You are on page 1of 11

Un poster de Paris

Inhoud
1. Lesplan.......................................................................................................................3
2. Didactisch lesontwerp................................................................................................5
3. Evaluatie..................................................................................................................13

1. Lesplan
Titel van de les: un poster de Paris
School: Klas: 1ste klas VMBO / HAVO / VWO
Lesuur: Datum: Aantal leerlingen: Vak: Frans
Let op: les moet gegeven worden in computer lokaal!
Beginsituatie (voorkennis van de leerlingen, bijzondere omstandigheden)
Ondersteuningsbehoeften v.d. leerlingen
Voor de dyslectische leerling kan de opdracht in een extra groot lettertype worden uitgeprint.
Schoolagenda (wat hebben leerlingen in hun agenda opgeschreven voorafgaand aan deze
les)
Gepland voor deze les:
-

Uitleg over het maken van de poster


Begin maken aan poster in computerlokaal

Doelen en taalinput
ERK leerdoelen (can-do-statements)
A1. Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op de bevrediging van
concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan
vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont,
mensen die hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren,
aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.
(Staatsen en Heebing, 2015, p. 267)
Vakspecifieke leerdoelen
De leerlingen kan aan het eind van de les:
-

relevantie informatie zoeken in de doeltaal. Het gaat hier vooral om plaatjes, wat de
activiteit geschikt maakt voor (leerjaar + niveau)

Onderwijskundige leerdoelen (studievaardigheden, samenwerkingsvaardigheden,


metacognitieve vaardigheden, etc.)
-

door middel van de opdracht wordt er gewerkt aan de samenwerkingsvaardigheden


van de leerlingen.

Benoem de bouwstenen (woorden, nuttige zinnen, conventies, taalstructuren, taalfuncties)


die de leerlingen nodig hebben om de leerdoelen te realiseren.
Bij deze opdracht gaat het vooral om visueel materiaal. De leerling moet wel (basis)kennis
hebben van de wijken in Parijs. Deze stof moet in eerdere lessen al behandeld zijn.
Te gebruiken materialen en hulpmiddelen (visuele middelen zoals een PPT of een hand-out
als bijlage toevoegen)
-

eventuele PowerPoint met uitleg over het maken van de poster


de voorbeeld poster (gemaakt door leraar in Publisher)

Oefendoelen voor jezelf (gekoppeld aan je leerdoelen in het LWP)

2. Didactisch lesontwerp
Het didactisch lesontwerp is gebaseerd op het directe instructie model.

Didactisch lesontwerp
Leerinhoud en middelen Activiteiten van de
leerlingen

Lesfasen & timing

Leerdoel(en) per fase

5 min.

Ontvangst: creren van


een positief leerklimaat.

5 min.

Les fase 1: De aandacht


op de doelen van de les
richten, aansluiten bij
voorkennis.

Leerlingen komen binnen


en gaan zitten op hun
eigen plek.

Voorkennis van leerlingen


activeren en doelen van
de les uitlichten.
Middelen:
- SMART board waarop
ik de voorbeeld poster
laat zien

De leerlingen kijken naar


de voorbeeld-poster.
De leerlingen overleggen
of zij de wijk van Parijs
kennen (dit moet al in
eerdere lessen behandeld
zijn).

10 min.

Les fase 2: Leerlingen


voorzien van informatie
en voordoen van de
belangrijkste elementen
van het leren.

Uitleg hoe relevante


informatie te zoeken op
het internet door middel
van een
onderwijsleergesprek.
Voorbeeld bronnen
worden gegeven.
Middelen:
- het whiteboard

Leerlingen doen actief


mee met het
onderwijsleergesprek. De
leerlingen nemen
belangrijke bronnen over
in hun schrift.

5 min.

Les fase 3: Nagaan of


de belangrijkste
begrippen en
vaardigheden zijn
overgekomen.

Middelen:
- computer
- een kleine opdracht om
te checken of leerlingen
daadwerkelijk relevante
informatie in de doeltaal
van internet kunnen halen

Leerlingen doen actief


mee met de opdracht.
Leerlingen werken in
groepjes van twee.

3 min.

Les fase 4.1: Instructie


geven op
zelfwerkzaamheid van
leerlingen.

Middelen:
- computer

Leerlingen luisteren actief


naar de instructie.

20 min.

2 min.

Les fase 5.1: Leerlingen


voorzien van geleide of
zelfstandige oefening en
het begeleiden van de
leerlingen daarbij.
Les fase 6: Afsluiten van
de les op
kernbegrippen.

Middelen:
- computer

Middelen:
- computer

De leerlingen gaan actief


met de opdracht aan de
slag; in tweetallen en op
fluistervolume.
De leerlingen laten zien
hoe ver ze gevorderd zijn
voor de poster.

Bordschema
(links)

midden

10

3. Evaluatie
Stage al afgrond, dus les niet kunnen uitvoeren. Idee voor WPL2!

11