Вы находитесь на странице: 1из 16

www.zorile.

ro
- , 1990 . 2 (244)/2013
Periodic bilingv lunar al Comunit@]ii Ru}ilor Lipoveni din Rom$nia. Fondat ^n 1990. Nr. 2 (244)/2013. ISSN/1221-6550

C
8 !


! ,
, ,
,
,
.
8
!

,
, ,
,
!

!
!

,
, .
!
!
,

70-

Mas[ rotund[ la CRLR


pag. 8-9

Consiliul Director al CRLR


pag. 9

. 4-5

2
Cristina ANORE

omunitatea Ru=ilor
Lipoveni din
Romnia (CRLR),
Ambasada Federa\iei Ruse n
Romnia =i reprezentan\a
agen\iei federale
Rossotrudnicestvo n
Bucure=ti au marcat n data de
5 februarie 2013, la Palatul
Parlamentului (sala C.A.
Rosetti), mplinirea a 70 de
ani de la ncheierea B[t[liei
de la Stalingrad.
Dup[ cuvntul de
deschidere al pre=edintelui
CRLR =i deputat n
Parlamentul Romniei, dl
Miron Ignat, s-au adresat
auditoriului: dl Evgheni
Egorov, ministru consilier n

cadrul Ambasadei Federa\iei


Ruse n Romnia, dl
Alexandr Vinnik, secretar I la
Ambasad[ =i reprezentantul
agen\iei federale
Rossotrudnicestvo n
Romnia, dl Aurel Vainer,
pre=edintele Federa\iei
Comunit[\ilor Evreie=ti din
Romnia, dl general n rezerv[
Dragnea Badea Marin,
pre=edintele Asocia\iei
Na\ionale a Veteranilor de
R[zboi, dl Silviu Feodor,
director adjunct al CRLR,
membru al Consiliului Romn
pentru Pace (inser[m pe
pagina al[turat[ fragmente din
aceste discursuri).
Evenimentul, care a
debutat cu un moment de
reculegere n memoria eroilor
c[zu\i n aceast[ b[t[lie, a fost
prezentat de studenta Nina
Nichei din Sarichioi, jud.
Tulcea. Au participat
aproximativ 350 de invita\i
etnici ru=i lipoveni =i ru=i
stabili\i n capital[,
reprezentan\i ai Ambasadei
Rusiei, ai companiei PetrotelLukoil, ai mediului de afaceri.

Programul artistic a fost


sus\inut de elevii de la +coala
Rus[ de pe lng[ Ambasada
Federa\iei Ruse, preg[ti\i de
c[tre dna prof. de istorie
Alexandra Loghinova, =i
elevii ru=i lipoveni din Tulcea,
preg[ti\i de c[tre dna inspector
Nadea Casian, dna prof.
Tamara Alistarh =i dna prof.
Natalia Neumann
(vicepre=edinte CRLRTulcea).
Programul prezentat de
elevii +colii Ruse s-a
desf[=urat sub sloganul:
,,B[t[lia pentru Stalingrad: a
muri pentru a tr[i. A=a cum a
precizat dna prof. Alexandra
Loghinova, substantivul
propriu Stalingrad a intrat n
fondul de cuvinte al tuturor
limbilor de pe glob,
reamintind mereu despre
b[t[lia care, prin duritate =i
consecin\e, a dep[=it orice
confruntare armat[ de pn[
atunci.
Desf[=urat[ pe o perioad[
de 200 de zile (17 iulie 1942
2 februarie 1943), B[t[lia de
la Stalingrad (ast[zi ora=ul
Volgograd) din timpul celui
de-al Doilea R[zboi Mondial a
reprezentat un punct de
cotitur[ n desf[=urarea
r[zboiului =i este considerat[
cea mai sngeroas[ =i mai
mare b[t[lie din istoria
omenirii, fiind marcat[ de
brutalitate =i de lips[ de grij[
fa\[ de popula\ia civil[.
Elevii +colii Ruse au
evocat nceputul =i
principalele momente ale
b[t[liei =i au recitat versuri
dedicate acestui mare
eveniment istoric. De
asemenea, cei prezen\i n sal[
au putut viziona pe un ecran
imagini =i clipuri despre
B[t[lia de la Stalingrad.
Dna prof. Loghinova a
prezentat apoi biografiile a doi
veterani de r[zboi ru=i
staroveri, care =i-au adus
contribu\ia la victoria Armatei
sovietice asupra fascismului:
Ioan Kosriov =i Minai
+mriov.

Eroi staroveri
Ioan Kosriov s-a n[scut
n 1924 ntr-o familie de
staroveri din regiunea Riazan
a Rusiei. Tat[l lui, Simon
Faleleevici, a fost arestat n
1937 din cauz[ c[ era membru
activ al comunit[\ii de
n

2 (244)/2013

n Palatul Parlamentului
70 de ani de la ncheierea B[t[liei de la Stalingrad

staroveri din zon[, motiv


pentru care a petrecut 10 ani
ntr-un lag[r de concentrare,
ntorcndu-se acas[ abia n
1947.
Ioan Kosriov a fost
chemat pe front n 1942, lund
parte la luptele crncene de
lng[ Leningrad, din
decembrie 1942 pn[ n
ianuarie 1944, timp n care a
fost r[nit de 3 ori. Pentru
meritele militare a primit o
serie de medalii =i ordine,
precum =i gradul de sergentmajor. Dup[ terminarea
r[zboiului a ales cariera de
ofi\er =i a intrat n academia
militar[.
La 7 noiembrie 1949,
locotentul major Ioan Kosriov
s-a cununat cu Raisa
Nicolaevna n biserica
starover[ din Riazan. Au tr[it
mpreun[ 60 de ani.
n 1986 a trecut n rezerv[
cu gradul de general-maior. n
prezent, locuie=te n Rostovpe-Don, fiind membru al
comunit[\ii starovere de acolo,
dar p[strnd leg[tura n
continuare cu ortodoc=i de rit
vechi din Riazan.
Despre r[zboi, Ioan
Kosriov a povestit: n
compania mea nu mai erau
al\i staroveri, de=i la punctul
de recrutare de la Spas-

Klepikah cei mai mul\i au fost


coreligionari de-ai mei. Ne-au
mpr[=tiat n diferite p[r\i.
Dar, stnd ntr-o mla=tin[ de
lng[ Luban timp de peste un
an, ntmpinnd fiecare zi ca
fiind ultima, am v[zut n jurul
meu mul\i solda\i credincio=i.
n acele zile groaznice ne-am
permis s[ vorbim despre
credin\[. +i, mai presus de
toate, mi amintesc c[ mul\i
dintre ei percepeau r[zboiul
ca o lupt[ pentru credin\[.
+tiam cu to\ii c[, dac[ ar fi
c=tigat fasci=tii, credin\a
ortodox[ ar fi distrus[.
n Minai +mriov,
participant =i la Primul R[zboi
Mondial, provine dintr-o
familie starover[. A fost
distins de trei ori cu medalii =i
Crucea Sfntului Gheorghe.
Din 1942 a devenit
comandantul mi=c[rii de

partizani din Belarus,


organiznd ambuscade
mpotriva ocupan\ilor nem\i,
care au ncercat de multe ori,
f[r[ succes, s[-l elimine.
Pseudonimul sub care era
cunoscut n cadrul mi=c[rii
partizane a fost Taica Minai
( ).
Dup[ mai multe tentative
e=uate de a-i distruge pe
partizani, nazi=tii i-au arestat
pe cei patru copii minori ai lui
Minai +mriov: Liza (14 ani),
Serghei (10 ani), Zina (7 ani)
=i Mi=a (3 ani). La nceput
nem\ii au promis s[ lase copiii
n via\[ dac[ Minai se pred[
de bun[voie, dar Liza i-a
trimis din nchisoare un mesaj
tat[lui n care i cerea s[ nu
cread[ promisiunile lor =i s[
nu se predea. La 14 februarie
1942 fasci=tii i-au
mpu=cat pe cei

Conform Legii Presei, responsabilitatea juridic[


pentru con\inutul articolului apar\ine autorului.

.

Punctul de vedere al redac\iei nu coincide de


fiecare dat[ cu cel al autorilor materialelor publicate.

.

Republicarea materialelor - numai cu acordul


redac\iei.

Manuscrisele, scrisorile =i fotografiile nu se


napoiaz[.

, ,
.

:

( )

()

()
(, )

Redac\ia:
Svetlana Moldovan
(redactor-=ef)
Cristina Anore
(redactor)
Inna Mihaleva
(corectur[ - varianta rus[)
Valentin Filat (DTP)

Adresa redac\iei:

Bucure=ti, sector 1, str. Dr Ra\iu, nr. 10,


cod 010916
: (4) 021 315 31 04
: (4) 021 315 31 04
. .: (4) 0735 012 903
E-mail: office@zorile.ro
www.zorile.ro
www.facebook.com/redactia.zorile

Bucure=ti, sector 1, str. Dr Ra\iu, nr. 10,


cod 010916
Tel: (4) 021 315 31 04
Fax: (4) 021 315 31 04
Tel. mobil: (4) 0735 012 903
E-mail: office@zorile.ro
www.zorile.ro
www.facebook.com/redactia.zorile

ZORILE

Nr. 2 (244)/2013
patru copii a lui +mriov, pe
sora =i soacra acestuia (so\ia
murise pn[ la r[zboi).
Despre soarta lui Minai
+mriov =i a familiei sale a
fost f[cut n 1971 filmul
.

participat.
D[m mai jos fragmente din
discursurile din data de 5
februarie 2013.

EROII NU AU
NA|IONALITATE

Tulcenii
n

n partea a doua a
manifest[rii de la Palatul
Parlamentului au urcat pe
scen[ elevii din =colile =i
liceele din Tulcea, care
studiaz[ limba rus[ matern[,
preg[ti\i de doamnele
profesoare Nadea Casian
(Colegiul economic Delta
Dun[rii), Tamara Alistarh
(liceul Grigore Moisil) =i
Natalia Neumann (=coala
Nifon B[l[=escu =i liceul
Alexandru Ciucurencu).
Ace=tia au recitat =i au cntat
versuri dedicate B[t[liei de la
Stalingrad, emo\ionnd
publicul prezent n sal[, care a
retr[it prin intermediul
interpret[rii lor tragedia acelor
vremuri. Cei mai mici dintre
elevi au recitat poezii dedicate
p[cii.
n finalul manifest[rii a
urcat pe scen[ cantautorul
Paul Polidor (artist care prin
funda\ia sa organizeaz[
festivaluri pluri-disciplinare,
ncurajeaz[ tinere talente,
public[ volume de proz[ =i
poezie, nfiin\eaz[ centre
artistice n =coli =i gr[dini\e,
organizeaz[ spectacole), care a
interpretat n limba rus[
cntecul Rossiya, pe
versurile poetei Valentina
Boie=an.

n vizit[ la CRLR
A doua zi dup[ eveniment,
elevii =i cadrele didactice din
Tulcea au vizitat sediul CRLR
din Bucure=ti, unde au fost
ntmpina\i de c[tre noul
director executiv al CRLR, dl
Nicolae Ignat. Aici, directorul
adjunct, dl Silviu Feodor, le-a
vorbit despre micul l[ca= de
cult starover (malennaia)
situat n cl[direa sediului
central al CRLR =i despre
activitatea Comunit[\ii pe
linie de nv[\[mnt. De
asemenea, oaspe\ii au vizitat
redac\ia publica\iei Zorile,
iar apoi s-au strns cu to\ii n
jurul mesei la o can[ de ceai,
schimbnd impresii privind
evenimentul la care au

