Вы находитесь на странице: 1из 6
ᶑᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈Šᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵ
ᶑᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈Šᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵ
ᶑᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈Šᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵ

ᶑᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈Šᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵ

ᶢᶱᶵ᷈Šᵰᶵ᷃ᵰ᷅ᶾᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶴᶵᵰᶱᶼ᷄ᶿᵰᶼtᶽᶹ᷄ᶵᵰᶵᶼᷖ᷃᷄ᶹᶳᶿᵰ᷉ᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵᵼᵰᶳᶿᶾᵰ᷅ᶾᶱᵰᶴ᷂᷅ᶵ᷊ᶱᵰ᷉ᵰ᷄ᶵᶾᶱᶳᶹᶴᶱᶴᵰᶶᶱ᷆ᶿ᷂ᶱᶲᶼᶵ᷃ᵾᵰᶓᶿᶾᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰ᷀ᶿᶴ᷂ᷖ ᶱ᷅ᶽᶵᶾ᷄ᶱ᷂ᵰᶼᶱᵰ᷆ᶹᶴᶱᵰ~᷄ᶹᶼᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶽᶱ᷁᷅ᶹᶾᶱ᷂ᶹᶱᵼᵰᶴᶹ᷃ᶽᶹᶾ᷅ᶹ᷂ᵰᶵᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵᵰᶴᶵᵰᶼᶿ᷃ᵰᶳᶿᶽ᷀ᶿᶾᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶵ᷂᷃᷄᷅ᶳ᷂᷄᷅ᶱᶼᶵ᷃ᵰ᷉ᵰ᷂ᶵᶴ᷅ᶳᶹ᷂ᵰᶳᶿ᷃᷄ᶵ᷃ᵾᵰᶜᶿ᷃ᵰᶷ᷂ᶱᶴᶿ᷃ ᶴᶵᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰ᷄ᶱᶽᶲᶹpᶾᵰ᷀ᶵ᷂ᶽᶹ᷄ᶵᵰ᷂ᶵᶱᶼᶹ᷊ᶱ᷂ᵰ᷂᷀ᶿᶴ᷅ᶳ᷄ᶿ᷃ᵰᶴᶵᵰᶴᶹ᷃ᶵxᶿᵰᶹᶾᶾᶿ᷆ᶱᶴᶿ᷂ᵰ᷉ᵰᶴᶵᵰ᷀ᶵ᷃ᶿᵰᶼᶹᶷᶵ᷂ᶿᵼᵰᶽᶵᶺᶿ᷂ᶱᶾᶴᶿᵰᶼᶱᵰᶵᶶᶹᶳᶹᶵᶾᶳᶹᶱᵰᶵᶾᶵ᷂ᶷp᷄ᶹᶳᶱ ᷉ᵰ ᷂ᶵᶴ᷅ᶳᶹᶵᶾᶴᶿᵰ ᶳᶿ᷃᷄ᶵ᷃ᵰ ᶴᶵᵰ ᶳᶿᶽᶲ᷅᷃᷄ᶹᶲᶼᶵᵾᵰ ᶢᶱᶵ᷈ᵰ ᷃ᶵᵰ ᷅᷄ᶹᶼᶹ᷊ᶱᵰ ᶵᶾᵰ ᷆ᶱ᷂ᶹᶱ᷃ᵰ ᶱ᷀ᶼᶹᶳᶱᶳᶹᶿᶾᶵ᷃ᵰ ᶴᶵᵰ ᶹᶾᶷᶵᶾᶹᶵ᷂tᶱᵰ ᶽᶵᶳᷖᶾᶹᶳᶱᵼᵰ ᷀ᶿ᷂ᵰ ᶵᶺᶵᶽ᷀ᶼᶿᵼ ᶱ᷅᷄ᶿᶽᶿᶳᶹyᶾᵰᵼᵰᶽᶱ᷁᷅ᶹᶾᶱ᷂ᶹᶱᵰᶴᶵᵰᶵᶼᶵ᷆ᶱᶳᶹyᶾᵰ᷉ᵰ᷂᷄ᶱᶾ᷃᷀ᶿ᷂᷄ᶵᵼᵰᶵᵰᶹᶾᶴ᷂᷅᷃᷄ᶹᶱ᷃ᵰᶽᶹᶾᶵ᷂ᶱ᷃ᵰᵾ

ᶑ᷀ᶼᶹᶳᶱᶳᶹᶿᶾᶵ᷃

‡

ᶓᶱ᷊ᶿ᷃ᵰ᷉ᵰᶳᶿᶾ᷄ᶵᶾᶵᶴᶿ᷂ᶵ᷃

‡

ᶓ᷅ᶳᶸᶹᶼᶼᶱ᷃ᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰᶽᷖ᷁᷅ᶹᶾᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶽᶿ᷆ᶹᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰᶴᶵᵰ᷄ᶹᶵ᷂᷂ᶱ

‡

ᶠᶹᶵ᷊ᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰᶽᷖ᷁᷅ᶹᶾᶱ᷃ᵰᶽᶹᶾᶵ᷂ᶱ᷃

‡

ᶠᶹᶵ᷊ᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰᶸᶿ᷂ᶽᶹᶷᶿᶾᶵ᷂ᶱ᷃ᵰ᷉ᵰᶽᷖ᷁᷅ᶹᶾᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷂᷀ᶿᶳᶵ᷃ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰᶴᶵᵰᶽᶱᶴᶵ᷂ᶱᵰ

‡

ᶕ᷂᷃᷄᷅ᶳ᷂᷄᷅ᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷀ᶼᶱ᷄ᶱᶶᶿ᷂ᶽᶱ᷃

‡

ᶑᶼᶹᶽᶵᶾ᷄ᶱᶴᶿ᷂ᶵ᷃ᵼᵰ᷄ᶿᶼ᷆ᶱ᷃

‡

ᶦᶿᶼ᷁᷅ᶵ᷄ᶵ᷃

‡ ᶦᶿᶼ᷁᷅ᶵ᷄ᶵ᷃

ᶜᶱᵰᶹᶾᶶᶿ᷂ᶽᶱᶳᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶾ᷅ᶵ᷂᷃᷄ᶿᵰ᷃ᶹ᷄ᶹᶿᵰ᷇ᶵᶲᵰᶵ᷃ᵰ᷂᷀ᶵᶳᶹ᷃ᶱᵰᶱᵰᶾ᷅ᶵ᷂᷃᷄ᶿᵰᶼᶵᶱᶼᵰ᷃ᶱᶲᶵ᷂ᵰ᷉ᵰᶵᶾ᷄ᶵᶾᶴᶵ᷂ᵾᵰᶑ᷅ᶾ᷁᷅ᶵᵰ᷂ᶵᶱᶼᶹ᷊ᶱᶽᶿ᷃ᵰ᷄ᶿᶴᶿ᷃ᵰᶼᶿ᷃ᵰᶵ᷃ᶶ᷅ᶵ᷂᷊ᶿ᷃ᵰ᷀ᶿ᷃ᶹᶲᶼᶵ᷃ᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰᶱ᷃ᶵᶷ᷂᷅ᶱ᷂

ᶼᶱᵰ᷂᷀ᶵᶳᶹ᷃ᶹyᶾᵼᵰᶼᶱᵰᶵᶽ᷂᷀ᶵ᷃ᶱᵰᶾᶿᵰ᷀᷅ᶵᶴᶵᵰᶱᶳᶵ᷀᷄ᶱ᷂ᵰᶾᶹᶾᶷ᷅ᶾᶱᵰ᷂ᶵ᷃᷀ᶿᶾ᷃ᶱᶲᶹᶼᶹᶴᶱᶴᵰ᷀ᶿ᷂ᵰᶳ᷅ᶱᶼ᷁᷅ᶹᶵ᷂ᵰᶴᶱxᶿᵰᶴᶹ᷂ᶵᶳ᷄ᶿᵰᶿᵰᶹᶾᶴᶹ᷂ᶵᶳ᷄ᶿᵰ᷂᷀ᶿᶴ᷅ᶳ᷄ᶿᵰᶴᶵᵰᶳ᷅ᶱᶼ᷁᷅ᶹᶵ᷂ᵰ᷀ᶿ᷃ᶹᶲᶼᶵᵰᶵ᷂᷂ᶿ᷂ᵰᶿ

ᶱ᷀ᶼᶹᶳᶱᶳᶹyᶾᵰᶹᶾᶳᶿ᷂᷂ᶵᶳ᷄ᶱᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶹᶾᶶᶿ᷂ᶽᶱᶳᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶵ᷃᷄ᶱᵰ᷀᷅ᶲᶼᶹᶳᶱᶳᶹyᶾᵾᵰᶞᶿ᷃ᵰ᷂ᶵ᷃ᶵ᷂᷆ᶱᶽᶿ᷃ᵰᶵᶼᵰᶴᶵ᷂ᶵᶳᶸᶿᵰᶱᵰ᷂ᶵᶱᶼᶹ᷊ᶱ᷂ᵰᶳ᷅ᶱᶼ᷁᷅ᶹᶵ᷂ᵰᶳᶱᶽᶲᶹᶿᵾ

ᶓᶿ᷂᷀᷉ᶹᶷᶸ᷄ᵰ‹ᵰᶂᶀᶁᶄᵰᶢᶱ᷅᷄ᶱ᷂᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶓᶿ᷂᷀ᶿ᷂ᶱ᷄ᶹᶿᶾᵾᵰᶤᶿᶴᶿ᷃ᵰᶼᶿ᷃ᵰᶴᶵ᷂ᶵᶳᶸᶿ᷃ᵰᶵ᷃᷄ᷖᶾᵰ᷂ᶵ᷃ᶵ᷂᷆ᶱᶴᶿ᷃ᵾ

