Вы находитесь на странице: 1из 145

rt

.in
]c k.

uj
ar

fh

at

rtqr[

1.

ythw

h.

3.

tw-fuxtf t{tL r{tu

47

4.

tw yu ywMth

69

rht{r[nTtu

85

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

100

ug

15

w
.m

6.
7.

uwt ko{tk fuxef tuxe {tLtytu

135

ytth-t{e

145

(6) te (8)

ar

ttttu WT yu ue rftttt

.in
at

fh - 1
ythw

w
.m

ar

ug

uj
ar

ftuE t r[thtu, te, yw uhue yrwk


{t{ Au. ftuE {tuxtu u ntu, yk t ntu fu tee r[e
ntu, hkw u tht r[thtuu tk[th we ntU[tztwk t
Au. ute thu su yru ntu u s t tk[thu {
u{ wk uEyu. e tu{tk fneyu tu t w yu M ntuwk
uEyu.
w t {txu w yth yu tte sYrht Au. tkt
yth {tuet tt sut wkh ntu, yth yut w Yu
yuxu fu ut t[t {htuz {tu tt ntut uEyu. ytt t
ythtut {htuz{tk tB ntutte, nus swtu {htuz tE , tu yufu
u eu yth k[t Au. ytwk u thu thuf yto tE
stu ntu Au. yt Whtk, fuxtf tuot-yuxu fu ythtut W[th{tk
tB ntutte q te ntu Au, tu e thuf ywMtht Wtu
yu tfhe fthet ytu eu qtu te ut {u Au.
yu ru ru uEyu.
yt {txu ot{ wshte tttt {qtthtu-o{tte {s
fueyu.
{qtth
ut u rttu Au : Mh yu ks.
Mh-Mh yuxu r. sutu W[th e ftuE ytht
W[the { rt Mkt heu tt u yth Mh Au. t{tL heu
1

ttt tih

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

- y, yt, R, E, W, Q, , yu, yi, ytu, yti, yk, y: - Mh t


Au. u fu, fuxtf rttu yk yu y:u Mh hefu t te,
fth fu yk yu ywk ywtrf- tf{tkte tw-k W[th Au, suu
( )k r[te tot Au, thu y: yu ywk {nttr fkX- zt
WATt ttu fkX{tkte tw-k W[th Au, suu (:) r[te tot Au.
yt{ ntutu eu s ftu{tk y te Y ttk tue te qhe
tt Ae yk te Y tt tu yu u Ae y:te Y tt tue
te {qft{tk ytu Au.
y, R, W, {q Mh Au. e tr Mh ytt kw
Mh Au. fuxtf Mhu uzttte, tu fuxtfu yufe ttu uzeu
t Mh WL fht{tk ytt Au; su{ fuy+y = yt, R+R = E, W+W = Q, y+R = yu , y+W = ytu ,
y+ytu=yti uhu.
Mht W[th{tk tt {e yu ut u fth
zu Au;
(1) nM Mh - sut W[th{tk ytuAtu { tu Au, yuxu
fu sutu tkfztu W[th tt Au u nM Mh Au; su{ fu - y, R, W,
.
(h) eo Mh - sut W[th{tk w { tu Au, yuxu fu
sutu ntutu W[th tt Au u eo Mh Au; su{ fu - yt, E, Q,
yu, yi, ytu, yti.
ks (r+yks)- sutu W[th rut yks ({ue) rt
Mkt heu yuxu fu Mhe { rt tE ftu te u ks Au.
ks{tk Mh u thu s utu M W[th tE fu Au.

.in

ythw

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

kstu e[u {tu Au :fT


T
T
TT
T
(fT o)
[T
AT
s
T
T
([T o)
xT
XT
zT
ZT
T
(xT o)
T
tT
T
T
T
(T o)
T
VT
T
T
{T
(T o)
T
hT
T
T
T
tT
T
nT
yu
T
yt kstu{tk fT ote T o wet kstu{tk uf
otu nutu, teu yu tk[{tu ks yu T, hT, T, T, kstu
([tufXt{tk tout) y{t (nt WATt ttu tutt)
kstu tt uf otu eu yu [tuttu ks yu T, tT, T,
nT kstu ([tufXte nth hnut) {ntt (zt WATt ttu
tutt) kstu fnut Au.
T rsnTt{qe o Au. yutu W[th St {q ytte
tt Au. tttutt {qoMtt (tt) yt S yk:
yzfu Au.
ks ttu ftuE Mhe {ue ttk qo yth u Au;
su{ fu- fT+E=rf,T+ytu=tu. ute fne ft fu Mh qo yth Au,
hkw ks qo yth te.
ks ttu nM Mhe {ue ttk tu yth nM ytt
w yth fnut Au yu eo Mhe {ue ttk tu yth eo
ytt whw yth fnut Au.

ttt tih

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

yn yu Mt fhe sYhe Au fu t{tL heu {qtth hefu


ytutt tT yu tT nfef{tk uztth s Au, fu{ fu- fT+tT=tT yu
sT+T=tT tt Au.
Mhtk ef - r[tu
ks ttu Mh {u thu Mh yut rr ef - r[te
e[u {tu tot Au :
yt (t), R (r ), E ( e), W ( w), Q ( q), ( ]), yu ( u),
yi ( i), ytu ( tu), yti ( ti), yk ( k), y: (:).
su{ fu- fT+yt=ft (t), fT+R=rf (r ),...
fT+=f] ( ]) uhu.
ywtrf ks
kstu{tk T, T, T, T, {T - tu W[th trft yuxu fu
tf{tkte tt Au. ute u ywtrf ks fnut Au.
ywtrf kstu ife fT yu T wshte{tk {tuxu tu
Mkt heu tt te. yL o yuxu fu yth ttu u uzt thu
yuwk W[th tt Au. tT{, rT{qZ sut tu{tk T
t Au.
ywMth ytt Mhwk ywtrf
ftuE Mh Ae sutu W[th tf{tkte tt Au u ywMth
Au. yw yuxu Ae yu Mth yuxu Mhu wk. Mhu ywhwk
- Mh Ae thtwk twk - ywtrf W[th yu ywMth Au.
ywMth ytht {ttt Wh w Yu ( k) tot Au; t..
k{, , xe, ytktu uhu.
u fu, te ht th wshte ttt{tk ywtrf
ks ytht {ttt Wh w Yu tot Au yu ytu uu

.in

ythw

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

ywMth r[nT hefu ytueyu Aeyu. su{ fu- kt (t), fwks


(fws), z (rz), w (rLw), fwk (fwB).
ute yu t htwk sYhe Au fu ywMth yu ywtrf ks,
Wh tot {ws {t heu tot Au, Atk nfef{tk u u [u
u Au.
Mh ttu uztuwk ywtrf W[th, ytAt hfthu eu
ftu{ ywMth fnut; su{ fu- fk, #x, xe, [wk. ytktu uhu;
thu ks quowk ywtrf W[th, uht hfthu eu e
ywMth fnut, su{ fu- fkX, $, wks, f{, [ uhu.
uztth
u fu ute w kstu, u{e [u Mh ntu ue Mtr{tk
yuf ttu W[tht thu kw ks fu uztth u Au. uztth{tk
uztt tuotu { yu u{tk rr-r[nTtu t httte u t[e
heu e ft Au. t{tL heu wshte{tk uztth yuxu fu
kwtth uthe rr {ws twk {tL Au.
(1) fuxtf uztth{tk o{tkte kz yuxu fu fttu (t) ftZeu
uu yzt fhe uze ft Au. ytt uztth ee exe{tk
uzt Au; su{ fu- (t), (tr), (f]t),
(wt), (Wfto), (th), (yh), L (Lt),
(ttu), (tuf), B (Btr), (Wt), M ({M)
uhu.
(h) fuxtf uztthtu Wh-e[u uzt Au; su{ fu- (xw),
(Xtu), (W) uhu, yt{tk {tt su u o s
uzttu Au.
(3) fuxef tuo yufeu yzftzeu ytt nL
toeu (tuzt ythe rte fheu) uztth Yu

ttt tih

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

t{tk ytu Au; su{ fu- (t), (tt),


s (Wsz) ytt fT (tfTAxt), AT (WATt), xT
(txTftu), T (WTtx), nT (ytnTt) uhu.
(4) fuxef uztth{tk u tuo uzttk {q ytf]r s
tE Au; su{ fu- fT+t = t, sT + = t.
() fuxef tuo uztt Ae uztth y y
rte t{tk ytu Au :(f) T- T + = t (Wt{), T + h = t (ut) uhu.
() T- T + = (~), T+ = (Wt{), T + =
(r),
T + { = (), T + = (), T + h =
([k),
T + = (trhft), hT + T + h = o (yto).
(tU :- {tk , , yu ttu T uzt Au thu u
{tt nL s tot Au; su{ fu, WT{, WTtx, WTtu,
WT uhu.)
() hT - uztth{tk hT swe-swe heu tot Au :
(1) hT Ae Mhtk (yttu) yth ytu thu u yth h
huV ( o ) Yu hT tot Au :
hT + t = to (tto)
(tU :- uztth{tk huVwk r[ yzt yth h rn ytt yth
h {qft{tk ytu Au. ute ute thu ks uztt ntu tk huVe
rte fht{tk q tt k Au; su{ fu- {o t, {o
rn, o t, fo rn. yu s heu ytxTo wk uEyu.
u fu, fuxtf rttu ytxo
T te t{ fhu Au. zo sut

.in

ythw

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

{tk ytt yth - z h huV ytu Au. u ns heu {wftE Au


zTo sut tu{tk t fhtu zu Au.)
(h) h nutk kstk (yztu) yth ytu thu u ythe
e[u ttke hut Yu h tot Au :
+ h = (t{)
(tU :- ytt uztth{tk nk{utk nutu yth yztu ntu Au yu
h yttu ntu Au, yttu ttu te.)
(3) xT, zT kstu Ae h yttu ntu tu u ythe
e[u u ttke hut ( ) Yu tot Au; su{ fuxT + h = x (htx), zT + h = z (ztk).
yt{, uztth{tk h wk nL fu qo Y tk stwk te.
() T - uztth{tk T swe swe heu tot Au :
(1) T ttu uzt thu yuwk {q Y [t Au; su{ fuT + = ] (]kth).
(h) T ttu f, { yu uzt thu T yut {q Yu (
kzhrn) hnu Au; su{ fuT + f = ~f ({w~fue), T + { = ~{ (w~{), T + =
~ (~t{).
(3) T ttu [, , , uzt thu yuwk {q Y t
Au. T u u & tt Au yu u uthe rr {tu t Au;
su{ fu T + [ = (r), T + = (), T + = &
(&t),
T + = (y).

ttt tih

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

u fu, ftutuyu {tL htu & u u nu, [r T


Y s ewk [ - - - ttu uze utwk ut {u Au;
su{ fu - r~[, ~, ~tuf, E~h uhu.
(4) T ttu hT uzt Au thu uwk {q Y t Au.
yt uztth wk Y th fhu Au yu u uthe rr{tk su heu
t Au u s heu wshte{tk t Au; su{ fu T + h = ({)
([) T - T + = ] (]), T + T + h = Mt (Mt),
T + h = (n).
(A) nT - nT + = (), nT + = (r[), nT +
{ = (), nT + = t (tt), nT + h = n (nM), nT +
= F (Ft).
(nT nLe rtete tot Au, su{ fu- nTt).
(6) fuxef uztthtu{tk t fu tte w kstu uzt
Au; su{ fu{M, tuMt, ftLMxu, yMt{, yM, Ws,
WATt, to, Munto, yo, RLVTwyuLt uhu.
ythtuwk {htuz- tB
fuxtf {qtthtu tt uztthtu{tk {htuuz-tB Au. {qtth t{tk
q tt tu ytou tt Au, uztth{tk yte q yw u
t Au.
{qtth
{qtthtu{tk, wk fheu (h) yu (), x (xw)
yu z (ztu) tt X (Xrtu) yu Z (Ztu){tk q
te ntu Au. yu rt y--[-, [-{, -,

.in

ythw

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

t-, - uhu{tk {htuz tB ntutte q te ut


{u Au. Wtnh Yu uEyu tuy-[-- nus uhftheu fthu yt wk [t fu t
yu eswk [es fu es tE Au. tu
thewk the fu ythe tE Au.
--
ttuze uftS zt u zt{tk Vuhe u Au, {utu
{ut tt u fhe tu Au. u t
u t tu Au tu {u {{tk Ytkrh
fhu Au.
[-{
t rn httte [thwk {th tE Au.
[ehwk {eh yu [t{hwk [t[h e
Au, tu e r{t r[t tE Au yu r{t
r[t e Au.
x-z
Se qte x{tk z zu Au, txu ytu
{u Au- tz yu x u nwf{ tkzu Au- z.
X-Z
ttuze thtne Xuftuwk Zuftu yu ftXwkwk ftZwk
fhe u Au, tu e XtUtu u ZtUtu te u Au.
yte qte s Xtutu Ztutu u Au.
-
tkf fht{tk ttuzwk utwk twk fu h t
t e ytt tu ttu t tE
yu t t u fu t u.
t--- yt [th ythtu ife - {tk {htuzwk tB q s Au.
ute r r u Au yu t t e
Au.
thuf ttf tfwk Y th fhu Au tu tz

ttt tih

.in

10

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

z fu z tE Auu. e u e tk
th te te yu ze ze{tk VuhtE Au.
yt Whtk, , t yu tk tht u t htwk sYhe
Au. tutu W[th htu Au. ute q tE se ntu Au.
e tku u u tute xu ntu Au. ute uytu
tut ntu u s heu t ntu Au. yuwk fhtte {twk tk tzwk-wk {twk- {tu fhtu- yu t- ftu-wk
t- y tE swk ntu Au. tkf t u u thte
q tt Au. tutf {tk t Au yu tutf{tk Au
tuf yu tuttf sutu tuxttu tE stu ntu Au. yt tu
nsw tB t. u tue- ftz u[th- u tuteyhte - teyu tu wk tt ?
yttu, fuxtf tu{tk , t, wk Mtt {Syu.
ytrt, ytus, t, tut, [t, r[rft, s, s, u
(swMtu), turt, ]tt, w~{, u, tu, , wft, tif,
M, kt, r, rnfth, twke, ttt, , rt,
u, rhet, etof, wqtt, ww, M{thf uhu.
fuxtf {qtth ttu y rttu Mh uzt Au thu yu
yL {qtthu {wk Y th fhu Au; su{ fufq-V zte t stk fqxwk Vx tE Au. fqzwk
Vzwk tE Au tu e thuf Vwk fq tE
Au.
-ht yuf tkf rn ntutte ht e Au
yu ht u Au. thu Wtu tkf fhe
utte htut ut tE Au yu htuf uf
e Au.

