Вы находитесь на странице: 1из 7

& )) &ш*еп 7а5!

!}

оег пеше Рга&1||<ап{

5сьге!ьеп

5!е 6аз 6езргёс[т.

Ёгеш1 п1с[. !с|'т б!п Ёгаш 5с[пе10ег; 6!е 5е[гетёг1п.

!с[ [оппе ашз 0з1егге!с[. ! !]п6 шо6ег [оппеп

йи!си[ао.|си ь[и асг исцс Р|акт!кау!т.

5сБге|беп 5!е 0!е 5ё|ае.

! !с!'': |:е13е йаг(шз

5|е? | 6ц{еп

1а8

Ё6ег. | 6ш!еп

1а9. \:!1е ['.:е!3еп 5!е, 511{е? |

[ги: 6|п ёег пеше й[|6б[

(_)

!)

о

1. б!п _ !с[ _ 0ег _ пеше

2. 6е!3еп_5|е_[/!е )

- Рга}<|1(ап1 >!с|"у'Ф|:п

з.

б1п _ !с6 - Ргаш 5с!.тпе!6ег

)

4. [огппеп - 51е -\:!о[ег? )

5. ашз _ 0еш|зс|:!ап6 - !с['т - (оппе

6.

!)

6]е - 5е0е{ёг!п

_ 5|е * 51п0 )

5!е 0!е [ег5еп?

кеппеп

)

0 \:!аз 15Ё г!сь||3: а о6ег б? (геш:еп

5!е ап.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

!]а!!о. !с}:

|.]п6

ии|е

€гг]3

6о1|,

!с6

51е

1.]п6 5!е

!с[

$ [е13е

|те!3е

@

Б б1п (оппе (огппе @ з!п0

@

Б

4сг исас Рга&{т&ац{

@ Р:е13еп

[ бе!6еп

@ з1п6

(оппеп

@ (оппеп

@

Б

б!п

аг!а

5!е?

\4аг!а.

ашз [т/1еп.

ашз 0з{егге|с|:.

6 пеше Рга[<1! [<ап11 п. Ёег:!

йаг{|пе:.

1сб ьц! ! ! [огппеп

ь 5!е 6!е 5ёйе.

Ёг9ёп:еп

1.

2.

з.

4.

5.

6.

7.

6гг]е:|. [с|'.: (зе1п) ь[и

6ц|еп 1а9. \:!!е ([:е13еп)

!с[: ([е[Беп)

Ёгеш| п!с[. !с!'т (зе!п)

шп0 тмо|:ег (Роппеп)

!сп (когппеп)

6ег пеше Рга[{|[ап{.

[.,]гз 5{е1пег.

51е, б!|!е?

Ёгаш 5с[':пе!6е:; 0|е 5е[<ге|ёг!п.

5!е?

ацз 6ег 5с[ше|:.

Ёег:!1с[ ъм1!![оппеп, Ёегг 5(е1пег.

с Рга3еп шп0 Ап1тшог1еп.

5с['тге!беп

5!е 6!е 5ЁРе 1 б!з 6 !п !п 6!е ]абе!!е !п !!'тг Ёе{!.

Рга9еп

Ап1тшог|еп

йгйса!. ! си'и,!| 4вг иенс Руа к1! му1{'

10 :е[п

!

Б}

о:е !\/е|1з{е}:1 (ор{!

а

\:!аэ разз1? \л!е!с[ез

[йаг[1егеп 5!е.

А{г![а

Аз!еп

!-ап6 !!е9т |п 6егп (оп{|пеп1?

Ашз1га!!еп

]арап

ъ'пе51ёп

Ёшгора

!п61еп

6|е 5сбше!:

6ег !га[

Ёгап&ге!с[:

5[]0а{г!!<а

\ешзее!ап6

\ог0апег[[а

5ц]0апег|[а

(апа6а

8газ]!|еп

1['та!!ап6

6!е |.]5А

!

шоиег [оппеп

5!е? 5с['тге[беп 5!е 5ё?е.

