Вы находитесь на странице: 1из 86

Atlas Copco

Oil-injected rotary screw air compressors

GA 55 VSD, GA 75 VSD, GA 90 VSD

Parts list

Atlas Copco
Oil-injected rotary screw air compressors

GA 55 VSD, GA 75 VSD, GA 90 VSD


From following serial No. onwards :
API 660 000

Parts list

Copyright, Atlas Copco Airpower n.v., Antwerp, Belgium.


Any unauthorized use or copying of the contents or any part thereof is prohibited.
This applies in particular to trademarks, model denominations, part numbers and drawings.

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use
of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

2012 - 04
No. 2930 7116 70

www.atlascopco.com

en - INSTRUCTIONS FOR USE


1 ORDERING PARTS
Always specify the part number, the name and quantity of the required items, as well as the type and serial number of the machine.
Pages marked with Service symbol - contain parts of Service kit(s). For complete contents of the kit see chapter 1 - Service kits.
2 COLUMN INFORMATION
Ref. - Reference number: links a specific listed part to the drawing. Only parts with a reference number are shown in the drawing. Parts in the drawing without a reference number
are simply there to illustrate the assembly.
Part number - Part number: if no part number is specified, the component is not available as a spare part. A line shown in bold is an assembly. A part of which the number is followed by a black dot is comprised in the bold printed assembly right above.
<<< >>> Directs to another list with the same title as the Name.
When the part number of the specific parts is placed below the Ref./Name line a choice must be made upon the type/version of the machine.
Qty - Quantity: indicates the number of parts in connection with the corresponding reference number. AR means As required: quantity or number to be determined.
Name - Part name: translations of the English names can be found in document Glossary of part names.
Remarks - Extra information about the part.
A series of letters can indicate that a particular part has been certified by the specified authorized body, in accordance with the codes or rules of the list.
Measurements are given in millimeters.

bg -
1
, , .
, - , (). . 1 - Service kits (1
- ).
2
Ref. - : . .
.
Part number - : , . . ,
, , .
<<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : , . : .
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

br - INSTRUES DE USO
1 ENCOMENDANDO PEAS
Sempre especifique o nmero da pea, o nome e a quantidade dos itens necessrios, assim como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo Servio -
contm peas do(s) Kit(s) de servio. Para conhecer o contedo completo do kit, consulte o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servio).
2 INFORMAES SOBRE AS COLUNAS
Ref. - Nmero de referncia: indica onde est uma pea especfica listada no desenho. Somente peas com nmero de referncia so mostradas no desenho. As peas no desenho que
no tm um nmero de referncia destinam-se simplesmente a ilustrar o conjunto.
Part number - Nmero da pea: se nenhum nmero de pea estiver especificado, o componente no est disponvel como pea sobressalente. Uma linha mostrada em negrito um
conjunto. Uma pea cujo nmero seja seguido por um ponto preto faz parte do conjunto impresso em negrito imediatamente acima dela.
O smbolo <<< >>> direciona para outra lista com o mesmo ttulo, como Name (Nome).
Quando o nmero de pea especfico colocado abaixo da linha Ref./Name (Ref. / Nome), preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas e os nmeros de referncia correspondentes. AR significa As required (Conforme solicitado): a quantidade ou o nmero a ser
determinado.
Name - Nome da pea: as tradues dos nomes em ingls podem ser encontradas no documento Glossary of part names (Glossrio de nomes de peas).
Remarks - Observaes - Informaes extras sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea certificada pelo rgo autorizado especfico, de acordo com os cdigos ou as regras da lista.
As medidas so fornecidas em milmetros.

cs -NVOD K POUIT
1 OBJEDNN DL
Vdy uvete pesn slo dlu, nzev a mnostv poadovanch poloek, a tak typ a sriov slo stroje.
Strnky oznaen symbolem servisu - obsahuj sousti servisn sady (servisnch sad). Kompletn obsah sady naleznete v kapitole 1 - Service kits (1, Servisn sady).
2 INFORMACE VE SLOUPCCH
Ref. - Referenn slo: odkazuje dl uveden v seznamu k mstu ve vkresu. Ve vkresu jsou uvedeny pouze dly s referennm slem. Dly bez referennho sla, kter jsou ve
vkresu uvedeny, slou pouze jako ilustrace.
Part number. - slo dlu: pokud nen uvedeno slo dlu, komponent se jako nhradn dl nedodv. dek tun je sestava. Dl, jeho slo je nsledovno ernou tekou, je
soust sestavy, jej nzev je vytitn tun ve.
<<< >>> vede na dal seznam se stejnm nzvem, jak je uveden v poli Name (Nzev dlu).
Pokud je pod dkem Ref./Name umstno slo dlu konkrtnho dlu, mus bt proveden vbr typu/verze stroje.
Qty - Mnostv: uvd poet dl spojench s pslunm referennm slem. AR znamen As required (podle poadavk): mnostv nebo slo, kter m bt ureno.
Name - Nzev dlu: peklad anglickho nzvu lze najt v dokumentu Rejstk nzv dl.
Remarks - Doplkov informace k dlu.
Srie psmen me oznaovat, e urit dl byl certifikovn autorizovanou osobou v souladu s kdy a pravidly seznamu.
Rozmry jsou uvedeny v milimetrech.

2930 7052 03

da - ANVENDELSESINSTRUKTIONER
1 BESTILLING AF RESERVEDELE
Angiv altid reservedelsnummer, navn og antal for de dele, du nsker, samt maskinens typebetegnelse og serienummer.
Sider markeret med servicesymbolet - indeholder dele af service-kittet(ene). For et samlet overblik over kittets indhold, se kapitel 1 - Service kits(1 - Service kits).
2 FORKLARING TIL SPALTER
Ref. - Referencenummer: knytter en specifik del p listen til tegningen. P tegningen vises kun reservedele, som har et referencenummer. Reservedele p tegningen, som ikke har et
referencenummer, er medtaget for illustrationens skyld.
Part number. - Reservedelsnummer: hvis der ikke er angivet noget reservedelsnummer, fs den pgldende komponent ikke som reservedel. En linje, som vises med fed skrift, er
en samling af dele. En reservedel, hvor nummeret er efterfulgt af en sort prik, er en af de dele, der indgr i samlingen af dele, som vises med fed skrift ovenover.
<<< >>> henviser til en anden liste med samme titel som Name.
Nr den specifikke reservedels nummer placeres under linjen Ref./Name, skal du vlge type/version for maskinen.
Qty - Antal: angiver antallet af reservedele, der indgr i det tilsvarende referencenummer. AR betyder As required (som krvet): mngde eller antal skal bestemmes.
Name - Reservedelsnavn: oversttelse af de engelske navne kan findes i dokumentet Liste over reservedelsnavne.
Remarks - Ekstra information om reservedelen.
En bogstavrkke kan angive, at en bestemt reservedel er blevet certificeret af det pgldende godkendende organ, i henhold til standarderne p listen.
Alle ml er angivet i millimeter.

de - BEDIENUNGSANWEISUNG
1 BESTELLEN VON TEILEN
Immer Teilenummer, Bezeichnung und Anzahl der erforderlichen Teile sowie Typ und Seriennummer der Maschine angeben.
Seiten mit dem Servicesymbol - enthalten Teile von Service-Kit(s). Informationen zum vollstndigen Inhalt des Kits finden Sie im Kapitel 1 - Service kits (1 - Service-Kits).
2 ERLUTERUNG DER SPALTEN
Ref. Referenznummer: Querverweis zwischen einem aufgefhrten Teil und der Zeichnung. In der Zeichnung sind nur Teile mit einer Referenznummer abgebildet. Abgebildete
Teile ohne Referenznummer dienen lediglich der Darstellung der Baugruppe.
Part number Teilenummer: Falls keine Teilenummer angegeben ist, ist das Bauteil nicht als Ersatzteil lieferbar. Baugruppen sind fett hervorgehoben. Wenn sich hinter einer
Teilenummer ein schwarzer Punkt befindet, gehrt dieses Teil zur darber stehenden Baugruppe.
<<< >>> bedeutet, da Sie eine andere Liste nachschlagen mssen.
Steht die Teilnummer unter der Ref./Name Zeile, so mu eine Wahl gemacht werden je nach Typ/Ausfhrung der Maschine.
Qty Anzahl: Gibt die Anzahl der Teile in Bezug auf die entsprechende Referenznummer an. AR steht fr As required (nach Bedarf), die gewnschte Anzahl muss angegeben
werden.
Name Teilebezeichnung: Eine bersetzung der englischen Bezeichnungen finden Sie im Dokument Glossary of part names (Glossar Teilebezeichnungen).
Remarks Zustzliche Information zu dem Teil.
Eine Buchstabenfolge weist darauf hin, dass ein bestimmtes Teil durch die angegebene zustndige Stelle gem den aufgefhrten Normen und Richtlinien zertifiziert wurde.
Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

el -
1
, , , .
- . ,
1 - Service kits (1 ).
2
Ref. - : .
. .
Part number - : , .
.
.
To <<< >>> Name.
Ref./Name, / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : .
Remarks - .
,
.
.

es - INSTRUCCIONES DE USO
1 PEDIDO DE PIEZAS
Especifique siempre la designacin, el nombre y la cantidad de las piezas deseadas, as como el tipo y el nmero de serie de la mquina.
Las pginas marcadas con el smbolo de Servicio - contienen piezas de kit(s) de servicio. Para el contenido completo del kit, vea el captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
servicio).
2 INFORMACIN DE LAS COLUMNAS
Ref. - Nmero de referencia: establece un vnculo entre una pieza especfica de la lista y el dibujo. Slo las piezas con nmero de referencia aparecen en el dibujo. Las piezas que
aparezcan sin nmero de referencia slo se muestran en el dibujo para ilustrar el conjunto.
Part number - Designacin: si no se indica ninguna designacin, el componente no se encuentra disponible como pieza de repuesto. Los conjuntos aparecen con una lnea en negrita. Las piezas con nmeros seguidos por un punto negro, indican que forman parte del conjunto que aparece en negrita anteriormente.
<<< >>> dirige a otra lista con el mismo ttulo que el Name.
Cuando la designacin de una pieza especfica est situada debajo de la lnea Ref./Name se debe elegir el tipo/versin de la mquina.
Qty - Cantidad: indica la cantidad de piezas asociadas al nmero de referencia correspondiente. AR significa As required (segn se requiera): debe determinarse la cantidad o el
nmero.
Name - Nombre de la pieza: las traducciones de los nombres en ingls se encuentran en el documento Glosario de nombres de piezas.
Remarks - Observaciones: informacin adicional sobre las piezas.
Una serie de letras puede indicar que una pieza especfica ha sido certificada por la entidad autorizada indicada, conforme a los cdigos o reglas especificados.
Las dimensiones se expresan en milmetros.
2930 7052 03

II

et - KASUTUSJUHISED
1 OSADE TELLIMINE
Mrake alati osa number, vajalike osade nimed ja kogused, samuti masina tp ja seerianumber.
Hooldussmboliga thistatud lehekljed - sisaldavad hoolduskomplketi(de) osi. Komplekti tieliku sisu jaoks vt peatkki 1 - Service kits (1- Hoolduskomplektid).
2 VEERUTEAVE
Ref. viitenumber seostab konkreetse nimistus oleva osa vastava joonisega. Joonisel on toodud ainult viitenumbriga osad. Joonisel olevad viitenumbrita osad on meldud ainult illustratsioonidena.
Part number: osa number. Kui osa number pole mratud, siis pole see komponent varuosana saadaval. Rasvane joon thistab seadet. Osa, millele jrgneb must punkt, koosneb
paremal leval rasvaselt trkitud koostisest.
<<< >>> viib teise loendini, millel on samasugune pealkiri kui Nimi.
Kui osa number vi konkreetne osa on paigutatud Viite/Nime joone alla, tuleb valida seadme tp/versioon.
Qty: kogus nitab vastava viitenumbriga thistatud osade arvu. AR thendab As required (Vastavalt vajadusele): mratletakse kas kogus vi number.
Name ehk osa nimi: ingliskeelsete nimede tlked leiate dokumendist Osa nimede snastik.
Remarks osa kohta kiv lisateave.
Thtede seeria vib nidata, et mingi osa on vastavalt nimekirja koodidele vi reeglitele volitatud organist sertifitseeritud.
Mtmed on millimeetrites.

