You are on page 1of 68

P O R O D I Č N I M A G A Z I N • GODINA II • BROJ 15 MART 2010 • ISSN 1840-0930 • CIJENA: 3 KM

PEJGAMBER
alejhi selam
Šefaat ja Resulallah
Šefaat ja Nebijjallah
Šefaat ja Habiballah
UREDNIK
P O R O D I Č N I M A G A Z I N • GODINA II • BROJ 15 MART 2010 • ISSN 1840-0930 • CIJENA: 3 KM
Pejgamber, a.s. – vrelo upute i sreće
Rebiu’l-evvel je mjesec kome je pripala čast da se u njemu rodi Alla-
hov Miljenik, sallallahu alejhi ve sellem. Mi u Bosni već tradicionalno
obilježavamo njegovo rođenje. Njemu u čast učimo stihove mevlud-i
šerifa i donosimo na njega salavate. Okupljamo se sa svojim rođacima,
komšijama i prijateljima, iskazujući svoje veselje zbog Muhammedo-
vog, a.s., rođenja. Ebu Musa ez-Zerhuni je sanjao Vjerovjesnika, a.s., i
spomenuo mu ono što ljudi praktikuju od postavljanja sofri povodom

PEJGAMBER mevluda, pa mu je Poslanik, a.s., na snu, odgovorio: “Ko se raduje nama

alejhi selam i mi se radujemo njemu.”

Mnogi ljudi su ga opisali, i mnoge generacije će ga još opisivati, ističući


SEMERK AND njegove vrline. Međutim, najljepši opis dao je njegov Stvoritelj. U Kur’anu
PORODIČNI MAGAZIN za njega, između ostalog, kaže da mu je objavio Knjigu i mudrost i da je
poučen onome što nije znao. Kaže i da ljudi neće biti kažnjeni sve dok
Udruženje SEMERKAND
14. MAJA 92 br. 14
je on, sallallahu alejhi ve sellem, među njima. Zatim kaže da ga je Allah
Ilidža / Sarajevo pomogao kad su ga nevjernici protjerali, da je on uho koje samo dobro
Tel/Fax: +387 33 624 883
. sluša, da mu je teško što vjernici na muke udaraju i da jedva čeka da ljudi
ISSN 1840-0930
krenu pravim putem te da je prema vjernicima blag i milostiv.
Za izdavača
ZLATAN NEZIROVIĆ
Muhammed, a.s., za dostavljanje poslanice ne traži nagradu. On je
iskreni rob koji je noću proputovao iz Mesdžidu’l-harama do Mesdžidu’l-
Glavni i odgovorni urednik
NEDŽAD ĆEMAN aksaa. On je milost svim svjetovima. Džibril mu je dostavio Kur’an na
njegovo srce.
Redakcija
Dr. hfz. DžEMAIL IBRANOVIĆ
Dr. ALMIR FATIĆ Vjerovjesnik, a.s., je vjernicima preči od samih njih, a njegove supruge
Dr. MERIMA ČAMO
MEHMED ĆEMAN su njihove majke. On je divan uzor i pečat svih vjerovjesnika. On poziva
EDIN TOPČIĆ
Allahu s Njegovom dozvolom i on je svjetiljka koja sija.
Tehničko uređenje
MUHAMED MULAOSMANOVIĆ Allah i meleki donose na njega salavate. On traži oprosta za vjernike
Lektor i vjernice. On ne govori po hiru svome, nego je to Objava koja mu se
ALDINA ADEMOVIĆ
dostavlja. Njegovo srce nije poreklo to što je vidjelo, i njegov pogled nije
Distribucija
MIRZA PAŠIĆ skrenuo, niti je prekoračio.
061 803 014

Ahmed Muhammed Mustafa, a.s., je najljepše ćudi. Njegov Gospodar


će mu dati, pa će on zadovoljan biti. Njegova prsa su prostranim učinjena
Cijena:
BiH: 3 KM
i breme koje mu je leđa tištilo je s njega skinuto. Spomen na njega je
Turska: 4 YTL
Hrvatska: 15 Kn visoko uzdignut. Njemu su data mnoga dobra.
Crna Gora: 2 EUR
Srbija:
Europa:
2
3
EUR
EUR
Na nama je da našeg dragog Pejgambera volimo, da se na njeg ugle-
Švajcarska: 4 CHF
USA: 5 USD damo, da čuvamo njegove sunnete, da pijemo s vrela njegove upute kako
Štampa: Bemust, Sarajevo bi pili s njegovog Kevser-vrela, da učimo o njemu svoje porodice te da ga
www.bemust.ba
naše porodice zavole i da zavole njegovu porodicu (ehl-i bejt).
Redakcija zadržava pravo
dorade objavljenih materijala. Ime lijepo, i sam, lijep je Muhammed. Mevlud-i šerif mubarek olsun.
Poslani materijali se ne vraćaju nazad.
Magazin ne preuzima odgovornost
za sadržaj i tačnost objavljenih reklama. urednik@semerkand.com.ba
SADRŽAJ SEMERKANDMART 2010
UVODNA RIJEČ HIZMET
Sejjid Mehmed Sāki Erol
4
TEMA MUHAMMED a.s. - DIVNI UZOR
Dr. Almir Fatić
6
PEJGAMBER a.s. - VRELO UPUTE
Dr. hfz. Džemail Ibranović
12
POVJERENJE (EMANET)
Imam el-Gazali
14
HAJATU´S - SAHABE
16

12
El-Kandehlevi
Pejgamber a.s.
- vrelo upute
VRIJEDNOSTI DŽUME NAMAZA
Sejjid Muhamed Alevi el-Haseni
19
SURA EL-KĀRI‘A
Ibn Adžibe el-Haseni
20
FEJDU´L - KADIR
Allame el-Munavi
22
ALLAHOVA LIJEPA IMENA
Rifet Šahinović
24
MUDROST KADERA
Ali Tantavi
27
HILJADU I JEDNA KAP 28

36
PISMO PRIJATELJU
30
Džennet je pod Imam Rabbani, k.s.

majčinim nogama GOVOR STANJA 32


SKRUŠENI I SKRUŠENE
Emina Ćeman
34
DŽENNET JE POD MAJČINIM NOGAMA
Almedina Tulić
36
KOCKA – PLOD (NE)USPJEHA
Sumedin Kobilica
38
EBU HANIFE 40
ISTANBUL JE OSVOJEN
Mehmed Ćeman
42
MUVEKKITOVE ZANIMLjIVOSTI 46

40 Ebu
Hanife
ZNAČAJ I UPOTREBA BOJE U ISLAMU
Erol Zubčević
MALI GRAD, VELIKI GRAD, GLAVNI GRAD
48
50
Sevret Mehmedćehajić
HAZRETI MERJEMA – ISAOVO ROĐENJE 52
“VEČER KUR’ANA I DŽEMATA”
M. Mešić
54
NAUKA I TEHNIKA
Ismail Nezirović
56
NOĆ U GRADU
Edin Topčić
58
VAREŠ
60
42
Dr. Merima Čamo
Istanbul
je osvojen
UPALA MOKRAĆNOG MJEHURA (CYSTITIS)
Suad Šendelj
62
Sejjid Mehmed Sāki Erol| UVODNA RIJEČ

Hizmet
je natjecanje u nošenju
zastave dobročinstva
N
aša čista vjera temelji se Zbog spomenutih i drugih ra- čistoga srca traže istinu i vode ih
na dva svijetla stuba – zloga vjernikove materijalne mo- u zabludu.
imanu i ihsanu. Ihsan je gućnosti, snaga i život postali su Uvijek su postojale velike sku-
činjenje dobrih djela i rad hajirli i nedovoljni za učenje, istraživanje i pine ljudi koji su tragali za istinom
korisnih poslova. U islamu korisni usvajanje znanja o islamu, islam- i slušali svakoga ko se predstavlja
poslovi nisu samo, kao što većina skim propisima i realnim istinama učenim. Takvih je mnogo i danas,
muslimana misli, obavljanje nama- (hakikat). Ako na to dodamo i činje- pa, možda i mnogo više nego ra-
za, post, davanje zekata i obavljanje nicu razvoja i atomiziranja nauke nije. Zato je velika odgovornost, ali
hadža. na mnogobrojne naučne discipline, i grijeh, prepustiti dobronamjerne
Jedna od veoma važnih zapo- sasvim je razumljivo da je sve to ljude neznalicama i zlonamjernim
vijedi našeg uzvišenog Gospodara ograničilo vjernikovo istraživanje i smutljivcima.
odnosi se na naše učenje i pouča- učenje o islamu. Dvije osobenosti islamskog po-
vanje drugih; podsticanje i upućiva- Istina je da su islamske nauke imanja života i pogleda na svijet
nje ljudi na ono što je dobro, lijepo i dominiraju u odnosu na ostale.
najčasnije nauke, međutim svaka
ispravno; objašnjavanje i predstav- Prvo, služenje čovjeku (hizmet)
od tih nauka zahtijeva temeljno
ljanje istina islama na jednostavan islam postavlja kao princip vjere,
istraživanje i usavršavanje. Zbog
i lahak način. Ova dužnost ima po- i drugo, islam se obraća cijelom
toga se osjeća potreba za djelima,
sebnu vrijednost i težinu u našem čovječanstvu. Budući da je uzviše-
savjetima i predavanjima istinskih
vremenu. ni Gospodar odabrao čovjeka
učenjaka (alim) u kojima su predo-
To je zbog činjenice što se u na- među ostalim stvorenjima,
čene realnosti vjere (hakikat), ra-
šem vremenu smanjio broj onih učinio ga najčasnijim stvo-
zlučena istina od neistine, ukazano renjem i podredio mu sve
koji znaju bit, srž i stvarni smisao na prioritete u odnosu na spored-
vjere islama, s jedne, i što se pove- stvoreno u službi, u tom
nosti i slično. slučaju svaka stvar i
ćao broj neznalica koji nisu svjesni
svoga neznanja i nesretnika koji Odgovoriti potrebama ljudi naj- svaki hizmet trebaju
smišljeno izvrću istine islama, veća je obaveza učenjaka. Na mje- biti zbog čovjeka –
prikazivajući ih nedostatnim i be- stu gdje učenjaci šute ili ne ispu- cijelog čovječan-
smislenim, s druge strane. Pored njavaju svoju obavezu, neznalice i stva.
toga, granice čovjekovih potreba su, nesretnici koji se svjesno bore pro- Vjerovje-
tehničko-tehnološkim razvojem, tiv islama budu ohrabreni i počinju snici su sav
znatno povećane. Uz to su otežani podizati svoj glas. Neznalice koje se trud uložili u
i uvjeti života, mnogo više nego što prikazuju svijetu kao učenjaci od čovjekov po-
se pretpostavlja. pravoga puta odvraćaju ljude koji pravak, nad-

04
gradnju i sreću. Njihov trud i hizmet pozivati i tražiti da se čini dobro, vama. Uz trud koji smo uložili do-
bili su zbog cijelog čovječanstva. a od zla odvraćati – oni će šta žele sada nastojat ćemo da ovaj hizmet
To je zbog činjenice što je uzvišeni postići.” (Ali Imran, 104) bude još bolji, ljepši i napredniji.
Allah Gospodar svih svjetova, islam Prema tome, Allahovi prijatelji
– vjera cijelog čovječanstva i naš Jedna od dužnosti koja zauzima
koji su upotpunili duhovni odgoj i
plemeniti Poslanik, s.a.v.s. – milost cijeli život posvetili hizmetu ljudi- prvo mjesto u karavani ovog hiz-
svjetovima. Prema tome, musli- ma, kao nasljednici vjerovjesnikā, meta jeste hizmet Allahovim ro-
man je dužan činiti hizmet cijelom zauzimaju prvo mjesto među uče- bovima, uz nadu da će oni zavoljeti
čovječanstvu. njacima. Naši velikani su kazali da svoga Gospodara i da će On uzvi-
Hizmet, prije svega drugog, mora istinski hizmet ljudima mogu činiti šeni biti zadovoljan njima.
biti usmjeren prema čovjeku. Hiz- samo oni koji su se oslobodili duše
met i poimanje kojim se zapostav- koja je sklona zlu (nefs-i emmara). Od prvog broja našeg časopisa
lja čovjek neće biti od koristi ono- Kažemo da je hizmet osnova Semerkand svakoga mjeseca smo
me ko ga čini, niti drugim ljudima. svega, ali pod uvjetom da bude u se susretali u poglavlju “Uvodna
Čovjekovo stanje treba popraviti, granicama koje je odredio naš uzvi- riječ”. U narednom periodu u tom
čovjeka treba učiniti sretnim. šeni Gospodar i na način kojim je poglavlju ćete imati priliku susresti
Kada se razmotri čovjekov po- On uzvišeni zadovoljan. To je zbog
nekog drugog ko je od ljudi pera,
ložaj na ovome svijetu, primjećuje- činjenice što je On čovjekov Stvori-
mo njegovu relaciju i odnos prema telj i što je jasno definisao šta, kako ali će naše srce i dalje biti zajedno
Stvoritelju i njegov odnos prema i koliko mu je nešto potrebno. Svaki s vama.
ljudima. Ponos svijeta, naš pleme- oblik hizmeta kojim On nije zado- Hvala Allahu, Gospodaru svih
niti Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Najbo- voljan ne predstavlja hizmet čovje-
svjetova, koji nam je omogućio da
lji među ljudima je onaj ko najviše čanstvu, nego hezimet (“njegovo
koristi ljudima.” uništenje”). uspješno slijedimo Njegovu zapo-
vijed: “Povjerljive stvari dajte oni-
Ako pođemo od te činjenice, Islamsko vjerovanje će trajati
vjernik (mu’min) s jedne strane sve do Sudnjega dana, bez obzira ma koji su ih dostojni!” Naime, od
izvršava svoje dužnosti, a s druge na uvjete i stanja u kojima će se sljedećeg mjeseca ove stranice će
strane nastoji da istinske ljepote, naći čovječanstvo. To je zbog činje- preuzeti neko u čije pisanje imamo
koje lično doživljava, podijeli i s nice da je Allah uzvišeni zaštitnik puno povjerenje.
drugim ljudima, ne misleći samo Svoje vjere, islama. To što su neki
na sebe. Jer, uzvišeni Allah kaže: “I ljudi počašćeni ovom uzvišenom Mi znamo da su ovaj mubarek
neka među vama bude vjerom donosi spas njima sami- hizmet svi koji učestvuju u njemu
skupina onih ma, ali i zajednicama u kojima žive. prihvatili kao natjecanje u nošenju
koji će na Uzvišeni Gospodar njih voli, a i oni zastave dobročinstva i da će ga no-
dobro Njega vole.
siti onako kako dolikuje njegovom
Evo, i ovaj naš časopis, čiji ugledu. I znam da će ga nositi još
osnovni princip rada gla-
ljepše i dalje.
si: “Hizmet stvorenji-
ma je hizmet Stvo- Ja ću nastaviti s hizmetom ko-
ritelju!”, pa makar i jeg sam i do sada činio, a u duhu
u maloj mje- hizmeta koji predstavlja i afirmira
ri, više od
časopis Semerkand. Ako moj do-
godinu
dana je prinos na tom putu bude koliko
zajed- je samo jedna zera, smatrat ću to
no s najvećom čašću.
S ljubavlju, poštovanjem i naj-
srdačnijim muhabetom ostavljam
vas u emanet Allahu uzvišenom!

05
06
07
dr. Almir Fatić | TEMA

Muhammed,
a.s. - divni uzor
“Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor (usvetun haseneh) za onoga
koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha
spominje.”
(el-Ahzab, 21)

O
d Malika ibn Enesa – Allah mu se smilovao – se žele predstaviti kao uzori ili modeli milionima ljudi,
prenosi se da je do njega doprlo da je Allahov pogotovo mladim ljudima koji u godinama rane mlado-
Poslanik, s.a.v.s., rekao: sti obično traže neki uzor ili identifikaciju s poznatom,
“Ja vam ostavljam dvije stvari. Ako ih se budete uspješnom ili renomiranom ličnošću iz određene obla-
čvrsto držali, nećete zalutati – Allahov Kitab i sunnet sti ljudske djelatnosti ili vještine. Zapravo, u čovjeku
Njegovoga Vjerovjesnika.” (Muvetta’, 702) postoji iskonska potreba za identifikacijom s nekim
uzorom kojeg će slijediti ili primjerom za kojim će se
Vrijeme u kojem živimo obilježeno je, između osta-
povoditi. Ovoj iskonskoj ili prirodnoj potrebi čovjeka
log, snažnom promocijom najrazličitijih vrsta “uzora”
islam ne oduzima legitimitet niti je nastoji likvidirati
ili “idola” u javnom, a posebno u medijskom prostoru.
iz ljudske prirode, ali je usmjerava i zadovoljava na
Na TV-ekranima, radio-frekvencijama, stranicama
ispravan, prirodan i dostojanstven način, način koji
novina i časopisa, internet-portalima te u reklamnoj i
čuva ljudski dignitet i integritet. Ovim tekstom pokušat
marketinškoj produkciji promoviraju se poznate osobe
ćemo, u vidu komentara navedenog ajeta, odgovoriti
ili ličnosti čiji se uspjeh ili slava želi predstaviti kao
na pitanje kako Kur’an govori o uzorima i ko su, zapra-
uzor ili model ostalim ljudima, pogotovo mlađim ge-
vo, istinski uzori koji zaslužuju da se uzmu za primjer
neracijama. U tome, u principu, ne bi trebalo biti ništa
u najširem smislu te riječi.
sporno, jer uspjeh drugih ljudi može poslužiti kao bitan
poticajni faktor za naš vlastiti napor i put do uspjeha
i sreće u životu, porodici, poslu, nauci i drugome. No, Allahovi Poslanici
poražavajuća je činjenica da se veoma rijetko radi o
promociji istinskih i trajnih vrijednosti, to jest o ljudima
kao uzori ili modeli
ili ličnostima koji su svijet zadužili svojim poslanjem, Riječ usvetun, koju prevodimo kao “uzor” ili, pak,
idejama, djelima, otkrićima, izumima i slično te koje modernim rječnikom kazano: “model identifikacije”,
vrijedi upoznati i znati, kako zbog njihove veličine tako i spominje se na tri mjesta u Kur’anu: jedanput u suri
zbog motivirajućih elemenata koje takve osobe poten- el-Ahzab (21) i dva puta u el-Mumtehane. U suri el-
cijalno mogu razbuditi u ljudskoj duši i mašti. Nažalost, Mumtehane Uzvišeni kaže: “Divan uzor (usvetun ha-
ovakve ličnosti i istinske veličine u javnom prostoru seneh) za vas je Ibrahim i oni koji su uz njega bili kada
zasjenjene su agresivnom promocijom ličnosti iz svi- su narodu svome rekli: ‘Mi s vama nemamo ništa, a
jeta filma, glume, zabave, sporta ili show-biznisa koje ni s onima kojima se, umjesto Allahu, klanjate; mi vas

08
se odričemo, i neprijateljstvo i mržnja će između nas u sebi vrline ili karakterne osobine svih prethodnih
ostati sve dok ne budete u Allaha, Njega jedinog, vje- poslanika i vjerovjesnika. Dakle, on kao čovjek i po-
rovali!’ – ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome: ‘Ja ću se slanik u sebi sublimira najsavršenije moralne osobine
moliti da ti oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti.’ najplemenitijih i najčasnijih ljudi koji su ikada hodili
Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo ovozemaljskim tlom – Allahovim poslanicima i vje-
i Tebi ćemo se vratiti. Ne dopusti, Gospodaru naš, da rovjesnicima, neka je na njih Allahov mir i spas, kao
nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, “učiteljima čovječanstva” (M. ‘Abduhu). Zato se ona
Gospodaru naš! Ti si, zaista, Silni i Mudri.” pohvalna svojstva koja Kur’an pripisuje drugim vje-
“Oni su vama divan uzor (usvetun haseneh) – onima rovjesnicima eo ipso odnose i na Resulullaha, s.a.v.s.,
koji žele Allaha i onaj svijet. A onaj koji leđa okrene – jer on je “na najvišem stepenu ahlaka” (el-Kalem, 4).
pa, Allah, zaista, nije ni o kome ovisan i On je jedini I sam Vjerovjesnik, s.a.v.s., cilj svoga vjerovjesništa i
hvale dostojan!” poslanja izrazio je svojim poznatim hadisom: “Poslan
Ovim ajetima Uzvišeni nas podučava da kao divne sam da upotpunim lijep ahlak!” (Muvetta’ Imam-i Ma-
uzore uzmemo Ibrahima, a.s., i njegove sljedbenike lika, 705) Otuda, kur’anskim nazivom za Muhammeda,
zato što su oni istinski željeli, odnosno vjerovali i obo- a.s., usvetun haseneh, kao da se sukusiraju ili sažimaju
žavali uzvišenog Allaha i pripremali se za Onaj svijet. sve njegove ljudske, moralne ili duhovne kvalitete o
Sasvim je očekivano, plemenito i časno da musliman za kojima Kur’an govori na mnogim svojim stranicama.
uzora uzme jednog od Allahovih poslanika ili Njegovih
iskrenih robova. Zašto? Zato što njih uzvišeni Allah u
Kur’anu opisuje najljepšim svojstvima i najplemeni-
Kur’an o uzoritosti
tijim vrlinama, vrlinama kojima nastoji da se ukrasi Allahova Poslanika,
svaki iskreni musliman. Kada je riječ o Ibrahimu, a.s.,
Uzvišeni ga opisuje, naprimjer, sljedećim svojstvima:
s.a.v.s.
“Ibrahim je zaista bio dobrodušan (halim), sažaljiv (ev- Ovdje ćemo izdvojiti nekoliko širih kur’anskih kon-
vah) i odan (munib)” (Hud, 75) ili: “Ibrahim je bio primjer statacija o Muhammedu, s.a.v.s., i njegovom uzornom
čestitosti (ummeten) pokoran Allahu (kaniten), pravi životu, radu i djelovanju, a koje vjernicima služe kao
vjernik (hanif), nije druge smatrao Allahu ravnim” (en- trajne smjernice po kojima oni saobražavaju svoje
Nahl, 120). Zar svaki istinski vjernik ne želi da postigne vlastite živote (ovu ideju sadrži sama kur’anska riječ
navedena svojstva identificirajući se s onim koga je usvetun u svom etimološkom značenju):
uzvišeni Allah “uzeo za prijatelja” (en-Nisa’, 125)!? 1. Sabur, namaz i tespih – “Zato otrpi njihove riječi
i obavljaj namaz, hvaleći Gospodara svoga, prije
“Vi u Allahovom izlaska Sunca i prije zalaska njegova, i obavljaj
ga u noćnim časovima, i na krajevima dana – da
Poslaniku imate divan bi bio zadovoljan.” (Ta Ha, 130)
uzor (usvetun haseneh)” 2. Noćni namaz – “Gospodar tvoj sigurno zna da
Ovaj ajet je, kako veli mufessir Ibn Kesir, temelj u ti u namazu provodiš manje od dvije trećine
ugledanju na Resulullaha, s.a.v.s., u njegovom govoru, noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu.” (el-
postupcima i stanjima. Zbog toga je uzvišeni Allah Muzzemmil, 20)
naredio ljudima da se na dan Bitke protiv saveznika
ugledaju na Vjerovjesnika – neka je na njega salavat i 3. Skrušenost u namazu i svim ibadetima – “Ne
selam do Sudnjega dana – u strpljivosti, borbi, ustraj- izgovaraj na sav glas Kur’an kad namaz obav-
nosti i očekivanju olakšanja od Silnog i Svemogućeg. ljaš, a i ne prigušuj ga. Traži sredinu između
(Tefsiru’l-Kur’ani’l-‘azim, III, 626) Ovim ajetom, kada je toga.” (el-Isra’, 110)
riječ o njegovoj kontekstualnoj poziciji, pravi se distink- 4. Blagost i milostivost prema vjernicima – “Došao
cija između licemjera “bolesnih srca”, koji se spominju vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što
prije ovoga ajeta, i iskrenih vjernika o kojima se govori ćete na muke udariti i jedva čeka da pravim pu-
poslije ovog ajeta. tem pođete, a prema vjernicima je blag (re’ufun)
Muhammed, s.a.v.s., kao posljednji vjerovjesnik i i milostiv (rahim)” (el-Bekare, 128); “(...) a prema
“pečat vjerovjesništva” (hatemu’n-nebijjin) objedinjuje vjernicima blag budi!” (el-Hidžr, 88)

09
5. Najviši stepen ahlaka – “(...) jer ti si, zaista, na hovim imenom obavezali i ne kršite zakletve
najvišem stepenu ahlaka (hulukin ‘azim).” (el- kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi
Kalem, 4); “Ti lijepim zlo uzvrati, Mi dobro zna- uzeli, jer Allah zna ono što radite” (en-Nahl,
mo šta oni iznose.” (el-Mu’minun, 96) 91); “A od imetka siročeta – što dalje! Osim ako
6. Blagost, praštanje, dogovaranje, tevekkul – želite da ga unaprijedite, sve dok ne postane
“Samo Allahovom milošću ti si blag prema punoljetno. I ispunjavajte obavezu, jer će se
njima. A da si osoran i grub, razbježali bi se iz za obavezu, zaista, odgovarati!” (el-Isra’, 34);
tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude “Ugovore zaključene s mnogobošcim, koje oni
oprošteno, i dogovaraj se s njma. A kada se od- nisu ni u čemu povrijedili niti su ikoga protiv vas
lučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista pomagali, ispunite do ugovorenog roka. Allah
voli one koji se uzdaju u Njega.” (Alu ’Imran, 159) zaista voli pobožne.” (et-Tevbe, 4)
7. Poslušnost Gospodaru i bojazan od Njegove Ovo su jasni ajeti i istinite riječi svemogućeg Gos-
kazne – “Reci: ‘Ako ne budem poslušan svo- podara o vrlinama Njegova Poslanika, s.a.v.s., i “div-
me Gospodaru, ja se plašim patnje na Velikom nom uzoru” onima koji ga slijede – “A čije su riječi od
danu” (el-En‘am, 15); “Ja slijedim samo ono što Allahovih riječi istinitije?” (en-Nisa’, 87) Zar onaj ko je
mi se objavljuje, ja se bojim – ako budem nepo- opisan ovakvim pohvalnim vrlinama ne zaslužuje da
slušan svome Gospodaru – patnje na Velikom bude usvetun haseneh ili model identifikacije za sve
danu.” (Junus, 15) istinske vjernike do Sudnjega dana!? Zar svaki vjernik
ne želi da u što većoj mjeri usvoji ove vrline u svom
8. Skromnost – “Reci: ‘Ja vam ne kažem: ‘U mene
životu!?
su Allahove riznice’, niti: ‘Meni je poznat nevid-
ljivi svijet’, niti vam kažem: ‘Ja sam melek’ – ja
slijedim samo ono što mi se objavljuje.’ Reci: Sunnet kao stil života
‘Zar su isto slijepac i onaj koji vidi? Zašto ne
O Resulullahovom, s.a.v.s., životu, dakle, istinito
razmislite?’” (el-En‘am, 15); “Reci: ‘Hvaljen neka
svjedočanstvo pruža Kur’an. Njegov časni život i uzo-
je Gospodar moj! – zar ja nisam samo čovjek,
riti primjer mi muslimani imamo u cijelosti sačuvan,
poslanik?’” (el-Isra’, 93); “Ja vam ne kažem: ‘U
zahvaljujući, prije svega, ogromnim naporima musli-
mene su Allahove riznice’ – niti: ‘Meni je pozna-
manskih naučnika iz prvih stoljeća islama kojima tre-
ta budućnost’ – niti kažem: ‘Ja sam melek’ – a
bamo biti, i jesmo, beskrajno zahvalni. Takvi su Buhari,
ne govorim ni o onima koje vaše oči s prezirom
Muslim, Tirmizi i drugi,. Njihovim mubarek djelima se i
gledaju: ‘Allah im nikakvo dobro neće dati’ – ta
Allah dobro zna šta je u dušama njihovim – jer mi danas koristimo. Zapravo, jedino mi muslimani kao
bih se tada ogriješio.” (Hud, 31)
9. Kultura ponašanja prema nemuslimanima –
“Ako te neki od mnogobožaca zamoli za zašti-
tu, ti ga zaštiti da bi saslušao Allahove riječi,
a potom ga otpremi na mjesto pouzdano za
njega. To zato što oni pripadaju narodu koji ne
zna.” (et-Tevbe, 6)
10. Dobročinstvo prema sužnjima – “Vjerovjesniče,
reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim:
‘Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta
dobro, dat će vam bolje od onoga što vam je
uzeto i oprostit će va.’ A Allah prašta i milostiv
je” (el-Enfal, 70); “(...) i hranu su davali – mada
su je i sami željeli – siromahu, i siročetu, i su-
žnju.” (el-Insan, 8)
11. Ispunjavanje obaveza i poštivanje ugovora –
“Vjernici, ispunjavajte obaveze!” (el-Ma’ide,
1); “I ispunjavajte obaveze na koje ste se Alla-

10
Ummet baštinimo sunnet jednog Allahovog poslanika milosti i nagradi na Ahiretu, i takav će se često sjećati
zapisan do u najsitnije detalje. Život Muhammeda, uzvišenog Allaha. Ukratko rečeno, sunnet tada postaje
s.a.v.s., potpuno je “otvoren” za svakog muslimana, stil njegova života (style of life), što i jeste životni cilj i
ali i sve druge ljude. U njemu nema ništa skriveno, pa težnja svakog vjernika.
i pojedinosti iz njegovog privatnog ili intimnog života,
za razliku naprimjer od drugih historijskih ličnosti o
čijem se privatnom životu zna malo ili nimalo. Upoznajmo živog
Život Muhammeda, s.a.v.s., je drugi temelj isla- našeg Resula, s.a.v.s.!
ma bez koga nema njegove zgrade kao ni potpunog Posljednjih godina na bosanskome jeziku, hvala
i ispravnog razumijevanja Kur’ana i života općenito. Allahu dž.š., pojavilo se nekoliko što cjelovitih što par-
Sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s., ustvari, jeste vid cijalnih prijevoda zbirki hadisa iz reda najautentičnijih
Objave, jer: “On ne govori po hiru svome.” (en-Nedžm, hadiskih zbirki, kao i veoma vrijednih biografija Muha-
3) Ebu Davud prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., mmeda, s.a.v.s. Ovo je radosna činjenica, ali i činjenica
rekao: “Dat mi je Kur’an i nešto slilčno njemu (to jest koja obavezuje. Naime, sada smo u prilici upoznati se
sunnet).” šire i dublje sa životom našega Resulullaha, s.a.v.s.,
U Kur’anu se uz pokornost uzvišenom Allahu sagledati njegov svestrani život i njegovu živu mudrost
odmah spominje i pokornost Njegovom Poslaniku, pretočenu u praksu i mnogobrojne konkretne životne
naprimjer: “Vjernici, pokoravajte se Allahu i Njegovu situacije. To sve u cilju kako bismo, upoznavajući se s
Poslaniku, i ne napuštajte ga” (el-Enfal, 20) – prema mudrošću i životnom praksom Allahovog Poslanika,
mišljenju komentatora Kur’ana pod zapoviješću: “i ne s.a.v.s., sebe i svoj život što više saobrazili s njegovim
napuštajte ga” misli se: ne napuštajte njegov sunnet. životom. Tako se oživljava sunnet i tako se voli Allahov
Ili naprimjer: “Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite. I Poslanik, s.a.v.s! Od Enesa ibn Malika, r.a., prenosi
vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti’” (Alu ’Imran, se da je pripovjedio: “Rekao mi je Allahov Poslanik,
31); “Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njego- s.a.v.s.: ‘Sinko moj, ako ikako možeš, gledaj da u tvome
vu – On će uvesti u dženetske bašče” (en-Nisa’, 13); srcu ne bude mržnje ni ljutnje ni prema kome!’ I još
“Onaj ko se pokorava Poslaniku pokorava se i Alla- mi je rekao: ‘Sinko moj, i to je moj sunnet (to jest da
hu.” (en-Nisa’, 80) Na osnovi ovih ajeta, kao i mnogih ne mrziš nikoga), pa ko god oživi moj sunnet, on me
drugih: “(...) za onoga koji se nada Allahovoj milosti i voli. A ko god me voli, bit će sa mnom u džennetu.’”
nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje” (Tirmizi, 2678)
(el-Ahzab, 21) – možemo zaključiti da se onaj koji slijedi
sunnet Muhammeda, s.a.v.s., može nadati Allahovoj
Slijedimo li
Resulullaha, s.a.v.s?
Na kraju ovoga teksta, samo po sebi se nameće
važno pitanje: Slijedimo li sunnet Muhammeda, s.a.v.s?
Ovo je pitanje na koje svaki musliman odgovara cijeli
svoj život i na njega odgovara, zapravo, svojim živo-
tom. Dakle, umjesto jezikom ili riječima, na ovo pitanje
najispravnije se odgovara – djelima!
Sunnet je dio naše vjere i njegova važnost, prema
tome, nikada ne prestaje. U vremenu u kojem mi živi-
mo sunnet je uistinu svjetiljka koja nam sija u svijetu
prepunom mraka i kušnji s kojima se svakodnevno
suočavamo. Bez sunneta, doista, mi se ne bismo snašli
u ovom varljivom svijetu, ne bismo sačuvali svoju vjeru
i ne bismo sebe i svoje porodice izveli na pravi put! U
jednom hadisu stoji: “Ko god se bude pridržavao moga
sunneta kada se budu raširile perverzije u mome Um-
metu, on će imati nagradu šehida!” (Tergib, 80/1)

