Вы находитесь на странице: 1из 158

Y

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

-
1 - 14

. ,
. . ,
,
2016

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

.. 3
. - . 9
. .... 13
. 17
. . 22
. , . 26
. . 30
. , .. 32
. 38
. - ... 45
. .. 51
. - . 57
. ... 64
. 68
. 74
76
. 115
. 149
150
.. 158

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


1 14 - ().
, , ,
- (), - (), (), - () .
,
. -
,
,
[ 1999: 72;
2008: 36 40; Bhattacharya 1996: 163 166; Mahabhagavata-purana
1983: 22].

, , ,
().

, :
,
, ,
(1112, 7678);
, (69 70), ,
, ,
,
. ,
, ,
;

;
,
,
; , ;
-, -,
-- -, ,
.
[Mahabhagavatapurana 1983: 26 27].

,
, ,
.
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

. , ,
,
.
(XII .) [ 1995]
.
,

[ 1991, . 2: 363; Kinsley 1987: 82 84].

[Mahabhagavata-purana 1983: 27].
, ,
,
. [Ibid]. , ,
, , . . ,
XIII . [Hazra 1963: 448 465], .
XVII . [Bhattacharya 1996: 167].
,
II . [Mahabhagavata-purana 1983: 28] (. ,
, IV . [ 2008: 36]). ,
,
, ,
X XI . [Mahabhagavata-purana 1983: 28].
,
. ,
,

. ()
, 1697 . (1775 . . .)
,
(, ),
- XVIII .
15.63(2)64. - , ,
( , )
.
,
-, .
,
-, 15 19.
, , , -, -- -,
, .
, ,

[Ibid: 27 28].
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
, ,
, .
, ,
( ) [Ibid: 29].
,
, , , ,
- -, 17.36 64 [ 2004: 608 624].
.
w.

A B B Y Y.c


-,
.
, (AdyA prakR^iti),
(parA) (svargApavarga-pradA).
,
(), ,
(
, [
, . 2: 286]) .
(durgA)
(mahAdurgA) (41.14; 43.3,7),

.
(), (
), , , , , , ,
. (devI)
,
( mahAdevI),
,
.
(1.28, 29; 43.27, 68; 50.88)
, (sach-chid-Ananda-vigrahA)
(1.31).
, , , , ,
(antaHpura)
(43.6162). (50.89),
,
(janaka) , (Adi-puruShaH
pUrNaH) (50.87). , ,
(1.32; 45.4),
,
(36.34 35; 43.29).
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

() , ,
, , (43.63).
(36.62; 43.26, 83),
,
(43.26).
(, ,
, , , , , ,
),
, (8.4871).
. ( , 49.42)
,
59-.
.

(43.38), ,
(43.33)
(43.45). ,
: -- (44.9);
-- (44.10); - (44.11); --- (44.12), .
w.

A B B Y Y.c


.

, ., (mahAbalaparAkrama), (harShotphullavilochana), (sva-bAhu-bala-darpita),
(nikShipya shara-jAlAni), (svabAhu-viryam Ashritya). .
: (muni-pu~Ngava),
(prAhiNod yama-sAdanam), (prANAn
mumocha), (muni-shArdUla), ,
(shyAmau dUrvA-dala-prabhau), , (rAjIvalochana), (siMhaM dR^iShTvA gajA iva),
(divi saudAmanI yathA).
, .
.
, . ,
45.21 22 ,
45.3 5.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
. 1-
,
, ,
, ,
() , .
, ,
,
(mahApurANa), (tattva) .
, ,
. ,
, , ,
(brahma-loka),
. ,
, , ,
. ,
. ,
.
, ,
, . ,
, .


(4 12)
. ,
,
, .
, , ,
.
- , ,
,
, , , .
, ,
. ,
, .
,
, .
, ,
, ,
(dasha
mahAvidyA). ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

.
.
. (chAyA-satI, ),
; .
, ,
,
- , , . ,
, ;
-, , ,
,
.
, ,
. ,
, .

.
. ,
(),
. -,
: ,
., . -,
(,
, , ). -,
,
. , ,
, .
: Mahabhagavatapurana. Edited by Pushpendra Kumar. Delhi: Eastern Book Linkers, 1983.
.
.
. ,
,
- [ 2011] [URL]:
http://www.mahadevi.ru/lexicon.pdf ( : 10.07.15).

, :
a A i I u U R^i R^I L^i L^I e ai o au M H
k kh g gh ~N ch h j jh ~n
T Th D Dh N t th d dh n
p ph b bh m y r l v sh Sh s h
w.

A B B Y Y.c

,
,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

--

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


-
- !
- 1,
, , [ ]
2! (1)
, ,
3, [ , ]
4 (2)
[], , , ,
5, ,
6,
, , 7,
8. (3)
, ,
.
9,
, ! (4)

10, : (5)
, , ,
(6)
11
, , 12. (7)
:
, 13,
, , . (8)
14

, , (9)
.
.
(10)
[] ,
, ? (11)
, ,
, ,
. (12)
:
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, 15. (13)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

:
, , ,
, , (14)
16, ,
, 17. (15)
, , ,
, , (16)
? .
, . (17)
,
, , (18)
, ,
, .
(19)
, , ,
, 18: (20)
, , 19, ,
, , . (21)
, ,
! (22)
, ,
, , :
20? (23)
,
. (24)
:
, ,
, . (25)
:
[] ,
, . (26)
:
, ,
, , . (27)
:
,
21. (28)

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

:
, , ,
, . (29)
, :
! (30)
,
22, , -23. (31)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

:
, , ,
, , ,
[ ]24.
, ,
? (32)
,
, , ,
, 25, [
] , , ? (33)
, , ,
26 27,
,
, , , ,
, ,
, ! (34)
, 28.
, ,
29, ,
, . (35)
, , [] ,
, .
, , ,
,
. (36)
, , ,
30,
, , [],
, , 31, ,
! (37)
:
, ,
, , , (38)
, ,
, , (39)

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , ,
, , (40)
,
.
, , (41)
32.
, , , (42)
, ,
,
. (43)
, []
,
, . (44)
, ,
, 33. (45)
, , ,
, . (46)

w.

A B B Y Y.c

:
, , , ,
, 34. (47)
, ,
, . (48)

. (49)

,
35, . (50)
,
. (51)
,
, . (52)

36. (53)

, 37. (54)
- ,
-.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
, , ,
38, . (1)
:
, , ,
, , . (2)
-, ,
, , , . (3)
,
, 39 ,
, 40,
,
41, , --,
-, [],
42. (4-6).
, []
, , , .
(7)

, . (8)
, , ,
, . (9)
:
! ! ,
, , . (10)
[], ,
,
, 43
, (11)
, 44
[],
, ! (12)
, , [] ,
, . (13)
, , ,
, 45, . (14)
, ?
46 . (15)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

(16)
, ,
, , 47. (17)
, -48 ,
, . (18)
, ,
, .
(19)
,
,
, (20)
.
, , , (21)
,
[] ,
. (22)
49
. (23)
, ,
,
,
, (24)

, -, (25)
, , 50.

w.

A B B Y Y.c

:
, ,
, (26)
, , ,
, , (27)
, .
, , 51, (28)
, 52.
, , , , (29)
, [], ,
, , . (30)
, , ,
. (31)
, , ,
, ,
! (32)
:
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , , ! (33)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- :
, , , ,
, , ,
! (34)
:
, ,
, , : (35)
[] , ,

, . (36)
, , []!
- :
, , ! (37)
, .
? (38)
:
,
, . (39)
:
, , , , ,
,
, , ,
, , ! (40)
, , ,
, , !
, , 53,
, , ! (41)
-54, --55,
-- 56, --57, (42)
58 -, ,
--59 --60 ! (43)
:
61,
,
. (44)
:
, , 62

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

,
! (45)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
, , ,
! , . (46)
, , ,
. (47)
:
, , ,
63 . (48)
, ,
, , ! (49)
, ,
, , . (50)
:
, , , ,
, 64,
- -,
, . (51)
- ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- :
, , ,
, , (1)
, ,
, , .
(2)
,
[, ],
, ,
[] , 65. (3)
, , , .
, (4)
, 66.
[], []67,
, (5)
,
, , , [] 68. (6)
:
, ,
,
, , , , (7)
, ,
, , (8)
, ,
, , (9)
, :
. (10)
- :
, , ,
, , , (11)
, , [], [
]69,
, , (12)
, --,
, , , , (13)
, , ,
, ,
[]. (14)
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
, (15)
, , ,
,
, , 70,
71, (16)
72, 73,
, (17)
, 74.
, ,
, (18)
.
, , (19)
: , .
, , , (20)
: []75,
: (21)
, [] 76.
, , []
77, (22)
, 78,
[],
[], , []
79. (23)
, ,
, , (24)
, .
, , : (25)
, , , 80.
, , ,
, , :
[] .
(26 27)
, , .
, 81, (28)
, , []
.
[], (29)
, , .
, , (30)
, .
, , (31)
, .
, , , (32)
82, , .

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, 83, (33)
.
, , , (34)
.
, ,
[], (35)
[]84.
, [] . (36)
,
, . (37)
85, , ,
, . (38)
, , , ,
, . (39)
,
[] , (40)
, .
, , . (41)
, ,
, (42)
, 86, ,
, . (43)
, , , ,
, , . (44)
,
, , 87, (45)
, .
, , , , (46)
,
. (47)
, ,
, , 88. (48)
, ,
, , . (49)
,
. , (50)
, , .
, , , (51)
, [ ] , 89, ,
: (52)
, , , , ,
, , , (53)
90 , .
, , , (54)
, , ,
w

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

91 ,
92. (55)
, ,
93 (56)
, ,
.
, (57)

94,
. (58)
,
. (59)
[] .
, . (60)
, ,
.
(61)
, [, ] ,
, [] . (62)
,
95, [].
(63)
:
, , , , , , , (64)
, , , , ,
, . (65)
[ ] , [] ,
(66)
, .
. (67)
, ,

[] ,
96. (68)
[] ,
, .
(69)
, , ,
, , , (70)
[] ,
.
, ,
, , . (71)
w

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , ,
, . (72)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
, ,
, , . (73)
, ,
, . (74)
, , ,
, -, .
(75)
:
, , ,
[] , .
(76)

, , (77)
,
, , (78)
.
. (79)
- :
, ,
97, , . (80)
- ,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

- :
, ,
[ ]: , , ! (1)
,
, . (2)
-
[] , . (3)
, ,
,
[]. (4)
,
, 98! (5)
, ,
, , 99! (6)
:
, , ,
! (7)
- :
, , ,
, 100. (8)
101, ,
, . (9)
, ,
, , , (10)
[] 102 103, ,
- ,
[ ] ,
104, (11)
105, 106, ,
107, , .
(12)
: , ?
, [] , !
(13)
:
, , , , , ,
, , ! (14)
:

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

,
- . (15)
, , [] ,
, . (16)
, , ,
, , [ ], (17)
108.
(18)
, ,
, , (19)
, .

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- :
, , , (20)
, .
, , , , (21)
, .
, , (22)
, .
109, (23)
,
,
, (24)
-, .
110, (25)
, 111.
, , , . (26)

112. (27)
, ,
113 . (28)
, [], ,
, : (29)
, [],
[]. (30)
,
! (31)
, 114, ,
. (32)
, , ,
, 115.
(33)
116,
, 117. (34)
, , 118

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

. (35)
,
, , (36)
, .
,
[ ], (37)
,
.
, , , (38)
, .
[], .
(39)
,
. (40)

. (41)
, 119,
, . (42)

, , . (43)

, . (44)
, 120,
[] , : (45)
, ,
, , (46)
[ ], , [
] !
, , (47)
121, .
, (48)
, ,
, , ,
, (49)
,
,
122, , (50)
, ,
, , 123. (51)
- , , , ,
, . (52)
, ,
, , ,
: (53)
, .
w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, . (54)
-[],
[] . (55)
, , , .
, , (56)
.
124 (57)
,
, . (58)

, 125.
(59)
, , ,
. (60)
, , ,
, . (61)
- ,
.

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- :
, 126,
, . (1)
, , ,
, . (2)
:
[] , ?
, . (3)
, ,
, . (4)
,
[] , , ,
, (5)
, [] , ,
? (6)
:
, ,
127, , (7)
, , , ?
:
, , . (8)
, .
, ? (9)
, ,
. (10)
, ,
?
, (11)
, .
, (12)
.
, (13)
, []
128
[ ] 129.
(14)
,
130, , , (15)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
[]?
, . (16)
, , .
, , , (17)
, , [] , ,
, , (18)
, .

w.

A B B Y Y.c

- :
, , , (19)
, ,
, . (20)
, ,
:
, , ! ! (21)
, , , !
, ,
, (22)
?
[], ,
, (23)
. (24)
:
, !
, , ?
, ,
! (25)
, , ,
,
131, .
(26)
, ,
,
[]132, , ! (27)
, [],
,
, 133. (28)
, ,
,
, - . (29)
:
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , !
(30)
, ,
, . (31)
,
, . (32)
, - .
, , , (33)
,
, , (34)
, , 134,
135, 136, (35)
,
, , (36)
:
, (37)
, , .
, , , (38)
, .
, . (39)
, ,
, [] . (40)
,
, - ? (41)
,
, , ? (42)
, .
, [],
(43)
137, ,
, , (44)
[] , .
, , . (45)
,
, [ ] ,
, ! (46)
,
, ! (47)
- :
, , , :
, ,
. (48)
, ,
,

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , , ! (49)
,
, ! (50)
, , .
,
. (51)
- ,
, .

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

- :

, . (1)
, , ,
. (2)
,
, . (3)
138,
. (4)
, , ,
, (5)
, .
, (6)
.
, (7)
, .
, , , (8)
: .
(9)
, , , ,
.
,
, .
, , (10 11)
.
, , (12)
, .
, , (13)
: , , ,
-139 , ,
. (14)
, , ,
.
, , (15)
, ,
.
,
, (16)
:
(17)
, , ,
, ,

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, 140, ,
, , . (18)
[] , ,
, 141,
142, []
.
-,
[]. (19)
[], , ,
,
,
, , ,
, , , ?
(20)
w

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

- :
, , :
, , , ! (21)
:
, ,
, . (22)
:
, , ,
. (23)
, ,
. (24)

.
, , , (25)
, , , . (26)
- :
,
, . (27)
- ,
.

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er


,
w.

