Вы находитесь на странице: 1из 3

Act aditional la

Contractul de vanzare-cumparare in reteaua de


statii Rompetrol
nr. ________________(Contractul)

Addendum to the
Contract of Sale and Purchase in the Rompetrol
Station Network
no. __________________ (the Contract)

Partile:
S.C. ROMPETROL Downstream S.R.L., cu sediul in
Bucuresti, cod postal 013702, Piata Presei Libere nr. 35, City Gate Northern Tower Building, etaj 2, sector 1,
tel. 021 206.75.00, inmatriculata la Oficiul Registrului
Comertului Bucuresti sub nr. J40/1716/2000, CIF RO
12751583,
reprezentata
legal
prin
_______________________________ in calitate de
_______________________________________
si
________________________________ in calitate de
__________________________, denumita in cele ce
urmeaza Vanzator,
Si

Parties:
S.C. ROMPETROL Downstream S.R.L., headquartered
in Bucharest, postal code 013702, 3-5 Piata Presei
Libere, City Gate Northern Tower Building, 2nd Floor,
District 1, tel. 021 206.75.00, fax 021 206.75.80,
registered with the Bucharest Trade Registry under no.
J40/1716/2000, CIF RO 12751583, duly represented by
________________________________
as
____________________________________ and by
_________________________________________ as
_____________________________,
hereinafter
referred to as the Seller,
And

S.C. ____________________________, cu sediul


in _________________________________________
____________________________________________
inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.
___/_____/______, CIF ____________, cu cont IBAN
___________________________________, deschis la
_________________________________, reprezentata
prin _________________________________________
in calitate de _____________________________ si
prin _______________________________ in calitate
de __________________________________________
cumparator, denumita in cele ce urmeaza cumparator,

S.C. ____________________________________,
headquartered in ______________________________
_____________________________________________
registered with the Trade Registry under no.
____/____/______, CIF _______________, with the
IBAN account no. _____________________________
______________________________
opened
with
_____________________________, represented by
_________________________________________ as
______________________________________ and by
__________________________________________ as
_____________________________, in capacity of
buyer, hereinafter referred to as the Buyer,

Avand in vedere ca intre parti s-a incheiat Contractul de


vanzare-cumparare in reteaua de statii Rompetrol nr.
________________ (Contractul), astfel cum a fost
modificat prin acte aditionale subsecvente,

Whereas the Parties concluded the Contract of Sale and


Purchase in the Rompetrol station network no.
______________ (hereinafter the Contract), as
amended by further addenda attached thereto,

s-a
incheiat
prezentul
act
aditional
conformitate cu urmatoarele clauze:

in

this Addendum was concluded in accordance with


the following clauses:

Art. 1. In functie de cantitatea de carburant


achizitionata lunar de catre Cumparator din Statii si
Statiile Partener, Vanzatorul va acorda Cumparatorului
un discount dupa cum urmeaza:
a)
Intre 5.000 si 10.000 litri, Vanzatorul ofera un
discount de 0,02 RON/litru fata de pretul afisat la
pompa;
b)
Intre 10.001 si 20.000 litri, Vanzatorul ofera
un discount de 0,03 RON/litru fata de pretul afisat la
pompa;
c)
Intre 20.001 si 40.000 litri, Vanzatorul ofera
un discount de 0,04 RON/litru fata de pretul afisat la
pompa;
d)
Intre 40.001 si 60.000 litri, Vanzatorul ofera
un discount de 0,05 RON/litru fata de pretul afisat la
pompa;
e)
Intre 60.001 si 100.000 litri, Vanzatorul ofera
un discount de 0,06 RON/litru fata de pretul afisat la
pompa;
f)
Peste 100.000 litri, Vanzatorul ofera un
discount de 0,1 RON/litru fata de pretul afisat la pompa.
Discounturile de mai sus includ TVA.