fi - KYTTOHJEET
1 OSIEN TILAAMINEN
Mainitse aina osan numero, haluttujen osien nimitykset ja mrt, sek koneen malli ja valmistusnumero.
Huoltosymbolilla - merkityill sivuilla on huoltotarvikesarjojen osia. Katso sarjan tydellinen sislt luvusta 1 - Service kits (1 - Huoltotarvikesarjat).
2 SARAKKEIDEN SELITYKSET
Ref. - Viitenumero: Viittaa osaan luettelossa ja piirustuksessa. Vain osat, joilla on viitenumero, nkyvt piirustuksessa. Ilman viitenumeroa piirustuksessa olevien osien tarkoituksena
on vain selkeytt kokonaisuutta.
Part number - Osanumero: Jos osanumeroa ei ole ilmoitettu, osaa ei ole saatavana varaosana. Lihavoituna nkyv rivi on kokonaisuus. Osa, jonka numeroa seuraa musta piste,
sisltyy lhinn ylhll lihavoidulla painettuun tarvikesarjaan.
<<< >>> kehottaa katsomaan toista luetteloa, jonka Name-otsikko on sama.
Kun tietyn osan osanumero on Ref./Name-viivan alapuolella, on valittava koneen tyyppi/versio.
Qty - Mr: Ilmoittaa viitenumeroon liittyvien osien mrn. AR tarkoittaa As required (tarpeen mukaan): irtotavaraa tai mr on selvitettv.
Name - Osanimi: englanninkielisten osanimien knnkset lytyvt painotuotteesta Osien nimien sanasto.
Remarks - Listietoa osasta.
Kirjainyhdistelm voi ilmoittaa, ett mainittu valtuutettu elin on hyvksynyt osan luettelon koodien tai sntjen mukaisesti.
Mitat on annettu millimetrein.

fr - INSTRUCTIONS DUTILISATION
1 COMMANDE DE PIECES DETACHEES
Prcisez toujours le numro de pice, la dsignation et la quantit de composants souhaite, ainsi que le type et le numro de srie de la machine.
Les pages sur lesquelles figure le symbole dentretien - traitent de pices comprises dans un/des kit(s) dentretien. Pour le contenu complet du kit, voir le chapitre 1 - Service
kits (1- Kits dentretien)
.
2 INFORMATIONS DISPONIBLES DANS LES COLONNES
Ref. - Numro de rfrence : se rfre une pice particulire dans la liste et le schma. Seules les pices auxquelles un numro de rfrence a t attribu sont reprsentes sur le
schma. Les pices sans numro de rfrence sur le schma sont simplement destines complter lillustration.
Part number - Numro de pice dtache : si aucun numro de pice nest spcifi, le composant nest pas disponible en tant que pice dtache. Une ligne qui apparat en gras
correspond un ensemble. Une pice dont le numro est suivi dun point noir est comprise dans lensemble apparaissant en gras juste au-dessus.
<<< >>> indique consulter une autre liste.
Si le numro de pice dune pices spcifiques est plac au-dessous de la ligne de rfrence/nom, il faut choisir le type/version de la machine.
Qty - Quantit : indique le nombre de pices avec le numro de rfrence correspondant. AR signifie As required (comme requis) : il sagit de la quantit ou du nombre
dterminer.
Name - Dsignation de la pice : la traduction des dsignations anglaises est disponible dans le document Glossary of part names (Glossaire des dsignations des pices).
Remarks - Remarques : informations supplmentaires concernant la pice.
Une srie de lettres peut indiquer quune pice spcifique a t certifie par lorganisme autoris mentionn, conformment aux codes et rglements de la liste.
Les dimensions sont indiques en millimtres.

hu - HASZNLATI TMUTAT
1 ALKATRSZRENDELS
Mindig adja meg a cikkszmot, a krt elemek nevt s mennyisgt, valamint a kszlk tpust s gyri szmt.
A Szerviz - szimblummal jellt oldalak a szervizkszlet(ek) egyes alkatrszeire vonatkoznak. A kszlet teljes tartalmt lsd az 1 - Service kits (1 - Szervizkszletek) fejezetben.
2 A TBLZAT OSZLOPAI
Ref. - Hivatkozsi szm: a felsorolt alkatrszt a megfelel brhoz trstja. A rajzon csak hivatkozsi szmmal elltott alkatrszek lthatk. Az bra hivatkozsi szm nlkli rszei
csak az sszeszerels mdjt illusztrljk.
Part number. ha nincs megadva cikkszm, az adott alkatrsz nem kaphat ptalkatrszknt. A vastag vonal szerelvnyt jelez. Ha a cikkszm utn fekete pont ll, az alkatrsz a
jobbra fent vastaggal jellt szerelvny rsze.
A <<< >>> jel tirnyt egy msik listhoz, amely a Name elemmel azonos nev.
Ha egy adott alkatrsz cikkszmt a Ref./Name oszlopba helyezik, ki kell vlasztani a kszlk tpust/verziszmt.
Qty - Mennyisg: az adott hivatkozsi szmhoz kapcsold alkatrszek szmt jelli. Az AR jelentse As required (igny szerint): itt megadhatja a mennyisget vagy a szmot.
Name - Az alkatrsz neve: az angol nyelv elnevezsek fordtsai az Alkatrsznevek listja c. dokumentumban tallhatk.
Remarks - Az alkatrsszel kapcsolatos tbbletinformci.
Egy betsor jelzi azt, hogy az adott alkatrszt az illetkes hatsg a lista kdjainak vagy szablyainak megfelel tanstvnnyal ltta el.
A mrsi eredmnyek millimterben rtendk.

Ill

2930 7052 03

it - ISTRUZIONI PER LUSO


1 ORDINE DI PARTI DI RICAMBIO
Indicare sempre il numero categorico, il nome e la quantit delle parti richieste, come pure il tipo e il numero di serie della macchina.
Le pagine contrassegnate dal simbolo di assistenza - descrivono componenti appartenenti ai kit di manutenzione. Per informazioni sul contenuto completo del kit, consultare il
capitolo 1 - Service kits (1 - Kit di manutenzione).
2 INFORMAZIONI SULLE COLONNE
Ref. - Numero di riferimento: indica un componente specifico elencato nel disegno. Nel disegno sono presenti solo i componenti con un numero di riferimento. I componenti senza
numero di riferimento sono presenti al solo scopo di illustrare il gruppo.
Part number - Numero categorico: se non specificato nessun numero categorico, il componente non disponibile come parte di ricambio. Una riga in grassetto indica un assemblaggio. Una parte il cui numero seguito da un punto nero compresa nellassemblaggio stampato in grassetto in alto a destra.
<<< >>> indica di consultare un altro elenco di parti di ricambio.
Quando il numero di catalogo di una parte specifica messo sotto la linea del riferimento/denominazione si deve fare una scelta in base al tipo/versione della macchina.
Qty - Quantit: indica il numero di componenti relativo al numero di riferimento. AR significa As required (Come richiesto): devono essere determinati la quantit o il numero.
Name - Nome parte: le traduzioni dei nomi inglesi dei componenti possono essere reperite nel Glossary of part names (Glossario dei nomi parti).
Remarks - Ulteriori informazioni sul componente.
Una serie di lettere possono indicare la certificazione di un componente da parte di un ente autorizzato specificato, in conformit alle normative riportate nellelenco.
Le misure sono espresse in millimetri.

ja -


1
1

-

Part number -

<<< >>>Name
Ref.Name/

Qty - AR

Name - Glossary of part names

Remarks -

Ref.

lt - NAUDOJIMOINSTRUKCIJA
1 DETALI USAKYMAS
Visada nurodykite detals numer, pavadinim ir reikiam kiek bei renginio tip ir serijos numer.
Puslapiuose, paymtuose techninio aptarnavimo simboliu - , yra aptarnavimo reikmen rinkinio (-i) dali. Nordami gauti informacijos apie vis rinkinio turin, r. skyri 1
- Service kits (1 - Aptarnavimo reikmen rinkiniai).
2 INFORMACIJA STULPELYJE
Ref. - Nuorodos numeris: susieja srae nurodyt detal ir brin. Brinyje pavaizduotos tik detals, turinios nuorodos numer. Brinio detals, neturinios nuorodos numerio, tik
iliustruoja komplektin blok.
Part number - detals numeris: jeigu detals numeris nenurodytas, komponento kaip atsargins detals sigyti negalima. Eilutje, kuri parodyta parykintu riftu, yra agregatas.
Detal, po kurios numerio eina juodas takas, yra montuota parykintu riftu aukiau ispausdintame agregate.
<<< >>> nukreipia kit sra, kurio pavadinimas toks pat, kaip Name (detals pavadinimas).
Kai specifins detals numeris yra nurodytas emiau Ref. (nuoroda) /Name (detals pavadinimas) eiluts, reikia apsisprsti dl renginio tipo/versijos.
Qty - Kiekis: naudojamas su atitinkamu nuorodos numeriu ir nurodo detali kiek. AR reikia As required (prireikus): dar neinomas kiekis ar skaiius.
Name - detals pavadinimas: anglik pavadinim vertimus galima rasti dokumente rangos dali terminai.
Remarks - Papildoma informacija apie detal.
Raidi derinys gali rodyti, kad konkreiai detalei sertifikuot idav galiota institucija pagal srao nurodymus ir taisykles.
Matmenys pateikti milimetrais.

2930 7052 03

lV

lv - INSTRUKCIJAS LIETOANAI
1. PASTANAS DETAAS
Vienmr nordiet nepiecieams iekrtas detaas numuru, nosaukumu un daudzumu, k ar tipu un manas serilo numuru.
Lappuses, kas apzmtas ar apkopes simbolu - satur Apkopes komplekta(u) daas. Pilnam komplekta satura prskatam, skatiet nodau 1 - Service kits (1 - Apkopes komplekti).
2. KOLONNAS INFORMCIJA
Ats. - Inventra numurs: savieno atbilstos saraksta daas ar attlu. Tikai detaas ar inventra numuru ir pardtas attl. Detaas attl bez inventra numura ir montai, vienkri
paskaidrotas attl.
Part number detaas numurs: ja nav nordts detaas numurs, komponents nav pieejams k rezerves detaa. Treknrakst pardt lnija ir monta. Detaa, aiz kuras numura seko
melns punkts, ir ietverta tiei augpus treknrakst druktaj mont.
<<< >>> novirza uz citu sarakstu, kuram ir tds pats nosaukums k Nosaukums.
Kad kdas noteiktas detaas numurs ir novietots zem lnijas Ats./Nosaukums ir jizvlas iekrtas veids/versija.
Qty daudzums: norda detaas daudzumu savienojum ar attiecgo inventra numuru. AR nozm As required (pc vajadzbas): daudzums vai numurs, kuru jnosaka.
Name detaas nosaukums: angu nosaukumu tulkojumus var atrast dokument Detau nosaukumu vrdnca.
Remarks specila informcija par detau.
Burtu rindia, saska ar saraksta noteikumiem un kodiem, var nordt, ka o detau ir sertificjusi autorizta organizcija.
Izmri ir nordti milimetros.

nl - INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK


1 BESTELLEN VAN ONDERDELEN
Vermeld altijd het onderdeelnummer, de benaming en de hoeveelheid van de gewenste onderdelen, alsmede het type en het serienummer van de machine.
Paginas gemarkeerd met het servicesymbool - bevatten onderdelen uit servicekits. Voor de complete inhoud van de kit, zie paragraaf 1 - Service kits (1 - Servicekits).
2 KOLOM INFORMATIE
Ref. - Referentienummer: koppelt een specifiek onderdeel in de lijst aan de desbetreffende tekening. Alleen onderdelen met een referentienummer zijn in de tekening afgebeeld.
Onderdelen zonder referentienummer die op de tekening voorkomen, worden slechts getoond om het samenstel te illustreren.
Part number - Onderdeelnummer: indien geen onderdeelnummer is aangegeven, is de betreffende component niet als reserveonderdeel verkrijgbaar. Een regel in een vet lettertype
is een samenstel. Een onderdeel waarvan het nummer gevolgd wordt door een zwart rondje, maakt deel uit van het vet afgedrukte samenstel direct erboven.
<<< >>> verwijst naar een andere lijst met dezelfde titel als de Name (benaming).
Als het onderdeelnummer van het desbetreffende onderdeel onder de regel Ref./Name (Ref./Benaming) staat vermeld, moet er een keuze met betrekking tot het machinetype en
de machineversie worden gemaakt.
Qty - Aantal: geeft het aantal onderdelen aan in samenhang met het overeenkomstige referentienummer. AR betekent As required (benodigde hoeveelheid): de hoeveelheid of
het aantal moet nader worden bepaald.
Name - Naam van het onderdeel: vertalingen van de Engelse benamingen zijn te vinden in het document Glossary of part names (Woordenlijst van onderdelen).
Remarks - Extra informatie over het onderdeel.
Een reeks letters kan aangeven dat een bepaald onderdeel gecertificeerd is door het opgegeven bevoegde orgaan, in overeenstemming met de codes of voorschriften in de lijst.
Afmetingen zijn in millimeters vermeld.