ашз|ашз6ег|ашз0еп

|ашз6еп

[си к0!44!мс

аж

ас( тй( кс[ , !си

к0!,'лш'с

| | тц*ы: \1е6ег|ап0еп | Ршзз!ап0 | [б!па

!{а!!еп !!га&!5сбъме!:

|Ргап[ге|с[ |! ]5А|!гап

|

ж

))

Рг*ж*

у*з&с&з !

0

\л!аз

ш:::коппеп

1з1 г1с1'тт|3: а о6ег

б? (гешаеп

1. \:[|е 9е[!'з?

2. (оппз|

6ш ашз (апа0а?

3. А4е!п \апе 1з1 Ре!папп.

4. Агье!|еп ш1г :цзагпгпеп?

5. \:!о[ег [оппз{ 6ш?

6. \\/1е 9е[:{ ез ![тпеп?

5|е ап.

6шс, цп0 6|г?

Б

@ Ашс}т 9ш{.

@ Ёгеш! п|с['т!

@ !с[ б1п 5с[зъме1:ег1п.

@ !сп [оппе

Б ггешг п|сп.

ашз 6еп !гап.

Ёгешс п!с|':.

ше;п, ашз 6еп 05А.

0аз 1з| €аг!оз.

]а, т,м|г з]п0 е!п 1еап.

ше:п, 1с[т [оппе ашз 0з|егге1с[':.

[Б] 0ап[е, 9ш1. 0п6 ![пеп?

!}

гоггпе|| о6ег !п{оггпе|!?

\А/е!с[''те 5!|шаЁ|оп 1зЁ !п 0еш!зсБ!ап6 {огпе!!, и;ге!с['те !п{огпе!!? (гец:еп 5|е ап.

Апгеёе {огпе!!: 5[е

Апгё6ё.!п{о'г.пё|]:.'6ш

:.

@{огпе!!

!п{огпе!!

Б

^1277

Б{огпе!!

@ 1п{огпе|1

@{огпе!!

@ !п{огпе|!

@{огпе!1

@ !п{огпе!!

,'::. '':':

''

: :"'

е!{ 1'|

!д!Р

@'-*

])

Бе9г!|8еп цп6 уегаБэс|:!е6еп

8 Ёогеп 51е 6!е 6езргёс1'те. \л!е!с[ез 6езргёсБ

ра551 7ш тше!с['теп го!о |п Аш{9абе

2?

}

5!е 01е 6езрг5с[':е

ногеп

1. 1.]{\:!1е6ег!ше9е(6#1

2. Аш{!!|еёягзс[аш'п

3. 5егушз ([)

(-)

!п 3а пос['т е!ппа!.

\:!о['тег [огппеп ё|е 5ргес1.тег:

А" !{

{.6гг!е:!(5).

5. Аш{\:!|е6егэебеп

6. 6гг]3 6о|( (-)

(-)

7.6ш[еп1аз(-)

8. 1зс|'тйзз (-)

9. но;[1

Ёоггпе!! о6ег !п{огпе!!? 5с!'тге!беп

5!е 0|е Ре6еп1Ёе! ашз 3б [п 6!е [а5е!!е.

о6ег 0?

10.

11.

'.

{огпе!!

!п{огпе!!

бе9гг1Беп

уегабзс['т!е6еп

о{ тл/тсйсг!сас9с {6*)

Ёа!!о (-)

.!зс[ац (,.-\)

3аба(0)

0

шат:опа|]{а{еп

{! [езеп 5!е 0еп [ех1 цп6 паг(!егеп

5!е 6!е }ч]а11опа!!|ё|еп.

8е! 1ёс}тпо 0ез|3п з!п6 4!е Рга]<с|[апсеп |псегпас!опа1:

6еог9

|зс ацэ 6га:.

Ёг ьс ё|!}8!'-#&1&?.

['г агБе!сес :цзагп:теп

тт!с

Рао1о, 8ёасг1се']еап,]оБп, й!сБ1[о, Рсёго, 5агпве1 вп4]апа.

Рао|о [огпгпс ацз &отт. Ёг 1зс 1са1|епег.

шп6]сап

Бёасг|се !зс Ргап:с|з|п

1зс Ргап:озе. ]<огпгпеп ашз Раг|з.]о1тп ]<о:т;тс ашз

[ее6з. Ёг

|эс Ёп311п4сг. й|сБ&о |зс ]арапег!п. 5!е [огп:тс

ашз 1|э[|о. Рс6го

!зс 5рап|ег. Ёг [огпгпс ашз 6гапа4а. 5агпше]

!зс Рогсш3|езс.

