Вы находитесь на странице: 1из 12

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA

im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w


Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

Wydzia:
Kierunek:
Przedmiot:
Temat:

POLITECHNICZNY
Informatyka

SIECI KOMPUTEROWE
Kable przyczeniowe oraz
podstawowe metody testowania
wybranych mediw transmisyjnych
w sieciach komputerowych

wiczenia Laboratoryjne nr 1

Opracowa: mgr in. Marek Wypychowski

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

I.

Wstp i teoria

Kabel sieciowy UTP


Schemat kolorw w przewodzie (skrtka Ethernetowa)

biao-niebieski
Para #1
niebieski

biao-pomaraczowy
Para #2
pomaraczowy

biao-zielony
Para #3
zielony

biao-brzowy
Para #4
brzowy

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

Podczenie przewodu UTP we wtyku RJ-45


Dla sieci 10 Base-T uywane s tylko para #2 i para #3

Para #2 podczona do pinw 1 i 2

Pin 1

biaopomaraczowy

Pin 2

pomaraczowy

Para #3 podczona do pinw 3 i 6

Pin 3

biao-zielony

Pin 6

zielony

Pozostae pary s podczone jak niej

Para #1

Pin 4

biao- niebieski

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

Pin 5

niebieski

Para #4

Pin 7

biao-brzowy

Pin 8

brzowy

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

Podczenie przewodu UTP we wtyku RJ-45

skrtka skrosowana
Jeden koniec przewodu ma standardow wtyczk, a drugi tak jak pokazano niej

Para #3 podczona do pinw 1 i 2

Pin 1

biao-zielony

Pin 2

zielony

Para #2 podczona do pinw 3 i 6

Pin 3

biaopomaraczowy

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

Pin 6

pomaraczowy

Pozostae pary bez zmian

Wyrniamy 3 rodzaje pocze kocwek kabla UTP:


odwrotny - kocwka 1 do 8, kocwka 7 do 2, itd. - zastosowany w kablu telefonicznym,
zgodny (proste) - kocwka 1 do 1, kocwka 2 do 2, itd. - np.: poczenie Ethernet
pomidzy koncentratorem i kart sieciow komputera,
krzyowy - (cross-over) odwraca tylko niektre poczenia, czsto spotykane przy

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

poczeniach pomidzy koncentratorami lub przy czeniu dwch komputerw bez


porednictwa koncentratora.
Do poczenia komputera z koncentratorem (przecznikiem hub-em) stosuje si poczenie
proste, czyli obie kocwki musz by poczone wg standardu 568A lub 568B. Do poczenia
dwch komputerw bez koncentratora stosuje si poczenie krzyowe. Ten kabel
charakteryzuje si tym e jedna kocwka jest podczona wg standardu 568A a druga wg
standardu 568B.
!!! UWAGA !!!
Jeeli chcemy aby nasza sie zapewniaa nam transmisje 100 Mbps musimy skrupulatnie
przestrzega by kolory poszczeglnych przewodw poczy wg. cile okrelonej kolejnoci.
Zwizane jest to z koniecznoci ich wzajemnego "ekranowania" si.
Sekwencja TIA/EIA T568A
1 (bia-ziel)
2 (ziel)
3 (bia-pom)
4 (nieb)
5 (bia-nieb)
6 (pom)
7 (bia-brz)
8 (brz)
Opcjonalna sekwencja TIA/EIA T568B
1 (bia-pom)
2 (pom)
3 (bia-ziel)
4 (nieb)
5 (bia-nieb)
6 (ziel)
7 (bia-brz)
8 (brz)
Na obu kocach kabla stosuje si omiopozycyjny cznik modularny RJ-45

Wymagania dla instalacji kategorii 5. (ktre nie s zawsze przestrzegane w przypadku

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

amatorskich sieci)
1. Minimalny promie zgicia kabla wynosi czterokrotno rednicy kabla.
2. Kabel nie powinien by mocowany "na sztywno". Powinien mie pewien luz nie naley
dociska maksymalnie "krawatek".
3. Kabla nie naley nadmiernie naciga podczas ukadania w korytkach.
4. Pary przy wtyczce nie powinny by rozkrcone na dugoci wikszej ni 1,3cm.
5. Kable sieciowe powinny przebiega dalej ni 30,5cm od skrtki. Od transformatorw i
silnikw naley zachowa odlego 1,02m. Jeli skrtka zostaa umieszczona w metalowym
korytku prowadzcym, to minimalna odlego od przewodw zasilajcych wynosi 6,4cm.
6. Jeli zaistnieje konieczno skrzyowania kabli zasilajcego ze skrtk, powinny one by
uoone prostopadle do siebie.
Zalety skrtki:
- jest najtaszym medium transmisji (jeli chodzi o cen metra, bez uwzgldniania
dodatkowych urzdze),
- wysoka prdko transmisji (do 1000Gb/s),
- atwe diagnozowanie uszkodze,
- atwa instalacja,
- odporno na powane awarie (przerwanie kabla unieruchamia najczciej tylko jeden
komputer),
- jest akceptowana przez wiele rodzajw sieci,
Wady skrtki:
- maa odporno na zakcenia (skrtki nie ekranowanej),
- niska odporno na uszkodzenia mechaniczne - konieczne jest instalowanie specjalnych
listew naciennych itp.