Art. 1. Based on the quantity of fuel monthly purchased


by the Buyer from the Station and Partner Station, the
Seller shall grant a discount to the Buyer as follows:
a)
Between 5,000 and 10,000 liters, the Seller
shall grant a RON 0.02 per liter discount against the
pump price;
b)
Between 10,001 and 20,000 liters, the Seller
shall grant a RON 0.03 per liter discount against the
pump price;
c)
Between 20,001 and 40,000 liters, the Seller
shall grant a RON 0.04 per liter discount against the
pump price;
d)
Between 40,001 and 60,000 liters, the Seller
shall grant a RON 0.05 per liter discount against the
pump price;
e)
Between 60,001 and 100,000 liters, the Seller
shall grant a RON 0.06 per liter discount against the
pump price;
e)
Over 100,000 liters, the Seller shall grant a
RON 0.1 per liter discount against the pump price.
The hereinabove stated discounts are VAT inclusive.

Art. 2. Discountul se va acorda in ultima zi din luna in


care Cumparatorul a achizitionat carburantii, in
conditiile in care Cumparatorul respecta termenele de
plata ale facturilor si nu a fost blocat de la alimentare
pe motiv de intarziere de plata.

Art. 2. The said discount shall be granted on the last


day of the month in which the Buyer purchased the fuel,
provided that the Buyer complies with the payment
terms of the invoices and fuelling has not been blocked
due to reasons of deferred payments.

Art. 3. Pretul Carburantilor este cel afisat de catre


Vanzator in Statii si de catre partenerii comerciali ai
Vanzatorului
in
Statiile
Partener
la
momentul

Art. 3. The price of Fuels is the price displayed by the


Seller in the Stations and by the Sellers business
partners in the Partner Stations upon the purchase

02012012 Act Aditonal Flote - Rompetrol Downstream PC 2012

pag 1/3

achizitionarii de catre Cumparator prin Detinatori.


Cumparatorul va achita facturile emise lunar/bilunar de
Vanzator in termen de 15 zile de la emiterea facturii.
Plata se considera efectuata in momentul creditarii
contului Vanzatorului.

thereof by the Buyer through the intermediary of


Holders. The Buyer shall pay the invoices issued
monthly/twice a month by the Seller within 15 days as
of the issuance of such invoices. The payment thereof
shall be deemed as effected once the Sellers account
has been credited.

Art. 4. Daca intreaga valoare a creditului comercial


acordat de Vanzator este garantata de catre
Cumparator prin scrisoare de garantie bancara, in plus
fata de discounturile acordate, Vanzatorul acorda
Cumparatorului un discount suplimentar de 0,04
RON/litru inclusiv TVA pentru cantitatile achizitionate in
perioada in care aceasta conditie este indeplinita.
Discountul se va acorda la sfarsit de luna in conditiile in
care Cumparatorul respecta termenele de plata ale
facturilor si nu a fost blocat de la alimentare pe motiv
de intarziere de plata.

Art. 4. If the entire value of the commercial credit


granted by the Seller is guaranteed by the Buyer
through a bank guarantee letter, in addition to the
granted discounts, the Seller grants to the Buyer an
additional discount in the amount of 0.04 RON/liter VAT
included for the quantities purchased within the
timeframe when this condition is fulfilled. The discount
provided by the present paragraph shall be granted at
the end of the month provided that the Buyer complies
with the payment terms of the invoices and fuelling has
not been blocked due to reasons of deferred payments.

Art. 5. Daca intreaga valoare a creditului comercial


acordat de Vanzator este garantata de catre
Cumparator prin depunerea in contul Vanzatorului a
contravalorii acestuia, in plus fata de discounturile
acordate, Vanzatorul acorda Cumparatorului un
discount suplimentar de 0,08 RON/litru inclusiv TVA
pentru cantitatile achizitionate in perioada in care
aceasta conditie este indeplinita. Discountul se va
acorda la sfarsit de luna in conditiile in care
Cumparatorul respecta termenele de plata ale facturilor
si nu a fost blocat de la alimentare pe motiv de
intarziere de plata.

