Вы находитесь на странице: 1из 89

0. . , . .

. . , . .


1-

2014

811.161.1(075.8)
81.411.2-96
701
:
. . ;
,
, . .

-

, . .

701

: . /
. . , . . . : , 2014. 87 .
ISBN 978-985-484-984-3.


. . ,
, ,
.
,
.
,
1- .

811.161.1.(075.8)
81.411.2-96

ISBN 978-985-484-984-3

, . ., , . ., 2014

, 2014


............................................................................................................. 4
1. ............... 5
2. ................... 11
3. .............................................. 18
4. ............................................ 24
5. ............................................ 32
6. .......................................... 39
7. ......................................................... 56
8. ............................................................. 63
......................................................................................72


1- ,
,

. ,
,
,
.
, (
), ,
.
,
.

-1 .
,
. ,
.

.

;
. ,
.
,
: ..
(, 2009, . I); .. , ..
(, 2011, . II);
JI.M, . (, ,
) (, 2008); .. .
(., 2009), .

1-
.

1.
()
.
1. ,
. ?

.

.

.


.

.

.

2. .
?
? (..)

? (..)

? (..)


? (..)

3. , .
: (? ..) (? ..)
, , , , ,
, , , , ,
, , , , ,
, , , , .
4.
, .
: , , , , ,
.
. .

1. , , , , , . 2.
, , , , , . 3. , ,
. 4. , , , , . 5. ,
, , , , . 6. , ,
, , , . 7. , , ,
. 8. , , , , . 9. ,
, , .
5. , .
: 1. .
? 2. .
?
1.
. 2.
. 3.
. 4.
. 5.
. 6. . 7.
.
8. . 9.
. 10.
. 11.
. 12.
.
6. .
: ? >
?

1.
? 2.
? 3.
? 4. ? 5.
? 6.
? 7. ? 8.
? 9. ? 10.
?
7. .
.
: .
.
1.
. 2.
. 3.
6

. 4.
. 5. . 6.
. 7.
. 8.
. 9.
. 10.
. 11.
. 12.
.
8. ,
.
: , ?
.
1. , , ?
2. , ? 3.
, ? 4.
, ,
? 5. , ,
? 6. , , ?
7. , ?
8. , ,
? 9. ,
?
9. ,
.

1.
(, )
. 2. (, ) .
3. (, ) .
4. (, )
. 5. (, )
. 6. (, )
. 7. (,
) . 8.
(, ) . 9. (
, ) .
10. (, )
. 11. (, )
. 12. (,
7

) - . 13. (,
) - . 14.
(, ) .
15. (, )
. 16. (, )
. 17. (, )
.
10. . ,
.. (? ?).
?

.

, , , ,

.
.


.

, , , .

.
.

11. .
: . >
.
1. . 2. 9
. 3. . 4.

. 5. . 6.
. 7.
. 8.
. 9. , ,
. 10. 452.
11.
.
12. .
.
: .
.

1.
. 2.
. 3.
8

. 4.
. 5.
. 6. . 7.
. 8.
10 . 9. .
10. .
13. .
: 1. . *
. 2. .*
.
1. . 2.
. 3.
. 4.
. 5.
. 6. -
. 7.
. 8. 2014 .
9. . 10.
. 11.
4 . 12.
.
14. .
1. . . . . ...
, (, )
2. ... .
... , (, )
3. , ... . ... ' , ,
(, )
4. ... . ...
, (, )
5. ... . ... , (, )
6. ... . ... , (, )
7. ... . ... ,
(, )
15.
, .
1. ... . 2. ...
. 3. ... .
9

4- ... . 5. ... . 6.
... . 7. ...
. 8. ... .
: (), (), ),
), (), (), ().
16. . .
.
.
1764 , (, ) .
5 . .
(, ) 1754-1762 . (,
) ,
(, ) .
(, ) .
. (,
) , (, ) ,
(, ) , (,
, ) .
. :
1. ?
2. ?
3. ?
4. XV11I ? ?
5. ?
17. .
(). ,
.
XVIII
.
,
. ,
, - .
, .
,
.

2.

.
18. ,
.
?
.
.
.

.

.
.
.

.

19. ,
--.

..
.. . .
-


-+ -
(, )
(, )
(, )
(, )
-+ -
(, )
(, )
(, )
(, )
- + -
(, )
(, )
(, )
(, )

20. - -
.
, , , , , , ,
, , , , , , .
21. .
: .
, , ,
, , , , ,

, , ,
.
: . < .
1. . 2.
. 3.
. 4. .
5. . 6.
. 7. . 8.
.
22. .
-- (--).

