Вы находитесь на странице: 1из 20

CAST RESIN

transformers

Transformatory ywiczne

Energizing the world

Energizing
the world

Cast Resin TransformersTransformatory ywiczne

index
Pag.
Generalities

Informacje oglne

02

Employment

Zastosowanie

03

Description

Opis

04

Accessories

Wyposaenie

05

Norms and homologations

Normy i certyfikaty

06

Eco project

Ekoprojekt

07

Technical features

Parametry techniczne

08

Generalities

Informacje oglne
ESP Cast Resin Transformers are

ESP

Transformatory ywiczne firmy ESP s

designed and manufactured for

projektowane i produkowane do wielu

any kind of application.

zastosowa.

.
Their belonging to the Fire Behaviour

Wykonanie izolacji w klasie ogniowej

Class F1 is a guarantee of self-

F1

F1 daje gwarancje bezpieczestawa

extinguishing and non-toxic gas

oraz zachowanie zdolnoci samoga-

emissions.

szenia

.
ESP Cast Resin Transformers are

Transformatory ywiczne firmy ESP s

installed inside any kind of building,

ESP

przeznaczone do instalacji wntrzowej

at any storey, whenever people are

bez potrzeby montau dodatkowych

present without providing any fire

, ,

systemw poarowych.

protection System.

ESP Cast Resin Transformers are

Transformatory ywiczne firmy ESP s

przyjazne dla rodowiska.

Environment Friendly.
ESP

.

02

Employment

Zastosowanie
ESP Cast Resin Transformers
are employed in a large range
of applications:

ESP
:

Transformatory ywiczne ESP maj


szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysu:

Renewable energy

Energia odnawialna

Wind farms
Photovoltaic parks
Cogeneration systems

Farmy wiatrowe
Fotowoltaika
Ukady kogeneracyjne

Rectifier transformer for industrial


and traction use

Transformatory prostownikowe
do zastosowa przemysowych
oraz trakcyjnych

. , ,

Kolej, metro, tramwaje


Systemy klimatyzacji
Piece indukcyjne
Maszyny rozruchowe

Railways, metro, tramways


Air-conditioning system
Induction ovens
Starting motors

Other
Hospitals
Schools
Shopping centres
Banks
Ports
Airports
Off-shore installations

Inne
Szpitale
Szkoy
Centra handlowe
Banki
Porty
Lotniska

03

Description

Opis

4
9

11

10
5

2
6
3

7
8

04

MV windings coils

Uzwojenia SN

Structure armatures

Struktura, zewntrzna

Magnetic core

Rdze magnetyczny

Carriage with bi-directional wheelsWzek z koami dwukierunkowymi

LV windings

Uzwojenia NN

Auxiliary terminal box


.
Zaciski pomocnicze

LV connections busbar

Wyprowadzenia strony NN

10

Pt 100 sensor or PTC in the LV windings


Pt 100
Czujnik Pt 100 lub PTC w uzwojeniu niskiego napicia

MV connections

Wyprowadzenia strony SN

11

Lifting eyes

Uchwyty transportowe

MV tap changer

Przecznik zaczepw SN

Accessories

Wyposaenie

Enclosure IP 21-31-23
IP 21-31-23
Obudowa IP 21-31-23

Thermocontroller TSX1-S
TSX1-S
Termokontroler TSX1-S
Fans

Wentylatory

Fans controller TSX6-C


TSX6-C
Ukad sterujcy prac wentylatorw TSX6-C

05

Norms and
homologations

Normy i
certyfikaty

Transformers have positively passed

Transformatory przeszy z wynikiem

all type tests at official laboratories

pozytywnym wszystkie badania typu

(CESI), according to the International

(CESI),

przeprowadzone w laboratoriach

Standards IEC, as well as they have

oficjalnych (CESI) wedug norm

obtained the peculiar homologations

midzynarodowych IEC, jak rwnie

in other countries.

uzyskay homologacj w innych

krajach.