Evgheni Egorov,
ministru consilier la
Ambasada Federa\iei Ruse n
Romnia: ,,B[t[lia de la
Stalingrad a fost o lupt[ f[r[
egal n cel de-al Doilea
R[zboi Mondial, care a intrat
n istorie ca fiind una de
cotitur[ n ruperea ma=in[riei
de r[zboi a lui Hitler. A durat
200 de zile, n decursul c[rora
asupra ora=ului =i
mprejurimilor s-au lansat
aproximativ un milion de
bombe. Aproape 42 000 de
cl[diri =i alte construc\ii au
fost distruse, iar dintr-o
popula\ie de 480 000 de
oameni, n ora= au r[mas
doar 32 000 de persoane la
finele r[zboiului. Pierdele de
vie\i umane de ambele p[r\i
au fost de 2 milioane de
persoane. Doar cu for\e
aproape supraomene=ti eroii
Stalingradului au reu=it s[-=i
apere patria.
A=a cum a declarat n
acest an pre=edintele Rusiei cu
ocazia evenimentelor dedicate
B[t[liei de la Stalingrad,
Eroii sunt vii atta timp ct
sunt \inu\i minte. +i orict de
mult timp ar trece, n Rusia
mereu vor fi onora\i =i \inu\i
minte acei lupt[tori, care, f[r[
s[ aib[ grij[ de propria via\[,
ne-au sc[pat pe noi to\i de
pericolul nazist.
n Generalul n rezerv[
Badea Dragnea Marin,
pre=edinte al Asocia\iei
Na\ionale a Veteranilor de

R[zboi, pre=edinte de Onoare


al Comitetului Romn pentru
Cinstirea Eroilor:
Sunt unul dintre
supravie\uitorii marii B[t[lii
de la Stalingrad, unde am fost
r[nit. Faptul c[ am r[mas n
via\[ l datorez unui prieten,
devotat pn[ la sacrificiu,
care m-a purtat n =a peste
3000 km arm[sarul meu,
Mugurel.
Da\i-mi voie s[ eviden\iez
eroismul =i sacrificiile f[cute
de popoarele sovietice pentru
libertate, pentru ap[rarea
patriei lor. N-am s[ uit
niciodat[ c[ n acea a doua
parte a r[zboiului ne-am
nfr[\it =i am luptat um[r la
um[r pn[ la victoria final[
de la 9 mai 1945 mpotriva
temutului du=man de atunci al
omenirii. Pentru faptele de
eroism s[vr=ite de Armata
Romn[ n cooperare cu
Armata Sovietic[, peste
300000 de osta=i romni au
fost decora\i cu ordine =i
medalii din partea guvernului
sovietic. +i eu port cu mndrie
Steaua Ro=ie, pe care am
primit-o n b[t[lia pentru
eliberarea Budapestei.
S[-i cinstim deopotriv[ pe
cei peste 2 milioane de eroi
care, cu 70 de ani n urm[, au
c[zut la Stalingrad, dar =i pe
cei care, n a doua parte a
r[zboiului, =i-au dat via\a
pentru eliberarea Romniei, a
Ungariei, Cehoslovaciei, pn[
la por\ile Berlinului.
Eroii nu au na\ionalitate,
iat[ de ce, stima\i prieteni, v[
propun s[ p[str[m un minut
de reculegere, de respect, de
slav[ =i de pio=enie n
memoria celor care s-au jertfit
n cel de-al Doilea R[zboi
Mondial.
n ncheiere, a= dori s[-mi

3
exprim din suflet aprecierea
pentru faptul c[ s-a organizat
o asemenea ntlnire =i s[-i
mbr[\isez cu c[ldur[
ost[=easc[ pe lipovenii care
tr[iesc pe teritoriul \[rii
noastre =i s[ le urez lor,
copiilor, nepo\ilor s[n[tate,
via\[ lung[, lini=tit[ =i f[r[
r[zboi. S[ v[ dea Dumnezeu
s[n[tate la to\i!.
n Alexandr Vinnik,
secretar I la Ambasada Rusiei:
,,Eroii Stalingradului, n
condi\ii inumane, au nvins un
du=man periculos,
demonstrnd c[ dreptatea,

Comunit[\ilor Evreie=ti n
Parlamentul Romniei: Acest
eveniment este unul de
excep\ie pentru c[ este dedicat
amintirii unui moment de
r[scruce n cel de-al Doilea
R[zboi Mondial, cnd for\ele
aliate au ajuns pn[ la urm[
s[ nving[ fascismul, ura =i
du=m[nia fa\[ de popoare.
Da\i-mi voie s[ evoc
cteva amintiri ale unui
octogenar, care n 1942, n
timpul B[t[liei de la
Stalingrad, nu avea dect 10
ani. N-a= putea s[ spun c[ am
fost un copil precoce, dar

onoarea, demnitatea =i iubirea


fa\[ de patrie sunt valori de
nenfrnt. Victoria de la
Stalingrad a pus bazele
nceputului izgonirii
ocupan\ilor de pe p[mntul
sovietic, iar apoi a urmat
eliberarea teritoriilor ocupate
din Europa =i victoria final[
asupra celui de-al treilea
Reich din 1945.
Suntem obliga\i s[ \inem
minte acest eveniment
important pentru toat[
omenirea, s[ facem n a=a fel
nct memoria eroilor
Stalingradului s[ tr[iasc[
ve=nic printre noi!.
n Aurel Veiner, deputat
din partea Federa\iei

vremurile grele prin care am


trecut m-au determinat s[ fiu
informat, s[ urm[resc presa
vremii. Erau publicate
numeroase h[r\i, care ar[tau
nenum[rate victorii ale
for\elor hitleriste, e drept pe
atunci aliate =i cu Armata
Romn[. Deodat[ totul se
schimb[, se inverseaz[ sensul
s[ge\ilor. Unde erau toate
nainte, acum se ntorceau
napoi.
Acolo, la Stalingrad, ntradev[r s-a dat b[t[lia
esen\ial[ din cel de-al Doilea
R[zboi Mondial. La
Stalingrad s-a hot[rt soarta
r[zboiului =i nfrngerea
for\elor hitleriste chiar n
propriul brlog, la Berlin. mi
amintesc imaginile cnd un
soldat sovietic punea
deasupra Reichstagului
steagul ro=u victorios.
Dup[ cum =ti\i, mare=alul
Antonescu a fost crncen
mpotriva evreilor, de aceea
pot s[ spun din toat[ inima c[
cei care =i-au dat via\a la
Stalingrad, =i-au dat via\a =i
pentru soarta evreilor din
Romnia.
Dorin\a mea pentru viitor
este s[ nu mai =tim de victorii
de acest fel, s[ ne str[duim ca
ntre oameni s[ existe
numai pace =i bun[
n\elegere.

2 (244)/2013

70-
C

(),5
2013 .

. .. 70
.
,


:
-

,

,
,,
-
.
,
350 ,(
)
-

( -
,
,

,
).


, 2
,

200 : 17
1942 . 2
1943 .


,

, ,

,
.
.

. ..
,
,
.

-
(
- ).

,

1924

.,


1942 . 1944-.


.

.

. 1986 .

-.--.
,

.


,

:

,

.

. ,
,

,

.

.
,


.
,
,

.,

-
( )


.

1913 .,

, . 1921
. 1923 .


( ).
.
1941 .


. ,

; 1942 .
- 1-

.

-,

.
:: (14 ),
(10 ),
(7 ) (3 ).

,


, 14-

,

.
14 1942 .

,

(


).


,
.
-
(15
1944)

,
,
I
, .

1971

.-


.
70
, 50
,

- .


.


-
,

,
70

ZORILE

Nr. 2 (244)/2013,
(),
1942
. ,
:

- 2 1943 . -

,

,
.,
200

.

. ,
,

.
1943 .,
,
-.,
,
.
,5 2013 .

:
1.
(), .
,

;
2.
(), .
,
;
3.
(), . ,
.
;
4.
(), . ,
.
;
5.
, . ,
;
6.
(),
, .
;
7. ,
., .

;
8. ,
, . ,
.
;
9. , .
, .
;
10. ,
. , .
;
11. , .
, .
;
12.
,
, .
;
13.
,
, .
;
14. ,
, .
;
15. , ..
, .
;
16. ,
, . ,
.
;
17.
, . ,
. ;

,
.

,

.
,
-
- .
,
,

,.
,

,


.

!
,
, ,
,


,
,


.


-:,

- .
!
,

!.

18. ,
.. , .
;
19. ,
,

;
20. , .
, .
;
21. , .
, .
;
22. ,
. ,
,
;
23. ,
.
;
24.
, .
, .

;
25. , .
, .
;
26.
(
), .
;
27. ,
. , .
;
28. , . ,
.
;
29. ,
. , .
;
30. -
(), .
, .
;
31.
,

,

,
,
,
.(
.
.
),
(
.
)
(
.
.
).

2-

70


-

.
,
9- 1945 ,..
,

.


1,5 .
,
(..


).

2500
24 6 ,

-
.
:
1,1 . , 4341
, 2769
.


.
102,0 .
140
,

.
Berty NEUMANN
[t[lia de la
Stalingrad este
considerat[ cea mai
sngeroas[ =i cea mai mare
b[t[lie din istoria omenirii.
Aceasta a marcat nceputul
salv[rii Europei =i, poate, a
ntregului mapamond de robia,
demen\a =i crimele
nazismului.
Cunoscut[ =i sub
denumirea de Marea cotitur[
de la Stalingrad, aceast[
confruntare a ar[tat nc[ o dat[
c[ Rusia va fi ntotdeauna
victorioas[ ntr-un r[zboi de

2- 1943 .

.-
- !.
,
,
33 .
14 ,
.

85 .

.
,

9-


,
20000
.

.

.

,
,

,
,
,
,

.
.
.. 5 1943 . .


.

:


,

, ,

,

13 1942
. 31 1943 .,

2 (244)/2013

.

.
-
.
..
2-
1943 .

MEMORIALUL VOLGA
ap[rare a patriei. Au f[cut
acela=i lucru =i victoriile de la
Poltava, Borodino =i Berezina.
Eroilor de la Stalingrad lea fost ridicat pe Kurganul
Mamaev impun[torul
monument Mama Rusia.
Volga, cel mai lung fluviu
al Europei, a f[urit =i ea un
monument ne=tiut al eroilor
Stalingradului. Timp de 199
de zile, ct au durat luptele
pentru ap[rarea ora=ului, apele


:
, ,
,
VI

.

.

.
, ,


.
.

.(,
, )

, 2 ,9
1945.
: ,
- ,
, ,
, ,
,

.


,


.
,
.


.

,
,

.

!

m[re\ului fluviu rusesc


Mama-Volga au purtat spre
delta ei o parte din sngele,
visele =i speran\ele eroilor

Volgogradului, care n mlul


acesteia au fost primite =i
sedimentate pentru totdeauna.
+i acum, dup[ 70 de ani,

stuful =i papura deltei =i trag


seva din Lutul Sfnt =i
amintesc n adierea vntului
despre eroismul solda\ilor
c[zu\i la datorie.
Totul s-a petrecut n zona
superlativelor: cel mai mare
fluviu =i cea mai mare delt[ a
Europei, lng[ care a avut loc
cea mai sngeroas[ =i mare
b[t[lie.
+i a=a, acest t[rm de ape,
a devenit un minunat
memorial nchinat eroilor de
la Stalingrad, unde cntecul
p[s[relelor =i leag[nul
s[lciilor sunt custozii
sanctuarului natural =i sfnt.

