Вы находитесь на странице: 1из 8

www.commuterexpress.

ph
MONDAY, May 31, 2010 Vol. 3 No. 250 • 8 pages

THE FIFTH INVASION 21 19


The fifth My Phone Qwerty Inva-
sion held at the Market Market in 8 0 4
Taguig City was a success. From
L-R: Jaime Alcantara, President, 18 36 1 19 46 4
MyTel (distribution arm); Jingo
Fermin, President, My|Solid Tech- P57.1m+
nologies and Devices Corpora-
tion; Richard De Quina, Vice Presi-
dent, Sales & Marketing, My|Solid BRIDAL EXPO
Technologies and Devices Corpo- OFFERS NSO
ration. Inset photo shows thou-
sands of people who lines up to DOCS DELIVERY
avail the promotion. REY VIVO PAGE 6

GERALD ANDERSON
IPINAGPALIT SI KIM
KAY SAM! PAGE 4
POLITIKA SA
COLLEGE TEAM?
PAGE 8
2 Monday, May 31, 2010

Nagka-saltik dahil sa kalasingan sa kapangyarihan C O M M E N TA R Y


Ang motto ng PNP ay “to
serve and protect,” na ang ibig
Fiscal Manuel Ray Corpuz para
sa isang inquest proceeding.
Health workers: Unsung heroes
sabihin ay dapat nilang
pagsilbihan at proteksyunan
Bakas pa ang mga bukol at pasa
sa mukha ni Redentor at sa iba’t-
of a failed health system
ang sambayanan. SHOOTER ibang parte pa ng kanyang IN a poor country where one out of every two people dies
Pero kung ang pagbabatayan raffytulfo@pldtdsl.net katawan nang siya’y humarap without receiving any medical attention, 50 percent of the
ay ang walang patid na sumbong kay Corpuz. population do not have access to health care, 40 percent do
Ni Raffy Tulfo
na natatanggap ng WANTED Kasong attempted homicide not have access to essential medicine, 10 mothers die daily
SA RADYO araw-araw laban Redentor. Mapalad namang ang ikinaso kay Redentor ni due to pregnancy and childbirth-related causes, and 100 mu-
sa kapulisan, dapat siguro ang nakapiglas si Redentor at Eufracio. Pinaniwalaan ng nicipalities are doctorless and nurseless while more than
motto na ito ay mapalitan ng tumakbo ito hanggang sa tamad at pulpol na piskal ang 7,700 nurses, 83 doctors, and 196 professional midwives leave
“to abuse and incarcerate”, na makasalubong niya ang isa mga aligasyon ng barumbadong the country yearly to work abroad, trainings to equip ordi-
ang ibig sabihin ay mang-abuso niyang kaibigan. pulis at tinuluyan niya ito. nary citizens attend to the basic health needs of poor and
at magpakulong ng mga walang Dinala siya ng nasabing Nang makausap ko si neglected communities should be welcomed.
kalaban-labang inosenteng kaibigan sa Barangay Hall para Eufracio, lasing pa rin ito – sa And a government that is sensitive to the needs of its people
mamayan. Ito na kasi ang magpa-blotter. Sa kalagitnaan ng kapangyarihan. Sinabi ng may should support such initiative, or at least be thankful to medi-
nagiging talamak na gawain ng pagbibigay ng salaysay ng saltik na ito na may karapatan cal professionals and volunteers who give their skills, knowl-
ating mga pulis. bugbog saradong si Redentor sa daw siyang arestuhin si edge, time, and resources in order to help bridge the widen-
Isang nababagay na barangay desk officer na si Ben Redentor at ipakulong kahit na ing gap in the need and availability of health services in the
halimbawa sa motto na ito ay Maray, biglang dumating si wala siyang hawak na warrant country.
si PO2 Rene Eufracio. Ngunit Eufracio at pilit na pinoposasan of arrest sapagkat siya raw ay So when 43 health workers — including two medical doc-
sa talaan ng WSR, hindi na si Redentor. isang pulis. tors, a registered nurse, a registered midwife, and 39 com-
mabilang ang mga katulad ni Sinabi ng noo’y hindi naka- Sa tulong ng WSR nakapag- munity health workers — while conducting a training-semi-
Eufracio sa PNP. unipormeng lasing na Eufracio sampa na ng administrative and nar, were arrested and later tortured by the police and mili-
Noong May 11, 2010, bandang kay Maray na suspek niya si criminal case si Redentor laban tary on claims that they were making bombs, you know at
11pm, habang nakikipag-usap Redentor at inaaresto niya ito. kay Eufracio matapos itong once that something is seriously wrong.
ang estudyanteng si Redentor Habang pumapalag si Redentor, makapag-piyansa. Ang kasong The Council for Health and Development (CHD), which
Lipata Jr. sa kanyang tatlong pinagsusuntok pa rin ito ng pulis kinahaharap ni Eufracio ay together with the Community Medicine Foundation Inc. (CMFI)
kaibigang mga babae sa tabing sa harap mismo ng barangay desk grave misconduct and physi- organized the training-seminar attended by the 43 health
kalsada, kinursunada siya ng officer. cal injuries. workers, is the national organization of nongovernment com-
lasing na si PO2 Eufracio. Nang maposasan na, dinala Ang mga pulis na tulad ni munity-based health programs (CBHPs) in the Philippines.
Tinapik ng pulis ang si Redentor ni Eufracio sa Eufracio ay nagka-saltik dahil It raises resources for the CBHPs including reading, educa-
estudyante na siyang ikinagulat presinto at inutusan niya ang sa sobrang kalasingan sa tion, and training materials as well as financial support.
naman ng huli. Humantong duty officer na si PO3 Richard kapangyarihan. Inakala kasi ng The group, which is registered in the Securities and Exchange
iyon sa mainit na diskusyon Barien na ikulong ito. Kinabu- mga may sayad na ito na walang Commission (SEC) as non-stock and non-profit, also con-
hanggang sa pagbubugbugin kasan dinala ng mga pulis si limitasyon sa kapangyarihan ang ducts trainings and consultations with CBHPs.
at kaladkarin ni Eufracio si Redentor sa korte at iniharap kay tsapang hawak nila. Since 1973, nongovernment CBHPs has formed part of
the Philippine health care system. From simply providing
training for paramedics in far-flung and neglected rural com-
National Police Commission OA minsan munities, CBHPs have overtime become part of the common
OKAY ang ginawang kanila. people’s aspirations and struggles.
pagbasura ng Court of Appeals Pinakaokay na nakita ng OK o OKRAY? Programs considered as CBHPs aim to respond to the ba-
(CA) sa suspension order na CA ang maling pamamalakad Ni Lea G. Botones sic health needs of the people through education, training,
ipinataw ng National Police ng Napolcom sa kanilang and services. Unlike episodic health campaigns such as