The quality system (ISO 9001-ISO

System kontroli jakoci (ISO 9001 -

14000) assures that the whole

(ISO 9001-ISO 14000) ,

ISO 14000) zapewnia, e w caym

production process maintains an

procesie produkcji utrzymywany

high and steady quality level.

jest stay i wysoki poziom jakoci

produkcji.

During the whole cycle of production

Na wszystkich etapach produkcji

each equipment is submitted to

urzdzenia poddawane s testom

electrical and mechanical tests until

elektrycznym i mechanicznym oraz

the final test, performed as required

kocowym prbom odbiorczym,

by the IEC Standards.

przeprowadzanym w zgodnoci z

wymogami norm IEC.

06

Ecoproject

Ekoprojekt
E2 C2 F1
Resistant to

By installing a ESP transformer


you will be granted to full respect
of the human environment and its
surrounding ecosystem.

ESP


.

Instalacja transformatorw ESP


ma miejsce przy cakowitym
poszanowaniu rodowiska
naturalnego.

ESP transformers are designed


and manufactured in conformity to
E2 C2 F1 classes in accordance with
IEC 60076-11 standards.

ESP

E2 C2 F1
60076-11.

Transformatory ESP s
zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z obowizujcymi klasami
rodowiskowymi E2 C2 F1 oraz
normami IEC 60076-11.

ENVIRONMENTAL

RODOWISKO

WARUNKI
KLIMATYCZNE

Transformers suitable for installation


in highly polluted and humid
environment and with presence
of substantial condensation.

CLIMATIC

Transformer suitable for being


stocked and used with ambient
temperature up to -25C.

FIRE BEHAVIOUR

Self-extinguishing transformer which


does not emit toxic substances and
opaque smokes fumes.
-25 C.

,


.

Transformatory mog by
montowane w rodowisku
zanieczyszczonym i wilgotnym
przy wystpowaniu
znacznej kondensacji.

Transformatory przewidziano do
pracy w temperaturze otoczenia
od -25 do +40.

OCHRONA
PRZECIWPOAROWA

Samogasncy transformator nie


emituje szkodliwych substancji i
oparw.

07

Technical features

Parametry techniczne

Due to continuous development of

Biorc pod uwag zmiany zarwno

building materials and the updating

zastosowanych materiaw, jak

of standards, reported data are not

i norm, informacje zawarte w

constricting and are subject to our

niniejszym dokumencie mog by

revision.

uwaane za obowizujce dopiero

po potwierdzeniu ich z naszej strony.

Technical features

Parametry techniczne

Standards / /
Normy
Type of cooling /
/
Rodzaj chodzenia

12kV

Installation / /
Wykonanie

IEC 60076-11 ; EN 50541-1


60076-11 ; EN 50541-1

Primary voltage /
/
Grne napicie

up to 12 kV
12

AN
(AN)

Secondary voltage /
/
Dolne napicie

400 V - 420 V
400 B - 420 B

Tappings /

/ Regulacja
napicia po stronie GN

2X2,5%

40C

Insulation class /
/
Klasa izolacji

F/F

1000 m

Temperature rise/

/
Przyrost tem.

100/100 K

Indoor

Wntrzowe

Ambient temp./

/
Temperatura otoczenia
Altitude /
/ Wysoko
n.p.m

Vector Group /

/
Grupa pocze

Dyn11 - Dyn5

Class / / Klasy

E2-C2-F1-CESI certificate according to IEC


60076-11 edition 2004
E2-C2-F1-CESI
60076-11 2004
E2-C2-F1 zgodnie z IEC 60076-11
opublikowano 2004

Frequency / /
Czstotliwo

50 Hz
50

Protection degree /
/
Ochrona

IP00

Winding material /
/
Materia uzwoje

AL/AL

KVA

Cod.

100

TRP-005-0100-00..-..

440

1700

1955

TRP-005-0160-00..-..

