Вы находитесь на странице: 1из 70

W

26lj/ry

fl,
{R';
1.,'ru4
J I \Ofl
TT\Jq
GiAithfchngrrphfp=.1
Bni 26

Ddngtt
Tinh tt duOiVr

1.

Tinh ti'tluOi /t
}
Danh tir

Thi thuorrg
Ttid ttrubng
.--+ -lt
-t:

lr<

- fuTf li ct'u trficgiii thichnguynnhin lf do , ddh6i haydirngdd nhanmanhn6i


,
len f kidnciraminh . -futfdtroc
sirdungrrongvf,nn6i , cbn-O('fduo.c sfrdung
trongvdnvidt . ^-ArTfduqc sridungrheonhfingcrichdudiddy.

'--l"tfi'

r)

Cdu tnic_n35r
duoc srl dung theo nh&ngciich du6i diy
(l) Ifti nguli n6i suy dodnmOtly do hay m6t nguynnhf,ngi6ng nhu nhirnggi mlr anl
ta de tlng they hay nghe , vI xric nhdnlai didu d6 c6 d{ng haykh6ng .
tJtrl,s

!tC|JU#Er'..,te

CD Eiz I tul*Bfatl6#&{F1,*fie"
l(pFE{tl"-Cr,.ktu<.fi,.
. . . ii.
1 5ffi*rtlEt:{ltutu.*L/:"
. 1
l

Anh Watanabethinh thodngciing n6i tihg Osakadringkh0ng

Anh dd sdngd Osakaphii khong?


.... TOid{ sdng& Osaka
denl5 tudi.
(2) Khi ngudin6i h6i thongtin vd nhfinggi mi anhta rirngnghehaythdy.
6\
\4)

::

l;l,'- r,

ffi H L''z+l,f y a*ltTt-i-tr" & : TH.cf: A,T-f i'"


Ddi gidykiduhayqud. Anh rnuad daudd'y?
T6i dd muad si0uthi Eclova
..

,t.

(J) Khi ngudr noi h6i ngudi nghe giii thfch lf do hay nguyOnnhAncira mt,t didu g'i r
anh ta da tirng duo.cnghehay thay .
1i .,

@ t') L(iEtrf--fuTf h'"

Tai saoanh lai ddn mu6n ?

(4) Khi yu cdu m6t su gi6i thichhay h6i mOrchrithichchomQtt)nhhudngnio d6 .

@ &') L/:tu(fi."

Cd vd'nd gi dey ?
Lmr f : ^-fu("fi'
thinhthoingcbn thtihiensu ngacnhin,
su hi6rukj,cira ngudi
n6i . Crichsirdungkh6ngthichhqpdoi t<tricO
iirefan.'ng,,i,i
n;i,;;;"';
il:;;;;;,
ddcbit ch6f vdi crichn6i niv .

2)

""/rTf

Cdchn6i niy duo.csi(dungdudinhnngtirln


hudngdudidiy .

tt'frl';*i,-ot li dohavnguvn
nhdn
vditu.ei rr,roi.a,, tri ldichovrdu
3 ,4 trn
(5) t" i L(iE*Lt:A,T-f/t,"
:
. . /\7'rti*./&h\1t=/wT+_
(bJ'

,ra. '
!

Iv t \ _f-t u _a.-7-"-i-+,
\

Bdi vi xe buyt dd kh6ng dh .


Anh bi lhm saoday ?

/J.o

q$^,

Tai saoanhlai dh mudn?

b5

. b_+
r/"("_f.. T6i
b "t _:_g
:_&fr/C/;ffir.
frrr.Ztinir.'1"<"g-.
T6icim
cim thay
thayhoi
hoikh6chiu

-L- r..
"clYjJljjlj"hp)Iryaon.yngffi.*,i".h";l;u';l;;#;t

(2) Khi ngubi n6i rtrinh


-:-L
L:-.
t-,- -t
b)v t7
r{o tha.,,--;:;:i;-

@ ii*i#ffi'a#
fi-*t,t."

Em c6 doc brio hing s6ngkh0ng ?

EN,A,

L\L \io

F#Ffi/s/er,r<"fo

. . . Kh6ng em kh6ng

chf f :

,
c6 thdi gian.
"- A'rf ti,ongaooc*ffi-niirng vdnddnhu
vrouduiioay.
t > t : t - t t - < .7t . i 7 - . T + "

. X

t>tzl-lX-z 4 , . :. 7 *tt

ArTu.

Trongtrulng hgpniy c6uvdnsrrdnn


dondiu

-,-l
31 I_---,--7"a"g-2s.

'*-t -e-r lr duoc


.
dirngddm&ddum6rcauchuyQn
. B6tadurt m6rlli dd nghi, morrdi
*li '
mgr bidu hi.n xin phdp- /i trongtinh hu6ng
nly dugcding dc n.i cdccau
liy
m.t ciichffre

nhlng, bidu.hie.n
iu ngapngtrgrr,qi
phiangubin6i. Tronsvidu @ ,.au'rou--Ltf/r30.!e pr.."if.,n n,.i;;;;";;;
,h;;;;,*'iiroc di khinrjro
ringdo-ivdic6ngudiigteua*"ii"otl-

@ n'##r#da,gt.,ii<.j-rr.12r. L F.<v.,rtrr*{i/,/."
' T.i de vii thu
kh6ng?

bangtichg Nhat , kh6ngbie'r;; ,hd i;;

O NHKaHHLf:r,\/,-efri.

E ) LtzbL\u\t-d-rr

;; g.ip rdi duoc

Tdi mu.n rhdmquandii truydnhinhNHK .1.


Nrr,atlgen
, phriilhm rh.nio
b:1 yg i d .

@ +.'Aarfr,..3v\l,JTirtj
.

.-

Khdng c6 nudcn6ng. . . ( phii lim the


nnobiy gid )

. ".: ,'

3.
rD\
\all

L.'g

<)rj7t

c-

':.

;
:

b t, 'tr,Tf

i'o

Tdi mua Camera& ddu duoc blv


o

I /,.tr

@ flf.\y'*e6ai/rr,''lvtf,i,. t ) Lt:b1r1,r1-j-fr"
J0rlq01Ccd tinlE, lim thdnhobaygid.

;11.? l':,:.fL:" fy

dilc khingudi
*iiiai'"e"ainghe
m6rrdikhuyn
hayru,ich

r.r'
i'"godi

g
;;;;-c"#i ;;
li:J"t#i:l*,:e,$-l11''Ii::g
1i,o:
khong
bidtnoinhodClmua,
"ii
b&ivayanrr
iarrOi
;"dGil;l;il;;?;tu
s;i
A

iLAin,\,

f+&<'rzl$,i;<-r

Thich /

kh6ng thich

iHcf,r^.r.rf

Gi6i

k6m

e r V* . f ,

C6

A A ,r ,

@ ie*rAr:#r:ii
L* fi,"
'. ''

l,,r\i.. xrJ',-yEe>*.g tTg D+/tr,.l,Tf"

Anhc6 rhamgiarlaihQithdthaokh6ne?
. , , ..
,
. . Kh6ng, tOikh0ngthichthdthaol6-m
BanddhocrrongquydnI (.bnir!;17)chringr ua
ooituongduocchidinhb&itratt {
c6 thdtrd thlnti chirddri.
.anh bing tro ti l*. Ddi tucrng
duo.
c chi dlnh,k
,ilf
trotir ii_c_!ngcdthdnhfn*q;h
bing rq [t .-

j i a: Lf( cacnvritract
H
L,riL$.i

0(

=": r& # E,Dfifflbit


,t,hL
L *, 4
EIf*:'4. (ffii5ji)
Kac cnay ou_d.
c
h ,4

*4.--.'" -rr*

ftr'i
\h !v

*.. /r ' r r

Thdngbr4ongiy thu rhdpr6c


L"

i L,{ i

t l xF E

.ta

1.r ,

;,.t

ji

t
L!
E .7k.AFEF

Ngiy thu : hai , tu, sdu.


Rdcgiay
R6ctuoi sdng

6f :'4l- (ffii/ru\r':)

L.tjLni

Rfc khdng
chdy duo.c
'

Ngly thu thrl nim

)J'7 z#-n

Rdc kinh ( nhrrdd kfnh bi vd )

tulo/w
.

t1.( } l-

^7 .y2 Nf"

/,

t &t <+!'t:!'g:6.1

!'

l:

:lsEE

Rric plastic

i ot"

&8S96 trffift
+

{IF

Nheng d6 ding trong bep liLm


bing kim loai

*E,(J'i

R6c to

*H
.(t.t&,t.tt!,(,l&
*E?5{ZHF,

Dd dtng gia dinh

r.<'.

l;('LL."

E $8.+'-t

Xe dap
\-

:_\
t t r. r,
,tt
&
:= c
,!. 3

tLl

*. 3 1 j / '
l^6u/e#L

D6 din t&

tr#.Ef,

R6c tii nguyn( dd c6 thd t6i sri

dung)
Lon
C h a i, l o
Br{.ocfi

Bii 27
1. DOnsrir thdkhi n[ns .
cdch'tqro
d6ngit thdkhi ning ('Xemtrongqfyd6r
chinh, bii 27 , rrangrz , phdnftFB Ar )
Lr \J l t}.

t u [n

Thelichsu

rt'rr*.f

,'* *f

II

i'v t*f

,'i*f

l:^*f

/:^bi.t,*f
: bil,*f

3*f
I

..1- -l-

Kna nang

Th thrim

h' ' tJ6

rt,i4
r:=bir6

("3*f

L,x' 9

: bf,L5
T36

Tdl ci ddng ri rhd khe ning ll d6ngtir nh6m II , chdng kdt hopv6i dQng
rt thd nguynmiu ( thd
trongtldidn ), thd /lL ' , thd ( . . .
E.g. z1'[15. z)rtt (AL\).
Rieng d6ngti' led'6

71rtt('

dd baohtrmtinh khrinengtrongnd ndnkhOngcdnddi sang *t/t,tt,b

2.Caucddonett thdkhAnans,
l) Dong tir thd khi ntng kh6ngdiEnti hlnh dongmi chi trangrh'ii . Ddi trong
criatha d6ngtt duo.
c
chi dinh bdi tro ti t,,cbn ddi tuongcia dongr&khi ning duo.c
chi dinh bdi tro,tilDi .

*r /;L tJE fr# A E f;L *f.


@ *>i';Llt. E t;FrsE6it*f"
O

Toin6itidngir h4r
Toic6thCn6iridng
Mat

{.!],rg c6 tro ttr nio cdn thaydtii ngoii tro tir t

@ -nTfiFft^?itj*fi."
@ E+8.s"t:+i*t/,TLt"

Anh di m6t minhddnbnhviOnduo.


c khOng?
. TOikhOngthdgg anhTanaka.

2)QQne til thd kha.'ndngc6 2 cdchsr?dung , dr)ngdd di6nri

ndngluc criamdr ai d6 c6 rhC1im m(


didu gi d6 ( vi dr; 5 ) vl din ti khri ning cira mQthinh d6ng
rrongmgr tinh hu6nghay m6r hoi
cinh nhfi dinh ( Vi dq 6 )
@

i 7-3l"ltF+/lifiF)*f.

AnhMiilerc6rhddocdu_d.cch0hdn

@ : a)ffitr-e F'rr,ai1426Jx * f"

3. F,i*f

vn ffi:i*f

DQng tir khi ndn_e


cho 4*f

d ngan
hingniy c6thCddidrrocDota.

'
t\ hbtL*.t

D6ng tir khi ning cho &i3*f


tt *tJ
f.No ctri ra j d6 criamgt ai d6 trongvic nghevir nhin vh nguli dny c6 thd lim viOc
d6 . 4K
f c h i r a m 6 t d o ti u q n g , s u v i t c d d i n h r ov ii o t d m n h i n c u a ad i6 v i
t:i*f
c h ir a r . m t h a r
d h t a i m 6 t a i d 6 l i m . n g u d ni g h e d u o c . T r o n g c i u s r i d u n gl t L * +
vi gIi*f
adituq
d u o c n h i n . l l l l C h e - r l ' l l . r t r c h r i n g e r o r n g c i i u d u o , c bbi C
u
r
h
i
angtrgttzji.

@ H'#(4HtroilffiarAE*i*-i.

Baygi&dshinjuku
c6thdxemphim

Kurosawr
c6 thd nhin.thaynrii Fuji
TL Sinkansen
C6 thdnghed1rbriothdi tiet tir din thoai

W#Hn*returrF.i *f"

rRl

EgE6<"XfiTffiniffitt*f"
@ a rJra*htS: i*f.

16.t

C6 thnghethdYtidngcrlaRadio

4. rt *f
DQngtil<sEfbanhocdd0ycdnghiall.}irondn,hointhirnh,xongv}rdangtontql.
@ERd)friit:t*t,r7_z{-/i(.**Ll:.-M6tsiuthitodtru6cgivUam6ix&yxong
ddnghdbaogidxong?
Srra
@ l+E+ailt1F;ltv'tT8 *f''.

5. lt
l) -Clt,/t:ti / "1*/ fi'bl*,/ * TIt'
Trq tir lt

dilng dd nhdnmanhdanhtU nhu m6t chil di}

cduchuyen, vir nhrtbon dd hqc o biri i0't?vir

26'khi/ivir&theosaudanhtir,n6duocthaythdbingtt.Khitrctir(t.t:.})disau
danhtt , tt c6 thd duo.cthmvirosau'
@bilv4,+&.|:|x71,lJ)\f]frE.iir,.*f"Trongtrutmghocciratr}ic6thdygi6o
nsudiMy(tronguudnghgpnirymudnnhdn..ciratOi..nghedicbiethontruehgkh6c)

@ tttzLCI#&Tlt+trFF'tB i*f"

( Truongkhdc c6 thd khong )


d'truong cila toi c6 thChqc tihgTrung Qudic

cbn s&dgngdi so sdnh'

2).lt

@ FfF lttlr{F,is

Lf:ili. 4 EIJF'e*it/""

'
Hdm qua thi nhin thA'yniri ' cbn h6m nay thi kh6ng

@' e,( Ys:ff.r*lJ-fii. c-lt't1fr7|*ld.l'"


'T6i udng dugc rugu nhungkhdng udng duo'cbia '

. @ 6611^r$?f* *f,t.

AIE^ltt78 *it/""

TOi di KYdtochrlkh6ngdi Osakn'

6' I)
Gio,ngnhucrichsirctr;ng{*dtren,trotttthayth'cho&hoic/i'nh.rmgtheosaut|'otit
^ ' c6 thd lrrocdi duoc
lchic .Trong trrrdnghoo c6 tro tir

7 ?:^A9bFftfgf'
@ 2, I 3 /'$NBFtrE6'tl*-.i-'
Ph{p
Toj c6 thd n6i tiing Arlh ' Vh c[ng c6 thd n6i tidng

@ *+
'

7 l 9 ) t ^ 1 1 t * L l : " ' ?+{ v = t ' - l L 1 1 t * V t : *

'
Ndm ngoditoi dn di My Vh di ci Mexicon8a

@ *>t: LaH'En'bifi7)tEti* t'

#o*f&rt'b +rBi'gf

phbnganht6i c0ngc6 thd nhin thdy'


Tir phbngt6i c6 thd nhin thdy biin Vir tir trong

z. Li'

Bni28
rhi *f

/rnl b + v

( b6dudi*ft

Cduinic niLyc6 nghiamQtngubilirm2 hlnh d6ngkhricnhau( Vl , V2 ) cing mdt hic . Hirnh


dQngduocbiduthi bing V2 thi duo.ccoi lh hinh ddngchinhtrongcf,u.
vta dncomvia nghenhtc
O F*AFf,e /f nl b., + L*' j-.
@

tirthd (

,
v t a h s c t i e h g M a t v i r a l i mv i Q c . '

E#-EEtfthtAlL(r,.*f"

fftS/Jrrrr.

+ .t/\*

Hinh dQngc6 tfnh nhu rnQtt0p qu6n hay th6i quen cia cd nhin duo,cdiEnti b&i cdu trric niy .
Hnnh dQnglith6i quen irong qurikht?duocdin ti boi m5u V (

@ -ft#) a{:z/t

L(r,''*f.

@ 7&a&3.ffi

+'Lr*

I>/:.

Hing sdngt6i thuongch4y bQ

SF+(rE(1.* L/:"

Khicbnnh6,toinhotdicfrngdingrilfc
8 gid

3 . Tt thi thudns+ L. :
l) Khi caudugcdd vd mOtd6i tugngnh{t dinh , r:6c6 thdduo.cndi bihg ciichs&dungc{u trrj,
niy .Vi du , trongcAumi6uti dactfnhtdt cfram6t ddi tuongduoclien k6tvio m0t ciu sri dgn;
caukrlc nhy
b.rVL

@ e v lft,Eljim,L',/jL,.* ue)flL. ffifrbb9 *f;,


ThAyWatt rdt fta nhiQttinh .vta thArrhi , viLc6 nhidukinh nghiQm.

6 [r, \:L. +( t * t, tL4 L. : CI'Et*&'( 6iFt(("*d-.


@ ERzl.
Cirahing niryvila gdnnhh, vta di dtd veodrrgcnnrdt rin
li+:

@,E.+tt*#rt #. 2-<v./:/:'lJ* rt,Li."


.

enh c6 thdd{y ti6ngAnhchocon rrai t6i duackh6ng?

. . . i/,, ffi#b*L\L. 6if

< . 8 # # o f r a t a L hL6. . , . o

thugngdi p6ngtricnhidu, vi lai s;ipddnky thi tic'ngNhlt rdi ntn . .


c 6 lI

.sri dungtrongcAu. Tuy l! do chi duo.cnu m6


c n[a mhngudin6i chua.dd
cip tdi khi ngudi n6i dirng

in giohg "'i'6o

F--i---a

giiy niy
lvliucfrng
dep,tdisE(iruadoi

*Hr..*f"

dt khlc nhugirird , damdrn..


..)
:il t-r thuorrgdtro.cgitpungtrongci'u trricciu niy . Birngcr

quan
didmciaanhra
oq!rl1.uj nhdn
manh
J.onnlrunjry

)I

il{

n\-

z't\,la duocsridungkhi banrhmI didugi oo


haydacdidmc&,
fffi.niCu vditinhhudng
vfit mir banvita nura .

t l

26 4,
u,
@
L__JI*t:*\ELr:&f

i,.