Commission (Napolcom) tanggapan dahil pinatawan na kilalang personalidad ay breastfeeding or immunization programs, for example, CBHPs
laban sa walong tauhan ng kaagad nila ng parusa ang dumanas ng pagdurusa dahil deal with the health issue in a holistic approach, i.e. health
Quezon City Police District mga pulis gayung hindi man sa hindi makatarungang problems of the community are recognized to be inter-related
(QCPD) na sinasabing sangkot lang dumaan sa proseso. palakad ng Napolcom. with the economic, political, and cultural problems of the
Kaagad na pinatawan ng society.
sa summary execution ng Hindi lang ang kaso nina
parusa ng Napolcom ang anim Thus, they do not provide solution to health problems but
umano’y tatlong carnapper sa Insp. Angelo Nicolas, dating
na opisyal ng QCPD dahil na assists and facilitates in laying the foundation of a health
NIA Road, Barangay Piñahan, hepe ng QCPD- anti- system that is governed by the people at the community level.
QC noong February 17, 2009. carnapping unit, ang rin sa impluwensiya ng
kilalang personalidad bukod Maybe this concept of CBHPs is too “communist” for the
Okay na okay ang ginawang nakaranas ng hindi maganda Armed Forces of the Philippines (AFP) and the Philippine
pagkatig ng CA’s First Division sa kuko ng Napolcom. pa sa ang abogado nito ay
National Police (PNP)?
sa argumento ng mga pulis na Okray na maging ang anim konektado sa isang opisyal ng
But the CBHPs have long been recognized even by the
dapat ibasura ang suspension na opisyal ng QCPD na nag- Napolcom. United Nations (UN). In the late 1970s, CBHPs were institu-
order laban sa kanila dahil imbestiga lang sa isang Okray na okray din ang tionalized globally following an international conference on
wala namang pormal na kontrobersyal na kaso kung pagsawsaw ng Napolcom sa primary health care organized by the World Health Organi-
kasong naisampa laban sa saan sangkot ang isang ilang kontrobersyal na kaso na zation (WHO) and the UN International Children’s Emer-
kinakaharap ng mga pulis. gency Fund (UNICEF). That conference officially recognized
Hindi pa man naiimbes- the role of paraprofessionals or auxiliary health workers in
tigahan at nabibigyan ng lieu of physicians in the rapid extension of health services in
pagkakataon ang mga pulis na the Third World. Bulatlat.com
marinig ang kanilang panig,
VICTOR A. CALUAG, binibigyan na kaagad ang mga dyaryo at maririnig sa mga nito upang mabatid ang mga
President and CEO Published Monday ito ng parusa ng Napolcom. radio, hindi kaagad nila ito kabulastugang nangyayari sa
MANNY B. MARINAY TONETTE HENSON to Friday by
Editor in Chief EVP
EVP, Sales & Marketing Silverstream Pinakaokray ay ang binibigyang pansin. Deadma kanilang tanggapan.
JONATHAN P. VICENTE MARIO L. ADELANTE Publishing Corp. kawalan naman ng lang sila kung abutin man ang Puwede rin namang
Managing Editor Accounting Manager Suite 2111 Cityland pagpapahalaga ng mga kaso ng ilang taon bago mismong ang Office of the Om-
Herrera Tower, Valero
LEA G. BOTONES RAUL B. PEREZ Street, Salcedo Village,
tauhan at opisyal ng Napolcom mailabas ang pinakahihintay budsman ang mag-imbestiga sa
News Editor Credit & Collection Manager sa ilang kaso na kanilang na resolusyon. mga taga-Napolcom upang
Makati City
CHONG P. ARDIVILLA EDISON B. CAMARINES Telephone Nos. hawak laban naman sa mga Kaya ang mabuti pa, mabigyang parusa ang mga
Overall Creative Director Distribution Manager 8873435 • 8873433
pulis. Kapag walang kuwenta imbestigahan mismo ng mga maysala o kaya naman ay
HECTOR L. LOZANO EDWIN A. CO • 8451653 • Email:
Chief Layout Artist Production Supervisor cx.editorial@gmail.com ang kaso at hindi sila sisikat o commissioner ng Napolcom malinis ang pangalan ng mga
mababasa sa mga pahina ng ang mga tauhan at opisyales ito sa maling akusasyon.
Monday, May 31, 2010 3
Pay increase for metro workers Lower fuel prices to help
THE National Wage and Productivity
Commission (NWPC) has divulged that Metro
Arroyo said the minimum wage earners
should benefit from the improving economy
shipping industry recover
Manila workers may soon get their much- by getting a salary increase. THE Aboitiz Transport Sys- is good for all businesses not
awaited increase in their daily take home pay The Trade Union Congress of the Philip- tems Corporation (ATS) yester- just transportation.
within this week. pines led the workers in filing a formal wage day said the continuous decline In the first quarter of the year,
Patricia Hornilla, NWPC deputy execu- petition seeking a P75 across-the-board in- on fuel prices and the country’s ATS posted a net loss of P141.9
tive director, said they are already in the pro- crease for workers in National Capital Re- economic recovery prospect are million with fuel costs and
cess of deliberating the pending wage peti- gion. a big boost to the shipping in- maintenance expenses for ships
tion which decision is expected to come out But employers contradicted the wage hike dustry to climb from its de- eating up most of its revenue in
anytime this week. saying they just came from the global finan- pressed state. the period. The company made
Hornilla made the announcement after cial crisis. ATS chairman Joni Ramon P132 million in the same three-
President Gloria Macapagal Arroyo ordered Earlier, NPWC claimed that the wage board Aboitiz said the shipping in- month period last year.
all 17 Regional Tripartite Wage and Produc- in Metro Manila is expected to grant a salary dustry is “very fuel-sensitive.” In the last two months,
tive Boards (RTWPBs) to speed up the pro- increase for workers, particularly minimum “The fuel prices are going Aboitiz said fuel prices have
cess of resolving pending wage petitions. wage workers by the end of May. down right now and the more dipped and cargo shipments,
fuel goes down, the better it will which make up the bulk of the
Congress be for the shipping industry,”
Aboitiz explained.
firm’s revenues, have grown by
double-digit rates.
resumes Aboitiz said that when the
economy is strong, the con-
"There was a 10 percent
growth in the market for cargo,"
canvassing sumer market is strong which Aboitiz added.