ᶔᶿᶳ᷅ᶽᶵᶾ᷄ᵰ᷂᷀ᶹᶾ᷄ᶵᶴᵰᶿᶾᵰᶂᶉᵾᶁᶀᵾᶂᶀᶁᶄ

᷇᷇᷇ᵾ᷂᷅᷅ᶻᶻᶹᵾᶵ᷃

ᶑᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈Šᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵ

ᶔᶹᶽᶵᶾ᷃ᶹᶿᶾᶵ᷃

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱᵰᶳᶿᶾᵰᶲᶿ᷂ᶴᶵ᷃ᵰᶾᶱ᷂᷄᷅ᶱᶼᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶼᶱᶽᶹᶾᶱᶳᶹyᶾ

ᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶢᶱᶵ᷈

ᶕ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶵᶾᵰᶽᶽ

ᶑᶾᶳᶸᶿᵰᶵᶾᵰᶽᶽ

ᶜᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᵰᶵᶾᵰᶽ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶃᶀᶀ

ᶂᵰᵽᵰᶈ

ᶁᶀᶀᶀᵰᵽᵰᶁᶅᶅᶀᵰ

ᶂᵰᵽᵰᶁᶂᵰ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶂᵰᵽᵰᶈ

ᶁᶀᶀᶀᵰᵽᵰᶁᶇᶅᶀᵰ

ᶂᵰᵽᵰᶁᶂᵰ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀ

ᶂᵼᶅᵰᵽᵰᶈ

ᶁᶀᶀᶀᵰᵽᵰᶁᶇᶀᶀᵰ

ᶂᵰᵽᵰᶁᶂᵰ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀ

ᶃᵰᵽᵰᶆᵼᶅ

ᶁᶀᶀᶀᵰᵽᵰᶁᶅᶂᶅᵰ

ᶂᵰᵽᵰᶁᶂᵰ

ᶁᵹ

ᵰᶕᶼᵰᶱᶾᶳᶸᶿᵰᶽᷖ᷈ᶹᶽᶿᵰᶴᶵᵰᶳᶱᶴᶱᵰᶷ᷂ᶱᶴᶿᵰᶴᶵᵰᶳᶱᶼᶹᶴᶱᶴᵰᶴᶵᶼᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶴᶵ᷀ᶵᶾᶴᶵᵰᶴᶵᶼᵰᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵾ

ᵰᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱᵰᶳᶿᶾᵰᶼᶱ᷂ᶷᶿ᷃ᵰᶁᶂᵽᶁᶃᵰᶽᶵ᷂᷄ᶿ᷃ᵰᶵ᷃᷄ᷖᶾᵰᶴᶹ᷃᷀ᶿᶾᶹᶲᶼᶵ᷃ᵰ᷃᷅ᶺᶵ᷄ᶿᵰᶱᵰᶳᶿᶾᶶᶹ᷂ᶽᶱᶳᶹyᶾᵰ᷀ᶿ᷂ᵰ᷃ᶵ᷀ᶱ᷂ᶱᶴᶿᵾᵾ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃

ᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶢᶱᶵ᷈

ᶢᶱᶾᶷᶿᵰᶴᶵᵰᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶽᶽ

ᶑᶾᶳᶸᶿᵰᶵᶾᵰᶽᶽ

ᶜᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᵰᶵᶾᵰᶽ

ᶄᶀᶀᵿᶄᶅᶀᵿᶅᶀᶀ

ᶆᵰᵽᵰᶄᶀ

ᶁᶈᶀᶀᵰᵽᵰᶃᶂᶀᶀᵰ

ᶂᵰᵽᵰᶁᶂᵰ

ᶄᶀᶀᵿᶄᶅᶀᵿᶅᶀᶀ

ᶄᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶆᶀᵰ

ᶂᶀᶀᶀᵰᵽᵰᶂᶄᶀᶀ

ᶄᵰᵽᶉᵼᶅᵰ

ᶄᶀᶀᵿᶄᶅᶀᵿᶅᶀᶀ

ᶄᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶆᶀᵰ

ᶂᶄᶀᶁᵰᵽᵰᶂᶅᶀᶀ

ᶄᵰᵽᵰᶉᵰ

ᶄᶀᶀᵿᶄᶅᶀᵿᶅᶀᶀ

ᶆᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶈᶀ

ᶂᶀᶀᶀᵰᵽᵰᶂᶄᶀᶀᵰᵰ

ᶄᵰᵽᶆᵼᶉᵰ ᵰᵰ

ᶄᶀᶀᵿᶄᶅᶀᵿᶅᶀᶀ

ᶆᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶈᶀ

ᶂᶄᶀᶁᵰᵽᵰᶂᶅᶀᶀᵰ

ᶄᵰᵽᶆᵼᶅᵰ ᵰᵰ

ᶁᵹ

ᵰᶕᶼᵰᶱᶾᶳᶸᶿᵰᶽtᶾᶹᶽᶿᵰ᷉ᵰᶽᷖ᷈ᶹᶽᶿᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱᵰᶴᶵ᷀ᶵᶾᶴᶵᵰᶴᶵᶼᵰᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵾ

ᵰᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶁᶂᵽᶁᶆᵰᶽᶵ᷂᷄ᶿ᷃ᵰᶵ᷃᷄ᷖᶾᵰᶴᶹ᷃᷀ᶿᶾᶹᶲᶼᶵ᷃ᵰ᷃᷅ᶺᶵ᷄ᶿᵰᶱᵰᶳᶿᶾᶶᶹ᷂ᶽᶱᶳᶹyᶾᵰ᷀ᶿ᷂ᵰ᷃ᶵ᷀ᶱ᷂ᶱᶴᶿᵾᵾ

ᶃᵹᵰᶕᶾᵰᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶄᶀᵼᶀᶁᵰ±ᵰᶈᶀᵼᵰᶵᶼᵰ᷀ᶵ᷃ᶿᵰᶽᷖ᷈ᶹᶽᶿᵰᶴᶵᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱᵰᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶁᶀᵰ᷄ᶿᶾᶵᶼᶱᶴᶱ᷃ᵰᶵᶾᵰᶼ᷅ᶷᶱ᷂ᵰᶴᶵᵰᶁᶁᵰ᷄ᶿᶾᶵᶼᶱᶴᶱ᷃ᵼᵰ᷁᷅ᶵᵰᶵ᷃ᵰ᷀ᶿ᷃ᶹᶲᶼᶵᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᶵ᷃ᵰᶌᵰᶄᶀᵰᶽᶽᵾ

ᶄᵹᵰᶣᶹᵰᶼᶱᵰᶼᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᵰᶽtᶾᶹᶽᶱᵰ᷃ᶵᵰᶵᶾᶳ᷅ᶵᶾ᷂᷄ᶱᵰᶵᶾ᷂᷄ᶵᵰᶂᶀᶀᶀᵰ±ᵰᶌᶄᶀᶀᶀᵰᶽᶽᵼᵰᶼᶱᵰᶳᶱᶾ᷄ᶹᶴᶱᶴᵰᶽtᶾᶹᶽᶱᵰᶴᶵᶼᵰ᷀ᶵᶴᶹᶴᶿᵰ᷃ᶿᶾᵰᶴᶿ᷃ᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃ᵾ

ᶟ᷂᷄ᶱ᷃ᵰᶴᶹᶽᶵᶾ᷃ᶹᶿᶾᶵ᷃ᵰᶵ᷃᷄ᷖᶾᵰᶴᶹ᷃᷀ᶿᶾᶹᶲᶼᶵ᷃ᵰᶵ᷈ᶳᶼ᷅᷃ᶹ᷆ᶱᶽᶵᶾ᷄ᶵᵰ᷃᷅ᶺᶵ᷄ᶿᵰᶱᵰᶳᶿᶾᶶᶹ᷂ᶽᶱᶳᶹyᶾᵰ᷀ᶿ᷂ᵰ᷃ᶵ᷀ᶱ᷂ᶱᶴᶿᵾ

ᶕ᷃ᵰ᷀ᶿ᷃ᶹᶲᶼᶵᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶱ᷂ᵰᶵᶼᵰᶱᶾᶳᶸᶿᵰᶴᶵᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃ᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᶼᶵᶼᶱ᷃ᵰᶵᶾᵰ᷂ᶱᶾᶷᶿ᷃ᵰᶴᶵᵰᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶁᶀᵰ±ᵰᶈᶀᵰᶽᶽᵰ᷂ᶵ᷃᷀ᶵ᷄ᶱᶾᶴᶿᵰᶼᶿ᷃ᵰᶱᶾᶳᶸᶿ᷃ᵰᶽᷖ᷈ᶹᶽᶿ᷃ᵰ᷉ᵰᶼᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᶵ᷃ᵰᶽtᶾᶹᶽᶱ᷃

ᶹᶾᶴᶹᶳᶱᶴᶱ᷃ᵰᶵᶾᵰᶼᶱᵰ᷄ᶱᶲᶼᶱᵾ

ᶤᶿᶼᶵ᷂ᶱᶾᶳᶹᶱ᷃

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱ᷃

‡ ᶕ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶕᶞᵰᶁᶀᶀᶅᶁᶊᶂᶀᶁᶀᵰᶳᶱ᷄ᶵᶷᶿ᷂tᶱᵰᶑ