11
dr.hfz.Džemail Ibranović

Pejgamber a.s.
vrelo upute
“Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada
Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.”
(el-Ahzab, 21)

K
roz mnogobrojna kazivanja o Allahovom Po- zvoljen mi je ratni plijen (koji ranijim poslanicima nije
slaniku, s.a.v.s., znamo da je, pored toga što bio dozvoljen); zemlja je učinjena čistom i džamijom
su ga ljudi mnogo poštovali, za njim plakao i mome ummetu (sljedbenici ranijih poslanika su mo-
panj od palme, potom su mu se deve žalile jer su ih gli obavljati molitvu samo u bogomoljama); poslan
beduini pretovarali teretom, kamenje mu je nazivalo sam kao Poslanik svim stvorenjima (raniji poslanici
selam i slično. Dakle, bio je poštovan od svih svjetova. su dolazili isključivo svom narodu); mojim dolaskom
Međutim, ovdje ćemo navesti njegove riječi, ono što je je završeno poslanstvo.”
on, s.a.v.s., rekao o sebi. Nekoliko ashaba je upitalo: U odnosu na ovaj prolazni svijet, počasti koje će
“Božiji Poslaniče, obavijesti nas o sebi, a on je rekao: pripasti posljednjem Allahovom Poslaniku, a.s., na bu-
‘Dobro, reći ću vam. Ja pozivam onome čemu je pozi- dućem svijetu tek slijede. On, s.a.v.s., kaže: “Ja sam
vao Ibrahim, a.s. Moj dolazak je nagovijestio Isaa, a.s. Allahov miljenik, to nije hvala; ja ću nositi počasni bar-
Moja majka je vidjela u momentu kada me je zanijela jak na Sudnjem danu, iza mene će stajati Adem, a.s., i
kako iz nje zasija svjetlo koje je osvijetlilo dvorac u svi ostali poslanici, nije hvala; ja ću biti prvi zagovornik
Šamu. Odgojen sam i dojen u plemenu Sad ibn Bekr. i prvi čiji će zagovor biti uvažen, nije hvala. Ja ću prvi
Dok sam jednog dana, sa svojim bratom po mlijeku, prihvatiti halku na dženetskim vratima koja će mi biti
iza kuće u kojoj smo stanovali čuvao ovce, došla su otvorena, a prvi ću ući u džennet, a sa mnom će biti i
mi dva čovjeka u bijeloj odjeći noseći zlatnu posudu siromasi mog ummeta, nije hvala. Ja ću imati najveću
napunjenu snijegom. Zatim su me uzeli, rasporili moj počast koju niko od onih koji su živjeli prije mene ili
stomak i izvadili mi srce. Potom su mi srce rasporili i poslije mene neće dostići, nije hvala.”
iz njega izvadili komadić crne usirene krvi, a zatim ga
ispirali tim snijegom dok ga nisu u potpunosti očistili.
Tada reče jedan od njih ovom drugom: ‘Izmjeri ga s
desetericom od njegova ummeta’, pa me je izmjerio
i ja sam pretegao na vagi. Potom mu je onaj naredio
da me izvaga s hiljadom mojih sljedbenika, pa sam i
njih pretegao na vagi. Zatim mu je rekao: ‘Dosta je,
ostavi ga. Kada bi ga stavio na jedan tas vage, a na
drugi njegov ummet, on bi pretegao.’”
O svojim odlikama, osobinama koje ga krase nad
ostalim Božijim poslanicima, Muhammed, a.s., izme-
đu ostalog kaže: “Sa šest stvari sam odlikovan nad
ostalim Božijim poslanicima – dat mi je univerzalan i
jezgrovit govor; pobjeđivao sam pomoću straha; do-

12
Ebu Hurejre, r.a., pripovijeda da je Allahov Posla- Iskazivanje počasti
nik, s.a.v.s., rekao: “Svaki poslanik je imao primljenu
dovu na ovome svijetu, ali sam ja dovu ostavio kao spram Poslanika, a.s.
šefa‘at za moj ummet na Sudnjem danu.” Abdullah Allah uzvišeni kaže: “Zaista Allah i Njegovi meleki
ibn Abbas, r.a., komentirajući ajet: “A Gospodar tvoj donose salavat na Vjerovjesnika! Vjernici, donosite i
će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti!” (ed-Duha, vi salavat na njega i šaljite mu selam!” (el-Ahzab, 56)
5) kaže:“Poslanikovo zadovoljstvo je da cijeli njegov Allah uzvišeni kaže i ovo: “Vjerovjesnik treba da bude
ummet uđe u džennet.” preči vjernicima nego oni sami sebi.”
Nakon svih počasti koje smo naveli spram posljed-
Milost svjetovima njeg Allahovog Poslanika, a.s., ovdje ćemo ukazati i na
našu obavezu iskazivanja počasti spram njega.
Hazreti Aiša pripovijeda: “Jedanput sam upitala
Božijeg Poslanika da li je ikada došao u teže stanje Enes ibn Malik pripovijeda da je Allahov Poslanik,
i mučniju situaciju od one u kojoj se nalazio u Bici na s.a.v.s., rekao: “Niko od vas neće biti potpunog vjerova-
Uhudu (kad je sam Muhammed, a.s., bio ranjen u lice). nja sve dok mu ja ne budem draži od roditelja, djeteta
Božiji Poslanik reče: “Mnogo sam pretrpio i podnio od i svih ljudi.” U tom kontekstu hazreti Omer je rekao:
tvoga naroda, ali najteže što sam ikad pretrpio to je “Tako mi Allaha, ti si mi, Poslaniče, draži od svakog
osim od mene samog.” Tada mu Poslanik reče: “Ne,
ono što mi se dogodilo na dan Akabe. Ja sam se tad
Omere, tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, tvoje
predstavio Ibni Abdi Jalejlu u Taifu i pozvao ih u islam,
vjerovanje nije potpuno sve dok ti ja ne budem draži i
ali su me odbili i nije mi se niko odazvao. Vratio sam se
od tebe samog.” Omer reče: “E sad si mi, tako mi Allaha,
zabrinut, ožalošćen i oborene glave, pa, došavši sebi,
draži i od mene samog.” Poslanik, a.s., odgovori: “Sad
malo sam se pribrao tek kad sam stigao do Karnisa-
ti je, Omere, vjerovanje potpuno.”
leba. Tu sam digao glavu i vidio sam da me je zasjenio
jedan oblak. Pogledao sam u oblak i u njemu sam Za sve ono što je Muhammed, a.s., učinio za svoj
opazio Džebraila. On me je zovnuo i rekao mi: ‘Bog je ummet zaslužuje da ga volimo, poštujemo i uvaža-
čuo što ti je rekao tvoj narod i kako su te odbili. Poslao vamo više od bilo čega drugoga. Na ovo nam ukazuje
ti je Meleka planina.’ Ovaj melek nazvao mi je selam, a i kur’anski ajet u kojem Allah, dž.š., kaže: “Zato će oni
zatim mi je rekao: ‘Muhammede, Svevišnji je čuo riječi koji u njega budu vjerovali, koji ga budu podržavali
tvoga naroda izgovorene tebi, ja sam Melek planina, i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili – biti
poslao me je tebi Gospodar da ti budem na usluzi. spašeni.” (el-Ea‘raf, 157)
Zapovijedaj šta želiš! Ako hoćeš, ja ću da sklopim dva Kako su ashabi voljeli i poštivali Muhammeda, a.s.,
suprotna brda (Ahšebejn) nad njima.’ Božiji Poslanik je pokazat će nam sljedeći primjeri.
odgovorio: ‘Moja je želja da oni izrode potomke koji će Urve ibn Mesud es-Sekafi, r.a., je došao kao izasla-
obožavati samo jednog jedinog Boga, ne pridružujući nik pa je, opisujući odnos ashaba prema Allahovom
Mu nikakva druga božanstva.’” Poslaniku, a.s., između ostalog, rekao i ovo: “Narode
moj, tako mi Allaha, išao sam kao izaslanik mnogim
vladarima, išao sam Kajseru, Kisri i Nedžašiji. Tako mi
Allaha, nisam vidio nijednog vladara da ga sljedbenici
poštuju i uvažavaju kao što ashabi poštuju Muham-
meda, a.s. Kada progovori, oni pomno slušaju; kada
im šta naredi, odmah ga poslušaju; kada u njegovom
prisustvu govore, spuste glas i nikako ga dugo ne mogu
u lice gledati iz poštovanja prema njemu.
Muhammed ibn Sirin, r.a., prenosi da je Enes ibn
Malik, r.a., rekao: “Kada je Allahov Poslanik, a.s.,
obrijao glavu nakon obavljenog hadždža, ljudi su
razdijelili njegovu kosu, pa je i Ebu Talha uzeo dio.”
Ibn Sirin kaže: “Kada bih imao jednu dlaku njegovu, bilo
bi mi draže od cijeloga dunjaluka i svega na njemu.”

13
Imam el-Gazali | MUKAŠEFETU’L-KULUB

Povjerenje
(emanet)
U
zvišeni Allah kaže: “Mi smo nebesima, Ze- Allah stvorio Adema, a.s., ponudio mu je emanet i rekao
mlji i planinama ponudili emanet, pa su se mu isto što je rekao i nebesima, Zemlji i planinama, pa
ustegli i pobojali da ga ponesu (...)” (el-Ahzab, je Adem, a.s., odgovorio: ‘Ponijet ću ga!’” Očigledno je
72) – prepali su se da neće emanet ispuniti pa tako da je ponuda emaneta nebesima, Zemlji i planinama
zaraditi kaznu ili su se prepali da bi mogli vjerolomni bila na način izbora, a ne na način prisiljavanja. Jer,
postati (to jest izigrati povjerenje). Emanet u ovom da su na emanet bile prisiljene, ne bi ga mogle odbiti.
ajetu označava pokornost prema Allahu (et-tâat) El-Kaffal i još neki učenjaci vele: “Punuda emaneta u
i izvršavanje strogih obaveza (farz) za koje se vežu ovom ajetu je ustvari metaforično navođenje primjera.
nagrade odnosno kazne. El-Kurtubi veli: “Ispravno je Kao da se hoće reći da bi i nebesima i Zemlji i planina-
mišljenje da emanet obuhvata sve vjerske obaveze.” ma, i pored tolike svoje ogromnosti, bilo teško pruzeti
Ovo je i mišljenje većine učenjaka, mada su oni dali i i ponijeti sve šerijatske obaveze sa svim onim što one
pojedinačna, jednoznačna tumačenja emaneta (a koja donose od nagrade i kazne.” Zaduženje šerijatom (te-
potpadaju pod vjerske obaveze). klif) je vrlo ozbiljna stvar, toliko da njeno preuzimanje
Tako Ibn Mesud, r.a., smatra da emanet prvenstve- teško pada čak i nebesima i Zemlji i planinama, a tim
no podrazumijeva očuvanje povjerenih stvari (vedâi’). zaduženjem se obavezao insan. Uzvišeni kaže: “ali ga
Od njega se također prenosi i da je rekao kako se ema- je preuzeo čovjek” – to jest emanet je na sebe preuzeo
net odnosi na sve farzove, a pogotovo na one koji su Adem, a.s., još u ‘Svijetu atoma’ (alem’i-zzerr), kada su
vezani za imetak. Edu Derda, r.a, je rekao: “Kupanje iz njegove kičme bili izvedeni njegovi potomci na dan
poslije džunupluka je emanet.” Ibn Omer, r.a., je opet uzimanja Ugovora (Misâk); “a on je, zaista, prema sebi
ispričao: “Prvo što je Allah od insana stvorio jeste nje- nasilan i neznan” (el-Ahzab, 72), to jest čovjek je pre-
gov spolni organ. Poslije stvaranja insana obratio mu uzimanjem emaneta sam sebi nasilje učinio. I neznan
se riječima: ‘Ovo je emanet koji ti dajem, pa koristi ga je po pitanju onoga u što se upustio. Odnosno, neznan
samo na dozvoljen način. Ako ga sačuvaš, i Ja ću tebe je o svom Gospodaru.
sačuvati!’” Tako da je spolni organ emanet, i uho je
Prenosi se da je Ibn Abbas, r.a., rekao: “Kada je Ade-
emanet, i oko je emanet, i jezik je emanet, i stomak je
mu, a.s., bio ponuđen emanet, bilo mu je rečeno: ‘Uz-
emanet, i ruke i noge su emanet, a nema imana onaj
miga sa svim onim što on podrazumijeva! Ako budeš
ko nema emaneta!
pokoran, bit će ti oprošteno, a ako budeš nepokoran bit
ćeš kažnjen!’ Adem, a.s., je rekao: ‘Prihvatam emanet
Adem, a.s., i emanet sa svim onim što on podrazumijeva!’ Ali, nije prošlo
Hasan el-Basri je rekao: “Kada je emanet bio ponu- ni koliko je između ikindije i noći, od tog dana, a već je
đen nebesima, Zemlji i planinama, one su se zatresle. probao plod sa zabranjenog drveta. Međutim, obuhva-
Allah im je tada rekao: ‘Ako budete postupale dobro, tila ga je Allahova milost, pa se pokajao i bî upućen.”
nagradit ću vas; a ako budete postupale loše, kaznit ću Emanet je deriviran iz riječi iman. Zato, ko sačuva
vas!’ ‘Ne’, odgovorile su.” A Mudžahid dodaje: “Pošto je Allahov emanet, Allah će sačuvati njegov iman. Posla-

14
nik, a.s., je rekao: “Nema imana onaj ko nema emaneta uzvišenim Allahom Koji će ga upitati: ‘Jesi li vratio
i nema vjere onaj ko se ne drži ugovora!” emanet tog i tog čovjeka?’ Čovjek odgovoriti: ‘Nisam,
Rekao je Poslanik, a.s.: “Vjernik može imati svako- Gospodaru!’ Tada će uzvišeni Allah narediti jednom
jake ćudi, osim vjerolomstva (izigravanja povjerenja) meleku da tog čovjeka uzme za ruku i povede ga u dže-
i laži.” I rekao je Poslanik, a.s.: “Moj ummet će ne- hennem. Pokazat će mu dotični emanet na dnu jedne
prestano biti u dobru sve dok ne bude vidio emanet džehennemske jame, pa će ga strovaliti u dubinu od
profitom, a sadaku kaznom.” I još je rekao: “Ispuni sedamdeset godina. Kada padne na dno, vraćat će se
emanet prema onome u koga imaš povjerenje, a nemoj noseći neispunjeni emanet. Pošto se ispne na džehe-
iznevjeriti onoga ko prema tebi povjerenje ne ispuni.” nnemski izlaz noge će mu se poskliznuti tako da će se
Buharija i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, r.a., da je ponovo na dno strovaliti. Tako će uspinjanje i padanje
Allahov Poslanik, a.s., rekao: “Tri su znaka dvoličnja- neprestano ponavljati sve dok ga ne obuhvati Allahova
ka: kada govori – laže, kada obeća – ne ispuni i kada dobrota posredstvom Poslanikovog, a.s., šefaata. Tada
mu se nešto povjeri – iznevjeri.” To jest kada mu se će vlasnik emanata biti zadovoljen.”
povjeri neka riječ (ili tajna), on je iznevjeri tako što je
ispriča ljudima ili datu stvar na čuvanje iznevjeri tako Ima li duga
što zaniječe da ju je preuzeo i ne sačuva je nego je
Od Seleme, r.a., se prenosi da je ispričao sljedeće:
upotrijebi bez vlasnikove dozvole.
“Jednom dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, a.s.,
Čuvanje emaneta je svojstvo bliskih meleka, vje- donešena je dženaza. Upitao je: ‘Ima li (mejjit) duga?’
rovjesnika, poslanika i dobrih bogobojaznih robova. ‘Nema’, odgovorili su prisutni. Pa je prišao i klanjao
Uzvišeni Allah kaže: “Allah vam zapovijeda da odgo- dženazu. Potom je donešena druga dženaza, pa je
vorne službe (emanete) onima koji su ih dostojni po- opet upitao: ‘Ima li duga?’ ‘Da’, odgovorili su. Ponovo
vjeravate.” (en-Nisa, 58) Komentatori Kur’ana vele da je zapitao: ‘Je li iza sebe išta ostavio?’ ‘Tri zlatnika’, od-
ovaj ajet ubuhvata temeljna šerijatska načela. Odnosi govorili su. Pa je pristupio i klanjao dženazu. Na kraju
se na sve one koji su na odgovornim pozicijama, a i na je donešena treća dženaza, pa je i za nju upitao: ‘Ima li
ostale ljude. Službenici trebaju biti pravedni prema duga?’ ‘Da’, odgovorili su. Opet je Poslanik, a.s., upitao:
onima kojima je nanešena nepravda i moraju potvrditi ‘Je li iza sebe išta ostavio?’ ‘Ne’, odgovorili su. Tada je
njihovo pravo. A to spada u emanet i čuvanje mu- rekao: ‘Klanjajte (dženazu) svome drugu!’”
slimanskog imetka, naročito jetimskog. Učenjaci su Katade, r.a., je ispričao da je nekakav čovjek rekao:
dužni da poučavaju ljude propisima njihove vjere. To “Allahov Poslaniče, hoće li mi Allah oprostiti moje gri-
je emanet za koji su izabrani učenjaci. Roditelji moraju jehe ako budem ubijen na Njegovom putu kao strpljiv
čuvati i podizati svoju djecu, pružajući im lijep odgoj, jer borac, računajući na Njegovu nagradu, okrenut prema
su djeca njihov emanet. Poslanik, a.s., je rekao: “Svi ste neprijatelju i ne okrećući mu leđa?” “Da”, odgovorio je.
vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado!” Pa kada se čovjek okrenuo da ide Poslanik, a.s., ga je
U djelu Zuher’u-Rijâd se navodi: “Na Kijametskom zovnuo i rekao mu: “Allah oprašta šehidu sve grijehe
danu će biti doveden rob, pa će biti zastavljen pred osim duga!”

15
El-Kandehlevi

Hajatu’s-Sahabe
Pismo Nedžašiju, vladaru Abesinije (Etiopije)
Bejheki bilježi od Ibn Ishaka da je rekao: “Poslanik, Allahov poslaniče, u kojem spominješ Isaa, a.s., i tako
a.s., poslao je Amra ibn Umejjeta Damrija, r.a., Nedža- mi Gospodara nebesa i zemlje, Isa nije ništa drugo
šiju po pitanju Džafera ibn Ebi Taliba i ostalih ashaba osim ono što si rekao za njega. Upoznati smo s onim
i s njim poslao pismo sljedeće sadržine: koje si nam poslao i ugostili smo ti amidžića i njegove
S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Od Mu- drugove. Svjedočim da si Allahov poslanik, iskreno i
hammeda, Allahova poslanika, Nedžašiju Ashamu, vla- potvrđujući. Obavezao sam ti se i obavezao sam se
daru Abesinije. Selamun alejke! Hvalim i zahvaljujem tvom amidžiću i prihvatio islam pred njim i pokoravam
se Allahu, Vladaru, čistom od svakog nedostatka, Koji se Allahu, Gospodaru svjetova. Tebi, Allahov vjero-
pruža sigurnost, Koji pruža zaštitu i svjedočim da je Isa vjesniče, šaljem Barihu ibn Ashama ibn Ebdžera, jer
Allahov ruh i Njegova riječ koju je udahnuo u Merjemu ne mogu upravljati ikim osim sobom, a ako hoćeš i ja
djevicu, čistu, neporočnu, čestitu, pa je ona zanijela ću ti doći, Allahov poslaniče. Svjedočim da je ono što
Isaa. Stvorio ga je od svoga ruha i udahnuo, kao što je govoriš istina.
Sobom stvorio Adema i udahnuo mu život.
Pozivam te Allahu, Jedinom, Koji nema ortaka i po-
kornosti Njemu; da me slijediš i vjeruješ u mene i ono
s čime sam poslan, jer ja sam Allahov Poslanik. Tebi
sam poslao svog amidžića Džafera, a uz njega i grupu
muslimana. Kada dođu do tebe, ugosti ih i mani se
osionosti i sile. Pozivam i tebe i tvoju vojsku Allahu, do-
stavljam vam riječ i dobrohotan sam vam, pa primi tu
dobrohotnost. Neka je selam svima koji slijede Uputu.
Nedžaši je odvratio Poslaniku , a.s., pismom:
S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Muha-
mmedu, Allahovom poslaniku, od Nedžašija Ashama
ibn Ebdžera. Selam alejke, Allahov vjerovjesniče od
Allaha, Njegova milost i blagoslov. Nema boga osim
Njega koji me uputio islamu. Dobio sam tvoje pismo,

Pismo Kajsaru, kralju Romejaca


Bezzar bilježi od Dihjeta Kelbija, r.a., da je rekao: poslanika, Heraklu, vladaru Romejaca!’, njegov bra-
“Poslanik, a.s., poslao me s pismom Kajsaru. Pristupio tić je srdito frknuo i rekao: ‘Ovo se danas neće čitati.’
sam mu i predao mu pismo, a kod njega je bio njegov Kajsar ga je pitao: ‘A zašto?’ On je rekao: ‘Počeo je od
bratić, rumen, svijetao, ravne kose. Kada je pročitao sebe i rekao ‘vladaru Romejaca’, a nije rekao ‘kralju
pismo u kojem je pisalo: ‘Od Muhammeda, Allahova Romejaca’.’ Kajsar je rekao: ‘Bit će pročitano.’ Kada je

16
pročitao pismo i kada su izašle glavešine, uveo me kod
sebe i poslao po episkopa. Kazao mu je o čemu se radi
i pročitao mu pismo. Episkop mu je rekao: ‘Ovo je ono
što smo čekali i što nam je Isa najavio.’ Kajsar mu je
rekao: ‘Šta mi preporučuješ?’ Episkop mu je rekao: ‘Što
se mene tiče, ja mu vjerujem i slijedim ga.’ Kajsar mu
je rekao: ‘A ja ako takvo što uradim, onda ću izgubiti
kraljevstvo.’ Zatim smo izašli od njega. Kajsar je poslao
po Ebu Sufjana koji je tih dana bio kod njega i rekao:
‘Pričaj mi o tome koji se pojavio u vašim krajevima,
kakav je on?’ On je odgovorio: ‘To je izuzetan čovjek.’
Kralj je pitao: ‘A kakvo mu je porijeklo?’ On je odgovorio:
‘Takvog je porijekla među nama da boljeg ne može biti.
Kralj je rekao: ‘To je jedan od znakova poslanstva. A
kakve je iskrenosti?’ Ebu Sufjan je rekao: ‘Nikada nije
slagao.’ Kralj je rekao: ‘To je znak poslanstva. A da li se
oni od vas koji mu se priključe nakon nekog vremena
vraćaju vama?’ Ebu Sufjan je rekao: ‘Ne.’ Kajsar je re-
kao: ‘To je znak poslanstva. Da li ima poteškoća kada On je rekao: “Tvoj prijatelj je, Allaha mi, Poslanik kojeg
učestvuje u borbi sa svojim ashabima?’ Ebu Sufjan mi prepoznajemo po njegovim osobinama i imenu.”
je rekao: ‘Borio se s nekima, i nekad je bio poražen a Onda je ušao u svoju odaju, skinuo odjeću koju je imao
nekada je poražavao neprijatelja.’ Kajsar reče: ‘To je i obukao bijelu. Zatim je izašao među ostale svećenike
znak poslanstva.’ Onda je mene pozvao i rekao: ‘Reci i izgovorio šehadet. Oni su skočili na njega i ubili ga.
svom prijatelju da znam da je on Vjerovjesnik, ali ne Buhari bilježi od Ibn Abbasa, r.a., da mu je Ebu Sufjan
mogu ostaviti svoje kraljevstvo i položaj.’” rekao: “Herakle je poslao po njega svitu konjanika dok
su bili na trgovačkom putu u Šamu, u vrijeme kada je
Dihje priča: “Episkop je svake nedjelje okupljao osta-
Poslanik, a.s., bio u mirovnom sporazumu s Ebu Sufja-
le svećenike i kazivao im i podsjećao ih, pa kada je došla
nom i kurejševićkim nevjernicima. S njim su se sastali
nedjelja, nije izašao među njih. Odgodio je do sljedeće
u Ejli. Pozvao ih je u svoje društvo, a oko njega su bili
nedjelje. Ja sam odlazio kod njega i pričao s njim, a on
Romejski uglednici, i pozvao je i prevodioca. Upitao ih
mi je postavljao pitanja. Kada je došla druga nedjelja,
je: ‘Ko je među vama najbliži rod ovom čovjeku koji tvrdi
oni su ga čekali da im izađe, ali se on nije pojavio. Prav-
da je Vjerovjesnik?’ Ebu Sufjan je rekao: ‘Ja sam mu
dao se da je bolestan. Tako je činio nekoliko puta. Oni
najbliži po krvi.’ Heraklo je rekao: ‘Primaknite mi ga, a
su mu poslali poruku: ‘Ili ćeš izaći među nas, ili ćemo
njegove drugove ostavite da mu budu iza leđa.’ Onda
mi doći tebi i ubiti te. Nismo te vidjeli i sumnjamo u
je rekao prevodiocu: ‘Reci im da pitam o ovom čovjeku,
tebe otkako je došao ovaj Arap.’ Episkop je rekao: ‘Uzmi
pa ako mi nešto slaže, vi to recite.’ Allaha mi, kada se
ovo pismo i idi svom prijatelju. Poselami ga i reci mu
ne bih bojao da će o meni govoriti kao lašcu, slagao bih
da svjedočim da nema boga osim Allaha i da je Mu-
o njemu. Prvo što me je pitao o Poslaniku, a.s., bilo je:
hammed Allahov poslanik, da sam povjerovao u njega,
‘Kakvo je njegovo porijeklo (loza) među vama?’ Ja sam
potvrđujem njegove riječi i slijedim ga, a da mi oni to
rekao: ‘Izuzetnog je porijekla.’ Pitao je: ‘Da li je prije
osporavaju i da se s njim desilo što se desilo.’ Poslije
njega iko takvo nešto govorio među vama?’ Rekao sam
toga je izašao među njih i oni su ga pogubili (...)”, pa
da nije. Pitao je: ‘A da li je među njegovim precima bilo
navodi događaj do kraja.
vladara?’ Rekao sam da nije. Pitao je: ‘Da li ga slijede
Abdan ga bilježi od Ibn Ishaka, a on od nekog učenog uglednici ili slabi?’ Rekao sam da ga slijede slabi. Pitao
da je Heraklo rekao Dihjetu: “Teško tebi! Allaha mi, je: ‘Da li se njihov broj povećava ili smanjuje?’ Rekao
znam da je tvoj prijatelj vjerovjesnik s poslanicom i da sam da se povećava. Pitao je: ‘Da li se iko od njih od-
je on taj kojeg iščekujemo i kojeg nalazimo najavljenog meće od njegove vjere zbog nezadovoljstva, nakon što
u našim knjigama, ali se bojim Romejaca da bi me ubili. vjeru prihvati?’ Rekao sam da ne odmeće. Pitao je: ‘Da li
Da nema toga, slijedio bih te. Idi arhiepiskopu i kaži mu ste ga ikada uhvatili da laže, prije nego je počeo govoriti
o vašem prijatelju. On je ugledniji među Romejcima od to što govori?’ Rekao sam da nismo. Pitao je: ‘Da li je
mene i utjecajniji je.” Dihje mu je otišao i ispričao mu. varalica?’ Rekao sam: ‘Nije, a trenutno imamo spo-

17
razum s njim i ne znamo šta će učiniti.’ I nisam imao (varalica), pa si mi rekao da nije. Takvi su svi poslani-
prilike da išta više progovorim čime bih mogao unijeti ci. Pitao sam te čemu vas poziva, pa si rekao da vas
sumnju o njemu, osim ovoga. Dalje je pitao: ‘Da li ste poziva da robujete Allahu i da Mu ništa ne pripisujete,
se borili s njim?’ Rekao sam da jesmo. Pitao je: ‘Kakvi da vas odvraća od obožavanja kipova, da vas poziva da
su bili sukobi s njim?’ Rekao sam: ‘Borba između nas je klanjate namaz te da vas poziva iskrenosti i čednosti.
promjenjiva, nekada mi pobijedimo njega, a nekada on Ako je istina sve što si mi rekao, taj čovjek će posje-
nas.’ Pitao je: ‘Šta vam preporučuje?’ Rekao sam: ‘Go- dovati mjesto na kojem trenutno stojim. Znao sam da
vori nam: ‘Robujte Allahu, Jedinom, i nemojte Mu išta će se pojaviti, ali nisam mislio da će se pojaviti među
pripisivati. Ostavite se onog što su govorili vaši preci. vama. Da znam da ću stići do njega, potrudio bih se da
Naređuje nam namaz, iskrenost, čednost i održavanje stignem i prao bih mu noge.’’ Onda je naredio da mu
rodbine.’’ On je rekao prevodiocu: ‘Reci mu: ‘Pitao sam se donese pismo od Poslanika, a.s., koje mu je došlo
te o njegovu porijeklu i tvrdiš da je izuzetnog porijekla. po Dihjetu Kelbiju, r.a., do upravitelja Busre. On ga je
Takvi su svi poslanici, iz najuglednijih su kuća u svojim donio Heraklu i u njemu je pisalo:
narodima. Pitao sam te da li je ikada prije njega neko
S imenom Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Od Mu-
pozivao onom čemu on poziva, pa si niječno odgovorio.
hammeda, Allahova roba i poslanika, Heraklu, vladaru
Kažem: Da je iko prije njega tome pozivao, rekao bih
Romejaca. Neka je selam na onog ko slijedi Uputu.
da se čovjek povodi za izjavama drugih. Pitao sam te
Pozivam te islamu i njegovim vrijednostima. Prihvati
o tome da li je iko od njegovih predaka bio vladar, pa si
islam i bit ćeš spašen, Allah će ti dati duplu nagradu.
rekao da nije. Da je iko od njegovih predaka bio vladar,
Ako odbiješ, imat ćeš grijeh svih svojih podanika. Ki-
rekao bih da čovjek hoće da povrati vlast svojih pre-
tabije, hodite Riječi koja je jedinstvena i nama i vama
daka. Pitao sam te da li ste iskusili neku laž od njega
– da ne obožavamo ništa osim Allaha, da Mu ništa ne
prije nego je počeo govoriti to što govori, pa ste rekli
pripisujemo i da niko od nas ne uzima nekoga za svog
da niste, a poznato mi je da on ne bi bio iskren prema
gospodara osim Allaha. Ako se okrenu, onda recite:
ljudima a lagao na Allaha. Pitao sam te da li ga slijede
“Budite svjedoci da smo mi muslimani.”
uglednici ili slabi, pa si rekao da ga slijede slabi, a slabi
su uvijek bili sljedbenici poslanicima. Pitao sam te da Ebu Sufjan priča: “Kada je rekao što je rekao i kada
li se njihov broj povećava ili smanjuje, pa si rekao da je pročitao pismo, oko njega se podigla graja i uzvici
im se broj povećava. Tako je uvijek s vjerom sve dok nezadovoljstva, a mi smo izašli. Rekao sam svojim
se ne upotpuni. Pitao sam te da li iko od njih ostavlja prijateljima kada smo izašli: ‘Pokaza se ispravnim što
vjeru zbog nezadovoljstva njome, nakon što je prihvati, je navijestio Sin žrtvovanog da će ga se bojati kralj
pa si rekao da ne napušta. Tako je uvijek s vjerom sve svijetlih ljudi.’ I bio sam siguran da će on pobijediti sve
dok ne obuzme srca. Pitao sam te da li je vjeroloman dok Allah nije u mene uveo islam.”

