Вы находитесь на странице: 1из 12

Lampiran 1

FORMAT PENGKAJIAN
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH (KMB)
1. BIODATA
A. IdentitasPasien
a. Nama
b. JenisKekamin
c. Umur
d. Status Perkawinan
e. Agama
f. pendidikan
g. Pekerjaan
h. Alamat
i. TglMasuk RS
j. Nomor Register
k. Ruangan/Kamar
l. GolonganDarah
m. TglPengkajian
n. TglOperasi
o. DiagnosaMedis
B. PenanggungJawab
a. Nama
b. Hub. dgnPasien
c. Pekerjaan
d. Alamat

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

27

2. KELUHAN UTAMA
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
3. RIWAYAT KESEHATAN SEKARANG
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. RIWAYAT KESEHATAN MASA LALU
a. Penyakit yang pernahdialami
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b. Pengobatan/Tindakan yang dilakukan
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
c. Pernahdirawat/operasi
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
d. Lamanyadirawat
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
e. Alergi
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
f. Imunisasi
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
5. RIWAYAT KESEHATAN KELUARGA
a. Orang tua
: ......................................................................
......................................................................
b. SaudaraKandung
: ......................................................................
......................................................................
c. Penyakitketurunan yang ada

: ......................................................................
......................................................................

d. Anggotakeluarga yang meninggal : ......................................................................


......................................................................
28

e. Penyebabmeninggal

: ......................................................................
......................................................................

f. Genogram

Keterangan :

Laki - laki

Perempuan

Klien

Meninggal

Serumah

Cerai

6. RIWAYAT /KEADAAN PSIKOSOSIAL


a. Bahasa yang digunakan
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b. Persepsipasiententangpenyakitnya
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
c. Konsepdiri
1) Body image
: .........................................................................................
29

d.
e.
f.
g.
h.

2) Ideal diri
: .........................................................................................
3) Hargadiri
: .........................................................................................
4) Perandiri
: .........................................................................................
5) Personal identity : .........................................................................................
Keadaanemosi
.................................................................................................................................
Perhatianterhadap orang lain/lawanbicara
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hubungandengankeluarga
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hubungandengansaudara
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Hubungandengan orang lain
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

i. Kegemaran
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
j. Dayaadaptasi
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
k. Mekanismepertahanandiri
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
7. PEMERIKSAAN FISIK
a. Keadaanumum
: .....................................................................................
b. Tanda-tanda vital
:
TB : .....................cm
BB : .....................kg
T : ................OC
P : .......x/\i
RR : ........x/i
TD : ..mmhg
c. Pemeriksaankepaladanleher
1) KepaladanRambut
Kepala
a) Bentuk
: ........................................................
b) Ubun-ubun
: ........................................................

30

c) Kulitkepala
Rambut
a) Penyebarandankeadaanrambut
b) Bau
c) Warnakulit
Wajah
a) Warnakulit
b) Strukturwajah
2) Mata
a) Kelengkapandankesimetrisan
b) Palpebra
c) Kojungtivadanskelera
d) Pupil
e) Cornea dan iris
f) Visus
g) Tekanan bola mata

: ........................................................
: ........................................................
: ........................................................
: ........................................................
: ........................................................
: ........................................................
:
:
:
:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

3) Hidung
a) TulangHidungdanposisi septum nasi: ........................................................
b) Lubanghidung
: ........................................................
c) Cupinghidung
: ........................................................
4) Telinga
a) Bentuktelinga
b) Ukurantelinga
c) Lubangtelinga
d) Ketajamanpendengaran
5) Mulutdan faring
a) Keadaanbibir
b) Keadaangusidangigi
c) Keadaanlidah
d) Orofaring
6) Leher
a) Posisitrakea
b) Thyroid
c) Suara
d) Kelenjarlimfe
e) Vena jugularis
f) Denyutnadikarotis
d. Pemeriksaan integument

31

:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

:
:
:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kebersihan
Kehangatan
Warna
Turgor
Kelembaban
Kelainanpadakulit

e. Pemeriksaanpayudaradanketiak
1) Ukurandanbentukpayudara
2) Warnapayudaradan areola
3) Kelainaanpayudaradanputing
4) Aksiladanclavicula
f. Pemeriksaanthoraks/dada
1) Inspeksithoraks
a) BentukThoraks :

:
:
:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

Normal, Burrel Chest, Funnel Chest,


Pigeon Chest, F lail Chest, K
ifosKoiasis

b) Pernafasan
Frekuensi
Irama
c) Tandakesulitanbernafas

: ........................................................
: ........................................................
: ........................................................

2) Pemeriksaanparu
a) Palpasigetaransuara
b) Perkusi
c) Auskultasi
- Suaranapas
- Suaraucapan
- Suaratambahan

:
:
:
:
:
:

3) Pemeriksaanjantung
a) Inspeksi
b) Palpasi
- Pulsasi
c) Auskultasi
- bunyijantung
- bunyitambahan
- murmur
- frekuensi

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

: ........................................................
: ........................................................
:
:
:
:

g. Pemeriksaan abdomen

32

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

1) Inspeksi
a) Bentuk abdomen
b) Benjolan/massa
c) Tanda ascites
d) Hepar
e) Lien
f) TitikMc Burney
2) Perkusi
a) Suara abdomen
b) Pemeriksaan ascites

:
:
:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

: ........................................................
: ........................................................

h. Pemeriksaankelamindandaerahsekitarnya
1) Genitalia
a) Rambut pubis
: ........................................................
b) Lubang urethra
: ........................................................
c) Kelainanpada genitalia eksternadandaerah inguinal :..................................
2) Anus dan perineum
a) Lubang anus
: ........................................................
b) Kelainanpada anus
: ........................................................
c) Perineum
: ........................................................
i. Pemeriksaanmuskuloskletal/ekstremitas
1) Kesimetrisanotot
:
2) Pemeriksaan edema
:
3) Kekuatanotot
:
4) Kelainanpadaekstremitasdan kuku
:
j. Pemeriksaanneurologi
1) Pemeriksaantingkatkesadaran
GCS
: ,
2) Meningeal sign
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

E : M : ..V : ..