‡ ᶑᶾᶳᶸᶿᵰ᷉ᵰᶼᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᵰᶕᶞᵰᶁᶀᶀᶅᶁ

‡ ᶠᶼᶱᶾᶹ᷄᷅ᶴᵰᶕᶞᵰᶁᶀᶀᶂᶉᵼᵰᶳᶼᶱ᷃ᶵᵰᶞᵼᵰ᷄ᶿᶼᶵ᷂ᶱᶾᶳᶹᶱ᷃ᵰᶾᶿ᷂ᶽᶱᶼᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷀ᶼᶱᶾᶹ᷄᷅ᶴᵼᵰ᷄ᶹ᷀ᶿᵰᶴᶵᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶘᵾ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃

‡ ᶕ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶕᶞᵰᶁᶀᶀᶂᶉᵼᵰᶳᶼᶱ᷃ᶵᵰᶑ

‡ ᶑᶾᶳᶸᶿᵰ᷉ᵰᶼᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᵰᶕᶞᵰᶁᶀᶀᶂᶉ

‡ ᶠᶼᶱᶾᶹ᷄᷅ᶴᵰᶕᶞᵰᶁᶀᶀᶂᶉᵼᵰᶳᶼᶱ᷃ᶵᵰᶞᵼᵰ᷄ᶿᶼᶵ᷂ᶱᶾᶳᶹᶱ᷃ᵰᶾᶿ᷂ᶽᶱᶼᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷀ᶼᶱᶾᶹ᷄᷅ᶴᵼᵰ᷄ᶹ᷀ᶿᵰᶴᶵᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶘᵾ

ᶓᶱᶼᶹᶴᶱᶴᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰ᷃᷅᷀ᶵ᷂ᶶᶹᶳᶹᶵ

ᶜᶱ᷃ᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱ᷃ᵰ᷃ᶵᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶱᶾᵰᶵᶾᵰᶵ᷃᷄ᶱᶴᶿᵰᶲ᷂᷅᷄ᶿᵰᶴᶵᵰᶼᶱᶽᶹᶾᶱᶳᶹyᶾᵾ

ᶜᶱ᷃ᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃ᵰ᷃ᶵᵰ᷀᷅ᶵᶴᶵᶾᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶱ᷂ᵰᶵᶾᵰᶵ᷃᷄ᶱᶴᶿᵰᶲ᷂᷅᷄ᶿᵰᶴᶵᵰᶼᶱᶽᶹᶾᶱᶳᶹyᶾᵰᶿᵰᶹᶽ᷂᷀ᶹᶽᶱᶴᶱ᷃ᵾ

ᶓᶱᶼᶹᶴᶱᶴᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰ᷃᷅᷀ᶵ᷂ᶶᶹᶳᶹᶵᶊᵰᶕᶞᵰᶁᶀᶁᶆᶃᵽᶂᵼᵰᶳᶼᶱ᷃ᶵᵰᶒᶃᵾ

ᵰᵰᵰᵰᵰᵰᵰᵰ

ᶠ᷂ᶿ᷀ᶹᶵᶴᶱᶴᶵ᷃

ᶕ᷃᷄ᶱᶴᶿᵰᶴᶵᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶿ

ᶕᶼᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰ᷃ᶵᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶱᵰᶵᶾᶴ᷂᷅ᶵᶳᶹᶴᶿᵾ

ᶦᶱᶼᶿ᷂ᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶴ᷂᷅ᶵ᷊ᶱ

ᶑᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈Šᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵ

ᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶢᶱᶵ᷈

ᶕ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶵᶾᵰᶽᶽ

ᶔ᷂᷅ᶵ᷊ᶱᵰᵸᶘᶒᶧᵹ

ᶖᶿ᷂ᶽᶱᵰᶴᶵᶼᵰ᷂᷀ᶿᶴ᷅ᶳ᷄ᶿ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶃᶀᶀ

ᶂᵰᵽᵰᶈ

ᶂᶇᶀᵰᵽᵰᶃᶉᶀ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶂᵰᵽᵰᶈ

ᶃᶆᶀᵰᵽᵰᶄᶄᶀ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶆᵰᵽᵰᶃᶀ

ᶃᶆᶀᵰᵽᵰᶄᶄᶀ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀ

ᶂᵼᶅᵰᵽᵰᶈ

ᶄᶂᶀᵰᵽᵰᶅᶀᶀ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀ

ᶆᵰᵽᵰᶈᶀ

ᶄᶂᶀᵰᵽᵰᶅᶀᶀ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀ

ᶃᵰᵽᵰᶆᵼᶅ

ᶄᶅᶀᵰᵽᵰᶅᶄᶀ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀ

ᶆᵰᵽᵰᶈᶀ

ᶄᶅᶀᵰᵽᵰᶅᶄᶀ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃

ᶕᶾ᷃ᶱ᷉ᶿᵰᶴᶵᵰᶼᶿ᷃ᵰᶽᶱ᷄ᶵ᷂ᶹᶱᶼᶵ᷃

ᶜᶱᵰ ᶴ᷂᷅ᶵ᷊ᶱᵰ ᷃ᶵᵰ ᶽᶹᶴᶵᵰ ᶵᶾᵰ ᷅ᶾᶹᶴᶱᶴᶵ᷃ᵰ ᶒ᷂ᶹᶾᶵᶼᶼᵰ ᵸᶘᶒᶧᵹᵰ ᷃ᶵᶷ~ᶾᵰ ᶕᶞᵰ ᶙᶣᶟᵰ ᶆᶅᶀᶆᵽᶁᵰ ᶴᶵ᷃ᶴᶵᵰ ᷅ᶾᶱᵰ ᷂᷀ᶿᶶ᷅ᶾᶴᶹᶴᶱᶴᵰ ᶴᶵᵰ ᶀᵼᶃ±ᶂᵰ ᶽᶽᵰ ᶴᶵ᷃ᶴᶵᵰ ᶼᶱ ᷃᷅᷀ᶵ᷂ᶶᶹᶳᶹᶵᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵾᵰᶜᶱᵰ᷂᷀ᶿᶶ᷅ᶾᶴᶹᶴᶱᶴᵰᶴᶵᵰᶽᶵᶴᶹᶳᶹyᶾᵰ᷃ᶵᵰᶴᶵ᷄ᶵ᷂ᶽᶹᶾᶱᵰ᷄ᶵᶾᶹᶵᶾᶴᶿᵰᶵᶾᵰᶳ᷅ᶵᶾ᷄ᶱᵰᶼᶱᵰᶶᶿ᷂ᶽᶱᵰᶴᶵᶼᵰ᷂᷀ᶿᶴ᷅ᶳ᷄ᶿᵰ᷉ᵰᶵᶼᵰᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶴᶵ ᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵾ

ᶠ᷂ᶿ᷀ᶹᶵᶴᶱᶴᶵ᷃ᵰᶽᶵᶳᷖᶾᶹᶳᶱ᷃ᵰ᷄t᷀ᶹᶳᶱ᷃

ᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶢᶱᶵ᷈ ᶜtᶽᶹ᷄ᶵᵰᶵᶼᷖ᷃᷄ᶹᶳᶿ

ᶢᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾᶳᶹᶱᵰᶱᵰᶼᶱᵰ᷂᷄ᶱᶳᶳᶹyᶾ

ᶑᶼᶱ᷂ᶷᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰᶑᵵ

ᶢᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾᶳᶹᶱᵰᶱᶼᵰᶹᶽ᷀ᶱᶳ᷄ᶿ

 

ᵰᶝᶠᶱ

ᵰᶝᶠᶱ

ᶓᶸᶱ᷂᷀᷉ᵰᶦᵰᶃᶀᵰᶚ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶃᶀᶀ

ᶉᶀᶀ

ᶁᶀᶀᶀ

ᶁᶁ

ᵽᵰᶄᶀᵰžᶓ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶁᶀᶀᶀ

ᶁᶂᶅᶀ

ᶁᶀ

ᵽᵰᶄᶀᵰžᶓ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀ

ᶁᶂᶀᶀ

ᶁᶄᶅᶀ

ᵽᵰᶄᶀᵰžᶓ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀ

ᶁᶂᶅᶀ

ᶁᶆᶀᶀ

ᵽᵰᶄᶀᵰžᶓ

ᶓᶿᶽ᷀ᶿ᷃ᶹᶳᶹyᶾᵰ᷁᷅tᶽᶹᶳᶱ

 

ᶓᶿᶾ᷄ᶵᶾᶹᶴᶿᵰᵵᵰᶽᷖ᷈ᶹᶽᶿᵰᵸᶱᶾᷖᶼᶹ᷃ᶹ᷃ᵰᶴᶵᵰᶳᶿᶼᶱᶴᶱᵹᵾᵰᶕᶼᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶷ᷂ᶱᶾᶿᵰᶶᶹᶾᶿᵾ

 

ᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶢᶱᶵ᷈

ᶣᶹ

ᶝᶾ

ᶓ᷂

ᶞᶹ

ᶝᶿ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶃᶀᶀ

ᶀᵼᶁᶈ

ᶀᵼᶈᶀ

ᶁᵼᶇᶀ

ᶀᵼᶀᶂᶅ

ᶀᵼᶀᶁᶅ

ᶁᵼᶅᶀ

ᶁᵼᶀᶀ

ᶀᵼᶅᶀ

ᶀᵼᶀᶀᶅ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶀᵼᶂᶃ

ᶀᵼᶈᶀ

ᶁᵼᶇᶀ

ᶀᵼᶀᶂᶅ

ᶀᵼᶀᶁᶅ

ᶁᵼᶅᶀ

ᶁᵼᶀᶀ

ᶀᵼᶅᶀ

ᶀᵼᶀᶀᶅ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀ

ᶀᵼᶂᶆ

ᶀᵼᶈᶀ

ᶁᵼᶇᶀ

ᶀᵼᶀᶂᶅ

ᶀᵼᶀᶁᶅ

ᶁᵼᶅᶀ

ᶁᵼᶀᶀ

ᶀᵼᶅᶀ

ᶀᵼᶀᶀᶅ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀ

ᶀᵼᶃᶀ

ᶀᵼᶈᶀ

ᶁᵼᶇᶀ

ᶀᵼᶀᶂᶅ

ᶀᵼᶀᶁᶅ

ᶁᵼᶅᶀ

ᶁᵼᶀᶀ

ᶀᵼᶅᶀ

ᶀᵼᶀᶀᶅ

ᶦᶱᶼᶿ᷂ᶵ᷃ᵰ᷄t᷀ᶹᶳᶿ᷃ᵰᶴᶵᶼᵰᶳᶱ᷂ᶲᶿᶾᶿᵰᶵ᷁᷅ᶹ᷆ᶱᶼᶵᶾ᷄ᶵ

ᶓᶕᶦᵰᶍᵰᶓᵰᵻᵰᶝᶾᵿᶆᵰᵻᵰᵸᶓ᷂ᵰᵻᵰᶝᶿᵰᵻᵰᶦᵹᵿᶅᵰᵻᵰᵸᶞᶹᵰᵻᵰᶓ᷅ᵹᵿᶁᶅᵰᶓᶕᶤᵰᶍᵰᶓᵰᵻᵰᶝᶾᵰᵿᶁᶀᵰᵻᵰᵰᶝᶿᵿᶁᶀᵰᵻᵰᶓ᷂ᵿᶂᶀᵰᵻᵰᶓ᷅ᵿᶂᶀᵰᵻᵰᶞᶹᵿᶄᶀ

ᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶢᶱᶵ᷈

ᶕ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶵᶾᵰᶽᶽ

ᶓᶕᶦᵰ

ᶓᶕᶤᵰ

ᶖᶿ᷂ᶽᶱᵰᶴᶵᶼᵰ᷂᷀ᶿᶴ᷅ᶳ᷄ᶿ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶃᶀᶀ

ᶂᵼᶀᵰᵽᵰᶈ

ᶀᵼᶄᶆ

ᶀᵼᶂᶄ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶂᵼᶀᵰᵽᵰᶄ

ᶀᵼᶄᶈ

ᶀᵼᶂᶉ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶄᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶈ

ᶀᵼᶅᶃ

ᶀᵼᶃᶁ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶆᵰᵽᵰᶂᶀ

ᶀᵼᶄᶂ

ᶀᵼᶂᶈ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ

ᶑᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈Šᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵ

ᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶢᶱᶵ᷈

ᶕ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶵᶾᵰᶽᶽ

ᶓᶕᶦᵰ

ᶓᶕᶤᵰ

ᶖᶿ᷂ᶽᶱᵰᶴᶵᶼᵰ᷂᷀ᶿᶴ᷅ᶳ᷄ᶿ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶂᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶃᶀ

ᶀᵼᶅᶀ

ᶀᵼᶃᶂ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶃᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶄᶀ

ᶀᵼᶅᶆ

ᶀᵼᶃᶄ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᶄᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶈᶀ

ᶀᵼᶅᶇ

ᶀᵼᶃᶅ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀᵰ

ᶂᵼᶅᵰᵽᵰᶈ

ᶀᵼᶅᶂᵰ

ᶀᵼᶃᶅᵰ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀ

ᶆᵰᵽᵰᶃᶀ

ᶀᵼᶄᶇ

ᶀᵼᶃᶄ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀ

ᶃᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶄᶀ

ᶀᵼᶅᶇ

ᶀᵼᶃᶇ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀᵰ

ᶄᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶈᶀ

ᶀᵼᶆᶄᵰ

ᶀᵼᶃᶇᵰ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱᵰ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀ

ᶃᵰᵽᵰᶆᵼᶅ

ᶀᵼᶅᶄ

ᶀᵼᶄᶀ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱᶴᶱᵰᶴᶵᵰᶲᶿᶲᶹᶾᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀ

ᶆᵰᵽᵰᶄᶀ

ᶀᵼᶅᶇ

ᶀᵼᶄᶀ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ

ᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀᵰ

ᶄᶀᵼᶀᶁᵰᵽᵰᶈᶀᵰ

ᶀᵼᶆᶆᵰ

ᶀᵼᶄᶀᵰ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱᵰ

ᵰᶕᶼᵰ᷆ᶱᶼᶿ᷂ᵰᶓᶕᶦᵰ᷃ᶵᵰᶹᶾᶴᶹᶳᶱᵰᶵᶾᵰᶵᶼᵰᶳᶵ᷂᷄ᶹᶶᶹᶳᶱᶴᶿᵰᶴᶵᵰᶹᶾ᷃᷀ᶵᶳᶳᶹyᶾᵾ

ᵰᶜᶿ᷃ᵰ᷆ᶱᶼᶿ᷂ᶵ᷃ᵰᶓᶕᶤᵰ᷃ᶿᶼᶿᵰ᷃ᶵᵰ᷄ᶱᶲ᷅ᶼᶱᶾᵰᶳᶿᶾᵰᶶᶹᶾᶵ᷃ᵰᶹᶾᶶᶿ᷂ᶽᶱ᷄ᶹ᷆ᶿ᷃ᵾ

ᶣᶵ᷂᷆ᶹᶳᶹᶿ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷂᷀ᶵᶶᶱᶲ᷂ᶹᶳᶱᶳᶹyᶾ

ᶓᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶹᶽ᷂᷀ᶹᶽᶱᶴᶱ᷃

ᶜᶱᵰᶹᶽ᷂᷀ᶹᶽᶱᶳᶹyᶾᵰᶱ᷀ᶿ᷂᷄ᶱᵰᶱᶼᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰ᷅ᶾᶱᵰ᷂᷀ᶿ᷄ᶵᶳᶳᶹyᶾᵰᶱᶾ᷄ᶹᶳᶿ᷂᷂ᶿ᷃ᶹyᶾᵰ᷄ᶵᶽ᷀ᶿ᷂ᶱᶼᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰᶵᶼᵰ᷂᷄ᶱᶾ᷃᷀ᶿ᷂᷄ᶵᵼᵰᶵᶼᵰᶱᶼᶽᶱᶳᶵᶾᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰᶱᵰᶳᶿ᷂᷄ᶿᵰ᷀ᶼᶱ᷊ᶿᵰ᷉

ᶵᶼᵰ᷂᷀ᶿᶳᶵ᷃ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰᶵᶾᵰᶵᶼᵰ᷄ᶱᶼᶼᶵ᷂ᵾᵰᶕᶾᵰᶼᶱᵰᶿ᷀ᶵ᷂ᶱᶳᶹyᶾᵰᶵᶾᵰᶵᶼᵰ᷄ᶱᶼᶼᶵ᷂ᵰᶴᶵᵰᶹᶾᶷᶵᶾᶹᶵ᷂tᶱᵼᵰᶵ᷃᷄ᶿᵰᶽᶵᶺᶿ᷂ᶱᵰᶼᶱᵰᶼᶹᶽ᷀ᶹᶵ᷊ᶱᵰᶴᶵᶼᵰᶵᶾ᷄ᶿ᷂ᶾᶿᵰᶴᶵᵰ᷂᷄ᶱᶲᶱᶺᶿᵰ᷉ᵰᶼᶱ

᷃ᶵᶷ᷂᷅ᶹᶴᶱᶴᵰᶵᶾᵰᶵᶼᵰ᷂᷄ᶱᶲᶱᶺᶿᵾᵰᶜᶱ᷃ᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶹᶽ᷂᷀ᶹᶽᶱᶴᶱ᷃ᵰ᷃ᶿᶾᵰᶶᷖᶳᶹᶼᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱ᷂ᵰ᷉ᵰᶴᶵᵰ᷃ᶿᶼᶴᶱ᷂ᵾᵰᶑᶴᶵᶽᷖ᷃ᵼᵰ᷃ᶵᵰ᷂ᶵᶴ᷅ᶳᶵᵰᶳᶿᶾ᷃ᶹᶴᶵ᷂ᶱᶲᶼᶵᶽᶵᶾ᷄ᶵᵰᶼᶱ

ᶱᶴᶸᶵ᷂ᶵᶾᶳᶹᶱᵰᶴᶵᵰ᷃ᶱᶼ᷀ᶹᶳᶱᶴ᷂᷅ᶱ᷃ᵰᶱᵰᶼᶱᵰᶵ᷂᷃᷄᷅ᶳ᷂᷄᷅ᶱᵰᶴᶵᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵾ

ᶠᶵ᷂ᶶᶹᶼᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ᷀ᶼᶱᶾᶿ᷃

ᶥ᷃ᶱᶾᶴᶿᵰ᷀ᶵ᷂ᶶᶹᶼᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ᷀ᶼᶱᶾᶿ᷃ᵰ᷃ᶵᵰ᷂ᶵᶴ᷅ᶳᶵᵰᶵᶼᵰ᷄ᶹᶵᶽ᷀ᶿᵰᶴᶵᵰ᷂᷀ᶿᶴ᷅ᶳᶳᶹyᶾᵰ᷉ᵰᶴᶵᵰᶶ᷅ᶾᶳᶹᶿᶾᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶹᶾ᷃᷄ᶱᶼᶱᶳᶹyᶾᵾᵰᶕᶼᵰᶳᶼᶹᶵᶾ᷄ᶵᵰ᷂ᶵᶳᶹᶲᶵ ᶼᶿ᷃ᵰ ᶳᶿᶽ᷀ᶿᶾᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰ ᶾᶵᶳᶵ᷃ᶱ᷂ᶹᶿ᷃ᵰ ᶼᶹ᷃᷄ᶿ᷃ᵰ ᷀ᶱ᷂ᶱᵰ ᶼᶱᵰ ᶹᶾ᷃᷄ᶱᶼᶱᶳᶹyᶾᵼᵰ ᶵ᷆ᶹ᷄ᶱᶾᶴᶿᵰ ᶱ᷃tᵰ ᶳᶿ᷃᷄ᶵ᷃ᵰ ᶹᶾᶾᶵᶳᶵ᷃ᶱ᷂ᶹᶿ᷃ᵰ ᶴᶵᵰ ᶽᶱ᷄ᶵ᷂ᶹᶱᶼᶵ᷃ᵰ ᷉ᵰ ᶴᶵ ᶱᶼᶽᶱᶳᶵᶾᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵾᵰᶑᵰ᷀ᶵ᷄ᶹᶳᶹyᶾᵼᵰᶼᶿ᷃ᵰ᷂᷀ᶿᶴ᷅ᶳ᷄ᶿ᷃ᵰ᷃ᶵᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶱᶾᵰᶹᶽ᷂᷀ᶹᶽᶱᶴᶿ᷃ᵼᵰᶲᶹ᷃ᶵᶼᶱᶴᶿ᷃ᵰ᷉ᵰ᷀ᶼᶵᶷᶱᶴᶿ᷃ᵾ

ᶙᶾ᷂᷃᷄᷅ᶳᶳᶹᶿᶾᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷂᷀ᶿᶳᶵ᷃ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿ

ᶣᶿᶼᶴᶱᶴ᷂᷅ᶱᵰ᷉ᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ᷄p᷂ᶽᶹᶳᶿ

ᶜᶱᵰ ᶳᶱ᷀ᶱᶳᶹᶴᶱᶴᵰ ᶴᶵᵰ ᷃ᶿᶼᶴᶱᶴ᷂᷅ᶱᵰ ᶴᶵᵰ ᶼᶿ᷃ᵰ ᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰ ᶢᶱᶵ᷈ᵰ ᷃ᶵᵰ ᶸᶱᵰ ᶴᶵ᷃ᶱ᷂᷂ᶿᶼᶼᶱᶴᶿᵰ ᶸᶱ᷃᷄ᶱᵰ ᶱᶼᶳᶱᶾ᷊ᶱ᷂ᵰ ᶵᶼᵰ ᷂᷀ᶹᶽᶵ᷂ᵰ ᶾᶹ᷆ᶵᶼᵰ ᶵᶾ᷂᷄ᶵᵰ ᶼᶿ᷃ᵰ ᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵᵰᶴᶹ᷃᷀ᶿᶾᶹᶲᶼᶵ᷃ᵰᶵᶾᵰᶵᶼᵰᶽᶵ᷂ᶳᶱᶴᶿᵾᵰᶜᶱ᷃ᵰᶹᶾ᷂᷃᷄᷅ᶳᶳᶹᶿᶾᶵ᷃ᵰ᷂᷀ᷖᶳ᷄ᶹᶳᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷃ᶿᶼᶴᶱᶴ᷂᷅ᶱᵰᶴᶵᵰᶼᶿ᷃ᵰᶷ᷂ᶱᶴᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀᵼᵰᶢᶱᶵ᷈ ᶄᶅᶀᵰ ᷉ᵰ ᶢᶱᶵ᷈ᵰ ᶅᶀᶀᵰ ᷃ᶵᵰ ᷂᷀ᶵ᷃ᶵᶾ᷄ᶱᶾᵰ ᶵᶾᵰ ᶵᶼᵰ ᶶᶿᶼᶼᶵ᷄ᶿᵰ ᷄pᶳᶾᶹᶳᶿᵰ ᶹᶾᶴᶵ᷀ᶵᶾᶴᶹᶵᶾ᷄ᶵᵾᵰ ᶑᶴᶵᶽᷖ᷃ᵼᵰ ᶵᶼᵰ ᶶᶿᶼᶼᶵ᷄ᶿᵰ ᶵ᷃᷀ᶵᶳᶹᶶᶹᶳᶱᵰ ᶼᶱ᷃ᵰ ᶳᶱ᷂ᶱᶳ᷄ᶵ᷂t᷃᷄ᶹᶳᶱ᷃ ᶵ᷃᷀ᶵᶳᶹᶱᶼᶵ᷃ᵰ᷂ᶵᶼᶱᶳᶹᶿᶾᶱᶴᶱ᷃ᵰᶳᶿᶾᵰᶵᶼᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ᷄p᷂ᶽᶹᶳᶿᵰᶴᶵᵰᶼᶿ᷃ᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵾ

ᶓᶿᶾᶶᶿ᷂ᶽᶱᶴᶿᵰᶵᶾᵰᶶ᷂tᶿ

ᶜᶿ᷃ᵰ ᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰ ᶢᶱᶵ᷈ᵰ ᶃᶀᶀᵿᶄᶀᶀᵿᶄᶅᶀᵰ ᷀᷅ᶵᶴᶵᶾᵰ ᶳᶿᶾᶶᶿ᷂ᶽᶱ᷂᷃ᶵᵰ ᶵᶾᵰ ᶶ᷂tᶿᵰ ᶸᶱ᷃᷄ᶱᵰ ᷅ᶾᵰ ᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰ ᶴᶵᵰ ᶂᶀᵰ ᶽᶽᵼᵰ ᶳᶿᶾ᷃᷅ᶼ᷄ᶵᵰ ᶼᶱᵰ ᷄ᶱᶲᶼᶱᵰ ᶹᶾᶶᶵ᷂ᶹᶿ᷂ᵾᵰ ᶜᶱ ᷄ᶵᶽ᷀ᶵ᷂ᶱ᷂᷄᷅ᶱᵰᶴᶵᵰᶳᶿᶾᶶᶿ᷂ᶽᶱᶴᶿᵰᶴᶵᶲᶵᵰ᷃ᶵ᷂ᵰᶳᶿᶽᶿᵰᶽtᶾᶹᶽᶿᵰᵻᶂᶀᵰƒᶓᵰ᷉ᵰᶳᶿᶽᶿᵰᶽᷖ᷈ᶹᶽᶿᵰᵻᶂᶀᶀᵰƒᶓᵾ

ᶦᶱᶼᶿ᷂ᶵ᷃ᵰᶵ᷃᷄ᷖᶾᶴᶱ᷂ᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰ᷀ᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵰᶼᶹᶲ᷂ᶵᵰ᷉ᵰ᷂ᶵᶲᶿ᷂ᶴᶵᶱᶴᶿᵾᵰᶕ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰ”ᶂᶀᶽᶽᵾᵰ

ᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶢᶱᶵ᷈ ᶠᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵰᶼᶹᶲ᷂ᶵᵰᶌᵰᶉᶀƒ ᶢᶱᶴᶹᶿᵰᶴᶵᶼᵰpᶽᶲᶿᶼᶿᵰᶿᵰᶳ᷂᷅᷆ᶱ᷂᷄᷅ᶱᵰᵿ ᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰᶢᵿ᷄ ᶠᶿ᷃ᶹᶳᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶼtᶾᶵᶱᵰᶴᶵᵰ᷀ᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵰ᷆᷃ᵰᶴᶹ᷂ᶵᶳᶳᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶼᶱᶽᶹᶾᶱᶳᶹyᶾ

ᶑᶾᶳᶸᶿᵰᶴᶵᵰᶲᶱᶾᶴᶱᵰᵿ

ᶠᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵰᶱᵰᶉᶀƒ

ᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰ

ᶓᶱᶾᶱᶼᶵ᷄ᶱᵰᶵᶾᵰᶦ

ᶧᵿ᷄

ᶧᵿ᷄ᵰ

 

ᵰᶤ᷂ᶱᶾ᷃᷆ᶵ᷂᷃ᶱᶼ

ᵰᶜᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᶹᶾᶱᶼ

ᵰᶤ᷂ᶱᶾ᷃᷆ᶵ᷂᷃ᶱᶼ ᵰᶜᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᶹᶾᶱᶼ ᵰ

 

ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶃᶀᶀ

ᵰᶃ

ᵰᶃ

ᵰᶉ

ᵰᶉ

ᵰ§ᶁᶅ

ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀ

ᵰᶃ

ᵰᶄ

ᵰᶉ

ᵰᶁᶁ

ᵰ§ᶁᶅ

ᶑᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈Šᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵ

ᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰᶢᶱᶵ᷈ ᶠᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵰᶼᶹᶲ᷂ᶵᵰᶌᵰᶉᶀƒ ᶢᶱᶴᶹᶿᵰᶴᶵᶼᵰpᶽᶲᶿᶼᶿᵰᶿᵰᶳ᷂᷅᷆ᶱ᷂᷄᷅ᶱᵰᵿ ᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰᶢᵿ᷄ ᶠᶿ᷃ᶹᶳᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶼtᶾᶵᶱᵰᶴᶵᵰ᷀ᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵰ᷆᷃ᵰᶴᶹ᷂ᶵᶳᶳᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶼᶱᶽᶹᶾᶱᶳᶹyᶾ