..

.. . .
-
-+ -
-
(, )
(, )
(, )
(, )
-
- + -
(, )
(, )
(, )
(, )
-
- + -
(, )
(, )
(, )
(, )
-
- + -
-
(, )
(, )
(, )
(, )
- + -
-
(, )
(, )
(, )
(, )

12

!
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).
(-, -, -).
23.
-- (--).
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , .
24. .
: .
, , ,
, , ,
, , ,
, , ,
, , , .
:
. > .
1. . 2.
. 3.
. 4. . 5.
. 6. . 7.
.
25. .
--.

.. ..
. .
2
-


3
- + -
(, )
(, )
(, )
(, )
13

3
- + -
(, )
(, )
(, )
(, )
- + -
(, )
(, )
(, )
(, )

26.
--.
, , , , , , , , ',
, , , , , .
27. .
: .
, , , , ,
, , , , ,
, , , .
: . .

1.
. 2.
. 3. . 4. .
5. .
6. . 7.
. 8. .
9. . 10. .
28. , .
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , .
29. .
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , .
14

30. , .
1. ()
. 2. () .
3. () . 4.
() . 5.
() 1067 . 6. () 1863
. 7. () .
8. () . 9.
()
. 10. ()
.
31. , ,
.
1. ... (
).
2. ... (
).
3. ... ( ).
4. ... (
).
5. ... ( ).
6. ... (
).
7. ... ( ).
8. ... ().
9. SMS- ... ( ).
10. ... ( -
).
32. . ?
? .
: . *
?
1. . 2.
. 3. . 4.
. 5.
. 6. . 7.
. 8.
. 9. .
15

33. .
: ? > ?
1. ? 2. ? 3.
? 4.
? 5. ? 6.
? 7. ? 8.
? 9. ?
34. .
: ? ?
1. ? 2. ? 3.
? 4. ? 5.
? 6. ?
7. ? 8. ? 9.
? 10. ?
35. .
1. . 2.
. 3. . 4.
. 5.
. 6. .
7. , , . 8.
. 9.
. 10.
. 11.
.
36. . ,
.
1067 .
1984 .
.
XIX .

1067 .

1984 .
.
XIX .

37. .
: . >
.
1. . 2. . 3.
. 4.
. 5. . 6.
16

. 7. . 8.
.
38. .
: . >
.
1. . 2.
. 3.
. 4. . 5.
. 6. XIX . 7.
. 8. .
39. .
: ? > ?
1. ? 2. ?
3. ? 4. ? 5.
? 6. ? 7.
? 8. ? 9.
? 10. ?
40. ,
.
: . > .
1. . 2.
22 . 3. . 4.
. 5. .
6. . 7.
. 8.
. 9. . 10.
. 11.
.
41. , .

1.
... . 2.
... . 3. 1944 ... . 4.
... . 5.
... . 6. ... . 7.
... . 8.
... . 9. ...
. 10. ... .
: , , , ,
, , , , , .

3.

, , .
42. ,
. ?
,
.

, .

,
.

,
.
,
.

,
.

43. .
-- (--), -- (--).

3-

.. . .
1
-1-
-
-1--
--
-
--

-
-
-
-
-

--
--
--

2
----- +-
-- 1-

--

-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-,-,-) -
-- (-, -, -) -
-- (-, -, -) -

44. , .
: -- - .
, , , , , ,
, , , , ,
, , , , , ,
, .
18

45. .
: - -- (-, -, -).
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , .
46. . . ,
. .
: , . >
?
1. , ,
. 2. ,
. 3. , 0
. 4. , ,
-. 5.
, . 6. ,
, . 7. ,
, . 8.
, . 9. ,
, . 10. ,
, .
.
.
: , .
, .
47. .
, .
: , , . -*
? .
1. , .
2. , . 3.
, . 4. ,
. 5. ,
. 6. , , .
7. , ,
15 .

48. +
.
: ( ). >
.
1. ( ). 2.
( ). 3.
( ). 4. ( ). 5.
( ). 6.
( ). 7.
( ). 8.
(
).
49. .
: . > , ,
.
1. ... . 2. ... .
3. ... . 4. ... . 5.
... .'6. .... 7.
.... 8. ....
50.
.
: , .
, .
1. , .
2. , ,
. 3. , ,
. 4.
, -. 5. ,
, . 6.
, . 7.
, ,
. 8. , ,
. 9. , ,
. 10. , ,
.
51. .
, . ,
.
20


,

,

,

,

,


,

=,

. ,
.
52.
. .
: > , .
, .

