You are on page 1of 2

eivei,

Pxd Ae cvmvbj
evsjv`k wPwb I Lv` wk Kicvikb
wPwb wk feb, 3 bs w`jKzkv ev/G, XvKv-1000|
welq : mnKvix eevcK (A_ / wnmve) c` PvKzwii Rb Ave`b|
Rbve,

webxZ wbe`b GB h, MZ 25-06-2009 Bs ZvwiL, `wbK Avgv`i mgq


cwKvq cKvwkZ wevcbi gvag RvbZ cvijvg h, Avcbvi Aaxb mnKvix eevcK
(A_ / wnmve) c` jvK wbqvM Kiv ne|D c`i Rb Avwg GKRb cv_x| Gi
cwZ Avgvi Rxeb ev wb Dcvcb Kijvg|

1.Ave`bKvixi bvg : gv: kvnv`vZ nvmvBb


2.wcZvi bvg
: Aveyj evkvi
3.gvZvi bvg
: mZviv eMg
4.vqx wVKvbv
: evmv-02, ivW-08, icbMi Av/G,
wgicyi,XvKv-1216
5.eZgvb wVKvbv
: evmv-01(2q Zjv), ivW-18,eK-wR/1,
mKkb-02, wgicyi,XvKv-1216
gvevBj bs- 01716401917
6.R ZvwiL
: 26/02/1985 Bs
7.eqm(16/07/2009)
: 24eQi 04 gvm 20 w`b
8.ag
: Bmjvg (mybx)
9.RvZxqZv
: evsjv`kx
10.wkvMZ hvMZv
:
cixi bvg
wkv cwZvbi
evW/
cv
bvg
wekwe`vjq
wefvM/
kYx
Gm.Gm.wm.
Bmjvgx Av`k DP
XvKv
1g wefvM
we`vjq
GBP.Gm.wm.
XvKv Kgvm KjR
XvKv
1g wefvM
we.Kg.(mvb)
(4 eQi gqv`x)
Gg.we.Gm.

XvKv Kgvm KjR


XvKv Kgvm KjR

RvZxq
wekwe`vjq
RvZxq
wekwe`vjq

cavb
cvV
welq
wevb

1g kYx
1gkYx(7g)

eemvq
wkv
wnmve
wevb
wnmve
wevb

cvki
mb
1999
2001
2005
2006

11. ckvMZ wkv : AvB.wm.Gg.G cvU-1 mb|


11.KwDUvi wkv : Rbkw I Kgmsvb eyiv Gi Aaxb evsjv`k Rvgvb
KvwiMix cwkb K` _K 03 (wZb) gvm gqv`x
KwDUvi cwkb mb|
12.AwfZv
: bvB

AZGe, webxZ wbe`b GB h, DjwLZ Z_vw`i cwZ AvgvK D c`


wbqvM gwR nq|
Zvs-06/07/2009

nvmvBb

mshyw t
1. 3(wZb) Kwc cvmcvU AvKvii mZvwqZ Qwe
2. wkvMZ hvMZvi mb`ci mZvwqZ Kwc
3. PvwiwK mb`c
4. bvMwiKZ mb`c
5. 300 UvKvi c-AWvi

wbe`K
gv:

kvnv`vZ