You are on page 1of 68

P O R O D I Č N I M A G A Z I N • GODINA II • BROJ 14 FEBRUAR 2010 • ISSN 1840-0930 • CIJENA: 3 KM

Bereket
porodice
Sura
Et-Tekasur
Edebali i
Osman Gazi
Radujte se
i obradujte
Blagodat
sna i odmora

PORODICA
stub društva
ŠTA JE
je ljubav, jedan selam prostranoj budućnosti iz historijskih dubina.
je stvorenja voljeti radi Stvoritelja, i to dokazivati hizmetom.
je nada do zadnjeg trenutka, i kada su ti svi leđa okrenuli.
je jedna vijest, jedno jutro, jedno pismo od voljenog.
ne pita i ne sudi, nego prihvata u zagrljaj.
je svjetlosno lice, okrenuto prema Kabi.
je neprijatelj grijehu, a ne griješniku.
je naš hod, prema znanju i ljubavi.
je žar kad gori ljubav u srcima.
je ‘mi smo’, a ne ‘ja sam’.
je oko što vidi istinu.
UREDNIK
P O R O D I Č N I M A G A Z I N • GODINA II • BROJ 14 FEBRUAR 2010 • ISSN 1840-0930 • CIJENA: 3 KM Porodica – stub društva
Bereket
porodice Poštovani čitatelji, SEMERKAND kojeg držite u svojim rukama je po-
Sura rodični magazin. Redakcija svojim tekstovima nastoji educirati sve čla-
Et-Tekasur
nove porodice, pomoći im u razumijevanju i važnosti njihove uloge te ih
Edebali i
Osman Gazi motivisati na trud i zalaganje. Na skali naših želja sigurno se pri samom
Radujte se
vrhu nalazi sreća u porodici. Usvajajući recept Kur’ana i sunneta, to jest
i obradujte takvaluk/bogobojaznost, postiže se istinska sreća. Takvaluk s jedne
Blagodat strane podrazumijeva odbacivanje loših djela i loših osobina, a s druge
sna i odmora
strane činjenje dobrih djela i usvajanje lijepih osobina. Osjećaj prisnosti,
PORODICA povjerenja, susretljivosti, nježnosti i ljubavi u porodici je vrhunska bla-
stub društva godat. Sretna porodica je čvrst stub u društvu.
Kur’an nam je ponudio mnogo modela vezanih za porodicu i njene
članove. Sjetimo se Musaa, a.s., kao glave porodice i njegove brige za
SEMERK AND svoju čeljad: ”A da li je do tebe doprla vijest o Musau, kada je vatru ugledao
PORODIČNI MAGAZIN pa čeljadi svojoj rekao: ‘Ostanite vi tu, ja sam vatru vidio, možda ću vam
nekakvu glavnju donijeti ili ću pored vatre naći uputu.’” Baš u toj brizi
Udruženje SEMERKAND za porodicu Allah, dž.š., ga je zovnuo i za poslanika odabrao. Prvo što je
14. MAJA 92 br. 14
Ilidža / Sarajevo
tada mudri Allah od njega zatražio je da izuje svoju obuću. Dakle, odgoj
Tel/Fax: +387 33 624 883 na prvom mjestu. Abdulhalim Mahmud veli: “Da kažemo nešto i u vezi
. sa sintagmom “pa izuj obuću svoju”. Radi se o stvarnom izuvanju obuće.
ISSN 1840-0930
Međutim, ova sintagma ukazuje i na izuvanje “onog najnižeg”. Kada god
Za izdavača čovjek izuje ono što je najniže, opet će ostati nešto drugo koje je najniže
MIRZA PAŠIĆ
a koje također valja izuti. Na taj način čovjek je u stalnom napredovanju i
Glavni i odgovorni urednik uzdizanju. Islam proglašava da je svaki čovjek kod koga su dva dana ista
NEDŽAD ĆEMAN obmanjen. Ako svaki dan ne bude bolji od prethodnog, on je na gubitku.
Spomenuta sintagma također aludira i na to da se čovjek očisti i od svoje
Redakcija
Dr. hfz. DžEMAIL IBRANOVIĆ duše koja naređuje zlo (nefsi emmara) i od šejtana koji mu ubacuje loše
Dr. ALMIR FATIĆ
Dr. MERIMA ČAMO misli (vesvesa). Sintagma “pa izuj obuću svoju” općenito aludira na: izuj
MEHMED ĆEMAN
EDIN TOPČIĆ
nečist, izuj sve ono što je uprljano pretvaranjem, pa putuj Allahovim pu-
tem čist materijalno i moralno. Jer, Allahov put je put čistoće i iskrenosti.
Tehničko uređenje
MUHAMED MULAOSMANOVIĆ Najuži članovi porodice su otac/suprug, majka/supruga i djeca. Svi
oni međusobno trebaju pokazati odgoj. Roditelji djeci daju lijepa imena,
Lektor
ALDINA ADEMOVIĆ lijepo vaspitanje, poučavaju ih Kur’anu i pomažu im oko ženidbe i udaje.
Distribucija
Otuđenost roditelja od djece i obrnuto je bolest današnjeg društva. El-
ADIL BEĆIREVIĆ
061 828 342
Akra’ ibn Habis je vidio kako Vjerovjesnik, a.s., ljubi hazreti Hasana, pa
mu je rekao da on ima desetero djece i da nikoga od njih nije poljubio.
Na to mu je alejhi’s-selam rekao: “Ko nije milostiv, ni njemu se neće
Cijena:
smilovati.” Zbog dobrote i poslušnosti prema roditeljima, Jahja, a.s., je u
BiH: 3 KM Kur’anu pohvaljen: “I roditeljima svojima bio je dobar, a nije bio ohol i
Turska: 4 YTL
Hrvatska: 15 Kn neposlušan.” Sjetimo se još dva hadisa: “Žena koja klanja pet dnevnih
Crna Gora: 2 EUR
Srbija: 2 EUR namaza, posti mjesec ramazana, vodi računa o svojim stidnim mje-
Europa: 3 EUR
USA: 5 USD
stima i pokorava se svome mužu neka izabere dženetsku kapiju na
koju će ući”, i: “Najpotpuniji iman ima onaj čovjek koji ima najljepše
Štampa: Bemust, Sarajevo
www.bemust.ba ponašanje prema svojoj supruzi.”

Redakcija zadržava pravo Neka nam Milostvi podari rahmet i bereket da budemo što bolji u
dorade objavljenih materijala.
Poslani materijali se ne vraćaju nazad.
našim porodicama!
Magazin ne preuzima odgovornost
za sadržaj i tačnost objavljenih reklama. urednik@semerkand.com.ba
SADRŽAJ SEMERKANDFEBRUAR 2010
UVODNA RIJEČ PORODICA JE STUB MUSLIMANSKE ZAJEDNICE
Sejjid Mehmed Sāki Erol
4
TEMA ISLAM - VJERA PORODICE
Dr. Almir Fatić
6
BEREKET PORODICE
Dr. hfz. Džemail Ibranović
12
IBLIS I NJEGOVA KAZNA
Imam el-Gazali 14
HAJATU´S - SAHABE
El-Kandehlevi
16

6 Islam 19
VRIJEDNOST IMAMETA
Sejjid Muhamed Alevi el-Haseni
- vjera porodice SURA ET - TEKASUR
Ibn Adžibe el-Haseni
20
FEJDU´L - KADIR
Allame el-Munavi
22
ISLAMSKO UČENJE O UZVIŠENOM BOGU
Rifet Šahinović
24
HILJADU I JEDNA KAP 26
STRPLJIVI I STRPLJIVE
Emina Ćeman
28
PISMO PRIJATELJU
30
24
Imam Rabbani, k.s.
Islamsko učenje
GOVOR STANJA 32
o Uzvišenom Bogu
BLAGODAT SNA I ODMORA
Almedina Tulić
34
MUDROST KADERA
Ali Tantavi
36
EBU HANIFE 38
MUVEKKITOVE ZANIMLjIVOSTI 40
TEŠKI OČAJI
Mehmed Ćeman
42

34 46
DRAGULJARI RIJEČI
Blagodat Erol Zubčević

sna i odmora HARUN ER-REŠID I SUFJAN ES-SEVRI


Kemaluddin ed-Damiri 48
VRIJEME
Aida Begić-Zubčević 50
HAZRETI MERJEM 52
DOVIŠTE DOBRE VODE
Mirza Sinanović
54
NAUKA I TEHNIKA
Ismail Nezirović 56
DVA DAHA
Edin Topčić 58

50 Vrijeme BREZA
Dr. Merima Čamo
BOLESTI ORGANA ZA MOKRENJE
60
62
Suad Šendelj
Sejjid Mehmed Sāki Erol| UVODNA RIJEČ

Porodica
je stub
muslimanske
zajednice
U
zvišeni Allah je Onaj Koji Ciljevi islamskog braka i poro- porodice usko je povezana s ispu-
sve stvara u parovima (ez- dice, kao institucije prije svega, njavanjem právā i izvršavanjem
Zarijat, 49), dok On uzviše- su: čuvanje muškarca i žene od obaveza oba supružnika. Samo se
ni nema pâra. On je hazreti Adema zabranjenog načina života, formi- pridržavanjem islamskih zapovi-
ranje zdrave ćelije društva i odga- jedi i zabrana u porodičnom životu
i hazreti Havvu, našu majku, stvorio
janje potomstva u duhu dove nekih može sviti sretno gnijezdo i obez-
kao ljudski pâr. Ljudski rod je na-
Vjerovjesnikā, alejhimus-selam, bijediti čvrsti temelji za budućnost.
stao i namnožio se upravo od ove
koji su molili: Daruj mi potomke koji Nakon što se formira jedna po-
blagoslovljene porodice.
će vjerovati i činiti dobra djela!” Na- rodica, ona se mora i čuvati. To je
I danas je postojanje i širenje ređujući vjernicima brak (el-Bekare, moguće ispunjavanjem Božije za-
zajednice vezano za porodicu. Svi 221), uzvišeni Allah nam ukazuje na povijedi koja glasi: “Reci vjernicima
narodi su, također, utemeljeni na osnovni princip bračne zajednice. neka čuvaju svoje poglede od ha-
porodici koja je sastavljena od Naime, muslimanska porodica na- rama i neka vode brigu o svojoj
muža, žene i njihove djece. Insti- staje zajedničkim življenjem jednog čednosti! (...) Reci vjernicama
muslimana i muslimanke. Naša neka čuvaju svoje poglede od
tucija porodice zasniva se na bra-
vjera jednoj muslimanki strogo harama i neka vode brigu o
ku, zakonski dozvoljenom zajed-
zabranjuje brak s nemuslimanom, svojoj čednosti!” (en-Nur,
ničkom životu jednog muškarca i 30–31) To je uvjet za sretnu,
a zbog činjenice što djeca pripada-
žene. Podstičući svoj ummet na ju ocu. Međutim, muslimanka se sigurnu i dugotrajnu porodi-
brak i zasnivanje porodice, Resu- može udati za nemuslimana pod cu, ali i za cijelu musliman-
lullah, s.a.v.s., je rekao: “Ženite se, uvjetom da on prihvati islam. Naj- sku zajednicu. Poslije toga,
povećavajte vašu brojnost, jer ja ću važniji uvjet (šart) za formiranja supružnici trebaju izvrša-
se na Kijametskom danu ponositi bračne zajednice jeste ispunjava- vati međusobne obave-
vašom brojnošću!” (Bejheki) nje islamskih propisa. Sreća jedne ze i dužnosti, a na način

04
kako je to odredio uzvišeni Allah slenost i mnogobrojne pozitivne sunneta, koji decidno odbacuje
preko Svog Poslanika, s.a.v.s. dimnezije. Nažalost, usvojili smo to privremeni brak, nastoji pripisati
Vladanje koje od nas zahtijeva mnogo više nego što nam se servi- mogućnost flertovanja. Međutim,
naša vjera u pogledu porodice ne ra u porodičnim filmovima, koje po treba znati da naše Ehli sunnetsko
razlikuje se od vladanja koje smo narudžbi proizvodi materijalistički vjerovanje, način življenja, kultura i
dužni manifestovati u musliman- svijet. tradicija ne dozvoljavaju vanbračnu
skoj zajednici. Nakon što u svom Po tom pristupu porodici, koji vezu i odbacuje privremeni brak.
životu usvojimo ahlak propisan se kod nas iz dana u dan sve više Šta god bio izgovor za vanbračnu
Kur’anom i sunnetom, ne postoji širi, formiranje braka, prihvatanje vezu ili privremeni brak, ni u kom
nikakav razlog da budemo nesretni bračnih obaveza i odgajanje čistog slučaju oni se ne mogu opravdati,
u svojoj porodici. Istina je, među- potomstva smatra se bespotreb- jer bi se time dalo opravdanje za
tim, da je u našem vremenu veoma nim teretom. Imati dijete iz “života preljubu (zinaluk).
teško živjeti u skladu islama. To je zajedno”, koji nije definisan brač- Već duže vrijeme živimo u pe-
je teže nego držati žeravicu u ruci. nim ugovorom, kao da je postalo riodu u kojem muslimani moraju
Danas nemuslimanske kulture, po- stvar prestiža. Dok se Zapad, na voditi računa o svojim postupcima.
sebno zapadnjački način življenja, koji se mi ugledamo, suočava s Oni koje smo savladali na bojnom
nažalost, prijete našoj kulturi i na- teškim posljedicama i problemi- polju (to jest zapadni kolonizatori,
činu življenja. ma “života zajedno” i djece koja su op.prev.) danas šetaju među nama
Sve više se umjesto porodičnih rođena “vanbračno”, naši magazini u ja(g)njećoj koži, obećavajući nam
vrijednosti i međusobnog pošto- i časopisi takav način života nude mir i sretan život. Koristeći sve
vanja nameće pristup porodici Za- kao rješenje. mogućnosti tehnologije oni na-
pada koji je usvojio “život zajedno” Na kraju, posljedica kulturnog stoje uništiti damare naše kulture
umjesto braka, odnosno život bez poremećaja dosegla je do te grani- i pokvariti sve ono što nas čini onim
oca, majke, potomstva. Sve više ce da je čak i muslimanska omladi- što jesmo.
se nastoji raširiti poimanje “života na, koja je prigrlila islam kao vodilju Moramo znati da je musliman-
zajedno”, kojim se zadovoljavaju u svom životu, prihvatila “flertova- ska porodica stub muslimanske
samo tjelesni prohtjevi. Međutim, nje” kao životno rješenje, zajednice. Ukoliko se taj stub sruši,
mi ipak nastojimo da takvom iako je to čisti proizvod što je cilj neprijatelja islama, neće
načinu življenja damo zapadnjačkog na- biti moguće sačuvati ni naše mu-
duboku čina života. Čak slimansko društvo. Instituciju po-
smi- se i čistom rodice moramo svim silama čuvati
putu Ehli od onih koji žele da svojom tele-
vizijom, pozorištem, književnošću,
muzikom i drugim uđu u našu nu-
trinu i unište nas. Na tom putu se
moramo međusobno potpomagati
i slijediti istinske alime koji su
nasljednici Allahova Poslanika,
s.a.v.s.
Rješenje ovog problema,
kao i za sve drugo, nalazi
se u čvrstom slijeđenju
Kur’ana i sunneta. Iako je
to ravno držanju žeravice
u ruci, ipak, drugog rješe-
nja nema. Drugog puta
nema!
Neka je Allahov se-
lam na sve vas!

05
dr. Almir Fatić | TEMA

Islam
- vjera
porodice

“O vi koji vjerujete, sebe i


porodice svoje čuvajte od
vatre čije će gorivo ljudi i
kamenje biti, i o kojoj će se
meleci strogi i snažni brinuti,
koji se onome što im Allah
zapovjedi neće opirati, i koji će
ono što im se naredi izvršiti.“
(Et-Tahrim, 6)

06
07
V
jerovatno nema riječi u ljudskom rječniku koja život islam vidi kao nešto što u potpunosti odgovara
pobuđuje viši smisao i tako duboko i veliko zna- prirodi čovjeka i njegovim predispozicijama.
čenje i poštovanje u ljudskom životu kao što je Nužno je konstatirati da se porodica kao osnovna
riječ porodica. Koliko je porodica važna i značajna za ćelija muslimanskog društva danas suočava s veli-
ljudski život vidimo možda ponajbolje po tome što je kim i teškim izazovima u mnogim sferama ljudskoga
ona kao institucija nezamjenljiva. Naime, porodicu kao života, prvenstveno u vjerskom, moralnom, kultur-
instituciju i sve ono što ona znači nemoguće je zamije- nom i obrazovanom segmentu. Neslućeni tehnološki
niti bilo kojom drugom institucijom. Nadalje, porodica i informatički napredak modernog svijeta donio je i
kao unikatna institucija ima skoro presudan utjecaj brojne dileme koje se nalaze pred muslimanskim po-
na formiranje ličnosti i njezinih karakternih osobina. rodicama ali i društvom u cjelini. Koliko god je naš
Ono što se stekne u porodici umnogome određuje naš život olakšan, unaprijeđen ili poboljšan zahvaljujući
budući život u odnosu s drugim ljudima i, zapravo, savremenim tehničkim sredstvima, isto toliko je, ili u
prati nas čitav život. Porodica razvija ličnost čovjeka znatno višoj mjeri, otvorena mogućnost zloupotrebe
i njegove vrednote i ona ostavlja najdublje tragove u i (po)grešnog korištenja tih sredstava. Kako, dakle, u
njegovom životu. Zato se može kazati da niko više ovom našem vremenu “očuvati sebe i porodice svoje
ne obavezuje čovjeka koliko njegova porodica kojoj od vatre” – dunjalučke i ahiretske?! Kako se oduprijeti
duguje mnogo toga. Otuda islam kao vjera posveću- vatri dunjalučkih iskušenja i izazova s kojima se sva-
je veliku pažnju ovoj instituciji; stavlja je u obavezu kodnevno susrećemo, a koji su u direktnoj suprotnosti
svojim sljedbenicima i daje jasne smjernice u svrhu s vjerskim moralom i osnovnim učenjima islama kao
njezina formiranja i očuvanja. Porodični ili obiteljski vjere i stila života?

Kur’an i sunnet –
čuvari porodice
Kao što je vjernik zadužen da odgaja i čuva sam
sebe, zadužen je da čuva i odgaja svoju porodicu ili
svoju čeljad. Valja jasno kazati da bez uputa Kur’ana i
sunneta našeg časnog Poslanika, a.s., mi ne možemo
i nećemo uspjeti odgojiti, a tako ni sačuvati, ni sebe
ni svoje porodice. Kur’an i sunnet su dva orijentira i
sigurna utočišta koja nas jedino mogu zaštiti vatrene
stihije moderne civilizacije čiji plamenovi sagorijevaju
svaki oblik vjerskog načina života i poimanja svijeta. S
ova dva izvora islama muslimani su u stanju da oču-
vaju sebe i svoje porodice, pod uvjetom da svaki član
porodice uloži svoj trud i ispolji maksimalno zalaganje
u tom smislu. Svaki član porodice ima svoj dio odgo-
vornosti koji mu je povjeren i za koga će, na koncu,
polagati račun.
Od Abdullaha ibn Omera, r.a., prenosi se da je kazao:
“Čuo sam Resulullaha, a.s., kada kaže: ‘Svi ste vi pastiri
(čuvari) i svi ćete biti odgovorni za svoje stado: vladar
je čuvar i bit će odgovoran za ono što mu je povjereno;
čovjek je čuvar svoje porodice i bit će odgovoran za ono
što mu je povjereno; žena je čuvar u kući svoga muža
i bit će odgovorna za ono što joj je povjereno; sluga je
čuvar imovine svoga gospodara i bit će odgovoran za
ono što mu je povjereno; čovjek je čuvar imovine svoga
babe i bit će odgovoran za ono što mu je povjereno!

08
oporučujte vašim porodicama bogobojaznost.” Katade
i Dahhak su kazali: “Naređujte članovima vaših porodi-
ca da budu pokorni uzvišenom Allahu, zabranjujte im
griješenje i neka budu istrajni u Allahovim propisima.
To im naređujte i pomažite im u tome! Ako zapazite
da griješe prema Allahu, odvratite ih od toga!” Komen-
tator Mukatil kaže: “Muslimanu je dužnost da svoju
porodicu upozna s onime što im uzvišeni Allah nare-
đuje i zabranjuje.” (Et-Taberi, Džami‘u’l-bejan, X, 8108)
Ibn Kesir u nastavku svoga komentara veli da o
značenju ovoga ajeta govori hadis koga prenose imam
Ahmed, Ebu Davud i Et-Tirmizi od Abdu’l-Melika ibn
er-Rebi’a ibn Sebrea, on od svoga oca, a on od svoga
babe da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: ‘Na-
redite djetetu da obavlja namaz kad mu bude sedam
Svi ste vi čuvari i svi ćete biti odgovorni za ono što vam
godina, a kad navrši deset godina i udarite ga zbog
je povjereno!’” (Buhari, 893) namaza!’” Tirmizi kaže da je ovaj hadis hasen (dobar).
U ovom plemenitom hadisu jasno je naznačena Muslimanski pravnici, navodi Ibn Kesir dalje, smatraju
ljudska odgovornost u domenu koji mu je povjeren. da se isto odnosi i na dužnost posta kao vid vježbe ili
Islam kao vjera i objava od Stvoritelja svjetova ništa prakse djetetu kako bi se ono naviklo, kada postane
nije, da tako kažemo, prepustila slučaju. Svako nosi punoljetno, na istrajnost u ibadetu, pokornosti, ostav-
emanet svoje odgovornosti i ima svoje mjesto u po- ljanju griješenja i napuštanju onoga što je nevaljalo.
rodici, u džematu ili široj društvenoj zajednici. Ispu- (Ibn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-‘azim, IV, 502)
njavanjem i izvršavanjem svojih obaveza svaki član Mufessir Eš-Ševkani u svome tefsiru (Fethu’l-kadir,
porodice doprinosi harmoniji, stabilnosti, bereketu i 1507) također navodi da je Mukatil ibn Sulejman u
očuvanju svoje porodice na putu islama. Muž i supruga vezi s navedenim ajetom rekao: “Čuvajte sebe i svoje
na svoj način – svojim obavezama na poslu, vođenjem porodice od ahiretske vatre lijepim odgojem!” A Katade
računa o halal zaradi i halal ishrani svoje čeljadi, sa- i Mudžahid su, prema Eš-Ševkaniju, kazali: “Čuvajte
vjetovanjem, odgajanjem i obrazovanjem svoje djece, sebe svojim dobrim djelima, a vaše porodice vašim
druženjem i zabavljanjem sa svojom djecom, i tako savjetima!” Potom mufessir Eš-Ševkani navodi riječi
dalje. Djeca urednim izvršavanjem svojih obaveza i Ibn Džerira (Et-Taberija) koji je rekao: “Naša je dužnost
zadataka u mektebu, školi, fakultetu, na kursu, trenin- da svoje evlade poučimo vjeri, dobru i odgoju, kao što je
gu i slično. Ovdje govorimo o porodici u užem smislu Uzvišeni rekao: ‘Naredi čeljadi svojoj da obavlja namaz
te riječi, to jest porodici koju sačinjavaju bračni par i i ustraj u tome!’ (Ta Ha, 132), te: ‘I opominji rodbinu
njihova djeca. Porodica u širem smislu riječi podrazu- svoju najbližu’ (eš-Šu‘ara, 214).
mijeva i svu njihovu rodbinu.
Ismail Hakki u svome komentaru Kur’ana ističe da
se porodica čuva odgojem i podučavanjem. Ovaj ko-
Kako očuvati porodicu mentator još tvrdi da ajet: “O vi koji vjerujete, sebe i
Et-Taberi i Ibn Kesir u svojim komentarima Kur’ana porodice svoje čuvajte od vatre” ukazuje i na obavezu
prenose stavove ranih autoriteta u tumačenju Kur’ana naređivanja dobra svojoj rodbini i bližnjima te citira
koji Allahov poziv vjernicima: “O vi koji vjerujete, sebe i sljedeći hadis u tom smislu: “Smilovao se Allah čovjeku
porodice svoje čuvajte od vatre”, tumače na više nači- koji kaže: ‘Porodico, čeljadi moja, vaši namazi, vaši ze-
na. Tako ovi komentatori bilježe da hazreti Alija veli da kati, vaši siromasi, vaši jetimi i vaše komšije su vaša
vjernici sebe i svoje porodice od vatre čuvaju odgojem i dužnost! Možda će vas Allah sakupiti zajedno s njima
znanjem. Ibn Abbas je, tumačeći navedene riječi, rekao u džennetu.’” Ismail Hakki bilježi i jednu predaju u kojoj
da one znače: “Pokoravajte se Allahu, čuvajte se grije- se veli da će na Sudnjem danu najžešće biti kažnjen
šenja i naređujte vašoj porodici zikrullah (sjećanje na onaj koji zanemari svoju porodicu. (Ruhu’l-bejan, X, 58)
Allaha, dž.š.) kako bi vas Allah spasio vatre.” Mudžahid Ukoliko bismo u jednoj rečenici sumirali iznesene
je ove riječi prokomentarisao riječima: “Bojte se Allaha i komentatorske poglede u vezi s predmetnim ajetom,

09
onda možemo kazati da svoje porodice od vatri du- valja osmisliti konkretne mjere i svakodnevno bdjeti
njaluka i ahireta možemo sačuvati, uz Božiju pomoć i nad ponašanjem i odgojem naše djece. Doista je svaki
podršku, ibadetom, zikrom, odgojem i znanjem. Rije- roditelj na velikom ispitu kao pastir svoje porodice!
čima “sebe i porodice svoje čuvajte od vatre” Uzvišeni Također, međusobno pomoć roditelja i šire zajednice ili
je posebno spomenuo ili izdvojio čovjekovu porodicu džemata ne treba izostajati. Zajednički sastanci rodi-
zato što je čovjek čuvar svoje porodice i prvenstveno telja u džamiji ili školi trebali bi se češće održavati, kao
će biti pitan za ono što mu je povjereno kao čuvaru ili i javne tribine ili predavanja posvećena toj problema-
pastiru. Dakako, tu se ne završava čovjekova misija tici. Jer, izazovi i iskušenja našeg vremena su suviše
upućivanja na dobro i odvraćanja od zla, to jest ona veliki i razorni i nadilaze moći čovjeka pojedinca te je
se prelijeva i na našu rodbnu, naše komšije, siromahe, zato svakome potreban džemat nad kome je, kao što
i tako dalje. Ako je naša obaveza – a zaista jeste na znamo, Allahova Ruka.
temelju Kur’ana i sunneta – da vodimo računa o svojoj Prema tome, samo u porodici protkanoj islamskim
bližnjoj i daljnjoj rodbini te našim komšijama, onda moralom i navedenim vrijednostima moći ćemo se
možemo zamisliti koliko smo to obavezni prema svo- osjećati komotno, ugodno, prijatno, sretno. Zapravo
joj porodici, svojoj čeljadi! Upravo u tome vidimo puni osnovna značenjska intencija arapskih riječi za po-
smisao riječi “sebe i porodice svoje čuvajte”, u kojima rodicu, to jest riječi ehl i al, a koje Kur’an koristi i koje
se izdvaja i naglašava porodica kao poseban emanet imaju vrlo blisko značenje jeste “osjećati se prijatno,
svakog muslimana. U tom kontekstu promatramo i ugodno”. Naime, mi se osjećamo prijatno, ugodno i
razumijevamo zaključak Ismaila Hakkija da se u ovom lijepo sa svojom čeljadi, sa svojom djecom, sinovima,
ajetu može čitati i obaveza naređivanja dobra svojoj kćerkama, ženom, roditeljima. Osjećamo se ugodno
rodbini i bližnjima, kao i hadis koji citira. Uostalom, i kada sa svojom porodicom zajedno učimo Kur’an,
on sam nudi slično objašnjenje u svom komentaru i kada čitamo i učimo hadise našeg Vjerovjesnika, a.s.,
citira izjavu jednog sufije koji je o ajetu “sebe i porodice
svoje čuvajte od vatre” rekao:
Očistite svoje duše od
prljavštine ljubavi prema dunjaluku
kako bi vaše porodice bile čestite,
slijedeći vaš primjer.
Jer, ako vi želite dunjaluk,
i oni će njime biti okupirani.
Zaista, greška imama je
i greška onih koji za njima klanjaju.