18
Sejjid Muhammed Alevi el-Haseni | ŠEREFU’L-UMMETI’L-MUHAMMEDIJJE

Vrijednosti
džume namaza
J
edna od počasti koje je Allah darovao ovom um- se navodi: “Kada bude dan džume, meleki stanu na
metu je i petak, dan džume namaza. Učinio ga vrata džamije i pišu kako ko dolazi. A primjer onoga ko
je velikim praznikom. Odlike i vrijednosti petka porani je primjer onoga ko pokloni devu, zatim onoga
i džume namaza uzdižu njihovu važnost i uvećavaju ko pokloni kravu, zatim ovna, potom kokoš, pa jaje. Pa
njihovu specifičnost. Jedna od tih vrijednosti je po- kada imam izađe na minber, oni saviju svoje stranice
tiranje grijeha. Prenosi se od Ebu Hurejre, r.a., da je i slušaju zikr.”
Resulullah, a.s., rekao: “Ko lijepo uzme abdest pa ode
U Ahmedovom rivajetu stoji: “Rečeno je Ebu Umami,
na džumu namaz, te sluša i šuti (za vrijeme hutbe),
r.a.: ‘Ebu Umama, je li onaj ko dođe nakon što se imam
oprošteno mu je ono što je između džume do sljedeće
džume, uz dodatak od još tri dana. A onaj ko dotakne popne na minber ostaje bez džume?’ Reče: ‘Naprotiv.
pijesak, taj je pogriješio.” (Muslim) Međutim, nije od onih koji budu upisani na stranice.’
Znači da stranice u kojima se zapisuju oni koji dolaze
En-Nevevi veli: “U ovom hadisu je spomenuto do- na vrijeme na džumu namaz, prije hutbe, imaju po-
ticanje pijeska i drugo od vrsta besposlica za vrijeme sebno mjesto.”
hutbe. U tome je išaret da srce i organi trebaju biti
okrenuti ka slušanju hutbe.”
Vrijeme kad se
Raniji dolazak dova ne odbija
Stepeni sevapa se razlikuju i shodno dolasku na U petak postoji kratko vrijeme koje je najvrednije,
džumu namaz. Svako ko ranije dođe postigne i veću vrijeme u kojem se odaziva. Ebu Berde ibn Ebi Musa,
nagradu. U verziji hadisa koju bilježe Buharija i Muslim r.a., je ispričao da ga je Abdullah ibn Omer upitao: “Jesi
li čuo od svog oca da nešto prenosi od Resulullaha, a.s.,
u vezi s vremenom u petak?” “Da”, rekao je, “čuo sam
ga da kaže: ‘Čuo sam Resulullaha, a.s., kada je rekao:
‘To je vrijeme od kad imam sjedne na minber pa dok
se ne završi namaz.’’” (Muslim)
El-Munziri veli: “Ovo mišljenje zastupaju mnogi uče-
njaci. Drugi su kazali da je vrijeme u kojem se odaziva
u petak nakon ikindije namaza, jer Enes, r.a., prenosi
da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: ‘Tražite vrijeme u kojem
se u petak nada, nakon ikindije pa dok sunce ne zađe.’”
(et-Tirmizi)
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je to vrijeme od
zore do izlaska sunca i od ikindije do zalaska sunca.
Hasan el-Basri i Ebu Alije su rekli: “To je vrijeme tačno
u podne.”
Od Aiše, r.a., se prenosi da je to vrijeme kad mujezin
uči ikamet za džumu namaz.

19
Ibn Adžibe el-Haseni | EL-BAHRU’L-MEDID

Sura el-Kāri‘a
(Smak svijeta)
Uzvišeni Hakk kaže: 5. a planine kao šarena vuna iščupana
1. Smak svijeta! Radi se o raznobojnoj vuni koja razbacana lebdi po
2. Šta je smak svijeta? zraku. Oba slučaja (ono što je vezano za ljude i planine)
su posljedica el-Kāri‘a nakon drugog puhanja u rog,
El-kar‘u je snažan udarac usljed kojeg nastaje že- kada ljudi budu skupljeni, kada Allah zemlju zamjeni
stok zvuk, a odnosi se na Kijametski dan koji će po- drugom zemljom, mjenjajući njen izgled i pomičući
četi prvim puhanjem u rog, a završiti presudom među planine s njihovih ležišta, na spomenuti zastrašujući
robovima. Nazvan je tako jer će zalupiti na srca i uši, način, da ih gledaju okupljeni ljudi. Mada će se planine
raznim strahotama i užasima. zdrobiti i popucati pri prvom puhanju u rog, one će biti
3. i šta ti znaš o Smaku svijeta? potpuno iščupane i sravnjene nakon drugog puhanja u
rog. Kao šte se u 105. ajetu sure Ta-Ha kaže: “A pitaju
Ovo je dodatno pojačanje opisa jeze i strahote Ki-
te o planinama. Pa ti reci: ‘Zdrobit će ih Gospodar moj
jametskog dana, objašnjenjem da je znanje o tome
potpuno, a mjesta na kojima su bile ravnom ledinom
van opsega ljudskih poimanja. To jest – koliko ti znaš
ostaviti.”’ Potom kaže u 108. ajetu: “Toga dana će se
o tome šta je el-Kari‘a? Odakle ti to možeš znati?
oni glasniku odazvati.” I Njegove riječi: “Na Dan kada
Potom objašnjava šta je zapravo el-Kāri‘a, pa kaže: Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom.” (Ibrahim,
4. Toga dana će ljudi biti kao leptiri raštrkani 48) Slijeđenje glasnika, to jest meleka Israfila i pojavlji-
vanje ljudi pred uzvišenim Allahom će biti nakon dru-
Ovdje kao da se, nakon naglašavanja slučaja el- gog puhanja u rog, što veli Ebu Suūd. Kažem: potpuna
Kari‘a i poticaja alejhi’s-salatu ve’s-selama da o njoj zdrobljenost zemlje, s ostankom nekih njenih brda/
sazna, veli: spomeni dan u kojem će ljudi biti kao leptiri planina, je čudnovata, jer se u 14. ajetu sure el-Hakka,
raštrkani usljed velikog razilaženja, slabosti, poniženja, koji glasi “Pa se Zemlja i brda dignu i od jednog udara
uplašenosti i hrlenja meleku-glasniku kao što leptiri zdrobe”, jasno veli da će se planine zdrobiti i poravnati
hrle u vatru. El-Feraš su i sitni skakavci, što odgovara s zemljom prije proživljenja. Moguće riješenje je da će
Njegovim riječima:“Kao skakavci rasuti” (el-Kamer, 7). biti zdrobljene one planine koje budu na putu ljudi ka
Ebu Ubejde veli: “El-Feraš su bube osim komaraca i njihovom okupljalištu (mahšeru), a da će ostale pla-
muha, a el-mebsus znači ‘raštrkani’.” Ez-Zudžadž veli: nine, koje su sa strana, biti ostavljene kako bi njihovo
“El-Feraš su ono što vidiš kao sitne stjenice koje se pretvaranje u prah ljudi gledali s mahšera. Uzvišeni
bacaju uvatru.” A poznato je da se pod ovim izrazom Allah najbolje zna o onome šta će uraditi, a gdje ćeš
podrazumijeva sve ono što hrli u vatru i navaljuje na doći i to gledati.
svjetiljku. El-Kevaši veli: “Ljudi se porede, pri proživlje-
Nakon što je spomenuo ono što obuhvata sve ljude,
nju, s leptirima, jer će biti u tim trenutcima izmješani,
Allah spominje ono što se tiče svakog pojedinačno,
slabi, mnogobrojni, iz straha će toga dana jedni preko
pa kaže:
drugih gaziti, kao što se navodi u Njegovim riječima:
“Kao skakavci rasuti” (el-Kamer, 7). A leptiri (feraš) su 6. Onaj u koga njegova dijela budu teška
tako nazvani zbog njegove tankoće i lahkoće. Neki vele Ovo se odnosi na onog u koga djela budu teška dok
da se ovo poređenje odnosi na nevjernike, jer su oni slijedi istinu. Mevazin je množina od mevzun, a to je
ti koji će biti bačani u vatru kao što se raštrkani leptiri djelo koje ima težinu i značaj kod Allaha. Ili se radi
u vatru bacaju. o množini riječi mizan (što znači “vaga”). Ibn Abbas,

20
r.a., kaže: “Mizan ima jezičak i dva tasa na kojima će da će njeni stanovnici u nju padati sedamdeset go-
se mjeriti djela.” Neki vele: “Na mizanu će se stavljati dina. “Boravište” je izraženo riječju umm, što znači
registri djela u koje će ljudi gledati, kao izraz pravičnosti “majka”, jer će joj se njeni stanovnici vratiti kao što
i nemogućnosti pravdanja.” se djete vraća svojoj majci. Od Katade i drugih se pre-
Enes veli: “Ima melek kojemu će biti povjereno nosi: “Boravište njegove glave će biti hāvije, jer će biti
na Kijametskom danu da stoji kod mizana. Tako će bačen u nju naglavačke.” Prvo mišljenje se više slaže
svakom čovjeku vagati djela. Pa ako mu dobra djela s Njegovim riječima:
pretegnu, melek će glasom kojeg će sva stvorenja čuti 10. A znaš li ti šta će to biti?
uzviknuti: ‘Usrećio se taj i taj, navodeći ime čovjeka,
takvom srećom poslije koje nema za njega nikakve Ovo je potvrda njenog postojanja nakon njene taj-
nesreće.’ A ako njegova djela budu lahka, povikat će: novitosti, i ukaz na to da suština njene grubosti i stra-
‘Unesrećio se taj i taj nesrećom, poslije koje nema za hote prelazi domašaj uobičajenih poimanja. Potom ju
njega nikakve sreće.’” je opisao riječima:
Neki vele i da se pod mjerenjem i vaganjem misli na 11. vatra užarena!
pošteno suđenje i pravednu odluku, poput Mudžahida, To je vatra koja je dosegla krajnji stepen užarenosti.
el-Ea‘meša i ed-Dahhaka. To je mišljenje i mnogih ka- Veli se da je opisana užarenom kao ukaz da dunjalučka
snijih komentatora. Oni vele: “Mizan ne može izvagati vatra u odnosu na nju i nije užarena. Jer, dunjalučka
veličinu tjelesa, pa kako može izvagati veličinu djela?!“ vatra je sedamdeseti dio džehenemske vatre, kako se
Međutim, opće je poznato da se pod mizanom misli na navodi u hadisu.
stvarnu vagu. Pa se od Ibn Abbasa, r.a., prenosi da će
čovjeku njegova dobra djela biti donešena u lijepom
liku a loša djela u ružnom liku, pa će biti stavljana na Išaret:
vagu. Onome čija dobra djela pretegnu: El-Kāria (što znači “snažni udarac”) su navale svje-
7. u ugodnu životu će živjeti tala manifetacije Allahovog Bića, pri dolasku na stupanj
To jeste, takav će biti zadovoljan i njeme će biti za- fena-a, jer ona udaraju na srca čineći ih zaprepaštenim
dovoljno. u svjetlu Allahove veličanstvenosti.

8. a onaj u koga njegova dijela budu lahka Potom kaže: “Toga dana će ljudi biti kao lep-
tiri raštrkani”, kao trunčice koje lebde u zraku
zbog toga što je slijedio neistinu, pa ne bude imao – ako ih tražiš, ništa nećeš naći, nego ćeš samo
dobrih djela koja vrijede, ili mu loša djela pretegnu
naći Allaha. Znači da se stvorenja, u arifovom po-
dobra
gledu, totalno smanje, pa u njegovom srcu pre-
9. boravište će mu bezdan biti. ma njima nema nikakvog hejbeta niti straha.
Hāvije (što znači “bezdan”) je jedno od imena vatre. “A planine” – planine razuma, “kao šarena vuna iščupa-
Nazvana je tako zbog svoje velike dubine. Prenosi se na” – to jest nema im opstanka pri pojavi manifestacije
svjetla Bića. Jer, svjetlo razuma je slabo poput mjeseca
kad se pojavi sunce.
“Onaj u koga njegova dijela budu teška” – jer su
sušta istina, a vaga ne preteže osim s istinom, i istina
neće sresti laž a da je neće uništiti – “u ugodnu životu
će živjeti” – jer ulazi u džennet spoznaja, a to je ugodni
život.
“A onaj u koga njegova dijela budu lahka” – jer slijedi
strast – “boravište će mu bezdan biti” – vatra rastanka
u kojoj će biti izobličen i iz koje neće izlaziti, vječno će
gorjeti u sumnjama, iluzijama, lošim idejama, u vrelini
planiranja i izabiranja.
Ve sallallahu ala sejjidina Muhammedin ve ālihi ve
sahbihi ve sellem.

21
Allame el-Munavi | FEJDU’L-KADIR

Zemzem voda
Poslanik, a.s., je rekao:
“Znak između nas i munafika je da se oni ne napijaju Zemzema.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 22)
Komentar:
Ovaj hadis označava jedno od obilježja po kojem se razlikujemo mi, vjernici, i munafici koji vjeruju jezikom a
ne vjeruju srcem. Munafik je, u osnovi, svaki onaj koji pokazuje suprotno onom što mu je u nutrini.
Međutim, izraz se udomaćio za one koji pokazuju da su muslimani, a kriju svoje nevjerstvo. Znak i obilježje
je to da oni ne mogu puno popiti vode iz Zemzem-vrela, u tolikoj mjeri da im se prošire rebra, jer to preziru, a
poznato im je da je Zakonodavac, a.s., poticao da ga se što više pije.
Podsticaj da ga se obilato pije je kako bi se pokorilo i pokazala odanost. U ljudskoj je prirodi da je sklona
mjestima miljenika i voljenih.
Zemzem je vrelo Odabranika, a.s., i njegovih ukućana, mjesto na kojem se spušta milost, odakle izbija bereket.
Onaj ko je toga žedan i ko se time napaja, taj iskazuje ljubav i odanost voljenim. Iz tog razloga je obilato pijenje
Zemzema pokazatelj koji razdvaja munafika od vjernika. Allah nagradio onog koji je rekao:

Ne hlepim za vodom osim da bih se sjetio


vode koju je Miljenik često pio

Na prvi pogled će se zaključiti da je onaj ko ne pije Zemzema, a to može činiti, munafik, makar i imao iskreno
vjerovanje u svom srcu.
A nije tako. To se uzima kao podsticaj da ga se pije što više i pokuda da ga se zanemaruje. Znak postoji ali
se ne reflektuje, pa ne znači nužno da nepostojanje znaka znači i nepostojanje onoga čemu on ukazuje.
Harani kaže: “Graničnik je u osjećanju ili značenju. Nifak je vjerski pojam kojeg Arapi nisu znali u tom značenju.
Tedalu’ je obilato pijenje do sitosti i zasićenosti.
Zemzem je općepoznat zbog obilate vode, ili što se Hadžera nastanila uz njega kada je izbio kao izvor, ili zato
što mu se Džibril obratio kada je izbio na površinu, ili zato što je pokriven zemljom kako ga se ne bi razvod-
njavalo lijevo i desno, ili iz nekog drugog razloga. Ima mnoga imena i to je najčasnija voda na dunjaluku, dok je
Kevser najčasnija voda na ahiretu.
Bilježe ga Buhari u svom Tarihu te Ibn Madže i Hakim u Mustedreku od Ismaila ibn Zekerijjaa, a on od Osma-
na ibn Esveda, a on od Ibn Abbasa. Osman kaže: “Neki čovjek je došao Ibn Abbasu i on ga je pitao: ‘Odakle si
došao?’ On reče: ‘Iz Mekke.’ On ga upita: ‘Jesi li pio Zemzema?’ Čovjek reče: ‘Jesam.’ Ibn Abbas je rekao: ‘Jesi li
pio kako treba da ga se pije?’ Čovjek upita: ‘A kako to?’ On reče: ‘Kada hoćeš da piješ Zemzem, okreni se prema
Kibli, spomeni Allaha, pij i pravi tri pauze, toliko da ti se rebra prošire. Kada završiš, zahvali se Allahu. Poslanik,
a.s., rekao je...’ pa je naveo spomenute riječi.”
Hakim kaže: “Ako je Osman čuo od Ibn Abbasa, onda ovaj hadis ispunjava uslove Dvojice (Buharije i Muslima).”
Zehebi je rekao: “Allaha mi, nije ga sreo. Umro je stotinu pedesete a najstariji njegov učitelj je bio Ibn Džubejr.”
Ibn Hadžer kaže: “Hadis je dobar. Taberani ga bilježi od Hibra (Ibn Abbasa) sa spomenutim tekstom.”
Hejtemi kaže: “S dva lanca prenosilaca od kojih je jedan od pouzdanih prenosilaca.” Na kraju, neki od lanaca
prenosilaca su s pouzdanim prenosiocima, ali u lancu postoji prekid.

22
Jacija i sabah
Poslanik, a.s., je rekao:
“Znak između nas i munafika je prisustvovanje jaciji i sabahu, oni to ne mogu.”
(el-Džamiu’s-Sagir, 26)
Komentar:
To jest praktičnih munafika. Nazivaju se ovako kako bi se što više zaprijetilo napuštanju džemata. Oni ne
dolaze u džemat, ni na jaciju ni na sabah.
Zatim to pojašnjava, pa kaže: “Oni ih ne mogu.” U značenju: Mi možemo obavljati ta dva namaza s predano-
šću i raspoložno. Ne osjećamo nikakav teret u tome da odemo u džamiju i klanjamo ih zajednički, u džematu,
a njima je to teško i, ako ih obavljaju, ne obavljaju ih s lahkoćom.
To pojašnjava i hadis koji bilježe Dvojica: “Najteži namazi munaficima su jacija i sabah.”
To zbog toga što je jacija vrijeme odmora, a sabah je vrijeme uživanja u snu, ljeti, a zimi je vrijeme žestoke
hladnoće. Oni koji su postojani u svojoj vjeri, njima su ova dva vremena najljepša za stjecanje stepeni kod
Allaha jer su zadovoljni takvim nečim. Oni za takvo nešto očekuju veliku nagradu i zato im se svaka teškoća
čini lahkom. Zamor je neznatan jer smatraju da zbog toga ima veliki uspjeh i trajna nagrada kao i oslobođenje
od žestoke patnje.
Pored toga, radost i užitak Poslaniku, a.s., bio je u namazu.
Kome se nešto sviđa i što stvarno želi podnosit će i teškoće, čak će i uživati u njima i neće se obazirati ni na
kakav umor. Ko voli nešto, on će voljeti i da naiđe na iskušenja na tom putu, čak će iskušenja smatrati nekim
vidom zadovoljstva.
Pogledaj sakupljača meda koji ne pridaje nikakvu pažnju tome što ga pčele ubadaju, jer mu je na pameti slast
meda. Najamniku nije teško da se penje stepenicama, noseći težak teret, jer zna da će na kraju dana da uzme
zasluženu naknadu. Zemljoradniku nije teško podnositi ni vrelinu ni hladnoću, u teškom poslu, čitave godine,
jer zna da će uživati kada dođe vrijeme žetve i skupljanja ljetine.
Tako je i s iskrenim vjernikom kada se sjeti dženneta, njegovih ljepota i uživanja u njemu. Tada mu sve po-
stane lahko i prisustvovanje zajedničkom klanjanju ova dva namaza mu postane užitak te vodi o njima računa,
za razliku od munafika.
U hadisu koji bilježe Buharija i Muslim da je ovaj namaz najteži, ukazuje da su svi namazi teški munaficima.
Uzvišeni kaže: “Što s predanošću namaze ne obavljaju” (et-Tevbe, 54), samo što su neki teži od drugih. Znaj da
i munafik klanja, ali zbog toga što mu je to običaj a ne iz ubjeđenja da je to ibadet i zbog svojeg osjećaja spram
namaza. Možda će ga klanjati i u kući, ali neće se pokazivati kao klanjač.
Opaska:
Jedan od arifa je rekao: “Prisustvovanje zajedničkom klanjanju sabaha olakšava teške dunjalučke poslove.
Ikindija i jacija uzrokuju zuhd i iz nefsa oslobađaju prohtjeve, poboljšavaju ubjeđenje te popravljaju i naš odnos
prema Allahu kada dijeli opskrbu svojim robovima. Oni dobijaju stvarnu opskrbu poslije sabaha, a duhovnu
poslije ikindije i jacije.
Bilježi ga Seid ibn Mensur u Sunenu, a također i Bejheki u Šu‘abu, od Ebu Muhammeda Seida ibn Musejjeba
kao mursel. On je bio pročelnik tabi‘ina, koji se odlikovao svojim znanjem i pobožnošću. Mekhul je rekao: “Obišao
sam mnoge gradove po svijetu, ali nisam naišao na učenijeg od njega.” O njegovim odlikama su pisane i knjige.
Ovaj hadis je vjerodostojnog lanca prenosilaca.

23
Rifet Šahinović | AKAID – VJEROVANJE

Allahova
lijepa imena
V
jerovanje u Allaha, dž.š., znači čvrsto ubjeđenje djedovi i nene bili vrlo oprezni – svoju nafaku, hranu,
da je On Gospodar, Vladar i Stvoritelj svega, opi- kišu i ostalo vezali su isključivo za svoga Rabba a ne
san svojstvima savršenstva i lišen svih nedo- za ljude. Nikada nisu upotrebljavali riječ “obožavati” ni
stataka. Jedino On zaslužuje da Mu se robuje. Prema za koga drugog mimo Allaha, dž.š. “Njemu pripadaju
tome, ključ vjerovanja jednog muslimana je tevhid, ključevi nebesa i Zemlje. Opskrbu u izobilju kome hoće
jednoća Allaha, dž.š., u svim segmentima. Tevhid oslo- daje i uskraćuje. On Znalac svega, svake stvari, je!”
bađa čovjeka robovanja i potčinjenosti nekom drugom (eš-Šura, 12)
biću mimo Allaha, dž.š. Tevhid je izvor vjerničke snage,
sigurnosti i nade. Klasični islamski učenjaci su podijelili
tevhid u tri vrste: Tevhidu’l-esmai ve’s-sifat
a. tevhidu’r-rububijjeh, Ovaj princip tevhida podrazumijeva da Allah, dž.š.,
ima najljepša Imena i najsavršenija Svojstva koja su
b. tevhidu’l-uluhijjeh i nama poznata iz Njegovih riječi i riječi Poslanika, a.s.
c. tevhidu’l-esmai ve’s-sifati. Vjernik mora biti čvrsto ubijeđen u ovaj tevhid, bez
Prva vrsta tevhida obuhvata naše čvrsto uvjerenje ikakvog nijekanja, bez pokušaja potpunog shvatanja i
da je Allah, dž.š., Gospodar (Rabb) svega i da nema objašnjenja njihove suštine ili usporedbe sa svojstvi-
drugog gospodara mimo Njega. Ovim tevhidom po- ma stvorenja. “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite
tvrđujemo Allahovu, dž.š., jednoću kroz Njegova djela njima, i klonite se onih koji iskreću Njegova imena –
(On jedino daje nafaku, oživljava, usmrćuje, spušta kako budu radili, onako će biti kažnjeni.” (el-Ea‘raf 180)
kišu, upravlja i stvara sve i tako dalje.) Druga vrsta Ovaj ajet daje jasna upozorenja. Prvo, Allah, dž.š., kao
tevhida obuhvata naše čvrsto ubjeđenje da je Allah, naš Gospodar koji je jedino dostojan ubudijjeta, u Sa-
dž.š., jedini istinski i neprikosnoveni Bog i da nema mom Sebi sadrži sve osobine savršenstva i predstavlja,
drugog boga mimo Njega; jedino je On dostojan našeg prema tome, Konačnu Stvarnost. Njegova imena daju
ibadeta. Ova vrsta tevhida sadržava preostale dvi- nam informacije kako bismo ograničenim mogućnosti-
je. Ona je bila razlogom što su mnogi poslanici ušli u ma razumjeli Njegovu prirodu (Zat i svojstva, odnosno
otvorene sukobe sa svojim narodima zbog pozivanja u atribute). Drugo, Njegova imena i svojstva ne možemo
tevhidu’l-uluhijjeh. Ovim tevhidom razlikuju se mono- niti smijemo porediti i primjenjivati na druga bića ili
teisti (muvehhidun) od politeista. Naravno, za ljudski stvari ili pokušavati “definirati” Njega antropomor-
razum je prihvatljivija ovakva koncepcija Boga: “Zar fnim izrazima i odnosima. Ovo posljednje je rezultat
će ta božanstva koja su oni sačinili od Zemlje išta da ljudskog neshvatanja ograničenosti vlastitog znanja
prožive! Da na nebesima i na Zemlji ima još bogova koje je tek kap iz mora Njegova znanja. Svojstva koja
osim Allaha, poremetili bi se i nebesa i Zemlja!” (el- izražavaju Njegova imena su apsolutna i neuporediva,
Enbija, 21–22) Ponekad ljudi vjeruju u tevhidu’l-uluhij- jer je On apsolutan. S toga, Njegova svojstva života,
jeh, a riječima kvare tevhidu’r-rububijjeh. Zato su naši sluha, vida, moći, vlasti i drugog razlikuju se od onih što

24
posjeduju ljudska bića. Drugačija mogu dostići ništa osim onoga što niti razum pojmiti; ne sliči stvo-
poimanja vode nas u iskrivljivanja On hoće da dostignu. Budući da je renjima; živ je, ne umire, postojan
Njegovih imena. Allah, dž.š., sebe opisao u Kur’anu, je, ne spava (Tahavijeva poslanica,
Jedino je Allahovo znanje sve- onda niko nije u stanju bolje Ga opi- 8–10). Niko od Njegovih stvorenja
obuhvatno. Sva stvorenja ne po- sati. Dakle, mi Njega spoznajemo ne zna kakav je On i kakvo je Njego-
sjeduju toliko znanja da bi dokučila Njegovim sveobuhvatnim znanjem vo Biće (Zat). Allah ne sliči nikome
Njegovo Znanje. “A ljudi znaju od a ne razumom. Akaidski učenjaci od Svojih stvorenja ni u Svom Zatu,
Njegova znanja samo onoliko koli- su taj princip kratko i jasno obja- ni u Svojim imenima i atributima, a
ko On želi.”(el-Bekare, 255) Ljudi ne snili: mašta Ga ne može dokučiti niti u Svojim djelima. On je oduvijek

25
i zauvijek Jedan Jedini. “Oni znanjem ne mogu Njega Allahovim imenima kao najljepšim (esmau’l-husna)
obuhvatiti.” (Ta-Ha, 110) Vrhunac naše spoznaje je u mi jačamo vjeru, ističemo čistotu vjere, oslobađamo se
nemoći da sveobuhvatno spoznamo suštinu Njegovih robovanja bilo čemu drugom mimo Allaha.
imena i atributa. Ebu Bekr je kazao: “Nemoć dosezanja Gazali u svom djelu el-Maksad nakon komenta-
spoznaje jeste spoznaja (el-’adžzu ’an derki’l-idrāki ra svakog imena stavlja podnaslov usvajanja imena
idrāk).” u svakodnevnim prilikama. Po njemu, samo oni koji
Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Poslanik, stječu osobine koja su korespondentna atributima i
a.s., kazao: “Allah ima devedeset i devet imena, jed- imenima su spoznali smisao Allahovih imena. Narav-
no manje od stotinu. Ko ih bude izgovarao (i radio no, to nikako ne znači da Božija imena postaju ljudski
po njima) ući će u džennet. Allah je neparan i On voli atributi i imena. Gazali naširoko objašnjava razloge
nepar.”(Buharija i Muslim) Tirmizi navodi isti hadis, s neprihvatljivosti teorija prijelaza (intikal), sjedinjenja
tim da daje listu devedeset i devet imena. U jednom (ittihad), utjelovljenja (hulul) ili, pak, sličnosti atributa
rivajetu se navodi “ko ih napamet nauči” (men hafize- i Biti Gospodara s ljudskim atributima i prirodom. On
ha), dok u rivajetu Ibn Ebi Amra se kaže “ko ih savlada” navodi primjer, kao kada neko kaže: Taj i taj je stekao
(men ahsaha). Ulema se bavila pitanjem značenja riječi znanje svoga profesora. Zapravo, student ne stječe
ahsaha u pomenutom hadisu. Jedni su smatrali da ova znanje profesora, već stječe samo nešto slično nje-
riječ označava “naučiti”, “razumjeti”, “vjerovati”. Drugi govom znanju. Tako, primjera radi, nakon komenta-
su kazali da ona aludira na primjenu njihova sadržaja ra Allahovog imena Opskrbitelj (er-Rezzak), Gazali o
u svakodnevnom životu. Imati svijest o Allahovim ime- usvajanju navodi: “Krajnji udio roba u ovom atributu
nima znači ostvariti najširu spoznaju uzvišenog Allaha, su dvije stvari. Prva je da spozna suštinu ovog atribu-
naravno, u onim granicama u kojima je moguća ljudska ta i da ga niko osim Allaha nije dostojan (da opskrbu
spoznaja. Neki učenjaci su riječ ahsaha razumjeli u očekuje samo od Njega). Drugo, da moli Njega da ga
smislu Božija imena o kojima govore Kur’an i sunnet opskrbi znanjem koje donosi uputu, jezikom koji po-
“istražiti”, “sakupiti”, “sabrati na jedno mjesto”, “naučiti dučava, rukama koje dijele sadaku. Ruke ljudi su Božija
napamet” i slično, što nije nimalo jednostavan zadatak. riznica tako da je onaj čija je ruka učinjena riznicom
Ovaj hadis ne govori da je broj Allahovih lijepih ime- tjelesne opskrbe a njegov jezik riznicom srčane op-
na zaokružen s brojem devedeset devet. Da postoje i skrbe počašćen udjelom u ovom atributu. Tako Gazali
druga imena o kojim nas Uzvišeni nije obavijestio, ka- svako ime komentira i daje uputstva za usvajanja istih.
zuje nam ovaj hadis: “Molim Te svakim Tvojim imenom
kojim si Sebe nazvao ili koje si u Svojoj Knjizi objavio Vrhovno Allahovo ime –
ili koje si nekog od Svojih stvorenja naučio ili koje si
u Svom tajnom znanju za Sebe zadržao: Učini Kur’an Ismi e’azam
proljećem moga srca, svjetlom mojih prsa, razrješite- Sunije vjeruju da postoji vrhovno ili najviše Allahovo
ljem moje tuge i otklanjateljem moje brige.” (Ahmed ime koje ima posebno svojstvo. Tako ko Allaha moli
ibn Hanbel) Prvi dio hadisa ukazuje na činjenicu da tim imenom dova će mu biti zasigurno uslišana. Po
imena nisu ograničena na spomenuti broj. Po većini nekim hadisima, to ime trebamo tražiti u suri Ihlas,
uleme, Uzvišeni je zadržao neka imena za Sebe, kao što zatim u stotinu šezdeset trećem ajetu sure el-Bekare
možemo vidjeti u slučaju kada je Poslanik, a.s., rekao te početnim glasovima sure Ali Imran. Postoje i drugi
da je Ramadan jedno od Allahovih imena. Ulema je hadisi. Po Raziju i nekim drugim mufessirima, ovo ime
različito tumačila smisao pomenutog broja devedeset je sadržano u vlastitom Božijem imenu Allah koje ima
devet u hadisu: onaj koji od neograničenog broja Alla- jednu osobenost. Naime, ako se postupno izostave
hovih imena bude znao devedeset devet imena ući će pojedini glasovi koji tvore ovo ime u arapskom pismu,
u džennet; zatim, da se taj broj može razumjeti i kao ono što svaki put ostaje naprosto označava Boga. Ako
broj koji označava mnoštvo koje Arapi koriste kada ne izostavimo početno hemze, ostaje nam lillah (vidjeti
mogu odrediti tačan broj nečega; druga grupa uleme Kur’an, 3:189). Ako izostavimo prvi lam, ostaje nam
prihvata da su Allahova imena objavom utvrđena (tev- lehu (42:12). Ako izostavimo drugi lam, ostaje nam
kif) i ograničenog su broja, broj atributa koji ističu neko huve (112:1). Po Gazaliju, ovo Allahovo ime razumiju
Njegovo svojstvo je mnogo veći od Njegovih imena. samo poslanici, evlije i odabrani ljudi.