Ёг !о:тгпс авз Рогсо.]апа

|зс Ро1|п.

ашз |(га]<аш. 1-/п4

4аз 1зс 5|1у]а.

5|е |зс 5сБ:п-е|:ег!п.

5|е &огпгпс

51е [огпгпс

ашэ Бегп. !аз |зс е]п 1ёагп |псегпас!опа1!

! шо1!егеп 5!е 6!е |,!а1!опа[!1ё1еп

тш!е !п 8е!зр!е!.

'т. 6з{сггс !с|':: 6з{сгтс! с|тсг

2. *а|[си: ]{а|!сисг -

-

63{сг{с 1сис{| ц

3 \:!аз {ё!!Ё аш{? Ёг3ёп:еп

{}

огс: \а1|опа!!Ёё!еп:

\а|1опа!!{ё!еп: ъме1б!1с6

АБег: 6ег г14и7о3с

0ег РоЁш9!езе

-

-

6ег 0еш|зс|е -

5|е 0[е Ре9е!п.

пёпп!1с['т

) Ёп6шп9

)

Ёп6шп9,,- е" | ,,--"

,,-е" | ,,--"

61е Ёгап:оз!п

0!е

6!е 0еш!зс[те

{ !п )ец1зс|:[шгз. \:1/о['тег [опгпеп 01е [е|!пе1'тпег/[е!!пе[.тгпег!ппеп?

5с1.:ге|беп 5!е е1пеп [ех| ш!е |п 4а.

]|ц' 'си*оики$ з{иа а|с тс[!исцш!ё|/тс1|цсцисг!'1иси !цтс(иа!]оца|:3!с !<осцисп апз '

3)

в:п 1еагп

! Ёг9ёп:еп 5!е 6!е Ёп6шп9еп моп ,,|<огппеп'', ,,[]е|&еп" шп6 ,,аг6е!1еп".

1. 6еог9: 5егмш5, !с|'т [:е!Бс 6еог3. \:!!е [те!3- 6ш?

2. €аг!оз: !с[ Ропп- ашз Аг9епЁ1п1еп.

3. 6еог9: \е|п, 1с['т [опп- ашз 0з(егге|с[.:.

(огпп- ашз 0еш!зс[.':!ап6?

4. €аг!оз:

Аг5е1{-

6ш !п е|пегп

1еап?

5. 6еог9: ]а, 6ш шп0 |с['т, ии[г

6. 6еог9: 0аз !з16!е

агбе!!- 7ш5агппеп.

5е[гетёг!п. 51е [те13- Ёгаш [ап9е. 5[е (опп- ашз \4г]пс[еп.

12 туоо1[

А1: 78

ь

Бг9ёп:еп

5!е 0!е Ёогпеп

моп ,,5е!п".

1. 6еог9: (.]п6 0аз г3Ё

51|у|а.

2. €аг!оз:

5!е ашз 0еш{зс[!ап6?

з.

4.

5.

5!!у1а: \е!п. !с[

6еог9: 0аэ

€аг!оз:

Ёа!!о. !с[

-

5с[тъме1:ег1п.

€аг!оз.

6ег пеше Рга(1[ап|.

6. 5|!у!а: Ргеш! п1с[т.

-

7.

!['тг |п е!пеп 1еап? !п е]пеп 1еап.

6еог9: ]а. [аг!оз шп0 1с6, ъм!г

-

с Ёг9ёп:еп 5!е 6!е !егбеп ,,агбе!1еп",,,['те13еп",,,(опгпеп", ,,5е!п" !п 6ег г!сБ{!3еп Ёоггп.

на!!о ! !п],

-

а

[}

гга3еп цпа Ап1тшоЁеп

ог0пеп 51е Ёга9еп шп0 Ап1тшогЁеп

1. \:!о1.:ег

2. (опп!

(оппз| 6ш?

\4агсо ашз 5рап1еп?

3. 5|п0 5!е 0ег пеше Рга(1(ап!?

4. Агбе!|е[ !['':г :шэаппеп?

