Вы находитесь на странице: 1из 16

Anexa nr.

I
la decizia Consiliului municipal Chiqinau

*.1//ld

'

din:),,oJ

" -",%,a1;

2oot

REGULAMENTUL PROVIZORIU
PRIVIND AUTORIZAREA $I AMPLASAREA
DISPOZITIVELOR DE PUBLICITATE, A PUBLICITATII
EXTBRIOARE, FIRMELOR (INSCRIPTII $I IMAGINI
EXTERTOARE) iN VrUNrCrprUL CHr$rNAU
1. DTSPOZTTTT

GENERALE

1.1. Prezentul Regulament stabilegte condiliile de organizare gi


desfbgurare a activitdlii de autorizare gi amplasare a dispozitivelor de
publicitate, a publicitelii exterioare, firmelor (inscripfii gi imagini exterioare)
in municipiul Chigindu.

1.2. Conlinutul materialelor publicitare

gi

mesajelor publicitare
transmise sub orice form6, oricare ar fi mijlocul de comunicare ce face
posibil transferul informafiei, se va incadra in prevederile Legii cu privire la
publicitate nr. 1227-XIII din 27.06.1997, Legii cu privire la funcfionarea
limbilor pe teritoriul RSS Moldovenegti nr. 3465-XI din 01.09.1989, Legii
privind mdrcile gi denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din
22.09.1995, altor legi, decizii, dispozilii ale administraliei publice centrale gi
locale, care definesc cadrul juridic al acestei activitdli.
1.3. Activilatea serviciului de specialitate se desfdgoari sub autoritatea
administraliei publice locale care controleazd gi urmdreqte realizarea
strategiilor in domeniul publicit[1ii exterioare, in deplind concordanld cu
reglement[rile prevdzute de legislalia in vigoare.
1.4. Obiectul de activitate al serviciului de specialitate
constituie
gestionarea, coordonarea gi monitorizarea activitelii in domeniul publicitSlii

il

exterioare' precum 9i corelarea activitalii de amenajare a locurilor de


comert
gi prestdri servicii in municipiul Chiqindu.
se aplicd persoanelor fizice gi

tate pe teritoriul municipiului


de activitate, sunt beneficiarii
rsoanelor, care, in contextul activitdtii
ni exterioare (firme).
rd, urbanism gi relalii funciare este
responsabild de perfectarea gi eliberarea Certificatului de
urbanism , avizarea
gi aprobarea documentaliei de proiect, perfectarea gi
eliberarea Autorizatiei
.^i.-...-.-,.
dec
qi a Autorizaliei d,e construire
.,
$l

pl

oare).
ul Regulament au un caracter
minimal, dupa caz, aprobindu-se gi alte condilii tehn[e privind
activitatea de
publicitate, pe bazaunor studii de specialitate.

2. NOTTUNT DE B.AZL

Publicitate (reclamn) _ inform


servicii, idei sau initiative, menitd s6 s
comer

de acestea, s[ contribuie la

producitorului;

Dispozitiv

publicitar

construcfie

de diverse configurajii qi

rel reprez
numele, de
gini specifi

care

iald,

ia

activitatea. Firma se amplaseazi in

egulament,

pe imobilele unde se

(declarant) - persoand fizicd, sau juridicd, repre zentant


aI
^ .Solicitant
furnizorului,
al producdtorului sau al difuzorului de publicitate;
Furnizor de publicitate - sursa sau obiectul informaliei publicitare
destinatd producerii, plasdrii gi expunerii ulterioare;
Producitor de publicitate persoana care conferd informatiei
publicitare forma necesard expunerii;

Difuzor de publicitate

- persoana ce asigurd plasarea gi expunerea de

publicitate prin oferirea gi/sau utilizarea dispozitivelor de publicitate;


Sistem publicitar - structura (poate fi o construclie sau o confeclie
dintr-un material nealterabil) ce servegte drept suport pentru mesaje
publicitare gi materialul publicitar, care este plasat in modul gi ordinea
respectiv6.

3. FORMELE DE REALIZARE A

PUBLICITATII

EXTERIOARE

Publicitatea exterioari se realizeaz6,prin sisteme publicitare ce includ


instalalii gi dispozitive, panouri gi afige (situate la sol sau pe perelii qi
acoperiqurile cl6dirilor), alte mijloace tehnice. Publicitatea exterioari poate
fi amplasatd pe domeniul public Ai privat.
Deosebirn urmdtoarele tipuri de instalaJii qi dispozitive prin care se
rcalizeazd. activitatea de publicitate

3.1. Instalalii gi dispozitive amplasate pe imobile: pe perete $i pe

acoperig.
3.2. Instalalii gi dispozitive publicitare, amplasate la sol.