26
Tajna Ali Tantavi | SUVER VE HAVATIR

kadera

D
a je opskrba određena, istina je. Nekome je smrtnim mukama. Za dunjaluk radi kao da ćeš vječno
opskrba postavljena u kancelariji pa mu dođe a živjeti, a za ahiret kao da ćeš sutra mrtav biti. Tako ćeš
ne mora ništa da čini osim da sjedi, drži olovku zagarantovati sebi i dunjaluk i ahiret. I ovo je jedna od
i potpisuje svoje ime svakih pola sata na dokumente mudrosti kadera.
koji mu se prilažu, ispijajući kahvu ili pušeći cigaretu.
Vjera u kader je život, jer ti u svakoj tmini daje svje-
Nekome je postavljena na vrhu brda te se mora popeti
do nje, ili u dalekom gradu pa mora otići do njega. Neko tlosne zrake i u svakoj teškoći otvara vrata nade. Da
se mora spuštati u dubinu zemlje, neko u dubine mora, nade nema, bolesnik bi umro od privida prije nego li
a nekome je postavljena u džepove ljudi pa je uzima ga bolest usmrti, a vojnik u bici bio bi ubijen od straha
od njih i bude uhvaćen te mu se opskrba pretvori u prije nego li ga neprijatelj ubije. Da nade nema, ni života
zatvor. Svako jede svoj zalogaj, ali nekome zalogaj ne bi bilo. Da se stvari ostave mogućnostima razuma i
dolazi u srebrenoj posudi, nekome je natopljen krvlju ili zakonima materije, zrak se ne bi mogao udisati niti bi
nakvašen znojem, a nekome je umrljan blatom! Ne, ne se voda, zbog bojazni da u njoj nema otrovnih bakte-
reci šta je tajna kadera. Vlasnik ga nije nikome otkrio rija, mogla piti. Ni automobili se, zbog mogućnosti da
ali, dokle god je stvar nepoznata, pokušaj ti da jedeš se sudare, ne bi vozili; niti bi se ulazilo u zgrade, zbog
svoj zalogaj iz “zlatne” posude. Trudi se i uloži napor. vjerovatnoće da se mogu srušiti. Za bogatstvo se ne
Ako do toga i ne dospiješ, dospio si do zadovoljstva, bi bilo sigurno i smireno jer postoji mogućnost da će
priznanja i prihvatanja mnogih mudrosti kadera, a to se krasti, a ni za kuće se ne bi bilo sigurno jer mogu
i jeste mudrost kadera.
izgorjeti. Vjera u kader je odmor, jačina i snaga. Ako ti
Smrtni čas je određen. Ne otklanja ga prisutstvo je određeno da dijete izgubiš, zahvali Allahu jer postoje
opreznosti niti smeta ako se opasnost razvuče. ljudi koji su izgubili i po dvoje djece. Ako izgubiš hiljadu
Ponekad zdrav mladić umre, a bolestan starac živi; dinara, pa postoje oni koji su izgubili dvije hiljade. Da
umre onaj koji je zaštićen sa sedam zidova, a spasi se li ste sada spoznali šta je mudrost određenja? Mu-
vojnik koji prolazi kroz vatru. Poznajem čovjeka, heroja drost kadera je da se zalažemo, radimo, nastojimo i
Sirijske revolucije, koji se u smrt bacao pedeset puta da se trudimo, ali da ne tugujemo ako ne uspijemo
a smrt mu uvijek izmicala i bježala od njega. Zatim se niti da gubimo nadu ako ne stignemo do onoga do
revolucija završila. Spavao je jedne prilike u postelji čega smo htjeli stići. S kaderom trebamo biti poput
kada su se dvojica pijanica posvađala. Jedan od njih onog koji prelazi put pretrpan automobilima. Ako se
je ispalio metak iz pištolja i greškom pogodio glavu dosjeti samo udesa i opasnosti, neće se moći pomjeriti
heroja koji je spavao i više nije ni ustao! Ibnu’l-Dževzi
ni korak naprijed. Ili, ako bude ubijeđen i uobražen da
navodi da je jedan čovjek pao u nesvijest pa su svi
može pomjeriti automobil ispred sebe i otkloniti na-
pomislili da je mrtav te ga postavili na krevet. Doveli
dolazeću opasnost, neće uspjeti. Ali ako obrati pažnju
su i čovjeka koji će ga okupati (gasuliti). Kada je osjetio
hladnoću vode, probudio se i ustao, a čovjek koji ga i prođe oprezno, onda je razuman i razborit. Ako se
je gasulio prestrašio se te pao mrtav. I ne pitaj šta je spasi, zahvali Allahu što mu je odredio spas; a ako ga
tajna, ali se bori na Božijem putu i zalaži se za istinu. A zadesi loše, sjeti se da nije oštećen jer je to mudrost
ne boj se smrti u svojoj borbi i zalaganju, jer je smrtni kadera.
čas određen. Živjeti možeš sto godina, ali provesti ih u S arapskog preveo: Elvedin Muminović

27
HILJADU I JEDNA KAP

Komadi
ljute lubenice
Mevlana Dželaludin Rumi (preselio 672/1273) ovako
piše u Mesneviji:
Hazreti Lukman je bio veoma čist rob i danonoćno
ustrajan u svome robovanju. Njegov vlasnik je uvidio nje-
govu ispravnost i oštroumnost, te ga je držao važnijim
od vlastitog sina. Iako je Lukman bio sin roba, oslobodio
je dušu od žudnje i strasti. Lukman je bio gospodin u liku
roba. Kada je njegov vlasnik išao negdje, dao bi mu svoju
odjeću a sam bi obukao njegovu, i rob bi hodao naprijed
u toj odjeći. I uvijek je vani pratio svog roba da niko ne bi
shvatio ovu situaciju.
Kada bi bilo postavljeno jelo, vlasnik bi odmah dao zvati
Lukmana, i prvo bi Lukman pružao ruku za hranu, a onda
njegov vlasnik. Sviđalo mu se jesti Lukmanove ostatke.
Ono što on ne bi jeo, prosipao je. Ako bi čak uzeo jesti što
Lukman nije jeo, to se dešavalo bez apetita. On mu je uvijek
predstavljao neku vrstu oslonca.
Jednom su dobili na poklon lubenicu. Odmah je rekao:
“Neka dođe moj sin Lukman!” Kada je došao, vlasnik je s
puno milosti odrezao komad lubenice i dao je Lukmanu. On
ga je pojeo kao šećer. Dao mu je još jedan komad, i njega
je pojeo. Tako se nastavilo do sedamnaestog komada.
Poslije je i sam uzeo komad, rekavši: “Da vidimo koliko
je slatka ova lubenica.” Jer, kada je vidio kako je Lukman
jede, odmah mu se javio apetit za njom. Prvi zalogaj mu
je spržio usta. Usne i jezik mu izgorješe od ljutine. Na tren
je zašutio, nije mogao govoriti. Onda se obratio Lukmanu:
“Dušo, kako si izdržao ovaj otrov? Umjesto gorčine poka-
zao si blagost? Taj sabur je poput neprijatelja tvojoj duši,
šta je to tako? Zašto nisi jednostavno rekao i izvinuvši se
objasnio kakva je?”
Lukman mu je odgovorio: “Ja sam se okoristio od tvoj
imetak. Moja duša i tijelo se više stide. Sramota je reći ljuto
i ružno nečemu što mi ti pružiš. Jasno je pravo tvog imetka
u mom tijelu. Svaka moja kost nosi dobrotu tvog imetka.
Ako ne mogu podnijeti jedan ljut zalogaj od tebe, neka
se ova duša i tijelo odmah zagrnu zemljom. Zbog tvoje
milostive ruke koja mi pruža komad lubenice, ne osjećam
njenu ljutinu. Ljubav zaslađuje ljutinu, bakar pretvara u
zlato. Brige nestaju s ljubavlju, problemi nalaze rješenja uz
ljubav. Ta ljubav je posljedica jednog velikog znanja, neko
u prolazu ne može steći takav mir.”
Mesnevi-i Šerif, 2/319 vd. (prev. Amil Čelebioglu)

28
Prijateljstvo Šejtanova
jednog medvjeda podvala
Hazreti Mevlana pripovijeda: Hazreti Mevlana priča:
Jednog medvjeda je uznemiravalo neko čudovište. Neki Pripovijedaju da je jednom Muavija u palači zaronio u
heroj je otišao da ga spasi. Zbog te dobrote, medvjed je san. Kada bi se vrata palače zaključala iznutra, nije bilo
odlučio da zbog toga bude uz heroja poput psa od Ashabi šanse da neko uđe. Iznenada ga neko probudi. Kada je
Kehfa. Kada se taj heroj musliman jednom razbolio i pao Muavija otvorio oči, izgubio se pa reče: “Nema šanse da se
na postelju, medvjed ga je pazio i čekao njegov oporavak. može ući u palaču, koji je ovo drznik ušao?” Da bi pronašao
Jedan čovjek koji je tuda prolazio upita: “Kakvo je to stanje? uljeza, pretražio je svaki ćošak palače. Vidio je nekoga da
Brate odakle tolika blagonaklonost medvjedu?” se krije iza zastora. Kada Muavija reče: “Ko si ti? Kako se
Heroj mu ispriča priču o čudovištu pa čovjek mu reče: zoveš?”, osoba odgovori: “Među narodom, zovu me Iblis.”
“Ne veži dušu za medvjeda. Prijateljstvo budale je nepri-
Muavija reče: “Reci istinu, zašto si me probudio?” Šejtan
jateljstvo. Medvjed je štetan i opasan.” Heroj mu odgovori:
odgovori: “Vrijeme je namaza, moraš ići u mesdžid.” Mu-
“Vallahi ti mi zavidiš. Pazi se njegove ljubavi, ne njega.”
avija reče: “Ne, ti ne možeš imati ovakav razlog. Od tebe
Tada čovjek reče: “Prijateljstvo budale je loša stvar. Ova
niko nije vidio dobra. Kada lopov uđe u kuću i uhvate ga
moja zavist je bolja od njihovog prijateljstva. Ostavi med-
na djelu, te on reaguje da čuva kuću, da li mu je moguće
vjeda i kreni sa mnom, ne napuštaj svoju vrstu, ne može ti
medvjed biti prijatelj”, heroj mu odgovori: “Bježi zavidniče, povjerovati? Zar lopov može željeti dobro?”
gledaj svoga posla!” Iblis odgovori: “Ja sam prije bio melek. Ibadet je bio uzvi-
Ni ovoliko savjeta nije ušlo u herojeve uši. Savjet ne šenost za moju dušu. Bio sam blizak sa saputnicima, i
može uticati na loše ubjeđenje. Umjesto njemu, pružio je prijatelj sa stanovnicima Arša. Kako osoba može zaboraviti
ruku medvjedu. Čovjek reče: “Idem, ali ti trenutno nisi pri svoje prvobitno stanje. Prva ljubav uvijek ostavi trag na
pameti.” Heroj na to odgovori: “Hajde idi, ništa ne brini za duši. Otkloni sumnju iz svoje duše. Ja sam ispit za srce i
mene!” Čovjek je još dodao: “Ja ti nisam neprijatelj. Da si me čistoću. Lav i pas su zajedno sa mnom ispitivani. Istina i laž
poslušao, učinio bi samo sebi dobro.” A heroj mu odvrati: su na meni isprobani. Dobrima pokazujem put, moj posao
“Hajde bježi, spava mi se!” Čovjek još jednom pokuša: “Ne je uvijek rezati suhe grane. Nemam moći unakaziti ljepotu.
sumnjaj u savjet prijatelja. Spavaj pored nekoga pametnog, Moje stvaranje je ogledalo ljepoti i ružnoći.”
neka te takav čuva u snu.” Muavija mu reče: “Zašto si ti mene probudio? Ti si ne-
Heroj se zbog čovjekovog navaljivanja unervozio i po- prijatelj budnima! Ti si poput otrova, uspavljuješ. Znanje
sumnjao, pa reče: “Izgleda me ovaj želi ubiti ili je neki zlobni i pamet se razaraju od tvog vina podvala. Ne želim misk
prosjak. Ili mi je možda postavio neku zamku. Čim mi ovako iz đubreta. Ne nadam se suhoj cigli izvađenoj iz rijeke. Ne
nešto nudi. Želi me prepasti i udaljiti od mog prijatelja.” vjerujem da je namjera buđenja, šejtanu mom neprijatelju,
Heroj koji je mislio loše, nije se fino ponio prema dobrona- bila dobra.”
mjernom čovjeku. Zbog pogrešnog mišljenja, gajio je dobro
Koliko god se šejtan vadio, nije uspio ubijediti Muaviju.
mišljenje o medvjedu, kao da su od iste vrste.
Na to je šejtan rekao: “Pravedni vladaru! Onda slušaj dok
Musliman pogleda budalu i, uzdahnuvši la havle, nastavi nema podvale u mom govoru. Da si propustio namaz, tvoji
svoj put. On zaspa. Medvjed ga je čuvao i stalno mu bdio bi uzdasi i jecaji pokajanja ispunili svijet. To pokajanje, taj
nad glavom zbog muha koje su ga uznemiravale u snu. krik, ta molba bi ti donijeli na stotine sevapa namaza i zikra.
Ali je primijetio da koliko god tjera muhe, one opet dolaze. Ja sam te probudio u tom trenu da ne bi izvukao koristi
Medvjed se uznemirio zbog muha. Otišao je i uzeo jedan
od takvog uzdaha. Da ti taj uzdah ne bi postao čak i način
veliki kamen sa stijene. Kada je ugledao kako su se muhe
približavanja i putovanja Gospodaru. Ja sam zavidnik, ovo
opet spustile na njegovo lice, zamahnuo je tim velikim
je bilo iz potpune zavisti. Ja sam neprijatelj, i posao mi je
kamenom prema njegovom licu da otjera muhe. Eto, on se
podvala i neprijateljstvo.”
riješio muha! Ogromni kamen mu je smrskao lice. Tako se
raširila poslovica u narodu: “Ljubav budale, je poput ljubavi Muavija mu reče: “Sada govoriš istinu. Sve što je od tebe
medvjeda; mržnja mu je ljubav, i ljubav mu je mržnja.” i čega si dostojan je samo to.”
Mesnevi-i Šerif, 2/417 vd. (prev. Amil Čelebioglu) Mesnevi-i Šerif, 2/559 vd. (prev. Amil Čelebioglu)

29
Imam Rabbani k.s. | PISMO PRIJATELJU

Stupanj iskrenosti
(Ovo pismo je napisano šejhu Muhammedu el-Četriju, a govori o postizanju
iskrenosti (ihlas), koja je treći dio od tri dijela svijetlog šerijata, i o tome da
su tarikat i hakikat u službi šerijata u upotpunjavanju ovog trećeg dijela)

Hvalimo Ga i donosimo salat i selam na Njegovog Vjerovjesnika. Poštovani, nakon prelaska stanica
putovanja (suluka) i stupnjeva privlačenja (džezbe), postalo mi je jasno da je cilj duhovnog putovanja
(sejri suluka) postizanje stupnja iskrenosti, a za njega je prethodno vezano postizanje poništenja
vanjskih i nutarnjih božanstava i idola. Ova iskrenost (ihlas) je dio šerijata koji ima tri glavna dijela:
znanje (ilm), djelo (amel) i iskrenost (ihlas). Tarikat i hakikat su u službi šerijata u upotpunjenju onog
dijela šerijata koji se odnosi na iskrenost. Iako je ovo istina, ne mogu je svi razumjeti. Većina je uljulj-
kana snovima i nadanjima, zadovoljavajući se tek orasima i bademima, pa kako da dostignu punine
šerijata?! Mogu li takvi dostići suštinu tarikata i hakikata?! Misleći da je šerijat ljuska, a hakikat jezgro,
oni ne mogu shvatiti šta je suština djelovanja (muamele), nego su obmanjeni sufijskim ekstatičnim
izjavama, kojekakvim halovima i niskim stupnjevima. Uzvišeni Allah da ih uputi na pravi put! Neka je
selam i na nas i na sve Allahove dobre robove.
(Imami Rabbani Ahmed Faruki Serhendi, k.s.: Mektubat, tom I, 40. pismo)

Opasnost druženja
s inovatorom
(Ovo pismo je napisano sejjidu šejhu Feridu el-Buhariju, a govori o obavezi
napuštanja druženja s inovatorom, i o tome da je druženje s inovatorima
štetnije od druženja s nevjernicima)

Uzvišeni Allah neka uveća Vaše nagrade, podigne Vaš ugled, olakša Vaše djelovanje i učini Vaša
prsa prostranim hurmetom prvaka čovječanstva (sejjidu’l-bešer) koji je čist od iskrivljenog pogleda,
na njega i na njegovu porodicu neka su najpotpuniji salavati i najobilniji selami.

30
Navodi se da onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu. Odatle potječe obaveza zahval-
nosti ljudima na njihovim dobročinstvima. Vi ste bili uzrok obuhvatnosti našeg hadreti šejha, pa smo
tražili Hakka uzvišenog Vašim bereketom u toj obuhvatnosti i postigli mnogo iz tog mubarek nadanja.
Bili ste, po drugi put, sredstvom okupljanja duhovnih putnika i poticajem uspostavljanja sistema u
vezi s usamljenim učenicima. Otuda naša želja da Vas uzvišeni Allah nagradi najboljom nagradom.
Stih:
Da na svakom mjestu gdje izrasta dlaka
imam jezik koji zahvaljuje,
opet bih bio nedovoljan.
Nadamo se, od uzvišenog Allaha, da će Vas čuvati od onoga što Vama ne dolikuje, i na dunjaluku
i na ahiretu, hurmetom vašeg djeda, prvaka svih poslanika, na njega i na njegovu porodicu neka su
najpotpuniji salavati i teslimati. Ovaj fekir je udaljen od Vašeg sohbeta, i ne znam koja vrsta ljudi je u
Vašem časnom društvu, ko Vam je prisni prijatelj i sabesjednik u Vašem cijenjenom skupu.
Budite ubijeđeni da je štetnost druženja s inovatorom veća od štetnosti druženja s nevjernicima.
Najpoganiji i najprezreniji od svih inovatora su oni koji preziru drugove Resulullahove, sallallahu alej-
hi ve sellem, (ashab). A uzvišeni Allah u časnom Kur’anu ovu grupu naziva nevjernicima, kada kaže:
“(...) da bi On s vjernicima rasrdio nevjernike (...)” (el-Feth, 29) Dostavljači Kur’ana i šerijata su upravo
ashabi. Pa ako je sumnjati u ashabe, onda se sumnja i u Kur’an i šerijat. Kur’an je sabrao Osman ibn
Affan, r.a. Pa, ako je sumnja na Osmana, onda je sumnja i u Kur’an, da nas uzvišeni Allah sačuva od
ubjeđenja otpadnika.
Razilaženje koje se dogodilo među ashabima, r.a., kao i rasprava i borba, nije potjecalo iz nefsanskih
strasti, jer su njihovi nefsovi očišćeni u društvu najboljeg čovjeka (Muhammeda, a.s.) i oslobođeni onog
nefsa koji naređuje zlo (emmare). Vjerujemo da je istina bila na strani Alije, kerremellahu vedžhehu,
a greška na strani onih koji su mu se suprotstavili. Međutim, ta greška je u domenu promišljanja
(idžtihad). Ona ne zadire u područje pokvarenosti (fiska). Kada su u pitanju ovakve greške, nema, čak,
mjesta ni za prijekor. Onaj ko pogriješi u idžtihadu ima jedan sevap. Jezid, koji je udaljen od sreće,
nije od ashaba, pa nema mjesta govoru o tome da je neko od ashaba udaljen od sreće. Ono što je on
uradio (to jest Jezid), nisu uradili ni nevjernici-stranci. Neki učenjaci ehli-sunneta su se sustegli od
proklinjanja Jezida, ne zato što su njime ili njegovim postupkom zadovoljni, nego zbog mogućnosti
njegovog pokajanja.
U časnom društvu bi trebalo svaki dan pročitati nešto iz knjiga kutbu’z-zemana, kako bi se vidjele
njegove pohvale Vjerovjesnikovih ashaba, alejhi ve alejhimu’s-salatu ve’s-selam, i s kakvom uljudnošću
ih je spomenuo. Na taj način protivnici će biti pobijeđeni i poniženi.
Ova nepravedna i tlačiteljska grupacija je u ovim danima mnogo pretjerala i u nepravdi prevršila
svaku mjeru. Raširili su se na sve strane, pa smo napisali ove riječi objašnjenja njihovog nereda, bojeći
se da bi ta grupacija možda mogla dotaknuti Vaše časno društvo, a sve s ciljem da ih Vaš cijenjeni
skup ne uzime u obzir. Uzvišeni Allah neka Vas učvrsti na stazi kojom je On zadovoljan!
(Imami Rabbani Ahmed Faruki Serhendi, k.s.: Mektubat, tom I, 54. pismo)

31
GOVOR STANJA

Pogubite me prvog
Hadis
Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Zaista u dženne- Ebu Abbas ibn Ata’, rahmetullahi alejhi, je rekao: “Doveo
tu postoje (prelijepe) sobe čija se unutrašnjost je halifin dužnosnik grupu sufija pred halifu i rekao:
“Zaista su ovo otpadnici od vjere (zindici), jer odbijaju
vidi kada se gledaju s vana, a kad se gleda iz unu-
šerijat.” Bili su to Ebu’l-Husejn es-Sevri i nekolicina
trašnjosti, vidi se njihova vanjština.” Jedan ashab
drugih zahida. Bi naređeno da im se glave odsjeku.
upita: “Za koga su te sobe, Allahov Poslaniče?”
Kada je trebalo da dođe do izvršenja kazne, Ebu’l-Hu-
Muhammed, s.a.v.s., odgovori: “Za one koji samo
sejn istrča ispred grupe, nudeći svoju glavu da bude
lijepo govore, koji gladne hrane i koji pokorni na
prva pogubljena. Kada su dželati (egzekutori) vidjeli
namazu stoje dok drugi ljudi spavaju.”
ovu gestu Ebu’l-Husejna, s čuđenjem su ga upitali:
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3090) “Zar žuriš u smrt prije svojih prijatelja?” On odgovori:
“Želim da mene prvog pogubite pa da time svoje pri-
Allah se nasmijao jatelje ostavim da žive još malo.” Dželati i svi prisutni
su se jako začudili te obavijestiše halifu o tome. Halifa
Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je došao neki čovjek naredi da se svi pošalju vrhovnom kadiji Ismail ibn Is-
Allahovom Poslaniku, a.s., i rekao mu: “Božiji Poslaniče, haku da ih ispita. Ebu’l-Husejn je došao pred vrhovnog
kadiju, a ovaj ga poče ispitivati o šerijatskim propisima,
pogodila me velika glad.” Nakon što kod svojih žena
o čistoći (taharet), namazu i ostalom, a Ebu’l-Husejn
nije našao ništa da mu dadne, Allahov Poslanik, a.s., je
es-Sevri mu je na svako pitanje detaljno odgovorio, a
rekao: “Ima li iko, da mu se Allah smiluje, ko bi ugostio zatim je rekao: “Znaj da Allah, dž.š., ima Svoje bliske
ovog čovjeka večeras?” Ustade jedan Ensarija i reče: “Ja robove koji s Allahom jedu, s Allahom svoju odjeću
ću, Allahov Poslaniče!” Zatim ode svojoj kući i reče ženi: nose, s Allahom slušaju, s Njim ubiru plodove i s Njim
“Ovo je gost Allahovog Poslanika, a.s., pa gledaj da mu žele.” Kada je kadija čuo ovaj govor, jako je zaplakao,
ništa ne fali.” Žena mu odgovori: “Tako mi Allaha, ništa a zatim je ušao kod halife i rekao mu: “Ako su ovi ljudi
otpadnici (zindici), onda na Zemlji nema monoteista
nemamo osim nekoliko zalogaja hrane za djecu.” On
(muvehhidun).”
joj reče: “Kad djeca htjednu da večeraju, ti ih uspavaj,
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3487)
a zatim dođi i ugasi svjetlo. Hranu ćemo dati musafiru,
a mi ćemo se pretvarati da jedemo.” Ona tako i uradi.
Sutradan, kada čovjek dođe Allahovom Poslaniku, on,
Čistite svoj imetak
a.s., mu reče: “Allah se začudio i nasmijao onom čo- Ibn Džundub od svog oca prenosi hadis: “Čistite svoj
vjeku i njegovoj ženi i objavio je: ‘I više vole drugima imetak zekatom, liječite svoje bolesne dijeleći sadaku,
nego sebi, iako im je i samima potrebno.’” a belaje od sebe odbijajte dovom.”
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3478) (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3558)

Poslao mi Allahov Poslanik, a.s.