5. !з| \4аг|е [гап:оз!п?

6. !!!е

|:е|3| ег?

аш.

а. ]а, ъм!г агбе!{еп

1п е|пеп 1еап.

1.

б. Ёг [е!3т

йагсо Раго61.

2.

с.

\е!п, 1с[: б1п 0ег пеше 5е[ге[ёг.

3.

6. !с['т [оппе ашз 6ег 5с[ьце!:.

4.

е. \е!п, ег [опп|

ашз !(а!1еп.

5.

{. \е!п, з|е 1з| [шхепбшг9ег|п.

6.

}

[езеп

5!е 6еп 11рр шп0 зс['тге[беп

5[е 0!е 5ёРе.

1. !6г_ъмо[ег- (огпп|_ ? )

!ь|о!ссг !<омсц{ {|тг?

2. ашз -ъм!г- 5с[":ъме1: - [оппеп

- 6ег-. )

з.

0ш-б1з1-!арапег]п-?

)

4. [!'т|па - пе|п, !с}'': - аш5 - (оппе

Б тшо[п!- :шзагппеп _ !6г_ ? )

6. 7ш5апгпеп -.|а, ш1г-тмо|:пеп

7. 1[г-}":е!3[_ъм1е_? )

8.

бе!Беп

- !-1 шп0 5!!у!а -ъм|г-.

)

-. )

)

с 5!е 6!е 5ёРе уоп 6б !п 6!е |абе[!е !п !Бг Ёе{!.

5с1'тге|беп

Ап(шог|еп

Роз!||оп 1

Роз|{!оп 2

|а|1х|е!п-Рга9еп

Роз!{!оп 1

^1:79

Роз|1|оп 2

Ап1тлог{еп

Роз1|!оп

*. ||с!и, !6'|з

1

6ге1:е!'тп 13

6 5с]'тге|беп

5!е 6!е Ёга3еп.

@ '

@.-"

А

1. 1

э. о

тл/ойсг *оишз{ о{ц?

!л]ойсг !<ошицси 3!с?

4

5

6

7

8

о !с['т (оппе ашз 5рап!еп.

1-]п0 6ш?

о !с[': &опгпе ашз !1а!!еп. !.-]п0 51е?

о !!1г (оппеп

аш5 6ег 1г]г&е!.

о .|а, ашз \еъм }ог[.

о !сь ье|ве \4аг1оп 5с[пе|6ег. 1]п6 51е?

о !си пе|ве йагсо.

(]п0 6ш?

]а, тм!г агбе!|еп !п е!пегп 1еап.

.|а, 1с[": б1п 61е 5е[ге|ёг]п.

}|

ааь:еп, 7аА1еп,7а|т|еп

!

!егб]п6еп 5!е 6!е 7а1.т!еп.

1. 0ге!шп0з!еб:13

2. зес[з

3. пецп:еРтп

4. {п.1п{шп6зес[т:!3

5. з!ебепшп66ге!3|9

6' тууо1{

7. ас||шп0пешп:!3

8. зес!'":зшп0{!п1т13

9. з|ебепшп6зесб:|9

10. зес[т:еБп

з7

12

2.а

98

3.п

4.п

56

5.п

6

6.а

67

7.3

19

8.п

16

9.п

65

10.п

Ф&

Б

5ргас['теп

1п 0ег \:!е!{: 7а['т!еп. Ёг3ёп:еп

5!е 6!е ]а6е!!е шп6

мег9!е!с['теп

5]е !п

(шгэ.

0ец1зс['т

37: з|ебепшп66ге!3!3

Ёп3!1зс}'т

37: ![|ф земеп

с

ше!сье

7а|т|еп |:огеп 5!е? (геш:еп

1. ы16

2. ы67

ш

60

{

Бтв

5с1'тге!беп 5!е 0!е 7а[|еп.

1. 1оо = 9!и|тиио{сг{

2. !'.]п{бшп6ег[ас|:{шп0м!ег:|3

з. 11=

4, '1000 =

=

5!е ап.

Бв+ '

ш131 '

!Бге 5ргас[те

5.

п335 . ш5з3

6. ы2120 Б2121

5. е!п|ашзеп66ге1[тшп0епас|:й|9

6. 1.000.000 =

7. о=

8. е!пе й!1!1агёе

=

=

!)