today GOCC official fired for dishonesty


THE joint can- AN official of a government- she is not entitled.
vassing committee of owned and-controlled corpora- The Ombudsman said Tiongco
Congress today is set tion was sacked from the service "made a mockery of the public
to resume its canvass- by the Office of the Ombudsman principle enshrined in the con-
ing of votes for Presi- after finding him guilty of dis- stitution that a public office is a
dent and Vice presi- honesty and grave misconduct. public trust. Public service re-
dent from overseas In a 14-page decision, Om- quires utmost integrity and strict-
voters. budsman Merceditas Navarro- est discipline. The act of falsifi-
The members of the Gutierrez said substantial evi- cation committed by respondent
committee, sitting as dence was found against Liberty connotes untrustworthiness and
the National Board of Tiongco, Vice President for Sup- lack of integrity."
Canvassers, will con- port Services Group of the Phil- Records showed that the payment
tinue opening ballot ippine Crop Insurance Corpora- of the second loyalty award on No-
boxes in the plenary tion (PCIC). vember 27, 1997 was disallowed by
hall of the Batasang POLICE ASSISTANCE Tiongco was found liable for the PCIC Resident Auditor.
Pambansa complex in This has been a different kind of police assistance rendered to the children living in dishonesty and grave miscon- While respondent returned the
Quezon City at 1 p.m. Binondo, Manila. Members of the Manila Police District assigned at the Gandara duct for availing benefits of sec- second loyalty award, she did so only
The ballot boxes substation distribute notebooks and pad papers to poor students in their area of ond loyalty award in the amount after its payment was discovered by
contain certificates of jurisdiction as classes start next week. MARVIN BUSTOS of P7,500 despite knowledge that the Resident Auditor. Ampie Galpo
canvass coming from
the overseas absentee
voters which was Palace media exec succumbs to heart attack in China NBI to stop entry of
held a month earlier
in different Philippine
Malacañang Media Ac- of their preparation for Malacañang since 1973 and ephedrine from India
creditation and Relations Arroyo’s visit to China from served in various positions THE National Bureau of Investigation
embassies worldwide Division chief Henry Reveche June 8 to 9. at the National Media Cen-
until the May 10 au- (NBI) has stepped up its monitoring and sur-
succumbed to a heart attack News and Information Bu- ter and Philippine Informa- veillance operations to stop the smuggling
tomated polls.
Earlier, the joint on Saturday while conduct- reau director Brando Merrera tion Agency before joining of ephedrine, a controlled substance, from
canvassing commit- ing an inspection at the Phil- said Reveche was having lunch the MARD in 1998. India into the country.
tee said it hopes to ippine Pavilion at the Shang- with a member of Radio-Tele- Reveche completed a Bach- NBI Reaction, Arrest and Interdiction Di-
finish the canvass by hai World Expo in China . vision Malacañang at a res- elor of Arts in Philosophy vision (NBI-RAID) head lawyer Roel Bolivar
June 15 in time for the President Arroyo is sched- taurant in Shanghai when he course at the Mount Carmel said aside from China , India also served as
proclamations of the uled to visit the Shanghai collapsed in the bathroom. Seminary and Bachelor of a source of ephedrine, a major component in
next President and World Expo site in Shang- He was rushed to a nearby Arts in Sacred Theology at the manufacture “shabu” or
Vice President. hai , China where she is also hospital where doctors tried the University of Sto . Tomas. metaamphetamine hydrochloride.
The joint committee to formally open the Philip- to revive him but to no avail. Reveche is survived by his Bolivar also said Philippine law enforce-
allayed fears that there pine pavilion on June 8. Merrera also said Reveche wife Marilou and children ment authorities continued to pursue efforts
will be delays in the Reveche, 61, was sched- went to Shanghai and post- Jean, Bam and Pyn. Burial to disrupt major drug trafficking organiza-
canvassing of votes and uled to return home Satur- poned his treatment on his arrangements will be an- tions and dismantle clandestine drug labo-
assured the proclama- day after spending three heart ailment. nounced later after his re- ratories and warehouses in the country.
tions of the next top two days in Shanghai as part Reveche had been with mains had arrived from China. “There are times that illegal importation
leaders of the land. of illegal drugs and precursor chemicals from
China lay low because of the law enforce-
23-M elementary and secondary students on school openings ment agencies’ drive against illegal drugs.
THE Department of Education opening of classes. science classes despite having not So drug traffickers would go to India as an-
(DepEd) said some 23 million students Malaya said not only students majored in those subjects. other source,” Bolivar explained.
Bolivar also said there was a time that In-
nationwide are expected to flock to are being primed for their advance- “Now there are 7,446 non-major
dia became a major source of Ketamine, an-
schools on the opening of classes on ment but also teachers as the gov- teachers who went back to school to other controlled substance, of clandestine
June 15. ernment also developed a program get their education. shabu laboratories in the country.
Education assistant secretary for them. Presently, one-fourth of the total “But it did not go far in the Philippines .
Jonathan Malaya said their agency Malaya said, in 2005, there was an numbers of teachers are still en- Shabu remains in demand. Magagandang
with its teachers and other personnel education crisis wherein many teach- rolled,” Malaya disclosed. klase na nga ang shabung nandito eh,”
are ready to admit the students on the ers were pushed to teach math and Marco Lorenzana Bolivar said. Angelie Escandor
4 Monday, May 31, 2010 5
Nagpa-ultrasound
kamakailan si Juday
kasama ang
dyowang si Ryan
Agoncillo at ang anak
nilang si Yohan.
Bagama’t four
months pa lang ang
dinadala ni Juday,
nakita na raw ang
gender nito at baby
boy nga ito.
Tuwang-tuwa
siyempre si Ryan sa
resulta ng ultrasound.
Boy naman kasi ang
gusto niyang maging
unang baby nila ni
Juday. Ang isa pang
happy ay si Yohan na
nasaksihan ang
Kanto Boys may diskarte sa Wowowee
NAKAKALOKA de Guzman. Madalas Medyo matagal na gender ng kanyang HINDI papansinin ang mga nag-host ng programa.
ang tsismis sa mga daw na nakakasama ring hiwalay si Alwyn magiging kapatid. nagpaapekto ang komento dahil Wowowee kung Samantala,
bagets ngayon. nila ang grupo ni kay Princess Ryan na *** mga miyembro ng makasisira lang ito saan tinangkilik siya maging ang pound
Parang ang dali- Maxene na Ampalaya naging dyowa niya Totoo nga kayang Kanto Boys na sina sa kanilang ng mga manonood por pound king na si
daling magpalit ng
boyfriend ng mga
Anonymous. Si Alcris
ay kapatid ni Glaiza SHOWBIZ for more than two
years.
si Sam Pinto na nga
ang girlfriend ni
John Lloyd Cruz, diskarte. dahil na rin sa Manny Pacquiao ay
young celebrities de Castro na member PIZZAZZ Anyway, nalaman Gerald Anderson?
Billy Crawford at Anila, hindi husay niyang inalok din palang
natin. naman ng Ampalaya naming grabe raw Ang tsika sa amin, Luis Manzano sa naman sila magdala ng mag-host ng
After JC Tiuseco Anonymous. By Alex Brosas palang magmahal mga komento ng nakikipagpaligsahan programa at Wowowee subalit
open secret nga raw
na hindi naman niya Ayun, sa kagigimik maghiwalay sila. itong si Jennica. Para sa ABS-CBN com- ilang audience na kay Binoe sa pagho- pagiging maayos na tumanggi ang
inamin, sinasabing si nila together, may Ayaw makasama ng ipakitang love na