Od Omera, r.a., se prenosi da je rekao: “Poslao mi je Allahov Poslanik, a.s., nešto imetka, pa sam to odbio.
Kada sam mu došao, upitao me: ‘Šta te navelo da vratiš ono što sam ti poslao?’ Odgovorio sam mu: ‘Allahov
Poslaniče, zar mi nisi rekao da je vrijednost i dobro u tome da od ljudi ništa ne uzimam?’
Na to mi reče Allahov Poslanik, a.s.,: ‘To se odnosi na traženje od ljudi, a ono što ti dođe od dobra bez tvoga
traženja to je zaista Allahova opskrba kojom te Uzvišeni opskrbio.’”
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3546)

32
Šesterica
Došao sam Poslaniče
prokletih
Ebu Harb el-Hilali pripovijeda: “Jedan beduin je obavljao hadž pa, kad
dođe do Poslanikove džamije u Medini, siđe sa svoje jahalilce te je Abdullah ibn Ez-Zubejr, r.a., pre-
sveza i zatim uđe u džamiju. Kada dođe do kabura Poslanika, a.s., nosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s.,
stade licem okrenut njemu, a.s. Onda tada reče: Es-selamu alejke
rekao:
ja Resulullah. Zatim poselami i Ebu Bekra, r.a., i Omera, r.a. Onda se
opet okrenu Allahovom Poslaniku, a.s., i reče: “Poslaniče, draži si mi “Šestericu sam prokleo, a pro-
i od oca i od majke! Došao sam ti natovaren grijesima i pogreškama kleo ih je i Allah, dž.š., i svaki vje-
tražeći od tebe da se zauzmeš kod svoga Gospodara, jer On je re-
rovjesnik – onoga koji ne vjeruje i
kao: ‘A kad bi oni, kada nepravdu počine, došli tebi (Muhammede) i
poriče Allahovu odredbu, onog koji
Allaha za oprost zamolili i Poslanik oprosta za njih molio, zasigurno
bi uvidjeli da će Allah pokajanje primiti i da je Samilostan.” I došao dodaje Allahovoj Knjizi, nepraved-
sam tebi, a draži si mi i od oca i od majke. Grijesima sam natovaren. nog i silnog vladara koji ponižava
Tražim od tebe da se zauzmeš kod svog Gospodara da mi grijehe one koje je Allah uzdigao a uzvisuje
oprosti i da mi budeš zagovornik.” Potom se okrenu skupini ljudi i
one koje je Allah ponizio, onog koji
u stihovima izreče: “O ti, koji si od svih ukopanih najvredniji! Naj-
dozvoljava Allahove zabrane, ono-
časniji od svih. Od čije ljepote niču plodovi i sjemenke. Moja duša
nek je otkup za kabur u kojem si ti. U tvom kaburu je smiraj, svaka ga koji dozvoljava krv moje porodi-
vrednota i počast.” ce i onog koji ostavlja moj sunnet.”
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 4178) (el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 4010)

Pitao sam Više vole njima nego sebi


Džibrila Rekao je Abdullah, sin Omerov, r.a: “Jednom ashabu Božijeg Poslanika,
a.s., je poklonjena ovčija glavučica (da nahrani sebe i svoju porodicu).” Na
Od Enesa, r.a., se prenosi da je
to je on rekao: “Taj i taj čovjek i njegova porodica su preči da dobiju ovo.”
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “U Zatim posla tom čovjeku ovčiju glavučicu. Tako uradi i drugi sve dok ov-
noći Isra’a vidio sam na dženet- čija glavučica ne obiđe sedam kuća, a zatim opet dođe do onoga prvog.”
skim vratima napisano: ‘Sadaka
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3479)
se nagrađuje deseterostruko, a
davanje u zajam osamnaest puta.’ Na vratima dženneta piše
Pitao sam Džibrila kako to da je da-
Od Ebu Umame, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao:
vanje u zajam vrednije od sadake,
“Bit će doveden čovjek pred dženetska vrata, pa kad podigne glavu,
pa mi je odgovorio: ‘Zato što onaj vidjet će na njima napisano: ‘Sadaka se nagrađuje deseterostruko, a
koji prosi već ima nešto, dok onaj jedno davanje u zajam (posudba) se nagrađuje osamnaest puta.’ To
koji traži u zajam traži samo zbog je zato što će ti onaj koji od tebe treba zajam doći samo s potrebom,
a sadaka nekad ode i onom ko je imućan.”
potrebe koja ga je snašla.”
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3565)
(el-Bejheki, Šuabu’l-Iman, 3566)

33
Emina Ćeman | OSOBINE VJERNIKA I VJERNICA

Skrušeni
i skrušene
“Zbilja, muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslušnim
muškarcima i poslušnim ženama, i iskrenim muškarcima i iskrenim ženama, i strpljivim
muškarcima i strpljivim ženama, i skrušenim muškarcima i skrušenim ženama, i
djeliteljima zekata i djeliteljicama zekata, i postačima i postačicama, i muškarcima koji
čuvaju stidna mjesta svoja i ženama koje čuvaju stidna mjesta svoja, i muškarcima
koji mnogo spominju Allaha, i ženama koje mnogo spominju Allaha – Allah je njima
pripremio oprost i nagradu golemu!”
(el-Ahzab, 35)

Š
esto svojstvo čijim je posjednicima Gospodar, Allahov miljenik reče jedne prilike: “Najveći kradljivac
dž.š., pripremio oprost i veliku nagradu je hušū‘, je onaj koji krade od namaza.” Ashabi upitaše: “Kako
a njegovi nositelji su hāši‘īn. Ovo svojstvo se u neko može krasti od namaza?”, a Poslanik im odgovori:
našem jeziku najčešće prevodi terminima skrušenost, “Od namaza krade onaj koji ne upotpunjuje ruku‘e i
poslušnost, potčinjenost. No, šta je hušū‘ terminološki, sedžde.” Poznato je fikhsko pravilo ta‘dilu’l-erkana
možemo naći u ispisima naših alima. Evo jedan primjer koje se, u kratkim crtama, sastoji od smjernica kako
iz tefsira šejha Hakkija. Sufjan es-Sevri je rekao: “Pitao obaviti skrušen namaz – tako što će se nakon sva-
sam E’meša o hušūu, pa me je upitao: ‘Ti bi htio da kog obavljenog rukna klanjač smiriti onoliko koliko je
budeš imam ljudima, a ne znaš šta je hušū‘?’ Isto sam dovoljno da se odjeća na njemu smiri prije nego što
pitao i Ibrahima En-Nah‘ijjia, pa mi je odgovorio: ‘Ti bi pređe na obavljanje narednog rukna. Kada su Halefa
htio da budeš imam ljudima a ne znaš šta je hušū‘? ibn Ejjuba pitali zar mu se ne dogodi da nekad u nama-
Hušū‘ nije da jedeš skromno, niti da se tako oblačiš, zu rukom otjera muhu koja ga uznemirava, odgovorio
niti da poginješ glavu! Hušū‘ je da ti plemenitost i po- im je: “Čuo sam da je rob miran pred bičem sultana?
niznost na putu istine budu jednaki, i da si poslušan Ja se u namazu nalazim u rukama moga Gospodara,
Allahu, dž.š., u svakom farzu koji ti je naređen.’” pa zar da se pomjerim radi muhe?!” Ali ibn Fudajl pri-
povijeda: “Došao sam da obavim tavaf oko Kabe, pa
sam vidio Sufjana es-Sevrija na sedždi. Otavafio sam
Najveći kradljivac jedan krug i vidio sam ga da je još na sedždi. Obavio
Namaz je najveći i najvažniji ibadet. U njemu vjernici sam još jedan tavaf i kada sam došao do njega – on
pronalaze radost, ašici slast imana, a tijelo u njemu vidi je još bio na sedždi.”
zadovoljstvo. Pa, iako skrušenost obuzima čitavo biće Konkretan ajet koji dovodi u vezu namaz i skruše-
skrušenoga, te sve domene njegovog života, najčešće nost se nalazi u suri el-Bekare, kada Uzvišeni kaže:
se o njemu govori u kontekstu obavljanja namaza. “Pomozite sebi strpljenjem i namazom, a to je, zaista,

34
teško, osim poslušnima.” Imam Razi komentarišući ajet: ‘Pa zar nije vrijeme da srca onih koji vjeruju budu
ovaj ajet kaže: “Ako je skrušenima lahko obavljati na- skrušena na spomen Allaha i istine koja se objavljuje?’”
maz a onim drugima ne, iz toga bi se dalo zaključiti da Ibn Mes’ud, r.a., kaže: “Nisu prošle ni četiri godine od
bi oni koji nisu skrušeni trebali dobiti veću nagradu, a našeg primanja islama, a objavljen nam je ovaj ajet!”
skrušeni manji sevap jer im je lakše. Međutim, to nije A mnogo više godina je prošlo otkako su naša srca
dobar zaključak. Mi kažemo da skrušeni u namazu ko- posvjedočila šehadet.
risti svoje tijelo i srce, svoj sluh i vid. To slijedi i duboko
promišljanje, zikr i umiljavanje Allahu. Kada se u učenju
spomene kazna, srce skrušenoga se rastuži; a kada se Skrušenost brda
spomene nagrada, ono se obraduje. Pa skrušeni koji “Da Mi ovaj Kur’an brdu nekom objavimo, ti bi vidio
ovako postupa ima više posla oko svog namaza, nego
kako je ono skrušenošću (hāši‘an) ispunjeno i kako bi
onaj ko ga ne obavlja na ovaj način.”
se pred strahom od Allaha raspalo!” (el-Hašr, 21) Imam
Šejh Hakki dodaje: “Skrušenima nije teško obavljati Kušejri kaže: “Brdo bi se raspalo od strahopoštova-
namaz jer su oni udubljeni i zaokupljeni u dozivanju nja pred Allahom, kada bi imalo razum i mogućnost
njihovog Gospodara pa i ne osjećaju nevolje oko sebe
shvatanja ideja i tajni. U ovome je i ukaz na veličinu
niti umor, kao što je i Poslanik rekao: ‘Moja radost je
Muhammedovog, a.s., ummeta jer je on ponio ono što
u namazu.’”
ni brda ne bi mogla.”
El-Bakli o istom ajetu kaže: “Ne gubite se u onome
Skrušenost tijela i srca što filozofi govore da brdo nema um, jer postoje različiti
Iako se traži i vidljiva skrušenost u obavljanju na- ruhovi i umovi za koje ne zna niko osim Allaha, jer On
maza, istinsko mjesto skrušenosti jeste srce. Kada je kaže: “Mi smo Davudu Našu milost ukazali – ‘O brda,
hazreti Omer vidio nekoga kako klanja, rekao je: “Da
ponavljajte zajedno s njim hvalu, i vi ptice!’, pa zar bi
mu je skrušeno srce, bilo bi i tijelo.” Drugom prilikom
im se obraćao kad Ga ne bi mogli razumjeti?”
se obratio mladiću koji je pognuo svoju glavu, rekavši
mu: “O ti! Podigni glavu! Tvoja skrušenost nije ništa
veća od onoga što ti je u srcu!” Sehl ibn Abdillah je Skrušenost, poniznost
rekao: “Nema skrušenosti onaj kome svaka dlaka na
Kao što rekosmo na početku, hūšu‘ muškarca i žene
tijelu nije skrušena, kao što se kaže i u ajetu: ‘Allah
koji ga posjeduju obuhvata sve dijelove njihova živo-
objavljuje Govor najljepši, Knjigu naličnu po smislu,
poruku ponavljanu. Od nje se koža ježi u onih koji se ta, prema Stvoritelju u ibadetima i prema bližnjima
svoga Gospodara boje!’” u svakodnevnom ophođenju. Veliki broj prevodilaca,
među kojima je i rahmetli Korkut, hūšu‘ se prevodi kao
Na nekoliko mjesta naši velikani nas upozorava-
poniznost. Lahko je razumjeti poniznost u odnosu na
ju da se čuvamo licemjerne skrušenosti, a to je ona
skrušenost tijela koju ne prati skrušenost srca. Srce Boga, dž.š., ali možda će se nečije uho naježiti kada
je centralni organ duhovne anatomije. Otkucaji koje čuje poniznost prema roditeljima, poniznost prema
ono šalje manifestuju se na svim ostalim organima. supružniku, poniznost prema učitelju i slično.
Možda je, u našem kontekstu, začuđujuće spominjati Poniznost nije ponižavanje! Poniznost je lijep edeb
skrušenost kakvu su ashabi imali, no evo jedne predaje i uzvraćanje lijepim onima koji su nama dali najljepše
koja će nas podsjetiti koliko je ustvari naša skruše- od sebe – roditeljima, supružnicima, učiteljima – ne
nost manja od one koju traži Gospodar. Naime, u tef- tražeći za to nikakve specijalne protuusluge. Poni-
siru imama Kušejrija na šesnaesti ajet sure el-Hadid
znost je suprotno od oholosti i najbolji lijek za nju.
spominje se sljedeća predaja: “Prenosi se da je jedne
Prvi koji se uzoholio je bio Iblis, pa iako se zarekao da
prilike ashabima bilo malo dosadno, pa su zamolili
Poslanika: ‘Bi li nam nešto govorio?’ Na to je objavljen će na stranputicu navoditi svakog sina i svaku kćerku
ajet: ‘Allah objavljuje najljepši govor!’ Nakon nekog vre- Ademovu, a.s., nije uspio ni najmanje nauditi najponi-
mena upitali su ga: ‘Bi li nam ispričao kakvo kazivanje znijem biću – Muhammedu, a.s. Poniznost i oholost se
iz povijesti?’ Pa je objavljen ajet: ‘Mi ćemo ti ispričati isključuju kao što se isključuje dan i noć, pa ne može u
povijest njihovu!’ Kada su treći put Poslanika zamolili: jednom prostoru istovremeno biti i dan i noć, niti može
‘Bi li nam govorio neke opomene i savjete?’, objavljen u jednom srcu biti i oholosti i skrušenosti.

35
Almedina Tulić | ISLAMSKI EDEBI

Džennet je pod
majčinim
nogama
“G
ospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu Prema tome, na njihovu ljubav trebamo uzvratiti
robujete i da roditeljima dobročinstvo či- duplo, čak trostruko više davanjem iste. S ljubavlju
nite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod trebamo izvršavati sve što od nas zatraže, obraćati im
tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ – i ne podvikni se riječima punim nježnosti, nikada ne govoriti grube
na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. riječi čime bismo izazvali njihove suze, ili da nas, ne daj
Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru Bože, proklinju zbog toga. No, nažalost, istina je takva
moj, smiluj im se, oni su mene kad sam bio dijete, da danas u svijetu sve je manje ljubavi koju pružamo
njegovali!’” svojim roditeljima, sve manje imamo vremena za njih,
čak je postalo moderno poslati ih u staračke domove i
Iz navedenog ajeta vidimo koliko visoku poziciju
time im uskratiti njihovo osnovno pravo.
zauzima dobročinstvo i lijep postupak prema rodite-
ljima. Uzvišeni Allah naređuje nam pokornost svojim Lijepo se odnositi prema majci i ocu obligatna je
roditeljima odmah iza pokornosti Njemu, jer je On naš dužnost, a suprotno od toga je haram. Poslije širka
Stvoritelj i stvarni uzrok našeg postojanja, a biološki Allahu uzvišenom, najveći grijeh je bespravno uzne-
uzrok našeg postojanja su naši roditelji. Oni su ti koji miravati i vrijeđati svoje roditelje. O važnosti dobro-
se mnogo žrtvuju za nas, bore se i štite nas od malih činstva spram njih govori i hadis koji to djelo stavlja u
nogu, pa čak i sada kada smo odrasli ljudi. Njihova ravan s namazom i džihadom.
briga nikad ne prestaje. Abdullah ibn Mesud, r.a., prenosi da je pitao Vjero-
U proteklom ratu mnogi su očevi i majke davali svoje vjesnika, a.s.: “Koja djela su najdraža Allahu uzviše-
živote kako bi zaštitili svoje dijete. A i danas, desi se nom?”, na što mu je on odgovorio: “Namaz u njegovo
da odemo negdje, pa se zasjedimo, zaboravljajući na vrijeme.” Na njegov upit: “A nakon toga?”, odgovorio
vrijeme u lijepom društvu, u muhabbetu, kad odjed- je: “Dobročinstvo roditeljima.” Na treće pitanje: “A koje
nom zazvoni telefon. Neko nije zaboravio na nas, a ko onda?”, Vjerovjesnik, a.s., je odgovorio: “Džihad na Alla-
drugi nego majka: “Halo sine, gdje si? Je li sve u redu? hovom putu.”
Kad ćeš kući?” Na prvi pogled, tek obična pitanja, ali Dobročinstvo treba ukazivati prema oba roditelja,
dobro znamo da u pozadini prethodi muka nakanjiva- a posebno potcrtava odnos prema majci zbog nje-
nja prilaska telefonu, napravivši putanju od prozora do ne žrtve i materinske uloge: “Majka ga nosi, a njeno
prozora virkajući i pogledajući nas da se uvjeri jesmo zdravlje trpi.” Uz to postoji u narodu poznata šala o
li stigli živi i zdravi, pa tek onda na počinak da pođe. Nasrudin-hodži u kojoj se navodi da se njegovo dijete
Kada bi samo to bila njihova briga za nas, dovoljno je navečer rasplakalo. Hodžina žena ga čitavo vrijeme
da znamo da im se nikad ne možemo odužiti. Koliko ljuljuškala i uspavljivala. Kada ju je pred zoru gotovo
su se oni zapravo žrtvovali i borili za nas, shvatit ćemo san savladao, zamoli hodžu de se i on malo žrtvuje za
tek dok budemo odgajali svoju djecu. svoje dijete, rekavši mu: “Deder, hodža, i ti malo ljuš-

36
kaj, dijete je pola tvoje k’o i moje.” A hodža joj mirno
odgovara: “Samo ti, ženo, ljuškaj svoju polovicu, moja
polovica nek’ i dalje plače!”

Tvoja majka
Znajući ovaj veliki trud i žrtvu majke koje ona daje u
odgajanju svoga djeteta, Poslanik islama je s krajnjim
respektom govorio o ovoj obavezi, a posebno prema
majci. Ebu Hurejre prenosi hadis kada je Vjerovjesniku,
a.s., došao neki čovjek i upitao ga: “Allahov Poslaniče,
ko je najpreči za moje druženje s njim i moje lijepo
ponašanje prema njemu?” Vjerovjesnik, a.s., odgovori:
“Tvoja majka!” Čovjek upita: “A ko nakon nje?” Odgo-
vorio je: “Tvoja majka!” Čovjek je ponovo upitao: “A ko
poslije nje?” Vjerovjesnik, a.s., je i treći put odgovorio: spašavati svoga roditelja od vatre u koju srlja, ako je
“Tvoja majka!” Na četvrti upit ovog čovjeka: “A ko po- kojim slučajem u vodama nevjerstva. Islamski prin-
slije nje?” Vjeovjesnik, a.s., je odgovorio: “Tvoj otac!” cip jeste poslušnost i lijep odnos prema roditeljima,
Ali isto tako naš Poslanik, a.s., je rekao da je dže- makar bili i nemuslimani. Izuzetak je samo ako oni
nnet pod majčinim nogama. Te ako želimo uživati u pokušavaju svoju djecu nagovoriti na nevjerovanje.
jednoj od dženetskih bašči, znamo koji put trebamo Uzvišeni Allah o tome kaže u Kur’anu, a.š.: “Mi smo
da slijedimo, znamo da ga možemo zaslužiti upravo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema rodite-
čineći dobro svojim roditeljima. ljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni
nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda
Koji su to načini da se roditelji zadovolje i usreće?
ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas Ja o onome
Postoji ih mnogo, a neke od njih navest ćemo ovdje
šta ste radili obavijestiti!”
– da ih nahranimo kada su gladni; da ih odijevamo u
skladu svojih mogućnosti; da im se hizmeti ako im
je potrebna njega i usluga; da im se odmah odazove Primljena zahvalnost
i dođe kada nas pozovu; da se odmah izvrši ono što Također, u jednom od kur’anskih ajeta Allah uzvišeni
nam zapovjede, osim ako se ne radi o nekom grijehu; zahvalnost prema roditeljima spominje zajedno sa
da se u razgovoru s njima bude blag; da ih ne zovemo zahvalnošću Njemu: “Budi zahvalan Meni i roditeljima
po njihovim imenima; da u hodu zajedno s njima idemo svojim, Meni će se sve vratiti.” Dakle, zahvalnost Bogu
iza njih, iz poštovanja; da želimo svojim roditeljima isto dragom bit će upotpunjena sa zahvalnošću roditeljima.
što i sebi; da ih se sjetimo u svojim dovama, moleći Ko bude zahvalan Allahu uzvišenom, ali ne i svojim
Allaha uzvišenog da im se smiluje i oprosti im. Poslije roditeljima, njegova zahvalnost neće biti primljena.
njihove smrti, također je moguće zadobiti njihovo za-
Ponašanje Ebu Hurejre, r.a., može nam poslužiti kao
dovoljstvo s tri stvari:
lijep primjer ophođenja prema jednom od roditelja, u
 Da njihovo dijete bude dobro tako što će izvr- ovom slučaju majci. Navodi se da je on živio u jednoj, a
šavati zapovijedi Allaha uzvišenog i kloniti se njegova majka u drugoj kući. Kad god bi izašao iz svoje
Njegovih zabrana. To će roditelje obradovati kuće, došao bi do vrata kuće njegove majke i pozvao
više od svega drugog. bi je blagim glasom: “Mamice moja!”, te bi joj nazvao
 Da njihovo dijete posjećuje njihovu rodbinu i selam. Ona bi mu uzvratila: “Sinčiću moj, neka je i na
bliske prijatelje. tebe Allahov selam, rahmet i berićet.” Tada bi joj Ebu
Hurejre, r.a., rekao: “Neka ti se Allah smiluje ko što si
 Da od Allaha uzvišenog moli njihov oprost, da se ti meni smilovala i odgajala me kada sam bio mali!”
udjeljuje sadaku i čini dobra djela za njih. A ona bi njemu odvratila: “Neka se Allah smiluje tebi,
Dijete je obavezno činiti dobro svojim roditeljima, pa kao što ti meni činiš dobro u mojoj starosti.” Kada se
čak i ako nisu muslimani. Njegova primarna zadaća je vraćao kući, postupao bi na isti način.

37
Sumedin Kobilica

Kocka
– plod (ne)uspjeha
“Vjernici, vino, kocka, kumiri i strelice za gatanje su odvratne stvari,
šejtanovo djelo. Zato se toga klonite da biste postigli što želite.”
(Maide, 90)

R
imska poslovica Divide et sljedećem: Kockarov cilj je doći do tanje šta je razlog kockanja. Frapi-
impera, što znači “Zavadi tuđeg imetka na nedozvoljen način rajuća činjenica jeste da je od njih
pa vladaj”, zauzela je veli- koji je haram isto kao što je haram stotinu anketiranih sedamdeset i
kog maha u svijesti bosanskoher- i jelo svinjskog mesa. Hranjenje četiri zaokružilo da hazardne igre
cegovačke populacije. Jednostav- imetkom stečenim od kocke isto je upražnjavaju u dobrotvorne svr-
no, ali polahko, lutrija je zavadila kao i hranjenje svinjskim mesom. he, odnosno cilj im je da dobitak
bošnjačku svijest raznim igrama Stavljanje svoje ruke u meso je pre- od kocke podijele sa siromašnima
na sreću i postigla vodeću pozici- digra jela, tako da će se osoba koja i ugroženim ili da jedan dio ovakvih
ju na ekonomskom tržištu. Svima na taj način pruži ruke ka tuđem sredstava odstrane za gradnju
nam je jasna činjenica da je naš imetku hraniti haramom, to jest džamija, puteva i drugih dobara.
bosanskohercegovački narod za- isto kao da se hrani svinjetinom.” Kažem da je ova činjenica frapi-
grizao mamac šejtanski na koji rajuća jer je u narodu općeprihva-
Pa ako je jasna činjenica da je to
nas Kur’an upozorava, ali nikome ćena činjenica da je onome ko je
veliki grijeh i “da ga se treba klo-
od nas nije jasna činjenica zašto spreman odvojiti dio nagrade od
niti da bismo postigli što želimo”,
su svi prihvatili taj, na prvi pogled kocke u dobrotvorne svrhe dozvo-
zašto većina sljedbenika Kur’ana
mali grijeh, koji se ustvari u Kur’anu ljeno kockati, ne znajući da je svaki
poredi jednako s alkoholom: “Vino, i sunneta opet olahko ulazi u ovaj
vid kocke, pa i onaj u dobrotvorne
kocka kumiri i strelice za gatanje svijet iluzije?
svrhe, zabranjen. Arapi su, u vre-
su odvratne stvari, šejtanovo djelo. menu u kojem je živio i Muham-
Zato se toga klonite.” A u hadisu je Frapirajuća med, s.a.v.s., upražnjavali kocku
stavljen u ravan sa svinjskim me- i time jedni od drugih oduzimali
som: “Ko se kocka isto je kao da je činjenica imetke, pa je Kur’an – kao i alkohol
stavio ruku u meso i krv svinje.” Pokušavajući doći do odgovora – kocku postepeno odstranjivao iz
Komentarišući navedenu predaju, na ovo pitanje, napravio sam jed- njihovih srca riječima: “Pitaju te o
hafiz Ibnu’l-Kajjim el-Dževzi na- nu kraću anonimnu anketu u kojoj vinu i kocki. Reci: ‘Oni donose ve-
vodi: “Tajna ovog poređenja leži u sam, između ostalih, postavio i pi- liku štetu, a i neku korist ljudima,

38
samo je šteta od njih veća od kori- I ne samo petak, i preostalih šest Nema! Ali onda smo pred vratima
sti.’” (el-Bekare, 219). Dakle, njihove dana naši “jadni”, “nezaposleni”, propasti, ne zato što smo u vreme-
svakodnevne navike su bivale po- “socijalno ugroženi” i “nemoć- nu ekonomske krize, nego zato što
malo uskraćivane. Neki su odmah ni” građani vole da okušaju svoju je kocka postala globalni problem
nakon ovog ajeta odbacili kocku, sreću, pa se upuštaju u nagađanje bosanskohercegovačkog društva.
dok su drugi i dalje kockali s pret- sportskih rezultata ili se takmiče Svjedoci smo kroz historiju da je
postavkom da je kocka dozvoljena čiji će pas biti prvi u cilju. Kladionice
svaki narod kažnjavan nakon hr-
onome ko jedan dio dobitka odvoji su sve punije i punije, a džamije su
đavih djela koje počini. A smijemo li,
siromašnom kako bi se obogatio ili nam sve praznije i praznije. Žalo-
ilustracije radi, spomenuti da smo
na taj način pomogao. U drugom sno je kada čovjeka pobijedi ego, pa
on dođe na nivo životinje, umjesto i mi pred vratima jedne takve pro-
ciklusu objavljivanja Kur’an potpu-
da nadvlada svoje strasti i tako se pasti? Ako svoj imetak trošimo u
no zabranjuje ovakav vid zarade:
popne na nivo meleka. zabranjene svrhe, nije li za očeki-
“Vino, kocka, kumiri i strelice za
vati da nas prati neimaština, glad,
gatanje su odvratne stvari...”
ekonomska i finansijska kriza?
Većina od preostalih dvadeset Porez na budale
šest posto anketiranih navodi da Dakle, nadam se da nam je di-
Zar, nakon svega, nemate dojam
hazardne igre igraju iz zabave. Ali, jagnoza ove opake bolesti svima
da je kocka postavljena kao neoba-
ta, za našeg Bošnju zabava zvana jasna, ali pitanje je: Koji je lijek za
vezni porez na budale kojeg, bez
kocka, ušla je u sve pore današnjeg ikakvih prijetnji i bez ikakve rekla- ovaj ogavni grijeh? Pa zar smo
društva, pa je prisutna i u kućama, me, svi uplaćuju, nadajući se da će zaboravili da je Poslanik, s.a.v.s.,
školama, kafanama i drugim insti- od njega dobiti nekakvu korist. A u srcu idolopoklonstva, nemorala,
tucijama. Tako je kocka, pojavom koristi nema, pa nema! ubijanja, alkohola, kocke i drugih
elektronskih aparata za kockanje Ali ništa nas ne treba čuditi, jer poroka sam započeo svoju misi-
i njegovim unapređenjem, postala postmodernizam je takav. Danas, ju o širenju monoteističke ideje o
zanimljivi hobi bosanskohercego- ako se normalno ponašate, sma- jedinstvu Boga i istinitosti njego-
vačkih gledalaca koji redovno petak traju vas budalom. Međutim, ako va poslanstva. U srcu svega toga
pod stresom provedu pored malih se ponašate nenormalno, onda započeo misiju o zabrani intimnih
ekrana. Ta bingomanija i lotoma- ste budala sami od sebe. Pa, ako odnosa prije braka, o zabrani ubi-
nija je postala najinteresantniji i su vam servirana dva zla, izaberite janja, o zabrani konzumiranja al-
najprofitabilniji show današnjice. ono manje zlo – budite normalni pa kohola i igranja igara na sreću jer
Svi smo se uplašili vala ekonom- čak i ako vas društvo smatra ne- su to štetna djelovanja za čovjeka.
ske krize koji struji sa Zapada i o normalnim. Dobro je rekao Hegel: A on je ustrajao u tome. Pa zašto
njemu masovno pričamo, ali očito “Nije sramota biti budala, sramota smo mi dozvolili da gubimo taj svoj
se niko ne boji ekonomskog ban- je umrijeti kao budala!” Ali dosta muslimanski identitet i da bude-
krota kojim lutrija manipuliše, pred prije Hegela je naš uzor poslanik
mo pijuni na šahovskoj tabli koje
našim očima i našim društvom. Svi Muhammed, s.a.v.s., izrekao ha-
može micati gdje ko želi i mijenjati
to šutnjom odobravamo. Jer, dok dis koga prenosi Ebu Hurejre, r.a.,
za bolje figure kad mu to bude po
naš “siroti” Bošnjo uz kahvu sa a čiju poruku je navedeni filozof
samo parfrazirao: “Svaki čovjek je volji. Kao da očekujemo Božiju mi-
svojom hanumom petkom uvečer
križa listiće, čekajući petnaesti broj, grešnik, ali najbolji grešnici su oni lost kojoj smo se svi prepustili da
neko se na drugoj strani ekrana u koji čine pokajanje.” siđe na ovu jadnu planetu i poput
raskošnoj limuzini vozika do svoje “čarobnog štapića” otkloni naše
Dakle, nikada nije kasno napu-
novosagrađene vile brojeći milione probleme. A ne znamo da je najveći
stiti stranputicu i krenuti Pravim
sakupljene od, interesantno, onih putem. Jer, “uzvišeni Allah najviše problem u nama samima. Jer, onda
istih listića koje Bošnjo sa svojom voli one koji čine pokajanje i redov- kada se mi promijenimo, promijenit
hanumom križa. Ali, gle čuda! Boš- no se čiste!” A ima li veće stran- će se i situacija u kojoj se nalazimo.
njo nikada ne dočeka svoj petnae- putice od kockanja koje uništava Kur’an nam poručuje da “Allah neće
sti broj, a onaj drugi svake sedmice čovjeku materijalni, duhovni, pa i promijeniti stanje jednog naroda
broji svoj novac. psihički život? Odgovor je jasan – dok on sam sebe ne promijeni”.

39
Imam Muveffak ibn Ahmed el-Mekki | MENAKIB EBI HANIFE

Ebu Hanife
Najžešći čovjek bolji namaz ili post?’ Ebu Džafer je odgovorio: ‘Bolji je
namaz.’ Ebu Hanife je rekao: ‘To kaže i tvoj djed, s.a.v.s.,
Ebu Hanife je sjedio jednom u kufljanskoj džamiji a da sam promijenio vjeru tvog djeda i da se povodim
kada je došao jedan rafidija kojeg su zvali Šejtanuttak za analogijom, logično bi bilo da žena, kada se okupa
i pitao: “Ebu Hanife, ko je najžešći čovjek?” Ebu Hanife od hajza, naklanja namaze a ne napašta post, a nije
je rekao: “Mi kažemo da je najžešći čovjek bio hazreti tako.’ Zatim ga je pitao: ‘Da li je prljavija mokraća ili
Alija ibn Ebi Talib, a vi tvrdite da je to bio Ebu Bekr sperma?’ Ebu Džafer je rekao: ‘Prljavija je mokraća.’
Siddik r.a.” Šejtanuttak je rekao: “Da to nije obrnuto?” Onda je Ebu Hanife rekao: ‘Da sam promijenio vjeru
Ebu Hanife mu je rekao: “Mi kažemo da je najžešći bio tvog djeda i poveo se za analogijom, onda bih govorio
hazreti Alija jer je znao da pravo pripada Ebu Bekru i to da se čovjek treba kupati poslije mokrenja a abdesti
mu je predao, a vi tvrdite da je pravo pripadalo hazreti poslije izbacivanja sperme, jer je mokraća prljavija od
Aliji ali mu je to Ebu Bekr, r.a., preoteo te hazreti Alija nje. Da me Allah sačuva od toga da mijenjam vjeru
nije imao sposobnosti ni snage da svoje pravo povrati. tvog djeda, s.a.v.s.!’ Zatim je Ebu Džafer ustao, zagrlio
Tako je Ebu Bekr, r.a., postao neko ko je potčinio hazreti Ebu Hanifu, ukazao mu počast i poljubio mu obraze.”
Aliju i samim tim najžešći čovjek.” To je zbunilo rafidiju
i izašao je iz džamije.
Bereket Ebu Hanife
Čuvar sunneta Dahhak ibn Kajs Šejbani Haruri je ušao na silu u
Kufu, sjeo u glavnu džamiju i naredio da se muškarci
Ibn Mubarek priča: “Kada je Ebu Hanife jednom pobiju a žene i djeca porobe. Ebu Hanife je otišao do
otišao na hadž, u Medini ga je dočekao Muhammed njega obučen u košulju i ogrtač i rekao: “Hoću da te
ibn Ali ibn Husejn ibn Ali ibn Ebi Talib i rekao mu: ‘Ebu pitam nešto.” Dahhak mu je rekao: “Pitaj.” Ebu Hanife
Hanife, ti si promijenio vjeru mog djeda i njegove je rekao: “Na osnovi čega si dozvolio da se muškarci
hadise koristeći analogiju (kijas)?’ Ebu Hanife mu je pobiju a žene i djeca porobe?” Dahhak je rekao: “Zato
rekao: ‘Da Allah sačuva od toga da uradim nešto slič- što su otpadnici (murted). Ebu Hanife je pitao: “Da li
no (Me‘azellah)!’ Ebu Džafer mu je rekao: ‘Činjenica je njihova vjera bila drugačija nego je sada pa su je
je da jesi.’ Ebu Hanife je rekao: ‘Sjedi onako kako ti
odbacili i ovu prihvatili, ili su još uvijek u svojoj vjeri?”
priliči, kako bih ja sjeo kako meni priliči. Ti kod mene
Dahhak je rekao: “Polahko, ponovi mi to što si malo-
imaš hurmet, čast i ugled kao što ga je imao i tvoj
prije rekao?” Ebu Hanife mu je ponovio i Dahhak je
djed, s.a.v.s., među svojim ashabima.’ Ebu Džafer je
rekao: “Pogriješili smo.” Naredio je da se ljudi oslobode
sjeo, a Ebu Hanife je sjeo na koljena pred njim pa mu
i napustili su Kufu, a ljudi su ostali živi bereketom Ebu
onda rekao: ‘Pitat ću te tri stvari i odgovori mi na njih.
Hanife, da mu se Allah smiluje.
Da li je muškarac slabiji ili žena?’ Ebu Džafer je rekao:
‘Svakako da je žena slabija.’ Ebu Hanife je rekao: ‘Ko-
liko nasljedstva pripada muškarcu a koliko ženi?’ Ebu Tri odgovora
Džafer je rekao: ‘Dva dijela muškarcu a jedan ženi.’ Ebu
Hanife je rekao: ‘Ovako je rekao i tvoj djed, s.a.v.s., a da Priča se da je Romejski car poslao veliko blago po
sam ja promijenio vjeru tvog djeda, onda bi analogija svojem povjereniku u Bagdad i rekao: “Pitaj ih tri stvari.
nalagala da muškarcu pripadne jedan dio a ženi dva Ako odgovore na njih, onda im daj to blago; a ako ne
jer je ona slabija od čovjeka.’ Onda ga je pitao: ‘Da li je odgovore, onda se vrati sa svim tim. Kada je povjerenik

40
došao u Bagdad i rekao halifi o čemu se radi, halifa je nešto? Drugo pitanje je bilo na kojoj je strani Allah? Ako
okupio učenjake kako bi odgovorili. Romejac-vizantijac upališ svijeću pred sobom, na koju stranu se razlijeva
se ispeo na mimberu i rekao: “Ako odgovorite na moja svjetlost?” Romejac je odgovorio: “To je svjetlo koje
pitanja, dat ću vam ovaj novac; a ako ne odgovorite, se jednako rasprostire na sve strane.” Ebu Hanife je
novac ću vratiti sa sobom. Prvo pitanje je: ‘Šta je bilo rekao: “Izazvano i pretpostavljeno svjetlo se jednako
prije Allaha?’ Drugo je: ‘Na kojoj je strani Allah?’ Treće rasprostire na sve strane, a Svjetlo nebesa i zemlje je
je: ‘Čime se Allah bavi?’” Ljudi su šutjeli i među njima preče od toga. Treće si pitao čime se Allah bavi? Reći ću
je bio i Ebu Hanife. Tada je bio mlad, pa je rekao ocu: ti. Kada se pojavi na mimberi neko ko je materijalista
“Babo, ja ću mu odgovoriti.” Otac ga je ušutkao. Onda kao ti, onda ga Allah ponizi i spusti s mimbere; a na
je Ebu Hanife ustao i zatražio od halife da odgovori, zemlji ima neko ko vjeruje u jednog Allaha, pa njega
pa mu je halifa dozvolio. Ebu Hanife je rekao Romejcu: uzdigne na mimberu. Svakodnevno se time bavi.” Onda
“Da li si onaj koji pita ili pitani?” Romejac je rekao: “Ja je Romejac otišao i novac ostavio kod halife.
sam onaj koji pita.” Ebu Hanife mu je rekao: “Onda ja
trebam biti na mjestu na kojem si ti, a ti trebaš biti gdje
sam ja.” Romejac je sišao s mimbere, a Ebu Hanife se
7.000 kur’anskih hatmi
ispeo pa rekao: “Što si pitao maloprije šta je bilo prije
Esed ibn Amr je pričao: “Ebu Hanife je klanjao, koliko
Allaha. Znaš li brojati?” Romejac je rekao da zna, pa mu
se moglo vidjeti, sabahski namaz s jacijskim abdestom
je Ebu Hanife rekao: “Broj.” Romejac je počeo: “Jedan...”,
četrdeset godina. Većinom je noćni namaz klanjao tako
a Ebu Hanife je pitao: “A šta je prije jedan?” Romejac je
da je čitav Kur’an učio na jednom rekatu. Njegov plač
rekao: “To je prvo i nema ništa prije toga.” Ebu Hanife
se noću čuo toliko da su ga komšije sažalijevali. Po-
je rekao: “Ako prije pretpostavljenog i zamišljenog je-
znato je da je proučio sedam hiljada hatmi na mjestu
dan nema ništa, kako može biti prije Stvarnog Prvog
na kojem je umro.”