A B B Y Y.c

, , ,
, : (1)
, -
. (2)
, ,
! (3)
,
- . (4)
,
, , . (5)
, ,
, , . (6)
,
, . (7)
, ,
, . (8)
,
, . (9)
,
- . (10)
, .
. (11)
, ,
, , (12)
, .
, , . (13)
.
: 143 (14)

[], 144,
, ,
. (15)
, .
, , , (16)
: , .
, (17)
, .
, , (18)
, , ,
, , (19)
, , .
, 145, (20)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , :
, , (21)
, , .
(22)
.
[], . (23)
[
].
, . (24)
, , :
, , , (25)
[ ] .
, , (26)
, ,
,
. (27)
, !
, (28)
, , .

w.

A B B Y Y.c

:
, , ? (29)
.
, , (30)
, , .
:
, , (31)
, ,
, , , (32)
.
, , (33)
, ?
- :
(34)
, , .
, , (35)
[] 146 .
, , (36)
.
, (37)
, -,
, , , , (38)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

[]
.
[] , .
(39)
:
, , . (40)
, 147.
, , , (41)
, .
, , ! (42)
, [], ,
, . (43)
, ,
, . (44)
, ,
[] . (45)
, , , ,
, , . (46)
,
,
, , [] . (47)
,
.
, (48)
, , ,
.
, , (49)
, ,
, , , (50)
, .
, , , (51)
, , .
:
, . ,
, , (52)
.
, , (53)
, .
, , (54)
- , .
:
,
, (55)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

:
, , , (56)
,
,
, . (57)
:
, ?
, , , ? (58)
:
, ,
.
, ! (59)
, , ,
, [ ] ,
(60)
, [], .
, , , , (61)
, .
[ ] 148, 149, (62)
150, [], .
, , . (63)
151.
, [] , . (64)
[ ] .
, , (65)
, , .
:
, . (66)
, ?
, (67)
.
:
, , . (68)
- ?
,
,
, !
- :

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , , (69 70)
: !
, , : (71)
, , 152!
, , (72)
, , !
, , ,
, , (73)
, .
, , , , (74)
, , .
, (75)
.
, (76)
, .
, 153. (77)
.
, (78)
, :
, , , (79)
, , .
[ ] , . (80)
,
: , (81)
. [] ,
. . (82)
, , .
, . (83)
, , ,
, , ,
. (84)
,
. (85)
, ,
, . (86)
154 , , [
]:
: (87)
, , , , ,
, , 155. (88)
, .
, 156, (89)
.
, . (90)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

:
?
,
! (91)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

:
,
, . (92)
, , ,
,
! (93)
:
[] ,
, . (94)
- :
, ,
: , . (95)
, ,
,
, ? (96)
- ,
[] . (97)
- , ,
, ! (98)
, , ,
.
(99)
, , ,
, . (100)
- ,
, .

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om- :
, ,

. (1)
:
, ! , ,
, . (2)
,
. (3)
:
, .
[] 157. (4)

, . (5)
.
, , (6)
.
, , (7)
.
[] , (8)
,
, (9)
, , [], ,
.
. (10)
.
. (11)
[], 158.
, . (12)
, - , ,
, . (13)
,
, , . (14)
, ,
, . (15)
, , .
,
! (16)
,

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

[], . (17)
.
, (18)
, , .
, , (19)
, ?
, , (20)
, !
:
, , . (21)
, , .
:
, (22)
- .
, , (23)
!159
:
, , , , (24)
[ ] , , !
, ,
, (25)
, ?
, , ,
(26)
, , ,
?
, , (27)
, , ,
, ! (28)
, , ,
, , . (29)
, ,
, , . (30)
:
, ,
, !160 (31)
, .
, , ? (32)
:
, , , , [].

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , . (33)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
, , ,
?
, , . (34)
,
, . (35)
, .
, . (36)
, ,
, , ? (37)
:
, , !
, . (38)
, ,
, (39)
, , [] .
, (40)
, ,
, . (41)
, .
[ ] .
(42)
- :
, , .
, . (43)
, , ,
, , ? (44)
- :

, : (45)
,
, . (46)
, 161,
, 162, . (47)
, [] 163, .
[], , , (48)
, , , [] .
, , : (49)
, [] ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

164, 165,
166, , (50)
, , .
, ,
167, (51)
, ,
168,
, , . (52)
, , ,
, . (53)
[] ,
. ,
. (54)
, .
! ,
. (55)
,
.
, , ,
. (56)
, , [], ,

, .
(57)
, , ,
, ,
, [ ]. (58)
, , ,
, , , ,
, (59)
, 169, 170,
,
171, , ,
, 172. (60)
, , :
, , , ,
? (61)
w

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
, , [] , []?
, , , , (62)
, , , ,
[ ]173. (63)
:

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, ,
, , . (64)
, , , .
, , (65)
, , 174.
, , , , (66)
175, .
, , , , 176. (67)
, , , 177.
, - , , (68)
- , 178.
, - 179, (69)
- 180,
- -, 181. (70)
182, , .
, , (71)
,
183
, ! (72)
, , ,
, ,
[ ]184
. (73)
, .
, , [] , (74)
, , ,
, [ ], , (75)
, , , .
, , 185. (76)
, ,
, 186. (77)
, - []
,
, . (78)
, , ,
[] , 187. (79)
,
,
, , . (80)
, ,

. (81)
, , ,
188. (82)
, , , ,

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

. (83)
, ,
.
(84)
, , ,
, . (85)
, , ,
, , . (86)
, , .
, ,
. (87)
, , ,
, . (88)
:
, , ,
, , . (89)
, , ,
, , ? (90)
, , ,
, ? (91)
, ,
, , , . (92)
- :

: (93)
, ,
, .
(94)
, , ,
[ ] , , (95)
.
, , (96)
, : ,
,
! (97)
,
,
. (98)
, ,
, (99)
, , 189, ,
[] . (100)
, , ,

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, (101)
, .
. (102)
, .
, , .
(103)
, , ,
.
(104)
, , []
, . (105)
,
, , . (106)
- ,
.

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

- :
,
. (1)
, , ,
-. (2)
, , :
! , , (3)
, , .
, , , (4)
, !
, (5)
, .
-, , (6)
,
.
, , , (7)
.
:
, , , ,
(8)
, .
. (9)
, .
:
, , (10)
, , [],
.

. (11)
,
, 190, 191,
192, (12)
, , 193.
, , : (13)
? ? ?
: ? , ! (14)
, , .
, . (15)
, ,
, , (16)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , .
, , (17)
.

. (18)
, , ,
, 194, (19)
, ,
,
, . (20)
[] ,
, : ! (21)
, ,
, : ! (22)
, , , !
, , (23)
[ ] 195.
. (24)
, , .
, . (25)
, , ,
, , . (26)
, ! , [], .
, . (27)
[] .
, , !196 (28)
, ,
, , . (29)
, , .
- :
, , (30)
.
, (31)
[ ], [ ]:
?
, - (32)
?
197, , ,
, (33)
198, ,
, (34)
[] 199 ,
, . (35)
, ,

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , , . (36)
[], ,
, ? (37)
,
, . (38)
,
. (39)
,
, , [], . (40)
, ,
, . (41)
, ,
, , (42)
, ,
200, 201,
. (43)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

:
, , ,
, ? (44)
, ?
:
! , , ? (45)
, , , , .
:
? , ? (46)
- , , ,
, .
(47)
?
? (48)
, , ?
(49)
- , - .
, . (50)
!
, , , ,
! (51)
, [], , ,
!
, , (52)

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , :
(53)
, , [] ,
, . (54)
,
[]-,
202. (55)
-203: ,
, ! (56)
, ,
, , , (57)
, .
, , (58)
, !
, , (59)
, , .
, , (60)
[] .
-, (61)
, .
, (62)
204, .
, (63)
, .
- , : (64)
?
, , ! (65)
205, , !
, (66)
, , [].
, , (67)
, .
:
, !
(68)
, ,
, .
(69)
, , .
, , (70)
, .

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

- :
, , ! (71)
,
!
, , , (72)
!
:
-, , !206 (73)
, !
, ? (74)
, .
, -, , ! (75)
.
, ! (76)
!
- :
, -, , (77)
, ,
, , (78)
-, ,
, , .
(79)
, ,
, : (80)
,
, , . (81)
- , ,
. (82)
, ,
, , (83)
, ,
, , (84)
,
. (85)

- . (86)
, ,
: (87)
207,
, . (88)
, ,
, . (89)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er


, , .
(90)
- ,
- .

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- :
, , , ,
, , 208: (1)
, , , ,
, (2)
, ,
[] ,
, , , . (3)
! !, ,
,
. (4)
,
, : (5)
! ! , , ?
?209 (6)
, ?
- , , ! (7)
, ,
, , ! (8)
, ,
, . (9)
,
, (10)
, ,
, , (11)
, ,
210, , . (12)
, , ,
211, , : (13)
, ? , 212,

, . (14)
,
, , [] , , ! (15)
, , , .
, (16)
, , .
, (17)
.
:
, , (18)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

,
.
, , , , (19)
, , .
, , , (20)
, , !
, (21)
, ,
, , (22)
, , , , .
, , (23)
213, , .
, , (24)
, ,
: (25)
!
. (26)
, , 214,
, (27)
, , .
, , ,
(28)
:
(29)
, , !

w.

:
, , , (30)
, .
: (31)
, ?
, , ! (32)
215
, [], , .
(33)
, , ,
, , . (34)

- , - . (35)
.
- , . (36)
, ,
: , , ! (37)
, , ,

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , .
(38)
, ,
, [] , . (39)
, ,
: (40)
-, , ,
[],
. (41)
, ,
, , 216. (42)
, [] , ,
. (43)

, . (44)
,
, [
], (45)
,
. (46)
.
, , 217 (47)
.
: (48)
, , 218 .
, ? (49)
[], , !
, (50)
.
, , : ! (51)
, ,
!
, [ ] . (52)
,
, . (53)
.
, . (54)
, , ,
,
. (55)
[], , ,
,
, 219, (56)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , , .
(57)

, . (58)
[] ,
[] , [] , []
. (59)
, , , ,
, . (60)
,
, 220 . (61)
,
, , . (62)
: , !
, ?221 (63)
, , ,
. (64)
, , ,
,
, , : (65)
, , ,
, , ! (66)
,
[] , , . (67)
, , ,
. (68)
,
.
, (69)
: ?
, , , (70)
, , .
, . (71)
- ,
- , ,
(72)
, 222.
, ? (73)
, , ,
, ! (74)
,
, . (75)
, , ,
223, , ! (76)
, ,

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, . (77)
, , :
, ,
! (78)
:
, , ! (79)

, , . (80)
, :
, ! (81)
, :
, , ! (82)
[],
[] , . (83)
, ,
, , . (84)
[] .
, . (85)
, :
, , ,
. (86)
,
. (87)
, [ ].
, , ! (88)
,
224,
. (89)
, []
, . (90)
w.

:
, , ,
,
?
[], 225,
, ? (91)
, , ,
, ?
, , .
, ,
. (92)

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, . [], , ,
[] , , ,
!
, , ,
? , , , ,
, ! (93)
- ,
,
, , ,
, . (94)
,
, , ! (95)
, , ,

, . (96)
, ,
226
, 227,
[]. (97)
,
, 228, . (98)
:
, , . (99)
,
[] , !
(100)
- , , ,
. (101)
,
,
, . (102)
- ,
.

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- :
, ,
, , . (1)
:
, ,
? (2)
[ - ] ,
,
, ,
[], (3)
,
,
, [] . (4)
, , ,
, . (5)
, , .
, , (6)
, .
[] , , (7)
.
[ ] , , , .
(8)
[ ], .
, , , (9)
, .
, , [ ], (10)
, .
, (11)
, ?
- , , (12)
, .
? (13)
, , ,
, . (14)
?
, , , (15)
, .
, , - . (16)
:
, - ,
, , . (17)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , ?
[] , , .
(18)

w.

, :
,
,
, . (19)
- :
, , ,
, .
(20)
, :
, , ,
,
. (21)
, ,
, , ,
. (22)
, , ,
, . (23)
229,
. (24)
, , ,
, , ? (25)
, , ,
? (26)
, , ,
, , ? (27)
, ,
[] , ?
(28)
, ,
, , ? (29)
, ,
230 , ! (30)
, , , .
, 231. (31)
, ,
,
, , (32)
, , ,
. (33)

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

[] , .
: , ! (34)
[ ],
, . (35)
, ,
. (36)
, .
- . (37)
- [ ]
, ,
! (38)
, , ,
, , . (39)
[] , , ,
, , ! (40)
, , .
, , ,
, , (41)
, . (42)
,
232, , (43)
.
, , , (44)
, , , , .
, -, (45)
, , .
, , (46)
, , :
, , , . (47)
, , ?
, , , (48)
, .
, , .
(49)
,
?
, , (50)
, .
- , (51)
.
, , (52)
, ,
.
, (53)
, .

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

[ -] , , (54)
, ,
, (55)
, .
, , , (56)
.
, , . (57)
, , [ ]
233.
, , , (58)
, , , .
, , (59)
, -.
, , : (60)
, , ,
, ! (61)
, , ,
, . (62)
, ,
, 234. (63)
[] 235,
: ? (64)
, .
(65)
.
, , (66)
, .
, ? (67)
, , ,
, - (68)
, , .
, (69)
, .
. (70)
-.
, , , (71)
, ,
- , (72)
[ ] ,
.
, (73)
, , .
:
, , , (74)

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, . (75)

w.

- :
, , (76)
- .
, , (77)
[] ,
.
, , , (78)
[] -[].
(79)
, .
, , (80)
, [] , ,
.
, (81)
, , .
, . (82)
.
-[], , (83)
.
, , , , , (84)
, .
, -
, (85)
, , , ,
, , , .
(86)
, ,
: (87)
, , , !
, . (88)
, , ,
, ? (89)
,
, , ! (90)
, .
, . (91)
, , , ,
: , ,
? (92)
:
, , ,
,

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, ,
, ?
, , ! (93-94)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
? , , []?
? (95)
, -
, , , (96)
, ?
:
, , . (97)
, , , .
, (98)
, .
, . (99)
236.
, , , ? (100)
, ?
, (101)
, ,
, -. (102)
, ,
, 237, ! (103)
, ,
: , (104)
, .
, , ! (105)
- :
.
, , :
(106)

-[], , , .
(107)
, , ,
,
, 238.
(108)

, , . (109)
,
, (110)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , ,
, [], ,
, . (111)

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

- :
,
, , . (112)
, 239,
. (113)
, , ,
, . (114)
, , ,
, . (115)
, ,
, 240. (116)
, , ,
, -,
, (117)
,
. (118)
- ,
-.