Taisaoanhlaichon
truorg
ei hocsakura

r .r,rF
'il;';
{,4r,'L. t r'.*,\ birui(.
j;;;iffi
'hcrn
ri dd hoc ' vl c6 nhiduthdy
Ir,nta
?".lai gdi nhnr6i nia nn. i;J_'r*,"
girioto't,
"'

t* ^+l*!rr,,fl f:*E*:r
..

5.

*ffi

,l:f,i::':b

tirs&dungddchidicuddd'ocn6irrudc
da-y
, n6rnrf dohaynguyn
nhrn

@ :a vz. l.7:,rtiifd6Fr, L. *;1,,Lr../,rf.


. . . ..ZtLTLn\*1.,r(f*a"
Nhi hing niy vta 16vira ngon .
. . i Vir d6 li diCutai saon6 lai
d6ng.

6.
Trongcau tren ( xern ffiB cz rrg
t& ti nd cni ditlm ddncrlam6r
),
ngudi, ducrcsu dungthay

il#1::;:::,,::T:::.::

ol,, trinhu
!,8*r. **r. i,i s*r hay
T.**

SIF L * fduo. c srl dgngvdi ..diadidm ,-,,


hoic ., dia didm {l_

--t

Bei29
t.

ttthd (+ u\*f

DQng,

u_d.c
raora nhu mqr kdt qui cia hinh dQng.

1)

,fi/rFtir,*Lt
Khi.mi0uti mQrtinhhu6ngrrongqudkhri, thd (

@ +#EErrillytt,\*

Lt.

+ r,r* Lt

KitFlf,u(r,'*f
.

sdngnayduongr6td6ng.

2)
Khi chi ngil criamil henhdQngtrugcdualn
lim chi dcduchuy.n, nd duocchi dinh b&itro trr
E
Trongvi du 4 , v6i sriduqghinhdungtil chi
dinh,i o),nguBi
n6ixdcdinhro ,engcei ,to;:;;
dcAuchuygnvi miutd trangthdicrjan6cho
ngrrdinghe.
@ :or,''f,t&fi,<r,'*f.
c d ig h d n i y b i h 6 n g r d i .

2.

@ y= i y Ft /,ns$c(*t ;; ;;r;;:,ff;il;;;;::
T6i di uiinghl rugucriaanhSchmidtdem
dhrdi
@ iH+0)?EHtjb i ta(

L*r,,,g 1_;;" T6idi rim h6tbii upchfihdnrdi.

Tuy dongtt thd v *'L t congc6 rhddiin


ti strhoanrhlnhcrram6thlnh ddng, nhiingsri dur
dQngttthd
v ( + L * u ' * L i ; n h a 'm
n a n h o n s u k d t t h r i c h tooai n . , i . , q t h a n hd ; " g . ;
nnmiu nhythuongdi cirngvdiciictu nhu
{.ri iray Ar*i . Bdivi tinhdncbi.t cia srrLdutrr

niy . vi du 5 cd him ;i v kdr qui cia su vi0c . kh6ngcbn


,,,
m6t ch r ruounio hi , vd vi du 6 n6
din ti tnm trqn-san rim , mAnnguyncia ngudin6i sau
khi di hoin tdt bi, Up.
cdutrtjcV.r + L*1"*f
d i 6 n t i c f i n g d i n t i n g u dni 6 i s E h o i n t h i n h h i n h d o n - e t r o n g r u o n g
t^:

@ E:

,*1" *. <r: r/ ,{-

r-t L \( L * t, '* -r-" T6i svietxcngbdocdovio rrud .


nay

,J.

cf,utrficniy di6nti sq ro l5ng, srrn6itit cia ngtrdin6itrong


m6rrinhhu6ngkh6khin .
,
t
x
,
l
t
*
@
l.?lt( L<L*L\*
Lt"
T 6 id n t i m m r l h 6 c h i e . u r d i
@ l:y = >il;tkfiFL< L*t,,'* L/:"
M d y t f n h c uta6 i h d n gm d tr d i.
Tuy viQcmai hQchie'uhay v{n d vdi mdytinh c6 thdduo.cdidnd
bangcautrric lr( L* Lt
hoic r' Lr i L* Lt ' nhungroaicnutrenrlm chongudinghe
hicuhorrvd tamtr4ngro ling
luyhtidccriangudin6i.

4. [&rr* tr.l
f iltf ,A,/li &>D *. Ltt k. T6i da tim rheycip
rdi .
fr>9 *' Ltt & daydugcdnngdddienti nguli n6iddtirnraeapcia
anhra , chf n6 kh6ngdidnti su
tdntai cia iei
"lp.
@

5. I-- E:-i,<,/ l':a.td


T r o n g v i d u d b i i 1 3 , b q n d 6 h o . c, . - t r o n g l : z J , ^ .
Nhmg t

@
' @

u'ong&:r'<(vidu

f i/.(-F fft*/r<

vi & trong ftl:rt,t

lr)hay t: rrong t:21'r:

L (L *r,,*

P:r'rr e frri z>r) *,'t/u rt,.

Lt"

c 6 t h C d u o . c l u o . c. d i

v f d u 1 2 k h 6 n g t h d r u o . cddui o . c

Toiddltm m a,tvi8daur di
Kh6ngbi6r c6difithoaigdndaykh.n gnhi ?

Xo(r"6

'friirt
t-c<v,a

ft(I,'6
Gdy

Pdv

fi2i6.r,.,11,.,6
Thrin!

r--'(

&rt,'(,,.a
Cong

to/i/"Tl r6
M6o

'--:rtr,\6

I] Df,L(L\6

LOmviro , m6p vlo

Dan vlb nhau

a
act

X{t(t,\6
Jtn

ffit,\(1, \6
Kh6

(.1-(IiiAc(l/\5
N&

Bei30
( +.b9*.
rtrttrd

l .

DQngtir thd (

er, *'t

di6n ti tinh hudngduocsinhra nhu m6t ki qui crlahirnhddngduo.c


lfm mot c{ch c6 j th['c bdi ngudinio d6 . D6ng t] duocs&dungo dry li tha d6ng
rir n6 rhdhicny
thr?ccria ngudi thuc hin.

r)

N1 lr. N2 nt EQnit&thi (+ &>g *


O #\a LI:l+/iv'<6g*f".
c6quydnghinhdrrenbrn
@ )t v > f -lzgf; o762sgry<66 g * i-" Ducrinh
cirathring
naydr.rorc
ghirr6nrich

Trong vi du I n6i riing ngudi nio d6 dd quytinghi nh6 r6nbin ( dd saud6 sri dun-s vi
kdt quri li
)
quydnghi nhd dd tdn tai Eenmdt bin . vi du 2 n6i rnngm6t ngudinio d6 vii du dich
crjaminh ln
quyCnlich ( dd anh ta khdngqutn n6 ) vi kdi qui li thdi khoribjducrlaanhra dd tr&
nn rdntai

2) | XZtt NZ tloongtutr,d-?+b u *E
Miu cau niyduo.c dirngkhi N2 trongmducau r duocdualtn thdnhchi d trongcru chuyQn
.

@ l+tJU:-c-d-i."

Quydnghi nhd & dau?

.r (

i
. . tl +ltl t/L
Ott;Er,.<&rn *f
" d t r e nb i n .
-li$r,
o>?El*
.<
g
v>
+,E
@
rt
f
b *f. og ainrrcia thingndyghi trnquydnlich
( + bv) *fduocdingdddintihiQntrangcr)akdrquiciam6tdidugiday
3) DQngtuthd

ml m6t ngudinio d6 vi mQtlf do nAodCy. Nenn6 c6 thddienti nhutrongctu 5 6 M6r vli


, ,
chulin
bidn duo.cthu.chi0n. N6 thudngdi vdi 6 )

@ ? f t ' d Ha / v t v
r . r J bi H a ( b 9
,t7lt
ttb iTtAV<*rr, *f"
@
Cht9:
@

xr"

C 6 s r , r k h d c n h a u g i & a d 0 n g(t+t rrh, 'd* f


#a;**=f

L\*f"

eulisinhnhfltdddrrocmua.
Khdch
san
daduo.c
dir.

vi (+bg

*f,

C t i as dd ab i a o n g

@ H,mnA<Ag *f.
C r i a s t i d a b i d 6 nngh(r r n g v d i m o r t i d o n i o d 6 )
vfdg ? chi:m6ti tinh hudngc&asdbi d6ng, nhungtrongvi du g hlm ring mdtngudi
nlo dd c6
!
Thdli ngudin6i ) d6ngcriasdvdim6tvlLil! do haym6rsuj chri nlo d6rronganhta . H{u hdt
cdc
!
(
d d n g t i d iv o i
+ t " * ' f r i t u d 6 n g t i r , c d n c r i c d 6 n gvr6t id i
terhad6ngtil.
'
/
.
.
\ +' & > g * t
,ai
X ddngtirc6 ci cdpthavirtir ddngtil . Xemtrongquyiinchinhtrang228, h Sij;hf filt
96 .nnigu

6,th

2 . I D O n g t i r t h d( + J d * * f l
Cdutrrjcciu niryc6 nghia
-- l) Sghoin thhnhc0am6t
hirnhd6n! cdnrhilrr.udc
m6tthdigiannio d6

@ irtiio>*ut:iimtHc(*cE *1"
T6imuavdrrudckhidi
dutich
@ Roh'#*<.lr{q'a L(l+r, rft !r,rrzr(fz1:"

.!r'*{!}*.%*'

*-.j

- . . : agi.*it;nn:c*;r,.((
/:3r,"
,
T6i nnchutinbi
2)

_sitrucch6i nghi tdi .

. . . Anh hly dgc trudctii


liu n:.rydi .
^::::i:t
hinh dQngcdnthiirr.ong
su chuiinbi chocdcbudctie.p
rheo.
X
'!
q, rJid4t{F.zt=

*n,ding
xon-e
""
_,;#T:;n:,1.:J;-i
1,
^
_
_'t r.rrunguynhif n tilng
ctia

.,.

m6tsu vic

@ cEs. #F*ara D*-d-;,,r* ' t , D \ ,v \-+-,r


' n - r r -: d^) * , * { :
N*It*;;;;

:;,'

L(Jir"((

r.8r'"..

tt
nhurhd
vn
di .
chi.i rron
gh6i,n"",
::'^:-l
-&q*r;
"J,lu,l*.lJT
@?:{:8',*,,;";;;:.i.,,ir'i-il"'nu'n
Dd n6 d aay

* t

rrong

didn

ri

4. i?*t,tt-l
@ 7E- l.l _4 T i r-irt/1,&E/;r,,&.Br&f
. . . <t]"lJ.v.r,rTth"
TOi m u6n xernbiCudirin
nhac.d Br.oadrvay
.
. . . . Nghehay day nhi
.

@ .*.qh,6 *W4,flttr:#$fiir
ru.r_i_"
. . 'tt:rrttir>.et.
)::$r.*?_^
Tilthring
,ouiii ,e
aerrlonJ,"r"
Uoroko
"huydn
Thdthi
chticmunganh.

O s+".fftF ltVfrI ta547,.4-"


' . 'tht*L.,rt*trir"
Thinh thoing tOivin hay
dru dl diy
Thdrhi kh6ngdn diu .

4t

rt,.

Yi tri tronsI6phoc,

,tt;ct z1{g
Ngin rh( 2 rl trcn xudn-e

5
e

(7 >Yo),) u$.-

u&l

Phfatrong cirng
'

r! r i
EEfi
rnla ngoarcung

f-

IL .

Frln
Hi,ngrhri2 tir

fl

li?l'' *
{ff,*EHiichotren

, B Ai3 1
l.
.

T h ef c h i
;

'

rneychrcuad6ngtirduocrao-nhusau(Xemtrongquydnchinh,bli
3 l , t r a n g 4 6K
, .,Ai ar I
Mdm I : Thay dm cudi crlathd
* f thinh dm *;;;,'
*i cirngdiy cia nh'ng dQngvi thcm
)
NhcimII : Thcm I ) vio d6ngtu
rhd * f
Nh6mlll: L*f
t r s t h i n hL l i . v i r
* * - t - t h i u r hl l ' i
?. Crichdirne ddne tri thd rrchf
.
t) Tlong ciu rhthudng. thj chi
duo.
c sti.dungthaycho .._i L
f )
-,
O b t
Lfh* tru,, ? Nghi m6tchritkhone
?

. . . it,

{ 6i.

@ ,r.Lii{, i r,"
@ #ii*or t,.

rrnshirh6i.
Nghim6rchtjtcht?
TOigitip mQttay nh6
Ongaoo luocdi mic d[ dAyli
cAuthd thubng.

z)

Ciu tnic ciu niy rhrrongduo.c dDng


dd din tri nhrng gi mi ngudi n6i
dangsuy nghi v dicu minh

sE
rLrhdy chi+ I Js6 r.,* f c6cirngmgt
f nghia. DQng
tt thdy chir+ c''p
& # t)'r
t vr
itl
tr.a (r.
* f l*:
hlmf ringquveidinhcrrangudin6iouo.,h-u"
i," .,"u. a; ;;;;.r
@ H l # rtffi r:f? : ) & ,8 r,,*f"
T6idinhcu6itudnnlydibido
O 4i'b$R{T^r?}: ) l,E.r,,*f"
saygi;t6idlnhrangnn
hhg.
chri 'i : Dongtirthdj chi+ r i. *.r.' ( r,'
* f c6rhdsridungaeaic" ,aauainhcriengudi
't&,Jti.tr'CpJ:
th63 .
@
.><
) L.,8
trr* t Anhradinhli viecd nu6cngoti
.

::T,::j:t::
Tl:
dA"C:
thj lru,*.6,?

' L D'e?;u''";;F'didn
.:::,

' ! . t i Y l

ri drrdinhcia ngulin6irlm diu d6,v


si

ti dudinhkhongtim m6tvicgi d6
criangu&in6i.

tnatE{-hil
E.1F't b1t, t)(f" sau
khivdnudctdi
vinridprucchoiJudo
R ff;T:,:
o
fr n,'6 tt I:It<={nftfufti,.."
g
L rt, t rgey
ffi, .r;iJ#:;::::;
Chri :.so
i

srinhvdid6ngtii rhdf chi + t *r


L c ( u, * f . rhidQngrrlrhdrt diCn+

nghec6 ve quyltim hsn .

47

? 6 , T.

t -

:ir.;
l

Biingcrichsri dung nriu ciu niy , banc6 ihi! biet chinhxdc thdi
khodbidu

@ 7 Etr)t*btrr: F,ry^- u iFi+a?("s.


T d i d i n h d i c 6 n g rd c o D fc v i o cu6i thi ng ni y

@ tiritltj I iEr"l<"6 r'o)-].E("t'


Chuyehdi du lich du dinhkhoing I turin.
:

cfiu rrric criuriiy ndi rringmgt didugi day ehuaduocrhrrchin


, haychuaxiy ra .

@ irrt?f
l*. */jFfrr \<r, ,*tf lv" Ngnnhingchuain&cta

'lD

t ;Ji- l-.lJtr )#**


L/:i,"
B a nv i - r x o n g b i o c d o c h u a ?
.
. t'r,\i. *EHv.,(t,.'*tf,L.
. . . C h r r a , t dc ih u a v i d t .

6 f==7V!
Tforlgviin vit . tu chidinh trong nh6m t
nhinthinh rhoing ' trl chi dinh nh6m r

drro.c
dirngkhi ru hay ctrun6i rru6cd6 duo.c n6i t6i . Tuy
duoc dirngthay thd . Trong trubnghgp niy ngudi vidr
,

muonm6 tii cho ngtrdidoc mdrdiugi d6 rhir s(rtdn tai d d6


.

@ lEirt: lr r,''L (/)ri(,r'& ?t:tJ h 6. + tLB',iL L.,h"*t"


Cd m6r cdi mi TokyokhOngc6 . D6 li rhinnhi6ntuoi dep

@ i:/: Lrr:#*kuu't o:r* f &":Ttr 1,..2.1


rf"
{fT*f:u'& I4,\11ttgt.

: a FT tFfitJ6L, r:.r

C{i mi toi mong:nrudnnhd'td6 lir " d diu cilng li cria" . Hd mdc6;


c&ad6 r.at6i c6 rhCdi
b:itcr?{riu mi t6i rnudir.

Chinh tri hgc


: i !t!'1.&ttl.rtr:

Drro.
c hoc

trHhlt++

Quanh qudc t hoc

Er#+
*etfr+
f*Hg
It++,

Phripliret hoc

|.lI rr.,rii

Horihoc

: r r' { : . t . i :

Sinhhorlhoc
Sinhvat hoc

tg,r t ! i t : (
4 ):3

Dia ch0thoc

Vin hgc
Ng6n ngtl hoc

Todnhoc

=EE+

vntt! hoc

-f.15

tH

Khoahoccobin
Ky rhuar
chdbic'n
96hgc

Eg
# #.+
'*"#;

+I+

i.,/, i

Dintirhgc

ddi#
&'&fii'*
:

/"

;1

f:

Tfim lf hgc
Tridt hoc ''

L'ril!irr(

T6n gido hge


Nghe thuer

LTU"

Didn
hsc
cokhihec

tfif

My thuat
Am nhqc',

-:it,a

= 2 E =- I - IF

Oiriodgc hoc

.x, 't-

ri'q+ - *

L :

Xi hQi hqc

.,$Lni:

t-I x ry.noc

/.

Quin tri kintr-doanh

f r,t t'1ri

NOngnghiphoc

t^r+
':

Kinh t'hgc

CongnghthOng
rin
COngnghg_di
truydn
Kidn trtic hoc
Thinvtn hoc
Khoa hoc m6i tt{on

.14

Thddrtc

Du b 6 orhdiridr
Iltn

Ning

.E rr

Mxy

dil

Mru

'#

Tuydt

Ifrfuorr'gv1
&rtntia (--|l+)ffi

Ning sru d6 c6 miiy

& r l ! : ; ;i :J. ri ri F i

Miy . c6 ch6c6 mrra

lj+AI'fca',t
Fi+,L,i;
IIR lEl x\ lrtrr

Mrrc nu6c mrri.l

Mny , thinhthoingc6 mua

NhietdOcaonhat

-rr.:( ! r;/"

friEfrtR
t:bfi'ffi,/tn

Nhiei do thi'pnh{t

,t, j _., il

Mua nhd i muab6ngmiy vlo butjichidu


Snm

#.trt

Bio

::L

sI
1..!
IrFl

L^1lUvong

Gi6

#'*
uL tjR

DQdm ,

t ugu'

N6ngoi bfc

3 tr+r'[t]

, i , : , .
Inoar m t oe cnlu .

4 '-i. .f,
c-

6 t

Bii 33
.