Dotjerivanje Allahu
Ebu Hanife je kupio kompletnu odjeću – košulju,
pantalone, ogrtač i amamu čija je vrijednost bila preko
hiljadu i petsto dirhema i, kada bi klanjao jaciju i ljudi
pospali, skidao bi odjeću u kojoj je bio i oblačio ovo sku-
pocjeno odijelo, namirisao bi se i klanjao noćni namaz
do zore. Neko mu je rekao: “Ljudi takva odijela oblače
kada idu vladaru, ili imaju nekakav poseban povod
okupljanju?” On je rekao: “Dotjerati se Allahu je preče
nego se dotjerivati ljudima.”

Zar nisi čuo hadis


Hasan ibn Zijad priča: “Ebu Hanife je vidio nekog
sagovornika u iznosanoj odjeći, pa mu je naredio da
ostane dok se ljudi raziđu. Kada su ostali nasamo,
rekao mu je: ‘Podigni sedžadu i uzmi što je pod njom.’
Čovjek je podigao sedžadu i pod njom našao hiljadu
dirhema. Ebu Hanife mu je rekao: ‘Uzmi taj novac i
popravi svoje stanje.’ Čovjek je rekao: ‘Ja sam bogat i ne
treba mi ovaj novac.’ Ebu Hanife mu je rekao: ‘Zar nisi
čuo hadis da Allah voli da vidi plodove svojih blagodati
na svom robu? Ti trebaš da promijeniš svoje stanje
kako ne bi izazivao brigu kod svojih prijatelja.’”

41
Mehmed Ćeman | OSMANSKO CARSTVO

Istanbul je
OSVOJEN
U
prethodnim brojevima našeg časopisa pisali Te noći ponovo su zapaljene vatre i nastavljeno je s
smo o toku akcije zauzimanja Istanbula. U gromoglasnim zikrom, svirala je vojna muzika a arti-
ovom broju čitajte o završnom napadu i pro- ljerijske baterije su bespoštedno tukle po bedemima.
boju istanbulskih bedema koji su stoljećima prkosili Sada su se ukazale vrlo široke breše kroz bedeme,
brojnim napadačima. toliko široke da je omogućen manevar vrlo krupnim
jedinicama.
Posljednje referisanje Sultan Fatih je naredio da njegova vojska u pone-
djeljak 28. maja odmara. Sutra će otpočeti presudni
U nedjelju 27. maja bombardovanje bedema je napad. Aktivan će biti samo komandni kadar, a bavit
nastavljeno s još jačom žestinom. Smatra se da je će se proučavanjem posljednjih planova vezanih za
toga dana ispucano najviše projektila i da su razaranja raspored trupa u sutrašnjem napadu. Osim njih, ak-
bedema bila najveća. Danju je, iz razumljivih razloga, tivni će biti i artiljerci. Sada je većina artiljerijskih oruđa
bilo nemoguće popravljati bedeme a sada je i noć bila koncentrisana na tri mjesta: između palače Vlaherna
osvijetljena, što je omogućavalo neprestano djelovanje i Harisijevih vrata, u dolini rječice Likos na i područje
osmanlijske artiljerije. Popravak bedema je sada bio oko Treće vojne kapije. Razaranja bedema su bila sve
skoro nemoguć. veća. Ukazivale su se sve veće breše. One su sada bile
Istog dana sultan Fatih je pozvao sve svoje ofici- toliko široke da je kroz njih mogla prodrijeti ne samo
re i održao posljednje referisanje. Svi su bili prisutni: pješadija, nego i teška konjica. Prateći, neborbeni dio
namjesnici provincija, visoko rangirani konjički oficiri, osmanlijske vojske je dodatno zatrpavao opkope oko
admiral flote, kapetani lađa, komandiri četa, pa i manjih bedema i tako pripremao teren za što lakše stupanje
formacija. Iako ih je bilo više od hiljade, sultan Fatih pješadije.
je lično poznavao svakog od njih i oslovljavao ih je U gradu su također vršene posljednje pripreme.
njihovim ličnim imenima. Govorio im je o uzvišenosti Raspoređivane su trupe, vršena je preraspodjela oruž-
motiva zauzimanja Istanbula, zatim o važnosti final- ja, topovi i katapulti su postavljeni na najosjetljivija
nog napada i o presudnosti njegovog ishoda. Zatim mjesta te se užurbano radilo na izradi što većih količina
je govorio o bogatom plijenu koji očekuje pobjednike. grčke vatre. U suton dana gomile ljudi, žena i djece hrli-
Obećao je posebne nagrade najhrabrijima te najavio le su prema crkvi Svete Sofije. Posljednjih mjeseci, na-
oštre kazne za kukavičluk i smrtnu kaznu za dezerter- kon objave unije crkava i obavljanja katoličkog obreda
stvo koja će se izvršavati na licu mjesta. Govorio je o u ovoj crkvi, stanovništvo u nju skoro da nije ulazilo jer
teškom položaju kršćana unutar gradskih bedema, o su smatrali da je tim činom onečišćena i obeščašćena.
njihovoj iscrpljenosti, razjedinjenosti i strahu koji ih je Sada, nemajući više nikakve nade, požurili su prema cr-
dobro načeo. “Još jedan, samo još jedan napor i grad će kvi da obave molitvu u nadi da će im se, zbog posebne
biti naš”, zaključio je sultan Fatih i završio referisanje. važnosti ove crkve, Bog smilovati i otkloniti opasnost

42
od njih. Pojavili su se čak i svećenici koji su uniju crkava bila netom izgrađena palisada i, naravno, očajni kršćani
smatrali smrtnim grijehom. Tu je bio i kardinal, kao i na borbenim pozicijama. Put do njih vodio je preko
episkopi koji ga u principu nisu priznavali. Svi su došli strme škarpe koja se formirala pri rušenju bedema.
da obave molitvu i uzmu posljednje pričešće. Osim Odmah su zazvonila zvona sa crkava u blizini be-
pravoslavaca, tu su bili i Talijani – katolici. Očaj ih je dema, a zatim i sa svih crkava u gradu. Svi vojno spo-
ujedinio u njihovoj molitvi. sobni muškarci, kao i mnoge žene, pohrlili su prema
bedemima. Ostali su požurili ka crkvama, posebno u
Bašibozuci napadaju crkvu Svete Sofije. Postojalo je proročanstvo da će,
u slučaju prodora neprijatelja, kod ove crkve s neba
Oko dva sata poslije pola noći sultan Fatih je bio sići jedan anđeo i sjajnim mačem otjerati neprijatelja.
u svom šatoru. Upravo je završavao nafilu namaz. Mnogi su kršćani, uglavnom nejač, cijelu noć molili,
Nakon što je proučio dovu u kojoj je zamolio za uspjeh očekujući milost Božiju.
u predstojećem napadu, obukao je naročito izvezenu
Za to vrijeme na bedemima je otpočela žestoka
košulju, ogrnuo se kaftanom, stavio turban na glavu,
bitka. Prvi ešalon Osmanlija bio je sačinjen od baši-
pripasao sablju svojih predaka i izašao iz šatora. Nje-
bozuka. Bile su to neregularne trupe, sakupljane po
govi oficiri su ga očekivali. Prišao im je i u tišini uzjahao
potrebi, čiju glavninu su sačinjavali kršćani – Grci, Srbi,
konja. Laganim pokretom ruke izdao je naređenje za Talijani, Nijemci i ostali. Borili su se kao lavovi. Plaća je
napad. bila vrlo dobra, a obećani plijen odveć primamljiv da bi
Tišinu noći je zamijenila gromoglasna vika osman- osjećali ikakvu grižu savjesti zbog napada na braću po
lijskih vojnika. Začulo se udaranje bubnjeva i glasni vjeri. Naravno, među bašibozucima je bilo i Turaka kao
tonovi vojne muzike. Sva raspoloživa artiljerijska oru- i drugih muslimanskih naroda. Njihovo naoružanje je
đa ispalila su po jedan hitac. Prvi ešalon osmanlijske bilo neformacijsko i vrlo šaroliko. Sijevale su sablje, is-
vojske je krenuo u napad. U tom trenutku bilo je devet paljivane strijele, a mnogi su nosili i ljestve preko kojih
otvorenih breša na bedemima. Neke od njih su bile ši- će se penjati uz palisade i ostatke porušenih bedema.
roke i do dvadeset pet metara. Većina njih je bila u do- Bila je to neobučena vojska, nevična slušanju komandi
lini Likosa i u blizini Harisijevih vrata. Jedina prepreka je i nesistematična u nastupanju. Sultan Fatih je to dobro
znao. Nije ni očekivao neki poseban rezultat od njih.
Poslao ih je u napad s ciljem umaranja kršćana na
bedemima.
Napad je poduzet po cijeloj liniji bedema, ali je oštri-
ca napada bila u dolini Likosa. Bašibozuci su napadali
kao neobuzdana rulja. Njihova brojnost je ujedno bila
i njihova slabost. Nije bilo moguće uspješno mane-
vrisati takvim trupama, pa su smetali jedni druge. Na
bedemima su ih dočekali izuzetno dobro uvježbani
i opremljeni profesionalci. Naoružani musketama i
kulverinama, uspješno su dočekivali bašibozuke. Dok
su se jedni povlačili, drugi su uporno napadali, ali su
bivali pogađani, bilo hicima iz musketa bilo običnim ka-
menjem. Ovaj napad je trajao najviše dva sata, nakon
čega je sultan Fatih naredio povlačenje.

Napad Anadolaca
Ne dopuštajući kršćanima ni trenutak predaha,
pokrenut je novi napad. Ovaj put su napadali Anado-
lci pod komandom Ishak-paše. Tek što su utihnula,
crkvena zvona su ponovo zazvonila. Zvonjava bi se
sasvim sigurno čula na drugom kraju grada da nisu
pucale baterije osmanlijskih artiljerijskih oruđa i tako

43
prigušivale sve ostale zvukove. Kad su se hrabri Ana- je svježe, odmorne, naoružane, obučene i motivisane
dolci približili bedemima, artiljerija je zastala, a začula janjičare.
se vojna muzika. Anadolske trupe su bile daleko bolje Prije nego će započeti treći napad, na bedeme i pa-
naoružane i opremljene od bašibozuka. Osim toga, lisadu je ispaljeno nebrojeno mnogo strelica, kamenja,
bili su to sve sami muslimani čija je želja za pobjedom kuršuma i artiljerijskih projektila. Prašina se još nije ni
bila daleko jača. Bašibozuci su uglavnom napadali radi slegla, a zasvirala je vojna muzika. Ovaj put tako glasno
plijena ili pljačke, dok je pobožne Anadolce pokretalo da se mogla čuti i s druge strane Bosfora. Prvi zraci
nešto mnogo uzvišenije. Bila je to njihova snažna vjera. zore su odavno zamijenjeni svjetlošću ranog jutra. Kad
S ruševina bedema, kao i s palisada, pljuštali su se prašina slegla, kršćani s bedema su ugledali janji-
projektili kao i na bašibozuke prije dva sata. Iako u čare kako u perfektnom borbenom poretku stupaju
vrlo nepovoljnom položaju, Anadolci su napadali ne- ka njima. Besprijekorno uniformisani, disciplinirani i
shvatljivom hrabrošću. Ni puščana zrna, ni ogromno dobro oklopljeni janjičari nisu žurili kao što su to činili
kamenje, ni oštre strelice, ni grčka vatra niti bilo šta prosti bašibozuci i poluobučeni Anadolci. Što od iscr-
drugo nije moglo pokolebati ove odvažne muslimane pljenosti, što od prašine, što od straha pred janjičarima,
u želji da oni budu prvi koji će prodrijeti u prijestolnicu kršćanima se stezalo grlo. Posebno su bili iznenađeni
kršćanstva. Gubici su bili veliki, ali talasi hrabrih Anado- kad su vidjeli sultana Fatiha kako prati janjičare sve
laca su neprestano udarali na bedeme. A onda je opalio do neposredne blizine bedema. Požurili su s ispuca-
veliki top i preciznim pogotkom načinio veliku brešu u vanjem projektila iz svih raspoloživih oružja i oruđa, ali
palisadi. Anadolci su jurnuli kroz novootvoreni prolaz i perfektni poredak janjičara je ostao netaknut, uprkos
ponadali se da će ući u grad. Međutim, breša je bila vrlo gubicima. Čim bi jedan pao, drugi bi zauzeo baš njegovo
uska, pa je kroz nju prošao samo mali dio trupa. Kršća- mjesto. Izgledalo je da ih ima bezbroj.
ni su brzo reagovali i snažnim kontranapadom odbili Stupajući neustrašivo, odazivajući se na kratke i od-
malobrojne Anadolce, dok su njihove pomoćne trupe sječne komande oficira, janjičari su, skoro u trenu, bili
odmah pristupile zatrpavanju prolaza. Smatrajući da
bi dalje insistiranje na napadu prouzročilo samo još
većim gubicima, sultan Fatih je naredio prekid napada.
Bilo je to pred samu zoru.

A sada – janjičari
Žarište borbe je bilo u dolini Likosa, ali to ne znači
da su ostali dijelovi bojišta bili mirni. Dok su najhrabriji
borci jurišali na najslabije dijelove bedema, ostali su
navaljivali čitavom njihovom dužinom. Tako je bilo na
liniji duž obale Zlatnog roga, ali su ti napadi bili samo
s ciljem razvlačenja kršćanskih snaga.
Iako su dva dosadašnja napada bila naoko bezu-
spješna, sultan Fatih je bio zadovoljan. Velike žrtve s
osmanlijske strane su ipak urodile plodom. Kršćani su
dobro izmoreni, naneseni su im gubici, njihove snage
su razvučene. Palisada je dobro načeta, tako da bi je
još jedan precizan pogodak učinio skoro beskorisnom.
Ipak, najveće sultan Fatihovo postignuće je bilo to da je
linija komandovanja kod kršćana opterećena do puca-
nja. Dezintegracija i haos su najgori neprijatelji u ratu.
Ma kako precizno planirao i ma kako dosjetljiv i pro-
računat bio, sultan Fatih je sada doveden u situaciju
da ide na sve ili ništa. Iako vrlo brojne, njegove trupe
su izmorene i desetkovane u dva iscrpljujuća napada.
Istrošio je sve što je imao. Ali, ipak – ne baš sve. Imao

44
pod palisadom. Naoružani kukama i konopcima, kačili
su burad napunjenu zemljom i tako rušili palisadu.
Hrabro i disciplinovano janjičari su krčili put i uskoro
već bili na palisadi. Talas za talasom elitnih Osmanlija
se smjenjivao. Sada se već vodila borba prsa u prsa.
Sijevale su sablje i bodeži, udarao je metal o metal,
čovjek o čovjeka. Ljudi su padali kao snoplje. Borbeni
pokliči i zazivanje Božije pomoći su se miješali s jau-
cima i kricima užasa. Mletački liječnik Nikolo Barbaro
je zabilježio: “Strašni pokliči janjičara su nam oduzeli
svaku hrabrost. Cijeli grad je premro od straha pred
njima. Prizor je bio užasan. Kao da nije poticao s ovoga
svijeta.” Janjičari su napadali i krčili put s takvom hra-
brošću i moralom, kao da su na ovaj svijet došli samo
radi ove bitke. Bile su to najbolje trupe u tada pozna-
tim armijama svijeta, a sada su se borili u prisustvu
svog sultana. Na svako iznenađenje su reagovali tako
skladno i precizno, kao da igraju partiju šaha. Rat je bio
njihovo zanimanje, a dobra bitka je bila ono o čemu su
neprestano sanjali.

Prelazak preko bedema


Predvođeni omiljenim oficirom sultana Fatiha Dža-
fer-begom, neposredno pred izlazak sunca, janjičari
su se popeli na visoki unutrašnji bedem. Prvi koji se
popeo na palisadu, noseći zastavu islama, bio je janji-
čar Hasan iz Ulubada. Za Osmanlije je to bio trenutak
neopisive radosti. Njihova zastava je bila na bedemima
kršćanstva. “Grad je naš, grad je naš”, vikao je ushi-
ćeni sultan Fatih. Kršćani su pohitali prema janjičaru
Hasanu, opkolili ga i sasjekli, ali njegovo mjesto su za-
uzeli deseci drugih. Ubrzo su stotine janjičara bile na
bedemima. Međutim, to nije bio kraj. Pobjeda još nije
postignuta. Nedisciplina i rasulo u redovima Osmanlija
bi mogli poništiti dosadašnji uspjeh. Ali, disciplinovani
janjičari su stupali kao jedan. Predvođeni briljantnim
oficirima, sultanovi sokoli su ostali pribrani. Precizni
poput najboljeg mehanizma, nastavili su napad duž
bedema, lijevo i desno, te tako otvarali prostor za uvo-
đenje ostalih trupa kroz formirani prolaz. mima, napustili bitku, ukrcali se na brodove i požurili
Upravo u to vrijeme Đustinijani je ranjen krhotinom ka sigurnosti Egejskog mora.
projektila. Naredio je svojim ljudima da ga odmah od- Bilo je to u rano jutro 29. maja 1453. godine. Teodo-
nesu na brod. Također je naredio da se svo njegovo
sijevi bedemi su štitili Istanbul više od hiljadu godina.
ljudstvo ukrca na brodove i što prije napusti Zlatni rog.
Konstantin ga je preklinjao da to ne čini, govoreći da Napadani su nebrojeno puta. Svaki put potpuno bezu-
njegova rana nije posebno opasna. Međutim, molbe spješno. Konačno, našao se neko ko im je dorastao. Bio
su ostale neuslišane. Đustinijanijevi ljudi su odmah je to dvadesetjednogodišnji mladić, divni vojskovođa,
poslušali i za tren oka, kroz kapiju na morskim bede- sultan Mehmed Fatih i njegove Osmanlije.

45
Salih Sidki Hadžihuseinović Muvekkit | TARIH-I BOSNA

Muvekkitove
ZANIMLJIVOSTI
Ilhami-baba i Dželali-paša U narodu se priča ovo – Kada je spomenutom paši
stigla vijest da je smijenjen, nije se ni pomaknuo s
Prema onome što se u narodu priča, kada je spo- mjesta. Ispio je otrovni napitak i tri dana je bio u straš-
menuti valija (Dželali-paša) hadži Salih-bega Srebre- nim mukama, dok nije umro 10. Rebiu’l-ewwela 1238.
ničanina pogubio u džepu mu je nađeno jedno pismo godine (20. XII 1822). Ukopan je u posebnom turbetu
u kome je stajalo ovo: “Ne plaši se zulumćara, jer su u Travniku. (Druga knjiga, 847–49)
svi ‘dobri’ na tvojoj strani.” Kada je paša saznao da je
to upozorenje došlo od Ilhami-babe iz Žepča, pozvao
je Ilhami-babu u Travnik. Pošto su se sastali i o svemu
porazgovarali, vali-paša mu je rekao: “U našoj štali raz-
bolio se jedan jahaći konj. Baba, idi tamo i liječi ga!” Čim
mu je to kazao, Ilhami-baba je predosjetio pogubljenje
te je, rekavši: “Dušu ne ispustio dok vlast ne izgubio!”,
izašao i otišao u štalu gdje je bio i zadavljen.
Spomenuti Ali Dželaluddin-paša rodio se u Dijar-
bekiru. Stekao je obrazovanje pred učenim ljudima
svoga mjesta, a potom je krenuo u Istambul da studira
kaligrafiju i ostale discipline. Bio je u stanju da o svakoj
disciplini raspravlja, a bio je i darovit pjesnik. Bio je jako
naprasite naravi ali su mu, zbog njegove vrle hrabrosti
i dalekovidnosti, uvijek povjeravani važni zadaci. Tako
je na koncu, s titulom vezira i zaduženja da hajduke u
Rumelij uništi, podugo bio u Jedrenama, gdje se pro-
slavio junaštvom. Kada je iza toga došao u Bosnu za
valiju, u skladu sa svojom osvetoljubljivošću, mnoge je
iskusne i poduzetne ljude povješao, a mnoge optužio
i protjerao iz domovine u tuđinu.
U Lutfi-efendinome djelu Historija ovako piše: “Kada Sinan-beg i Egipat
je navedenom paši stigla vijest o premještaju u Rume-
liju, njegovo snažno tijelo se zatreslo i, ne mogavši se Sinan-beg je jedno vrijeme bio sandžak-beg Bosne.
kretati, bio je pogođen bolešću od koje se nije mogao Kako je Gazi sultan Selim-han odlučio kazniti kizilba-
izliječiti a o kojoj je ranije govorio (Ilhamija). Sve dok še, on ga je smijenio s položaja u Bosni i dodijelio mu
nije donesena jedna zavjesa za vrata i stavljena mu beglerbegluk Anadolije. Kasnije, to jest 920. godine
pod noge, nije mogao dušu ispustiti.” (1514/1515) u mjesecu ramazanu, postao je veliki ve-

46
zir. Na tom visokom položaju poginuo je pri osvojenju vojsku bana Derenčina, pobijedila je i sabljom sasjekla
Egipta 922. godine (1516/1517). Sultan Selim rekao je: dvadeset hiljada neprijatelja. I Hasan-paša slijedio je
“Osvojismo Egipat, ali izgubismo Sinana, Egipat nije njegov veliki primjer, prema tome svakako će se i u svi-
Sinanu ravan.” Neka mu se Bog smiluje. (Prva knjiga, jetu šehadeta okititi njegovim svojstvima. Uvjeren sam
101) da će i on pobijediti.’ Svi prisutni uzviknuli su: ‘Aferim
naš šejhu!’, pohvalili ga i tome se veoma obradovali.”
Čudan san Za četiri-pet dana su o tome pristizale vijesti. Pi-
smo, koje je o tome došlo sarajevskom kadiji Sinan
Muvekkit nam je prenio i jedan veoma interesantan Jusufudin-efendiji od njega, razveselilo je muslimane.
događaj od historičara Ibrahim –efendije Pečevije a Hasan-paša je dva-tri puta neprijatelje porazio i osvje-
kojeg je sam Pečevija bio svjedok, vezanim za pozna- tlao obraz. (Prva knjiga, 180–81)
tog krajiškog junaka Gazi Deli Hasan-pašu (1591/92).
Pečevija to ovako kazuje: “Kad je spomenuti Gazi Ha- Kurban
san-paša osvojio tvrđavu Bihać, u vrijeme dok se pri-
premao da ponovo upadne u neprijateljske krajeve, U vrijeme stalnih borbi i povlačenja iz pojedinih utvr-
ovome siromahu je pao put u Bosnu. Kada sam stigao da oko 1594. godine u Mađarskoj, Muvekkit nam je
u Banju Luku, na jednom mjestu naišao sam na razvi- ostavio i jedan zanimljiv događaj vezan za jednog ovna.
jene bajrake s izvedenim tugovima, a odred po odred On kaže: “U palanki Sopotska gajili su jednog velikog
islamske vojske postrojen. Začuvši trube, upitao sam ovna, pa je i on zajedno s ratnicima bježao. Nevjernici
o čemu se radi, pa su mi rekli da Hasan-paša kreće na su ga nekoliko puta pristizali i opkoljavali, ali on bi se
vojni pohod. Tada su njegove age i kapidžibaše ugledali uvijek između njih probijao i pristizao ratnike. Nisu
ovoga siromaha. Kako su znali da sam ja bio njegov ga nikako mogli uhvatiti. Kad su ratnici došli u Peštu,
poznanik, odmah su stali preda me i odveli me paši. odveli su ga u Đul-Babinu tekiju i zaklali kao kurban.”
Kada smo se upitali za zdravlje, ukazao mi je pažnju, (Prva knjiga, 189)
uzjahao je na konja i krenuo u ratni pohod. Uredio i odabrao: hfz. dr. Džemail Ibranović

Ja, siromah, otišao sam u šeher Sarajevo, gdje je


bila jedna lijepo uređena kafana. Tu su se okupljali u
skupinama od pet do deset, zasebno, prema pripad-
nosti, naprimjer kadije i istaknuti muderrisi, gradski
ajani, činovnici i putnici. Jednoga dana, dok su na tom
mjestu razgovarali, došao je izvana jedan ajan i rekao:
‘Jedan dobar čovjek usnio je čudan san.’ ‘Kazuj’, povi-
kaše ostali. ‘Vidio je kako su Hasan-pašu, kada je išao
s islamskom vojskom, uštrojili.’ Svi prisutni su to čuli.
‘Čudna li sna’, iznenadiše se. Međutim, među onima
koji su tu sjedili bilo je dobrih poznavalaca vjerskih
pitanja, ali svaki od njih je to, na svoj način, tumačio.
Neki su to smatrali nevažnim, a neki vrlo važnim. Svaki
je to shvatio prema stepenu svoje naobrazbe. U to izbi
jedan derviš u suknenom ogrtaču. Svima je bilo dobro
poznato da se on u narodu cijeni kao dobar tumač
snova. ‘Oh, dobro nam došao naš šejhu!’, povikaše i,
ukazavši mu čast, ponudiše mu mjesto te mu ispričaše
taj san. Kad ga je slušao, zavrtio je glavom: ‘Hvala uzvi-
šenom Allahu, hvala uzvišenom Allahu, Hasan-pašina
vojska ili je već pobijedila ili će pobijediti’, reče.
Pitali su ga na osnovi čega on to tako tumači, a
on im odgovori: ‘I prije ovoga vojska bosanskog valije
Hadim Jakub-paše, koja je na Krbavskom polju razbila

47
Erol Zubčević | ISLAMSKA UMJETNOST

Značaj i upotreba
boje u islamu
I
ako je područje Islama ogromno, od Atlantika do se ukrašavaju sobe, pokazuju isto bogatstvo boja kao
Kineskog mora, ipak postoje karakteristike koje i odjeća.
svuda preovlađuju. Čitavo ovo područje je velikim Goitein navodi jednu porudžbinu za prekrivače: je-
dijelom pusto, ujednačene i jednolične boje te često dan u boji gateline krvi, jedan jarke ljubičaste, jedan
bez ičega što bi narušilo ovu monotoniju. Gotovo u boje mošusa (crvenosmeđa), jedan srebrnkast, jedan
svakoj regiji govori se o pustinjama, golim planina- jarko žut i još dva bijela s nijansom žutoga. On također
ma i beskonačnoj monotoniji nepreglednog pejzaža navodi i da su dijelovi odjeće koji se manje vide morali
u kojem danju čovjeka sunce neprekidno prži i vreli biti u tonu s ostalim dijelovima odjeće. Nije ni čudo što
vjetrovi ga šibaju, dok je noću ova surovost pojačana se govori o opčinjenosti bojom u to doba.
hladnoćom. Čovjek nije mogao izbjeći ovakve uslove,
ali im se mogao prilagoditi, mireći se pokorno sa sud- Još jedan dokaz koji govori o jako izraženom osjećaju
binom ili prilagođujući joj se s uspjehom. za boju možemo naći u priručniku za izradu knjiga, koji
je napisao Tuniski vladar al Muiz ibn Badis (406/1016)
Osnovni dokaz kako djeluje okolina na čovjeka je iz dinastije Zirida. U recepturama za pripovijedanje
jednoličnost vanjskog izgleda sela, naselja i gradova mastila navodi se mnogo veći dijapazon boja nego što
u tim područjima. Morali su biti građeni od postojećeg su naše uobičajene crna, plava ili crvena. One idu čak
materijala – ćerpiči za jednostavnije kuće, opeka za one do boja paunovog perja, ruže, fistika i kajsije. Spominje
sa složenijom namjenom, a sivi ili crveni pješčenjak se također i crvena poput rubina, grimizna, zelena, žuta
za građevine od veće važnosti. Ovo je tipična reakcija i bijela, a pored toga još mnogo tajanstvenih mastila
evropskog putnika iz devetnaestog vijeka koju je iza- naročitog kvaliteta, čije boje nije lako pogoditi.
zvao bogati i drevni grad Damask. U njemu ulicu čine
palače njegovih glavnih aga. Oni su plemići ove zemlje.
Ulične fasade palača podsjećaju na zidove zatvora ili Boje keramike
bolnica, na zidove od sivog blata. Isti osjećaj za boju možemo naći i u keramici. Kad
Isto se može reći i za gradove u Iranu i u sjevernoj govorimo o keramici, svjetlucanje i sjaj, koje smo već
Africi, mada su zidovi svih kuća u gradovima sjeverne spomenuli na srednjovjekovnim tkaninama, sada se
Afrike obično bili bijelo okrečeni. Ova jednoličnost, kako javljaju kao sjaj na posudama i pločicama ukrašenim
okolnog pejzaža tako i naseljenih mjesta, zahtijevala tankim slojem metala, a ovaj se stavljao na već uo-
je bar psihološko rasterećenje. Ono se postizalo, prije bičajenu bijelu. Ovu tehniku su mnogi upotrebljavali,
svega, bojom odjeće i predmeta za svakodnevnu upo- uključujući Egipat, Irak, Iran, Siriju i Španiju. Različite
trebu ili ukrašavanjem kuće i drugih građevina. Iz S. D. tradicije u keramici muslimanskog svijeta predstavljaju
Goiteinovog pisanja saznajemo ponešto o savremenoj vrhunac tehnike i umjetnosti. Sasvim je prirodno da se
nošnji i drugim tkaninama. On kaže da je – dok je sa- ovaj utjecaj proširio i van granica islama, na Vizantiju
vremeni čovjek obično zadovoljan različitim nijansama i Italiju.
sivog, plavog, crnog ili bijelog – čovjek srednjeg vijeka, I u drugim zanatima se ističu boje. Već u petom vije-
poput tropskih ptica pjevačica, volio uz ovu i zelenu, ku (jedanaesti po Isau a.s.) uočavamo visokorazvijenu
crvenu i jarko žutu, a iznad svega mješavinu boja sa tehniku rezanja, glačanja i brušenja stakla. Staklo se
svim mogućim primjesama svjetlucanja, sjaja i preliva, u početku smatralo jednom vrstom vještačkog gor-
te pruge, nabore i šare. Ćilimi, divani i draperije, kojima skog kristala koga su, mada ne i njegov oblik, vješto