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om- :
, 241, ,
, . (1)
, , ,
, (2)
,
,
. (3)
, ,
, . (4)
:
, , , ,
, . (5)
:
, . ,
, , , ,
, (6)
,
.
, []. (7)
.
, , , (8)
, .
:
, (9)
!
, , (10)
, .
? (11)
, ,
, , ! (12)
:
.
, . (13)
- :
,

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , . (14)

. (15)
,
, , (16)
: , !

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

:
, (17)
, !
:
,
, , !
, , (1819)
, ,
. (20)
, ,
[], .
(21)
:
,
, . (22)
, ,
[], . (23)
[ ] , -.
(24)
.
, (25)
[] , .
, - (26)
, .
:
, ! (27)
, ,
, ,
(28)
.

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- :
, , (29)
- - .
, , (30)
.
242, (31)
, 243,
.
244, (32)
[] .
,
, (33)
[] :
, , , (34)
, , 245.
246 , (35)
, ,
,
, , . (36)
,
, , , (37)
[] .
, , (38)
, , , .
? , , (39)
247, [].
, , , , (40)
, .
, ,
, (41)
, , .
. (42)
,
, . (43)
, ,
, . (44)
, , , , ,
, , (45)
, [ ] .
. (46)
, ,
, . (47)
[], , ,
[] ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, , . (48)
,
,
248,
. (49)
- ,
.

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- :
, , , ,
,
. (1)
,
, , .
(2)
, [], .
, (3)
249, , !
, ,
250. (4)
,
, (5)
[] . -
(6)
251.
, -, (7)
, 252 .
, , (8)
.
, [] (9)
[] .
, ,
(10)
, , ,
, ,
, (11)
, , .
, , , (12)
253, , .
:
,
254. (13)
, , ?
:
, , , (14)
, .
:

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, ! [ ] . (15)
, , .
:
, , 255,
, (16)
.
- :
,
(17)
.
, , , (18)
, , 256.
[]
: (19)
, , ?

:
, , , (20)
, .
:
, , (21)
, , ,
, . (22)
, , .
, . (23)
,
, , . (24)
, , ,
, . (25)
,
, , (26)
.

, , , (27)
257 .
, , . (28)
? !
:
(29)
, , .

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

, : (30)
, ,
, (31)
[] .
w.

A B B Y Y.c

:
, (32)
, .
, [ ] . (33)
, , .
, , - , (34)
, , ,
-, , (35)
[] .
- . (36)
? ?
:
, , , (37)
, , ,
[] , 258, [],
, (38)

, . (39)
, ,
, , . (40)
- ,
, (41)
.
:
, , , (42)
.
, , , , (43)
, , .
- :
, (44)
, , , , , .
:
, , , (45)
, .
, ,
(46)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

[] , .
, , (47)
, .

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
, ,
? (48)
, ?
:
, , (49)
, , !
- :
: !, ,
(50)
, ,
-,
, , (51)
, : , ?
:
, [] (52)
, .
, , , , (53)
, [] , .
, , , , , (54)
, .
- :
: !, ,
, (55)

, . (56)
,
, . (57)
:
, , , 259, (58)
, : ,
, , , , .
, [] , ,
.
, , (5960)
, .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, (61)
,
. (62)
, ,
, (63)
, , .
, , . (64)
, , .
, , , (65)
,
, . (66)
, ,
, , (67)
, , .
, , : (68)
, , , !

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
[] , ,
(69)
, !
, (70)
, .
, , : (71)
, , ,
, ! (72)
:
, , ,
, , . (73)
,
,
, . (74)
, ,
, ,
. (75)
, ,
[] ,
. (76)

, , . (77)
, ,
. (78)
, , .
, , , , (79)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

-[],
, , , , . (80)
, ,
, . (81)
, - ,
: ! (82)
, ,
- . (83)
,
, . (84)
-
, . (85)
, , [ ],
. (86)
,
, , (87)
.
, [] , (88)
,
, , , , !
(89)
:
,
, 260. (90)
,
, , . (91)
- :
, , , ,
, , . (92)
: , .
, . (93)
, .
[], , . (94)
,
, , .
(95)
- ,
.

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

- :
, ,
261, . (1)
,
, : (2)
:
, , , ,
, ?
, , ! (3)
- :
, , ,
, . (4)
, ,
, . (5)
, ,
, . (6)
[],
, , ,
, : (7)
,
262,
, , ! (8)
, , ,
, , , . (9)
, ,
, . (10)

, , . (11)
,
, ,
, (12)
, ,
, ,
. (13)
, , ,
,
: (14)
,
. (15)
, ,

w.

A B B Y Y.c

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

, , , (16)
, .
,
, .

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

:
, , ,
, (1718)
, .
, , . (19)
, , .
- :
, (20)
, : ?
:
(21)
.
, (22)
, , ,
! (23)
,
, , .
, , , , (24)
, , .
, , (25)
, .
, (26)
263 , -,
, . (27)
, , ,
, , . (28)
[ ], ,
. (29)
- ,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1.1(1). (heramba) [Apte 1922: 643],


.
, , [ 1996: 138;
1991: 264265].
2
1.1(2). (devendra)
, , : , . ,
,
-: , , .
,
, , ,
. .
[ 1987: 609].
3
1.2. , , /
(nArAyaNaM namaskR^itya naraM chaiva narottamam /
devIM sarasvatIM vyAsaM) -
( ,
(I.3.9)). ,

, .

[ 1992: 198, 199]. (sarasvatI)
, [ 1996: 394].

(vyAsa, . ) ,
,
[ : 136].
4
1.2(2). [ , ] (tato jayam
udIrayet) . , :
() (XVII.3545) [ 2005: 114].
5
1.3. , , , /
(yAm ArAdhya viri~nchir asya jagataH sraShTA hariH pAlakaH
saMhartA girishaH) , ,
, , ,
.
, . 3.3 . 65.
6
1.3. (yAm
AdyAM prakR^itiM vadanti munayas <> parAM)
, .

[ 2008: 171; Pintchman 1994: 114 115]. . .
, ,
, , ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[Tiwari 1985: 68]. . 1.78; I.5.48;


IV.5.31; VI.5.23; VII.31.44 .
, [Devi-gita 1998:
72].
, , ,
[Coburn 1988: 186; Kinsley 1987: 135136].
. [Pintchman 1994: 61 86].
7
1.3. (vishva-jananIM)
, : jaganmatR^i,
jagadambikA, amba, parAmba .
8
1.3. (svargApavarga-pradAm) ,
.
- ,

,
[ 2009: 857; Beane 2001: 250]. ,
, , ,
[ 2003: 149].
9
1.4(2). (ugrais tapobhir api
yAM samavApya patnIM)
,

, ,
,
.
10
1.5. /
(ekadA naimiShAraNye shaunakAdyA
maharShayaH / paprachChur muni-shArdUlaM sUtaM)
,
,
. ,
- ,
.
(muni-shArdUla) ,
,
, , [ 1987:
604], . . 15.
11
1.7(1). (navadhA bhaktir)
: 1) shravaNa (), 2) kIrtana (), 3)
smaraNa (), 4) charaNa-sevA ( ), 5) pUjA
(), 6) vandana (), 7) dAsya (), 8) mitratA
() [ 1948: 617].
12
1.7(2). (mahAmate) ,
,
, mahat (mahA-)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, .
mahAmati,
mahAyashas , mahAtejas ,
mahAbAhu . [ 2006: 735].
13
1.8(1). (mahAtmane) mahAtma
,
.

, .
, ,
[ 1996: 271]. . . 12.
14
1.9(1). bhagavAn. (IV.4.5)
:
(aishvarya), (dharma), (yashas), (shrI),
(j~nAna) (vairAgya)
[Durga Saptasati 2012: 102 104;
Saptashati-sarvasvam 2001: 65].
15
1.13(2). (muni-puMgava)
,
.
,

,
.
[ 1987: 604;
1996: 251]. ., ., I.1.3; V. 2.10, 28.53; VI.1.17;
XI.2.30; XII.9.37. .
1991: 203.
16
1.15(1). (aShTAdashaitAni purANAni)
, (. . 3)
, (,
, , , , , , , , , , , , , ,
, , , , .
17
1.15(2). (dharma-vit) dharma

,
-
[ 1996: 180 182].
18
1.20(2). , (adR^iShTa-rUpA
chAkAshe sthitvaivaM vAkyam abravIt) , ,
.
I.5.70105


[- 2014: 2931],
III.2.1920
[- 2006: 19].

, -

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


[ 1976: 128].
19
1.21(1). , , (yatrAsan shrutayaH
sarvA brahmaloke) ,
[ 1997: 352353].
20
1.23(2). (brahma-padam) A, brahmapada the place of Supreme Spirit [Apte 1922: 395].
21
1.28(2). (tAm AhuH
paramaM brahma durgAM bhagavatIM)
, , ,
. -
, -. ,
,
, sach-chid-Ananda
(-).
,
, , [ 1994, II: 663;
Pintchman 1994: 115]. . I.2.10; 8.40; 12.15; III.7.4 7; IV.25.68;
IX.1.14; 41.13.
22
1.31(2). (sarva-deva-mayIM)
PB (X.125),
[ 1999: 282
283],
, (2.1018) (V.8.3346)
[- 2012: 3435; - 2015: 3839].
23
1.31(2). -- (sach-chid-Anandavigraham) -- (sach-chid-Ananda)
-, ,
, , . . 21.

- ,
, ,
, (svarUpa)
[ 2009: 732]. . VII.31.67; 16.5, 14; 18.5
.
24
1.32(1). ,
, , [ ]
(sR^iShTyAdi-kArya-traye / brahmAdyAH puruShAs trayo nija-guNais tvatsvechChayA kalpitAH) (guNAH)
,
,
, ,
. : 1) (tamas)
, , ; 2) (rajas) ,
, , ; 3)
(sattva) , [

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

2009: 319320; 1996: 154155].(III.8 9) [- 2006: 6072].
, ,
( I.16.110) [
2009: 704].
25
1.33(2). <> ,
(shambhur <> trailokya-kShaya-kArakaM samapibad yat-kAlakUTaM viShaM)

,

, .
, ( I.45)
[ 2006: 767, 772; 1982: 65].
(svarga),
(bhUmi) (pAtala), ,
[ 2009: 794 795; 1996:
278; 2006: 733].
26
1.34(1). (svIyair guNair mAyayA) .
. 24. ,
,
.
, .
,
( ca aca) [ 1983: 114]. ,
, ,
. ,
, ,
[ 2009: 496 497; 1994, II: 514].

(pAsha),
. .
,
.
.

[ 2009: 496 497;
2002: 95; 1994, II: 663 664].
. [Pintchman 1994: 87 96].
, -
[Ibid.: 133]. . 5.18; II.5.18; III.5.26;
XI.6.8.
27
1.34(1). (parispandAdi-shaktiH) parispanda
,
, (svabhAva)
(paramesha).

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

28

w.

A B B Y Y.c

1.35(1). ,
(strI-puMstva-pramukhair upAdhi-nichayair hInaM paraM brahma yat)
upAdhi,
, , ,
,
[ 2009: 821].
(VII.34.2530).
29
1.35(2). (shakti) , ,
, ,
(
), ,
, ,
, ,

) [ 2009: 856
857; 1996: 454 - 455]. .
[Bhattacharyya 2005: 195 205; Pintchman 1994: 97 116].
30
1.37(1). , , ,
(ShaTchakreShu lasanti ye brahmAdayaH ShaT shivAs te pretA
bhavad-AshrayAch cha parameshatvaM samayAnti) (chakra, . ,
)
. ,
: ( ),
(), (), ( ),
(), (), (
).

(-),
, .
.
,
, ;
. : ( ),
, , , ,
[ 1999: 295 303]. .
. 32.
31
1.37(2). (tridasha)
, .
12 , 8 10 . ., ., V.5.36,
23.38; VI.3.8.
32
1.41(2) 42(1). , , //
(siMha-pR^iShThe
samArUDhAM kadAchich chiva-vAhanAm // chaturbhir bAhubhir yuktA navInajalada-prabhA) ,
(vAhana) , ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, .
, ,
, [
1999: 202]. .
: ,
( - (30)) [In Praise of the Goddess
2003: 72]. ,
,
[ 1991: 595].
, .
(, ). ,
. ,
. ,
, ,
, (. . 6). ,
.
: ,
,
[ 2008: 118]. . , ,
, ,
[ 2006: 74].
33
1.44 45. ,
[] , / ,
. // ,
, / ,
(kadAchid viShNu-rUpA cha vAme cha kamalAlayA / rAdhayA
sahitAkasmAt kadAchit kR^iShNa-rUpiNI // vAmA~NgAdhigatA vANI kadAchid
brahma-rUpiNI / kadAchich Chiva-rUpA cha gaurI vAmA~Nga-saMsthitA)

,
( ,
, vAmAchAra, ,
, [ ] (vAmA).
.

,
(maithuna, . , ) [ 1996: 259; Bhattacharyya 2005: 316].
. V.16.5859.
, . II.3.51.
34
1.47(2). (jIvanmukto babhUva ha)
-,
[ 1994,
II: 664], -
[ 1991: 223].

, retentum,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
,

[ 2009: 354; 1994, II: 552].


35
1.50(2). (kR^ita-kR^ityaH, . ,
)
, (jIvanmukta),
. . 34. , ,

;
, , , ,
(kR^ita-kR^itya)
(III.12.58).
,
(VIII.31.3; 36.30; 38.49). (15.20)
(12.93). .. ,
[ 1994: 149], .. :
[ 1999: 80], .. :
[ 2009: 84]. -
. (14.3)
kR^ita-kR^itya
[Devi Gita 1998: 5051].
36
1.53(2).
(mahAbhAgavatasyAsya kalAM nArhanti ShoDashIm)
, (
(6.33)).
37
1.54(2). (mahApAtakinAm)
(9.235; 11.55), ,
, ( ,
), (
)
. . IV.21.9 10; XI.1.33.
38
2.1(2). (praNamya daNDavad bhUmau) .
.
39
2.46. (mAhAtmyaM)
mAhAtmya: 1) magnanimity, noblemindedness, 2) majesty, dignity, exalted
position, 3) the peculiar virtue of any divinity or sacred shrine; or a work giving an
account of the merits of such divinities or shrines [Apte 1922: 438].
,
- ,
.
40
2.46. , (durgA
durgArti-nAshinI)
durgA durgArtinAshinI ,
[ 2003: 262].
41
2.46. (trailokya-jananI) . . 7, 25.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

42

w.