те|е{оппц:п1пегп

а ше!сье]е!е{оппшгппегп [.тс!геп 51е? |ч]о1!егеп 5!е.

1. 307,11

2. {'}ч}{!

б

шпа тш!е !з| !!'тге А6геззе?

\:!!е !з{ !!":г \апе?

Ёоггпц![егеп 5!е Ёга3еп шп0 зргес!.теп

51е !гп (шгз.

[/!е !з1 !|тг/6е1п \апе/!огпапе/[\ас[.тпапе|

6е1пе Ёашзпшпгпег

/ Ёа пёупшпгпег /!огша[.:

?

1!\/|е 1з{ ![.тге/

! /1е!е{оппшп гпег |

14 у1егте[эп

.?

с )) &йго[га*!в

у&у? & &&ж 3

!}

оег Регзопа!бо3еп

\{{аз !зЁ {а!зсБ? (огг!3!егеп

5|е 0|е

Ре['т!ег.

[ес1тпо 9ез|3п - Регзопа!6о9еп

Рагп|!|еппап е' |ау]ат Фо{г[1асс

!огпагпе:

&оо!г[ас;са.

5огас[''теп: аг1си!|ивси

\

а{!

о

п а ! !{ё{:

3 Р

а

и

8

с

|,

5|гаБе / Ёашзпшгппег:

0 с

т;{з с |,'с,

и4 | !з с|,т

681з9 маииис[|м

негг Б

Роз{! е!йа!": ! / \:!об п ог[ . $сиоу'!{т$пос $

А]об!!:

Ё-йа1!:

г-оаг|оз@!ссио.оо!м

0166/5,5911

!)

ьапаег, [ч|а1!опа!!1ё1еп

цпа 5ргасьеп

ггаш !

Бг9а!паеп

5!е 6[е ]абе!!е.

[ап6

ша||опа!!Ёё!

5ргас}':е

Агяеп11п1еп

а(4сит[ивси

8газ1!!еп

Рог|ш9!ез!зс!'':

 

оз{егге!с['':|зс5

ш5А

|

1

пешзее!ёп6!зсР:

Б) уоп А а Ёг3Ёп:еп 4 Ап{оп й Агяег 8ег|а €ёзаг
Б)
уоп
А
а
Ёг3Ёп:еп
4
Ап{оп
й
Агяег
8ег|а
€ёзаг

Б!з 7

51е 6!е 8цс[':з1аБ!ег1а{е!

 
 

:::!;!;!:$;ййай:я:;::';::::::,:,:.,,:':,,,: ::,,,.,::::':.::,:::,:':'::':::;::':::&Р

],2]|в:],$;1]5Ё'авё,),:(:ч.;::${;6599::]]]']]:]:|:]:.]::.::]]:.:]]]]]:,].::];]]]::]]

шп0 !езеп

5!е: А тш!е Ап|оп,

':

::

:

.

,,.,|:::' .

0еш|зс1'те 8цс[':э1а 6!ег1а{е!

 

6цз{ау

о{|о

1['тео0ог

Ёе1пг!сб

0[опоп

(.]!г]с[:

!0а

Раш|а

!-]Беггпц{

ш!|шз

&

!ше||е

!!Р{ог

с*

[[аг!о|!е

(аш{папп

Р1с!'таг6

\\/1!|'те!п

0ога

!-ш0ъм!3

5|е#г|е0 / 5апше!

!,ап

Ёгп|!

[т4аЁ['та

$с|'т

5сбш!е

1рз|!оп

Рг1е6г!с[т

\ог6ро!

0

Ёз:еЁ

7ерре1|п |7асРтаг]аз

[

|

жь

0

о

о

8шс|:з|аб[егеп 5!е 6!е \л!бг|ег 1гп 5с['тйЁе![азЁеп

тш!е !п 8е!зр!е!.

Ёп{зс[ш16|9шп9,

3шс[з1аб|егеп

Бп|зс[ш16|9шп3,

ъм1е !з| ![г \агпе б|Ёе?

5!е б!!|е!

!с[ уегз{е[':е п!с[{.

Ро6г|8шеа.