11

.in

ythw

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

uztth
fuxtf uztthtue t{tk yu ft tuo ut ttte Lt Au
yu yu tuo ft {{tk ytu Au utu t rn hnutte t{tk
q te ntu Au. Wtnh Yu uEyu--o RL, [k, kt, t, t, trz, , tu, tun,
rt, uhu{tk (T + h) Au; thu y~, t,
~, tk, , t~ uhu{tk (T + ) Au,
tu yto, u{to, Munto, uhu{tk o (hT + T + h) Au.
Atk u u yu t u u
t t sue q tE se ntu Au.
- W, w, w, wr, w, rh, rw, w, t,
r uhu{tk (T + ) Au, thu yh, yhh, utu, h tt wtk sut fuxtf tu{tk
(T + ) Au.
Atk, r u u r yu wtk u u
wtk t sue q tE se ntu Au.
-
Wu, th, k, s, e, rt, ut, i, rt,
rtt uhu{tk (T + ) Au.
ywo, Qo, s, r, k, M, rk uhu{tk
(T + ) Au.
Atk, rt u u rt t sue q
tE se ntu Au.
-
y, , w wr, tuf, i
u , {, k, rt,
uh{
u tk (T + ) Au, thu y, yt{, ytf,
yt, t, u uh{
u tk (T + ) Au.

ttt tih

.in

12

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

Atk, k u u k t sue keh q


tE se ntu Au.
-- yto, r, r, r, tT, tt,
{ uhu{tk (T + [) Au; yt{, ytr,
rh{, rt{, t, e{t, u, ue uhu{tk
(T + h) Au; thu y, yio, {utu, t,
t, u, to, rt uhu{tk (T + ) Au.
Atk, yto, u u yto t sue q tE
se ntu Au.
Mt - yMt, Mt, tMt, tutMt, Mt, Mte, r{Mte,
tMte uuhu{tk Mt (T + T + h) Au, thu n,
n, r{, t, tu, ht,
t uhu{tk (T + h) Au.
Atk, n u u nMt t sue q tE
se ntu Au.
---t , t, e, A, uhu{tk (T
+ {) Au.
, tMt, tkz, t, te uhu{tk (nT
+ {) Au.
r[, {t, uhu{tk (nT + ) Au.
tt, tt, tt, htt, t {tk t (nT + ) Au.
-n
, w, tefu, w uhu{tk (nT + )
Au.
nM, ntk uhu{tk n (nT + h) Au.

13

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

nu uEyu, uztthtu{tk Qxtqxe yth tte te q;


su{ fu- r[u u r[Ln, t u u tBn,
ytnTt u u ytnt yu nTt u u nt
sue q te ntu Au. ytt tu{tk ythtutu { ftSqof t
httu sYhe Auu.
yt Whtk s{tute yuxu s{t ewk {q - u u
sL{tute yuxu sL{rtft sutu ytou tt ue q
ut {u Au.
ywMth r[
{tk ywMth {qfe u te q h yuf sh teyu.
(1) , {, sut ywtrf ksu Mttu ywMth {wftE stk,
L{r (the {r-Tw ) k{r (yw{r) tE Au.
(h) ywtrf ks yu ywMth ku ntu tk ywMthwk
yM rhtE Au. t.. kLte {tk ku Au, Atk
Lte tE swk ntu Au. yu s heu tkr {tk
ywMth yu ku Au.
(3) thuf {tt ywMth s ntu yu yu t tu
r ([t{w) r ([tu) tE , {ksqhe
(nte) {sqhe ({) tE .
(4) e, ywMth ntu yu e fZt tu ytoe Vh
ythe rt{tk Qzu. ts (tsttu) tks (ktft) e
. [qf (q) u [qkf (uxtu wttu) Qzu yu t
(rnMtu){tkte tk (fuVe ewk) u.
W[thtB
-, s- sut fuxtf ythtut W[th{tk tB Au. tue
u ytt ythtue yte tE se ntu Au. hkw e

ttt tih

.in

14

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

u yuwk tt thu yto VuhtE Au. t{ (t{zwk)wk


t{ (Vthtu) tt Au. uhntsh (ntsh ntu u) uhntsh
(h tu ntsh) tE Au. (u fu ftu{tk yttu ftuE
te.) yu s heu ze-tze, suh-uh sut tu{tk u Au.
W[thtut
-, x-, -h, -, - uhu sut ythtu{tk yufu u
eu tut sue q eth te ntu Au. w W[th ntutu
fthu, hte (hte e) hte (ske) e Au.
{ (swk yuf {t) { tE Au. qx (ke,
kt, tux) q (wk){tk VuhtE Au. {wk (t
fhwk)u {hwk ({h t{wk) tE Au. Vht (Vtnth)
Vhth (te swk) tE Au, tu e rt rt yu
iu iu tE Au.
wshte{tk tu W[th t{tL heu hw sutu tt Au.
uztth{tk thu ytu thu t yutu W[th h sutu fhu Au.
rht{u ]n (h) n (yft{tk Vhtu qo{tttu )
u Au yu ]nMt nMt (n{tk th) e Au.
ute o{ttt uf ythtu t[tu W[th yu u te
t[e he e sYhe Au.

uf yu ytotu [nuhtu Au yu
uf yth yu tu ftu Au.
e yr ue

.in
at

fh - h
w

w
.m

ar

ug

uj
ar

ythtu yu uztthtut u{tk te qtu fhtk w keh


qtu yuf fhtk w ythtute t tu t{tk te ntu Au.
yt ythtu w heu te r yuxu e uze. tue
w uze tttwk yrto yk Au u{s w ttt-u {txue
yt~ft Au.
wshte ttt{tk {wu tk[ ftht tu ut {u Au :
(1) { tu, (h) T tu (3) u~ tu, (4) htke
tu yu () rue tu.
(1) { tu :- wshte ttt kMf]{tkte Qhe yte
Au. ute ut kztu{tk kMf] tttt yu u{tkte Qhe
ytut tuwk {t {tuxwk Au. y{wf tu kMf]{tk su Y{tk ht
Au u s {q Y{tk wshte ttt{tk ht Au, su{ fu, to, y{]
uhu. ytt tuu { tu fnu Au. { yuxu ut
{t- {q sut, VuhVth rtt.
(h) T tu :- kMf]t su tu ttuztu VuhVth t{eu
wshte ttt{tk ytt Au uu T tu fnu Au. T
yuxu u{tkte ({q ttt{tkte) WTut, su{ fu - nM hte
ntt, to hte h uhu.
(3) u~ tu :- wshte ttt{tk yut ktk t
tu Au fu suwk {q kMf], tf] fu yhe-Vthe sue ftuE
ttt{tk {wk te. yt ftht tuu u~ tu fnu Au.
t.. ux, zwkh, tkhwk, zte, ZuVwk, zfe, ztuwk.
15

ttt tih

.in

16

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(4) htke tu : - yuxu yL the tttt tu.


wshte{tk ne, {htXe, fLz, kte sue yL the
tttytu{tkte Qhe ytut t tu Au, sut WtnhY e[ut
tu Au :
rnLe : te, ke, qZtu, ne, u, ytte, twk,
{tE, {Lt, {kr uhu.
{htXe : rfhftu , [, txttx, rt, tztu ,
r{qf, tz, kwS, {t uhu.
fLz : ytuwk, ytutu, [e, xtx, Vwh[tu, ntW, ftute,
[txtu, Skzwk, u{ s re-kzte h{{tk htt
tu : fx, u, {qh, th uhu.
kte : tw, {nt, ew, rr, te, r, hse
uhu.
() rue tu : - yuxu yL ue tttt tu.
yhe : yVt, y, ytw k , fttu , fu , rnt,
{wf{tu, h, Vsutu, [o uhu.
Vthe : yt, fthfw, [e, rstu, ntus, Vwthtu,
ntu, h, yth, e{tu, Y{t uhu.
wfeo : [{[tu, u{, yu[e, fe, s{, tu[e, t,
tu, tut, [f{f uhu.
tuxwoe :ytVw, ftVe, ftsw, {tuke, xtxt, {tfw, yt,
t, th uhu.
ykuS : ye, yuhtuu, yuh, xtRVtuRz, ftus, huu,
rxrfx, r{x, tu, oh, fuhtue, xu, ztxh,
hurztu, ytRMte{, yt{ uhu.

17

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

{, T, u~ yu yL tue uze {txu y


y r{tu Au.
kMf] { tue uze :t{tL heu kMf] tu yut {q Y{tk t Au. yt{
Atk, wshte{tk kMf] tu e u fuxef ttu t{tk
hte sYhe Au :- (1) kMf] ttt{tk te, {tt Au,
thu wshte ttt{tk yu ku Au. wshte{tk htt
fuxtf kMf] tu{tk u u w [r Au. t..
, t, ft, V, V, rV, Vwr, t, ft, {q,
tut uhu. (h) kMf]{tk kstk nL (tuzt) ythte
tt Au. uu u wshte{tk yttu yth tu. t..
rwT rn rw wk. (3) {tuxt tt kMf] tu{tk
thku yr, yr sut qo-tu yu yku Rf, R
sut h-tu ytt ntu Au. {q tw fu kttu qo- ytt
h- ttte tu u Au. ytt tue uze {q
kMf] {tu fhe.
nu, yt r{tu rth {Syu :
(1) Wh uwk u {tu kMf] tu wshte{tk ytt t,
hkw yttoT fr[T, r[T, ftr[T, rfT, tT,
]tfT, {]T, ktT rnT, qoT, ttT, tttT,
yfM{tT (ytfM{f heu t yto{tk) sut tu
kstk t. yt{ Atk, ytt tu ife fr[T,
r[T, ftr[T uhu Ae s ytu tu Autu yth
yttu tu; su{ fu, r[ s.
(h)
e yt tt u qo- fnut
Au. t.. yr, yr, r, rh, r
uhu. yt tu{tk nM R ntu Au; su{ fu :-

ttt tih

w
.m

ar

ug

yr-

at

yr-

yrhuf, yr, yrtu, yrtt, yrt,


yr], yr{, yr{, yr{t, yrht,
yrrh[, yrrh uhu.
yrf, yrft, yrfth, yrfthe, yrf] ,
yrf] r , yrq [ t, yrr{, yrt,
yru, yrct uhu.
(tU :- ye - {tk yr + E ntutte krt
r{ {tu eo E tt Au. yu s heu yetf
uhu {tk eo E ytu Au.)
yr{t, yr{te, yr, yrk ,
yr, yru t, yru te, yre,
yr, yrrs, yrt, yru, yrt,
yr{, yrt, yrt, yrhwr[, yrttt,
yru, yrt, yrq uhu.
(tU :- yet {tk yr + Rt ntutte krt
r{ {tu eo E tt Au. ye uhu
tu{tk yt s {tu eo E tt Au.)
rfx, rfu, rfwks, r{, rqZ, rn, rtk,
rt, ru, ruf, rof, r, rr,
rt, r{, rr{t, rB, rw, rk,
r{, rt{f, rw , rw , r{k t,
rr{, r{, rt, ru , rY,
rtus, rf] uhu.
rhth, rht, rhttt, rh{, rhq o ,
rh, rho, rhMtr, rhn, rhAu,
rh[, rhr{r, rhr, rh, rhtf, rh{,

