti pucnjave. Sve je izgledalo potpuno mirno i sve je
Međutim, od te ideje se odustalo. Italijani u Galati su ukazivalo da će Osmanlije biti iznenađeni i poraženi.
bili suviše lukavi da bi se otvoreno zamjerili Osmanli-
jama. Lukavi trgovci kakvi su bili, stanovnici Galate su
deklarisali svoju neutralnost tokom cijele operacije.
Ali, u potaji su neprestano pomagali kršćansku braću
u opsjednutom gradu, dok su u isto vrijeme Osman-
lijama prodavali ulje neophodno za hlađenje usijanih
topovskih cijevi. Ukratko, niko se u njih nije mogao
pouzdati, ni Konstantin, a ni sultan Fatih. Pregovori s
njima bi bili suviše dugi i neizvjesni, a vremena je bilo
malo. Neko je predložio da se formira jedinica koja
će biti prebačena na suprotnu stranu Zlatnog roga.
Zadatak jedinice bi bio uništenje osmanlijske artiljerije
stacionirane u tom području i paljenje glavnine njihove
flote. Međutim, takav poduhvat je iziskivao izuzetnu
hrabrost. Nije bilo dobrovoljaca koji bi se usudili na ta-
kvu avanturu, pa je prijedlog odbijen kao suviše smion.
Zatim je Đakomo Koko, kapetan jedne od mletačkih
galija, ponudio da sa svojim mornarima poduzme noćni
napad na osmanlijsku flotu i da spali njihovo brodovlje.
Ovaj prijedlog je prihvaćen. Vrlo je važno napomenuti
da na ovaj sastanak nisu bili pozvani Đenovljani, u koje
je očito bilo malo povjerenja. Također je odlučeno da se
plan napada na osmanlijsku flotu taji od njih.

44
Međutim, kršćanska nadanja su bila više nego naivna. račun. Međutim, sada je Galata bila potpuno blokirana,
Njihove višednevne pripreme nisu ostale nezapažene. a time i Istanbul.
Prebacivanje brodovlja u Zlatni rog je bio suviše veli- Sultanu Fatihu je bilo jasno da je sada dobra pri-
ka prednost za Osmanlije da bi sada neopreznošću lika za iskorištavanje novonastale prednosti. Bilo je
bili unazađeni. Osim toga, Osmanlije su očekivali jed- prijedloga da napadne Galatu i tako potpuno elimini-
nu takvu ili sličnu akciju. Kada su se kršćani približili še Đenovljane u koje nikada nije mogao biti siguran.
osmanlijskom brodovlju, zagrmili su topovi s obale, a Međutim, takva akcija bi iziskivala mnogo vremena
zatim i s brodova. Prva je pogođena lađa na kojoj je i gubitaka u ljudstvu i opremi. Osim toga, napad na
bio Đakomo Koko. Čitava posada je poginula, zajedno Galatu bi vjerovatno dao dodatne argumente Zapad-
s kapetanom. njacima koji su zagovarali odašiljanje snažne flote u
Mirna noć se u trenu pretvorila u strašnu moru za borbu protiv Osmanlija. Galata je izolovana, a promu-
kršćanske mornare. Iznenada se na njih sručila kiša ćurni đenovljanski trgovci će shvatiti da je nezamjera-
artiljerijskih projektila s kopna i s brodova. Zapaljive nje Osmanlijama bolje za njih. Uostalom, kad zauzme
strelice i puščana zrna su ih neprestano pogađala. Istanbul, Galata će se sama predati. Na taj način će
lakše sklopiti trgovačke sporazume s Đenovljanima
Teretni brodovi na čelu kolone su više puta pogođeni,
koji će vrlo rado trgovati s novim vladarima Istanbula
ali su ih štitile obloge od bala vune i pamuka. Male lađe
kao što su to činili i s Bizantijcima.
su prošle najgore. Zapaljiva smješa koju su prevozile je
planula i osvijetlila bojno polje, pa su ih Osmanlije ga- Kao najpodesniju akciju sultan Fatih je odabrao iz-
đali kao glinene golubove. Lađe su potapane, a mornari gradnju pontonskog mosta preko Zlatnog roga. Kao
su se pokušavali popeti na teretne brodove. Posade osnovu za most Osmanlije su iskoristili velike drvene
s brodova, zauzete gašenjem požara, im nisu mogle bačve povezane drvenim gredama preko kojih su po-
pomoći. Bilo im je najlakše otplivati na suprotnu stranu stavljene daske. Most je bio dovoljno čvrst da podnese
Zlatnog roga gdje su ih Osmanlije željno iščekivali. U teške topove i teretna kola koja su neprestano saobra-
sami cik zore, osmanlijska flota je krenula u napad, ali ćala njime. Na taj način sultan Fatih je postavio nekoli-
ko baterija artiljerije pod zidine grada. Sada su njegove
su kršćanski brodovi uspjeli pobjeći.
trupe nesmetano i brzo prelazile preko Zlatnog roga i
Kršćanski gubici su bili veliki. Poginulo je oko deve- manevrisale duž bedema uz obalu. Izgrađene su i pon-
deset njihovih mornara, a izgubili su i nekoliko lađa, dok tonske platforme na kojima je postavljana artiljerija.
su Osmanlije izgubili samo jednu lađu. Ipak, najteže od Palača Vlaherna je sada bila pod neprestanom paljbom
svega je bila gorčina poraza i činjenica da će osmanlij- s novih i povoljnijih pozicija. Organizacijski genij sulta-
ska flota ostati u Zlatnom rogu. Od sada će se kršćani, na Fatiha je zablistao u punom sjaju. Kršćanska flota
osim na kopnenim bedemima, braniti i skoro cijelom je bila usidrena u neposrednoj blizini lanca, na samom
dužinom bedema prema Zlatnom rogu. Jedina utješna početku Zlatnog roga, tako da je osmanlijski topovi
činjenica je bila ta da još uvijek imaju svoju flotu koju nisu mogli gađati. Zato je korišten nedavno konstrui-
Osmanlije nisu uništili. sani primitivni minobacač, koji je dejstvovao ubacnom
putanjom. Pogođeno je nekoliko lađa među kojima i
jedna đenovljanska. Uskoro su đenovljanski trgovci
Pontonski most iz Galate protestvovali kod sultana Fatiha, govoreći
Sultan Fatih je bio neobično radostan. Pebacivanjem kako su njegovi artiljerci, ničim izazvani, potopili njihovu
dijela flote u Zlatni rog otvorio je mogućnost napada trgovačku lađu prepunu skupocjene robe. Sultan Fatih
na bedeme s morske strane. Napade s kopna je mo- im je obećao obeštećenje u slučaju da dokažu da je lađa
gao još više intenzivirati, a ostatak flote u Bosforu je i bila zaista trgovačka.
dalje držao grad pod pomorskom blokadom. Galata je Artiljerijska paljba po bedemima je nastavljena s
sada bila pod punom prismotrom Osmanlija. Prevrtljivi nesmanjenom žestinom. Bez namirnica koje su dola-
đenovljanski trgovci su neprestano doturali namirnice zile iz Galate, Istanbul je sada bio suočen s opasnošću
osjednutom gradu. Trgovali su i s Osmanlijama. Us- od gladi. Zalihe su bivale sve manje. Beznađe se sve
put su ih špijunirali i doturali informacije Đustinijaniju više širilo gradom. Situacija je još više otežana me-
u Istanbulu. Naravno, i Osmanlije su znali vrijednost đusobnom svađom Mlečana i Đenovljana oko toga
dobre informacije pa su među đenovljanskim trgovci- ko je kriv za neuspjeli napad na osmanlijske lađe u
ma našli dovoljan broj onih koji će špijunirati za njihov Zlatnom rogu.

