You are on page 1of 7

Krivino procesno pravo i Kriminalistika

Spisak ispitnih pitanja


1. Pojam krivicnog procesnog prava kao grane zakonodavstva
2. Pojam, vrste i tok krivicnog postupka
3. Pojava i razvoj ucenja o krivicnoprocesnom odnosu
4. Sporna pitanja o krivicnoprocesnom odnosu
5. Nauka krivicnog procesnog prava
6. Pojam i vrste predmeta krivicnog procesnog prava
7. Glavni predmet krivicnog procesnog prava
8. Sporedni predmet krivicnog procesnog prava
9. Prejudicijalna pitanja
10. Imovinskopravni zahtev
11. Trokovi krivicnog postupka - pojam i vrste
12. Postupak naknade trokova krivicnog postupka
13. Zadatak krivicnog procesnog prava
14. Izvori krivicnog procesnog prava
15. Tumacenje krivicnog procesnog prava
16. Vremensko vaenje krivicnog procesnog prava
17. Teritorijalno vaenje krivicnog procesnog prava
18. Vaenje krivicnog procesnog prava u odnosu na lica
19. Pojam i vrste krivivicnoprocesnog imuniteta
20. Optuni (akuzatorshi) krivicni postupak
21. Istrani (inkvizicioni) krivicni postupak
22. Savremeni (meoviti) krivicni postupak
23. Nacela krivicnog procesnog prava - pojam i vrste
24. Nacelo oficijelnosti krivicnog gonjenja
25. Nacelo legaliteta krivicnog gonjenja
26. Nacelo optube (akuzatornosti)
27. Nacelo utvrdivanja istine
28. Nacelo kontradiktornosti (raspravnosti)
29. Nacelo javnosti
30. Nacelo usmenosti
31. Nacelo neposrednosti
32. Nacelo procesne ekonomije
33. Krivicnoprocesni subjekti - pojam i vrste
34. Pojam stranke u krivicnom postupku
35. Nacela koja se odnose na krivicnoprocesne subjekte
36. Pojam i vrste sudova
37. Pojam i sastav krivicnog suda
38. Uredenje i organizacija sudova
39. Ucece gradana u sudenju
40. Imenovanje sudija
41. Prestanak sudijske dunosti

42. Izuzece sudija - pojam, vrste i osnovi izuzeca


43. Izece sudija postupak i rasprostranjenost izuzeca
44. Pojam i vrste nadlenosti krivicnog suda
45. Stvarna nadlenost
46. Mesna nadlenost
47. Funkcionalna (poslovna) nadlenost
48. Vanredne nadlenosti
49. Spajanje i razdvajanje krivicnog postupka i sukob nadlenosti
50. Pruanje pravne i druge pomoci
51. Pojam i postanak javnog tuilatva
52. Uredenje i organizacija javnog tuilatva
53. Poloaj javnog tuioca u krivicnom postupku
54. Pojam i svojstva otecenog u krivicnom postupku
55. Supsidijarni tuilac
56. Privatni tuilac
57. Oteceni sa i bez imovinskopravnog zahteva
58. Oteceni kao svedok
59. Zakonski zastupnici i punomocnici
60. Optuni akti pojam i vrste
61. Zahtev za sprovodenje istrage pojam i sadrina
62. Predlog za podizanje neposredne optunice
63. Optunica
64. Optuni predlog
65. Privatna tuba i protivtuba
66. Pojam okrivljekog
67. Pretpostavka nevinosti okrivljenog
68. Poloaj okrivljenog u krivicnom postupku
69. Odbrana okrivljenog pojam i vrste
70. Strucna odbrana okrivljenog
71. Pojam branioca
72. Zasnivanje i prestanak dunosti branioca
73. Poloaj branioca u krivicnom postupku
74. Pojam i vrste krivicnoprocesnih radnji
75. Forma krivicnoprocesnih radnji
76. Vreme vrenja krivicnoprocesnih radnji
77. Povracaj u predanje stanje
78. Krivicni spisi pojam i vrste
79. Podnesci u krivicnom postupku
80. Zapisnici u krivicnom postupku
81. Postupak sa izdvojenim zapisnicima
82. Dostavljanje pismena i razmatranje spisa
83. Pojam, vanost i vrste cinjenica koje se utvrduju u krivicnom postupku
84. Pojam dokaza
85. Vrste dokaza
86. Teret pruanja dokaza .
87. Pojam i procesni tok dokazivanja
88. Izvodenje dokaza
89. Proveravanje i ocena dokaza
91. Predmet dokazivanja
92. Pojam i vrste dokaznih sredstava