3.3. Instalalii gi dispozitive publicitare amplasate pe poduri qi

pe

construcfiile de suslinere a relelelor tehnice.


3.4. Mijloace tehnice care asigurd reproducerea publicitilii pe pavaj, pe
suprafala perefilor, in aer.
3.5. Console publicitare instalate pe pilonii relelelor de iluminare gi a
relelelor de contact pentru transportul electric, pe suporturi separate sau pe
perefii imobilelor.
3.6. Mijloace de publicitate confeclionate din materiale moi, flexibile,
intinse peste partea carosabili a strdzilor gi egarfe, amplasate pe pilonii
adiacenfi carosabilului.
3.7.DrapeIe.

3.8. Dispozitive publicitare instalate pe pavilioanele staliilor


transport public, chiogcuri, gi alte elemente ale mobilierului urban.

de

3.9. Mijloace de publicitate instalate pe schelele imobilelor in


construcfie. $antierele in lucru pot fi imprejmuite qi ele cu instalafii gi
dispozitive de publicitate.
3.10. Mijloace de publicitate mobile, ambulante.
3.11. Dispozitive publicitare netradilionale baloane gonflabile,
aerostate cu imagini qi inscriplii publicitare q.a..

3.12' Publicitate realizat[ prin aplicarea materialelor autocolante pe


transportul public, vopsirea parfialS sau totald a mijloacelor de transport
public cu folosirea elementelor de design gi reclami.
3.13' Dispozitive gi instalafii pe vehiculele special amenajate pentru
activitdli de publ icitate.
3.1 4. Publicitate sonor6.
4. PUBLICITATEA SOCIALA
4.1. Publicitate sociali - publicitatea ce reprezintl, interesele societdlii
qi ale statului in ce privegte propagarea unui mod sinitos de viald, ocrotirea
s[netelii, proteclia mediului inconjurdtor, integritatea resurselor energetice,
proteclia sociald a populafiei, educalia morald qi civic6, propagarea culturii
gi valorilor nalionale.
4.2. Aftsele filarmonicii, circului, teatrelor, cinematografelor, palatelor
gi caselor de culturS, plasate pe fafadele, in vitrinele acestor localuri pe
$i
teritoriul adiacent se considerd publicitate sociald.
4.3. Publicitatea sociald nu are scop comercial gi urmdreqte obiective

filantropice gi de importanli social[. Difuzarea publicitilii sociale se


considerd activitate de binefacere qi se bucurd de inlesnirile prevdzute d.e
legislafie.

4.4. Publicitatea social6, realizatd, prin forme ale publicitdlii exterioare


se autoriz eaz6, in c ondiliil e legii qi a\e pr ezentului Regulament.
5. FIRME (INSCRIPTII $I

IMAGINI EXTERIOARE)

5.1. Firme (console, panouri, inscripfii, imagini, umbrele, copertine,


marchizete gi alte mijloace tehnice) constituie amenajarea locului de comer!
9i prestdri servicii, ce conlin informalii despre activitatea intreprinderii
respective.
5.2. Folosirea de cdtre agenlii activitdlii de intreprinzdtor a elementelor
de design ti arhitecturd in exterior, pe faladele clddirilor, nu se considerd
publicitate gi nu constituie obiecte ale impunerii fiscale.

MODALITATEA $I ORDINEA DE AUTORIZARE A


DISPOZITIVELOR DE PUBLICITATE, A PUBLICITATII, A
FIRMELOR (INSCRIPTII $I IMAGINI EXTERIOARE) iN
MUNICIPIUL CHI$INAU
6.

6.1. Modalitatea gi ordinea de perfectare a actelor de autorizare


privind plasarea dispozitivelor de publicitate gi a publicitifii exterioare

6.1.1. Solicitantul depune la Direcfia generald arhitecturS, urbanism gi


relafii funciare (D.G.A.U.R.F) un demers, prin care solicitd autorizarea
plasdrii dispozitivului publicitar, completAnd toate datele din formularul
cererii tip (anexa nr.3), insojit de o fotografie cu vederea generalb a locului
de plasare solicitat gi schila de proiect a dispozitivului de publicitate.