45
Erol Zubčević | ISLAMSKA UMJETNOST

Dimenzija
zvuka u islamu
M
uziku zlatnog doba isla- talizatorom. Nova muzika se brzo razlikuju jedni od drugih jezikom,
ma veličali su i opisivali proširila preko ogromne teritorije, prirodom, karakterom i običajima.”
nadugačko filozofi i pis- od Kavkaza do Persijskog zaljeva Nova muzika je bila rezultat
ci, ali odmah i nailazili na teškoće i od Oksusa do Atlantika. Muzika uspješnog spoja različitih eleme-
da je rekonstruišu onakvu kakva je postala dio kulture i važan dio nata, a dominantan faktor je bio
je ona ustvari bila. Ona se preno- društvenog života. Poznati izvođači arapski doprinos, tj. arapski jezik
sila slušanjem, nije bilježena, tako su bili Arapi, a i neki oslobođeni ro- i arapska poezija. Zato nije čudo
da se moramo potpuno osloniti bovi persijskog, turskog i crnačkog da je vokalna muzika postala naj-
na interpretaciju literarnih izvora. porijekla. omiljeniji tip muzike. Postoji prisna
Muzika islamskog svijeta ima jako U doba ranog islama Arapi su bili veza između muzike i teksta, pri
osjećanje za kontinuitet tradicije. spremni da prihvate razne muzič- čemu se muzika koristi da naglasi
Ali postoje dvije zapreke. Prvo, mu- ke stilove naroda koji su bili pod tekst. Današnja islamska muzika
zika raznih krajeva težila je za tim njihovom vlašću, i nisu te stilove potječe iz četiri različita nacional-
da stekne izrazito lokalni karakter; pokušali eliminisati ili prilagoditi na izvora: bliskoistočnog (kolijevka
i drugo, kontakt s drugim kultura- svojim. Jedno takvo gledište iznosi cjelokupne tradicije), iranskog, tur-
ma snažno je utjecao na islamsku se u Poslanici o muzici čiji su autori skog i magrepskog.
muziku kroz čitavu njenu istoriju. pripadnici reda Ihvan al-Safa: Iako tehnika i stil islamske mu-
Nema sumnje da su promjene u
“Dobro znaj moj brate, neka zike imaju svoja stroga pravila,
posljednjih nekoliko vijekova pod
Allah, dž.š., pomogne tebi i nama, ipak je izvođaču ostavljena slobo-
modernim utjecajima bile naročito
ruhom koji iz Njega zrači da se da izražavanja njegove kreativne
izrazite, ali to ne znači da sličnih
temperamenti ljudi razlikuju kao nadarenosti i mašte. U islamskoj
pritisaka nije bilo tokom prethod-
što se razlikuju i prirode životinja. muzici ukrasi se dijele na uobičajne
nih trinaest vijekova islamske
Svakom temperamentu i svakoj i individualne. Zajedno oni sadrže
muzičke tradicije. Zato muzičke
prirodi odgovara ritam i melodija trilere, brzo ponavljanje nota i sup-
stilove u današnjim musliman-
čiji broj zna samo Allah, dž.š., Naći tilni tebrir (vokalne ukrase na samo
skim zamljama treba posmatrati
češ potvrdu u istinitosti onoga što jednom slogu). Dati model može
kao izmjenjene potomke najranije
smo rekli i tačnost onog što smo se mijenjati i melodijski i ritmički i
tradicije, ali nijedan od njih kao nje- opisali ako uzmeš u obzir da svaki akcenti se mogu premještati. Po-
no pravo otjelotvorenje. narod posjeduje svoje melodije i što se interesovanje kocentriše na
Islamska muzika je bila plod ritmove koji donose veselje i uži- melodijsku liniju, islamska muzika
srećnog ispreplitanja raznih mu- tak njegovoj djeci, dok niko osim upotrebljava mnogo veći i suptilniji
zičkih kultura, čiji je proizvod bila njih u njima ne bi našao zadovolj- niz intervala nego što je to normal-
nova muzika koja je sadržavala stvo i uživanje. Ovakav je slučaj s no u Evropi. Omiljeni instrument
karakteristike i koncepte svake od muzikom Arapa, Turaka, Jermena, za demonstraciju ovakvog tipa
njih s arapskim elementom kao ka- Etijopljanja i drugih naroda koji se melodijske linije je lauta s dugim

46
vratom, tj. ud, naj i kudumi odno- karakteristike su se sačuvale i in-
sno tarabuci. strumentalna pratnja se izbjegava.
Ritam je također važan aspekt Ezan (poziv na molitvu) i njegova
islamske muzike, tj. melodija se di- struktura je određena fraziranjem
jeli na glasove (ili udarce) razdvo-
teksta, a sastoji se od dvanaest
jene periodima tišine (pauza) čije
trajanje može biti duže ili kraće. muzičkih fraza koje čine tekst od
Melodijska jedinica je modelirana sedam redova s ponavljanjem.
prema stihu kaside, a stih kaside Ali ritam je relativno slobodan, a
se sastoji od dvije jasno odvojene melodija se mijenja zavisno od po-
polovine.
dručja. U Magrebu je jednostavna a
u zemljama Bliskog istoka veoma
Religija i kitnjasta. Njen opći oblik je krivulja
muzika čija se najviša tačka podudara sa
O pitanju da li je muzika uopće sedmom od dvanaest fraza. Ezan
dozvoljena počelo se raspravljati se uči jakim i izražajnim glasom.
u prvom vijeku islama i rasprava Druge muzičke forme izvode se
se nastavlja do današnjeg dana. na nekim specijalnim svečanosti-
Pored teoloških argumenata, ot-
ma kao što je mevlud. Turska ima
por prema muzici kao da je nestao
specijalnu mevludsku poemu koju
zbog njene uloge koju je počela
igrati u društvu. Ovakva pitanja bila je komponovao Sulejman Čelebi, i
su značajna ne samo za religiozne to je pravi muzički komad iz četri
autoritete i pravnike, nego i za pisce zasebna dijela od kojih je svaki u
uopće. drugom mekamu.
Ali kakva je zapravo bila ta upo- U sufizmu muzika je uvijek imala
treba muzike u religioznom kon- poštovano mijesto. Vještina slu-
tekstu koja je podstakla žučna
šanja nazvana je sema, što znači
neslaganja? Postojale su tri vrste
“slušanje”. “Sema ne može probu-
upotrebe koje su bile naročito važ-
ne: učenje Kur’ana, ezan i nekoliko duti u srcu ono čega tamo nema”,
himni za specijalne prilike i prazni- kaže ad-Darani, a el-Hudžviri reče:
ke. Muzički aranžman Kur’ana – “Sema je kao sunce koje isto sija na
njegova svrha je da pojača značenje sve, ali s različitim efektom; prema
ajeta i da ga prenese na upečatljiv čovjeku i položaju njegovom ono
način. Rasprave o tome kodificirale prži, il’ osvjetljava, il’ raskravljuje.”
su pravila (tedžvid – uljepšavanje
učenja) čija je svrha bila da pouče Značajno je da se termin “mu-
učača kako da prenese ajete vjerni- zika” nikad ne upotrebljava, a o
ku razumljivo i upečatljivo, izbjega- njenim elementima se nikad ne
vajući jeres koja bi mogla proisteći raspravlja. To je uvijek pitanje
iz pogrešnog učenja. Akcentiranje, “slušanja” koje obuhvata praćenje
produžavanje i asimilacija pojedi- i plesa i muzike. Pir mevlevijskog
nih harfova, pauze i pravilan izgo-
reda hazreti Rumi kaže: “Sema je
vor upotrebljavani su isto kao i tri
moguće brzine učenja (lagano, brzo ukras duše koji joj pomaže da ot-
i srednje). U pojedinim zemljama krije ljubav, da osjeti drhtaj susreta,
učenje Kur’ana se čak izvodi u ra- da skine velove i da bude u prisu-
znim modusima, ali ipak osnovne stvu Allaha, dž.š.”

47
Aida Begić-Zubčević

Zemlja
dembelija
O
pijat je lijek koji sadrži opi- Poznajem mnogo ljudi koji u tjelesnu i “dunjalučku” stvar. Nji-
jum i koristi se za uspav- svojim tridesetim, četrdesetim hovo istinsko “razbijanje” nastupa
ljivanje. U svakodnevnom godinama još uvijek puše “travu”. vikendom, kad zasijele po čitavu
govoru pod riječju opijat podrazu- Ne smatrajući je posebno štet- noć razmjenjujući “iskustva”, “spo-
mijevamo bilo koje opojno sredstvo nom i sigurni da nisu ovisni, oni znaje” i bezbroj pročitanih hikaja
koje ima dejstvo slično opijumu – zapale pokoji “džoint”, pa se onda i mudrosti koje su za posebno vi-
umirujuće, uspavljujuće, halucino- zakrvavljenih očiju klebere i smiju, kend-sijelo pripremali cijelu sedmi-
geno. filozofiraju i “profuravaju” stva- cu. Jednako kao i ovi gore pomenuti
ri. Svoje radne dane završavaju s ovisnici o marihuani, i ovi ovisnici o
Čovjek koristi opijate otkad je
jednim “kecom” (ulični termin za svojim, na silu proizvedenim, sta-
svijeta i vijeka. Vjerovatno će ih ko-
mali “džoint”) umjesto apaurina, njima vremenom postaju otupjeli
ristiti sve do smaka svijeta. Opijat
a vikendom se pošteno “razbiju”. za stvarnost, radno nezainteresi-
je sredstvo koje proizvodi trenutno
Vremenom takvima čula, memorija rani i za zajednicu beskorisni. Ne
i prividno stanje smirenosti i sre- i radne sposobnosti dobrano otupe, samo beskorisni, već i opasni poput
će. Pomoću opijata čovjek dolazi u tako da u dobroj mjeri postaju rad- malignog oboljenja. Kao što se čo-
stanje iluzije, stanje u kojem ne- no nesposobni ili u najmanju ruku vjek nikad neće “napušavati” sam,
realno percipira sebe i svijet. Iako – nezainteresirani. Moglo bi se reći tako se i ovi iluzionisti nikada ne
ne mora uistinu zaspati, čovjek pod da dobar dio života provedu opijeni osamljuju. Njima treba međusobna
dejstvom opojnog sredstva faktički ili uspavani. podrška i potpora. Njima trebaju
je uspavan. Uspavan u odnosu na mladi i neiskusni, opijanju sklo-
Poznajem, također, puno ljudi
realnost u kojoj živi. ni ljudi da na njih prenesu užitak
koji na isti način konzumiraju vjeru.
Ljudi obično pribjegavaju opija- Nakon radnog dana oni se sasta- plandovanja u zemlji “dembeliji”. U
tima kao sredstvu pomoću kojeg ju da jedan drugog opiju pričama svojoj “odabranosti” ovi pametnja-
bježe od svakodnevnih problema, o “manevijatu”, o nekakvim višim kovići se ismijavaju običnom puku
pribjegavaju im zbog nemoći da se sferama koje dotiču i uzdišući, pu- i vjernicima koji nisu dorasli tome
suoče sa stvarnošću, zbog upornog hčući, filozofirajući i “profuravajući” da im se “spusti” sva pamet svijeta
odbijanja da sazriju i odrastu. Opoj- stvari upadaju u stanje lažne smi- na zadimljene mindere i od nerada
no sredstvo nije samo marihuana, renosti. “Pucaju” ih “halovi” i u tim zakržljala pleća.
sintelan i slično; opijat može biti trenucima oni zaboravljaju na sva- Najvjerovatnije da je klica ova-
i televizijski program, turbo-folk, kodnevne brige i probleme. Sebe kvog ponašanja posijana nekada
žuta štampa, ali i vjera. Sredstva i svijet vide nerealno a porodicu davno u djetinjstvu. Posebno su joj
su različita, ali je efekat isti. zapostavljaju kao minornu, isuviše skloni dječaci, da ne kažem muš-