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

II.

Cz praktyczna

wiczenie 1
Celem wiczenia jest samodzielne wykonanie kabla przyczeniowego w nastpujcych
sekwencjach
GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA
GRUPA

1
2
3
4
5

Wtyk 1-T568A <-kabel-> Wtyk2-T568A


Wtyk 1-T568B <-kabel-> Wtyk2-T568B
Wtyk 1-T568A <-kabel-> Wtyk2-T568B
kabel dla sieci 10 Base-T zgodny
kabel dla sieci 10 Base-T krzyowy - (cross-over)

z wykorzystaniem nieekranowanego kabla skrcanego UTP (ang. Unshielded Twisted Pair)


oraz omiopozycyjnych cznikow modularnych (wtykow) RJ-45 (ang. Registered Jack - Type
45).
Aby wykona kabel przyczeniowy okrelonego typu (typ kabla podaje prowadzcy
laboratorium) naley:
1. Wyci ze szpuli okrelon przez prowadzcego dugoci kabla, kocowki kabla naley
przycina tak by paszczyzna cicia bya prostopada do obrysu przewodu,
2. Z kocow kabla UTP Usun izolacj zewntrzn (zazwyczaj bia lub szar) na dugoci okoo
1,5 cm, przy czym naley szczegolnie uwaa aby nie uszkodzi adnego z wewntrznych
(kolorowych) przewodow transmisyjnych,
3. Rozkrci skrcone pary przewodow transmisyjnych,
4. Uoy przewody transmisyjne w odpowiedniej kolejnoci,
5. Przyci wszystkie osiem skadowych przewodow transmisyjnych aby miay rwn dugo
okoo 1 cm,
6. Umieci w czniku modularnym RJ-45 osiem przewodow transmisyjnych w odpowiedniej
kolejnoci,
7. Umieci tak przygotowany cznik modularny RJ-45 z uoonymi przewodami transmisyjnymi
w zaciskarce i cisn szczypce zaciskarki, co spowoduje przebicie przewodw transmisyjnych
blaszkami i zacinicie ich w czniku RJ-45,
8. Dla drugiego koca wycitego ze szpuli kabla UTP powtorzy kroki od 3 do 7,

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

9. Zweryfikowa poprawno wykonania kabla przyczeniowego.


Do wykonania powyszych operacji naley wykorzysta dostpne dla kadej grupy
laboratoryjnej narzdzia w postaci:
- uniwersalnej zaciskarki wtykw,
- elektronicznego testera kabli sieciowych.
Uwaga 1
Kada Grupa otrzymuje max 4 sztuki cznikw RJ45 i kabel UTP o odpowiedniej dugoci.
Student musi przedstawi poprawnie dziaajcy kabel przyczeniowy.

Uwaga 2
W sprawozdaniu naley zamieci:
zdjcie wykonanego kabla z widocznymi kolorami kabli w zacinitych wasnorcznie
cznikach RJ45,
schematyczn tabelk kolorw obu wtyczek,
opis i zastosowanie wykonanego kabla oraz zastosowanej sekwencji kolorw
Porwnanie rygorw odpowiadajcych sobie kabli dla sieci 10 Base-T i 100 Base-T
TECHNOLOGIE INTERNETOW

wiczenie 2
Celem wiczenia jest utrwalenie informacji zwizanych z typami oraz podstawow diagnostyk
kabli przyczeniowych. Wykorzystujc elektroniczny tester kabli sieciowych zidentyfikowa
wykonany przez siebie kabel.
Dla kadego kabla testowego, w postaci prostej tabelki przedstawi sposob poczenia
poszczeglnych przewodw transmisyjnych testowanego kabla przyczeniowego.
Przykadowa Tabela
1z
2z
Uwaga 3
W sprawozdaniu naley zamieci:
opis sposobu podczenia urzdzenia testujcego