Porodica – mjesto sreće


Nema nikakve sumnje u to da ćemo ibadetom, zi-
krom, odgojem i znanjem doći do zdrave islamske po-
rodice u kojoj ćemo se osjećati duhovno uravnoteženo
i prijatno. Bez ovih vrijednosti nema islamske porodice
niti duhovnog mira u domu muslimana. Ove vrijedno-
sti su trajne i sigurni znaci koji nas mogu dovesti do
željene porodične idile, duhovne ravnoteže i prijatnog
osjećanja. Bez ibadeta, zikra i namaza nema stabilne
islamske ličnosti, pogotovo mlade osobe kojoj su danas
u izobilju ponuđeni mnogi privlačni poroci upakovani
u razne forme i oblike. Namaz, post, islamska čednost
ili, jednom riječju, islamski koncept i pogled na svijet
u kome živimo, jedini su sigurni garanti roditeljima da
njihova djece neće krenuti putem droge, alkohola, pro-
stitucije, kocke i sličnih zala. A da se to ne bi dogodilo,

10
kada zajednički gledamo televizijski program, kada važnosti i specifične težine braka i porodice i njezine
se zajednički odmaramo, kada uzimamo poklone na- uloge u životu pojedinca i zajednice.
šoj čeljadi, kada se zajednički radujemo porodičnim Ismail i Izeta Haverić u svojim istraživanjima uvje-
uspjesima i slično. Naš Poslanik, a.s., podučio nas je
ravaju nas da “u pravilu, nema sretnog ni skladnog
da je “najefdalniji dinar onaj koga čovjek potroši na
braka bez djece a, s druge strane, ne može se očekivati
svoju porodicu, pa dinar koga čovjek potroši na svoga
ni pravilno ni uspješno podizanje djece bez zdravih i
konja dok je na Allahovome Putu, pa dinar koga čovjek
harmoničnih odnosa između bračnih drugova kao dje-
potroši na svoje ahbabe dok je na Allahovome Putu”
čijih roditelja”(Islamski brak i porodica, Sarajevo, 1991,
(Ibn Hibban: 305/10).
45). Također, ovi autori ističu “da naš život i sreća u
braku i porodici imaju vidnog utjecaja na život i rad van
Muž i žena – porodice i obrnuto; naš život i naša djelatnost izvan
stubovi porodice porodice ne ostaje bez utjecaja na naš porodični život,
u pozitivnom i negativnom smislu” (Isto, 46).
U temelju porodice stoji bračna veza, to jest muž i
žena. Muž i žena su, dakle, stubovi na kojima počiva Potrebno je naglasiti da je posebna uloga u porodici
zgrada porodice. Skladan i harmoničan brak, po pravilu, namijenjena majci muslimanki, jer sam otac nije u
znači skladan i harmoničan bračni život. Zato je Kur’an stanju da zaštiti i očuva svoju porodicu. Neophodni
bračnim i porodičnim propisima posvetio posebnu su i otac i majka da vode brigu o svojoj djeci. Zato se
pažnju i, za razliku od nekih drugih oblasti ljudskoga puna pažnja mora posvetiti obrazovanju muslimanke
života, u vezi s ovim pitanjima donio decidne propise. kako bi ona mogla podići muslimanski dom jer, kako
Komentatori Kur’ana kažu da je to zbog nesvakidašnje veli Sejjid Kutb, “ko želi izgradnju muslimanskog doma
treba na prvom mjestu tražiti suprugu muslimanku.
U protivnom, dugo će kasniti izgradnja muslimanske
zajednice. Zgrada će ostati trošnom sa mnogo rupa.”
(U okrilju Kur’ana, 28/203)
Muslimanku kao ženu i muslimanku kao majku,
ali i muslimanku kao djevojku, društvena zajednica
danas posebno izlaže raznoraznim pritiscima i ne-
razumijevanju. Zato joj je potrebna izdašna pomoć
supruga ili oca, njegove rodbine, te islamske zajednice
kao institucije, kako bi svoj časni zadatak podizanja
čeljadi i autentičnog muslimanskog doma obavila na
što uspješniji i lakši način.
Na osnovi svega rečenog možemo konstatirati da je
islam doista vjera porodice ili obitelji. Porodica ili obitelj
je svojevrsna tvrđava vjere. Učvršćenju i osiguranju te
tvrđave doprinose svi članovi porodice: otac, majka i
njihova djeca. Vjernik je zadužen upućivanjem kako
sebe i svoga srca tako i svoje porodice. Dakle, nje-
gova obaveza je dvostruka, pogotovo u naše vrijeme
kada su udvostručeni i izazovi i iskušenja u odnosu na
prošla vremena. Uz ženu muslimanku, kao pravu ču-
varicu njegova doma i tvrđave, lakše će u duhu Kur’ana
i sunneta odgojiti i sačuvati sebe kao i svoju djecu,
te tako doprinijeti izgradnji zdravog muslimanskog
društva u cjelini.

11
dr.hfz.Džemail Ibranović

Bereket porodice
“I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da
se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. To su,
zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.”
(Er-Rum, 21)

B Porodični kapital
aš kao što se ljudsko tijelo sastoji od više ra-
zličitih dijelova, tako se isto i ljudsko društvo
Kroz porodicu čovjekovo srce se usmjerava ka Alla-
sastoji od više manjih dijelova, to jest porodīcā.
hu uzvišenom, jer u porodici čovjek nalazi smirenost i
Društvo koje čine porodice u kojima vlada ljubav, iskre- slast. Njegova porodica postaje želja za koju se on bori
nost, nježnost i međusobno razumijevanje predstav- kroz život. Drugi dobitak porodice je stjecanje potom-
lja zdravo društvo. Iako najmanja zajednica društva, stva preko koga se prenose sve naše duhovne i mate-
i porodica zahtijeva odgovornog upravitelja, jer bez rijalne vrijednosti na ovom i budućem svijetu. U tom
njega porodica biva izložena propadanju. Da bi se or- smislu Muhammed, a.s., kaže: “Ženite se, povećavajte
ganizovala zdrava porodica, nužno je primijeniti sve vašu brojnost, jer ja ću se ponositi vašom brojnošću
propise koje zahtijevaju od nas Kur’an i sunnet, počev na ahiretu pred drugim narodima.” U dovi koju mi sva-
od našeg dolaska na ovaj svijet. U tom kontekstu spo- kodnevno učimo kroz kur’anski ajet: “Gospodaru naš,
podari nam u ženama našim i djeci našoj radost očiju
menut ćemo učenje ezana novorođenčetu na desno
naših, i učini da se bogobojazni na nas ugledaju” (el-
a ikameta na lijevo uho, masiranje njegovih desni da- Furkan, 74) jasno nam se ukazuje na ciljeve porodice:
tulom, klanje akike – kurbana, kraćenje kose, dijeljenje takvaluk – bogobojaznost, odgoj, dobro potomstvo i
sadake, nadijevanje lijepog imena, obrezivanje muškog život u robovanju Allahu uzvišenom.
djeteta i slično. Ovo su sunneti koji predstavljaju uvod Dakle, najvažnija dužnost porodice je postizanje
u odgajanju osobe koja će poslije zasnivati taj najmanji Božijeg zadovoljstva te čuvanje sebe i svoje porodice
oblik zajednice koji se zove porodica. Muhammed, a.s., od vatre, jer Allah uzvišeni kaže: “Vjernici, čuvajte sebe
kaže: “Ne može roditelj ostaviti djetetu ništa vrednije i porodice svoje od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje
od lijepog odgoja”, ili: “Da neko od vas odgoji dijete, biti.” (et-Tahrim, 6)
bolje mu je nego svaki dan da udjeli pola saa kao sa-
daku.” Čovjekov život koji se živi u vjeri može biti lijep Brak – Božanska odredba
i uredan na ovom svijetu samo uz porodicu. Mi dobro
Vjernici na ovom svijetu porodicu trebaju promatrati
znamo da je prva porodica potekla iz dženneta kroz
kroz kader – Božansku odredbu, bilo to dobro ili loše
brak hazreti Adema i Have. Stoga, kroz ovaj čin mo- za njih, shodno onome što Allah uzvišeni kaže: “Ne
žemo crpiti mudrost kako u braku zasigurno postoji volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite,
slast dženneta. Allah uzvišeni je robovima naredio a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate.”
osnivanje porodica jer su muškarac i žena stvoreni (el-Bekare, 216)
jedno za drugo i samo kroz brak oboje mogu postići Za sreću jedne porodice važno je zadovoljstvo i
svoju duhovnu puninu. Institucija braka je emanet – vjernost, a to sve podrazumijeva strpljivost, prašta-
povjerenje, obaveza i sunnet svih poslanika. nje pogreški, činjenje dova bračnih drugova jedno za

12
drugo i slično. Za sve neprijatnosti u životu i kušnje Ispunjavanje porodičnih
navest ćemo kur’anski ajet u kojem Allah uzvišeni kaže:
“S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost obaveza radi harmonije
osjetite, moguće je da je baš u onome prema čemu od- Za izdržavanje porodice čovjek će imati nagradu kao
vratnost osjećate Allah veliko dobro dao.” (en-Nisa 19) da čini sadaku. Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Zaista,
Da bi praktično funkcionisala najmanja jedinka šta god potrošiš na izdržavanje porodice to je kao sa-
društva – porodica, važno je da bračni drugovi budu daka, čak i zalogaj koji staviš u usta svoje supruge”,
spremni na žrtvu, jedno za drugo ili za svoje potom- ili: “Najpotpuniji iman je kod onih koji imaju najljepše
stvo. Ovdje ćemo se podsjetiti mudrih riječi naših sta- ponašanje i najmilostiviji su prema ženama.”
rih alima koji su govorili: “Ko bi želio imati prijatelja Allahov Poslanik, a.s., također kaže i ovo: “Ljudsku
(životnog saputnika), na kojeg ne bi ništa želio utrošiti sreću čine dobra i čestita žena, poslušna i čestita djeca,
ili žrtvovati, onda neka ide u mezaristan i neka se druži društvo dobrih ljudi i izvor prihoda u mjestu življenja.”
s onima koji su u kaburu, jer oni ništa ne traže.” Hazreti Omer je uobičavao reći za svoju ženu: “Praštam
joj zbog njenih prava koja ima kod mene: prvo, ona je
zastor između mene i džehennema i uz nju se moje
srce smiruje od harama; drugo, ona mi je rizničar –
kada izađem iz kuće ona čuva moj imetak; treće, ona
mi je pralja i pere moje rublje i odjeću; četvrto, ona je
lavica koja pazi moju djecu; peto, ona mi je kuharica.”
Enes ibn Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., re-
kao: “Za četiri troška čovjek neće polagati račun na
Danu suđenja: za ono što potroši na svoje roditelje,
za ono što potroši za svoj iftar, za ono što potroši
za pripremanje sehura i za ono što potroši na svoju
porodicu.”

“Dobri pripadaju
dobrima”
Ovo je princip do kojeg treba posebno držati kod
udaranja temelja buduće porodice na što nas oba-
vezuje i Allah uzvišeni kada kaže: “Nevaljale žene su
za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci za ne-
valjale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a
čestiti muškarci za čestite žene.” (en-Nur, 26) U jednoj
hadiskoj predaji se kaže: “Izbjegavajte lijepo rastinje
i cvijeće koje raste pored prljave i zagađene vode.”
Poslanik je upitan: “Allahov Poslaniče! Šta je cvijeće
pored ustajale bare?” On je odgovorio: “Lijepa žena
odgojena u lošoj porodici.”
Bračni drugovi koji ne drže do moralnih i vjerskih
normi ne mogu osigurati blagostanje porodice. Iz ta-
kvih zajednica izlazit će djeca bez duhovne stabilnosti.
Zato islam nastoji osigurati sreću i žene i čovjeka, jer
stvarna sreća u braku, porodici, dolazi kroz moralne vri-
jednosti i požrtvovanje supružnika. Lijepa riječ, blagost,
oprost i žrtva najjači su temelji porodičnog života.

13
Imam el-Gazali | MUKAŠEFETU’L-KULUB

Iblis i njegova

kazna
U
zvišeni Allah kaže: “A ako oni glave okrenu njegova tevba će biti primljena. Jer, za grijeh počinjen
[od pokornosti prema Allahu i Njegovom Po- iz prohtjeva (šehvet) postoji nada za oprost, dok za
slaniku] pa, Allah, zaista, ne voli nevjernike” grijeh počinjen iz oholosti (kibur) nema nade za oprost.
(Ali Imran, 32), to jest neće im oprostiti i neće primiti Ademov, a.s., grijeh je potekao iz prohtjeva a Iblisov
njihovo pokajanje, kao što nije primio ni Iblisovu tevbu iz oholosti.
zbog njegovog nevjerstva i oholosti. A primio je tevbu
Iblis je jednom došao Musau, a.s, i upitao ga: “Je li
Adema, a.s., jer je on priznao svoj grijeh, kajao se zbog
tebe Allah odabrao Svojom poslanicom? Je li s tobom
njega i sam sebe prekoravao. Iako Ademov grijeh nije
bio grijeh u svojoj suštini (“A Ademu smo odmah u razgovarao?” “Da”, odgovorio je Musa, a.s., i dodao: “Šta
početku naredili; ali on je zaboravio (...)”, Ta Ha, 115), želiš i ko si ti?” Iblis reče: “Musa, reci svom Gospodaru
jer su vjerovjesnici sačuvani od griješenja i prije vje- da ima jedan od Njegovih stvorenja koji traži da mu
rovjesništva a i poslije njega, i njegov je grijeh bio u se pokajanje primi!” Pa je Allah objavio Musau, a.s.,
formi grijeha. sljedeće: “Reci da sam mu se odazvao u vezi s onim što
traži i naredi mu, Musa, da učini sedždu Ademovom,
Zbog toga su Adem, a.s., i Hava kazali: “Gospodaru
a.s., kaburu! Pa, ako mu učini sedždu, prihvatit ću nje-
naš, sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne
govu tevbu i oprostit ću mu grijehe!” Kada ga je Musa,
smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni.” (el-
Ea’raf, 23) Adem, a.s., se pokajao, požurio je s tevbom a.s., o ovome obavijestio, Iblis se rasrdio, uzoholio i
i nije očajavao prema Allahovoj milosti, kao što se u rekao: “Musa, ja mu nisam učinio sedždu u džennetu,
ajetu naređuje: “Robovi Moji koji ste se prema sebi pa zar da mu učinim sedždu sad kad je mrtav?!”
ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost!” (ez-Zu- Iblisova kazna u džehennemu će biti jako žesto-
mer, 53) Međutim, Iblis nije priznao svoj grijeh, nije se ka. Kada mu kazna postane nesnosna bit će upitan:
zbog njega kajao, nije sebe prekoravao i nije požurio “Kakva je Allahova kazna?” Iblis će odgovoriti: “Najže-
s tevbom nego je pao u očaj u odnosu na Allahovu šća što može biti!” Pa će mu biti predloženo: “Adem
milost, i uzoholio se. je u dženetskim baščama! Učini mu sedždu i zatraži
Čije stanje bude kao Iblisovo, njegova tevba neće oprost, bit će ti oprošteno!” Iblis će ponovo odbiti da
biti primljena; a čije stanje bude kao Ademovo, a.s., to učini zbog čega će mu se kazna u vatri povećati

14
još za sedamdeset hiljada puta više od ostalih njenih Dostojanstveni (azâzîl), dok mu je u Levh-i Mahfuzu
stanovnika. bilo ime Zli/Opaki (Iblis). On je bio nemaran prema
U predajama se navodi i to da će uzvišeni Allah izvo- svom završetku. Kada mu je Allah naredio da učini
diti Iblisa iz vatre svakih 100.000 godina. Pred njega sedždu Ademu, a.s., Iblis je na to, protiveći se, rekao:
će dovoditi Adema, a.s., da mu učini sedždu. Međutim, “Daješ mu prednost nada mnom, a ja sam bolji od
zato što će odbijati da to učini, Iblis će svaki put bivati njega?! Mene si stvorio od vatre, a njega od zemlje!”
vraćen u vatru. Allah je tada rekao: “Ja radim šta hoću!” Međutim, Iblis
je vidio da ugled i počast pripadaju njemu, pa je iz oho-
Vatrena stolica losti okrenuo leđa Ademu, a.s.

Braćo, ukoliko želite biti spašeni od Iblisa, onda se


čvrsto držite svog Gospodara i tražite kod Njega za- Iblisov izgled
štitu. Na Kijametskom danu će biti postavljena stolica Dok su meleki bili Ademu, a.s., na sedždi, Iblis je
od vatre na koju će sjesti prokleti Iblis. Oko njega će stajao po strani. Kada su meleki podigli glave i vidjeli
se okupiti šejtani i kafiri. Iblis će, revajući poput ma- da Iblis nije učinio sedždu, iz zahvale što su od Allaha
garca, pitati: “Pripadnici vatre, kakvo je danas Allahovo bili potpomognuti, učinili su još jednu sedždu (sedždu
obećanje?” “Istinito”, odgovorit će. Potom će Iblis reći:
šukra/zahvale). Iblis je i dalje stajao ne pomišljajući na
“Ovo je dan kada sam izgubio nadu u milost.” Potom će
to da učini sedždu i ne kajući se, pa ga je Allah iz lijepog
uzvišeni Allah narediti melekima da čekićima od vatre
izgleda pretvorio u oblik sličan svinji. Glava mu je poput
udare njega i one koji ga budu slijedili. Usljed toga će
propasti u džehennem u dubini od četrdeset godina, glave dévca, prsa poput velike devine grbe, a lice poput
tako da dozvolu o izlasku iz vatre nikada neće čuti. Da lica majmuna. Oči su mu izbočene duž njegovog lica, a
nas Allah od toga sačuva! nozdrve raširene poput otvora na ćupovima. Usne su
mu poput gubica vola, a zubi iskeženi kao kljove divljih
Također se u predajama navodi da će na Kijamet-
svinja. U bradi ima sedam dlaka.
skom danu Iblisu biti naređeno da sjedne na stolicu od
vatre, a na njegovom vratu će biti okov od prokletstva Prognan je iz dženneta i s nebesa. Čak je i sa zemlje
(la‘net). Potom će Allah narediti melekima Zebanijama protjeran na ostrva. Tako na kopno dolazi samo kri-
da ga odvoje od te stolice i bace u vatru. Dohvatit će ga omice. Zbog toga što je postao nezahvalni nevjernik,
kako bi ga bacili, ali neće biti u stanju to uraditi. Potom proklet je sve do Sudnjeg dana.
će uzvišeni Allah isti zadatak dati Džibrilu s 80.000
Pogledaj, Iblis je bio lijepog izgleda, posjednik četiri
meleka, ali i oni to neće moći izvršiti. Potom će isto
para krila i velikog znanja. Mnogo je ibadetio pa je no-
narediti i Israfilu, a zatim i Azrailu koji će također biti
sio nadimke “Paun meleka”, “Prvak kurûbijjina” i tako
potpomognuti s 80.000 meleka, ali neće moći to učiniti.
Na kraju će im uzvišeni Allah reći: “Kada bi se sastao i dalje. Međutim, to mu ništa nije koristilo. U tome je
dupli broj meleka nego što Sam stvorio, ni oni ne bi bili velika opomena!
u stanju da Iblisa pokrenu sve dok je okov prokletstva Prenešeno je da su se Džibril i Mikail žestoko ra-
na njegovom vratu!” splakali nakon što se desila ova situacija s Iblisom.
Iblis je na prvom nebu imao ime Pobožni (abid). Na Allah ih je pitao: “Šta vas je rasplakalo?” Odgovorili su:
drugom Asketa (zahid). Na trećem Vlasnik spoznaje “Gospodaru naš, nismo sigurni od Tvoje zamke!” Na
(arif). Na četvrtom Štićenik (velijj). Na petom Bogobo- to im je uzvišeni Allah rekao: “Tako i ostanite, nemojte
jazni (tekijj). Na šestom Čuvar (hâzin). A na sedmom biti sigurni od Moje zamke!”

15
El-Kandehlevi

Hajatu’s-Sahabe
Pismo stanovnicima Nedžrana
Bejheki bilježi od Junusa ibn Bukejra a on od Sele- jedinstvenog stava, episkop je naredio da se oglase
meta ibn Abdi Jesua a on od svoga oca, a on od svoga zvona. Zvona su se oglasila, vatre popalile, oltari us-
oca, za kojeg Junus kaže da je bio kršćanin pa prihvatio postavili u bogomoljama. Tako su radili kada bi imali
islam, da je Poslanik, a.s., napisao pismo stanovnicima neki dnevni problem, a ako bi problem iskrsao noću,
Nedžrana, prije nego mu je objavljena sura Neml (kojoj onda bi oglasili zvona i palili vatre u bogomoljama.
se spominje bismilla): “S imenom Boga Ibrahimovog, Nakon zvonjave, stanovnici doline su se okupili, a
Ishakovog, Jakubovog! Od Muhammeda, Allahovog dolina je bila dugačka koliko bi jahaču trebalo da prevali
poslanika, episkopu Nedžrana i ostalim stanovnicima. za jedan dan; u njoj su bila sedamdeset tri naselja i
Prihvatite islam. Ja vam hvalim Boga Ibrahimovog, stotinu dvadeset hiljada ratnika. Kada su se okupili,
Ishakovog i Jakubovog. Pozivam vas robovanju Allahu, episkop im je pročitao pismo i pitao ih za mišljenje.
a da napustite robovanje stvorenjima. Pozivam vas Uglednici su iznijeli stav da Šerhabil ibn Veda’a, Abdu-
Allahovoj zaštiti, a da ostavite zaštitu robova. Ako ne llah ibn Šerhabil i Džebbar ibn Fejd odu u Medinu i ras-
prihvatite, onda ste obavezni džizju; a ako i to odbijete, pitaju se o Poslaniku, a.s. Ova delegacija je otputovala i,
onda vam objavljujem rat. Selam.” kada su došli u Medinu, skinuli su putnu odjeću i obukli
Kada je episkop primio pismo i pročitao, na smrt se svečana odijela te se nakitili zlatom i srebrom. Onda
preplašio. Poslao je po jednog Nedžraniju koji se zvao su otišli Poslaniku, a.s., i nazvali mu selam, ali im on
Šurahbil (Šerhabil) ibn Veda’ah i bio porijeklom iz He- nije odvratio. Čekali su dobar dio dana da im se obrati,
medana. Kada bi se pojavio neki problem, ne bi nikoga ali im se nije obraćaoj jer su imali tu odjeću na sebi.
zvali i pitali za savjet prije njega, niti nekog vojskovo- Oni su potražili Osmana ibn Affana i Abdurrahmana
đu, ni uglednika, ni patrijarha. Episkop mu je pružio ibn Avfa koje su poznavali od prije. Našli su ih među
Poslanikovo, a.s., pismo i on ga je pročitao. Onda ga skupinom muhadžira i ensarija, pa su rekli: “Osmane!
je pitao: “Oče Merjemin, šta ti misliš?” Šerhabil mu je Abdurrahmane! Vaš Vjerovjesnik nam je poslao pismo
rekao: “Poznato ti je šta je Allah obećao Ibrahimu: da i došli smo da mu odgovorimo na njega. Nazvali smo
će u Ismailovom potomstvu biti Poslanik. Nije isklju- mu selam a on nam nije odvratio. Iščekivali smo dobar
čeno da je to taj, a ja se o tome ne mogu izjasniti. Da dio dana da nam se obrati, ali nam nije ni riječi rekao.
se radi o nekoj ovosvjetskoj stvari, rekao bih ti svoje Šta nam vi savjetujete? Da li treba da se vratimo?” Njih
mišljenje i stav.” Onda je episkop rekao: “De odmori i dvojica su se obratili hazreti Aliji ibn Ebi Talibu koji je
raskomoti se.” Šerhabil je sjeo a episkop je poslao po bio među prisutnim: “Šta ti misliš, oče Hasanov, o ovim
nekog Nedžraniju koji se zvao Abdullah ibn Šerhabil, ljudima?” On je rekao Osmanu i Abdurrahmanu: “Sma-
a bio je iz Zi Asbeha u Humejri. Dao mu je da pročita tram da trebaju da skinu taj nakit koji imaju na sebi i to
pismo i pitao ga za mišljenje. Ovaj mu je rekao slično prstenje i obuku svoju putnu odjeću, a onda mu odu.”
kao i Šerhabil. I njemu je episkop rekao da sjedne. Ab- Oni su tako i uradili i nazvali selam Poslaniku, a.s., i
dullah je sjeo, a episkop je poslao po sljedećeg čovjeka on im je odvratio. Onda je rekao: “Tako mi Onoga Koji
koji se zvao Džebbar ibn Fejd iz Benu Harisa ibn Ka’ba, me poslao s istinom, prvi put su mi došli i s njima je bio
jednog od ogranaka plemena Benu Hammasa. I njemu Iblis.” Onda su ga ispitali, a i on njih. Tako je to trajalo
je dao pismo na čitanje i pitao za mišljenje, a i on mu dok nisu rekli: “Šta misliš o Isau, a.s.? Mi smo kršćani,
je odgovorio kao i Šerhabil i Abdullah. Episkop mu je vratit ćemo se svom narodu i, ako si ti Vjerovjesnik,
rekao da i on ostane i sjedne. Pošto su sva trojica bili voljeli bismo znati šta kažeš o njemu.” Poslanik, a.s.,

16
rekao je: “Danas vam ne mogu ništa reći, nego ostanite ga je pitao: “A šta to?” On je rekao: “Razmisli o nama
kod mene dok mi Gospodar ne kaže o Isau.” Sutra- ovaj dan i noć a sutra, šta god da presudiš, prihvata-
dan je Allah objavio: “Isaov slučaj je u Allaha isti kao i mo.” Poslanik, a.s., rekao je: “Možda imaš nekog od
slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: Jesribljana protiv sebe.” Šerhabil je rekao: “Pitaj moje
‘Budi!’ – i on bi. Istina je od Gospodara tvoga, zato prijatelje o meni.” Poslanik, a.s., ih je pitao te su rekli:
ne sumnjaj! A onima koji se s tobom budu o njemu “Nedžranije neće ništa uraditi dok se ne posavjetuju
raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: sa Šerhabilom.”
‘Hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i žene Poslanik, a.s., je odustao od prizivanja kletve do
naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno sutra, a onda im je napisao pismo: “S imenom Allaha,
pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu Svemilosnog, Milostivog! Ovo je ono što je napisao
govore prizvati!” (Ali Imran, 59–61) Muhammed Nedžranijama. Ako prihvataju njegov sud
Oni su odbili da takvo što prihvate. Sutradan je Po- po pitanju plodova, zlata, srebra, ostale imovine i roblja
slanik, a.s., kako bi prizvao prokletstvo, došao vodeći koje im pretekne, a sve ostalo da im ostane, onda su
Hasana i Husejna, a hazreti Fatima je išla iza njega. obavezni dvije hiljade, svakog redžeba hiljadu i svakog
S njim su došle i neke od njegovih supruga. Šerhabil safera hiljadu. (...)” – a onda i ostale uvjete.
je rekao svojim prijateljima: “Obojica znate da Dolina, Dalje priča: “Delegacija iz Nedžrana je došla i otišli
kada bi se svi okupili, ne bi ništa uradili suprotno odre- su kod Rahiba ibn Ebi Šemra koji je bio u svojoj ćeliji i
đenom stavu i znate da me uvažavaju. Allaha mi, mi- rekli mu: “Pojavio se Vjerovjesnik u Tihami.” Onda su
slim da je ovo teška stvar. Allaha mi, ako je ovaj čovjek ispričali šta im se desilo i kako im je predložio da za-
poslan, mi smo najpreči da ga ubijemo i da obezvrije- zovu kletvu i kako su je odbili i kako je Bišr ibn Muavija
dimo njegovu vjeru. Ali bi nas zadesila velika nevolja otišao njemu i prihvatio islam. Rahib je rekao: “Spustite
zbog njega i njegovih ashaba, i najbliži smo mu. Ako me ili ću skočiti s ove bogomolje.” Oni su ga spustili te
je ovaj čovjek Vjerovjesnik i prokune nas, onda od nas je uzeo neke poklone i otišao Poslaniku, a.s. Tu je bio
neće ostati ni dlaka ni nokat a da neće stradati.” Pri- ogrtač koji su nosili halife, štap i drveni pehar. Ostao
jatelji su ga pitali: “I šta ti misliš?” On je rekao: “Mislim je neko vrijeme kod Poslanika, a.s., i slušao Objavu,
da trebam pričati s njim i mislim da čovjek neće iznijeti ali mu nije bio određeno da prihvati islam. Vratio se
ishitren sud.” Oni mu rekoše: “Uradi tako.” Šerhabil svom narodu uz obećanje da će ponovo doći, ali nije
se sreo s Poslanikom, a.s., i rekao mu: “Mislim da ima mu se dalo da dođe prije preseljenja poslanikovog,
nešto bolje od toga da se proklinjemo.” Poslanik, a.s., a.s., na bolji svijet.

17
Ebu Haris, episkop, je došao Poslaniku, a.s., s još dva visoka svećenika i drugim uglednicima naroda i ostali su
kod njega i slušali objavu. Napisali su episkopu i svim ostalim episkopima Nedžrana ovakvo pismo: “S imenom
Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Od Muhammeda, vjerovjesnika, episkopu Ebu Harisu i episkopima Nedžrana,
njihovim svećenicima i uglednicima i svima koji su pod njihovom vlašću. Allahovu blizinu ne mijenja nikakav
episkop, nikakav isposnik niti bilo koji svećenik, niti može promijeniti ijedno od njihovih prava, niti njihovu vlast
i ono što su imali. Allahova zaštita i Njegovog Poslanika, a.s., trajna je sve dokle god budu poslušni i dobrohotni
i neće im se nanijeti nikakva nepravda.”
Ovo je pisao Mugire ibn Šu’be.

Pismo Bekru ibn Vailu


Ahmed bilježi od Murseda ibn Zabjana, r.a., da je rekao: “Došlo nam je pismo od Poslanika, a.s., ali nismo imali
nikoga ko bi nam ga pročitao do nekog čovjeka iz Dabi’ata. Tu je stajalo: ‘Od Allahova Poslanika, a.s., Bekru ibn
Vailu. Prihvatite islam i bit ćete spašeni.’”

Pismo Beni Džuzami


Taberani bilježi od Umejra ibn Mukbila Džuzamije, a on od svoga oca da je rekao: “Zejd ibn Rifa’a Džuzami
je otišao kao član delegacije Poslaniku, a.s., i on mu je napisao pismo u kojem je stajalo: “Od Muhammeda,
Allahova poslanika, Rifa’atu ibn Zejdu! Šaljem ga njegovom narodu i onima koji ulaze u njegov narod da bi ih
pozivao Allahu i Njegovom Poslaniku. Ko povjeruje, taj je u Allahovoj stranci i stranci Njegova Poslanika; a ko
odbije, siguran je dva mjeseca.”
Kada je došao svom narodu, oni su prihvatili (...), pa navodi slučaj do kraja.