,la,"n tao thd mfnh lOnhcriadQngtir ( Xem


trongquydnchinh, bii 33 ,trang62 , phdn
ffiH *f l
DQngtirnh6mI : ThayddiAmcudicfrad6ng.tridthd
*t
rhlnhimciavdn i
DQngttnh6m II : Them 4 vio dQngtirdthC
*f
D Q n g t t n h 6 m I I I : L * ft h i n h L 5 ; 3 * f

rhlnhlL\

Qhti i : nhiingd6ngtil phi j chi nhu *r/,6,t


g 6,&>6 fhongc6dang
mnhlgnh .
2) crich tao thc cdm dodncrradQngril ( Xem
rong quycnchfnh, bii 33 ,trang6? , phcn
bf;E, e rl
Thtrn. l3_.y5 cud.i cira d6ngtir d dangtr) dirin
.
2. C6ch sri dune ddne t_td thd mnh lnh.vi
thd cdm ttoin .
I ) Thd mnh rnhcria d6ngtU drro.
c sr?dung dd ol, ffinu"
rim m6t didu gi d6 , vi rhd cdm
do:in ra lnh cho ngudi khdckh6ngduoc
rim m6r didu gid6. ci hai roqicau
"t;;,
";';;';
mnh ldnh ra'rmanh nn rh'bng it drro.
c dilng . Trong v{n n6i , hai loai ciu n}y chi gidi
han d nam
gi6i
2) ci hai thc mnh ienh vi thdcdh tlodndrroc
s&dungdon ld hay dard cudi cdu cia nhftngtrutmg
hoUsaudtly
(l) cdch n6i ciranh0ngngubicL rudi
hay nh[ng ngudic6 dia vi caoddi vdi nhilng ngrrdi
d'di cr]a
anhta , hayc4chn6i crlabd vdi con . ,
-,ri-i

\y +
O
+:-<
\ {*6
r *a

Di ngi Egaydi
@ . E*L6l.t
C{m dufe d6ntrEd{
(2) Giuabantraivdi nhau. Trongrilng
h'p niry, rrsr& J rhucrng
duocsridr;ngd cudicru rim
.
chodmdiuc0acAun{rgnhiLng
j
hon.
',tt
@ &>Ltt ) bi-*r,
I
i *ru, maiddnnhataochoinhc
@ b* gfrtrhtJl
r Miydungc6u6ngnhiduqudd{y..
(3) Khi kh_'ncdtl thdi.gian
ddn6iqia richsu, khichidin chomQtlugngng'di l6n
rrongnhi m6y
,haytrong
nhiingtruln! hqpkha'ncfp , Ngayci rrong
nhtngtrubnghgpnry chi nhfrngnruu,nuo.u
tudi hayc6 chrlc.rricaohonmdi duocsridung
@ i&ff 4"
,
Chaydi
@ :frr^l-t{fr.ilt,
K h o n g d r r q c s t d g n g r h a n g m d y ( v i t r o n g t r u & nr g h o p b i
dongdal)
(a) Khi mcnhlnhduo.cyeucdutrongkhi
huanruynnhidungrrdi, hayra lnhchohocsinhrirm
bhitaphaytepluyen

@ f&).
@ fffu1c"

'

Th6i nghidi

cdmkh6ng
dugcnghiary

(5) Khi cd vfi thd rhao' Trongrrulng hgp

niy nhtng caududiday thinh thoing c'ng duo.cnti gi6i

{r

s&dung
I

@ HiF*r.
@ A$6rr

Ccigringlen

Khongduocthurdiu d3y.
(6) Khi cdn truyin dat cho d6i phuongngin
gon , {n ruong, vf du nhu ciic tin hitu
hay ciu ra rnh
trong giao th6ng .
I

@ t**L
@ ;tb /J

Dung lai

@ f!5fi Urr * r,'"

Hocdi

Clm drloc vio .


Ddng trrrhe *'l- +. /l3f 1 li m6t dangmnh
lQnhkhdc, N6 duo.cb6rne sudungd6i
ry&
vrii con crii ' hay thcy cd giriost dungcldivdi
hoc sinhvi nd rich srrhon thd mnh lnh d
trn .Ndn
nd gidi sri dung thd niy th'y cho thE'mtnhr6nh
d trn .Nh,rngthd niy kh6ngduo.cdirng vdi
nhftng
ngudi rrnminh .

3. .''&ffi4*f
@

vn ..,&*r,,(bg*f.

bo)i*+tj{ii
&rt:t:

L#,t}/,-e:i_h\
rJt*tU &*1.'(b

ChtHrinkradocnhuthdnio

C I* . f . C h 8 'd l n gt a i , d u o cg h i& c h 6 k i a ,
C t r o n g v i d ul 4 , l 5 d u g c s & d u n g g i d&n gt r o n g m d .u_ l L \ U \ * _ r ( b 1 i2 l )
..! ngnla la X

Loai cdu nAy duoc dirngdCdinh nghiam6t tU trong


tnrgnghop niy li )i . VA & r,,,)
cia &1"1,'*f
.Trongctuh6ithi&:t,\)
d r r o . c d i n g d d hn6gi h i a c i a t t
'

@
@

rsa'*itr ft^6rrLu.iE*("f"

=a?-2lfgiil\)H*Tfr,"
#i&*f

UEi a f v i-i .g.Xf-t-o

li mot dang

e{im6cniyc6nghialAgi?
. . . c6 nghialt c6 thCsiAtduocbangmdy

^-&Eu\ts Lt: du$'sridung


khi truycndatrircia ngudirhr?3( trongbii2r
), cdn -&
Tut*Ln
d u o c d i n g d d t 6 m r i t nd6ui n g t r u y n d a t c i a n gt hr rrd?ir r t r e o y . , i a - i n t , .

@ E + 3 /"ttr | &>Lttl*h_*.f.t &E.r(r,,* L/c.


Anh Thnakart6i lh ,,ngiy mai nghi,,.

@ E+ 8/,{ts, Lt:{t{,.LE oTv.* Lt.


Anh Thnakan6i li ngiy mri anh ra nghi .

" r c h i i r i K i n s h i , c 6 nr g
i ghi i?a

r,.,:

Loai ciu niy dugcsridungkhi mu6nnhb ai d6 mQtcrichiich su ad truydnd4t ldi nhin cia minh cho
ngudithf 3

( /J5v..r&Ei(r,'/i'/JtJ*ifl"rt'.
@ , y3/,,(: l1h.<,a8*
Anh lim on c6 thCn6i gi6p v6i anhWangt6i sEgoi dinlqi dutrckh6ng'

zt f+*rtl,ar.

ffiffl. a Lf--ot <-74 -{t 6 0+n'b ff L E i < r'''t:lJtt*riA'

i'o
i , _ . , . . Anh lim on:cOthe nhangrupanh watanabeli bta tifc ngly mai blit ddu tir 6 gid cho t6i

dugc kh6ng

--

-{t

,c

11 \\r

/r

..

|Jar.J4
-Ddngtir V1 thdrir diiin
DQngtir V 1 thdt
Danhtir O

vl

l)

tliDt:.

SJsrt: vz

vi

Ciu niy.c6.nghialilm dringhing d6ngV2 theoV


I

i : / : L i J i t b t * : Ut ; , t . : ( ( f : . d r , , "Hiy
llm dringnh&nggi nhu t6i lim
@ * > t : L t r E ) t . t i 9 { ; . g 1 \ ( < f j g r , , " Hnylim dring
nhiinggi nhu t6i n6i
@ F , t l J s r ,t i t F 6 L ( ( H * r , . .
N6i dringnh[ng gi anhdi thdy
O

DQngtt thd trong rtr didn duocdirngkhi hinh d6ng


Vl
duocdring khi hAnhd6ngVl di duo.crhtrchi0n
r6i .

sEdVgcllm tir hic d6 , cbn ddng


rir lhd

NO&ti'rt:.

2)

clu niy c6 f nghrali hhnhd6ngv sE.duoclim rheo


nhenggi duo.
c bidu rhi bdi N

@ ffi.a LIit) (., ffi&Et.r(( /j*r,.,. cir


si4theodrtngdbng
k

z .

-:..

Loqicdu niy dinrAhanhd6nghaysr1kiQnphdt


sinhdu.c biCurhi birryy2 riy
haysu kinduocbiduthi bAngVl hayN

G) ffiLv,o)'-_H,cl:&>t
("., /t< L/:Ef,ff2;g2r1,D
* Lt"
Saukhi r6i muaddnghd mdi , roi lai rim thty cilicfi
t6i

ftg,ah t T, *.h':.'frg*ti/,i,^

ddllrn m{t .

Saukhi xong vitc , minhcing nhaudi u6ng


di ( dday li dn nhAuvi u6ngnrgu
)
Cllu V (+ z1'6 c6 clng nghia tuy,nhin
V t b I nhehmanhrhoi giancrlamach
,
v6n mAcric
su kign xiy ra trong d6 .
:
J .

D Q n g t i r V I l i h i n h t t Q n g h a y d i C u k i de incl i r n g v d, ih i n h d d n g V 2 . T r o n g v i d u
@ @.Mlucau
niy dirin ti vic xi ddu duocsu dung.hay
kh6ngkhi hinh d6ng /:^r*f
xiy ra . vl vi v2 duoc
thr,rc
hign b&i cing mdr'ngudi.
:

@ t,r. ivl*.tt(A^{*f.
@

T6i chemxi ddurdi an.

l,-r i vi*.>tttL'<A^{*f"

chdngt6i in kh6ngc6 xi dau.

16

4.

V 1 the /ltrr + /3r.r1- *

Loai cttu niy dro.csir dung khi ngrrli n6i muo'nn6i irnhta
kh6ngthr.rchinhinh d6ng Vl ml chi
thuc hiCnV2 mi rh6i .

@ ErEEttg:

[{i7)r/31r1'. ) br,,i.> < v)lt4**.t.

Chti nhit t6i kh6ngdi deuhdrmi chi d nhi nshi rh6i .

Nau5n

*+4

Ntfunn

*a

Dun

#<
&,ra
v rr:E>6
!-)-c6

ffiH++
Lt)u9
r : I

Nu6rrg

E'ffi

Drrong

Rrin

.rlr

Mudi

Xqo

1.
WF

LuOc

*B

Giam
Tttong

*-r

Ha',p

tl<

Thdiccnn
86c
,
'
'

-? 3l--^

kni"

t7*

k..

ffib

Giavi
Xi ddu

.h-titt

ffi

z J ' *iE.+t'A

Ddu:an
Nudcs6t

y/

Mayonaisc
Nudccl chua '

lr,b U (" 7t - l-.')Giavi caycta Nhdt


-

-.rr-\,

r i

Hattiu

t )ff6L
Ltart|

Gimg

r1v-FS

B0r ,

6t

Bli 3s
I.

Cdchrnothddiukin(Xemtr.ongquyiinctiirrh,bii
3 5 , r r a n g 7 8 , p h Cf n
*Baf
D 6 r r gt U :
' Nh6m I : Thay dtii rm
cudiclng criad6ngrir d thi! * f sangvdn
i vi thm rr
Nh6m IJ -Theni il{d vio d6ngtir d thd g dNhdmIII: **f
thinh <il,tf , L*f
rhinh l tL$
Tirrh tt'rdu6i L r: b6 du6i u. ciu d(T{ tir dudi t,,
them flir,lf
Tinir itauoi /t: b6 du6i lf .,lo tint ririludi
t
Danh t& : Chi cCnthcm lt 6 vio cudiciu
.
2.
u ciu diu

rhem /C b

sri dungcdudidukin, phcntrudccia ciu

niy n.u ldndidukidnccncia vd cdusau.


Khi chri rrgf cira vd ding t'udc'gidngv'sau
cua ciu didukin , chringta kh6ngduocstr dung
dong
tir f chi trongci hai vdcrjaciu rrongcirng
m6rthdididm.
t )
Khi n6i diCukincdnchosukinnio d6 .

O frF >tl E tl f.
H rtffi B * f"
@ {&rr?Ttttj. bt- L6ffiF *f.
@ p'L'15if 6. rq-r
: ) r:s2; p
trudc .
.

2)

Nett' nnr ir r hicr iasds6md


Ntanhtadithitoicfins
di
2 g f. we'u
trdidepthicottrdnhil thdvhdndriod dang

Khi nr5iv quydtdlnh criangu&in6i v m6t didugi d6

@ llr't:EErl7Jrtfi,tt.

mi nguli khdcn6i

.- tr(.fiti, g * L -t r. Ngukh6ngc6y'kidngi
thikdrrhricd
day

b L/:*(l: r.d-. l.alt s lrrJhrt/t.9 *.t Lrt,.


. . *err b^ &BE
F* ([:& L( ( Hd r,r.
T6i phii nQpbdocriotru6cngiy mai kh6nga ?
Ndu kh6ng kip , thi hay ndprrudcrhf.sdu.'

thti.1j

tll

Cd nh&ngmlu didu kingi6-ngghaumi bansEdi


hoc rru<jcd6 .

-&fironetlj zt )

-e duo.c!i-ng
'
vio hinh d6ngduocn6i trudi dd, D6 rd nhfngciu
lhi kei qui phvthuo.c
diCukienc6 thdphrindodnn0'urhrrchienlrinhd6nghayc6
m6rhiennio xiy ra thi ch6cchdnsc6
tll u* qui
^'&
dr.rdorin.
kh6ngsridungduockhi caudd ri udcmud,n
, phi{ndorin, su cho
thrr
phep. yeuciiuctiungtrdin6i .
@ : : &f if & . l.r7rttr* *f.
ancriinritniy thicriasEm&.
@ c f n g c 6 r h d d r ) n-gt J t h a y c h o&

@ : :'atrfliflJ.
t?l

-t=6

'1..-7rrFfr
* *f.

(Docbiri25 )
\:

1'

G i 6 n g n h r r n h i i n g g i b ? n h o c t r2o5n,g
- tb6l i

c 6 h aci d c h s r i d u n g : ( l ) n 6 r r l o a i c r u d i u k i n .
(2) n6dinti hinhd6ng tinhhudngsxiy ra
khi mdtdiukirn naod6ddydri .
fray
@ F*Fuliilei.,etz6, f r L"tB*tt/r.
Ne.u
kh6ngcd
thbigiantoisEkh6ngxemTV
.
l+FElrrttt*rtt,
@
i v CAR*t/,"
Ndukh6ngc6 thdigiant6i skh6ngxemTV
x E$fqlri/3;\L7 v L"AF.*ifi..,"
@ FH^*/:8.

tfLrffigL((

t*r,."

x .HH.-*ir,rJ,t,oiEtgL(( tgr,"

Nuddhrokvothilinracchor6inhd.

Trongvf du @ @, ,--r. b. -rJ c6 thdsu dung


, kh6nggiiing nhu - & n6 dugcdi cirng v6i du
d i n h c f r a n g und6i i. T 4 o n g v i d u@ . u y n h i n , c h i
c6 -f=6 c6thdduocsridvngb&i
"i"r',in*o
c r l a v t r u d c v i v s o u i h c i l n g m o r n g rvr di di 6 n g t i r c r i a c i h a i
v d r h d Q n g r i r fc h i . T u y . - / : b c d
phamvi s&dungr6nghon trongvin n6i nhud cdcvi
,
du rrn, nhrrngn6 thrrongkh6ngduoc sridung
trongv6n vit, hty trongc6cbdoc6othuonsmai
.

3. fNEE=l
N lt 6

cfrngduo.cs& dungkhi ngudi n-6i-vimor dieu gi


d6 mi didu niy dd duo.cdua ra bdi m6t
r'
ngudikhdc

@ ififrt:?t*tr,\,L(f ,i. &.:rrL\L\Ff


it&>g *t!tui,.

'&i#arv\L.,rftro
. . .fiiHtrra.

TOi mudn di.t6m sutfi nudc n6ng , kh6ngbidr cd ch6 nlo

ttrrockh6ngnhi ?

. . . Ne'uli su6i nudca6ng thi Hakubaduocda'y.


.l

Loai c0u ndy dlng dd.h6iv mQtrdi khuycnhay


m6r su phdndorinhgprrf nh{t cho m6t rinh hudng

nio d6. N6thucmg


dugcs&dgngnon,nn*,

";"; r;;;;;

-;;;.';;;]

trongbii 26. VidU ldvi 13c6nghiaholn toin gidng


nhau.
19 E&,IEq tu',,{"."3-1i.

..A )-f tLllv\r\<ir\

T6i mudnmuonsi{ch,phdi
lim thd
nio thi duoc .

@ #tl#g l:u\/vr-d-ri. E ) Lt:f u,r,.,(f/,"

G)-E--t ir,xo#frr*HrilJ.H< tr&..i1.*t:/39


gn
Nhaccia Beatlescing nghecing thdythich
.

@, : y = > ftNt4-la;ffiHir
6ffi+/rt* l.L,,r,.,<"f,
Mriy tinh ciichding cing don giin cing to-t
.

)9

;il:

Dong tt hoy tinh tir gidng nhauduocdit trudc lt,/ ft!

vn ir &' trong mor cau gidng nhau. Loai

ciu niry di6n ti mr?cdQ trong phdn-saucriaciu ngiy cin-eting cDngv6i mric d6 cia v'tru6ccia
ciu.

ftDJrgii
J{!:'L

Sdngdtu s.quen
d6

r,,'.1{

r,

f
t
=A#i,Lrft4d)*0.8

Mdt ciy lim ching ln non, ba ciy chumlai nnhdn nrii


cao

b.?Jbfg t ltlf ilr l /r 6

C6 cbngmii sit cua ngly nnkim , tich tidu thinh dai

!!'il

i.bt?.t:.tjtu
It t , ta/-:
;&ta:rrLr'/

E*FE E if?=

Vla n6i Tio Thdo, Tio Thriodd tdi .


N6i dunghdn hinh th['c
--Ni'u
tham lhm nhidu vic nhiu qud cudi cirng ching

duo.c viQcgi .

Bni36
D6ngtt Vt thi rt didn
D Q n g t i r v l t h ri r u . I J ) { : ,
I

v2

Ddng tir-v I rrtr ln {! do hay mqc tieu , cbn vz ngu ln hirnhd6ngc6 j thric dd dar duoc dic{ d6
@ g < ii(lf 6 J i t:f; F ffiH L(r.'*f"
T6i rhu&ngtuynt6phing ngiy dd boi nhanh.
'Muc
.
tiu.
. hinh dgng .
hon

Stl/er,'tr ) l:.

I + L( < rJ d r,'.

Lj do

hinh d6ngc6 j thric

Hayghilaiddkhongkh6iquen.