1)
; 2) ; 3)
; 4) ; 5) ; 6)
; 7) ; 8) ; 9)
; 10) ; 11) .
53. . ,
. .
1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,
6. ,
7. -.

) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ...
.

.
.
54. . , ,
. , . .

1.
, ,
. 2. , 21

. 3. ,
. 4. , ,
. 5. , 28 .
6. , .
7. , .
8. ,
-. 9.
, . 10.
,
, . 11.
,
.
. ,
.
55. .
1. , () .
2. , () .
3. , () -. 4.
, () . 5.
, () . 6.
, () ,
9 . 7. , ( ), . 8.
, () .
56. , .
. , .
.. . .
... .
. .. .
. . . .
. . . .
. . . .
. , .
... .
... .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
22

. , .
. . . .
. . . .
... .
... .
... .
. . . .
57. . ,
.

1867 , ,
. ,
,
, : zashchishchayushchiyesya.
, - 24 .
. ?
,
.

4.

,

58. .
. ?
,

.
,
?
,
.

,

.
,
?
,
.

59. . ,
. ?

.. ..
. .
-
-
-
-
--
--

--

--

-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
--- (-, -, -)
--- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)

!
( , -, -).
(-, -, -).
( - , -, -).
(-, -, -).
60. , .
: .
, , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , .
24

61.
.
: ; .
, , , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , , , ,
, , , , .
62. . . ,
. .
: , , .
?

1. , . 2.
, , .
3. , , . 4. ,
, . 5.
, ,
. 6. ,
, . 7. , ,
.
. .
63. , .
.
I

) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
II

1. , ... , ) ... .
.
) ... .
2. ,
) ... .
3. , ) ... .
4. ,
) ... .
5. ,
1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,
6. ,
7. ,

25

64. .
.

1.
, ()
. 2. , ()
? 3. , () ? 4.
, ()
? 5. , ()
. 6. , ()
. 7. , ()
. 8. , (
) .
65. . .
. ? ,
.
,

?
,
?
,

?
,
?
,

~ ,

. .
.
66. .
: .... , .
, .
. , .
1. . . . .
2. . . . .
26

3. . . . , .
4. ... .
5. ... .
6. ... .
. , .
1. ... , .
2 . . . . , .
3. . . . , , .
4 . , .
5. ... .
6. .. . .
. , .
1 . . . . , .
2. . . . , .
3. ... , .
4. ... .
5. ... .
6. ... .
67. .
.
: , , .
, , .
1.
, . 2.
, . 3. ,
, . 4. , .
5. , . 6.
, . 7. ,
2 , . 8. , ,
. 9. , -.
68. .
.
1. , , .
2. , , . 3. ,
, . 4. ,
, . 5, ,
, . 6. ,
, . 7.
, . 8.
, . 9. ,
27

. . ,
13 . 11. ,
.
69. .
1. , ... ,
. , ... ,
, (, )
2. , ... .
, ... , (,
)
3. , ... , .
, ... , , (
, )
4. -, ... ,
. -, ...
, , (, )
5. , ... , .
,... , (, )
6. , ... ,
. , ... , , , (
, )
7. , ... , .
... , (, )
8. , ... . , ...
, , (, )
70. ,
.
I
1. ,
2. ,
) ... .
3. ,
4. ,
5. ,
) ... .
6. ,
II
1. ,
2. ,
) ... 3. ,
.
4. ,
5. ,
) ... .
6. ,
28

71. . .
, . .
.

, .
, , .
:
, , !
!
:
! !
. ,
.
: ,
?
:
? ? ?
. .
, .
? .
. .
. . .
, , ... , ?
.
, ,
.
, .
.
.
, , .
?
, ,
, . :
, , .
.
, . ,
, .
,
. . .
.
29

:
, .
, . . , -, .
!
, , ,
.
,
.
, ,
, . ,
:
, , .
...
. .
1. ,
?
2. , ?
3. , ,
? ?
4. ? ,
?
5. .
?
6. ?
? ?
. .
72. . . ( ),
.

5 , ,
15 . 2 ,
. , ,
.
. , ,
. , , ,
.

30

, , ,
, , .
- .
,
, .
.
15 . , -
. ,
.
, :
, !
. .
. .

5.

.
73. ..
. , .
, ,
.
,
,
.
, ,
.
,
, .

.
,
, .

, ,
.
,
,
.
,
, .
,
, .
,
.
,
, .

74. , .
? ?

1-

.. . .
2

1
-

--

32

4
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

-
--

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--

-
-- ^

1-
.. . .
-
- (/)
- (/)

--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
^--
--

--

--
--
--

75. , ,
, .
: (?) (?).
, , , , ,
, , , , , , , 33

, , , , , ,
, , , , , ,
.
76.
.
.
: . , .
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, .
77. , .