SAM PINTO
pound ang relasyon nagsabing mas host sa naturang pakikisalamuha sa mahusay at mily-
Dominic Roco naman namuo daw relasyon dalaga sa kahit na love niya ang binata, ng dalawa. Marami- gusto nila ang estilo programang mga contestants at onaryong boksi-
daw ngayon ang kina Maxene at Felix. anumang project si talagang sumugod rami na rin daw ang
boyfriend ni Maxene Alam naman ng JC. pa raw ito sa Nueva
ni Robin Padilla sa pantanghali dahil audience. ngero na ngayon ay
nakakaalam na pagho-host ng ang nais lang Sinabi naman ng politiko na.
Magalona. lahat na naging Ang isa pang Ecija para bisitahin KIM CHIU GERALD
magdyowa na ang Wowowee. naman nila ay mga co-host ni Nagpasalamat si
Nagkadebelopan magdyowa sina sinasabing lamang si Alwyn.
together,” diretso kaya niyang ibigay, esplika ni Jopay. dalawang bagets.
daw ang dalawa Maxene at JC, hindi magdyowa na Ganoon niya ka-love Sinabi ng tatlo na makapagpasaya ng Robin Padilla na Pacquiao sa alok sa
niyang denial. gagawin niya pati “Hindi po. Kasi, Actually, wala
dahil sa madalas nga lamang sila ngayon ay sina Alwyn ang binata. At dahil nagsimulang tao. nagpapasalamat sila kanya. Prayoridad
*** trabaho. Talagang siyempre, ito po ang naman daw talagang
nilang paggimik. umamin noon. Alam at Jennica Garcia.
Magbarkada sina mong may something Madalas din daw na
naroon na, nagbabad
na lang siya sa Itinanggi ni Jopay ilulusong niya kami company ni Ate Joy, relasyon sina Paul maghost noong
Sabado sa
Noong nakaraang
dalawang Sabado,
kay Robin Padilla
dahil sa pagsalo
raw ni Pacquiao ang
kanyang mga
KALORKAY
Dominic, Felix Roco, sa kanila dahil nakakasama si Jen Paguia na pera ang kahit saan. In fairness magkakapatid kami Jake at Sam. Si Sam Ni Yvette Lo Gin
shooting ng aktor. kasi ang sinasabing Wowowee, hindi nila si Robin Padilla ang nito sa kanila at sa kababayan. KANTO BOYS
Alwyn Uytingco, matindi yata ang galit sa alkad ng barkada *** dahilan kaya siya sa kanya, sobrang dito, kumbaga, hindi
Alcris Galura at JM ni Maxene nang ni Alwyn. lumayas sa Sex bait n’ya. Madami na lang kami guest lang. cause of break-up ni
Inamin ni Sam Paul Jake sa
Milby na nagkita nga Bomb na kasi kami ngayon. Ito naman talaga
pinamamahalaan ni Kaya ako talaga yung bahay namin. kanyang non-
sila ni Marie Digby sa showbiz girlfriend,
Boracay. Joy Cancio. umalis, gusto ko ‘Yung question about
“Hindi naman po talagang mag- sa sahod namin, pero hindi naman
“Oo, nagkita kami, daw ito totoo.
one day lang,” sabi kasi. Hindi po. In business. Tapos ten naibibigay naman po.
fairness naman kay years na rin po ako. Late lang po. Siguro Ang tsika pa sa
ng binata na parang
Ate Joy, mabait Gusto ko talaga na matagal po siya pero amin, hindi lang
ayaw na matanong
naman siya. Kung ‘yung acting ko,” binibigay naman ni maaamin nina Sam
tungkol kay Marie.
Ate Joy. at Gerald ang
“I met up with her.
“Yung kay Ate Joy kanilang relasyon
She happen to be
naman kasi, may iba dahil may love team
here and we are
pa kaming show sa na pinoprotektahan
friends. She’s in
kanya, ‘di ba? ‘Yun ang aktor, ‘yung sa
Japan and she came
here for a vacation,” talaga. Pero ‘yung sa kanila ni Kim Chiu.
esplika ng Fil-Am teleserye namin, Siyempre nga
singer-actor. alam naman po naman, madi-
JUDY ANN AT RYAN