1z
2c

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

tabel testu wasnego kabla


opis otrzymanych wynikw i ich interpretacj

wiczenie 3
Celem wiczenia jest praktyczne zapoznanie si z podstawowymi metodami testowania
wybranych mediw transmisyjnych w sieciach komputerowych.
Wane informacje:
wiczenie laboratoryjne 3 odbywa si bdzie na dowolnychstanowiskach laboratoryjnych,
kade stanowisko skada si z dwoch komputerow PC (odpowiednio PC1 i PC2).
Na kadym stanowisku laboratoryjnym naley wykona nastpujce czynnoci:
Etap I przygotowanie rodowiska testowego
1. Zapozna si z konfiguracj sprztow stanowiska laboratoryjnego, w ktrego skad wchodz
dwa poczone ze sob komputery PC (odpowiednio PC1 i PC2).
2. Otworzy Okno Wiersza Polece (klikn przycisk Start, wskaza polecenie Uruchom, w
oknie Otwrz: wpisa cmd, a nastpnie klikn OK). Okno Wiersza Polece naley umieci w
dolnej czci ekranu.
3. Otworzy Okno Menadera zada Windows (przycisn jednoczenie klawisze Ctrl+Alt+Del ,
wybra zakadk Sie). Naley zapozna si z poszczeglnymi elementami dostpnymi na
wybranej zakadce. Okno Menadera zada Windows naley umieci w gornej czci ekranu
tak aby nie pokrywao si z Oknem Wiersza Polece.
4. Dla kadego z komputerow PC na stanowisku laboratoryjnym naley zapisa: typ systemu
operacyjnego, typ procesora, ilo pamici RAM, typ karty sieciowej oraz typ medium
transmisyjnego.
5. Za pomoc polecenia ipconfig (wprowadzanego w Oknie Wiersza Polece) sprawdzi i zapisa
adresy IP oraz numery MAC kart sieciowych komputerow PC1 i PC2.
SIECI KO
Uwaga 4
W sprawozdaniu naley zamieci:
opis skadni polecenia ipconfig
list penych parametrw obydwch komputerw PC1 i PC2 (zastosowanie parametru all)
Etap II przesyanie komunikatw dania echa (PING)
6. Za pomoc polecenia ping (wprowadzanego w Oknie Wiersza Polece) przetestowa
poczenie pomidzy oboma komputerami (z PC1 do PC2 oraz z PC2 do PC1).
7. Punkt 6, dla poczenia PC1 z PC2, naley powtorzy piciokrotnie z nastpujcymi
ustawieniami:
_ liczba wysyanych komunikatow dania echa 10 dla dugoci pola danych 64 bajtow,
_ liczba wysyanych komunikatow dania echa 10 dla dugoci pola danych 65500 bajtow.

PASTWOWA WYSZA SZKOA ZAWODOWA


im. Prezydenta Stanisawa Wojciechowskiego w
Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Nowy wiat 4, tel. 62/76-79-500

Naley wykorzysta parametry n i l polecenia ping oraz zapisa szacunkowy minimalny,


maksymalny i redni czas bdzenia pakietow. W trakcie przeprowadzanych testow na bieco
naley obserwowa zmiany zachodzce w zakadce Sie Okna Menadera zada Windows.
Uwaga 5
W sprawozdaniu naley zamieci:
tabel 5 serii pomiarw dla kadej dugoci pola danych oraz interpretacj otrzymanych
wynikw
Etap III pomiar przepustowoci sieci (program PCATTCP)
8. Za pomoc polecenia pcattcp (wprowadzanego w Oknie Wiersza Polece) dokona pomiaru
szybkoci przesyania danych za pomoc protokou TCP. W tym celu naley uruchomi
program PCATTCP z odpowiednimi ustawieniami:
_ po stronie komputera odbierajcego poczenia (komputer PC2) z ustawieniami: pcattcp r ,
_ po stronie komputera generujcego ruch TCP (komputer PC1) z ustawieniami: pcattcp t <IP
komputera klienta>,
gdzie <IP komputera klienta> oznacza adres IP komputera z ktrym nawizywane jest czenie
(IP komputera PC2).
W trakcie przeprowadzania testu na bieco naley obserwowa zmiany zachodzce w zakadce
Sie Okna Menadera zada Windows.

Test naley powtrzy trzykrotnie, przy czym naley zapisa:


a) cakowit ilo wysanych danych,
b) czas przesyania danych,
c) przepustowo z uwzgldnieniem faktycznego czasu (czas pomidzy przesaniem pierwszego
pakietu i przetworzeniem ostatniego pakietu),
d) liczb wysanych blokow danych,
e) czas wysyania pojedynczego bloku danych.
10. Podsumowa przeprowadzone testy i przedstawi wnioski.
Uwaga 6
W sprawozdaniu naley zamieci:
tabel 3 serii pomiarw oraz interpretacj otrzymanych wynikw