610

2300

2650

TRP-010-0160-00..-..

550

4000

TRP-005-0250-00..-..

820

3000

TRP-010-0250-00..-..

800

TRP-005-0315-00..-..

TRP-010-0315-00..-..

TRP-005-0400-00..-..

TRP-010-0400-00..-..
TRP-005-0500-00..-..

160

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500
3150

10

Vcc 75

Po

We reserve the right to change the technical datas


without advising


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w charakterystyce
technicznej bez powiadomienia

Pcc 75

Pcc 120

Io

Weight
Bec
Waga

LpA

LwA

db

db

kg

2,3

48

61

550

54

67

800

4600

54

67

650

3450

1,8

54

67

1050

4400

5060

1,8

54

67

800

1000

3800

4400

1,7

56

70

1170

950

4800

5520

1,7

56

70

1000

1150

4300

4950

1,5

57

71

1300

1100

5300

6100

1,5

57

71

1150

1400

5400

6200

1,4

57

71

1500

TRP-010-0500-00..-..

1400

6600

7600

1,4

57

71

1350

TRP-005-0630-00..-..

1500

6400

7350

1,3

58

72

1750

TRP-010-0630-00..-..

1550

7500

8600

1,3

58

72

1550

TRP-005-0800-00..-..

1800

8200

9400

1,1

59

73

1950

TRP-010-0800-00..-..

1800

9200

10600

1,1

59

73

1800

TRP-005-1000-00..-..

2000

8800

10100

60

74

2300

TRP-010-1000-00..-..

2100

10700

12300

60

74

2100

TRP-005-1250-00..-..

2400

11000

12650

0,9

62

76

2600

TRP-010-1250-00..-..

2600

12500

14400

0,9

62

76

2500

TRP-005-1600-00..-..

2800

12700

14600

0,9

62

76

3300

TRP-010-1600-00..-..

2950

15000

17300

0,9

62

76

3100

TRP-005-2000-00..-..

3800

15600

18000

0,8

63

78

4150

TRP-010-2000-00..-..

3700

19000

21800

0,8

63

87

3900

TRP-005-2500-00..-..

4300

19000

21800

0,7

65

80

4900

TRP-010-2500-00..-..

4400

22500

25900

0,7

65

80

4700

TRP-005-3150-00..-..

5500

21000

24150

0,6

66

81

5900

Technical features

Parametry techniczne

LV connections busbar

Wyprowadzenia strony NN

2U
2
5

100:500KVA

630KVA

800:1000KVA

120X12

50

14

60

150X15

60

50

25

100X10

14

30

80X8
40 =

40

14

15

14
1

1W

30

1V

60X6
25

2N
1U

50X6

20

2V

18

75

37.5

2U

B
7

18

75

P
Q

MV connections

Wyprowadzenia strony SN

1250KVA

1600:2000KVA

Schema connection PT100 ohm


PT100
Schemat zasilania PT100

MV tap changer

Przecznik zaczepw SN

30
V

15

2V

2W

14

2U

KVA

Cod.

A
mm

mm

mm

100

TRP-005-0100-00..-..

1100

680

1190

TRP-005-0160-00..-..

1100

690

1240

160

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500
3150

2000:3150KVA

Turns/ /
Wariacje

Positions / /
Pozycja

+ 5%

6-5

+ 2,5%

5-7

7-4

- 2,5%

4-8

- 5%

8-3

mm

mm

mm

mm

mm

520

620

125

40

35

520

620

125

40

35

TRP-010-0160-00..-..

1100

710

1190

520

620

125

40

35

TRP-005-0250-00..-..

1240

725

1265

520

620

125

40

35

TRP-010-0250-00..-..

1100

690

1240

520

620

125

40

35

TRP-005-0315-00..-..

1240

735

1360

520

620

125

40

35

TRP-010-0315-00..-..

1240

730

1205

520

620

125

40

35

TRP-005-0400-00..-..

