You are on page 1of 6

BAB 5

RUMUSAN DAN CADANGAN

5.1

Pendahuluan

Pada asasnya, penerangan yang mana telah dilakukan dalam bab yang kelima ini adalah
berfokus kepada kesimpulan dan hasil kajian yang diperolehi melalui proses kajian yang
telah dijalankan ke atas murid- murid Tahun 2 untuk mata pelajaran Matematik di dalam
topik pecahan ini Sesungguhnya, data dan keputusan kajian yang didapati telah
dibandingkan dengan objektif kajian yang telah ditetapkan sebelum ini dan ia adalah
sangat penting untuk memastikan kajian yang diperolehi adalah selaras dengan kehendak
objektif yang mana telah ditetapkan oleh pengkaji sebelum menjalankan kajian ini.
Selain daripada itu, perbincangan dalam bab yang kelima ini juga telah termasuklah
pengemukaan beberapa cadangan yang relevan dengan kerja masa hadapan di mana
boleh dilakukan dan dijalankan oleh pengkaji untuk tujuan mempertingkatkan tahap
keberkesanan pembelajaran murid dalam mata pelajaran Matematik di dalam kelas.
Semua perbincangan dalam bab yang kelima ini telah disokongkan dengan mengguntelah
pelbagai contoh yang relevan dan sesuai.

5.2

Rumusan Hasil Kajian

Secara lazimnya, kajian yang dilakukan di atas telah menunjukkan bahawa kebanytelah
murid yang mengambil bahagian dalam kajian ini masih gagal untuk menguasai
kemahiran dan juga ilmu pengetahuan dalam topik penambahan di antara dua pecahan
yang berlainan. Ia boleh ditunjukkan melalui pelbagai jenis kesilapan yang dilakukan
oleh murid murid dalam ujian kajian ini.

5.3

Perbincangan Dapatan Kajian

5.3.1

Kesilapan Murid dalam Penambahan Dua Pecahan yang Berlainan

Hasil kajian yang diperolehi telah menunjukkan bahawa kesilapan yang sering dilakukan
oleh murid dalam melakukan proses penambahan di antara dua pecahan yang berlainan
boleh dirumuskan dalam empat jenis kesilapan yang utama, iaitu:

Kesilapan dalam meringkaskan jawapan dalam bentuk yang paling ringkas

Kesilapan dalam menukarkan pecahan bercampur kepada pecahan tidak wajar.

Kesilapan dalam menukarkan pecahan dalam bentuk penyebut yang sama

Kesalahan dalam aspek penambahan nombor di antara penyebut dengan penyebut.

5.3.2 Pola Kesilapan Murid dalam Penambahan Dua Pecahan yang Berlainan
terdapat 30 orang murid ataupun 85.71% daripada responden melakukan kesalahan ini
dalam ujian kajian yang diberikan tersebut. Selepas itu, kesilapan kedua yang paling
kerap dilakukan oleh responden adalah esilapan dalam menukarkan pecahan dalam
bentuk penyebut yang sama di mana kira kira terdapat 20 orang responden ataupun
57.14% daripada responden telah melakukan kesilapan ini dalam ujian yang diberikan.
Kesilapan yang paling minima berlaku dalam proses penambahan antara dua pecahan
adalah kesilapan dalam meringkaskan jawapan dalam bentuk yang paling ringkas di
mana hanya 18 orang murid yang gagal memberikan jawapan akhir dengan tepat
berikutan mereka tidak meringkaskan jawapan tersebut dalam bentuk yang paling
ringkas. Akhirnya, kesalahan dalam aspek penambahan nombor di antara penyebut
dengan penyebut pula telah dilakukan oleh 18 orang murid ataupun 51.43% daripada
responden telah melakukan kesilapan ini dalam proses menambahkan dua pecahan yang
berlainan tersebut.

5.4 Cadangan Kajian


Untuk hasil kajian yang diperolehi, beberapa cadangan telah dikemuktelah yang mana
bertujuan untuk mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran
(P&P) dalam mata pelajaran Matematik di kalangan murid- murid Tahun 2.

Merancangkan dan menjalankan corak pengajaran berdasarkan keperluan muridmurid di dalam kelas.

Memaksimumkan perlibatan murid dalam aktiviti aktiviti kelas.

Aktiviti yang berkesesuaian haruslah dijalankan agar dapat menarik perhatian


para pelajar untuk terus belajar dalam mata pelajaran Matematik tersebut.

Masa yang diguntelah untuk menjalankan pengajaran tidak seharusnya dijalankan


dengan masa yang panjang untuk mengelakkan para pelajar berasa bosan

Alat bantuan pengajaran haruslah diguntelah untuk membantu dalam proses


pengajaran tersebut supaya lebih berkesan lagi.

Latihan pengukuhan asas haruslah dilakukan dari semasa ke semasa untuk


memastikan pelajar tidak lupa telah elemen yang asas tetapi penting ini.

5.6

Cadangan Kajian Lanjutan

Walaupun, hasil kajian yang diperolehi ini telah menunjukkan bahawa objektif objektif
utama yang ditetapkan dalam kajiani ini telah dicapaikan dengan baik, tetapi masih
wujudnya beberapa kelemahan yang mana perlulah diperbaiki untuk mendapatkan
keputusan yang lebih baik lagi di masa hadapan. Antara cadangan untuk kajian lanjutan
adalah seperti yang disenaraikan berikut:

Melakukan kajian ini untuk murid- murid yang sedang menjalankan pembelajaran
di Bandar utama, Kuching dan kawasan lain di Sarawak untuk membeztelah corak
pembelajaran mereka. Maka, ia dapat memberikan suatu panduan yang penting
kepada Kementerian Pelajaran Malaysia mengatur strategi dan program-program
latihan ke arah memberi penekanan yang lebih kepada pembangunan mata
pelajaran Matematik di Sarawak

Kajian juga boleh dijalankan ke atas sekolah dalam bentuk yang berlainan seperti
sekolah berasarama penuh, sekolah kebangsaan dan sekolah bantuan modal. Ia
telah memberikan suatu gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesilapan
murid dalam penambahan dua pecahan yang berlainan.

Kajian ini boleh dilakukan dengan melibatkan jumlah responden dan populasi
yang lebih banyak seperti 200 orang murid untuk mencerminkan keputusan yang
lebih relevan dan tepat berbanding hanya 30 orang murid untuk kajian ini.

5.7

Kesimpulan

Secara kesimpulannya, hasil kajian yang diperolehi telah menunjukkan bahawa


kebanytelah murid di peringkat sekolah rendah masih gagal untuk menguasai kemahiran
dan juga ilmu pengetahuan yang relevan dengan penambahan dua pecahan yang
berlainan. Oleh yang demikian, guru guru mata pelajaran Matematik adalah diarahkan
untuk mempertingkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang
dilaksantelah di dalam kelas.