You are on page 1of 3

LaretricadeCaussin

ElDeeloquentiasacraethumanaparallela(1619)deljesuitafrancsNicolsCaussin
(15831651)setratadelmanualquemsvaadifundirlaretricabarrocojesutica,al
ser uno de los manuales ms extensos (unas 800 pginas) y ms abundantemente
editadosdetodoslosmanualesdidcticosdelaCompaa.
Esprcticamenteunaenciclopediaretricajesuita.Enestaobrayasemuestracon
intensidadundesarrolloampliodela inventio yunaacercamientodecisivohaciala
retricadelaspasiones.Lainfluenciaciceronianaesmuymarcadapero,alserunaobra
taneruditaquedadiluidaentreotrosmuchosautores.1Vaseenelsiguientepasajedel
captuloXXXIdelDeusuetamplificationehuiusloci,dellibroIqueCicernaparece
comoautoridadentrevariosautorescristianos:
Usus argumenti a partium enumeratione, amplissimus est, et per totum corpus
eloquentiaelonge,latequediffusus.Primumadtotiusorationisoeconomiam,mirum
inmodumvalet,&quasiAriadnaefilumdirigitinstitutumsermonem,nefluctuetin
errorum(quodaiunt)labyrintho,exquovideastotasplerunqueorationeshocunoniti
fundamento, quod insuper aliis, atque aliis conflatum argumentis in immensam
excrescitamplitudinem.Nobilissimailla,quaeadDonatumdegratiaDeiinscribitur
D.Cyprianiepistola,totafermeestinhocargumento.HocipsofulciturCiceronis
oratio pro lege Manilia. Hoc saepissime usurpant Lactantij, Arnobij, Minutij
adversusnostraefideiinimicosgloriosacertamina.
Elusodelargumentoeselms desarrolladoporlaenumeracindelas partesy
difundidoalolargoyloanchodelconjuntodelaelocuencia.Primero,sirvede
maneraasombrosaparaelordendetodoeldiscursoycomounhilodeAriadnadirige
ellenguajeestablecido,demaneraquenotitubeecomodicenenunlaberintode
errores,apartirdelcualsedistingaquelamayoradelosdiscursoscompletosse
apoyan en esta nica base, que adems forjada con muchos otros argumentos
aumentaenormementesuextensin.AquellacartanobilsimadeDonCiprianosobre
lagraciadeDios,quesededicaDonato,casitodaestsobreesteargumento.Ah
mismo se apoya el discurso de Cicern a favor de la Ley Manilia. Esto
frecuentemente se utiliz en las famosas contiendas de Lactancio, Arnobio y
Minucioantelosenemigosdenuestrafe.
Destaca Caussin porque dar un giro barroco a la inventio, al desarrollarla
plenamenteensulibroIV,DeInventioneetLocis.Enefecto,enelcaptuloIIdeeste
libro,titulado,Erudicinnutriciadelainvencinysidebensereruditoslosdiscursos
(Nutrixinventioniseruditio,etaneruditaedebeantesseorationes)afirma:
Primus fons inventionis est eruditio varia, ex qua omnem eloquentiam crescere,
foecundariqueoportet.Nequeenimperfectusoratoressepotest,quinonomnium
1Dehechoalcomienzodelaobrasepresentaunaextensarelacindefuentesclsicasycristianasqueel
jesuitahausadoporgneros,tantoengriegocomoenlatn(slocitamosalgunoslatinos):Rhetores
(FabiusQuintilianus,MartianusMineusCapella,RutiliusLupus,Beda,etc.);Historici(Latini,Iulius
Caesar,Salustius);Sophistae&Philologi(LatroPorcius,AreliusFuscus,CestusPius,Fuscus,Iuluis
Sparfus,etc.);Oratores(L.IuniusBrutus,MeneniusAgripa,C.IuliusCaesar,M.TulliusCicero,
PliniusIunior);Philosophi(Aristoteles,Seneca,);Patres&Scriptoressacri(Cyprianus,Ambrosius,
Augustinus,Hyeronomus,etc).