ᶑᶾᶳᶸᶿᵰᶴᶵᵰᶲᶱᶾᶴᶱᵰᵿ

ᶠᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵰᶱᵰᶉᶀƒ

ᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰ

ᶓᶱᶾᶱᶼᶵ᷄ᶱᵰᶵᶾᵰᶦ

ᶧᵿ᷄

ᶧᵿ᷄ᵰ

 

ᵰᶤ᷂ᶱᶾ᷃᷆ᶵ᷂᷃ᶱᶼ

ᵰᶜᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᶹᶾᶱᶼ

ᵰᶤ᷂ᶱᶾ᷃᷆ᶵ᷂᷃ᶱᶼ ᵰᶜᶿᶾᶷᶹ᷄᷅ᶴᶹᶾᶱᶼ ᵰ

 

ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀ

ᵰᶄ

ᵰᶅ

ᵰᶁᶁ

ᵰᶁᶃ

ᵰ§ᶁᶅ

ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀ

ᵰᶅ

ᵰᶆ

ᵰᶁᶃ

ᵰᶁᶅ

ᵰ§ᶁᶅ

ᶣᶵᵰ᷂ᶵᶳᶿᶽᶹᶵᶾᶴᶱᵰᶳᶿᶾ᷃᷅ᶼ᷄ᶱ᷂ᵰᶱᶼᵰᶣᶵ᷂᷆ᶹᶳᶹᶿᵰᶴᶵᵰᶱ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾᶳᶹᶱᵰ᷄pᶳᶾᶹᶳᶱᵰᶴᶵᵰᶢ᷅᷅ᶻᶻᶹᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰ᷀ᶼᶵᶷᶱ᷂ᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀᵰᶿᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱ᷃ᵰᶷ᷂᷅ᶵ᷃ᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶽᷖ᷃ᵰᶴᶵᵰᶂᶀᵰᶽᶽᵰᶴᶵᵰᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵾ

ᶤ᷂ᶱ᷄ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰ᷄p᷂ᶽᶹᶳᶿ

ᶜᶿ᷃ᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰ᷄ᶵᶽ᷀ᶼᶱᶴᶿ᷃ᵰᶾᶿᵰᶵ᷃᷄ᷖᶾᵰᶴᶵ᷃᷄ᶹᶾᶱᶴᶿ᷃ᵰᶱᵰ᷃ᶿᶽᶵ᷄ᶵ᷂᷃ᶵᵰᶱᵰ᷂᷄ᶱ᷄ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰ᷄p᷂ᶽᶹᶳᶿᵾᵰᶕᶼᵰ~ᶾᶹᶳᶿᵰ᷂᷄ᶱ᷄ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰ᷄p᷂ᶽᶹᶳᶿᵰ᷁᷅ᶵᵰᶽᶱᶾ᷄ᶹᶵᶾᶵ ᶼᶱ᷃ᵰ᷂᷀ᶿ᷀ᶹᶵᶴᶱᶴᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾᶳᶹᶱᵰᶱᵰᶼᶱᵰᶱᶲ᷂ᶱ᷃ᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰᶱᵰ᷅ᶾᵰᶲ᷅ᶵᶾᵰᶾᶹ᷆ᶵᶼᵰᶵ᷃ᵰᶵᶼᵰ᷂ᶵ᷆ᶵᶾᶹᶴᶿᵰᶱᵰ᷅ᶾᶱᵰ᷄ᶵᶽ᷀ᶵ᷂ᶱ᷂᷄᷅ᶱᵰᶽᷖ᷈ᶹᶽᶱᵰᶴᶵᵰᵻᶂᶀᶀ ƒᶓᵾᵰᶕᶼᵰ᷂᷄ᶱ᷄ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶿᵰ ᷄p᷂ᶽᶹᶳᶿᵰᶱᵰ᷄ᶵᶽ᷀ᶵ᷂ᶱ᷂᷄᷅ᶱ᷃ᵰᶽᷖ᷃ᵰᶱᶼ᷄ᶱ᷃ᵰᶴᶹ᷃ᶽᶹᶾ᷅᷉ᶵᵰᶼᶱᵰᶶ᷅ᶵ᷂᷊ᶱᵼᵰᶼᶱᵰᶴ᷂᷅ᶵ᷊ᶱᵰ᷉ᵰᶼᶱ᷃ᵰ᷂᷀ᶿ᷀ᶹᶵᶴᶱᶴᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾᶳᶹᶱᵰᶱᵰᶼᶱ ᶱᶲ᷂ᶱ᷃ᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶼᶿ᷃ᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵾ

ᶠᶵ᷂ᶶᶿ᷂ᶱᶳᶹyᶾ

ᶜᶿ᷃ᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀᵰ᷉ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶅᶀᵰ᷀᷅ᶵᶴᶵᶾᵰ᷀ᶵ᷂ᶶᶿ᷂ᶱ᷂᷃ᶵᵰᶳᶿᶾᵰᶲ᷂ᶿᶳᶱ᷃ᵰᶘᶣᶣᵾᵰ ᶠᶱ᷂ᶱᵰ᷀ᶵ᷂ᶶᶿ᷂ᶱ᷂ᵰᶵᶼᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀᵰ᷃ᶵᵰ᷂ᶵᶳᶿᶽᶹᶵᶾᶴᶱᶾ ᶲ᷂ᶿᶳᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶽᶵ᷄ᶱᶼᵰᶴ᷂᷅ᶿᵾᵰᶙᶾ᷂᷃᷄᷅ᶳᶳᶹᶿᶾᶵ᷃ᵰᶷᶵᶾᶵ᷂ᶱᶼᶵ᷃ᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰ᷀ᶵ᷂ᶶᶿ᷂ᶱ᷂ᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵᶊᵰ

‡ ᶕᶼᵰ᷄ᶱᶼᶱᶴ᷂ᶿᵰᶴᶵᶲᶵᵰ᷃ᶵ᷂ᵰ᷂tᶷᶹᶴᶿᵰ᷉ᵰᶵ᷃᷄ᶱᶲᶼᶵᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰ᷂ᶵᶴ᷅ᶳᶹ᷂ᵰᶱᶼᵰᶽtᶾᶹᶽᶿᵰᶼᶱ᷃ᵰ᷆ᶹᶲ᷂ᶱᶳᶹᶿᶾᶵ᷃

‡ ᶣ᷅ᶺᶵ᷄ᶱ᷂ᵰᶼᶱᵰ᷀ᶹᶵ᷊ᶱᵰᶴᶵᵰ᷂᷄ᶱᶲᶱᶺᶿᵰᶴᶵᵰᶶᶿ᷂ᶽᶱᵰ᷃ᶵᶷ᷂᷅ᶱᵰ᷉ᵰᶳᶵ᷂ᶳᶱᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰ᷊ᶿᶾᶱᵰ᷁᷅ᶵᵰ᷃ᶵᵰ᷆ᶱᵰᶱᵰᶽᶱ᷁᷅ᶹᶾᶱ᷂ᵰ

‡ ᶣᶵᵰ᷂ᶵᶳᶿᶽᶹᶵᶾᶴᶱᶾᵰᶼᶱ᷃ᵰᶲ᷂ᶿᶳᶱ᷃ᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱ᷃ᵰᵸᶔᶙᶞᵰᶁᶈᶉᶇᵹᵰ

‡ ᶜᶱᵰ᷆ᶹᶴᶱᵰ~᷄ᶹᶼᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶸᶵ᷂᷂ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶱᵰᶴᶵᵰ᷀ᶵ᷂ᶶᶿ᷂ᶱᶳᶹyᶾᵰ᷀᷅ᶵᶴᶵᵰᶱᶽ᷀ᶼᶹᶱ᷂᷃ᶵᵰ᷃ᶹᵰ᷃ᶵᵰ᷂ᶵᶴ᷅ᶳᶵᵰᶼᶱᵰ᷆ᶵᶼᶿᶳᶹᶴᶱᶴ

‡ ᶠ᷂ᶿ᷀ᶿ᷂ᶳᶹᶿᶾᶱ᷂ᵰ᷅ᶾᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶿᵰᶱᶲ᷅ᶾᶴᶱᶾ᷄ᶵᵰᶴᶵᵰᶶᶼ᷅ᶹᶴᶿᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵ

ᶓᶿ᷂᷄ᶵᵰᶽᶵᶳᷖᶾᶹᶳᶿ

ᶜᶿ᷃ᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰ᷄ᶵᶽ᷀ᶼᶱᶴᶿ᷃ᵰ᷃ᶵᵰ᷀᷅ᶵᶴᶵᶾᵰᶳᶿ᷂᷄ᶱ᷂ᵰᶴᶵᵰᶶᶿ᷂ᶽᶱᵰᶽᶵᶳᷖᶾᶹᶳᶱᵾᵰᶣᶹᶾᵰᶵᶽᶲᶱ᷂ᶷᶿᵼᵰ᷂ᶵ᷃᷅ᶼ᷄ᶱᵰᶴᶹᶶtᶳᶹᶼᵼᵰ᷀᷅ᶵ᷃᷄ᶿᵰ᷁᷅ᶵᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰᶵ᷃ᵰᶳᶱ᷃ᶹᵰ᷄ᶱᶾ ᶴ᷂᷅ᶱᵰ ᶳᶿᶽᶿᵰ ᶼᶱᵰ ᶸᶿᶺᶱᵰ ᶴᶵᵰ ᶳᶿ᷂᷄ᶵᵾᵰ ᶣᶵᵰ ᶾᶵᶳᶵ᷃ᶹ᷄ᶱᵰ ᷅ᶾᶱᵰ ᶷ᷂ᶱᶾᵰ ᶶ᷅ᶵ᷂᷊ᶱᵰ ᶴᶵᵰ ᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ ᶴᶵᶲᶹᶴᶿᵰ ᶱᵰ ᶼᶱᵰ ᶱᶼ᷄ᶱᵰ ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾᶳᶹᶱᵰ ᶱᵰ ᶼᶱᵰ ᷂᷄ᶱᶳᶳᶹyᶾᵰ ᶴᶵᶼᵰ ᶱᶳᶵ᷂ᶿᵾ ᶔ᷂᷅ᶱᶾ᷄ᶵᵰᶵᶼᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ᷃ᶵᵰᶴᶹ᷂ᶹᶷᶵᶾᵰᶱᶼ᷄ᶱ᷃ᵰ᷂᷀ᶵ᷃ᶹᶿᶾᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰ᷃᷅᷀ᶵ᷂ᶶᶹᶳᶹᶵᵰᶱᵰᶼᶱᵰᶸᶿᶺᶱᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵼᵰᶼᶿᵰ᷁᷅ᶵᵰᶱ᷅ᶽᶵᶾ᷄ᶱᵰᶵᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵᵾᵰᶜᶱᵰᶸᶵ᷂᷂ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶱ ᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰᶽᷖ᷃ᵰ᷂ᶵᶳᶿᶽᶵᶾᶴᶱᶴᶱᵰᶵ᷃ᵰ᷅ᶾᶱᵰᶸᶵ᷂᷂ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶱᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ᷂ᶵᶳ᷄ᶱᵾ

