You are on page 1of 21

Druga godina - lekcija br.

09

DIREKCIJE

Lekcija br.09

Direkcije

DIREKCIJE

Direkcije predstavljaju tehniku koja spada u grupu simbolinih prognostikih


metoda zato to ne predstavljaju realno pomeranje planeta u vremenu, kao to
su to tranziti koje zatim uporeujemo sa natalnim pozicijama, ve se u
direkcijama planete pomeraju u odreenoj simbolici po kojoj se za jednu godinu
ivota sve planete pomeraju za po jedan stepen. Ukoliko na primer imamo
usmeravanje ili direktiranje planete za 30 od pozicije na kojoj se ona nalazi u
natalu, to ukazuje na 30. godinu ivota natusa i potrebno je utvrditi kakav e se
dogaaj odigrati u toj godini. Ovo predstavlja osnovni model 1 = 1 godina i
vrlo je koristan jer za nije potrebno imati ni efemeride i mogue je direktno iz
horoskopa pratiti kako se dati dogaaj razvija. Ovo je metod simbolikog
vremena jer se smatra da je 1 = 1 godini na osnovu ega se odreena planeta
direktira (pomera) za to odreeno vreme.
Budui da postoji veliki broj razliitih prediktivnih tehnika potrebno je da
znamo kada je (u kojim horoskopima) odreena tehnika jednostavno
primerenija. Kod nekih ljudi e se videti da su direkcije vrlo jake i da snano
funkcioniu, dok su kod drugih neke druge tehnike delotvornije, a direkcije u
takvim sluajevima dodaju opis potencijalnih dogaaja.
Cilj direkcija je u tome da nam uvek ukau na znaajna deavanja, a vremenski
opseg koji one opisuju je period od godinu dana (zato to je uvek 1 = 1 godini).
Ukoliko planeta doe na otprilike 30 pre egzaktne konjunkcije i do 30 nakon
nje, radi se o dozvoljenom orbisu za direkciju budui da je re o periodu od
tano godinu dana prema ovom sistemu. To je pola godine pre i pola godine
posle egzaktne konjunkcije i u tom periodu bi se moglo oekivati da e se neka
stvar desiti. Gotovo je nemogue biti precizniji od ovoga sa direkcijama. Iako
moemo traiti taan minut kada dolazi do egzaktnog aspekta to nije garancija

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

da e se dogaaj neminovno desiti ba tada, iako taj momenat poseduje


odreenu bitnu simboliku koja moe tada biti ispunjena. Na osnovu direkcija
zapravo opisujemo period od godinu dana.
S druge strane, ove direkcije imaju tendenciju da budu snane i da uvek budu
pokazatelji nekih vanih dogaanja. Kada primetimo preko direkcija da nam se
neto deava u ovoj ili nekoj sledeoj godini, tada je takoe potrebno proveriti
tranzite za te periode najpre sporije tranzite, pre svega primarne hronokratore
i , a trebalo bi pogledati i da li nam eventualno i alju neku poruku, a
nakon toga se jo vie sputamo i gledamo tranzit to moe da nam suzi taj
period od godinu dana da bismo mogli odrediti kada bi to moglo da bude, da bi
se na kraju razmatrali bri tranziti na osnovu kojih bi se ustanovili jo
konkretniji periodi.
Ova prediktivna tehnika se posebno preporuuje ljudima koji u svojim
horoskopima imaju naglaen element Vatre.
Direkcije predstavljaju simboliko usmeravanje (direktiranje)
bilo kog objekata na nebu po stopi 1 = 1 godina ivota.
Dakle, ako nas interesuje ta se natusu moe desiti u njegovoj 25. godini ivota,
direktiramo najpre planetu koja njega significira za 25 i tada posmatramo gde
se ona nalazi, kao i koji su egzaktni aspekti koja ona tada obrazuje sa ostalim
natalnim planetama, odnosno uglovima horoskopa.
Dosta je znaajno uzeti uobzir da je za svakoga od nas logino da najpre
direktiramo planetu koja predstavlja nas vladara ASC.
U tradicionalnoj astrologiji su se dosta koristile ove direkcije. Budui da tada
nisu znali za transcendentne planete, ve su radili samo sa vidljivim planetama i
imali su jedan sistem koga su se pridravali, a to je bilo da su pre svega
razmatrali direkcije i , samog ASC i njegovog vladara, kao i direkcije
Take Fortune (jer su je smatrali osetljivom takom koja bi mogla da ukae na
odreena znaajna deavanja) dok se ostale planete nisu direktirale u
tradicionalnoj astrologiji. To ne znai da emo danas koristiti taj princip. Vano
je znati da postoji jedan redosled vanosti u direkcijama. Logino je da e za
na ivot snani dogaaji biti pokazani direkcijama ovih vanih linih faktora
direkcijama , vladara ASC, a od izuzetne vanosti su i direkcije samog ASC,