uj
ar

yr-

.in

18

rh

19

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

rh{, rh{t, rh n , rh[, rh[to ,


rht, rht{, rh{, rhu /rhu t,
rhtsf, rhr, rh uhu.
(tU :- hett{tk rh+Rtt ntutte krt r{
{tu eo E tt Au. yu s heu het, hetf
uhu tu{tk eo E tt Au.)
r rfq, rf]r, rrt, rfth, rrr,
r, r{t, rk , r, rtt,
rtue, rMeo, rLe, rct, rc,
rct, rt, rr uhu.
(tU :- ett{tk r+Rtt ntutte krt r{
{tu eo E tt Au. yu s heu, ef, e
uhu tuu{tk eo E ytu Au.)
rr[th, r[thf, r[tht, r[the, rs,
rqtf, rAu, rt, rr, ruf, rtf,
ru, rk, rt, re, rtu, rtt,
rr{, rr{, rw, rt, rut, rrL,
rtk r , rt, r, r, rq r ,
ret, rq r t, rt, rtt, r{ ,
rfth, rf], rrfh, r{t, rtu, r[,
rx, rn, rut, rhw, rhtu, rt{,
rt, ru[, rt, rr, rkt, rMth,
r, rtt, r, rtu, rt, rfx, rk
uhu.
ytr : ytehT / ytrT ytrto, ytrfth uhu.
r: rhT / rT r:Mtto, r:kun, r:kf, r:M]n, r:ut,

ttt tih

.in

20

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

r:, rtuot, ro, ro, rtor, ro,


ruo, r, ruof, r{to, rtoh, rto,
rso, r{, rht, rhr{te, rhth,
rhut, rhht, rht{, rhet, rht,
rhtfth, rhkfw, r, r, rMus, rft{,
rfto, rrt, rfkf uhu.
(tU :- eh {tk r:+h ntutte krt
r{ {tu eo E ytu Au. yu s heu eh,
ehtue, ehs, eh uhu tu{tk eo E ytu
Au.)
rn : / rnhT / rnT rn:e{t, rn{wo, rnfth,
rnftu uhu.
(3) e yt tt yw, WT , W, fw uhu
qo-tu{tk nM W ntu Au, su{ fu :yw
ywfq, ywY, ywfh, ywte, yw,
ywt, ywtf, ywth, ywqr[, ywt,
ywfkt, ywe, yw{, ywt{e, ywn,
ywt, yw{r, yw{t, ywqr, ywhtu,
ywt, yw, yws, ywk , ywct uh.u
WT /
WT Wt{, Wtn, WfkXt, Wt, Wtf,
Wth, W, Wfto, Wtkr, Wtt, WL, Wt,
Wfx, WTtx, WTtu, WT, WT{, W,
Wh, Wth, Wt, Wte, Wef, Wu, Wt,
Wu, W, Wtu, WL{ut, WL{t, WLr, W,
Wu, Wk uhu.
(tU :- {q ttu eu uzttk krt

21

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

r{ {tu T / T tu [T, sT, T, T, T uhu tt


Au. hkw t{ yth W nM s hnu Au; su{ fu :)
W[th (WT+[th),
WATt (WT+t),
Ws (WT+),
Wth (WT+nth),
WL (WT+),
Wt (WT + t)
uhu.)
W
Wtu, Wtue, Wt, Wr[, Wkte,
Wfth, Wfh, Wu, Wuf, W, Wn,
Wt{, Wh, W, Wrt, W{t, Wnth
uhu.
fw
fwtt, fwf{o, fwk, fwxu, fwAk, fwwt, fwut, fwY
uhu.
w
wr[th, wwt, wu, whtt, wht, whwr[,
wt, wtt, wkt, wet, wt{t, wo,
ww, w, wtrt, wtu, weo, we,
wfw{th, wt, wrt, wtu[t, we, wrt,
w&, wkrt, wrhr[ uhu.
[w: / [whT / [wtT [w:e{t, [wwos, [w{to, [w{wo,
[wto, [woo, [wftu, [w uhu.
w: / whT / wtT / wT w:M, w:n, w:t, wso, wor,
wo, wto, wot, wtuo, wO, wo, wht[th,
whtn, whwtu, wft, wf], wfh, wMh uhu.
w: / whT w: u, w: Mtt, w{wo, w[tht,
wo, whtuf, whto, wht{,
whw, whwtt uhu.

ttt tih

.in

22

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

wh : / whT / whT whtut{e, whh, whMfth, whMf],


whMfh uhu.
(4) Ae - tA tt tuu h- fnu Au. t..
Rf, R uhu. ytt h-tu{tk nM R ntu Au.
Rf rf, rtf, hrf, r{f, ytk r f, trf,
tnrf, Mttrf, ntf, {trf, ttf, ttr{f,
{tr{f, trhf, t{f, tntrhf, therhf,
ttf, ttrnf, httrf, tkrf, t{trsf,
yttf, trf, trf, t{rf, ttrf,
ttrf, t{q r nf, trnf, ytw r f,
ytt{f, ftrf, tMrf, irf, itrf,
yirntrf, sirf, irf, irf, irf, {tirf,
titurf, tirf, {tirf, ftixwkrf, tihtrf, tirff,
tir{f uhu.
(tU :- (1) {tuxt tt tuu thu Rf
tu thu t t{ Mhe ] tt Au,
yuxu fu y tu yt (to- ttof), R, E,
yutu yi (rt-itrf, er-irf, u-irf)
yu W, Q, ytu,tu yti ({w-{tirf, qtutiturf, tuf-tirff) tt.
(h) ef {tk r+Rf ntuutte krt r{
{tu eo E tt Au.
(3) h{ef kMf] h{e hte
utu st Au. yn Rf tutu te.
ute yt {tk E eo s Au. ue s heu wkzhef

at

w
.m

ar

ug

{tk Rf tutu te, u yuf Mkt


s Au.
(4) ef, Sf, thef uhu sut T tuu{tk
Rf te. ut kth{tk s eo R Au.)
trft, yw {rft, ytSrft, {to ft,
trft, urft, rtft, htrft, trft,
wMft, rft, trhft, urft, M{hrft, erft,
ytrft, trft, trhft, ykrft, ftrft, qr{ft
uhu.
ykrf, t{tkrf, thtkrf, ytttkrf, ]ctkrf,
nr, rr, k r [, rr{, rto r h,
rtor, f, wrf, tur, r, M{,
rn, rfr, hr[, rr, Wr, ytr,
w tu r , w tr, ftr, k r z, r,
ktr, erz, trh, rt, wr, Sr,
r, r, yufrt, k[tr, krX, Vw,
{qA, {turn uhu.
(tU :- (1) t Auzu qf]L hefu ytt
R{tk R nM ntu Au, hkw krt r{u
eu fuxtf tu sut fu- ye (yr+R), e,
ftte, fte uhu{tk E eo u Au.)
(h) kMf]{tk , x uhu sue fuxef twytut
qtf]L{tk tfht r{ {tu E eo ntu
Au, su{ fu- re, e, reo, rhe,
]ne, k]ne, ke, We uhu.)

uj
ar

Rft

23

.in

ttt tih

.in

24

ykrft, rt, rht, nrht, yr{t, r{t,


krt, rt, yt, y[t, Rrt, hwr[t,
ru r t, w r t, rt, M{t, yM{t,
Wturt, usMt, {Mt, ytusMt uhu.
R
(1) ktt hte rut ut tuQ{, (Q{ hte) srx, krf, fwrx, Vur
uhu.
(h) tw hte ktt ut tu- yr ( =
t utu hte), r ( H = swk, nuwk hte)
uhu.
Re/Re kMf]{tk RT Au. yt wk u
ttk yutu eo E tt Au yu Mte {tk
Re/Re (R nM yu e/e eo) tt
Au; su{ fu- rtte, {turne, rture, ture,
fkrfe, {Me, rtre, nu{tkre, hturse,
{]tre, {tre, {tre, tr{e, wntre,
usMe, Me, Me, kre, e,
kre, ftr{e, f{re, tr{e, trne, tre,
] r ne, htre, rhrne, htu r ne, tu r ne,
rrhe, htu{nte, n[trhe, hkre, trhe
uhu.
() Mtet tt[f t{tut yku yttu R nM ntu Au.
kMf]{tk tw hte tt[f t{ tt {txu
twu r tzt{tk ytu Au. tfht r{tuu
fthu r tu rx, rZ, r, r, tt Au; su{ fu:er, er, her, er, er, rqr, ywqr, ytf]r,
f]r, ]t, ytt, kt, r, r, kMf]r, r]t,

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

Rt

25

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

yr, wor, qr{r, ytnwr, k, tkr, ftkr, tkr,


yt, , {w, M{]r, rf]r, fe, f]r, ,
w, ], ], YrZ, ], r, w, w, tr,
ntr, Btr uhu.
yt yuf{e, nw{e, n{e, ske, t{e.
(6) e[utk wk rut t{tu{tk yku yttu R nM ntu Au :
r, hr, nrh, r, ksr, tr, rhkr[, sir{r,
{thwr, er[, thr, {her[, trr, fwr, t[Mr,
t{erf, Lkrh uhu.
yttk rut t{tu Whtk(f) e[ut wkk tu{tk nM R Au :
rrh, yrh, {wr, {r, fr, rt, r, f]r{, Wr,
y, yrrt, ytr, tr, rr, r uuhu.
() e[ut tu{tk n{utk nM R ytu Au :
forh, f{or, Wtr, kr, r, trh, yMt, Mr,
, {r, r{r, k{r, yw{r, rr, wr[, hwr[,
f]rt, tr uhu.
(7) t{t[f t fu tzttk yku yttu eo E nM
tt Au :
t

Wtue - Wturt
Mt{e - Mtr{
usMe - usMt
Wthte - Wthtr
ytusMe - ytusMt
Mtte - Mttr
{Me - {Mt

uctof Y hefu Rc{tk nM R ntu Au.


hturc, rhc, rc, rc, c, {c uhu.
yt Whtk, uctof ntu ut tu{tk ytt
Rc{tk nM R ntu Au; su{ fu- forc,
{orc, rc, rLc, rct uhu.
(tU :- thuf Rc u u R te q te
ut {u Au. Wht tu{tk Rc Au, thu e[ut
tu{tk c rn Au yu t htwk.)
R, r, r, rhr, {tr, rr, ,
rf], Wf], yku uhu.
t yku tt h-tu- R, R uhu{tk
eo E ntu Au.
- E ye, t[e, yto [ e, fw e, hk e,
e, {fte, {fte, uhu.
(yt-{r, r, frX)
- E ye, se, rhe, e, nhe,
hse, tte, Ltte uhu.
- e fte, w e, e, {tte,
ete, hMe uhu.
- {e [thw{e, w{e, tw{e, tht{e, $w{e,
e{e, Y{e uhu.
- E yt{e, the, h{e, ke, txfe,
ke, eo, ke, te, ktfe,
k [ teo , yw k e, [e, Meo ,
e, {e, tMte, htxe, ywfhe
uhu.

w
.m

ar

ug

(9)

uj
ar

at

(8)

ttt tih

.in

26

27

.in

ar

ug

uj
ar

at

-ye {te, q s e, re, yo e,


ke, ythe, ute, f{e, tue,
tu[e, RAe, Wue uhu.
- ye f{to e, Mte, hte, Mu n te,
tte, rte uhu.
- ET > E Mtteo, te, htue, tue, tue, rtteo
uhu.
ytt tuu Mtetu Re tu
thu eo E tu nM R tt Au; su{ future, rtte uhu.
- rT > e {tte, usMe, Me, {Me, Me,
{ute, ytusMe uhu.
ytt tuu Mtetu Re tu
thu eo Etu nM R tt Au; su{ fuusMe, Me uhu.
t yku ytt te, eo uhu{tk eo E ntu
Au :
- te Vte, hte, w:te, wte, Wthte
uhu.
- eo qheo, weo, whtteo, eo, hkeo,
yt{eo uhu.
- yteo rtteo, {toteo, yttoteo, wttteo, utteo,
ft{tteo, rntteo, Mtteo, wtteo uhu.
- te rftte, rtte, t{te, Ste
uhu.

w
.m

(10)

ttt tih

.in

28

f{eo, fwf{eo, ytf{eo, tf{eo, {of{eo,


tf{eo, wf{eo, yf{eo uhu.
- {eo M{eo, h{eo, r{eo, y{eo uhu.
- Se w Se, {Se, hSe, htu Se,
tSe, r[hkSe uhu.
ktt fu rut ttu U yu | twtk Ytu uztte
t Auzu f], q, fh, ytu thu
[u W{uhttu E eo ntu Au. ytu Y fnut Au;
su{ fueof], ykef], Mef], eqt, Zeq, weq,
M{eq, Veq uhu.
ytwrfefh, yufefh, Wthefh, Vefh, efh,
eefh, eofh, {tfefh, ykefh, xefh,
wefh, efh, iefh, rfuLefh,rtefh,
yti tu r fefh, efh, {efh, reefh,
t{tLefh, r:Mtefh, totefh, Mefh,
ktefh, kefh, e, te, e
uhu.
(yt- t{fh, ]th, thefh, htxefh
uhu.)
(tU :- ykuS tuu tt T tuu yt heu
fh tzeu tu tt Au; su{ fufBwxhefh, tefh, {qzefh, nuhefh, hefh,
uthefh, wshtefh, ykuSfh, y{efh uhu.)
{tk ytt huV quo R-Q eo ntu Au; su{ fu-

w
.m

ar

ug

(11)

uj
ar

at

- f{eo

(12)