1240

795

1505

670

770

125

40

35

TRP-010-0400-00..-..

1240

815

1355

670

770

125

40

35

TRP-005-0500-00..-..

1290

810

1495

670

770

125

40

35

TRP-010-0500-00..-..

1290

815

1475

670

770

125

40

35

TRP-005-0630-00..-..

1290

810

1710

670

770

125

40

35

TRP-010-0630-00..-..

1290

815

1680

670

770

125

40

35

TRP-005-0800-00..-..

1430

835

1775

670

770

125

40

35

TRP-010-0800-00..-..

1430

835

1715

670

770

125

40

35

TRP-005-1000-00..-..

1500

1000

1875

820

1000

125

40

35

TRP-010-1000-00..-..

1430

950

1765

820

1000

125

40

35

TRP-005-1250-00..-..

1500

1000

1975

820

1000

125

40

35

TRP-010-1250-00..-..

1500

975

1770

820

1000

125

40

35

TRP-005-1600-00..-..

1680

970

2215

820

1000

200

70

50

TRP-010-1600-00..-..

1600

970

2130

820

1000

200

70

50

TRP-005-2000-00..-..

1770

1095

2370

1070

1200

200

70

50

TRP-010-2000-00..-..

1680

1085

2260

1070

1200

200

70

50

TRP-005-2500-00..-..

1940

1140

2425

1070

1200

200

70

50

TRP-010-2500-00..-..

1830

1100

2335

1070

1200

200

70

50

TRP-005-3150-00..-..

2100

1145

2430

1070

1200

200

70

50

11

Technical features

Parametry techniczne

Standards / /
Normy
Type of cooling /
/
Rodzaj chodzenia

17,5kV

Installation / /
Wykonanie

IEC 60076-11 ; EN 50541-1


60076-11 ; EN 50541-1

Primary voltage /
/
Grne napicie

up to 17,5 kV
17,5

AN
(AN)

Secondary voltage /
/
Dolne napicie

400 V - 420 V
400 B - 420 B

Tappings /

/ Regulacja
napicia po stronie GN

2X2,5%

40C

Insulation class /
/
Klasa izolacji

F/F

1000 m

Temperature rise/

/
Przyrost tem.

100/100 K

Indoor

Wntrzowe

Ambient temp./

/
Temperatura otoczenia
Altitude /
/ Wysoko
n.p.m

Vector Group /

/
Grupa pocze

Dyn11 - Dyn5

Class / / Klasy

E2-C2-F1-CESI certificate according to IEC


60076-11 edition 2004
E2-C2-F1-CESI
60076-11 2004
E2-C2-F1 zgodnie z IEC 60076-11
opublikowano 2004

Frequency / /
Czstotliwo

50 Hz
50

Protection degree /
/
Ochrona

IP00

Winding material /
/
Materia uzwoje

AL/AL

KVA

Cod.

100

TRP-005-0100-00..-..

480

1700

1955

TRP-005-0160-00..-..

650

2400

2760

TRP-010-0160-00..-..

550

4000

TRP-005-0250-00..-..

880

3300

TRP-010-0250-00..-..

800

TRP-005-0315-00..-..

TRP-010-0315-00..-..

TRP-005-0400-00..-..

TRP-010-0400-00..-..
TRP-005-0500-00..-..

160

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500
3150

12

Vcc 75

Po

We reserve the right to change the technical datas


without advising


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w charakterystyce
technicznej bez powiadomienia

Pcc 75

Pcc 120

Io

Weight
Bec
Waga

LpA

LwA

db

db

kg

2,3

48

61

550

51

64

780

4600

54

67

650

3800

1,8

54

67

1000

4400

5060

1,8

54

67

800

1030

4000

4600

1,7

56

70

1100

950

4800

5520

1,7

56

70

1000

1250

4800

5500

1,5

57

71

1280

1100

5300

6100

1,5

57

71

1150

1400

5900

6780

1,4

57

71

1450

TRP-010-0500-00..-..

