You are on page 1of 2

1.

Objektif Kajian

1.4.1
1.4.2

Mengenal pasti tahap kompetensi pengetahuan guru Sekolah Amanah di Johor.


Mengenal pasti tahap kompetensi kemahiran mengajar guru Sekolah Amanah di

Johor.
1.4.3 Mengenal pasti tahap kompetensi menilai dan mentaksir guru Sekolah Amanah di
Johor.
1.4.4 Mengenal pasti tahap kompetensi kelakuan dan nilai profesional guru Sekolah
Amanah di Johor.
1.4.5 Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan kompetensi guru Sekolah Amanah di
Johor berdasarkan faktor jantina.
1.4.6 Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan kompetensi guru Sekolah Amanah di
Johor berdasarkan faktor pengalaman mengajar.
1.4.7 Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan kompetensi guru Sekolah Amanah di
Johor berdasarkan faktor taraf sekolah.
1.4.8 Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan kompetensi guru Sekolah Amanah di
Johor berdasarkan faktor lokasi sekolah.
1.3

Persoalan Kajian

1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4

Apakah tahap kompetensi pengetahuan guru Sekolah Amanah di Johor?


Apakah tahap kompetensi kemahiran mengajar guru Sekolah Amanah di Johor?
Apakah tahap kompetensi menilai dan mentaksir guru Sekolah Amanah di Johor?
Apakah tahap kompetensi kelakuan dan nilai profesional guru Sekolah Amanah di

Johor?
1.3.5 Adakah terdapat perbezaan kompetensi pengajaran guru Sekolah Amanah di Johor
berdasarkan faktor jantina?
1.3.6 Adakah terdapat perbezaan kompetensi pengajaran guru Sekolah Amanah di Johor
berdasarkan faktor pengalaman mengajar?
1.3.7 Adakah terdapat perbezaan kompetensi pengajaran guru Sekolah Amanah di Johor
berdasarkan faktor taraf sekolah?
1.3.8 Adakah terdapat perbezaan kompetensi pengajaran guru Sekolah Amanah di Johor
berdasarkan faktor lokasi sekolah.
1.4

Hipotesis Kajian

1.4.1

Ho 1 - Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor jantina dengan

kompetensi pengajaran guru Sekolah Amanah di Johor.


1.4.2 Ho 2 - Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor pengalaman mengajar
dengan kompetensi pengajaran guru Sekolah Amanah di Johor.
1.4.3 Ho 3 - Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor taraf sekolah dengan
kompetensi pengajaran guru Sekolah Amanah di Johor.

1.4.4

Ho 4 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor lokasi sekolah dengan

kompetensi pengajaran guru Sekolah Amanah di Johor.