18
Sejjid Muhammed Alevi el-Haseni | ŠEREFU’L-UMMETI’L-MUHAMMEDIJJE

Vrijednost imameta
V
rijednost imama se ogleda prvenstveno u tome svakog dana i noći.” (Ahmed, et-Tirmizi koji kaže da je
što je on povjerenik lijepog obavljanja namaza. hadis hasen, et-Taberani fi’s-Sagiri ve’l-Evsat)
On ljudima čuva njihove namaze, pa ga je zbog
toga Vjerovjesnik, a.s., učinio garantom. Od njegovih
vrijednosti je i to što, ukoliko lijepo obavlja svoju ulo- Vrijednost riječi “amin”
gu, za to ima nagradu svih onih koji klanjaju za njim. Ovaj naš ummet Allah je odlikovao i izgovaranjem
Abdullah ibn Omer, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, a.s., riječi “amin” (te’min). “Amin” znači: “Moj Allahu, uslišaj”,
rekao: “Ko predvodi ljude neka se boji Allaha i neka zna ili: “Moj Allahu, tako i uradi”, ili: “Moj Allahu, neka bude
da je on garant i da je odgovoran za ono što garantuje. tako.” Na ovoj odlici se ovom ummetu posebno zavidi.
Pa ako lijepo obavi svoj zadatak, ima nagradu svih Tako se od sejjide Aiše, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik,
onih koji klanjaju za njim, s tim da se ništa od njihove a.s., rekao: “Židovi vam nisu ni na čemu zavidni koli-
nagrade ne umanji; a ako bude kakvog nedostatka, ko na selamu i izgovaranju riječi ‘amin’ (te’min).” (Ibn
vraća se na njega.” (et-Taberani fi’l-Evsat) Madže sa sahih isnadom i Ibn Huzejme u svom sahihu)
Od vrijednosti imama je i to što će on na Kijamet- A u drugoj predaji se navodi da su Jevreji bili spome-
skom danu biti na dinama od mirisa miska i što se nuti kod Resulullaha, a.s., pa je rekao: “Oni nam nisu
neće prepasti najvećeg užasa, a niti će polagati račun, ni na čemu zavidni kao što su nam zavidni na džumi,
kako se navodi u hadisu Abdullaha ibn Omera, r.a., da je namazu na koji nas je Allah uputio a oni su od toga
Resulullah, a.s., rekao: “Trojica su na dinama miska na zalutali, na kibli na koju nas je Allah uputio a oni su
Kijametskom danu: rob koji je ispunio Allahovo pravo od toga zalutali i na našim riječima iza imama ‘amin’.”
i pravo svojih rođaka; čovjek koji imami ljudima a oni (Ahmed u svom Musnedu)
su njime zadovoljni i čovjek koji poziva na pet namaza

Pečat na stranici
Poslanik, a.s., je obećao odziv onome ko kaže “amin”
riječima: “Govorite ‘amin’ i bit će vam odazvano.” Asha-
bi su puno vodili računa o tome da svoje dove završa-
vaju s riječju “amin”. Vrli ashab Ebu Zuhejr en-Numejri
kaže: “Riječ ‘amin’ je kao pečat na stranici.” Tako, kada
bi neko od ashaba učio dovu, reklo bi mu se: “Opečati je
s ‘amin’.” I ispričali bi: “Izašli smo s Resulullahom, a.s.,
jedne noći i tako hodajući smo naišli na jednog čovjeka
koji je nešto usrdno Allaha molio. Vjerovjesnik, a.s., je
zastao, slušajući ga. Zatim je Vjerovjesnik, a.s., rekao:
‘Ako opečati, bit će mu uslišano.’ Neko od prisutnih
je upitao: ‘Čime će opečatiti?’ Odgovorio je: ‘S – amin.
Ako opečati s ‘amin’ bit će mu odazvano.’ Čovjek koji
je pitao Vjerovjesnika, a.s., je prišao do onog što je
učio dovu i rekao mu: ‘O ti, opečati s ‘amin’ i raduj se.’”
(Ebu Davud)
Vjernik je partner u dovi njegovog brata. Poslanik,
a.s., je rekao: “Kada se skupi jedan broj ljudi, pa jedni
uče dovu a drugi aminaju, Allah će im se odazvati.”
(el-Hakim)

19
Ibn Adžibe el-Haseni | EL-BAHRU’L-MEDID

Sura et-Tekasur
(Nadmetanje)
Uzvišeni Hakk kaže: njem ahireta. Tako je “posjećivanje strana, kao naprimjer: ‘Zaokuplja
1. Zaokuplja vas nadmetanje kaburova” izraz za smrt. vas od zikrullaha, od razmišljanja o
Abdullah ibn eš-Šehhir je ispri- Smaku svijeta (el-Kār‘a) i sprema-
Zaokuplja vas nadmetanje u nju za taj dan i tako dalje.”
čao da je Vjerovjesnik, a.s., je pro-
mnoštvu i brojnosti i hvalisanje u
učio Elhakumu’t-Tekasur i rekao: Potom je došao prijekor u vezi
tome. Prenosi se da su se pleme-
“Čovjek kaže: ‘Moj imetak!’, a od s nadmetanjem, pa Uzvišeni veli:
na Beni Abdi Menaf i Beni Sehm
svog imetka nema ništa osim tro- 3. A ne valja tako!
nadmetali u hvalisanju svojim gos-
ga: onoga što pojede pa uništi, ono-
podstvom i plemstvom, pa je svako To jest ne treba se postupati
ga što oblači pa iznosa i onoga što
pleme drugom govorilo: “Mi imamo onako kako vi to činite, ili kako ovi
podijeli kao sadaku pa to trajnim
od vas više prvaka, veći broj ugled- učini. Sve ostalo odlazi i ostavlja naprijed spomenuti misle. Dakle,
nika i više sinova.” U tom hvalisanju ljudima.” ovo je odvraćanje i upozorenje da
Beni Abdi Menaf su nadvladali svo- pametan čovjek ne bi trebao imati
je suparnike. Potom su pripadnici Pod tekasur – “nadmetanje” i ambiciju ograničenu na dunjaluk,
Beni Sehma rekli: “Neprijateljstvo “umnožavanje” se misli na ono jer će kraj takvome biti koban –
što zaokuplja od Allaha. Dakle, ne “saznat ćete svakako!” lošu po-
nas je u džahilijjetu uništilo, pa
odnosi se na povećavanje zna- sljedicu onoga na čemu ste vi.
prebrojmo i žive i mrtve.” Tako su i
nja, spoznaja, pokornosti i lijepog
postupili. Tada je nadvladalo pleme 4. I, još jednom, ne valja tako!
ahlaka, jer je to ono što se traži i
Benu Sehm. Značenje je: Nadme- Saznat ćete sigurno!
čime se postiže sreća oba svijeta.
ćete se živima;
Izraz elhakum – “zaokuplja vas” To je dodatno ponavljanje radi
2. sve dok grobove ne posjetite. je specifičan za ono što zaokuplja pojačanja značenja. “I, još jednom”
To jest, kada ste prebrojali žive, od spominjanja Allaha (zikrullah) i je ukaz da je drugo upozorenje
počeli ste s prebrojavanjem mr- spremanja za ahiret. Ako se, pak, jače od prvog. Prvo se odnosi na
tvih. Tako je izrazom “posjećiva- dunjaluk koristi za spominjanje saznavanje posljedice pri smrti ili
nje kaburova” ukazano na njihovo Allaha, onda dunjaluk nije poku- u kaburu, a drugo na sakupljalištu
hvalisanje mrvim, ali u značenju đen i tada on nije zabava. Zbog (mahšer).
njihovog prijekora. Kaže se da su toga je u hadisu rečeno: “Dunjaluk 5. Ne valja tako, da znate pouzdano
je proklet. Prokleto je sve što je na
posjećivali kaburove i govorili: “Ovo Da ste u ono što vam predstoji
njemu osim spominjanja Allaha
je kabur tog i tog”, hvaleći se time. uvjereni kako ste uvjereni u ono
(zikrullah) i onoga što je njemu u
Također se veli da je značenje: službi.” Imam je rekao: “Nije reče- što je kod vas sad, radili biste djela
Zaokuplja vas nadmetanje imeci- no: ‘Zaokuplja vas nadmetanje u pokornosti (taāt) tako da se to ne bi
ma i djecom, sve dok ne umrete i u tome i tome’, nego je izraz došao moglo ni opisati i čija suština se ne
kabure pokopani ne budete, trošeći općenit, kako bi se pod njim podra- bi mogla shvatiti. Zatim je izostav-
živote u traženju dunjaluka a okre- zumijevalo sve ono što ovaj izraz ljen odgovor radi zastrašivanja.
ćući se od onoga što bi vas stvarno može označavati, i to je stilogenije Fahr er-Razi veli: “Ovaj ajet je
trebalo zanimati u vezi s postiza- (ebleg). Tada misao ide na mnogo veliko upozorenje učenjacima (ule-

20
ma), jer ih upozorava da bi ostavili ćama pokornosti (ta‘at). Dok je onaj dok ne umrete nemarni. Ne valja
nadmetanje (tekasur) i hvalisanje ko se naslađuje blagodatima uzvi- tako, a saznat ćete posljedicu svo-
kada bi bili čvrsto uvjereni (jekin) šenog Allaha i njima se ojačava za jih djela na dan kada se posjednici
kolika je to mahana. Iz ovoga pro- pokornost prema Njemu, bivajući
viđenja (ijan) uzdignu s Bogu bli-
izilazi da onaj ko nije napustio zahvalan na blagodatima, udaljen
nadmetanje (tekasur) i hvalisanje skim robovima (mukarrebun). A vi,
od toga.
nije ni postigao pouzdano i sigurno skupine ljudi dokazivanja (ehlu’d-
U hadisu se navodi: “Uzvišeni
ubjeđenje (jekin). Pa teško svakom delil), ostanete s pukom iz reda
Allah veli: ‘Za tri blagodati neću
učenjaku (alim) koji ne postupa po pitati Svog roba da li je na njima sretnih (ehli’l-jemin). Ne valja tako!
svom znanju. I, još jednom, teško zahvaljivao, a za osatalo hoću: kuću Da ste čvrsto uvjereni, vi biste se
njemu.” u kojoj se sklanja, ono od hrane što Njemu okrenuli svakim svojim sta-
6. džehennem ćete vidjeti jasno! njegovu kičmu drži uspravnom i njem. Vatru ćete vidjeti sigurno, to
Ovo je odgovor izostavljene za- odjeću koja pokriva njegova stid- jest vatru rastanka, a zatim ćete je
kletve u kome se potvrđuje prijet- na mjesta.’” Stvorenja će dakle na vidjeti očigledno. A potom ćete toga
nja i pojačava upozorenje. Kijametskom danu biti pitana za
dana za blagodati biti pitani sigur-
blagodati u kojima su uživali na du-
7. I, još jednom, njaluku. Allah najbolje zna stanja no: da li ste na njima zahvalni bili ili
Ovo ili je ponavljanje pojačanja, svakog, pa će nevjernik biti pitan ne. A zahvala (šukr) je svjedočenje
ili se prvo viđenje odnosi na ono iz s prijekorom i poniženjem za širk Darivaoca blagodati u blagodatima.
daljine a drugo kada već u vatru prema Onome Koji mu je blagodati
Usnio sam dvojicu velikih šejho-
budu ušli, ili je pak prvo viđenje sr- davao, a vjernik će biti pitan o tome
cem a drugo okom. kako je zahvaljivao na blagodatima. va, te sam ih pitao: “Šta je suština
šukra?” Jedan od njih reče: “Da se
doista ćete ga vidjeti očigledno! Svakome ko se pri korištenju
uz pomoć Njegovih blagodati ne
Vidjet ćete ga tako da ćete se blagodati odnosio s uljudnošću
(edebom), tako da je time svjedočio griješi.” Rekoh: “To je šukr mase,
osvjedočiti, pošto je znanje osvje-
dočenja (ilmu’l-mušahede) najveći Darivaoca blagodati, da je spomi- a šta je šukr odličnika?” Oni su
stupanj pouzdanog znanja (aksa njao Allaha dok je uzimao nimete i šutjeli. Rekao sam im: “Šukr od-
meratibi’l-jekin). jeo ih, da je pri završetku iskazivao ličnika je uronuće u svjedočenju
zahvalu (šukr), neće biti upućeno Darivaoca blagodati.” I to je tako,
8. Zatim ćete toga dana za sladak pitanje; ili hoće, ali radi pokaziva-
život biti pitani sigurno! jer negriješenje zbog blagodātī se
nja njegovog kvaliteta i ugleda.
Bit ćete pitani za ugodnost vezuje za dobre (ebrar), kao što
Na takvog se odnose Poslanikove,
(neîm), sladak život koji vas je od a.s., riječi: “Ovo je blagodat (neîm) su pobožnjaci i zahidi. Uronuće u
vjere i vjerskih propisa zaokupi- za koju ćete biti pitani.” A Allah naj- svjedočenju Darivaoca blagodātī
rao. Govor je specifičan za onoga bolje zna. se razlikuje, jer to svojstvo samo
čija je ambicija ograničena na is- vlasnika spoznaje i postojanosti.
punjavanje užitaka, koji živi samo
da bi jeo lijepa jela, oblačio lijepu Išaret: U suri el-Mearidž smo već obja-
snili razliku između ilmu’l-jeki-
odjeću i provodio svoje vrijeme u Zaokuplja vas mnoštvo imetka i
zabavi i svirci, ne vodeći računa o djece ili mnoštvo oficijelnih nauka na, ajnu’l-jekina i hakku’l-jekina.
znanju (ilm) i postupanju (amel) i od usmjeravanja prema Allahu radi S Allahom je uputa, ve sallallahu ala
ne podvrgavajući svoj nefs teško- postizanja očigledne spoznaje, sve sejjidina Muhammedin ve ālihi.

21
Allame el-Munavi | FEJDU’L-KADIR

Petero za petero
Poslanik, a.s., je rekao:
“Petero je za petero: ljudi neće poništiti obavezu (ahd), a da im neće biti nametnut njihov neprijatelj; neće
suditi po nečemu drugom osim onom što im je Allah objavio, a da im se neće proširiti siromaštvo i neimaština;
neće se među njima pojaviti nemoral, a da se neće proširiti i smrt; neće varati na vagi, a da im neće biti uskra-
ćena ljetina i krizne godine; i neće uskratiti zekat, a da im neće biti uskraćena kiša.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 3945)
Komentar:
Pet osobina ili svojstava uzrokuje drugih pet. Ljudi neće prekršiti ono na što su se obavezali Allahu, ili svoju
obavezu spram drugih ljudi, a da im se neće nametnuti njihov neprijatelj kao odmazda za njihovo kršenje
obaveze koju su obavezni da ispoštuju. Potom, neće zanemariti ono što je objavljeno u Kur’anu, namjerno ili
iz neznanja, a da im se neće pojaviti siromaštvo. Neće se proširiti blud u društvu, da se to prešuti i ne osuđuju
počinitelji, a da im se neće proširiti i umiranje. Kao što se desilo s Israelićanima. Neće ljudi varati na vagi, a da im
neće biti uskraćen blagoslov u usjevima i da ih neće zadesiti kriza. I, neće uskratiti zekat onom ko ga zaslužuje,
a a im neće biti uskraćena kiša.

Obilježja dobra
Poslanik, a.s., je rekao:
“Šest osobina je obilježje dobra: borba s Allahovim neprijateljem oružjem, post u ljetnom danu, lijep sabur
prilikom gubitka, ostavljanje raspravljanja i ubjeđivanja i kada si u pravu, namaski tekbir u oblačnom danu i
upotpunjavanje abdesta u zimskim danima.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 4653)
Komentar:
Oružana borba protiv nevjernika je jedno od dobara. Spomenuta je sablja jer ona se najčešće koristi. Potom
tu spadaju još i post kada je žestoka vrućina, osaburiti u prvom momentu i šoku, ostaviti svađe i rasprave i onda
kada si ti u pravu a ne tvoj suparnik, požuriti s namazom nakon što si uložio trud da saznaš kada je nastupilo
njegovo vrijeme u oblačnom danu, te upotpuniti abdest u hladnim danima, hladnom vodom.

Uništavanja blagoslova
Poslanik, a.s., je rekao:
“Šest osobina je pogano: podmitljivost vođe, i ona je najgora od svega, novac za psa, najamnina za mužjaka
deve radi oplodnje, naknada koju uzima onaj koji pušta krv, naknada za prostitutku i naknada proricatelja.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 4653)
Komentar:
Ovih šest stvari je zabranjeno jer nište blagoslov: kada vođa uzima mito kako bi potvrdio neistinito ili osporio
pravedno – to je najpoganije jer dovodi do rušenja sistema i nepravde u vlasti; potom novac za psa, makar bio
i dresiran – prodaja psa je zabranjena zbog toga što je pas nečist ili zato što je zabranjeno da ga se ima i što je
naređeno da ga se ubije; naknada koju prostitutka uzima za bludničenje; naknada koja se uzima za puštanje
mužjaka životinje da oplodi ženku; naknada koju uzima onaj koji pušta krv jer je to odvratno i prezreno – pokuđeno
je da se čovjek koristi time ali nije haram. U protivnom, Poslanik, a.s., ne bi davao naknadu onom ko je puštao
krv. Nema razlike između slobodnog i roba. Također je zabranjena naknada koju uzima astrolog i proricatelj za
ono što prorekne. Proricatelj je svaki onaj koji tvrdi da poznaje nevidljivo i koji zna budućnost i buduće događaje.

22
Radujte se i obradujte
Poslanik, a.s., je rekao:
“Radujte se i obradujte sve poslije vas da će onaj ko posvjedoči da nema boga osim Allaha, iskreno, ući u
džennet.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 51)
Komentar:
Kazujem vam ono što će vas razveseliti, a i vi širite tu vijest svima onima koji nisu s vama i generacijama
koje će doći. Ovako smatraju komentatori. Iako je ovo tačno samo po sebi, ne odgovara riječima koje slijede:
“Pa smo izašli od njega, s.a.v.s., šireći tu vijest.” Prihvatljivije je da se kaže: “Kažite svima koje sretnete nakon
ovih riječi.” Većinom se ovaj izraz upotrebljava u značenju vremena, dana ili noći, jer vrijeme dolazi ili ga čovjek
prođe, pa mu je za leđima, ili, ako mu teži, onda je pred njim. Može se tumačiti i u značenju: “Kažite svima koji
nisu s vama, jer značenje “iza” može biti i “osim”, kao u riječima Uzvišenog:
“A oni koji i pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.” (el-Mu’minun, 7)
Hadisom se želi reći: “Kažite im ono što će ih obradovati, a to je da će onaj ko svjedoči da nema boga, Onog
Kome se robuje, osim Allaha Koji je nužno postojeći, iskreno vjerujući u to, jezikom tvrdeći i srcem vjerujući, ući
u džennet, ako umre vjerujući u to što je posvjedočio, makar bio i u džehennemu.
Njegovo konačno boravište je džennet. Umrli grešnik je izložen Svevolji pa, ako hoće, kaznit će ga kako hoće a
onda će ga izvesti iz vatre, potamnjelog. Bit će uronjen u Rijeku života i povratit će mu se krasota i čilost. Zatim
će ga se uvesti u džennet i dati ono što mu je pripravljeno zbog njegova vjerovanja i dobra koje je počinio. A ako
hoće, oprostit će mu, zadovoljit će njegova potraživanja od ljudi, a onda ga uvesti u džennet s onim koji su uspjeli.
Haridžije koji kažu: “Počinitelj velikog grijeha je nevjernik”, Mu’tezile koji kažu: “Vječno će ostati u džehenne-
mu i ne može mu se oprostiti, kao što se ne može kazniti pokoran” – to su samo tlapnje i pretpostavke, laži na
Allaha. Neka je Allah daleko od onoga što o Njemu kazuju nepravedni.
“Bešaret ili muštuluk je radosna vijest koja odmah po kazivanju izaziva veliku sreću kod čovjeka.” – ovo
kazuje Kadi. A Ragib kaže da je to vijest koja će razgaliti i zbog kojeg se ozari lice. To zbog toga što se krv, kada
je nefs radostan, razlije kao što se razlije voda po stablu.
Sidk je vijest koja odgovara stvarnosti uz ubjeđenje da je i onaj koji kazuje takav, shodno iskustvu ili nekom
znaku. Ograničava se na jedan od dva dijela šehadeta jer su oni obožavali kipove. Time se želi zanijekati bo-
žanstvenost bilo čega drugog osim Allaha, a znali su da je on, a.s., Allahov Poslanik. Jasno je njihovo vjerovanje
kada su i njihovi uglednici došli pred njega, a.s., kao vjernici.
Bilježi Ahmed u Musnedu, Taberani u Kebiru od Ebu Musaa Eš‘arija da je rekao: “Došao sam Vjerovjesniku,
a.s., u društvu nekih ljudi i on je rekao: ‘Radujte se (...)’, te smo izašli od njega da obradujemo ljude. Sreli smo
Omera i on nas je vratio Odabraniku, a.s., i rekao: ‘Allahov poslaniče, neka govore’, pa je zašutio (nakon što je
Poslanik, a.s., dozvolio).”
Hejsemi kaže: “Prenosioci su pouzdani i ima mnogo predaja.
Iz tog razloga i autor ukazuje na njegovu vjerodostojnost i kaže: ‘Vjerodostojan je.’”

23
Rifet Šahinović | AKAID – VJEROVANJE

Islamsko učenje o
Uzvišenom Bogu
N
a samom početku moramo jedinstvenosti. “Allah svjedoči da dijjeta osim Allaha, dž.š. Tehlilom
dati neke napomene zašto osim Njega drugi bog ne postoji, i mi potvrđujemo da nema bića u či-
baš ovakav naslov: meleki i ljudi učeni svjedoče isto i tavom svemiru dostojnog da bude
Prvo, postoje brojna učenja o da pravedno postupa! Nema boga obožavano osim Allaha, dž.š. Zato
Bogu. Neka se mogu identificirati osim Njega, silnoga, mudroga!” (Ali musliman svakodnevno izgovara
kao religiozna, a neka su, opet, ne- Imran, 18) kelimu tehlila. U ovom smislu tre-
religiozna. bamo razumijevati Poslanikove ri-
ječi o fadiletima tehlila, poput onih
Islamsko učenje o uzvišenom Kelima tehlila da je La ilahe illallah teže na tasu
Bogu je bitno različito: u sušti- Učenje o tevhidu je sadržano u mizana od sedam nebesa i zemlje,
ni, jednostavnije i razumljivije za jednoj rečenici koju najčešće izgo- te da iskreno izgovaranje kelime
ljudski razum. Osnova islamskog varaju vjernici: La ilahe illallahu. tehlila vodi čovjeka u džennet.
učenja koje obilježava vjeru – aki- Ovu rečenicu (u daljnjem tekstu
du jednog muslimana jeste tevhid Tevhid kao potvrda jedinosti Bo-
kelima tehlila) su najviše tumači-
– učenje o jednom i jedinstvenom žije jeste središnja istina islama,
li islamski učenjaci. Ustvari, to je
uzvišenom Bogu. Razne religi- osovina oko koje se okreće sve što
temeljna kelima u akaidu. U arap-
je, društva imaju svoja učenja i je islamsko. Uzvišeni Allah je iznad
skom jeziku riječ ilah znači onaj koji
poimanja Boga. Poznata su poli- svake dvojnosti ili relativnosti, On
se obožava. Ustvari, kroz povijest
teistička učenja koja su u biti mi- je iznad razlika spola i iznad svih
ljudi su uzimali za svoje ilahe ona
tološka, zatim dualističko učenje osobina koje razlikuju bića jedna od
bića koja su zbog svoje moći i ve-
o postojanju dva principa, pa do ličine bila obožavana. Pojam ilah drugih na ovom svijetu. Ipak, On je
paganskih učenja. Postoje različi- uključuje, dakle, posjedovanje bez- izvor sve egzistencije i svih kosmič-
ta filozofska učenja, zatim učenja granične moći koja može zaprepa- kih i ljudskih osobina. Također, On
koja su antropomorfistička – nešto stiti druge. I drugi jezici imaju riječi je Cilj Kojemu se sve stvari vraćaju.
prikazati u ljudskom liku. Za razliku koje označavaju skoro ista zna- Kako mi shvatamo tevhid ili
od ovih učenja, islamsko učenje je čenja. La na početku kelime znači kakva su dejstva kelime tehlila u
jednostavno, prihvatljivije za ljudski negaciju. Riječ Allah je vlastito ime našim srcima, samo su neka od
razum, shvatljivo: (a) uzvišeni Bog za Boga. Stoga, La ilahe illallah pre- pitanja koja trebamo sebi postav-
je jedan, (b) On je stvoritelj svijeta i vodimo u značenju: nema drugog ljati? Ukoliko se vjerovanje osnaži
upravlja s njim, (c) On je jedinstven ilaha osim Vrhovnog Bića, pozna- i ojača srcem naziva se jekinom –
po svojim svojstvima jer ništa nije tog pod imenom Allah. Svako izgo- uvjerenjem. Kapija jekina nije ništa
Njemu slično. Islamsko učenje je varanje kelime je naše prisjećanje i drugo nego tevhid kojeg pojašnja-
čisto monoteističko učenje: ilm et- potvrđivanje da ništa nije dostojno vaju riječi La ilahe illallahu vahde-
tevhid – učenje o Božijoj jednoći i naše sedžde, klanjanja, našeg ubu- hu la šerike lehu – Nema drugog

24
boga osim Allah, Jedinog, Koji nema
ortaka. Ove riječi postaju preovla-
đujuće svojstvo u vjerničkom srcu.
Na tragu ovoga imam Gazali ubra-
ja znanje o tevhidu u znanosti o
otkrovenju. U svom Ihjau on će
zapisati da tevhid ima četiri ste-
pena. Prvi stepen tevhida jeste da
čovjek izgovara svojim jezikom ke-
limu tehlila a da njegovo srce to ne
prihvata ili je, pak, nemarno i bez-
brižno prema tome. Takav je tev-
hid licemjera. Drugi stepen tevhida
jeste da čovjekovo srce potvrđuje
riječi kelime. To je vjerovanje obič-
nog svijeta. Srce na ovom stepenu
Načela tevhida iznad poimanja da ima porijeklo.
Božija Veličina ne može se poredi-
vjeruje u Allahovu jednoću po zna- Sura Ihlas – iskrenost na upe-
ti ljudskim zakonitostima. Čovjek
čenju riječi kelime, čisto je od nije- čatljiv način govori o načelima tev-
ulazi u ovaj svijet rađanjem i sam
kanja. Treći stepen jeste da čovjek hida. Sami naziv sure upućuje nas
na zaključak da samo iskreni mogu rađa, umire a potom biva nasljeđi-
gleda u mnoštvo i raznovrsnost van. On je sasvim daleko od svake
stvari putem srčane spoznaje i da dohvatiti sva značenja, dakako, i ži-
vjeti u okrilju tevhida. nesavršenosti i nepotpunosti koju
vidi da su sve te stvari tvorevina
implicira pojam potomstva. Uzvi-
Jednoga, moćnog Stvoritelja. Ovo je Prvo načelo jeste: On je Allah,
šeni Allah postoji oduvijek, vječno.
stepen mukarrebina – uzvišenom jedini Bog. On je jedan – vahid,
oduvijek, vječno jedan u iskazu Bespočetan je. Pojmovi kojima
Allahu bliskih robova. Oni ne vide u
brojevima. On je jedini – ehad. Je- označavamo početak, prije, posli-
stvarnosti drugog stvoritelja, a niti
činioca osim uzvišenog Allaha. Ta- dan jedini. Tevhid stalno naglašava je, vrijeme, prostor ne odnose se
kvima se zasigurno razotkrila istina jednoću Božijeg Zata – ehadenij- na Njega. Kao što je postojao prije
onakva kakva je ona u suštinskom jet i jedinstvenost Božiju u svijetu toga, postojat će i poslije vremena
značenju kelime. Na ovom stepenu mnoštva – vahdanijjet. i prostora.
srce spoznaje da je uzvišeni Allah Drugo načelo tevhida: On je Četvrto načelo: I niko Mu ravan
prvi i jedini kreator stvorenog, živih utočište svakom – es-Samed. nije. Činjenica s početka sure da je
bića, nafake, života, smrti, bogat- Es-Samed označava Gospodara u on Jedan Jedini ima svoju potvrdu u
stva, siromaštva i svega drugog. Na smislu da sve što postoji potrebu- iskazu na samom kraju; ne postoji
četvrtom stepenu čovjek vidi samo je Njegovo utočište. Uzvišeni Allah ništa što bi se moglo usporediti s
Jednoga, to znači da ne vidi ni sebe. je neprouzročeni Uzrok svega što Njim. Ovim se isključuje moguć-
To je osvjedočenje iskrenih koji su postoji. Sve što postoji vraća se
nost da Ga se opiše ili definira. Pre-
poništili sebe u tevhidu. Nadalje Njemu kao svome izvoru, zavisno
ma tome, svojstva Njegova Bića su
Gazali naglašava da je prvi ste- je od Njega za svoj početak i za
svoje postojanje. Razlika između izvan domašaja ljudskog shvatanja
pen poput zelene ili vanjske ljuske
stvorenja u čemu oni gospodare ili imaginacija. Dio kur’anskog ajeta
oraha. Drugi je poput unutrašnje,
prave ljuske. Treći je poput jezgre i i veličine Njegove je da stvorenja “Ne postoji ništa što bi bilo ravno
četvrti je poput orahovog ulja. Ze- dijele od onoga što im je Allah po- Njemu, i samo On sve čuje i sve
lena (vanjska) ljuska nije za jelo jer dario pa njihova darivanja presah- vidi.” (eš-Šura,11) potvrđuje nam
je gorka, takav je tevhid licemjera. nu. Onaj koji je es-Samed daje iz da je uzvišeni Allah fundamentalno
Unutrašnja ljuska je vrednija, osim riznica Svojih blagodati koja nikada “različit” od bilo čega što postoji ili
što štiti jezgru, ima i druge koristi. ne presahnu. bi moglo postojati, ili bilo čega što
Jezgra je sama po sebi skupocjenija Treće načelo: On ne rađa niti je čovjek može pojmiti, ili zamisliti, ili
u odnosu na ljusku, ali orahovo ulje rođen. Uzvišen je On da bi Mu se definirati. On je uzvišen, iznad sva-
koje se dobiva iz nje je vrednije. pripisalo svojstvo rađanja, On je ke sličnosti.