6.1.2. $eful secliei ,,Peisaj urban gi reclamd" a D.G.A.U.R.F., verific[


datele prezentate, posibilitatea plasbrii dispozitivului de publicitate in locul
solicitat, dupd care locul gi denumirea (numele) solicitantului se introduce in
baza de date gi in schema electronicd a municipiului Chiqindu.
6.1.3. Reprezentantul secfiei ,,Peisaj urban gi reclamS" a D.G.A.U.R.F.
se deplaseazdpe teren, determind locul exact al plasamentului dispozitivului
publicitar. Informalia respectiv[ este fixatd in paqaportul amplasdrii
dispozitivului publicitar (anexa nr. 5).

6.1.4. Cererea gi pagaportul amplasdrii dispozitivului publicitar sunt


coordonate cu arhitectul-gef al municipiului Chigindu (sau adjunctul lui),
dupS care se inregistreazdinmodul stabilit.
6.1.5. Cererea este valabild timp de trei luni din momentul inregistrdrii

(termen stabilit pentru elaborarea Certificatului de urbanism, a


documentaliei de proiect, pentru efectuarea coordondrilor necesare qi
elaborarea Autorizaliei de construire gi amplasare a publicitdlii exterioare).
Pe timpul valabilitdlii cererii, alte cereri pentru acelagi loc de publicitate nu

ei

se admit.

gi

paqaportului de amplasare a
dispozitivului de publicitate, seclia,,Peisaj urban gi reclami", in baza cererii
tip, complectatd de solicitant in modul stabilit (anexa nr. 4), elaboreazd

6.1.6. Dupd coordonarea cererii

Certifi catul de urbanism.

6.L7. Pentru elaborarea Certificatului de urbanism sunt

necesare

urmdtoarele acte:
a)

\n

cazul amplasdrii dispozitivului de publicitate situat separat, la sol;


o Cererea, formularul- tip (anexa ff.4).
Cererea, formularul- tip (anexa ff.3), cu datele gi coordondrile

necesare.

o Schi,ta de proiect a dispozitivului publicitar'


o Fotosrafia locului solicitat.

o Imaginea

gi mesajul de publicitate.

Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii gi extrasul


din registrul de stat al intreprinderilor gi organizaliiloi.
r Pa$aportul amplasdrii dispozitivului de publicitate cu ridicarea
topograficdla scara 1: 2000; l:500 (anexa nr. 5).
b) in cazul amplasirii dispozitivului publicitar pe perete sau acoperig;

r
o
o
.
.
t
o

Cererea, formularul- tip (anexa nr.4).


cererea, formularul-tip ( anexa nr.3), cu datele gi coordondrile
necesare.
Schita de proiect a dispozitivului de publicitate.
Fotografta locului solicitat.
Imaginea gi mesajul de publicitate.

Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii gi extrasul


din registrul de stat al intreprinderilor qi organizaliilor.
Pagaportul amplasbrii dispozitivului de publicitate cu ridicarea
topografi cd Ia scara 1 :2000.

. copia documentului ce stabilegte proprietarur imobilului.


. copia contractului de arendd sau acordul in scris al
proprietarului asupra posibilitSlii plasdrii dispozitivului

de

publicitate.

6.1.8. Dupd inregistrarea

gi

eliberarea certificatului de urbanism


solicitantul este informat despre lista coordondrilor necesare gi condiliile de
folosire a mediului urban.

6.1.9. In dependenli de caracteristicile tehnice ale instalaliilor gi


dispozitivelor de publicitate, necesitatea elabordrii Certificatului de
urbanism pentru proiectarea qi construirea lor line de competenla

arhitectului-gef al municipiului Chigindu. Ca regu16, Certificatul de urbanism


pentru proiectarea gi construirea unor dispozitive de publicitate se elaboreaz6
pentru instalalii gi construclii de publicitate cu dimensiuni mai mari de 1,2m
x 1,8m. Pentru cazurile cind nu se elaboreazd Certificatul de urbanism,
Autoriza\ia de construire gi amplasare apublicitalii exterioare (anexa nr. 1)
va fi perfe ctatd in baza urmdtoarelor acte :

cererea, formularul- tip (anexa ff.3), cu datele gi coordon[rile


necesare.

Schila de proiect a dispozitivului publicitar.


Imaginea qi mesajul de publicitate.

o Fotografia locului solicitat.

Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii gi extrasul


din registrul de stat al intreprinderilor gi organizaliilor.
o Pa$aportul amplasirii dispozitivului de publicitate, cu ridicarea
topograficb la scara l: 2000; 1:500,

. copia contractului de arendd sau acordul in scris al

proprietarului asupra posibilitalii plasdrii dispozitivului de


publicitate, in cazul instaldrii pe pavilioanele staliilor de
transport public, chiogcuri gi alte elemente ale mobilierului
urban, pe transportul public $i pe vehicolele special amenajate
pentru activitdli de publicitate.

6.1.10. Autorizalia de construire gi amplasare a publicitalii exterioare


stabilegte condiliile de construire a instalaliilor gi dispozitivelor de
publicitate exterioard gi modalitatea de expunere a imaginilor publicitare de
orice fel. Expunerea imaginilor publicitare se efectueazd, numai dup6
coordonarea lor cu responsabilii de la D.G.A.U.R.F. gi Centrul Nafional de
Terminologie (corectitudinea scrierii textului) gi prezentarea informaliei cu
privire la locul gi dispozitivul (panoul) pe care acestea vor fi expuse.
Autoriza[ia de construire gi amplasare a publicitdlii exterioare se elibereazd
pentru un termen de pind la trei ani.

1. Dupb plasarea dispozitivului de publicitate reprezentanlii


D'G.A.U.R.F. verific[ corectitudinea gi corespunderea amplasamentului
6.1.1

dispozitivului de publicitate, cu prevederile Certificatului de urbanism gi


amenajdrii teritoriului adiacent, a pagaportului plasdrii pi respectarea
documentaliei de proiect asupra obiectivului respectiv, drept care pdrfile
semneazd Actul de receptie finald (pentru lucrdri cu caracter provizoriu) a
obiectivului (anexa nr. 7).
6.L12. Actul de receplie fina16 a dispozitivului publicitar, pagaportul gi
imaginea de publicitate coordonatb reqpectiv sunt p54i integrante ale
Autorizaliei de construire gi amplas are apublicitdlii exterioare.

6.1.13. Termenul de valabilitate al Autorizaliei de construire gi


amplasare a publicitSlii exterioare poate fi prelungit gi delindtorul ei are
dreptul prioritar la prelungire. Intenlia gi termenul de prelungire al
autorizatiei sunt declarate cu cel putin 30 zile inainte de expirarea termenului
de valabilitate al Autorizaliei. Pentru prelungirea Autorizaliei de construire
gi amplasare apublicitdlii exterioare sunt necesare urmdtoarele acte:

Demers cdtre D.G.A.U.R.F..


Autorizaliei.

in

care

se solicitd prelungirea

o
o

Fotografii cu vederi generale a dispozitivului de publicitate,


locului amplas6rii gi a terenului adiaclnt.
Autorizalia de construire gi amplasare a publicitdlii exterioare in

original.

6.1.14.1n cazul in
de expunere (difuzare)
urbanisticb qi actele

de

licit6
dfii, a
se per

construcliei qi suprafelei
amplasare, documentatia
nou.

6.2. Condifii generale referitor la modalitatea gi ordinea de


perfectare a actelor de autorizare pentru alte forme de publicitate

exterioarl
Publicitatea exterioard constituie o activitate complexd gi dinamic6.
Un
atribut indispensabil pe linga activitdfile de bazd, iL consiituie apa-zisele
forme netradilionale de realizare a publicitdfii exterioare.
Plasarea altor forme de publicitate exterioar[, specificate in art.3, p.3.43.14 ale prezentului Regulament, qi in baza art.6,p.6 l, specificarea 6.1.9,
se
efectueazd pe teritoriul municipiului Chiginau fdia elaborarea
Certificatului
de urbanism in baza actelor specihcate in art.6, p.6.1, specificalia
6.1.9 gi
constituie obiectul unor studii, coordondri gi avize
rp..l"htate.

i.

6.2.1. Publicitatea exterioari reprodusi pe pavaj,

, in
o
unui

Chiginiu.

iul unor instatalii ;i


respective va fi cond

olit de avinil poliliei rutiere a mun.

6.2.2. Baloane gonflabile se pot amplasa temporar, pe perioada


deruldrii unor manifesta{ii culturale, comerciaie sau sportive gi in funcfie
de

locul plasdrii necesitd efectuarea unor avize de specialitate.