48
karci (bilo bi to preveliko kompli- čuda, meleka i sličnih stvari. Laže, Pinokio se ne pretvara u dječaka,
mentiranje), a divno je opisana u jer ako nešto i vidi to nije kao vi- već u magarca!
priči o Pinokiju. Pinokio je drveni đenje istinskih odabranika i evlija
Inicijacija “manevijatičara” za
lutak, a želja mu je da postane pravi koji su svoj stepen stekli krvavim
ulazak u zemlju Dembeliju je ista.
dječak. Uslov za to je da bude hra- trudom i radom, nego je to puko
bar, iskren i nesebičan. priviđenje. Prvo te ubijede da si poseban,
Međutim, na njegovom putu do Naposljetku, Pinokija odvlače u ni manje ni više od Boga odabran.
toga da postane čovjek presreću ga zemlju Dembeliju u kojoj se ništa Tepaju ti, oduševljavaju se tvojim
Zloćko, Mačak, Lisac i slični i nude ne radi, u kojoj nema muke ni nau- poimanjem stvari, halovima, sno-
mu slavu i koješta. Pinokio, umje- ke, već samo uživanje, plandovanje vima, a onda ulaziš u začarani krug
sto da posluša oca Đepeta i ode i zabava. To uživanje nije plod rada zemlje Dembelije iz koje se mnogi
ravno u školu, on slijedi ove laž- ni truda, nego, onako, dato “oda- više nikada ne vrate.
ne prijatelje. Čim se počne družiti branima”. Ako se sjećate nekih ver-
s njima on počne i lagati. Sjećate zija Pinokija, njega prvo ubijede da Pinokio se u priči volšebno
se kako mu od laganja raste nos!? je poseban i drugačiji i da za takve izvukao iz nevolja, naučio lekciju
Znači, svi vide kad slaže. Nažalost, nije škola i muka. Kad Pinokio u to i postao čovjek. Da nije bilo tako,
mnogi ne vide da “manevijatičar” povjeruje, slijedeća stanica je ze- ostao bi lažljivi magarac iz zemlje
laže kad priča o viđenju kojekakvih mlja Dembelija. U zemlji Dembeliji Dembelije.

49
ODABRANE ŽENE

EŠJA ili IŠA –


majka Jahja, a.s.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
Kaf Ha Ja Ajin Sad. Kazivanje o milosti Gospodara tvoga prema robu
Njegovu Zekerijjau.

H
azreti Iša je bila žena a koja je skrušeno i srčano zamolila nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj,
Zekerijja, a.s., i jedan od Allaha, dž.š., i bila odradovana kćer- molbu uputio, nesretan ostao. Bo-
članova časne porodice kom Merjemom. Čvrsto je vjero- jim se rođaka svojih po krvi poslije
Imranove koja je spomenuta u vao u Gospodara svjetova, Njegovu mene, a žena mi je nerotkinja, zato
Kur’anu kao primjer čestitosti. Bila odredbu i milost. Bio je svjedokom mi pokloni od Sebe sina da naslijedi
je hazreti Merjemina starija sestra mnogih čuda a naročito kad bi ušao mene i porodicu Jakubovu, i učini,
po ocu. Njen muž Zekerijja,a.s., kod Merjeme, kćeri Imranove. Kod Gospodaru moj, da budeš s njim
uživao je veliki ugled i nakon što nje bi u sobi našao voće koje nije zadovoljan.” I tad ga meleci zov-
je Hana dobila djevojčicu on se tad bilo u sezoni, zimi voće koje nuše: “Allah ti javlja vijest; rodit će
brinuo o Merjemi. Imali su lijep uspjeva ljeti, a ljeti voće koje biva ti se Jahja koji će u Allahovu knjigu
brak, podržavali jedno drugoga u zimi. Tada je vidio da Onaj Koji daje vjerovati i koji će prvak biti, i čedan, i
služenju Gospodaru svjetova i za- voće i van njegove sezone može i vjerovjesnik, potomak onih dobrih.”
jedno strpljivo podnosili sve nadaće njemu dati dijete. Kad mu je radosna vijest o dje-
i iskušenja koja su nailazili među čaku došla, on se začuđen počeo
svojim narodom. Jedno drugom raspitivati kako je to moguće u nje-
su bili velika podrška. Jedina tuga Dova očeva govim godinama (navodi se da je
koja je zasjenila njihov sretni brak I tada je Zekerijja, a.s., skruše- imao sedamdeset sedam godina)
bila je što nisu imali poroda. Kad no stojeći u mihrabu, tiho zovnuo a i žena me je nerotkinja (koja je
je starost ophrvala njihove kosti i svoga Gospodara da mu se rodi sin. bila od njega mlađa samo godinu),
kosa osijedila pobojali su se rodbi- Molio je da bude muškarac, koji će to jest ona ni u svojoj mladosti nije
ne (mewali), da će oni nakon Zeke- biti pravedan i bogobojazan i koji će mogla rađati. “Zekerijja, javljamo
rijja, a.s., među Israelićanima kršiti da ga nasljedi u predvođenju na- ti radosnu vijest da će ti se dječak
Allahove propise i odredbe. Znao roda Benu Israilom poslije njegove roditi, ime će mu Jahja biti, nikome
je Zekerijja, a.s., za dovu Imranove smrti. “Gospodaru moj, kosti su mi prije njega to ime nismo htjeli dati.”
žene Hane, koja nije imala poroda oronule i glava osijedjela, a nikada “Gospodaru moj”, reče on, “kako ću

50
imati sina kad mi je žena nerotkinja, Dova očeva za potomstvo bi pri- Jahja, a to ime nikome ranije nije
a već sam duboku starost doživio?” mljenja i na hazreti Iša se počeše bilo dato. Jahja, a.s., rođen je tri
“Eto tako!”, reče. “Gospodar tvoj je ukazivati znakovi trudnoće. Bila mjeseca prije Isa, a.s. Bili su tetići.”
rekao: ‘To je Meni lahko, i tebe sam je sretna i zahvalna Allahu, dž.š.,
ranije stvorio, a nisi ništa bio.’” na ukazanoj milosti i blagodati da
kao i ostale žene Benu Israila zaima
Djetinjstvo
Uzvišeni još kaže: “Mi mu se
svoje čeljade i potomstvo. Ibn Kesir “‘Jahja, prihvati Knjigu odlučno!’,
odazvasmo i izliječismo mu ženu.”
kaže: “Kada je Merjema zatrudnila, a dadosmo mu mudrost još dok je
Pod liječenjem žene ovdje se misli
počela je izbjegavati svijet, jer nije dječak bio (...)” Još u djetinjstvu je
da je dobila menstruaciju nakon
htjela da im išta kazuje, zato jer joj Jahja pokazivao znakove zrelosti i
što ju je prestala dobivati.
ne bi vjerovali ma šta da im saop- mudrosti. U predajama se spomi-
“Gospodaru moj”, reče, “daj mi ći. Krila je svoju tajnu. Povjerila se nje kako su se djeca igrala, pa su
neki znak!”, to jest da ću dobiti sina jedino svojoj sestri Iša, ženi Zeke- mu roditelji još kao petogodišnjaku
i da će mi žena zatrudnjeti. “Znak rijjaovoj, koja je bila zanijela Jahjaa, govorili: “Idi igraj se s djecom”, a on
će ti biti to što tri noći nećeš s lju- a.s. Kada je Merjema ušla i stala bi im odgovarao: “Nismo mi stvo-
dima razgovarati, a zdrav ćeš biti.” pred nju, ova ju je zagrlila i rekla: reni za igru i zabavu.”
Nije mogao tri dana i noći govo- ‘Merjema, možeš li shvatiti da sam “(...) i nježnost i čednost, i čestit
riti osim išaretom. Naređeno mu ja trudna?’ Merjema joj odgovori: ‘A je bio (...)” Bio je neženja i jedan od
je bilo da u tim danima od srca ve- znaš li ti da sam i ja također trud- dobrih robova Allahovih. Kad god bi
liča Allaha, dž.š. Neki navode da je na?’ Ispriča joj o svome slučaju i njih Zekerijja, a.s., htio govoriti svijetu u
mogao učiti knjigu Toru i zikir Alla- dvije zahvališe Allahu, dž.š., znajući Bejti’l-Makdisu, prvo bi pogledao da
ha činiti, ali da nije mogao ni s kim da su počasti kojima su odabrane među prisutnima nije i njegov sin.
razgovarati. velike. Nosile su Allahove posla- Ako bi ga za-
“I on iziđe iz hrama u narod svoj nike u sebi. Kad se dječak rodio, pazio, govo-
i znakom im dade na po naredbi Allahovoj bi
znanje: ‘Hvali- mu dato ime
te ga ujutro
i nave-
čer!’”