1. ,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,
6. ,
7. ,

) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .

78. 77.
1. ... . 2.
... . 3. .. . 4.
... . 5. ... .
6. ... . 8. ...
.
79. . , .
.
: , .
, ,
, , ,
, , , ,
, , ,
34

, , ,
, .
. . .
!
, ,
, , ,
..
80. , .
1. ,
? 2. , ?
3. ? 4. ,
. ? 5. .
. ? 6.
? 7. ?
: , , ,
, , , .
81. ,
.
: ,
. > ? ,
.
1. , . 2. ,
, . 3. ,
, . 4.
, , . 5. ,
,
. 6. , .
7. , ,
. 8. , , .
82. , .
.

(?), (..),
,
(?), (..), .


(?), (..),
.
(?), (..), .
35


(?),

(..),
.

(?), (..)
.
(?), (..), .

(?), (..), .
(?), (..), ,
(?), (..),
.

83. ,
, .

1.
, ... .
, ... , , (
, ) 2. , ... ,
. , ... ,
, (, ) 3. , ...
, .
, ... , (, )
4. , ...
. , ...
, , (
, ) 5. , ... ,
. , ... , , (
, ) 6. , ... ,
. , ... ,
, (, ) 7.
, ... , .
, ... , , (,
) 8 ., ... , . , ...
, (, ) 9. , ...
, . ,
... , (, ) 10. , ...
, . , ...
, , (, )
84. . .
. ,
, .
- ( ?)
,
.
= .
= ,
36

( ?)
.
=
.
=
.
(
?)
.
= .
=
.
(
?)

().
= .
= .
( ?)
.
= .
= .

. , ,
. ,
.
13. . .
. , .
1. ,
.
2. ' ,
.
3. ,
.
4. ,
.
5. ,
.
6. ,
.
. .
37

= ()
.

= ()
.

86. . ,
.
.
: . ,
. , .
, ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
, ,
, , ,
, ,
.
87. . . .

1.
, () ,
, . 2. , (
) , .
3. , () , .
4. , ()
. 5. , ()
. 6. , (
) . 7. , ()
. 8. , ()
.
. .
, 2 .

6.

, , . |
88. , .
,
, .
,
, .
, ,
.
,
, .

,
, .
, ,
.
, ,
.
,
, .

89. 1 2. .
1

..
.. . .
-
-
-
-
-
-

-- (-, , -)
-- (-, -, -)
-- (-, -, -)
--/-- - (-*, -, -- (-, -, -)
-)
-- (-, -, -)
-- + - (-, -, -)
-- (-, -, -)
-- + - (-, -, -)

, --:


,
1- :
1) / ( );
2) / ( , ,
);
3) / ( );
39

4) / ( , );
5) / ( , );
6) / ( , );
7) / ( );
8) / ( );
9) / ( , );
10) / ( );
11) / ( );
12) / ( ).
2

1- ..
. .

-
-
-

- - (-, -, -)
+ - (-,
- - (-, -, -)
-, -)
- - (-, -, -)
--

90. ,
.
: .
, , , , ,
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , ,
, , , , , ,
, , , , ,
, , , .
91.
.
: .
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , .
92. .
.. .
: , . > ?
, .
1. , -.
2. , .
40

3. , .
4. , .
5. , .
6. , .
7. , .
8. , .
9. , .
10. , .

93.
.
: , . ->
? ,
.
1.
,
. 2. , , . 3.
, . 4. ,
, . 5. , ,
. 6. , . 7. ,
. 8. ,
. 9. ,
, . 10. ,
.
94. .
.
,
.
, .
, .
, .
,
, ,

, .

, .
,
.
, .
,
,
.
, , .
,
, .

,
, ,
, , .
41

95. .
.
1. , ( ).
2. , ( ). 3. ,
( ), -. 4.
, ( ), 108 .
5. , ( ), . 6. ,
( ), . 7.
, ( ) , .
96.
.
: , .
, .

1.
, , . 2.
, . 3. ,
. 4. , .
5. , , . 6.
, . 7. , ,
. 8. ,
. 9.
( ) ,
. 10.
, . 11.
, . 12.
,
. 13.
, , .
97. .
.
: , . ,
.

1.
, . 2. ,
. 3. , . 4. ,
. 5. , . 6. ,
. 7. ,
. 8. , . 9. ,
. 10. ,
.
. , .
42

98. ,
.
: , .
....
... .
....
....
....
.. . .
....
....
....
... .
....
....
99. .
.
: , (..) . >
?