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

ali je jako vano znati taan stepen ASC! Upravo na ovaj nain moemo doi do
ispravne rektifikacije stepena ASC. Na isti nain se moe direktirati i MC.
Ovaj pokazatelj tako opisuje neki kljuni dogaaj u datoj godini ivota, u
simbolici tih planeta koje su ukljuene u direkciju.
O kom dogaaju moe biti re odreuje se na isti nan kao i kada se razmatraju
tranziti uzima se u obzir seanje date planete. Ako npr. direktovano doe na
natalnu moglo bi da ukae na godinu u kojoj e se desiti neka vana ljubav ili
venanje, ali se svakako mora uzeti u obzir kakva su seanja izmeu i , da li
se meusobno podravaju, kao i kojim kuama vladaju. Budui da su i uvek
blizu u natalu ne mogu imati neki aspekt, pa zato treba razmotriti kakvo je
stanje sa njihovim dispozitorima i da li su oni u nekom aspektu. Potrebno je
posmatrati koja je to slika i ta je ono to e se aktivirati, ta to oni jedno
drugom nose i bude.
Simbolika tih planeta podrazumeva ne samo njihovu esencijalnu prirodu, ve i
vladarstvo nad kuama, kao i svu natalnu memoriju koju one u sebi sadre.
Ukoliko ovo nauimo kao osnovno pravilo (o kome je bilo rei i kada smo
obraivali tranzite) to je neto to e nam onda biti od kljunog znaaja u svim
ostalim tehnikama koje budemo koristili i na osnovu toga emo biti dobri u
prognostici, a ako ovo ne budemo znali prognostika e nam uvek ostati nejasna.
Sve to je potrebno nauiti u pogledu prognostike jeste da razumemo da svaka
natalna planeta nosi seanje u vidu jedne slike (planeta u datom znaku, aspektu i
kui, njen dispozitor u datom znaku, aspektu i kui). Ukoliko usvojimo ovaj
nain razmiljanja postaemo dobri ne samo u prognostici, ve i odlini u
natalnoj astrologiji.
U direkcijama se, dakle, sluimo istom logikom koju koristimo i prilikom
procene upliva odreenog tranzita.
Logika direkcija sadrana je u principu da je 1 zapravo srodan prolasku za
jedan dan.
Sunce, naime, prelazi gotovo ravnomerno 1 dnevno, pa se ovo kretanje
uzima kao osnova za tehniku direkcija.


Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

Direkcije su primarno Suneva tehnika i zato utiu najsnanije na takve tipove


ljudi sa naglaenim vatrenim elementom. Ovo nije realno vreme ve
simboliko.
Ipak, kretanje nije tano 1 dnevno, ve je ono proseno 5908.
Zodijaki krug se sastoji od 360, a e za godinu dana (365 i 1/4 dana) obii
ceo krug. Tako na osnovu ove stope prosenog dnevnog kretanja postoji i
posebna tehnika direkcija, koja za svoju osnovu uzima ne 1 za godinu, ve
5908 za godinu.
Po ovoj tehnici je onda svaka planeta pomera za 59' 08'' kao stopu za jednu
godinu. Ako bismo eleli da vidimo ta e nam se deavati u 30. godini neemo
pomeriti planetu za 30 nego za 30 x 59' 08'' to je oko 29 30', a ve za 30
godina se moe uoiti da postoji 30' (1/2 stepena) razlike to je pola godine u
realnom vremenu. Ukoliko natus ima 60 godina onda e ono to bi bilo 60 (po
principu 1 = 1 godina) po ovoj direkciji biti 59 to je ve razlika od punih
godinu dana.
Ova razlika ne izgleda velika, ali se sa vremenom poveava, pa dolazi do
odstupanja od oko godinu dana za dogaaje koje se deavaju natusu posle 50.
godine ivota.
Ova tehnika direkcija u kojoj je osnova direktiranja planeta 5908 (to je
proseno dnevno kretanje Sunca) se zove Naibod Arc Direction ili Direkcija
Naibodovog luka (po Valentinu Naibodu, nemakom astrologu iz 16. veka koji
je ovu tehniku izumeo).
Za finese i preciznost u prognoziranju ova tehnika je izuzetno pogodna. U
astrolokim krugovima postoje razliiti pristupi. Neki astrolozi koriste direkcije
Naibodovog luka, neki koriste samo tehniku 1 = 1 godina, a postoji i 3. tehnika
direkcija koja je moda ak i najpopularnija i najrasporostranjenija meu
astrolozima, a to je direkcija solarnog luka (Solar Arc Direction), u kojoj se za
osnovu direktiranja uzima realno dnevno kretanje za dan kada je osoba
roena.
Naime, kretanje nije potpuno isto svakog dana, jer je ono sporije u jednom
periodu godine (tokom leta je najsporije, prelazi i manje od 58 dnevno), dok
je bre u drugom delu godine (tokom zime moe da pree i vie od 61
dnevno).