A B B Y Y.c

2.46. -,
[], /
(yasyAH pAdAmbuja-dvandvaM dadhad-dhR^idaya-pa~Nkaje //
vishveshaH shava-rUpeNa brahmAdInAM cha durlabham) . . 32.
43
2.11(2). , (mahApAtakino
martyA) . . 37.
44
2.12(1). (brahma-hatyAdi-pApataH)
, . . 37.
45
2.14(2). , (yama-rAD daNDaM tyaktvA)
(daNDa,
) [ 1996: 481].
46
2.15(2). (shivo pi pa~nchabhir vaktrair)
() ,
.
: 1. (sadyojAta,
) , ,
. . 2. (vAmadeva,
) ,
. .
(). 3. (aghora, )
, , ,
. 4. (tatpuruSha)
,
. . 5. (ishAna, . )
, .
[
1997: 719; Eck 2012: 209 210]. . (62.78
80) . (XI.7.20 22).
(pa~nchAnana)
[ 1980: 194].
47
2.16 17.
/ // ,
, /
, ,
(shambhur vArANNasI-kShetre mumukShUNAM nR^iNAM svayam / tasyA eva
mahAmantraM yamasmai guruNeritam // svayaM tu tarasAgatya tArakaM
brahma-saMj~nakam / karNe bruvanmahAmokShaM nirvANAkhyaM
prayachChati) ,
[ 1996: 110].
(shivapur),
( II.1.5.17-18). (III.24.11),
. , ,
,
[ 1996: 110; Eck 2012: 213
219, 165166].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

48

w.

A B B Y Y.c

2.18(1). - (vipraR^iShe)
,
,
(, R^iShi) [ 1987: 676].
, ,
.
, , , ( .
. 145).
(prajApati, ).
(III.12.21 23) .
: -, ,
(rAja-R^iShi) [ 2006:
733; 1980: 209].
49
2.23(1). (mandarasya gireH) ,
; ,
[ 1987: 729].
50
2.26(1). (prA~Njalir vinayAnvitaH)
,
[ 1987: 604].
51
2.28(2). , ,
(trijagat-pAvanIM ga~NgAM mUrdhnA vahasi sAdaram)
,
, [
1992, II: 643].
52
2.29(2). ,
(shashA~NkaM ramyam Alokya tach-Chiro-bhUShaNaM kR^itam)
, [ 1999:
29], , ,
[In Praise of the Goddess 2003: 136].
53
2.41(2). , (digambara) .
,
, :
, ,
,
, -, -,
-,
-, , [ 1995: 264 267; 1996: 256].
54
2.42(1). - (Tripura-nAshAya) ,
,
: ,
. ,
. ,
,
. ,
.
, [ 1996: 421
422].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

55

w.

A B B Y Y.c

2.42(1). -- (kaMsAsura-vighAtine) . . .
, -
.
, .
,
. ,
,
. ,
, , ,
(
). ,

. , , ,
, ,

,
. (I.3.23),
.
, ,
(. ).

. , ,
, .
,
[ 1992: 17].
56
2.42(2). -- (andhakAsura-nAshAya) . . ,
(. ), .
, ,
. ,
,
. ,
. ,
,
, ,
. ,
[ 2013: 23].
57
2.42(2). -- (tR^iNAvarta-vinAshine) . .
. , (. . 55).
.
, , ,
. ,
. ,
( X.7.1837; 51.23-32)
[- 2013: 74; - 2006: 382 397].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

58

w.

A B B Y Y.c

2.43(1). (pa~ncha-vaktrAya) . . 46.


2.43(2). -- (garuDAsana-saMsthAya) . . ,
[ 1996: 143].
60
2.43(2). (vR^iShArUDhAya) . . ,
[ 1996: 301].
61
2.44(1). (devaR^iShi-sattamam) .
. 48.
62
2.45(1). (brahmaNaH sutaH)
, (
, . .) [ 1996: 301].
63
2.48(2). (indrAdayo loka-pAlAH)
,
,
(. . 53) . :
, , , , -,
-, -, -, ,
- [ 1995: 264 267; 1996: 256].
64
2.51(1). (kR^itvApraNidhAnam)
A, praNidhAna profound religious meditation [Apte 1922: 354].
65
3.3. ,
[, ],
/
, [] ,
(evaM hi koTi-koTAnAM nAnA-brahmANDavAsinAm / sR^iShTi-sthiti-vinAshAnAM vidhAtrI sA maheshvarI)
brahmANDa (. ),

, ,
.
(hiraNyagarbha) ,
, [ 1996:
81]. , ,
, ,
, . . . ,
,
(lIlA) , (.,
III.5.2837; V.33.60; VII.29; 1.84; 60.6466) [Beane 2001: 156].

,
(III.5.4;
VII.3.13; II.8.77).

, , ,
(III.4.14
20, 36). - , ,
,
.
, , ,
59

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , [ 2008:
102103].
66
3.4(2) 5(1). , //
, (tayaitat sR^ijyate vishvaM
tayaiva paripAlyate // vinAshyate tayaivAnte mohyate cha tayA jagat)
,
(, , . . 5),
, .
. 65. . 1.75.
67
3.5(2) , [], []
(saiva sva-lIlayA pUrNA)
. ,
, , .
.
(III. 187, 59;
XII. 339, 20) [ 1987: 619], ,
, . 2.50; I.2.3940; 7.28; III.3.54; IV.4.33; V.8.59,
22.32; VI.6.57; 49.2 . -

.
,
[ 2009: 480 481; 1984: 254
255].
68
3.5(2) 6. , // ,
/ , ,
, [] (dakSha-kanyAbhavat purA // tathA
himavataH putrI tathA lakShmI sarasvatI / aMshena viShNor vanitA sAvitrI
brahmaNas tathA)
, , ,
.
.
[ 1996: 394].
69
3.12(1). , , [],
[ ] (shabda-sparshAdi-rahitam anyat-tejo-vivarjitam)
: shabda , sparsha , rUpa - ,
rasa , gandha , 16 20,
- 27 31.
- [ 1997: 767, 769].

,
(mahAbhUtAni),
: (AkAsha), (vAyu),
(agni), (jala), (pR^ithivI), , 21
25, - 32 36.
70
3.16(2). (mukta-keshI) . ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
. ,
,
.
.
.
,
, [ 2008: 112].
71
3.16(2). (digambarA) . . , .
. 53. ,

[ 2008: 117].
72
3.17(1). (pInottu~Nga-stanI
bhAmA) , ,
[ 1977: 185], ,

,
[Kinsley 1987: 142]. .
,
. , . ,

[ 2008: 181]. . VII.31.32; XII.
12.30; 42.30.
73
3.17(1). (siMha-pR^iShTha-niSheduShI) . .
32.
74
3.17(2) 18(1). ,
// , (tatas tu
svechChayA svIyai rajaHsattva-tamoguNaiH) // sasarja puruShaM sadyash
Chaitanya-parivarjitam) . . 26.
, . -,

: -
,
.
. -,


, (
)
[ 2009: 625, 668, 704;
Bhattacharyya 2005: 117; Pintchman 1994: 84].
75
3.21(1). : [] (dvidhA
chakre pumAMsaM taM jIvaM cha paramaM) ,
,
, ().
25- ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ( XII.291.37-38,
48;293.38, 44, 48). 26- ,
,
( XII.296.7, 11, 1617, 20 .) [ 2009: 349, 668].
76
3.21(2) 22(1).
: / , []
(tridhA chakAra chAtmAnaM svechChayA prakR^itiH svayam // mAyA
vidyA cha paramA chetyevaM sA tridhAbhavat) . (1.5758), ,
, ,
, [ 2015: 35].
77
3.22(2). , , []
(mAyA vimohinI puMsAM yA sasara-pravartikA)
, ,
, , ,
,
[ 1996: 38,
126]. (, saMsAra)
,
.

, : ,
, , [ 2009: 712
715].
78
3.23(1). ,
(parispandAdi-shaktir yA sA paramA matA) . . 27.
79
3.23(2). [], ,
[] (tattva-j~nAnAtmikA chaiva sA sasaranivartikA) , ,
, , , ,
,
[ 1996: 38].
80
3.25(2) 26(1). , , :
// , , , (sA tR^itIyA parA vidyA
pa~nchdhA yAbhavatsvayam // ga~NgA durgA cha sAvitrI lakShmIsh chaiva
sarasvatI) . (IX.1.1),
, , , [ 2009: 9].
81
3.28(2). (sthAvarANi charANi cha) .
,
[ 2003: 160;
2006: 736]. , ( )
[ 2009: 345].
82
3.32(2) 33(1). , , ,
// (ahaM cha pa~nchadhA bhUtvA sAvitryAdyA
varA~NganAH // bhavatAM vanitA bhUtvA vihariShye nijechChayA)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , ,
. . 68.
83
3.33(2). , (sambhUya sarvajantuShu yoShitaH)
, ,
. ,


, .
:
(paripUrNtamAH pa~nCha vidyA devyAH) (IX.1.59),
(IX.1.1421), (IX.1.44 57), (IX.1.22
28), (IX.1.29 37) (IX.1.38 43).

. 3.25(2) 26(1); 3.32(2) 33(1) . 80, 82.
, : aMsha-rUpAH
( ), kalA-rUpAH ( ),
kalAMsha-rUpAH (, ). aMsharUpAH (IX.1.60 64), (IX.1.65 70),
(IX.1.71 77), () (IX.1.78 82),
(IX.1.82 86), (IX.1.87 92) () (IX.1.93 95).
kalA-rUpAH
,
- , , ,
. ( ),
( ), (),
( ),
(), ()
(IX.1.97 136). , kalAMsha-rUpAH,
, (IX.1.137).
. , <>
<> [ 1999: 257].
(, , .)
.
, ,
, ,
,
,
[ 2004: 39].
84
3.36(1). [] (svayam
antardadhe teShAM brahmAdInAM cha pashyatAm)
. .
,
, ,
, ,
. [
1999: 172 173]. . I.5.30, 102; III.24.23; IV.12.38; V.19.43, 35.41;
VI.5.59; VII.11.18; 40.38; IX.9.27; X. 9.26; XII.8.84; 3.16; 39.29
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

85

w.

A B B Y Y.c

3.38(1). (j~nAna-netreNa)
, - divya-chakShus,
. siddhi
, .


[ 1998: 201]. .
(I.5.11).
86
3.41(2) 43(1). , , . //
, , /
, // ,
(tAM dR^iShTvA bhaya-saMtrasto brahmAbhUdvimukhas tadA //
sApi tat-saMmukhaM prAyAttato pi vimukha-sthitaH / evaM chApi chaturdikShu
chaturvAraM samAgamat // so pi bhUtvA chaturvaktro)
: ,
,

. , ,
, . ,
, , .
[ 1991: 185].
87
3.45(2). , , (sahasra-shIrShaH
puruShaH sahasrAkShaH sahasrapAt) . (X.90.1):

, , , ,
( ) [ 1999: 235]
(3.14): , ,
, [ 2000: 569].
. III.1.39.
88
3.48(2). (samAdhau saMsthito) -
.
,
, (
VII.35.25 26) [ 1996: 387 - 388].
89
3.52(1). , [ ] , (kShityAdibhUtAni tattvAni) . . , . .
. . tattvAni [ 2003: 241].
. . 69.
90
3.52(2) 54(1). : //
, , , , , / , , ,
// (sasarja tanayAMshchApi mAnasAn dasha tatkShaNAt //
marIchim atriM pulahaM kratum a~NgirasaM tathA // prachetasaM vasiShThaM
cha nAradaM cha tathA bhR^igum // pulastyaM)
.
(mAnasoja),

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
.
, , (I)
, , . [ 1982:
236].
91
3.54(2) 55. , , , //
, , , /
(sasarja dakSha-pramukhAn prajAdhIshAMsh cha
mAnavAn // saMdhyAM cha mAnasIM kanyAM kAmaM chApi manobhavam /
strI-puMsAnAM vimohArthaM)
(12) [- 2006: 516].
92
3.55(2). , (svarge martye rasAtale)
. . 25.
93
3.56(2). (sAyakAn pa~ncha)
: drAvaNa , sHoShaNa
, bandhana , mohana sammohan
AkarShaNa .
94
3.58(1).
(vAmArdhaM shatarUpAkhyA jAtA strI charu-rUpiNI)
, . 1.44 45
. 33. . ,
.
(I.6.2), , ,
(samkalpa), (darshana)
(sparsha),
[Pintchman 1994: 141].
95
3.63. , / (sutAn nava / arundhatIprabhR^itayo) : , , , , ,
, ( III.24.2223) [ 1994: 3334].
96
3.68(2). [] ,
(sAvitrI yAM dvijAH sarve saMdhyA-trayam upAsate)
: , .
( ,
.), ( ).
(XI.1617, 1920).
97
3.80. / (parameshvarI / antardadhe) .
. 84.
98
4.5(2). , (saphalaM jIvanaM
tasya dhanyAs tat-pitaro pi cha) (pitaraH)
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. , ,
, .
,
,
, , [
2009: 712 - 715; 1996: 328; 1984: 177;
1987: 657]. . II.3.10; I.4.15; VII.9.52; 1.5.
99
4.6(2). ! sva-janma sa-phalaM
kuru.
100
4.8(2). ,
(kShIroda-tIram Asadya samArAdhayad ambikAm) ()
, (bhUmaNdala) (dvIpAH) [ 1977: 514].

,
[ 1992:
249250]. (XII.336.8, 23)
,
[ 1984: 10, 17]. (X.1.1920)
,

[- 2006: 5253]. (60.57)
,
[ 2008: 69]. (43.9394)

, [-
2013: 48].
101
4.9(1). (divya-varShasahasrANAM tritayam) ,
365 [ 1995: 317; 1996:
272; 1997: 679680].
102
4.11(1). [] (khaDgAmbujA) ,
[ 2009: 93, 105,
116], , .
,
( ).

, (pAsha), ,
, -, (ghR^iNA),
(sha~NkA), (bhaya), (lajjA), (jugupsA),
(kula), (shIla) (jAti) [ 2008:
116].
103
4.11(1). (abhaya-karA)
(abhaya-mudrA) ,
,
[Devi-gita 1998: 66].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

104

w.

A B B Y Y.c

4.11(2). (muNDa-mAlA-vibhUShitA)


-,
, , .
,
,
. (bIja) ,
[ 2008: 118119]. . 7.7.
105
4.12(1). (digambarA) . . 53, 71.
106
4.12(1). (mukta-keshI) . . 70.
107
4.12(2). (siMha-pR^iShThe samArUDhA) .
. 32.
108
4.18(1). (yAvat te
tapasaH puNyaM kShINatvaM nAbhyupaiti vai)
, ,
,
, ,
[ 2000: 319320]. , ,
, ,
[ 1992:
362]. . 36.8.
109
4.23(2). (shubhe hani)
.
.
,

[ 1980: 218].
110
4.25(2). (tathAbhUt sarvataH
puShpa-vR^iShTir) , ,
, ,
.
, , [ 1987: 686].
111
4.26(1). (dishash chAsan sunirmalAH) .
. 53.
112
4.27(2).
(satIti chAkaron nAma dashame hani bandhubhiH)
, (nAmakaraNa)
( I.24.4;
I.15.4; I.17).