ZORILE

Nr. 2 (244)/2013


n
,

:

!

!,
,
!


,
,
,
70-

.
,.


200 .


1 .
.


. 480 .

32 .
.

2 . .
,


..
..


,
70-
,
, ,
.
,

, ,
,
,
,

..


..,
,
,
,
70-

,
.

Pa=tele n Estul Cre=tin

de a 20-a Adun[ri Generale a


Adun[rii Ortodoxe
Interparlamentare, la finele
lunii iunie 2013.
Premiile disponibile n
cadrul concursului: Premiul I
1200, Premiul II 800,
Premiul III 500, toate
sponsorizate de Adunarea
Ortodox[ Interparlamentar[.
Nu se percepe tax[ de
nscriere n concurs
(fotografiile se primesc ntre 1
februarie =i 1 iunie 2013).
Este foarte important ca
toate fotografiile trimise n
concurs s[ fie opera proprie
a fotografului =i acesta
trebuie s[ de\in[ drepturi de
autor legale asupra lor.
Participan\ii pot trimite cel
mult 7 poze fiecare,
transmise mpreun[ cu titlul =i

dunarea Ortodox[
Interparlamentar[
este un organism
interparlamentar, alc[tuit la
ini\iativa parlamentului elen,
avnd ca \[ri membre:
Albania, Armenia, Belarus,
Bulgaria, Cipru, Cehia,
Estonia, Finlanda, Georgia,
Grecia, Kazahstan, Letonia,
Lituania, Moldova, Polonia,
Romnia, Rusia, Serbia,
Muntenegru, Slovacia,
Ucraina, SUA, Australia,
precum =i \[ri din Asia =i
Africa (mai multe am[nunte www.eiao.org).
n parteneriat cu
OrthPhoto.net, Adunarea
Ortodox[ Interparlamentar[

organizeaz[ n acest an un
concurs foto cu tema Pa=tele
n Estul Cre=tin cu ocazia
celei de-a 20-a anivers[ri a
Adun[rii.
Concursul este organizat
cu scopul de a prezenta
diversitatea =i frumuse\ea
celei mai importante s[rb[tori
din Biserica Ortodox[, n
vederea ilustr[rii m[re\iei
variet[\ii pr[znuirii sale n
diverse culturi ortodoxe. Cele
mai reu=ite fotografii vor fi
inserate ntr-un album. Sunt
c[utate imagini din Postul
Mare, S[pt[mna Mare, Florii,
Pa=te, n[l\are =i Rusalii.
C=tig[torii concursului
vor fi anun\a\i n timpul celei

n
,


,

:

!

!

!
70-


,

,
,


.

,

,
,
, ,
,

.


,
.

2
, 2
. , 2 .
, 26 .
.

,1945
.,


.

cu detaliile autorului (nume,


adres[ =i num[r de telefon) pe
adresa
easter.iao@gmail.com. Juriul
acestui concurs este
interna\ional =i este format din
6 persoane: 4 fotografi

profesioni=ti =i 2 consilieri ai
Adun[rii.
G[si\i mai multe am[nunte
privind concursul pe
http://www.eiao.orthphoto.net/
ru.html#regulations

COMUNICAT
n urma alegerilor care au avut loc n data de 10 august
2012 n cadrul Adun[rii Generale extraordinare a Comunit[\ii
Ru=ilor Lipoveni din Romnia - filiala Jurilovca, jud. Tulcea, a
fost desemnat un nou comitet de conducere, dl Lazarov Ivan
nemaifiind ales n func\ia de pre=edinte =i nici ca membru n
comitet.
Ca urmare a folosirii ilegale de c[tre dl Lazarov Ivan a
=tampilei pe care a avut-o n timpul ct a fost pre=edinte al
CRL- Jurilovca (=tampil[ care a fost anulat[ prin anun\ dat n
presa local[ =i central[, lucru care i-a =i fost comunicat) =i ca
urmare a folosirii n continuare a bunurilor din inventarul
comunit[\ii locale, Comunitatea Central[ s-a adresat spre
solu\ionare organelor abilitate.
(CRLR)

8
Cristina ANORE

uminic[, pe 10
februarie a.c., la
sediul din
Bucure=ti al CRLR, a avut loc
masa rotund[ cu temele
Sfin\ii Trei Ierarhi: Vasile cel
Mare, Grigorie Teologul =i
Ioan Gur[ de Aur,
m[rturisitori ai adev[rului
ntru ap[rarea credin\ei
cre=tine =i Importan\a =i
valoarea credin\ei n
supravie\uirea ru=ilor
lipoveni, credincio=i de rit
vechi. La evenimentul
moderat de directorul adjunct
al CRLR, dl Silviu Feodor, au
participat: pr. prof. univ. dr.
+tefan Buchiu, decan al
Facult[\ii de Teologie din
cadrul Universit[\ii Bucure=ti,
pr. Ioan Bordeanu, paroh al
bisericii ortodoxe de rit vechi
cu hramul n[l\area
Domnului din Bucure=ti, dl
Nicolae Ignat, director
executiv al CRLR, dna
Alexandra Fenoghen,
publicist, scriitor, traduc[tor,
dna conf. dr. Xenia
Crasovschi, pre=edinte al
Asocia\iei Profesorilor de
Limb[ =i Literatur[ Rus[ din
Romnia, dl Constantin
Cre\u, pre=edinte al
Consiliului Romn pentru
Pace, dna Passionaria
Stoicescu, scriitoare, so\ia
primului pre=edinte al CRLR,
Andrei Ivanov, al[turi de al\i
etnici ru=i lipoveni stabili\i n
capital[.
Masa rotund[ a fost
deschis[ de dl Silviu Feodor,
care a salutat prezen\a la
eveniment a invitatului de
onoare, pr. prof. univ. dr.
+tefan Buchiu: Este o mare
onoare pentru noi s[-l avem
al[turi pe p[rintele decan. Lam cunoscut acum 2 ani, cnd
am dat examenul de admitere
la Facultatea de Teologie. n
cabinetul dumnealui am v[zut
o fotografie foarte frumoas[,
n care era mpreun[ cu
Patriarhul Aleksei al II-lea al
Rusiei =i cu un bun prieten al
Comunit[\ii noastre, prof.
Valeri Arkadievici Alekseev,
pre=edintele Funda\iei de
uniune a popoarelor ortodoxe
(
), din
care face parte =i dl deputat
Miron Ignat. P[rintele decan
este cadru universitar din
1990, avnd o impresionant[
list[ de lucr[ri scrise.

2 (244)/2013

Mas[ rotund[ la CRLR

Dumnealui mi-a dezv[luit c[


este un iubitor al culturii =i
limbii ruse, iar acum cteva
luni a f[cut o vizit[ la Sankt
Petersburg, unde a slujit
al[turi de Sanctitatea Sa,
Preafericitul Patriarh Kiril.
Prima tem[ din cadrul
mesei rotunde, Sfin\ii Trei
Ierarhi: Vasile cel Mare,

Pr. Ioan
Bordeanu

Biseric[, a ad[ugat p[rintele


decan.
Sfntul Vasile a fost numit
Bra\ul care lucreaz[, pentru
c[ el a f[cut foarte mult pentru
Biseric[ =i pentru s[raci, a
nfiin\at primele spitale
cre=tine; Sfntul Grigore Mintea care gnde=te,
pentru profunzimea gndirii

P r. prof. univ. dr.


+tefan Buchiu

Grigorie Teologul =i Ioan


Gur[ de Aur, a fost
prezentat[ de p[rintele decan
+tefan Buchiu, care a
men\ionat aspecte din via\a
celor trei sfin\i =i a explicat de
ce sunt s[rb[tori\i mpreun[
(pe 12 februarie n Biserica
Ortodox[ de Rit Vechi), de=i
fiecare sfnt are =i ziua sa
proprie.
Spre sfr=itul secolului al
XI-lea, la Constantinopol se
iscase o mare disput[, legat[
de cei trei ierarhi, oamenii
ntrebndu-se care dintre ei
este mai mare teolog. n anul
1084, ntr-o vedenie, Sfntului
Ioan Mauropos i-au ap[rut cei
trei sfin\i mpreun[ =i i-au
spus: Dup[ cum vezi, noi la
Dumnezeu una suntem =i nici
o vrajb[ nu este ntre noi.
Fiecare din noi, la timpul s[u,
ndemna\i de Duhul Sfnt, am
scris nv[\[turi pentru
mntuirea oamenilor. Cum nea insuflat Duhul Sfnt, a=a am
nv[\at. Nu este ntre noi unul
nti =i altul al doilea ().
mpreuneaz[-ne, dar, f[cndune praznic la cte trei ntr-o
singur[ zi, =i n=tiin\eaz[ cu
aceasta pe cre=tini, c[ noi n
fa\a lui Dumnezeu, una
suntem. S[rb[toarea Sfin\ilor
Trei Ierarhi este o s[rb[toare a
comuniunii, care trebuie s[
fie =i pentru noi un model, un
ndemn la unitate =i n\elegere
pentru credincio=i n

Silviu
Feodor

sale, iar Sfntul Ioan - Gura


care vorbe=te, fiind un orator
foarte bun.
Ei au tr[it n veacul al IVlea, numit =i veacul de aur,
deoarece este secolul n care
biserica cre=tin[ prime=te
libertate prin Sfntul
Constantin cel Mare n anul
313. Cnd s-au mprietenit Sf.
Vasile =i Sf. Grigore, se
spunea c[ sunt un suflet n
dou[ trupuri, aveau o prietenie
foarte strns[, =i nu cuno=teau
dect drumul c[tre biseric[ =i
drumul c[tre =coal[. Tinere\ea
lor a fost foarte moral[, pentru
c[ nu po\i s[ n\elegi Sfnta
Scriptur[ dac[ nu duci o via\[
moral[.
Sf. Vasile a scris Sfnta
Liturghie pe care o s[vr=im
de zece ori pe an, iar Sf.
Grigore a adus o contribu\ie
hot[rtoare la fundamentarea
doctrinei despre Sfnta Treime
prin cele cinci Cuvnt[ri
teologice. Vroia s[ se fac[
monah, nu preot, =i nu pentru
c[ nu era preg[tit pentru asta
ci pentru c[ vedea preo\ia ca
pe ceva foarte nalt, a numit-o
arta artelor =i =tiin\a
=tiin\elor.
Sf. Ioan Gur[ de Aur a tr[it
ntr-o m[n[stire, iar apoi, 2
ani, ntr-o pe=ter[, n care nu a
avut alt[ lectur[ dect Sfnta
Scriptur[. De aceea, n
predicile sale celebre textul
Sfintei Scripturi e ca un ru

care curge. +i chiar dac[ n-ai


fi citit-o vreodat[, dac[ cite=ti
predicile Sf. Ioan, o vei
cunoa=te toat[. Predicile lui
inegalabile au fost hrana
Bisericii Ortodoxe, pentru c[
prin ele i-a ntors pe foarte
mul\i la credin\[.
Dar Sfin\ii Trei Ierarhi
nu au ajuns sfin\i datorit[
tratatelor de teologie pe care
le-au scris, ci datorit[ vie\ii
lor. Sf. Ioan ajunsese Patriarh
al Constantinopolului, dar
postea =i dormea ca un
c[lug[r, nu \inea nimic de
valoare la el. Cnd a fost
foamete n Antiohia, a luat
vasele de aur ale bisericii =i
le-a vndut ca s[ cumpere
gru, s[ dea la oameni s[ nu
moar[ de foame. Cum spunea
Sfntul Apostol Pavel: Cnd
l ai pe Hristos n inim[, faci
totul pentru aproapele t[u,
pentru c[ l vezi pe Hristos n
aproapele t[u, a precizat
p[rintele decan +tefan Buchiu
n finalul prezent[rii sale.
Valori primordiale n via\a
staroverilor