29

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

feo, fe, feo, Wtto, eto, Qo, Q{, qo, qo,


{qAto, [qo, qo, kqo uhu.
(yt-Woe)
T tue uze
(1)
{ tue uzet r{ k. yu 6{tk tout
tu rtt tu{tk t{tL heu t yku yttu
ttu yu ywMth ttutu E eo ntu Au; su{ fue, tue, e, {te, fqhe, fzAe, [{[e, e,
ytee, tqte, tuXe, rhe, rnthe, t{e
uhu.
yn, n, n, n, {n uhu.
(h)
t{tL heu yuftthe tu{tk (ywMth htk) ttk
R-Q eo ntu Au; su{ fue, Ae, S, e, Ve, e, Mte uhu.
Aq, sq, tq, Vq, q, q, Y, q uhu.
(3)
t{tL heu yuftthe tu{tk ywMth ttutu W nM
ntu Au; su{ fuAwk, wk, wk, nwk.
(yt- [qk, Vqk sut fuxtf rq[f tu{tk eo Q
ytu Au.)
(4)
t{tL heu yuftthe rtt t yku yttu ttu
yu ywMth ttutu W nM ntu Au; su{ fuftsw, uzw, nw, tzw, tw, nw, nw, f{tW, [ztW,
sztW, VtW, tsw, ztw, ztW uhu.

at

Xkzwk, Qwk, ftwk, tuwk, {tuxwk, ewk, ewk, qfwk, ftuhwk, fzwk,
{eXwk, fqhwk, fhwk, krwk, h{wk uhu.
(yt- Wqo, ftq, tY, hsq, Y, ytY, YY uhu)
u ytht {tk t{ yth{tk yttk E-Q eo
ntu Au; su{ fufeze, e, eh, etu, e[, e, [es, [etu, Ae,
Ze, ez, e, {e, ef, he, exe, e uhu.
fq, q, q{, [qf, sqt, q, qfe, q, qhwk, q,
{qX, {q, qwk, q, qwk, qfwk, qze uhu.
(yt- (1) rz, r[e, re, fw, swwk, we uhu.
(h) rs yu S- yu{ ku heu t Au.)
t ytht {tk eu yth w (sue ttu nM Mh
tu ntu utu yth) ntu tu t{ yth{tk E-Q
eo ntu Au; su{ fufe{e, fer{tu, e[ze, esztu, [ehe, [e, [ertu,
[ezwk, AeAhwk, efhtu, ehs, e{ztu uhu.
Qh, Qswk, Qh, QA, Q, QR, Qs, rwk,
htu uhu.
fqfztu, fqs, fqhtu, q{xtu, zqfwk, qtu, Vqze, qftu,
qe, qzwk, qh, qhs uhu.
(yt- fw{wk, fwze, xwfze, xw[ftu, {ws, {w, {wx)
t ytht {tk eu yth whw (sue ttu eo Mh
tu ntu utu yth) ntu tu t{ yth{tk R-W
nM ntu Au; su{ fu-

w
.m

ar

(6)

ug

uj
ar

()

ttt tih

.in

30

(7)

31

.in

w
.m

ar

ug

(8)

uj
ar

at

Rt{, Rhtu, rfthtu, rAtue, rt, rte, rAt,


rfth, rth uhu.
Wth, Wtz, Wth, Wttu, WAewk, fwht, w{the,
wte, wt, [wfttu, w{tztu, Vwttu, Vwthtu, {we{,
wtth, wnth uhu.
(yt- [tE, ztE, tE, [qktthtu, sqXtwk, qht,
tztu, {eXtE, {eXt, {qkthtu, Y{t, ew, e{tztu,
qkZtwk uhu.)
t fu ute w ytht {tk Auute e ythu yttk
E-Q eo ntu Au; su{ fufeh, fetu, Atewk, etu, e[tu, {we{ uhu.
the, k[tShe, {hStu, rMte, AUte uhu.
te, nuhueh, wzte uhu.
fq, fqktu, fqh, uzq, kqhtu, {ksqh uhu.
fhq, tqte, hq[, qkytqkyt, ttq, q{tq{,
{sq, {hnq{, oqf, r{qf uhu.
[th fu ute w ytht tu{tk t{ yth{tk yttk
R-W nM ntu Au; su{ fuR{th, Rfth, Rsuh, Rrnt, RtV, rft,
rftu e, rhth, rhe, r{q f , rhtE,
r[fthe, r{ste, rt{, rnte uhu.
W{wk, Wftx, Ws{twk, Wse, Whtu, Wt,
Wh, Wf, Whtk, fwh, wsht, whe, whXtu,
Awxfthtuu, wt{wk, nwt{wk uhu.

(9)

ttt tih

.in

32

w
.m

ar

(10)

ug

uj
ar

at

WAt{e, Wsrt, Wht{, Wht, Whx,


WhtWhe uhu.
(yt- qht, qAtqA)
(tU - (1) u Mkt tu uztEu tu u tk
{qe uze ft{ hnu Au. ute ytt tu{tk t{
yth{tk yttk R-Q eo ut {u Au; su{ fu{ete, ettkze, q[qf, qtt, qe, qheh
uhu.
(h) ywMthtt tu{tk t{ ythu yttk E-Q
eo ntu Au; su{ fuzztwk, [hze uhu.
trzwk, qkytqkyt, nqkzet{, {qk uhu.)
[th ytht tu{tk e yth{tk yttk R-W e[u
{tu ntu Au :(1) teu yth nM ntu tu yu eo t Au; su{ funfqBt, fwqn, yze{, ftuXe{ze uhu.
(yt- fqt, qt)
(2) teu yth eo ntu tu yu nM t Au; su{ furnthe, rnthe, rnthwk uhu.
t thku ytt r qo-{tk nM R
ntu Au; su{ fur-yte, r-Wtu e, r-sYhe, r{ett, r-the, r-{tt, r-htsrt,
r-he, r-itrf, r-hfthe, r-tktrf,
r-itrf, r-nrtth uhu.

(11)

t yku ytu yttu ntu tu yue nutktk EQ eo ntu Au; su{ fu[etu, etu, xeftu, nehtu, [ehtu, tetu, uhetu, eu
uhu.
[qtu, [qtu, zq{tu, qtu, qtu, qtu, ykqXtu, {qtu,
yhzqtu uhu.
{tk [u R (-t, wk, -tu) suwk W[th ntu tk
R nM ntu Au :
R rnh, {rnh, rh, srh, tr,
ftur, ttr uhu.
Rt trzt, hrt, yurt, nturth, hw{trt,
ytu r Mx t, ytu M x u r t, rZth, {rth,
[tu r ft, nrhte, rhte, yrth,
w r t, Vrht, Wsrt, trhtth,
ftrXttz uhu.
Rwk rwk, Vrwk, turwk, zturfwk, fturzwk, {trwk,
trwk, hturZwk, f[rhwk, tfrhwk, qrzwk,
tzrhwk, yktrhwk, wArwk, qkxrwk, [turwk,
yXtrzwk, ystrwk, [t{t[erzwk, herzwk
uhu.
Rtu rztu, rXtu, Xrtu, rhtu, rztu, ftrtu,
trtu, urXtu, Yrtu, rntu, ytkrztu,
fhtu r tu , [tk rtu , htrtu , rtu ,
fhk r ztu , thrtu , trtu , {u n w r tu ,
nthrxtu uhu.

(13)

w
.m

ar

ug

1.

uj
ar

at

(12)

33

.in

ttt tih

.in

34

uj
ar

at

(tU - (1) y{wf t{tk t{ sutk fu- rzt, {trt,


rzt, tturzt, rt uhu{tk tt y{wf yxftu sue
fu- qrht, trht, frht, {rzt, rht uhu{tk
tt Rt W[th{tk R nM ntu Au.
(h) { tu{tk R eo Au, thu T
tu{tk R W[th nM Au.)
R yrz, frZ, r{, wr, r
uhu.
Rt- (-e, -wk) turnt, qkrt, h{rt,
frzte, hrZte, yrtw k , ytu r tw k ,
frstwk, {rhtwk uhu.
Rt urt, urt, ytkrt, Wsrt,
frst, [turt, Vhrst, {hrst
uhu.
{tk uztth nutktk R-W nM ntu Au; su{ fuRMte, rftu, rMwk, rse, rVwk, rMt, rtu, rM,
rtu, rnMtu, rt uhu.
wwk, wMtu, [wM, Awwk, swMtu, swtu, wtu, wtu, {wtu,
wtu, wMftu, wwk, w[wk, wtk, zwh, wB{, nwz
uhu.
(tU - ykuS tuu yt r{ tw zu Au; su{ furVz, rz, rz, rz, r uhu.)
{tk t{ yth{tk e ywMth httk R-W nM
ntu Au; su{ fuf{, [t, se, sh, $[ uhu.

h.

ug

3.

ar

4.

w
.m

(14)

(15)

h, h, {h, fwkz, fwks, fwk, wkztu, wk, wkz, wke,


wk, wks, wkh, wks, [wkf, [wk uhu.
{tk t{ yth{tk ftu{ ywMth httk E-Q eo
ntu Au; su{ fu#x, #zwk, xe, xe, Ae, Ae, [rwk, n[ftu
uhu.
[tR, ztE, qkx, qkx, [qkxe, [qkxe, qkAzwk, qkS,
{qk uhu.
tku ytt T tu :
(f)
t yku ytt ytE {tk E eo
ntu Au :
[tE, ztE, e[tE, ktE, ntutE, ztE,
htE, [tE, w [tE, w h tE, [ttE,
tztE, u tE, {tu x tE, ztE, ztE,
hetE, {to E , AtE, [tu f tE, tu tE,
utE, {eXtE, XkztE, ntE, ktE, yehtE,
tE uhu.
()
t yku Ee-wk, -tu yu Efe-fwk-ftu
tu{tk E eo ntu Au yu W (ywMth
ttutu W) nM ntu Au :
Ee- wk- tu :ftuzee-wk-tu, txee-wk-tu, uhee-wk-tu,
tee-wk-tu, uee-wk-tu, tzee-wk-tu,
hee-wk-tu, hkee-wk-tu, thee-wk-tu,
tee-wk-tu, tee-wk-tu, ee-wk-tu,

w
.m

ar

ug

(17)

uj
ar

at

(16)

35

.in

ttt tih

.in

36

at

uj
ar

()

ar

ug

()

([)

{tuSe-wk-tu, ntUee-wk-tu, uSe-wk-tu


uhu.
Efe-fwk-ftu :tuefe-fwk-ftu, tefe-fwk-ftu, {efwk, tk[eftu uhu.
t yku ytt Qtu yu Qftu sut
tu{tk Q eo ntu Au :
zq tu , zq tu , k x q tu , k z q f tu , u Y ftu u h u .
(yt-{unwtu)
tku yttu hwk nM ntu Au :
tuhwk, {tuxuhwk, uhwk, tkuhwk, tuhwk, [uhwk, e[uhwk
uhu.
tku ytt ze, fze, ze sut tzq[f,
wtt[f fu wAfthq[f tu{tk eo E
ntu Au :
htze, tze, uze, ftuze, nuze, thze,
tufhze, [tfhze, tnuze uhu.
tfze, {tuxfze, Yfze, xqfze uhu.
tze, Uze, tze, htze, txze,
tze, {tze, tze, tze, ze
uhu.
tku ytt fe, eh, ehe, tne,
xe, yt{e uhu{tk E eo ntu Au :ttfe, htsfe, fe, ttfe,
tttfe, Mfe, hfe, ttfe, ttfe,
ktfe, kMttfe uhu.

-ze

w
.m

- fze
- ze

(18)

(f)

- fe

37

.in

WXtWeh, WztWeh, sntk eh, yt{eh,


tneh, theh (tuzuth irf), Meh
(ntf) uhu.
- ehe ft{ehe, tehe, WXtWehe, ttehe,
etehe, t{uehe, utehe, {nu{tehe,
{eehe, zehe, ehe, WztWehe,
[tkr[tehe, wkztehe, sntkehe, w{tMtehe,
{weehe uhu.
(tU - {tk rrh ot yto{tk ntu tk
nM R ytu Au; su{ fueerh, rn{rrh, rrh, {rrh)
- tne y{thtne, tufhtne, tuftne, tttne,
httne, tttne, thtne, wkzttne uhu.
- xe ttxe, ntxe, {thtxe, {tttxe uhu.
- yt{e zht{e, Vt{e, u t{e, t{e,
[Zt{e, ht{e uhu.
()
tku ytt qf {tk Q eo ntu Au :
- qf r{qf, oqf uhu.
()
tku ytt fzwk, zwk, fwk, wk,
wk, yt{wk, xwk uhu{tk twMth
nM ntu Au :
-fzwk
tfzwk, {tuxfzwk, fzwk, tfzwk, f[fzwk, {hfzwk,
h{fzwk, Yfzwk, ufzwk uhu.
- zwk
yufzwk, uzwk, tuzwk, [tuzwk, ytzwk, suzwk, uzwk,
tzwk uhu.