6.2.3. Publicitate sonori se face cu condilia ca sonorizarea sd fie in
concordanld cu normele legale privind nivelul zgomotului. Autoriza\iase
va
elibera numai dupd prezentarea cd(ii tehnice u r.rlu-"i sonore.
6.3. Modalitatea gi ordinea de perfectare a actelor pentru

autorizarea firmelor (inscripfiilor gi imaginilor exterioare)

6.3.1,. Solicitantul depune la Direclia generald arhitecturd, urbanism gi

relalri funciare (D.G.A.U.R.F) un demers, prin care solicitd autorizarea


firmelor (inscripfiilor qi imaginilor exterioare), completdnd toate datele din
formularul cererii tip (anexa nr.3), insofitd de o fotografie cu vederea
generald a locului plasdrii solicitat, schip de proiect, contractul de arendd (in
caztil arenddrii imobilului), extrasul din registrul bunurilor imobilelor,
precum qi acordul proprietarului asupra dreptului de folosire a spaliului
pentru amplasarea firmelor (inscriplii gi imagini exterioare)

6.3.2. $eful secliei ,,Peisaj urban gi reclamd" a D.G.A.U.R.F., verificd


datele prezentate, posibilitatea amplas[rii in locul solicitat, dupd care locul gi
denumirea (numele) solicitantului se introduce inbaza de date gi'in schema
electronicd a municipiului Chigindu. Informalia respectivd este fixatd in
pagaportul amplas[rii firmei (inscripliilor gi imaginilor exterioare, anexa nr.
6).

6.3.3. Cererea gi pagaportul sunt coordonate cu arhitectul-gef al


municipiului Chigindu (su.r adjunctul lui) qi Centrul Nalional de
Terminologie (corectitudinea scrierii textului) dupd care se inregistre azd in
modul stabilit.

6.3.4. Necesitatea elaborbrii Certificatului

de urbanism qi

documentaliei de proiect pentru construirea instalatiilor gi constructiilor de


amplasare a f,rrmei line de competenla arhitectului gef al municipiului
Chigindu.
6.3.5. Solicitantul va putea plasa firma (inscriplii gi imagini exterioare)
numai inbaza Autorizaliei de construire gi amplasare a firmei (inscriplii qi
imagini exterioare, anexa nr.2), eliberatd de cdtre D.G.A.U.R.F..

6.3.6. Pentru perfectarea gi eliberarea Autoriza{iei de construire qi


amplasare a firmelor(inscriplii gi imagini exterioare) sunt necesare
urmdtoarele acte:

o
o
o
.

Cererea, formularul-tip

( anexa nr.3) cu datele qi coordondrile

necesare.
Schi,ta de proiect a construclilor care conline, sau pe care sunt
inscriplionate numele, denumirea comercialS, obiectul de
activitate sau alte texte gi imagini specifice, potrivit cdrora o
persoand fizicd sau juridicd igi exercitd activitatea.

Fotografia locului solicitat.


Copia certificatului de inregistrare a intreprinderii.

Pa$aportul amplasdrii firmei cu ridicarea topograficd la scara


1:2000

t Copia documentului ce stabilegte proprietarul imobilului.


. copia contractului de arendd sau acordul in scris al

proprietarului asupra posibilitifii plasdrii firmei.


6-3.7. Autorizalia de construire gi amplasare a firmelor (inscriplii gi
imagini exterioare) stabilegte condiliile de construire gi amplasare a firmelor
de orice fel gi se elibereazd,pentru un termen de pind la trei ani.
6.3.S. in cazul in care se solicitd modificarea construcliei gi suprafe{ei
firmelor (inscripfii gi imagini exterioare), a locului de amplasare, autorizate
in modul stabilit, toate actele de autorizare se perfecteazd din nou.

6.3.9. Termenul de valabilitate al Autorizafiei de construire gi


amplasare a firmelor (inscriplii gi imagini exterioare) poate fi prelungii.

Intenlia qi termenul de prelungire al autoriza[iei sunt expuse cu celputin 30


zile inainte de expirarea terrrenului de valabilitate al Autori za\iei. pentru
prelungirea Autorizaiiei de construire gi amplas are a firmelor (inscriplii gi
imagini exterioare) sunt necesare urmdtoarele acte:

Demers cdtre D.G.A.U.R.F, in care se solicitd prelungirea


Autorizaliei.
o Fotografii cu vederi generale a firmelor (inscriplii qi imagini
exterioare), locului amplasdrii gi a terenurui adiacent.
o Autorizalia de construire gi amplasare a firmelor (inscriplii gi
imagini exterioare) in original.

7.

CONDITII, NORMB SI CERINTE GENERALE STABILITE


PENTRU DISPOZITIVELE DE PUBLICITATE

7.1. Dispozitivelele de publicitate situate separat, la sol pot

fi amplasate
atit pe domeniul public cit gi privat, dupd oblinerea Autorizaliei de
construire gi amplasare a publicitdlii exterioare.