Partea a doua a mesei


rotunde a fost dedicat[
importan\ei =i valorii credin\ei
la ru=ii lipoveni, tem[
prezentat[ de Alexandra
Fenoghen, jurnalist la Radio

Alexandra Fenoghen
Romnia Interna\ional.
Dumneaei a explicat c[ ru=ii
lipoveni =i alte grupuri de
staroveri din lume au reu=it s[=i p[streze identitatea datorit[
religiei, a credin\ei.
Staroverii au fost acuza\i
de ritualism, dar nu barba sau
semnul crucii f[cut cu dou[
degete l fac pe starover ceea
ce este, ci credin\a
nestr[mutat[ n ceea ce ele

simbolizeaz[. Staroverii s-au


refugiat n ritual, trasnd
astfel o grani\[ ntre ei =i
lumea exterioar[, pe care nu o
puteau accepta. Totu=i, din
cauza circumstan\elor mereu
n schimbare, ncercnd s[-=i
p[streze ritualul =i credin\a, ei
nu puteau s[ le urmeze
ntotdeauna neab[tut =i erau
nevoi\i s[ se adapteze n
permanen\[ la noua lume,
mereu n schimbare, a
precizat ea.
Viziunea tradi\ionalist[,
una dintre caracteristicile
principale ale staroverilor,
cuprinde toate sferele vie\ii,
dar este deosebit de puternic[
cnd este vorba de probleme
religioase. Ei =i-au reconstituit
spa\iul sacru la scar[ mai
redus[, =i-au transformat
locuin\a n templu, n spa\iu
marcat de elemente care-i
confer[ sacralitate, prin icoane
=i c[r\i vechi biserice=ti.
Icoanele =i c[r\ile sfinte sunt
valori primordiale n via\a
staroverilor.
Staroverii muncesc mult,
dar =tiu foarte bine limita att
n trud[, ct =i n odihn[.
Conform legii cre=tine,
lucreaz[ =ase zile, iar a =aptea
o dedic[ lui Dumnezeu.
Duminica =i de s[rb[torile
religioase se respect[ cu
stricte\e interdic\ia de a munci
sau de a merge la baia de
aburi.
La mas[ particip[ ntreaga
familie, se m[nnc[ n t[cere,
f[r[ muzic[ =i dansuri. nainte
=i dup[ mas[ se respect[
regulile necesare de
rug[ciune, pentru c[ masa
care ncepe =i se termin[ cu
rug[ciune nu va s[r[ci
niciodat[. Credincio=ii se
nchin[ n fa\a icoanelor, apoi
se a=az[ la mas[.
Alexandra Fenoghen a
vorbit apoi despre rolul
primordial al familiei. n
via\a de zi cu zi =i n snul
familiei se dobndesc
principalele deprinderi
religioase: cntecele,
dragostea pentru citit,
rug[ciunea spus[ mpreun[,
dragostea pentru icoan[,
pentru slujbele frumoase,
pentru folclor. Familia educ[
tn[ra genera\ie n spiritul
idealurilor morale, i
familiarizeaz[ pe copii cu
principiile slujirii Domnului
prin exemplul s[u, utiliznd
un sistem de interdic\ii
=i ng[duin\e care

ZORILE

Nr. 2 (244)/2013

n finalul manifest[rii, dl
Silviu Feodor a nmnat
p[rintelui decan +tefan
Bochiu din partea CRLR o
diplom[, un tablou
reprezentnd crucea starover[
n[l\at[ de Comunitate la
Ghind[re=ti, precum =i o serie
de c[r\i ap[rute la editura
CRLR, n semn de

formeaz[ reprezent[rile
despre normele morale:
respectul pentru vrstnici,
grija pentru cei mai tineri,
ajutorul reciproc, cinstea.
Pentru staroveri =i hainele
au un simbolism sacru,
ritualic. Un cre=tin trebuie s[
poarte haine decente, trupul s[
fie acoperit, f[r[ a fi
mpopo\onat. Orice credincios
ortodox de rit vechi are la gt
o cruciuli\[ pe care o prime=te
la botez =i de care nu se
desparte niciodat[ =i un bru
care mparte trupul n dou[
jum[t[\i: cea pur[, a inimii, a
sufletului =i cea impur[, a
necesit[\ilor fiziologice.
Raderea b[rbii era
considerat[ un mare p[cat, o
erezie, deoarece era v[zut[ ca
o batjocorire a chipului lui
Dumnezeu, dup[ care fusese
f[cut omul, nemul\umire fa\[
de nf[\i=area care I-a dat-o
omului, dorin\a de a-L corecta
pe Dumnezeu. Cu timpul,
barba a devenit un adev[rat
simbol al credinciosului
ortodox de rit vechi. +i ast[zi
ei poart[ barb[, dar n special
b[trnii.
Alexandra Fenoghen =i-a
terminat expunerea printr-o
caracterizare deosebit[ despre
ce nseamn[ s[ fii starover
f[cut[ de cineva din afara
comunit[\ii: Staroverii sunt
altfel de oameni, pentru ei
credin\a nu este un simplu
ritual, o simpl[ rug[ciune sau
plimbare la biseric[. Credin\a
reprezint[ un mod de a tr[i,
starea de fapt a sufletului.
Toate gndurile =i faptele
converg c[tre credin\a n
Dumnezeu. Mai bine spus,
toate acestea reies din
credin\a lor, ntreaga lor
existen\[ este dominat[ de
credin\[. Ei au o concep\ie cu
totul diferit[, o scar[ a
valorilor morale =i spirituale
cu totul aparte. Ei percep
via\a din perspectiva credin\ei
=i nu altfel. La ei nu e posibil
s[ mergi la culcare f[r[ s[

cite=ti rug[ciunile de sear[.


Nu po\i s[ ie=i din cas[ =tiind
c[ nu \i-ai terminat ritualul de
diminea\[, ceea ce presupune
un ceas mai pu\in de somn.
Tocmai de asta spun c[ a fi,
adic[ a fi =i nu a te prezenta
drept un starover, e o
adev[rat[ virtute. Iar ca s[ te
compor\i =i s[ gnde=ti
precum staroverii ntr-o lume
ca a noastr[, att de ostil[,
cred c[ este enorm de greu.
P[rintele Ioan a m[rturisit
c[ i-a f[cut pl[cere s[ asculte
expunerea despre importan\a
credin\ei la ru=ii lipoveni, dar,
din p[cate, n ultimul timp se
observ[ un fenomen accentuat
de ndep[rtare de tradi\ii =i =ia manifestat ngrijorarea c[ n
viitorul apropiat unele dintre
acestea nu vor r[mne dect
istorie, despre care vom citi =i
ne vom aminti c[ a fost a=a
odat[: Observ[m cu to\ii cum
se pierde spiritulitatea.
nainte, asta se ntmpla
ndeosebi n ora=e, unde
staroverii tr[iau nconjura\i
de alte confesiuni, alt[ limb[,
dar acum acela=i fenomen l
ntlnim =i n satele noastre,
chiar =i n comunit[\ile mari
de ru=i lipoveni. Lumea se
ndep[rteaz[ de biseric[, se
dezobi=nuie=te s[ mearg[ la
slujbe, =i uit[ limba matern[.
Mul\i vin la biseric[ doar din
obi=nuin\[, pentru c[ i-a
trimis bunica sau mama sau
pentru c[ =tiu c[ n ziua aia se
sfin\e=te apa sau strugurii etc.
Iau apa sfin\it[ =i i mai vezi
la biseric[ abia de Pa=te sau
Cr[ciun.
Sarcina noastr[
principal[, nu doar e
preo\ilor, dar =i a p[rin\ilor,
este s[ nu permitem ca
obiceiurile noastre s[ r[mn[
doar o pagin[ de istorie.
Trebuie s[ p[str[m ce am
primit de la p[rin\ii no=tri =i
s[ transmitem genera\iilor
urm[toare, a concluzionat
p[rintele paroh al bisericii
starovere din Bucure=ti.

9
recuno=tin\[ pentru
participarea la masa rotund[.
Ac\iunea s-a ncheiat cu un
paragraf din Omiliile Sfntului
Ioan Gur[ de Aur despre
familie, =i un citat din Sfntul
Apostol Pavel, n care pot fi
reg[site similitudini cu soarta
staroverilor, c[rora le-a dat
citire dl Silviu Feodor: n

toate p[timind necaz, dar


nefiind strivi\i; lipsi\i fiind,
dar nu dezn[d[jnui\i;
Prigoni\i fiind, dar nu
p[r[si\i; dobor\i, dar nu
nimici\i; Purtnd totdeauna n
trup omorrea lui Isus, pentru
ca =i via\a lui Isus s[ se arate
n trupurile lor (II
Corinteni IV, 8-10).

CONSILIUL DIRECTOR AL CRLR

embrii
Consiliului
Director al
CRLR s-au reunit pe 2
februarie 2013 la sediul
comunit[\ii centrale din
Bucure=ti, dezb[tnd
urm[toarele puncte pe
ordinea de zi: Informare
asupra activit[\ii desf[=urate
de Comunitate n perioada de
dup[ Conferin\a CRLR =i
pn[ n prezent, Raportul
privind rezultatele alegerilor
parlamentare din 9
decembrie anul trecut, Planul
de ac\iuni culturale =i lista de
investi\ii pe anul n curs
Dintre hot[rrile adoptate
amintim:
n Membrii Comisiei de
investi\ii =i dot[ri a CRLR
(Ivan Ignat, Vasile Ivan,
Ampleev Andrian, Eftei
Damian) =i ai Comisiei de
cultur[ =i nv[\[mnt a CRLR
(Dolghin Vasile, Jipa
Rubanov Fedosia, Ivanov
Ioachim) urmeaz[ s[
consulte pre=edin\ii filialelor
locale =i s[ aprobe solicit[rile
acestora pentru anul n curs
pe baza criteriilor stabilite de
c[tre membrii comisiilor
(centralizatorul solicit[rilor
de ac\iuni =i investi\ii urmnd
a fi transmis Comunit[\ii
centrale pn[ pe 15 martie
2013). Reamintim c[ membrii
Consiliului au fost desemna\i
n cadrul CD s[ r[spund[ de
filialele din teritoriu ale
CRLR, dup[ cum urmeaz[:

- Dolghin Vasile:
Babadag, Sulina, Sfi=tovca,
Periprava, Sarichioi;
- Ivan Ignat: Slava Rus[,
Slava Cerchez[, Jurilovca;
- Vasile Ivan: Carcaliu,
Bucure=ti;
- Radion Palaghia:
Clim[u\i, F[lticeni, Gura
Humorului, Lipoveni,
Manolea, R[d[u\i, Suceava;
- Gafon Iulian: Boto=ani,
Trgu Frumos, Focuri,
Plopana-Bac[u;

unanimitate de voturi s[ fie


organizat[ Conferin\a
Na\ional[ a Reprezentan\ilor
CRLR n data de 16 iunie
2013, la Tulcea.
n n =edin\a Consiliului
Director din luna martie 2013,
Asocia\ia Tinerilor Ru=i
Lipoveni din Romnia
(ATRLR) va trebui s[ prezinte
un raport analitic asupra
activit[\ii asocia\iei de tineret
=i un program de activit[\i
pentru anul n curs.
n Conform statutului
CRLR, dl deputat Miron
Ignat a propus consilierilor,
care au fost de acord ca,
ncepnd cu data de 4
februarie 2013, noul director
executiv al CRLR s[ fie dl
Nicolae IGNAT, membru al
comunit[\ii ru=ilor lipoveni
din Constan\a.
Dl Nicolae Ignat a
absolvit Institutul Politehnic

Dl Nicolae Ignat
- Ivanov Ioachim:
Roman, Ia=i, Piatra Neam\,
Br[te=ti, Lespezi;
- Ampleev Andrian:
Tulcea, Mahmudia, Mila 23;
- Eftei Damian:
Ghind[re=ti, Bordu=ani;
- Platon Luchian:
Constan\a, N[vodari, 2 Mai,
Mangalia;
- Jipa Rubanov Fedosia:
Gala\i, Br[ila.
n n cadrul =edin\ei din 2
februarie s-a hot[rt n

din Ia=i, Facultatea de


Mecanic[ n anul 1973,
specialitatea inginer mecanic
proiectant.
n perioada 1992-1996 a
fost inginer mecanic la
Combinatul Metalurgic
GOKOR din Ucraina, iar
ntre 1997 =i 1998 - inginer
la +antierul de Construc\ii
ARCOM n Maloiaroslave\
din Rusia. La pensie a ie=it n
anul 2009 de la +antierul
Naval din Constan\a.
(S.M.)


10
Odiseea postum a familiei Cantemir* (II)
Leonte IVANOV
CTITORI DE BISERICI,
NTEMEIETORI DE SATE

n 1711, la scurt timp


dup deznodmntul
nefericit al Btliei de
la Stnileti, fostul domn al
Moldovei, devenit fugar n
Rusia, ntemeiaz n gubernia
rus Orlov o mic aezare,
Dmitrievka, actualmente
oraul Dmitrovsk. Aici va
nla Dimitrie Cantemir
biserica cu hramul Sf. Mare
Mucenic Dimitrie din Solun,
ce dinuie i astzi, i tot aici
va construi un conac,
monument al arhitecturii din
sec. XVIII, din care mai pot fi
admirate poarta de intrare, o
parte din zidul de mprejmuire
i turnurile. Imensul parc din
incinta domeniului este, la
rndul su, monument al artei
decorative din secolul
Luminilor.
Dar, cele mai
semnificative semne ale
trecerii Cantemiretilor prin
Rusia se gsesc la Mnstirea
greceasc Sf. Nicolae din
Moscova, cu care se nvecina
domeniul de la Ciornaia
Griaz al principelui Dimitrie.
Atestat documentar n 1390,
mnstirea va deveni, sub Ivan
cel Groaznic, locul de refugiu
i de rugciune al
oficialitilor i clugrilor
elini (muli dintre ei de la
Muntele Athos) de aici i
atributul de greceasc i,
totodat, centrul unei colonii
nu tocmai numeroase de greci
stabilii ori n tranzit prin
vechea capital a Rusiei1.
n amintirea soiei sale
Cassandra, domnitorul
refugiat va ncepe, n 1713,
construcia unei biserici, cu
hramul Adormirea Maicii
Domnului, n incinta
mnstirii. Dar cum prioritatea
n construcii o avea Sankt
Petersburgul, iar criza de
meteri se fcea simit,
lcaul va fi terminat n 1724,
la un an dup moartea celui
ce-l ctitorise. Din fondurile
aceleiai familii, dup
incendiul devastator din
17372, mnstirea va fi
reconstruit, iar n 1770,
prinul Matei va nla aici
biserica cu hramul Sfinii
Constantin i Elena.
O semnificaie aparte n
viaa Cantemiretilor a avut-o

domeniul de la Ciornaia
Griaz3, druit lui Cantemir de
ctre Petru I, n 17124. Aici,
domnul moldav va ridica o
biseric din piatr, cu o
singur cupol, cu hramul
Icoana Maicii Domnului
Izvorul Tmduirii, i tot
aici va construi un palat din
lemn, n stil chinezesc, a crui
descriere o datorm lui
Leonid Maikov5, pe marginea
nsemnrilor din jurnalul lui
Bergoltz.
Ciornaia Griaz era locul
preferat de creaie i, prin
pitorescul zonei, de reculegere
al crturarului romn. n 1775,
n timpul unui pelerinaj pe la
mnstirile din preajma
Moscovei, Ekaterina II a fost
cucerit de frumuseea
peisajului i s-a hotrt pe loc
s achiziioneze domeniul, de
la un btrn de peste
aptezeci de ani, pe care nu-l
interesau ctui de puin nici
lacurile [din zon], nici
pdurile, nici peisajele
ncnttoare. Btrnul pe
care-l descrie mprteasa ntro scrisoare ctre Friedrich
Melchior Grimm era ultimul
dintre Cantemireti, prinul
erban6. Printr-un ucaz al
Senatului din 14 august 1775,
fostul domeniu Ciornaia
Griaz devine reedin a
suveranei Rusiei i va purta
numele arino.
Dorind s evite
deertciunea traiului n
capital i, n acelai timp,
fiind legat prin promisiunea
fcut fratelui ei de a nu se
clugri, Maria Cantemir a
cumprat n 1745 moia
Ulitkino, unde dorea s
triasc n singurtate i unde,

Maria Cantemir
prin sprijinul ei financiar, va fi
nlat o biseric cu hramul
Sf. Maria Magdalena. Este,
din cte cunoatem, ultima
dintre ctitoriile acestei
familii7.

SCRIU DIN DATORIA MEA


DE CETEAN

rind o bun parte


din scurta sa via n
afara Rusiei, prinul
Antioh Cantemir n-a putut
nici s ntemeieze sate, nici s
ctitoreasc biserici. A visat din
adolescen s plece la studii
n strintate, s-i
desvreasc instrucia n
Occident, pentru ca apoi s-i
pun cunotinele n slujba
Rusiei, eventual ca preedinte
al Academiei de tiine din
Petersburg. n parte, visul i s-a
mplinit, prin numirea sa,
ncepnd cu 1732, n funcia
de trimis al Rusiei pe lng
Palatul Saint James, Marea
Britanie, iar mai apoi, n cea
de ministru plenipoteniar la
Versailles, Frana. n clipele
de rgaz, cnd nu-l presau
obligaiile de serviciu, se
consacra studiului,
preocuprilor literare, stabilirii
de relaii cu cei mai de seam
intelectuali ai epocii8.
Considerat unul din
precursorii literaturii ruse
moderne, prinul Antioh a
dorit s schimbe lumea prin
cuvnt i, de aceea, s-a folosit
nc de la nceput de
instrumentele satirei, specie ce
ine, de regul, de maturitatea
perioadei de creaie, pentru ai exprima mai bine ideile i
pentru a corija relele
deprinderi ale semenilor si. A
fost primul dintre scriitorii
rui care a mpletit poezia cu
viaa, mai exact, i-a extras
materialul pentru satire din
realitatea de zi cu zi a
societii, a recurs la limbajul
colocvial i, n acelai timp, sa ferit s in predici, a
dovedit o bun cunoatere a
mentalitii poporului care l-a
adoptat, o perfect stpnire a
graiului acestuia i un acut
sim de observaie.
n cultura rii respective,
a fost primul care a scris
fabule, primul care a folosit
versul liber, primul care a
conferit scrisorilor i
rapoartelor diplomatice virtui
literare. Prin traducerea crii
lui Fontenelle, Entretiens sur
la pluralit des mondes/
Convorbiri despre pluralitatea
lumilor, a contribuit
substanial la cristalizarea
limbajului tiinific rusesc, ia nsoit textele cu numeroase
note de subsol, spre a se face

2 (244)/2013
ct mai bine neles, a
promovat principiile
iluministe, ideea
autoperfecionrii prin
educaie i a considerat
raiunea drept msur a tuturor
lucrurilor.
Ca diplomat, serviciile
aduse de prinul Antioh
imperiului sunt uriae.
Informaiile prompte i utile
pe care le-a oferit Curii
petersburgheze, capacitatea de
a intui viitoarele distribuii de
fore la nivel european, de a
ntrezri viitorii aliai sau
dumani, capacitatea de a
sesiza falsitatea, lipsa de
sinceritate a nalilor demnitari
cu care, prin natura
serviciului, intra n contact,
justeea concluziilor trase sunt
doar cteva din calitile sale.
Din nefericire, i activitatea
literar, i cariera diplomatic
i-au fost frnte de moartea
timpurie, survenit la doar 36
de ani.
Am fi tentai s credem c
Rusia s-a mndrit cu un
asemenea om, c l-a cinstit cu
onoruri i i-a rspltit
abnegaia, inteligena,
cunotinele. Dac-i
parcurgem corespondena, ne
putem face o idee despre irul
de umiline la care a fost
supus, n anii de serviciu, de
cei ce stpneau autoritar
destinele ruilor, despre
srcia n care a fost nevoit s
triasc, despre ntrzierea cu
care i erau onorate cererile,
salariul, despre ostilitatea
vdit fa de el a mprtesei
Elizaveta Petrovna, fiica
arului ale crui idei prinul
Antioh le-a promovat
continuu.
Norocul nu i-a surs nici
ca scriitor. Pentru un mnuitor
al condeiului, nu exist
bucurie mai mare dect s-i
vad opera rspndit n lume,
citit, numai c, de aceast
bucurie, prinul Antioh n-a
avut parte. Vreme de 14 ani a
tot ncercat s-i publice
satirele, pe care le considera
segmentul cel mai important
al creaiei sale artistice, ns,
cu toat strduina, n-a reuit.
Va face o ultim ncercare, n
1743, n ajunul morii,
trimindu-i-le prinului
Voronov, cu rugmintea de a
le sprijini editarea la
Academia petersburghez, iar,
dac acest lucru nu va fi
posibil, s-i permit
prietenului su, Nikita
Trubekoi, s le copie, pentru
ca mcar sub aceast form s
ajung la destinatari9.

Antioh Cantemir
Cu excepia Simfoniei la
Psaltire i a traducerii crii
lui Fontenelle10, tot ceea ce a
scris Antioh va aprea postum.
Academia i va tipri, n 1744,
Scrisoarea lui Hariton
Makentin11 ctre un prieten
despre compunerea versurilor
ruseti i traducerea primelor
zece Epistole ale lui Horaiu,
uitnd, firete, s specifice
numele autorului pe copert.
n 1851, semnalm o nou
ncercare de a tipri satirelor
cantemiriene, ns reacia
cenzurii a fost prompt, s-a
menionat faptul c sunt pline
de sarcasm la adresa
Bisericii i au fost supuse, n
cele din urm, vigilenei
arului. Rspunsul acestuia ne
scutete de comentarii: dup
prerea mea, tiprirea
scrierilor lui Cantemir n-ar
aduce niciun folos, sub niciun
aspect12. Au trebuit s
treac 18 ani, s moar
Elizaveta Petrovna, s
slbeasc cenzura i
vigilena Bisericii, pentru ca,
n 1862, ele s vad, n sfrit,
lumina tiparului, n limba n
care au fost redactate. Singura
ediie ampl, tiinific, n
dou volume, din opera
prinului a fost publicat n
anii 18671868, sub ngrijirea
lui A. Efremov i V.
Stoiunin13. Cuprindea creaia
poetic, traducerile, o parte
din scrisorile oficiale, dar lsa
pe dinafar scrisorile
particulare, corespondena
diplomatic, precum i alte
texte semnate de Cantemir.
Dac adugm la toate acestea
faptul c o parte din
manuscrise s-a pierdut14, c o
secven important a
corespondenei sale
particulare i diplomatice a
rmas n arhive, c abia la
sfritul sec. XIX au aprut
primele biografii avizate ale
autorului, nelegem
nedreptatea care i s-a fcut
prinului ca scriitor, n cele trei
secole care s-au scurs
de la moartea sa15.