rerum cognitione, atque intelligentia dignissimarum, pectus complevit suum. Ut


Persaea arbor Nili aquis irrigata, floret cultius, et parit uberius: sic manantibus
doctrinaerivisperfusaviresciteloquentia.2
Laprimerafuentedelainvencinesunavariadaerudicin,apartirdelacuales
precisoquetodaelocuenciacrezcayseenriquezca.Puesnopuedeexistirunorador
perfectoquenocompensesucoraznconelconocimientodetodaslascosasyla
comprensindelasmsdignas.Comoelrbolpersaque,irrigadoporlasaguasdel
Nilo, florece muy cuidadosamente y engendra con mucha abundancia, as la
elocuenciaprosperabaadaporlosrosquefluyendeladoctrina.
Por este motivo, en ese libro quedan resaltadas las denominadas fuentes de
invencincomo:adagios,anagramas,emblemas,ojeroglficos,entreotros,
quesecaracterizanporamplificarelingenio. 3Deestemodoentornoalainvencin
seirdesarrollandounafilosofaestticayretricadelaagudezaylaamplificacin.
En cuanto a la retrica de las pasiones e ingeniosa, queda de manifiesto en el
siguiente ejemplo sobre la Primera Catilinaria ciceroniana que se pregunta
retricamente y con abundantes figuras metafricas y denigratorias que exaltan un
pathos marcadamente denostador contra su persona (veremos que este pasaje pudo
servirdeinspiracinalarefundicindelaPrimeraCatilinariaqueeljesuitaespaol
BartolomAlczarmuestra,amododeejemplo,ensuElPerfectoLatino):
HuiusmodiestexprimaCatilinariaexemplum.
Quidestenim,Catilina,quodteiaminhacurbedelectarepossit?inquanemoest
extraistamconiurationemperditorumhominumquitenonmetuat,nemoquinon
oderit.Quaenotadomesticaeturpitudinisnoninustavitaetuaeest?quodprivatarum
rerumdedecusnonhaeretinfama?quaelibidoaboculis,quodfacinusamanibus
umquam tuis, quod flagitium a toto corpore afuit? cui tu adulescentulo quem
corruptelarum inlecebris inretisses non aut ad audaciam ferrum aut ad libidinem
facempraetulisti?Quidvero?nupercummortesuperiorisuxorisnovisnuptiislocum
vacuefecisses,nonneetiamalioincredibiliscelerehocsceluscumulavisti?quodego
praetermittoetfacilepatiorsileri,neinhaccivitatetantifacinorisimmanitasaut
exstitisse aut non vindicata esse videatur. Praetermitto ruinas fortunarum tuarum
quas omnis proximis Idibus tibi impendere senties: ad illa venio quae non ad
privatamignominiamvitiorumtuorum,nonaddomesticamtuamdifficultatemac
turpitudinem, sed ad summam rem publicam atque ad omnium nostrum vitam
salutemquepertinent.(Cic.Cat.1.4.1314)
DeestetipoeselejemplodelaPrimeraCatilinaria.
Pues,quhay,Catilina,quepuedayaresultartedeleitosoenestaciudad,enlaque
noencuentrasnadiefueradeloshombrescorrompidosdeesaconjuracinqueno
2Caussin1619,p.128.
3Dehechosobreelemblema,porejemplo,queeslaquintafuentedeinvencin(Quintusfons
inventionis)Caussinafirma(1619,p.133):Comoelingeniohumanoamaportodossitioslas
representaciones,apenashalladoslosrecursosnecesariosparalavidahumana,paredes,pavimentos,
edificios,vestimentas,vasijas,comenzaronaadornarlosconvariadasfiguraseimgenes(Utest
imaginumubiqueamanshumanumingenium,vixadnecessitateminventamultahumanaevitaesubsidia,
parietes,pavimenta,domus,vestes,vasacumcoeperuntvariisfiguris,etimaginibuscollustrari).