Р-о-0_г_!_8_ш_е_7

о

о

о _ Р1с[аг6

_ Ф|[о

вс,/;1€т€|

€аегпег!упс[ ]ёс1<е! ! (ошЁо!з

[йе|хпег |

| Р6пег |

| (ехе! !

Р|уе||а | 5с[:ъмаЁ!п9 | 0Ёс!:{1п9 | !шаз{

[г)п{:е[п 15

%

5оЁ!егеп

51е 01е \&&6гЁег пас[т 6егп А!рБабеЁ.

ас[тй|9 | Ап{шог{ | ашз | Аг9еп|1п!ег | А!р!.табе! | Аз|еп | агпег![ап|зс[ | Ашз|га!!еп

А6геззе |аш{|аг5е1!еп |А{г![а |ап0егеп |ап[геш:еп 1эс*1(! А9ртеп

% ё

ас|'*'

Агье!с гп!{ 6егп \л!с)г{егбцс!.т:

5р[е!еп 5!е,,5|а01-!-ап6-Ё!шэз".

5р!е!ге9е!:

8шс[зз{абе бе1 ,,5{орр" !з| 6ег Ап{ап9збшс!:з{абе.

5р1е!еп 5|е 1п 6гшрреп. Ё|п 5р1е!ег

за91 !п (ор{ 0аз А!р!.:а5е1.

0|е ап0егеп

за3еп ,,5!орр". 0ег

А[!е зс['':ге!беп {г1г.|е6е (а|е9ог!е

е1п \&оЁ п!| 6егп 8шс6з|абеп.

\:!ег !з1:шегз! {ег||9 шп6 [а1 а!!е !/ог|ег г!с[:Ё13? 0аз 1з| 0ег 6еш!ппег/61е 6еш!ппег!п.

5р1е!Б!асс:

 

51а61

[ап6

Р!шзз

[ч!апе

},|а|!опа!!1ё{

*и*'ага

 

,*с:з{та[{си

,*сцас'оиаз

!}

з:сь цп6 ап6еге уог5Ёе||еп

5с|:ге[беп 5|е Ёга9еп.

 

сл/о сцо|"сизу о{г;?

!п 6га:.

 

8010.

6гпе|пеп

Ашз 0з|егге!с['':.

Ёашр!з1га6е 190.

Аппегпаг1е.

Аппеп.9пе!пег@с!'':е! !о.а{.

0еш[зс6, Ёп9!1зс['т, Ргап:оэ|зс!'':.

оз16 | 154з1.

5 5те!!еп 51е Аппепаг!е

уог.

0аз !з! *иис*таг|е

'

$/с

!}

гго!е&{: 5{ес|<Бг!е{е

$!ес[[г]е! _ ше] |$! 0а$р

А Агбе!{еп 5!е гп!1е|пегп РаЁпег/е!пег РаЁпег!п.

- 5агппе!п 5|е !п{оггпа(!опеп

уоп !!'тгеп РаЁпег

|1['угег

РаЁпег!п шп6 зс1":ге!беп 5|е е|пеп 5{ес[бг1е{

ъм!е !гп

Бе|зр!е!. 5с[зге!беп 5!е п!с!'т{ 6еп Ёагп!!|еппапеп шп0

6еп !огпапеп.

- Ёёп9еп 5!е 6!е 5[ес(бг!е{е

!п (!аззепгашп

аш{.

- 5{е!!еп 51е !!':геп Раг|пег/ !пге Раг[пег1п

|п (шгз

уог.

[ап!!!еппапе:

!огпапе:

$ргас[еп.

[\а1!опа!!1ё1:

$тга[е / |ашзпшппег:

Розт!е!1:а[!

/ \:!о[тпо(:

5ргасБе

- Ра{еп

5!е 1гп (шгз: \:!ег !з| 6аз?

[е[е{оппшппег:

 

йоб!!:

16 зес}'::е[п

[-йа!!:

^1:82

х|

1 ,

!

!*

!

!

|

.-

}

!

1

1

!

|

{

]

{1

"9'

{

!

[

! :т'

ь

,' !

4

!

,{ ! 1

{.

|

*

}

*

{

1

{ {

Ё

;

*;

'!

-

!

, .?