Pero ang hindi namin na hindi agad disillusion ang fans


niya inamin ay ang ibibigay ‘yon. Walang ng dalawa at baka
tsikang dyowa na question para sa mainbiyerna pa sa
niya si Marie. amin ‘yon.” kanala at hindi na
“People are *** sila suportahan.
speculating na siya Baby boy ang Actually, when she
ang girlfriend ko. isisilang ni Judy Ann got out of the Pinoy
Hindi. We’re not Santos. Big Brother House ay
inamin naman ni
Sam na crush nga
niya si Gerald. Hindi
nga ba’t super tuwa
siya nang finally ay
nagkasama sila sa
isang afternoon
teleserye ni Gerald.
Sinasabing doon
sa teleseryeng iyon
umusbong ang pag-
iibigan ng dalawa,
lingid daw sa
kaalaman ni Kim.
True ba ito?
4 Monday, May 31, 2010 5
Nagpa-ultrasound
kamakailan si Juday
kasama ang
dyowang si Ryan
Agoncillo at ang anak
nilang si Yohan.
Bagama’t four
months pa lang ang
dinadala ni Juday,
nakita na raw ang
gender nito at baby
boy nga ito.
Tuwang-tuwa
siyempre si Ryan sa
resulta ng ultrasound.
Boy naman kasi ang
gusto niyang maging
unang baby nila ni
Juday. Ang isa pang
happy ay si Yohan na
nasaksihan ang
Kanto Boys may diskarte sa Wowowee
NAKAKALOKA de Guzman. Madalas Medyo matagal na gender ng kanyang HINDI papansinin ang mga nag-host ng programa.
ang tsismis sa mga daw na nakakasama ring hiwalay si Alwyn magiging kapatid. nagpaapekto ang komento dahil Wowowee kung Samantala,
bagets ngayon. nila ang grupo ni kay Princess Ryan na *** mga miyembro ng makasisira lang ito saan tinangkilik siya maging ang pound
Parang ang dali- Maxene na Ampalaya naging dyowa niya Totoo nga kayang Kanto Boys na sina sa kanilang ng mga manonood por pound king na si
daling magpalit ng
boyfriend ng mga
Anonymous. Si Alcris
ay kapatid ni Glaiza SHOWBIZ for more than two
years.
si Sam Pinto na nga
ang girlfriend ni
John Lloyd Cruz, diskarte. dahil na rin sa Manny Pacquiao ay
young celebrities de Castro na member PIZZAZZ Anyway, nalaman Gerald Anderson?
Billy Crawford at Anila, hindi husay niyang inalok din palang
natin. naman ng Ampalaya naming grabe raw Ang tsika sa amin, Luis Manzano sa naman sila magdala ng mag-host ng
After JC Tiuseco Anonymous. By Alex Brosas palang magmahal mga komento ng nakikipagpaligsahan programa at Wowowee subalit
open secret nga raw
na hindi naman niya Ayun, sa kagigimik maghiwalay sila. itong si Jennica. Para sa ABS-CBN com- ilang audience na kay Binoe sa pagho- pagiging maayos na tumanggi ang
inamin, sinasabing si nila together, may Ayaw makasama ng ipakitang love na

SAM PINTO
pound ang relasyon nagsabing mas host sa naturang pakikisalamuha sa mahusay at mily-
Dominic Roco naman namuo daw relasyon dalaga sa kahit na love niya ang binata, ng dalawa. Marami- gusto nila ang estilo programang mga contestants at onaryong boksi-
daw ngayon ang kina Maxene at Felix. anumang project si talagang sumugod rami na rin daw ang
boyfriend ni Maxene Alam naman ng JC. pa raw ito sa Nueva
ni Robin Padilla sa pantanghali dahil audience. ngero na ngayon ay
nakakaalam na pagho-host ng ang nais lang Sinabi naman ng politiko na.
Magalona. lahat na naging Ang isa pang Ecija para bisitahin KIM CHIU GERALD
magdyowa na ang Wowowee. naman nila ay mga co-host ni Nagpasalamat si
Nagkadebelopan magdyowa sina sinasabing lamang si Alwyn.
together,” diretso kaya niyang ibigay, esplika ni Jopay. dalawang bagets.
daw ang dalawa Maxene at JC, hindi magdyowa na Ganoon niya ka-love Sinabi ng tatlo na makapagpasaya ng Robin Padilla na Pacquiao sa alok sa
niyang denial. gagawin niya pati “Hindi po. Kasi, Actually, wala
dahil sa madalas nga lamang sila ngayon ay sina Alwyn ang binata. At dahil nagsimulang tao. nagpapasalamat sila kanya. Prayoridad
*** trabaho. Talagang siyempre, ito po ang naman daw talagang
nilang paggimik. umamin noon. Alam at Jennica Garcia.
Magbarkada sina mong may something Madalas din daw na
naroon na, nagbabad
na lang siya sa Itinanggi ni Jopay ilulusong niya kami company ni Ate Joy, relasyon sina Paul maghost noong
Sabado sa
Noong nakaraang
dalawang Sabado,
kay Robin Padilla
dahil sa pagsalo
raw ni Pacquiao ang
kanyang mga
KALORKAY
Dominic, Felix Roco, sa kanila dahil nakakasama si Jen Paguia na pera ang kahit saan. In fairness magkakapatid kami Jake at Sam. Si Sam Ni Yvette Lo Gin
shooting ng aktor. kasi ang sinasabing Wowowee, hindi nila si Robin Padilla ang nito sa kanila at sa kababayan. KANTO BOYS
Alwyn Uytingco, matindi yata ang galit sa alkad ng barkada *** dahilan kaya siya sa kanya, sobrang dito, kumbaga, hindi
Alcris Galura at JM ni Maxene nang ni Alwyn. lumayas sa Sex bait n’ya. Madami na lang kami guest lang. cause of break-up ni
Inamin ni Sam Paul Jake sa
Milby na nagkita nga Bomb na kasi kami ngayon. Ito naman talaga
pinamamahalaan ni Kaya ako talaga yung bahay namin. kanyang non-
sila ni Marie Digby sa showbiz girlfriend,
Boracay. Joy Cancio. umalis, gusto ko ‘Yung question about
“Hindi naman po talagang mag- sa sahod namin, pero hindi naman
“Oo, nagkita kami, daw ito totoo.
one day lang,” sabi kasi. Hindi po. In business. Tapos ten naibibigay naman po.
fairness naman kay years na rin po ako. Late lang po. Siguro Ang tsika pa sa
ng binata na parang
Ate Joy, mabait Gusto ko talaga na matagal po siya pero amin, hindi lang
ayaw na matanong
naman siya. Kung ‘yung acting ko,” binibigay naman ni maaamin nina Sam
tungkol kay Marie.
Ate Joy. at Gerald ang
“I met up with her.
“Yung kay Ate Joy kanilang relasyon
She happen to be
naman kasi, may iba dahil may love team
here and we are
pa kaming show sa na pinoprotektahan
friends. She’s in
kanya, ‘di ba? ‘Yun ang aktor, ‘yung sa
Japan and she came
here for a vacation,” talaga. Pero ‘yung sa kanila ni Kim Chiu.
esplika ng Fil-Am teleserye namin, Siyempre nga
singer-actor. alam naman po naman, madi-
JUDY ANN AT RYAN