7.2. Dispozitivele de publicitate amplasate in municipiul Chiqindu vor fi


proiectate, construite gi amplasate in corespundere cu normele gi standardele
europene in domeniu.

7.3. Dispozitivele de publicitate nu trebuie sd creeze obstacole in calea

in timpul montdrii qi exploatdrii construcliilor gi instalaliilor este necesari


respectarea normeior tehnicii de securitate, pdstrarea patrimoniului public, al
rcr.telor persoane, a clddirilor, drumurilor, spaliilor verzi amenajate ca atare,
arborilor de aliniament stradal, vegetaliei dendro-floricole existente. in cazul
aducerii prejudiciilor terfei pdrli toatd responsabilitatea o poartb proprietarul
dispozitivului de publicitate.

7.4. Amplasarea dispozitivelor de publicitate se efectueazd., findndu-se


cont de landgaft, spalii verzi, mediul urban, arhitecturd gi alte elemente
specifice, care definesc o situalie sau alta.

7.5. intreprinderile de publicitate au obligalia de a aplica la,vedere pe


orice formd de publicitate exterioari numdrul Autorizaliei de construire qi
amplasare a publicitdlii exterioare, denumirea titularului, telefonul de
contact.

7.6. Este interzisi amplasarea publicitSlii exterioare sub orice formb in


zona ce include urmdtoarele teritorii gi obiective ale municipiului Chigindu:
Piafa Marii Adundri Nafionale, clddirile Parlamentului gi Preqedinliei cu
teritoriul adiacent, ansamblurile gi monumentele de arhitecturd gi cultur6,
inclusiv teritoriile aflate in imediata apropiere, teritoriile aldturate nemijlocit
monumentelor, construcliilor de cult, Grddina Publicd $tefan cel Mare,
Parcul Catedralei "Nagterea Maicii Domnului".
in aceastd zond, ca exceplie, se admite plasarea publicitdlii exterioare in
cazurile
instaldrii gardurilor temporare in preajma construcliilor qi pe scheldriile
edificiilor aflate in stadiu de reconstrucfie.
Amplasarea dispozitivelor de publicitate, a publicitdlii exterioare in parcuri,
zone bogat plantate, alte zone verzi cu caracter ornamental, este interzisd. In
cazuri de exceplie este necesarb intocmirea unui studiu de impact, avizat qi
aprobat in condiliile legii.

T.T.Dimensiunile debazd ale dispozitivelor de publicitate, amplasate in


municipiul Chigindu sunt: 0,7mx1m, 1,2mx1,8m, 2,5mx4m, 3mx6m,
5,0mx12,0m. Dispozitivele de publicitate pot ayea gi alte dimensiuni in
funcfie de factorii gi condiliile , ce definesc mediul urban respectiv.

in

zona patrimoniului istoric al municipiului Chigin[u, in


perimetrul strdzilor Alexe Mateevici, str. Pan Halippa, str. Ismail, str.
Albigoara, str. Mihai Yiteazul, str. A. $ciusev gi str. Vasile Lupu (cu
excepfia strdzilor nominalizate) este posibild amplasarea urmdtoarelg tipuri

7.8.

de dispozitive publicitare

'

'

U) console pe pilonii existenli ai refelelor de iluminat, refelelor de

contact ale transportului electric Ai situate separat.

c) alte dispozitive de publicitate cu suprafala totald de pAnd la 12,0 m.p.

d) dispozitive gi instalalii executate din materiale moi, intinse

peste

carosabil, zone pietonale, sau baloane gonflabile, amplasate in incinte


expozilionale, piele de circulafie pietonald, stadioane, complexe sportive
1.4..

e) mijloace de publicitate amplasate provizoriu pe gardurile qantierelor


de construclie gi pe scheldriile clSdirilor aflate in reparalie capitald sau
reconstruclie.

f)

instalalii

9i

dispozitive de publicitate amplasate pe perefii

acoperigul imobilelor.

9i

g) instalalii qi dispozitive de publicitate amplasate pe domeniul privat.


7.9. Toate formele de publicitate exterioard , care nu sunt enumerate in

p. 7 -8., se desfiinleazd dupd expirarea termenului de valabilitate al


Autoriza\i e i e lib erate.