1400

6600

7600

1,4

57

71

1350

TRP-005-0630-00..-..

1650

6800

7800

1,3

58

72

1650

TRP-010-0630-00..-..

1550

7500

8600

1,3

58

72

1550

TRP-005-0800-00..-..

2000

8000

9200

1,1

59

73

1960

TRP-010-0800-00..-..

1800

9200

10600

1,1

59

73

1800

TRP-005-1000-00..-..

2400

9400

10800

60

74

2350

TRP-010-1000-00..-..

2100

10700

12300

60

74

2100

TRP-005-1250-00..-..

2800

11500

13100

0,9

62

76

2650

TRP-010-1250-00..-..

2600

12500

14400

0,9

62

76

2500

TRP-005-1600-00..-..

3500

13500

15520

0,9

62

76

3350

TRP-010-1600-00..-..

2950

15000

17300

0,9

62

76

3100

TRP-005-2000-00..-..

4400

16000

18000

0,8

63

78

4180

TRP-010-2000-00..-..

3700

19000

21800

0,8

63

78

3900

TRP-005-2500-00..-..

5000

19000

21800

0,7

65

80

4900

TRP-010-2500-00..-..

4400

22500

25900

0,7

65

80

4700

TRP-005-3150-00..-..

6000

20500

23575

0,6

66

81

6000

Dimensional
Technicaldrawings
features
Disegni
di
ingombro

Schmas
dimensionnels
Parametry
techniczne

LV connections busbar

Wyprowadzenia strony NN

2U
2
5

100:500KVA

630KVA

800:1000KVA

120X12

50

14

60

150X15

60

50

25

100X10

14

30

80X8
40 =

40

14

15

14
1

1W

30

1V

60X6
25

2N
1U

50X6

20

2V

18

75

37.5

2U

B
7

18

75

P
Q

MV connections

Wyprowadzenia strony SN

1250KVA

1600:2000KVA

Schema connection PT100 ohm


PT100
Schemat zasilania PT100

MV tap changer

Przecznik zaczepw SN

30
V

15

2V

2W

14

2U

KVA

Cod.

A
mm

mm

mm

100

TRP-005-0100-00..-..

1200

690

1240

TRP-005-0160-00..-..

1240

720

1190

160

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500
3150

2000:3150KVA

Turns/ /
Wariacje

Positions / /
Pozycja

+ 5%

6-5

+ 2,5%

5-7

7-4

- 2,5%

4-8

- 5%

8-3

mm

mm

mm

mm

mm

520

620

125

40

35

520

620

125

40

35

TRP-010-0160-00..-..

1100

710

1190

520

620

125

40

35

TRP-005-0250-00..-..

1240

745

1210

520

620

125

40

35

TRP-010-0250-00..-..

1100

690

1240

520

620

125

40

35

TRP-005-0315-00..-..

1240

735

1455

520

620

125

40

35

TRP-010-0315-00..-..

1240

730

1205

520

620

125

40

35

TRP-005-0400-00..-..

1290

810

1475

670

770

125

40

35

TRP-010-0400-00..-..

1240

815

1355

670

770

125

40

35

TRP-005-0500-00..-..

1290

810

1600

670

770

125

40

35

TRP-010-0500-00..-..

1290

815

1475

670

770

125

40

35

TRP-005-0630-00..-..

1290

825

1710

670

770

125

40

35

TRP-010-0630-00..-..

1290

815

1680

670

770

125

40

35

TRP-005-0800-00..-..

1430

835

1775

670

770

125

40

35

TRP-010-0800-00..-..

1430

835

1715

670

770

125

40

35

TRP-005-1000-00..-..

1500

1000

1875

820

1000

125

40

35

TRP-010-1000-00..-..

1430

950

1765

820

1000

125

40

35

TRP-005-1250-00..-..

1500

1000

1975

820

1000

125

40

35

TRP-010-1250-00..-..