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

U zavisnosti od toga kada smo tano roeni utvrujemo koliko je Sunce tada
prelo za taj dan i onda emo sve planete direktirati za tu vrednost.
Na ovaj nain, za osnovu direktiranja uzima se konkretan dnevni Sunev luk,
pa se po toj stopi direktiraju sve ostale planete.
Ovo je vrlo popularna direkcija i veina ljudi je koristi.
Svaki od ovih metoda direktiranja bez sumnje daje odreene rezultate, ali ne na
isti nain. Neke od ovih tehnika daju moda neposredniju sliku.
U osnovi je potrebno koristiti tehniku 1 = 1 godina jer ona je osnova svega kao
najsimbolinija, a takoe daje dobre pokazatelje. Najvanije je razumeti sistem
direktiranja, a sve ostalo su finese. Tehniku direktiranja pre svega treba
razumeti kao mogunost da se jedna planeta simboliki pomera i da na taj nain
stvori odreenu vrstu dogaanja.
To znai, da kada govorimo o direkcijama govorimo o simbolinom
pomeranju planeta za odreenu vrednost i da imamo najmanje tri razliite
tehnike direktiranja horoskopa:
po sistemu direkcije stepen za godinu
po sistemu direkcije Naibodovog luka
po sistemu direkcije solarnog luka
Uvek se direktovana planeta uporeuje samo sa natalnim planetama i takama, a
nikada direktovana sa direktovanim jer je oigledno da je njihov uglovni odnos
isti kao i u natalu. Razmatramo gde je direktovana planeta dola u natalnom
horoskopu i ta je mogla da izazove.
Primer 1 / Otac i erka
Na narednom primeru proceniemo koji pokazatelji ukazuju u ova dva
pojedinana horoskopa na susret oca i erke 2005. godine.
Ova devojica je odrastala uz majku i ouha ne znajui da joj on nije pravi otac.
Bioloki otac je znao da ona postoji, a kako mu u vreme kada je devojicina
majka ostala trudna sa njom, do tog deteta nije bilo stalo, majka se udala za
oveka koji je prihvatio to dete i odnosio se prema njoj kao prema svom detetu.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

Godine 2005. u naletu besa, budui da ju je erka iznervirala svojim


ponaanjem koje je dosta nalik ponaanju pravog oca, majka je isprovocirana
rekla detetu da je ista otac i tako je mala saznala za dugo uvanu tajnu. Majka
je potom nazvala oca i rekla mu da, poto devojica sada zna za njega, moe
da je vidi ukoliko eli, to se i dogodilo krajem maja 2005. godine. Kako su
direkcije tehnika koja se vezuje za deavanja na godinjem nivou nije primaran
taan datum susreta.

Iz ova dva horoskopa lepo se vidi da su otac i erka veoma slini po karakteru
koji primarno opisuje prva kua: oba vladara Asc su u konjunkciji sa Saturnom
to ih opisuje kao tvrdoglave i svojeglave. Otac ima znak Strelca na Asc sa
vladarem Jupiterom u padu, a devojica ukljeten znak Strelca u 1. kui sa
Jupiterom u znaku svog izgona.
Njen vladar Asc je Mars sa dispozitorom u znaku Jarca, a oev je Jupiter u Jarcu
sa dispozitorom Saturnom u Jarcu a te planete su na veoma bliskim