Pero ang hindi namin na hindi agad disillusion ang fans


niya inamin ay ang ibibigay ‘yon. Walang ng dalawa at baka
tsikang dyowa na question para sa mainbiyerna pa sa
niya si Marie. amin ‘yon.” kanala at hindi na
“People are *** sila suportahan.
speculating na siya Baby boy ang Actually, when she
ang girlfriend ko. isisilang ni Judy Ann got out of the Pinoy
Hindi. We’re not Santos. Big Brother House ay
inamin naman ni
Sam na crush nga
niya si Gerald. Hindi
nga ba’t super tuwa
siya nang finally ay
nagkasama sila sa
isang afternoon
teleserye ni Gerald.
Sinasabing doon
sa teleseryeng iyon
umusbong ang pag-
iibigan ng dalawa,
lingid daw sa
kaalaman ni Kim.
True ba ito?
6 Monday, May 31, 2010

Caloocan schools
ordered inspected Ni McJoe PALAISIPAN Thelma Onego
Complete the grid so every row, column
IN order to ensure the safety of pupils dur-
ing the reopening of classes, the local gov-
and 3 x 3 box contains every digit 3. Simbolo ng nickel
ernment of Caloocan City said that it would from 1 to 9 inclusively. 4. Produksyon
conduct preemptive inspections at all pub- 5. Ritwal sa binatilyo
lic and private schools. 6. Ibabad sa sabon
Caloocan City Mayor Enrico “Recom” 7. Panaghoy ng aso
Echiverri said he has instructed the city en- 8. Balik
gineering office to carry out the inspections 9. Aksiyon pagkagising
at all school buildings in the city before stu- 10. Bayan sa
dents flock to schools. Pangasinan
He said that the local government will make 12. Nag-iisa
sure local school buildings and its facilities
16. Ihahawak ng
would not pose any hazards to students once
they return to classes in June. mahigpit
The inspectors will give special attention 19. Istima
to fire exits in order to make sure that they 22. Kamukha
are usable, as well as check if buildings come 24. Angilan
with a complete set of fire extinguishers that 25. Lamira
can be used in emergencies. 26. Lagyan ng
It was recalled that just before the 2009- pampaalat
2010 school year ended, the local government 28. M-----s; Lasang
carried out fire and earthquake drills at pub- PAHALANG 29. Government pulot
lic and private schools around the city to serve Previous puzzle solution Service Insurance 30. Brand ng stereo
as a precautionary measure. 1. Kinumusta System 31. Palayaw ng lalaki
Thanks to the previous drills, students and 7. Kontinenteng 30. Plais 35. Pangalan ng babae
teachers are expected to be able to vacate oryental 32. Pagtatae
school buildings quickly yet still in an or- 11. Ipinipiit 33. Halo sa sinaing
derly manner, a knowledge that they carry 13. Simbolo ng 34. Suso
on to the next school year. bismuth 36. Pampalasa
“Dapat na masiguro natin ang kaligtasan 14. Isasakay 37. Minaliit
ng mga estudiyante sa kanilang 15. B---; Hinhin 38. S----; Dantaon
pinapasukang paaralan kaya’t ginagawa 17. Itataranta 39. Imelda ng pelikula
natin ang mga bagay na ito nang sa gayon 18. Lungsod sa
ay hindi malagay sa alanganin ang kanilang Batangas
mga buhay,” said Echiverri. 20. Libang PABABA
Meanwhile, Echiverri advised teachers 21. Ihalo sa sinaing
and principals to immediately inform the city 23. T-----; Salita 1. Aangkat
engineering office about possible cracks on 27. Ihanay 2. Ibinabaling
walls of their schools or other structural dam- SAGOT SA NAKARAAN
ages so they may be repaired and reinforced.
Sa pakikipagtulungan nina
Bridal expo offers NSO Manila Vice Mayor Isko
Moreno at District V Bgy.
birth certificate delivery Chairman Gener “Boss Gie”
Hernandez sa Hotel Sogo
TELESERV, the country’s premier Citizen Services supports management, matagumpay
THE BRIDAL EXPO PERFECT BEGINNINGS at the World Trade na naisagawa noong May 27
Center Metro Manila on June 5-6, launched by Tradecon, Inc. ang turnover ng 750 packs
THE BRIDAL EXPO: Perfect Beginnings is an annual exposi- na gamit-pang-eskwela na
tion which showcases different wedding essentials. From gowns ipamamahagi sa mga el-
ementary students ng
to make-up, cakes to venues, bridal cars to honeymoon destina- Lungsod ng Maynila.
tions, it will furnish every soon-to-wed couples needs to achieve Makikita sa larawan sina
the perfect beginning that they’re longing for. Vice-Mayor Isko Moreno,
Teleserv’s NSO Birth Certificate Delivery Helpline (02)737- Hotel Sogo Sector Head
1111 service will be featured in the event to provide options for Johnny Co, Hotel Sogo-
CENOMAR and Birth certificate processing for soon-to-be-weds, Malate Manager Ronnie
to help them save precious preparation time. The Citizen Ser- Abug, Hotel Sogo-Quirino
vices will come with onsite assistance within the expo grounds Manager Edison Bautista,
when you visit the Teleserv booth. Event highlights consist of Hotel Sogo-Recto Manager
the Bridal Travel Fair (Honeymoon and Travel Destination promos Pip Aquino at Bgy. Chairman
for soon-to-wed couples); Bridal Auction and three chances of Gener Hernandez.
winning the raffle draws thru online registration and by visit-
ing the expo. A Franchise Business Showcase will also be given PNP honors RP heroes on Araw ng Kalayaan
away to one lucky couple who will book onsite; and a lucky THE Philippine National Police (PNP) is torical Institute to commemorate the 112th
exhibitor will also be given an incentive for its most number of fielding a sizable contingent of parading el- Philippine Independence Day commences on
onsite bookings. ements for the civic-military parade at the May 28, 2010 with the “Araw ng Watawat”
Teleserv is the trusted citizen services partner of the National Quirino Grandstand in commemoration of (Philippine National Flag Day).
Statistics Office in providing NSO Birth Certificate Delivery the 112th Anniversary of the declaration of The PNP will also participate in simulta-
Helpline 737-1111 and the Philippine Overseas Employment Ad- Philippine Independence on June 12. neous Independence Day ceremonies at the
ministration for Balik Mangggagawa OEC Delivery at
Her Excellency Gloria Macapagal Arroyo Aguinaldo Shrine in Kawit, Cavite and at
www.oecdelivery.com.ph. Teleserv has been providing various
Citizen Services since 2000. will lead national officials, among them, PNP the Barasoain Church in Malolos, Bulacan,
For free admission to this special event, please register online Chief, Director General Jesus Verzosa in the the Andres Bonifacio Monument in Caloocan
at www.bridalexpophilippines.com. Call 482- 5318 and 440- 3118 112th Philippine Independence Day celebra- City, the Mausoleo delos Veteranos del
local 100- 107 or email us at thebridalexpo@gmail.com for in- tion with the theme “Kalayaan: Tagumpay Revolucion at the Manila North Cemetery,
quiries. ng Bayan.” and at the Pinaglabanan Shrine in San Juan
Activities organized by the National His- City.
Monday, May 31, 2010 7
Bacoor to become part of Metro Manila Coast Guard hones
PRESIDENT Arroyo has is-
sued an executive order for the
Pinas cities. The latest develop-
ments in Cavite suggest that the search and rescue skills
Metro Manila Development Au- town may soon be incorporated PHILIPPINE Coast Guard District North
thority (MMDA) to extend basic into Metro Manila. Luzon (CGDNLZ) has just provided a five-
urban services to the town of Calling it her “gift” to re- day Water Search and Rescue (WASAR) and
Bacoor in Cavite just like it pro- elected Bacoor Mayor Strike Rubber Boat Operations and Maintenance
vides to the other progressive cit- Revilla, the President an- (RBOM) Training Course in Poro Point, San
ies and municipalities in the me- nounced that with the signing Fernando City, La Union to interested local
tropolis. of the executive order Bacoor will participants in anticipation of the rainy sea-
Arroyo signed Executive Or- receive whatever services son which usually brings in floods that results
der No. 882 directing MMDA to MMDA gives to Metro Manila to fatalities and devastation of many cities and
provide all the same services it such as the management of traf- municipalities.
renders to other Metro Manila fic, wastes, squatting, and street CGDNLZ in coordination with the Pro-
localities to the town of Bacoor , maintenance and control of side- vincial Disaster Coordinating Council of La
Cavite . It is the province’s big- walk vending. Union (PDCC-LU) provided the course which
gest town, population wise (as She suggested to newly- ran from May 24 to 28.
per 2007 census is 441,197. elected Congresswoman Lani Twenty-five participants from PDCC-LU,
Bacoor is also being primed to Mercado Revilla, wife of Sen.
including some police and fire personnel and
become a city soon. Ramon “Bong” Revilla and sis-
As a first class municipality, ter-in-law of the Bacoor mayor,
16 Coast guardians cross-trained with the
it has an income approximate to to file a bill in Congress making rescue divers of the Coast Guard Special
several Metro Manila cities. It Bacoor into a city since it has all Operations Group (CGSOG). The primary goal
shares borders with Metro Ma- the features and qualifications of WASAR-RBOM training is to train the
nila through Paranaque and Las to become a city. participants to become competent rescuers
in water-related incidents. Lectures and prac-
Pinay teenage smokers tical exercises focused on lifesaving rescue
techniques as well as rubber boat operations
higher than global average and maintenance.
WORLD Health Organization (WHO) yes- The training also developed self-confi-
terday celebrated “World No Tobacco Day dence, determination, teamwork and cama-
2010,” reminding smokers worldwide, includ- raderie among the participants who may
ing Pinays, of the health risks associated with eventually be working together in future water
tobacco use and advocating effective policies search and rescue operations.
to stop if not reduce consumption. The Philippine Coast Guard is conduct-
Records from WHO disclosed that 22.7 ing the skills training all year round to LGU’s
percent of Filipinos from age group 13-15 years and NGO’s of Regions 1 and 2 to help
old are smokers. Majority of the smokers are strengthen their competencies in waterborne
boys but the girls smoking population is fast search and rescue operations during times
catching up. of calamity. Anglie Escandor