51
rio bi o dženetskim blagodatima, vuneni ogrtač i da mu dozvole da izuzetno lijep, da je poslala sluge
a kad on ne bi bio tu, opominjao je ode u pustinju. Naš Poslanik, a.s., po njega da joj dođe, ali je on odbi.
svoj narod govoreći im i o džehe- je rekao o Jahjau da je bio najbolji Uzvišeni Kur’an za Jahjaa kaže da
nemskim strahotama. čovjek u svom vremenu, a uz to da nije imao potrebe za ženama, po-
Jednog dana otac ga ne primjeti je bio i najljepši i najsvjetlijeg lica. gotovo ne onima sumnjivog morala
pa, kad je opisao džehenemske do- Jedanput je upitan šejtan pro- “i koji će prvak biti, i čedan.” Izopa-
line pripremljene za griješnike, spa- kleti: “Ima li nešto što te je srećnim čenost na dvoru nije imala granica,
zi svog sina kako žurno napušta učinilo?” “Ima, gorio sam od sreće iako im je bilo dobro poznato šta im
skup. Nestao je u pustinji i nakon kada se Jahja, a.s., do sitosti najeo, to vjera njihova zabranjuje. Vladar
nekog vremena zabrinuti roditelji pa se onda u tako dubok san zaveo odluči zatražiti dozvolu i izuzeće za
krenuše da ga traže. Raspitivali su da je sabah prespavao.” “A ima li svoj brak s ovom rodicom od Zeke-
se okolo, tražeći ga, dok ne sretoše nešto što te unesrećilo?” “Ima, bio rija i Jahja, a.s. Pokušao je velikim
nekog pastira koji im pokaza na put sam nesrećan kad sam vidio da svi darovima i imetkom pridobiti takvo
gdje je sreo mladića sveg u suza- meleki sedam nebeskih sfera pla- dopuštenje, ali oni odbiše dati sa-
ma. Nakon malo vremena roditelji ču s Jahja, a.s., zbog propuštenog glasnost i prekršiti svete nared-
su ga našli kako plače i sav drhti. mu sabaha. Tada sam korio samog be. Ta djevojka je bila bludnica,
Majka mu se obrati: “Sine moj, s sebe što ga ja lično nisam na sabah pohlepna za prijestoljem i
majčinskim pravom nad tobom što probudio.” nju nije zanimalo
sam te rodila i dojila zahtijevam da što je takav brak
Ibn Abbas, r.a., je prenio da je nedopušten.
pojedeš ovog ječmenog hljeba i da Poslanik je rekao za Jahja, a.s.: Njezi-
s nama pođeš kući.” “Nema ni jednog čovjeka a da nije na
“(...) i roditeljima svojima bio je učinio neki grijeh ili pomislio da ga
dobar, i nije bio drzak i nepristojan.” učini, osim Jahjaa sina Zekerijao-
Poslušao je majku. Nije mogao od- vog.” “I neka je mir njemu na dan
biti njenu želju. Krenuo je s njima kada se rodio i na dan kada je umro
nazad kući i nakon što se osvježio i na dan kad bude iz mrtvih ustao!”
i promijenio čistu odjeću, majka ga (Mejrem, 1–15)
posluži čorbom od leće (merdži- U hadisu se spominje da se Isa
mek). Od iscrpljenosti, uz nepre- susreo s Jahjom i rekao mu: “Čini za
stanu roditeljsku brigu, zaspao je. mene istigfar, ti si bolji od mene.”
Spavao je tako duboko da mu je sa- Jahja mu reče: “Ne, nego ti čini isti-
bah izmakao. U snu je tad čuo glas: gfar za mene, ti si bolji od mene.”
“Jahja, jesi li to možda našao kuću Isa reče: “Ti si bolji, ja sam sebi
koja je bolja od Moje kuće! Jahja, sam nazvao selam, a tebi je
tako mi Moje Svemoći i Veličine, ka- Alah, dž.š., nazvao selam.”
žem ti, kad bi samo krajičkom oka
pogledao u Moj džennet, iz čežnje
za njim duša bi ti tijelo napustila, Šehid
a kad bi ti za trenutak bio otkriven
Moj džehennem, tvoje meso bi se sin šehida
odvojilo od kostiju, a tvoje suze Zekerijja i Jahja, a.s., su pozivali
krvave postale, vidjevši u njemu narod Benu Israila kojim je vladao
strahote koje su za griješnike pri- silnik. Taj vladar je, kao i mnogi vla-
premljene.” dari danas, pokazivao poštovanje
Nakon sna Jahja, a.s., se probu- prema učenim i prema poslanici-
dio i zaplakao tako da su meleki ma. Jednog dana vladar poželje da
svih sedam nebeskih sfera plakali se oženi svojom bratičnom koja ga
zajedno s njim. Potom je zovnuo je opčinila svojom ljepotom. Navo-
svoje roditelje, ispričao im o svom di se da je ta djevojka prethodno
snu, zamolio da mu vrate njegov poželjela za sebe Jahjaa, jer je bio

52
majka ju je podržavala u toj na- koga su slavili i na kom je vladar bio ali djevojka je sve više propadala
mjeri. obavezan da ispuni što god kome u zemlju. Prvo do slabina, pa do
Kad je pritisak dvora nastavljen, obeća. Ta djevojka je krenula s vla- ramena. Shvativši da joj ne mogu
Jahja, a.s., se obrati ljudima i javno darem na slavlje, pjevala i plesala pomoći a ne želeći da izgubi svoju
obznani kako je brak s amidžom mu. Zanesen njenom ljepotom on kćer, majka naredi čuvaru da joj
haram – zabranjen. Ovakav po- je poželje za sebe ali ona to odbi go-
odsječe glavu, kako bi se makar s
stupak žestoko naljuti vladara i tu voreći mu: “Može, ali pod uvjetom
da me oženiš.” On joj reče: “Kako ću njenom glavom tješila. Kad čuvar
djevojku. Vladar nije želio prkositi odsječe glavu djevojci, zemlja izbaci
poslanicima zbog njihova ugleda te oženiti kad Jahja to ne dozvolja-
va.” Po nagovoru svoje majke koja tjelo. Očaj i tuga zahvatili su sve
kod naroda i odluči da se njome ne
je bila pohlepna za prijestoljem i koje su naudili Jahjau, a.s. Tako su
oženi. Ako bi se sad njom oženio,
javno bi počinio grijeh. njene želje da se osveti Jahjau, a.s., se ponizili i osramotili. Većina pre-
što ju je odbio, obeća vladaru da će daja spominje kako je njegov otac
U mnogim predajama se spo- biti njegova ako joj ispuni sve što Zekerijja, a.s., tada bio živ, ali ne-
minje da su oni imali zatraži: “Donesi mi Jahjaovu glavu,
jedan praznik mamo podataka i za njegovu majku
to će biti moj mehr.” “Poželi nešto hazreti Iša.
drugo”, odbijao je kralj, ali ona nije
popuštala. Zavela ga je tako jako da Muhammed, a.s., je na miradžu
on u tom momentu naredi: “Done- upitao Zekerijjaa, a.s.: “Kako si osa-
site mi glavu Jahjaovu!” burio ubistvo sina?”, a on odgovori
Vojnici nađoše Jahjaa, a.s., kako da je bio u namazu i da ga nije pre-
klanja u mihrabu i ubiše ga. Od- kinuo. Allah, dž.š., je tu noć vlada-
sjekoše mu glavu i na sahanu ra, porodicu mu i poslugu utjerao
je kralju donesoše. Vladar u zemlju. Kad je osvanulo, Benu
ponudi sahan s glavom Ja- Israelićani se rasrdiše na Zekerij-
hjaa kao mehr ovog blud- jaa, a.s., radi gubitka svog vladara i
nog braka, a odsje-
htjedoše ga ubiti. Pošto je upozo-
čena glava
ren na njihove planove, Zekerijja,
progovori:
“Ne možeš a.s., je pobjegao od njih, ali prokleti
je oženiti!” Iblis je otkrivao gdje se on nalazi i
Kralj prepla- nakon duže potjere jedno drvo po-
šeno naredi zva Zekerijjaa, a.s., da se sakrije u
da to odne- njega. Vojnici su tragali za njim, ali
su, a onda ga nisu mogli naći. Tada se pojavio
ta djevojka s pred njima šejtan u obliku čovjeka i
Jahjaovom gla- upitao ih: “Zar ne vidite odjeću koja
vom na tanju-
viri iz drveta? To je Zekerijja! Rasci-
ru požuri do
jepite drvo!” Rascijepiše ga i ubiše
svoje maj-
ke. Tražila Allahovog poslanika Zekerijja, a.s.
je pomoć U istom vremenu s ovom dvoji-
i neko rije- com poslanika je živio treći Allahov
šenje jer je glava poslanik, Isa a.s. Ubistvo Jahjaa,
stalno ponavljala isto, ali, kad uđe a.s., i Zekerijjaa, a.s., se desilo kada
kod majke, propade u zemlju do
je Isa, a.s., imao trideset godina i
članaka. Na to je majka zapoma-
kada je obradovan poslanstvom. O
gala, a sluškinje počele plakati i
udarati se po licima. Pokušale njegovoj majci hazreti Merjemi bit
su joj pomoći i osloboditi noge, će govora, ako Bog da, u narednim
brojevima.