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

stepenovima Jarca (devojicin Uran na 17 i Neptun na 18, a oev Jupiter na


16 i Saturn na 20 Jarca).
Kako u nonom roenju i Saturn predstavlja oca u devojicinom horoskopu,
konjunkcija vladara Asc Marsa sa Saturnom ukazuje na slinost natusa sa ocem,
kao i trigon Plutona suvladara Asc sa Suncem.
U devojicinom horoskopu jasno je oslikana i situacija koja se odnosi na majku
i oca, i njihov odnos i tajnu koja je postojala. Asc joj je na 29 korpiona to ve
moe ukazati na tajnu ve pri njenom roenju. Mars je u egzaktnom kvadratu sa
suvladarem Asc Plutonom koji se nalazi u 12, to je opet slika tajne koja se
odnosi na samu nju i zbog koje e imati problema. Otac je u enskom
horoskopu predstavljen 4. kuom, a 4. kua poinje u znaku Riba to moe (ali
ne samo to) ukazati na neto nepoznato kada je u pitanju otac i poreklo. Sunce
kao signifikator oca se nalazi u Ribama to opet moe ukazati da osoba ili nema
oca, ili joj dalek ili nepoznat. Dispozitor Sunca opisuje ta e vremenom sa
Suncem biti, pa u ovom sluaju Jupiter (koji je ujedno i vladar 4) je u izgonu i
retrogradan i opisuje mogunost nekog povratka. Jupiter je u opoziciji sa
Venerom koja je dispozitor Meseca (majka), pa je ovo slika majke i oca koji su
razdvojeni (i Sunce i Mesec su u opoziciji) i koji e i ostati razdvojeni. Ukoliko
posmatramo Jupitera kao vladara 4. kue (otac) njegov dispozitor je Merkur u 4.
kui retrogradan, pa i ovo ukazuje na neku tajnu, ali i povratak (dolazak u
kuu). I Sunce se nalazi u 4, pa i ono ukazuje na mogunost susreta i ivota sa
ocem. Dispozitor vladara Asc Uran je u konjunkciji sa dispozitorom Sunca
Neptunom, pa ta konjunkcija ukazuje na spoj oca i erke.
Neptun kao suvladar 4. kue i dispozitor Sunca nalazi se u konjunkciji sa
Uranom, a Uran nije planeta koja ukazuje na bliskost, ve na razdvojenost,
odbacivanje (Uran je opozicija, a sve transcendentne planete same po sebi su
daleke i ukazuju na udaljenost).
Saturn kao signifikator oca nalazi se u znaku Vodolije koji je znak odvajanja,
separacije, razvoda, pa opisuje oca od kojeg je devojica odvojena. Budui da je
dispozitor Saturna Uran u konjunkciji sa Neptunom ukazuje i na neku tajnu koja
je vezana za oca, ali koju e devojica otrkriti jer je Uran vladar njene 3. kue, a
ujedno je i njen dispozitor.


Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

13

13

13

13

Kada koristimo tehniku direkcije (primarna direkcija ili Degree/Year) mi


zapravo simboliki pomeramo planete 1 stepen za godinu, i kada se postavi
pitanje ta se osobi dogaa u nekoj godini potrebno je da pomerimo planete za
isti, dati broj godina (stepeni) i uoimo da li dolazi do nekih egzaktnih aspekata
U ovom naem sluaju devojica je 2005. godine imala 13 godina pa emo
stoga pomeriti planete za 13 stepeni. Prvo to zapaamo je konjunkcija
direktivnog Sunca sa natalnim Merkurom. Sunce predstavlja oca, a Merkur je
u ovom sluaju dispozitor Jupitera (vladar 4. i dispozitor Sunca) koji je u
izgonu, pa zakljuujemo da se deava neto u toj simbolici. Obzirom da je i
Merkur retrogradan u pitanju je izvesno neto vezano za prolost ili za neko
vraanje, ili za neku tajnu koja se odnosi na oca. Samo Sunce konjunkcija
Merkur moe znaiti: ja se ujem sa svojim ocem, ja dolazim kod svog oca, ja
nalazim svog oca jer natalna postavka ukazuje na neto nepoznato u vezi oca.
Poto nas interesuje susret devojice sa ocem pogledaemo i da li postoji neka
direkcija vezana za Neptuna, jer je on suvladar 4. kue i dispozitor Sunca (otac).
Direktivni Severni vor dolazi na natalnog Neptuna, pa i ovo ukazuje na

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

saznanje vezano za oca, otkrie oca (posebno jer je sve u znaku Jarca koji
ujedno significira oca), jer sve to je vezano za Severni vor je javno i vidljivo.
Kako smo ve konstatovali 2 vane direkcije za istu godinu moemo zakljuiti
da je ta godina za osobu od velike vanosti.
Natalni Uran koji se nalazi na 17 Jarca za 13 godina dolazi na 0 Vodolije
ukazujui na neku promenu (naglu) i neki poetak u simbolici onoga to Uran u
natalu predstavlja. Budui da promena znaka menja i dispozitora, ovaj Uran e
se primarno ponaati kao Uran u Jarcu. Kako je Uran (dispozitor vladara Asc
ona sama, ali i saznanje) natalno u konjunkciji sa Neptunom (tajna i otac)
izvesno je da do neke promene na tom polju dolazi i da e promena znaka
uticati da Uran simbolino probudi Neptuna, da ona otkrije oca.
Direktivni Mars te iste godine dolazi na natalnu Veneru, a kako je natalna
Venera dispozitor Meseca (majka) u ovom sluaju ova konjunkcija predstavlja
sukob nje (Mars je vladar Asc) i majke. Venera vlada i 3. kuom od 4. (oeve
rei, oeva pria), pa je ovo slika oevog poziva i slika razgovora sa ocem.
Mars i Venera esto povezani u direkcijama ukazuju na bitne stvari vezane za
odnose, brak, zaljubljivanje, razvod, prva seksualna iskustva, nekad i silovanja,
i opisuju ono to je natalom predodreeno povoljno ili nepovoljno, pa
moemo posumnjati da se ova devojica i zaljubljuje u svojoj 13. godini. Jedna
simbolika ne iskljuuje drugu. Meutim, kako je ona dosta mlada sigurno
neemo pridati vanost partnerskim odnosima, jer deavanja
moramo
prilagoditi starosti natusa.
Povezanost malefika i benefika u direkcijama je pre svega povoljna za planetu
koja je malefik, a nepovoljna za planetu koja je benefik. U ovom sluaju ovo je
povoljno za devojicu jer Mars kao vladar Asc dolazi na egzaltiranu planetu, a
ta planeta je aspektom u natalu povezana sa Jupiterom koji je vladar 4. i
dispozitor Sunca, pa je i ovo slika povezanosti erke i oca.