93. Uvidaj
94. Rekonstrukcija krivicnog dogadaja
95. Pojam i izuzece vetaka
96. Pojam, predmet i vrste vetacenja
97. Pregled i obdukcija lea
98. Vetacenje telesnih povreda
99. Vetacenje duevnog stanja okrivljenog
100. Vetacenje poslovnih knjiga
101. Telesni pregled okrivljekog i drugih lica
102. Procesni tok vetacenja
103. Pojam, sadrina i pravna priroda iskaza vetaka
104. Pojam i procesni poloaj strucnog lica
105. Iskaz strucnog lica
106. Pojam i sticanje svojstva svedoka
107. Procesni poloaj svedoka
108. Sasluanje svedoka
109. Pojam i ocena iskaza svedoka
110. Posebne vrste iskaza svedoka
111. Iskaz okrivljenog pojam i sadrina
112. Sasluanje okrivljenog
113. Ocena iskaza okrivljenog
114. Isprave pojam i vrste
115. Pretresanje stana i lica
116. Privremeno oduzimanje predmeta i postupak sa sumnjivim stvarima
117. Pojam i vrste sudskih odluka
118. Pojam i predmet presude
119. Presuda kojom se optukba odbija
120. Osudujuca lresuda
121. Oslobadajuca presuda i presuda kojom se okrivljeni oslobada od kazne
122. Sadrina i forma presude
123. Reenje
124. Reenje o odbacivanju optunice
125. Naredba
126. Pravnoskanost i izvrnost sudskih odluka
127. Radnje procesne prinude i ostale procesne radnje suda
128. Pojam i vrste mera za obezbedenje prisustva okrivljekog u krivicnom postupku
129. Poziv i dovodenje
130. Zabrana naputanja boravita
131. Jemstvo pojam, uslovi i vrste jemstva
132. Postupak odredivanja i prestanak jemstva
133. Pojam i pravna priroda pritvora
134. Opti uslovi za odredivanje pritvora
135. Postupak odredivanja pritvora
136. Obavezni pritvor
137. Fakultativni pritvor
138. Trajanje i ukidanje pritvora
139. Pretkrivicni postupak pojam, zadatak i opte odlike
140. Subjekti pretkrivicnog postupka
141. Javni tuilac u pretkrivicnom postupku
142. Organi unutranjih poslova u pretkrivicnom postupku

143. Istrani sudija u pretkrivicnom postupku


144. Izvori saznanja o krivicnom delu i uciniocu
145. Krivicna prijava
146. Pojam, odlike i svrha istrage
147. Otvaranje istrage
148. Sprovodenje isgrage
149. Ucece stranaka, otecenog i strucnog lica u istrazi
150. Prekid istrage
151. Okoncanje istrage
152. Optuenje pojam i vrste delatnosti
153. Podizanje optunice
154. Sudska kontrola optube pojam i vrste
155. Prigovor protiv optunice pojam i izjavljivanje prigovora
156. Postupak po prigovoru protiv optunice
157. Granice ispitivanja optube po prigovoru
158. Odluke suda po prigovoru protiv optunice
159. Ispitivanje optunice po slubenoj dunosti
160. Kontrola neposredne optube
161. Stupanje optunog akta na pravnu snagu
162. Pripremanje glavnog pretresa
163. Glavni pretres pojam i pretpostavke
164. Otvaranje zasedanja
165. Tok glavnog pretresa
166. Zavrna rec stranaka
167. Rukovodenje glavnim pretresom i odravanje reda na glavnom pretresu
168. Odlaganje i prekid glavnog pretresa
169. Izricanje i objavljivanje presude
170. Pismena izrada, dostavljanje i ispravljanje presude
171. Pojam i opravdanje pravnih lekova
172. Osnovi pravnih lekova
173. Pravni lekovi - vrste i opte odlike
174. Beneficium cohaesionis
175. Zabrana reformatio in peius
176. alba na presudu prvosgepenog suda pojam i opte odlike
177. Sadraj albe
178. Osnovi albe
179. Izjavljivanje albe
180. Odricanje i odustanak od albe
181. Postupak po albi
182. Granice ispitivanja pobijane presude
183. Odluke drugostepenog suda po albi
184. Sudenje pred prvostepenim sudom
185. alba na presudu drugostepenog suda
186. alba na reenje
187. Zahtev za ponavljanje krivicnog postupka pojam i vrste ponavljanja
188. Osnovi za pravo ponavljanje krivicnog postupka
189. Nepravo ponavljanje krivicnog postupka
190. Posebni slucajevi ponavljanja krivicnog postupka
191. Zahtev za zatitu zakonitosti pojam i osnovi
192. Postupak po zahtevu za zatitu zakonitosti