no - BRUKSANVISNING
1 BESTILLING AV DELER
Angi alltid delenummeret, navnet og antallet deler samt type- og serienummeret for maskinen.
Sidene som er merket med Service-symbolet - , omtaler deler av servicesettene. Du finner informasjon om hele innholdet i settet i kapittel 1 - Service kits (1 - Servicesett).
2 FORKLARING TIL KOLONNENE
Ref. Referansenummer: knytter en bestemt del i listen til tegningen. Deler uten referansenummer vises ikke p tegningen. Delene p tegningen som ikke har referansenummer, er
tatt med for illustrere monteringen.
Part number Delenummer: Hvis det ikke er angitt noe delenummer, kan ikke delen bestilles som reservedel. En fet linje er en montering. En del som har et nummer som er etterfulgt av en svart prikk, er omfattet i monteringen med fet skrift ovenfor.
<<< >>> henviser til en annen liste som heter det samme som Navn.
Nr delenummeret til en bestemt del plasseres under linjen Ref./Name m man velge hva slags type/versjon maskinen er.
Qty Antall: angir hvor mange deler som er knyttet til referansenummeret. AR str for As required (etter behov): Antall eller nummer m spesifiseres.
Name Delenavn: Oversettelsene av de engelske navnene finner du i dokumentet Ordliste med delenavn.
Remarks Anmerkninger: tilleggsinformasjon om delen.
Bokstaver kan indikere at en bestemt del er sertifisert i henhold til det autoriserte organet som er angitt, i samsvar med kodene eller reglene for listen.
Ml er angitt i millimeter.

pl - INSTRUKCJA UYTKOWANIA
1 ZAMAWIANIE CZCI
Zawsze podawa numer czci, nazw i ilo potrzebnych elementw, a take typ i numer seryjny urzdzenia.
Strony oznaczone symbolem - zawieraj czci zestaww serwisowych. Pen zawarto zestaww mona znale w rozdziale 1 - Service kits (1 - Zestawy serwisowe).
2 OBJANIENIA KOLUMN
Ref. - Numer referencyjny: czy konkretn cz z listy ze schematem. Na schemacie prezentowane s wycznie czci posiadajce numer referencyjny. Czci na schemacie nie
majce numeru referencyjnego umieszczono w celu zilustrowania montau.
Part number - Numer czci: jeli nie podano numeru czci, dany element nie jest dostpny jako cz zapasowa. Tekst wytuszczony oznacza zesp. Cz, po numerze ktrej
wystpuje czarna kropka, wchodzi w skad wytuszczonego zespou wskazanego powyej po prawej stronie.
<<< >>> su do przechodzenia do innej listy o tym samym tytule, co w kolumnie Name (Nazwa).
Jeli numer dla konkretnej czci jest umieszczony poniej wiersza Ref./Name, naley wybra typ/wersj maszyny.
Qty - Ilo: oznacza liczb czci w odniesieniu do odpowiadajcego im numeru referencyjnego. AR oznacza As required (Wg zapotrzebowania): ilo zostanie uzgodniona.
Name - Nazwa czci: tumaczenie nazw angielskich mona znale w dokumencie Glossary of part names (Sownik czci).
Remarks - Informacje dodatkowe o danej czci.
Cig liter moe informowa, e dana cz uzyskaa certyfikat okrelonej, upowanionej organizacji, zgodnie z kodami lub zasadami z listy.
Wymiary zostay podane w milimetrach.

2930 7052 03

pt - INSTRUES PARA UTILIZAO


1 ENCOMENDA DE PEAS
Especificar sempre a referncia da pea, o nome e a quantidade de itens necessrios, bem como o tipo e o nmero de srie da mquina.
Pginas marcadas com o smbolo de assistncia - contm peas de kits de assistncia. Para ver todos os contedos do kit consultar o captulo 1 - Service kits (1 - Kits de
assistncia).
2 INFORMAO SOBRE AS COLUNAS
Ref. - Nmero de referncia: estabelece a ligao entre uma pea especfica listada e o desenho. No desenho, apenas so mostradas peas com um nmero de referncia. As peas
mostradas no desenho que no apresentem um nmero de referncia servem apenas para ilustrar o conjunto.
Part number - Referncia da pea: se no for indicada a referncia da pea, o componente no est disponvel como pea sobresselente. Uma linha em negrito representa um conjunto. Uma pea cujo nmero esteja seguido de um ponto preto est includa no conjunto impresso em negrito, imediatamente acima.
<<< >>> conduz a outra lista com o mesmo ttulo de Name.
Quando a referncia da pea especfica se encontra por baixo da linha Ref./Name, preciso escolher o tipo/verso da mquina.
Qty - Quantidade: indica o nmero de peas relacionadas com o nmero de referncia correspondente. AR significa As required (consoante requerido): quantidade ou nmero a
determinar.
Name - Nome da pea: possvel encontrar tradues dos nomes ingleses das peas no documento Glossrio de designaes de peas.
Remarks - Informao extra sobre a pea.
Uma srie de letras pode indicar que uma determinada pea foi certificada pela entidade autorizada referida, de acordo com os cdigos ou as normas da lista.
As medidas so indicadas em milmetros.

ro - INSTRUCIUNI DE UTILIZARE
1 COMANDAREA PIESELOR
Specificai ntotdeauna numrul de reper, numele i cantitatea articolelor necesare i tipul i numrul de serie ale mainii.
Paginile marcate cu simbolul Service - conin componente din kituri de service. Pentru coninutul complet al acestui kit consultai capitolul 1 - Service kits (1 - Kituri de
service).
2 INFORMAIILE DIN COLOANE
Ref. - Numrul de referin: coreleaz piesa respectiv din list cu desenul. n desen sunt prezentate numai piesele care au numere de referin. Piesele din desen care nu au niciun
numr de referin se afl acolo numai pentru a ilustra ansamblul.
Part number - Numr de reper: dac nu este specificat niciun numr de reper, componenta nu este disponibil ca pies de schimb. O linie ngroat reprezint un ansamblu. Un
reper al crui numr este urmat de un punct negru este cuprins n ansamblul tiprit ngroat de deasupra sa.
<<< >>> direcioneaz ctre o alt list care are titlul identic cu Nume.
Cnd numrul de reper al piesei respective este plasat sub linia Referin/Nume, este obligatorie selectarea unui tip sau a unei versiuni a mainii.
Qty - cantitate: indic numrul de piese corespunztoare numrului de referin respectiv. AR nseamn Conform necesar: cantitate sau numr care urmeaz a fi determinat.
Name - Nume reper: traducerile numelor englezeti pot fi gsite n documentul Glosar de nume de repere.
Remarks - Informaii suplimentare despre piese.
O serie de litere poate indica faptul c o anumit pies a fost certificat de organismul de autorizare specificat, n conformitate cu regulile sau codurile listei.
Dimensiunile sunt date n milimetri.

ru -
1
, , . ,
Service - , () (). 1 - Service kits (1 - ).
2
Ref. - : , , . , .
.
Partnumber - : , .
. , , , .
<<< >>> , Name ( ).
Ref./Name, , / .
Qty - : . AR As required ( ):
.
Name - : Glossary of Part Names ( ).
Remarks - - . , ,
. .

sk - NVOD NA POUITIE
1 OBJEDNVANIE SAST
Vdy zadajte slo sasti, nzov a mnostvo poadovanch poloiek a takisto typ a vrobn slo zariadenia.
Strany oznaen servisnm symbolom - obsahuj asti servisnej spravy/servisnch sprav. pln zoznam prslunej spravy njdete v kapitole 1 - Service kits (1 - Servisn
spravy) .
2 INFORMCIE V STPCOCH
Ref. - Referenn slo: sli na prepojenie konkrtnej uvedenej sasti k prslunmu vkresu. Na vkrese s zobrazen len sasti s referennm slom. Sasti bez referennho
sla na vkrese slia len na ilustrciu montnej skupiny.
Part number - slo sasti: ak nie je uren iadne slo sasti, dan komponent nie je k dispozcii ako nhradn siastka. Riadok uveden tunm psmom predstavuje
montnu skupinu. Sas, za ktorej slom nasleduje ierna bodka, je zahrnut vo vyie uvedenej hrubo vytlaenej zostave vpravo.
<<< >>> smeruje na al zoznam s rovnakm nzvom ako v poloke Name.
Ke sa slo uritej sasti nachdza pod riadkom Ref./Name, je potrebn vybra typ/verziu zariadenia.
Qty - Mnostvo: oznauje poet sast vzhadom na prslun referenn slo. Skratka AR znamen As required (poda potreby): mnostvo alebo slo bude stanoven.
Name - Nzov siastky: preklady anglickch nzvov mete njs v dokumente Register nzvov sast.
Remarks - alie informcie o danej sasti.
Postupnos psmen me urova, e urit sas bola certifikovan stanovenou oprvnenou intitciou poda kdov alebo pravidiel v danom zozname.
Rozmery s uveden v milimetroch.

2930 7052 03

VI

sl - NAVODILA ZA UPORABO
1 NAROANJE DELOV
Vedno navedite tevilko dela, ime in koliino zahtevanih predmetov ter tip in serijsko tevilko stroja.
Strani, oznaene s simbolom za servis , vsebujejo dele servisnih kompletov. Za celotno vsebino kompleta si oglejte poglavje 1 - Service kits(1 - Servisni kompleti).
2 INFORMACIJE O STOLPCU
Ref. - Referenna tevilka: povezuje doloen navedeni del z risbo. Na risbi so prikazani samo deli z referenno tevilko. Deli na risbi, ki nimajo referenne tevilke, so namenjeni
samo prikazu sklopa.
Part number - tevilka dela: e tevilka dela ni navedena, komponenta ni na voljo kot rezervni del. Vrstica z odebeljenim tiskom predstavlja sklop. Del, katerega tevilki sledi rna
pika, spada v sklop, natisnjen z odebeljenim tiskom neposredno nad njim.
<<< >>> vas usmeri na drug seznam z enakim nazivom kot Name (Ime).
e je pod vrstico Ref./Name navedena tevilka dela za doloeni del, mora izbira temeljiti na tipu/razliici stroja.
Qty - Koliina: doloa tevilo delov v povezavi z ustrezno referenno tevilko. AR pomeni As required (kot je zahtevano): koliina ali tevilo za doloitev.
Name - Ime dela: prevodi anglekih imen se nahajajo v dokumentu Pojmovnik z imeni delov.
Remarks - Dodatne informacije o delu.
Zaporedje rk lahko pomeni, da je bil doloen del certificiran s strani navedenega pooblaenega organa, v skladu z zakoni ali pravili seznama.
Mere so podane v milimetrih.

sv - INSTRUKTIONER FR ANVNDNING
1 BESTLLA DELAR
Ange alltid reservdelsnummer, namn och antal delar som nskas, samt typbeteckning och tillverkningsnummer p maskinen.
Sidor markerade med servicesymbolen - innehller delar av servicesatser. Hela innehllet i satsen redovisas i kapitlet 1 - Service kits (1 - Servicesatser).
2 SPALTINFORMATION
Ref. - Referensnummer: kopplar ihop en viss reservdel i frteckningen med ritningen. Endast reservdelar med referensnummer visas i ritningen. Reservdelar som saknar referensnummer i ritningen finns med fr att illustrera sjlva monteringen.
Part number - Reservdelsnummer: om reservdelsnummer saknas finns komponenten inte som reservdel. Monteringsanvisningar visas med fet stil. En reservdel vars nummer fljs
av en svart punkt finns med i den fetstilta monteringsanvisningen direkt ovanfr.
<<< >>> hnvisar till en annan lista med samma titel som namnet.
Nr reservdelsnumret fr den specifika delen r placerad nedanfr Ref./Namn-raden mste ett val gras utifrn maskinens typ/version.
Qty - Antal: anger hur mnga delar som r kopplade till motsvarande referensnummer. AR betyder As required (som erfordras): antal eller nummer bestms senare.
Name - Reservdelsbeteckningar: versttningar av de engelska beteckningarna terfinns i dokumentet Glossary of part names (Ordlista med reservdelsbeteckningar).
Remarks - Extrainformation om reservdelen.
En uppsttning bokstver kan ange att en viss reservdel har certifierats av det befullmktigade organet, enligt koderna eller reglerna i frteckningen.
Mtt anges i millimeter.

tr - KULLANIM TALMATLARI
1 PARA SPAR
Gerekli elerin para numaralar, ad ve miktarnn yan sra makinenin tip ve seri numarasn da mutlaka belirtin.
Servis simgesi - tayan sayfalarda Servis kiti (kitleri) paralar bulunmaktadr. Kitle ilgili tm bilgilere ulamak iin 1 - Service kits (1 - Servis kitleri) blmne bavurun.
2 KOLON BLGLER
Ref. - Referans numaras: zel olarak listelenmi bir para iin izimden balant salar. Sadece referans numaras olan paralar izimde gsterilir. izimde referans numaras bulunmayan paralar sadece montaj ilemlerini gstermek iin verilmitir.
Part number - Para numaras: para numaras belirtilmemise, bileen yedek para olarak bulunmamaktadr. Koyu harflerle gsterilen satr montajdr. Numarasndan sonra siyah
bir nokta gelen para, yukarda koyu harflerle baslm montaja dahildir.
<<< >>>, Name (Ad) ile ayn balkta bir baka listeye ynlendirir.
Belirli bir parann para numaras Ref./Name (Ref./Ad) satrnn altna yerletirildiinde, makine tipi/modeli konusunda seim yaplmaldr.
Qty - Miktar: uygun referans numarasyla balantl olarak para saysn gsterir. AR, As required (Gerektii gibi) anlamna gelmektedir: belirlenecek olan miktar veya say.
Name - Para ad: ngilizce adlarn evirileri, Para adlar szlnde bulunabilir.
Remarks - Aklamalar: Para hakknda ek bilgiler.
Bir dizi harf, belirli bir parann yasalara veya liste kurallarna uygun olarak zel yetkili bir makam tarafndan sertifikalandrldn gsterebilir.
lmler milimetre cinsinden verilmitir.