. -- :
, ,
[ 1990: 9495].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

113

w.

A B B Y Y.c

4.28(2). (varShAsu svarNadIva)


- ,
, [ 1996: 297].
: vasanta (, -),
grIShma (, , -), varShAH ( , ), sharad (, , -), hemanta
(, , -), shishira (
, -) [ 1987: 679].
114
4.32(1). , (yasyAMsha-sambhavA rudrA)
. ,
: , , , ,
, , , , ,
( ).
[ 2013: 264].
115
4.33(2). shiva-shUnyAM
sabhAM kR^itvA.
116
4.34(1). (svayaMvara-mude
yAgaH kartavyaH sarvathA mayA)
, ,
,
[ 1987: 741].
I.
117
4.34(2). , tattu bhaved
eva yad-vidher manasi sthitam. . . ,
(daiva)

. , , ,
. ,
, ,
, , [ 1994: 293
294; 1984: 175]. , , . .
,
, .
. . ,
, ,
, [ 1998: 142].
118
4.35(1). surAsurAn.
119
4.42(1). (kAle prApte sulakShaNe)
. . 109.
120
4.45(1). , sabhAM tAM
cha shivena rahitAM.
121
4.48(1). (shivAya nama)
. ,
. .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
[ 1999: 103]. . 43.8.
122
4.50(2). (nayana-tritayojjvalaH)
,
. ,
, ,
, , [ 2008:
116; In Praise of the Goddess 2003: 72].
123
4.51(2). (sahasAntardadhe
sarva-devasya pashyataH) . . 84.
124
4.57(2). (vavarShuH puShpavR^iShTish cha sarva eva divaukasaH) . . 110.
125
4.59(2).
(vishveshaM jaTA-bhasma-vibhUShitam) -
(jaTa),
; ( ) , [ 2006:
736737].
126
5.1(1). (kShINa-puNyaH) . . 108.
127
5.7(2). (preta-bhUmi-priyaH
kasmAd virUpAkShas) , , ,
(pa~nchamahAbhUtAni), . . 69. ( )
, ,
[ 2008:
117].
128
5.14(1). (santAnaka)
[ 1987: 693].
129
5.14(2). [ ]
(svargAdhipa-puraM yasya kalAM nArhati ShoDashIm) . .
36.
130
5.15. , /
(martye pi ramyA nagarI purI vArANasI parA / muktikShetrAtmikA) . . 47.
131
5.26. , , ,
, /
(kShitau jale vA gagane rasAtale yAH santi nAryaH puruShAs tathA cha ye /
tayos tu te rUpamayAH) ,
, . . 80, 83.
,
. .
,
, [ 2013: 55].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

132

w.

A B B Y Y.c

5.27. , , /
, [] (nUnaM
maheshAnam anAdi-puruShaM svayaM vijAnIhi yathArthataH param / satIM cha
viddhi triguNAM parAtparAM prakR^itiM)
(. . 6),
.
,
,
.

(IV.5) [ 2009: 704].
133
5.28(2). (vidhinAtra va~nchitaH) . .
117.
134
5.33(2) 35(1). , ,
, // , /
, , // , ,
(pUrvaM brahmA mama pitA yadA samasR^ijat prajAH // tadA
prAdurbabhUvush cha rudrA ekAdashaiva hi / sarve te tulya-vapuShas tathA
bhIma-rUpA mahAtmanaH krodha-rakta-vilochanAH)

. . 114.
135
5.35(2). (dvIpi-charmAmbara-dharA)
,
[ 1999: 30].
136
5.35(2). (jaTA-maNDita-mastakAH) . .
125.
137
5.4344(1). ,
. / ,
[], // (ataH sat-pAtram
Alokya kanyAM dadyAd vichakShaNaH / kulaM shIlaM tathA rUpaM vichArya
saha bAndhavaiH // dadyAdduhitaraM prAj~naH sat-pAtrAya)
,
. (1.55) , , ,
.
( 3.2).
( ), ,
, , , [ 1990: 167170].
138
6.4(1). (mumuchus puShpa-vR^iShTiM) .
. 110.
139
6.14(2). - (viprarShes) . . 48.
140
6.18(1). (tvam api yuvako vR^iddha) . 4.3:
, , , ,
[ 2000: 507].
141
6.19(1).
(shashA~NkArdha-bhrAjad-vimala-mukha-pa~nchendu-ruchiram) . .
46.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

142

w.

A B B Y Y.c

6.19(2). (bhuja-NgA
bharaNakaM) ,
, , [
1999: 29; In Praise of the Goddess 2003: 137]. . 8.16.
143
7.14(2). (Arambhya
mahAShTabhyAm upoShitA)
, . 60.2; 45.30.
144
7.15(1).
[] (varShaM yAvatsitAShTamyAM
sampUjya hara-gehinIm) 30
(tithi), (pakSha): (shukla)
(kR^iShNa), ,
(AmAvAsya),
(paurNamAsya) [ 1996: 419].
:
,
, , ,
, . :
, [ 1995:
484, 485].
145
7.20(2). , (ekadA samAgatya nArado
brahmaNaH sutaH)

, [ 1996: 301302].
146
7.35(2) 36(1). , , /
[] (tataH <> gatvA kShiroda-taTam Ashritam /
viShNuM saMprArthayAm Asa) . . 100.
147
7.41(1). , (atra ye
nAgamiShyanti te syur bhAga-bahiShkR^itAH)

. ,
, .
, . . ,
[ 1989: 456 457]. .
I.5.23; V.3.7; V.21.47; VI.2.19; X. 4.10; 5.2; 36.11.
148
7.62(2). [ ] (darbha-hInA yathA
sandhyA) . . 96. cynosuroides
Cunodon dactylon, ,
[ 1987: 794].
149
7.62(2). (tila-hInaM cha tarpaNam)
, ,
.
,
.
, , - .
, (snAna) (
). .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,

.
// [URL]: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1646775
( : 12.11.15).
150

7.63(1). (yathA homo havir-hInas)


,
[ 1996: 442].
151
7.63(2) 64(1). , , . //
(yo viShNuH sa
mahAdevaH shivo nArAyaNaH svayam // nAnayor vidyate bhedaH kadAchid
kadAchid api kutrachit)
: ,
, ,

. ,
, ( ) . ,
, ,
.
: ,
, . ,
, ,
(
, )
(, ) [ 1992: 525].
152
7.72(1). ! dUrI-bhUto si ma~NgalAt.
153
7.77(2). (prakShINa-puNyas) . . 108.
154
7.87(1). (pradakShiNI-kR^itya)
(pradakShiNa),
,
.
.
(., , )
[ 1996: 333; 1998: 198].
155
7.88(2). , (ye santi
svarge martye cha bhUtale) . . 25.
156
7.89(2). ,
yuvAbhyAM rahitAM vIkShya purIM tasya prajApateH.
157
8.4(2). []
anAhUtasya gamanaM maraNaM cha dvayaM samam.
,
, ,
(
: ).

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

..
[ 1999: 1213].
158
8.12(1). [], (kurvan
sa nirayaM yanti bahu-janma-shatAnyapi)
(. . 77)

. ,
,
[ 2009: 714]. , ,
.
159
8.24(1). ! tava durmatiH.
160
8.31(2). !
saMmAnas tatra te na bhaviShyati.
161
8.47(1). (tAM devIM
krodha-visphuritAdharAm)

. . 6.21.
162
8.47(2). , (kAlAgni-tulyanayanAM) (kAla),
(
(. . 45), , ,
, . (kalAgni) ,
,
[ 1996: 269 270].
163
8.48(1). [] (bhIma-daMShTrAsya)
, ( )
( ). ,
, [ 2008:
116117].
164
8.50(2). (digambarA) . . 53, 71.
165
8.50(2). (lasat-keshA) . . 70.
166
8.50(2). (lalaj-jihvA)
.
.
,
.

-. ,
, .
.
,
: 1) ; 2)
. ,
,
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
,
[ 2008: 108 - 110]. . V.26.42; 7.8.
167
8.51(2). (muNDa-malAvibhUshaNA) .
. 104.
168
8.52(1). (chandrArdha-kR^ita-shekharA)
. . 52.
169
8.60(1). (pIna-payodhara-dvayAM) . . 72.
170
8.60(1). (digambarAM) . . 53, 71.
171
8.60(2). (vimukta-keshIM) . . 70.
172
8.60(2). (dakShiNa-samukha-sthitAm)

(. . 45), ,
(dakShiNa) ,
[ 2008: 115].
173
8.63. , , , , // ,
, , , /
[ ] (kAlI tArA cha lokeshI kamala bhuvaneshvarI // ChinnamastA
ShoDashI cha sundarI bagalAmukhI / dhUmavatI cha nAmAnyAsAmimAni vai)
, ,
.
: 1) , 2) , 3) (), 4) , 5)
, 6) , 7) , 8) [], 9) , 10)
[ 2008: 23]. , ,
, []
. , ,
, ,
. ,
. ,
,
. ,
:
, , , , ,
( ). ,
- . ,
, ,
, , , ,
. ,
(
). , (VII.28)
,
[- 2004: 58 64;
2008: 36 52].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

174

w.

A B B Y Y.c

8.65(2) 66(1). , , // ,
,
(shyAma-varNA cha yA devI
svayam UrdhvaM vyavasthitA // seyaM tArA mahAvidyA mahAkAla-svaRupiNI)
, . ,
.
.
. : ,
.
( ). ,
, .

(
), ,
[ 2008: 122 146;
Bhattacharyya 2005: 323 324].
175
8.66(2) 67(1). , , , ,
// (savyetareyaM yA devI
vishirShAtibhaya-pradA // iyaM devI ChinnamastA mahAvidyA)
.

, .
, ,
, .
: .

[ 2008: 184 210; Bhattacharyya 2005: 325]. .


, ,
, ,
(. : [ : 184 210]).
176
8.67(2). , , , , (vAme
taveyaM yA devI sA shambho bhuvaneshvarI)
,


,
,
. , , ,
.
(-).
, ,
,
[ 2008:
168 183; Bhattacharyya 2005: 324].
177
8.68(1). , , ,
(pR^iShThas tava yA devI bagalA shatru-sUdinI) ,

,
, .
[ 2008: 238 256; Bhattacharyya
2005: 325 326].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

178

w.

A B B Y Y.c

8.68(2) 69(1). , - ,
, // - , (vahni-koNe
taveyaM yA vidhavArUpa-dhAriNI // seyaM dhUmavatI devI mahAvidyA
maheshvarI) ,
-,
.
, [: 219 237;
Bhattacharyya 2005: 325 326].
179
8.69(2). , -
(naiR^ityAM tava yA devI seyaM tripurasundarI) ,
. ,
, ,
, , . .
:
( (ichChA), (j~nAna) (kriyA)),
(, ) . (lalitA,
. ), (kAmeshvarI, . ),
(sundarI, . ), (ShodashI, .
), (rAjarAjeshvarI, .
). , .
-. ,
. -
,

[ 2008: 147 167;
Bhattacharyya 2005: 324; Brooks 1990: 73].
180
8.70(1). - (vAyau yatte mahAvidyA
seyaM mAta~Nga-kanyakA) .
,
, , .
. : , ,
. [ 2008: 257 273; Bhattacharyya 2005: 326].
181
8.70(2).
- -,
(eshAnyAM shoDashI devI mahAvidyA maheshvarI) ,
, . .
179.
182
8.71(1). (ahaM tu bhairavI bhImA)
.
, ,
,
. : , ,
. [ 2008: 211 218; Bhattacharyya 2005: 324].
183
8.72(1). (chatur-varga-phalapradAH) (puruShArthavarga), .
: 1). (dharma, ) ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.; 2). (artha) ,
; 3). (kAma)
.

(mokSha),
, ( mokSha ,
, . I . . .). (trivarga)
. ,
. ,
, ,
dharma, artha, ,
, kAma.
(AshramAH). ,
, artha,
kAma, dharma [ 2009: 669
671; 1996: 451; 1987: 263]. . 4.15;
I.1.17; III.24.27; V.15.15, 35.52; VI.7.9-10; XI.1.19; X.11.16; 43.45 .
184
8.73. , , ,
, , / [
] (maraNochchATana-kShobha-mohana-drAvaNAni cha / vashyastambhana-vidveSha)
- (ShaT-karma)
, ,
kShobha, mohana drAvaN. shaT-karma :
shanti-karma ( ,
), vashIkaraNa (, ),
stambhana ( ), vidveShaNa (
), uchchATana (
) maraNa (
). , vashya-stambhana
stambhana. ,

. ,
. ,

,
[ 2008: 39; 2002: 116]. .
6.133.
185
8.76(2). , ,
(tvad-uktAgama-shAstraM tu loke khyAtaM bhaviShyati)
,
,
.
, , (
).

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, .
[
2004: 6465; Bhattacharyya 2005: 51 95].
186
8.77. , , /
, (Agamash chaiva vedash cha
dvau bAhU mama sha~Nkara / tAbhyAm eva dhataM sarvaM jagatsthAvaraja~Ngamam) ,
(), ,
(VII.39.2732),
(,
) ,
,
, (. .
, , -).
187
8.79(2). pArAvAra-vivarjitau.
188
8.82. , , , /
(AsAM ye sAdhakAs te tu sabhAyAM vaiShNavA
matAH / mayyarpitAntaH-karaNA bhaveyuH)
, :
/, , /
, (-
10.95; - 7.12; - 10.613; . [
2004: 35].
189
8.99 100(1). <> , ,
(rathaM <> vAyu-pravegaiH siMhaish cha yutaM)
(vAhana) . . 32.
(III.221.1-10) [ 1987:
457].
190
9.12. , / ,
(kAchiddevI maheshvarI / mahAmegha-prabhA-shyAmA)

, ,
. ,
, nirguNa ( )
. ,
[ 2008: 117].
191
9.12(2). (mukta-keshI) . . 70.
192
9.12(2). (digambarA) . . 53, 71.
193
9.13(1). (netra-trayojjvalA) . . 122.
194
9.19(2). (jaTA-mukuTa-maNDitAH) . .
125.
195
9.24(1). [ ] (dattvA ChAga-muNDaM)

(., IV.7.8. [- 2004: 235]),
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
. , (III.26.32) : ,
, ,
, .
(IV.105, 106).
, ,
[Eck 2012: 262263; Erndle 1993: 7072].
196
9.28(2). ! na te hAniH kadAchana.
197
9.33(2). (mukta-keshI) . . 70.
198
9.34(1). (dvIpi-charma-parIdhAnA) . .
135.
199
9.35(1). kShaNArdhataH, .
. ,
([http]: http://ru.wikipedia.org/wiki/ ( :
17.12.15)).
200
9.43(2). (mukta-keshIM) . . 70.
201
9.43(2). (tyakta-vastrAM) . . 53, 71.
202
9.55. , /
[]-,
(evaM vichintya manasA satI dAkShAyaNI tadA / Atmanas tulya-rUpA sA
ChAyAM samasR^ijat kShaNAt) -,
, .
, ,
, ,
(saMj~nA, . ),
[ 1982: 23]. (
), , XVI .,
, ,
,
, .
.
,
, , ,
[ 1948: 24, 28]. .
, , , ,
VI . . . ,
,
. ,
, (
) [ 1991: 431].
(.
. . )
[ 1991, I: 176].
203
9.56(1). - ChAyA-satIM, -.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

204

w.