Not6: Autorizarea construirii Si amplasdrii dispozitivelor de publicitate


de alte forme Si dimensiuni tn zone patrimoniului istoric se va face prin
cons ultar ea c ons iliului urb ani s tic al munic ipiului Chi indu.
s

7.10. Dispozitivele publicitare amplasate nu trebuie sd

reducb

vizibilitatea pentru alte dispozitive autorizate gi amplasate in modul stabilit.


Distanla intre dispozitivele amplasate, la aceeagi inilfime, pe aceea;i axd nu
poate fi mai micd de :
30 m - pentru dispozitivele cu l6limea de la 0,1 m p6nd la 1,5 m
50 m - pentru dispozitivele cu ldlimea de la 1,5 m p6nd la 3,0 m
80 m - pentru dispozitivele cu ldlimea de la 3,0 m p6nd la 6,0 m
100 m - pentru dispozitivele cu

lllimea de la 6,0 m pAn[ la

Distanla intre dispozitivele amplasate in linie poate

fi

12 m

de cel pulin 0,8m.

7.11. Dispozitivele de publicitate amplasate peste sau deasupra pdrlii


carosabile a strdzilor, vor fi amplasatelacel pufin 4,5 mde la suprafala ei.
7.12. Dispozitivele de publicitate amplasate peste sau deasupra zonelor
pietonale, vor fi amplasate la cel pulin

arnplasarea dispozitivelor de publicitate


liniilor rogii ale strdzii cu suprafafa mai mare de 18,0 m.p.

7.I3. Se interzice

in limitele

7.I4. Fundaliile dispozitivelor de publicitate vor fi addncite in sol, iar


terenul unde s-au efectuat lucr[rile de amplasare va fi amenajat gi solubrizat.

7.I5. Nu se admite amplasarea dispozitivelor publicitare ce

reduc

vizibilitatea semafoarelor gi a semnelor de circulafie rutieri.


7.16. Dispozitivele de publicitate vor fi racordate in mod obligatoriu
(dacd e posibil tehnic) la releaua de iluminare.

7.17. Pentru iluminarea publicitSlii exterioare se face uz de sisteme


electrotehnice de producJie industriald care corespunde cerinlelor'securitSlii
electrotehnice gi antiincendiare.

7.18. Dispozitivele de iluminare a mijloacelor de publicitate vor fi


amplasate astfel incit si asigure o iluminare uniformi gi sd nu afecteze
trahcul auto gi pietonal, fiind mascate de elemente ale construcliei sau a
publicitdlii. Partea cea rnai coboritd a reflectoarelor va fi minim de 3,0m de
la nivelul trotuarului. Lumina instalaliilor de iluminare nu trebuie sd fie
orientatd in geamurile caselor de locuit sau instituliilor.
7.I9. Reflectoarele se frxeazdpe console, la o distanfd de cel pulin 0,8m
de la suprafala iluminatd. Fixarea dispozitivelor de iluminare pe suport
trebuie sd asigure cuplarea sigurd cu consola (panoul etc.) gi sd reziste
presiunii vAntului qi zdpezii, vibraliilor gi loviturilor posibile.
7.20. Dispozitivele de publicitate care nu intrunesc condiliile gi normele
stipulate in art. 7 vor fi desfiinlate dupd expirarea termenului de valabilitate
al Autorizaliilor de construire gi amplasare a publicitiJii exterioare.

STABILITE
PENTRU PUBLICITATEA EXTERIOARA

8. CONDITII, NORME $I CERINTE GENERALE

8.1. Dispozitivele de publicitate, amplasate pe domeniul public sau privat,

constituie construclii provizorii gi urmeazd a fi demontate de cdtre


proprietarii lor odatd cu expirarea termenului de valabilitate al autorizaliei
privind plasarea publicitdlii sau cu anularea ei de cdtre autoritedle
administraliei publice locale.

in

8.2. intreprinderile de publicitate au obligalia de a menline amenqale


permanenld suprafelele de publicitate ale dispozitivelor publicitare. In

suprafafa de publicitate cu reclame sociale

8.3. Schimbarea imaginilor gi mesajelor de publicitate se face numai


dupd coordonarea respectivd cu D.G.A.U.R.F. gi centrul Najional de
Terminologie.

8.4. Se interzice folosirea in alcdtuirea imaginilor qi mesajelor de


publicitate a textelor 9i imaginilor care contravin normelor legale in vigoare
sau care contravin bunelor moravuri.

