You are on page 1of 1

Muc luc mn hoc May CD -VCD

Bai s

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tn bai

Cu trc v cc thng s k thut Ca a CD/VCD va s khi chc nng


ca my CD/VCD
H c
Khi Laser - pickup
Mch RF.AMP
Khi DSP
Khi DAC TRONG MY CD/VCD
Mch iu khin m t quay a
Mch iu khin m t dch chuyn u c
Mch iu khin m t ng m khay a, m t i a
Mch Focus Servo
Mch tracking- Servo
Mch Slide Servo
Mch spindle servo
Mch iu khin h thng (CPU)
Mch hin th
Mch gii m nn tn hiu hnh (MPEG - VIDEO Decoder}
Mch gii m tn hiu RGB v Video.Amp
Mch gii m nn tn hiu ting (MPEG - AUDIO Decoder)
B nh RAM v ROM trong my cd/vcd
Mch vi x l ch (Host P)
Hin tng, nguyn nhn v phng php
chn on h hng thng gp ca my CD/VCD

trang
10
24
33
47
57
70
74
83
91
103
115
124
131
140
166
186
214
230
255
268
284