Thi tirdidncrlad6ngt[v6 thr?c


nhu l;fi,q *.f , bi*.t,
ttg *.f
ffi: i*f.
(O) hodcd6ngtir trongrhdphridinhtrongvi du @ c6 thdst dungtrudc I
i (l

I ) /f I * j.

trongui du

c6 nghiachuyCn
tir trangth6iniy sangtrangrhriikhric.D6ngrt duopsridungd dAy

dintindnglrchay,khinangnhunirfngdQ
b znJg' tui )r * t , : o

a*.l.DQngttrthctildicn

+ I i l:a I *f

neudiEnri sulchuy'n
r'tinh hudngkh6ngrhdthrfchiQnduqcsangmo.t
tinh hudngc6 thdrhqchinduo.c.jCOnagngt& thC/3ur +. /t< ttg tf
dinti sg viQc
c lai
nguo.

@ Ea#B1.tilf.

,i(tf6l j t;./rq *t"

Ne'uluyentaphAngnghy, thi sc6 rhCboiduo.c

@ tc I H*EiEl:**l6J ) l:rrs * Lf:"


Tap mdi ddn gid t6i m6i c6 rhddi duocxe dap

/Jv)*f"
@ +tW.,6 t. 4.3r,',?/rifie)lJ<
C6 tudi thi tr&nnkh6ngdocduocchi nh6.

@ t0 * L/:il'6. fft/JfiErrb*r,rr( ,.et)*.t,t:"


TOi bdo rr nn kh6ngmilcduircqudniio minh rhich.
2 ) c{ch duaru ciu trd ldi phridinhddi v6i cnrrhoi -l
nhusau.
i {:/J g * L/:i'
'2 a tivll\l$1t6
A
I i l:/3 9 g Lt:fi," Anhdi drinhduocnhacChopinchua?
. . . r.rL.\i. * tt#lriiil"
. . orua, t6i vln chuadiinhduoc
chri f : Tr-ongqirydnchinhkh'ongbin vi cich su dungnhutrongvf du g,9 . Trcngcr{chsri dungniy

dOngtir khdngmangtinh khrining ,mi rnangtlnh th6iquen. N6i vd m]t didugi khdngtdn tai trudc
d6 naydi xiy la .

@ F AAtt 100F ( b v'n't-D'


b rF[^|{1'la6
eA^{ 6 J ) t: r* I * Lt:"

1 4 -

diy '
thit b6 vi lon tir mot trim nim tru6c
NgrrbiNhlt birt df,utrb nrrirn

EtH.'>ah'b. irt v$b*++'\:/J(

/r U* Lf:"

it di b6 hon
Saukhi mui re 6tb ' tOidh trd nn

DQngtirnhu/c*i.s.,sJ6.tit6c6nghrlbidrrdtjitrongbinrhfintird6kh6ngduo.csudung
ttong looi clu rrirY'

Miucfiuniryn6ilenliquydttlmthuchidnhuykh6ngrhuchi6nm6tdicugid6nrangtinhlintuc

@ 6 F i E J Lr ( . ' f F I - c b A ^ 6 r

) 1 ;1 - ( t " i f '

vir nn tdtci cic loai thfrcin '


HIng nghyt6i luon vin d6ng

@ ff{(:gl,'tfi'r).

fr,'lf)tA^l3v'I

t6i
D6 nggt kh6ngtdt cho rlng nen '

i l: L<L\*f'

tr:inhkh6ngan '

zi :i i -i : ut < t t - ! ]
Ji

'r 'r':

I :tsvt(
-..

cbn *]
c
i ddngh!tr u'tidp'
# 3 v' l i rl o a cau

) ll L( < /j 3v'

tinh
-r.., r{,'.{^ .ir drrngtrong
trons cdc
cdc tinh
hon ' Loai clu nhy duocsu dung
lo4i ciu,dd ICU Ci.tl tidp lich su
;i i:I

sau '
hudngsau
hudng
"

! r! il.,,lr-^
. , , ' , U . 1 / l , l i e n ttuc
U C '.
lhmdiugi d6 thudngxuytnvirlin
t i I ft i od nehi' mQtngLrdi
/j8t,'''
:L((
rI? L - : I ' l i l * t A ^ 7 s l ) l
Cd trnnhidurauhonn[ravito'
chdvi nhu
diugi da'ytrongmqthoin cinh bi han
mOt
ltrr-rr
ging
cd
d6
ai
mQt
nghi
Khi d

\ z l

.: thbi gian .

chotdi it mu6i'
Lim or ta'Y
/ * C v .

4.

*L

3L

ding trong vin n6i nhiu


i. du-d.c

Eni37
1 . D9ng tir thd bi dong
crich chiadQngti rhdbi dQng(
Xem guydnchinh

, bii 37, trang96, pha.n

DongrL thdbi dgng

/'3 *f

t1,t'tv*.t

ItF)*f

Ity.;r=tu*.t

e*f
|

:6;ix*f

* -J-

c4 t,x I

Tdt ci cric.t6ngtt ,f.,9Ui U.On,


\ .
V i d un h u : I ' h ' t v 6 .
2.

fi,rf it,6

tt.b4tL5

: trtua
sfi,6
hay thd

/ , / , f L ( / A r , ' ' ) ./ , / , * l ( ,

Nr(nsudith,il)H@

:: ::: :jl:::i::1,n0
: :*.,,0",,uffic6,hd
ti c'a anh.ta
bingcrich
s&dungrhd

bi d.ns . Trongrrurrng
hepoty ,

kchi n6,hong

::
'chrl
::: ddc&a
::.1 ciu
"r*;;;
, nguli thf II <luoc
biduthi bangrrott l;,vi saud6 li dQng
tlddang bi d{ng .
.
J E E U: I ). _T _= E;4
U t &-/bdr* (/,Lo
Lt"

@ tll*ft+.1:,Wu)btu* Ut"
EtJfI l: H r,,Ult ffi4 *. L /:"

ffi;

Tha'y
I nay glAO
gir{okhen
khentoi
r

roiauoc*,eygii"
gi{o khen.
M9 nhd tOidi muadd

@ fl.ltEt:Hv.MJ*ffi*.tu* Ll:" Tdibi


menhddi
muattd
c6 mQtvii v't chuvdn
dQng
(
nh' dQng
vat,*" u,u.'. . j :; ; ;;;;r ngulithrl
rr trongmaucdu
niy .
@ f t r ,tt{:r'*f,r*

L l :"

T6ibich6
cdn

3.
Khi hinh ddngcia r*O

kh6
chiu
hay
kh6ng,*n,,r"u.,io
; ilr;;L
'*,,$tlars'/
@ illt#{:

;,j; ::#ill,;;JlLiJil'n*

= >tdt-*
L l:" Emtraitdilim h6ng.ly ,int.,:oiol
t<l =>&ffittr,* Lf:.
T6ibiernrrairdilim h6ngmriytinh

Gio'ng;hi cau-rrn, con varhay mdr


dd vdtchuydnd6ngc6 thdthayth6ng'di
thr?) .

f l t : Jtl :+& n ,*fi ,=

L l :.

Toibiconchdc6nvlo:ayI

ch0 i: l) T'ong rnduc6u niy chridi


ciraciu khdngphii ri ddi ,*gt
lo:l .,io d.ng rir nhungngr.rdi
thf nhi't ( NI ) ' co thdcam thaykh6
chiu bdi crii mi ng'di thr?II lim dtji vd,i
ddi tuong ttruocvd h9 .
Vf du c'u tLoot<y =',lt*l.-ffitL*
L/:.
xt,ongchrnh,u. ,., ,.r" oo",
4 rhaycho
",0r

t3

cau niry .
thr?nhdtcim thdykh6 chiu bdi ngubi thf hqi ' n{ kh6ng duoc
2) Miu ceu rrendugc ding khi ngubi
-(trb
d t r n _ e k hn ig u d ir h f n h { i c i m t h a ' y t h o i im d iv i n h i t n g g i n g u dr ih t ? n h 6 t l h m . L r i c d 6 m i u
'"x.
! . f se dud.c dtrng thd cho mdu clu bl dQng.
gr t t

t : & Le

Toiduocbansuachoxedap.

@ fl.r*tsi*t:E]q*-Ftl6ry-Vs5 5i,.,* Lt.


L t.
x f l . l t Ei *t:A # H tV e !*r*
A

thd hien brng dQngttr trong ciu ' ban


Khi bqn kh6ng cdn n6i'dCnngudimi ah li,m ne,nndQngdugc
hgp niry ngubi ra cong dtng th
c6 rhd tao ddi tuong cr)i dQngtt lirrnchir ngfi cria ciu . Trongtruong
bi dQng

7 r r^<Ef)E*oa/rft.e3ir,*

Ll:"

MQt brlc tranh c{i cia NhAtBin duoc tim tha'yd Ph:ip'

r*f"
@ nAareut{ii$'-&tE5x11r.'
X ot6 cta l\ttat drro.cxudt trn tohn thd gidi '

ut "
O 4#rt++F<F#,1'tr*
'
F{Oinghi tluc td chrlctai Kobe

kcbing ceubi dong, ngudidn


Khi rnQrvtt ndod6 dug.ctaora , hayduoctim thf , n6c6 thdduoc
l:.Dongtirnhui'
t a o r a h a y t i m t h a y n 6 d u o . c b i d u t hli:bI a
i n( g d n g a y s a u n 6 t h a y c h o
duo.c
st dungtrongnhtngmAucaunhy'
\ L tf . IJc ll /vL Ef -' . thucmg
3 *f . tJ, &)1,

rtk"*ffir: J a (#i'it*

rifd'#i#t
:

Shikibu

@ E6l*^{ tvl1.t .><FEi 3 *. S Uf."

r-j

vidtb&iMurasaki
Genjiduoc
Lt.. TruyQn

.'

tho4iduocphdtminhb6iBell
DiQn

i
-r
Biaduo.cllm tir hia mgch'
@ c - tv 11.fi1' grigb lL "x.f .
du.oc llm bing 96
@ Eaf.a?:fttttsbtr.* L/:. Ngiy xua nhi crjaNhqt Ben

i:r

t4-l-

.it,.t

\JIeI

,r'

ffi{,"

cin
-.-.-r

-l

,\ ,+'(i

'r:'({E\ (i:*

(.h<

Chet

"'th'*..ra

D0m bin ra

n , 4
\ /

e*F* 6

ph[asau

.--'-a[1.fr
l

''.u
,) r ' t ( + ' "

'

]):r.

.lat

,#-;::-\

.- _ .i'-'t,

'frLft#;t

ffiB

tb

t'4 it

Dud6

y ?t6

Crropmriy bay ,

(Mdy bay) roi


&'#'a-a

wtt 6
((_

r { i it- ,

l&xi-6
/

,4.- * .
-'i'l'"t"'.,;'i'l\

r-.?_^\_
-

..f

--. _-''

\ ---t_

t1\-'; --'

--,t---:. ''t:t-

"lt

.r__

,t-

--,\

' {

r
a

u.

\.r'

r ! - - "r ..

Dam

.t

t"

!;,

'v

.:.

?#il't-adr*J"

Bei38
tir thd thudne+ O

l-

ta c6 thtidanhtUhodd6ngtt d6 .
Them uq tri O vi dQngtir thd thudn-q

tu thd tu ttiin .Dlt tinh tir t

2.

'[bnn
is rXt hay .

7=ztXFEL\<f.

Hu'("f'
7 =ztt5otJffi
7 =ztR.6Ol*ffi'HL''<-r-"

c h o it e n n irsd t t h rvi i

c0ngrxthay.
Xemddnhtennis
O n6i dehtennisvdi ru crichli m6tm6nthdthao, cdn @vi @ n6i ddnviEcchoivirxem'lbnnis.
C d c t i n h t i r n h ut r f z J " L r . . . t 3 L r , ' , # 6 L 4 r , ' . t - - D L v ' . 8 t ' / " t / i l . l : t , ' ^ l " t / 3 J , . . .
@

thudng duo.c dirng u'ong loai c{u niry .

tir thd rfi diin o)di Tinh tt Tf.

Q:

('t"
@ +LtitrEn;tr3

Toi rhichhoa

-Cf"
Toithichtr6nghoa.
@ .fillXfya-H< 6Drt\r1*
-.{NgubiTokvodi bdrft nhanh.
( Ot*Fl"("ir
@ FHOAI*S
Tinh tir s&dungtrong.loaic&unly thulngli tinhtt n6i lnsr,rthichthdhaykh6ngthich, haykhii
n i n g k m h a y d d v i d u n fhSut t l , t

. Dbngtir thi tn

br,'[/l]. UI iftljl.^'/:[/t].

ot.Hit,* Lt

Di qudnkh6ng llrn. :,-=t,-=;;

@ D'* t'Et"u* Lt"

Qunkho6

) at$tu* Lt:"
@'ts"H,'a*i
t!.

lttL\.*itr,.|..'-

Qunkh6ngmuasfa

Qu0nkhdngkhoricfrasd xe 6t6

@ H')#.*lflyj. 6 a t,E-tt'*. Lt--.

q n6iring
v i d q @ ' n 6 i r i n g n g r i b it r o n g c a u d 6 p h i i m u a s i r a n h w r g a n h t a d i q u e n . c b n v i d@
antrta phai ddng c&a sii nhrrnganh ta dd qunviec d6 ve rdi xe v6i c&asd m0 .

tir thdthudmso)t*q->-C.v\*tfi

'
'ceuniy dd h6i ngudinghec dlt tru6c a haykh6ng'
c6 bie'tgi v0mf nh ddduo.
Legi
.r f -r
tt.:
k
'*
@ dt* * ruA,X ntdiF'l- a at *0 a ( t, f zl'" Banc6 bidtanhSuzukith{ngsaucu6i
khong?
'-*'itfu
'g!,*.,1, Sqkhdcnhaugi0a L U
vir L 4 *1ttu( Ll:

''

O ^+'tA/.i:#b + Lf:tE-i*t'f:_otfu':(r,'*fi'.
. . t \t,''i. *o\ *t A'TLt--"
B,qnc6 bidt anh Kimura c6 con chtra1
-

9
'

Ch-ir , t6i khongbiet .( bay gid t6i ngheanhn6i t6i m6i bit)

i'7

- 3 l.a{l,Ffit*t'(r.'*f

i'.

' ' '1.\1


"i. *!9*tl'"
cia anhMillerkh6ng?
$nh c6 bieidiu.chi

3t

Kh6n.rr6i khOngbidt ( t6i


kh6ngcr5m6t chdtth6ng
tin nio vd dia chi cia
anh tir , vii sau
khi rnh hdi tdi t6i c[ng kh6ng
bicl )

I o,ing-ifV----- Th'thu{)"'i---..--.---..--.-T[nh tri tlu6i lr r I,

L',*;;;

Tinhtri rtuoi ftl'] Thdthuong


I
D n n h t r l N f i. bd li
them --/r vriJ
:'l:l'

{Rt*itt6Ho,r.
IJAEiETE7
)z J t$
/
3rcFi.e&.
* i" * uf.

::r

t.i+.r''

ti' r6i slnhra ruithi trehnh6tui


.t

:: lre

Hokku

* r1r:Dft iLrEEatt,g /3rrr11"1."

Noi mi con gditoi duo.


c sinhra li m6rrhi rrih
nhdd Hokkaido

-:+t_*,rt
# j:-r:,:

t:1' rhri
ngr2toi
turDan
b6n-n
nhar
nnrrons
*on,nam
n,.

:I5 !'l ri
Lv,.aft,z,E

al.,al,'.

nhi' rrongnamri rhringr2


Mducdrrnr\yduo.csi dung
khi danh,_ rr, ;,;" .;"
;,b4n

danh
tird<j
trdthinh
,n"n,
o1"0,"r". i,* ;;ffi';rt*':,or,
" ngiy b6nnhdi
.""lrlff #.,ff:: 3 ;;
trongnim " duscdra
lcir thinh,*;,
'
"
OUuua
sg
cria.cdu,

tin cd.linquanvlo

"'"e'

vEsaucia ciu .

cou'

ngudin6i sEdua ra nhtrng


th6ng

7.

C6 rCrnhiutro tirc6,hrU, -

vi &I hdanhrir

@ mal.r;i-5j;[?

' -ii-fili]:ctrongb]i23,bdi
ffia'E'I,'ftf"
Khimerm6ihaykhibut6ithuong
nh6ddnqucnhi'
@ & *fu ta u r.u t.'" ch ri n

r&rrjcsinh
radh ,.i**,lfj:::;:.'"u,

AEE

o.t*2 *

:g6d)F

't,
t {/"

Jb'A
fi.q.F,
ttit

.t-

X4t+g

"

etr
Ngiy reiduanglich
tir ti I _ 3/l
Ngiy h6i bdpbe 3A
dinh cho nhBngngrrli c6
con grii ddng lim brip
bd
Ngr\ycho rre em _s/S
Ngiy NguuLangvi
Tnic N&gepnhau 7n
LC h0i Obon l3 - I 5
/g moi ngfdi thudngtrd vi quc
rhim m6 td rin.
LCngdmrrringl5l9
D6mgiaothrla. 3
l/t2

J7

Bei39
l

D6ngtir thd (
D0ngtir thd tt,\+t

<<

Tinh tir duoi l/\ b6 1,.+( (

_:,

Trong miu cf,u niry , phdntht?nhe-tcia c0u nu len lj do vi phdnthri 2 cia ciu nu I6n kdt qui duoc
bSndi hoc trongbii 9 , mdu c0u niry c6 rit nhiiiu han
tao tir lj do d6 . Kh6ng gidng nhu -i'6
chCtrong*cichditirg
1 ) Tir d.1td phdncu6iciu duocgidi hantrongm6t sd ti sau, n6 kh6ngman-stinh i chi
( f ) D E n gt i l v i t i n ht i r b i d uh i nc d mr r j c n h u ' ( . 1 ( o
< I i6,
( . t t L r , ' ' ^ r) * t , L t . . / - t J L t :
.,.
@

==*zaffiL\(,

(I->1v) L*

Ll:.

b/.L/-i6.

:*5.

T 6 ir { t n g a c n h i d n ; a u k h i n g h e b i n g

(. ffi Ll,'<f
T6i rii budnvi kh6nggqpduo.cgia dinh
X.
@ FWr*Zte<
( 2 ) Dgng tir & dangkhAn4ngvl d6ngtir dinti trangthdi

diduo.c
<. 17fi*.t /-. H6mrhrtbiyt6ic6viecnnkh6ng
@ tsEe rt+,i5?ZlEi<
raiphri'c
tapnntoikhonghiCulim
L/:. clu chuyn
@ A8lrtF[tir", I < ,]r' 9 *t/-<
( 3 ) 1lnh hinh trongqui khrl .