1.
,
. 2. , . 3.
, . 4. ,
. 5. ,
. 6. ,
. 7. ,
. 8. ,
. 9. ,
. 10. ,
.
100. , .

1.
,
2. ,
3. ,
4. ,
5. ,
.
,
43

) ... .
) ... ,
) ... .
) ...
.
) ... My.
) ... .

7. ,
8.
,

) ... ,
) ... .

101. ,

.
. , .

1. ?
2. ?
3..0 ?
4. ?
5. ?
6. ?
. , .

1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
. , .

1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
. , .

1. ?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
6. ?
102. ,

.
. , .

1. ....
2. ... .
44

3. ... .
4. ....
. , .
1. ....
2. "... .
3. ....
4. ....
5. ....
. , .
1. ....
2. ... .
3. ....
4. ......
5. ... .
. , .

1. ....
2. . ...
3. . . . .
4. . ...
103.
.
: ,
? * ,
?

1. , ,
. 2. , ,
. 3. , , . 4.
, . 5. ,
, . 6. ,
, . 7.
, , . 8.
, . 9. ,
.
104. .
.
: , , 70 . * ,
, 70 .

1.
, ,
. 2. ,
45

. 3. ,
. 4. , . 5.
, , . 6. ,
, . 7. ,
. 8. , ,
.
105. .
, , .
, ,
.
, , .
,
.
,
, .

, ,
.
, ,
.
, ,
.
,
,
.
,
,
.

106. .
1. , ... , .
, ... , , (, )
2. , ... , . , ...
, (, )
3. , ... .
, ... , (, )
4. , ... ,
, , . , ...
, , (, )
5. , ... . ,...
, (, )
6. , ... , , .
, ... , (
, )
7. ,... , . ,... ,
, (, )
8. , ... .
,... , (, )

46

107. .

1. ,... ,
.
) ; 6) ; ) .
2. , ... 1755 ,
, .
) ; ) ; ) .
3. ,... .
) ; ) ; ) .
4. , ... , .
) ; ) ; ) .
5. ,... .
) ; ) ; ) .
6. ,... , .
) ; ) ; ) .
7. ,...
.
) ; ) ; ) .
8. , ...
.
) ; ) ; ) .
108. .
A. 1. ...
. 2. , ...
, . 3. , ...
, XIX .
: , , .
. 1. , ... ,
. 2. , ...
, . 3.
... ,
: , , .

B. 1. ...
. 2. , ...
, -. 3.
, ... , .
: , , .

47

109. .
, .
, ,
,
,
,

,

...
. , . ,
. : ,
....
110. , ,
.
: ... (). *
.

1.
... (). 2. ...
(). 3. ...
(). 4. ... (). 5. ...
(). 6. - ... ( ). 7.
... ().
111. , .
A. , .
....
....
....
....
. , .
....
....
..., . ....
B. , .
... . ....
....
....
48

. , .
... .
....
....
....
... .
. , .

..., .
....
....
....
. , .

..., , .
...!
...!
...
....
112. . .
, .

, ,
. ,
.
, ,
108 ,
12 1961 . ,
, . ,
, ,
.
, ,
.
.
-
. .
. , ?
. , .
. , ?
. . ,
.
49

. , , , ?
. ,

, , ,
. . ,
. .
, . : , .
.
. . ,
.
. . .
?
. , ( ) .
113. . . ,

, ?
1. ,
. : .
, ,
.
, .
,
.
200 ,
:
.
2. ,
. 1 ,
.
.

. , . ,
.
3. ,
. 1900
.
1905 ,
. ,
,
, ,
. 1909
50

, .
, , .
4.
.
, ,
. 1957
.
.
1960 .
. 12 1961
.
.

, .
.
, ,
.
. .
.
. . .
114. . .
? .

.
, ,
. ,
, .
, .
. ,
. , ,
, , .
. .
. .
. .
115. . . . ,
.

. ,
, :
51

!
, .
, .

, .
, , ,
.
. ,
.
. , ?
?
116. . . ,
.

, , .
.
, ,
.
,
.
? .
... .
. . ,
? ,
.
. , .
117. . : , ,
(?), ?

. . ,
?

,
,
, ,
.
,
.
52

,
3500, 5000 10 .
10 000
.

.
.

.
,
.
, ,
, .
,
10 000 .
,
.
. .

^ .
, .
. ( ).

118. . . ,
.
,
, .
, ,
. ,
-. .
.
. .

---
--

. , ,

. (, ,
).

1.
, . 2.
, . 3. ,
53

. 4. , , .
5. , , .
6. , ,
. 7. , ,
. 8. .
. .
.
.
:
, . *
,
.