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

- eh

ttt tih

.in

38

{thfwk, Zfwk, tufwk, zfwk, hfwk, qfwk


uhu.
- wk uwk, twk, yufwk, nhwk uhu.
- wk {thtwk, thtwk, newk, {tuxtwk, tnewk,
htwk uhu.
- yt{wk zht{wk, t{wk, tut{wk, rnt{wk, hrt{wk
uhu.
- xwk nthxwk, ntxwk, tsxwk, ttxwk, rhxwk
uhu.
rttk f{or yu uhf Y{tk t{ yth{tktk eo
E-Q ntu u nM u Au.
rt
f{or Y
uhf Y
ewk - rtwk - rtzwk
ewk
- rtwk
- rztwk
Qzwk - Wztwk
- Wztzwk
{qfwk - {wftwk
- {wftwk
qwk - wtwk
- wtwk
ytMhtuwk ywtrf W[th ntu ut tu{tk
rr ttk {qtu eo Mh st Au :
[qktwk - [qkttwk
- [qkttwk
qkxwk - qkxtwk
- qkxtwk
{[wk - {[twk
- {[twk
wk - twk
- twk

w
.m

ar

ug

(19)

uj
ar

at

- fwk

at

[qkxwk - [qkxtwk
- [qkxtwk
qkwk - qktwk
- qktwk
qkwk - qktwk
- qktwk
qktwk - qkttwk
- qkttwk
rt hte ktt fu rut u thu ytt ktt hte
rut u thu {q eo E-Q ntu u nM e
Au :
(1)
rt
ktt
ewk
rt{
Qhwk
Wht
qAwk
wAt
ezwk
rzt
ewk
rtE, rt
qfwk
wfe
Qzwk
Wtz
yt- wk
t{
(h)
ktt
rut
q
wtwk
{qA
{wAtwk
qkAze
wkArzwk
q
w
he
rht
es
r

w
.m

ar

ug

uj
ar

(h0)

39

.in

ttt tih

.in

40

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

q
wrwk
e
rtW
yt- qZk
qZk twk
hkw (f) f]kY{tk {q uze [tw hnu Au :
rt
o{t
q
r
f]L
f]L
f]L
Qzwk
- Qzwk
- Qzukw - Qzthwk
{qfwk
- {qfwk
- {qfuwk - {qfth
ewk - ewk
- euwk - eth
ewk
- ewk
- euwk - eth
() yu s heu rut hte ktt u thu {q uze [tw hnu
Au :
rut
ktt
{eXwk
{eXt, {eXtE
ewk
et
newk
ne
Qwk
Q
qhwk
qht
fqwk
fqt, fq
Zewk
Zet
[efwk
[eft
Vefwk
Veft
sqXwk
sqXtwk

41

.in

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

rue tue uze


wshte tttt kztu{tk su{ kMf] yu u{tkte Qhe
ytut tu Au u{ yhe- Vthe yu ykuS tu the yue
kt{tk Au.
(f)
yhe- Vthet tu wshte{tk e u e[ue
ttu t{tk hte :(1)
yhe - Vthe tu{tk ytt f, , , s, V uhu{tk
yth e[u e {wft Au; su{ fu - ytrf,{tqf, feh,
yth, te, tr, yttne, ykts, Vfeh,
V, Vrht uhu. hkw wshte{tk ytt tu e
u tt-e ht- f, , , s, V uhu t
Au; su{ fu- ytrf, {tqf, feh, yth, te,
tr, yttne, ykts, ytV, Vfeh, Vrht uhu.
(h)
su{ kMf] kstL tu wshte{tk yfthtL t Au
(t.. sT rn s) u heu yhe-Vthet
tu yfthtL t Au; su{ fu :yfef, ys, ytrt, R{th, ftq , ftu r ,
fturnqh, w{, [tqf, q, q, the, et,
e, w, kqf, tr uhu.
(3)
{tk [u ytt su o yfthtt ntu u{tk y
W{uheu uze fht{tk ytu Au; su{ fu - yfh (yfTh),
yth, yVtq, yhS, ytfthe, ytY, yt{t,
Rft, fh, fthfw, fwh, wtu, r{, rhe,
[f{f, [he, h, fhth, hfe, eh, hS,
reh, Vthe, ttn, rfw, qhe uhu.

(h)

at

uj
ar

w
.m

(3)

ug

(1)

t{tL heu yhe-Vthe tue uze [r wshte


W[th {tu fht{tk ytu Au; su{ fu - ys{t
(ytT{tr), yufhth, ft, wtu, s{e, se,
swte, ntu{, te{, thes, ttu, {qtu, {nu,
{nuq, {ksqh, rf, rnt uhu.
wshte rr{tk ykuS tue uze W[th h yttrh
Au. yt {txu t{tL {too Yu e[ue ttu t{tk
hte :ykuS tut a, o sut ntut W[th, yth h
e {tttte te tot{tk ytu Au, su{ fu,
ytrzL{tk yt tu W[th ntutu Au. ute u e
{tttte tot. yu s heu, ytrzxh, ftus, fttuohu,
ft, Lf, tzo, hLxe, zt uhu tue uze fhe.
{tk i fu ing ntu yu utu W[th nM R
sutu ttu ntu thu t{tL heu nM R t Au; su{
fu- fr{ (Commision), turx, r, ru{t, xtrVf,
t (Bowling), tRLz, rz uhu.
{tk ea fu ee fu ei ntu yu utu W[th eo
E sutu ttu ntu thu t{tL heu eo E t
Au, su{ fu - ye (Appeal), xe, ex, xe{, e, ef,
e, Ve (Fee), e, Ve, ez, ne, rhe (Receive), rheh, Vtuhe uhu.
t yku e, ee fu y ntu thu su{ wshte
tu{tk t{tL heu yku eo E fht{tk ytu Au u s
heu eo E fhtu; su{ fu yuue (Annexe), yue
(Agree), rze, fr{xe, tutxe (Society), wrxe,
trxe, htxe uhu.

ar

()

ttt tih

.in

42

(4)

uj
ar

(6)

(7)

w
.m

ar

ug

(8)

(9)

{tk u ntu yu utu W[th nM W sutu ttu


ntu thu t{tL heu nM W t Au; su{ fu- wx
(Put), wrx, wrxe, wr, wro, wxturt uhu.
{tk oo ntu yu utu W[th eo Q sutu ttu
ntu thu t{tL heu eo Q t Au; su{ fu - Mfq
(School), q, q{, xqt uhu.
hkw Book{tk nM W- wf t Au.
{tk x ytu thu t rn t Au;
su{ fu :- tu, (Box), xu, xue, xuu, Vu,
RLzu, uhtu, ytuhttuztu, xufMxtR, r{h uhu.
ykuSt t tu{tk st ntu tk Mx W[th ttu
ntu Au; su{ fu- ytMx (August), tuMx, hrsMxh,
r{rMxh, tMxh uhu. ytt tu{tk Mx u u
te q te ut {u Au.
nw[ htt ykuS tu wshte{tk e u
nw[q[f s - ttu te.
t.. : [th heB ft rn
[th he{ ft.
su ykuS tut W[th wshte{tk tE t ntu
yut tue uze wshte W[th {tu e ft ;
su{ funuz{tMh, tuMx{tMh, tfex, xtkfe, txe uhu.
ktk ykuS tu yttk htust nth{tk YZ tE
t Au; su{ fu ftu-ytrzxh, ythhe, ythu, ytzoh,
fuhtue, fuxh, fuuLzh, fu, ftfo, oh, u, [uf,

at

()

43

.in

(10)

ttt tih

.in

44

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

xMx, xuz{tfo, xu, ztRh, ze, tto{uLx, uxtu, uL,


Vtuxtu, , {uush, {tuxh, hurztu, tRL, tRf,
Mfqxh, thkx, tzo, ntux, ntMx uhu.
wshte ttttu i
yt uE t u {tu, kMf] Whtk ue yL ttt
u{s rue tttt t tuyu wshte{tk Mtt {uwk Au yu
wshte tttwk kztu yu heu {] Lwk Au.
ttt yu rfe rt Au. ute sYrhttu, tututu,
t{trsf-yttf-htsfe rhMtr u{s uru ttut kfou
rht{u t tu W{uhtt Au. fuxtf tu to Yu tut
Ae [e e st ntu Au. Wtnh hefu y{thtne, tufhtne, tuftne, ut, tBt,
t{tt, ytk{utu, stu, ftwk twk, ftth uhu.
yt{, wshte tttyu yL tttt kMfth eeu, sYh zu
u{tk wtwY VuhVth fhe tutt i{tk yr] fhe Au.
h[t
tttwk kztu yL tttt tu yttte u Au,
yu s heu yuf hte t tu h[ttu rht{u ttte
{] u Au. kMf] ttt{tk tw yu kttu Wo tt
tztte t t tu u Au. wshte{tk rt,
ktt, rut uhuu tu tztte t tu h[t Au. yttu
huf {q fhtk ttuztu y yto tou Au. ttuztk Wtnh
uEyu :(1) yxftwk (rt) hte - yxft, yxfte uhu.
(h) Qzwk (rt) hte
- Qz, Qz-txe, Qz{tAe, Qzth, WztW uhu.

45

fnuwk (rt) hte


twk (rt) hte

()

[Zwk (rt) hte

(6)

s{wk (rt) hte

(7)

hwk (rt) hte

(8)
(9)
(10)
(11)

wk (rt) hte
zVz (ktt) hte
t{q{ (ktt) hte
tf (ktt) hte

- fnu, fnutwk, fnuth uhu.


- e, w k , h,
rw k , e, u h
uhu.
- [Ze, [rZtw k , [Zth,
[ZtE, [ZtW, [Zt,
[Zt{e, [Zte uhu.
- s{, s{th, s{th
uhu.
- h, hw k , ht{,
ht{e uhu.
- tx, twk uhu.
- zVzwk, zVztx uhu.
- t{qr{wk, t{q{e uhu.
- tfexe, tftk e, tfw k ,
tfuth uhu.
- txeth, txeth,
txettu uhu.
- {qrXwk, {qXe, {qXtu uhu.
- h{sf, h{twk,
h{th{e uhu.
- tkfwk, tkfrwk, tkfe,
tkfwk uhu.
- nttfze, nttt, ntttx,
ntue, nttuxe, nttuze uhu.

ar

ug

uj
ar

at

(3)
(4)

w
.m

(12) txe (ktt) hte

(13) {qX (ktt) hte


(14) h{ (ktt) hte

(15) tkf (ktt) hte


(16) ntt (ktt) hte

.in

ttt tih

.in

46

(17) h (rut) hte

- ht,
hrhetf,
hutr uhu.
- ftuh, {th,h,
{h uhu.

uj
ar

at

h (y) hte

yu tu z Au.
**

w
.m

ar

ug

tute ttu yte qr{ft, kMf]r,


thtu, kMfthtu, U[e tu yuxu y{wf
At tze fu, y{wf tth Qwk fhe
fu, y{wf fttuo fhte fu.
- Vth tu

.in

at

fh - 3
tw-fuxtf t{tL r{tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

w u {txu ythw (t[t {htuztt yth) yu w


(t[e uzett tu) Whtk tw-w t yrto Au.
fto, f{o, rt, uhu tue Wr[ tuXete w t h[t
Au. kMf]{tk fto, rt uhuwk r Mtt te, thu
wshte{tk t{ fto ytu, Ae f{o yu Auu rt ytu Au.
ykuS fhtk wshte{tk yt yu Vuh Au. ykuS{tk rtwk
Mtt Auf Auu ntuwk te.
t{tL heu wshtette u t e u t{tk
tu Wr[ {{tk tuXt{tk q te te, hkw y{wf tutu
Wtu fhe u fuxtf r{tu t nth st hnu thu q
tt k hnu Au.
(1) t{tk yttu thof - s ytt fu tAt
{tk y tu.
t.. 1.
yt Vtuxtu tk s {qfttu Au.
h.
yt s yu {u t[wk {too ytwk.
3.
u s rtteoyu n{ teu wkzttu t{tu
ftuo ntu.
tU : (1) yn t k. h{tk yte ttu s eyu
tu yts = ytstu r yutu yto tt. yue s heu
t k. 3{tk u yu s utk eyu tu us = ft
yto tt.
47

ttt tih

.in

48

(h)

w
.m

()
(6)

ug

(4)

ar

(3)

uj
ar

at

(h)

{tt u { s yu tu s {tk s u tu
t Au.
t{tk yttu tu yto q[tu tt yrt
totu - ytt e ttu s utu t Au.
t.. (1) u t rft{tk te tu Vttu
ke Au.
(h) yu ut fuxt tuftu W{xt.
u ttu rtu te y t tztu,
hkw utu tu.
t.. (1) o{tk fuxt rtteoytu Au ?
(h) f{o[theytue hsqyt tktu.
Ytt tu ut t.
t.. tttutt, thkth, fuxfuxwk, ttt, su{u{
uhu.
tu yu ufu- yt heu ut t.
-qof, -{tt, T, -tT yu -rtf su
Ae ytu u e ttu t.
t.. rufqof, S{tt, rrT, rnT, kutT,
fthtT, tttrtf uhu.
fu Aqxtu tu.
t.. fth fu, ftwk fu, su{ fu uhu.
t{tue ytu Aqxt t.
t.. {tht tfe, et thw, u {txu, ftsu, hMt
Wh, xu e[u, he ykh, f[uhe t{u, te{tkte nth,
{the yt, ue tA uhu.