Direktivni Mesec dolazi u trigon sa natalnim Saturnom, a Saturn je vladar


Severnog vora, a Mesec Junog, pa je ovo slika spajanja genetike.


Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

10

Lekcija br.09

Direkcije

Primer 2 / Umberto Eco, 05.01.1932., 18:30, Alessandria, Italy

11

Umberto Eko je poznati italijsnski pisac, knjievni kritiar i filozof. Njegov


ASC je u , dok je vladar ASC u 6. kui. Njemu je u celoj prvoj kui na
ijem se samom kraju nalazi vrlo jak (to ukazuje da e kasnije u ivotu imati
njegovu snanu podrku). Ako se uzme u obzir da je retrogradan i da se nalazi
na stepenu pada (21) to je vrlo interesantno mesto koje moe da prui
razliite opise, kao i naglaenu duhovnu vrednost koju retrogradni moe da da
ako je dobro postavljen. Kod njega je retrogradni u trigonu sa koji se nalazi
na samom MC, ali ima jo jai trigon sa koji mu je vladar 3. kue (pisanje) i
ima tendenciju da mu da neto posebno. Ukoliko je stepen pada aktiviran
natus moe imati tendenciju da bude izuzetno dobar kanal za jake duhovne sile,
slino kao i sa egzaltacijom, ali u sluaju stepena pada ukoliko je dobro
postavljen uglavnom postoji povezanost sa precima. Moe se pretpostaviti da e
se ovi kvaliteti kod njega vremenom razviti.
Videli smo da mu je 6. kui u (to ukazuje na odreenu ambiciju) i u
konjunkciji je sa egzaltiranim (to mu kao osobi dosta naglaava Marsovski

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

karakter) koji u konjunkciji sa u seditu (koji je ujedno i dispozitor vladara


ASC). Mars mu je vladar 10. kue to znai da su vladar 1 i 10 zajedno u 6. kui
ukazujui da je ova osoba jako ambiciozna, uporna, da puno radi, da je
usmerena na rad i uspeh. Ovo je bitan faktor snane energije, volje za radom, za
krativnou, za izraavanjem neeg linog...
Ukoliko posmatramo analognu kuu izlazeem znaku vidimo da ona poinje u
tako da je egzaltirani jedan od vladara to opet stavlj akcenat na samog .
Lunarna faza je 12. tako da je za njega vana pria 12. kue koja predstavlja
ivotni put natusa. Mesec je vladar njegove 12. kue (u kojoj mu je i ) i je na
15 u 5. kui (to je dobro za kreativne ljude). im je re o 12. lunarnoj fazi
natus je okrenut ka neemu unutranjem, neemu to trai, to je za njega bitno
(izmeu ostalog je dobra za pisce). Vladar 12. kue koja odgovara 12. lunarnoj
fazi nalazi u 5. kui koja je analogna izlazeem znaku, a vladar ASC () je u
konjunkciji sa vladarem analogne kue izlazeem znaku () orbisa 6 pa jo u
konjunkciji sa dispozitorom (znaka ) i sve to se nalazi ba u 6. kui. Sve to
ukazuje da postoji dobra povezanost sudbine i ivotnog puta.
Na osnovu svega do sada navedenog moemo zakljuiti da je ovaj ovek roen
da bude pisac! Dvanaesta kua je jako bitna i neophodna za svakog pisca jer oni
moraju da izvlae neto iz sebe. On ima vladara 12. kue u konjunkciji sa
vladarem 3. kue () to stvara pisca jer pisac mora da proputa. Pisac je
zapravo neko koga vidimo da pie negde u osami jer mora da ima inspiraciju, a
inspiracija je upravo to proputanje i kanalisanje nekog bia kroz sebe to
nastaje iz 12. kue. Inae, njegova u je u snanom trigonu sa svojim
dispozitorom . Znaajan faktor je i to to ima u u 12. kui koji je u
opoziciji sa egzaltiranim , a to sasvim sigurno ukazuje na neke stvari koje su
vezane za porodicu (), na neto to se odnosi na religiju ili neko znanje (jer je
na 21 koji je analogan 9. kui, a njegov dispozitor se nalazi u 9. znaku - ),
izvesno se radi o porodici u kojoj su ljudi menjali neke vere ( u , a je
dispozitor ) tako da on mora da izvlai neka pitanja koja njega lino interesuju
i koja su mu bitna
Sve u svemu on ima lep ivotni put i snaan horoskop. Roen je da moe da se
istakne, posebno sa na 15 na MC (da e mu da bude jedinstvena linost, da
bude svoj) u egzaktnom trigonu sa na 15 (ovo su kraljevski stepenovi).
Sunce kao vladar ASC ima kvadrat sa tako da je on svakako osoba koja ne