1. ,
.
2. ,
.
3. ,
, ,
.
4. ,
, .
5. ,
, , .
6. ,
.
7. ,
.
8. , ,
.
9. ,
.
. ,
.
1. ...
-. , ...
-,
. (, )
2. ...
.
54

, ... , , (,
)
3. ... .
, ... , (, )
4. ... ,
. ... , (
, )
5. ..... ... .
(, )
6. , ... ,
. ... , (
, )

7.
, .

, .

119. .
.
,

.
,
.

, .


,
.
,
.

.

120. .
().

-
-
-

3- ..
. .
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
--
--

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
--
--

!
, .
.
, .
.

56

:
1. -: , , , , , ..
2. , , , , , , , , , ..
3. , ..
-- .
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121. , .
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , .
122. ,
. , .
: 1. () - -. 2. () -- --.
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , .
, , , , , , , ,
.
, , , , ,
, , , , , .
123. .
, , . :
.
( , ); (
, ); ( , ).
( , ); ( ,
); ( , ).
( , ); (,
); ( , ).
57

( , ); (
, ); ( , ).
. .
124. . .
, ( ).
.
,
.
,
.

.
,
.

,
.

, .

,
.
,
.


,
.

. ( ) (
).
, .

.
,
.

.

, .

,
.

125. .
: ,
. > .
, .

. 1. ,
. 2. ,
. 3. ,
. 4. ,
. 5. , - .
6. , .
7. ,
. 8. , .
58

. 1. ,
. 2.
, . 3.
, . 4.
. 5.
, . 6. ,
. 7.
. 8. ,
.
126. .
( )
( ).
,

.
,
.
.
,
.

127.
.
.
: , . >
. .
.

1. , . 2.
, . 3. ,
. 4.
, . 5.
, . 6. ,
. 7. , .
8. , . 9.
, .
128.
.
: , . >
, .

1. , . 2.
, . 3. ,
. 4.
59

, . 5.
, . 6.
, . 7.
, . 8.
,
.
129. .
.
: . *
, . , .

1.
. 2.
. 3.
. 4. ,
. 5. ,
. 6. . 7.
, . 8.
, .
130.
.
: .
. * , .

1.
.
. 2. .
. 3. .
. 4. .
. 5. . .
6. .
. 7. . . 8.
. . 9.
. . 10. .
.
131. ,
( )
(S).

, - - .
.
?
60

, - , - ?
.
.
, -
,
.

.
?
132. ,
,
.
1. , .
, , . ,
.
2. , .
, .
, .
3. , .
,
. , .
4. , .
, . ,
.
5. , . ,
: ! ,
.
133. ,
.

,
,
,

.
,

-,
.
.. .
.. .
,
.. .
.. .
,
.. .
.. .
,
.. .
,

61

, ... .
... .
... .
,
... .
... .
,
...
.
...
.
,
... .
, ...
.
...
.
... .
,
... .
134. . .
1. ,...
2. ,...
3. ,...
4. , ...
5. ,...
6. , ...
7. ,...
8. ,...
. , .
1. , ....
2. , ....
3. ... , .
4. ... , .
5. .......
6. ... , .
7. ... , , .
8. ,....
135.
.
, , .
, .
, .
.

8.
, .

136. .
?
,
.
.
, - ,
.
.
137. .
.
3- . .
. .
-
-
-
-
-
--
--
--

--

-111-

+ -

--

-
-
-
-
-
-^
--
--
-

63

138. ,
.
, , , , , ,
, , , , , , ,
, , , , , , .
139. .
: . .
, , , , , , ,
, , , , , , , ,
, , , , , , ,
, .
140. , .

1.
() , . 2. ()
, . 3. () ,
. 4. () , . 5. ()
, . 6. () ,
. 7. () ,
. 8. () , . 9. (
) , . 10. ()
, .
.
, , .
, .
, .
141. .
.
.
,
.
,
.
, .
,
.
,
-.

,
,
,
.
,
.
, .
,
-.
64


,
602.
, .
, .

,
602.
, .
, .

142. .
, .
1. ( , ,
), ( , ).
2. ( ,
), ( , ).
3. ( , ); (
, ).
. .
143. .
1.
. 2.
. 3.
. 4. ,
. 5. , ,
. 6. ,
. 7. .
. ,

144. .

, .
, .
,
.

, .

, .

, .
, .
,
.
,
.
, .
65


.
, .

,
.
,
,

145.
.
: , .
, .

L , . 2.
, . 3.
, . 4.
, . 5.
, . 6.
, . 7.
, . 8.
, .
. ( )

.
.
.
.