(7)

(8)

(10)

w
.m

ar

(12)

ug

uj
ar

(11)

ntfthf rttu Aqxtk tk.


t.. u Au, ewk nu, {qwk nwk uhu.
kw rt{tk huf rt Aqxwk wk.
t.. e twk, hnut tu, tk[tu httu uhu.
{t{tk uzeu tk.
t.. {tt, httf], tkwkxqkfwk, nthS, Sttt,
k[thf, ut, ruttt, rr, wrht{
uhu.
w ythttk ntu tu ytoe w{t {txu [u whut
tuheu swtk e ft.
t.. uth-s, ]ttk-ruf uhu.
th yut yto {tu utu fu y t Au.
(1) {tut yto{tk u utu t Au.
t.. rtth, rth, rstth uhu.
(h) t yto{tk u y t Au.
t.. yuf th, e th, tk[ th uhu.
hkw thkth{tk yu t tY ntutte utu
t Au.
thuf tu {ttteo ntu Au u{e ytoAtt swe swe
ntu Au. ytte ko {tu yutu Wr[ Wtu ttu uEyu.
t.. {wtVhtwk, {ott, yrrt]n, rt{]n,
ett, ytht{]n, rtft{.
yn fuxhtu {wft{ {wtVhtt{tk ntu yu{
fnut. yn fuxhtu {wft{ yrrt]n{tk ntu yu{
yrrt]n thtu s Wr[ t.

at

(9)

49

.in

tw-fuxtf t{tL r{tu

(13)

ttt tih

.in

50

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(14) u, yu tt, u{, ytt, fu, yh, t,


sut ktusftut Wtu{tk eth q tt Au.
(f) u fu w Mwytu, tttuo fu r[thtu tot t {qn
u, yu, tt, u{s sut ktusftute uzt thu
uwk rt nw[{tk ytu yu rtwk -Mw,
tto fu r[thtut {tu t Au.
t.. 1.
yhMtuu wft yu s{ee Vte
{e hnu u {txut r{tu yu uxt-r{tu
ith fhtt Au. (w)
h.
yt nu tk e {t{ teytu u { s
tktyhSytu h fhe Au. (Mte)
3.
tukzt ftx{tk k[, xu tt ft {qtk
Au. (yn wkf , Mte yu wkyu{ tu Au. ute rt wkf
{tk ytu.)
(tU :- yte rut {sqe fh-4{tk yte
Au.)
() thu u fu w tu ytt, fu, yh, fu tte
uzt thu tt rttk yu [ ytt,
fu, yh fu t Ae ytt tk yu [
{tu ytu Au.
t.. 1.
{U yt t fu Xht tktu te.
h.
{U yu nuht{wk ytt te tk[e te.
3.
{U yu Xhttu yh teytu tk[e te.
4.
{u yu tX t ft tkwk twk te.

51

.in

tw-fuxtf t{tL r{tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(15) huf, uf, nhuf fu yufuyuf , sut rut


hefu yttu ntu u (ru) yuf[{tk ytu.
t.. 1.
huf trhfu tuttk nf yu Vhs u
t hnuwk uEyu.
h.
yt t{e uf uhe{tk tet Au.
3.
nhuf uzq thtke [tEtu t E
fu.
4.
ttt yufuyuf rtteoyu Wse{tk t
etu.
tU :- yt ttu { tk nw [o f trhftu y u ,
uheytu{tk, uzqtu, rtteoytuyu- ytu.
e, u fto hefu ntu tu uwk rt
yuf[{tk ytu.
.
huf rtteo ntsh httu ntu.
6.
uf utze Wtnte h{tu ntu.
tU :- Whtk ku ttu (k. yu 6){tk ftot
[ {tu rt yuf[{tk s hnuwk Au. yn
nw[wk Y ytu.
(16) rt ftot ywth ntuwk uEyu, f{ot {tu
rn.
1.
heL ht{t txf{tk et e. (yw)
heL ht{t txf{tk et Ltu. (yw)
h.
ye nrhk tht{e{tk nrhk Ltu. (yw)
ye nrhk tht{e{tk nrhk e. (w)

ttt tih

.in

52

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(17) {t yto htt y y tu yuf ttu tht


rn; su{ fuyw
w
tt {tu
tt; {tu
nfwxwk ttu
nfwxwk
s {t
s
nMrr yth
nMtth
wMt
Mt
yurrs w
yurrs, yur w
r n/ttu
r
tth ttu/n
tth
th n
th
{fte w
{ft ytt {w
yt{htk
yt{h
(18) tutu ytu Wtu
ytu tu Wtu fhtte yut yto eftu
te yu nuw r ttu te. ute yt yku tu ftS ue
uEyu.
yw
w
1. ftoyu twk Aux ytwk Au. 1. ftoyu ttotu yk
yttu Au.
h. yn [th hMtwk r{ tt Au. h. yn [th hMt {u Au.
3. u tethtuyu tn fhe.
3. u tethtuyu wun
fhe.

53

.in

tw-fuxtf t{tL r{tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(19) tue ytu tuXe


t{tk tu tu {{tk {wftt ntu tu utte
yut yto efu rn yu ute u tu styu {wft
ue ftS hte uEyu.
1.
f{o[theytu yuf kz{tk rntwk ft{ fht yufXt
tt. (yw)
rntwk ft{ fht f{o[theytu yuf kz{tk yufXt
tt. (w)
h.
yuf fw{th t{u Atufhtu ntu. (yw)
fw{th t{u yuf Atufhtu ntu. (w)
3.
tw h{e yu Xkzete kftu[t Au yu Vqu Au.
(yw)
tw h{ete Vqu Au yu Xkzete kftu[t Au. (w)
(h0) yuf s t u rt fheu t{tk ytu, tu rtrs
tut tute ttu yto tE Au.
t.. 1.
{t e Mefthtu tu ytth.
{te Mefthtu tu ytth.
h.
u {u yttu.
u{u yttu.
3.
yt uu {t yttu.
ytuu {t yttu.
(21) u. ..... tu, thu ..... thu, tk.... tk,
su{.... u{, su{ su{......u{ u{, yu thu.....
u{ yu thu sut uzftY tu{tk ytt tu

ttt tih

.in

54

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

theyu tu yto{tk Vuh ztu te. ykuS{tk if Ae


then, when Ae then, wherever Ae therever {wfttk
te. ytt {tk tAt tu yto yte Au.
yu s heu wshte ttte tr {tu tAt {tk
ytt tu yto yte Au. ute utu Wtu
sYhe tu tk fhtu yu r-sYhe tu tk xttu.
t.. 1.
{u nut yttu tu nut sE ftu.
h.
{u yt ue htE fhtu thu s {u
eS ue {u.
3.
rh{ Au tk r Au.
4.
su{ hnUx Wh e[u Vto fhu Au u{ Se
x{t Vto fhu Au.
.
{ksqhe {u u{ u{ tth utu y{
tt Au.
6.
stytu te zu u{ yu thu Ze
yte.
(hh) rht{r[tutu ytu Wtu
(1) rht{r[nTtu tu styu {wft u q s sYhe
Au, rn tu, utte tuxwk ytox tt k Au.
t.. yn kfe fhe, rn fhth u rtt tu. (yw)
yn kfe fhe rn, fhthu rtt tu. (w)
(h) fuxef th t{tk q[f tu- ft, fut,
fuxtf uhu htt ntu ttu yto q[f
ntu thu ttor[nTtutu Wtu fht{tk t[ue
hte.

55

.in

tw yu ywMth

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

t.. tutt Wutu ft Au ? yu rhqo fht ftu {to


Mefthtu uEyu ? yut rftu fut ntuE fu ?
uhu ttue [[to tE. (yw)
tutt Wutu ft Au, yu rhqo fht ftu {to
Mefthtu uEyu, yut rftu fut ntuE fu uhu
ttue [[to tE. (w)
(23) ruttu Wtu
(1) rut nk{utk rue nutk {wft.
t.. 1.
yn Mue rtEt tuht {u Au. (yw)
yn rtE {txut Mue tuht {u Au. (w)
h.
hfthe {rntytu {txut Atttwk tkft{
[tw Au. (yw)
{rntytu {txut hfthe Atttwk tkft{
[tw Au. (w)
(h) rfthe rut rut {tu t Au.
t.. 1.
{u wk tn yttu Atu ? (yw)
{u e tn yttu Atu ? (w)
h.
yt tusttu y{ fhtte wk t tu ?
(yw)
yt tusttu y{ fhtte tu t tu ?
(w)
(3) rfthe rut ttk fu uxt-t ttu kk htwk ntu
tu u wkf {tk ytu. ytt twk rt
wkf {tk ytu.

ttt tih

.in

56

ut hte e rttu t[tu t


ftZtu nutu te. (yw)
ut hte e rttu t[tu t
ftZtwk nuwk te. (w)
h.
ytu tut tht tt te. (yw)
ytu tut yu thwk twk te. (w)
(24) rtrut ytu Wtu
t{tL heu rtrut y rte nutk-rte
Sf {wft Au.
t.. 1.
fue heu {u ytxwk h hft{ fwO ? (yw)
{u ytxwk h hft{ fue heu fwO ? (w)
h.
fu{ ft{ fhtu u Vht ytu Atu ? (yw)
ft{ fhtu u Vht fu{ ytu Atu ? (w)
3.
uu stwk se Au. (yw)
uu se stwk Au. (w)
(25) yuf ttu u swe swe rtytutu Wu
(1) t{tk u swe swe rtytu yuf ttu toe ntu
thu yuf s rtwk Y {wft. y y
rt {txu y y rttk Y {wft.
t.. ytwk fti yu W{ fhtu, tu ft{ ee QXu.
(yw)
ytwk fti etu yu W{ fhtu, tu ft{ ee
QXu. (w)

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

t.. 1.

57

.in

tw-fuxtf t{tL r{tu

u rt tot {txu u rt {qtk ntu thu


huf rt {txu ftowk y Y {wft Au.
t.. htxr rtkr rht{tk t yu tk {e
[ fwO. (yw)
htxr rtkr rht{tk t yu tk u{u
{e [ fwO. (w)
(26) fuxtf {t stt tu Au sut Wtu{tk q te
ut {u Au. ytt tu e[u {tu Au :(1) ntuE-ntu :yt u tu tuxe heu yuf eu u thte q te
ntu Au.
yt ku tu ntuwktk rL rL Y Au. ntuR yu
tE [qfue rt tou Au yu utu yto ute, ytte, yt{
ntutte uhu tt Au. ntu yu ntuwkwk rte Y Au
yu u{tk ft uhu {tu VuhVth ttu hnu Au (su{ fu- nwk,
nu uhu). utu yto ntuwk u tt Au. yt{tk W[thtBu
eu q tt Au.
t.. 1.
yt yku nwf{tu tE [qt ntuE fttu VtR
fht.
h.
yAe rhMtr ntuE htnft{tu tftrf
Y fhttk uEyu.
tU :- yt ku ttu (k. 1 yu h){tk ntu t.
3.
tuZwk h{ ntu thu uu h xewk uEyu.
4.
rtt{tk Xkze ze ntu Au.

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(h)

ttt tih

.in

58

yt ku ttu (k. 3 yu 4){tk ntuE


t. yt s heu htE-ht, htEht, tE-t uhu{tk q tt
ue ftS hte.
(h) fuo-fhu :yt ku tu fhwktk rL rL Ytu Au. fuo yuxu
fhtwk [tw htwk. fhu yuxu fhwk u; yt fhwkwk
rte Y Au. u{tk ft uhu {tu VuhVth tt Au (su{ fufwO, fhu uhu). yt{tk W[thtBu eu q tt Au.
t.. 1.
e h ytth htt rt f{o fuo swk
uEyu. (yn fhu t)
h.
su ft{ fhu ue q tt. (yn fuo
t)
(3) stu-stu-stu :stu stwk rtwk Y Auu. utu yto- {tq{
zwk, te- tt Au, thu stu yu stu tu
stwk rttk rL rL Y Au. stu yuxu
fhe u. yt stwkwk rte Y Au. u{tk ft uhu
{tu VuhVth tt Au (su{ fu, stwk, stu uhu). stu
yuxu steu. t{tL heu u h ttu ht Au yu
ftht{f yto{tk ht Au; su{ fu- h stu yttoT
fto rt. yt{tk W[thtBu eu q tt Au.
t.. 1.
sYh stute wMf {ktt{tk ytu.
(yn stute yuxu st- tt
thu)

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

tU :-

59

.in

tw-fuxtf t{tL r{tu

yu yue sYrht stu tu ykts ftZe


ft. (yn stu yuxu fhu)
3.
sYrht stute wMftu {tufe ytt{tk
ytu. (yn stute yuxu fhu
thu)
4.
h stu f[uhe{tk uhntsh hnuwk uEyu
rn. (yn stu t)
(4) tu-tu :tu yuxu R tt, ytzt. u twk rtwk
Y Au, thu tu yuxu { tu.
t.. 1.
h{tk h{tk ft[ ztu u{u tu.
h.
ktt tksu A tu k tt Au.
() uEyu Au - uEyu Aeyu :thu ftuE Mwe sYrht ntu thu uEyu Au yutu
tu tt Au yu ute [tw rt {txu t{ whwt nw[{tk
uEyu Aeyu tu tt Au.
t.. 1.
{thu yuf thwk {ft uEyu Au.
h.
y{u ytft{tk tht uEyu Aeyu.
(6) y{u - ytu :yt ku tu ot{ nwktk nw[tk Y Au. y{u
{tk suu ktueu t te ntu yutu {tu ttu te. hkw
ytu {tk fnuth/ th yu tkth/ tk[th kutu
{tu tt Au. ytu wshte ttte t rrt Au.
ywt fhe u ko {tu tu Wtu fhte ftS
ue uEyu.