Art. 5. If the entire value of the commercial credit


granted by the Seller is guaranteed by the Buyer by
depositing into the Sellers account of the guaranteed
amount, in addition to the granted discounts, the Seller
grants to the Buyer an additional discount in the
amount of 0.08 RON/liter VAT included for the quantities
purchased within the timeframe when this condition is
fulfilled. The discount provided by the present
paragraph shall be granted at the end of the month
provided that the Buyer complies with the payment
terms of the invoices and fuelling has not been blocked
due to reasons of deferred payments.

Art. 6. Daca valoarea creditului comercial nu este


garantata in intregime prin scrisoare de garantie
bancara sau prin depunerea in contul Vanzatorului a
sumei garantate, Vanzatorul va factura Cumparatorului,
in plus fata de pretul carburantilor astfel cum este
prevazut in art. 3, 0,03 RON/litru inclusiv TVA.

Art. 6. In the event that the entire amount of the


commercial credit granted by the Seller is secured by
the Buyer through a bank guarantee letter or by
depositing the secured amount into the Sellers account,
the Seller shall invoice, in addition to the fuel price as
stipulated in art. 3, 0,03 RON/liter VAT inclusive.

Art. 7. Exclusiv pentru cantitatile de carburant pentru


care au fost facturate sumele prevazute in art. 6, in
cazul in care la sfarsitul lunii calendaristice urmatoare
celei in care sunt achizitionate aceste cantitati se
constata ca in ultimele doua luni nu au fost inregistrate
intarzieri la plata facturilor, Vanzatorul va acorda un
bonus pentru indeplinirea obligatiilor de plata la termen
in valoare de 0,04 RON/litru inclusiv TVA.

Art. 7. Exclusively for the quantities of fuel for which


the amounts stipulated in art. 6 were invoiced, in case
at the end of the calendar month following the month in
which the these quantities were purchased, it is
acknowledged that during the last two months there
were no overdues on payment the invoices, the Seller
shall grant a bonus in amount of 0,04 RON/liter VAT
inclusive.

Art. 8. In cazul in care Cumparatorul va executa cu


intarziere obligatia de plata a facturilor, Vanzatorul va
percepe penalitati de intarziere in cuantum de 0,1 %
per zi de intarziere, calculate pentru suma exigibila si
neachitata. Cuantumul penalitatilor de intarziere nu va
fi limitat la valoarea debitului la care se aplica. In cazul
in care Cumparatorul nu isi indeplineste integral si la
termen obligatia de plata a facturilor emise de
Vanzator, toate facturile emise de Vanzator devin
imediat scadente.

Art. 8. In the event of any delay of the Buyer in the


performance of its obligation to pay invoices, the delay
penalties charged by the Seller shall equal 0.1 % per
each day of delay, applied to the due amount. The value
of such delay penalties shall not be limited to the value
of the debt to which they are accrued. Should the Buyer
fail to fully and timely fulfil its obligation to pay the
invoices issued by the Seller, all such invoices issued by
the Seller shall become immediately due and payable.

Art. 9. Cumparatorul garanteaza creditul comercial


acordat de catre Vanzator prin una din garantiile
mentionate mai jos:
- Cec avalizat de o societate bancara in favoarea
Vanzatorului/Cec certificat de o societate bancara;
- Ipoteca de rang I asupra unui bun imobil apartinand
Cumparatorului sau unei terte
Persoane (garant);
- Scrisoare de Garantie Bancara;
- prin depunerea in contul Vanzatorului a sumei
garantate.
Art. 10. Avand in vedere ca instrumentele de plata
si/sau scrisoare de garantie bancara predate de

Art. 9. The Buyer guarantees the commercial credit


granted by the Seller through any of the herein below
guarantees:
- Cheque guaranteed by a banking company in favor of
the Seller/Cheque endorsed by a banking company;
- First Mortgage over any of the immoveable properties
owned by the Buyer or by a third Party (guarantor);
- Bank Guarantee Letter;
- by depositing the secured amount into the Sellers
account.