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

12

Lekcija br.09

Direkcije

podnosi autoritet, ali dispozicijom oni dolaze u snanu konjunkciju ( u )


tako da ipak uspeva da ih pomiri u odreenoj meri, iako e ta priroda
eksplozivnosti () uvek postojati. Oekujemo da e neka direkcija biti veoma
bitna u ovako izrazito vatrenom horoskopu.
Njegova uvena knjiga je Ime rue zahvaljujui kojoj je postao izuzetno
popularan. Ime rue se najbolje vidi u njegovom natalu preko vladara 3. kue
(knjiga koju pie) koji je u konjunkciji sa (neto to e biti veoma popularno
u celom svetu, bie prevedena na mnoge strane jezike jer je to u ), a (Ime)
(Rue). On je svakako roen da bude pisac, u njegovom ivotnom putu se ve
vidi Ime Rue vidi se uspeh popularne knjige koja e se prevoditi po celom
svetu. Ova knjiga je izdata u njegovo 48. godini ivota i uinila ga je izuzetno
popularnim u celom svetu, pa oekujemo da u direkcijama za ovu godinu ovo
bude naglaeno u njegovom horoskopu. Posmatrati primarne direkciju u
takozvanom BiWheel horoskopu, u kome su u unutranjem krugu postavljene
natalne planete, a u spoljnom krugu su sve planete direktovane za njegovu 48.
godinu ivota.

13


Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

Umberto Eco, natal i direkcije za 05.01.1980.

48

48

14

Ako posmatramo direkcije za 1980. godinu kada je objavljena njegova knjiga


Ime Rue, odnosno za njegovu 48. godinu ivota uoavamo da je direktovani
(koji je u natalu na 15) doao na 03 na DSC (dakle izlazi u javnost), a sa
druge strane u istoj toj godini i direktovani (natalni vladar 7. kue) doao je na
03 u egzaktan sekstil/trigon sa osom ASC/DSC, pa ovo dodatno potvruje 48.
godinu kao kljunu godinu njegove velike popularnosti, zbog veoma naglaene
prirode 7. kue.
Na takav nain e se razmatrati svi horoskopi - ako se jedna direkcija potvrdi
(ponovi) dva puta (npr. ako doe na ugao, a onda vladar tog ugla ili
dispozitor tog , ili neto srodno potvrdi istu stvar onda je to 100% slika jakog
dogaaja).
Svaki put kada u predikcijama doe do ponavljanja
nekog modela to e uvek doneti veoma znaajan dogaaj!

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

Ukoliko se desi da neka direkcija ili tranzit aktivira samo jednu stvar, a to nije
potvreno sa jo nekom tehnikom to ukazuje na dogaaje koji su slabijeg
intenziteta, koji nisu toliko znaajni.
Redovno se koriste 4 prediktivne tehnike (3 stalno i jedna dodatno), ali je
neophodno koristiti tri prediktivne tehnike stalno da bi se neki dogaaj potvrdio
iz tri ugla (direkcije, tranziti, progresije i solarni povratak).
Kao sledei korak u razmatranju njegovog horoskopa i direkcija za 1980.
godinu trebalo bi pogledati i da li su spori tranziti (pre svega i kao bitni
faktori) potvrdili ovu priu njegove popularnosti nakon izdavanja ove knjige.
Logino je da posumnjamo da i tranzitni Uran ima neku markantnu poziciju,
ako je direktivni ve aktiviran. Videli smo da je u njegovom natalu vladar 7.
kue i nalazi se na MC, dok direktivni za 1980. godinu dolazi na 03 i u
egzaktan trigon sa DSC, a opseg kretanja tranzitnog za tu godinu je 21- 28
to znai da mu tranzitira preko vrha 5. kue, pravei egzaktan trigon sa (koji
je bitan jer je dispozitor tranzitnog i natalni vladar 5. kue).