zh -

1 - 1 - Service kits

Ref. -

Part number -

<<< >>>
Ref.()Name()/
Qty - ARAs required
Name -
Remarks -

VII

2930 7052 03

2930 7052 03

VllI

Parts list

Table of contents

Service kits ....................................................................................................... 5

Drive arrangement - GA 55 VSD ..................................................................... 9

Drive arrangement - GA 75 VSD, GA 90 VSD ............................................... 11

Air system - Air inlet - GA 55 VSD ................................................................. 13

Air system - Air inlet - GA 75 VSD, GA 90 VSD ............................................. 15

Air system - Air inlet assembly - GA 55 VSD ..................................................17

Air system - Air inlet assembly - GA 75 VSD, GA 90 VSD ............................. 19

Air system - Air receiver .................................................................................21

Air flow and cooling system - Aircooled .......................................................... 25

10

Air flow and cooling system - Watercooled .................................................... 29

11

Oil system ......................................................................................................33

12

Air outlet - Pack ..............................................................................................35

13

Air outlet - Full Feature ...................................................................................37

14

Air outlet - Air dryer - Full Feature ..................................................................41

15

Convertor cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V..................................................49

16

Convertor cubicle - 380V, 400V, 460V ............................................................59

17

Convertor cubicle - Cubicle box assembly ..................................................... 65

18

Bodywork........................................................................................................67

2930 7116 70

Parts list

2930 7116 70

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7116 70

Parts list

Service kits
Ref.

Part number

Qty

Name

Oil
Roto-Inject Fluid - 5 Litres
Roto-Inject Fluid - 20 Litres
Roto-Inject Fluid - 209 Litres
Roto-Xtend Duty Fluid - 5 Litres
Roto-Xtend Duty Fluid - 20Litres
Roto-Xtend Duty Fluid - 209 Litres
Food Grade Fluid - 20 Litres

Air-/Oil filter kit


GA 55 VSD Roto-Inject-, Food Grade Fluid
GA 55 VSD Roto-Xtend Duty Fluid
GA 75 VSD, GA 90 VSD Roto-Inject-, Food Grade Fluid
GA 75 VSD, GA 90 VSD Roto-Xtend Duty Fluid

Oil separator and scavenge line kit

Inlet valve kit


GA 55 VSD
GA 75 VSD, GA 90 VSD

Minimum pressure valve kit

Oil Stop Valve and Check Valve kit


GA 55 VSD
GA 75 VSD, GA 90 VSD

Thermostatic valve kit


Thermostatic valve 38C
Thermostatic valve 60C
Tropical thermostat 75C

2901 0245 01
2901 0522 00
2901 0045 01
2901 1700 00
2901 1701 00
2901 1702 00
1630 0542 00
2901 9200 00
2901 9200 20
2901 9200 10
2901 9200 30
2901 9200 40
2901 2050 00
2901 0302 00
2901 1453 00
2901 2018 00
2901 2012 00
2901 1616 00
2901 1617 00
2901 1618 00
2901 9201 00
2901 9200 00
2901 9200 40
2901 2050 00
2901 1453 00
2901 2018 00
2901 9201 10
2901 9200 10
2901 9200 40
2901 0302 00
2901 1453 00
2901 2012 00

1
1
1
1
1

Preventive maintenance kit


1)
GA 55 VSD - Roto-Inject-, Food Grade Fluid
Air-/Oil filter kit
Oil separator kit
Inlet valve kit
Minimum pressure valve kit
Oil Stop Valve and Check Valve kit

1
1
1
1
1
1

Preventive maintenance kit


1)
GA 75 VSD, GA 90 VSD - Roto-Inject-, Food Grade Fluid
Air-/Oil filter kit
Oil separator kit
Inlet valve kit
Minimum pressure valve kit
Oil Stop Valve and Check Valve kit

1
2901 9201 20
2901 9200 20
2901 9200 40
2901 2050 00
2901 1453 00
2901 2018 00
2930 7116 70

Remarks

1
1
1
1
1

Preventive maintenance kit


GA 55 VSD - Roto-Xtend Duty Fluid
Air-/Oil filter kit
Oil separator kit
Inlet valve kit
Minimum pressure valve kit
Oil Stop Valve and Check Valve kit

1)

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7116 70

Parts list

Service kits
Ref.

Part number
2901 9201 30
2901 9200 30
2901 9200 40
2901 0302 00
2901 1453 00
2901 2012 00

2901 0633 20
2901 0633 20

Qty

Name

1
1
1
1
1
1

Preventive maintenance kit


1)
GA 75 VSD, GA 90 VSD - Roto-Xtend Duty Fluid
Air-/Oil filter kit
Oil separator kit
Inlet valve kit
Minimum pressure valve kit
Oil Stop Valve and Check Valve kit

1
2

Drain wearing parts kit - EWD 330M


Pack
Full Feature

Element mounting kit


GA 55 VSD
GA 75 VSD, GA 90 VSD

Element overhaul kit


GA 55 VSD
GA 75 VSD, GA 90 VSD

Motor rebearing kit


GA 55 VSD
Motor drive side kit
Motor non drive side kit

2901 2015 00
2901 2047 00
2901 1646 00
2901 1089 01
2901 2016 00
2901 2011 00
2901 2048 00

1
1
1

2901 2017 00
2901 2010 00
2901 2048 00
1)

2930 7116 70

1
1

Remarks

1)

Motor rebearing kit


GA 75 VSD, GA 90 VSD
Motor drive side kit
Motor non drive side kit

Preventive maintenance kits do not include Thermostatic valve kit and Drain kit to do
complete 8000 running hours service

Parts list

9820 9785 64-01ed00

2930 7116 70

Parts list

Drive arrangement - GA 55 VSD


Ref.

Part number

Qty

Name

1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1055
1060
1065
1070
1075

1616 7281 80
1622 6600 00
1625 5051 00
1625 5050 00
0211 1409 00
1619 6032 00
0663 2107 84
1622 8704 00
0147 1322 03
1625 5052 00
1625 5050 00
0211 1409 00
1622 9023 00
1622 5501 80
1622 3699 00
0663 2107 89
0101 1951 40
0663 2103 22
0147 1365 03
1625 5980 20
0147 1403 03
0301 2358 00
1625 5969 01
0147 1362 03
0301 2344 00
1622 4752 30
0301 2344 00
0147 1362 03
0301 2358 00
0147 1400 03
1625 7278 00
0301 2358 00
0147 1403 03
1625 5970 01
0301 2358 00
0147 1400 03
0301 2378 00
0147 1479 03
1622 9039 01
1622 9005 00
1622 8794 00
0508 1100 85
0335 2176 00
1622 9046 00
1088 1001 03
1622 9050 00
0211 1406 03

1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
12
2
4
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

Service stage
Spacer
Key
Washer
Screw
Nipple (SPM)
O-ring
Nozzle
Hexagon bolt
Key
Washer
Screw
Spacer
Plug assembly
Magnet
O-ring
Dowell pin
O-ring
Hexagon bolt
Support
Hexagon bolt
Washer
Antivibr. pad
Hexagon bolt
Washer
Support
Washer
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
Support
Washer
Hexagon bolt
Antivibr. pad
Washer
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
Motor assembly
Gearbox
Bushing
Roller bearing
Circlip
Seal lip
Warning mark
Nipple
Screw
Dataplate
Lifting eye
Motor
Gear motor
Gear element

1085
1090
1095
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2070
2075
2080
2085
2090
2095
2100
3010
3020
3030
3040
3050
3060
3070
3080
3090
3100
3110
4015
4020

2930 7116 70

0371 1100 13
1622 3110 63
1622 3110 64

Remarks

Parts list

9820 9785 65-01ed00

10

2930 7116 70

Parts list

Drive arrangement - GA 75 VSD, GA 90 VSD


Ref.

Part number

Qty

Name

1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1055
1060
1065
1070
1075

1616 7146 83
1622 4633 00
1625 5056 00
1625 5054 00
0211 1409 00
1619 6032 00
0663 2111 46
1622 3793 00
1625 5055 00
1625 5054 00
0211 1409 00
1622 9019 00
1622 5501 80
1622 3699 00
0663 2107 89
0101 1951 40
0663 2109 78
0147 1365 03
1625 5980 20
0147 1403 03
0301 2358 00
1625 5969 01
0147 1362 03
0301 2344 00
1622 4752 30
0301 2344 00
0147 1362 03
0301 2358 00
0147 1400 03
1625 7278 00
0301 2358 00
0147 1403 03
1625 5970 01
0301 2358 00
0147 1400 03
0301 2378 00
0147 1479 03

1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
10
2
4
4
2
4
4
2
2
2
2
2
2
4
4
2
4
4
2
2
1

Service stage
Spacer
Key
Washer
Screw
Nipple (SPM)
O-ring
Nozzle
Key
Washer
Screw
Spacer
Plug assembly
Magnet
O-ring
Dowell pin
O-ring
Hexagon bolt
Support
Hexagon bolt
Washer
Antivibr. pad
Hexagon bolt
Washer
Support
Washer
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
Support
Washer
Hexagon bolt
Antivibr. pad
Washer
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
Motor assy
GA 75 VSD
GA 90 VSD
Gearbox
Bushing
Roller bearing
Circlip
Seal lip
Warning mark
Nipple
Screw
Dataplate
Lifting eye
Motor
Gear motor
Gear element

0085
0090
0095
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1080
1085
1090
1095
1100

2010
2020
2030
2040
2050
2060
2070
2080
2090
2100
2110
4015
4020

2930 7116 70

1622 9040 01
1622 9042 01
1622 9004 00
1622 8794 00
0508 1100 85
0335 2176 00
1622 9046 00
1088 1001 03
1622 9050 00
0211 1406 03
0371 1100 13
1622 3692 41
1622 3692 42

1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1

Remarks

11

Parts list

9820 9785 66-01ed00

12

2930 7116 70

Parts list

Air system - Air inlet - GA 55 VSD


Ref.

Part number

Qty

Name

1100
1101
1102
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1140
1155
1160
1165
1170
1175
1176
1177
1180
1185
1186
1190
1195
1200
1205
1210
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

1622 9079 00
0571 0035 93
0663 3119 00
1613 2359 00
1622 6613 03
0663 3130 00
1622 9089 00
1622 5662 00
0686 3718 19
1622 9087 00
0663 3130 00
1089 0574 70
1622 9062 00
1625 8407 00
0686 3718 24
0663 2106 57
0663 2106 67
0686 3718 17
0211 1373 00
0574 8000 45
0574 8000 43
1625 5955 00
0663 7138 00
0663 7136 00
0301 2344 00
0211 1363 03
0663 7150 00
<<< >>>
0686 3718 15
0147 1363 03
0301 2344 00
1625 4056 00
0663 2113 43
0571 0036 13
0574 8000 38
1625 7691 00
1622 1855 01
1625 5935 00
0301 2344 00
0147 1360 03
0147 1963 08
1625 5998 00
1613 7912 01
0347 6119 00
1089 0580 03
1088 1001 01

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
4
1
4
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1

Housing
Nipple
O-ring
Piston
Nipple
O-ring
Valve
Spring
Plug
Plug
O-ring
Temp. sensor
Valve
Spring
Plug
O-ring
O-ring
Plug
Screw
Hose assembly
Hose assembly
Hose
O-ring
O-ring
Washer
Screw
O-ring
Unloader assembly
Plug
Hexagon bolt
Washer
Nozzle
O-ring
Nipple
Hose assembly
Air filter
Filter element
Support
Washer
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Hose assembly
Indicator
Hose clip
Solenoid valve
Warning mark

2055
2060
2065
2070
2075
2080
3015
3020

2930 7116 70

2
1
1

Remarks

13

Parts list

9820 9785 67-01ed00

14

2930 7116 70

Parts list

Air system - Air inlet - GA 75 VSD, GA 90 VSD


Ref.