1500

975

1770

820

1000

125

40

35

TRP-005-1600-00..-..

1680

970

2215

820

1000

200

70

50

TRP-010-1600-00..-..

1600

970

2130

820

1000

200

70

50

TRP-005-2000-00..-..

1770

1095

2370

1070

1200

200

70

50

TRP-010-2000-00..-..

1680

1085

2260

1070

1200

200

70

50

TRP-005-2500-00..-..

1940

1140

2415

1070

1200

200

70

50

TRP-010-2500-00..-..

1830

1100

2335

1070

1200

200

70

50

TRP-005-3150-00..-..

2100

1155

2430

1070

1200

200

70

50

13

Technical features

Parametry techniczne

Standards / /
Normy
Type of cooling /
/
Rodzaj chodzenia

24kV

Installation / /
Wykonanie

IEC 60076-11 ; EN 50541-1


60076-11 ; EN 50541-1

Primary voltage /
/
Grne napicie

up to 24 kV
24

AN
(AN)

Secondary voltage /
/
Dolne napicie

400 V - 420 V
400 B - 420 B

Tappings /

/ Regulacja
napicia po stronie GN

2X2,5%

40C

Insulation class /
/
Klasa izolacji

F/F

1000 m

Temperature rise/

/
Przyrost tem.

100/100 K

Indoor

Wntrzowe

Ambient temp./

/
Temperatura otoczenia
Altitude /
/ Wysoko
n.p.m

Vector Group /

/
Grupa pocze

Dyn11 - Dyn5

Class / / Klasy

E2-C2-F1-CESI certificate according to IEC


60076-11 edition 2004
E2-C2-F1-CESI
60076-11 2004
E2-C2-F1 zgodnie z IEC 60076-11
opublikowano 2004

Frequency / /
Czstotliwo

50 Hz
50

Protection degree /
/
Ochrona

IP00

Winding material /
/
Materia uzwoje

AL/AL

KVA

Cod.

100

TRP-005-0100-00..-..

480

1700

1955

TRP-005-0160-00..-..

650

2500

2850

TRP-010-0160-00..-..

700

4000

TRP-005-0250-00..-..

880

3300

TRP-010-0250-00..-..

960

TRP-005-0315-00..-..

TRP-010-0315-00..-..

TRP-005-0400-00..-..

160

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500
3150

14

Vcc 75

Po

We reserve the right to change the technical datas


without advising


Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w charakterystyce
technicznej bez powiadomienia

Pcc 75

Pcc 120

Io

Weight
Bec
Waga

LpA

LwA

db

db

kg

2,3

48

61

580

51

64

800

4600

54

67

700

3800

1,8

54

67

1050

4400

5060

1,8

54

67

950

1030

4000

4600

1,7

56

70

1200

1100

4700

5405

1,7

56

70

1050

1200

4800

5500

1,5

57

71

1300

TRP-010-0400-00..-..

1350

5400

6210

1,5

57

71

1250

TRP-005-0500-00..-..

1400

5900

6780

1,4

57

71

1550

TRP-010-0500-00..-..

1600

6600

7600

1,4

57

71

1400

TRP-005-0630-00..-..

1650

6800

7800

1,3

58

72

1800

TRP-010-0630-00..-..

1900

7900

9085

1,3

58

72

1650

TRP-005-0800-00..-..

2000

8000

9200

1,1

59

73

2150

TRP-010-0800-00..-..

2300

9500

10925

1,1

59

73

1900

TRP-005-1000-00..-..

2300

9400

10800

60

74

2500

TRP-010-1000-00..-..

2600

11000

12650

60

74

2300

TRP-005-1250-00..-..

2700

11500

13100

0,9

62

76

2850

TRP-010-1250-00..-..

2900

13000

14950

0,9

62

76

2650

TRP-005-1600-00..-..

3100

14000

15800

0,9

62

76

3450

TRP-010-1600-00..-..