25
HILJADU I JEDNA KAP

Edebali
i Osman Gazi
Šejh Edebali iz Karamana (preselio 726/1326 – Biledžik)
je svojevremeno bio poglavar Esnafske organizacije. Višu
teološku školu završio je u Šamu. Kada se vratio u rodno
mjesto Biledžik (ili Sout), otvorio je malu tekiju u kojoj je
narod podučavao vjeri. Znao je i dobro tumačiti snove. U
to vrijeme je osnivač osmanlijskog carstva Osman Gazi
(preselio 724/1324 – Bursa), kao utočište mnogim suvre-
menicima i pomagač mnogim siromašnim, često dolazio u
posjetu ovoj tekiji i koristio se uputom i savjetima hazreti
Edebalija.
Kada je jedne prilike Osman Gazi ostao na konaku u
ovoj tekiji, sanjao je ovakav san: Mjesec koji je izašao iz
grudi šejha Edebalija je ušao u njegove grudi. Odmah mu
je niklo drvo iz stomaka i toliko poraslo da je poklopilo ze-
mlju. U njegovom hladu su se vidjele mnoge planine. Ispod
tih planina su izvirala vrela i nastajale velike tekućice. Od
ovih voda mnogi su zalijevali bašte i vinograde, a mnogi
pravili česme. Edebali koji je odmah sutra čuo san ovako je
rekao Osman Gaziji: “Osman Gazi, muštuluci tebi! Uzvišeni
Allah će tebi i tvom potomstvu dati sultanat u ruke i čitav
svijet će biti u hladu zaštite tvojih potomaka. Mubarek
olsun! A moja kćer Malhan je tebi halal od sada.” Nakon
ovakvog muštuluka, udao je kćer za Osman Gaziju. (Drugo
ime njegove kćeri je bilo Rabija ili Bala Hatun) U tom trenu
je jedan murid hazreti Edebalija po imenu Turgud situaciju
dočekao spreman. Rekao je: “Osman Gazi, uzvišeni Allah ti
je dao sultanat, ti nama trebaš dati neki poklon.” Osman
Gazi reče: “Kada postanem sultan, poklonit ću ti jedan
grad.” Derviš odgovori: “Odustajemo od grada, nama je ovo
selo dovoljno.” Osman Gazi je prihvatio ovu želju. Derviš
mu reče: “Daj nam sada neki pisani dokument.” Osman
Gazi odgovori: “Ja ne znam pisati, ali imam jedan mač i
pehar od pradjedova pa uzmi to kao moju riječ”, i ostavi
ih tom dervišu.
Hazreti Edebali je živio više od stotinu dvadeset godina;
ženio se dva puta, jednom u mladosti, drugi put u starosti.
Kćer od prve žene je dao Osman Gaziji. Ašik Pašazade
kaže: “Ovo sve sam čuo za vrijeme sultana Mehmeda Če-
lebije, oca sultana Murata, od Mahmud Paše sina hazreti
Edebalija. Mahmud Paša je živio više od stotinu godina.“
Ašik Pašazade, Historija Osmanovih unuka, uredio Ke-
mal Yavuz – Yekta Sarac, Istanbul, 2003, 57–59; Mehmed
Nešri, Kitab-i Džihannama, Ankara, 1987, 1/81–85; I. Hakki
Uzun Carsili, Osmanlijski historijat, Ankara, 1988, 1/105,
560.

26
Vještine Subki
Emir Kulala i keramet
Sejjid Emir Kulal (preselio 772/1370), koji je bio muršid Jedan od velikih islamskih alima iz Egipta Tadžuddin
hazreti Bahauddin Nakšibenda, je rođen u Buhari, selu Ibnu’s-Subki (preselio 771/1370), je napisao više od dva-
Suhari (683/1284) i cijeli život je proveo u tom predjelu. S deset pet djela o raznim temama. Posebno se istakao u
obzirom na to da se bavio grnčarstvom, bio je poznat pod šafijskom fikhu i hadisu. Djela su mu izdata u koricama
od šest i deset tomova, a najvažnije je biografsko djelo
nadimkom Kulal, koje nosi značenje grnčar. Prema preda-
Tabakatu’š-Šafiijjetu’l-Kubra. U ovoj knjizi mjesto zau-
njima, još dok je njegova majka bila trudna s njim, bolio bi je
zimaju životi hiljadu četiri stotine i devetnaest šafijskih
stomak kada bi progutala sumnjiv zalogaj i, zbog redovnog
alima. Knjiga nije samo biografska; djelo na početku daje
ponavljanja ove stvari, njegova majka je shvatila da je to
prostor fikhu, hadisu, historiji, književnosti, govoru, te-
keramet djeteta iz stomaka te je počela jesti obazrivije i savvufu i mnogim drugim važnim tematikama života.
pažljivije i jedva je čekala dolazak djeteta na svijet.
Upravo u tom djelu, nakon opisa nekoliko kerameta,
Sejjid Emir Kulal je u mladosti volio vještinu hrvanja. šezdeset osmi po redu, Ebu Turab en-Nahšebija daje in-
Mnogo ljudi se skupljalo da gleda njegovo hrvanje. Jednog formacije na tridesetak stranica o istini kerameta, nepro-
dana između posmatrača, našao se jedan derviš. U tom mišljenosti u poricanju istog, te vrstama kerameta. Između
vremenu u Buhari se hrvanje smatralo novotarijom i nije ostalog, navodi i nekoliko kerameta plemenitih ashaba.
se moglo zamisliti kod jednog sejjida (potomak Pejgam- Navodi i događaj u vezi s hazreti Alijom:
bera, a.s). Derviš koji ga je posmatrao pomislio je: “Kako Hazreti Ali, r.a., i njegova dva sina Hasan i Husejn su jed-
je moguće da jedan sejjid pokazuje snagu kroz hrvanje i ne večeri čuli nekog čovjeka kako izgovara sljedeće stihove:
tako podržava novotariju?” Tada ga je obuzeo san i sanjao
“Ti Koji odgovaraš na molbe molitelja u mraku/ Ti Koji
je sljedeće: Smak svijeta je i on se nalazi u nekom blatu do otklanjaš bolesti i nedostatke (...)/ Ako se grešnici ne bi
grla, bespomoćno se pokušavajući izvući. Tada dolazi Emir nadali oprostu,/ ko će im darežljivošću dati vrijednost?!”
Kulal i svom snagom ga čupa iz blata i spašava ga. Onda
Hazreti Ali, r.a., je poslao jednog od sinova da zovne
se probudio i Emir Kulal mu priđe i reče: “Upravo zbog ovog
tog čovjeka. Čovjek je bio paralizovan, došao je šepajući.
teškog dana mi pokušavamo ojačati.”
Kada ga hazreti Ali upita: “Kakvu imaš brigu?”, čovjek reče:
Kada se jednog dana hrvao u selu Ramiten, put ga je “Jednom sam bio grešnik i zabavljač. Otac me savjetovao
tu doveo do jednog velikog muršida Muhammed Baba Se- i govorio: ‘Allah ima svoje kazne. Ove kazne nisu nimalo
mmasija. Dok je pažljivo gledao hrvanje, osjetio je nekoga daleko od grešnika i nasilnika.’ Kada je navaljivao sa savje-
od svojih ljudi da se čudi tome. Okrenuo se i rekao mu: tima, ja sam ga izudarao. On se zakleo da će se žaliti Allahu
“Na ovom hrvačkom podiju ima neko čija će predavanja na mene kada ode u Mekku. I zaista je to i uradio. Zbog
mnoge odvesti na pravi put. Ja njega gledam; želim ga njegove dove, desna strana mi je paralizovana. Ja sam se
uloviti (namamiti).” pokajao za to što sam uradio, tražio sam mu oprost i nje-
govo zadovoljstvo. Tada mi je obećao da će otići i na istom
U jednom trenu u toku hrvanja sreo mu se pogled s mjestu činiti dovu za mene. Pripremio sam njegovu devu i
Emir Kulalom i nastavio je put. Istog trena je Emir Kulal pomogao mu. Ali je deva nasred puta pobjegla, bacivši ga
napustio hrvanje i pratio Baba Semmasija sve do kuće. između dvije stijene, i moj otac je tu umro!”
Baba Semmasi ga je prihvatio kao sina i podučio edebima
Kada ga je hazreti Ali upitao: “Je li tvoj otac zaista bio
tarikata. Od tog dana nije viđeno Emir Kulalovo hrvanje. zadovoljan tobom?”, čovjek se zakleo da jeste. Hazreti Ali
Nastavio je s predavanjima Baba Semmasija dvadeset go- je ustao, klanjao namaz i malo potajno dovio. Onda se
dina. Dva dana u sedmici je išao iz Suharija u selo Semmas okrenuo i rekao čovjeku: “Hajde ustani!” Čovjek je ustao
na udaljenosti od pet fersaha (dvadeset pet kilometara). i prohodao. Onda mu hazreti Ali reče: “Da se nisi zakleo
Mevlana Ali es-Safi, Rešehat, Istanbul, 2005, 103–104; da je tvoj otac bio zadovoljan tobom, ne bih ti učio dove.”
Dijanet, Islam ansiklopedisi, 11/137. Tabakatu’š-Šafiijjetu’l-Kubra, 1/516–17.

27
Emina Ćeman | OSOBINE VJERNIKA I VJERNICA

Strpljivi
i strpljive
“Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim muškarcima i
poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim muškarcima
i strpljivim ženama, i poniznim muškarcima i poniznim ženama, i muškarcima koji
dijele zekat i ženama koje dijele zekat i muškarcima koji poste i ženama koje poste, i
muškarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i ženama koje o svojim stidnim
mjestima vode brigu, i muškarcima koji često spominju Allaha i ženama koje često
spominju Allaha – Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.”
(El-Ahzab, 35)

K
orijen riječi “sabur” znači “ustezati se”, “zadrža-  sabur pri pokornosti Allahu uzvišenom izvr-
ti se”, “prestati”. Terminološki, sabur znači “ne šavanjem Njegovih naredbi (ova vrsta je naj-
paničiti”, “ne očajavati”, “ne jadati se” i “ne tužiti vrednija);
se”. Kod nas se najčešće prevodi riječju “strpljivost”.  sabur pri izbjegavanju griješenja prema Allahu
uzvišenom i izbjegavanju Njemu mrskih dijela i
Sabur je najviše spominjana vrlina u Kur’anu, i to na
 sabur u toku životnih nedaća.
devedeset mjesta. To je dobra osobina, ali isto tako i
pozitivan stav prema životu i svemu onome – dobrom U skladu s ove prve dvije vrste sabura čini se prigod-
nim spomenuti govor Ebu Talhe el-Mekkija u kojemu
i lošem – što život nosi. Ebu Osman je rekao: “Onaj
kaže: “Znaj da je sabur sebeb ulaska u džennet i sebeb
koji ima sabura je onaj koji je sebe naučio kako da se spasa od vatre, jer se u hadisu kaže: ‘Džennet je zao-
nosi sa poteškoćama.” O istome je hazreti Alija rekao: djenut poteškoćama, a džehennem slastima i užicima.’
“Sabur je traženje pomoći od Allaha, dž.š.” Vjerniku treba sabur u poteškoćama kako bi dospio do
dženneta i sabur prema dunjalučkim prohtjevima kako
Rečeno je da je sabur pola vjere, a druga njena po-
bi izbjegao džehennem.”
lovica je šukr (zahvalnost). Ove dvije osobine su sestre
Kada se govori o saburu, najčešće se govori o ovoj
u svojoj oprečnosti. Naime, vjernik će biti zahvalan u
trećoj vrsti. To je onaj prijeko potrebni sabur u teškim
periodu blagostanja i sreće, dok će biti strpljiv u periodu situacijama koji doslovno “spašava glavu da ostane
nedaća i tuge. zdrava”. To je svojstvo vjernika koje mu pomaže da lak-
še prođe kroz nevolju jer on zna da se radi o iskušenju
od Allaha, dž.š., nakon kojeg dolazi nagrada. Brojni su
Vrste sabura ajeti koji govore o tome da će vjernici biti iskušavani,
Tri su vrste sabura: kako bi imali priliku iskazati se u svome imanu i time

28
zadobiti počasno mjesto, sukladno predaji koja kaže Osim iskušenja Muhammedovih, a.s., najpoznati-
da je deredža strpljivih najviša deredža. Evo nekoliko ja su ona od Ja’kuba i Ejjuba, a.s. Prvi je bio iskušan
takvih ajeta: “Zar oni ne vide da svake godine jedan- odvajanjem od voljenog sina Jusufa, a.s., za kojim je
put ili dva puta u iskušenje padaju?” (et-Tevbe, 126); patio godinama pa, kada mu ostali sinovi donesoše
“Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu:
njegovu košulju natopljenu lažnom krvlju, Ja’kub reče:
‘Mi vjerujemo!’, i da u iskušenje neće biti dovedeni? A
Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih da bi Allah “Duše vam se na to polahkomiše, a meni samo lijepo
sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji strpljenje ostaje! Allah će meni pomoć podariti protiv
lažu.” (el-Ankebut, 2–3); “Samo oni koji budu strpljivi svega što iznosite vi!”
bit će bez računa nagrađeni.” (ez-Zumer, 10). U ovome je ukaz na mekam strpljivih i njihove na-
Kur’an nas usmjerava na sabur kao rješenje za čo- grade. Kada se Ja’kub, a.s., uhvatio za lijepi sabur, vra-
vjekove nefsanske prohtjeve, pa u četrdeset petom ćen mu je mili sin. A on, Jusuf, a.s., kada je osaburio
ajetu sure el-Bekare kaže: “Pomozite sebi strpljenjem
zbog tuge i nepravde koja mu se dogodila, nagrađen
i namazom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima.”
Adžluni u svome tefsiru ovog ajeta kaže: “Pomozite je s velikom počašću – slavom i lijepim spomenom u
sebi u zadobivanju Moga zadovoljstva, u dobročinstvu i narednim pokoljenjima.
ihsanu tako što ćete biti strpljivi u pokoravanju nared- Ejjub, a.s., je bio iskušan velikim siromaštvom, smr-
bama i ostavljanju grijeha. Pomozite se namazom koji ću djece, gubitkom prijatelja i strašnom bolešću koja ga
je majka ibadeta, u njemu se sjeku nuranski putevi i
je svezala za krevet. Kada ga je vjerna supruga upitala
mejdani tajni. On je miradž vjerničkih duša i munadžat
Gospodara svjetova.” zašto ne zamoli Gospodara za olakšanje, upitao ju je:
“Koliko smo godina živjeli u blagostanju?” “Pedeset
Ebu Lejs es-Semerkandi bilježi da je Jezid Rekkaš
godina”, odgovorila mu je. “A koliko smo proveli u ne-
rekao: “Kada čovjek uđe u svoj kabur, njegov namaz
stane mu s desne strane, dobročinstva nad njim, a volji?” “Osamnaest”, rekla je.
sabur se raspravlja i zauzima za njega. Sabur govori: “Tako mi Allaha, neću od Njega to moliti sve dok
‘Ostavite onog koji vas je provodio. Ako imate argu- ne prođe isto vremena koliko je prošlo dok smo bili u
mente i ako ćete se zauzimati za njega, onda uredu; a blagostanju.” I njega je Gospodar obilno nagradio za
ako nećete, onda ostavite mene.’”
njegov sabur i rekao u Svojoj knjizi: “Mi smo znali da
je on strpljiv; divan je rob on bio i mnogo se kajao.”
Primjeri poslanika
Ovakav sabur je Muhammed, a.s., pohvalio riječi-
Od svih ljudi poslanici su ti koji su najviše imali po-
ma: “Lijep je onaj sabur u kojem nema pritužbi pred
trebu za saburom. Oni su bili stub pozivanja u vjeru i,
stvorenjima.” Poznata je i njegova reakcija kada mu je
dok su pozivali narod na promjenu, stajali su pred njim
kao pojedinci izloženi izrugivanju i utjerivanju u laž. preselio sin Ibrahim, pa je rekao: “Oči plaču i srce tu-
Na dvadeset mjesta u Kur’anu Allah, dž.š., usmjerava guje, ali ne kažemo ništa što bi uvrijedilo Gospodara.”
Muhammeda, a.s., na sabur zbog nevjernika, obeća-
vajući njemu i ostalim vjernicima velike nagrade: “A ti
se strpi do odredbe svoga Gospodara, ti si zbilja pred
es-Sabur
Našim Očima, i slavi svoga Gospodara, hvaleći Ga kad Jedno od Allahovih imena je es-Sabur. Ako se sje-
ustaješ i noću slavi Ga i kad zvijezde iščezavaju!” (et- timo hadisa: “Allah ima devedeset devet svojih lijepih
Tur, 48–49) U ajetu se spominju oči u množini a ne u imena, pa ko ih dostigne, ući će u džennet”, eto nam
dvojini, što bi bilo uobičajeno u arapskom jeziku. To dodatne motivacije da se držimo ovog svojstva. Ime
zbog toga da bi se naglasila čvrstoća Božijeg obećanja
es-Sabur znači da je On strpljiv prema Svojim stvo-
– a ko je u Allahovim očima, on sigurno neće biti na
gubitku. Dalje, u istom ajetu, nakon spomena sabura, renjima i svim prilikama. On ih ne kažnjava odmah
Poslaniku se naređuje da Gospodara veliča i hvali, kao dok čine grijehe, nego odgađa njihovu kaznu ne bi li
da mu se time želi kazati da zikr daje duši olakšanje se pokajali. On jedva čeka da se čovjek pokaje i tada
pa onda ona nalazi slast u gorčini sabura. mu brzo oprašta.

29
Imam Rabbani k.s. | PISMO PRIJATELJU

Srce - osovina islama


(Ovo pismo je napisano šejhu Muhammedu el-Četriju
a govori o tome da je osovina islama srce)

Neka nas uzvišeni Allah opskrbi okretanjem od svega mimo Njega i usmjeravanjem Njegovom Ve-
ličanstvu, hurmetom prvaka cijelog čovječanstva (sejjidu’l-bešer) koji je oslobođen i čist od iskrivljenog
gledanja, alejhi ve alā ālihi’s-salavātu ve’t-teslīmāt.
Znaj da je srce osovina islama. Zato, ako je srce obmanjeno i vezano za nešto mimo uzvišenog
Hakka, onda je ono porušeno i ne donosi plodove. Ne postiže se ništa formalnim djelima i oficijelnim
ibadetima. Nego, i u djelima i u ibadetima srce mora biti čisto od okretanja prema bilo kome mimo
Njega uzvišenog.
Dobra djela (ea‘mal saliha), koja su vezana za tijelo, su ona koja su urađena na način kako to šerijat
traži. Tvrdnja da je srce čisto, a da se ne čine dobra djela, je lažna tvrdnja. Kao što čovjek ne može op-
stojati s dušom bez tijela, isto tako se ne mogu zamisliti ni srčana stanja bez tijelom učinjenih dobrih
djela. Mnogi otpadnici u ovom vremenu tvrde da su im srca čista. Pa neka nas uzvišeni Allah sačuva
od njihovih pogrešnih uvjerenja hurmetom Njegovog miljenika, alejhi’s-salātu ve’s-selāmu ve’t-tehijje.
(Imami Rabbani Ahmed Faruki Serhendi, k.s., Mektubat, tom I, 39. pismo)

Nered u svijetu
(Ovo pismo je poslano sejjidu Feridu el-Buhariju,
a objašnjava činjenicu da su pokvareni učenjaci razlog nereda u svijetu)

Uzvišeni Allah neka Vas učini postojanim na putu vaših plemenitih predaka. Čuo sam da Vas je
sultan islama i muslimana, iz njegove privrženosti islamu koja je pohranjena u njegovoj prirodi, zadužio
da izaberete četvoricu pobožnih učenjaka koji će stalno biti uz njega, objašnjavajući mu šerijatska
pitanja kako se ne bi donosile odluke koje se suprotstavljaju šerijatu.
Neka je Allahu hvala na tome. Koja vijest za muslimane može biti ljepša od ove?! Koja vijest može
više utješiti žalosna srca od ove?!

30
Međutim, ovaj siromah, koji je usmjeren Vašoj izuzetnoj dobroti, zbog ovog velikog cilja, kako što
sam i mnogo puta ponovio, ne može se suzdržati niti sebi dozvoliti šutnju i mirovanje. Obavezan
sam Vam napisati nešto u vezi s ovim slučajem, pa Vas molim da mi zbog toga oprostite. A i veli se:
“Odlučna osoba je poput luđaka.”

Pobožni učenjaci
Ono što je danas evidentno je da su pobožni učenjaci prava rijetkost, to jest oni učenjaci koji su
prevazišli ljubav prema ugledu i slavi te ih ostavili iza leđa. Oni nemaju drugog cilja izuzev širenja
šerijata i jačanja ovog milleta.
Ako među učenjacima (koje izabereš) bude ljubavi prema ugledu, svaki od njih će držati onu stranu
koja njemu odgovara. Držat će se toga i dokazivati kako je njegovo mišljenje najvrednije. Tako će,
zbog različitosti, nastati razilaženja i po jasnim pitanjima, a sve s ciljem dodvoravanja sultanu. U tom
slučaju vrijednosti vjere će ostati osujećene i bez rezultata.
Razilaženja učenjaka su bacila svijet u belaje u proteklom stoljeću. Ako se ova bolest nastavi, odakle
se onda može očekivati širenje šerijata i gdje će tad biti prostora za jačanje ovog milleta?! Ta bolest
će postati sredstvo za rušenje, a uzvišenom Allahu se utječemo od toga i od smutnje loših učenjaka.

Crveni sumpor
Ako biste za spomenuti veliki cilj izabrali jednog učenjaka, bilo bi korisnije i bolje. Ako taj učenjak
bude jedan od učenjaka ahireta, to je velika sreća, jer je druženje s njim vrijedno kao crveni sumpor.
Ukoliko ne mognete naći takvoga, onda pomno razmotrite i izaberite najvrednijeg iz druge skupine,
jer se kaže: “Ono što se ne može potpuno dobiti, ne treba potpuno ni odbaciti.”
Ne znam šta još da Vam napišem. Kao što je spas svijeta vezan za učenjake, također je i propast
svijeta vezana za njih. Najvredniji učenjak je najvrednije biće, a najpokvareniji učenjak je najpokvarenije
stvorenje. Uputa (hidajet) i zabluda (dalalet) su uvjetovani učenjacima.

Jedna tajna
Jedan od naših velikana je vidio prokletog Iblisa kako besposlen sjedi, što nije njegov običaj, pa ga
je, začuđen, pitao o toj tajni. Prokletnik je odgovorio: “Učenjaci ovog vremena su me oslobodili mog
posla. Oni, umjesto mene, zavode i u zabludu odvode.”
Cilj mojih riječi je preporuka na obavljanje Vašeg zadatka. Pa počnite, nakon zdravog razmišljanja
i istinskog promatranja, jer se propuštene prilike više neće ukazati.
Iako se stidim upućivati ovakve riječi ljudima ispravne inteligencije, činim to potaknut spoznajom
da je takav posao sredstvo dostizanja najveće sreće.
(Imami Rabbani Ahmed Faruki Serhendi, k.s., Mektubat, tom I, 53. pismo)

31
GOVOR STANJA

Briga o abdestu
Hadis
Od Sevbana, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Ključ dženneta je namaz, a ključ
Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Budi-
namaza je abdest.” (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2711)
te ustrajni – nećete propasti; znajte
da je namaz vaše najbolje djelo, a
o (stalnom) abdestu se brine samo S čim si me pretekao
vjernik.”
Abdullah ibn Burejde, r.a., prenosi od svoga oca sljedeće riječi: “Jednog
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2713) dana došao je Allahov Poslanik, a.s., i pozvao Bilala, r.a., a zatim ga upitao:
‘Bilale, s čime si me pretekao u džennetu? Kada sam ušao u džennet, čuo
sam tvoje korake ispred mene’, a Bilal odgovori: ‘Allahov Poslaniče, nikad
Sijaju kao ezan ne proučih, a da iza ezana nisam klanjao dva rekjata, niti sam ostao
zvijezde bez abdesta, a da ga odmah nisam ponovno uzeo.’ Allahov Poslanik, a.s.,
reče: ‘S time (si me pretekao).’” (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2717)
Abdullah ibn Abbas, r.a., je rekao:
“Zaista su džamije Allahove kuće Otkup za grijehe
na Zemlji. One sijaju stanovnicima
Zemlje baš kao što svijezde sijaju Osman, r.a., je rekao: “Sjedio sam s Allahovim Poslanikom, a.s., a on
reče: ‘Nema muslimana koji uzme abdest, lijepo i propisno ga upotpu-
stanovnicima nebesa.”
njujući, zatim ustane i klanja, a da taj namaz ne bude otkup (keffaret) za
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2948) prijašnje grijehe.” (el-Bejheki , Šuabu’l-Iman, 2721)

Salavat meleka Pa i nije daleko


‘Ata ibn Saib, r.a., kaže: “Otišao sam do Ebu Abdurrahmana a on je, Pripovjeda Alkame ibn
nakon što je klanjao sabah, ostao sjediti u džamiji.” Upitah ga: “Zašto ne Kajs, r.a.: “Krenuo sam s Ab-
dullahom ibn Mes’udom, r.a.,
ustaneš i ne odeš u svoju postelju?” , a on mi odgovori da mu je Alija ibn
na džumu, a on zateče trojicu
Ebi Talib, r.a., rekao hadis Allahovog Poslanika, a.s.: “Kada čovjek musliman
koji su ga pretekli i prije nje-
klanja pa ostane sjediti poslije namaza, na njega meleki salavate donose ga došli u džamiju, pa kaza:
sve dok sjedi na mjestu na kojem je klanjao. Njihov salavat na njega je: ‘Četvrti od četvorice, pa i nije
‘Gospodaru naš, oprosti mu, Gospodaru naš, podari mu milost Svoju!’ A daleko.’ Zatim reče: ‘Čuo sam
ako sjedne pa bude čekao namaz, na njega meleki salavate donose, a Resulullaha, a.s., kako govori:
njihov salavat na njega je: ‘Gospodaru naš, oprosti mu, Gospodaru naš, ‘Zaista će ljudi na Sudnjem
danu sjediti u blizini Allaha,
smiluj mu se!’” (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2961)
dž.š., shodno njihovim do-
lascima u džamiju na džu-
Džamijski stubovi mu-namaz. Pa će najbliži biti
oni prvi, pa drugi, pa treći, pa
Rekao je Seid ibn Musejjib, rahimehullah: “Zaista svaka džamija ima četvrti’.’ Zatim doda Abdullah
ibn Mes’ud, r.a.: ‘Biti četvrti od
svoje stubove, a to su ljudi koji u njih dolaze. Džamije imaju i meleke koji
četvorice i nije daleko.’”
u njima sijele. Ako neki čovjek izostane s namaza, meleki se raspituju o
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman,
njemu. Pa, ako je bolestan, posjete ga; a ako ima neku potrebu, pomognu
2995)
mu.” (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2952)

32
Zbog grijeha
Ko zikir čini
Resulullah, a.s., je rekao: “Tako
Ebu’l-Džehm je rekao da je sjedio Hasan, sin Alijin, r.a., poslije sa- mi onog u čijoj je Ruci Muhamme-
bah-namaza u džamiji pa mu dođe neki čovjek i pozva njega i one koji dova duša, nema ni jedne ogrebo-
su s Hasanom sjedili da idu s njim na doručak. Hasan, r.a., se okrenu tine grane, ni posrtaja noge, niti
od njega. Zatim čovjek ode, a nakon nekog vremena se ponovo vrati probijanja znoja, a da nije zbog
i pozva Hasana, r.a. Nakon toga Hasan se obrati ljudima koji su s grijeha, a ono što Allah oprašta je
njim sjedili i reče: “Sada ustanite! Prvi put me ništa nije spriječilo mnogobrojnije.”
da mu se odazovem osim to što sam čuo Allahovog Poslanika, a.s., (Ibn Ebi Hatem)
kako govori: ‘Ko klanja sabah, pa ostane spominjati Allaha uzviše-
nog dok sunce ne iziđe, a zatim klanja dva ili četiri rekjata, njegovo Priprema
tijelo vatra neće dotaći.’” (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3957)
Uzvišeni Allah kaže: ”To je za ono
što ste rukama svojim pripremili,
Postačeve odlike jer Allah nije nepravedan robovima
Svojim!”
Abdullah ibn ebi Evfa, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Spa- (el-Enfal, 51)
vanje postača je ibadet, njegova šutnja je tespih, njegova (dobra) djela se
umnogostručuju, njegova dova je primljena, a njegov grijeh je oprošten.”
Nije bio od njih
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3937)
Ubejdullah ibn Muham-
med et-Temimi, rahmetulla-
Ko uznemiruje muslimane hi alejhi, kaže da su mu neki
učenjaci spomenuli slučaj
Enes ibn Malik, r.a., je rekao: “Jednom, dok je Allahov Poslanik, a.s., držao
jednog čovjeka koji se, kad
hutbu, uđe neki čovjek u džamiju i pođe se probijati u prve safove gazeći
mu se smrt približila, počeo
preko vratova ljudi i ometajući ih. Kada je Allahov Poslanik, a.s., završio
jako tresti i mnogo plakati.
namaz reče onom čovjeku: ‘Čovječe, šta te spriječi da se zajedno s nama
Kada je upitan o svom sta-
okupiš?’ Čovjek reče: ‘Allahov Poslaniče, trudio sam se da sjednem na
nju, odgovorio je: “Plačem
mjesto gdje ćeš me ti moći vidjeti.’ Allahov Poslanik, a.s., mu reče: ‘Vidio
zbog toga što su postači radi
sam te kako gaziš preko vratova ljudi i kako ih uznemiruješ. Onaj ko
Allahovog zadovoljstva posti-
uznemiruje druge muslimane i mene uznemiruje, a onaj koji mene uzne-
li, a ja nisam bio od njih; što
miruje, Allaha uzvišenog je uznemirio.’” (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3001)
su klanjači namaz obavljali,
a ja nisam bio od njih; i što
Doći će vrijeme su zakiri Allaha zikir činili, a
ja nisam bio od njih. To je ono
Hasan el-Basri, rahimehullah, prenosi od ashaba da je Allahov Po- što me rasplakalo.”
slanik, s.s., rekao: “Doći će vrijeme kada će ljudi u džamijama govoriti o
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman,
dunjalučkim potrebama. S takvima ne sijelite! Oni Allahu nisu potrebni.”
3935)
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 2962)

33
Almedina Tulić | ISLAMSKI EDEBI

Blagodat
sna i odmora
V
odeći računa o našem noćno i popodnevno spavanje kao su šejtanska došaptavanja prili-
zdravlju, islam je uredio i odmor koji će mu povratiti snagu i kom spavanja. Ibn Hadžer navodi
dao pravila koja trebamo postaći ga na nove aktivnosti. “Iz predaju Ebu Miraje el-Adželija, a
prakticirati kako bismo ga sačuvali. Milosti Svoje On vam je dao noć i slično navodi i Tavus. U toj predaji
Pamtim, dok smo brat i ja bili mali, dan, da se u njoj odmarate, a da iz se kaže: “Ko ode u postelju čist – s
najviše smo voljeli odmarati, te za- dobara Njegovih privređujete i da abdestom i zaspi spominjući Allaha
spati slušajući radio ili majčino tiho zahvalni budete.” Osim tajni sna uzvišenog, njegova postelja bit će
učenje sure Ja’sin. Ali, kada niko ne i noći kao pokrivača, kako to ple- mesdžid, a on će biti u namazu i
bi pazio, zaspali bismo “potrbuške”, meniti Gospodar opisuje u Svojoj zikru sve dok se ne probudi.”
opruženi po podu. No, čim bi utvrdili Knjizi, u kojima se tijelo odmori a Također, preporučivao je, kao
san, uslijedilo bi nenino ili majčino nervi i duša potpuno smire, postoje što je i sam radio, da se legne na
drmusanje uz kritiku: “Ustajte, kako i druge tajne koje On pruža čovje- desnu stranu, a to se temelji, kako
ste to legli, ne valja tako spavati, ku. Takav je slučaj s muslimanima navode Ibn Hadžer i Ibnu’l-Dževzi,
šejtan tako spava s vama!” Ta pri- na Bedru, kada im je upravo snom na zdravstvenim razlozima, jer je
ča se ponavljala iz dana u dan, dok učvrstio i ulio samopouzdanje: “Kad za tijelo daleko zdravije spavanje
brat i ja nismo usvojili naviku da je On učinio da se radi sigurnosti na desnoj strani. Naime, mnogi
izbjegavamo spavati na stomaku, svoje u san zavedete.” Ljudi često učenjaci tvrde da je mnogo bolje
vjerujući da ćemo tako otjerati šej- ne vide važnost ova dva kosmička leći, u početku, kako i hadis nalaže,
tana i ne dati mu da spava. Tek kad fenomena, smjenu dana i noći, u na desnu stranu, a onda kasnije leći
sam odrasla i počela spoznavati, kojoj je noć predodređena za od- na lijevu stranu. Oni to obrazlažu
shvatila sam da ta priča ima i svoju mor, te se malo ko sjeti da na toj činjenicom da ležanje prvo na de-
drugu stranu, a odnosila se upravo blagodati zahvali Gospodaru svje- snoj strani spusti i složi hranu, a
na očuvanje zdravlja. Tako je dragi tova. nakon toga ležanje na lijevoj strani
Bog pored svega ostalog dao nama, doprinosi jetri i drugim organima
ljudima, blagodat sna i odmora, da bolje probave hranu i učine je
nakon svih obaveza koje imamo
S abdestom korisnijom za tijelo.
izvršiti tokom jednog dana. Božiji u postelju Zatim, Allahov Poslanik, a.s., je
Poslanik, a.s., nam je pokazao kako Božiji Poslanik, a.s., je prilikom upozoravao one koje je vidio da
tu blagodat pravilno iskoristiti. polaska na počinak praktikovao spavaju na stomaku, kao što je
Smjena dana i noći nije uzalud određene adabe, pa neka nam on mene i brata upozoravala majka,
stvorena: Gospodar naš je to uči- bude u svemu uzor. Poslanik je govoreći im da je to položaj u koji-
nio zakonom Svoje milosti. On je to uzimao abdest prilikom polaska na ma će biti stanovnici džehennema
rasporedio sukladno kretanju i po- počinak; nije nam to dao u obavezu, i da Allah uzvišeni ne voli takav po-
trebi života, upravo onako kako je ali je kazao da je to mendub – lijepo ložaj prilikom spavanja. Međutim,
čovjeku podario tajnu sna i počin- jer, u slučaju smrti, ta osoba odlazi novija medicina je dokazala da je
ka, jer On najbolje poznaje ljudske svome Gospodaru pod abdestom, a takav način spavanja uistinu šte-
mogućnosti, te mu je stoga odredio i snovi te osobe su istinitiji i manja tan po čovjeka i njegovo zdravlje.