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

h.

ttt tih

.in

60

yuu ftwk, y{u q{kzet tu Aeyu.


{wu tu ktutk ftwk fu kMttt rft
{txu ytu whwttto fhtu uEyu.
(7)
uu - uu yu u{u- u{u :u ot{u eS rtu ttk yuf[{tk
uu yu nw[{tk u{u Y u Au, thu teS rtu
ttk yuf[{tk uu yu nw[{tk u{u Y u Au.
t.. 1.
{U u u w M f ytw k . (eS ryuf[wk Y)
h.
uu {u wMf ytwk. (teS ryuf[wk Y)
3.
{U u{u w M f ytw k . (eS rnw[wk Y)
4.
u{u {u wMf ytwk. (teS rnw[wk Y)
(8) tk - tk :yt ku tue uze{tk yu W[th{tk tB ut Au,
hkw tkk uztth Au. u{tk f t ttu uztutu Au. yt
Mt tou Au. u y Au, thu tk - wkwk nw[wk Y
Au. u rut hefu ht Au. ku tu t[f yto tou Au.
t.. 1.
{u tk t nt ? (tk = fE styu)
h.
{u ftk w M ftu het ? (ftk
wMftu=wMftutk t{, fth uhu yku )
(9) kkr-kke :yt ku tu kk hte ut Au. kkr
rut Au yu utu yto - kk htwk, -e ttu kftuwk-

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

t.. 1.
h.

61

.in

tw-fuxtf t{tL r{tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

tt Au. kke rut yu y ku Au. rut hefu utu


yto - kktwk yu twk, wk- tt Au. hkw y
hefu utu yto -u ru, -e t{tk, t kk{tk tt Au.
t.. 1.
te{ tu o ytt{e {rnte k h{e
thete Y tu. kkr f{o[theytuyu u
{txu qo-ithe fhe.
(kkr- f{o[theytuwk rut Au yu utu ytote{ tu o e ft{ehe ttu k k htt
f{o[theytu-yutu tt Au.)
h.
yt f{{tk r{ft tu xt k k e
utEytu Au.
(k k e y Au yu u tu yto - tu xte
t{tk, tuxtrtf-tt Au.)
-u ru, -u {txu, -u yku, -e t{tk sut yto{tk
twk ntu thu kke t. hkw yt heu yt yto{tk
kkr twk ntute q eth ut {u Au, Wtnh hefurtteoytuyu Wtue wMftu kkr fthe hte uEyu- yuwk
t, yn wMftu kke fthe- yu{ t.
(10) nutk - nut :nutk y Au. utu yto- ytW, quo tt Au. u
{ tou Au. thu nut rut Au. u nuwk - wk Y Au
yu u {, hu tou Au.
t.. 1.
{u {tht fhtk nutk yte t.
h.
nutk yn {nu ntu, nu kzuh Au.
3.
fihe nut khu t tE.

ttt tih

.in

62

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

yn t{ u ttu{tk {tu ruo Au. tk nutk s


ytu, nut ytu. te t{tk {tu ruo Au. tk t{
khtu yto ntutte nutk ytu.
(11) thwk - thw :thwk rutwk wkf wk Y Au. utu yto- wkh,
h, the wtt htwk tt Au, thu thw t{tue
y Au yu ute yrfthe Y Au. utu yto- -u {txu, -u
ftsu, -u tMu - tt Au.
t.. 1.
uwk ft{ huh thwk Au.
h.
e{twk tuf q thwk Au.
3.
{u {tht thw wk tt ?
4.
{U et thw q whwttto ftuo.
(12) xtW-xt :yt ku tu xtwk hte ut Au. xtW rut Au
yu utu yto- xtt tu, xte ft uwk- tt Au, thu
xt ktt Au yu utu yto- h, ft - tt Au.
t.. 1.
r{u xtW tuLz tztk Au.
h.
rut [uf h Lftu xt ftu Au.
(13) rxkt - rzkt :rxkt yuxu {w~fue, w:, thu rzkt yuxu
Wnt, {~fhe.
t.. 1.
fuxfuxe rxkt tut Ae nu yuu tkr
{e.
h.
rMttrtu {txu tu yt yuf rre rzktY
t e.

63

.in

tw-fuxtf t{tL r{tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

fuxef th yt t tu{tk yte te ut {u


Au, tu fuxef th rxkt{tk te styu t (rxkt)
yu rzkt{tk te styu t (rzkt) sue q ut
{u Au. u fu rzkttu yto rxkt tt Au. ute rxktu
Mttu rzkt t, tu tktu ytu.
(14) y{t- yt{ :t{tL heu, y{t tt, t[t {txu tUue
Mwt yto{tk ht Au; thu yt{ tu yuf yto tt
tt Au yu eu yto ftuE t {txue y r Mtt
(Reservation) tt Au. ute yt{u u y{t
ht rn.
t.. 1.
nwk yuu {the y{te su{ t[e.
h.
k[ttu{tk 33 xft uXftu Mteytu {txu yt{
htte Au. (yn y{t t)
(15) - t :t{tL heu yu tkf tu ut yto{tk
ht Au, thu t tt yto{tk ht Au.
t.. 1.
yukw tutt tut{tk rt twk Au.
h.
yt nfef hu nwk ytwk t tuhwk Awk.
u fu, ftutu{tk yt ku tut rr yttuo ytt Au.
yue tttutt {t yto hefu t yu u ku Au. Atk,
t{tL heu, yt ku tu yufeu u htt te.
(16) yktS-yktrs:yktS, yu ykts hte uwk rut Au. utu yto
ykts hte e fhuwk, ykts towk tt Au.

ttt tih

.in

64

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

yktrs sutu ftuE s te. hkw t{tL heu


kMf] { tuu R tzeu rut ttwk ntu
Au. ute yut s {{tk hneu yt Vthe u R
tzt{tk ytu Au.
t.. yt tustt yktS [oe rtu sttu.
(yn yktrs [o t.)
(17) k]ne - krn :k]ne }+x hte uwk rut Au. utu ytokn fhuwk- tt Au. yt kMf] Au yu t{tL heu wshte{tk
yutu Wtu ttu te.
krn sutu ftuE s te. hkw kn u R
tzeu kn fhuwkt yto{tk krn tuxe heu
tht{tk ytu Au.
t.. krn yts{tk St ze- yt heu t
hkw kn fhut yts{tk St ze. - yu{
t.
(18) t - ]t :t yuxu h[th, ] h[th-Eh. ]t sutu
ftuE s te. hkw ] soth ]t sutu tuxe heu
tht{tk ytu Au. ftk tu t t ytt ]fto t.
(19) uth - nuth :uth yuxu {h, tu u. nuth sutu
ftuE s te. hkw nut hte nuth teu tuxe
heu tht{tk ytu Au.

65

.in

tw-fuxtf t{tL r{tu

uth ytu.
ytt
h.
ut ytu.
yt ku ttu{tk rtorh {tu yto Au.
3.
nut ytu.
yn rtorh { fhtk nutktu yto Au. yt{, u{tkte
su yto yru ntu u {tu fnut. hkw nuth ytu yuwk
fnut rn.
(20) h[qf - h[qf :h[qf yuxu t nth swk, qe swk. h=t
yu [qf=q hte yt Ltu Au. hkw yuu u tuxe heu
h[qf tht{tk ytu Au. h yuxu tue, fhth.
ht{wk, hke-hke, hk sut tu Au, h[qf
sutu ftuE s te.
t.. {the h[qfte {u yt{kt yttwk hne wk.
(yn h[qf t)
(21) - w :yt Lu tu ife w thu [r Au yu
tusttu ntu tk w httu ntutwk
t h ytu Au. yuxu {ft yu w yuxu
s, tuf. Wtu, f]rt, sutk {fttutk t{{tk
nk{utk ytu, w ytu. rtw (t tuf),
wuh (st Eh), wuhe (se Ehe) sut {tk
w ytu. t{f ttu yu Wutu{tk yt ut {u Au.

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

t.. 1.

ttt tih

.in

66

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(hh) ru - ruo yu ruf - ruof :yt tu ife, ruo yu ruof tu thu [r


Au, thu ru yu ruf tu hfthe - nexe t{tk
ut {t tu Au.
ru yuxu ytu, r{, thu ruo yuxu
Wu. utu eu yto yttt tt Au. hkw {tuxu tu
Wu fhtu, towk sut yto{tk ruo ht Au.
ykwrruo yt s yto{tk Au.
yktst{tk ru yu nex suwk etof ytu Au, tk
qte ruo yu nex twk ut {u Au. yn ruo
t, fu{ fu r{tu yto q[wk etof Au.
yu s heu ruf r{ fhth- tu yto q[u
Au, thu ruof yuxu ruo fhth, kfu ytth,
{too ytth. ne{tk Director - rt{f {txu ruf
yu Director General- {ntrt{f {txu {ntruf Au.
ute wshte{tk y{wf ntuttu Wu yt tu tht tt Au.
hkw ytt tu nw [r rn ntutte qte ruof yu
{ntru o f tw k ntu tw k u t {u Au ; su { fu - tu e
{ntruof. yt tuxtu Au. tue {ntruf t.
ruof Director t yto{tk s tu Au.
u {too ytthtu t q[u Au. rV{ uuhu{tk r{totruoftu su Wu ytu Au u yt yto{tk ntu Au.
(23) thkf - thkrf :thkf yuxu thk fhth yu thkrf yuxu
thk t- Yytt tw k . thk f k tt Au , thu

67

.in

tw-fuxtf t{tL r{tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

thkrf rut Au. ftuE tkt ttt yttuse Yyt


Yu su tust ntu uu thkf tust-rhtust (Pilot Project)
fnut Au. yte tust {txu qte thkrf tust twk
ntutwk ut {u Au, thkrf rt, yMtt, tu
uhut rut Yu ytu Au.
(h4) S - rs :W[thtB htt yt ku tu{tk uze ttk yto
t Au. S yuxu rs. S, nthS sut tu{tk eo
S t Au. S ktt Au, thu rs rut Au. utu yto
rstuwk, Sthwk yutu tt Au. yu{tk nk{utk nM rs ytu
Au yu u e e yt yu tA yu{ ku styu uzt
Au; su{ fu- rst{t, rsuL, yrs, yhtrs, htrs uhu.
e, yrrs, RLrs, srs, hrs, rs, rrs
sutk rut t{tu{tk t{trf Yu u ht Au.
yt Whtk, ytturs, wturs, rhtrs, ws,
turs, hkrs, s sutk ruttu{tk t yku rs
ytu Au yu tk nk{utk nM rs t Au. u fu, yttk ruttu{tk
rstu yto Wh {tu ttu te; fu{fu yt tu, R
teu ut Au : yttus hte ytturs, wtus hte
wturs uhu.
(h) r - e :W[thtB htt yt tu{tk r t{tL heu t{trf
{tk qo hefu ytu Au yu yutu yto rt, h tt
Au; su{ fu- r- ywe yuxu yw he . rsYhe, r-rte, r-he, r-hfthe uhu sut tu{tk
u tu Au. thu e yuf twk t{ Au. wk fheu et
{txu u ht Au.

ttt tih

.in

68

uj
ar

at

(h6) hr - he :W[thtB htt yt tu{tk hr yuxu qo. yt


kMf] ttttu Au. thu he yhe he hte
yttu Au yu utu yto kw tt Au. ute [tu{tw tf yu
Wtw tf ru thu heV tf yu hetf hefu Wu fhttu
ntu thu hrtf - u u hetf wk uEyu. hkw thwk
t{ twk ntu tu hrth wk uEyu. heth t.

w
.m

ar

ug

.in
at

fh - 4
tw yu ywMth

w
.m

ar

ug

uj
ar

w th[t{tk ywMth tutwk ytwk Mtt htu Au.


ytu yt uE t u {tu ywMth, yu Mhu ywhwk
ywtrf W[th Au. ks quowk ywtrf W[th ywMth
Yu tot Au. wsht{tk swt swt ttu{tk ywMtht W[th{tk
u ut {u Au, hkw t{tk ywMth {qft {txut r{tu Au.
yu {st sYhe Au.
ftuE t{tk yuf ytt yufte w [teY ntu
Au. yu [teY fu tue yt yttk rfthe rut, ot{
fu kk rtk t{ yu yue tA yttk rt Wh e[ut
kutu{tk ywMth ytu ytt ytu.
(1) [teY wk ntu tu ywMth ytu; su{ fu yuf[
[teY nw[
[teY
1. rftuh tu.
(rftuh)
rftuhtE t. (rftuhtE)
({tttuo nw[)
h. utu {t tu. ({t)
ut {ttu t. ({ttu)
(yufttuo nw[)
3. ntutu hMtu
(hMtu)
ntut hMt
(hMt)
ttu Au. tt Au.
(yufttuo nw[)
69

ttt tih

.in

70

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(h) [teY Mte ntu, tu (1) yuf[{tk thu ywMth


yttu te. (h) hkw {tttuo nw[{tk y[qfu ywMth ytu
Au. (3) {f{tk fu kttuo nw[{tk ntu tu ywMth ytu
Au. (4) yufttuo nw[{tk ywMthe ntshe yu uhntshe ku
Au, u ytu ytt ytu; su{ fu :yuf[
[teY nw[
[teY
1. rhte yte. (rhte) rhtenu yttk.(rhtenu)
({tttuo nw[)
h. yt {the {tuxe (nu)
yt {thtk {tuxtk
({tuxtk nu)
nu Au.
nu Au.
({tttuo nw[)
3. yt yte y{the(te)
yt yttk y{thtk (tet)
ztne te. ztttk tet.
(kttuo nw[)
4. Atufhe yte. (Atufhe)
Atufheytu yte. (Atufheytu)
(yufttuo nw[)
. VtR sze
(VtR)
VtRtu sze.
(VtRtu)
(yufttuo nw[)
6. et E.
(et)
et, hut yu (et, hut
y{e tk.
yu y{e)
(yufttuo nw[)
yt Wtnhtu hte { Au fu Mtet tue t{tk
{tttuo nw[{tk nk{utk ywMth ytu Au. yufttuo nw[{tk
{tt Aut Wtnh{tk s ywMth Au.