, .@ : t6tDi&;'? <, /{z riE1t1


ftdli

JJ(

Lt]

@ ts # t:;Elr,< . ftkt:nytrn*

1-g t,'* L /:" Doc6 tai npnnnxe buft tldnch{m

L/:" T6iddnrnuonhscnenbi thCygi{o miing

2 ) Miu cAuc6 f chi ( sElirmgi dry , dat hing , mdi , yu cdu) khongduocsirdung trong phAnsau
s a u c i r a c d u . K hpih d n s a u c i a c a d l i d d n g t l y c h i , d a n g c i u v(d i k h O n g s r i d u n g d t t o c t h a y
viLod6 li;!' 6 sdrro.
c sri dr,rng

@ ftf3t,''if/'B.

&ffif:fi4a/3u''T(/j tr,''. R{t nguy hiCmndn kh6ng duqc sd viro


m{y

fr/r< <. {#tfrl:f;46t',11(fj$1r.

Trongm{u-inu;iy , piii'r thf r{hrtvi phin thr?2 crlacnuphii diEnra kd tidpnhaulintuc.


vi phdnthr??xiy ra saud6 .
Trongt&khfc , phCnthrinhiicia ciu xiy ratrutirc
3)

, .@ .b u+:AatararJ*f irb. + n i|eii$


urlliLlj/r I *t'{,"
Ngiy mai c6 hQinghinenh6m nayphii chuiinbi

&>Lt:AiEh;h.>a , 4 E #'|ffiLlttltLltrrD **.ul'"

2 [TEl
Trg tir t

banhoctiongbhinhychi d6ngvii trb tro tUchi nguynnhin . Danhtit st dgngtrong

trudnghooniy lir nhftngdanhtt vhiQntugngtu nhin,sqcd ba'tngd, chinghannhu +tl. ro#.


. Vdi miu cirud phdnl. rlirngtrudc, trongciu trricnirynhfrngbiiiuhienc6 j thrtckh6ng
k+

1E

duocdr)ng.

p -$e-e.rzr,lrijii*r,* Ut. Dod6n-e


di,ttoi nhidnbidd
@ t6fi,r+ rta{ 4,* L/:. Dobeninn
t6iddnghirim.
x ffift{'&, Ltc*|tttft4tLrTf"
Dongtir V
Tinh tir du6i t,r
Tinh ti durti /t
Danhtfr N

Thd thuorg
b6 H thcm -/t

O(.

viro

cidngnhu -d'rj

b a n d i h o c t r ' o n g bgi i, - r D ' . . "


c r i n g c hni g u y n n h d n v i l df o . - r J r b
nhnh
manh mdr cdchchrlquanvd
nguidnnhdnhoic ly do hon
,cdn _@( dinti m6t cdchkhrichquan
vd ddi tuongn6i hay nhrng
,
mdiquanh{ rons mot machvdn
*;;;.'r;lu"e
_o<
ci,ie
ngudin6i rrinhbtryquandidm
"0,
cia minhmiimm6nghcm kh6ng,u",n0,
,
manh
cho
r,r"
ng'di
nghe' vi thuongduo.csudung
"u*
dd neujlenry do m6t ciichnhe
nhing , d chapnhdn , hay dd h6i
xin
phdphay din-edd trinh bly giii
thichrnqtvtn d nio dav .

F AFsrrar, b /3r,rd;1.., *.F-1FE


L < v,,titi $ *..t /uz),^

TOi kh6ng hidu tidngNhlt nn


llm on c6 thd n6i tidngAnh augrc
ttrong

@l h'*araaiqr-e.Jcftrr*?LL*f"

T6i c6 chuyin nnxin ph6pduocvd

oal

trrrdc.
n6i nh9nhing,n6khdngd'oc
s&drlngtrongcdccaum.nhrenhhaycdm
dbrin.
l*aiif"h \rt\6,
.r{ft
qt
JErtv
fffffi{:fif 6 t"
Cdmduo.c
sdvis rniiyvi rit nguyhidm.
x

ftttv.oT. #ffit: fri,6rr.

chri f : o (' dugc sri dung vdi


thd th6ng thuimg nhrrd tren .
Tuy nhi.n nguli ta c6 thd dr)ng
n6
Trongnhing cdch n<iilich su
hon , trongcdcciu lich su
@ h*rltAD
*.uaT.
Jdftl:fttL L*f"
T 6 i c 6 v i cn nx i n p h i p d r r _ o
v c. ct r u d c .

( = H$n: &>6 0)T. krEt:y<tl


L * f)

4 [-itFEl
*1t,

c<5
ngh]ali trongkhi . trndudn-e
dh. N6 di cilngddngtirthctt didnhay
danhrrr+d)

@ * tt * 5 it+ t *i*.rt,a.<.,
Thilt ra tr.ongl0c dCnddyc6

r z /iftir.( L * a t: A,-c"f
.

rai nannnxe buytdd bi chim

@ =i y >a-#HrHt$l,ie<
/*e * L/:"

Dang trong hlc chayMararon


, tdi cim rhdymci

24

Tinh tir bidu thi tim trane tinh cim


il(

'.. Bu6n
H ur

Vui mimg

L v. Daut<t'ti
?',H

hrnh phic

r..TA

U1,9FP\
,?il'i
*'
)!
\i)

\"!,1',

"--id!
ffifiu '' Hay, thrivi

yii.91'1-r,' xduhd

F I

t*d'Ll'nh6

mudn

|-fc19tb
Gi{t

)'>1.9 d-6
thichdUngubira

minh , nqac

t - \!'! r-( ) \ ;-'$',,


r" / {

a-T-'--.- -.---'!.N
I

Lffi
Wl1
"'lli'ei
-,.t':':'tf{:9#
1
jt
ILqnI
ffir'tWlt
.f

rl

--.-....1

6
t*fc ' 'o.,
;rr.rr.ra
t cII l'e
|I
::.:',.,-1
"
:,
-*^,
chiu
khi
kh6
Phii I Hdi hgp , ctrng
I
ch& dgi

iigJ

,l thing lllr6'r-;l

I
"-'--"'fE<

rtr"rtcr'fa
.,

t-o ting

I r'

b<7'b

j::
T:tt|i1t':1,
Mgi aieu gi da'y

,-f,1- --'l--i Cr{-t ) /*r

Bni40
Dongtu

Ceunghivdn .l

,.'t'he'thutmg

TinhtUtludi lir l
I

lrr -

Tinh tr! du6i /l

'Ihd

Danh tir

bii r

thuong

hoi v6i thd nghi v{fridrrocdirngnhu mdt phdnctiac0urrongcdu nghi vfinlooi niy .
:'

-f 6F: ;,lh< < /i 5 v';


lqtJfFrB+t:g[#
o n-,Loz
Anh tru xem chuyrrbayJLl07 ddnlfc rri-y gid

\L\i,F6L(1.*-i-.
@ ffl6oiini','r*iElrrL
T6i dangn6i chuynvd tidn mtng drimcudi khdngbidtcrii gi thi duo.cnhi ?

Anh c6 nhdldnddutingip nhauli hic nio kh6ng?

Thi thung

DQngtr!
Tinh tirduoi Lt

ntt)n\-

Tinh tir du0i it

Thi thuong

Danhtir

86 /J

r:'SH{aa' E) fi,.i6fi* rd#a ( r t r,.'.


Anh tri ldi tOic6pdn dubudi ticcu6'inim hay kh6ngtrudcngly 20 nhd .
:
T6i kh6ngbit cAu\chuyn
dd lArh0thay khdngn&a
t.:
t.:
ti

Anh th&kidmtru xemc6 l6i gi kh6ng.

rong.vi du.6, kh6n-e


dirngfflEt'rib6r.t

? i, mirdr:ngFali&t,'.rillt,.r'U i D' vi ngudi

:ndimudnkidm tra lai xem ding li kh6ngc6 l6i haychu:r


.

l:

t.
I

tnthi( + 4*

I
!-

'Lori ciu nirydi,in tri hinh d6ngduoclirmrhir.

t-

O 7'i--tr+L<;i*-{-"

Tdi thu nghi lai m6t lin nta

@ #grr' r,rill*a F-(4/:r,'(f.

T6i mudnth&nhin trf i de'ttit v[ tru

C I : o A rF 'ztl tt'(4 (

L l .\t \<t- fr ' "

T6i mic thri crii qudnnly duoc khdng?

t,t chuynthirnh '-'+ - 5


Bing crich ddi ihf L' cuoi cta rinh tir dudi Lt thinh {,

4 .

'

Tinh tirdurii l,\ bi

brn c6 thd chuydnddi rinht&

rhinh danhtU .

+1" ' - + iF8


E J , F u ' --' E *
Ftn.
( t"*f' "
i l *g , +t(i n tl S i '*oT
@ r L :o 5
Bqrrc6 bidr lim thd nio do dQcaociranii kh6ng?

@ f f i L t,'t*i o F *t* 3 .9 1 l mtf"


Chiudii cta thi6c cduli 39ll m '
Kh6ngbieiHansudtrubnghocnhuthdnionhi?
dirngdd h6i ceuh6i m$rngudinghekhdngchic chirnvd cfiu t|i
L .t ) i.. loiriciu niryduo,,c
nghec6 thdchic chrintri ldi ' Trongtrubnghoo
lbi , hry nd c[ng duo.cdtng dd h6i cauhoimL.Ereudi
E.
-(

/\)/xlt+&tl'i<LI

ii!"

niy , dny li,rcich n6i r$t lich srrvir t nhi '

':

a-l

Di6ntich
*)t-U>*l-t-t
*fi

I -

*f,*s

Chiudii

cmvugng

I- tv

;14vu6n8

/*Ftv

Kmvu6n-s

iYIl*F/Ll
-Z'>7t)1F*1
j*Frv
--nIl*

tA{C,t. 6f_A
tby>ft-btv

Th.tich_ r_a. *
Cmkhdi

frirt-bn

milimet
c

t-tv1

Km

.Eei

. Ning

--lt ,f=,
\ ) /, /A

mg

Ml khdi

+' n -t l, /r J ' = t ,
,/^l

cmkh6i

tan

1+2-3X q + 6
il < 7t,tt6 tt6

ftfr.

i.

lJ (.( =-7L7

t
/
\-,,/
14 , r...
15 (IL.)

\_-..--.\*__/

<.t-1t4.. .

,Hffi

ftt

H'#'
r,{tr;*
u,in

kg

| ..'

\ y I'u

/:f

*-L

Mkhdi

i lt) y Ftu
:'/- ->-

""'"'""'"'''_

iiirii

1 L

,/\
t

'!H

?,#J

L r ! (

wfi

'(ff;l

eAucho vi

Tron-ebii 7 vir ?4 ban di hoc mAucdu cho vi nhin m6t vAtgi d6 vi hinh dQnglirm cho ri d6 hay
dudc ai lim cho diu gi d6.Trongbiriniy, bansEhoc mduclu cho vir nhln vlt hay hirnhd6ngvi
nh&ngmlu ciu niy sEthChi0nmdi quanh gita ngudicho vi ngudinh{n .

1)

NlIIN2

Q'*

Khi nguli nh{n li ngu}i c6 cdp blc xd hQitha'phon hoic phfa nhdnli'd6ng vit hay thuc vdt , thi
n g u dn
i h n n l i L n g t rtdhii n n d i n - e& r l f * : f

n g u A ti a c 6 t h d d i r n g d 6 n g t itrD * f . T u y n h i n k h i

vin hon.

f1 {t,8 .+t:i i R +A tD

@ fJ.tJt{:i

( &:{ f* Lf:) .

Tdichocont6ikeo
Tdichoch6ddin

5 A+ I * Ltl"

DQngtir 3 L-tlf

Chd i

*Ltt

c6 thd duocdirngkhi ngudinhin mudnbiy t6 y tdn kinh cria minh

*f

ddi vdi ngubinhin .

2,)

N 1 lr N2 *V.l:E*

Khi ngudin6i ohin mbt vetgi tit ngrrdic6 dia vi xi hQicaohonminh , anhta phii dtrngd6ngril
t.fl*

*f
)

.
t h a yc h ot 6 L \ * f
f/.lJ*l3(ili j,]Etr,. t'flS

* Lt"

ToidEduoctruongphbngchoqui .

irtc Ll:lN t( li3 v'*i

3)

i i d 6 t h i n g u b in 6 ip h i i d i r n g ( t ' t u ' *
K h i n g u b ic 6 d i a v i n [ h Q i c a o h s n c h o n g u dni6 im O c d g
thaycho ( ll,*f

gflE rl i? ttLl:*;*Et

( fl * t,',* f
O

H]E/ltFliti

( lj * r,'* L fc"

TniongphbngdEcho t6i quir .

cfing dugrcdtng khi ngudi nhanli thhnhvic,ncrla6ia dinh nguli n6i .


l:Ez- < t'3 t,'* Ll:"

Truongph6ngdd cho congrii toi qui .

/lSV'*f
Y A n hd O n q . c hvoi r + h a n t D * f , ! , . t f l 3 * f , <
rinh dQngchovi nh{n. Vi du trongnh0ngtruonghopdudiday
2.

d u o .dc i r n g . dd{ i E nt i
.,

,.:

1',\

@
Tdi di lirmrchscontrai t6i mQtchidctirubaygidy .

@ t>f: LtitAffFt:iir.(?ie(t9

* L/:.

T6i cho ch6 di dao

D* Lt: (brf * L/:).


@ t>tzLltiHatrFEaR<+
Chrif

T6i xem bni gitip con g{i t6i G i d n g n h u- ( & ) l f * f


, t a n b a h o c t r o n g b2i ia , - ( 3 L t r J = f

c 6 t h i id d h i e n

tuong ban li ngudi cao ngro , nn ban kh6n,unndirngmiu ciu niy cho nhing ngudi c6 dia vi xa
h6i caolion minh .

+)

--'i

2)_@
@ tzt L,rgtrEt.+ffirfdie(,Le L(r, rf;/3ig
* L/:"
_ToiduVc

3)^@

rruon_e
phdngchrtal6i crlarhuchot6i
.

@ "r[E')4 *,c"ttttrt L t:ps# t


#.i<< tj 3 r,,,
* L i--.
vo cria trulng phing dqy cho
toi v tri dao

@ S{rFrtttzf:
Ul:]ffitr;X.:( < tJ8r,\* Lt.
Trucrngph0ngdd tii3nr6i ra gn

@ $ E + t t * r rL: o 4 v r r - F t t r L ' ( ( 1 3 E r , , *
Lt.
Trtror*ephdngdi chtia biio crio
cho t6i .

3.
tuy nhi0n n6 vAn kh6ng lich

bing

Trg tir lI

c6 nghiali , v6i nhu iu clch


li , nhu li , .:tim

@ E + 3/,ri*#rF
a+;nv\t;.:or5filt<'r:* u.'*ur..
Anh Tanakad6clio ring t6i c{i dia
niy-,1!gqul mrmgd6mcu6i
-"' .
@ *:/: LttJtirfifir:lro)*;XaliutGr.;
;."
T6i muacon bripb nAylirm
qu! du li"h Hokkaido

44

su

)ilTL/:"

lFrf,urffi*{Fo E+F6
ir*f: 0)Tf#* r**t sl E Tt*
"

Bdi 42
Miiu cnu nirynuln lj do

B/if]Ettr->l:Dt:fiia

o
)
@

u(r,,,*f.
-d:"
1l& Lat:p>t: A{# , *
W,Ro>t:tJt:.. fr##.>({, r*-d-.

T6itlangrielkiemtidnddxiy nhir
T6i muongxe 6t6ddchuydnnhi
T6i.chay
hingsring
chokhoi

@ *.l?at:d>t: i l:t&T * ,f,.


T6ixdynhi chogiadinh
Danhtft ot:&>t: c'ng duocdirngvdin-lhiu
r.i,choroiichcia danhtii nhtrtrongvi dq
@
chd t r -t j (:'banddhoctronguiij:e
,crngduo.c
srrdung
dc n6irf 0",;;" dich. -r ) {:
duo'csridungd
vd
6 in g t i r : pjhc ih i . c b n r - l : & f t i
d ' o c s i r d u n g vd66i n g t t f c h i . S 0 s 6 n h h av ii
du dLr6idiy .
@

AhoEtfrltD(;,

a'sn'tft<

Ff+ L(r.*-r-,
6 r i r:q?s L(r,'**J-"

T 6 it i d rk i mt i nd d m u ac & ah i n g

roi tieir<icm
,t;;;;;;r,
muacirahing.
vf du O c6 .i ring m6tngudicd dinh
lirm
m6t vicd6 li ,nro
1i
nengu, u* n,*. tidnac olat
",lo
d u o c m g c d i c h d 6 ' c d ndvrft @ c o n l h i a l i d o i
tuo.ng.cilaanhraletrangthr{iditicnc6thclimua
criahing vi anhra kidmticn dd c6 thddua
anhta tidngdndth trangth{i d6 . N6i chungv,
nghia
kh6ngkhdcnhaunhiul6m.
Chn]2DQngt&ta*$vtac6tinhichi(vidu6)v&acd'fnhphiychf(vidu?).

@ #E'tt:b at=e>lZ,l*t+tfrhlfi
L<r,.*f. T6ir,q.ru.,ai,,o,hinr,
rua,
ru
@ E+FBr{r+i:/r6tbt:. frEfutaL(r,,*-d-"
He.r'"s;y;;rrsc
actiehe
Me,t
cria
r6igi6i ltn;

2.

Nhrrbrn dn hocd bli rg . D6n-ctt thdtir


didndi v6i o c6 rhdst dungnhu
m6rdanhtir . Dong tU
t h d t i d i t i n . d vi 6 i r / ) i : v r \ d a r r h t i r dv id i - r : - c ; \ h d d i r n g d u . o c v d i
-?/,),1.,r,,.
nhtngr&sauirhu
':/v t) f: ,P (
,
l: t: o. 1ttr,67Jil/t,h,6 , etc, vi c6 rhd
n6i ln muc diih hay lf do criad6i tugng
tron,gciu

: o t t g 4 ttl E

tE J6 4 ,i l frv.,* i- " c6ikioniydungddcdthoa


@ :ahtt/wct'-*
< (. fft?Tt:txf,Jrt. criicap
nevro, n6ndemdidurich161tin
@ g;668Affi'.{ 6o,ra$7671r7'i,,,* L/:" Toidi
marth}igianddtras6dinthoai
chri f : c6 nhirng
ciichikhric
ddrr'inh
birylf do. Du6id:iyli m6rsdcdchi"n ou, ,, ool;;
;,
bieithem.