48
kopirali. Konačno u sedmom i osmom vijeku (dvana- u Isfahanu koji je tada bio prijestolnica šaha Abasa.
esti i trinaesti po Isau a.s.) u Siriji i Egiptu potpuno je Najljepše od ovih izdanja je Medresa-ji Madar-i Šah.
savladana tehnika ukrašavanja pozlaćenim i bojenim Tursko carstvo u zenitu svoje moći bilo je svjedok dru-
emajlom. Upravo ovaj vid ukrašavanja stakla je na- gog procvata proizvodnje keramičkih pločica. U Jeru-
dahnuo umjetnike u Veneciji, koji su konačno uspjeli salemu glavna kupola Omerove džamije prekrivena
da ga imitiraju. je višebojnim oblogama, dok su u Rustem-pašinoj
Metalu je manje pogodovalo ukrašavanje bojom, džamiji u Istanbulu pločice raznobojnog uzorka upo-
mada se povezanost boja i materijala povremeno javlja trijebljene manje na spoljašnjem dijelu, a mnogo više u
i u prethodnom vizantijskom periodu kao intarzija sre- unutrašnjosti zgrade. Premda niko izvan Irana, Turske
bra u bronzi. Najbogatija tehnika u obradi metala, teh- i srednje Azije nije nadmašio raskoš u stilu spoljašnje
nika fragmentarnog emajliranja, koristila se očigledno arhitekture, sklonost ka boji u arhitekturi se javlja i na
u manjoj mjeri – u izradi nakita za vrijeme Fatimida drugim mjestima.
u Egiptu, u Španiji za vrijeme vladavine Omajada i u
nasridsko doba za izradu manje vrijednog nakita ili
za ukrašavanje konjske opreme i oružja. Minijaturno
slikarstvo, naročito ono u Iranu, a manje ono u Tur-
skoj, pruža nam još jedan dokaz ovog visokorazvijenog
osjećaja za boju. Teško da se može prevazići intenzitet
mnogih čistih i nekoliko miješanih tonova na ogra-
ničenom prostoru jedne stranice rukopisa. Međutim
linearni crtež ili blago osjenčene grafike jedva da su
postojali u ranim periodima, i to samo pod kineskim
utjecajem.
Upotreba boje u arhitekturi predstavlja naročito
dostignuće islamskog svijeta i uveliko se razlikuje od
skučenosti u obojenosti građevina na Zapadu. Svakog
umornog putnika u Iranu, na prilazu u grad boje blata,
razveselit će tirkizna ili plava boja pločica na kupoli
džamije ili na krovovima kaburova pojedinih velikana.
Standardi u arhitekturi iranske prijestolnice zahtijevali
su spektakularnije pokušaje. Bogatstvo vizualnog do-
življaja postizalo se izvanrednim oblaganjem kerami-
kom unutrašnjih i vanjskih zidova. Svaka gleđonosna
pločica, da bi imala visok sjaj, pekla se u pećima. Nakon
neodlučnog i djelimičnog eksperimentisanja u Iranu,
prvi put je jedna zgrada bila potpuno prekrivena ovom
vrstom dekoracije 640. godine (1242. po Isau a.s). Ovo
je uradio majstor iz Tusa u Horasanu koji je na ovaj
način ukrasio Srčali medresu u Konji, seldžučkoj pri-
jestolnici Anadolije.

Boje Semerkanda
U osmom i devetom vijeku (četrnaestom i petna-
estom po Isau a.s.) ova tehnika je usavršena u Iranu
za ukrašavanje i unutrašnjosti i spoljašnjosti velikih
građevina. Naročito lijepe primjere nalazimo u Se-
merkandu gdje vidimo tehniku oblaganja fajnasom u
raznim bojama. Posljednji procvat mozaika u fajnasu,
i drugih formi rada s keramičkim pločicama, nalazimo

49
Sevret Mehmedćehajić | PORODIČNE PRIČE

Mali grad
Veliki grad
Glavni grad
G
lava porodice je od malog grada. A živi u veli- se njihovi mladi neće nikada vratiti; u njih će ići samo
kom. I njegova supruga, također. Djeca nisu. dok su stari živi i, kasnije, dok budu snažne uspomene
Ona su i rođena i žive u velikom gradu. na te stare. Oni nemaju ništa intimno u tim mjestima.
Doduše, te bosanske veličine gradova i nisu kao one Ako i imaju uspomena, maglovite su i nejasne; bili su
u drugim dijelovima svijeta. Jer, ni bosanskog najvećeg premali kada su protjerani.
i glavnog grada nema, recimo, na prognozi vremena Glava porodice voli otići u taj svoj malehni grad i
neke velike satelitske TV-stanice, a kamo li ovih drugih u njegovo predgrađe. Jedan dobar dio njega je tamo
“velikih” gradova. Kažu da to nije zbog toga što nas još uvijek i nikako da se preseli u onaj veliki grad u
ne vole, ili što smo im dokundisali s lošim vijestima, ili kojem živi, stanuje, radi i u kojem mu je porodica. Ta
što su nas već dali našim susjedima (pa to i ne dođe njegova seoba kao da nikada nije okončana do kraja.
više glavni grad naše nego jedan od gradova susjed- Kako, inače, drukčije tumačiti to da i pelene za djecu
ne neke države). To je zato što naš glavni grad nema kupuje u malome gradu, nosi iz njega izvorsku vodu
dovoljno stanovnika potrebnih za njegovo uključivanje za piti, kupuje brašno u tamošnjem mlinu, toči gorivo
među one gradove o čijem se prognoziranju vremena na benzinskoj stanici... Tamo se za jedan sat odmori
redovno izvještava. više nego li u velikom gradu za dva dana.
Glava kuće često odlazi u onaj mali grad svoga rođe- Tamo ima i rodbinu. I prijatelje ima. S prijateljima
nja, djetinjstva i dijela adolescencije. Ode i u svoje selo, posve jednostavno i lahko komunicira: začas se sa-
koje je već postalo predgrađe, šireći se s naseljenici- stanu, popiju kahvu, ispričaju, dogovore... Rodbina se
ma iz drugih dijelova domovine što su se tu nastanili nekako smanjila. Zapravo, broj je isti, ali glava kuće
nakon agresije i koji su odatle “obnovili” svoje stare odlazi samo onima najprečim: roditeljima, sestri, tet-
domove iz kojih su ih agresori protjerali. U te stare kama i daidžama. Ostalima ne odlazi. U neko doba je,
domove oni idu vikendima i za odmore, a planiraju naime, zaključio da kod nekih nije dobrodošao, da li
tamo živjeti kada odu u penziju. U te stare domove zbog zavisti na njegovu životu (mnogima je “preluksu-

50
zan” i lagodan u odnosu na njihove) ili nemogućnosti Kada ode sam, gleda koju vrstu prijestolničkih suve-
da oni njemu uzvrate posjetu (za većinu odlazak u nirskih posebnosti će kupiti supruzi i djeci. Susretne
veliki grad predstavlja poseban događaj u više godina). i neke likove koje gleda na televiziji ili o njima čita u
Kakogod, na bajrame, na radosti, slavlja i žalosti odlazi novinama. Po načinu nošenja torbice, kožnoj jakni i
samo rečenoj rodbini. Također i supruga, jer se i kod
ni-tam-ni-vam pantalonama jednoga “kolumniste”
nje desilo isto.
u dvosedmičnim novinama, a koji je još i tatin sin, za-
U velikom gradu nema rodbine. Ima nešto prijate- ključio je da momak stalno prati red-karpet emisije i da
lja s kojima se valja vrlo često natezati, jer začas se si je umislio da pripada selebritiju (što god to značilo).
“zaborave” usljed “velikih obaveza” i onog izgovora
Tada je vidio i jednoga dobro kravatiranog, a još bolje
“nemam vremena”.
uhljebljenog, mantijoulizicu koji, naravno, nije imao
Mali grad on hvali kada je s poznanicima u velikom. vremena za njega, jer je upravo išao na važan sastanak
Ponosan je na njega. Ističe da su ljudi tamo prijazni,
u Morića-hanu.
komunikativni, otvoreni i solidarni te da je tamo sve
jeftinije, da tamošnja fabrika proizvodi najbolju kon- Jedan školski je ukorio glavu porodice što se nije
fekciju, mljekara kajmak i jogurt, mesare meso i tako prije javio da će doći, jer bi on svoje vrijeme rezervirao
dalje. Nekada žali što ne živi tamo i misli da bi to bilo upravo za njega. Jednom je sreo i bivšega uzora, čovje-
lijepo, da bi se tamo osjećao potpunije i finansijski ka čije je sve tekstove nekada čitao u jednome dahu.
stabilnije, jer bi znao raditi još nešto uz svoj posao. I Glava mu je tada bila vazda sagnuta, a pogled okrenut
oni jednostavni prijatelji bi bili stalno blizu i dostupni.
zemlji. Bio je stidljivi pjesnik britka pera. Danas su se
Kada im to spomene, oni mu veselo odgovore: “Selo
njegove akademske titule namnožile, a glava visoko
hvali u grad se svali.”
podigla. Glava kuće više i ne čita njegove tekstove. Iz
Glava porodice funkcionira u velikom gradu. Ide
njih je, naime, iščilila ona britkost i srčanost. Jednom je
svaki dan na posao; kada se vraća, pita suprugu da
opet sreo zeta jednog od glavešina naroda, po svemu
li bi trebalo kupiti hljeba, mlijeka, vode ili nečeg od
drugih potrepština; djeci kupi neke sitnice; navečer prosječnog a po funkciji koju je obavljao iznadprosječ-
gleda televiziju; u lijepim danima i u ljetnim noćima nog umilnika i bjelosvjetskog putnika. Nagleda se uvi-
s porodicom izađe u šetnju; nekada to čine s kućnim jek i mnogo ljudi i žena koji hladno i nezainteresirano
prijateljima; pojedu ćevape u “najboljoj” gradskoj će- hodaju po čaršiji, zapućeni za nekim svojim poslovima.
vabdžinici; povremeno odu i na neke kulturne i javne Ti su mu prizori uvijek glavni grad činili prijestolnicom.
“evente”, kada imaju kod koga ostaviti djecu ili kada
I u svome velikom gradu glava porodice prošeta do
je neki njihov poznanik akter. Volio bi glava kuće i na
utakmicu otići, uživo je gledati, ali su domaće lige ne- posla i nazad. Putem sretne kakva poznanika ili prija-
atraktivne i sa slabim igrama u svim sportovima. Pa telja, a najčešće prođe sam. Općenito, glava porodice
tako jednom sedmično ode na rekreaciju, gdje se bori misli da ga većina ljudi iz okruženja u kojem živi ne
protiv kilograma, holesterola, kalorija i ne zna ni on poznaje. Misli da je i bolje tako, jer je lični mir veći što
protiv čega više ne. je manji broj poznanstava s ljudima.
U velikom gradu je i dosta ljudi istoga bekgraun- Zavaljen na VW-točkovima između gradova svoga
da. Kao vrlo vitalni, ambiciozni i svome jasnom cilju života, ne pripadajući nijednom a čvrsto privezan za
usmjereni, oni su došli u grad i počeli živjeti u njemu. svaki na određeni način, reda on svoje dane, istinski
Dosta ih je i nuždom agresije tu okončalo. Takozvani
obradovan kada sinčić poželi djeda i nanu u malome
starosjedioci, a najčešće oni čiji su se roditelji, ne tako
davno, na isti način doselili u grad, žale se na sma- gradu i pomalo zabrinut kada supruga pita kada će
njenje svoga životnog prostora i na “poseljačenje”, “skoknuti” do glavnog grada. Jednostavno, u malom
baš kao da grad čine gradom nezgrapni socijalistički gradu se rodio i ta vrsta korijena se ne može nikada
neboderi, a ne njegovi stanovnici koji se i ne moraju iščupati; u velikom živi, po sudbinskom određenju i
baš u gradskoj bolnici roditi. moranju, te po volji koja se polahko odobrovoljava;
Ode glava kuće i u glavni grad. Kada s njime bude a u glavni grad putuje kao na izlet, na jednodnevno
i porodica, ostvare zajednički doživljaj. Svima budu osvježenje koje godi nakon dugih radnih dana, sedmica
pluća šira i koji dan nose u sebi taj “šmek” prijestolnice. i, često, mjeseci.

51
ODABRANE ŽENE

Hazreti Merjema
– Isaovo rođenje
N
akon kazivanja o roditeljima Merjeminim i njenoj u Hramu, bila je naviknuta da za svog zaštitnika uzi-
pobožnosti govorit ćemo o događajima koji su se ma Allaha, dž.š., i da se Njemu obraća u teškoj situaciji.
desili i koji su vezani za rođenje Isaa,a.s. “Utječem se Milostivom od tebe, ako se Njega bojiš!”,
reče mu. Ebu el-Alije kaže da je znala po držanju ovog
čovjeka da bi mogao biti bogobojazan i razuman, te mu
Radosna vijest se zbog toga obratila ovim riječima. Da je Džibril u tom
Kao pobožnoj djevojci Merjemi su se počeli javljati trenutku Merjemina straha i ukočenosti udahnuo u nju
pojedini doživljaji i obraćati meleci, donoseći joj radosnu ruh Isaa, a.s., on bi se rodio takav da ga niko ne bi mogao
vijest da ju je Allah uzvišeni odabrao i da će joj pokloniti podnijeti zbog njegove naprasitosti. Ali Džibril joj se prvo
čista dječaka. Ona se začudila: “Gospodaru moj, kako ću obratio i rekao: “Zaista sam ja izaslanik Gospodara tvoga,
imati dijete kad me nijedan muškarac nije dodirnuo?” da ti poklonim dječaka čista!” Tada se Merjemina prsa
Čudila se rođenju dječaka bez oca jer je Merjem, kći rasprostraniše i melek u nju udahnu ruh Isaa, a.s. Melek
Imranova, sačuvala svoju nevinost i bila čista od svake Džibril je u ovoj situaciji bio samo prenosilac radosne riječi
nevaljalštine. Meleki su joj navodili razloge i govorili da Allahove Merjemi, kao što je naš poslanik Muhammed,
je Allah svemoćan i da, kad On nešto hoće, samo rekne: a.s., bio prenosilac riječi Kur’ana svom ummetu i cijelom
“Budi! – i ono bude.” Ubej ibn Kab je rekao: “Nakon što čovječanstvu.
je Allah, dž.š., izveo ruhove iz kičme Ademove i od njih
zatražio da posvjedoče protiv sebe, ponovo ih je vratio
u njegovu kičmu, osim Isaova ruha kojeg je zadržao kod Trudnoća
Sebe. Kad je došlo vrijeme njegovog začeća, poslao je Džibril je puhnuo u otvor Merjemine haljine i to bi do-
ovog ruha Merjemi, pa je on ušao u nju.” “(...) I zato da ga voljno da ona zanese. Vehb ibn Menebbih navodi: “Kada su
učinim znamenjem ljudima”, to jest njegovo stvaranje se na njoj pojavili znaci trudnoće, prvi koji je to primijetio
na ovaj način bit će dokaz da Gospodar može stvarati bio je njen daidžić Jusuf, poznati izraelski pobožnjak. Kad
kako god hoće – i bez muška i bez ženska kao Adem, a.s., bi htio da joj prigovori zbog toga, sjetio bi se njene čistote
ili kao Isaa koga je stvorio od ženska bez muška. “(...) i i ispravnosti te bi odustajao, a onda bi zbog onoga što vidi
znakom milosti Naše” prema ljudima jer će ih opominjati iznova padao u nedoumicu. Ne mogavši sakriti svoju ne-
i upućivati pravoj vjeri, a odvraćati od robovanja kipovima doumicu, prvo što je Jusuf rekao Merjemi bilo je: “U prsima
i lažnim božanstvima. “To je unaprijed određeno!” Kada mi je nešto što bih volio prikriti, ali ne uspijevam. Bojim se
je Merjema bila obaviještena o svim razlozima Isaova da će mi govor o tome još teže pasti.” Merjema reče: “Kaži
dolaska, predala se Allahovoj volji, znajući da će naići na šta te to tišti.” “Može li usjev nići bez sjemena?”, upita
veliko iskušenje i da će je svijet, ne znajući o čemu se radi, Jusuf. “Može. Zar ne znaš da je Allah, dž.š., prvo stvorio
bez razmišljanja optužiti i ogovarati. usjev bez sjemena, a da je sjeme nastalo od usjeva koje
je Allahovom voljom niklo bez sjemena? Zar ne znaš da
Susret s je Allah stvorio Adema i Havu bez muška i ženska?” Tada
ju je upitao: “Reci mi šta se s tobom desilo?” Merjem mu
melekom Džibrilom odgovori: “Allah me je obradovao riječju od Sebe, ime će
Merjema je iz Hrama izlazila samo u slučaju velike mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin. Bit će viđen i na ovom
nužde, radi donošenja hrane ili vode. Tako je izašavši i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih.” (Ali Imran,
jednog dana ušla u neko osamljeno mjesto, istočno od 45–46) Kad je ovo čuo od Merjeme, Jusuf je shvatio da je
Jerusalema, da se malo odmori i osvježi. Iznenada se ovo počast koja joj se dešava i koja joj je ukazana od Allaha,
pojavio pred njom melek Džibril u liku savršeno stvorena dž.š. Također se prenosi da ju je slično upitao i Zekerija,
muškarca. Ona se prepade i pomisli da je to čovjek koji a.s., pa mu je na sličan način odgovorila. Najavila je da će
hoće na silu da je obljubi, a bila je sama i bez zaštite, pa njen sin biti odabrani i plemeniti poslanik, potpomognut
zatraži zaštitu kod Allaha Svemogućeg. Kako je odrasla mnogim mudžizama.

52
Muhamed ibn Ishak kaže da se među Israilćanima i to u zimskom periodu kad je to sasvim nemoguće. “Pa
pronijela vijest da je Merjema bremenita, tako da nijedna jedi i pij i budi vesela!” Ova je čuda smiriše, osjeti direk-
porodica nije pretrpjela ono što je pretrpjela Zekerijaova tnu pomoć i zaštitu Gospodara. Amr ibn Mejmun kaže:
porodica. Bezbožnici su je potvorili da je zgriješila s ne- “Za porodilje nema ništa bolje od svježih hurmi.” Allahov
kim iz Hrama koji je u isto vrijeme činio ibadet kad i ona. poslanik Muhammed, a.s., je također rekao: “Dajte vašim
Zbog laži i potvore, Merjem se sklonila od svijeta na jedno porodiljama da jedu svježe hurme, a ako nemate svježe,
daleko mjesto. Imala je petnaest godina. Mlada i nježna, onda suhe. Kod Allaha, dž.š., nema plemenitijeg drveta
bez zaštite najbližih. Čak ni porodica Zekerijaova nije od onoga pod koje se sklonila Merjema, kćerka Imranova.”
znala gdje se nalazi. Tražili su je, ali nikakvu vijest o njoj Naš poslanik Muhammed, a.s., priča da se, kada je s
nisu mogli čuti. Merjem je bila u okrilju milosti Allahove i Džibrilom išao na miradž, zaustavio u Bejt Lahmu (Be-
zaštićena melecima. Nosila je odabranog poslanika, sina tlehemu), gradu šest kilometara udaljenom južno od
svoga, koji će zbog majčine velike snage i žrtve u Kur’anu Jerusalema, i da je tu klanjao. Kad se rodio Isa, a.s., šej-
biti spomenut kao Isa, sin Merjemin. tani su došli Iblisu, lanetullahi alejhi, pa mu rekli da su to
Prenosi se da je Isa, a.s., znao Tevrat napamet još u jutro kipovi osvanuli naglavačke. Znajući da se dogodilo
utrobi svoje majke i da je ona čula njegovo učenje. Već nešto veliko, Iblis je obletio svu zemlju, s kraja na kraj, i
smo navodili njen razgovor s Ešjom, majkom Jahja, a.s., našao da se rodio Isa, a.s., ali mu nije mogao prići jer su
koja joj je rekla da osjeća da ono što je u njenoj utrobi ga okruživali meleci. Vrativši se, šejtanima reče: “Nijedna
čini sedždu tome što je u Merjeminoj utrobi (misli se žena ne zanese niti rodi bez mog prisutstva, osim majke
na sedždu poštivanja koja je bila dozvoljena u ranijim Pejgambera koji se noćas rodio. Zato izgubite nadu da će
vjerozakonima). Od Mudžahida se prenosi da je rekao: se nakon ove noći robovati kipovima. Sinovima Ademo-
“Kad bi se Merjema osamila, pričala je s Isaom koji je još vim od sada prilazite podstičući ih na žurbu i olakšice.”
bio u utrobi; a kad bi se nalazila među svijetom, čula bi
njegovo slavljenje Allaha, dž.š.”
Pokloni
Rođenje perzijskog vladara
Putem zvijezda, perzijski vladar je saznao za skoro
Razumljivo je da je Merjem nosila devet mjeseci, koliko
rođenje obećanog Mesiha, pa mu je želio spremiti dostoj-
nose i ostale žene. Da je bilo drukčije, to bi sigurno bilo
ne poklone – zlato, aloju i tamjan. Po položaju zvijezde
spomenuto. Ibn Abbas prenosi predaju da je nosila osam
astrolozi su mu rekli da će to biti u Šamu gdje je bio vladar
mjeseci i da se bila sklonila na neko skrovito mjesto, da-
Herod. Zato on spremi svoja tri najbolja izaslanika, te oni
leko od svoje porodice, dok nije osjetila da će se poroditi.
dođoše na dvor Heroda koji ih po običaju vladara ugosti
Kad su počeli trudovi, napustila je to mjesto i došla do
i upita za razlog njihove posjete. Tako sazna za rođenje
Bejt Lahma, mjesta danas poznatog po rođenju Isaa, a.s.
Isaa, a.s., a čuvši za poklone upita za njihovu tajnu. Izasla-
“Porođajni bolovi prisiliše je da dođe do stabla jedne nici ne znajući da se on pribojavao dolaska Mesije rekoše:
palme.” Merjem se skloni kod stabla palme koje je bilo
Zlatu pripada prvenstvo među predmetima, kao što
staro, suho i bez ijedne grane. Pred ovim velikim isku-
njemu pripada gospodstvo među ljudima njegova vre-
šenjem, bojeći će sramote i prezira svog naroda a i zbog
mena,
siline porođajnih muka, ona uzviknu: “Kamo sreće da
sam ranije umrla i da sam u zaborav pala!”, to jest da Aloja liječi rane i lomove, a on će liječiti sve bolesti,
se nisam nikako ni rodila. Porod je bio počeo, a Merjem Tamjanov dim se diže prema nebu, a i on će biti po-
je bila daleko od ljudi. Nije bilo nikog da je uputi ili joj dignut na nebo.
pomogne. Kur’an navodi da ju je tada melek zovnuo i
rekao joj: “Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže Heroda od njihova govora obuze još jači strah ali, pri-
tebe potok poteče.” I zaista, kad je pogledala, vidje vodu krivajući ga, zamoli ih da ga, kad saznaju gdje se nalazi
koja teče a koja joj je u tom trenutku u pustinji bila tako Mesija, obavijeste, jer bi i on želio vidjeti ga i počast mu
neophodna. Bila je to mudžiza od Gospodara koji je nije ukazati. Našavši Isaa, a.s., izaslanici su predali svoje po-
napustio i samu ostavio. Zatim još joj reče: “Zatresi pal- klone i na povratku htjedoše o tome izvijestiti Heroda.
mino stablo, posut će se po tebi datule svježe.” Čudna Allah, dž.š., posla meleka koji im otkri Herodove namjere
je bila naredba. Merjem je bila iscrpljena i slaba, a znala da ubije dijete, te se oni vratiše u Perziju izbjegavši susret
je da je stablo nepomično i čvrsto. Kako da ga zatrese? s vladarem Šama.
Allah, dž.š., htjede da se dogodi još jedna mudžiza. Kad O povratku Merjeme u Jerusalem sa svojim sinom i
je obuhvatila i pokušala zatresti stablo, pred nju počeše o svemu što je morala podnijeti od svog naroda, pisat
padati zrele datule. To joj je bila opskrba – voda i hrana, ćemo, ako Bog da, u narednom broju.

53
M. Mešić

Promocija SEMERKANDA na tribini

“Večer Kur’ana
i džemata”

U
subotu, 30. januara 2010. džematlijama, ali i gostima iz Teš- va, Udruženje građana Semerkand
godine, u Islamskom cen- nja, Bihaća, Cazina i Ljubljane, koji svoje aktivnosti organizira i provodi
tru Zagreb u sklopu redov- su ciljano došli poslušati predava- diljem Bosne i Hercegovine putem
ne tefsirske tribine “Večer Kur’ana če, pojasnio što je to zapravo Se- petnaest podružnica. “Promovira-
i džemata”, održana je promocija merkand. Ime označava sadašnji nje vrijednosti islamske porodice
časopisa Semerkand te je održa- grad u Uzbekistanu. Nekada je bio jedan je od ključnih ciljeva časopisa
no prigodno predavanje na temu prijestolnica islamske znanosti, Semerkand”, kazao je hafiz Ćeman.
“Aktualizacija čitanja i zaboravljena kulture i civilizacije i baštinik ali i Koncipiran na način da sadrži samo
vrijednost nauke kod muslimana”. rasadnik muslimanskih intelektu- afirmativne tekstove, što znači da
Predavači, i ujedno promotori spo- alaca poput Ebu Mensura el-Ma- u sebi ne sadrži polemičke stranice,
menutog časopisa, bili su uvaženi turidija, našega imama u Akaidu. nudi čitateljima raznolike tekstove
alimi, mladi intelektualci iz Sara- Semerkand je i naziv za Udru- iz područja Akaida, Ahlaka, Povijesti
jeva – dr. sc. Almir Fatić, predavač ženje građana, utemeljeno prije islama, Tefsira, Hadisa i drugih ko-
Tefsira na Fakultetu islamskih na- šest godina u Sarajevu, s brojnim risnih islamskih znanstvenih disci-
uka, i hfz. Nedžad ef. Ćeman, glav- aktivnostima kojima je glavni cilj plina te korisne prijevode s različitih
ni urednik časopisa Semerkand. reafirmacija islamskih porodičnih stranih jezika s posebnim temama
Hafiz Ćeman je, kao prvi predavač vrijednosti među Bošnjacima i dru- za naše majke i sestre. Semerkand
i govornik, prisutnim zagrebačkim gim muslimanima. Pored Saraje- okuplja mlade i ambiciozne ljude

54
bismi rabbike, prvoj objavi časnome
poslaniku Muhammedu, a.s. I zato
što smo zanemarili tu prvu objavu,
ummet dugo vremena proživljava
dekadencu na mnogim poljima
ljudskih djelatnosti. Naš ummet
još uvijek nema izgrađenu kritičku
i analitičku misao kakvu su razvili
evropski narodi. Na rješavanju tog
nedostatka moramo svi poraditi.
Dr. Fatić se također osvrnuo na
ciljeve časopisa Semerkand. Svojim
tekstovima časopis širi i promovira
moralne vrednote u vremenu sve-
prisutnosti grijeha. Naša civilizacija
je civilizacija multipliciranja grijeha.
koji su svjesni islamskih vrijedno- Moral je na Zapadu izgubljena vri- što je jedan od zadataka i časopisa
sti i važnosti širenja Allahove riječi jednost. Postao je stvar mode. Mi Semerkand. Zato nam je potrebna
na blag i jednostavan način. Po- muslimani možemo zapadnom čo- i sasvim nova metodologija tuma-
slanički primjeri pozivanja u vjeru vjeku pomoći da ga opet pronađe, čenja vjere i doza odgovornosti u
paradigma su za članove redakcije jer samo mi imamo pravu istinu i tumačenju. Tumačiti vjeru ne može
časopisa Semerkand. Blagost, str- još uvijek donekle imamo sačuva- svako, a to nam se, nažalost, često
pljivost i ustrajnost bili su naređeni, nu porodicu. Naravno, prvi uvjet je događa. “Ako bi se mogli ukratko
a ne samo preporučeni svakome da prvo sebi pomognemo, i to po- definirati ciljevi ovog časopisa,
poslaniku. Za primjer može poslu- novnim aktualiziranjem iščitava- onda bi se oni ogledali u promociji
žiti Musa, a.s., kojemu Allah nare- nja, tumačenja i primjene Kur’ana znanja, ibadeta, zikra i edeba”, za-
đuje da faraonu, koji je sebe pro- i sunneta u svakodnevnom život, ključio je dr. Fatić.
glasio božanstvom, govori blagim
glasom ne bi li povjerovao u istinu.
Časopis Semerkand nastoji biti li-
teratura koja odgaja i koja upravo
promovira predivne primjere edeba
Božijih poslanika u njihovim odno-
sima s drugim ljudima.
Nakon glavnog urednika hafiza
Ćemana, predavanje na temu “Ak-
tualizacija čitanja i zaboravljena
vrijednost nauke kod muslimana”
održao je dr. sc. Almir Fatić. Kazao
je kako statistika o mjestu knjige,
čitanja i istraživanja danas u mu-
slimanskom svijetu nije na našoj
strani, ali zato jeste vjera. Mi smo
specifičan ummet po mnogo čemu,
a jedna od tih odlika je da smo, ili bi
barem trebali biti, zagovornici istine
kroz znanje, čitanje, proučavanje,
istraživanje, dokazivanje i argu-
mentiranje, a sve nabrojane ljudske
odlike sadržane su u riječima – ikre