A B B Y Y.c

9.63(1). (abhavat puShpa-vR^iShTir) .


. 110.
205
9.66(1). Chinde jihvAM.
206
9.73(2). ! chakShuShor me bahirbhava.
207
9.88(1).
vArtA shubhA kShaNenaiva saMcharatyatidUrataH.
208
10.1(2). ashru-pUrNekShaNaM.
209
10.6(2). ? tvayA vinA kathaM
vAdya jIvitaM dhAraye hyaham.
210
10.12(2). (jaTA-maNDita-mastakaH) . . 125.
211
10.13(2). (trish cha pradakShiNI-kR^itya)
. . 154.
212
10.14(1). ,
brahmANDaM, . . 65.
213
10.24(1). (pradakShiNa-trayaM
kR^itvA) . . 154.
214
10.27(1). ,
(utpATya yUpAMsh cha chikShipush cha disho dasha)
, ,
. ,
(yUpa)
, [ 1996:
442].
215
10.33(1). disho dasha, .
, . . 53.
216
10.42. , , / ,
, (shiva-vidveShaNenaiva
vidviShTo smi na saMshayaH / ahaM shivaH shivo viShNur bhedo nAstyAvayor
yataH) . . 151.
217
10.47(2). , (shaMkha-chakragadAdharaH) ,
, , , (., .,
II.5.23) [ 1991: 239; 2008: 344].
218
10.49(1). yaj~na-puruSha, [Apte
1922: 451].
219
10.56(2). , gadAm adrisAramayIM.
220
10.61. (hu~NkAreNa) - hUM
,
, ,
. . 6.13.
221
10.63(2). ,
kim AtmAnaM vismR^ito si krodham AsAdya chAhave.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

222

w.

A B B Y Y.c

10.73(1).
prAkR^itA devI svayaM gaganam AsthitA.
223
10.76(2).
: na tu gR^ihNIShva mAM
[habhagavata-purana 1983: 53] anugR^ihNIShva mAM
[Devi Mahabhagavata Puranam 2014: 57].
.
224
10.89(1). ,
(Ashu tuShyatyayaM devaH svabhAvAch
Chiva-nAmataH)
, , ,
Ashu-toShya, ,
[Apte 1922: 89].
225
10.91(2). (tava mati-vasha-gAH sarva
eveha lokAs) . (3.21): ,
: , (.
. . ) [ 1999: 26].
226
10.97(1). kR^ita-kR^ityaH, .
. 35.
227
10.97(2). (jIvanmuktam) . . 34.
228
10.98(2). , (kAyena manasA vAchA) ,
,
: ,
[ 1998: 23, 170]. . VII.36.27.
229
11.24(1). (tvAM vinA pUrNaH
puruShaH shava-rUpa-vat)
. ,
, ;
() [ 1994, II: 663]. : , ,
, , .
[ 2003: 20]. . I.4.48; III.4.32; V.33.56;
36.35.
230
11.30(2). tathaiva darshanaM dehi.
231
11.31(2). ,
prANamivAtmAnaM lakShayAmo shavA vayam, . . 229.
232
11.43(2). (babhUvAntarhitA sadyas) . .
84.
233
11.58(1). , , [ ]
(kUrmAnantau pIDitau tAM dharaNIM tyaktum
udyatau) ,
(kUrma) (),
(), [ 1991: 24].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

234

w.

A B B Y Y.c

11.63(2). ,
akAla-pralayaM bhUtA gaNayAm Asur agrataH.
pralaya,

. ,
, : 1) ,
(, 4320 . 14
, 71 ),
.
, , , ,

. , ; 2) ,
,
. [ 2009: 627 628; 1992: 642;
1997: 680].
235
11.64(1). (svastyayanaM) A,
[Apte 1922: 632].
236
11.100(1).
tvayA tu sva-kR^itash chAsau pralayo naiva dR^iShyate, .
. 234.
237
11.103. , , , / ,
(sa dehaH khaNDasho bhUmau yatra tatra samApatat /
mahApIThAs tatra jAtAH kAmarUpAdayaH)
. .
238
11.106(2) 108. ,
, : //
/ -[], , , .
// , , ,
, / ,
(viniHshvasan muhur viShNuM shashApa kamalApatim //
viShNur mAnuSha-rUpeNa janiShyati mahItale / tretAyAM sUrya-vaMshe sau
mama shapena nishchitam // tatrAtiramyA tat-patnI satIva prANa-vallabhA /
ChAyAM saMsthApya santyaktvA mAyayAntarhitA svayam)
, ,
. ,
, , . . 202. ,
, (36-48),
[- 2013: 2361].
239
11.113(1). (romA~nchita-kalevaraH)
. .
11.14; VII.37.20; 36.47.
240
11.116. , , /
, (sarveShu teShu pITheShu
kAmarUpAdiShu svayam / pAShANa-li~nga-rUpeNa hyadhiShThAya vyasevata)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(li~Nga, . ) ,
, .
. .
,
.
(V.21.61; IX.10.21, 41.49; XI.1.30; 6.20; 13.15
.). ,
(V.33.18 47),
, ,
.
.
, . ,
, ,
, , .
, .
, ,
,
[Bhattacharyya 2005: 328; Eck 2012:
209].
241
12.1(1). (shrImAn) .
, ,
[ 1987: 655].
242
12.31(2). (lohitya-vAriNi)
. , (82.1
43), .
, ,
, ,
, . ,
, . ,
. ,
. ,
,
, , .
,
, .
,
. ().
, , ,
, ()
[Mahabhagavata-purana 1983: 26 27].
243
12.32(1). , (brahma-hApi naraH)
. . 37, 44.
244
12.32(2).
(brahma-putraH svayaM sAkShAd drava-rUpI janArdanaH) . . 242.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

245

w.

A B B Y Y.c

12.34(2) 35(1). , , , /
, (kAmeshvarIM cha
kAmAkhyAM kAmarUpa-nivAsinIm // tApta-kA~nchana-saMkAshAM tAM
namAmi sureshvarIm) (kAmAkhyA, )
.
[ 2004: 291].
, . kAmoi (), kAmoit (), komin (),
kamet (), kamru ( ),
[Sircar 1998: 15].
-, - [Yogini-tantra 2013]
(6364) [ 2008: 92104; 2009: 513].
, , , ,
[ 1987: 636].
tApta-kA~nchana , [Apte 1922: 230].
246
12.35(2). (mAnasa-kuNDa gatvA)

//
[URL]:
http://sanathanadharmahinduismo.blogspot.ru/2009/05/shiva-protetor-devrindavana.html ( : 23.11.15).
247
12.39(2) 40(1). <>
(yatra kShetre <> dev maraNam ichChanti)
,
. . VII.31.2.
248
12.49(2). (jIvanmukto bhavet) .
. 34.
249
13.3(2) 4(1). //
(sharIrArdhaM maheshituH // bhUtvA ga~NgA) ,
. , : ,
(11.9.4.7). . . 33.
250
13.4(2). , (pApI brahmahApi)
. . 37, 44.
251
13.7(1).
(vaishAkhe mAsi shuklAyAM tR^itIyAM dinArdhake)
, ( )
(-). :
[] ,
, , , . [
] , ,
,
.
[ 1995: 487488]. ,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
[ 2005: 3740].
252
13.8(1). asitApA~NgI, .
[ 2006: 825].
253
13.13(1). (prakShAlyAchamanaM dattvA)
, ,
: 1) (viShTara), 2)
(pAdya), 3) (arghya), 4)
(AchamanIya), 5)
(madhuparka)
[ 1987: 733]. . I.4.26; IV.21.47; X. 2.15; 45.12.
254
13.13(2). labhyate tava darshanam.
(darshana) [
1996: 161].
255
13.16(2). , ,
tvaM dhanyaH kR^ita-kR^ityash cha, . . 35.
256
13.19(1). (romA~nchita-vapus) . .
239.
257
13.28(1). (vij~nAna-chakShuShA) . .
85.
258
13.38(1). (shrImAn) . . 241.
259
13.58(2). (makara-vAhanA)
.
,
, [
1996: 193; 1987: 738].
260
13.90. , /
, (kanyAyA na pitur gehe
sthitir bhavati shAshvatI / parArthAya bhavet kanyA na svakIyA kadAchana)

. :
, (. :
[ 1990: 165]). . 9.88, 89.
261
14.1(2). (kamaNDalau samAdAya) -
, ,
. .
262
14.8(1). (gatA triviShTapam)
, , . . ,
[ 1996: 286]. . 55.32.
263
14.26(2) 27(1). , //
(svargAd brahma-nadI-rUpA samupAgatya
bhUtalam // uddR^itya sAgaraM vaMshaM) ,
60 ,
. ,
.
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
,
. ,
, [
1992: 396].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c, ,
,
. ,
, , ,
[ 1992: 340; 1994: 2223].
.
, , ,
, [Eck 2012: 48].

, ,
(mahAdevI), .
. . , rajas ()
vi-rAj, . [ 1992: 340341].

, .
, , ,
, ,

,
,
, ,

,
[Dyczkowski 2004: 98].

.
, 1950 .
Sakta Pithas [Sircar 1998].

,
, .
. .
,
,

,
.
.
, -
,
.
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
,
( ) .
,
.
Sakta Pithas sine qua non ,
,
, ,
,
, . . . .
[ 2008; Bhattacharya 1996; Bhattacharyya 1999; Kinsley 1987]
,


.
. , .
(
,
) [Kinsley 1987: 186].

. . .
-
, , The
Hindu Goddesses of Northwest India in Myth, Ritual, and Symbol [Erndle 1993].
India: a sacred
geography [Eck 2012],
,
,
(, , ,
) [Ibid.: 257300].
, ,
. ,
Vivekananda Kendra Institute of culture
( ),
(,
).
, ,
,
,

.
, ,
[Heritage 2010].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, . A Journey in the World of the Tantras


( ) [Dyczkowski 2004]
, , ,
.
, ,
, ,

( , ) [Ibid.: 175192].


, , .
- ,
, . ,
,
[ 1977: 24]. (.
, . . , ) ,


,
[ 2000: 7]. , .
. ,
, , .
(7.15) : ,
, ,
(. : [Bhardwaj 1983: 34]).

,
-
[ 1987: 170312].
, , ,
,
,
. ,
,
,
,

[ : 631].
8083
, . tIrtha
, ( tar
). , ,
[Eck
2012: 7]. , ,
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
,
, . ,
, , [Eck 2012: 7; Kinsley
1987: 184].
tIrtha .
,
. ,
,

,
[Eck 2012: 7]. ,
, ,
. ,
, ,
[Ibid.: 78]. (6.8), , ,
: , ,
[ 2000: 636]. (11)
, ,
[ : 616]. (III.2.9) ,
, . <>
(tarati) , (tarati) ;
[], [ : 626627].
tIrtha .
, 8083 ,
,
. , , , ,
, . ,
( ) ().
, .
:
1) (yoni) 80 (, bhImA)
(III.80.100101). ,
(
). --
, (yonitIrtha)
(yonitIrtha) [ 1987: 175, 626; Sircar 1998: 911].
VII ., ,
- .
, ,
, , ,

. ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[Eck 2012: 8485].


.
, [ 1987: 626; Sircar 1998: 911];
2) , (III.81.3440); ,
[ 1987: 180, 640];
3) , (III.81.4145);
, (III.81.4145),
.
. ,

[ 1987: 180, 640];
4) (III.81.131136),
; ,
- , , [ 1988:
185, 643];
5) ,
(82.1115). , ,
,
. (), ,
,
. , ,
, ,
() , ;
, . ,
, , ,
() ,
; , ,
,
[ 1988: 188, 645];
6) , (III.82.2022) [
1988: 189];
7) (III.82.7983), ,
( ) ,
, , ,

[ 1987: 192, 648; Sircar


1998: 9].
8) , (III.82.131134).
, , ,
, (). ,
[ 1988: 195, 649; Sircar 1998: 9].
:
, .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
, , ,
, .
,
,
, - ,
.
. ( XI .)
: ,
. ,
- , -
.
, , ,
,
, ,
[ 1995: 461].
[ : 461465], ,
.
,
- (tIrtha-mAhatmya, . ).
,
. - -
. ,
,
. ,
.
[Eck 2012: 7374].
,
( , , ),
, , , ,
(-, , ,
, ).
, .
, ,
[Ibid.: 7677].
XIIXVII .
, ,
(tIrtha-yAtrA).
(. ),
,
. ,
, (
350 , ).

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , , ,
. ,
[Ibid.: 8587].

,
(VIVII .) [Coburn
1988],

.

(11.4154) [- 66]
, ,
.
, .
,
[Bhattacharya 1996: 97]. , ,
,
-.
,
. - ,
VII . . :
50 ( 8 ) -
- , .
, ,
,
, ,
. ,
, , ,
(. [Ibid.: 9798]).
, ,
.
. , ,
, .
, .
,
,
[Ibid.: 9899].
,
, ,

,
.


.
(ITha, . , ) [Kinsley 1987: 186].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
[Eck 2012: 267].

, . , ,
, .
,
, , .
, ,
,
, ,
. , ,
,
, ,
, ,
.
,
[Eck 2012: 267268; Kinsley 1987: 186]. pITha
.
. . ,
, [Eck 2012: 267268].


, , ,
, ,
. ,
, .
(X.61.57) [ 1999: 189],
: - (III.33 34), - (1.7.3)
- (II.6.8). ,
( ), yaj~na ,
.
,
, .
- .
, ,
, - (..
), . ,
, ( prajApati
),
[Sircar 1998: 5].
, ,
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
[ 1982: 237].
(XII.282283, . 39),
31; IV.27; I.15; 12; 5
.) [- 1994: 57298],
(IVV . ..). : ,
, .
, , . ,
, ,
,
. , ( )
. ,
. ,
.
.
,
, ( ) , ,
.
, .
,

, [ 1983:
414418]. ,
.