53
Mirza Sinanović

Džamija
Hasana Buzadžije

Č
im spusti glavi na šiljte, džije, a niti kovači. Svi hoće buzu. Na Ćabi, čim bi legao, u snu bi vi-
Hasan iz Logavine zaspa. Nekakav telal je telalio i prstom dio veliku kupolu, rozetu s polumje-
U neko doba noći začu glas: u njega uperivao da ga svi vide. secima, kameni mimber s drvenom
Hasane! Hasan bi i njemu sipao i hitio. I na ogradom, mihrab, tri male kupole
drugu obalu su ga zvali. Vidje sebe iznad trijema i cvijetne crteže. A
Šta je – odgovori. kako po suhu prelazi Miljacku... Sve kada bi se probudio, sve mu se ovo
Pravi džamiju! ovo se činilo Hasanu. komešalo u glavi: hoće li biti kao što
on po noći sanja, a po danu misli?
Kako ću – čudio se Hasan – Dođe i to jutro: Hasan uprti ibrik
imam samo buzu i hanumu. s buzom, pritegnu ga za se, opasa Govorio je da džamija neće biti
se lončićima i krenu niz brdo. Bilo ni velika niti mala, taman za nje-
Zanijeti da ćeš je praviti. Moli se
ga lijepo vidjeti: on povisok, u bije- gov džemat, po mjeri Bejtullaha.
Allahu, dž.š. Hanuma će ti praviti
lom mintanu, spušta se u čaršiju. Napravit ću kuću za dobre ljude, a
buzu, a ti prodaji. Što zaradiš dijeli
U bakarnom ibriku buza se hladila, kuću će meni dati Gospodar u dže-
na džamiju i svoju kuću. nnetu. Ljepota je u malome, da sve
a lončići zvonili.
Tako i bijaše. Hasan je dove upu- jedno drugome paše, a nije u veli-
ćivao Gospodaru, a hanuma jutrima Čulo se sa svih strana: “Buza! kim zidinama.
pravila buzu... Jednom, nakon sa- Buza!” Kao u onim mislima, zastaj-
Nad sofama ću dići tri male ku-
baha, Hasan siđe u čaršiju i pope se kivao je i sipao. A njega dozivaju.
pole na bijelim stubovima, a pored
na sahat-kulu Gazi Husrev-begovu Prodavao je buzu, a mislio na dža-
jednakih zidova uvis će se dizati
i ugleda milać za džamiju. Tek što miju. Vrijeme hiti, ne čeka nikoga. munara i parati nebo. Neka dža-
se spusti, ču opet onaj glas: “Njena Hoće urađeno i molitvu Gospodaru. mija bude ravna onim lijepim u
ljepota mora biti u mjeri, a tvoja u Znade to Hasan. Bosanskom ejaletu, u Zvorničkom
bogobojaznosti, Hasane. Neka se Prohujaše dani od muharrema sandžaku i šeheru Taslidži. “Da mi
tvoj nijet spoji s ovo dvoje.” do muharrema. Hasan se prije ja- Allah dade da poživim i klanjam u
Otada, dok bi Hasan silazio niz cije vraćao, a hanuma akče za dža- mojoj džamiji”, šaptao je Hasan.
Logavinu, pričinjavalo mu se da miju vezivaše u mahrame. Jednom Kada se vrati, u maloj sarajev-
ga svi zovu i zaustavljaju. Djeca ga upita: skoj mahali Hasan poče graditi
iz mekteba bi govorila: “Buzu nam Imamo li za džamiju? potkupolnu džamiju od kamena
daj, Hasane!” Kod Begove džamije vapnenca i sedre. Uz Allahovu po-
eto i drugih glasova: “Buza! Buza!” Imamo. moć je podiže. Sve je bilo kako je
Terzije i sahadžije dozivali su ga s Idi na ćabu, Hasane. Ponesi gaj- sanjao. Velika zdjela, ta okrugla
vrata. Mira mu ne davaše ni kazan- tan i mjeri Bejtullaha. kupola koju irgati spustiše odoz-

54
gor, bila je u jednosti sa zidovima.
Kada bi džematlije u džamiji podigli
glavu, kupola bi svojom bjelinom i
udubljenošću kružila ispred njiho-
vih očiju. U ovoj ljepoti ona nikoga
nije pritiskala težinom, pa su je po-
redili s lahkoćom ptice.
Ukrasne linije i cvjetovi spuštali
su se niz zidove, a oči im se odma-
raše. Sve je ukrašavala rozeta s
polumjesecima. Kameniti mihrab
i minber bili su iz njegovog sna,
nadmeno i tiho odisali su ljepotom.
Sve je bilo u geometriji i skladu. Ova
ljepota uz Allahovu pomoć nama
se spustila iz mog sna, govorio je
Hasan.
Prođe mnogo godina, a one tri
male kupole iznad trijema se uru-
šiše, a zidari digoše nadstrešnicu.
Nje nije bilo u snovima Hasano-
vim... Možda ih neko i vrati?
Ostade mu još akči i htjede ha-
numi kupiti feredžu. Ona to odbi
kazavši mu da napravi česmu. Ha-
san tako i uradi: u podzidu džamije
izida česmu od klesanog kamena,
s velikim koritom.
A narod se dosjeti: džamiju na-
zva Buzadžiskom i Ćabenskom, a
česmu Feredžušom.
U svome Ljetopisu Mula Musta-
fa Bašeskija napisa: “7. rebiul-ahira
1173. godine postah imam u dža-
miji Buzadži haži Hasana...”
Da je živio prije, i ovo bi napi-
sao: Umrije i trgovac hadži Hasan
buzadžija, ponos dobrih ljudi što
džamiju napravi od buze. Neka na
njega padne rahmet Božiji. Allah
je stvorio čovjeka da čini dobro, a
nikako zlo. Učite Fatihu za dušu
Hasanovu, o vi što prolazite!
Foto: Hazim Šabanović
Samo ono što daš, to je tvoje!

55
Ismail Nezirović | NAUKA I TEHNIKA

Nevjerovatne činjenice Drugog svjetskog rata:

1 Njemački bombarderi Me-264 su bili toliko na-


prednog dometa da su mogli bombardovati New
York ali takav strateški cilj nikada nije bio smatran
dovoljno vrijednim truda.

4 Njemački elektro-distribucioni sistem je za vrije-


me rata bio puno ranjiviji nego što su saveznič-
ke snage smatrale. Prema nekim poslijeratnim
analizama ispostavilo se: da je svega 1% bombi ba-
čenih na industrijske komplekse pogodilo električna
postrojenja, njemačka industrija bi trenutačno doživila
potpuni kolaps.

2 Među prvim ne-


prijateljskim vojni-
ske da bi ih potom zarobili
Sovjeti. Ratujući za Crve-
5 Jedan od načina
protiv-tenkovske
borbe koji su japan-
ski vojnici primjenjivali
cima zarobljenim nu armiju zarobili su ih sastojao se u tome da se
od strane savezničkih
Nijemci i pridružili svojim u zemlju plitko ukopa ar-
snaga prilikom iskrcava-
jedinicama u čijim su uni- tiljerijska granata velikog
nja na Normandiju bili su
formama i dočekali da ih kalibra ostavljajući deto-
Korejanci. Ispostavilo se
natorski vrh na površini.
da su natjerani u rat kao konačno razoružaju inva-
Kada bi se neprijateljski
pripadnici japanske voj- zione savezničke snage. tenk primakao dovoljno
blizu japanski vojnik bi
je svojeručno aktivirao
snažnim udarcem čeki-
ća. Takvu praksu je ja-
panski general Mataguc-
hi komentarisao riječima:
“Nedostatak oružja nije
isprika za poraz!”