55
Ismail Nezirović | NAUKA I TEHNIKA

Veliki naučnici islamskog svijeta u periodu od IX do XV vijeka


1. Abbas Ibn Firnas (810–887) znat kao Alhacen ili Alhazen, je bio
Abbas Kasim Ibn Firnas je le- izuzetno svestran naučnik. Mada
gendarni izumitelj iz devetog vijeka je prvenstveno dao impozantan
kojeg često nazivaju Da Vinčijem doprinos shvatanju principa opti-
islamskog svijeta. Njegovo lice se ke, sfera njegovog interesovanja i
često danas nalazi na poštanskim sjajnih postignuća je obuhvatila i
markama arapskih zemalja, a je- astronomiju, anatomiju, inžinjering,
dan krater na Mjesecu je nazvan po matematiku, medicinu, oftamolo-
njemu. Između mnogih stvari ko- giju, fiziku, psihologiju, filozofiju,
jim je njegov briljantni um zadužio medicinske prakse sadržana u tri- vizualnu percepciju i nauku u op-
civilizaciju, vrijedi izdvojiti vodeni deset tomova. Mnogi od hirurških ćem smislu uvođenjem naučnog
sat nazvan Al-Maqata, razvoj teh- instrumenata koje je prije hiljadu metoda. Prvi je čovjek koji je uspio
nologije kojom se može proizvesti godina izumio i danas se koriste. ispravno objasniti na koji način
bezbojno staklo, lanac prstenova čulo vida funkcioniše. Koristeći ki-
3. Al Idrisi (1100 – 1165. ili 1166)
koji simuliraju kretanje planeta i neski izum tamne komore (camera
Abu Abdullah Muhammad al- obscura), prikazao je kako svjetlo
zvijezda, te korektivna sočiva.
Idrisi al-Qurtubi al-Hasani al-Sa- pravolinijski putuje od objekta for-
bti ili skraćeno al-Idrisi je čuveni mirajući izokrenutu sliku na retini.
islamski geograf, kartograf i egip-
tolog. Rođen je u sjevernoafričkom
gradu Ceuta (Sabtah) a mnogobroj-
na putovanja koja uključuju islam-
sku Španiju, Portugal, Francusku i
Englesku su ga dovela i do Sicilije
na dvor kralja Rodžera Drugog.
Njegovo najznačajnije djelo je kar-
ta poznatog svijeta koja se smatra
najpreciznijom i najkompletnijom
geografskom mapom svog vre-
Sa šezdeset pet godina starosti mena.
konstruirao je jedrilicu i s jedne liti-
Stoljećima nakon njegove smrti
ce izveo historijski značajan poku-
ova karta je intenzivno korištena,
šaj kontrolisanog leta. Neki očevici
a među moreplovcima i putnicima
bilježe da je letio nekoliko minuta Napisao je preko dvije stotine knji-
je uživala status navigacionog dra-
prije nego što je nespretno aterirao ga od kojih je samo pedeset pet sa-
gulja.
povrijedivši leđa. čuvano. Neke od njih, prevedene na
2. Al Zahravi (936–1013) latinski jezik, izvršile su ogroman
Abu al-Qasim Khalaf ibn al- utjecaj na zapadne naučne krugo-
Abbas Al-Zahrawi je andaluzijski ve, pa njegove citate nalazimo i u
hirurg, hemičar i naučnik poznat na djelima Bacona i Keplera. Mnogi ga
zapadu i kao Abulkasis. Smatra se danas smatraju prvim “istinskim”
ocem moderne hirurgije čiji su me- naučnikom a njegova naučna me-
dicinski tekstovi stoljećima (sve do toda je na Zapadu nominirana za
Renesanse) oblikovali kako islam- najutjecajniju ideju drugog mile-
ske tako i evropske hirurške proce- nija.
4. Ibn al-Haytham (965. Ba-
dure. Historijski gledano, njegovim sra–1039. Kairo) 5. Al-Džazari (1136-1206)
najbitnijim djelom smatra se Kitab Abū al-’Iz Ibn Ismail ibn al-Razāz
Abū Alī al-Hasan ibn al-Hasan
al-Tasrif, svojevrsna enciklopedija al-Jazarī je bio istaknuti islamski
ibn al-Haytham, na zapadu po-

56
Najhladnija tačka u univerzumu
naučnik, izumitelj, inžinjer mehani-
ke, majstor, umjetnik, matematičar
i astronomer iz Dijarbakra u današ-
njoj Turskoj. Njegovo najpoznatije
djelo je Kitáb fí ma‘rifat al-hiyal al-
handasiyya (Knjiga znanja o domi-
šljatim mehaničkim spravama) u
kojem je detaljno opisao pedeset
mehaničkih uređaja s uputstvima
kako ih konstruirati. Prema vlasti-
tim riječima u knjizi je opisao samo
one sprave koje je uspio napraviti, a
prilikom konstrukcije više se kori- Na kojem mjestu u cjeloku- lutna nula je tačka u kojoj atomi
stio metodom pokušaja i pogreške pnom svemiru je najniža tem- apsolutno ne posjeduju nikakvu
nego teoretskim kalkulacijama. Je- peratura? Nije na Mjesecu gdje toplotnu energiju koja bi iz sup-
je izmjerena hladnoća od minus stance u kojoj su sadržani mogla
dan od uređaja koji i danas izaziva
227ºC. Nije ni u najdubljim rubovi- biti izlučena. Ipak se ekipa fizičara
divljenje je tri metra visoki slonov-
ma univerzuma gdje se pozadin- iz laboratorije MIT-a u Kembridžu
ski sat čiji je vremenski mehani-
ska temperatura procjenjuje na odlučila koliko je god moguće pri-
zam pokretan posudama s vodom bližiti tom teoretskom limitu.
minus 232ºC. Naučnici smatraju
skrivenim u unutrašnjosti. Tijelo da je najhladnija tačka univerzu- Prema Ginisovoj knjizi rekorda za
slona je dizajnirano da se pokreće ma nedavno laboratorijski regi- 2008. godinu ova laboratorija je
i pravi zvukove svakih pola sata. strovana na našoj planeti. zabilježila najnižu temperaturu u
Pored mehaničkih inovacija ovaj univerzumu koja je za samo osam
Fizika ultrahladnog podrazu-
sat je bitan i kao jedan od najranijih stotina deset trilioniti dio Fare-
mijeva laboratorijske studije ma-
primjera tehnologijskog multikul- nhajta viša od apsolutne nule.
terije podvrgnute takvim zapa-
turalizma u kojem slon predstavlja Rekord je postignut upotrebom
njujućim hladnoćama pri kojima
Afriku i Indiju, zmaj – kinesku kultu- infracrvenih laserskih snopova
čak i sami atomi i svjetlo počinju
ru, feniks – staru egipatsku kulturu, koji su korišteni za usporavanje
neočekivano reagovati. Na tem-
vodeni mehanizam – kulturu stare pa samim tim i hlađenje atomskih
peraturama od minus 262ºC kod
Grčke i turban – islamsku kulturu. čestica. Cilj istraživanja je potraga
nekih elemenata nestaje električ-
za sasvim novom formom mate-
nog otpora i dolazi do fenomena
rije koja je nazvana Bose-Einstein
zvanog supervodljivost. Pri većim
kondenzat (BEC). Taj kondenzat
hladnoćama od te neki tečni ga-
nema svojstva standardnih ga-
sovi postaju superfluidi i sposobni
sova, tečnosti ili čvrste materije
da protječu kroz zidove dovoljno
formirajući se u oblak atoma od
čvrste da zadrže bilo koji drugi tip
kojih svaki ima identično kvantno
tečnosti, pri tome prkoseći zako-
stanje. Tim fizičara generiše BEC-
nima gravitacije. a radi izučavanja fundamentalnih
Fizičari će prvi priznati da osobina materije i boljeg razumi-
nikada neće moći postići tem- jevanja fenomena supervodlji-
peraturu apsolutne nule koja vosti. Krajnji cilj je otkriće novih
je davno izračunata na minus oblika materije koja bi mogla pri
273.15000000000003 ºC. Kako sobnim temperaturama posti-
je temperatura mjerljiva brzinom ći stanje supervodljivosti, što bi
kretanja atoma kao refleksijom dramatično preinačilo načine na
energije koju posjeduju, apso- koje čovjek koristi energiju.

57
Edin Topčić | PRIČA

Noć u
GRADU
P
lanina. Kao što se pogled spušta, tako se ona širi planinom biti neko sijelo, pa eto odluči on da se spusti
i gole vrhove zamjenjuju brdoviti predjeli obrasli u grad.
šumom. Čobani su se već vratili na planinu i
“Hoćeš li paziti i moje ovce, a ja da idem na sijelo
huk vjetra, što prolazi kroz još gole i neizlistale grane,
u grad, kao i ostali mladići?”, pitao je Ahmed jednog
miješa se s ravnodušnim blejanjem ovaca i promuklim
mlađeg čobana. Kad mu on odgovori da hoće, spremi
lavežom pasa.
se i krenu put grada.
Psi su igrali vječnu igru ganje s ovcama, onim ne-
Planirao je da ga jacija zadesi u jednoj prigradskoj
opreznim, i janjadima, onim izgubljenim. Zajedno s
čobanima tražili su izgubljene ovce i janjad te ih vraćali džamiji, da tamo klanja i da taman prispije na sijelo.
nazad u stado. I krenuo je!

Ovo stado je kao džemat – dok su ovce u njemu, si- Sunce se već naginjalo ka drugoj polovini neba.
gurne su; ali čim se odvoje, u opasnosti su da ih vukovi Spremalo se da zađe i prepusti šumu spokoju. Vidio
ne rastrgaju. Tako je mislio Ahmed dok je posmatrao je već znakove proljeća – visibabe su već odavno tu,
ovce. Sjeti se i jednog događaja kad je ugledao vuka žuti se jagorčevina po livadama, a zrak je ispunjen
što je upao u tor. Onako razjaren nije napadao stado slatkastim mirisom ljubičica.
niti je ulijetao u njega. Samo je čekao da se pokoja Nebo je bilo vedro i plavo, bez ijednog oblaka, na
preplašena ovca odvoji i uleti ravno u njegove čeljusti. istoku je već dobijalo tamne nijanse, a krajevi zapada
Sjetio se on i svojih namaza koje obavi u džematu su počeli malo svijetliti, žariti, kao da se priprema za
a i onih koje obavi nasamo. Uvjerio se kako mu je teže veličanstveni prizor zalaska sunca.
koncentrisati se i obaviti molitvu kad je sam nego kad
Gledao je i slušao prirodu oko njega kako diše i...
klanja zajedno, u džematu.
pomisli na na to kako Allaha veliča ono što je na ne-
Ali, nije imao priliku imati džemat često... besima i na zemlji, “Eh, kad bih bio kao Sulejman pa
Ahmed nije bio kao drugi čobani. Oni su voljeli igrati da mogu čuti govor životinja...”, pa da eto čuje njihov
se klisa, podvikivati za djevojkama i krasti voće i ku- zikr. Pa, opet, pomisli kako bi on stvarno reagovao kad
kuruze te ih jesti uz naloženu vatru i pritom jedan bi čuo zikr životinja... možda bi se prepao!?
drugom dobacivati dvosmislene dosjetke i šale. Misli ga odvedoše i do Muhammeda. To su mu ime
Može se reći da je i Ahmed to volio, ali njemu je bilo roditelji htjeli dati, ali pobojaše se da mu ne bude pre-
draže pronaći kakvu džamiju i učiti Kur’an, pohizmetiti teško, pa ga malo ublažiše s drugim imenom Allaho-
starijima ili otkloniti kakvu štetu. vog miljenika. On osjeti veliku i nježnu ljubav prema
Kako su rasli, čobani su radili svašta, ali ne treba ih njemu...
koriti nego treba sakriti njihovu sramotu... Ahmed uzdahnu i nastavi koračati. Ritam su mu
Ahmed je već stasao mladić i krv mu nekad ne- davale riječi: Mu-ham-med, Mu-ham-med, Mu-ham-
kontrolisano uzavrije. Čuo je tako da će u gradu pod med...

58
Tri koraka za ovo ime, četvrti je da se udahne dah. bijelom bradom kojeg nikad nije vidio, a harfovi koje
Svaki put nastojao je drugačije, na poseban način iz- je učio bili su jasni i... radosni, ako se može tako reći.
govoriti njegovo ime i osjećao je da uspijeva u tome. Samo što je završio učenje, neko zauči mevlud!
Ni jezik ni srce kao da se nisu mogli zasititi ove riječi.
Ahmed je opet bio na vratima i trljao je svoje lice
U šumi neka ptica zapjeva, a Ahmed ubrza korak i proučenom Fatihom kad opet zastade. Pogleda na sat
promijeni riječi la ilahe illallah, Muhammedur-resulu- i pomisli, “Ma hajde, neka me još malo.”
llah, a zatim poče učiti salavate...
Vrati se i sjede, naslonivši se na zid.
Koraci i salavati dovedoše ga do akšama, Ahmed
zastade, siđe s puta na obližnju livadu i prouči ezan. Učači mevluda bili su vrhunski. Ljudi su plakali dok
Priroda je spokojno tonula u sumrak, šumom se razli- su učili i plakali su i oni koji su slušali. Napon je opet
jegao Ahmedov ezan, pa ikamet pa akšam. oscilirao i sjenke su igrale na zidovima. Malo pomalo
Ahmed osjeti kako su mu noge otežale, kako je toplo
Predade selam, prouči tespih i dovu pa nastavi. U u džamiji i kako mu kapci postaju teški. Nekoliko te-
daljini su se već nadzirala slaba svjetla kuća i grada koji nutaka je prošlo i on je već utonuo u san.
treperi. “Tamo će me inšallah zadesiti jacija.” Opet je
sa srca svoga na jezik jedva čujno prenosio ime onoga “Hajde, momče, probudi se, uzmi abdest, sad će
koga on neizmjerno voli... Muhammed, Muhammed, sabah. Ehhhh, nije mi jasno kako te niko nije vidio ni
Muhammed. probudio. Jesi li se smrznuo?”

Odozgo je pao mrak, ispod njega su ga dočekivale “Kad je završio mevlud?”, sneno upita Ahmed.
prve kuće, a s njim i džamija. Ahmedu srce neobično “Kakav mevlud, ovdje nije nikog bilo poslije jacije!?”
zaigra kad vidje da kandilji na munari gore. Ubrza ko- Ahmed ušuti i nasmiješi se.
rak, požuri do abdesthane pa popravi abdest. Refre-
šuje, rekli bi mladići iz grada o kojim Ahmed nije nikad Shvatio je šta se desilo. Vjerovatno ga nisu nikakve
razmišljao... dobre stvari čekale na sijelu pa je Allah dao da ne ode
na njega.
Ušao je unutra, a ljudi, mladići i starci bijelih i na-
smijanih lica su mirno sjedili i čekali da se oglasi ezan. Nije više važno da li je ono što je doživio sinoć bila
java ili san, važna je pouka.
I oglasio se. Namaz, kad se doživi, svaki je nepo-
novljiv i poseban. Takav bijaše i ovaj Ahmedov. Kad Opet pomisli na Poslanika i jedan događaj dok je on,
je proučena dova i kad su ljudi potrali svoja lica, neki s.a.v.s., bio mladić.
čovjek poče učiti Kur’an. Mutevelija je bio dobar i blag čovjek, ponudio mu je
Ahmed je bio na izlazu, ali zastade. Kur’anu nije da nešto pojede i čaj da se zgrije. Dok su doručkovali,
nikad mogao odoljeti. “Sijelo može početi bez mene. ispričao mu je da je ova džamija posebna i da se mnogo
Bolje mi je da čujem ovaj Govor”, mislio je on. lijepih i čudnih stvari dešavalo u njoj. Ahmed je mudro
šutio o onom što mu se desilo i pozorno slušao mu-
Džamija je bila skromno ukrašena sa stilizovanim teveliju. Kad je završio a objedom, poželio mu je svaki
fenjerima oko mihraba. hajr i krenuo nazad na svoju planinu.
Šare na zidu jesu bile nacrtane i konačne, ali one su Pomislio je opet na ono što mu se dogodilo i, dok
treperile pod svjetlom lampi čiji je intenzitet mijenjalo ga je sunce pozdravljalo novim danom, on je opet raz-
neprekidno variranje napona. mišljao o Allahovom miljeniku Muhammedu, s.a.v.s.,
Danas vatromete često prati muzika i vodoskoci i opet je sebi udarao ritam riječju koju nosi u samom
na fontanama pa nekad se ne zna ko koga prati i da srcu – Muhammed, Muhammed, Muhammed...
li je vatromet tu radi muzike i fontana, ili je obratno. Rekao je Resulullah, a.s.: “Rekoh jedne večeri dje-
Tako je i ovo učenje Kur’ana ličilo na to. Oni koji znaju čaku koji je napasao ovce sa mnom na brdima Mekke:
da ništa ne biva osim s dozvolom Rabba u ovoj igri su ‘Hoćeš li paziti i moje ovce, a ja da idem na sijelo u
ipak prepoznavali predstavu džamije u čast Kur’ana. grad, kao i ostali mladići?’ (...) Ja krenuh i kad bijah
Vatromet, muziku i fontane zamijenili su džamija, kod prve kuće u Mekki čuh svirku pa upitah: ‘Šta je
Kur’an, struja i ljudi. to?’, a odgovoriše mi: ‘Ženi se dvoje mladih.’ Ja sjedoh
Ahmed nikad nije bio u prilici da se ovako osjeća. da poslušam, a Allah dž.š. mi začepi uši i ja zaspah.”
Čovjek koji je učio bio je neki sijedi čovjek s dugom (Zapečaćeni džennetski napitak, 69–70)

59
Dr. Merima Čamo | GRADOVI

Vareš
U
drugoj polovini petnaestog stoljeća uska dolina kvalitetnih fragmenata u jednu cjelinu. Vremenom ta
rječice Stavnje koja je tvorila osebujan sklad cjelina poprima složenije urbane obrise (Vareš i Vareš
s neravnim ali postojanim krajevima plodnog Majdan) u kojima se prepliću, prednjače i smjenjuju
planinskog plašta postala je utočište novoj urbanoj različiti društveni, privredni i kulturni obrasci.
zajednici − Varešu. Mada je ovo naselje nastalo nakon
pada bosanske srednjovjekovne države, preduslovi Kovački majdani
za realiziranje njegovog primarnog prostora, granica i
Intenzivnija iskorištavanja bogatih nalazišta gvoz-
funkcije stvoreni su mnogo prije. Sačuvana predanja
dene rude u Varešu i okolini počela su krajem petnae-
i pisani izvori govore o naseobini na brdu Ogloviću te
stog stoljeća, i to u doba tursko-bosanskog namjesni-
starim rudokopima u Duboštici, Vijaki i Porovici, što
ka Jakub-paše. Rudokopi su se nalazili u Šaškom Dolu,
ukazuje na ranije, posebno u privrednom smislu, or-
Smreki i Droškovcu. Kopanje i topljenje rude obavljalo
ganizirane naseljske jedinice smještene u neposrednoj je nekoliko rudara/radnika koji su sačinjavali družinu
blizini današnjeg Vareša. Vjerovatno su pomenute s glavnim majstorom. Topljenje rude odvijalo se u du-
lokacije imale potencijal i zadovoljavajuću dinamiku vaonicama − pećima od pruća obloženim ilovačom – a
razvoja koju je uveliko diktirao način eksploatacije rude kasnije u kamenim pećima obično paljenim dva puta
(hematita, limonita i siterita), glavnog prirodnog resur- u sedmici, pri čemu se prethodno morala obezbijedi-
sa čitave ondašnje regije, što se u datom momentu ti veća količina drvenog uglja. Pored uglja, obilato se
pretočilo u niz valjanih razloga za objedinjavanje tih koristila i vodena snaga, naročito u posljednjoj fazi
obrade ruda, te je u tu svrhu na obalama Stavnje bilo
izgrađeno nekoliko desetina majdana − radionica za
oblikovanje istopljenog gvožđa. U majdanima su se
izrađivali raznovrsni predmeti koji su prodavani u va-
reškoj čaršiji, odnosno u zanatskim radnjama čiji su
vlasnici ovu vrstu rukotvorina (demire, obruče, šipke,
ploče za gvozdena vrata, sačeve i tako dalje) uspješno
plasirali na čitavom onodobnom bosankohercegovač-
kom području, ali i u neke evropske države. Sitniji od
gvožđa izrađivali su se u kovačnicama – vignjevima
kojih je za osmanskog vakta u Varešu oko četrdeset.

Privredni zamah
Godine 1891. austrougarske vlasti traže, pronalaze
i mapiraju mjesta većih geoloških rezervi, podižu prve
visoke peći i grade željezaru. Time počinje kapitalistič-
ka eksploatacija rudnog blaga. Postepeno s radom
prestaju postojeći rudokopi, duvaonice i majdani, a s
njima i vještine starih majstora. Vareš sve više popri-
ma inovativne sadržaje izvedene iz srednjoevropskog
urbanog iskustva koje se prvotno odražava u fizičkoj
strukturi naselja. Grad dobiva poštu, telefon, telegraf,

60
nekoliko vodovoda, električne centrale, bolnice, škole, poboljšati standard života cjelokupnog stanovništva
željezničku stanicu, lokalne puteve (naprimjer Vareš u Varešu. Jedan od zajamčenih fondova pomoći u po-
–Vareš Majdan) i stambene kolonije. U periodu između ratnom oporavku grada odnosi se na njegove prirodne
dva svjetska rata vareška željezara je nastavila s ra- resurse. Specifična geološka konstitucija Vareša čini
dom, ali zbog sve veće konkurencije stranih investitora svojevrstan ekološki dragulj. Ljepotu okoliša sačinja-
proizvodnja nije naročito rasla. Očekivana produktiv- vaju velike naslage rude različite po svom hemijskom
nost rudnika i željezare bit će zabilježena tek deceni- sastavu i sadržini željeza, potom izvorišta pitke, tople
ju kasnije, kada Vareš u novim društvenim uslovima (Očevija) i mineralne (Okruglica) vode, kao i veliki pro-
postepeno prerasta u snažan rudarsko-industrijski cenat šumskog zemljišta i četinjarske šume. To sve
centar. Modernizirane su visoke peći, mehanizovana zajedno govori o veoma bogatoj i relativno očuvanoj
eksploatacija rudnika, sagrađen stambeni kompleks za sredini. Izdašna priroda predstavlja izuzetno stabilnu
radnike rudare i tako dalje. Privredni razvoj, naročito u osnovu za dalji društveni razvoj. U ovom kontekstu
oblasti crne metalurgije te metalne i drvne industri- neophodno je pomenuti i kulturno-historijska dobra
je, izravno je utjecao i na dešavanja u socijalnoj sferi Vareša i okolice koja većinom datiraju iz ranog i kasnog
koja se u teškim poratnim godinama stabilizirala kroz srednjovjekovlja a to su mramorni stećci (preko tri sto-
djelotvoran sistem zapošljavanja. Upravo mogućnost tine), Drvena džamija u selu Karići kod Vareša, džamija
zaposlenja i stvaranja sigurne porodične egzistencije u selu Ravne u Varešu, kovačke radnje u Očeviji i stari
bili su glavni podsticaji velikom prilivu stanovništva u kameni jednolučni most u središtu grada.
ovaj bosanskohercegovački grad.
Bilješke:
Devedesete 1. Grupa autora, Ljepote i znamenitosti Bosne i Her-
Rat i poslijeratna dešavanja znatno su izmijenila cegovine, NIP Književne novine, Beograd.
sliku naprednog podzvjezdarskog naselja, nametnuvši 2. Kreševljaković, Hamdija, “Vareš kao glavno sre-
mu nove društvene ciljeve i urbane zadaće. Do sada je dište gvozdenog obrta u Bosni i Hercegovini”, Glasnik
lokalna zajednica uspjela doseći i riješiti većinu te time Zemaljskog muzeja, 54/1942, posebni otisak.

61
Doc. RS homeopat i fitoterapeut Suad Šendelj | ZDRAVLJE

Upala
mokraćnog
mjehura (cystitis)
P
o pravilu, prehlade su prvi uzrok upale, a slije-  vrijesak .............................................. 10 grama
de ih colli bakterije. Upala može biti akutna i  troskot ............................................... 15 grama
hronična. To bi bila generalna podjela, no ona
nije potpuna. Jer, ne pomenuti hemoragični cystitis ili  brezov list.......................................... 15 grama
takozvani cystitis “medenog mjeseca”, bio bi promašaj.  sjeme lana ........................................ 15 grama
Bolest lakše nastaje kod žena nego kod muškaraca, a  kukuruzna svila ................................ 15 grama
česta je u djetinjstvu. Uzročnici prodiru kroz izlaz mo-
kraćne cijevi koja je kod žena kraća i uslovljena svojim Tri supene kašike mješavine preliti s litrom hladne
položajem. Zaraza nastaje rjeđe putem krvi ili silaznim vode. Ostaviti da stoji jedan sat. Nakon toga grijati do
putem iz bolesnog bubrega. U trudnoći infekcija mo- ključanja, ohladiti i procijediti. Piti tri puta na dan po
3dcl neslađenog čaja.
kraćnog mjehura može nastati uslijed hormonalnih
poremećaja ili kao rezultat dilatacije (širenja) i redukcije Isključite iz upotrebe sve što nadražuje mokraćni
tonusa mjehura. Pritisak uterusa na mjehur te lokalna mjehur, a to su kahva, crni čaj, alkohol. Čokolada je
venska kongestija i pritisak također mogu biti faktori isto tako pravi iritant mjehura, a nemojte jesti (dok
cystitisa u trudnoći. Dijabetičari, zahvaljujući osnovnoj traje bolest) i pileću jetru, prženo i masno meso, soja
bolesti, imaju sve predispozicije za nastanak upale mo- sos, avokado, grejp, suhomesnate proizvode, masne
kraćnog mjehura. Anatomske devijacije, neadekvatna sireve, nektarine.
pozicija uterusa, znaju biti vinovnici retencije urina, a Najnovije studije (ispitivanja), pokazale su da vi-
time i potencijalnog cystitisa. tamin C, to jest Askorbinska kiselina, iritira mokraćni
Ko može reći da oralni kontraceptivi, osim što rade mjehur, pa se zato uzimanje vitamina C preporučuje
samo jedan posao, ne izazivaju niz neželjenih poslje- u obliku Calcium Ascrobata.
dica, pa tako iniciraju kod osjetljivih osoba i sklonost
upali mokraćnog mjehura. Upala mokraćnih kanala
Predložit ću vam jednu od bezbroj biljnih mješavina Često kod svake upale bubrega strada i ureter, jer
za pomoć i liječenje upale mokraćnog mjehura. se klice izlučuju mokraćom. Kada na jednom mjestu
uretera postoji suženje, dolazi do zastoja mokraće i
RECEPT: upale su neminovne. Mokraćna cijev (ureter) izlazi iz
mokraćnog mjehura i kroz nju se mokraća izbacuje
 list kruške.......................................... 10 gama vani. Ako se upala ne liječi, širi se prema mjehuru i
 kadulja ............................................... 10 grama može preći u hronično stanje. Kod ovakvih upala mo-

62
kraću treba mikroskopski pregledati da bi se utvrdio procesa debelog crijeva. Liječenje se mora upravljati
uzročnik bolesti. prema uzrocima. Obično uvećanje prostate često se
Kod muškarca do upale može doći kada postoji i može liječiti s dosta uspjeha, ali se ne smije izgubiti iz
upala prostate. Slobodan protok urina, njegova količina
i kiselost važni su antibakterijski mehanizmi. Žene vida da izlječenje nije trajno. Zbog prehlade, hladnog
češće obolijevaju od muškaraca. pića, uzimanja ljute hrane ili čega drugog, prostata
Bilo koji organizam može da izazove upalu. Najčešće može opet nateći i stare tegobe su tu. Zato je bolje
se pronađu Escherichia coli, Klebsela, Proteus, a ne stalno uzimati smanjenu dozu lijekova da bismo pro-
zaostaju ni Staphilococce.
statu na neki način “držali u šahu”. Sve drugo je pravi
Aktivnu infekciju karakteriše prisustvo više od
Sizifov posao osuđen na propast.
100.000 bakterija u mililitru urina. Osjećaj pečenja pri
mokrenju, učestalo mokrenje te zamućen i taman urin
početni su znaci upale.
RECEPT
Hronične upale ostavljaju trag, oštećenje, javlja se
takozvana subfebrilnost ili febrilnost.  medvjeđe grožđe .............................. 20 grama
Šta uraditi kada se stvara zatvoreni krug – antibio-  djetelina lucerka ............................... 15 grama
tici, urinarni antiseptici, iznemoglost, trka s kiselošću
mokraće i, na kraju, ponovo pojava bakterija i upale?  vrijesak .............................................. 15 grama
Logično je da samo jak i dobro potpomognut imu-  neven ................................................. 20 grama
nološki sistem organizma može riješiti začarani krug.
Kako to postići? Jednostavno. Ljudi prvo probaju sve, da  Vrbovica............................................. 20 grama
bi na kraju shvatili da je priroda neprikosnoveni vladar.
Jačanje imunološkog sistema pomoću Echinaceoma,  sjeme lana......................................... 10 grama
Astragalu-soma, a tu su još zob, djetelina lucerka, ko- Tri supene kašike mješavine politi s litrom hladne
priva, islandski lišaj.
vode. Ostaviti da stoji četiri sata. Nakon toga grijati
Koristite navedenu mješavinu bilja koja je predlo-
do ključanja. Ohladiti i procijediti. Popiti u toku dana.
žena za liječenje upale mokraćnog mjehura.
Uz čaj koristiti ekstrakt divljeg kestena
Prostata prvih pet dana 2x10 kapi
Prostata je žlijezda karakteristična za muškarce.
Ona je žlijezda predspojnica koja luči najveći dio tečnog ostali dani 1x10 kapi.
dijela sperme. Smještena je ispred rektuma i između Kura kestenom traje deset dana.
bešike i preponjače. Ima oblik i veličinu kestena. Boga-
to je vaskularizovana i opkoljena venoznim i nervnim Ekstrakt kestena dobit ćete tako da 15–20 svježe
spletom. Hipertrofija (povećanje prostate) je česta ubranih i sitno naribanih kestena, zajedno s njihovom
bolest ovog organa i javlja se u starijim godinama,
smeđom korom, potopite u 5dcl dobro zagrijanog šez-
što ne mora biti pravilo. Riječ je o dobroćudnom bu-
janju normalnog tkiva. Povećanje može uhvatiti cijelu desetpostotnog apotekarskog alkohola, pa to ohladite,
žlijezdu, a tegobe počinju kada se poveća pritisak na procijedite i filtrirate.
mokraćnu cijev. Od toga koliki je pritisak zavisi i jačina
bolesti. U početku mokrenja mokraća poteče tek nakon Za ubrzanje liječenja dnevno uzeti:
dužeg čekanja i napinjanja i to polako u prekinutim
Vitamin E800 I.U.;
mlazevima. Kasnije mokraća počinje zastajati u mo-
kraćnom mjehuru, jer se on ne isprazni u potpunosti. Magnesium 400mg;
Što više mokraće zaostane, to je veća opasnost od
infekcije koju uglavnom izazivaju Koli bakterije. Bolest Obavezno ZINC PICOLINAT jer je izuzetan kao pot-
još mogu izazvati i upale koje se prošire od upalnih porna mjera oboljeloj prostati.

63
64
00