Art. 10. Considering that the payment instruments


and/or the bank guarantee letter submitted by the

02012012 Act Aditonal Flote - Rompetrol Downstream PC 2012

pag 2/3

Cumparator Vanzatorului nu pot fi decontate partial de


catre bancile comerciale, in cazul in care, la data
scadentei, debitul Cumparatorului fata de Vanzator este
mai mic decat suma inscrisa pe instrumentul de plata,
Vanzatorul are dreptul sa introduca la plata
instrumentul respectiv, iar Cumparatorul isi asuma
toata responsabilitatea pentru acest lucru indiferent de
consecintele introducerii la plata a instrumentului
respectiv. Diferenta intre suma inscrisa pe instrumentul
de plata si valoarea debitului va fi returnata imediat de
Vanzator dupa incasarea debitului.

Buyer to the Seller cannot be partially settled by


commercial banks, in the event that, on the due
thereof, the Buyers debt held towards the Seller is
smaller than the amount in the payment instrument, the
Seller shall be entitled to enforce the respective
instrument, whereas the Buyer undertakes full
responsibility in this respect regardless of the
consequences triggered by the enforcement of such
instrument. The difference between the amount
specified in the payment instrument and the debt value
shall be immediately reimbursed by the Seller after
having cashed the debt.

Art. 11. Dispozitiile comerciale de mai sus isi produc


efectele incepand cu data de ________________.

Art. 11. The hereinabove contemplated commercial


terms shall become effective as of ________________.

Art. 12. Valoarea creditului comercial stabilita de


Vanzator in baza Contractului, se aplica tuturor
contractelor incheiate intre cele doua parti, indiferent de
obiectul raportului juridic.

Art. 12. The value of the commercial credit set out by


the Seller pursuant to the Contract shall be applied to
all contracts concluded between the two Parties,
irrespective of the subject matter of the respective legal
relationship.

Art. 13. Orice plati primite de Vanzator de la


Cumparator vor fi alocate pentru stingerea obligatiilor
Cumparatorului in urmatoarea ordine: i) dobanzi si
penalitati, ii) obligatii de despagubire, iii) obligatii
principale, de fiecare data in ordinea vechimii acestora
in fiecare categorie, incepand cu cea mai veche iv)
cheltuielile de judecata, onorariu avocat, taxe de
timbru, comisioane de succes, (v) alte obligatii.

Art. 13. Any payments received by the Seller from the


Buyer shall be allotted for the discharge of the
obligations of the Buyer in the following order: i)
interests and penalties, ii) indemnification obligations,
iii) principal obligations, in each case considered
according to their date, starting with the earliest, iv)
court expenses, attorney fees, stamp duties, success
fees, (v) other obligations.

Art. 14. Contractul se reinnoieste automat cu perioade


succesive de 1 an in cazul in cazul in care nici o parte
nu trimite o notificare scrisa celeilalte parti, prin care sa
se solicite incetarea contractului. Notificarea trebuie
trimisa cu cel putin o luna inainte de data expirarii.
Toate
celelalte
prevederi
din
Contract
raman
nemodificate, in masura in care nu contravin
dispozitiilor de mai sus.

Art. 14. The Contract shall be automatically renewed by


successive 1-year periods if neither Party remits a
written notification to the other Party, whereby the
termination of the Contract is requested. The
notification should be sent at least one month before
the expiry date.
All other contractual clauses shall remain unchanged, to
the extent to which they are not contrary to the
aforementioned provisions.

Incheiat azi _______________, in doua exemplare


originale, cate unul pentru fiecare parte. Prezentul act
aditional a fost incheiat in limba romana si in limba
engleza. In cazul in care exista neconcordante intre
versiunea in limba romana si cea in limba engleza,
versiunea in limba romana va prevala.

Concluded this day of, _______________, in two


original counterparts, one for each Party. This
Addendum was concluded both in the Romanian and
English languages. In case of discrepancies between the
Romanian and the English version, the Romanian
version shall prevail.

VANZATOR / SELLER,

CUMPARATOR / BUYER,

SC Rompetrol Downstream S.R.L.

SC ______________________________

_________________/______________

_________________/_________________

_________________/______________

_________________/_________________

_________________/______________

Derulant Contract / Contract owner,


_________________________

02012012 Act Aditonal Flote - Rompetrol Downstream PC 2012

pag 3/3