21 - 28

Iako je seanje ovih


planeta
u
natalu
generacijski on
ima preko dispozitora
egzaktan to mu
daje popularnost, a
sve se vrti oko 5. kue
(umetnosti,
kreativnosti)
koja
predstavlja
nain
njegovog
funkcionisanja (to je
analogna
kua
njegovom izlazeem
znaku). Taj postaje
neto to e ga snano
aktivirati i to e mu
dati mogunost da
izrazi neto iz dubine


Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

15

Lekcija br.09

Direkcije

sebe, neku svoju nesvesnu priu (iz u u 12. kui). Kada bi se gledalo
karmiki to bi sigurno bio opis nekog vremena u kome je nekada iveo (jer on
je opisao tog u iz 12. kue i izneo ga u javnost preko trigona njegovog
dispozitora i ).
Kada razmatramo direkcije i progresije svakako uzimamo u obzir polusekstile,
polukvadrate, inkonjunkcije jer su ovo vrlo spore tehnike!
Na osnovu dosadanjeg razmatranja ne oekujemo se neto preterano
markantno od tranzitnog zato to nije znaajnije aktiviran u direkcijama za tu
godinu.

16

20 - 09
da se tokom 1980. godine tranzitni kretao 20 - 09, tako
Ipak, uoavamo
da je na 21 doao u konjunkciji sa direktivnim ASC, a na 09 28' je doao
do u minut egzaktnu konjunkciju sa direktivnim , a to je vrlo interesantno jer je
natalni suvladar 7. kue, prolazi mu kroz natalnu 3. kuu (ukazuje na njegovo
pisanje i javnost), a tu mu se nalazi i direktivni ASC, a i egzaktna konjunkcija
sa direktivnim vana jer je za njega veoma bitna planeta koja mu dolazi iz

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

ukljetenog znaka u 5. kui i u sebi nosi (a on ima i to je sigurno


najbolji aspekt za pisce i izdavae). Ako uzmemo u obzir kakvo seanje nose i
iz natala vidimo da su u kvinkunksu (koji nije jak jer je separacioni 3 orbisa),
ali preko dispozitora dolaze u konjunkciju orbisa 10 to ukazuje na jedno
povoljno seanje koje se odnosi na karijeru, za uspeh jer to je kao da su u 6.
kui to daje status, uspeh u poslu i onome ime se bavi. Koliko god da je to u
startu kvinkunks, on se pretvara u konjunkciju. Kad god imamo situaciju da se
lo aspekt pretvori u konjunkciju ili povoljan aspekt to je reenje datog
problema i osoba moe da uspe.

17

00 - 09
Vidimo da
se tokom 1980. godine tranzitni kretao 00 - 09 26' to znai
da je tada krenuo od 2. i tranzitirao kroz 3. kuu. Za njega je tranzit kroz
(znak njegovog izgona) bio povoljan jer kao da mu je bio u (zato to mu se
natalni dispozitora nalazi u izgonu u , pa jo ima ), a kada je preao u
znak sve iz 5. kue ( u u 5) izlazi u javnost (preko natalnog dispozitora
u u 7. kui) i otkriva se, ali je jako zanimljivo to se skoro do u minut luni
egzaktno tranzitni i sreu na direktivnom . Inae, natalno postoji , a

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

Lekcija br.09

Direkcije

kada tranzitni ue u napravie i trigon sa direktivnim na DSC, a zatim e


napraviti sekstil sa natalnim (sa kojim natalno ima trigon), kao i konjunkciju
sa direktivnim .
Prema tome, moemo koristiti tranzite u kombinaciji sa direktovanim
planetama to e takoe ukazati na neki dogaaj, ali on nije toliko neposredan i
snaan kao kada je u pitanju natalna.
Postoji nekoliko nivoa i ravni postojanja (razliite brzine kojima se vreme
odvija), na jednoj nam se stvari dogaaju jezikom tranzita, u drugoj ravni na
jeziku porgresije, u treoj ravni direkcije, u etvrtoj ravni (koja je najblia
natalnom horoskopu) dogaaji su u nivou planetarnih perioda. Ponekad
moemo videti odreeni dogaaj koji nastaje zato to se iskombinuju direktivna
ili progresivna i tranzitna planeta....
Dozvoljeno je meusobno kombinovati sve ostale tehnike.
Ipak, za sada je osnovno pravilo da razmatramo dirtektivne u odnosu na natalne
planete, dok ne moe se uzeti uobzir razmatranje meusobnog odnosa izmeu
samih direktivnih planeta (jer su njihovi aspekti uvek isti kao u natalu).
Ne kree se od tranzita ve od direkcija, pa kada se u njima neto markantno
izdvoji onda se sputa na nivo tranzita posebno , i .