Part number

Qty

Name

1100
1101
1102
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1155
1160
1165
1170
1175
1176
1177
1178
1180
1185
1186
1190
1195
1205
1210
2005
2010
2015
2016
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050

1622 9081 00
0571 0036 07
0663 3125 00
1622 1041 00
1622 6613 03
0663 3130 00
1622 9089 00
1622 5662 00
0686 3718 19
1089 0574 70
1622 9062 00
1622 0796 00
0686 3718 24
0663 2104 03
0663 2106 67
0663 2106 10
0663 2107 09
0211 1964 75
0574 8000 45
0574 8000 44
1625 4045 00
0663 7138 00
0301 2344 00
0211 1363 03
0663 2107 37
<<< >>>
1622 6611 00
0663 2113 43
0147 1363 03
0301 2344 00
1625 4057 00
0663 2113 43
0571 0036 13
0574 8000 36
1625 7692 00
1613 9503 00
1625 5935 00
0301 2344 00
0147 1360 03
0147 1963 08
1625 8269 00
1613 7912 01
0347 6120 00
1089 0580 03
1088 1001 01

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
4
4
1
1
1
1
4
4
1
2
1
1
1

Housing
Nipple
O-ring
Piston
Nipple
O-ring
Valve
Spring
Plug
Temp. sensor
Valve
Spring
Plug
O-ring
O-ring
O-ring
O-ring
Screw
Hose assembly
Hose assembly
Flexible
O-ring
Washer
Screw
O-ring
Unloader assembly
Nozzle
O-ring
Hexagon bolt
Washer
Nipple
O-ring
Nipple
Hose assembly
Air filter
Filter element
Support
Washer
Hexagon bolt
Hexagon bolt
Hose assembly
Indicator
Hose clip
Solenoid valve
Warning mark

2055
2060
2065
2070
2075
2080
3015
3020

2930 7116 70

1
2
2
3
1
1
2
1
1

Remarks

15

Parts list

9820 9785 68-01ed00

16

2930 7116 70

Parts list

Air system - Air inlet assembly - GA 55 VSD


Ref.

Part number
1625 5060 82

1005
1010
1015
1020
1025
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065

2930 7116 70

1613 7316 00
1613 7217 00
1613 7218 00
0500 4510 31
1613 7220 00
1613 7221 00
0300 0274 68
0147 1244 03
1613 8908 00
0194 1242 00
1613 7216 00

Qty

Name

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Unloader assembly
Valve housing
Valve spindle
Bushing
Spring
Plain bearing
Dowel pin
Bracket
Washer
Hexagon bolt
Valve
Screw
Bushing

Remarks

17

Parts list

9820 9785 69-01ed00

18

2930 7116 70

Parts list

Air system - Air inlet assembly - GA 75 VSD, GA 90 VSD


Ref.

Part number
1622 8610 80

1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1051
1055
1065
1070
1080

2930 7116 70

1622 8609 00
1613 7216 00
1613 7217 00
1613 7218 00
1613 7980 00
0147 1247 02
1613 8933 00
1613 8923 00
0500 4510 31
1613 7220 00
0194 1242 00

Qty

Name

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Unloader assembly
Valve housing
Valve
Bushing
Bushing
Spring
Valve spindle
Hexagon bolt
Washer
Bracket
Plain bearing
Dowel pin
Screw

Remarks

19

Parts list

9820 9786 51-01ed00

20

2930 7116 70

Parts list

Air system - Air receiver


Ref.

Part number

1010

Qty

Name

Safety valve
13bar(e)
175psig
Vessel assembly
AS1210
ASME
CE
Lloyds
MHLW
MOM
Shield
Separator
Hex.bolt
O-ring
Washer
Seal
Piston
Spring
O-ring
Piston
Spring
Washer
Housing
Cap screw
Circlips
Nipple
O-ring
Non return valve
O-ring
Pipe
O-ring
Washer
Nipple
O-ring
O-ring
Bushing
Plug
O-ring
Sight glass
Nipple
Nipple
Vessel
AS1210
ASME
CE
Lloyds
MHLW
MOM
Vessel
Hexagon bolt
Cover
Dataplate
Screw
Plug

1202 5401 00
1613 7810 00
1

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
2065
2070
2075
2080
2085
2090
2095
2100
2105
2106
2115
2120
2125
2130
2135
2155
2160
2165
2170
2175

1625 5931 82
1625 5931 99
1625 5931 99
1625 5931 82
1625 5931 85
1625 5931 95
1625 7252 00
1625 7253 00
0147 1244 03
0663 2104 78
1613 3222 00
1613 3223 01
1613 3221 00
1622 3662 00
0663 2101 01
1622 3663 00
1622 3664 00
0301 2335 00
1625 7277 00
0211 1328 03
0335 3111 00
1622 4867 00
0663 3119 00
1613 9005 01
0663 2108 11
1625 7254 00
0663 2113 43
0661 1000 39
0571 0035 94
0663 3125 00
0663 2106 95
0605 8700 51
1202 8992 00
0663 3130 00
1513 0168 00
0571 0036 01
1625 5934 00
1625 7251 82
1625 7251 99
1625 7251 99
1625 7251 82
1625 7251 85
1625 7251 95

3005
3010
3015
3020
3025
3030

2930 7116 70

0147 1107 92
1625 7250 00

0244 4184 00
1625 7620 00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
8
1
1
4
1

Remarks

21

Parts list

9820 9786 51-01ed00

22

2930 7116 70

Parts list

Air system - Air receiver


Ref.

Part number

Qty

Name

3035
3040
4005
4015
4020
4025
4030
4035
4040
4045
4050
4055
4060
5025

0663 2115 45
0663 2107 49
0392 1100 25
0333 3227 00
1613 8967 12
0226 0301 00
0301 2335 00
0266 2110 00
1625 7302 00
0147 1964 20
0852 0010 09
0686 3718 16
1089 0637 29
1079 9905 38

1
1
4
1
1
1
4
4
3
3
1
1
1
1

O-ring
O-ring
Vibration damper
Lock washer
Grounding
Screw
Washer
Nut
Washer
Hexagon bolt
Valve
Plug
Switch
Decal

2930 7116 70

Remarks

23

Parts list

9820 9785 49-01ed01

24

2930 7116 70

Parts list

Air flow and cooling system - Aircooled


Ref.

Part number

1005

1010

1625 5920 80
1625 5967 80
1625 5910 80
1202 6584 00

Qty

Name

Cooler plate
GA 55 VSD
GA 75 VSD
GA 90 VSD
Seal
Aftercooler
GA 55 VSD
GA 75 VSD
GA 90 VSD
Hexagon bolt
GA 55 VSD
GA 75 VSD
GA 90 VSD
Washer
Oilcooler
GA 55 VSD
GA 75 VSD
GA 90 VSD
Hexagon bolt
GA 55 VSD
GA 75 VSD
GA 90 VSD
Washer
Hexagon bolt
Hose
GA 55 VSD
GA 75 VSD
GA 90 VSD
O-ring
Screw
Washer
Hose assembly
GA 55 VSD
GA 75 VSD
GA 90 VSD
Hose assembly
GA 55 VSD
GA 75 VSD
GA 90 VSD
Fan
GA 55 VSD 200V/50Hz IEC
GA 55 VSD 200V/60Hz IEC
GA 55 VSD 230V/60Hz UL-cUL
GA 55 VSD 380V/60Hz IEC
GA 55 VSD 400V/50Hz IEC
GA 55 VSD 460V/60Hz IEC
GA 55 VSD 460V/60Hz UL-cUL
GA 55 VSD 500V/50Hz IEC
GA 55 VSD 575V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 200V/50Hz IEC
GA 75 VSD 200V/60Hz IEC
GA 75 VSD 230V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 380V/60Hz IEC
GA 75 VSD 400V/50Hz IEC

AR
1

1625 5944 01
1625 5944 04
1625 5944 05
1015

1020
1025

4
0147 1323 03
1079 1472 05
1079 1472 05
0301 2335 00

4
1

1625 5945 01
1625 5945 03
1625 5945 05
1030

1035
1040
1045

1050
1055
1060
1065

4
0147 1323 03
1079 1472 05
1079 1472 05
0301 2335 00
0147 1963 08
1625 5953 00
1625 5953 00
1625 4012 00
0663 7138 00
0211 1363 03
0301 2344 00

4
4
1

2
4
4
1

0574 8000 39
0574 8000 40
0574 8000 40
1070

1
0574 8000 41
0574 8000 42
0574 8000 42

2005

1
1625 5949 68
1625 5949 75
1625 5949 71
1625 5949 71
1625 5949 61
1625 5949 71
1625 5949 71
1625 5949 63
1625 5949 72
1625 5949 68
1625 5949 75
1625 5949 71
1625 5949 71
1625 5949 61

2930 7116 70

Remarks

25

Parts list

9820 9785 49-01ed01

26

2930 7116 70

Parts list

Air flow and cooling system - Aircooled


Ref.

2010
2015

2016
2020

2025
2030
2035
2040
1)

2930 7116 70

Part number
1625 5949 71
1625 5949 71
1625 5949 63
1625 5949 72
1625 5949 31
1625 5949 22
1625 5949 31
1625 5949 24
1625 5949 32
0147 1963 08
1625 5914 80
1202 658400
1625 5936 00
1079 9901 18
0147 1963 08
1625 5911 80
1202 6584 00
1625 5936 00
1079 9901 18
0147 1963 08
1625 5917 80
1202 6584 00
0147 1963 08
0129 3270 60

Qty

Name

4
1
AR
2
1
5
1
AR
2
1
5
1
AR
2
5

GA 75 VSD 460V/60Hz IEC


GA 75 VSD 460V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 500V/50Hz IEC
GA 75 VSD 575V/60Hz UL-cUL
GA 90 VSD 380V/60Hz IEC
GA 90 VSD 400V/50Hz IEC
GA 90 VSD 460V/60Hz UL-cUL
GA 90 VSD 500V/50Hz IEC
GA 90 VSD 575V/60Hz UL-cUL
Hexagon bolt
Baffle
Seal
Plate
Decal
Hexagon bolt
Baffle
Seal
Plate
Decal
Hexagon bolt
Support
Seal
Hexagon bolt
Blind rivet

Remarks

1)

1)

1)

Lined with:
Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

27

Parts list

10

9820 9785 78-01ed00

28

2930 7116 70

Parts list

10

Air flow and cooling system - Watercooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1066
1070
1075
1080
1085
1090
1100
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1140
1145
1150
1155
1156
1157
1158
1160
1165
1170
1175
1180
1185
1191
1192
1193
1195
1200
1205
1216
1217
1265
1270
1275
1280

0147 1963 08
1625 5937 00
1625 8212 00
0275 1110 05
0333 3227 00
1625 8213 00
0275 1110 05
0333 3227 00
1625 7649 00
0211 1363 03
0301 2344 00
0663 7138 00
1613 9370 83
0663 3119 00
0686 3718 17
0686 3718 15
1625 8282 00
0583 8120 74
0583 8120 81
0661 1000 38
0147 1474 03
0301 2378 00
1625 8257 00
0663 7138 00
0211 1363 03
0301 2344 00
0663 3143 00
0147 1476 03
0301 2378 00
0663 7138 00
1625 4030 00
1625 4031 00
1625 4032 00
0634 1000 22
0147 1476 03
0301 2378 00
0663 2105 99
0571 0036 47
1625 7659 00
1625 7658 00
1625 5985 00
0129 3270 42
0147 1963 08
1625 8260 00
0574 8000 63
0574 8000 64
1089 0574 70
1622 0663 01
1079 9913 79
1079 9913 69
0147 1963 08
1625 4013 80
1619 2758 00

2
1
1
4
4
1
3
3
1
4
4
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
4
4
1
1
1
2
2
1
1
4
1
AR

Hexagon bolt
Support
Heat exchanger
Nut
Lock washer
Heat exchanger
Nut
Lock washer
Hose
Screw
Washer
O-ring
Water separator
O-ring
Plug
Plug
Pipe
Fitting pipe
Fitting pipe
Seal washer
Hex.bolt
Washer
Pipe
O-ring
Screw
Washer
O-ring
Hex.bolt
Washer
O-ring
Pipe
Pipe
Pipe
Pipe coupling
Hex.bolt
Washer
O-ring
Nipple
Pipe
Pipe
Plate
Rivet
Hexagon bolt
Pipe
Hose assembly
Hose assembly
Temp. sensor
Connector + cable
Inform.label water inlet
Inform.label water outlet
Hexagon bolt
Baffle
Seal

2930 7116 70

Remarks

1)

29

Parts list

10

9820 9785 78-01ed00

30

2930 7116 70

Parts list

10

Air flow and cooling system - Watercooled


Ref.

Part number

Qty

Name

1285
1290

1625 4065 00
0147 1963 08

1
2

Plate
Hexagon bolt

1)

2930 7116 70

Remarks

Lined with:
Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

31

Parts list

11

9827 9785 51-01ed00

32

2930 7116 70

Parts list

11

Oil system
Ref.