.
\
I I J DQn_c
tirrhei -.f
I t:

tj * *.n-,/,**+

Drrrhtir

/Et y)*.f

?rtrF.-ff".t.ltt:?TA*-d-. T6idi dchKobeddxem


rhuyn
F,S.,--i*irsofttfi{:_** L/:" ToidirNhct
d.hgckinht1
t2l D6n-rtirthdtirdidn
. n u p hiic h i ) J i l : . * t C r u " O y . n i l
]ttoli
D d n gr i rr t r dt u ' + / d ! J
'9 t* t rifi(
r i (:. trr&<iti L ii-'
T6i girichuvdn
phdtnhanhddchodhnhanh
CD :E:*r/rl '.i i i:. I +-L * rl-.
Toigrritaiddkh6iquen
@
(9

1
:

t3J

D6ngtt thdrftdidn
1
I
Danhril tr)
r'E>!:-' -('Ceu cdf chQ
J
@ it+l:
6 l : o o , . . . o . t r J : f i M gLf*i - f - " T 6 i h o c h e i m i n h d d v i o d u o , c d a i h o c
@ &tffio/:att:. glH&t (.*,1,.4.<g_q-o
T6iin nhidurauchokhoe
i
.

D d n g r l t h d r & d i i n O- , ' ' - {,,-v.r.


# r . r +ya,/&.1:fr.tt*:f
,4Hffltfi.i,g
t
[
D a n h ti r
l
tl
i
v,v,r
"+,tl&fr
lict_,tU,9Tf
_ , :
J
i
L

t4l

*f

,
I

@
@
l

Ltr, rurr[Il

lJ.l

Khi themvio ding sautir chi sd ruong tro rir


rt nurdnrircmg
,
ttrapnhalmi ngudin6i dg dodnlr
cdnthit

@ E A-ert. {#r9itt'f 4a{: ?00


aF(@D *f;

c0ng
vvrr6 phii
lvrr 2@
zw
van
villl ycn
y0n '.
Pr'4r tdn

r. |-E-]',',;;-EJ
ro tur.rngbl
--

.-:f-------:-i

Khi thnr
hnrviro dirn-c
dirngislu
islr rri chi sd luorg
leu.

Ddrdchr?c
ddmcu6i6 Mat it ra

. h.oril 6 nghiall nguli n6i cho ring nhu thd tn hiri

rt.Sf,fl
L/t,rt,v)* Li:. Di diddn
gathiphiitdn
.mai
r r s . vdh
vrr 2
4 ttiehg
ts|l5
3::::la_ol:2
"9
2l i btr&a ,;'ai 3000D'Flir g'F/J.L("f
i'. Ddxiy nhirmtrtdnddn300van.yn

d?

4L

D d d tn g v i n phdngvi dung cu

Sifffi'''o.;ER

IrSb . F1D5

Fdl- 6 oip

KCp , Chim tai

.F:\:.*

E}
r:1sto

't

.i

,'.-..

ir-:

,t) yl

EJ6 Cir
'\

'.7

(':t' 1 t t

6c.rr )

,.ril

j'tt

. .. 4 . "

ifi

tt.,?'

(ff L E":,t

Dfn

tlf

(.&

5 Got

7z4tvt6
\

'-'--

r - . * [/ |
f: ,;r.l | ..:,

F I LE

"---'' J"'

s7-/

P$gi{iri

g dinh rong

lJt

Grin

lai , chin lai

L" .,:\sr
"ur '\

fi vV*z
{i5

,rg h 6

Ggt britchi

Xori

*irHta
.Iinhls{q -

. ( tlV

H*il</frt6

.rc.I

IirlniF.l+.:
,,f;:i3fi1
t:/t

T ,A {

tirtth.

i d a . & r t a. 6 a

Dinh, d.6pg-- - - -keB.-_u-e- -. sa(_. -

.t1/,

+r'

a = v )
Cua

ftat2

--41

bd)3 L

Bei43

Trdnggidng
Miu din tii suy doiin suy
,
nghi cla

bankhi nhin m6r v6t gi d6 .suy


do{n d6 d'o.c xay dung tren
hinhd4ngcia vir , n-e
udi , haym6trrangthdi..

1) F-EFffi-E

rB

Khi ngudin6i mudnsuy.do6n


ddntrangthriicriasq kign, hienr'grrg
anhta rhudmg
dtng the.nty dd
didntd f criaminh. Cdc'tt t,'t
t;6. 6 ? f <,. lfr,;1,6 th'ong
duqcdi kdmvdi m.u c*u nly
dd n6i vd thdigiankhi ngudin6i
nghivdmdrsukin, hayrrairg
thdisxiy ra ,
O 4l: 1,g1ri$ g + i Tf
Ffinhnhrrrrdisdpmuacdi( rii c6 thd
"
m'a ngaytai

@ 2+ >/--ttitr.<trqt i rt. fi:,:ffiJhdrrdi

@ L )f(.-iIar&*t;r-t.
@ :tul'6*</rqz):('?"

Horanh*"n,"nrnorrpndrdi
Tnbaygilthitrlis6tanh

Miu niy c6 nghia ri ruy mQrdidu


gi dey vdnchuaduoc xiic nhrn
ri srrthat nhmg n6 duglcphiin do6n
ti hinh dang bn ngoii crian6

@ :e*$Hlt$?iT.t.
M6nanniyrrongc6vdcayddy
.
@ 'tekftHf fi fS Z i ("-t-" c6 f,yc<5
minhday
"u-,nun,
@ :ct2ffi6kt*er a.-l-.
eii br\nniyrr6ng
c6vi chric
ctrinday.
chd'y': Khi ban

mu6hdinni trqngthditinhcim cria


iq, n, ou ,.tinhtt rhdhiQntinhci.imnhrr (i
*r,Lu'. h..ttLv'. d$Lr,\....)rhuongduo.csridungvoi
^_t i("f
. B & iv i b q n c hci 6 t h d s u y
dodnngubiiy cim nhCn
nhuthdnio mi thdi.
@ i 7-*ttt
inLt
) . r t - " A n hM i l t e r t r 6 n g c 6 v 6 h a n h p h r i c n h i .
2,
t\

lqi .

'v ('Form

**f

c6 nghia
r i d i d c nm d r n dni i o d 6 , h a yr i m
m6tdidu
g i d 6 ; v l q u a yt r g

4tt

) bxct.'!A=tufia(**f.

T6i muathu6t li rdi quaylai

r:
r.f
a
4
,.
E J e

,<-\

trl l?ll

*Jtl
f,{:,

vw/

l*'

<=-----/t.a- -r
(
./rt
\,' \,/

tr::

'

dvidr;9 hinh dQng(t) di ddnnoi ho bdnthucic


rd , (2)muathudcri ad6, (3) quayrai noi mI anhra
di xua'tphrit
N o i k h i n - e u dt a
i d i h a y l i m d i d u g i d 6 d u o . c b i e i ubt h
a in g t r o r t
b i c u t h ib i n g r r g t i l r r b

r.c6tru&ngh*ngoni leduo..
k h i m 6 r v t t g i d 6 d u o . c dci h u y d n t i r n sni l o d 6 , v i s u d i c h u y d n b i n t h d n

nd chinh li muc dich crlahAnhd6ngdo con nguditaora


.

Iq-D i.;;*-'H'fLoaH'<**j-"
E ffih,b = y/tB-o(**f"

r,.

"-,1",,.n'fr:(**f
Thg ( criad-6ngtt','**-c-

Tditasiuthimuasfia( rdiquaylqi)
(Ldy cictrongbdp*aay
)

-ra .la,,j .!:ii,c.i,


\:r,$i,.,,
d,

d ' o c d i r n g t r u d ct * f

trongmlunly;-c6nghialididcnmQrnoi
nio d6 rdi quay trd tai . N6 dugrcs&dungkhi bnn khdng
lim 16hinh d6ngcia banrhuc hin.tainoi
mi bansEdi .

- @ &"ift"Ai^?T.j(**fo Toirabuu
din(rdivd)
3) Hr'Jtt**f
ThE (

crlad6ngtir ('r'rt * f duocsirdungtruoc * *f, c6 nghTa


ri di ra ngoii r6i quaylai .
n6 duocsirdungkhi bankh6ngrtrrn16noimr bans6di hayhinh
dt6ng
mi bqnllimtai noi dd .
@ b t.> L.'HrIlt(*gf.
T 6 i r an g o i i r n ocrh t i(t r d iv d)
'
:

'

Tinh crich v:\ tin.h nh,,r

44

BAi44

--l-3'*f

c6 nghia'li qud' Thuangduocdirn-q


dd ndi ve

O b^.fs#am+f
3 * L/:"
-lt**f
@ :(D-E-t
B"*f.
^-f

S* f

trangthriiqurim*c d6 binh rhudng

Tdiquadl u6hg
quiinhi,u
c{i dotenniyqu:ito.

dtro.
c ph'n loai vlo d6ngtir nhdmII , bdi vny
ciichchiacrlan6 nhusau o)ht

o)J*t-3" (/tr,.). a>J*ft_ .

@ j*ifo *'u&irrffiHfe-(. iifiia,r.L 1.3<rar,(f.

t 5,

., .!,.;

OtOgdn day didu khiCnd qu{ nen kii xe


,
kh6ngrhd vi nta .

L.'< 6 f g (" *r. fr4f

Ab t, {6tl#u,Tf

I" chodr)thichthdniodi nra,nhung


n.u

. udng qud nhiu , thi sEkh6ng16rcho sri.ckho dau .

1 ) Miu niy dirngdddintrim,fcaOktr6ae


f<frjlim

@ J a t <y r y$ :,H v,tfr,.T f"


@ H:{tt6f

t:1 r,.,a.L

m6rhirnhd6ngnio d6

Mr iytinh
niydsr idung
Tokyo
thikh6sdne

'2 Miu cdu


)
niy cdn dDngdd didn ti mth d6 kh6 d trong
rinh ;hat crlam6t vat , hay trangrh{i cira
ngudi .

@ frv''rr9r*ifir,t-+-r,.,r-f.
riorringnhyd6bdn
@ ffio a *l#iiEtht'#*r ( u.,11,"
;u,;;;;,'dd phoikh6kh6.
chri y ^-tfu'
"r",
vi ..*,(:<r,r c6 chfc nrlng
gi6ngnh'tinh
r,r
rir du6i

gidn-e
nhutinhtUduOit,'

vi cdchs&dungc[ng

O :o #'rt&#\xn6r. fia++< trv)


*.t !..
Thu6t niy n'uchodrrdngvio rhi drl
sE udne

@ =a3 y7l*#t*rt;<.<
(. #E<"l_r.
Cdi cdc niy kh6 vd nnding rit:an toirn
.
J.

Bqndd hgc - ( '/^-r:rc g *f tron! bri 19cri y


dinri m6rsuvir , trangthdi nirodd rrd ngn
m o rs l rv + rh a y T r a nrgh d i . k h r i c , c di n
<.1 _t:L*f,
n h u t r o nvgf d u l l , l 2 , l 3 n 6 ir a n gm Q r a i
d6 duastrvathiryrrangthditrd rhinhniorsuvirrhaytrrng
rhii khric.
< L *t"
@ &t)i*
cho roriehslen

to

z i- -z
f 'y F
'., >
t
7*.
t) tz

l. r * l. l y F

Udn r<ic

Xfibr ,d""1",6"

-Jn*

Chinhrdc , tia r6c-

^'7 /4

GQiddu

Xdyr6crhinhnp.
I Nhuomt6c

+ 6 ('\,\i',/l*&-)

Xri

tttJ 4 (N&--l

; I

t(/:-3

VJ,>{

) r

r.,^

Cqo( riu . mrr )


rEriqc,i

HIy cit caoqua tai


Hiy c:it bing vai
Hiy clit deh ldng miy th6i
Ciirm6r phanth6i
Ciit p iff.,o ,,h,r ^xr :-r-r, .

i
i

I
I

i
II

1I
I

I
I

F
F.
t,

ll
li
t.
f

til:
rl

l',
l'i

t,'

li

t,:
[.

Bei45

Ddng tri thd tir didn I

i
I

pQlg tir thii /l


DQngtir thd /tt,t

r.,\-adj
*L\
/r-uaj + /r
"-ltbu,lJ

L..
[ i$srti I

li mdu ciu ding dd n6i vitinhhudnggii dinh . V'cAusaun6 diin tri l}m th nio dd

d d i p h 6 v d in h f r n g t i n h h u 6 n g n h u v a y . ' , l i h v ' l Jd i s a u d 6 n g t i r , t f n h t t h o l c d a n h t t . V ' il f b l , '


t * l i d a n h t i r , n n d Q n g r i r , t i n h t i l d u 0!i' , / l

v i r d a n h t i r d u o . c k d t rvr d i n 6 d u o c c o in h u v d d d

md tri danhtri .
. i . . \

l l l . " :

i#* u< <r:er,,.


o #;*r:rar:e*r/iL'Ee{t.
Trong trubng hgp kh6ng ddnkip hQi nghi thi hdy liOnlac

@ n*rot:H*r.r:gel*.H'# t: *l.*ii /-"


h6i trudng
Trong trubng hop ddn muQnsEkhdng viLodr.rorc
r,r il

t115

7 7 , ^ d)#+rr#r,'BAlt.

L' r L /: t: Rv.Tf i'"

Trongtrrrbnghgpmdy Fax hdng, thi phii lim thd niro?

ip,iirti,F/rgialt. 1{'a,,tcE.<<fl3r,\o

Trong trubng hgp cdn hod don thi hdy n6i vdi ngudi quin lf .

O 4+dt#o$:B

. z v.<- t -A{fi*?A!\(.Td L\o

Trong tlrbng hgp c6 horihoan, hay dQngdft , thi dungdirng thangmriy .

2.

Dongtil

l- dEnguyen

v\.ad.i+r,\ t

rr-adj+/r I uar:

N o)

t o>tl, -

[ tte* rt

D t: di saudQngrir , tinh ti vi danhtir . Thd nly drrocsrrdungv6i Dli


.,O{i

vdi ciiccdchding nhu tren.

go
' i n g d g ii
d u o . c s u d u - n g kch6i c { i d u o . c m i f i i & d i d u k i { n h a .i r i y r a n g r r o . c v d i n h f r n gm

diu kiQnthr'rnhdt .

Hfa rtii nhrrngc6 a'ykh6ng ddn.

-*t /u.
O 4 F'* E[EE/.rD t:,'iflr'r',lJtJhll lt \
H6m nay li chu,rihatnhungvin phriilim vic
Trong vi du 6 ngudi n6i mong ring ngudicon grii s6d0h b&ivi c6 ta di hrlasElirm ditu d6 . BAi uf,y
anhta ciim thalythdt voirgkhi c6 ny khdngddn . Trongvi du ? , cht nhit h ngly nghi . nhungngudi
n6i vin phii lim vic b8i viy anhra cim th{y bRtmin . Diu kin thf 2 thrdng diEnti tim trangthdt
vgn-e, khdrrgthoii mrii
Ch( ! : Kh6cnhuugifa -d)[l

vir -ftl-{

[ :

@ btuar;!ir*f1,1r0,,srri,.,Tf,
phdngcria
tOirh)chdrnhrrngrdt dep

@ aurlffialpE.(6rtr,tt*f"
chodirrrdimuat6iv5ndi ra
ngoli
-/i vi ..-(
6 trongvi du g,9khong,
thdthaythdb.
ddnhgidkhricnhaudi-cr)ng
nhau,.rri,u" u,*,;;;"t
gi duo.
c miu tri d ciu didr.

(x&.,.,or:)
r , r z i E - r : r . c -. ^
(xffia:p45^o-,
-ali

Bdi vi tron! vf du 8 hai


,
cdu

,;f:.J;.l,;fi'il.:j::";;li
.-6i;
nh*ng
*,."r,r;'"!"?X":',,i'r
""i;ffia
@ fiita ur.or:.&"iu<*hz,-ti.o;,"

'
(xf,t**L* Ltrr)
saoiai *nur*-orn'
(xf{F*
-r)lr' trongvidu
L(6)
t0tthongthdthayttie
bing -zJi hay ^-(6.
vi ciu dicukienthri2
chi trfch,trdchm6c.
ndir.n srr
Anh dd hd,alAd{n nhrrngtei

\ * )
"/=)

:
I

:.i

{4

.(.ru.t i

lf b t,'

#H0DFA: Trudnehopkhdncdp.
rlr\r.

( l ) t t * a&E
r )

Trongrrulnghgpc6 d6ngdi't

i#trl,XEi chudnbi truocii ccnrhicr


oungddddaactrongnhi bi itd
O *AArld*r,r'Jv \ tr i t; U(*' (
g. tg';ll**aiHia ' xa^ir?'i(f"'<
chucnbi binhcr?u
hoi , tichtri nu6c
,@=,9*,H#*tr'{f U * Ah.*L(ft
< Ctrudn
bitriidemrangoiritdckhdnca-p
'llm
tr6chf iintdttrongvr)ng
@ W&CeF#*Ffi*&="SU<tc <

@ *:'*:tr'iiHXit ut 4:H+olHl6#*no<*<
Chudn bi q{c noi li0n lgq trong trubnghgp khdnc{p , nhu ngubi trong gia dinh , ngudi
,

than,b4nb| .

Lr&6 Nduc6dQng
dr'txiyra

#jfu'dltft*

2)

Jr=a;-t6f-

f|f+<

@,'F*&t<,

Mdc&a
timdubng
fu'ria>.fud
rango?ri

@ t*r<+r*r}f;
'f -J*d )T l :b
@
3)

fo'*atffig.:t

Tittdtcic{c ngudntua

t rr u ' Kh6ngduo,c
vdivingnhiyngayrangoii
gcmbin
{6
chuixu6ng
a NdudQngd{tdung
lai

@ itrtt,''Fl#Am< tijHrr.. #lffitr; fi#r.EHl Nghethongtinchinhx6c


( Ctrrly nrii ld , sgtddtdd , s6ngthCn)
4)

#*tagaH.

Trongtrubnghoosot6h,

, &'a[r-r. ilif#t,.,<.
Q) n4.f,*

phaidibQ,
khong
duo.c
dir..g
xe

trongtrutmghcoc6 bdo

O li#f*#ia*<
O ,diof{i u>HW
@ .r rtq)*fdofrit
@ , ;li. *lH'A'ffo#i#

Nghcthdngtinvdthditidt
J{ifo",traxuns
quanh
nh}.
q,i;uipinchoradio
chudn
binu6c,
thrcenldckhdn
cdp.

