Вы находитесь на странице: 1из 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata pelajaran
Kelas
Tarikh
Bilangan murid
Masa
Bidang
Aktiviti
Tema
Tajuk
Media
Bahan

: Dunia Seni Visual.


: 5 Cerdas
: 8 Ogos 2016
:
/ orang
: 60 minit
: Mengenal Kraf Tradisional
: Perhiasan diri
: objek buatan manusia.
: Perhiasan diri rantai atau gelang tangan
: Alat
: gunting,pembaris, lidi
: gam, surat khabar/majalah, benang

Pengetahuan sedia ada


BBM/ ABM

: Murid pernah melihat alat perhiasan diri


: Contoh gambar alat perhiasan dir, lembaran kerja,
hasil karya murid dan
video alat perhiasan diri,
pembesar suara.
: Keusahawanan, kreativiti dan inovasi
:Demonstrasi secara kelas, penutup, soal jawab dan
penerangan
menggunakan sumber PdP
: Intrapersonal, verbal-linguistik,
: logik- matematik
: membanding beza, menganalisis, menilai dan

EMK
Kaedah

KBT
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir
merumus
Nilai
patriotisme
Penggabungjalinan
Strategi

: bekerjasama,

kesungguhan,

menghargai,

dan

: pendidikan jasmani ( motor tangan),muzik, sains


: pemerhatian

Standard Kandungan
1.

Membuat persepsi dan menggunakan bahasa seni visual yang ada pada model alat pertahanan diri.

2.

Mengaplikasi bahasa seni visual dan media dalam penghasilan model alat pertahanan diri.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan model alat
pertahanan diri.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.
Standard Pembelajaran
4.1 Persepsi Estetik
Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada
model alat pertahanan diri.
4.1.1 Unsur Seni

4.1.1.1 Garisan - beralun atau lurus atau melengkung


4.1.1.2 Jalinan - sentuh atau tampak
4.1.1.3 Bentuk - konkrit
4.2.1 Prinsip Rekaan
4.1.2.1 Imbangan - tidak simetri
4.1.2.2 Penegasan - bentuk
4.2 Aplikasi Seni
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta proses dan
teknik dalam penghasilan model alat pertahanan diri.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.1.1 Alat - gunting dan alatan yang sesuai
4.2.1.2 Bahan - mounting board atau kad manila atau kertas lukisan, gam, cat air
atau cat poster dan bahan lain yang sesuai
4.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.
4.3 Ekspresi Kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan model alat pertahanan diri secara kreatif.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan model alat
pertahanan diri
4.4 Apresiasi Seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan
aspek bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
4.4.2 Membuat ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan
4.4.3 Menyatakan fungsi alat pertahanan diri

Objektif: pada akhir pengajaran murid akan dapat:

1. Menghasilkan model alat pertahanan diri dengan menekankan bahasa seni


visual.
2. Mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
3. Membuat apresiasi terhadap karya.
Langkah
Standard Pembelajaran
/ masa
Set
induksi
(5 minit)

Aktiviti PdP/ ilustrasi

Catatan

1. Guru membuat senaman Murid melihat paparan video/BBM/


ringan
a)kelembutan tangan

mendengar bunyi muzik.


ABM
: video/audio,
Murid
bangun
di
tempatPembesar
Suara,

b) kelembutan jari.
2. Guru
bersoal
dengan murid.
Contoh soalan guru:

jawab

i. Cuba beri satu contoh alat perhiasan


yang kamu tahu?
ii. Nyatakan alat atau bahan untuk

komputer
Kaedah
dan
teknik : soal jawab

menghasilkan alat perhiasan tersebut? masing-masing.


Jangkaan jawapan:
Murid bersoal jawab denganKecerdasan pelbagai
i. Anting-anting/gelang
guru.
: logik-matematik
tangan/cincin
Murid mendengar perkaitan isi
ii.Guna emas, silver, teknik leburpelajaran yang dinyatakan olehNilai : kesungguhan
dan acu.
guru.
Pengetahuan Sedia
Ada : asas seni bina.
3. Guru berinteraksi dengan
murid
tentang
Penggabungjalinan ;
pengetahuan sedia ada
Sains
murid.
4. Guru
mengaitkan
set
induksi
dengan
tajuk
pelajaran hari ini.
Persepsi
estetik
Langkah 1
(10 Minit)

1. Guru berinteraksi denganMurid melihat contoh gambarBBM/ ABM :


menggunakan
contohalat
perhiasan
diri
yangContoh gambar alat
gambar alat perhiasan diriditunjukkan oleh guru.
perhiasan diri
bagi mengaitkan dengan 2.
isi Murid mendengar peneranganKaedah
dan
pelajaran iaitu mengenalguru tentang cara penghasilan. teknik: penerangan
kraf tradisional- membuat
3. Murid bersoal jawab tentangmenggunakan sumber
alat perhiasan diri.
bahasa seni visual yang adaPdP
2. Guru menyatakan maksudpada hasil karya
alat perhiasan diri alat
Kecerdasan pelbagai
yang menjadi pelengkap
: visual ruang
kepada
pemakaian.
Masyarakat Melayu lama
Kemahiran
mempunyai beberapa alat
berfikir :menilai
perhiasan diri yang sinonim
dan
menjadi
lambang
Nilai : kesungguhan
keunikan
masyarakat
Melayu
hingga
kini.
Lazimnya alat perhisan diri
menjadi pelengkap pakaian
di
dalam
majlis-majlis
istiadat,
majlis
perkahwinan
dan
sebagainya. Pada masa
kini alat perhiasan diri
telah
diubahsuai
dan

dimodenkan
selaras
dengan
kemajuan
teknologi pada masa kini.
3. Guru bersoal jawab tentang
asas seni reka yang ada
pada karya.
i. Garisan - beralun atau lurus
atau melengkung
iii.