3 Više je američkih
vojnika poginulo u
vazdušnim nego
u pomorskim snagama.
Kako je za izvršavanje
vojne obaveze od ame-
ričkih vazduhoplovaca
traženo da učestvuju u
trideset ratnih misija,
šanse da ih sve prežive
su bile manje od 29%.

56
Virgin Galactic SpaceShipTwo
– prvi komercijalni svemirski brod
Britanski milioner Ričard Bran- privatna letjelica koja je uspjela petnaest i pol kilometara pri čemu
son je promovisao prvi komercijal- dosegnuti svemir. će raketni pogon letjelice starto-
ni svemirski brod za kojeg očekuje Bazirajući se na iskustvu steče- vati postižući dovoljan potisak da
da u narednim godinama omogući nom u gradnji ovog prototipa razvi- putnici dosegnu najvišu tačku leta
hiljadama turista da putuju preko jen je nasljednik SpaceShipTwo, koji koja iznosi stotinu deset kilome-
granica atmosfere Zemlje. Prvi let je dva puta veći i s više prozora da tara. Nakon toga letjelica će početi
je zakazan već za početak 2011. bi se putnicima omogućio što bolji gubiti visinu da bi na kraju sletjela
godine, kada će cijela Bransonova pogled na Zemlju. Letjelica ima do- poput aviona. Let će trajati dva i
porodica, uključujući i devedeseto- voljno prostora da pored dva pilota pol sata od čega će putnici biti oko
godišnjeg oca, osjetiti čari svemir- ugosti još i šest putnika, a vjeruje pet minuta u bestežinskom stanju.
skog turizma. se da je već šest stotina klijenata Branson tvrdi da ovo putovanje
Branson je sarađujući s čuve- uplatilo 200.000 USD, koliko košta ima izuzetno visok faktor sigurno-
nim konstruktorom aviona Burtom karta za ovaj ekskluzivni doživ- sti i da se nada da će u narednim
Rutanom uspio napraviti SpaceS- ljaj. Planirano je da SpaceShipTwo godinama hiljade ljudi na ovaj način
hipOne, koji je 2004. postao prva matični brod podigne na visinu od posjetiti svemir.

1. Visina 15,5 km:


Lansiranje sa matičnog avio-
na i ubrzanje od MACH 4.
2. Visina 100 km:
Letjelica doseže tzv. Karma-
novu liniju gdje putnici posta-
ju astronauti.
3. Visina 110 km:
Maksimalna visina leta, na-
kon što se raketni motori
ugase krila letjelice se verti-
kalno podižu.
4. Procedura spuštanja u niže
slojeve atmosfere
5. Visina 21,5 km:
Krila letjelice se pomjeraju
u horizontalan položaj radi
slijetanja poput uobičajenog
aviona.

57
Sevret Mehmedćehajić | PORODIČNE PRIČE

Očinske
radosnice
– Babo, babo, ispričaj mi priču. – Bila jednom jedna mama koja još nije postala
mamom. Ona je sretno živjela s babom koji još
– Naravno, kćeri. Koju ćeš?
nije bio babo.
– Pričaj mi Mariposu.
– A je li to moja mama, babo?
– Ih, ne znam ja tu priču.
– Nemoj me prekidati u priči. Slušaj i otkrit ćeš!
– Dobro, pričaj mi onda Anna Marie. – Dobro, de, hajde nastavi.
– Ne znam ni tu. – Kada je ta mama završila fakultet koji je dugo
– Joj, babo, tebe. Kako ne znaš, sjećaš se da smo studirala, rekla je babi da hoće dijete. Istina, u
je zajedno gledali na DVD-u kod moje drugarice stanu im je još falilo namještaja, novije pro-
Iman. stirke, LCD-televizor kao u komšije u prizemlju
(samo s manjom “dijagonalom”, jer je onaj pre-
– Ma sjećam se da smo gledali, ali ja ne znam veliki – sve čekaš kada će iz njega ispasti Mickey
kako ide ta priča. Mislim, ne znam sve detalje. Mouse) i neće to moći sve nabaviti...
Zaboravio sam.
Priča je tekla dalje. Dok mu je ležala u krilu, on je
– Dobro, dobro. De mi onda pričaj Pepeljugu. mazio. Pričao je presretni babo svojoj mezimici o do-
– Jel’ to ona što se u bundevi vozila na ples? gađajima koji su pratili taj veličanstveni trenutak u
njihovim životima – njeno rađanje. Činio je to često i
– Ma nije u bundavi, bolan. Znaš da je dobra vila prije, ali je svaki puta dodavao neke nove detalje.
od bundeve napravila prekrasnu kočiju u kojoj
Tako je išlo neko vrijeme. Osim o rođenju, često joj
se Pepeljuga vozila.
je pričao i “priče” o zajedničkim putovanjima i izletima,
– Sjećam se. Samo, meni je ta priča dosadna. odlascima u prodavnice igračaka u kojima, u pravilu,
– Sram te bilo! Kako će to bit’ dosadna priča? Koja nije bilo dovoljno novca da se ispune sve njezine želje,
pa o tome kako su se supruga i on upoznali, gdje su
ti nije dosadna?
se vjenčali, putovali na medeni mjesec... Djevojčica ih
– Hmm. Šta misliš da ti pričam onu kad si se ti je sve redom slušala, neprestano prekidajući njihov
rodila? tok brojnim pitanjima tipa: “Babo, a gdje si ti mamu
– Mama zna sve priče, a ti samo tu kad sam se vidio prvi put?” “Zašto mene niste vodili kada ste se
vjenčavali?” I slično.
ja rodila.
Glava porodice voli svoju porodicu, a naročito svoju
– Šta ćeš, eto, kada ti je babo takav. Nego, hoćeš
kćerku i sina. On voli ispunjavati njihove želje, ali ih i
li ti priču ili nećeš?
učiti da neke mogu biti i neispunjene. Voli ih i savjeto-
– Hajde, može. Počni, počni... vati o tome što bi i kako trebalo nešto činiti, iako zna da

58
su premali za to. A prakticira i povremenu strogost da što su mu prodali kao sve ono što je potrebno djetetu
bi ga mogli “slušati” u onome što ne razumiju dobro, a u prvom razredu osnovne škole, vidio je prepoznatljivu
što je naročito važno u njihovu odrastanju. radost u očima. Veselo je kompletirala torbu više puta
– Ih, kada moja cura krene školu! Što će to babi i nije to dozvolila nikome drugom. Strah od škole je
biti drago! bio savladan.

– Neću u školu! To se i obistinilo jednoga toplog jesenjeg dana, prvog


školskog u životu prvoga djeteta glave kuće. Svi su je
– Kako, bona, nećeš? Pa svi idu u školu! Sve tvoje došli ispratiti. I svi su bili veseli. I glava kuće je bio ve-
prijateljice idu! seo, ali je tugaljivo razmišljao o tome kako se kćerkinih
– Nek’ idu! Ja neću i gotovo! šest bezbrižnih godina završava toga dana, a breme
– A bi li išla ako bismo kupili winx-torbu, winx- života polahko i sigurno vere uz njezina slabašna pleća.
olovke, sveske, bojice i sve što treba za školu? Očinske suze nije zaklanjao.
– Neću ni tada. Supruzi ih je tumačio kao radosnice.
Glava porodice se nije dao smesti. Kada se približilo
vrijeme za polazak u prvi razred osnovne škole, dao
se u potragu za obećanom “opremom”. Sam se sebi
čudio u tome: donedavno je mislio da je glupost za te
stvari trošiti prevelike novce, jer ih djeca ionako prebrzo
unište. No, sada je čvrsto odlučio da joj ispuni i ovaj
“zahtjev”, znajući da je ta, tako “markirana”, dječija
oprema skupa.
Naravno, potraga se nije mogla realizirati u vlastitoj
režiji. S njime u automobilu su sjedili svi ostali člano-
vi porodice: kćerka koja je htjela da vidi što će to
dobiti, sinčić kojeg nisu imali kod koga ostaviti
(a ne bi ni ostao bez njih) i, naravno, supruga
koja nipošto nije mogla dopustiti da se ta važna
kupnja desi bez njena prisustva.
Tako su došli do prve knjižare; nedugo po-
tom i do druge, do treće i do svih ostalih
u gradu. A onda su zaredali po tržnim
centrima. Tek u nekom petnaestom, u
susjednom gradu, pronašli su nekakvu
torbu za svoga prvačića. Istina, bila je
kineska, ali je imala detalj na sebi koji
je bio važniji od kvaliteta materijala i
zemlje proizvodnje: amblem poznate
serije crtića i lutaka.
Djevojčica je i dalje odlučno negira-
la mogućnost da ide u školu. Torba je
postala mjesto za neke njene posebno
odabrane lutke, šminku i još neke “sit-
nice”. Nije bilo uobičajene vezanosti za
nju, kao kod nekih drugih stvari, ali ni
odbacivanja. Kao da je htjela malo da
“glumi” nezainteresiranost.
No, kada joj je jednom donio hrpu sve-
ski, olovki, bojica, lenjira i koječega drugog