9. CONDITII, NORME $I CERINTE GENERALE STABTLTTP

PENTRU FIRME (INSCRIPTII $I IMAGINI EXTERIOARE)

9.1. Firmele (inscriplii gi imagini exterioare) se amplaseazd pe falada


spafiului pe care-l definesc, in locuri special prevdzute sau care sunt posibile
din punct de vedere arhitectural pi constructiv.
9.2' Nu se acceptd firme (inscripfii gi imagini exterioare) executate din
materiale fdrd durabilitate Qfinzd, poliplan, carton), iar pe strdzile gi arterele
principale firmele vor fi de tip casetd luminoasd.

9.3- Pe clddirile de locuit avind spalii comerciale sau cu

altd
destinalie, situate la parter, parter gi mezanin, firmele se vor amplasa numai
pe faladele corespunzitoare acestor spafii. Ca exceplie in cazul cladirilor de
locuit prevdzute cu parapet plin gi continuu la balc-onul etajului I se accepta
amplasarea firmelor, numai cu acordul proprietarilor sau al gestionarilor
imobilelor respective.

9'4. Firmele pentru activitdli ce se

desfdgoard temporar intr-un


apartament de bloc se vor amplasa (numai cu acordul proprietarilor sau al
gestionarilor imobilelor respective), in zona acestuia la scaia respectivd sau
la nivelul parterului dacd activitatea se desfdgoard la parter.
9.5. Firmele amplasate in alte locuri decit cele indicate in arl-.9,p. 9.1,
9.3 9i 9.4 vor fi autorizate in condiliile legii gi ale prezentului Regulament ca
forme de publicitate exterioard.
10. CONTROL gr SANCTTUNT

10.1. Controlul asupra respectirii prevedrilor prezentului Regulament


este exercitat de cdtre Direcfia generald arhitecturd, urbanism qi relalii
funciare.
10.2. Incdlcdrile depistate se fixeazd, in actul de control privind
respectarea prevederilor prezentului Regulament (anexa nr. 8).

10.3. Inspectoratul general de polilie

al

municipiului

Chiqindu,

intreprinderea municipala relelele electrice de iluminare <<Lumteh>>, Direclia


general[ transport public gi cdi de comunica]ie, Asocialia de gospodirire a
spaliilor verzi gi Preturile de sector efectueazd controlul asupra amplasdrii
dispozitivelor de publicitate, a publicitdlii 9i a firmelor (inscripliilor qi
imaginilor exterioare) in limita competenlei cu care sunt 'investili gi
informeaze D.G.A.U.R.F. despre rezultatele acestuia.
10.4. Contravenienlii se sanclioneazd conform prevederilor Codului cu
privire Ia contravenliile administrative. In acest scop D.G.A.U.R.F. va
informa Inspectoratul general de polilie al municipiului Chigindu despre
eventualele incilcdri ale legislaliei in domeniu.

10.5. D.G.A.U.R.F.

in colaborare cu serviciile Primdriei municipiului

Chiqin6u qi Comisariatul general de polilie, vor dezafecta orice firmd


(inscripfii gi imagini exterioare) sau formd de publicitate exterioar6
amplasate ilegal, pe cheltuiala beneficiarilor acestora.

MODUL DE ANULARE
A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE $I PLASARE A
PUBLICITATII EXTERIOARE $I A AUTORIZATIEI DE
CONSTRUIRE $I PLASARE A FIRMELOR (INSCRIPTIILOR $I
IMAGINILOR EXTERIOARE)
11.

1.1. Autorizaliile se anuleazd:

a) drept urmare a expirdrii termenului de valabilitate;

b)

in cazul stop[rii activitdlii agentului economic;

c) la cererea titularului autorizafiei;

d) in canil incdlcdrii prevederilor Regulamentului privind

plasarea

dispozitivelor de publicitate, a publicitdlii, firmelor (inscripfii gi imagini


exterioare), precum gi a legislaliei ce reglementeazd cadrul juridic al
activitdlii din acest domeniu;

f) in

in care' din anumite motive expuse qi intemeiate juridib,


devine imposibild prelungirea autoriza\iei. titularul Autorizaliei este
informat despre acest fapt cu cel pufin 30 zile inainte de expirarea
cazul

terrnenului de valabilitate al autorizatiei.

12.

RDZOLVAREA LITIGIILOR

Lz'i " Toate, litigiile, privind respectarea prevederilor prezentului


Regulament se solufione azd ionform legislafiei in uigou...

SECRETAR INTERIMAR

AL CONSILIULUI MLINICIPAL

MANASTARLI

Вам также может понравиться