ZORILE

Nr. 2 (244)/2013

*Aceast lucrare a fost realizat n cadrul


proiectului Valorificarea identitilor culturale n
procesele globale, cofinanat de Uniunea European i
Guvernul Romniei din Fondul Social European, prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, contractul de finanare
nr. POSDRU/89/1.5/S/59758.
NOTE
1
Mnstirea deinea o tiparni i o impresionant
bibliotec de carte religioas, de volumele creia s-a
folosit crturarul moldav.
2
S-a pstrat astfel pn la sfritul sec. XIX.
3
Devenit ulterior arino.
4
n satele din jur, ce aparineau de asemenea
principelui Dimitrie, s-au stabilit cei aproximativ ase
sute de boieri cu familiile lor, care i-au rmas
credincioi fostului domn.
5
Leonid Maikov, Prinesa Cantemir, partea I, n
vol. Prinesa Cantemir. Portret de epoc i
coresponden inedit, Iai, 2005. Kammerjunkerul
Bergoltz vizitase domeniul de la Ciornaia Griaz n
1722. Aici era o locuin fcut dup vechea mod
ruseasc, scrie Bergoltz, din lemn, cu un singur etaj,
cu acoperi dublu, cu pasaje de jur mprejurul cldirii
i cu multe turnulee cu vedere spre cele patru zri. Cu
o singur excepie, camerele erau joase i mici, iar
ferestrele mrunte. Dormitorul prinului se afla
deasupra tuturor, ntr-unul din turnuri, de acolo se
desfura o privelite minunat.
6
Preul cerut de erban Cantemir a fost de 20 000
de ruble, ns mprteasa, vrjit de noul Rai, i-a
oferit cu 5 000 de ruble mai mult.
7
S mai consemnm faptul c Mariei Cantemir i
datorm o extrem de interesant coresponden purtat
cu fratele ei Antioh, pe perioada ct acesta a stat n
strintate, coresponden ce acoper multe pete albe
din biografia familiei, din anii de dup dispariia
principelui Dimitrie. De asemenea, istoria medicinii din
Rusia menioneaz numele Ekaterinei Smaragda
Golina, fiica din a doua cstorie a lui Dimitrie
Cantemir, printre susintorii colii de obstetric din
aceast ar. Dup ce a cucerit nalta societate parizian
ca solist i interpret la clavecin, neputnd s aib
copii, a lsat prin testament sume importante pentru
dezvoltarea obstetricii n aceast ar i pentru formarea
de specialiti rui n domeniu, la Universitatea Sorbona.
8
Spre exemplu, Montesquieu, Maupertuis, Voltaire,
Ottavio Guasco, Horace Walpole.
9
Ele vor aprea dup moartea autorului, pentru
ntia oar la Londra, n 1749, ntr-o versiune n limba
francez (n proz), realizat de prietenul su, abatele
Guasco. A se vedea vol. I din Arhiva prinului Voronov.
10
Reacia Bisericii la apariia acestei traduceri a
fost deosebit de prompt: a fost considerat un atentat
la Ortodoxie.
11
Firete, anagrama numelui autorului.
12
Apud F.I. Priima, Antioh Dmitrievici Kantemir.
Studiu introductiv la volumul A.. ,
/ Versuri, ,
1956. Ne-am ghidat, n schiarea decepiilor de literat
ale prinului Antioh, dup datele oferite de studiul
acestui autor.
13
, ,
(Opere, scrisori i traduceri
alese), tt. I II, -, 1867 - 1868 .
14
Spre exemplu, manuscrisul versiunii n rus a
crii lui Francesco Algarotti, Newtonianismul pentru
doamne.
15
Unul din manuscrisele considerate pierdute ale
prinului Antioh, Dicionarul ruso-francez, redactat n
perioada european a vieii sale, a fost descoperit de
curnd i publicat n 2004, n dou volume. Dicionarul
cuprinde peste 47000 de cuvinte i prezint un deosebit
interes pentru lexicologi i istorici.

11

RU+II LIPOVENI N FOTOGRAFII VECHI

entru acest num[r al publica\iei ZORILE,


pentru rubrica Ru=ii lipoveni n fotografii
vechi, am primit 3 poze din arhiva familiei de
la Anca Rogna din Clim[u\i, jude\ul Suceava, fotografiile
fiind nso\ite de textele explicative.
Mul\umim Ancu\ei Rogna pentru colaborarea cu
redac\ia Zorile.

A=tept[m s[ ne transmite\i n format electronic


fotografii vechi, din arhivele dumneavoastr[ n vederea
public[rii lor n ZORILE. Specifica\i din ce an sunt
fotografiile, n arhiva cui se afl[, numele celor din
fotografie (n cazul n care se cunoa=te acest lucru).
Suntem interesa\i de fotografii n care s[ apar[ portul
popular, obiceiurile, ocupa\iile ru=ilor lipoveni
(S.M.)

Toamna anului 1934, la casa parohial[ de la Biserica alb[ Sf. Nicolae din Clim[u\i. Preotul Ahapov Iosif =i so\ia acestuia, Ana, mpreun[ cu o
parte din familie: fiica cea mare a preotului, Pelaghia Savin (dup[ numele so\ului, Sava Savin) cu cei 5 copii: Afanasie, Andronic, Maria, +tefania,
Pavel. Al[turi - fiica cea mic[ a preotului, Vassa Semenov, mpreun[ cu so\ul Pavel =i unica lor fiic[ - Tatiana. Preotul avea 4 copii: Serghei, Pelaghia,
Anna =i Vassa. In poz[ se reg[sesc =i b[ie\ii Ioan =i Paul ai celeilalte fete a preotului, Petrov Anna (dup[ numele so\ului, Petrov Dumitrie). B[rbatul n
vrst[ din spatele preotului, probabil un ajutor din clirosul bisericii.

Anul 1921. Fiul preotului Ahapov Iosif, Serghei, =i


fiicele - Pelaghia, Anna =i Vassa. Cei 4 copii ai preotului
au studiat la Cern[u\i (Ucraina), Anna =i Vassa vorbeau
fluent 3 limbi: rusa, germana =i romna. To\i 4 au tr[it n
Clim[u\i.

Anul 1937. Familia Petrov, Dimitrie =i Anna (fiica


preotului Ahapov Iosif), au avut 3 copii: Ioan, Paul =i
Eudochia. B[ie\ii au urmat studiile la Bucure=ti, unul fiind
apoi profesor, iar cel[lalt avansat n grad de maior
(schimbndu-=i numele n Petrescu Paul). Fiica Eudochia
este nc[ n via\[ =i locuie=te n Clim[u\i.

12

2 (244)/2013

<Desenam =i pe caietele colegilor mei> - Claudia Osip

n calitate de pre=edinte al
Asocia\iei tinerilor ru=i
lipoveni din localitatea
Ghind[re=ti, am avut ocazia
de-a lungul timpului s[ cunosc
foarte mul\i tineri deosebi\i,
cu care am legat ulterior
prietenii frumoase =i trainice.
Inteligen\i =i talenta\i, ei
tr[iesc al[turi de noi de foarte
multe ori f[r[ ca cei din jur s[=i dea seama de calit[\ile
deosebite pe care le posed[. O
astfel de tn[r[ este =i
Claudia Osip, din comuna
Ghind[re=ti, jude\ul
Constan\a, al c[rei talent se
transpune pe foaia alb[ de

n anii ce au urmat, m-a


apropiat =i mai mult de desen.
Dar n acea perioad[, la fel ca
pentru majoritatea copiilor,
desenul reprezenta o joac[!
- Cum reac\ionau colegii =i
profesorii la desenele tale?
- Pe m[sur[ ce am nceput s[
desenez din ce n ce mai mult,
perfec\ionndu-m[, desenele
mele erau apreciate de toat[
lumea care le vedea. Nu doar
profesorul de desen, dar si al\i
profesori, ct =i colegi,
r[mneau pl[cut impresiona\i
la vederea lor. M[ sprijineau
cu to\ii =i m[ motivau s[
continui. Cei care m-au

desen. Desenele sale


nfrumuse\eaz[ cu siguran\[
casa posesorului lor =i aduc
bucurie celor care devin,
involuntar de cele mai multe
ori, modelele Claudiei.
Permite\i-mi, a=adar, s[ v[ fac
cunostin\[ cu aceast[ tn[r[ de
valoare a comunit[\ii locale
din Ghind[re=ti ntr-un
interviu n care ne vorbe=te
despre ce reprezint[ pentru ea
desenul.

sprijinit cel mai mult au fost


dna dirigint[ Rodica
Gheorghe =i dl director al
+colii gimnaziale S.A.
Esenin din comuna
Ghind[re=ti, Adrian |acu,
c[rora le mul\umesc =i pe
aceast[ cale. n pauze,
desenam pe foile din spatele
caietelor, neexistnd vreun
caiet de-al meu care s[ nu aib[
cte ceva desenat pe el.
Binen\eles c[ desenam =i pe
caietele colegilor mei, care mi
cereau fie un portret sau o
caricatur[, fie ceva care s[ le
r[mn[ amintire dup[
terminarea =colii generale.
- n momentul n care ai
absolvit =coala general[, \i-ai
dorit s[ continui studiile la
un liceu de art[?
- Binen\eles! To\i profesorii
m[ sf[tuiau s[ urmez un astfel
de liceu. Din p[cate, din
motive personale, acest lucru
nu s-a putut ntmpla. n acest
moment sunt eleva liceului
teoretic Ioan Cotovu din
ora=ul Hr=ova, jud.
Constan\a, profil filologie,
ns[ pasiunea pentru desen nu
s-a stins. Cnd am ajuns la