34
Naš Vjerovjesnik, a.s., pored toga Ebu Katade je prilikom spavanja podnevno spavanje ili odmor – kao
što bi legao na desnu stranu, stavio sanjao toliko ružne snove koji su ga izraz Allahove milosti čovjeku.
bi i svoju desnu ruku pod glavu, te uznemiravali i dovodili ga gotovo do
preporučivao da se uče dove i zikr bolesti, pa se potužio Vjerovjesniku,
sve dok nas san ne savlada. Inače, a.s., koji mu je na to rekao: “Dobri
Lezi rano,
pohvalno je učenje bilo koje sure iz snovi su od Allaha, a loši od šejta- ustaj rano
Kur’ana prilikom odlaska u poste- na. Kada neko od vas sanja dobar Islam veoma mnogo vodi brigu o
lju, jer ko to učini, kaže Vjerovjesnik, san, neka ga ispriča samo onome vremenu i potiče na rano ustajanje.
a.s., “Allah odredi jednog meleka ko mu je drag. Ako, pak, sanja san Musliman treba da svoje dnevne
koji ne dozvoljava da mu se približi koji mu nije drag, neka u lijevu stra- obaveze započne čio, odmoran i
nešto što bi ga uznemirilo”. nu pljucne (puhne) tri puta i neka raspoložen i zbog toga treba da
Potom, trebamo prije nego le- zatraži od Allaha zaštitu od šejtana iskoristi blagodati noći, san i od-
gnemo pregledati svoju postelju i njegova zla i neka taj san nikome mor, mada je u posljednje vrijeme
da bi odstranili sve ono što bi nas ne priča – pa mu neće naškoditi.” sve češća pojava da se noći koriste
eventualno moglo uznemiriti. Po- Od edeba je, kada se probudimo za “provode” a da se dan provodi u
gotovo ako smo spavali pa neko i završimo sa spavanjem, proučiti spavanju, što normalno vodi jed-
vrijeme izbivali van postelje i zatim dovu i zahvaliti se Bogu dragom nom drugom nezdravom načinu
se ponovo vratili u nju. što nas je oživio nakon mrtvila sna. življenja. Zbog toga sve češće su-
Koliko islam vodi brigu o čovjeku, Allah uzvišeni je preko svog Posla- srećemo neraspoložene i nezado-
jasno se nazire iz Vjerovjesnikovih, nika, a.s., preporučivao čak i dnevni voljne ljude.
a.s., predaja u kojima zabranjuje odmor, koji se naziva kajlula a koji je
Od Aiše, r.a., se prenosi sljedeća
spavanje na krovu ili balkonu bez prakticirao i sam Vjerovjesnik, a.s.,
predaja: “Došao je Poslanik, a.s.,
ograde ili zaštite. A to radi preven- i sve ranije generacije muslimana.
kod mene i tu je bila jedna žena iz
tive od pada s takvih mjesta, ili bilo To bi trebalo biti i naša praksa, to
Benu Eseda.
čega drugog čime bi bila ugrožena jest izbjegavanje spavanja nakon
čovjekova sigurnost. sabah-namaza, a prakticirati po- Ko je ona? – upita.
Ta i ta – spomenuh joj ime – ne
spava noću.
Ne hvali je! Vi trebate da činite
ona djela koja možete podnijeti!
Najdraže mu je bilo ono što je
neko redovno činio.”
Ova predaja se odnosi na onu
islamsku oporuku da se djelo ope-
tuje, pa makar bilo i malo, a da se
izbjegava veliko i neredovno. Od-
nosno, islam osuđuje to da čovje-
ka podstakne iznenadna želja na
obilan i pretjeran rad, a zatim mu
to dosadi i prestane, pa makar to
bio i cijelonoćni ibadet koji će nakon
nekog vremena zbog iscrpljenosti
organizma prestati. Zbog toga je
potrebno dati duši i tijelu odmor
kako bismo istrajavali u svojim do-
brim djelima, pa makar ona i bila
mala.

35
Ali Tantavi | SUVER VE HAVATIR

Mudrost kadera
J
učer nas je bila grupa na sijelu kada uđe naš pri- izliječi danas, zadesit će ga sutra. Čije dijete ne umre od
jatelj i reče: “Kćerka profesora Habiba Zehlavija pada, umre od bolesti ili umre zdravo. Od smrti izlaza
pala je sa šestog sprata na ulicu!” nema. A nema izlaza prije smrti od teškoća i belaja...”
Svi smo se trgnuli i pojačali ton razgovora. Znali smo Progovorio je treći, koji sebe smatra velikanom, te
slatku djevojčicu, bila je puna života i ljepote i nismo negirao određenje i poricao Procjenitelja. On veli da je
je mogli zamisliti raskomadanu. Onda smo zašutjeli život smjesa u tvojoj ruci koju ti dorađuješ i oblikuješ,
zamišljeni. Nastao je tajac koji je prekinuo smijehom pa ako od nje načiniš lijepu figuru, ti si načinio da je
naš prijatelj koji nam je i donio tu vijest. Tada smo lijepa; a ako pak načiniš nešto strašno, ti si načinio i tu
uvidjeli da je to još jedna njegova teška šala i počeli ga grozotu... Ako se razboliš, to je od tvoje slabe ishrane
grditi i ružiti. Na to je on rekao: “Tako mi Allaha, nisam i slabog čuvanja; a ako i nastradaš, i to je od tvog ne-
vam slagao. Pala je sa šestog sprata, ali joj nije ništa opreza. Ako osiromašiš, to je od tvog sjedenja i neak-
bilo. Zdrava je.” tivnosti i slično tome.”
Svi smo povikali: “Zdrava!” Reče: “Da, tako mi Gos- Rekao sam mu: “Zašto se neko rodio u kući nauke
podara! Zar ne vjerujete? Pala je na štrik pričvršćen i odgoja pa naučio i spoznao puteve zaštite i čuva-
između dva kruništa na zidu na petom spratu gdje nja, a neko ponikao u kući neznanja i pokvarenosti pa
ju je malo zadržalo, a onda na četvrti sprat i tako sve odrastao kao neznalica i pokvarenjak koji ne zna kako
sa štrika na štrik dok nije dospjela na ulicu. Pala je na se čuvati bolesti? Zašto je neko nastradao zbog toga
gomilu pijeska koji je dovezen ujutro tog dana i nije što se slabo čuvao, a spasio se onaj koji se manje od
se povrijedila.” njega čuvao i pazio, a bio je u opasnijoj situaciji? Za-
Počeo je da se klete i potvrđuje da je ono što prenosi što se neko toliko trudi pa ne stekne i ne dostigne ni
istina i da se dječak drugog prijatelja, neću spominjati nešto skromno i malo, a drugome bogatstvo dođe bez
njegovo ime da ga to ne povrijedi, igrao na stolu svoga truda i traženja? Zašto se nadarenom pruži prilika da
oca te je ugledao sliku obješenu na zidu. Pokušao je da pokaže svoju genijalnost toliko da mu ime spominje
je dohvati pa je pao na pod sobe koji je bio popločan, svaki jezik i svaka knjiga, a ostane nepoznat onaj tko
te je odmah umro. je inteligentniji, darovitiji i spremniji od njega? Zašto?
Zašto? I hiljadu zašto koje ću navesti, ako hoćete, a
Nakon toga je, komentarišući i filozofirajući, rekao:
neću odgovoriti ni na jedno od njih. Pa šta si ti na svi-
“Zašto onda razmišljamo, smišljamo i pripremamo
jetu? Da li navodiš kosmos po svojoj volji? Da li uprav-
ako nam ne koristi razmišljanje i pripremanje? Zašto
ljaš univerzumom ka svom cilju? Da li si božanstvo? Ti
ne prepustimo stvari određenju i ne pustimo ih neka
idu svojim tokom onako kako želi onaj koji upravlja zaista nisi sebe stvorio!
tokovima? Ne upravljamo životima i ne znamo naš Reče: “Da li misliš da čovjek nema slobodnu volju?”
svršetak, a ovaj kosmos je kao velika radionica pove- Rekao sam: “Tko je onaj koji nema slobodnu volju?
zanih mašina, mnogobrojnih pokreta i radnji a mi u Tko je onaj koji ima pravo izbora? Šta je ova prazna
njemu smo kao mala nitna, plovimo onako kako nas filozofija? Ljudi su zauzeti njome otkada su počeli
navodi Stvoritelj i Navođivač najveći...” razmišljati i razilazili su se i prepirali o njoj. I dalje se
Ubaci se jedan od prisutnih, te reče: “Da, ali stvoreni razilaze i prepiru. Ni do čega nisu stigli. Zalutali su u
smo radi napora i truda, i postavljeni kao cilj za nedaće pustinju kojoj ni početka ni kraja nema i tumaraju kao
i iskušenja, a na dunjaluku su samo boli. Tko se od njih ludi tamo-ovamo, brineći se o sumnjivim stvarima bez

36
nade i očekivanja. Tako neki negiraju kader, misleći da
je život u posjedu čovjeka i da su stvari života djelo
čovjekovog stvaranja; a drugi odbacuju čovjeka i poriču
njegovu dušu, videći ga kao nitnu u mašini kosmosa.
Ovi drugi su pesimistični – vide samo ono što padne
sa stolice i umre, pa misle da je dunjaluk kuća tegoba;
a prvi su uobraženi, umišljeni i vide samo djevojčicu
koja je pala sa šestog sprata i nije umrla, pa misle da
su sačuvani i spašeni od svakog zla.

Dunjaluk –
radosti i tegobe
“Mi smo s određenjem (kaderom) ljudi, ne božan-
stva niti kamenje; a dunjaluk nije sav u radosti niti je
čitav u tegobama, već je i u radosti i tegobama. Kad
god sam razmišljao i sjetio se događaja koje sam vidio
svojim očima, postajao sam ubjeđeniji da većina ljudi
ne zna tajnu vjere u kader. Jedne prilike ugledao sam
tramvaj kojem je volan otkazao. Spuštao se velikom
padinom kod mosta u Damasku, a iza zavoja na trač-
nicama stajala je žena koja se, kada ga je ugledala kako
se približava, prikovala za zemlju od straha. Niko joj
nije pritrčao kako bi je spasio jer se svako bojao da će
umrijeti s njom, a vremena nije bilo da bi se šta učinilo.
Svi su zatvorili oči da ne vide. Kada je tramvaj stigao
do zavoja, iskočio je s tračnica i krenuo pravo naprijed
te udario u zid kuće od ćerpiča, prošao do stanovnika
kuće i usmrtio ih. Drugi put sam ugledao mladiće koji
prolaze ispod hotela “Adn Palas” u Damasku. Jedan od
njih iznenadno je podigao glavu te ugledao kako nešto
leti i pada skoro na njega. Bio je to dječak, dojenče, koji
je pao s prozora hotela. Njegova majka sletjela je kao
luda, a bila je iz Hame, te ga našla čitavog i zdravog.
Mnogi kao i ja vidjeli su događaje slične ovim. U knjizi
El feredžu ba‘de šidde (Olakšanje nakon teškoće) Kadi
Tenuhija su stotine priča o onima koji su se spasili a
bili su u dubinama propasti, dok je u knjizi života hi-
ljade predaja o onima koji su propali a bili su na kopnu
spasa. Pa šta je tajna ovih čuda? Kako je preživjela
žena koja je bila nadomak smrti, hodajući tračnicama
tramvaja? Umrli su ljudi koji su imali sve uslove zaštite,
ušli u kuću i zatvorili vrata, jer je tramvaj probio zid im je zagarantovan život, Allah spasiti užetima koja će
te došao do njih i usmrtio ih!? Kako je djevojčica pala ih zaustaviti ili ljudima koji će ih dočekati? Ili da se ne
i nije umrla, a svaki dan umire stotinama djevojčica trudimo jer, ako nam je zagarantovana opskrba, ona
bez padanja? Zaista je ovo tajna koju niko ne zna, pa će nam doći bez truda?!”
ne pokušavajte otkriti tajnu kadera, ali okoristite se
mudrošću kadera.” Ovo je bilo ono što sam mu rekao. Ne gospodo, nije to put shvatanja kadera niti je to
Reći ćete: “Šta da radimo? Da li da ostavimo našu mudrost kadera. (nastavlja se)
djecu da padaju s prozora ne brineći se jer će ih, ako S arapskog preveo: Elvedin Muminović

37
Imam Muveffak ibn Ahmed el-Mekki | MENAKIB EBI HANIFE

Ebu Hanife
Pokajanje Haridžija ‘Kakve svrhe ima vaše pitanje o tim ljudima a sami ste
potvrdili da su bili vjernici?!’ Onda su Haridžije rekli:
Hammad, Ebu Hanifin sin, priča: “Kada su Haridžije ‘Popusti s tim. Nego, reci ti nama da li su oni dženetlije
čuli da Ebu Hanife ne proglašava nevjernikom niko- ili džehenemlije?’ Ebu Hanife im je rekao: ‘Ako već tra-
ga ko klanja, bez obzira na počinjeni grijeh, spremili žite, reći ću vam ono što je rekao i Allahov vjerovjesnik
su delegaciju od sedamdeset ljudi i otišli kod njega. Ibrahim, a.s., o ljudima koji su imali veći grijeh od njih:
Kod Ebu Hanife se bilo okupilo mnoštvo svijeta. Svi su ‘Onaj ko bude mene slijedio – moje je vjere, a onaj ko
ustali i rekli: ‘Ebu Hanife, svi smo jedne vjere, pa naredi bude protiv mene ustajao – pa Ti, uistinu, praštaš i
okupljenim da se razmaknu kako bismo prošli.’ Ebu samilostan si.’ (Ibrahim, 36) O njima ću reći ono što
Hanife je pozvao ljude da im naprave mjesta i ljudi su je rekao Allahov vjerovjesnik Isa, a.s., o ljudima koji
se razmakli. Haridžije su došli pred Ebu Hanifu a onda su imali veći prijestup i grijeh od dvoje spomenutih:
potegli sablje i rekli: ‘Ebu Hanife, neprijatelju ovog um- ‘Ako ih kazniš, robovi su Tvoji, a ako im oprostiš, silan
meta!’ Neki su uzvikivali: ‘Šejtane ovog ummeta! Ubiti i mudar Ti si.’ (el-Maide, 118) Reći ću ono što je rekao
tebe je draže svakom od nas nego džihad sedamdeset Nuh, a.s., Allahov vjerovjesnik, kada su mu rekli: ‘Oni
godina! Međutim, ne želimo da budemo nepravedni rekoše: ‘Kako da te poslušamo, kad te najniži sloj ljudi
prema tebi, nego reci šta imaš!’ Ebu Hanife im je re- slijedi?’’ (eš-Šu’ara, 111) a on rekao: ‘‘Ne znam ja šta
kao: ‘Hoćete li biti pravedni prema meni?’ Oni su rekli: oni rade’ – reče on, ‘svi će pred Gospodarom mojim, da
‘Hoćemo!’ Ebu Hanife im je rekao: ‘Onda vratite sablje u znate, račun polagati.’’ (eš-Šu’ara, 112-113) I reći ću
korice jer me plaši njihovo sijevanje.’ Oni su pitali: ‘Kako ono što je rekao Allahov vjerovjesnik Nuh, a.s., i da je
da ih vratimo a nadamo se da ćemo ih obojiti tvojom salavat i selam i na našeg vjerovjesnika Muhammeda,
krvlju?!’ On im je rekao: ‘Onda pričajte šta imate, u ime a.s.: ‘Ja vam ne kažem: ‘U mene su Allahove riznice’,
Allaha!’ Oni rekoše: ‘Imaju dvije dženaze pred džami- niti: ‘Meni je poznata budućnost’, niti kažem: ‘Ja sam
jom; jedan je čovjek koji je bio alkoholičar pa je popio melek’, a ne govorim ni o onima koje vaše oči s pre-
toliko da se obeznanio i umro od toga. Druga je žena zirom gledaju: ‘Allah im nikakvo dobro neće dati’, ta
koja je počinila blud pa kad se uvjerila da je trudna,
Allah dobro zna šta je u dušama njihovim – jer bih se
izvršila je samoubistvo.’ Ebu Hanife ih je pitao: ‘Kojoj
tada ogriješio.’ (Hud, 31)” Nakon toga su oni pobacali
su vjeri pripadali, da li su bili židovi?’ Oni su odgovorili:
svoje sablje i rekli: ‘Odreći ćemo se svega i svake ideje
‘Nisu.’ On ih je pitao: ‘A jesu li bili kršćani?’ Oni su od-
koju smo zagovarali i Allahu se vraćamo slijedeći tvoje
govorili: ‘Nisu.’ On ih je pitao: ‘A jesu li vatropoklonici?’
vjerovanje. Allah ti je dao blagodati, mudrost i znanje.’
Oni su rekli da nisu. Onda je pitao: ‘A kojoj su vjeri
Izašli su iz džamije i napustili haridžije te se vratili
pripadali?’ Oni su rekli: ‘Pripadali su vjeri koja svjedoči
vjerovanju ehli’s-sunneta.
da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov
rob i Poslanik.’ Onda je Ebu Hanife pitao: ‘Recite mi o
tom šehadetu, da li je on trećina vjerovanja, četvrtina Lanac fakiha
ili petina?’ Oni su rekli: ‘Iman se ne može cijepati ni
na trećinu ni na četvrtinu ni na petinu.’ Onda je Ebu Sulejman ibn Šazikuni priča: “Čuo sam Sufjana ibn
Hanife pitao: ‘A koliko je taj šehadet od vjere?’ Oni su Ujejnu da priča da se Ebu Hanife sastao s Evza’ijem u
rekli: ‘Kompletno vjerovanje.’ Onda je Ebu Hanife rekao: klubu trgovaca pšenicom (daru’l-hannatin), pa je Evza’i

38
pitao Ebu Hanifu: ‘Šta misliš o tome što ne podižete Hazreti Aišini mahremi
ruke u namazu prilikom ruku’a i podizanja s ruku’a?’
Ebu Hanife je rekao: ‘Zato što o tome ne postoji ništa Hakkam ibn Selem priča da je neko rekao Ebu Hanifi:
vjerodostojno od Vjerovjesnika, a.s.’ Evza’i je pitao: “Arzumi priča da je hazreti Aiša putovala bez mahrema
‘Kako to možeš reći a meni je pričao Zuhri prenoseći (zabranjene osobe)?” Ebu Hanife je rekao: “Arzumi ne
od Salima, a on od svoga oca, a on od Poslanika, a.s., zna šta je tumačenje tog hadisa. Aiša, r.a., bila je Majka
vjernika i kao takva svim ljudima je bila zabranjena i
da je podizao ruke kada bi otpočinjao namaz, prilikom
svi su joj bili mahremi.”
ruku’a i povratka s njega?!’ Ebu Hanife mu je rekao:
‘Nama je pričao Hammad, prenoseći od Ibrahima, a on
od Alkame i Esveda, a oni od Abdullaha ibn Mesuda, Spremni odgovor
r.a., da je Poslanik, a.s., podizao ruke samo na početku
Osman ibn Zaide priča: “Bio sam kod Ebu Hanife i
namaza i nije to ponavljao u toku namaza.’ Evza’i je neki čovjek ga je pitao: ‘‘Šta kažeš o pijenju iz čaše ili
rekao: ‘Ja tebi kazujem nešto što sam čuo od Zuhrija, a posude koja na jednom svom kraju ima srebra?’ Ebu
on od Salima, a on od svoga oca, a on od Poslanika, a.s., Hanife je rekao: ‘Nema nikakve smetnje u tome.’ Čo-
a ti meni govoriš kako ti je kazivao Hammad prenoseći vjek je onda odstupio.” A Osman dalje kaže: “Ja sam
od Ibrahima?’ Ebu Hanife mu je rekao: ‘Hammad ibn ga pitao: ‘Kaži nam neki primjer koji će potvrditi tvoj
Sulejman je fikh i propise poznavao bolje od Zuhrija, stav.’ On je rekao: ‘Dobro, šta ti misliš o čovjeku koji
a Ibrahim je bio bolji poznavalac od Salima, a Alkame prolazi pored rijeke i ožedni. Uz sebe nema nikakve
posude kojom bi donio vodu do usta, ali je u stanju da
nije nimalo na manjem stepenu od Ibn Omera r.a. (Sa-
zahvati vode u ruku i da se napije. Na jednom prstu
limovog oca) u poznavanju fikha, makar Ibn Omer bio
mu je srebrni prsten, da li bi to predstavljalo smetnju
ashab. On ima prednost toga što je ashab, a i Esved da se napije?’ Ja sam rekao da ne bi. Onda je Ebu Ha-
ima veliki ugled. A kada govorimo o Abdullahu... Eh, nife rekao: ‘To je to.’” Osman još priča: “Nisam vidio
ko je Abdullah (Ibn Mesud)!?’ Na ove riječi Evza’i nije čovjeka koji je imao spremniji odgovor nego je to bio
imao čime uzvratiti.” Ebu Hanife.”

39
Salih Sidki Hadžihuseinović Muvekkit | TARIH-I BOSNA

Muvekkitove zanimljivosti

S
alih Sidki Hadžihuseinović Muvekkit ostavio nam Njih niko, pa ni sa moje časne visoke strane, niti iko
je nemjerljivo blago u svome djelu Povjest Bosne od mojih vezira, mojih carskih sluga, bilo ko od mojih
na nekih hiljadu i tri stotine stranica (izdanje el- podanika, niti bilo ko iz naroda moje države, ne smije
Kalema u dvije knjige). Ova vrsta literature ima svoju uznemiravati niti im se uplitati, ometati ih i vrijeđati.
posebnu težinu danas, u vrijeme afirmacije bošnjač-
Tako mi Onoga Koji je stvorio zemlju i nebesa, tako
ke kulture i borbe za njen identitet i državu Bosnu i
mi Mushafa, tako mi našeg velikog Božijeg Poslanika
Hercegovinu.
i svih Božijih poslanika i tako mi ovoga mača koji sam

K
ako se radi o obimnom štivu koje zahtijeva pripasao zaklinjem se da njih, njihove živote, njihovu
puno vremena u iščitavanju, za naše cijenjene imovinu i njihove crkve niko ne smije dirati, niti one
čitaoce u nekoliko nastavaka napravit ćemo koji iz tuđine dođu u moju carsku zemlju.
kratki izbor najinteresantnijih događaja kroz bogatu
Sve dotle dok se oni budu pokoravali mojim nared-
povijest Bosne. U ovom tanahnom “skidanju prašine”
bama i dok budu pokorni, vi ćete se toga pridržavati.’”
sa starih ćitaba želimo naše čitaoce navesti na išči-
tavanje ove vrste literature jer je “historija učiteljica Napisano 20. maja.
života”. Pogranično mjesto, Milodraž. (knjiga I, 62)

Prijepis fermana Smijenili svoje očeve


što ga je izdao fratrima u Bosni sultan Dok je bio budimski valija Husein paša, počeo je
Mehmed-han Fatih kada je osvojio Bosnu. kandijski ratni pohod, pa je u mjesecu ša’banu 1055.
godine (22. IX–20. X 1645) i on pozvan sa svojom voj-
Ovo je uzvišeni sultanski nišan, svijetla tugra hana, skom. Prema pouzdanim kazivanjima on je tada, idući
osvajača svijeta ferman koji glasi: na taj ratni pohod pokupio timarnike iz Bosne i poveo
ih sa sobom. Taj ratni pohod trajao je oko dvadeset
“Ja, sultan Mehmed-han dajem do znanja i puku i
i šest godina. Sinovi islamskih boraca iz Bosne, koje
plemićima sljedeće:
su oni ostavili u bešici, dorasli su i postali sposobni
za vojsku. Priča se da su neki otišli u taj rat i smijenili
‘Onima koji posjeduju svoje očeve. (knjiga I, 325)
ovaj carski ferman, bosan-
skim svećenicima, iskazujem
moju veliku milost i naređu- Prva bosanska štamparija
jem:
Sve do tada u Bosanskom vilajetu nije bilo štam-
Niko ne smije smetati ni
parije. Kada je u Bosni formiran vilajet, umnožili su se
uznemiravati ni svećenike ni
administrativni poslovi i ukazala se potreba za jednom
njihove crkve.
štamparijom, pa je štamparija uspostavljena u Sara-
Neka ostanu u mojoj dr- jevu. Sve potrebne mašine i ostali pribor je nabavljen.
žavi nesmetano gdje žele. I Dok se nisu nabavila osmanska slova, štampalo se
onima što su izbjegli ukazuje litografijom. Kasnije je austrijski podanik po imenu
se zaštita i sigurnost. Sopron donio u Sarajevo ćirilska slova i isposlovao
Neka dođu i neka na po- dopuštenje da izdaje neslužbeni list na bosanskom
dručju moje moćne države jeziku pod nazivom Bosanski vjestnik. Prvi broj izišao
bez straha borave i nastane je u četvrtak, 3. zu-l-hidždžeta 1282. godine (17. IV
se u svojim samostanima. 1866). (knjiga II, 1119)

40
Prva prijevozna
kompanija
Po preporuci vlasti, u Sarajevu je osnovana kompa-
nija za kolski prijevoz da uz naknadu prevozi putnike,
njihovu trgovačku robu i ostalo. Ta kompanija imala
je svoj kapital, a krajem godine dobit od njega dijelila
se akcionarima. Jedan dio je iznosio najmanje dvije
stotine i pedeset groša, a upisalo se bilo oko hiljadu
akcionara. Rasprodano je na bogatije ljude Bosne i tako
je novac prikupljen. Iz toga su iznosa nabavljena kola,
kočije, konji i ostala sredstva, te radnici. Sastavljeno
je uputstvo u vezi sa upravljanjem, koje je sadržava-
lo osam tačaka. Sjedište je bilo određeno u Velikom
Ćulhanu. Dana 26. ševvala 1282. godine (13. III 1866),
otpočela je raditi. (knjiga II, 1121)

Istrošene mjere
Mjere: aršin i razni dirhemi, koji su bili u upotrebi
među narodom u Bosanskom vilajetu, tokom vremena
su se iskvarile. Kod većine natpisi su se izlizali pa je
prilikom kupoprodaje narodu nanošena šteta. Zbog
toga je iz Istanbula donesen ispravan aršin, i naređeno
je da se svi zatečeni dirhemi usklade prema ovima. Kad su vladari bili vakifi
Da ne bi dolazilo do mijenjanja aršina, s obje strane
su stavljeni žigovi s nazivom “Bosna”,kao znak da su Sandžak-beg, Jahja-paša (1493/4) je u gradu Sa-
ispravni, pa se i danas (1866) u narodu po tom propisu rajevu, u mahali u narodu poznatoj kao Ćurčića ma-
upotrebljavaju. (knjiga II, 1125) hala, podigao lijepu džamiju sa kamenom munarom.
Za njeno izdržavanje je uvakufio nekoliko dukata. Ta
Velika beba mahala se i danas, u službenim spisima, vodi po tom
čuvenom imenu.
Dana 11. redžeba 1283. godine (20. XI 1866) Marija, Prema pouzdanim kazivanjima, spomenuti Jahja-
žena Petra Anđelkovića, čiftčije Bakir-bega Hamzalaj- paša bio je odlučio da pred džamiju, koju je podigao,
begovića, člana vijeća Livanjskog kadiluka, u selu Odža- postavi kao prijeko potrebnu jednu česmu. Međutim,
ku, u kadiluku Livno, u Travničkom sandžaku, teškom uslijedilo je njegovo smjenjivanje s položaja. Kada je
mukom rodila je muško dijete, koje nije bilo kao ostala došao u Bosnu Firuz-beg, koji je postavljan na njegovo
djeca. Znatiželjnici su ga izvagali i ustanovili da je bilo mjesto, pa kada su se sastali i porazgovarali, Jahja-pa-
teško oko petnaest oka. (knjiga II, 1126) ša rekao je: “Žao mi je što nisam stigao da uz džamiju,
koju sam podigao, postavim i česmu koja je prijeko
Nevrijeme u Prijedoru potrebna i što nisam potpuno dovršio taj moj hajrat.”
Firuz-beg mu je odgovorio: “I ja imam namjeru u ovom
U utorak 17. rebiu’l-ahira 1283. godine (28. VIII 1866) gradu podići neke hajrate, ako Bog da, od pitke vode,
u mnogim kadilucima Bosne padala je jaka tuča. Iz- koja će biti provedena do mojih vakufa koje ću podići,
među ostalog, u kadiluku Prijedor gdje je grad padao jedan rukavac vode dat ću dovesti do tvoje džamije u
veličine jajeta, sva je ljetina uništena, a većina grana i ime Boga.” Ovim obećanjem mu je ispunio srce. (knjiga
ostalog polomljena. (knjiga II, 1124) I, 94) Uredio i odabrao: dr.hfz. Džemail Ibranović

41
Mehmed Ćeman | OSMANSKO CARSTVO

Teški očaji

N
akon što je osmansko brodovlje kopnom pre- Đustinijani i Luka Notaras se također nisu podnosili.
bačeno u zaljev Zlatni Rog, napetost i svađe Veliki duks, ponosni Bizantijac Luka Notaras, nikako
među kršćanima u Istanbulu nisu prestajale. nije podnosio Italijana Đustinijanija. Došao je kao pla-
Prigovaranja i međusobna optuživanja su bila sve že- ćenik u njegov grad i sada se usuđuje komandovati
šća i otvorenija. Među Italijanima je vladala posebna cijeloj njegovoj vojsci, pa čak i njemu, najvećem bizan-
netrpeljivost. Đenovljani su prozivali Mlečane da ne- tijskom generalu.
prestano otpravljaju svoje brodove iz Zlatnog Roga u Naročito je nepodnošljiva bila Đustinijanijeva nad-
sigurnost Egejskog mora. Naravno, Mlečani su odbacili menost i osorost. Notaras je prigovarao Đustinijani-
optužbe i iznijeli argumente da su poskidali krme i jevoj odluci da odbranu povuče na snažnije unutarnje
jedra s brodova. Kada su upitali Đenovljane zašto i oni bedeme umjesto da se brani na prvim linijama vanjskih
to isto ne učine, odgovorili su im da ne žele umanjivati bedema. Na to je Đustinijani odgovorio optužbama o
borbenu gotovost mornarice i da moraju neprestano izdaji, kukavičluku, profiterstvu i pronevjeri. Umiješao
odlaziti u Galatu da provjere šta je s njihovim ženama i se Konstantin i jedva nekako spriječio otvoreni sukob.
djecom. Na to su ih Mlečani optužili da odlaze u Galatu Međutim, sjeme nejedinstva je proklijalo, a svoje plo-
kako bi Osmanlijama isporučivali obavještajne podatke dove će pokazati u trenucima kad Osmanlije krenu u
o situaciji u gradu. presudni juriš na grad.