***


Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

18

Lekcija br.09

Direkcije

Uputstvo za korienje astrolokog softvera


Generalno pravilo za podeavanje Sirius i Kepler softvera
Potrebno je u opciji Settings (nalazi se u Meni-baru u oba programa) podesiti da
je Progressed MC u Naibod in R.A.. To se radi na sledei nain:
Kliknuti na opciju Settings u Meni-baru, zatim Other Settings (koja se nalazi na
dnu tabele), zatim Astro Settings, zatim Progressions i onda u delu Progressed
MC odabrati Naibod in R.A.
Takoe, u delu Progressed Time odabrati Birth GMT.
Kada se radi o Meseevim vorovima postoji mogunost da se izabere prosena
pozicija Meseevih vorova (Mean) i stvarna pozicija (True). Najee
koristimo True poziciju. Da bi se ova opcija izabrala potrebno je kliknuti
desnim tasterom mia bilo gde u okviru postojeeg horoskopa, a potom u
otvorenom prozoru odabrati opciju Customize, pa u novo otvorenom prozoru u
delu Moons Node odabrati True ili Mean.
U istom prozoru se vri podeavanje i za Lilith(u pitanju je Crni Mesec Lilith.
Kao i sa Meseevim vorovima postoje opcije za prosenu poziciju Lilith i za
stvarnu poziciju (ee koristimo True).
U istom prozoru se vri podeavanje i za Taku Fortune (Part of Fortune):
ukoliko primenjujemo tradicionalna pravila o dnevnom i nonom roenju onda
je potrebno ekirati opciju Ancient, a ukoliko primenjujemo moderna pravila
(Fortuna = Asc +-) onda je potrebno ekirati opciju Modern.
* Uputstvo za odabir razliitih direkcija

Sirius
Najpre selektovati odreeni natalni horoskop, a potom kliknuti na ikonicu P
(odmah pored ikonice New) ili kliknuti na File i odabrati Progressed chart.
U otvorenom prozoru u delu Select Progressed Charts Desired ponuene su
brojne opcije koje se mogu ekirati, a za direkcije je potrebno, u zavisnosti od
one koju elimo, ekirati: Degree-for-a-Year ili Solar Arc. Ukoliko elimo
Naibod Arc direkciju potrebno je u delu Degrees in Degree for a Year umesto 1
Degree odabrati Naibod Arc.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

19

Lekcija br.09

Direkcije

Sve to je ekirano softver e uraditi, nema potrebe raditi pojedinano, osim


Naibod Arc direkcije koja zahteva promenu na raun Degree for a Year
direkcije.
Naravno, potrebno je u samom gornjem delu prozora ukucati odgovarajui
potreban datum.

Kepler
U Kepler softveru ne postoji opcija za Naibod Arc direkciju, ve samo za
Degree for a Year i Solar Arc direkciju.
Najpre selektovati odreeni natalni horoskop, a potom kliknuti na ikonicu P
(odmah pored ikonice New) ili kliknuti na File i odabrati Progressed chart.
U otvorenom prozoru u delu Select Progressed Charts Desired ponuene su
brojne opcije koje se mogu ekirati, a za direkcije je potrebno, u zavisnosti od
one koju elimo, ekirati: Degree-for-a-Year ili Solar Arc.
Sve to je ekirano softver e uraditi, nema potrebe raditi pojedinano, osim
Naibod Arc direkcije koja zahteva promenu na raun Degree for a Year
direkcije. Naravno, potrebno je u samom gornjem delu prozora ukucati
odgovarajui potreban datum.

Win*Star
Najpre selektovati odreeni natalni horoskop, a potom u desnom delu prozora
odabrati grupu ikonica pod nazivom Prgr, a onda ikonicu Direct. U otvorenom
prozoru najpre ukucati potreban datum direkcije, a onda u desnom delu prozora
pod imenom Direciton Method odabrati direkciju koju elimo: Solar Arc,
Naibod Arc ili Degree/Year. Za razliku od Siriusa i Keplera, u Win*Star
softveru svaka od direkcija se mora raditi pojedinano.


Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org

20

Lekcija br.09

Direkcije

Domai zadatak br. 09


Navesti direkcije u linom horoskopu u periodu ove godine i
za prethodne tri godine i opisati dogaaje koji su se odigrali pod njihovim
uplivom. Pod direkcijama ne podrazumevamo samo dolazak planete u egzaktan
aspekt, ve i prelazak iz znaka u znak.
Kljune dogaaje je potrebno potvrditi i preko znaajnih tranzita.

21

Literatura koju preporuujemo uz ovu oblast:


Aleksandar Imiragi Krugovi vremena ............................... 59 75. str.

Institut za Astroloka Istraivanja i Edukaciju Johannes Kepler
www.keplerunited.org