3) Status mental
a) Kondisiemosi/perasaan
: ........................................................
b) Orientasi
: ........................................................
c) Proses berpikir (ingatan, atensi, keputusan, perhitungan) : ........................
d) Motivasi (kemauan)
: ........................................................
e) Persepsi
: ........................................................
f) Bahasa
: ........................................................
4) Nervuscranialis
33

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Nervous olfaktorius/ NI
: ........................................................
Nervous optikus/ NII
: ........................................................
Nervous okulomotoris/ NIII, Troklearis/ N IV, Abdusen/ N VI :................
Nervous trigeminus/ N V
: ........................................................
Nervusfasialis/ N VII
: ........................................................
Nervusglossophariengus/ N IX, Vagus / N X : ...........................................
NervusAsesorius / N XI
: ........................................................
Nervushipoglossus/ N XII
: ........................................................

5) FungsiMotorik
a) Cara berjalan
b) Romberg test
c) Tesjari-hidung
d) Pronasi-supinasi test
e) Heel to shin test

:
:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

6) FungsiSensori
a) Identifikasisentuhanringan
b) Test tajam-tumpul
c) Test panasdingin
d) Test getaran
e) Streognosis test
f) Graphetesia test
g) Membedakanduatitik
h) Topognosis test

:
:
:
:
:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

7) Reflek
a)
b)
c)
d)
e)
f)

:
:
:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

:
:
:
:
:

........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................

ReflekBisep
ReflekTrisep
ReflekBrachioradialis
ReflekPatelar
Reflek Tendon Achialis
Reflek Plantar

8. POLA KEBIASAAN SEHARI-HARI


a. Polatidurdankebiasaan
1) Waktutidur
2) Waktubangun
3) Masalahtidur
4) Hal-hal yang mempermudahtidur
5) Hal-hal yang mempermudahbangun

34

b. PolaEliminasi
1) BAB
a) Pola BAB
: .........Penggunaanlaksatif : ya / tidak
b) Karakterfeses
: ....... .BAB Terakhir : ....
c) Riwayatperdarahan
: ................................Diare : ya / tidak
2) BAK
a) Pola BAK
: ...................Inkontinensia : ya / tidak
b) Karakter urine
: .............................Retensi : ya / tidak
c) Nyeri/rasa terbakar/kesulitan BAK
: Ya / Tidak
d) Riwayatpenyakitginjal/kandungkemih : Ya / Tidak
e) Penggunaandiuretika
: Ya / Tidak
f) Upayamengatasimasalah
: ...........................................................
...........................................................
c. PolaMakan Dan Minum
1) Gejala (subyektif)
a) Diit (type)
: ................jmlhmakananperhari....
b) PolaDiit
: ......................................................................
c) Kehilanganseleramakan : .................mual / muntah :
d) Nyeriuluhati
: ......................................................................
e) Yang berhubungandengan: ......................................................................
f) Disembuhkandengan
: ......................................................................
g) Alergi/intoleransimakanan: ......................................................................
h) Beratbadanbiasa
: ......................................................................
2) Randa (obyektif)
Beratbadansekarang
: ..........kg, TinggiBadan : cm,
Bentuktubuh
: ......................................................................
3) Waktupemberianmakanan
: ......................................................................
4) Jumlahdanjenispemberian
: ......................................................................
5) Waktupemberiancairan
: ......................................................................
6) Masalahmakandanminum
a) Kesulitanmengunyah
: ......................................................................
b) Kesulitanmenelan
: ......................................................................
c) Tidakdapatmakansendiri :
7) Upayamengatasimasalah
: ......................................................................
d. Kebersihandiri/personal hygiene
a) Pemeliharaanbadan
: ......................................................................
b) Pemeliharaangigidanmulut : ......................................................................
c) Pemeliharaan kuku
: ......................................................................
e. Polakegiatan / aktivitas
.................................................................................................................................
35

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
9. HASIL PEMERIKSAAN PENUNJANG / DIAGNOSTIK
a. Diagnosamedis
: ..................................................................................
..................................................................................
b. Pemeriksaan diagnostic/penunjangmedis :
1) Laboratorium :
.............................................................................................................................
2) Rontgen :
.............................................................................................................................
3) ECG :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4) USG :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
5) Lain lain :
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
10. PENATALAKSANAAN / TERAPI
No.

NamaObat

Dosis

Kegunaan

EfekSamping

11. ANALISA DATA


No
.

Data Fokus

Etiologi

12. PRIORITAS DIAGNOSA KEPERAWATAN

36

MasalahKeperawata
n

No
.

DiagnosaKeperawatan

37

13. RENCANA ASUHAN KEPERAWATAN


No
.

Diagnosakeperawata
n

PerencanaanKeperawatan
TujuanKeperawatan

Intervensi

Rasional

14. CATATAN PERKEMBANGAN


No

Hari / Tanggal

DX

Implementasi

38

Evaluasi

Paraf