59
Dr. Merima Čamo | GRADOVI

Tešanj
T
ešanj se nalazi u sjevernom dijelu Bosne i Her- ne integrirala u Gazi Ferhad - begovu mahalu (Stara
cegovine. Razvio se u podnožju srednjovjekov- mahala). Tekija je tokom vremena preuređivana i u
nog utvrđenja poznatog kao Gradina (Tvrđava). novim uslovima lokacijski respondira Hamza – begovoj
U najbližoj okolini ove dojmljive kamene strukture džamiji. Inače, u mjesnoj tradiciji pojedini vjerski objekti
smještene na prostranom vrhu visokoga brijega, str- nose po nekoliko različitih imena (npr. Tabačka dža-
mih nepristupačnih strana otkriveni su tragovi živo- mija/Dibeghana/Riječka/Donječaršijska) a taj diver-
ta starih Ilira, zatim Rimljana i Slavena. Prostor koji zni pristup podjednako je zastupljen i u interpretaciji
Gradina zauzima iznosi preko šest hiljada kvadratnih njihove historije.
metara što ovu impozantnu srednjovjekovnu citadelu
svrstava u red najvećih fortifikacijskih građevina sa- Pred kraj osmanske vladavine, posebno od početka
čuvanih na području Bosne i Hercegovine. austrougarskog razdoblja počela se, uz rijeku Tešanjku
uobličavati Donja čaršija. U usporedbi s ostalim bosan-
skohercegovačkim naseljima, dolaskom austrijskih
Ferhad – begov vakuf zavojevača, urbana stvarnost Tešnja se nije bitnije iz-
Za urbani razvoj Tešnja u osmanskom periodu, mijenila. Gradnjom željeznice kroz dolinu rijeke Bosne,
kako spominju historijski izvori, zaslužan je vojvo- naselje je ostalo po strani modernizacijskih tokova, a
da Ferhad Čelebija kasnije nazvan Gazi Ferhad – beg sve primjetnije ekonomsko stagniranje reflektiralo
koji se nalazio u službi bosanskog namjesnika Gazi se u najjačim privrednim djelatnostima, trgovini i za-
Husref – bega. Kao nadzornik Gazi Husref –begovog natstvu. Naime, preko Tešnja su vodili najkraći putevi
vakufa na prostoru ondašnjeg Tešnja, imao je priliku od šeher Sarajeva prema sjeveru što je podsticalo
steći neophodna iskustva, kontakte i status koji su trgovinu, dok su visoko razvijeni zanati sa jakom tra-
mu omogućili da postane vakif novog naselja u pod- dicijskom osnovom, pored onih izrazito praktičnih i
građu tešanjske tvrđave. Njegovim posredovanjem neophodnih za svakodnevni život Tešnjaka, nudili i
u Tešnju je podignuta džamija današnja Ferhadija ili izrađevine visoke umjetničke vrijednosti.
Čaršijska Ferhad – begova džamija koja se još naziva
i Sukija džamija, mahala, 33 dućana, karavansaraj, Drugačija politička i društvena klima za Tešanj će
mekteb, mlin i musalla što se pokazalo prikladnom značiti period urbanog mirovanja koje će, manje više
predispozicijom za osnivanje Čaršije (Gornja čaršija) trajati sve do polovine XX stoljeća. Odmah nakon
unutar koje će se kasnije razviti dvadeset i dva razna Drugog svjetskog rata učinjeni su veliki napori za
zanata (čizmadžijski, terzijski, papučarski, sabljarski, oživljavanje ekonomskog života grada. Otvoreno je
tabački itd.). Gornju čaršiju je od početka XVII stoljeća više zanatskih preduzeća i radnji, zatim preduzeća za
ponosno nadvisivala sahat – kula, koja i danas sjet- obradu metala, proizvodnju građevinskog materijala,
nom preciznošću ispunjava svoju osnovnu funkciju, te izradu čarapa čiji kapaciteti vremenom prerastaju u
mjerenje vremena. produktivne industrijske pogone što će uveliko pospje-
Prvobitni mehanizam sata koji je mjerio lunarni ili šiti ekonomsku moć ove sjevernobosanske komune,
hidžretski vakat, supstitira se krajem XIX stoljeća i od kao i dalji urbani razvoj Tešnja. Paralelno, uz industriju
tada pokazuje srednjoevropsko vrijeme. Prema popisu postignut je ozbiljan napredak i u oblasti poljoprivrede.
Bosanskog sandžaka iz 1604. godine najstariji vjerski Podignuti su plantažni voćnjaci čiji se godišnji prinos
objekat podignut od strane derviša bio je Sufi Oručev vrednovao visokim ocjenama. Da bi se očuvala tradicija
mesdžid čija prvotna namjena odgovara prostoru za umjetničkih zanata i vezova, formirana je kućna radi-
okupljanje derviša odnosno tekiji. Oko tekije, kao dijela nost koja je osmišljenom ponudom raznovrsnih ruko-
Sufi Oručevog vakufa, formirala se manja naseobinska tvorina, nastalih u okrilju tešanjskih domova izazvala
jedinica čije je stanovništvo bilo usmjereno na razvoj relativno veliku potražnju kako u Bosni i Hercegovini
i unapređenje tabačkog zanata a koja se 1750. godi- tako i van njenih granica.

60
Poratni preporod Tešnja do tada, nerazvijen poetski izraz unutar kojeg se sje-
dinjuju elementi simbolizma, impresionizma i moderne
Posljedice urbicida kojem su bili izloženi bosansko- odnosno isprepliću duhovni motivi Istoka i Zapada u
hercegovački gradovi manifestirale su se u visokom vrsna poetsko – jezička kazivanja. Jedan od zapaženih
stupnju razaranja fizičkih struktura i dezorganizira- je i bošnjački pjesnik Musa Ćazim Ćatić, Odžačanin po
nja vitalnih društvenih sfera, što će imati dugoročne rođenju (1878), a Tešnjak po svemu ostalom. Mada su
konsekvencije po razvoj gradova. Bosanskohercego- ga ondašnji kritičari nazivali „modernim sketničarem
vački gradovi, pa tako i Tešanj našli su se sredinom poezije“ jer se Ćatić svojim književnim djelom, ljubite-
devedesetih godina XX stoljeća pred pragom urbanog ljima poezije, nerijetko znao obratiti u maniru i duhu
preporoda, kada je bilo neophodno izvršiti plansko modernog stvaraoca, čemu su umnogome doprinjela
usmjerenje njihovog razvoja i uložiti znatna sredstva pjesnikova česta izbivanja iz zavičaja (Tešnja), činjenica
uz kontinuirani angažman građana, kako bi se izvr- je da se u njegovim stihovima ne može zapostaviti
šila revitalizacija njihovog urbanog tkiva i bića. Tešanj duboka religioznost iz koje proizlazi poštivanje i glorifi-
je danas opština na području Zeničko – dobojskog kacija osnovnih vrijednosti islama. Neke od pjesama,
kantona Federacije Bosne i Hercegovine s izrazito vi- čiji skelet tvore svečani akordi, tonalnost i emocional-
sokim stepenom naseljenosti. Kao poseban poratni nost poput Islama, Lejlei – Mevluda, Lejlei – Kadera,
uspjeh u privrednom sektoru grada Tešnja izdvaja se te soneta historijskih odlika kao što su Hidžret, Bedr,
proizvodnja Tešanjskog kiseljaka zasnovana na ko- Zemzem – vrelo, Sveta špilja i tako dalje, u kojima
rištenju pet, prirodno selektiranih aktivnih izvorišta iskre motivi religijskog karaktera, predstavljaju vrhu-
mineralne vode. Tešanjska mineralna voda osvojila nac ne samo Ćatićevog pjesništva nego i cjelokupne
je nekoliko medalja za kvalitet u okviru evropskih in- bošnjačke moderne. On je prvi bošnjački pjesnik koji
stitucija zaduženih za evaluaciju ovog dragocjenog je prerastao regionalne okvire. Njegovim stihovima
resursa, a uspjehom je ovjenčana i u prekookeanskoj počinje proces otvaranja i približavanja bošnjačke lirike
prestolnici – Sjedinjenim Američkim Državama čime se izrasle iz sevdalinke i istočnjačke poezije, širokom
ovaj proizvod izborio za mjesto na zahtjevnom svjet- evropskom auditoriju na razmeđu epoha. Umro je u 37.
skom tržištu. Poznat je podatak, da se Oaza u svom godini života, a sahranjen je na tešanjskom mjesnom
jedinstvenom pakovanju, distribuirala i konzumirala mezarju Obješenica.
u Bijeloj kući.
Bilješke:
„Moderni Brka Amir, Monografija grada, Centar za kulturu i
skretničar poezije“ obrazovanje, Tešanj, 2001;
Početkom XX stoljeća na bosanskohercegovačkoj Ćatić M. Ć., Đulizaro moja, Planjax, Tešanj, 2002;
kulturnoj i umjetničkoj sceni došli su do izražaja pje- Ćeman Hasan Mirza, Urbana antropologija Tešnja
snici koji će budućim prozaistima ostaviti u nasljeđe, 1461 – 1878, Tešanj, 2006;