Our Daily Bread LINE ADS MMDA:


Philip Pullman is a gifted writer of fantasy books. LOANS Rush Sale Dispose
Foreigner Leaving
His Dark Materials trilogy includes The Golden Com- 6% P.A. BNEW/USED CARS
CAR LOAN / CAR LATERAL
TOYOTA GLI ‘96
All Power M/T excellent
garbage
pass, The Subtle Knife, and The Amber Spyglass and
is very popular among young readers. But below the
(02)9077121 • 09151980332
0921-6774142 CHARLIE
running condittion properly
Honda City ‘00
surface of these sympathetic characters and compel- All Power A/T METROPOLI-
ling subplots is a sinister purpose. The story culmi- JOB OFFER 1st own excellent TAN Manila
nates in a great war against God. RUSH A/C TECH running condittion Development
INSTALLER - 823-1549
In these books, Pullman views the fall of Satan as TOYOTA REVO ‘02 Authority (MMDA)
Sport Runner
a righteous cause for personal independence from God’s
Work from Home!!! yesterday reiterated
Part/full time: 10-30k/month All Power A/T
its appeal to
“tyrannical” control. He implies that Satan’s attempt www.peaklifestyle.com/ 1st Own Dual tone
eagles. Text 0908-1952711 Direct buyer ‘r welcome residents to dispose
to usurp the throne of God was the right thing to do! dont txt CALL ONLY their waste properly
In the book of Revelation, we read of the endtimes: SERVICES 0917- 8961245 to prevent clogging
“War broke out in heaven . . . . [And Satan] was cast LIPAT BAHAY For sale!!! the waterways
to the earth” (Rev. 12:7-9). That future war is being CLOSED VAN Toyota Corolla XL which contributed
(Lovelife) 2004 model
preceded by an earthly conflict on the battlefield of Tel. 985-6303
Nothing to fix
mainly to the
707-4663
our minds. CP – 0918-6410756 Call Reden Garcia flooding brought by
We must recognize Satan for what he is—a liar Tubero/Karpintero/Mason 7212682 • 7219179 typhoons “Ondoy”
Jerry 413-6283 For sale! 500 sqm lot and “Pepeng.”
(John 8:44). His strategy is to take God’s words out in Tagaytay City MMDA chairman
Pianist for wedding and
of context and twist them into falsehood (Gen. 3:1- 2k/sqm - 0919-6280844 Oscar Inocentes said
other occasions! and cause flooding. Inocentes added
7). Our best defense against him is to hold firmly to 0927-3002099 - Paulie Affordable Houses in QC the MMDA made its The public should that the MMDA, in
the truth of God’s Word (Eph. 6:10-18). Francis 0918-4700130
BUY & SELL www.francismec.sulit.com.ph
call as the agency practice proper preparation for
Our loving heavenly Father is “not willing that 1BR CONDO
has intensified its disposal, he said. rainy season, has
For sale. Kassel Condo
any should perish” (2 Peter 3:9). But neither will He 7.5K/MO. NO D/P Rem. 601 / 31sqm
preparation for the Aside from the also installed 20
force our obedience. He leaves the choice to us. — NR. MRT unfurnished. Pasay Taft, opening of classes public, MMDA also Internet protocol
Dennis Fisher 0928-5547516 Vito Cruz. Sylvia Rodriguez on June 15 and with urged officials of closed circuit
896-4656 / 8964875 the coming of rainy
For Further Study House & Lot in Country
various construc- television cameras
09175252876
Homes Tagaytay. P2.5M season. tion firms engaged (IP-CCTV) on the
Want to learn more about spiritual warfare? Read Affordable townhouse
He also said that
0919-6280844/0922-8758392 in QC 2.48M, H&L in in infrastructure main pumping
What In The World Is Satan Doing? 330sq.m. 3 bedrooms Antipolo 1.45M, Francis the public should projects, particu- stations that will