4_*,4_s_
.\'-*/

6t

Bni46

t,7

Ttr l : 6 cd nghiabrn
ddu crian6 li
:"rr*:"=:-n

noi . NhLrng
n6 cringduocdtng dii chi
trangthrii nhai thdi .
hqc tron-strong biri niv duoc
ating dd nhri'nmanhmor
dic'mrrong sudrthbi gian
xiy

l)
Mjlu cdu niy din d ngubi
n6i chud.n
bi bit ddu lim

d'6' 16-ri H,,rfi,a,;


O 6:ttl"ttL

ift*g

;;";;;::;jH::,]iJ*-duoc
11-0,"

=*,.|l. l,f _ ;l:,:U^u


'

m6r

Dd dn cornchua?

& :6<f"

chua;
bay
gidt6irndi
bit:ddu
an

HOingh!dnbdrda'uchra?
ar - \2 "t .o+ _ L h u a , b e Y g i b m d i b d t d d u .

' L\L'i.
4/.b!6*6l.-

H-

@ a.iri*ia;litiiilt,r.t,,r
* ur. l,^

Dd bidtnguyEnnhanraisao
h6ngchua?
Chua,bdygidoangtim.

. - . u\u\i.
+ F H ^ { ( l , , l, b: , 5 ( " f "

3)

drng
vdi}L

Mdu cdu ni,y din ti rqng


rhriingudind,i.vrlamdi
ki rhfc mA,h]^,, rA__ nio
_!- da'y
i^.
, hayhinhddng
diy di durochoin thinh
rdi .

rhulngduoc
drng.0.*.0. ,,iij}lrinJr

.i\ e.a
r .. . .
'@
Eizs'{-'{tr,.'*T""

. . . e>.
r=r:AJ#:r&:zJ(.f"
ffiffiT"#khong?
* t - t - '<-,
0)&:,6t:r,.Ar, L Llr*ifl,"

Chdcb0ygidvin &chdthang
mdydiy
O f=.>f2gts771i,t/: l:4(f"
X eb u l rv } m d id i k h d i
C h rji: ^ - t : 4 ( f
ti rr

@ il L tr L m+tla|

l1;l;:;;';;;rrdtrne

ttons
ril nhidu
ce-u
trdc' Nhinvidu6

Alo, t6i li Trnakadiy a


, biy.gidc6thd,n<ii
chuydnduockhdngq
.f4*t

"

2.

/u, +rt,,

#l'tt6L:1T.l."Xinl6i,tois6pphiidiran-solirdi.

[ffi:::il*J1mtr]'::

*,,mdixdv
raN6cdn
bidu
hien
din
ti timrran-e

ngudi ndi cim rhiy luynri6c


mdr khodn-e
rh&i.qi
kei thdc .

mdu
cdu
; ;' ;";'- ; :;:JHJ::":::::::-,t"::
thdinti thdigiansau
::i,.
khi
hinh dQngduoc

S -: BEI{tL&,A^rfi{Jr.. q -e-t-"

@ *++t /wLftBio*ftr:A:f:r{i,g

L t i c n i y t 6vi i t a m ddi n c o m
xong.
."-i-^

Anh Kimura viraviro cdng ty niy+hr(fq,trudc


Chti i : -ltrt.,q <"f li loai ciu danhtir duocdirngvdi nhiduci'u trticnhrrvi du 9 du6i diy .
fol

: a i A-d fcrEH a l: {Jil. v1tso>l:, irli# l' li A' L !' tf


Vira mua c:ii Videonirytudntrudcthd mir bly gid dl h6ngr<ii.

DQngtir.thCtt dii
DQngtU thi tt,\
tzr-adj-* L'

"

rJf Tf.

/3-n63a/3
N /),
Ngudi n6i s& dung miu itu nirydd diAnti m6t didu gi unh ta cho lir chlicchiin . Bing st dung miu
ciu niry , ngudi n6i mudnnh6'nmanhunhta c6 chringcf dd chf'ngt6 didud6 lir chic chin .

@ 'it-8&tJAE*6(Lr
"' *6t*f-e f

)i'

Khdngbidt anhMiller c6 ddnkhong ?

v)!Lfift' b"
I" e F F 6 fr,\#,

Chic chin li sddnth6i . Hom quathr'yanh{y ggi diQnr6i mn '


Trong vi du l0 , chringcrl ngubin6i dirngd6 li hom guaanhta di goi dinthoairdi . Dua ren cd s&
-Cf"
-{tf
d6 ngubi n6i.phdndoin chic ch6nanhMiller sEddn bing crichs&dungm{u

'

5?

NeudneocgEr,chIKatakan:
Dd rin

ffichs
I nnit

t7,

rt
I

Fing
]h,np

lcne

Qudniio

|;,1,*
-*- -

J - , / U /

TspdC
/\4
Thithunkh6i z r - l .
2_ +._ Bdnhquy vdv
l
7'-" 7 - phom:ir
7-'1. .
i 86 vir

I
bor.
!ao

!L

iCng

'j'

ln zz

>

I v[ bal
| :/t, y :/

/1a-e

B{nh;t-

L " l ? .- N

b d n h-7'e v+

I Sponee
I
T--:-:-------____
G o ic h u -n c
lTno=
rchomit
z,if yi I
Spagheni
I

J KhA

BAi hdr cia


moi ngudi
7l,t)7
Studio
I tV'-,7
Truyn
tr em

Thing h
+_...-

7 /v)s,4 tr
Llm th6m

r+/L+*

.i,:/+

Caosu Ssn
= y

Kfnh

rt /v,
Card

t42
Opera

tsvg-t

Ngrdi nhiy J
'vE
ba [
|

.t

Cauh6i didura
a ./, -/v
Cu6cthi

leng lrrgrng
f v>+
+SAnbdr ; C h

Nhung
riogilC

v:.

Lhi-

I'rt'=

BQnh
thdnkinh
7 vtvF*
Di ftrs
t'Y 7
Gidyvdi day I z Daomdi t s y 2 Khorl trn V > t y F
Cii
qud-niio
ni a .

E"-,rt, g;n
= - L -Cafe

| lv/rv

-fvlelody-

Tia rongen

Xric xich Dtic

idns

Khdc
=-;-:-:--^7 t r. -),
Bntruydnnhirim
Phim
tn:yen
Thbi
khod bidu
I
7l >z
.r-j z
71 y >-<Stress( cing thins I
" I-Eqp xrrong I GidyAn
thdnkinh)
tov+*

,> lf ,,

tv*L- r)

iCng
i Lan

Nhgrhuq-

| '.I r 7'?

a.a .y y' M6n brinhi;*;-;-b o bdt i.;in


: 2>!t9; r r v./ 6 p l e p
i do mdctrongcrian&
L'*--z 7 6r r6y
*zoyl.
Qudngitingv6ycla nd

77212tu

Dtic

Benhrar
4 >zt- ytY-

N{u

--

\,

Bdi 47
tir thatthuonq+ t )

l.

l o l n g n en o r t a n g

Diry lir miu dtrngdd tluydn dat lai th6ngtin mh bandd tiOpnhantir nguiinkh{c trong d6 khongc6
quan iliiim hay ! kien gi criaban . khi ngu<inth6ngtin dttocduara dirocbitlu th.ibing -i: j 6 !
( theo . . . ) , ngu6nthdngtin niy duo.cdit d dliu ciu .
: tt Llti
O fx#ffir;r6&. bLtr** (ts6ai'(f"

Theo du bdo rhdi ridt ngiy mui trdi sEtld lflnh

1 t E L l t + L 4 o n * . - 2 ' > ^ i : { . E l . , ' c r , , t i:Tt ' t ,


: ! r .

@,

Ngh e 1 1 6ni g i ry rrn c h i Kl a l i r d I s orrgo P l rri p.


,z

-c-f"
@ r{ y",gltt ( L 3tr.r,'l;? )
Nghendidio Balirrl dep

Chrif : Mduniy khricvdmatf nghialanclu trrjcsovdi -Z


banhoctrongbhi43 . Sosdnhhaiciu dudidly .

) ("f

s&dungdd dicnti trangthdi

T l d i h i n hn h u s S p m u a
ffirrltlirJt aT+"
ffirlF+5 ? ) <'.f " Tdi nghen6itrdismua
Monin niy nhintrdngc6vngon
i (f.
@ : o*4gtirit'Lt
-ef. T6inghendim6ndnniy rl'tngon.
,@ :')Fl'Egltlil,' Ll,\t )
( b i d u h i e n c i a n g h e v ilna6i; i - l L t - : ( L ' * ' L l :
C h r l f: S r k1 h i r c n h a u g i *f it aa T l @
@

< t )'c'f.
@ i 7-d A.'ttbL|:H.H\,'I1
Nghen6i arrhMiller sEngirymai sdi Kyoro

@ :7-J

/ w t ; , t b L l : H # 1 3 ( :t 1rT, '(- : ( t ' * L r : "

Anh Mitler n6i ngirymai sEdi Kyoto


Trong vi dr; 9 ngudn th6ng tin li bin thin anh Miller , cbn trongvi du I ngudnthdngtin d6 chua
chic di phii tir anh Mitler mi c6 thd k\ tir ngudi khic . M6t srtkhdcbiet nfia<16lh trongvi du 9 vic
mi anh Miller.ndi cd rhd li rructiep hay gi6n tidp . Cdn trongvf du 8 , chi duoc ding dQngthil
:
thudng,mithdi .
r

Dubngnhrr

.- I

u'uydndar suy doin chir qurrncua ngui;i n6i , suy do:in niry duocxly dung ren th6ng
rin duo.ctip nhAntU cdc giric quanciin nhin cir ngudi n6i . Trong ciu kel thric bing "E i ("f
rhinh thoing tir &" r t Augedirngkdm theo da:di,anti ngudi n6i kh6ng chic chin hoirntoirn v
i (f

nhirngdiduanhtu ndi li su thtt


@

,,\rl;k$'Hi:(t\*fh"

"'$&to I i (f}e.

c6 nhidungudirutaplainhi

/< | fi *r'si',.,jd.'H
lt*(u'*f

I"

Chic li tai nangiao thdngrdi . C.i ci xe cinh sdtvh cr?uthuongddnnta '

@ ii* {,tll5L. Hd{rl#u',tai {)r''t-aor,,tr i /j"

5e

V&irho, vla dru diiu .


Chricli crimrdi .
Chriysukhricnhau
*'Oo,,-Z ? ("-i- (di6ntrihientrang)
trongbiri43 vi _.1 j
tf
@ i 7-*,Lfl"lfi'ut

i Tf"

@ i 7-sl,,r*,nLr..ljTf"

_ery Milterc6
vdbdn

",;;;;;;riiJ.r*.-

n6i
dinhin
vc,inh
ffi :;::f;l ',T:::*:;"ilJ,TH,*l::'::',1,,,*:
rrang
- -"' '' ''ng s'gphrindodn

gi :rnhta doc , nghe horjc


,
dugcnoi iai .

c&nnguii ndi -d-r1a


trfn nhing

t. F,t *,z t:Jar.,/ft1rI g4


@ #rr*la, L *?*

HiQn
t'lrssco;';

i;i":;:."?JT-f:i:::J,i* r*,'ti bing


..-riL*r. Mru
crich
dilng
(;{c.l .,r;

niv c6 cdccrichdirngnhrr
Frr L * f.

L*.f

,eri:rJ L *
nghia'li t.llcri cac su vqt
trendugccam nh6nbdi
s' chriy cr)ang'di n6i

f. ra.i .e" milun}y c6


"e

' l

;
I

i
i

{o

I
i
I

Tt l6y tronetieneNhit

.2"

,, ." 2 (ii<)

41,

.4---\

7 7,1$

3r53 tzth.al

f kh6crhrirrhir')

( nhi n ) khi n nci

rtll/^<rltr'

_ . F

< \\ '' ll J
.=': f -/\lt , ! - -'-' L, F
[ r(
\tt
f,

(nn)ngn'unghid,l

/{>.'.\'

t'@Fr"i
/ A
l'-r.-i

\J

/\L --7

( Xqmcdchchiatai phdn
ffiH af ,

188, bii48 srichgi{o khoa


)

Tdi cri cdc dQngti thd sir dich


ti dQng,0
"
Vi du : t,,7),if 6, t,,/,il (/tr, \)
U\r.if (

2. eeul.o.nsEiheffiichl
c6 hai loai cdu cho dQng& rhd
sri dich . M{u niy di6n ti chri ngfi
crrahinh d6ng r} trg ttr}
. hoqc
dQngtr! l:. Khi dQngrir li rg dQng
tt nhu vi du I th.idilng dQng
tL &; khi dQngtt ll, tha dQngttr
dtng trotV [t

1)

'--";':-"." \ "6'v1/ < ugngruv ( tqdOngtg)


thdstdishl giaoaiHmvic.c
gi.riiy

axnr.,65ss .t;;Ghbng
-' .'
R
15
:}'mtr,
@r,r L*'iffE'ni

crlanh

Katfic.ngtccoosaka
o.ia,il
*
;ffitJ::;:Tim:lt"
Cftdy : khitud6ng
tr!diuaiaunr,
""
tt
: ::
"r,i"l,"nu"* a,

trorirl: , gidng
"o;T#:T:
nhu
trong
vidu3, nhrrng*nu"*.o"r'"*g
danh
tirdi
*i"r, ffill.iTlJl
"0"
drro.
"ayfr,
c xdc dinh bdi t, gi6.ngnhrrtrong
(
vi du 4

@ t>t;urt*.*dr:ffarEiiittFi..&x-*-"
T6i cho n..::.n Ot.OU
v phiabnphii cia drrorng

o,

t+{+A6r't
a$r*e *f.

tt,L-q

Toichotrdrt;ha
roichotrddib-o

o ii{lt'iff'uu,a.5
{t uv:a.a.,'ffl:Fi:.r,r,o$ffi2$ig1rrrJf
_HBtt
T6i b{n viro budi sdng
nAn.rr
^^^ gdi
-x: ai:
, -r r . , dCcon
tOichudn
ludi sdnq nn

Hr rr&itce-?d
r;eHa#ar i Lr.
Thdygido

bi gifp cc,r.n
#ng

chohocsinhru do n6ij kih


cia minh.

D6ng til thd sr?dich c6 i b{t bu6c


hodccho phdp. cau thd sri dich
duce sir dung khi m6i quan h
gi&a nguli cdp trn vi cdp dudi phii
16rrng ( vi du nhu bd me vr
con , anh vr ern , ddn b6i va hau
bdi ) ' Ngttdi cdp ren ra ldnh ' hay cho
phdpcap dudi lim didugi d6
, I vl 5 li vi du cho su bit buQc
cdn 2'3 lir srrcho phdp. Nhungkhi ngudi
n<iin6i chuydnuoi ng;i t,i uen
ngoainil,n
anh ta thi
anh ras lim cho ngtrditrongnh6mciia
"0.
anhta lirm mOtr

@ddr.#u,r.i
;dk;;ill:' ffiij;
l *

6L

drd
ddv
;:,T:;[lju

F i{[ ;i
, .1:
j 't . i,
i-:
L

L4 vc>g o l p rg 4 .tt:i i l ,t*fr ,6"


. . . ' r l h ; 9* L l c .

--'--\,'

T6isdc&
nhinvindiddn

T6i bidtrdi
chri i : Khi cf,pdudi mudnngudicdptrtn li\m mor
hinh d6ngnht'tdinh nlo dd vi mdi quanh0
trn
d u d i1 6 r i n g , t h i n g u d it a d i r n g m i u d 6 n g r i r r h (d+ r . . / : r J * * f . N d u m d i
q u a n h c r l a h ai ni g * i i
n-rrnebirngnhauthi n-eudita s&dung(
.,
L
$ 6 * f
@

i-;/: u tt*dHt:f,*Ffr L(L'/:,.3

r>r: urtti$t:#fun L(r.'r:*E * L/:" T6iduo.c


bant6igiriithich
cho.

* L/:"

T6i duo.c
truongphdnggiii thichcho

Nhrrtrongvi dir 8 , dQngtL rhdst dichthuongkh6ngduoc


s&dungd miuti hinh d6ng
T+
,
ciran-eudicfp du6iccnngtrii ci'prrenlim chodidugi
. Tuynhin, nhutrongvi du 10 , c6 m6ts6
n g o ; lri , k h i d d n g t i r r i t i r m i e u t i t a m r ' a n g c i a n g u 8 i
n 6 ih / - L / - t 6 ,
Lfurjjr,.f6. ri.r,
9 ' * - 6 , J ' a : , E i . / ' & L { r . h i d d u o cs r i d u n g(.X e m t h m
t r o n gs r i c h c h f n
)h

@ +{*on+.#l,it< <. Ha,iilii*{r*Lr.


Khi cdn nho , rOiLii y'unndd lirm me lo lin.e.

4.

Lirmon c6 thi. . .

T l o n gb i r i2 6 b a n d d h g c m 6 u d Q n g r i l r h( i + t , , / : t l t * i f , L t , .
n6duocd1ngddyeuceum6t
ngudi nio d6 lirn gi cho bqn . Dong t& sri dich
rhd ( + r,,tt:li*ill"/r
cbn duo.cding dd
xin f kieh ai d6 .

@ = u,'*&a;iii'(frt *,.Z< r,/: Erj * rt,f a,"


. ,llln"

::, lnl

onrr6ic{chst dungmriyCopyniy duo.


c kh6ng
?

@ EEa,dl#Rl,aao>-e.
+faatt<,,.,r.r:u
iif&r;

TOic6 d6mcu6icta ban, ntn lim on chot6i vdsornduoc


kh6ng?
l , l , } c ' ! , i - 6 d u q c t h u c h i 6 n b nd gi u dni g h e , c d n t r o n g v i d u
1 2 d Q n g t r+) j t r v , j ^
ltn"g:rdg
gc hiQnbdi ngu.)in6itf
.1.,,uoIt

:
i

Daodricyi rh,n',luv0n
bin thin

Et*orFrftrs

Choi rrohgmdi tr.udngttr nhien

ztti-'y &f 6

Choi thdthao

-x<iiii-t-a
e.a,alHe[t-+a

t,,'t,',t*t< d/-;+L.
t!