Part number

Qty

Name

1010
1011
1015
1016
1020
1025
1030

1622 9094 00
0686 3718 14
0663 3130 00
1625 8915 00
0571 0036 01
1625 7527 00

1
2
4
1
3
2
2

Housing filter
Plug
O-ring
Nipple
Nipple
Nipple
Oil filter
Roto-Inject Fluid
Roto-Xtend Duty Fluid
Food Grade Fluid
Label
Roto-Inject Fluid
Roto-Xtend Duty Fluid
Food Grade Fluid
Support
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
O-ring
Flange
Washer
Hexagon bolt
Plug
Hose assembly
Thermostatic valve
38C
60C

1625 7525 00
1625 7526 00
1625 7525 00
1031

1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1080
2005

1
1079 9909 57
1079 9925 87
1079 9920 99
1625 5916 00
0147 1323 03
0301 2335 00
0147 1963 08
0663 2101 95
1614 6118 00
0301 2321 00
0147 1246 03
0686 3718 14
0574 8000 35
1622 7064 01
1622 7064 04

2930 7116 70

1
4
4
4
1
1
2
2
2
1
1

Remarks

33

Parts list

12

9820 9785 70-01ed00

34

2930 7116 70

Parts list

Air outlet - Pack

12

Ref.

Part number

Qty

Name

1015
1020

0663 7138 00

1
1

O-ring
Pipe
Aircooled
Watercooled IEC
Watercooled UL-cUL
Screw
Aircooled
Watercooled IEC
Watercooled UL-cUL
Washer
Nut
Hexagon bolt
Press.transducer
Connector and cable
Seal
Hexagon bolt
Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting
Plastic tube
Fitting pipe
Bulkhead coupling
EWD 330M
Drain
Cable
Plastic tube
Ball valve
Coupling
Seal washer
Ball valve
Adaptor
UL-cUL
Flat gasket
UL-cUL
Bushing
Watercooled UL-cUL

1625 5950 00
1625 8279 00
1625 5950 00
1025

1030
1031
1035
1040
1055
1080
2080
2085
2090
2095
2100
2105
2110
2115
2120
2125
3010
3060
4005
4010
4015
4020
4025
4030

2
0211 1363 03
0147 1367 03
0211 1363 03
0301 2344 00
0261 2111 00
0147 1963 08
1089 0575 54
1622 1799 09
1631 0308 00
0147 1963 08
0070 6002 06
0583 8120 81
0070 6002 05
0583 8120 74
0070 6002 04
0583 8100 66
0070 6002 05
0583 8100 70
0581 0000 43
1622 8551 91

1622 1799 08
0070 6002 05
0852 0011 05
0581 0000 35
0661 1000 38
0852 0010 55

2
2
2
1
1
1
1
AR
1
AR
1
AR
1
AR
1
1
1
1
1
AR
1
1
1
1
1

1614 5941 00
4035

1
0653 1331 00

4040

1
0605 8350 24

2930 7116 70

Remarks

35

Parts list

13

9820 9785 54-01ed00

36

2930 7116 70

Parts list

13

Air outlet - Full Feature


Ref.

Part number

Qty

Name

1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050

0663 7138 00
0211 1363 03
0301 2344 00
1625 5952 00
0663 7138 00
0147 1363 03
0301 2344 00
<<< >>>
1079 1472 06

1
2
2
1
1
2
2
1
4
1

O-ring
Screw
Washer
Hose
O-ring
Hex.bolt
Washer
Air dryer
Bolt
O-ring
ID 171
ID 255
ID 286
Hex.bolt
ID 171
ID 255
ID 286
Washer
ID 171
ID 255
ID 286
Pipe
ID 171
ID 255
ID 286
Hexagon bolt
Press.transducer
Hexagon bolt
Plastic tube
Plastic tube
Plastic tube
Fitting
Plastic tube
Fitting pipe
Bulkhead coupling
Label
Seal
Hexagon bolt
Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting pipe
Plastic tube
Fitting
Plastic tube
Fitting pipe
Bulkhead coupling
EWD 330M
Drain
Cable
Plastic tube
Ball valve
Coupling
Seal washer

0663 2104 75
0663 2104 98
0663 2104 98
1055

2
0147 1326 03
0147 1363 03
0147 1363 03

1060

2
0301 2335 00
0301 2344 00
0301 2344 00

1065

1075
1080
1095
1100
1110
1120
1125
1130
1135
1140
1145
1150
2080
2085
2090
2095
2100
2105
2110
2115
2120
2125
3010
3060
4005
4010
4015
4020

2930 7116 70

1
1625 8220 00
1625 8217 00
1625 8217 00
0147 1963 08
1089 0575 54
0147 1963 08
0070 6002 06
0070 6002 05
0070 6002 04
0583 8100 66
0070 6002 05
0583 8100 70
0581 0000 43
1079 9926 02
1631 0308 00
0147 1963 08
0070 6002 06
0583 8120 81
0070 6002 05
0583 8120 74
0070 6002 04
0583 8100 66
0070 6002 05
0583 8100 70
0581 0000 43
1622 8551 91

1622 1799 08
0070 6002 05
0852 0011 05
0581 0000 35
0661 1000 38

2
1
1
AR
AR
AR
1
AR
1
1
1
1
1
AR
1
AR
1
AR
1
AR
1
1
2
1
1
AR
1
2
2

Remarks

37

Parts list

13

9820 9785 54-01ed00

38

2930 7116 70

Parts list

13

Air outlet - Full Feature


Ref.

Part number

Qty

Name

4025
4030

0852 0010 55

2
1

Ball valve
Adaptor
UL-cUL
Flat gasket
UL-cUL
Bushing
Watercooled UL-cUL

1614 5941 00
4035

1
0653 1331 00

4040

1
0605 8350 24

2930 7116 70

Remarks

39

Parts list

14

9827 9785 80-01ed00

40

2930 7116 70

Parts list

14

Air outlet - Air dryer - Full Feature 1)


Ref.

1010

1020
2020
2030
2040
2050
2060
2070
3010

4022
4030

2930 7116 70

Part number
1624 9600 82
1624 9600 82
1624 9600 83
1624 9600 83
1624 9600 86
1624 9600 80
1624 9600 81
1624 9600 84
1624 9600 85
1624 9601 84
1624 9601 80
1624 9601 81
1624 9602 82
1624 9602 82
1624 9602 83
1624 9602 83
1624 9602 84
1624 9602 85
1624 9602 82
1624 9602 82
1624 9602 83
1624 9602 83
1624 9602 86
1624 9602 80
1624 9602 81
1624 9602 84
1624 9602 85
1624 9506 80
1088 0803 27
0348 0111 06
1079 9903 48
1079 9930 30
0348 0101 13
1617 0315 00
1617 0092 03
0147 1247 03
0300 0274 64
0333 3220 00
1624 2451 00

1603 6401 00
1603 6401 01
1603 6401 02
1089 9139 16

1624 9617 05
1624 9617 04
1624 9617 04
1624 9617 05
1624 9617 04
1624 9617 05
1624 9617 04
1624 9733 05

Qty

Name

Air dryer
GA 55 VSD ID 171 200V/50Hz
GA 55 VSD ID 171 230V/50Hz
GA 55 VSD ID 171 200V/60Hz
GA 55 VSD ID 171 230V/60Hz
GA 55 VSD ID 171 380V/60Hz
GA 55 VSD ID 171 400V/50Hz
GA 55 VSD ID 171 460V/60Hz
GA 55 VSD ID 171 500V/50Hz
GA 55 VSD ID 171 575V/60Hz
GA 75 VSD ID 255 380V/60Hz
GA 75 VSD ID 255 400V/50Hz
GA 75 VSD ID 255 460V/60Hz
GA 75 VSD ID 286 200V/50Hz
GA 75 VSD ID 286 230V/50Hz
GA 75 VSD ID 286 200V/60Hz
GA 75 VSD ID 286 230V/60Hz
GA 75 VSD ID 286 500V/50Hz
GA 75 VSD ID 286 575V/60Hz
GA 90 VSD ID 286 200V/50Hz
GA 90 VSD ID 286 230V/50Hz
GA 90 VSD ID 286 200V/60Hz
GA 90 VSD ID 286 230V/60Hz
GA 90 VSD ID 286 380V/60Hz
GA 90 VSD ID 286 400V/50Hz
GA 90 VSD ID 286 460V/60Hz
GA 90 VSD ID 286 500V/50Hz
GA 90 VSD ID 286 575V/60Hz
Frame assy
Grommet
Connector
Warning label
Label
Cable tie
Ring
Ring
Hexagon bolt
Washer
Washer
Insulation
Heat exchanger
ID 171
ID 255
ID 286
Switch
Capillary assy
ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID 171 500V/50Hz
ID 171 575V/60Hz
ID 255 380V/60Hz

1
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
2
1

1
1

Remarks

41

Parts list

14

9827 9785 80-01ed00

42

2930 7116 70

Parts list

14

Air outlet - Air dryer - Full Feature 1)


Ref.

4050
4060
4070
4080
4090

4100
4105
4110
4120
4130

4140
4150
4160

4170
4180
4190
4200

Part number
1624 9733 08
1624 9733 05
1624 9733 06
1624 9733 05
1624 9733 05
1624 9733 06
1624 9733 05
1624 9733 06
1624 9733 05
0348 0101 13
1624 2293 00
0348 0110 03
0226 3343 07
1624 9500 00
1624 9921 00
1624 9921 00
0226 3256 00
0300 0274 70
1617 2385 00
0348 0101 13

Qty

1
1
1
1
1

4
4
1
1
2

1624 2386 00
1624 2386 00
1624 9718 00
1617 2361 00
1624 9614 00

1624 9711 00
1624 9712 00
1624 9712 00
0348 0110 03
0226 3343 07
0348 0101 13

1
1
1

1
1
1
1

1624 9983 00
1624 9983 00
4210
0147 1249 03
0147 1249 03
4220
0301 2321 00
0301 2321 00
4230
0333 3120 00
0333 3120 00
1624 9605 00
1624 9605 00
1624 9605 00
1624 9605 00
1624 9605 00
1624 9605 00
1624 9605 00

2930 7116 70

Name

Remarks

ID 255 400V/50Hz
ID 255 460V/60Hz
ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz
ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz
ID 286 460V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
Cable tie
Filter dryer
Anchor plate
Screw
Condenser
ID 171
ID 255
ID 286
Screw
Washer
Rotation arrow
Cable tie
Insulation
ID 171
ID 255
ID 286
Insulation thermal
Insulation thermal
Insulation thermal
ID 171
ID 255
ID 286
Anchor plate
Screw
Cable tie
Support
ID 255
ID 286
Hexagon bolt
ID 255
ID 286
Washer
ID 255
ID 286
Lock washer
ID 255
ID 286
Pipe assy
ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID 171 500V/50Hz
ID 171 575V/60Hz

43

Parts list

14

9827 9785 80-01ed00

44

2930 7116 70

Parts list

14

Air outlet - Air dryer - Full Feature 1)


Ref.

5010
5030
5040
5050

5060
6020
7010

7020
7030
7040
2930 7116 70

Part number
1624 9731 00
1624 9728 00
1624 9731 00
1624 9729 00
1624 9732 00
1624 9732 00
1624 9729 00
1624 9732 00
1624 9729 00
1624 9732 00
1624 2486 02
1617 0107 00
1617 0314 00

1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1619 5563 07
1624 9352 00
1619 5563 07
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9352 00
1624 9694 00
1624 9517 00
1624 9352 00

1624 2615 08
1624 2615 06
1624 2615 06
1624 2615 08
1624 2615 06
1624 2615 08
1624 2615 06
1617 4638 00
1617 4640 00
1617 4638 00
1617 4640 00
1617 4638 00
1617 4638 00
1617 4640 00
1617 4638 00
1617 4640 00
1617 4638 00
1624 2698 00
0147 1331 03
0300 8019 00

Qty

1
1
1
1

1
1
1
1

4
4
4

Name

Remarks

ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz
ID 255 460V/60Hz
ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz
ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz
ID 286 460V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
HGB valve
Sleeve
Nut
Schrader valve
ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID 171 500V/50Hz
ID 171 575V/60Hz
ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz
ID 255 460V/60Hz
ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz
ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz
ID 286 460V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
Separator
Pipe assy
Schraeder Valve
Refr. compressor
ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID171 500V 50HZ 3PH
ID171 575V 60HZ 3PH
ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz
ID 255 460V/60Hz
ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz
ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz
ID 286 460V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
Bushing
Hexagon bolt
Washer
45

Parts list

14

9827 9785 80-01ed00

46

2930 7116 70

Parts list

14

Air outlet - Air dryer - Full Feature 1)


Ref.