42
Još jedan pali kontratunel, presreli srpske kopače, poubijali ih
i grčkom vatrom spalili podgrade tunela. Nakon toga
napad Osmanlija Osmanlije su odustali od takvih akcija. Po naređenju
Artiljerijska paljba po bedemima je nastavljena ne- sultan Fatiha načinjeno je nekoliko pokretnih kula,
smanjenom žestinom. U gradu je vladalo sve veće visine od oko dvadeset metara, postavljenih na drvene
beznađe. Jedan od velikih topova je iznenada zaka- točkove i obloženih životinjskim kožama. Opkopi oko
zao, ali je ubrzo popravljen, pa je 6. maja artiljerijska bedema su već odavno zatrpani, pa su kule prigura-
paljba znatno pojačana. Branioci grada su očekivali ne do samih bedema. Na svakoj kuli je bilo desetak
skori napad. Narednog dana, 7. maja, odmah nakon najhrabrijih vojnika koji su se pokušali prebaciti na
zalaska sunca, Osmanlije su krenuli u napad. Nakon bedeme. Međutim, ubitačna grčka vatra je osujetila
tri sata žestoke borbe na već dobro porušenim bede- ovaj pokušaj. Kule su potpuno izgorjele.
mima u području Harisijeve kapije, Osmanlije su se
povukli. Odbrana je još uvijek dobro funkcionisala, a Nevolja za nevoljom
manevarski prostor je bio još uvijek uzak. Bilo je nužno
dodatno razaranje bedema i otvaranje šire breše, koja Vijest o spaljenim osmanskim borbenim kulama je
je u tom trenutku bila široka samo tri metra, da bi se bila posljednja radosna vijest u gradu. Neko od vojnika
mogla iskoristiti glavnina osmanlijske vojske i najelit- je s morskih bedema ugledao jednu malu lađu kako,
nije jedinice koje do sada nisu uvođene u borbu. Ovaj progonjena osmanlijskim lađama, brzo plovi prema
posljednji napad je rezultirao žrtvama s obje strane, gradu. Bila je to ona mala i brza lađa koja je prije ne-
ali su gubici Osmanlija bili mnogostruko veći. koliko dana upućena da izvidi dokle je dospjela flota
zapadne kršćanske braće koja je željno iščekivana.
Narednih dana sultan Fatih je glavninu artiljerijskih Lanac je spušten i brza lađa je uplovila u Zlatni Rog.
oruđa premjestio na područje oko palače Vlaherna i da- Mornari su donijeli poražavajuće vijesti. Nekoliko dana
nonoćno tukao bedeme. Otvoreno je još nekoliko breša su krstarili otočjima po Egejskom moru, raspitivali se
na bedemima, a branioci grada su sve teže poprav- po lukama, ali niko nije ništa znao o famoznoj floti.
ljali nastale štete. Osmanlije su pokušali s kopanjem
Stanovništvo u gradu je tada zapalo u težak očaj.
tunela ispod bedema, ali je teren bio suviše tvrd za
Konačno je jasno da pomoć sa zapada neće doći. Već
kopanje pa je pronađena bolja lokacija. Za ovaj posao
više od mjesec dana su izloženi svakodnevnim stra-
su korišteni srpski rudari iz Novog Brda. Međutim,
hovima. Zaglušujuće detonacije teške artiljerije te ne-
kršćani su shvatili namjere Osmanlija pa su proko-
prestani tekbiri i ratni poklici Osmanlija se više nisu
mogli slušati. Organizovane su svakodnevne molitve u
crkvama i procesije po ulicama. Kako je očaj bivao veći,
procesije su bivale sve masovnije. Sada se već izlazilo
i na same zidine grada. Narod je nosio ikone raznih
svetaca, zazivajući ih sve redom i iščekujući njihovu
intervenciju. Ponovo su oživjela stara proročanstva
o propasti grada. Prema jednom proročanstvu, grad
je trebao propasti onda kad na vlasti bude car istog
imena kao i osnivač grada, a to je upravo sada. Osnivač
Istanbula je bio Konstantin Veliki, a propast će sada za
vrijeme Konstantina Dragaša. Ipak, postojala je neka
nada. Drugo proročanstvo je govorilo da grad neće pa-
sti u danima dok se mjesec na nebu povećava. Na dan
24. maja bio je pun mjesec. Božije davanje je bilo takvo
da je upravo te noći nastupila pomrčina mjeseca. Bila
je to moralna katastrofa za praznovjerne Bizantijce.
Neki sveštenici su isticali da ipak nije sve gotovo.
Pozvali su narod da se snažnije pouzda u Boga, pa su
organizovali opću procesiju ulicama grada. U procesiji
će se nositi najsvetija ikona koju je grad imao. Očajni i

43
beznadni, ljudi su se odazvali, a pridružili su se i vojnici općeg napada na grad i isticao da bi neuspjeh opasno
koji nisu bili neophodni na linijama odbrane. A onda je uzdrmao osmanlijsku državu. Na kraju je istakao da
nastala još jedna katastrofa: tokom procesije je pre- bi plahovitost i neiskustvo mladog sultana moglo biti
sveta ikona ispala iz ruku nekolicine nosača i pala na plaćeno teškom cijenom.
zemlju. Za Bizantijce je to bilo strašno znamenje. Ikona Nakon Halil-pašinog izlaganja ustao je Zaganos-pa-
je nekako podignuta sa zemlje i procesija je nastavljena ša i suprotstavio mu se. Prema njegovim procjenama,
uz molitve, plač i zazivanje svetaca zaštitnika. Zapad je suviše razjedinjen da bi se složio oko pomoći
Da katastrofa može biti još gora, pokazat će sljedeći Istanbulu, a ako flota i dođe, osmanlijska flota će joj
trenuci. Iznenada su se navukli crni oblaci iz kojih su se se suprotstaviti. Na njenom čelu je novi zapovjednik
sručili kiša i led istovremeno, a sve je popraćeno straš- Hamza-beg. Uostalom, ako je Aleksandar Makedonski,
nom, zaglušujućom grmljavinom. Konačno, procesija je neiskusni mladić, mogao osvojiti pola tadašnjeg svije-
prekinuta uz teško razočarenje. Sutrašnji dan je donio ta, zašto naš sultan ne bi mogao osvojiti jedan grad?
još teže znakove, jer se niotkuda pojavila gusta magla Završavajući svoj istup, Zaganos-paša je predlagao što
i obavila cijeli grad. Takva pojava nikada ranije nije za- skoriji opći napad na grad.
bilježena u mjesecu maju. U večernjim satima, kad se Poslije Zaganos-paše ustalo je još nekoliko zapo-
magla razišla, ukazalo se jasno svjetlo povrh kupole vjednika koji su se izjasnili o nužnosti skorog napada.
crkve Svete Sofije. Svi ovi znakovi su bili mnogo više
Saslušavši sve govornike, sultan Fatih je naredio da se
nego što su Bizantijci mogli podnijeti. Neki su poludjeli
ispita mišljenje vojske i procijeni njihov borbeni moral.
od straha i bezglavo jurcali gradom, dok su drugi prešli
Ubrzo je dobio garancije da svi vojnici s čežnjom oče-
zidine, došli u osmanlijski logor i primali islam ubijeđeni
kuju finalni napad i da svi žele što prije završiti ovaj
da je to prava vjera. Sada su i svećenici bili očajni.
časni zadatak. Konačno, i prisutna ulema se izjasnila
Dok su Bizantijci sva ova znamenja tumačili kao o nužnosti skorog finalnog napada. Na kraju vijeća-
katastrofalna, u osmanlijskom taboru je vladalo opće nja sultan Fatih je saopćio svoju neopozivu odluku o
veselje. Svjetlost iznad kupole crkve je protumačena odlučujućem napadu na grad. Napad će početi čim se
kao nagovještaj dolaska prave vjere u Istanbul. Koliko izvrše sve neophodne pripreme.
god je među kršćanima zavladao strah, očaj i beznađe,
toliko je kod Osmanlija borbeni moral porastao.
Pripreme za
Da bi u potpunosti ispoštovao odredbe šerijata i
običaje ratovanja, sultan Fatih je još jednom poslao posljednji napad
emisara u grad i ponudio mirnu predaju. Nastojao je Vijest o odluci sultana Fatiha je odmah stigla u op-
izbjeći nepotrebno krvoproliće i stradanja onih koji su sjednuti grad. U sastavu osmanlijskih trupa bile su i
bili protiv daljeg pružanja otpora. Međutim, Konstantin neke kršćanske jedinice, prvenstveno srpske, koje su
i njegovi saradnici su bili uporni. Istanbul se nipošto kršćanski vladari, kao osmanlijski vazali, odaslali na
neće predati. sultanov zahtjev. Često su pisali poruke, privijali ih na
strijele i odapinjali preko zidina u grad.
Odlučnost za pobjedu Artiljerci su dobili zadatak da pojačaju dejstvovanje
Potpuno umiren, sultan Fatih je, u subotu 26. maja, po bedemima na području između Romanove i Harisi-
sazvao ratno vijeće na kome će se raspravljati o da- jeve kapije. Kršćani su nadljudskim snagama poprav-
ljem toku akcije. Veliki vezir Halil-paša bio je uporan ljali oštećenja, ali je artiljerija sultana Fatiha iznova
u svojim nastojanjima da se opsada prekine i da se sve rušila. Znajući za predstojeći juriš, Đustinijani je
sa Konstantinom sklopi primirje pod što povoljnijim naredio da se izgradi palisada od raspoloživog mate-
uslovima. Kao argumente iznosio je činjenicu da su rijala i iskopa novi opkop u području Harisijeve kapije.
Mađari poslali svoje poslanstvo koje je izvijestilo da Ovu palisadu osmanlijska artiljerija nije mogla tući.
Hunjadi nije više regent Ugarske i da je trogodišnje Za to vrijeme sultan Fatih je krenuo u obilazak voj-
primirje koje je s njim sklopljeno sada nevažeće. Ta- ske. Obišao je svaku jedinicu ponaosob, razgovarao s
kođer je govorio o mogućnosti da Mađari pređu Dunav vojnicima i pripremao ih za skori juriš. Telali su također
i opasno se približe Osmanlijama i da bi svakog časa obilazili logor osmanlijske vojske i objavljivali sultanovu
mogla stići zapadnjačka flota koja je, naime, već viđe- odluku da sva pokretna imovina u gradu pripada vojsci,
na u blizini otoka Hiosa. Sumnjao je u povoljan ishod a zgrade pripadaju sultanu. Šejhovi i ostali učenjaci

44
su se razišli po cijelom logoru i posebnim dersovima tu prenoći iako, naizgled, za to nije bilo posebnog ra-
podizali moral osmanlijskih vojnika. Čitava osmanlijska zloga. Zatim je naredio da se u muslimanskom logoru
vojska je dodatno živnula. Dok su jedni vršili posljed- zapale mnogobrojne vatre. Smatra se da je cilj paljenja
nje pripreme terena, drugi su se posvetili ibadetima.
Šejh Ak Šemsedin se osamio u svom šatoru, prethod- vatri bio davanje doznanja Mekkelijama da je islamska
no naredivši da niko ne smije ulaziti i uznemiravati vojska mnogobrojna i da je svaki otpor uzaludan. Pret-
ga pa makar to bio i sam sultan Fatih. Oko njegovih hodno je Poslanik, a.s., poslao glasnike u grad koji su
ibadeta unutar šatora ispričane su razne priče. Tek obznanili da su bezbjedni svi oni koji ne pruže otpor,
ćemo spomenuti onu o pronalaženju kabura hazreti koji budu u svojim kućama ili u haremu Kabe. Svrha za-
Ebu Ejuba Ensarije, ashaba koji je prije više od sedam
stotina godina kao šehid pao pod bedemima grada. uzimanja Mekke je bila uspostava vladavine islama, a
Pronalaženje mjesta gdje je Ebu Ejub, r.a., ukopan bilo ne želja za ubijanjem i pljačkom. Nakon mirnog ulaska
je putem specifičnog otkrovenja. Imajući u vidu da za u grad, nije bilo nikakavih akcija prema stanovništvu:
sve važnije činjenice u ovom djelu podastiremo dokaze zarobljavanja, pljenidbe imovine i sličnih akcija koje bi
iz nama dostupne literature, ne želimo iznositi detalje se dešavale prilikom zauzimanja grada na juriš, nakon
o tom događaju, jer se otkrovenja ne mogu dokazati.
U njih se vjeruje ili ne vjeruje. odbijanja ponude o mirnoj predaji.
Slijedeći primjer Poslanika, a.s., kako to izvrsnom
Osvjetljavanje bedema muslimanu i dolikuje, sultan Fatih je naredio da se u
Kada je, u januaru mjesecu 630. godine, Allahov subotu navečer, 26. maja, osvijetli cijela okolina grada.
Poslanik, a.s., pokrenuo vojsku s ciljem zauzimanja Bio je to veličanstven prizor. Prikupljen je gorivi mate-
Mekke, zaustavio se nadomak grada i naredio da se rijal i zapaljene su ogromne vatre. Hiljade vojnika su u
rukama držali upaljene baklje, čak i mornari na brodo-
vima. Noć je bila osvijetljena skoro kao dan. Površina
mora je bljeskala pod svjetlošću, kao da iz njega udara
na hiljade munja. Dok je vojska učila zajednički zikr,
artiljerija je žestoko tukla po bedemima. Iz nekoliko
desetina hiljada grla razlijegao se zikr: Allahu ekber,
La ilahe illellah, Muhammedun resulullah. Svi su uče-
stvovali u zikru – vojska, prateće jedinice, zanatlije...
U isto vrijeme svirala je vojna muzika, hiljade bub-
njeva je udaralo po istom taktu, razlijegali su se prodor-
ni zvukovi zurni i resko udaranje činela. Kršćani unutar
bedema su bili toliko prestravljeni da su svakog časa
očekivali, u najmanju ruku, otvaranje nebesa. Trajalo je
to cijelu noć. Strahovit psihološki pritisak. Bila im je to
i posljednja opomena da su Osmanlije odlučni u zauzi-
manju grada, da za to imaju potrebne resurse i da će se
suočiti s neizvjesnošću ako i dalje budu pružali otpor.
Krvoproliće nije nužno. Odluka o tome je bila u kr-
šćanskim, a ne u rukama sultana Fatiha. Svrha zauzi-
manja Istanbula je bila slična svrsi zauzimanja Mekke.
Rat je tada bio svakodnevna realnost i sasvim uo-
bičajeno sredstvo nastavka neuspjelih diplomatskih
napora. Bio je to srednji vijek.

45
Erol Zubčević | ISLAMSKA UMJETNOST

Draguljari riječi
S
ve donedavno pojam književnosti se nije mogao prosipao (nesr), ne uvažajući poredak koji pjesniku
izraziti ni na arapskom ni na nekom drugom nameće metrika. Treći je bio kāhin, koji se izražavao
islamskom jeziku. Raznovrsnost riječi koje se rimovanim, tajanstvenim jezikom i od govornika se
obično za to upotrebljavaju zaista sama po sebi pred- razlikovao smišljeno zagonetnim prizvukom svojeg
stavlja rječit dokaz fragmentarnog pojma književnosti kazivanja. Na taj način sve što danas nazivamo knji-
koji se javlja u ovim jezicima. ževnošću obilježavalo se u srednjem vijeku izrazom
Ipak, Arapi su u svojoj ranoj fazi priznavali da neke menzūn va mensūr, nanizano i prosuto, ili, kako bi se
izuzetne ličnosti među njima imaju dar da na izražajan danas reklo, “stihovi i proza”. Kompletan književnik
način slože riječi i da čin običnog govora podignu na nazivao se šā’ir-hātib iako je u to vrijeme pisana riječ
viši nivo od običnog. Šā’ir (pjesnik) bio je onaj među postala dominantnija od govorne, a umjetnička proza
njima koji je u činu pjesničkog izražavanja sakupljao nije više oratorska, već zaista ima književni oblik. Turci
riječi poput rijetkih dragulja i nizao ih jednu do druge su u prošlom vijeku bili primorani da nađu poseban
(nazm) s umjetnošću draguljara koji pravi ogrlicu. izraz da bi označili književnost onako kako se ona da-
Drugi tip je bio hātib, govornik ili zastupnik plemena, nas shvata u Evropi. Obratili su se arapskoj riječi ’adāb.
koji je također pažljivo birao riječi, ali ih je, tako reći, Njoj su dodali prikladan sufiks, također arapski, koji se
upotrebljava za stvaranje apstraktnih imenica. Nova
riječ, koja se na turskom piše edibiyat, savršeno izra-
žava pojam književnosti. Izvorno značenje riječi ’adāb
je način držanja, ponašanja prema naslijeđenim nor-
mama, kao i dobro vaspitanje, uljudnost i lijepi maniri.

Iznad književnosti;
KUR’AN
Znamo da su Arapi počeli da se bave prozom još
prije dolaska islama, ali ono što je bitnije je to da je
Kur’an prvi i najveći književni spomenik u prozi. Ali za
Arape, kao i za sve muslimane svijeta, Kur’an se nikad
ne može staviti na istu razinu s djelima koja su napisali
ljudi. Kur’an ne može poslužiti piscima kao model, jer
ga je nemoguće oponašati, kako po obliku tako i po
sadržaju. Jedna od karakteristika rane islamske prozne
književnosti je, svakako, čest odjek iz Kur’ana, koji se
obavezno javlja u djelima pisaca koji su ga proučavali
i zapamtili mnogo ajeta. Navodi iz Kur’ana i njihova
tumačenja daju ovim djelima naglašenu islamsku boju.

46
Arapska proza i persijska
poezija
Izvjestan broj više ili manje originalnih primjera pre-
dislamske proze, koje su sakupili filolozi iz perioda ra-
nog islama, sastojao se iz rimovanih rečenica. I Kur’an
sadrži mnoge dijelove u čistoj prozi, naročito u surama
objavljenim u Medini. Za vrijeme prva tri vijeka islama
pisci religioznih, pravnih, historijskih i drugih dijela nisu
težili da svojim tekstovima daju umjetnički karakter.
Jedan pisac se može smatrati kreatorom jednog
žanra koji je imao svoje korijene u ’adābu i koji je po-
stao karakteristična forma arapske prozne književno-
sti mekāme ili sjedeljke. Taj pisac Bedi’uz-Zeman el-
Hemedani (358–398/968–1008), bio je pjesnik i pisac
poslanica kao i drugih proznih oblika. Mekāma je plod
mašte, vjerovatno prva u historiji arapske književnosti
uvodi dva glavna tipa – junaka i pripovjedača koji priča
junakove avanture u formi rimovane proze. Skoro u
isto vrijeme data je slika života gradskih stanovnika
u običnoj prozi hikāja (prikazivanje stvarnosti), koja je
mogla dovesti do rađanja romana kako ga mi danas
zamišljamo. bez vjere, bez nevjere,
Danas se rimovana proza smatra teškom i suviše
bez sumnje, bez izvjesnosti.
ozbiljnom, i pisci su je potpuno napustili. Mada je bila
visoko cijenjena u iranskim krugovima, rimovana proza Iznenada, u mojim grudima,
je dugo bila svojstvena arapskom jeziku. U persijskom zasja zvijezda jasno i sjajno,
svjetovna proza je samo donekle predstavljala supar-
nika poeziji, jer obično nije imala umjetničko književni sva sunca nebeska,
karakter. u sjaju te zvijezde, iščezoše.
Kao estetsku vrijednost spomenut ćemo djela Sa- Nema ovdje mjesta da se spomenu svi persijski
dija (580–691/1184–1291 ), koji se koristio umjetnič-
pjesnici koji su stekli slavu u žanrovima koje njiho-
kom prozom za razmatranje etičkih pitanja. Stilistički,
njegova su djela vrhunac formalnog savršenstva, dok ve arapske kolege nisu ni znale, ili su ih sasvim malo
je njihov sadržaj u duhu nearapskog islama. Njegova koristile.
najpoznatija djela su Bustan (Voćnjak) i Đulistan (Ru- Bilo bi, ipak, nemoguće ne spomenuti Nizamija
žićnjak) koji je napisan u stihu i prozi. (600/1003), koji je napisao prelijepe romantične po-
U sufizmu su, također, počeli da se koriste prozom eme na arapsko-persijske teme kao što je Medžnun
te je jedan od najpoznatijih primjera Mantiku’t-Tajr i Lejla. Nizami se javlja kao majstor persijkog jezika i
(Govor ptica) od Feriduddina Atara (627/1230), djelo
retorike u vrijeme kad je arapska književnost počela
koje govori o alegorijskom putovanju trideset ptica u
ozbiljno da opada.
potrazi za Simurgom, mitskom pticom koja predstavlja
boga. U svakom slučaju, upravo je persijska poezija ta Kao što smo vidjeli, islamska književna baština spa-
koja je uspješno poslužila da se izrazi hazreti Dželalu- da u one u kojima poezija zauzima mnogo značajnije
din Rumi (672/1273), pir Mevlevijskog tarikata i pisac mjesto nego proza. To je sasvim prirodno jer su oba
čuvenog djela Mesnevija: glavna jezika, arapski i persijski, izrazito pjesnički i
Kao što se so rastvorila u okeanu, stih je njihovo najkarakterističnije sredstvo književ-
mene je progutalo božansko more, nog izražavanja.

47
Kamaluddin Muhammad ed-Damiri | HAJATU’L-HAJVANI’L-KUBRA

Harun er-Rešid
i Sufjan es-Sevri
U
predaji koju bilježe imam sti. Tebe s nestrpljenjem iščekujem smo krajevima svog rukava dohvati
Gazalija, Ibn Belijan i drugi i evo pišem ti ovo pismo u kome i baci ga onom iza sebe govoreći:
kaže se da je Harun er- iskazujem žestoku čežnju prema ‘Neka ga neko od vas pročita, a ja
Rešid zaposjeo prijestolje halife. tebi. Ti dobro znaš, oče Abdullahov, tražim oprosta od uzvišenog Alla-
Posjetili su ga svi učenjaci odreda kolika je vrijednost vjerničkog po- ha, bojeći se da dotaknem išta što
da mu odaju počast, mubareklejišu sjećivanja (zijaret) i održavanja me- je silnička ruka doticala.’”
i čestitaju na tom visokom položa- đusobne ljubavi i kontakta, pa kad Ibad dalje pripovijeda: “Jedan od
ju, osim Sufjana Sevrija. On mu ne ti ovo pismo dođe – požuri, požuri.’” njih pruži svoju ruku prema onom
dođe. Među njima je prije toga vla- Potom on preda pismo Ibadu pismu drhteći kao da ruku pruža
dala iskrena ljubav i prijateljstvo. Talikaniju i naredi mu da ga od- siktećoj zmiji. Zatim ga poče čitati.
To teško pade halifi i on mu napisa nese i preda Sufjanu te da se sav Za to vrijeme Sufjan se smješkao
pismo u kome stajaše sljedeće: uključi, srcem i umom, kako bi sve osmjehom osobe koja je u čuđenju.
“U ime Allaha, Milostivog, Sami- zapamtio što će čuti i vidjeti, kako Kad onaj pismo pročita, Sufjan reče:
losnog! bi ga o tome u potpunosti mogao ‘Okrenite hartiju i pišite silniku (za-
obavijestiti. Dalje Ibad kazuje: “Ja se lim) na poleđini.’”
Od Božijeg roba Haruna, Za-
tako zaputih u Kufu i nađoh Sufja- “Bilo bi možda bolje”, bi rečeno,
povjednika pravovjernih (emiru’l-
na u njegovoj džamiji pa, kad me on “oče Abdullahov, kada bi mu pismo
mu’min) svome bratu u ime Allaha izdaleka vidje i opazi, skoči i reče:
Sufjanu sinu Seidovom es-Sevriju: napisao na čistoj bijeloj hartiji, ta on
‘Utječem se uzvišenom Allahu, je ipak halifa.”
‘Na početku, brate moj, ti dobro onome koji sve čuje i sve najbolje
znaš da je uzvišeni Allah učinio On reče: “Pišite zalimu na po-
zna od zla prokletog šejtana. Kod leđini pisma njegova. Ako je to s
vjernike braćom međusobno, a ja Tebe, Allahu moj, tražim zaštitu od
sam te uzeo u ime Allaha svojim halalom stečeno, bit će nagrađen
svakoga došljaka koji na naša vra- zbog toga; a ako je pak s haramom
pravim bratom pri čemu ne preki- ta pokuca, osim onoga koji dobre,
doh našu bratsku vezu, niti raski- stečeno, ponovo će doći do njega,
hajirli, vijesti donosi.’” tako da ništa što je silnik (zalim)
doh našu iskrenu bratsku ljubav.
Potom Ibad nastavi: “Pred dža- doticao neće ostati kod nas da nam
Prema tebi, u dubini svoje duše,
mijskim vratima siđoh s konja a on tako ne upropasti vjeru (din) našu.”
gajim najljepšu ljubav i naklonost
ustade i poče klanjati, a nije bilo vri- Opet bi rečeno: “Šta da mu napiše-
i najpotpuniju žudnju i čežnju. Da
jeme namaza. Uđoh i poselamih, ali mo?” Reče: “Pišite sljedeće:
mi nije ovih okova – vlasti – kojima
nijedan od njegovih drugova, onih ‘U ime Allaha, Milostivog, Sami-
me Allah zauzda, došao bih ti na
koji su s njim sjedili, ne diže glavu losnog!
licu puzeći od tolike želje i ljuba-
svoju. Tako jedno vrijeme ostadoh
vi koju gajim i nosim u svom srcu Od mrtvog roba Božijega, oho-
stajati, ali nijedan od njih mi ne
prema tebi. lom i uobraženom robu, zaslijeplje-
ponudi da sjednem i od njihovog
Znaj da nijedan od naše braće izgleda i hejbeta obuze me veliki nom pustim željama – Harunu iz
nije ostao a da me ne posjeti i ne strah te mi se sledi krv u žilama. koga je istrgnuta slatkoća imana i
iskaza čestitke i počasti na ovome Utom bacih ono pismo prema nje- slast učenja Kur’ana.
što postadoh. Širom otvorih hazne mu a on, kada ga ugleda, strese Na početku, ispisujući ove ret-
i riznice (bejtu’l-mal) i darovah im se i odskoči kao da mu je zmija u ke, znaj da sam već prekinuo našu
dragocjene darove i poklone i to mi mihrab bačena. Potom učini ruku bratsku vezu i raskidoh našu me-
dušu moju obradova i razveseli te i sedždu pa preda selam. Zatim đusobnu bratsku ljubav. Ti si me
bijah presretan i pun veselja i rado- uvuče svoju ruku u rukav te ono pi- učinio svjedokom protiv sebe, po-