- Cnd ai realizat prima oar[


c[ desenul este pentru tine
mai mult dect un obiect de
studiu la =coal[?
- Desenez nc[ din gr[dini\[,
ns[ n clasa I am realizat c[
pot mai mult. Binen\eles,
pentru aceasta am avut nevoie
=i de un imbold. La doar 7 ani,
cnd la ora de desen doamna
nv[\[toare ne-a pus s[
desen[m copii jucndu-se n
gr[din[, am ncercat s[
ndeplinesc sarcina ct mai
bine. Aprecierea doamnei
nv[\[toare, c[ cel mai reu=it
desen, n care copiii ar[tau cel
mai bine defini\i, mi
apar\inea, a fost imboldul care

liceu, am continuat s[
desenez, am nceput s[ fac
portretele colegilor de clas[ =i
de liceu, portrete care sunt cu
mult mai reu=ite fa\[ de cele
pe care le f[ceam n =coala
general[. Liceul mi-a deschis
perspectivele =i nu a nsemnat
o stagnare. Am ntlnit copii
cu aceea=i pasiune, lucru care
m-a ajutat foarte mult.
Schimb[m p[reri, ne
consult[m, ne apreciem
lucr[rile =i continu[m s[
desen[m, fiecare desen
reprezentnd un pas nainte,
un desen mai reu=it dect
precedentul.
- Familia este un aspect
important n via\a fiec[ruia
dintre noi. Din acest punct de
vedere, cum e=ti sprijinit[ n
dezvoltarea talentului tu?
- P[rin\i mei sunt oameni
extraordinari. M[ iubesc =i m[
sprijin[ foarte mult n ceea ce
fac, la fel ca =i sora mea mai
mare, Larisa, care m[ ajut[
cum poate ea mai bine.
Binen\eles c[ to\i cei din
familie, bunicii =i alte rude
apropiate, apreciaz[ ceea ce
fac =i de multe ori m[ laud[ cu
orice prilej, uneori chiar =i
ntlnindu-ne pe strad[. n
ceea ce i prive=te pe p[rin\ii
mei, ei se ntreab[ de la cine
am mo=tenit talentul, deoarece
nimeni din familie nu a avut
nclina\ii spre desen. n spirit
de glum[, binen\eles! Eu i
mul\umesc lui Dumnezeu c[
mi-a d[ruit acest talent
minunat! Le mul\umesc =i
p[rin\ilor mei pentru faptul c[
m[ sprijin[ tot timpul =i mi
cump[r[ materialele de care
am nevoie pentru a desena sau
picta.
- Cum ajunge o coal[ alb[ de
desen s[ prind[ via\[ sub
creionul sau pensula ta?
Poveste=te-ne, te rog, despre
cum desenezi, cum \i alegi
modelele sau ce anume te
inspir[.
- A= ncepe prin a men\iona c[
nu am nicio problem[ dac[
desenez cu creionul sau pictez
n acuarel[. Dimpotriva, mi
face pl[cere s[ lucrez cu
amndou[. n ceea ce prive=te
desenele, de regul[ pe coal[
ajunge ceea ce simt n acel
moment, cnd lucrez acel
portret sau peisaj. Poate fi =i o
reproducere a operelor unor

arti=ti, caz n care asimilez o


parte din tehnica lor,
mbun[t[\indu-mi astfel
propriile crea\ii. n ceea ce
prive=te modelele pe care le
folosesc, a=a cum am mai
spus, sunt colegi, prieteni,
cuno=tin\e apropiate, care mi
ofer[ o fotografie pe care o
folosesc pentru a face
portretele, portrete n care mai
adaug =i un strop de
imagina\ie. Astfel m[ asigur
c[ totul este complet. Reac\ia

este ntotdeauna aceea=i, =i


anume c[ r[mn pl[cut
impresiona\i, lucru care pentru
mine semnific[ =i conteaz[
foarte mult!
- Claudia, \i mul\umesc
foarte mult pentru timpul pe
care mi l-ai acordat. Permitemi s[ \i urez mult succes n
ceea ce faci =i s[ te felicit
pentru talentul t[u care este
unul deosebit.
- Mul\umesc!
Valentin FILAT

ZORILE

Nr. 2 (244)/2013

13

UN OASPETE DE VAZ{ LA CRLR-R{D{U|I


Vassa ERASTOV

n ultimul numr al
Zorilor pe anul 2012
citeam un articol care
surprindea perigrinrile unui
rus autentic prin Gura
Humorului, judeul Suceava,
n vederea ntlnirii ruilor
lipoveni din Romnia. Gndul
a zburat instantaneu spre
ndeprtata Maic Rusia att
de apropiat sufletului nostru,
dar aproape de neatins cu
piciorul pn nu demult. in
minte c, odinioar, doar
puini lipoveni puteau vizita
ori primi rudele din patriamam, hiul ntortocheat al
hrtiilor i aprobrilor, pe
lng preul ridicat al
transportului erau bariere
aproape de netrecut. i iat c
acum, cu toat deschiderea i
simplificarea formalitilor,
puini rui lipoveni se
ncumet s plece ntr-o astfel
de cltorie.
Vestea ntlnirii unei
persoane ce vine din ara ce o
purtm n suflet, graie
amintirilor transmise de
naintai, strnete vii emoii
n fiecare dintre noi. Iat c,
acel tnr misterios care a
vizitat minuscula comunitate
de lipoveni din Gura
Humorului i-a anunat
prezena i la Rdui pe 18
februarie a.c. Andrei
Neboikov, un excelent
profesionist al unui consoriu
internaional, ajunge pentru a
doua oar n Bucovina i vrea
s se ntlneasc cu
credincioii de rit vechi din
zon i, cu sprijinul redaciei
Zorile, reuete s ia

legtura cu dna Alexandrina


Coca, preedinta CRLRRdui. Pregtirile febrile se
fac n prip, prinii i copiii
se ntrec n sugestii privind
organizarea unei seri de
excepie.
Fiecare participant, caut
n lada de zestre, iar mamele
precum i bunicile i scot
mcar o parte din strvechile
costume. Din pcate, nu s-au
pstrat n ntregime straiele ce
ne reprezint ca etnie, dar
vechile baticuri din estura
fin de ln sau mtase i
vestitele sborniki au
mpodobit chipurile
zmbitoare ale femeilor
prezente. Fustele largi i lungi
pn la clcie, mrginite de
panglici i ciucuri, brul
mpletit ce ncinge mijlocul
subire ca de viespe i batistele
albe, brodate cu migal au
completat gtelile tinerelor
neveste. Brbaii i-au
mbrcat rubaka lung,
ncins cu brul strvechi, pe
care o poart de obicei doar la
biseric, i l-au ateptat pe
distinsul oaspete sporovind n
surdin.
Grupul artistic
Bukovinskye roz s-a
ntrunit pentru ultimele
repetiii cu o or nainte de
vizita stabilit. Mcar cei
tineri au costumul complet n
Rdui, confecionat dup
croiala tradiional!
Legturi de suflet
n sfrit i face apariia i
invitatul de onoare care a fost
ntmpinat cu pine i sare.
Vizibil emoionat de primirea

Andrei Neboikov

fcut, se prezint i i
exprim sperana de a regsi
legturile de suflet ce i trag
seva de secole din rdcinile
comune: credina cretinilor
ortodoci de rit vechi.
Prezentrile fiind fcute,
doamna director d semnalul
de ncepere a spectacolului
pregtit de tinerii artiti.
Privirile spectatorilor i
ndeosebi ale oaspetelui se
umezesc de lacrimi de bucurie
urmrind cntecele, dansurile
interpretate de elevi.
A urmat apoi o or de
discuii privind componena,
tradiiile laice i religioase,
ocupaiile ruilor lipoveni din
zon. Andrei s-a artat
interesat de istoria
comunitii. Astfel, i-au fost
prezentate satele din judeul
Suceava n care locuiesc n
exclusivitate lipovenii: Belaia
Krinia (chiar dac nu mai se
afl n judeul nostru),
Climui, Lipoveni, Manolea.
Cu doar o generaie dou
nainte, n toate aceste sate nu
se pomeneau cstoriile mixte,
lipovenii i ntemeiau
familiile n comunitatea lor.
Cnd au aprut primele
cstorii cu romni, persoana
nou intrat n comunitate
primea botezul ortodox de rit
vechi nainte de cununie,
nva rugciunile n limba
slavon, nva s fac semnul
crucii cum se cuvine i abia
apoi era cununat, devenind
un membru ce se integra n
viaa religioas i spiritual a
credinei vechi. Cu timpul,
muli dintre tinerii din satele
din Suceava s-au stabilit n
orae Rdui, Suceava,
Flticeni alturndu-se
comunitilor de rui lipoveni
existente aici.
Despre pstrarea credinei
strmoeti a relatat la

ntlnirea din 18 februarie a.c.


matuka Anna Anisimova,
dup cum i despre legturile
pe care le are parohia din ora
cu bisericile ortodoxe de rit
vechi din ar, dar i din
Moscova, Cernui i satele
din jur.
Legtura cu patria de
origine se realizeaz prin
intermediul televiziunii,
fiecare familie de lipoveni se
strduiete s prind cteva
posturi n limba rus.
Conectarea la internet face
posibil cunoaterea virtual a
comunitilor de vechi

credincioi din Rusia,


Germania, SUA i Canada,
America Latin i Australia.
Iat, dup sute de ani, nu mai
suntem izolai. Plecrile la
munc n strintate ale ruilor
lipoveni i ndeprteaz fizic
de biseric, dar nu i de
credin. Unde reuesc, se
constituie n comuniti
compacte i particip la
slujbele inute de preoi de rit
vechi cum ar fi n Spania,
Italia, dar cei mai muli dintre
ei sunt mprtiai n sate i
orae aflate la sute de
kilometri de lcaul de cult
ortodox de rit vechi, astfel c
tnjesc dup traiul de acas i

n special dup slujbele de


srbtori.
Multe am mai fi depnat,
dar timpul se scurgea cu
repeziciune aa c a urmat un
alt moment n care oaspetele
din Rusia a trit n direct aa
cum obinuiesc lipovenii. A
fost invitat la o gustare
tradiional: vareniki cu
brnz, blin cu varz i
pufoasele gogoi, pregtite de
Matriona - cea mai activ
lipoveanc din comunitate,
dup cum au prezentat-o
gazdele.
Atmosfera s-a nviorat i
gazdele s-au ntrecut n
cntece pstrate din btrni,
aa cum se obinuiete la o
petrecere adevrat. Andrei
Neboikov s-a alturat corului
improvizat i a cntat cu
plcere i emoie, dovedind
reale caliti vocale i o bun
cunoatere a cntecelor vechi.
Desigur, s-au interpretat i
cntri bisericeti, discuiile sau purtat i pe tema tradiiilor
religioase i laice, asupra
pericolului de a se pierde
specificul sufletului nostru
prin neutilizarea limbii ruse n
familie.
Cursurile de limb matern

sunt doar o pictur din ceea


ce trebuie s stpneasc un
vorbitor de limb rus, aa c
rolul familiei este unul major.
Interesul pe care l acord
biserica, strduina dasclilor
vin n sprijinul familiilor
tinere care nu au beneficiat de
ore de limb rus la coal, ori
a familiilor mixte unde nu se
mai vorbete rusete n cas.
Invitat n familia preotului
ortodox de rit vechi pentru a
doua zi, oaspetele nostru a
avut prilejul s afle alte date
privind comunitatea ruilor
lipoveni din Rdui precum i
din toat Romnia.

14

2 (244)/2013

COMISIILE DIN CADRUL CONSILIULUI MINORIT{|ILOR NA|IONALE


COMISIA PENTRU
NV{|{MNT +I TINERET

embrii Comisiei
pentru
nv[\[mnt =i
tineret din Consiliul
Minorit[\ilor Na\ionale
(CMN) din cadrul Guvernului
Romniei =i-au ales
conducerea pe anul n curs n
=edin\a din 20 februarie 2013.
Pre=edintele Comisiei este dna
prof. Vildan Bormambet,
reprezentanta Uniunii
Democrate Turce din Romnia
(UDTR), inspector de
specialitate n cadrul
Ministerului Educa\iei,
vicepre=edinte - deputatul din
partea UDMR dl Szab
dn, membru al Comisiei
pentru nv[\[mnt, =tiin\[,
tineret =i sport din Camera
Deputa\ilor, secretar dna
Vieroslava Elisabeta Timar,
inspector de specialitate la
Ministerul Educa\iei.
La =edin\[ au participat
reprezentan\ii organiza\iilor
minorit[\ilor na\ionale din
Romnia.
Prin Departamentul pentru
Rela\ii Interetnice s-au pus la
dispozi\ia membrilor comisiei
materiale privind dou[
evenimente importante Anul
european al cet[\enilor 2013 =i Ziua Limbii Materne.