146. . .
: , . *
, .

1. , . 2.
, . 3. , ,
. 4. ,
. 5. , . 6. ,
. 7. , ,
. 8. , . 9.
, . 10.
, .
. .
: . * ,
.

1.
. 2.
. 3.
66

. 4. .
5. . 6.
. 7.
. 8.
. 9. . 10.
.
147. , .
) ... ,
.
) ...
.
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... .
) ... ,
) ...
.
) ... ,
) ... .

1. ,
2. ,

3. ,
4. ,
5. ,
6. ,
7. ,
8. ,
9. ,
10. ,
11. ,
12. ,
,
13. ,
14. ,

) ... .
) ... .

. , (
) (S).

,
?
,

?

?
,

148. , ,
.
,
,

...
...
...
...

.
.
.
.

67

,
,
,
,

.. .
.. , .. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. , .

149.
,
.
1. , .
2. , . 3.
, . 4.
, . 5. ,
. 6. , . 7.
, . 8.
. 9.
, . 10.
, .
150. .
,...
,...
,...
, ...
,...
, ...
, ...
,...
, ...
,...
151. . ,
.
.
, .
, .
, .


1. . .
: .
, , , , , , , ,
, , , , .
. .
2.
.
1.
... , . ... ,
, (, ) 2. ... ,
. ... , (,
) 3. ... , . ... ,
, (, ) 4. ... , . ...
, , (, ) 5. ...
, . ... ,
, (, ) 6 . .. . ,
.... ,
, (, ) 7. ... ,
. ... , , (,
) 8 . ... , . ...
, , (, ) 9. ... ,
. ... ,
. (, ) 10.... , . ...
, , (, )
11. ... , . ... , ,
(, ) 12. ... , . ... ,
, (, ) 13. ... ,
. , ... , ( , )
14. ... , . ... , ,
, (, ) 15. ... ,
. ... , ,
(, ) 16. ... , . ...
, , (, ) 17. ... ,
. ... ,
, (, ) 18. ... ,
. ... , , (,
) 19.... , . ... ,
, (, )
69

3.
.

1.
, . 2.
, . 3. , .
4. , . 5.
, . 6.
, . 7. ,
. 8. , .
9. 5 , -. 10.
-, . 11. ,
, , .
4. ,
.
1 .... , . ... ,
, (, ) 2. ... , ....
, , (, ) 3 .... ,
.... , , (, ) 4 . .. .,
. ... , , (, ) 5 .... ,
. ... ,
, (, ) 6 .... ,
.... , , (, )
7. ... , , . ... ,
, (, ) 8__ ,
. ... ,
, (, )
5. .
,

,

,

,

,

,

... .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
.. .
70


...
,
...
,
" ...
...

,
.
.
.

6. .
1. ,...
2. ,...
3. ,...
4. ,...
5. ,...
6. ,...
7. , ...
8. ,...
9. ,...

-
. ,
. 1962 .
1908 .
, 13
. .
, : -
.
, . 4- ,
18 , .
19 , .
. , ,
, . ,
.
, . ,
, .
1932 ,
- . 24 ,
26 .
1937 , ,
. , ,
, .
: ,
. , ,
, .
1968 . -:
.

1. , .
, .
2.
.
1. 13 .
2.
.
72

3. 4-
.
4. ,
.
5. , ,
.
6. ,
.
7. , ,
.
8. 1932
- .
9. 1937
.
10. ,
.
11. , .
12. -
, .
3. ,

.
1. ,...
2. 13 ,...
3. ,...
4. ,...
5. , ...
6. ,...
7. ,...
8. ,...
9. , ...
4.

.
1. -, 1962
.
2. ,
.
3. ,
13 .
4. ,
.
5. , .
73

6. , ,
.
7. ,
, .
8. ,
.
9. , ,
, .
5. .
1. , ?
2. ,
?
3. .

,
, ,
.
.
- . , ,
, ,
. ,
, .
. -,
. ,
, ,
.
.
, ,
.

, , .
, ,
. , ,
, ,
. , ,
,
: ,
.
74

1. , .
, . .
2. .
, , .
3.
. .
4.
.
1. , .
2. ,
.
3. ,
.
4. - ,
.
5. , .
6. ,
.
7.
, , .
5.
.
1.
.
2. .
3.
.
4.
, .
5.
.
6. .
1. , , ,
?
2. , ?
3. .
75*

( .. )
,
, .
, , ,
. , ,
. ,
. , .
. , ,
.
, ,
. .
.
.
, . .
. . .
. , , - ,
.
, ,
, .
.
. .
, . .
.
, :
! ,
. . , .
.
, , - .
, , , ,
.
, . ,
:
.
:
?
, , .
, :
1 ( ).
( ).
(, ).
76

, .