48
tvrđujući to u svome pismu kako si vode kazne nad bludničarima; sami koji je pobjegao Allahu uzvišenom?”
navalio na državnu blagajnu musli- kradu a u isti mah ruke odsijecaju Ljudi se oko mene počeše sabirati
mana (bejtu’l-mal), dijeleći onima kradljivcima! Ubijaju, a u isti mah nudeći dinare i dirheme, a ja rekoh:
kojima to ne pripada ili onima koji smrću kažnjavaju ubice! Zar ova “Nije mi potreban novac već jedno
na nju nemaju prava, nepropisno pravila nisu važila i prije, kako za grubo vuneno džube i kufski vuneni
se razbacujući rasipajući haznu i, tebe tako i za njih prije nego što su ogrtač.” Ljudi mi to donesoše, a ja
što je još gore, s time se nisi za- oni sami počeli sprovoditi kažnja- svukoh onu odjeću koja je bila na
dovoljio pa si i mene na ovolikoj vanje!? Pa, kako ćeš sutra, Harune, meni u kojoj sam običavao biti dok
udaljenosti upoznao s time svjedo- kada te glas pozove s Božije strane: sam službovao kod halife Haruna.
čeći to u svome pismu, sam protiv “Dovedite, sakupite i saberite sil- Potom uzeh konja s kojim sam do-
sebe. Što se mene tiče, ja sam ti nike, zalime i njihove pomagače!?” putovao za uzde i počeh ga voditi
svjedok na tome, ja i moja braća Kada staneš pred uzvišenog Allaha
za sobom bosih nogu i idući pješice
koja su prisustvovala čitanju tvo- svezanih ruku i obješenih za vrat
dok ne dođoh do kapije Harunove.
ga pisma, a posvjedočit ću i sutra koje će moći odvezati samo tvoja
kada se sretnemo pred uzvišenim pravednost i pravičnost. Oko tebe Kad me straža opazi počeše me
Allahom, najpravednijim sudijom. silnici, a ti pred njima stojiš kao nji- podrugljivo gledati, ismijavajući me.
hov predvodnik (imam). Takvog te Zatim me pustiše da uđem. Kada
Harune, navalio si na državnu
vode prema džehenemskoj vatri. me halifa vidje u tom stanju u ka-
blagajnu svih muslimana bez nji-
Kao da te vidim, Harune, kako si kvom bijah, skoči pa ponovo sjede
hovog odobrenja i zadovoljstva. Pi-
uzet za gušu. Pred tobom svjetina, udarajući se šakama po svome licu,
taš li se da li su tvojim postupkom
zadovoljni oni čija srca treba pri- a ti gledaš kako tvoja dobra djela čupajući kosu i poče kukati i jadi-
dobiti, zatim oni koji su po Božijoj prelaze drugom na mizan terezi- kovati. A potom reče: “Okoristio se
zemlji tu blagodat ukupljali, zatim jama, a tuđa hrđava djela ređaju izaslanik, a ja, koji ga poslah, total-
mudžahidi – borci na Allahovom se i gomilaju na tvoj tas vage s no sam propao! Šta imam od ovog
putu te putnici namjernici? Ili su tvojim lošim djelima sve gore od dunjaluka kad će moja vlast ubrzo
možda time bili zadovoljni hafizi i goreg, tama nad tamama, nasilje propasti i biti uništena!?” Ja mu
časni i iskreni učenjaci, ili pak jetimi nad nasiljima. bacih ono pismo isto onako kako
i udovice, ili su tvojim postupkom Boj se Allaha, Harune, zbog svo- je meni bačeno a on ga uze i poče
bili zadovoljni tvoji podanici? Do- jih podanika. Čuvaj Muhammeda, čitati, dok mu suze niz lice počeše
bro stegni kaiš, Harune, i spremi se a.s., u njegovom ummetu i znaj teći, duboko uzdišući i silno plačući.
za davanje odgovora za sutrašnje da ova stvar kako čeka tebe, čeka i Neko od njegovih stražara reče:
pitanje i košulju spremi za belaje, drugoga. Isto tako je s cjelokupnim “Sufjan se odvažio, vladaru pravo-
i znaj da ćeš stati pred uzvišenog dunjalukom, svaki čas uništava vjernih, i ponizio te. Dozvoli nam da
Allaha, pravednog sudiju. Zato boj’ stanovnike sve jednog iza drugog. ga privedemo i stavimo mu okove
se Boga za sebe! Ti koji si lišen Ima onih koji se spreme pa im ono te ga u tamnicu bacimo, i da ga tako
slatkoće znanja (ilum) i skrušeno- što su spremili pomogne i od koristi učinimo primjerom drugima.” Ha-
sti (zuhd). Ti iz koga je istrgnuta bude, a ima i onih koji upropaste run reče: “Pustite Sufjana na miru,
slast učenja Kur’ana i druženja s i dunjaluk i ahiret. A teško tebi, i robovi dunjaluka, umišljen i zave-
izabranicima. opet, teško tebi. Ako mi poslije ovo-
den je onaj koga ste vi obmanuli.
Harune! Zaposjeo si prijestolje, ga išta napišeš, odgovoriti ti neću.
Istinska hulja i nitkov je onaj kome
obukao svilene odore – haljine, spu- Selam!”
vi društvo pravite. Uistinu je Su-
stio si zastore na svoje kapije i želiš I pismo bi bačeno, razmotano fjan velikan i savršen čovjek ovoga
da se zastorima poistovjetiš s Alla- bez pečata i savijanja. Uzeh ga i ummeta.”
hom uzvišenim. Zatim si pred svoja krenuh prema gradskoj tržnici u
vrata postavio tlačiteljsku vojsku. Kufi. Pao sam u tako neopisivo Sufjanovo pismo ostalo je do
Ona je ispred prve pregrade koja stanje, slušajući njegove riječi koje kraja života kod Haruna, čitao ga
tlači narod, tvoje podanike, a u njoj su me toliko ganule i dirnule posred je svaki dan poslije svakog nama-
nema pravičnosti i pravde. Opijaju moga srca tako da u tom stanju, za sve dok ne preseli, neka mu se
se, a u isti mah kažnjavaju pijanice; kad dođoh na pijacu, počeh vikati: uzvišeni Allah smiluje.
zinaluk sami čine a u isti mah spro- “Stanovnici Kufe! Ko će kupiti roba Prijevod s arapskog: Sead Mrahorović

49
Aida Begić-Zubčević

Vrijeme
“Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi. Samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni
drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.”
(el-‘Asr, 1–3)

U Priprema za
jedan nedavni ponedjeljak na komšinica, komšinicina majka,
na Ahiret je preselila moja tvoja majka, dvoje djece, zavjese
majka. Mamina mama. smrt i koješta?!” Tako raznoliko druš-
Zvali smo je majka jer je to, val- Naš cijeli život je, zapravo, pri- tvance, a niko nikom ne smeta.
jda, zvučalo malo blaže i mlađe od prema za smrt. Priprema za naj- Toj perfektnoj koaliciji pozavidjela
nana ili nena. Ali, tek kad je majka važniji trenutak u životu, a to je bi i Evropska unija i Arapski Emirati
preselila, shvatila sam snagu i zna- preseljenje na ahiret. Svaki dan i zajedno.
čenje tog imena. Ona je bila majka svaki tren je za čovjeka velika bor- Sve bude u redu dok ne počneš
u pravom smislu te riječi sa svim ba između dobra i zla. Borba da istjerivati jednog po jednog. Ma
pozitivnim i ponekim negativnim pobijedi dobro, ili barem od dva zla samo što si dotakao, recimo zavje-
odrednicama tog pojma. Preselila manje. Allahu, dž. š., je najvredni- se, a ono, iz dubine duše, za njih
je srce vjernika. Vrednije od Kabe. se zauzimaju i Karleuša i Beatlsi
je kao majka. Posljednje riječi koje
Oko tog dragulja, našeg srca, vode zajedno. I komšinica i komšinicina
mi je uputila kad sam odlazila od
se veliki i stalni, vidljivi i nevidljivi, majka, i tvoje dvoje djece, i čizme i
nje bilo je: “Čuvaj se jalijaša!” Žena
ratovi. Svi žele doći u posjed istog prstenje, svi vuku i čupaju ne bi li
je ležala na postelji dvije sedmice i
– od prokletnika, preko raznih isi- zavjese ostale na tvom prozoru, a
u tom periodu je bila negdje izme- sivača životne energije, nasilnika ne zavihorile kod nekog nevoljnika.
đu svjetova. Spominjala je i dozi- koji žele da nad njim vladaju, raznih A ako, ne daj Bože, dotakneš onih
vala svoje umrle: majku, oca, muža, ideologija, pa sve do predmeta. tri stotine maraka, pa nanijetiš da
braću. Ali, kad god bi se osvijestila, ih daš u sadaku ili utrošiš u neka-
Zvuči nevjerovatno, ali našim
brinula se o nama. Govorila mi je kav hajrat, onda tvojim kumirima u
srcima vladaju automobili, tašne,
da ponesem kući “lijepih jabuka i pomoć pristiže vojska prokletnika
cipele, zlatno prstenje, stanovi,
bombona”, raspitivala se o mojoj da ti pomognu da shvatiš da ćete i
šefovi, drugarice, djeca, pa i majke.
porodici i govorila kako sam joj li- ti i tvoja porodica umrijeti od gladi
Kad bi čovjek mogao vidjeti svu silu
jepa. Njena profesija i hobi bilo je kumira koji su se udobno smjesti- ako iz prsa izbiješ takozvani “štek”
majčinstvo. Prvo je odgojila svoje li u njegovim prsima, prosto bi se koji si ostavio za crne dane.
troje djece, a onda i nas dvije, nje- prepao. Pomislio bi: “Kako su svi Ukoliko i taj napad odbiješ, jer si
ne unuke. Do smrti je žalila što je unutra mogli stati?!” Pa i: “Kako nešto pročitao i naučio o načinima
oslabila pa ne može da odgaja i koegzistiraju bez problema jedan njihove borbe i jeziku kojim se slu-
našu djecu, njenu praunučad. Da mercedes, kožni ugao, klavir, pet že, onda će te lahko podsjetiti da si
je Allah, dž.š., nagradi za svo dobro pari čizama, kolega s posla, Beatl- te pare čuvao da odeš na hadždž
koje je činila, da joj oprosti i daruje si, tristo maraka, Ronaldo, kožna i tako ispuniš jedan od, nije šala,
joj džennet. jakna, Jelena Karleuša, nadobud- farzova. Međutim, ukoliko isti taj

50
“štek” naumiš da načneš da bi po- kažeš “Sportska prognoza”!? Zvuči
stojećim kumirima pridružio novi, u kao karikiranje ali, nažalost, to je
vidu smeđe tašne od eko kože na tako. Prvi put u životu imala sam
sniženju u Benetonu, onda ti svi priliku da prisustvujem posljed-
u glas daju podršku. Ako se dvo- njim danima jednog ljudskog bića
umiš – ipak si te pare odvojio za na ovom svijetu. Vidjela sam i, do-
hadždž! – onda ti citiraju par ha- nekle, osjetila težinu umiranja: na-
disa o tome kako musliman treba petost posljednjih trenutaka borbe
da lijepo izgleda. Polako ti objasne za prevlast nad jednim ljudskim
da treba da držiš do sebe, u inat srcem. Teška je to borba i nikog
dušmanima i onoj istoj komšinici i neće mimoići. Čini se da svi vidljivi
njenoj mami koje su se već odavno i nevidljivi svjetovi shvataju značaj
nastanile kod tebe u prsima a da ti i položaj čovjeka, osim samog čo-
to i ne znaš. vjeka. Čini se da jedino mi olahko
shvatamo sebe i veličanstvenost
Trenutak pozicije kojom nas je Gospodar, dž.
š., počastio.
umiranja
Tužno je da čovjek, u čija prsa
Plašim se trenutka umiranja.
staje cijeli kosmos, postaje konte-
U tom momentu tvoje srce pro-
njer za smeće. Tužno je da se da-
govara bez mogućnosti da slaže
nas sloboda za ispoljavanje svakog
i da se pretvara. I ne samo u tom
animalnog poriva smatra borbom
trenutku, već i tokom cijele proce-
za slobodu čovjeka, a govor o Bo-
dure koja slijedi nakon što Azrail,
žijem zakonu i vjeri primitivizmom.
a. s., izvadi dušu. Šta ćeš ako te u
trenutku umiranja pozove sva sila Ipak, ne vrijedi gubiti vrijeme
kauča, cipela i frizura a ti im se pre- na žalopojke, jer Allah, dž.š., kaže:
pustiš, jer oni su tvoja božanstva. “Tako mi vremena – čovjek, doi-
Ili ako umjesto šehadeta otpjevaš sta, gubi. Samo ne oni koji vjeruju
refren omiljene pjesme!? A kad te i dobra djela čine, i koji jedni dru-
Munkir i Nekir pitaju ko ti je gospo- gima istinu preporučuju i koji jedni
dar, ti izlistaš cijeli gore navedeni drugima preporučuju strpljenje.”
spisak; pa te pitaju za knjigu, a ti (el-‘Asr, 1–3)

51
ODABRANE ŽENE

Hazreti Merjem
Majka Isaa, a.s.

J
edino vlastito žensko ime koje se spominje u godinama, ali da je ubrzo nakon toga dobila ponovno
Kur’anu, a.š., jeste Merjemino ime. Devetnae- svoj mjesečni ciklus. Nakon toga se okupala i legla sa
sta sura nosi ime po ovoj odabranoj ženi – sura svojim mužem. Allahovom, dž.š., odredbom i milošću
Merjem. Kazivanje o hazreti Merjemi u Kur’anu se ostala je trudna. Kad je prepoznala prve znakove trud-
spominje na mnogo mjesta i više je činjenica o njoj noće, saopćila je svome mužu Imranu, ispričavši i za
sadržano u Kur’anu nego u Novom Zavjetu. svoj zavjet. Imran joj reče: “A ako bude žensko, šta ćeš
raditi?” Hana tada odgovori da je zavjetovala za službu
u hramu ono što joj je u utrobi, ne spominjući u dovi da
Merjemini roditelji li će to dijete biti muško ili žensko. To su bili toliko veliki
Ovo kazivanje je nemoguće početi bez spomena i dirljivi momenti da nam Uzvišeni daje prikaz toga
Merjeminih roditelja, jer priča o njoj izravno je vezana kroz Kur’an, a ljubav i predanost o kojoj smo govorili
za karakter i moral njenih roditelja. Allah, dž.š., je oda- naprosto preplavljuje svaku Haninu riječ i rečenicu.
brao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu
“Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja za-
porodicu nad ostalim svijetom – sve porod jedan do
vjetujem Tebi na službu, pa primi od mene. Ti zaista
drugog. Časni Kur’an kao hazreti Merjemina oca ime- sve čuješ i znaš!” (Ali Imran, 35)
nuje Imrana, potomka Davuda, a.s., koji je bio poglavar
svećenstva Benu Israila u svom vremenu i po njemu Postoji mišljenje da je Hana ovo uradila na osnovi
i njegovoj porodici naziva se jedna među najvećim inspiracije koju je dobila od Allaha, dž.š., jer, u suprot-
surama u Kur’anu – sura Ali Imran. Taj ugled i polo- nom, ona to ne bi uradila. Allahovom neograničenom
žaj postigao je prvenstveno svojim znanjem, radom, mudrošću i odredbom njen porod bijaše jedna pre-
ustrajnošću, skromnošću i potpunom predanošću iba- krasna curica. Ona će izrasti u ženu koju će generacije
detima, sve radi Allahovog zadovoljstva. samo po dobru spominjati, ženu koja će biti čista od
svake dunjalučke prljavštine i koja će opravdano po-
Prema islamskom učenju njena majka je hazreti nijeti epitet odabrane žene svih svjetova. Iznenađena
Hana, kćerka Fakuda ibn Kubejla, ugledna i pobožna ishodom svoga dugo očekivanog poroda, Hana puna
žena. Islamska tradicija navodi da Imran i Hana dugo ibadeta i zahvale svome Gospodaru se obrati:
vremena nisu imali djece i da je Hana bila nerotkinja.
Dok je boravila u hladu nekog stabla, vidjela je pticu “Gospodaru moj, rodila sam žensko, a muško nije
koja hrani svoje mlade te skrušeno zamolila Gospodara što i žensko. Dala sam joj ime Merjem. Ja nju i njen
da joj podari dijete koje bi hranila i brinula se o njemu porod stavljam pod Tvoju zaštitu od prokletog šejta-
kao ptica o svojim mladima. Kao dokaz svoje pokorno- na.” (Ali Imran, 36)
sti Stvoritelju, Imranova žena Hana se zavjetovala da Hana joj je nadjenula ime Merjem, što je na njiho-
će svoj porod darovati na hizmet hramu u Bejti’l-Ma- vom jeziku značilo “sluškinja Gospodara” i označavalo
kdisu. Njena ljubav prema uzvišenom Allahu je toliko pobožnu i bogobojaznu osobu koja je stalno u službi
ispunjavala njenu dušu da je ona još nerođeno dijete Bogu. Ovim imenom je zamolila Boga da joj kćerku
posvetila, zavjetovala – nezr učinila uzvišenom Allahu, zaštiti od svih manjkavosti i slabosti u vjeri. Dova upu-
što je u njihovom zakonu bilo dozvoljeno. Međutim, ćena u stanju iskrenosti i veličine istinskog ibadeta bila
Hana je dala ovaj zavjet u navali ljubavi, potpuno za- je uslišana, a Merjem i njen porod zaštićen od šejtana
boravljajući da dijete još nije ni rođeno. Još više od toga, prokletoga. Rekao je posljednji Allahov Poslanik, a.s.:
mislila je da nosi muško. Po općem uvjerenju, muška “Nema nijednog novorođenčeta kojeg, kada se rodi,
djeca su davana u hram jer su snažnija, revnosnija i šejtan ne dodirne prilikom rođenja, te ono zaplače od
mogu više doprinijeti u svemu. Ali da li je to tako? Et- tog dodira, osim Merjeme i njenog sina.” Imran bijaše
Taberi navodi da je tada hazreti Hana bila u poznim umro prije nego što je njegovo dijete bilo rođeno. Hana

52
se brinula o svom djetetu u periodu dojenja i u počet- Neki islamski učenjaci kažu da uglednici i vladari u
nom dobu života. Onda jê odnijela u Bejtu’l-Makdis tom vremenu nisu spominjali imena slobodnih žena
svećenicima da je podučavaju svetim spisima i da se na skupovima i javnim mjestima, već su čuvali nji-
brinu o djetetu. hova imena, spominjući samo ime njihovih porodica
– porodica Imranova. Međutim, kada se jedna od njih
Briga o Merjemi posvetila službi u hramu, spomenuli su i njeno ime kao
Čim je Hana došla s Imranovom kćerkom, oko nje su što je spomenuto ime Merjeme. Allah,dž.š., je učinio da
nagrnuli svi svećenici želeći da im pripadne ta nagrada hazreti Merjema ima lijep odgoj i moral poput robova
kod Allaha kao i čast skrbništva nad Merjemom. Svako s kojima je On zadovoljan.
od njih je govorio: “Ja sam najpreči da se brinem o njoj, Unutar islamske tradicije mnogobrojna su mišljenja
jer je ona kćerka našeg vođe i moja rodica!” Među njima u vezi s ovim dijelom ajeta:
se nalazio i Zekerijja, a.s., koji je bio već oženjen njenom
sestrom Išom i on je rekao: “Prepustite meni da se 1. Evidentno je mišljenje da su samo muška no-
brinem o njoj, jer je njena sestra kod mene!” O tome vorođenčad bila uzimana u službu jer su, zbog
njihovom prepiranju svjedoči i ajet: “To su nepoznate svoje jače fizičke konstrukcije, mogla bolje pod-
vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada nijeti sve obaveze u hramu.
su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se
2. Muškarcu je dozvoljeno da bude u komunikaciji
od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad
s ljudima, što je neminovno u hramu, dok je to
su se prepirali.” ( Ali-Imran, 44)
ženi zabranjeno.
Međutim, svećenici su to energično odbili. U toj si-
tuaciji je došlo do prepirke te su, da bi našli prihvatljivo 3. Žensko nije moglo boraviti u hramu zbog mje-
rješenje, predložili da svi uzmu svoje pisaljke koje su sečnog ciklusa.
bile od trske i kojima su pisali Tevrat pa da ih bace Merjem je izrasla u ženu velikog znanja i iskrene
u rijeku Jordan. Onda su rekli jednom malodobnom vjere u jedinog Allaha. Podučavao ju je poslanik Zeke-
dječaku da uzme i donese samo jedno. Bilo je to pero rijja, a.s. ispravnom znanju Tevrata i Indžila. Čak su joj i
Zekerijjaa, a.s. Neki se nisu složili pa su tražili da se
meleci dolazili razveseljavajući je i savjetujući: “Merje-
pera ponovo bace. Pa, čije pero bude plovilo uzvod-
ma, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio, i boljom od
no, taj je pobjednik. Sve su pisaljke plovile nizvodno
a samo Zekerijjaova, a.s., pisaljka uzvodno. Kako neki svih žena na svijetu učinio! Merjema, budi poslušna
nisu bili zadovoljni ni tim ishodom, tražili su da se po- svome Gospodaru i licem na tle padaj i s onima koji
novi bacanje, ali tako da pobjednik bude onaj čije pero molitvu obavljaju i ti obavljaj!” (Ali Imran, 42–43)
bude išlo nizvodno. Ponovo je Zekerijja, a.s., izašao Merjem je, još kao djevojčica, bila ustrajna u klanja-
kao pobjednik jer su sva njihova pera plovila uzvodno nju. Njenu pokornost potvrđuje i Mudžahid koji kaže:
a samo njegovo nizvodno. Nakon toga su shvatili da “Hazreti Merjem bi toliko klanjala da bi joj otjecali članci
Uzvišeni želi da se Zekerijja, a.s., brine o Merjemi: “I
na nogama. Ona je običavala boraviti u mihrabu, niši za
učini da se o njoj brine Zekerijja.” (Ali Imran, 37)
molitvu u hramu; pa, kad god bi Zekerijja, a.s., došao u
Uopće nije bilo potrebe da se protive Zekerijjaovom mihrab gdje je ona boravila, primijetio bi da ima hrane.”
zahtjevu, jer je on bio njihov vjerovjesnik, ali ovo je još
O tome i Kur’an kaže: “‘Odakle ti ovo, Merjema?’, on bi
jedan primjer koji pokazuje da se radilo o narodu koji
upitao, a ona bi odgovorila: ‘Od Allaha! Allah onoga
voli raspravljanja i prepirku. Ovo je ujedno i priprema
koga On hoće opskrbljuje bez muke.’” (Ali Imran, 37)
za reakciju tih istih svećenika kada Merjema odraste
i dođe im sa svojim djetetom. Mudžahid, Ikrime, Seid ibn Džubejr i neki drugi kažu:
“To znači da bi Zekerijja, a.s., kod nje pronalazio ljetnog
Djetinjstvo u hramu voća u vrijeme zime, a zimskog voća u vrijeme ljeta!
Bila je Allahov evlija, neka je Allahovo zadovoljstvo s
“I Gospodar njezin primi je lijepo.” Neki mufesiri
njom na oba svijeta.”
Kur’ana smatraju da se navedeni dio ajeta odnosi na
to da je Allah, dž.š., primio Merjemu da bude u službi O radosnoj vijesti da će postati majka odabranog
hramu iako je bila djevojčica. poslanika govorit ćemo u narednom broju.

53
Mirza Sinanović

Dovište
Dobre Vode
D
obre vode nalaze se nedaleko od zaseoka Za- dovištu ono što mu i pripada, a to je pijetet koji po
rudina–Kolun u općini Foča, jugoistočno prema hafizu Hasi Popari seže od polovine sedamnaestog
mjesnoj zajednici Jabuka. Za vrijeme nedavne vijeka, još od vremena šejha Murata.
agresije srpski vojnici su spalili sve kuće i više puta I ovo su bili počeci. Turbe staro i iznemoglo, oronulo,
palili turbe dvojice šejhova (evlija) na Dobrim Vodama, zub vremena nanio mu mnogobrojne ožiljke, vapilo
ali ono nije htjelo gorjeti. Kako se danas priča u ovo- je za rekonstrukcijom. Sofa na Dobrim Vodama s tri
me kraju, donijeli su i benzin i polili turbe pa zapalili, česme iz kojih, podjednako iz svake, vijekovima teče
ali se ono opet ugasilo. Na kraju im to dojadilo i tako Dobra, u narodu poznata kao iladž-voda (ljekovita),
je turbe dvojice šejhova ostalo netaknuto. Dovište je bila su zapuštana.
vezano za dvojicu evlijaha šejha Murata i njegovog sina
Saliha, čiji se mezarevi nalaze u turbetu koje je sagra-
đeno u zaseoku Zarudina, zapadno prema selu Kolun Dobri Bošnjanin
i džematu Mrežica. Nakon agresije i prvih povrataka I Bošnjaci povratnici odlučili su ove dijelove opći-
u prijeratna mjesta boravka u sela Strganci, Potkolun, ne Foča povezati sa Sarajevom i Federacijom Bosne i
Kolun, Mrežicu i ostala okolna mjesta, Bošnjaci ponovo Hercegovine kraćim putem preko Grepka i Smječanske
druguju s “dobrima” iz Zarudine. Ponovno im dolaze u Stijene, Duge Njive i Turjaka do Koluna, Zarudine, Do-
zijaret, uče Ja’sin i Fatihu te iz česama piju Dobru vodu, brih Voda i Strganaca. I poče se govorkati: “Doš’o put
kupaju se njome u kupatilima i nose je svojim kućama ‘Dobrim vodama’”. Kako li će svijet tek sada na dovu
u okolna mjesta, ali i u udaljenija sela i gradove, najviše dolaziti, a ona je prvi utorak poslije Jurjeva (Đurđev-
u Sarajevo i Goražde. dana). A ako su na isti dan i Jurjev i utorak, onda je i
Ko su to evlije ili Dobri robovi, kako ih u svome govo- dova toga dana. Tako bijaše, tako i ostade. U mjesecu
ru naziva Stvoritelj uzvišeni? Sjetih se evlije Ajvaz Dede ramazanu 2006. godine započela je rekonstrukcija tur-
i Ajvatovice u Pruscu, kako je on iskreno zamolio Uzvi- beta šejha Murata. S proljeća 2007. godine urađeni su
šenog i On je učinio da stijena raspukne. Eto, to je to.

Potekla iladž-voda
Već 2000. godine mještani sela Strganci krenuli su
u pohode turbetu dvojice šejhova i Dobrim Vodama, a
već 2001. hadži Mustafa Baručija, hadži Selim Popara
i Selim Begović sačuvali su turbe od propadanja. Još
dalje su otišli braća Karović iz Ustikoline i Muhamed
ef. Muratović. I zvanično, 2003. godine Salem ef. Ćemo
zatraži da se održi tradicionalna dova kod Dobrih voda,
a kao izaslanik reisu’l-uleme dovi prisustvuje Nezim ef.
Halilović. On i nekoliko stotina vjernika vraćaju ovom

54
završni radovi i ono je bilo spremno primiti vjernike 8.
maja 2007. godine. Nekoliko hiljada Bošnjaka tada je
u povorkama skrušeno prilazilo turbetu, učilo Fatihu
i, po tradiciji i običajima, ostavljalo dobrovoljni prilog –
neko u novcu, neko peškir, neko tesbih, neko košulju
a neko i čarape.
Novac za obnovu turbeta dao je dobri Bošnjanin
koji neće da mu se napiše ime i – nećemo. Neka mu
dragi Allah naknadi iz Svoje neizmjerne riznice milosti,
nafake, zdravlja i svakog dobra.

Hair-sahibija
U aprilu 2007. godine još jednog potomka ovih kra-
jeva, iz sela podno Koluna a blizu Miljevine, Fadil-bega
Budnju prizva dova evlija iz Zarudine da hair Dobre
vode obnovi, da ih bijelim kamenom podno Hreše va-
đenih okiti, da mermerne česme ugradi, korito da izlije
pa da voda onog koji abdest uzima plaho ne prska, da
fontanu u obliku Vrgnja napravi i da iladž-vodu u kupa-
tila provede. Isti ovaj hair-sahibija ljekovitu vodu za oči poslovima i kojem je bilo zadovoljstvo da bude čoban
u isto odijelo odjenu, pa Kasimovo vrelo, ko novo sada, kod šejh Murata. Jedne večeri momak je zatvorio sta-
ponosno poji i oči liječi putniku namjerniku i hiljadama do u toru malo dalje od kuće, a na poziv šejh Murata
vjernika koji te 2007. godine dođoše. sišao je kod njega kući na večeru i na muhabet, da
šta lijepo od Šejha čuje. Kada je htio da napusti sijelo,
Spasile ga vile tražio je izun od Šejha da ide, a šejh Murat mu savje-
tuje da još malo ostane, da se druže, pa on i posluša
Od naših predaka do nas je došla predaja da je jed- i ne ode odmah do tora. Nešto kasnije kada je stigao,
nog ljeta u vrijeme žetve i vrševine Salih, sin šejha uvidje odmah da u toru nema najboljeg ovna zvonara
Murata, bio u vojsci tadašnje turske carevine. Šejh
– predvodnika. Ujutro onako zabrinut ode da to šejhu
Murat je vrh’o požnjeveno žito na guvnu koje se na-
Muratu kaže, a šejh mu na to odgovori: “E moj sinak,
lazilo nešto ispod današnjeg turbeta. I kada je ha-
ja tebe sinoć i zadržah zato malo duže; jer, vuk koji ga
man bio u pola vršaja, napusti vršaj, uze vile s kojima
je odnio krenuo je iz Nahoreva da večera u Zarudini.”
je pretresao još neovršeno žito i poče da udara po
žari i haptici ponikloj uz ogradu. I to potraja jedno iz-
vjesno vrijeme. Kada se Salih vrati s fronta, nakon Načinio zijan komšiji
što su se ispitali za zdravlje, šejh Murat upita sina
Priča se da je šejh Murat pozvao mještane ovih
kako je bilo na toj vojni. Sin Salih odgovori: “Babo,
krajeva da jednog sušnog ljeta uče kišnu dovu. I svijet
da ne bi tvojih vila onaj dan, svi bismo izginuli.”
se sakupljao na mjesto određeno za dovu. Kada su
Pošto su toga dana saznali da obojica uživaju velike
gotovo pristigli svi koji su otprilike trebali doći, dvojica
deredže kod dragog Allaha i da su oba Allahove evlije,
babo reče sinu da je jednom od njih seliti s ovog svijeta. ljudi su se pomolili i bili blizu da se priključe ostalim
Tako i bi; nedugo zatim Šejh Murat je promijenio svijet i vjernicima. Šejh Murat reče nekome da im kažu da se
ukopan je u ovom mjestu gdje se i danas nalazi njegov malo udalje dok se dova ne prouči. Kada su završili
mezar, a i mezar sina mu Saliha koji je preselio kasnije. s dovom, narod upita šejha Murata šta je bio razlog
pa ovoj dvojici nije dopustio da se približe, a on im je
odgovorio: “Jedan od njih je, spremajući se na dovu, u
Vuk iz Nahoreva žurbi pojeo dvije varene ljuske a djeca su mu gledala
Došla je do nas predaja kako je šejh Murat živio od i nije im dao, a drugi je, žureći na dovu, načinio zijan
svoga rada u pitomoj Zarudini i, između ostalog, držao komšiji, pogazivši mu žito. Eto zato sam se bojao da
je i ovce. Imao je i momka koji mu je pomagao u tim nam dova neće biti kabul kod Boga.”