. (VII.30), (818), (412)
[- 2004: 7077; - 2006: 42106]
,
,
. ,
, . (I)
(4.4751) : ,
, , .
- ,
( ) ( ),

, , , ,
.

, , , (IV.2), (10.7173)
,
: [ ] ,
(VII.30.23). ,
,
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.

, ,
, -,
, .
. , , , ,
(
,
). (IV.4.27) ,
(samAdhi-jgninA), (16.4849) ,
. (13.10 59)
.
, .
, , , .
,
, . ,
, . ,
,
[Eck 2012: 289].
(VII.30.37) .
:
, ,
. ,
, ,
,
(dasha mahAvidyA).
, .
.
. (chAyA-satI, ),
; .
(VII.30.2836),
,
,
[- 2004: 72].
(
, ) ,
,
.
(6.2844).
, , ,
.
.
.
, , - ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, [ 1987: 646; Eck 2012:


289290].

,
.
, , .
,

. (VII.30.4546)
.
, , ,
[ ]
(VII.30.48) (VII.30.49,
5354). (11.77) ,
,
( )
(18.2040).
. ,
, , .. ,
[Sircar 1998: 7].
, ,

.
.
.
. ,
, , . ,
, . .
. ,
, .
. ,
[Eck 2012: 291].

[Ibid.: 292].
,
,
.
:
,
[Sircar 1998: 7].
, , ,
, , (
, ).
,
[Eck 2012: 26].

(X.90),

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
[ 1999: 235236].
,
. ,
() ()
. ,
-, ,
, ,
.
[Dyczkowski 2004: 126].
,
, , ,
,
.
.
( ),
[Ibid.: 126].
,
, .
,
,
,
. , -,
,
. - ,
, .

,
, ,
, .

.
. ,
, , .
, ,
, .
, , .
, , -,
, .

. ,
.
[Erndle 1993: 4041].
.
,
. - (kanyApUjA, ),

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,

.
, .

. , ,
,
360 . ,

, .
,
, . ,
,
. ,
. .
, .
, ,
, ,
. , ,
. ,
, (
). .
, ,
. ,
, .
, , ,
, . ,
,
, (moksha).
, , ,
, .
, ,
.
. ,
[Erndle 1993: 4143].

, ,

[Sircar 1998: 7]. ,
, ,
,
, .. VVI . [Eck 2012: 268].
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

,
, : , , ,
, , , , .
,
. mahI-svarUpA, .. ,
.
(V.8.72). .
, ,
[Kinsley 1987: 178].
, , dyAvApR^ithivI.
,
(I.159.2) (I.185).
,
(I.185.1),
(I.185.7) (I.185.2).
(I.185.8),
(VI.70.2, 56).
(12.1).
.
, () , , , ,
, () , (),
() , ,
[ 2007: 168].
, ,
, ,
[Kinsley 1987: 181].


. .. ,
,
. , ,
, ,
(svayambhu) ,
-.
, ,
[Sircar 1998: 8]. . ,
. , ,
vanadevatAs vanaspati-kanyAs, ,
. ,
, .
, ,
, .
(navapatrikA) ,
, ,
[Eck 2012: 272].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
(),
( ).
.
, .
: ! [Ibid.:
273].

(nagara-devatAs grAma-devatAs).
, .
, ,
, .
, .

[Kinsley 1987: 197198].

. , ,
, .
, -,
, ,
(), ,

, .
, ,
, , ,

(, ),
() [Eck 2012: 275279].
,
.

. (
) ( ), ,
.
().
.
. ,
.
, .

, , , .
, ,
, .
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
, ,
.
.
.
, .

[Dupuis 2008: 8688; Eck 2012: 280282].

, .

. ,

. , ,
, ;
[
1999: 43].
.
, ,
, , ,
.
. (
),
.
.
,
[Eck 2012: 280282].
() (
), ( , ),
( ), ( ),
( ), ( , ) (
) [Eck 2012: 294295; Erndle 1993: 3760].

,
. ,
,
.
, , , (.
VIIIXI ., . . X ., . . XI ., .
XI . [Eck 2012: 523; Kalikapurana 1991: 5867])
, .
(18.4151) : 1) (.. , .
), ; 2)
, ; 3)

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , 4)
,
; 5) , ; 6)
, , 7)
, ,
[- 2006: 99100].
, ,
.
, , .
, , ..
, XI .,
. : 1) , 2) , 3)
, 4) , 5) , 6) (), 7)
( ), 8) (), 9) (
) 10) ( ) [Bhattacharyya
1996: 149150; Sircar 1998: 1718].
: 1) , 2)
, 3) , 4) , 5) , 6) , 7)
, 8) , 9) , 10) , 11) , 12)
, 13) , 14) , 15) , 16)
, 17) , 18) , 19) , 20) , 21) ,
22) , 23) (,
, , ), 24) - ( ), 25) , 26) ,
27) , 28) , 29) , 30) , 31) , 32)
, 33) , 34) , 35) , 36) , 37)
, 38) , 39) , 40) , 41)
42) [Bhattacharyya 1996: 149150; Sircar 1998: 19
20].
,

. - ,
, .
, , XII .
- , , XI . [Dyczkowski 2004:
112113].
, ,
, .. XIXII . [- 2006: 432
433; Brown 1990: 11; Hazra 1963: 346347], .
(VII.30.5583)
[- 2004: 7476] ( ),
, (VII.38.530) [ 2015: 3132; Devi-gita 1998: 240242].
, (,
, XII .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

[Mahabhagavata-purana 1983:28]), ,
XIV . ( . ) [ 2008: 36])
[Bhattacharyya 1996: 167]), (12.29)
,
(12.15, 24).
(38.39; 39.15; 1621; 43.412)
. ,
, ,
, , ,
, ,
, , ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
[Bhattacharyya 1996: 165; Shri-Devi-puranam 2013:
151153; 169170].
.
, , , XVI .,
. : 1) , 2)
, 3) , 4) , 5) (
), 6) , 7) 8) (). ..
, ,
,
[Sircar 1998: 18]. :
1) , 2) , 3) , 4) (
), 5) , 6) , 7)
(), 8) , 9) , 10) , 11)
, 12) ( ), 13) (
- ), 14) , 15) , 16) ,
17) , 18) , 19) (, ), 20) ,
21) , 22) , 23) , 24) , 25) , 26)
, 27) , 28) , 29) , 30)
(), 31) (), 32) (), 33)
(), 34) , 35) (), 36)
, 37) (), 38) , 39) , 40) ,
41) ( ), 42) , 43) , 44) , 45)
, 46) , 47) , 48) , 49) , 50)
. .. , ,
.
,
,
[Sircar 1998: 2023].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.cXVII ., , ,
, .

,

.
, ,
,
[ 2000: 10; Eck 2012: 31].
,

. (chatuShpITha).
, ,
, VII ., VIII .
: 1) (jAlandhara), 2)
(oDiyAna) ( ), 3) , 4)
[Bhattacharyya 1996: 149; Dyczkowski 2004: 8; Sircar 1998: 1112]. ..
chatuShpITha
,
[Sircar 1998: 11].
, ,
: 1) , 2) , 3)
, 4) (
) [Ibid.:1314].
,
, . ,
(64.4345), : 1) ,
, , 2)
, , , 3)
(),
, , 4) ,
, [ 2009: 9].
, , ,
, ,
, (18.4244, 4951),

[- 2006: 99100].
,
, , , ,
. , .

- -,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
, ,
, [Dyczkowski 2004:
104].
(kAmAkhyA, )
.
[ 2004: 291].
, . kAmoi (), kAmoit (), komin (),
kamet (), kamru ( ),
[Sircar 1998: 15].
, [Yogini-tantra 2013] (6364)
[ 2008: 92104; 2009: 513].
, .
(. IV .).

, (VII .).
.
, , .. , ,
.
()
XVI . ,
, . XVII .
,
, , .
, .
,
c ().
, .
, ,
.
,
. : , , ,
, , . ,
, ,
(-) . ,
( , ,
, ),
()
( , )
[Bhattacharya 1991: 167; Dupuis 2008: 9598; Eck 2012: 270; Heritage 2010: 58
64, 116 117; Kinsley 1987: 187; Sircar 1998: 1516].
, , , ,
.
. -,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , .
.

. -,
, .
,
VII . ,
. ,
. ,
, ,
, . .

( ),
[Bhattacharya 1996: 149; Dyczkowski 2004: 105].
, , ,
. (13.46; 22.46), (104.80),
(VI.4.1920) (IV.44.95). ,
, [Bhattacharya 1991: 156; Bhattacharya
1996: 165, 173]. jAlandhar
jAla
jvAla .
, (-dhara)
. ,
,
. , ,
,
, [Dyczkowski 2004: 103].
XIV . --
, :
, ,
<>
, ,
(. [Bhattacharya 1996: 169]).
,
. (4.3), ,
, (jambudvIpa).
[Dyczkowski 2004: 103].

, ().
,
1905 . ,
I 1440 . piNDI
( ),
. piNDI piNDI,
.
,
, [Erndle 1993: 4850].

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

( ) , ,
, , . ,

.
,
, [Bhattacharya 1991:
236, 296; Bhattacharya 1996: 149].
( )
(VIII .),
.
,

, ,
[Dyczkovski 2004: 106107; Sircar 1998:
1617].
,
-
[Sircar 1998: 1617].
XVI .
--,

,
. : ,
; .
,
.
. , ,
, ;
, . ,
,
. , ,
,
. , , (
), ,
:
, ,

( ). ,
, , , ,
<>. , ,
, .
,
.
, .
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(. [Bhattacharya 1996: 169170]).


, .
.
. .
, , , ,
.
.
, ,
,
. [Bhattacharya
1996: 170; Sircar 1998: 14].
, ,
,
(vulva) .
.
,
. ,
,
, ,
, . ,
, (),
[Dyczkowski 2004: 108109].
,
,
,
.
,
.
, ,
, [Eck 2012: 293].

,
, .
,
,
.

(
). ,
,
.
.
,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
,
.
. ,
, .
, .
,
, ,
[Dyczkowski 2004: 114,
147].
[Ibid.: 117].
,
, ,
.

. ,
( ), (,
).
(upapITha) ,
.
[Ibid.: 118].
24
,
,
.

( ). ,
, ,
,
[Ibid.: 122].
,
,
, , . , ,
, .

. ,
,
[Ibid.: 128, 130].
.
, ,
.
, ,
,
.
(), ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, , ,
[Ibid.: 132133].
, ,
, , XXI .
.
, ,
.
,


[Ibid.: 131].
, XI .,

. (15.100), , ,
, ,
, ?
(bhramaNaDambara) ,
.
, ,
.
,
[Ibid.: 140141].
-
, ,
. ,
, , [Kinsley 1987: 247].

108 .
9 ( , ) 12 (
) . ,
, ,
[ 1987: 607608].
,
, . .. ,

[Sircar 1998:
2425].

(13),
.
(
) (
XII .),
(VII.30).

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

(VII.30.5583) [- 2004: 7476],


. ,
, ,
[Bhattacharyya
1996: 130; Sircar 1998: 25]. :
, .
, , [] , []
, (55)
, ,
[] , (56)
, ,
[] , . (57)
, ,
, , , . (58)
, [] ,
, , (59)
,
, . (60)
[] , []
,
, , , , (61)
, ,
, , (62)
[], ,
, , (63)
, ,
, , , , (64)
, ,
, , (65)
[] , ,
, , (66)
, ,
. (67)
[] , ,
, , (68)
, ,
, , (69)
, ,
, [] , (70)
,
. (71)
, ,
, , (72)
, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, . (73)
, [] ,
,
, , (74)
, ,
, , (75)
, ,
, , (76)
, ,
, . (77)
, ,
, , (78)
, ,
, , (79)
-, ,
, , (80)
, ,
, , (81)
, ,
, , (82)
,
,
, . (83) (. :
[- 2004: 7476]).
, , ,
[Sircar 1998: 2829]. ,
, ,
, - , ,
, .. ,
. , ,
[Sircar 1998: 3031].


(,
)

, XVII .

. ,
51,
[Dyczkowski 2004: 147].
(12.29).

-, XVII .
XVIII . ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

. ,
(18221858) ,
, .
, .. ,
,
,
, ,
, ,
[Bhattacharyya 1996: 171;
Sircar 1998: 3-5, 2324].
.. Sakta
Pithas, , - ( ),
() - (
) ,
[Bhattacharyya 1996: 171; Sircar 1998: 3537].
,

,
(, , .). ,

, - ,
, .
,
,
,
. ,
, ,
, , ,
[Bhattacharyya
1996: 172175; Sircar 1998: 3435].
,
, ,
(hAra), (kuNDala), (kirITa) (nUpura),
[Sircar 1998: 35].

,
, ,
, ,
.
,
.
, -
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
,
[Sircar 1998: 32].
,
.
, , . ,
, ,
.
, [Eck 2012: 294].
: -

,

[Eck 2012: 1517], ,
,
[Ibid.: 69].
XIX .
- .
, ,
[Bhattacharya 1996: 203].

, ,
, ,
,
, , , , , , ,

. ,
.
,
, ,
[Ibid.: 184 187].
,
-,
, ( ) (,
,

- !).

, 70- . XIX .
( , ).
1905 ., ,
,
. 1881 .
, .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


, ,
, [Bhattacharyya 1996: 205
206; Eck 2012: 27, 9597; Kinsley 1987: 181].
.. ,
(The Soul of India) :

<> ,
.
, . - ,
- (. : [Eck 2012: 97]).
,
[Ibid.].
-,
,
,
. ,
,
.
, ,
[Bhattacharyya 1999: 203204].
-
. , 1936 . ,
(Bharat Mata Temple). ,
, ,
, .
,
()
, ,
.
: . ,
,
, [Eck 2012: 100101].
Bharat Mata Temple,
1983 . ,
.
-
. , , , ,
. ,

. ,
,
: , ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

.
, , .
,
[Eck 2012: 101102].

.


. , ,
,
[Eck 2012: 29].
,
Hamare pujya tirtha.
[Ibid.: 293294]. ,
, ,
, ,
, .
, Vivekananda Kendra Institute of
culture , ,
, 49,35% ,
, 56,49%
,
42,21% , 8,44%
, 7,14% , 1,20% -
, 35,06% ( ,
) [Heritage 2010: 150].
,
[Bhardwaj 1983: 160]. ,
,
, ,
. . . ,
,
.
,
-
(bhakti) [Erndle 1993: 69].
,
, .
,
[ 1996: 161].