ᶜᶿ᷃ᵰ᷀ᶱ᷂ᷖᶽᶵ᷂᷄ᶿ᷃ᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰᶽᷖ᷃ᵰᶹᶽ᷀ᶿ᷂᷄ᶱᶾ᷄ᶵ᷃ᵰ᷃ᶿᶾᵰᶵᶼᵰᶵ᷃᷀ᶱᶳᶹᶿᵰᶵᶾ᷂᷄ᶵᵰᶼᶱ᷃ᵰᶸᶿᶺᶱ᷃ᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ᷉ᵰᶵᶼᵰᷖᶾᶷ᷅ᶼᶿᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶸᶿᶺᶱᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵾᵰᶜᶱᵰᶴ᷂᷅ᶵ᷊ᶱ ᶴᶵᵰ ᶼᶱᵰ ᶸᶿᶺᶱᵰ ᶴᶵᵰ ᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ ᶵ᷃ᵰ ᶽ᷅᷉ᵰ ᶹᶽ᷀ᶿ᷂᷄ᶱᶾ᷄ᶵᵾᵰ ᶜᶿ᷃ᵰ ᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰ ᶢᶱᶵ᷈ᵰ ᶃᶀᶀᵿᶄᶀᶀᵿᶄᶅᶀᵰ ᷀᷅ᶵᶴᶵᶾᵰ ᶳᶿ᷂᷄ᶱ᷂᷃ᶵᵰ ᶳᶿᶾᵰ ᶽᷖ᷁᷅ᶹᶾᶱ᷃ᵰ ᶴᶵᵰ ᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ ᶴᶵᵰ ᶷ᷂ᶱᶾ ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾᶳᶹᶱᵼᵰ᷀ᶵ᷂ᶿᵰᶼᶱᵰᶴ᷂᷅ᶵ᷊ᶱᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶸᶿᶺᶱᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰᶴᶵᶲᶵᵰ᷃ᶵ᷂ᵰ᷃᷅᷀ᶵ᷂ᶹᶿ᷂ᵰᶱᵰᶅᶃᵰᶘᶢᶓᵾᵰᶕᶼᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰᶽᶵᶳᷖᶾᶹᶳᶿᵰᶴᶵᶼᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶅᶀᶀᵰ᷀᷅ᶵᶴᶵ ᷃ᶵ᷂ᵰ᷂ᶵᶳᶿᶽᶵᶾᶴᶱᶲᶼᶵᵰ ᷃ᶿᶼᶿᵰᶳᶿᶾᵰᶳᶹᶵ᷂᷄ᶱ᷃ᵰ ᷂ᶵ᷃ᶵ᷂᷆ᶱ᷃ᵼᵰ ᷉ᵰ᷃ᶿᶼᶿᵰᶳᶿᶾᵰᶵ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶽᶵᶾᶿ᷃ᵰᶴᶵᵰᶁᶀᵰᶽᶽᵰ᷉ᵰᶳᶿᶾᵰ᷅ᶾᶱᵰᶴ᷂᷅ᶵ᷊ᶱᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶸᶿᶺᶱᵰᶴᶵ ᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰ᷃᷅᷀ᶵ᷂ᶹᶿ᷂ᵰᶱᵰᶅᶇᵰᶘᶢᶓᵾ

ᶓᶿ᷂᷄ᶵᵰᶽᶵᶳᷖᶾᶹᶳᶿᵰᶴᶵᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰᶄᶀᶀᵼᵰ᷆ᶱᶼᶿ᷂ᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷂ᶵᶶᶵ᷂ᶵᶾᶳᶹᶱ

ᶕ᷃᷀ᶵ᷃ᶿ᷂ᵰᶴᶵ

ᶕ᷃᷀ᶱᶳᶹᶿᵰᶵᶾ᷂᷄ᶵᵰᶸᶿᶺᶱ᷃ᵰᶴᶵ

Èᶾᶷ᷅ᶼᶿᵰᶴᶵ

Èᶾᶷ᷅ᶼᶿᵰᶴᶵ

ᶖ᷅ᶵ᷂᷊ᶱᵰᶴᶵᵰᶳᶿ᷂᷄ᶵᵰᶱᵰ᷈ᵰᶁᶀ

ᶳᶸᶱ᷀ᶱ

ᶳᶿ᷂᷄ᶵ

ᶹᶾᶳᶼᶹᶾᶱᶳᶹyᶾ

ᶿᶲᶼᶹᶳ᷅ᶹᶴᶱᶴ

ᶽᶽᵰ᷄

ᶽᶽᵰᶥ

ԃᵰᵰ

Ȟƒ

ᶀᵼᶆᶀᵰ±ᵰᶀᵼᶇᶂ

ᶃᵰ±ᵰᶄ

ᶀᵰ±ᵰᶃ

ᶁᶅᶀᵰ±ᵰᶂᶀᶀ

ᶀᵼᶈᶀᵰ±ᵰᶁᵼᶂᶈ

ᶃᵰ±ᵰᶅ

ᶀᵰ±ᵰᶅ

ᶂᶅᶀᵰ±ᵰᶃᶅᶀ

ᶁᶀ

ᶁᵼᶀᶀᵰ±ᵰᶁᵼᶈᶀ

ᶄᵰ±ᵰᶆ

ᶀᵰ±ᵰᶅ

ᶃᶀᶀᵰ±ᵰᶄᶅᶀ

ᶁᶂ

ᶁᵼᶂᶀᵰ±ᵰᶂᵼᶁᶆ

ᶄᵰ±ᵰᶆ

ᶀᵰ±ᵰᶅ

ᶄᶀᶀᵰ±ᵰᶆᶀᶀ

ᶣᶵᶷ᷂᷅ᶹᶴᶱᶴᵰᶵᶾᵰᶵᶼᵰ᷂᷄ᶱᶲᶱᶺᶿ

ᶣᶵᵰ ᶴᶵᶲᶵᵰ ᷄ᶵᶾᶵ᷂ᵰ ᶵ᷃᷀ᶵᶳᶹᶱᶼᵰ ᶳ᷅ᶹᶴᶱᶴᶿᵰ ᶵᶾᵰ ᷄ᶿᶴᶱ᷃ᵰ ᶼᶱ᷃ᵰ ᶶᶱ᷃ᶵ᷃ᵰ ᶴᶵᵰ ᶽᶱᶾᶹ᷀᷅ᶼᶱᶳᶹyᶾᵰ ᶴᶵᵰ ᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰ ᷄ᶵᶽ᷀ᶼᶱᶴᶿ᷃ᵾᵰ ᶕᶼᵰ ᷂ᶵᶲᶿ᷂ᶴᶵᶱᶴᶿᵰ ᶵ᷃ᵰ ᶳᶿᶽ᷀ᶼᶹᶳᶱᶴᶿ ᶴᶵᶲᶹᶴᶿᵰᶱᵰᶼᶱᵰᶷ᷂ᶱᶾᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾᶳᶹᶱᵰ᷉ᵰᶱᵰᶼᶱ᷃ᵰᶱᶼ᷄ᶱ᷃ᵰ᷄ᶵᶾ᷃ᶹᶿᶾᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵾᵰᶠᶿ᷂ᵰᶵᶺᶵᶽ᷀ᶼᶿᵼᵰ᷃ᶹᵰᶵᶼᵰ᷂ᶱᶴᶹᶿᵰᶴᶵᵰ᷀ᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵰᶵ᷃ᵰᶴᶵᶽᶱ᷃ᶹᶱᶴᶿᵰ᷀ᶵ᷁᷅ᶵxᶿ ᷉ᵰ᷃ᶵᵰᶷᶵᶾᶵ᷂ᶱᵰ᷅ᶾᶱᵰᶷ᷂ᶹᶵ᷄ᶱᵰᶵᶾᵰᶵᶼᵰ᷀᷅ᶾ᷄ᶿᵰᶴᶵᵰ᷀ᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵼᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰ᷀ᶿᶴ᷂tᶱᵰᶵ᷃ᶳᶱ᷀ᶱ᷂ᵰᶴᶵᵰᶼᶱᵰᶸᶵ᷂᷂ᶱᶽᶹᶵᶾ᷄ᶱᵰᶴᶵᵰ᷀ᶼᶵᶷᶱᶴᶿᵰᶵᶾᵰᶼᶱᵰᶴᶹ᷂ᶵᶳᶳᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶼᶱ ᶶᶼᶵ᷈ᶹyᶾᵾ

ᶑᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈Šᵰ᷂ᶵ᷃ᶹ᷃᷄ᶵᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶱᶼᵰᶴᶵ᷃ᶷᶱ᷃᷄ᶵ

ᶕᶼᵰ᷀ᶵ᷂᷃ᶿᶾᶱᶼᵰᶵᶾᶳᶱ᷂ᶷᶱᶴᶿᵰᶴᶵᵰ᷀ᶼᶵᶷᶱ᷂ᵰᶼᶱᵰᶳᶸᶱ᷀ᶱᵰᶴᶵᶲᶵ᷂ᷖᵰ᷄ᶿᶽᶱ᷂ᵰᶼᶱ᷃ᵰᶽᶵᶴᶹᶴᶱ᷃ᵰᶾᶵᶳᶵ᷃ᶱ᷂ᶹᶱ᷃ᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰ᷃᷅ᵰ᷂᷀ᶿ᷄ᶵᶳᶳᶹyᶾᵾᵰᶞᶿᵰ᷃ᶵᵰᶴᶵᶲᶵᵰ᷀ᶵ᷂ᶽᶹ᷄ᶹ᷂ᵰᶵᶼ ᶱᶳᶳᶵ᷃ᶿᵰ ᶱᵰ ᶼᶱᵰ ᷊ᶿᶾᶱᵰ ᶱᵰ ᷀ᶵ᷂᷃ᶿᶾᶱ᷃ᵰ ᶾᶿᵰ ᶱ᷅᷄ᶿ᷂ᶹ᷊ᶱᶴᶱ᷃ᵾᵰ ᶜᶱᵰ ᷅ᶲᶹᶳᶱᶳᶹyᶾᵰ ᶽᷖ᷃ᵰ ᷃ᶵᶷ᷂᷅ᶱᵰ ᷃᷅ᶵᶼᶵᵰ ᷃ᶵ᷂ᵰ ᶺ᷅ᶾ᷄ᶿᵰ ᶱᵰ ᶼᶱᵰ ᷀ᶼᶵᶷᶱᶴᶿ᷂ᶱᵾᵰ ᶣᶵᵰ ᶴᶵᶲᶵᶾᵰ ᷃ᶵᶷ᷅ᶹ᷂ ᶵ᷂᷃᷄ᶹᶳ᷄ᶱᶽᶵᶾ᷄ᶵᵰ ᶼᶱ᷃ᵰ ᶹᶾ᷂᷃᷄᷅ᶳᶳᶹᶿᶾᶵ᷃ᵰ ᶴᶵᵰ ᶽᶱᶾᶹ᷀᷅ᶼᶱᶳᶹyᶾᵰ ᶴᶵᶼᵰ ᷂᷀ᶿ᷆ᶵᶵᶴᶿ᷂ᵰ ᶴᶵᵰ ᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰ ᷉ᵰ ᶼᶱ᷃ᵰ ᶹᶾ᷂᷃᷄᷅ᶳᶳᶹᶿᶾᶵ᷃ᵰ ᶴᶵᵰ ᷃ᶵᶷ᷂᷅ᶹᶴᶱᶴᵰ ᶴᶵᶼᵰ ᷄ᶱᶼᶼᶵ᷂ᵾᵰ ᶜᶿ᷃ ᶵᶽ᷀ᶼᶵᶱᶴᶿ᷃ᵰᶾ᷅ᶵ᷆ᶿ᷃ᵰᶴᶵᶲᶵ᷂ᷖᶾᵰ᷂ᶵᶳᶹᶲᶹ᷂ᵰ᷅ᶾᶱᵰᶶᶿ᷂ᶽᶱᶳᶹyᶾᵰᶱᶴᶵᶳ᷅ᶱᶴᶱᵰᶱᶾ᷄ᶵ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷀ᶵ᷂ᶽᶹ᷄ᶹ᷂ᶼᶵ᷃ᵰᶼᶱᵰᶽᶱᶾᶹ᷀᷅ᶼᶱᶳᶹyᶾᵰᶴᶵᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰ᷄ᶵᶽ᷀ᶼᶱᶴᶿ᷃ᵾ

ᶠᶵᶴᶹᶴᶿᵰ᷉ᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶿ

ᶕ᷃᷄ᶱᶴᶿᵰᶴᶵᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶿ

ᶕᶼᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶢᶱᶵ᷈ᵰ᷃ᶵᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶱᵰ᷄ᶵᶽ᷀ᶼᶱᶴᶿᵾ

ᶔᶿᶳ᷅ᶽᶵᶾ᷄ᶿᵰᶴᶵᵰᶹᶾ᷃᷀ᶵᶳᶳᶹyᶾ

ᶑᵰ ᷀ᶵ᷄ᶹᶳᶹyᶾᵰ ᶴᶵᶼᵰ ᶳᶼᶹᶵᶾ᷄ᶵᵰ ᷃ᶵᵰ ᷂᷀ᶿ᷀ᶿ᷂ᶳᶹᶿᶾᶱᵰ ᷅ᶾᵰ ᶙᶾᶶᶿ᷂ᶽᶵᵰ ᶴᶵᵰ ᶳᶿᶽ᷂᷀ᶿᶲᶱᶳᶹyᶾᵰ ᶂᵾᶂᵰ ᶿᵰ ᷅ᶾᵰ ᶓᶵ᷂᷄ᶹᶶᶹᶳᶱᶴᶿᵰ ᶴᶵᵰ ᶹᶾ᷃᷀ᶵᶳᶳᶹyᶾᵰ ᶃᵾᶁᵰ ᶵᶾᵰ ᶳᶿᶾᶶᶿ᷂ᶽᶹᶴᶱᶴ ᶳᶿᶾᵰᶕᶞᵰᶁᶀᶂᶀᶄᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰᶼᶿ᷃ᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶢᶱᶵ᷈ᵾᵰᶕᶼᵰᶴᶿᶳ᷅ᶽᶵᶾ᷄ᶿᵰᶴᶵᵰᶹᶾ᷃᷀ᶵᶳᶳᶹyᶾᵰᶹᶾᶴᶹᶳᶱᵰᶼᶱᵰᶳᶿᶽ᷀ᶿ᷃ᶹᶳᶹyᶾᵰ᷁᷅tᶽᶹᶳᶱᵰᶴᶵᶼᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿᵰᶲᶱ᷃ᷖᶾᶴᶿ᷃ᶵᵰᶵᶾᵰᶵᶼ ᶱᶾᷖᶼᶹ᷃ᶹ᷃ᵰᶴᶵᵰᶳᶿᶼᶱᶴᶱᵰ᷉ᵰᶼᶱᵰᶴ᷂᷅ᶵ᷊ᶱᵰᶵᶾᵰᶵᶼᵰᶵ᷃᷄ᶱᶴᶿᵰᶴᶵᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶿᵾ

ᶙᶾᶶᶿ᷂ᶽᶱᶳᶹyᶾᵰᶷᶵᶾᶵ᷂ᶱᶼᵰᶴᶵᵰ᷃᷅ᶽᶹᶾᶹ᷂᷃᷄ᶿᵰ᷀ᶱ᷂ᶱᵰᶱᶳᶵ᷂ᶿ᷃ᵰᶼᶱᶽᶹᶾᶱᶴᶿ᷃ᵰᶵᶾᵰᶳᶱᶼᶹᶵᶾ᷄ᶵ

ᶤᶸᶵᵰᶳᶿᶾ᷄ᶵᶾ᷄ᵰᶿᶶᵰ᷄ᶸᶹ᷃ᵰᶴᶿᶳ᷅ᶽᶵᶾ᷄ᵰᶸᶱ᷃ᵰᶲᶵᶵᶾᵰᶳ᷂ᶵᶱ᷄ᶵᶴᵰᶶ᷂ᶿᶽᵰ᷇ᶵᶲᵰ᷀ᶱᶷᶵᵰᶼᶱ᷃᷄ᵰ᷅᷀ᶴᶱ᷄ᶵᶴᵰᶂᶂᵿᶁᶀᵿᶂᶀᶁᶄ

ᶞ᷅ᶵ᷂᷃᷄ᶿ᷃ᵰᶴᶵ᷀ᶱ᷂᷄ᶱᶽᶵᶾ᷄ᶿ᷃ᵰᶴᶵᵰ᷆ᶵᶾ᷄ᶱ᷃ᵰ᷉ᵰ᷃ᶿ᷀ᶿ᷂᷄ᶵᵰ᷄pᶳᶾᶹᶳᶿᵰᶵ᷃᷄ᷖᶾᵰᶱᵰ᷃᷅ᵰᶴᶹ᷃᷀ᶿ᷃ᶹᶳᶹyᶾᵰᶵᶾᵰᶳᶱ᷃ᶿᵰᶴᶵᵰ᷁᷅ᶵᵰᶴᶵ᷃ᶵᶵᵰᶿᶲ᷄ᶵᶾᶵ᷂ᵰᶽᷖ᷃ᵰᶹᶾᶶᶿ᷂ᶽᶱᶳᶹyᶾᵾᵰᶦᶹ᷃ᶹ᷄ᶵ

᷇᷇᷇ᵾ᷂᷅᷅ᶻᶻᶹᵾᶵ᷃ᵿᶳᶿᶾ᷄ᶱᶳ᷄ᶿᵾ