tetema,nadiequenoteaborrezca?Qumarcadeinfamiadomsticanoaparece
grabadayaentuvida?Qutipodedeshonra,relativaalosasuntosprivados,noest
ligadoatufama?Dequliviandadsemantuvieronalejadosjamsatusojos,dequ
delitos tus manos, de que ignominia todo tu cuerpo entero? A qu jovenzuelo,
despusdehaberloatrapadoentusredesconloshalagosdelacorrupcin,nole
pusistetenlamanoelpualdelaosadaoelfuegodelaconcupiscencia?Qu
ms?Hacepoco,cuando,conelasesinatodetuprimeraesposa,dejastelacasalibre
paraunnuevomatrimonio,nocoronasteanesecrimenconotroincreble?.Yolo
pasoporaltoyconsientofcilmentequesesilencia,paraquenoparezcaqueenesta
ciudadsecometicrimentanmonstruosooquequedsincastigo.Omitoreferirmea
labancarrotadetusasuntos,lacualsentirsabatirsesobretienlosprximosidus.
Aludoaaquelloshechosqueataen,noatusignominiososviciospersonalesniatu
vergonzantepenuriadomstica,sinoalossupremosinteresesdelarepblicayala
vidaybienestardetodosnosotros.(trad.JessAspaCereza,Cicern.DiscursosV,
Madrid,Gredos,1995).
Y, por ltimo, la retrica de las pasiones queda de manifiesto en toda la
categorizacindeafectosquesedesarrollaenellibroVIII,yquerecibeelnombreDe
affectibus.Presentamosalgunosejemplosdeloscaptulosalolargodellibro:
CaputI.Affectuumvis,etpraestantia;CaputII.Affectuumdefinitio,caussa,divisio;
Caput III. Affectuum sedes, instrumenta, seu vehicular; Caput XI. De languidis
affectibus,etiis,quivocanturapalousoi;CaputXIV. Deamore.Amoris nomen;
CaputXV.Amorisdefinitio,etdetriplicianimemotu.ExS.Dionysiopraeclaro;
CaputXVI.Dequinqueamorumgeneribus;CaputXXII.Demetu;CaputXXIII.De
odio,eiusdefinitio;CaputXXXVI.Deodioconcitandoinvitia,etfictioneimaginis.
Ex.D.Chrysostomoexemplum;CaputXLV.Demiseratione,persermocinationem.
OratioJacobiPatriarchaeinfictamorteJosephi.Philo,lib.DeJoseph;CaputXLVI.
Deseriismotibusmiserationis:Etdeprudentieorumtractatione.
Captuloprimero.Fuerzayexcelenciadelaspasiones.Captulosegundo.Definicin,
causa y divisin de las pasiones. Captulo tercero. Residencia, herramientas o
trasferencia de las pasiones. Captulo undcimo. Sobre las pasiones enervantes y
aquellasquesellamandelicadas.Captulodcimocuarto.Sobreelamor.Nombredel
amor.Captulodcimoquinto.Definicindelamor,ysobreelmovimientotripledel
alma.DelclebreS.Dionisio.Captulodcimosexto.Sobreloscincognerosdel
amor.Captulovigsimosegundo.Sobreelmiedo.Captulovigsimotercero.Sobre
elodioysudefinicin.Captulotrigsimosexto.Decmocausarelodioenlos
viciosysobrelaformacindeunaimagen.ApartirdelejemplodeD.Crisstomo.
Captulo cuadragsimo quinto. Sobre la compasin mediante la conversacin. El
discursodelpatriarcaJacobsobrelafingidamuertedeJos.Filn,librosobreJos.
Captulocuadragsimosexto.Sobrelasseriasrazonesdelacompasin,ysobreel
prudentetratamientodeellas.
LaobradeCaussinsupondrunjalnimportantsimoenlaevolucinhistricadelas
retricas barrocas de la Compaa y servir de canon referencial para el resto de
retricasdelsigloXVII,sobrelasqueejercerunanotableimpronta,comopodremosir
apreciando.