. , .

1. . ,
. .
2. . ,
, :
.
3. ,
, , , .
.
4. .
1. , ...
2. , ...
3. , ...
4. , ...
5. , ...
6. , ...
7. , ...
8. , ...
9. , ...
10. , ...
5. , (
) , .
1. .
2. , . 3.
. 4. .
5. , .
6. .
1. ( )?
2. ? ,
, ? ?
3. , , ,
? ?
?
4. ?
5. , ?
77

7. .

( . )
, .
. , , , .
. ,
, .
? .
, , .
, , , ,
. . .
, , :
, !
, , ,
- . .
. , : ,
! .
. .
:
.
, . :
!
, .
:
. .
. ! !
.
. :
! ! ?
. ,
. , ?
!
, . ,
. , , , .
. ,
: , .
. , , :
...
, , :
, !
78

. ,
. , .
. .
:
, ! ! .
. :
, , ! ?
, .
, , ! !
! . ?
, .
.
! . .
, , , - .
. . ,
. ,
, , ,
, .
. , ,
.
. ,
, . ,
. .

1. .
? ?
2.
, .
3. .

1. , , ...
2. , ...
3. , ...
4. , , ...
4. ,
? , ?

79

( . )
, .
. ,
.
. .
, , , ,
.
. ( ) .
- .
:
. .

. , .
.
, .
.
, ,
. ,
. , ,
, , . ,
, .

, .
, , ,
, .
.
, , . ,
, , . ,
: !
, , , , .
( ) .
, .
.
? . .
, , !
. , .
! , , .
. .
.
, .
80

, .
, , . ,
.
, ,
.
, ,
.
, .
. , ,
, -. .
? , .
, ? ,
.
. .
, .
, , , ,
, .
, , .
. ...

1. . ,
.
2. .
3. , . ,
, ,
?
4.
, , , . .
5. .
1. , ...
2. , ...
3. , ...
4. , ...
5. , ...
6. , ...
7. , ...
81

8. , , ...
9. , ...
10. , ...
11. , ...
12. , ...
6. , ,
.
1. .
2. .
3. ,
.
4. , :
!
5. , .
6. .
7. , .
1. , . 2.
, . 3. ,
, . 4.
, . 5. ,
, .
8. , .

9. .
1. , ?
2. , ?
3. : , !
4. ?
5. , ?

( .. )
.
, .
, ,
, .
.
82

, ,
.
,
, . ,
. ,
.
.
, , .
?
? ?
.
?
, , , ,
, . , .
?
?
:
.
, .
:
?
! , , *
. . ,
:
, , , ,
, ?
, . ,
.
, ,
, , - .
, .
, , , .
, .
, . :
, . , ,
.
, : ,
, .
***

, ,
. :
83

, .
, . ,
: , ?
: , .
. ,
, . .
. , ,
: .
. ,
, .
, .
,
, .
. .
, .
, , .
. ,
. ,
, , ,
, .
.
, . :
!
, , , .
. ,
, .
. , ! ,
, , , ,
. !
.
- : ! .
. : , ,
! : ,
.
, .
. ,
: , !
. , ,
, , .
. .
, , .
84

, -.
, ...
:
!


1. . ,
.
2. , . ,
, ,
?

3.
, , , .

4. .
1. , ...
2. , ...
3. , ...
4. , ....
5. , ...
6. , ....
7. -, ....

5. . .
, .
6. .
1. ,
. 2. , , .
3. , , .
4. , .
7. .
1. , () ,
. 2. , (
) . 3. , ()
. 4. , () .
5. , () . 6.
, () , .

85

8.
.
1. , ,
. 2. , ,
. 3. , .
4. , . 5.
, . 6.
, . 7. ,
. 8. . 9. ,
, .
9. ,
.
, , , , ,
, , , , .
10.
.
11.
.
1. , , . 2.
, , . 3. ,
, . 4. ,
, . 5. ,
.
12.
.
13. ,
.
: , , .
, , , , , , ,
, , , , , , , .
14. .

1.
. 2.
. 3.
. 4.
. 5. ,
.
86

15. .
1.
?
2. ?
3. ?
4. ?
5. ?
?

..
. .
..

10.12.2014. 60x84/16. . Times New Roman.


. . . . 5,1. .-. . 4,1. 200 . 296
.
, ,
1/299 22.04.2014.
220070, , . , 26.
.
02330/210 14.04.2014.
220070, , . , 26.