Mai multe detalii despre


Anul european al cet[\enilor
au fost selectate de pe site-ul
http://europa.eu/citizens2013/ro/home
Anul european al
cet[\enilor 2013 va aduce n
prim-plan drepturile care le
revin, automat, tuturor
locuitorilor Uniunii Europene,
n calitate de cet[\eni ai
acesteia. To\i cei 500 de
milioane de cet[\eni europeni
beneficiaz[ de aceste drepturi
n via\a de fiecare zi, iar
avantajele pe care le confer[
acestea se r[sfrng =i asupra
economiei UE. Cu ct
cet[\enii europeni =i cunosc =i
exercit[ mai bine drepturile,
cu att este mai bine pentru
economia =i societatea
european[.
Anul european al
cet[\enilor - 2013 este
consacrat drepturilor care
decurg din statutul de cet[\ean
al UE. Pe parcursul acestui an,
va fi ncurajat dialogul dintre
toate nivelurile administra\iei
publice, societatea civil[ =i
ntreprinderi, prin
evenimentele =i conferin\ele
care vor avea loc n Europa.
Vor fi dezb[tute drepturile
cet[\enilor europeni =i trebuie
s[ contribuim fiecare n parte
la definirea unei viziuni
despre cum ar trebui s[ fie

Uniunea European[ n 2020.


Men\ion[m c[ pe acest site
vor fi postate n mai multe
limbi evenimentele din
decursul anului cu privire la
acest subiect.
Membrii Comisiei pentru
nv[\[mnt =i tineret au
discutat =i despre importan\a
Zilei Interna\ionale a Limbii
Materne.
ZIUA INTERNA|IONAL{
A LIMBII MATERNE
21 februarie
Ziua Interna\ional[ a
Limbii Materne (International
Mother Language Day) este
s[rb[torit[ anual pe 21
februarie, zi proclamat[ n
noiembrie 1999 la Conferin\a
general[ UNESCO. Se
promoveaz[ n rndul statelor
membre UNESCO

recunoa=terea =i utilizarea
limbilor materne din ntreaga
lume, n special a limbilor
grupurilor minoritare, avnd n
vedere c[ din cele 6700 de
limbi vorbite n lume,
jum[tate sunt n pericol s[
dispar[ definitiv.
La originea acestei
s[rb[tori a fost Ziua Mi=c[rii
pentru Limb[, ini\iat[ n
Bangladesh n anul 1952, n
amintirea studen\ilor care au
militat pentru recunoa=terea
limbii bengali n Pakistan
(care cuprindea pe atunci =i
teritoriul de ast[zi al statului
Bangladesh), care au fost uci=i
de c[tre poli\ie.
Statele membre UNESCO
s-au angajat s[ contribuie la
protec\ia =i revigorarea
bogatei diversit[\i culturale
prin promovarea limbilor ca
form[ de comunicare,

Ansamblul Ciubcik

OLIMPIADEI DE L I MBA
M B A RUS { M AT ERN{
G
rus[ matern[ urm[re=te
stimularea dezvolt[rii
competen\elor de comunicare
n limba rus[ ale elevilor, a

inteligen\ei lingvistice =i a
creativit[\ii acestora.
n acest an, Olimpiada de
limba rus[ matern[ se va
desf[=ura n perioada 2-6
aprilie la Caransebe=, jud.
Cara=-Severin, n acela=i timp
cu Olimpiada de limba
croat[.
Se vor reuni la Caransebe=
elevi ru=i lipoveni din mai
multe jude\e, unde se studiaz[
limba matern[ =i unde au loc
n acest moment olimpiadele
jude\ene care vor desemna pe
cei care merg la faza
jude\ean[.
n conformitate cu
prevederile Metodologieicadru de organizare =i
desf[=urare a competi\iilor
=colare, aprobat[ prin

COMISIA PENTRU
CULTUR{, CULTE +I
MASS-MEDIA din CMN
Comisia pentru cultur[,
culte =i mass-media din cadrul
CMN =i-a desemnat
conducerea pentru anul n curs
la reuniunea din data de 19
februarie a.c.
Pre=edinte a fost aleas[
dna Serin Trkoglu de la
UDTR, vicepre=edinte - dna
Ioana Grosaru de la
RO.AS.IT. (asocia\ia
italienilor), secretar - dra
Svetlana Cr[ciun de la
CRLR.
Membrii Comisiei au
definitivat planul urm[toarelor
reuniuni lunare =i temele care
urmeaz[ s[ fie dezb[tute.
(S.M.)

DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE +I DESF{+URARE A


ndit ca un
concurs de
excelen\[,
Olimpiada =colar[ de limba

interac\iune =i n\elegere ntre


popoare.
n Bucure=ti, manifest[ri
dedicate Zilei Interna\ionale a
Limbii Materne au avut loc pe
21 februarie a.c. n Sala de
Consiliu a Prim[riei sectorului
4 al Municipiului,
reprezentan\ii ansamblului
Ciubcik al ru=ilor lipoveni
participnd cu un program de
cntece n limba rus[ la
spectacolul Unitate prin
diversitate.

OMECTS nr.
3035/10.01.2012, Olimpiada
de limba rus[ matern[ se
desf[=oar[ la clasele VVI de
la etapa pe =coal[ pn[ la
etapa jude\ean[ =i la clasele
VIIXII, de la etapa pe =coal[
pn[ la etapa na\ional[ =i,
dup[ caz, interna\ional[, n
anii n care se organizeaz[
aceasta. La olimpiada de
limba rus[ matern[ particip[
elevii de la nv[\[mntul de
stat, care n anul n curs
studiaz[ aceast[ disciplin[ la
=coal[.
La etapele pe =coal[,
local[ =i jude\ean[ =i la etapa
na\ional[, Olimpiada de limba
rus[ matern[ const[ din probe
teoretice =i practice de
evaluare a competen\elor de

n\elegere a textului citit, de


redactare de text, folosire a
limbii din punct de vedere
formal (gramatic[), precum =i
de evaluare a competen\ei
culturologice n conformitate
cu programa =colar[ n
vigoare.
Conform Metodologieicadru de organizare =i
desf[=urare a competi\iilor
=colare, la etapa na\ional[
particip[ cte un elev pe clas[
din aceea=i unitate =colar[.
Comisia central[ stabile=te
criteriile de calificare a
concuren\ilor pentru
olimpiada interna\ional[.
La fiecare etap[ a
olimpiadei, dreptul la
contesta\ie se refer[ numai la
proba scris[. La probele orale
nu se admit contesta\ii. nainte
de a depune contesta\ia, elevul
poate solicita s[-=i vad[
propria lucrare n prezen\a
unui membru al comisiei de
organizare =i evaluare a
competi\iei =colare.

ZORILE

Nr. 2 (244)/2013

15

ZIUA INTERNA|IONAL{ A LIMBII MATERNE


LA CONSTAN|A

e 21 februarie
2013, Ziua
Interna\ional[ a
Limbii Materne a fost
s[rb[torit[ printr-o serie de
activit[\i organizate de
+coala Gimnazial[ nr. 12
,,B.P. Hasdeu din
Constan\a =i coordonate de
dna prof. Taras Valentina,

din partea CRLRConstanta, =i dna Semur


Feridan, din partea Uniunii
Democrate a TurcoT[tarilor Musulmani
(UDTTM) din Constan\a.
Copiii, apar\innd
minorit[\ilor na\ionale din
Dobrogea (ru=i lipoveni,
turci, t[tari, aromni etc),
au s[rb[torit Ziua

Interna\ional[ a Limbii
Materne prin poezie,
cntece =i dansuri =i au
lansat baloane n care au
introdus gnduri exprimate
n limba matern[.
La manifestare limba
matern[ rus[ a fost
promovat[ prin elevele
+colii nr 12 ,,B.P. Hasdeu
din Constan\a Saraev

Anastasia din clasa I F =i


Ra\[ Bianca din
clasa a IV-a C.
Evenimentul a ilustrat
bogata activitate lingvistic[
=i cultural[ a minorit[\ilor
na\ionale din ora=ul de la
malul M[rii Negre.
Prof. Valentina TARAS,
Constan\a

LA BR{ILA

e 21 februarie
2013, Prefectura
Br[ila a organizat,
cu prilejul Zilei
Internationale a Limbii
Materne, festivitatea de
premiere a concursului
Cartea n cultura
comunit[\ii mele.
Aceast[ activitate a fost
organizat[ pentru a
mp[rt[=i elevilor istoria =i
cultura altor limbi: rusa,
bulgara, poloneza, germana,
franceza, turca, portugheza.
O serie de prezent[ri
Power Point despre cartea
n diverse culturi,
expunerile n limbile
materne despre obiceiurile
specifice fiec[rei minorit[\i
na\ionale, desenele pentru
concursul de desen Cartea
n cultura comunit[\ii mele
au fost r[spl[tite apoi de
Prefectur[ prin diverse
premii, cele mai multe fiind
oferite elevilor ru=i lipoveni
de la +coala gimnazial[
A.S. Pu=kin din Br[ila
(unde director este dl prof.
Mihai Chirsanov). Elevii
ru=i lipoveni au participat =i
cu un scurt program
cultural-artistic.


.
, :
, ,
, ,
.

,
.
,
.

..

,

,

. ,
-

Lng[ Slava Cerchez[, jud. Tulcea, februarie 2013. De la stnga la dreapta:


Niculescu Andreea, Cravcic Raisa, Cravcic Cristina =i Niculescu Daria.

,
, -
.


.


-


.
,
.

.

.
,


.
,

:
,
! ,

,
.
,
, ,
.

u ocazia Zilei
Ap[r[torului Patriei,
marcat[ an de an n
Rusia pe 23 februarie, Biroul
Ata=atului Militar de pe lng[
Ambasada Federa\iei Ruse n
Romnia a organizat pe 22
februarie 2013 ceremonia
depunerii coroanelor de flori la
Monumentul Osta=ului Sovietic
din Cimitirul Eroilor Sovietici
din cartierul Pipera din
Bucure=ti. Ceremonia depunerii
a urmat imediat dup[ intonarea
Imnurilor Na\ionale ale Rusiei =i
Romniei.

Delega\ia Ambasadei ruse a


fost condus[ de Excelen\a Sa dl
Ambasador Oleg Malghinov,
iar din partea Comunit[\ii
Ru=ilor Lipoveni din Romnia,
delega\ia a fost condus[ de dl
deputat =i pre=edinte al CRLR
Miron Ignat, nso\it fiind de
c[tre cei doi directori dl
Nicolae Ignat =i dl Silviu
Feodor.
n aceea=i zi a fost oferit[ =i
o recep\ie la Ambasada
Federa\iei Ruse n Romnia
dedicat[ Zilei Ap[r[torului
Patriei.

, VIII ,

, VIII ,

, VIII ,

16

2 (244)/2013

70 de ani de la ncheierea Btliei de la Stalingrad


70-
(Palatul Parlamentului, 05.02.2013)