55
Ismail Nezirović | NAUKA I TEHNIKA

Pet najviše čuvanih lokacija na planeti


Neka područja se smatraju toliko bitnima da ih štite impresivne mjere sigurnosti koje često daju čuvarima
ovlaštenja da protiv uljeza koriste smrtonosnu silu bez upozorenja. Na ovoj listi smo izdvojili nekoliko lokacija
koje se smatraju najskrivenijim od očiju javnosti.
2. Area 51 (Zona 51), SAD
1. Mezhgorye, Rusija
Zona 51 je poznata po tajnovitosti koja je okru-
Mezhgorye žuje i bez ikakve sumnje uključena u američka tajna
je masivno ru- vazduhoplovna istraživanja, što je zajedno s nekoliko
sko supertajno prijava o NLO-ima rezultiralo da Zona 51 dođe u sam
podzemno po- centar interesa ufologa i ljubitelja konspiracionih te-
strojenje koje se orija. Locirana pored jezera Groom, Zona 51 je velika
nalazi na plani- tajna vojna baza u kojoj se razvijaju i testiraju ek-
ni Yamantau. sperimentalni avioni i napredni sistemi naoružanja.
Glasine kruže Ovaj prostor nije ucrtan
da je ruska voj- u američke civilne navi-
na aktivnost u gacione mape a štite ga
ovoj oblasti po- čuvari naoružani auto-
vezana s tako- matskim oružjem ovla-
zvanom “Mrtvom rukom”, komandnim i kontrolnim šteni da protiv uljeza na
sistemom upravljanja ruskim strateškim projektilima licu mjesta koriste smr-
za učinkovitu nuklearnu odmazdu. tonosnu silu.

3. Centar za urgentne operacije Mount Weather, , SAD


Na samo sedamdeset kilometara od Vašingtona nalazi se jedna od najtajnovitijih podzemnih vojnih baza.
Locirana duboko u unutrašnjosti planine pored ruralnog gradića Bluemont, Mount Weather je praktično čitav grad
skriven pod zemljom. Prema na-
vodima ovo postrojenje između
ostalog čine privatni apartma-
ni, ulice s trotoarima, kafeterije
i bolnice, uredske zgrade, tran-
sportacioni sistemi i slično. Baza
ima i vlastitu elektrocentralu i
jezero u kojem se nakupljaju
podzemni izvori pitke vode. U
slučaju nuklearnog rata ili slične
kataklizme američki Predsjednik
će sa svojim kabinetom biti tre-
nutno izmješten na ovu lokaciju.
4. Metro-2, Rusija
Metro-2 je tajni podzemni metro koji je ukopan ispod javnog moskovskog me-
troa. Prema glasinama ima četiri linije i u nekim tačkama doseže dubinu od dvije
stotine metara povezujući lokacije od ruskog nacionalnog interesa među kojima
su i sjedište FSB-a, Kremlin, vladin aerodrom Vnukovo-2 te tajni podzemni grad
Ramenki. Ova nevjerovatna podzemna mreža datira još iz kasnih četrdesetih
godina prošlog vijeka a dao ju je sagraditi sam Staljin za slučaj nuklearnog napa-
da. O Metro-2 se ništa nije znalo sve do 1994. kada je grupa urbanih istraživača
kopajući bez saglasnosti moskovskih vlasti sasvim slučajno nabasala na njega.

56
LifeStaw
5. RAF Menwith Hill, – slamčica života za treće zemlje
Velika Britanija Alarmantna je činjenica da da-
nas više od jedne milijarde ljudi,
šestina sveukupne ljudske popula-
cije na planeti, nema pristup čistim
izvorima vode. Više od polovine te
skupine trenutno boluje od zaraza
uzrokovanih konzumiranjem prlja-
ve vode od čega će ih svakog dana
preko 6.000 izgubiti život. Prema
ovim pokazateljima jasno je da
ra, što je količina vode za piće koju
intervencija koja bi ovoj populaciji
jedna osoba treba za godinu dana.
omogućila čistu vodu ima poten-
Izuzetno dobre rezultate pokazuje
cijal da spriječi umiranje miliona.
kod eliminisanja bakterija koje za-
Izum zvan Slamčice života (Life- ražavaju vodu kao što su Salmone-
Straw) može postati otkriće koje je la, Enterokokus, Stafilokokus, E. koli
spasilo najveći broj ljudskih života i druge, čime se suzbijaju epidemije
u cjelokupnoj historiji. Slamčica dizenterije, kolere, dijareje i ostalih
je duga 25cm, dijametra 29mm i bolesti istih uzročnika. Slamčica u

zapravo je plastična cijev s filte- sebi sadrži patentirani visokoefek-


rom koja košta svega oko 3 USD. tivni dezinfikacioni materijal PDR
Za razliku od dosadašnjih sistema (PuroTech Disinfecting Resin) koji
RAF Menwith Hill je prvenstve- za pročišćavanje vode koji su sku- pri kontaktu ubija bakterije i iz vode
no znan kao kolijevka čuvenog pi i zahtijevaju struju, održavanje, filtrira sve čestice veće od petna-
Echelon-sistema za elektronsko rezervne dijelove i slično, Slamčica est mikrona. Ugrađene kompo-
prisluškivanje. Ova špijunska baza života po prvi put nudi praktičan i nente aktivnog karbona efikasno
pored mjesta Harrogate u Sjever- realan način spasa desetine milio- uništavaju sve poznate parazitske
nom Jorkširu je zapravo najveća na ljudi svake godine. nametnike. Time voda postaje si-
elektronska obavještajna stanica
Slamčica života je dakle jeftini gurna za piće jer slamčica uklanja
na svijetu. Već nekoliko desetljeća
lični filter za vodu s kapacitetom iz vode 99,9999% vodenih bakterija,
Menwith Hill obezbjeđuje komu-
pročišćavanja sedam stotina lita- 99,99% virusa i 99,9% parazita.
nikacionu i obavještajnu podrš-
ku Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Slamčica života ne treba stru-
Američkim Državama kao ključni ju niti rezervne dijelove, mogu je
element mreže globalnog prisluš- koristiti i odrasli i djeca. Ukoliko bi
kivanja. Prema nekim izvorima u se kontinuirano preko ove slamčice
ovoj bazi se pored sofisticiranog konzumirala morska voda, kapaci-
nadzora i analize svih planetarnih tet trajanja bi se smanjio na tri sto-
komunikacija odvijaju i druge aktiv- tine pedeset litara. Slamčica života
nosti kao što je elektronsko dešifri- nema mogućnost da filtrira vodu
ranje zaštićenih poruka i hakiranje zagađenu arsenikom, željezom,
računarskih kodova. floridima i teškim metalima.

57
Edin Topčić | PRIČA

Dva daha
“Oni sretni – ko su sretni!? (...) I oni prvi – uvijek prvi!”
(el-Vakia, 8–10)

O
svanulo je zlaćano jutro. Brda su se već žarila jer on mahsuz ostaje preko noći i čeka zoru da mu
od sunca koje samo što nije izvirilo iza njemu pravi džemat.
tako dragih i poznatih planina. Za ovih nekoliko mjeseci nesanica im je omogućila
Nije više želio ostati tamo gdje su ga poslali. Pogo- da S. ovlada arapskim pismom i tedžvidom, i sad već
tovo ne kad su mu rekli da doktori više ne mogu učiniti dosta dobro uči Kur’an.
ništa. Nazifu je bilo dosta onih nesretnih ljudi i žohara. “Eh, moj dedo, prvu hatmu koju proučim tebi ću
Mislio je, u početku, da su oni isti kao i on, to jest pokloniti!”, rekao mu je jednom S.
da je on isti kao i oni, ali ubrzo je na mnogima od njih “Ne, moj sinko! Prvu pokloni sebi jer takav je adet,
primijetio strah i očaj radi onoga što ih očekuje. Njemu a poslije neka bude kako Allah, dž. š., odredi!”, rekao
bi zbog toga njih bilo žao i on bi se skoro zbog njih mu je dedo i pomilova ga po kosi.
rasplakao.
Kad nisu učili Knjigu, vodili su duge razgovore.
Žohari su mu se, opet, nekako činili najzadovoljniji.
Oni su igrali vječnu igru skrivača s medicinskim se- “Piše, dedo, u jednoj knjizi da su sve porodice sretne
strama koje su ih, uz riječi: “Ih! Bože sačuvaj!”, špricale na isti način, a svaka je nesretna na svoj! Meni to zvuči
kojekakvim sprejevima. nekako istinito?”, reče jednom S.

Oni su mu djelovali sretno. “Nemoj biti tako siguran! Postoje ljudi koji imaju sve,
a opet su nesretni i nekako prazni iznutra, ali postoje i
Sada je očekivao izlazak sunca. Bolest podnosi str- oni koji nemaju ništa, ali im je život ispunjen.”
pljivo i ne žali se na nju.
“Jest, moj dedo, ali mnogo sam priča čuo i nijedna
“Pa moje stanje je puno lakše no su to bile Ejubove, nije ista. Svako mi se čini poseban u svojoj nesreći!
a.s., muke!? Pa, ko sam ja da se žalim. Vidi kako mi Čak ovdje čovjek može biti nesretan radi puno sreće”,
je Allah, dž. š., dao puno lijepih stvari kako sam se našali se malo S.
razbolio!”
“Sreća je, sine moj, čudna stvar! Izvana se svima
Tako je mislio Nazif i sjetio se ovog sabah-namaza čini običnom, ali iznutra je ona posebna. Biti sretan je
sa svojim unukom S. stanje, hal, rekli bi stari. Sam si rekao da ima ljudi koji
Kako se razbolio, S. je počeo klanjati i svaku noć imaju sve, ali oni su duboko nesretni, toliko da dižu
provodi s njim. Posebno su mu dragi sabah-namazi, ruku na sebe.”

58
Dedo se tada malo pridiže, približi se njegovom licu “Mili moji”, reče im on, “uskoro će čas, osjećam to!”
kao da mu želi reći nešto povjerljivo: “Sretnih ljudi je Opet ga zapljusnuše valovi riječi koji ga, tobože, pre-
malo, jer su to oni koji imaju samo jednu želju!” koriše što tako govori jer još uvijek postoji nada da će
“A koja je to dedo?” se oporaviti.
“Želja da je Allah s njima zadovoljan!” “Ne, slušajte me!”, reče , “To nije uopće važno. Važ-
Dedo se veselio što je zapalio srce svome S. i sad no je ono što vam želim reći.
mu ono gori i svijetli. Kao što nit daje da sijalica svijetli,
Ljudi nisu tužni ili sretni radi onoga što im se desi
tako mu sad ono osvjetljava put koji mu je dotad bio
nego radi toga kako to dožive. Allah, dž. š., nam je dao
mračan i pun prepreka.
da budemo nezahvalni pa nas ništa ne može zadovolji-
Ma i sad mu je takav, samo što je osvijetljen i može
ti, a kad nam uzme, obuzima nas očaj. Allah, dž. š., nam
da se divi onome što vidi uz taj put – njegovim zna-
je dao i da budemo od onih koji Mu puno zahvaljuju pa
cima i krajolicima, i licima koja su ozarena radi sreće
približavanja Onome Koji, kad Mu mi idemo hodajući, nekako pronađemo sreću u svemu što nas snađe, bilo
On prema nama trči. Dedo je tako mislio i, dok je sunce ono dobro ili zlo. Evo, ova moja bolest. Pa ona je bila
izlazilo, on je tonuo u san. sebeb da se okupimo i ponovo zbližimo.
Lagana ugodna toplina na dedinom licu ga je pro- Allah nam je poručio da On ne opterećuje preko
budila. Sanjao je neke ljepotice kako ga miluju po licu mjere i neka vas to uvijek vodi i čuva. Spoznaja o tome
i sve je bilo nekako okupano svjetlošću. Na kraju se dat će vam snage da osaburite i da pronađete dobro u
lagano povlačio iz te svjetlosti i od svega ostadoše
onome što se čini da je loše za vas.
samo otvorena vrata iz kojih su se u tmine pružali
zraci svjetlosti. A dobro čovjeka čini istinski sretnim.”
Nazif se smiješio u snu. Smiješio se i dok se budio. Svi u sobi su plakali. Voljeli su svi svoga dedu i on je
Lagano je otvorio oči i vidio da je njegova porodica volio njih. Nisu to bile suze tuge niti sreće nego suze
tu. Tu je bila njegova žena i njegova djeca, tu su bila i rastanka. Iako su bili i tužni što ih dedo napušta, bili su
unučad ( i S.) i praunučad. Bio je tu još jedan Dedo koji
i sretni jer je njegov život bio njima primjer kako treba
je samo šutke sjedio i smješkao mu se.
živjeti i nositi se sa životom.
On shvati u tome trenutku da ovaj dunja liči na veli-
ku bolnicu, s tom razlikom što su zidovi teže dokučivi. Ostaje nada da će se opet sresti lica čistih i bijelih
na mjestu koje je obećano vjernicima.
Dunja je pun bolesnika koji u očajanju leže i če-
kaju svoj kraj. Tu su i sestre koje one koji su istinski Onaj drugi dedo, Dedo u bijelom, opet nešto naiša-
zadovoljni doživljavaju kao žohare, a oni jedini znaju reti Nazifu. To nešto samo on je razumio.
šta hoće i čemu teže. Rijetki su oni koji su zdravi u toj
Nazif još jednom pogleda po svojoj porodici koja je
bolnici...
njegov život ispunila srećom, zaklopi oči i u dva po-
Nazif nazva selam i upita ih jesu li dugo čekali da se
sljednja daha ispusti:
probudi. Zapljusnuše ga, kao što obalu zapljusnu laga-
ni ugodni valovi, odgovori njegove porodice, a krajičkom Ešhedu en lā ilahe illallāh, ve ešhedu enne Muha-
oka gledao je i Dedu koji mu je lagano kimnuo glavom. mmeden resulullāh...

59
Dr. Merima Čamo | GRADOVI

Breza
“Gradić u srednjoj Bosni sa pet, šest hiljada stanovnika. Priljubljen uz
desnu obalu rječice Stavlje, koja se Brezi iza leđa ubrzo ulijeva u Bosnu.
Gledano iz ptičije perspektive mjesto kao da je biserjem prosuto na zeleni
sag pitomog okoliša. Zaspalu ljepotu ovaj gradić mirišljavog imena breze
duguje, čini se, sjaju slikovnica i misteriozne zgode bajki nad kojima bdiju
dječija mašta i radoznali duh nevinih.”
(E. Bajtal)

I
ako o nastanku i razvoju Breze nema dovoljno čija eksploatacija postaje najznačajnija privredna ak-
pisanih tragova, artefakti pronađeni u radijusu tivnost brezanskog kraja. Otvaranje prvih rudokopa i
od oko pet kilometara od njenog centra upućuju obdjelavanje mrkog uglja inicirali su izgradnju Koloni-
na važnost ovog planinskog mjesta posebno u antič- je, logističkog kompleksa za realiziranje narastajućih
kom i srednjovjekovnom periodu. Breza se u literaturi potreba rudnika koja će za nekoliko godina prerasti u
nominira kao ilirsko – plemenski centar Desitijata koji
Donju i Gornju koloniju.
procesom romanizacije dobiva određena municipalna
prava. Pri tome dolazi do akulturacijskog previranja u Kolonije su obuhvatale dvanaest prizemnih zgrada
kojem prevalira socijalno-kulturološki korpus rimskog s nekoliko porodičnih stanova, kao i stambene zgrade
civilizatora. Ostaci rimske bazilike, nadgrobni natpisi, za činovnike u Jasikama.
djelići slavenske keramike s češljastim ornamentom,
Nedugo zatim gradi se rudnička bolnica, pošta,
kao i mnogobrojni stećci, umnogome olakšavaju ra-
zumijevanje historije Breze. osnovna škola, kasina i zgrada direkcije. Nakon uspješ-
nog kaptiranja vrela Banjevac rješava se do tada go-
Njeni ruralni ogranci baštine zadužbine iz osman-
ruće pitanje obezbjeđenja pitke vode. Poznato naselje
skog perioda koje nose epitet najstarijih u Bosni i Her-
Trokuće podiže se 1914. godine a čine ga tri stambene
cegovini. Među njima se izdvaja džamija u Podgori i
potkupolna džamija u mjestu Smailbegovići. Proces zgrade s ukupno deset dvosobnih i dvanaest jedno-
preobražaja Breze iz naturalnog u predurbani ambijent sobnih stanova.
bio je različitog intenziteta. Ono što se čini izvjesnim, U jednom referatu iz 1937. godine razvoj Breze je
bar po navodima savremenih historiografa, je da Breza postavljen u kontekst višedecenijskog postojanja rud-
u moderno doba ulazi kao sredina s preovladavajućim nika čija se prostorna i privredna interakcija odrazila u
ruralnim obilježjima, kako po broju stanovnika i funkciji
lokocesiji Breze iz malog mjesta sa šest kuća u varoš,
tako i načinu života koji se u njoj vodio.
mali gradić sa sedamdeset tri državne i šezdeset jed-
nom privatnom kućom u kojima stanuje 1.020 osoba.
Brezansko blago – U periodu između dva svjetska rata na širem pro-
ugljeni majdan storu Breze se gradi Nova kolonija (Sutješko polje),
Ubrzana gradacija ovog naselja, a gotovo uporedo se šire i prethodne dvije. Mada su
smještenog u centralnom dijelu ovi podaci donekle osporavani kasnijim izvještajima
Bosne i Hercegovine, datira od o građevinskim djelatnostima vezanim za rudnik, či-
1907. godine kada se na ovom njenica je da Breza u naznačenom razdoblju poprima
području locira ugljeni majdan karakteristike urbanog naselja.

60
Socijalistička etapa Jedna od najvećih
razvoja Breze džamija na Balkanu
Tokom pedesetih godina prošlog stoljeća socija- Agresija na Bosnu i Hercegovinu je u jednom mahu
destruirala snažan urbani sistem građen gotovo jed-
listička doktrina se na različite načine pretvarala u
no stoljeće. Postratni razvoj Breza zasniva na građe-
praksu ovladavanja, stapanja, proširivanja i moderni-
vinskoj, metaloprerađivačkoj i tekstilnoj industriji uz
ziranja postojećih naseljskih cjelina. Ove poratne ra- permanentan podsticaj turističke djelatnosti koja se
zvojne tendencije svoju zadovoljštinu dobivaju i u Brezi sve više orijentira ka promoviranju prirodnih potenci-
kroz ambiciozno osmišljen regulaciono-urbanistički jala i unapređenju istih kroz razvoj lovnog, ribolovnog,
plan rudnika koji se odnosio isključivo na stambenu izletničkog i seoskog turizma. Naravno, najznačajniji
problematiku. U narednih deset godina gotovo u cije- resurs u rehabilitaciji urbanog tkiva su rezerve mrkog
ugalja čija eksploatacija i dalje čini jednu od primarnih
loj regiji bio je primjetan urbanistički progres. Neka-
privrednih aktivnosti Breze.
dašnja bosanskohercegovačka varoš postaje bogatija
Pored toga, Breza je, zahvaljujući namjenskim in-
za nekoliko novih stambenih naselja poput onih na
vesticijama i odgovarajućoj prostornoj dispoziciji, pri-
Sutješkom polju, na području Mahale, Bulbulušićima, skrbila novo počasno obilježje. U središtu ovog naselja
Goruši i tako dalje. situirana je jedna od najvećih džamija na Balkanu čija
Nadalje, podignuti su novi, renovirani i dograđeni će svjetla uskoro razasuti zlatan snop preko čitavog
ranije podignuti objekti od društvenog i kulturnog zna- brezanskog kraja, zeničko-dobojske regije i dalje, mno-
go dalje.
čaja kao što su bolnica, osnovne škole, gradska bibli-
oteka, dom fizičke kulture, planinarski dom i bioskop.
Dio općinskih sredstava usmjeren je na asfaltiranje i Bilješke:
proširivanje ulica, postavljanje gradske rasvjete, iz- Bajtal, Esad, “Jedna obična priča o običnom bo-
gradnju komunalne mreže te na ostalu neophodnu in- sanskom gradiću: Kad Breza zamiriše mirom”,
1995; dostupno na internet stranici pristuplje-
frastrukturu za nesmetano funkcionisanje naselja. Sve
noj 11. 01. 2010. godine: http://209.85.135.132/
do početka devedesetih godina okosnicu brezanske
search?q=cache:JOdD39TeVXMJ:www.aimpress.ch/
privrede kontinuirano je jačao pozitivan poslovni bilans dyn/pubs/archive/data/199511/51108-003-pubs-
preduzeća iz oblasti rudarstva (“Breza”), metalopri- sar.htm+www.aimpress.ch/dyn/,+breza&cd=1&hl=
vrede (“Strojni”), građevinarstva (“Sretno”), zanatstva bs&ct=clnk&gl=ba&client=firefox-a
(“Elektroterma”), tekstilne industrije (“Bretex”), trgovi- Grupa autora, Monografija Rudnik Breza 1907–2007,
ne (“Udarnik”, “Velepromet”) i ugostiteljstva (“Breza”). Rudnik, Breza, 2007.

61
Doc. RS homeopat i fitoterapeut Suad Šendelj | ZDRAVLJE

Bolesti
organa za mokrenje

N
amjenska funkcija organa za mokrenje je pro- i podmuklim bolom u predjelu bubrega te s temperatu-
čišćavanje krvi i izlučivanje mokraće. Centralni rom. Mokraća je tamna, ponekad krvava, a njeno izlu-
organ ovog sistema, bubreg, pročišćava krv i čivanje smanjeno. Javljaju se i otoci zbog nakupljanja
izlučuje mokraću dok ostali služe kao odvodni putevi. tečnosti, koji su isprva vidljivi samo ujutro. Na početku
U ovaj sistem spadaju: bubrezi, mokraćovod, mokraćni bolesti treba izbjegavati unos vode i hrane. Izbor bilja
mjehur i mokraćna cijev. Kod muškaraca se u ovaj za liječenje nije veliki, jer malo je takvoga bilja koje ne
sistem još ubraja i prostata. nadražuje tkivo bubrega. Možda je upotreba ljekovitog
Bubrezi su paran organ težak 120–200 grama, koji bilja u ovom slučaju kontraproduktivna. Obavezan je
svojim oblikom podsjećaju na zrno graha. Razlikuje- nadzor ljekara i upotreba lijekova koje on propiše. Za
mo desni i lijevi, koji su simetrično postavljeni s obje vrijeme trajanja bolesti ne uzimati: bijeli kristalni še-
strane kičmenog stuba u slabinskim ložama. Desni ćer, meso u bilo kojem obliku, jake začine, bijeli hljeb,
bubreg je nešto niže postavljen u odnosu na lijevi. čokoladu i kiselu hranu.
Također, bubrezi kod žena su postavljeni niže nego
kod muškaraca. Kroz oba bubrega protječe 0,7–1,2 Hronična upala bubrega
litra krvi u minuti. Količina krvi koja prođe kroz bu-
brege za dvadeset četiri sata je otprilike 1.500 litara a Hronična upala bubrega je bolest koja ima različit
iz te količine za isto vrijeme izluči se prosječno 1.500 tok i intenzitet, a nastaje naravno iz akutne upale, što
ccm mokraće. Ova količina se može povećati na 2.500 je loš kompromis bolesti i organizma. Znaci (simptomi)
ccm ili, u nekim slučajevima, smanjiti na 400–500 ccm. bolesti su različiti s obzirom na različit tok bolesti. Od
Mokraća o kojoj govorimo je koncentrirani rastvor soli prvih znakova akutne, pa do izrazitih znakova hronič-
u vodi i ima slabo kiselu do neutralnu reakciju. Zdravi ne upale, može proći petnaest do dvadeset godina.
bubrezi ne izlučuju mokraću koja sadrži bjelančevine. Najraniji znak poremećene funkcije bubrega je često
mokrenje noću koje prekida san. Temperatura se po-
vremeno povisi, a prisutni su tupi, neodređeni bolovi u
Akutna upala bubrega leđima s glavoboljama i povišenim krvnim pritiskom.
Ovakva upala bubrega obično je posljedica zaraze Bolesnici su žućkasto-blijede boje kože s osjećajem
uzročnicima gnojenja koji se pojave u bubrezima na- da ih sve boli. Vremenom dolazi do blage, ili izražene
kon drugih bolesti, kao što su upale krajnika, pluća i anemije (slabokrvnosti) i pada imuniteta organizma.
slično. Bakterija E.Colli isto tako je sve češći uzročnik Otjecanje (edemi) je znak daljnjeg slabljenja bubrega.
upale bubrega i ona je postala svakodnevnica, što opet Nema nekog pravila, jer kod nekih nema svih nabro-
ukazuje na ozbiljan pad jačine imunološkog sistema. janih simptoma, ili postoje samo neki od njih i javljaju
Nažalost, nekada i upotreba pojedinih lijekova bude se povremeno u slabijem obliku. Kod drugih bolest
krivac za nastanak bolesti bubrega. Bolest je teška i napreduje, simptomi su izraženi i na njima se primijete
ozbiljna. Bolesnik je umoran, bez apetita, s glavoboljom promjene izazvane bolešću.

62
Za razliku od akutne upale bubrega, kod hronične O uzroku nastajanja ne vrijedi polemisati, ali vrijedi
upale ljekovito bilje je više nego preporučljivo. Može spomenuti moguće faktore:
spriječiti nadolazeće komplikacije i dugoročno odložiti
Calcium
slabljenje funkcije bubrega.
preveliki unos mlijeka i mliječnih proizvoda u orga-
Recept
nizam s mogućnošću poremećenog metabolizma
Predložit ću vam izuzetnu kombinaciju bilja čiji se
pozitivni učinci nekada mogu nazvati pravim malim veliki unos vitamina D (preko 7.000 IU dnevno )
čudom i koju niko ko ima hroničnu upalu bubrega ne neke od bolesti kao što su: sarkoidoza, bolesti štitne
bi trebao zanemariti . žlijezde i slično
preslica 10 grama oslabljen rad bubrega
kopriva 10 grama
troskot 10 grama Oksalati
bokvica 10 grama veliki unos oksalata (špinat, peršun, orasi)
kantarion 10 grama
operativni zahvati na crijevima
Čaj se mora spremati na opisani način zbog dobi-
vanja što veće količine kremične kiseline. Mokraćna kiselina

Jedan prstohvat mješavine preliti s 125 grama pro- giht – moguć nastanak kamenca zbog liječenja bo-
vrele vode i ostaviti da stoji deset minuta. Procijediti u lesti takozvanim urikozuričnim sredstvima
jedan veći sud, a na talog čaja još jednom sipati dvije leukemija, limfomi i tako dalje
šolje vruće vode i kuhati deset minuta. Tako skuhan
čaj procijediti u isti sud čime će se obje tekućine izmi-
ješati. Piti ga hladnog ujutro na prazan stomak, prije Stečene ili urođene
ručka i uvečer prije spavanja. Uzima se tri sedmice. anomalije bubrega
Primjenjivati tri do četiri puta u godini, ali s prekidima
od najmanje 40 dana. Na kraju, pored svih iznesenih teorija, ne može se
reći šta je zapravo istinski uzrok nastanka kamenca.
Kao i kod akutne bolesti bubrega,i kod hronične je
oslonac dijeta. Hrana koju unosimo u organizam di- Treba znati da organizam koji jednom stvori kame-
rektno utječe na rad bubrega i njihovo opterećenje. nac ima tendenciju konstantnog stvaranja kamena-
Redukujte unos soli u organizam, smanjite unos mesa ca. Nerijetko već formirani kamenac ne daje nikakve
i proizvoda od bijelog šećera. Alkoholna pića loše utječu simptome, to jest ne stvara probleme. Dok se kamenac
na čitav organizam, pa tako i na bubrege, i najbolje je ne pokrene i ne zaglavi, kod većine takvih bolesnika
ne uzimati ih. javlja se samo tup bol i pritisak u krstima, napet tr-
Vitamini: E, A i F, kao i Holin, pomoći će u jačanju i buh, slabost, a rijetko kada povraćanje. Ako kamen
odbrani organizma. Od minerala koristan je magnezij. izaziva opstrukciju, javljaju se kolike, a mogu se javiti
hematurija (krv u mokraći) i infekcija. Da bi se kamenac
Kamenac iz bubrega mogao istisnuti do mjehura, ne smije biti
veći od zrna bibera ili četiri milimetra. Sve što prelazi
i pijesak bubrega ovu veličinu, zahtijeva ljekarsku intervenciju. Zanimlji-
Bubrežni pijesak i kamenac česta je anomalija od ve su tvrdnje mnogih da imaju sredstva za topljenje
koje pate milioni ljudi. Kamenci se stvaraju obično u
kamenaca u bubregu. Šta reći? Istovremeno žalosna
jednom bubregu i različite su veličine, ali mogu da se
i smiješna situacija. Kalkulusi su čudno formirani s
stvore u oba bubrega u većem broju. Uistinu, u većini
bezbroj oštrih vrhova koji zasijecaju kanale. Nikada
slučajeva se ne zna zašto se stvaraju kamenci. Teorija
je dosta, ali nijedna nema dobro uporište. Tvorevine se ne treba dozvoliti pokušaje izbacivanja kamenaca
razlikuju po sastavu: (1) preko polovine kalkulusa (ka- pomoćnim sredstvima ako njegova veličina prelazi
menaca) sastavljeno je od kalcijoksalata ili mješavine četiri milimetra. U protivnom, rizik je veliki (krvarenja,
kalcij oksalata i fosfata, (2) amonij-magnezij fosfatni infekcije, hidronefroza). Teorije i lijekovi za topljenje
kamenci i (3) cistin. kamenaca ne vrijede spomena, zaboravite.

63
64
00