Part number

Qty

Name

4
1
1
AR
1
4

0333 3220 00
0333 3227 00
0333 3227 00
0348 0101 13

0129 3270 38
0129 3270 38
0583 8100 71

0698 5140 72

1624 9923 00
1624 9924 00
1624 9594 00
1624 9602 00
1624 9925 00
1624 9939 00
1624 9603 00
1624 9604 00
1624 9978 00

Fan assy
ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 380V/60Hz
ID 171 400V/50Hz
ID 171 460V/60Hz
ID171 500V 50HZ 3PH
ID171 575V 60HZ 3PH
ID 255 380V/60Hz
ID 255 400V/50Hz
ID 255 460V/60Hz
ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz
ID 286 380V/60Hz
ID 286 400V/50Hz
ID 286 460V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
Warning mark
Wiring
Temp. sensor
Heat conducting pasta
Pressure switch
Hexagon bolt
ID 171
ID 255
ID 286
Washer
ID 171
ID 255
ID 286
Washer
ID 171
ID 255
ID 286
Cable tie
Rivet
ID 171
ID 286
Fitting pipe
Cable gland
ID 171
Transformer
ID 171 200-230V/50Hz
ID 171 200-230V/60Hz
ID 171 500V/50Hz
ID 171 575V/60Hz
ID 286 200-230V/50Hz
ID 286 200-230V/60Hz
ID 286 500V/50Hz
ID 286 575V/60Hz
ID 286 380V/60Hz

7050

7060
7070
7080
7090
7100
7110

1624 2390 80
1624 2037 80
1624 2390 80
1624 2390 80
1624 2037 80
1624 2390 80
1624 2037 80
1624 9608 00
1624 9608 00
1624 9609 00
1624 9608 00
1624 9609 00
1624 9608 00
1624 9608 00
1624 9609 00
1624 9608 00
1624 9609 00
1088 1001 01
1624 1940 00
1617 3077 90
1617 0128 00
1624 9622 00
0147 1247 03
0147 1326 03
0147 1326 03

7120
0300 0274 64
0300 8019 00
0300 8019 00
7130

7140
7160
7170
7180
7270

1)

2930 7116 70

4
4
1
1
1

Remarks

Refrigerant R410A

47

Parts list

15

9820 9786 53-01ed00

48

2930 7116 70

Parts list

15

Convertor cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V


Ref.

Part number

1900 2550 07
1900 2550 07
1900 2550 07
1900 2550 04
1900 2550 04
1900 2550 08
1900 2550 08
1900 2550 08
1900 2550 05
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 06
9820 3140 11
9820 3140 01
1622 3798 50
Connector/terminal rail
1088 0031 81
F35-F36-F37
1089 9510 06
1089 9510 06
1089 9510 06
1089 9510 06
1089 9510 06
F35-F36-F37
1089 9497 10
F35-F36-F37
1079 9931 01
F35-F36-F37
1089 9497 08
F35-F36-F37
1079 9931 02
F35-F36-F37
1089 9497 11
F35-F36-F37
1079 9931 03
F35-F36-F37
1089 9497 09
1089 9497 09
F35-F36-F37
1079 9931 04
1079 9931 04
HF-screen
1089 9562 04
K6
1089 9602 12
K15
1089 9602 13
K20
1089 9284 09
M6
1089 9556 30
1089 9556 30
1089 9556 30
1089 9556 30
1089 9556 30
MSA
<<< >>>

2930 7116 70

Qty

Name

Cubicle
GA 55 VSD 200V/50Hz IEC
GA 55 VSD 200V/60Hz IEC
GA 55VSD 230V/60Hz UL-cUL
GA 55 VSD 500V/50Hz IEC
GA 55VSD 575V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 200V/50Hz IEC
GA 75 VSD 200V/60Hz IEC
GA 75VSD 230V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 500V/50Hz IEC
GA 75VSD 575V/60Hz UL-cUL
GA 90 VSD 500V/50Hz IEC
GA 90VSD 575V/60Hz UL-cUL
Assembly drawing
Service diagram
Wire harness

1
1
1

8
3

2
1
1
1
1

Remarks

End stop
Fuse block
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Fuse
1900 2550 04
Fuse label
1900 2550 04
Fuse
1900 2550 07
Fuse label
1900 2550 07
Fuse
1900 2550 05
Fuse label
1900 2550 05
Fuse
1900 2550 06
1900 2550 08
Fuse label
1900 2550 06
1900 2550 08
HF-screen
Contactor
Contactor
Relay
Fan
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Cubicle box assembly

49

Parts list

15

9820 9786 53-01ed00

50

2930 7116 70

Parts list

15

Convertor cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V


Ref.

Part number

1625 5994 80

1625 4053 00
1625 4053 00
MSA

1625 5997 80
1625 5997 80
1625 5997 80
1625 5997 80
1625 5997 80
MSA

1625 5996 00
1626 5996 00
1627 5996 00
1628 5996 00
1629 5996 00
MSA

1625 4008 00
1625 4008 00
1625 4008 00
1625 4008 00
1625 4008 00
MSA

1625 4008 00
1625 4008 00
1625 4008 00
1625 4008 00
1625 4008 00
Q1
1089 9551 15
Q1-Q15 1089 9602 10
Q15
1089 9664 06
Q15

1089 9551 18
1090 9551 18
1089 9551 19
1091 9551 18
1092 9551 18
1093 9551 18
1089 9551 76
1090 9551 76
S3
1089 0362 51
S3
1089 9337 15
SS
1089 0609 05
T1
1089 9514 44
T10
1089 9610 11
1089 9610 11
1089 9610 11
1089 9610 12
1089 9610 12
1089 9610 14
1089 9610 14
1089 9610 14
1089 9610 15
1089 9610 15

MSA
MSA

2930 7116 70

Qty

Name

1
1

Drive outlet baffle


EMC-mounting plate
1900 2550 07
1900 2550 08
Transfo plate
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Transfo bracket
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Fuse bracket
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Transfo bracket
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Circuit breaker
Connection Block
Contact Block
Circuit breaker
1900 2550 01
1900 2550 02
1900 2550 03
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Emergency stop button
Contact Block
Terminal Switch
Transformer
Transformer
GA 55 VSD 200V/50Hz
GA 55 VSD 200V/60Hz
GA 55 VSD 230V/60Hz
GA 55 VSD 500V/50Hz
GA 55 VSD 575V/60Hz
GA 75 VSD 200V/50Hz
GA 75 VSD 200V/60Hz
GA 75 VSD 230V/60Hz
GA 75 VSD 500V/50Hz
GA 75 VSD 575V/60Hz

1
2
1
1

1
2
1
1
1

Remarks

51

Parts list

15

9820 9786 53-01ed00

52

2930 7116 70

Parts list

15

Convertor cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V


Ref.

Part number

Qty

1089 9610 13
1089 9610 13
U1 (without EMC filter)
1
1090 9549 81
1090 9549 80
1090 9549 79
1091 9549 81
1091 9549 80
U1 parameterset

1
1900 5306 60
1900 5306 61
1900 5306 62
1900 5306 60
1900 5306 61
Z1

1
1089 9339 62
1089 9339 62
1089 9339 62
1089 9339 39
1089 9339 53
04
1079 9901 61
1
1X1:Y/D

1
1091 0039 38
1092 0039 38
1093 0039 38
1X1:Y/D

1
1091 0039 40
1092 0039 40
1093 0039 40
1X4-1X6-1X7-1X8
1088 0039 35
4
2x 1X4-12x 1X6-6x 1X7-2x 1X8
1088 0039 34
22
1X8
1088 0039 36
4
1X8
1088 0039 37
1
2X22
1089 0691 01
1
2X28
1088 0037 80
1
2X30
1088 0031 32
1
2X31
1088 0031 26
1
X101
1089 9427 06
3
X101
1089 9427 07
1
X102
1088 0031 61
1
X104a-X104-X105-X132-1X5
1088 0039 07
13
X104a-X104-X105-X132-1X5
1088 0039 05
5
X104a:3-X104:2-X104:1-X132:1-X150:2
1088 0037 99
10
X136a-X136b
1088 0037 15
1
X136a-X136b
1088 0037 16
4
X136a-X136b
1088 0037 17
1

2930 7116 70

Name

Remarks

GA 90 VSD 500V/50Hz
GA 90 VSD 575V/60Hz
Freq. Converter
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Parameterset
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
EMC-filter
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Label
Terminal
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
Terminal end plate
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
Terminal end plate
Terminal
Terminal
Terminal end plate
Connector
Connector female
Connector female
Connector female
Connector terminal
Connector terminal end plate
Connector male
Connector terminal
Connector terminal end plate
Coding key
Double deck connector terminal earth
Double deck connector terminal
Double deck end plate

53

Parts list

15

9820 9786 53-01ed00

54

2930 7116 70

Parts list

15

Convertor cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V


Ref.

Part number

1079 9901 68
1613 3431 00

0090 1400 02
for hole options
0697 9809 06
for hole fan
0697 9809 21
WH
0697 9809 24
for hole options
0697 9810 38
for hole fan
0698 5140 72
for customer supply
0697 9810 40
for customer supply
0697 9809 61

Qty

Name

1
1
1
AR

Label
Label
Data label
Mounting rail
35x15

Nut

M40x1.5

1
1

Nut
Nut

M20x1.5
M40x1.5

Plug

M40x1.5

Cable gland

M20x1.5

Plug

M20x1.5

1
1

M63x1.5

Nut
Dryer rail - Full Feature
IEC-Transfo on dryer
UL-cUL-Transfo on dryer
Service diagram
1900 2661 03
1900 2661 04
Assembly drawing
1900 2661 03
1900 2661 04
Mounting rail
35x15
Label
Label
1900 2661 03
Fuse holder
1900 2661 03
1900 2661 04
Fuse link
1900 2661 03
1900 2661 04
Contactor
1900 2661 03
1900 2661 04
Contactor

1
2

Connector
End retainer

1
10

Connector
Terminal / Connector
1900 2661 03
1900 2661 04
Terminal / Connector
1900 2661 03
1900 2661 04

1900 2661 03
1900 2661 04
9820 2157 00
9820 2157 00
9820 4549 65
9820 4549 65

0090 1400 02
182
1079 9930 88
182

1079 9930 89
F7-F8-F9

1089 0612 02
1089 0612 01
F7-F8-F9

1089 9168 64
1089 0612 27
K11

1089 9415 24
1089 9415 24
K12
1089 9415 14
X104a (remove coding pin 3)
1088 0039 26
1089 0577 58
X152 (remove coding pin 3)
1089 9427 12
X210 - X230 - X240

1088 0039 04
1088 0039 04
X210 - X230 - X240

1088 0039 03
1088 0039 03
-

2930 7116 70

1
1
1
3
3
1

Remarks

55

Parts list

15

9820 9786 53-01ed00

56

2930 7116 70

Parts list

15

Convertor cubicle - 200V, 230V, 500V, 575V


Ref.

Part number

X210 - X230 - X240

1088 0039 02
1088 0039 02
X210:2-4 X230:2-3 X240:1-2-4

1088 0037 99
1088 0037 99
X220

1089 9427 08
1089 9427 08
X220

1089 9427 42
1089 9427 42
X220

1089 9427 09
1089 9427 09
X220:1-4

1089 9427 15
1089 9427 15

2930 7116 70

Qty

Name

Intermediate - End plate


1900 2661 03
1900 2661 04

Coding key
1900 2661 03
1900 2661 04
Terminal / Connector
1900 2661 03
1900 2661 04
Terminal / Connector
1900 2661 03
1900 2661 04
Intermediate - End plate
1900 2661 03
1900 2661 04
Coding key
1900 2661 03
1900 2661 04

3
1
1
2

Remarks

57

Parts list

16

9820 9786 52-01ed00

58

2930 7116 70

Parts list

16

Convertor cubicle - 380V, 400V, 460V


Ref.

Part number

1900 2550 01
1900 2550 01
1900 2550 01
1900 2550 01
1900 2550 02
1900 2550 02
1900 2550 02
1900 2550 02
1900 2550 03
1900 2550 03
1900 2550 03
1900 2550 03
9820 3140 11
9820 3140 01
1622 3798 50
Connector/terminal rail
1088 0031 81
HF-screen
1089 9562 04
K6
1089 9602 12
K15
1089 9602 13
K20
1089 9284 09
MSA
<<< >>>
MSA
1625 5942 80
1625 5942 80
1625 5942 80
MSA
1625 5994 80
Q1
1089 9551 15
Q1-Q15 1089 9602 10
Q15
1089 9664 06
Q15
1089 9551 18
1090 9551 18
1089 9551 19
1091 9551 18
1092 9551 18
1093 9551 18
1089 9551 76
1090 9551 76
S3
1089 0362 51
S3
1089 9337 15
SS
1089 0609 05
T1
1089 9514 44
U1 (without EMC filter)
1089 9549 81
1089 9549 80
1089 9549 79
U1 parameterset
1900 5306 60
1900 5306 61
1900 5306 62

2930 7116 70

Qty

Name

1
1
1

Cubicle
GA 55 VSD 380V/60Hz IEC
GA 55 VSD 400V/50Hz IEC
GA 55 VSD 460V/60Hz IEC
GA 55VSD 460V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 380V/60Hz IEC
GA 75 VSD 400V/50Hz IEC
GA 75 VSD 460V/60Hz IEC
GA 75VSD 460V/60Hz UL-cUL
GA 90 VSD 380V/60Hz IEC
GA 90 VSD 400V/50Hz IEC
GA 90 VSD 460V/60Hz IEC
GA 90VSD 460V/60Hz UL-cUL
Assembly drawing
Service diagram
Wire harness

End stop

2
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1

1
2
1
1
1

HF-screen
Contactor
Contactor
Relay
Cubicle box assembly
Drive inlet baffle
1900 2550 01
1900 2550 02
1900 2550 03
Drive outlet baffle
Circuit breaker
Connection Block
Contact Block
Circuit breaker
1900 2550 01
1900 2550 02
1900 2550 03
1900 2550 04
1900 2550 05
1900 2550 06
1900 2550 07
1900 2550 08
Emergency stop button
Contact Block
Terminal Switch
Transformer
Freq. Converter
1900 2550 01
1900 2550 02
1900 2550 03
Parameterset
1900 2550 01
1900 2550 02
1900 2550 03

Remarks

59

Parts list

16

9820 9786 52-01ed00

60

2930 7116 70

Parts list

16

Convertor cubicle - 380V, 400V, 460V


Ref.

