Вы находитесь на странице: 1из 2

Masika Koshthaka

01st Masika = 21st day Adya


02nd Masika = 27th day Masona
03rd Masika = 30th day Masa (Mrita Tithi)
04th Masika = 41 to 45th day Traipakshika (Sardha
masika)
05th Masika = 60th day 2nd Masa (Mrita Tithi)
06th Masika = 90th day 3rd Masa (Mrita Tithi)
07th Masika = 120th day 4th Masa (Mrita Tithi)
08th Masika = 150th day 5th Masa (Mrita Tithi)
09th Masika = 171 to 175th day Dvadashapakshika
(Una shanmasa)
10th Masika = 180th day 6th Masa (Mrita Tithi)
11th Masika = 210th day 7th Masa (Mrita Tithi)
12th Masika = 240th day 8th Masa (Mrita Tithi)
13th Masika = 270th day 9th Masa (Mrita Tithi)
14th Masika = 300 day 10th Masa (Mrita Tithi)
15th Masika = 330th day 11th Masa (Mrita Tithi)
16th Masika = 346 to 350th day Unabdika

poornapathi@gmail.com | 1

Masika Koshthaka
Prathamabdika 360th Day Savanamana
(Dinamanadante)
Prathamabdika 354 to 360th day Chandramana (Mrita
Tithi)
Prathamabdika 364 or 366th day Souramana (Mrita
Dina)

Pitrusangama (patanga) 361th Day

Unavarjyakalah
01, 02, 06, 07, 11, 12, 14, 30 Tithis
01, 03, 06, 07 Varas (Sunday = 01)
Krittika, Punarvasu, Vishakha, Uttarashadha,
PurvaBhadra Nakshatras

poornapathi@gmail.com | 2