(mUrti)
(piNDI).
(jhaNDA),

(sindUr, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

),
(chattra) (maulI).
, , ,
.
, .
, , ,
[Erndle 1993: 6667].
, ,
( )
( , ).
, ,

.
, ,

.
,
.
.

, 1968 .
. . , 1983 .
, ; ,
[Erndle
1993: 7072; Heritage 2010: 41, 46].

,
. , ()
- . 2001 . 16
[Heritage 2010: 65 66].

(kanyAs kumArIs).
.
.

.
,
( ) ,
. (III.27) [ 2006: 192199]. , (
), [Erndle 1993: 7273;
Heritage 2010: 34 39].
.
, ,
, (-). ,
. ,

, ,

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

, ,
. ,
.
, svayambhU, ,
[Eck 2012: 257].
() ,
. ,

, , .
,
[Ibid.: 258259].

. ,
. , ,
-
. ,
. .
,
-
. ,
, . ,

[Ibid.: 261263. : 1992].
,
.
, 7080 . XX .
.
, ,
, .
.
,
[Erndle 1993: 38].
, ,

, .
.
(piNDIs), : ,
.
. ,
[Erndle 1993: 39].
1967 . 50 . .,
900 .
[Erndle 1993: 39]. 2009 .

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

: 8.2 .
[URL]: https://ru.wikipedia.org/wiki/- (21.12.15)].
. ,
. ,
, in illo
tempore,
. ,
, ,
. ,
, ,
, [Erndle
1993: 6263].

.
,
.
, ,
.
(
, VI VII .),
, ,
.

.
, ,
.
.
,
.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

-; ; ;
--; -; -;
-; -; ; -; -;
-; -; -;
-; -; -;
-; -; -; ; -; -;
-; -; -; ; -; -; -;
-; -; ; -; -;
-; -; -;
-; -; -; ; -; ; ; -;
- ( ); -;
-; -; -;
-; ; ; -; ;
; -; -;
-; -; ;
; ; -; -;
-; ; -;
-; -; ; -; -;
--; -; -;

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


Devi Mahabhagavata Puranam 2014 Devi Mahabhagavata Puranam. English
translation by Shanti Lal Nagar. Delhi: Eastern Book Linkers, 2014.
Mahabhagavata-purana 1983 Mahabhagavata-purana. Edited by Pushpendra
Kumar. Delhi: Eastern Book Linkers, 1983.
1993 . . . . . . .:
, 1993.
1995 . . . . . .
. 2- . .: . ., 1995.
2007 (): 3- . . II. . . . .
. .: . ., 2007.
1995 . . . . . . . .: ,
1995.
1992 (). . . . .
. .: , 1992.
1994 . . 3- ., .
, . . . . . . ., Acad, 1994.
1999 . . ., . . . .
. 2- ., . . .: . ., 1999.
1999 . . .: - , 1999.
1995 . . . . . . .: .
., 1995.
- 2005 -. . . . . . ,
2005.
- 2015 -. . . . . . ,
2015.
- 2001 -. . .
. . . . , 2001.
- 2003 (1) -. . .
. . . . , 2003.
- 2003 (2) -. . .
. . . . . . . . .
, 2003.
- 2003 (3) -. ,
. . . . . . , 2003.
- 2004 (1) -. ,
. . . . . . , 2004.
- 2004 (2) -. ,
. . . . . . , 2004.
- 2006 -. . .
. . . .: , 2006.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

- 2010 -. .
. . . . . , 2010.
- 2011 -. .
. . . . . , 2011.
- 2012 -. .
. . . . . , 2012.
- 2003 -. . . . . .
, 2003.
- 2009 -. . . . . .
, 2009. 2- .
- 2012 - -.
. . . . . . , 2012.
- 2013 - -.
. . . . . . , 2013.
- 2015 -. . . . . .
, 2003.
1998 . . . . .
. . . .: , 1998.
1969 . . . . . . 2-
. .: , , 1992.
1996 . (). . . . .
. .: , 1996.
- 2006 -. 1 20. . . . .
. , 2006.
- 2009 -.
. . . . . . , 2009.
2004 --.
. . . . . , . . . .: ,
2004.
2006
( ). .
. . . . , 2006.
1995 . . . . . . .:
, 1995.
1983 . V. 1. . .
. . . . 2- . : , 1983.
1984 . V. 2. . .
. . . . 2- . : , 1984.
1987 . . [].
. . . . . . .: , 1987.
1998 . . ,
. . ,
. . . . . . . .: -,
1998.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

2000 . . .
. .: , 2000.
2002 . -. -.
--. . . . . . ,
2002.

2003

.
, . .
. . . . . . .: , 2003.
2005 . XV XVIII. .
. . . . . . .: , 2005.
2009 . . ,
. . . . . . .: , 2009.
2003 -. . . .: , 2003.
1980 .
[]. . . . . . .:
, 1980.
2008 (1) -.
1. . . . . . , 2008.
2008 -.
. . . . . . , 2008.
2009 -. 2.
. . . . . , 2009.
2008 . -.
. . . . . . .: -, 2008.
2006 . ( ).
( ). . . . .
. .: ; , 2006.
1989 : I IV. . . . . .
.: , 1989.
1995
: V VIII. . . . .
. .: , 1995.
1999 : IX X. . . . . .
.: , 1999.
2007 (1) . . . . .
. , 2007.
2007 (2) . .
. . . . , 2007.
2009 . . . . .
. , 2009.
2010 . . . . .
. , 2010.
1997 . . . . . . .:
, 1997.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1948 . . . . .
. . .: - , 1948.
2003 . . -. . .:
, 2003.
2000 . . . . . . 2- .,
. .: , 2000.
- 2004 -. -,
( 8 17). .: , 2004.
- 1994 -.
. .: , 1994.
- 1999 -.
. .: , 1999.
- 2003 -.
. .: , 2003.
- 2004 -.
. .: , 2004.
- 2006 -.
. .: , 2006.
Agrawala 1963 Agrawala V. S. Devi-Mahatmyam: The Glorification of the
Great Goddess. Ramnagar, Varanasi: All-India Kashiraj Trust, 1963.
Devi Mahatmyam 1969 Jagadisvarananda, Swami. Devi Mahatmyam (Glory
to the Divine Mother): Seven-Hundred Mantras on Sri Durga. Mylapore,
Madras: Sri Ramakrishna Math, 1969.
Devi-gita 1998 The Devi-gita; The Song of the Goddess: A Translation,
Annotation, and Commentary. Albany: State University of New York
Press, 1998.
Devibhagavata-puranam 1986 Devibhagavata-puranam. New Delhi:
Oriental Books Reprint, 1986.
Durga Saptasati 2012 Durga Saptasati. Sanskrit text with seven commentaries
and revised English translation. Delhi: Bharatiya Kala Prakashan, 2012.
In Praise of the Goddess 2003 In Praise of the Goddess. The Devimahatmya
and Its Meaning. Berwick: Nicolas-Hays, Inc., 2003.
Kalikapurana 1991 The Kalikapurana. Text, introduction and translation in
English by Prof. B. N. Shastri. Delhi-7: Nag Publishers, 1991.
The Markandeya-puranam 2015 - The Markandeya-puranam. Sanskrit text,
English translation with notes and index of verses. Delhi: Parimal
Publication, 2015.
Sankaranarayanan 2001 Sankaranarayanan S. Glory of the Divine Mother
(Devi Mahatmyam), Nesma Books, 2001.
Saptashati-sarvasvam
2001

Saptashati-sarvasvam
namananavidhasaptashatirahasyasangrahah.
Varanasi:
Chaukhambavidyabhavana, 2001.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

Shri-Devi-puranam 2013 Shri-Devi-puranam. Varanasi: Chaukhamba


Surabharati prakashana, 2013.
Vijnanananda 1977 The Devibhagavata-purana. Translated by Swami
Vijnanananda. New Delhi: Nag Publishers, 1977 (reprint).
Worship 1972 Worship of the Goddess according to the Kalika-purana.
Translated by R. K. Van Kooij. Leiden: E. J. Brill, 1972.

2000 . . . .:
, 2000.
1991 . .
// . .: . , 1991. . 210
229.
2004 . . .:
, 2004.
1995 . . . . . . .
. .: , 1995.
1977 . . , . .: , 1977.
2000 . . .
. .: , 2000.
2013 . . . 2- . . 2. .:
, 2013.
2002 . . :
. .: . ., 2002.
1995 : . . .
. . . . . - 2- . :
, 1995.
1999 . .: . ., 1999.
2008 - -
- // Donum Paulum. Studia Poetica et Orientalia : 80 .. / , - . . . .. ; [.:
.. .; .-. .. ]. . : , 2008. .
357 368.
2009 : . .:
. ., 2009.
2005 :
. .: , 2005.
1996 . . . . .: ,
1996.
1996 . . , .
: , , . .:
, 1996.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

2008 . . .:
, 2008.
1976 : , , .
.: , 1976.
1992 (-
-). . ., ., .
. . . . . .: , 1992.
1977 , , ,
, . .: , 1977.
2005 . ., . .
// :
. .: , 2005.
. 10 75.
1996 . . - . 3-
., . . .: , 1996.
1999 . //
. . 2. .:
. ., 1999. . 4144.
1991 . 2- . . 1. .:
. , 1991.
2011
-. . . . .
, 2011.
1992 . 2- . . 2. .:
. , 1992.
1990 . . . .:
, 1990.
2002 . . : , , .
.: , 2002.
1998 . . . .: , 1998.
1985 . . // .
, , . .: , 1985.
1993 . : 2- .
.: , 1993.
1991 . .
. .: , 1991.
1998 . . . . . .
.: , 1998.
1997 .
. . . : , 1997.
1997 . . . .
.: , 1997.
1996 . . 3. .: , 1996.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

1982 . ., . . . .:
, 1982.
2000 . . , , . .: , 2000.
2008 . . - //
Donum Paulum. Studia Poetica et Orientalia: 80- . . .
.: , 2008. . 338 356.
2002 . . .: -,
2002.
2006 . .
. : -, 2006.
1998 . .
. . . . .: , 1999.
1994 . . .: - , 1994.
1999 . : . .: , 1999.
2000 . : 2- . .:
, 2000.
1999 . .:
, 1999.
2013 . : , . 2- .,
. .: , 2013.
Ajit Mookerji 1988 Ajit Mookerji. Kali. The Feminine Force. London:
Thames and Hudson Ltd., 1988.
Apte 1922 Apte V. Sh. The Student s Sanskrit-English dictionary. 2 ed.
Bombay: Gopal Narayen and Co, 1922.
Beane 2001 Beane W. C. Myth, cult and symbols in Sakta Hinduism. New
Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd., 2001.
Bhardwaj 1983 Bhardwaj S. M. Hindu places of pilgrimage in India. Los
Angeles: University of California Press, 1983.
Bhattacharya 1991 Bhattacharya N. N. The geographical dictionary. Ancient
and early medieval India. New Delhi: Munshiram Manoharial Publishers
Pvt Ltd, 1991.
Bhattacharya 1996 Bhattacharya N. N. History of the Shakta Religion. New
Delhi: Munshiram Manoharial Publishers Pvt Ltd, 1996.
Bhattacharyya 1999 Bhattacharyya N. N. The Indian Mother Goddess. 3 ed.
New Delhi: Manohar, 1999.
Bhattacharyya 2005 Bhattacharyya N. N. History of the tantric religion. An
historical, ritualistic and philosophical study. New Delhi: Manohar, 2005.
Brooks 1990 Brooks D. R. The secret of the three cities. An introduction to
Hindu Sakta Tantrism. Chicago: Chicago University Press, 1990.
Brown 1990 Brown Mackenzie C. The Triumph of the Goddess: the canonical
models and theological visions of the Devi-Bhagavata-purana. N.-Y.: State
University of the New York Press, 1990.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c

Coburn 1988 Coburn Thomas B. Devi-Mahatmya. The Crystallisation of the


Goddess Tradition. Delhi: Motilal Banarsidass, 1988.
Dupuis 2008 Dupuis S. Templos de Yoginis en la India. Notas de viaje,
leyendas y misterios. Varanasi: Pilgrims Publishing, 2008.
Dyczkowski 2004 Dyczkowski, Mark S. G. A Journey in the World of the
Tantras. Varanasi: Indica Books, 2004.
Eck 2012 Eck D. L. India: a sacred geography. N.-Y.: Three Rivers Press, 2012.
Erndle 1993 Erndle K. M. The Hindu Goddesses of Northwest India in Myth,
Ritual, and Symbol. N.-Y.: Oxford University Press, 1993.
Harper 2002 Harper K. A. The Warring Saktis: A Paradigm for Gupta
Conquests // The Roots of Tantra. Albany: State University of New York
Press, 2002. P. . 115 132.
Hazra 1963 Hazra R. C. Studies in the Upapuranas. V. 2. Calcutta: Sanskrit
College, 1963.
Heritage 2010 Heritage of Kamakhya on the Nilachala hill. Guwahati:
Vivekananda Kendra Institute of culture, 2010.
Kinsley 1987 Kinsley D. Hindu Goddesses: Vision of the Divine Feminine in
the Hindu Religious Tradition. New Delhi: Motilal Banarsidass, 1987.
Kinsley 2000 Kinsley D. The Sword and the Flute. Kali and Krishna. Dark
visions of the terrible and the sublime in Hindu mythology. Los Angeles:
University of California Press, 2000.
Pintchman 1994 Pintchman T. The rise of the Goddess in the Hindu tradition.
Albany: State University of New York Press, 1994.
Rodrigues 2003 Rodrigues H. P. Ritual Worship of the Great Goddess.
Albany: State University of New York Press, 2003.
Sircar 1998 Sircar D. C. The Sakta Pithas. Delhi: Motilal Banarsidass
Publishers, 1998.
Tiwari 1975 Tiwari J. N. Goddess Cults in ancient India. New Delhi:
Sundeep Prakashan, 1985.

om

F T ra n sf o

A B B Y Y.c

bu
to
re
he
C

lic

he
k
lic
C
w.

om

rm

ABB

PD

re

to

2.0

2.0

bu

rm

er

F T ra n sf o

ABB

PD

er

w.

A B B Y Y.c


1977 .
. 1979 . .
. 1989 . . 1994 .
.
, 1999 .
1995 , . . .
, .
, , ,
.
(). 2003, 2004 2006 2015 .
(-).
.
!
, : ali-kgd@mail.ru.
: www.mahadevi.ru, www.sanskrit.su
: http://vkontakte.ru/id26842290
Facebook: http://www.facebook.com/andrei.ignatiev.3

om