193. Odluke suda pravnog leka po zahtevu za zatitu zakonitosti


194. Zahtev za ispitivanje zakonitpsti pravnosnane presude pojam i osnovi
195. Osnovi za izjavljivanje zahteva za ispitivanje zakonitosti pravnosnane presude
196. Postupak po zahtevu za ispitivanje zakonitosti pravnosnane presude
197. Zahtev za vanredno ublaavanje kazne pojam i izjavljivanje
198. Postupah vanrednog ublaavanja kazne
199. Skraceni (sumarni) postupak
200. Pritvor u skracenom postupku
201. Rocite radi mirenja
202. Postupak za izricanje krivicnih sancija bez glavnog pretresa
203. Postupak za izricanje sudske opomene
204. Osobenosti postupka prema maloletnicima
205. Sud za maloletnike sastav i nadlenost
206. Postupak prema maloletnicima
207. Pokretanje i pripremni postupak prema maloletnicima
208. Postupak pred vecem za maloletnike
209. Odluke veca za maloletnike
210. Pravni lekovi u postupku prema maloletnicima
211. Nadzor nad sprovodenjem vaspitnih mera, obustava izvrenja i izmena odluke o
vaspiitnim merama
212. Postupak za primenu mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lecenja i cuvanja
u zdravstvenoj ustanovi ili na slobodi
213. Postupak za primenu mere bezbednosti obaveznog lecenja alkoholicara i
narkomana
214. Postupak za oduzimanje predmeta i oduzimanje imovinske koristi
215. Postupak za opozivanje uslovne osude
216. Postupak za brisanje osude
217. Postupak za prestanak mera bezbednosti i pravnih posledica osude
218. Postupak za pruanje medunarodne krivicnopravne pomoci pojam, predmet i
zadatak
219. Postupak pruanja medunarodne krivicnopravne pomoci u izvodenju
krivicnoprocesnih radnji
220. Postupak za izdavanje okrivljenih i osudenih lica
221. Postupak za naknadu tete licima bez osnova osudenim i neosnovano lienim
slobode
222. Postupak za rehabilitaciju lica bez osnova osudenih i neosnovano lienih slobode
223. Postupak za uspostavljanje izgubljenih prava lica bez osnova osudenih i
neosnovano lienih slobode
224. Postupak za izdavanje poternice i objave
225. Kriminalistika pojam i podela
226. Kriminalisticka taktika
227. Kriminalisticka metodika
228. Kriminalisticka tehnika
229. Kategorije izvrilaca krivicnih dela
230. Medunarodna saradnja u borbi protiv kriminaliteta
231. Izvori saznanja za krivicno delo
232. Indicije i verzije u kriminalistici
233. Uvidaj pojam, vreme, mesto i ucesnici u vrenju uvidaja
234. Tok kriminalistickog uvidaja
235. Rekonstrukcija pojam, cilj, pripreme i izvodenje

236. Pretresanje pojam, mesto i vreme


237. Pretresanje prostorija
238. Pretresanje slobodnog prostora i prevoznih sredstava
239. Vetacenje pojam, vrste i taktika
240. Poternice i objave
241. Registraciona tehnika
242. Istrana tehniha - pojam i podela
243. Kriminalisticka registracija i identifikacija pojam i metode
244. Licni opis
245. Registraciona fotografija
246. Daktiloskopija
247. Registracija nepoznatih leeva i nestalih lica
248. Modus operandi sistem registracije
249. Registraciona i istrana daktiloskopija
250. Osnovna svojstva papilarnih linija
251. Tragovi krivicnog dela pojam i vrste
252. Tragovi otisaka papilarnih linija
253. Tragovi stopala
254. Tragovi krvi
255. Tragovi sperme i drugih ljudskih izlucevina
256. Tragovi dlaka
257. Tragovi odece i tekstilnih vlakana
258. Tragovi praine i blata
259. Tragovi oruda
260. Tragovi seciva
261. Tragovi vatrenog oruja
262. Tragovi ivotinjskih nogu
263. Tragovi vozila
264. Tragovi kod veanja
265. Tragovi kod poara i paljevina
266. Istrana fotografija pojam i vrste
267. Fotografisanje sa raznobojnim filterima
268. Mikro i makro fotografija
269. Fotografisanje sa nevidljivim zracima
270. Vetacenje rukopisa
271. Vetacenje potpisa
272. Rekonstrukcija radiranog teksta
273. Identifikacija mastila i olovke
274. Utvrdivanje apsolutne starosti mastila
275. Vetacenje pisace maine
276. Vetacenje pecata i iga
277. Vetacenje maraka
278. Vetacenje novca i novcanica
279. Vetacenje razbijenog stakla
280. Rekonstrukcija brojeva na metalu
281. Vetacenje vatrenog oruja
282. Pomocne grane istrane daktiloskopije
283. Postupak sa fiksiranim tragovima otisaka papilarnih linija
284. Pretresanje lica
285. Kriminalisticko tumacenje tragova stopala

286. Struktura i organizacija Interpola


287. Identifikacija vatrenog oruja po zrnu
288. Nacin i sredstva fiksiranja tragova
289. Postavljanje klopki i zamki
290. Planiranje isledenja pojam i vreme isledenja
291. Rekonstrukcija brisanog i precrtanog teksta
292. Identifikacija vatrenog oruja pomocu caura
Nazad