Jalinan - sentuh atau tampak

iv.

Bentuk konkrit

v.

Imbangan - tidak simetri

vi.

Penegasan - bentuk

4.
1. Murid melihat contoh alat
perhiasan diri dan alat serta
bahan yang akan digunakan.
2. Murid melihat dan mendengar
Guru memperkenalkan media yang
penerangan guru tentang bahan
digunakan.
yang diperlukan:
BBM/ ABM : contoh
Guru mencadangkan teknik membuat- gunting
alat perhiasan diri
gam
alat perhiasan diri yang sesuai
Aplikasi
- surat khabar lama/majalah
Kecerdasan
digunakan.
seni
- bahan dan alatan lain yang pelbagai
:
visual
Langkah 2 Guru menunjuk cara membuat alat
sesuai
ruang
(10 minit) perhiasan diri dengan betul.
3. Murid menumpukan perhatian
Guru
meminta
murid
untukketika guru sedang melakukanKaedah : demonstrasi
menghasilkan karya yang kemasdemonstrasi cara penghasilan. secara kelas
dan cantik mengikut kreativiti
4. Murid diberi peluang untuk
masing-masing.
meneroka bahan dan alatan
dengan menggunakan teknik
yang betul untuk menghasilkan
alat perhiasan diri
Ekspresif 1. Guru meminta murid duduk dalam Langkah penghasilan
EMK : kreativiti dan
kreatif
i.
Kertas
pembalutinovasi
kumpulan.
Langkah 3
hadiah/surat khabar/ majalah di
(25 minit) 2. Guru mengedarkan alat dan bahan
KBT :
Intrapersonal,
kepada murid (bagi murid yang tidak potong dengan ukuran 2 cm .
verbal-linguistik
membawa peralatan)
3. Guru memantau dan membantu
sekiranya murid memerlukan bantuan.
4. Guru memberitahu kepada murid
tempoh masa yang tinggal.

Nilai : bekerjasama
Penggabungjalinan
: pendidikan jasmani (
motor tangan)

ii.

Kertas pembalut hadiah di


potong

dengan

ukuran

2cmx2cm

iii.

Kertas yang telah dipotong


di gulung menggunakan lidi.

iv.

Kertas yang telah di gulung


dicucuk

dengan

benang

mengikut kreativiti.

v.
Apresiasi
seni
Langkah 4
(5 minit)

Hasil yang telah siap.

i. Guru meminta murid untuk Murid mempamerkan karya seniBBM/


ABM
: hasil
mempamerkan karya di hadapan
karya murid
yang telah mereka hasilkan di
kelas.
ii. Guru memilih beberapa oranghadapan kelas.
KBT :
Intrapersonal,
murid secara rawak murid untuk Murid menjelaskan karya sendiri danverbal-linguistik
menceritakan
pengalamanrakan-rakan dengan menggunakan
sepanjang penghasilan karya serta
Kemahiran
bahasa
seni
visual
dengan
membuat apresiasi seni
berfikir : membandin

i. Rupa- geometri
ii. Warna- asas (primer); merah, biru
kuning
iii. Harmoni - rupa dan bentuk garisan

g beza, menganalisis

iv. Guru bertanya kepada muridbimbingan guru.


Kemahiran
lain berkaitan hasil seni rakan
Beberapa orang murid memberiberfikir : menganalisis
mereka ; cantik, menarik, corak
pandangan mereka terhadap hasil, menilai
pelbagai.
v. Guru memberikan peneguhankarya rakan mereka.
dan pujian terhadap karya yang Murid menghargai karya sendiri danNilai : menghargai
dihasilkan.
rakan.
Strategi : pemerhatia
n
Penggayaan
- guru menyuruh murid untuk
menghias dan membuat kemasan
pada karya masing-masing.

Penutup
(5 minit)

1. Guru
dan
EMK : keusahawanan
murid merumuskan mengaitkan
aktiviti yang dibuat
1. murid
mengaitkan
aktiviti
Kaedah dan teknik :
2. Guru memberitahu kepadadengan tajuk pelajaran hari ini.
penutup
murid
bahawa
karya
yang
dihasilkan secara bermutu dan
2. Murid
memahami
dan
Kemahiran
kemas akan dapat dipasarkanmendalami
maksud
yang
berfikir : merumus
secara komersial dan mampudinyatakan oleh guru.
meningkatkan
kadar
ekonomi
Nilai: patriotisme
negara.