3500

16500

18975

0,9

62

76

3300

TRP-005-2000-00..-..

4000

16000

18000

0,8

63

78

4250

TRP-010-2000-00..-..

4100

20500

23575

0,8

63

78

4100

TRP-005-2500-00..-..

5000

19000

21850

0,7

65

80

5000

TRP-010-2500-00..-..

5200

25000

28750

0,7

65

80

4850

TRP-005-3150-00..-..

5600

21000

24150

0,6

66

81

6300

Technical features

Parametry techniczne

LV connections busbar

Wyprowadzenia strony NN

2U
2
5

100:500KVA

630KVA

800:1000KVA

120X12

50

14

60

150X15

60

50

25

100X10

14

30

80X8
40 =

40

14

15

14
1

1W

30

1V

60X6
25

2N
1U

50X6

20

2V

18

75

37.5

2U

B
7

18

75

P
Q

MV connections

Wyprowadzenia strony SN

1250KVA

1600:2000KVA

Schema connection PT100 ohm


PT100
Schemat zasilania PT100

MV tap changer

Przecznik zaczepw SN

30
V

15

2V

2W

14

2U

KVA

Cod.

mm

mm

mm

100

TRP-005-0100-00..-..

1200

760

1240

TRP-005-0160-00..-..

1240

750

1250

160

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500
3150

2000:3150KVA

Turns/ /
Wariacje

Positions / /
Pozycja

+ 5%

6-5

+ 2,5%

5-7

7-4

- 2,5%

4-8

- 5%

8-3

mm

mm

mm

mm

mm

520

620

125

40

35

520

620

125

40

35

TRP-010-0160-00..-..

1100

710

1240

520

620

125

40

35

TRP-005-0250-00..-..

1290

775

1410

520

620

125

40

35

TRP-010-0250-00..-..

1240

755

1310

520

620

125

40

35

TRP-005-0315-00..-..

1290

770

1525

520

620

125

40

35

TRP-010-0315-00..-..

1290

775

1325

520

620

125

40

35

TRP-005-0400-00..-..

1320

845

1565

670

770

125

40

35

TRP-010-0400-00..-..

1320

850

1405

670

770

125

40

35

TRP-005-0500-00..-..

1430

850

1620

670

770

125

40

35

TRP-010-0500-00..-..

1320

850

1505

670

770

125

40

35

TRP-005-0630-00..-..

1430

885

1760

670

770

125

40

35

TRP-010-0630-00..-..

1430

870

1600

670

770

125

40

35

TRP-005-0800-00..-..

1500

890

1810

670

770

125

40

35

TRP-010-0800-00..-..

1430

870

1765

670

770

125

40

35

TRP-005-1000-00..-..

1500

1000

1960

820

1000

125

40

35

TRP-010-1000-00..-..

1500

1000

1950

820

1000

125

40

35

TRP-005-1250-00..-..

1600

1000

1975

820

1000

125

40

35

TRP-010-1250-00..-..

1500

1000

1975

820

1000

125

40

35

TRP-005-1600-00..-..

1680

1025

2265

820

1000

200

70

50

TRP-010-1600-00..-..

1680

1030

2210

820

1000

200

70

50

TRP-005-2000-00..-..

1830

1140

2420

1070

1200

200

70

50

TRP-010-2000-00..-..

1770

1135

2370

1070

1200

200

70

50

TRP-005-2500-00..-..

1940

1170

2470

1070

1200

200

70

50

TRP-010-2500-00..-..

1940

1165

2465

1070

1200

200

70

50

TRP-005-3150-00..-..

2160

1200

2510

1070

1200

200

70

50

15

For energizing the world

rev. 06/2013
CARLO MAMELI INDUSTRIAL VIDEO PRODUCTION

ul. Skarbowa, 34
32005, Niepolomice - Poland

Tel. +48 12 3129041


Fax +48 12 3129042

info@esppolska.pl
www.esppolska.pl

Оценить