61
Doc. RS homeopat i fitoterapeut Suad Šendelj ZDRAVLJE

H1N1 - nova gripa


O
d dana rođenja čovjek počinje borbu protiv  nagli skok temperature preko 38˚C;
mnogih bolesti, kako lakših tako i onih težih.  bol u mišićima i kostima;
Naizgled nejak organizam stvara vlastiti od-
brambeni (imunološki) sistem kako bi bio u stanju  suh, nadražujući i jak kašalj s bolom u grlu;
suprotstaviti se raznim izazivačima bolesti. Možda  otežano disanje;
su, od svih tih napasnika, virusi najopasniji. Dolaskom
 glavobolja;
zimskog razdoblja hladnoća smanjuje otpornost, to
jest jačinu imunološkog sistema, a upravo tada naš  opća malaksalost;
najčešći gost je gripa koja je zarazna virusna infekcija  brzo zamaranje;
disajnih organa. Gripu uzrokuju virusi gripe tipa A, B ili
C. Virus tipa A je najopasniji i uzrokuje epidemije, ne-  iscjedak iz nosa ili njegova začepljenost.
kada i pandemije, dok je virus tipa C najmanje opasan. Pokazalo se da ova gripa može da izazove i veće
U određenim vremenskim intervalima ili tačnije komplikacije kao što su upala uha (naročito kod dje-
prirodnim ciklusima dolazi do pandemije mutiranih, ce), bronhitis, upala pluća, grčevi, toksični šok ili upala
novih i jakih virusa gripe na koje ljudski organizam srčanog mišića.
nije otporan. Simptomi zbog kojih je obavezan odlazak ljekaru:
Nas, ovovremene svjedoke i našu pažnju zaokuplja jako otežano disanje, zamaranje tokom govora, povra-
takozvana “nova gripa” tipa A s virusom obilježenim ćanje, promjene mentalnog stanja, letargija i ekstre-
kao H1N1. Nešto novo, pomalo iznenađujuće. O ka- mna pospanost, jaki bolovi u plućima i trbuhu.
kvom virusu i o kakvoj gripi se radi?
I ova gripa, kao i druge, prenosi se s čovjeka na čo-
Virus tipa H1N1 sadrži elemente ili DNA ptičjeg, vjeka kapljičnim putem (kihanje, kašljanje) i preko ruku
svinjskog i humanog (čovječijeg) virusa gripe, uklju- ili zaraženih predmeta. Nevolja je što se pojavio i se-
čujući elemente evropskih i azijskih svinjskih virusa. zonski grip pa je jako teško razgraničiti o kojoj gripi se
Sve ovo se uklopilo slučajno ili namjerno: prirodna evo- radi, no to prepustite ljekarima. Najugroženije skupine
lutivna dešavanja ili ljudski laboratorij. su hronični bolesnici (astma ili neka druga hronična
Toliko je zbunjujućih i kontradiktornih podataka da bolest pluća, diabetes, srčane i bubrežne bolesti, imu-
se ne može reći šta je istina a šta ne. Neki idu tako nodeficijencija).
daleko i pominju svjetsku zavjeru koja bi mogla izroditi
U slučaju oboljele djece sve ovisi od njihovog zdrav-
nekakvu novu “svjetsku vladu”. Mi se time ne bavimo
stvenog stanja.
i to ćemo prepustiti drugima.
Imamo posla s novim dobro naoružanim virusom
i novom gripom na koju nemamo prirodan imunitet. Ima li lijeka?
Ne preostaje nam ništa drugo do dobra strategija i Hvala Bogu ima. Za srednje teške i teške slučajeve
hrabra borba. postoje anti-viralni lijekovi koji koče razvoj, to jest re-
plikaciju virusa i time skraćuju trajanje bolesti i spreča-
Simptomi nove gripe vaju nastanak nekih težih komplikacija. To su Tamiflu
(oseltamivir) i Relenza (zanamivir).
Sve gripe imaju manje-više slične simptome s
tendencijom ugrožavanja respiratornog (disajnog) si- Relenza je anti-viralni lijek koji se koristi inhalatorno
stema ili nekog drugog hronično bolesnog organa u i zbog toga ima malu manu. Ne mogu ga uzimati oni
ljudskom tijelu. H1N1 simptomi: koji imaju astmu ili neku drugu hroničnu bolest pluća.

62
Važno je znati da oba lijeka imaju dobro dejstvo  Kod veoma visoke temperature rashladite ga
samo ako se počnu koristiti u prvih četrdeset osam mlakom kupkom.
sati od pojave simtoma gripe.  Obavezno mu dajite pileću supu.
Vakcina je najbolji lijek protiv bilo kojeg gripa, pa i
 Ostanite pribrani jer samo tako možete biti od
ovog kojeg zovu H1N1. Ali... Toliko problema, toliko
pomoći!
protivljenja, kritike i nepovjerenja nije bilo ni prema
jednoj vakcini kao prema ovoj protiv “nove gripe”.  Oboljelog vodite ljekaru ako primijetite bilo šta
što ne možete nadvladati!
Istina, bilo je jako malo vremena da se ispita njen
kvalitet i dejstvo a time i neželjene posljedice koje Za sada nam mora biti jasno da će uvijek postojati
može izazvati. Pojedini sastojci i njihova količina za epidemije gripe, bile one stvarne ili lažne, i postojat
mnoge su veoma diskutabilni. Tačnije dva sastojka će potencijalno opasne vakcine koje će se nuditi kao
su na meti kritika i nepovjerenja: količina žive (može rješenje.
izazvati autizam ili oštećanje mozga) i skvalen (koji, Na drugoj strani priroda nudi mnogo toga, nekada i
u suštini, vara imunološki sistem ali može potaknuti čudo. U ovom slučaju čudo zovemo vitamin D. Prirod-
nastanak nekih autoimunih bolesti). na i neškodljiva vakcina. Kvalitetan nivo vitamina D u
Ipak, i pored svih mana (ako ih uistinu ima), vakcina organizmu najbolja je strategija za izbjegavanje gripe.
može spasiti nebrojeno života. Odluka o vakcinisanju Bitno je da mi sada vjerujete.
je individualan stav i tako je najbolje. Svako neka pro-
Vitamin D je najvažniji i najjeftiniji korak koji možete
cjeni šta je po njega najpovoljnije. Prije odluke treba
napraviti za svoje zdravlje.
se dobro posavjetovati s ljekarima.
Ovaj vitamin je pored svojih drugih kvaliteta od
esencijalne važnosti za dobro funkcionisanje imuno-
Opće preventivne mjere loškog sistema. Djelotvoran je kod svih osoba i svih
 Perite ruke (sapun, gel i slično)! uzrasta. Normalne dnevne doze su 800 IU, za odrasle
 Izbjegavajte rukovanje, grljenje i ljubljenje! i 400 IU, za djecu. Ako ste izloženi čestim kontaktima i
morate biti vezani poslom s puno ljudi, možete uzimati
 Pokrivajte nos i usta ako kišete ili kašljete!
i do 4000 IU dnevno. Vitamin D3 organizam najbolje
 Provjetravajte često prostorije u kojima bora- absorbira. Ako već imate grip onda uzimajte, u prva tri
vite! dana bolesti po 4000 IU vitamina D, dnevno.
 Izbjegavajte mjesta i prostorije u kojima boravi Šta još činiti? Izbjegavajte šećer i industrijski pre-
mnogo ljudi! rađenu hranu jer smanjuju efikasnost imunološkog
sistema skoro odmah nakon unošenja u organizam.
Ublažavanje simptoma Treba da znate da šećera ima čak i u kečapu i svim
Ako se i pored svih napora i prevencije neko u po- voćnim sokovima, fabrički spravljenim.
rodici razboli, pomažite mu na slijedeći način: Dajte Uzimajte Omega 3 masne kiseline jer su i dobri an-
sredstvo za snižavanje povišene tjelesne temperature tioksidanti i mogu spriječiti nastanak respiratornih
ako ona prelazi 38˚C (nikada u sezoni gripe ne dajite komplikacija.
ništa što je na bazi acetil-salicilne kiseline-andol –
Vitamin C dnevno po 500 mg dok god traje sezona
asprin i slično).
gripe. Oni koji mogu i žele neka koriste i Zinc picolinat.
 Dajite dosta tekućine – vode ili čaja, nikada
Jedite što više voća i povrća, budite fizički aktivni.
slatke sokove!
Bilo kako bilo, posvetite više pažnje vlastitom zdrav-
 Podignite bolesnikovu glavu ako leži da nos
lju, pokušajte se koliko možete zaštititi od bolesti. Nije
ostane prohodan.
nas priroda ostavila bespomoćnima, jer “dala” nam je
 Ako je neophodno dajte kapi za nos ili isperite mnogo lijekova, samo ih treba pronaći. Ne shvatite
mu nos slanom ili morskom vodom. upozorenja kao pretjerivanje, jer cijena može biti velika.
 Povećajte vlažnost zraka u prostoriji. Borite se za sebe i vaše najdraže.

63
NARUDŽBE NA TELEFON: +387 61 803 014
NARUDŽBE NA TELEFON: +387 61 803 014
00