You are on page 1of 1

KUNCI BA HA SA

T EMA
B ahas a dan peranann ya dalam mas yarakat. Bahasa penuh dengan keindahan dan
digunakan untuk berko munikasi
PER SOALAN
B ahas a yang bermaruah. Bahas a perlu digunakan s ebaikn ya bagi mengelakkan
orang lain terguris hatin ya.
B ahas a akan terus berke mbang jika digunakan berterus an oleh mas yarakat dan
tidak akan hilang ditelan zaman.
B ahas a klasik atau tradisional tidak akan luntur dan s ering digunakan untuk
men yampaikan nasihat, kiasan dan s ebagai alat komunikas i.
B ahas a me mbuka j alan kepada ikatan silaturahim ya ng baik jika digunakan secara
berhe mah.
B ENT UK

Terikat
Terdapat enam rangkap
S emua rangkap me mpun yai dua baris dan riman ya aa.

GAYA B AHASA

P engulangan kata > Contoh : bahasa dan tidak


B ahas a Arab > Contoh : ukhw ah dan ummah
M etafora > Contoh : jambatan ukhw ah
As onansi - pengulangan vokal i > Contoh : tidak berbilur bahas a di lidah
A literas i - pengulangan konsonan b > Contoh : bahasa berbuah

NI LAI

B ersopan santun
C ontoh: bahasa bermaruah/bahas a berbudi.
P emurah
C ontoh: tidak lokek pada ummah

PEN GA JARAN

K ita hendaklah bersopan s antun semasa berkata-kata agar tidak menguris


hati orang lain.
C ontoh: Bahas a bermaruah ( tidak berbilur bahasa di lidah)
K ita hendaklah memelihara bahas a agar tidak hilang ditelan zaman.
C ontoh: Bahas a bersej arah ( tidak luput bahasa bertingkah)