..

r " ' + 6 4 o i s a f f i <I


rt, >i 1rr*ib-t-a

'

)baYtt+i;i
,j i;i :

Du lichhgr minh

,.t. | :

I ich luy nhidukinh,nehidm


l

Doc nhiusdchhay
Nghengudic6 ru(iindi chuyn
Thrm gia lirmril thin
Gitipvitc tronggiudinh

F ? ! * " . J d D r , , , 6 t l , .*;tthh + I,a &.itt-*a cham


s6cem, 6ng, bil
E / t r t $ t f : r , r l l t $ 6 Lim nh&nggi mi minh
mudnlAm

t r A d ) : & A E A < R D 6 Haytuquydtdinhc6ng


vidccia nlnn>.,,
'a'&tii.

Hiytutin

'if.i{tw-

C6 trrichnhim

*:r$'ra

?-g-dY
E-I

Oiiu dung

"iE'^
^'rf (

E"z/+ftie&{$,

Di hoc rhm
Hoc Pianohaytidng.{,nh

--

'.
-

.l
I
i
i

-t

Bii 49
[rT::l

l.

Kinhngir

ltr#l

BansEhockinhngntrongbii 49 vir50 -ffL r\-" lir.miuctu dirngddrhdhicnsur6nkinhc.rlaneudi


n6i ddn ngubi nghe hoiicngudidangdroc rr6it6i . Ncrrbin6i mudnbiy t6 su rdn kiph d6a rr.nnr6'i
quln hQvdi n-tudinghehoircngtrbidlng drrocn6i tdi . C6 3 ydu ro s:rucin duocquanriinl khi quye't
d i n h s i d u n - el J l , t : " . l ) K h i

n g t r dni 6 i l i c t r p d u 6hi a y c d d i r v i . r i h Q it h c p a n h r a s u d u n g k i n h

ngfrdd biy ro sri kinh trongddhcnpri6n hly ngudic<icliavi xi h6i caohon .2) Khi ngubi n6i kh6ng
c6 mdi quaoh gcn vdi ngudinghe, nhrrtrongrluhrg hgpgip nhauI$nddu, ngudin6i sri dungkfnh
ngBdd biy t6 sr1kinh trongd6'iv6i ngudinghe. 3) Khi cdn phii quanramdch mdi quanhQrrongvi
n g o i r i? f ' y l ' ' . N h 6 m c i a n g u dnid in h u g i a d i n h , c 6 n g r y a n h t a d . u ol i.bcc no ti r o n gf f v i
nh6m khircdrro.ccoi lir bn ngo:\i / l- . Khi ngudin6i n6i vdingudi trong 970)(-l!
lho ngvdi
bn ngoii y Fnut

nghethi ngudi bn rrongduo.


c coi c6 lip trudnggidngnhu ngudi n6i . Do
vxy . cho di ngubi tronglir cdptrn , hay'cddia vi xd h6i cao hon , thi ngudin6i kh6ng thd sri dung
tJt .I

z'

dd n6i ln sukinhtrgngcriaminh
ddi vdi anhtr.

lt P+!fiFEl

. ttl,':

duo.cchia rhinh 3 loai , t6n kinh ngir V/-$L\:

vi thd lichsu (r"lat..l'

, khicm nhudngngii l J l " l l * : : "

.Trongbli 49 sbin vd tl"tJr,':"

t /vIJt' \:'

li mlu citu su dungdd miu tri ngudi nghehoic ngudi duo.


c n6i tdi , c0ng nhu hinh
ddngcur ngudid6 .

r) boist
( 1)

D0nstirkinh neB(xemrrongsiichphdnfiF?4nf , trang196,tAi 49)


DQngtir d thdkhi ningduocsridungnhuddngrirkinhng0.D6ngrtrniy thuQcnh6mIl

O
(,^

f t.f 3,1,1*.7!+l;*bft,*f"
tiig*tJD Crhl:l"Tf D'"

AnhNakamurr
denldc7 gib
Anhdt b6 ruouLdii ?

(2)
Loli rniu ciru triryclrtoccoi l\ lich strhon nriiuciiu o tr'n. Ddng tU thd * f baogdnr mot f,m nhu
(A*f,
h * J - ) v i d Q n gt i r d n h 6 mt l l k h 6 n gr h ds i r d u n gt r o n rm i u c i u n i i y .
@
(3)

li'F'{J{, )I<.ffiDI:tg

Atr=.
i
Ddnq iir kinh nq[ dlc bier

G i r i n r d o c dvi n h i r .

C6 vni dOiatitc6 kinh ngirdricbit. v mficd6 n6 giongnhuphiin2)


@

9 v Fft,tt-/dnftftEt:v,b

2 L+r,'*i,

Thriygirio\vauarrongph6ngnghincrlu

o E ) tELLfitc( </j3r'o
X i nm d i i n .
C t r d f: d 6 n g t i! r\ 6 r L + 1 , l * f . ; / l 8 t , ' * - d - .( / : ' 8 v ' * f . * ; a 1 - . p r . . ' * f t i r d 6 n g t i r
nh6mI . tuynhinngoirithri *3- ractrfngbidndtji theoviin ! trongcdciiiu trrickhricnhau
@ v v l ' J c ' E l 3 . f- z ? / i 3 t ' i J - l ' "
T h i t y g i { o w a u c 6 r r todnpgk h d n g ?
.

. L 1 1 , r i . / 3 3 d r l , r t , ' t , t l u . ; ' n - " T o in g h i t h Ckyh 6 n g c 6 d r i u .

Diy lir crichrr6ih'<ingddn , mdi moc m6rcrichkinh


tr.ongddi phuonglim vicgi d6 .

@ b t 2 b n , 6 # L g f 3 r . , " r X i nm d iv i o t i r d n n s k i a k i a .
chd y : D6rrgrUdic bierbanhocrronlphcn3) d trenrrron!
auo.c
s&dungrrongrnruniy . Ngoaitrir
-dQng
t t b L b t \ r . l* f .
i 6 / u l z / r 9 * ' l - . v i p h i ic h u y dtnh i n h f t ; E L l r i
9 ( 1 3S u . .

: b l " < E 5 r , ,.,

C i n g v 6 id 6 n g t l m 6 - t s d d a n h r i , t i n h t t r , r l o d 6 n g t r i c [ n g c 6 t h t i
d u o c d dri h i n h t , L t t l . , : .
b r ' r n g c r i c h r h c* jm
, : " v i \ o t r u d c t u d 6 . s t r r u u c h o n g i*&i av i i . p h u t h u 6 c v i r o t t d 6 . v d c o b i n
$ thi ihm-"\aonhbngtt c6 gdc Nlir cdn i" thmvio
d6ngtt xua.tphit tri g6c Trung
eudc .

(N) fctr. Jc.adfi.t".tr+

:etF. :HR. :.fft{T

(/r-Adj)Jenfr, $-1.+. riflFi


(r,,-Adj)*",1tLr,,, *"#t,.,

(lr-aaj)
(

Jfi,\,t. J#,q
:HSt:

cdu c6 thdkdt thricvdi thd thudngcrra ri L\ J vir rao


ra mgtcsurhdthudng. Loai caunay xu{t
,
hiQntfongtrudnghgpkhi 'ngudinriidangndivdi mor
ngudinirogdngfii v6i minhv m6tngudiml
ngudjn6i mudnbiy t6 sgt6nrrgngddivpi ngutid6.
. @ S F l t { E I n # l : r , . ' 6. > L + 6 !
Trudngphdngkh6nm
g b{ iydgt i b m dtid i .
5. Mr?cd0 nhatdinh cria {r# trQneclg
T'ongmiu ciu kinhng0., victhayth;mQtsdtt trong
cauv6i lJ r,r r khdngd0 mi cdnphii thay
thd'todnb6 nh&ngrUkhdcxuy0nsudtci tau cirng
m6tmfc d6 I, V, :.

@ HlEo4ffitri:r,lo urt:4rvzr:6lnX4ga:

Vocriungii trubngphnngcilngii,ngdi choiOolf


Trong.
vi du 9 thi *s<i ** vil Jr,,b LJlt
phirhqprnfc d6 kinhngfivdi' r.ti.it,*'-j6. ** LT
Banphii rhry dongrir thd (+*f

drrocchuydntir li< g,L ,t \2 LJ{r, dd cho

thirnh*. L(+llr,':khi

@ t,2 ^il\g at.,4AHL t L(, 4.fJltr*tTrr

banmu6nn6i m.t cdchrichsu.

arrsv,A,T-f
"

Anh Hrns tdi h6m qua sdr, dehrin sing nayvln


chuaha.sdr.

.$f

i:

E#Ort'Vfi
ir L b U

-C

L 'r u va. * ; E < v l r r .

L{.t,*fD.o

A16diy c6 phii li nhircia . . . . . . .

U\r.\i. 6t '*f
. Khdng. nhdmrdi .
b. jRtLLiL/:"
I Or Xtn tot

t t L ' . b t - >t . k 1 4 b < / a ' 5L ' "


Vlng , xin chdm6tchrit
J

trUtrL.

( j -" 9 / J r , " '

Ato,

tf *!+('f ,r.

t*rHn'[]<*i I &frr.
A n h . . . . . - . . . d a n rga n g o Aai

A n h . , . . . . . . d a n gr r n g o i i

&r . b . t i

- cfd ',

iiIE+:6tij* V l;ttu) *fr'

lne c. 1

Khoing mA'ygid anh {y v ?

&>n). {;EAJsFFT''t3*fr,.

t0n#j41;1aU eF').t,.*.frs.

Toi c6 thdddhi lbi nhindrrockh6ng?

T6i nghi khq{ng l0 ddy

jttr,. g i t

(:tt. to) I !,* t:*sFEL *f"


Therhi l(c d6 t6i sgoi hi

Vlng .rirrmdi

(rt. f4*t/"rr.

+ itth'"

+;Ett

Th'thilini ounhiingiriprQiln
l0 q+i:t6'"=6t fi{;i< /j5r.i"

lL4t

J-

tKfLL.;9

-.l.

Chip anh

ngiy mai hQinghi blit ddudr l0 h

,*v '. t)r,' t) *. Lt:"


't{Ft'

tol nlU tor .

6{

-. ---

-#ilg
I

iLa.r

?J

r i r i o aci e u d u o . c d i n g knhgi u dni 6 ir t r c e p d u d i


h a y c 6 d i a vxi d h 6 i t h d p h o n n g u d i
n6i muonbiy ro su kinh trongcuaminh
doi v<iin-eudi
nghehay ngudidangduo.cndi rdi . str kinh
trongd6 duo.
c truyin dirrtrucripdnngudic6 dir vi xj
h6i caohonhoic nguli bn ngoii y I 4iU.
'y" lJ /" cr , l c[ng
duocdtrn-e
khi ng']i n6i n6i vti ngudibntrong
o,ut cirngnhdm
- ,f
v 6 ih o .
:

D t ; , t ! *I-*.f
O

Et i <-r-ta" *s#A-e L r i n," Tr6ng


c6vdndng
ddy.Ddt6i
r mang
ma giripcho .

@ alrii'ar:x v ) z-*tvfututrat- r_*-l-"


T6i th6ngbriothbi gianbiduvdi gi;imd6c

@ i{a,#-ei,."*
e L*.t"
Anh tdi sdua6ng di blng 6t6
'

T'ong vi dv l'2 , ngudin<iibiy t6 y khiem


tdn tronghinh dQngcriaminh ddi vdi ngudi
nghe(r) vi
ngudi duoc n6i t6i (2) . Ngudi n6i c'ng
d0ng khicm nhulng ngg,nhrrng
kh6ngphii cho hinh d6ng
cua anh ta mi cho ngudi trongcirngmQt
nh6m vdi anhta . c,u tnic niy kh6ngdtng
du-o.
c vdi ciic
d 6 n gt t c 6 m Q l a m o t h d * f
nhu a*f,1,.*-l_
(2)

. ..-;.

:'+ d6nettnh6m IU

@ *FH Hi$#$1:t*?t L * ?-, rdi sduaqujvi


dhvinbioringEDorokyo
@ + B o+eals#?i u *+.
Toiserinhblyc6ng
viQc
ngdy
hom.nay.

Mdu niy duocsridgngchod6ngt&trongnh6m


tII . Ngoiim6rs6tt kh{cdrrs.c
trinhbly trongvi du
t r c n r, h i c h i c 6 m Q r s d t l c d h i m y . . k e i h q p .
h o p t d c . . n hLu" r ) / , u , L * f .
U-r r f:i.,U*
n,,U.it:/-L*.t,
n./wb< L*f
c 6 r h d d u o . c s r r d u n g .TD&Ql e
n tg* f , v n
f ( ?(
L*f
l i r t r u b n _ s h g p nlgeod4i ri n gl i t h r y c h o
1".
chri f : miu rrongv[du r,2 chi c6 thtidrroc
strdun-s
vdi hinhd6ngcr5rinquandhngudikhdc.Do
vily ' miu nly kh6ngdtrocdirn-e
v6idQngtirchi ndivbdnthdnn-sudi
n6inhuvi du saudcy

x frrt,RHH^*s;i+r) U*+:

3)DdrrgrLkhidmnh'cmgngfidiibir('xemrrong
i * B A 3 . t r a n - e 2 0 4 , b n5i0 , s i i c h g i r i o k h o a )
C6 m6t vrii d6ngtir cd j khiemnhuongvi
duocsu dungntrucdcvi du drrdiday
l

@ ii'gon#f :*r Ellrr.,r.,9 = L l:"


T6idagipphunhtncriagirimddc
\f: *:r < i-L* f ,.'.
O a vtaiLtliAu
Ngiymaicdaid.n
giript6i khons?
...ftrrr{dr,,*f"
T6isdeh
Khi hinh d6ngcriangudin6i kh6nglinquan
e) ddhngrrdinghehoacngudi duo.cn6i tdi rhi
su tdn
tron-eduo.
c bidUhin mdt ciichtr.Lrc
riep.

@ i7.-rHu*-t-.
o

7 t , h h , r r u !* L r : .

T6i tenli Miller


T6i deh tir lvty

i l
-f

tt'.':

$ff --Ctch n6i lich sqr


ddn ngu&inghe.
li c{ch n6i lich sg duo.cs&dungdd biryt6 sut6n trongcia ngudin6i
<1..,iar, \ i
2:

t) ::$L',*f
J*'vr*f

t i c f c h n 6 li i c h s r r c uj ar - q * ' f
.t.i i

@ ' g ; i t * t u i F t o :ri : J d u ' i f .

D i n thoaid canhcl i u thl ng .

2) -<;'gr,r*.f
n 6 il i c hs u c t l aT f
lI cdch
D l i vl l c 6 n gt v t M c '
@ 1 f u r . . I M CT : ' d r , . ' * f "

-(J5r,'*f

L *f'
"',<v-idfua.=\', F(".rli. i,-d rur**:hifru'
T6illschmidtoc6ngryPower.E|ectricclriy,lirmonchot6iglipanhlvliller.

t4gr,,(Lt)i'

t 4 Vt,\T L J' i i'


@

lir cdchn6i lichsucira l' rf i("-{-/r

t;Xzia$$'iqrt\ !4Lv

'< L t ) 'i',

Anhchondti u6nggi a ?

I rri

...=-E-*I;ffir.'L*f"
Cho t6i cafe
't L t i i'"
@ : o > / \ > 7 t , y l .& 1 , ' f i i j v ' ( { . r . t 4 l - v
Toi xin bringgidi thiQuniy i6 duo.ckhdnga ?

--

-t

Cdchtrinh biy indf.phonsbi thuhav m6t buu thiCb


Mdt saucriaphongbi

buudifn
lDl-nnon Sd
ngudinhtn

lt: F

.&

Dia chi ngudigdri

il

*'

*[

-T
Tenngvdigrii

' Rf
4L

.+
-{
-----tI,';:

{\
rfl

rz.
ril

r$

' tl

ilr
rFf

Dia chi ngu,

,d
#

Tn ngudi

1
;t

t
I

buudincia nguli g&i

n
Buuihidp

'{tle # r

lnnrl?

A
.f,

Dia chi nguli g&i

*l
f
{\
rl,

Tn ngudi grii

,7

,d
'fl

81
dipncriangrrligiri

buudigncria
ngudinhan
{
.i

*l
X.
ll
JF

1tL

1'

;
I

t (

Dia chi ngudi nhan

Tn ngubi nhln

+*.

it

', J

-r-{

^i

*:

#
cf': F"
{t5 ca

\t

6'
c E =

: . an i l .

ffi"H

eo

7-- c-'
< b =
a,/'a
(:'

''<

t._t
iir

l:::l

'r'r

, , ..i"*
;i *i F

,i$ 't
!i.r

-+t-

i{.
hl-

xl =
tr 'F
({

;:ii

!+
=_.

!ti'

l$

ffiE.Hi;
#ffi$ffi

'F-r

ftlI

ur*i

dm
ltt

H 84
a s 5 Hi l $ f i i g
q
H
gft
E f f i # f3
f
p
i
H
f
i
i l i l i o ' * =f e r l v

t 6 #

Hlt

!F

f;

I.J H

X-)rc

fnlf sf iph f, Gt

-b.R+tti ;i,* '5


iltt |]]K
co lfr,1
rlt\
cD
-

\ + drxv fKdl-

{rKS '#

l-F

l\

F A ' i

t{(I

;igE--J

,E@l,

Hilnffi iffi*.
f r H ; f f i f f li i * f f i

otKl.t
|\ +:i ,""5
H
S ,t;r+
lu1
12(
c
5
f
<
,lJ
-- f {E+
-

|
l-

.vt
n:3

.;iril 1;

H"i-.

S 6
ffi !o.uH
JE G
+.1
R W E
/l-u
i"fi ll F0
I J l ' F + E
t-0 010 H f J i 6
Lu
\
{rr
$ (q
,ffi8K.
ffirnf i c u
lI+

I J S R

w
s E ,,t
r P m
rJl

{N

to..

ltirRrGru

ur

X
l
, A B M B R f f i " I l{l ,i $
q
S
n5frq

08< -J

b l i

f;
H

3rQ{JrN

cr,

$
u r; *, 'r! ]U*n

"..
rI E; d
i
6
'Ilil
SF+ j

ffi$sH
H l f H gt f i H 5 R
gffi3#
d hdSnSgs :! ,'
r , . 1 8 ' . XicBl+ur P
. "

r,F

$ f f " \ HS p t b f f i $ # 6 ' d

xi,Wls stiii ,,iffiffi$Uffi


s f f i E Y t u i l r d x ! 3 u 5i f f i E H

s *fni ff i f f i H F
H=R gl { i Hffif f ism
* * **:,,i,:;,,irt,
m h Uffi ffiH f;

' '' '-.t

. .

.. J*!i'
:

Оценить