Part number

Qty

1
1089 9339 41
1090 9339 41
1091 9339 41
04
1079 9901 61
1
1X1:Y/D

1
1088 0039 38
1089 0039 38
1090 0039 38
1X1:Y/D

1
1088 0039 40
1089 0039 40
1090 0039 40
1X4-1X6-1X7-1X8
1088 0039 35
4
2x 1X4-12x 1X6-6x 1X7-2x 1X8
1088 0039 34
22
1X8
1088 0039 36
4
1X8
1088 0039 37
1
2X22
1089 0691 01
1
2X28
1088 0037 80
1
2X30
1088 0031 32
1
2X31
1088 0031 26
1
X101
1089 9427 06
3
X101
1089 9427 07
1
X102
1088 0031 61
1
X104a-X104-X105-X132-1X5
1088 0039 07
13
X104a-X104-X105-X132-1X5
1088 0039 05
5
X104a:3-X104:2-X104:1-X132:1-X150:2
1088 0037 99
10
X136a-X136b
1088 0037 15
1
X136a-X136b
1088 0037 16
4
X136a-X136b
1088 0037 17
1
1079 9901 68
1
1613 3431 00
1

AR
0090 1400 02
for hole options
0697 9809 06
1
for hole fan
0697 9809 21
1
WH
0697 9809 24
1
for hole options
1
0697 9810 38
for hole fan
0698 5140 72
1
for customer supply
0697 9810 40
1
Z1

2930 7116 70

Name

Remarks

EMC-filter
1900 2550 01
1900 2550 02
1900 2550 03
Label
Terminal
1900 2550 01
1900 2550 02
1900 2550 03
Terminal end plate
1900 2550 01
1900 2550 02
1900 2550 03
Terminal end plate
Terminal
Terminal
Terminal end plate
Connector
Connector female
Connector female
Connector female
Connector terminal
Connector terminal end plate
Connector male
Connector terminal
Connector terminal end plate
Coding key
Double deck connector terminal earth
Double deck connector terminal
Double deck end plate
Label
Label
Data label
Mounting rail
35x15
Nut

M40x1.5

Nut
Nut

M20x1.5
M40x1.5

Plug

M40x1.5

Cable gland

M20x1.5

Plug

M20x1.5

61

Parts list

16

9820 9786 52-01ed00

62

2930 7116 70

Parts list

16

Convertor cubicle - 380V, 400V, 460V


Ref.

Part number

for customer supply


0697 9809 61

Qty

Name

Remarks

1
1

M63x1.5

Nut
Dryer rail - Full Feature
IEC-No transfo on dryer
UL-cUL-No transfo on dryer
Service diagram
1900 2661 01
1900 2661 02
Assembly drawing
1900 2661 01
1900 2661 02
Mounting rail
35x15
End retainer
Label
Label
1900 2661 01
Fuse holder
1900 2661 01
1900 2661 02
Fuse link
1900 2661 01
1900 2661 02
Contactor
1900 2661 01
1900 2661 02
Contactor

Connector

1
10

Connector
Terminal / Connector
1900 2661 01
1900 2661 02
Terminal / Connector
1900 2661 01
1900 2661 02
Intermediate - End plate
1900 2661 01
1900 2661 02

1900 2661 01
1900 2661 02

9820 2156 00
9820 2156 00

9820 4549 64
9820 4549 64

0090 1400 02
1089 0577 58
182
1079 9930 88
182

1079 9930 89
F7-F8-F9

1089 0612 02
1089 0612 01
F7-F8-F9

1089 9168 56
1089 0612 61
K11

1089 9415 25
1089 9415 24
K12
1089 9415 14
X104a (remove coding pin 3)
1088 0039 26
X152 (remove coding pin 3)
1089 9427 12
X210 - X220 - X240

1088 0039 04
1088 0039 04
X210 - X220 - X240

1088 0039 03
1088 0039 03
X210 - X220 - X240

1088 0039 02
1088 0039 02
X210:1-3 X220:1-2 X240:2-3-4

1088 0037 99
1088 0037 99
-

2930 7116 70

1
1
1
2
1
1
3
3
1

3
3

Coding key
1900 2661 01
1900 2661 02

63

Parts list

17

9820 9785 81-01ed00

64

2930 7116 70

Parts list

17

Convertor cubicle - Cubicle box assembly


Ref.

Part number

Qty

Name

1005
1020
1030
1040
1050
2025
2030
2035
3050
3055
3060
3070
3080
3085
3090

1625 5940 80

1625 7002 00
1202 6584 00
1622 3115 50
1622 3115 51
1900 5200 12
0147 1169 03
0301 2315 00
0697 9810 30
0697 9809 25
0697 9810 28
0697 9809 23
0697 9810 25
0697 9809 20
0697 9810 26

1
1
1
AR
2
1
1
4
4
1
1
1
1
1
1
1

3100

0697 9809 21

4070

0698 5140 71

4071

0697 9809 20

Cubicle box assembly


Box
Label
Seal
PE bolt
PE bolt
Elektronikon Mk5 Graphic
Hexagon bolt
Washer
Plug
Nut
Plug
Nut
Plug
Nut
Plug
Pack-Watercooled
Nut
Pack-Watercooled
Cable gland
Full Feature
Lock nut
Full Feature

1)
2)

2930 7116 70

Remarks

M50x1.5
M50x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M16x1.5
M16x1.5

Lined with:
Foam: 0395 6006 67 (AR) 30 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
Part of Convertor cubicle

65

Parts list

18

9820 9785 82-01ed00

66

2930 7116 70

Parts list

18

Bodywork
Ref.

Part number

1005

1625 5900 00
1079 9903 48
1625 5913 00
0147 1963 08
1625 5904 81
1079 9926 02
0147 1963 08
1625 5912 00
0147 1963 08
1622 3632 00
0211 1965 60
1622 0533 81
1625 5933 00
0147 1963 08
1625 5907 81
0147 1963 08
1625 5903 81
0147 1963 08
1625 5902 81
1625 7646 00
1625 5901 81
1625 7646 00
1625 5963 81
1625764600
1625 5964 81
1625 7646 00
<<< >>>
0147 1963 08
1625 7676 00
0697 9809 19
1622 5767 04
1089 9556 43
1089 9556 42
1089 9556 22
1089 0574 12
1089 9556 19
1625 7492 00
1625 4049 81
1619 7705 00
1088 1001 01
1621 0607 00

1010
1015
1020
1025
1030
1035
1036
1037
1040
1045
1050
1085
1090
1125
1130
1135
1140
1145
1150
2005
3010
3040
3045
3050
3060
3065
3070
3074
3076
3077
3078
3080

1625 4062 00
1625 4062 00
1625 4062 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4062 00
1625 4062 00
1625 4062 00
1625 4010 00
2930 7116 70

Qty

Name

1
2
3
6
1
1
4
2
5
4
4
1
1
2
1
4
1
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

Frame
Warning label
Beam
Hexagon bolt
Panel
Label
Hexagon bolt
Beam
Hexagon bolt
Spacer
Screw
Baffle
Support
Hexagon bolt
Panel
Hexagon bolt
Roof
Hexagon bolt
Panel
Lock
Panel
Lock
Panel
Lock
Panel
Lock
Cubicle
Hexagon bolt
Adapter
Lock nut
Cable gland
Grating
Fan
Filtermat
Temp.sensor
Filter
Nanopermring
Door
Lock
Warning mark
Pin
Plate
GA 55 VSD 200V/50Hz IEC
GA 55 VSD 200V/60Hz IEC
GA 55 VSD 230V/60Hz UL-cUL
GA 55 VSD 380V/60Hz IEC
GA 55 VSD 400V/50Hz IEC
GA 55 VSD 460V/60Hz IEC
GA 55 VSD 460V/60Hz UL-cUL
GA 55 VSD 500V/50Hz IEC
GA 55 VSD 575V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 200V/50Hz IEC
GA 75 VSD 200V/60Hz IEC
GA 75 VSD 230V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 380V/60Hz IEC

1
2
1
1
2
2
3
1

Remarks

3)4)

5)
1)
2)
1)2)
1)2)
1)2)
1)2)

67

Parts list

18

9820 9785 82-01ed0

68

2930 7116 70

Parts list

18

Bodywork
Ref.

3085
3095
3110
3111

3115
3135
3140
3145
3150
3155
3160
3165
4005
4010

4015
4030
4035
5005
5010
5015
6005
6010

Part number
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
1625 4010 00
0147 1963 08
1625 4009 00
1625 5995 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
1625 4051 00
0147 1964 06
0989 4220 15
0147 1963 08
1625 8277 00
0147 1398 03
0301 2358 00
0147 1360 03
0301 2344 00
1622 4631 37
1622 4631 38
1622 4631 07
1622 4631 08
1622 4631 09
1622 4631 10
1088 1001 01
1625 5906 81
1613 9846 01
0147 1963 08
1089 9068 01
1089 9154 02
1088 1301 03
1625 5918 80
0989 4220 10
1079 1472 06

2930 7116 70

Qty

4
1
1
1

2
1
3
1
8
8
8
8
2
1

2
1
1
4
1
1
1
1
1
4

Name
GA 75 VSD 400V/50Hz IEC
GA 75 VSD 460V/60Hz IEC
GA 75 VSD 460V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 500V/50Hz IEC
GA 75 VSD 575V/60Hz UL-cUL
GA 90 VSD 380V/60Hz IEC
GA 90 VSD 400V/50Hz IEC
GA 90 VSD 460V/60Hz UL-cUL
GA 90 VSD 500V/50Hz IEC
GA 90 VSD 575V/60Hz UL-cUl
Hexagon bolt
Plate cubicle
Baffle
Plate
GA 55 VSD 200V/50Hz IEC
GA 55 VSD 200V/60Hz IEC
GA 55 VSD 230V/60Hz UL-cUl
GA 55 VSD 500V/50Hz IEC
GA 55 VSD 575V/60Hz UL-cUL
GA 75 VSD 200V/50Hz IEC
GA 75 VSD 200V/60Hz IEC
GA 75 VSD 230V/60Hz UL-cUl
GA 75 VSD 500V/50Hz IEC
GA 75 VSD 575V/60Hz UL-cUL
GA 90 VSD 500V/50Hz IEC
GA 90 VSD 575V/60Hz UL-cUl
Hexagon bolt
Grommet
Hexagon bolt
Support
Hexagon bolt
Washer
Hexagon bolt
Washer
Dataplate
Label
GA 55VSD
GA 55VSD FF
GA 75VSD
GA 75VSD FF
GA 90VSD
GA 90VSD FF
Warning mark
Panel
Decal
Hexagon bolt
Key
Key
Cable strip
Baffle
Pack
Grommet
Hexagon bolt
Pack

Remarks

1)

69

Parts list

18

9820 9785 82-01ed00

70

2930 7116 70

Parts list

18

Bodywork
Ref.
1-5)

2930 7116 70

Part number

Qty

Name

Remarks

Lined with:
1) Foam: 0395 6001 64 (AR) 20 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
2) Foam: 0395 6001 66 (AR) 25 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
3) Foam: 1625 5904 60 (AR) 35 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
4) Foam: 1625 5904 61 (AR) 35 x 2040 x 1650 (self-adhesive)
5) Foam: 0395 6006 69 (AR) 50 x 2040 x 1650 (self-adhesive)

71

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

72

2930 7116 70

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

2930 7116 70

73

Parts list
Notes:
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

74

2930 7116 70

In order to be First in MindFirst in Choice for all your quality


compressed air needs, Atlas Copco delivers the products
and services that help to increase your business efficiency
and profitability.

Atlas Copco's pursuit of innovation never ceases,


driven

by

our

need

for

reliability

and

effeciency.

Always working with you, we are committed to providing


you the customized quality air solution that is the driving

No. 2930 7116 70 / 2012 - 04 Printed in Belgium

force behind your business.

www.atlascopco.com