TIVOLI
on the Web at 0918-4700130 refrain from throw- larly near water- provide real-time
www.discovery.series.org/q1001 HEALTH ing their garbage on ways, to ensure that monitoring within
When Satan strikes, strike back with the Word of PRODUCTS waterways and their wastes would the critical areas in
Condo by DMCI NO. 1 DIET PRODUCTS.
God. NEAR MAKATI CBD. Safe & proven drainage system as not clog the drain- the metropolis.
0922-8688787 0927-3727537 it will clog the inlets age system. Marco Lorenzana
8 Monday, May 31, 2010

PACQUIAO VS
MAYWEATHER:
Is it really going to happen?
AS the negotiations between representa-
tives for Manny Pacquiao and Floyd
Mayweather Jr. continue behind closed doors,
the boxing world waits for word of a break-
through with the talks.
For the time being, no news is probably
good news and slow progress is better than
another impasse.
Many experts assumed that the fight was
too big to fail since the last time the two sides
met to hammer out an agreement broke down.
Like the banks during the world financial
crisis though, that proved not to be the case
at all, and there are still several problems to
be overcome by the often feuding Top Rank
and Golden Boy top dogs.
After months of speculation and debate,
both Pacquiao and Mayweather need this
fight to happen now more than ever, and the
timing seems to be better this time as well.
During the first series of talks last year,
Mayweather had only fought once since his
brief retirement, against an overmatched Juan
Manuel Marquez in what amounted to little
more than a sparring session.
Pacquiao similarly had only fought once
at welterweight against a fighter some were
already calling shot and over the hill. The
argument could be made that both needed
more time and another fight each to be at their
respective peaks.

S H O OT
By Nap Gutierrez
Politika sa college team?
GALIT na galit ang isang basketball
coach sa kanyang dating college team
Ilang taon din siyang nagtiyaga para
makuha ang slot na dapat ay sa kanya,
pero napunta ito sa iba.
Na-politika siya kumbaga.
Pag ‘di siya nakapag-pigil, ibubulgar
niya ang politikahan sa college team na
ito. At may mga mai-involve daw na
school authorities kapag nagsalita siya.
Bongga!
***
Bakit ba daw nawala ang isang
papasikat na college player sa kanyang
Gorostola, first server Gomez remains leader in Battle of GMs eskwela at napalipat sa ibang kolehiyo.
Yan din daw ang dahilan.
JOHN PAUL GOMEZ settled Philippines (NCFP) in coopera-
SPANISH pelotari Gorostola is our first for draw with fellow GM Wesley tion with Phoenix Petroleum and Matinding politikahan sa loob ng
server in today's Jai Alai. He will be pit- So in the top board late Thurs- the Tagaytay City government. kanyang college team.
ted against the veteran delantero Merson, “Ok lamang ang draw kay Na-intriga ang kanyang kuya kaya pati
day but remained the solo leader
the pride of Cebu. Wesley para maipreserba natin siya apektado.
in the fifth round of 2010 Phoe-
Other player in today's Event 1 is Zabala yung lakas sa mga susunod na Anyway, happy naman daw siya sa
nix Petroleum Battle of GMs na-
who will play as the number three player. team niya ngayon kaya walang regrets.
tional chess championships at the round,” said Gomez, the 24-year-
Daniel is in black shirt number four. ***
Character Hotel in Tagaytay City. old mechanical engineering
Fernandez, the rookie who will wear the Nasa Korea ang JRU Heavy Bombers.
Gomez, who took the solo lead graduate of La Salle-Taft, who
orange T-shirt is number five. A few days ago, kababalik lang ng De
in the fourth round when he beat hails from Binan, Laguna.
More bankable pelotaris is Estipona, La Salle Green Archers galing sa US.
Fide Master Haridas Pascua af- The 16-year-old So, on the Kababalik din lang ng San Beda Red
the hard working man who turned pro-
ter 32 moves of the Slav Defense, other hand, settled for draw with Lions galing sa US.
fessional pelotari in 1999 at the Pagcor jai
raised his total 4.5 points in five fellow World Cup veteran GM Nasa Amerika pa rin ang UE Warriors,
alai which was eventually shut down.
Gingone, the veteran pro since 1994, is on outings. Darwin Laylo in the fourth pero hindi kasama sina James Martinez
number seven shirt. And Eric, the basket- The Battle of GMs is organized round. at Raffy Reyes. Ewan ko kung bakit.
ball player but shifted to Jai Alai, is num- by Prospero"Butch" Pichay Jr., The same output came to an- Pati ang UP Maroons, nasa abroad pa
ber eight. president and chairman of the other World Cup ace GM Rogelio rin. Ang yayaman nila....
National Chess Federation of the “Joey”Antonio Jr.

Похожие интересы