71

.in

tw yu ywMth

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

w Mt {txu e[utk ttu uEyu :


1. e htS tke
1. e{e RLht tke
ztt ntk.
ztt nt.
h. q. tkeS tuftzet h. e{e rttihe efkX
wshttk ut nt.
wshttk t{ MteMtf ntk.
(3) [teY wkf ntu, tu (1) yuf[ yu (h)
nw[, ku{tk nk{utk ywMth ytu Au, hkw wkft
{t{ tu ywMthtt s ntu yuwk te.
(1) yku y fu E yttu ntu yut y fthtL / E fthtL
tu{tk ywMth ntutu te; su{ fu, Vq, h, xu, {e,
Wtnh, te, ke uhu. hkw t{tk u{t {txu Whtu r{
tw zu Au. t..
yuf[
[teY nw[
[teY
1. yt {thwk h Au. (h)
yt u {thtk h Au.
(h)
h. f[uhewk wk {e
f[uhetk t tk
ze wk.
({e)
{e ze tk.
({e)
3. ]t h uXuwk
]t h uXutk
te Qzwk.
(te)
teytu Qztk.
(teytu)
(h) yku W yttu ntu ut (W fthtL) tu{tk fuxef th
ywMth ntu Au (su{ fu, fqhwk, [fwk, wk, twk, qkzwk, xfwk,
trxwk, tuwk Ywk, uhu), tu fuxef th ywMth ntutu te (t..
w, skw, w uhu); hkw t{tk u{u {txu Whtu r{ tw
zu Au. Wtnh Yu-

ttt tih

.in

72

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

yuf[
[teY nw[
[teY
1. uwk wk tuzwk. (wk) utk tk tuztk. (tk)
h. sqwk qkzwk ze wk. (qkzwk)
sqtk qkztk ze tk. (qkztk)
3. {U twk w fwO. (w)
{U ttk rw fto. (w)
4. yu skw ftwk nwk. (skw)
yu skw fttk ntk. (skw)
Whtk Wtnhtu{tk nw[tk ttu{tk ttuztu VuhVth stu.
wk nw[{tk tk tE tu. yu s heu qkzwkwk
qkztk twk. rut{tk VuhVth ttu. uwkwk utk,sqwkwk
sqtk, twkwk ttk yu ftwkwk fttk Y tE wk. rt{tk
tuzwkwk tuztk, wkwk tk, fwO wk ftO yu nwkwk
ntk twk.
yt{, t{ u ttu{tk ftot nw[ (..)wk Y
twk Au, thu Aut u ttu{tk u twk te.
t{ u ttu{tk fto hefu W fthtL tu Au. ute yuu
thu nw[wk Y tw zu Au thu ukw {q Y t Au. wk wk
tk, qkzwkwk qkztk, uhu tt Au. yu s heu ytt tuu
thu yuf[{tk rwk Y tu thu VuhVth tt Au.
wk+wk= twk tt, wkwk te twk. yn tkwk yuwk
tt. tk ..wk Y Au.
Autk u ttu{tk wkf t u rtu
tzeyu tu yut rutt Y{tk VuhVth tu hkw t
{q Y{tk VuhVth tu rn; su{ fu- (1) twk w - hte {U tt
wu Aufe twk. (h) ftwk skw - hte ftt skwu fztu. yn
wwk t fu skwwk skt twk te.
yt{, tu thu hefu rt ttu ytu
ytt rut hefu wkf t ru ttu ytu thu

73

.in

tw yu ywMth

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

yuf[{tk W/W wk yt tEu ywMth rte s h[t tt Au.


ttuztk w Wtnh uEyu :
1. U tuuwk t tuxwk Au - {tk wk ywMth rntwMth ytu, tht tuut t{tk tu
tuxt Au- {tk t h ywMth ytu. yn
ywMth {qfeyu tu yu ..tu yto tu.
h.
yt {tuxwk h swytu- {tk xwk twMth ytu. yt
{tuxt h{tk tk[ ytuhzt Au- {tk xt h ywMth
ytu.
3. uwk te Qzwk- {tk wk twMth ytu, ut
teyu [ te- {tk t h ywMth ytu.
4. ftwk fqhwk Mwk- {tk wk yu hwk twMth ytu,
ftt fqhtyu htuxe te- {tk t yu ht
h ywMth ytu.
. twk xfwk fhtu- {tk wk yu fwk twMth ytu,
tt xftu hke ttu- {tk t yu ft h
ywMth ytu.
yt{, huf t tu fto hefu ytu thu ywMth tk
ytu u ytu uwk. nu, yuf fhtk thu t tu fto fu f{o
hefu ytu thu ywMthwk Mtt tk yu fuwk ntu u uEyu.
(4) (1) wk yu Mtet tu nw[{tk fto fu f{oYu
ttu ytu thu ot{, rfthe rut, rt
uhu h ywMth ytu s. t..
1. Mto{tk rsut utk Mtewhwttu{tk h Mteytu
yu 1 whwttu ntk.

ttt tih

.in

74

ynut tt VtR ku {e tk.


f[uhet ztyu yt ku ruftrfth yu
tt thtk uEtk ntk.
4. U k yu whe tk etk ?
. utk VTux yu tze Vu hktk Au.
wk yu wkft tu nw[{tk fto fu
f{oYu ttu ytu thu ot{, rfthe rut,
rt, uhu h ywMth ytu s. t..
1. yt ytuhztu u{s ftx yu xu tk Au.
h.
ft[tu yu wk ze ztk.
3. yuu VTux yu Mfqxh ttu hetk.
4. yutk [tuztu yu tf ze tk.
Mte yu wkft tu nw[{tk fto fu
f{oYu ttu ytu thu ot{, rfthe rut,
rt uhu h ywMth ytu s. t..
1. rt yu utk tftu tk.
h.
n yu uwk [wk tksht{tk whttk.
3. yutk sqtk tRf yu Mfqxh u[tE tk.
4. {thtk tRf yu Vh [tuhtE tk.
wk, Mte yu wkft tu nw[{tk
fto fu f{oYu ttu ytu thu rt h ywMth
ytu s. t..
1. ret, et yu tftu tk.
h.
yuu ktu, tze yu Mfqxh hetk.

w
.m

ar

(3)

ug

(h)

uj
ar

at

h.
3.

(4)

75

.in

tw yu ywMth

3.

(f)

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

()

uu fttu, VtR yu tf xu h {qtk


ntk.
wk, Mte yu wkft tu yuf t{tk
ttu ytt ntu u yufttu nw[{tk fto fu
f{o hefu ntu rfu ytt ntu tu t{tk
Aue ktt su yu [{tk ntu ut ytthu
rt h ywMth ytu ytt ytu. t..
1. ret fu et fu tf wk.
h.
ret ytt tf fu et E.
3. et fu tf ytt ret tu.
4. et fu tf ytt rettE t.
({tttuo ..)
. ret ytt tf fu etnu tk.
({tttuo ..)
6. ret fu et ytt tftu tk.
(yufttuo ..)
7. yuu Mfqxh fu tze hee.
8. yuu tze fu h hktwk.
9. etyu qhe fu htuxtu ttu nu.
10. {tufu qt fu t uwk.
11. h{u tuztu ytt uxtk hetk. (yufttuo ..)
1h. {tunu xw ytt tuzt ut. (yufttuo ..)
() yttk ttu{tk rte nutk u ftuEf,

ttt tih

.in

76

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

fwkf wk ytt yuwk wk ntu tu rt


wkf yuf[{tk s ytu. t..
1. rrtE fu etnu ftuEf wk.
h.
Atufhe fu Atufhtu ftuEf ytwk.
3. {tunu tuztu fu xw fwkf uwk.
4. yuu Mfqxh fu tze fu VTux yuwk wk hewk.
() nwk yu wk ot{{tk ywMth ytu Au. fto nwk ntu
thu rttk o{tfttk tu Ytu{tk ywMth ytu
Au. t..
1. nwk wk Awk. (ttu o{tft)
h.
nwk e httu Awk. ([tw o{tft)
3. nwk e [qtu Awk. (qo o{tft)
ot{ suu {txu htwk ntu yu tk yu [
{tu yutk Ytuu ywMth tu ytt tu. t..
yuf[

nw[
1. {thtu tE ttu Au. (wk.) {tht tEytu tt Au.
h. {the nu Yte Au. (Mte.) {the nutu Yte Au.
3. {thwk wMf wk Au.
(wk.) {thtk wMftu tk Au.
wkft kk{tk ot{tu ht thu ywMthwk Mtt e[u
{tu ntu Au :yuf[
nw[
(nwk)
{thwk- {tht
(y{u) y{thwk- y{thtk
(ytu) ytwk- yttk.

ug

uj
ar

at

thwk- thtk
({u) {thwk- {thtk.
uwk-utk
(uytu) u{wk- u{tk.
yuwk- yutk
yu{wk- yu{tk.
ytwk- yttk
yt{wk- yt{tk.
suwk- sutk
su{wk- su{tk.
f]kt e[u {tutk Ytu{tk ywMth ytu Au :nwk tf tiu {u. (o{t f]k- rut hefu)
eutk Vq Atze{tk httu. (q f]k- rut hefu)
thuwk ft{ twk. (q f]k- rut hefu)
fhtwk ft{ {we httu. (r f]k - rut hefu)
nwk [ttk [ttk ze E. (o{t f]k- rtrut
hefu)
6. ttk ttk tutu rn. (o{t f]k - rtrut hefu)
7.
thktE tk[tk tk[tk ttu fht nt. (o{t
f]k-rtrut hefu)
(tU- 1. fto wk ntu tu rt h ywMth
ytu.
h.
fto Mte ntu yu {tttuo ..{tk ntu
tu rt h yw M th ytu . t..
{tenu tk[tk tk[tk ttu fhtk ntk.)
8. het xe.e. utk utk he ne. (o{t f]Lrtrut hefu)
() e[ut sutk yu r {e tuttk ttu{tk
f]kwk ywMthtwk Y ytu Au :

w
.m

ar

(6)

(wk)
(u)
(yu)
(yt)
(su)
(f)
1.
h.
3.
4.
.

77

.in

tw yu ywMth

ttt tih

.in

78

{thtk {twO.
tutk tue ftZwk.
yuu r{t [ttk ytzu Au.
ttuzu qh stk tRf{tk k[h zwk. (r {e)
tueu tXe{th fhtk s tt Y tE. (r
{e)
6. th ttk yte e{ ftue QXe. (r {e)
() fuxtf ytu{tk ywMth ytu Au; su{ fuyn, tk, n{tk, nutk uhu.
Wtnhyt tuo nut khu t tth rtteo nutk yt
u q uhfth hnutu ntu.
yt t{tk nut rut Au yu nutk y Au.
(7) t{e-yrfh-rt {tk {tk ywMth Au. ute
ywMth rt {t t.
1. h{tk ftuE te.
h.
f[uhe{tk tk ntsh Au.
3. t{tk te zwk Au.
yn {tk= e ykh yto Au, thu {t yuxu(1) {tt (ktt) (fzwk ytuz {t t) yu
(h) rn (rt hefu rtrut) (tuVt fhtu {t).
(8) ht{eq[f -t fhtk tu tu ywMth u Au :
1. tht fhtk yu [tu Au.
h.
rhtst fhtk rt thu [ttf Au.

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

1.
h.
3.
4.
.

79

.in

tw yu ywMth

fuxef ktt wkf nw[{tk ht Au yu yut


rt h ywMth ytu Au; su{ fu :1. o ftO.
h.
k ftO.
3. yrk yttk.
(10) ywMthu nwt wkf h s er Au. ute ywMth
tuu wkftu s Au yuwk hu {te ut. yuu
tutwk Mtt u styu r fwO Au- u wk Au
yu wkf Au. ywMth fwO yu ywMth ftuo
yu{ u heu fnut.
(11) ywMtht {txu su{ yufrt te, u{ yut W[th
{txu yufrt te. yut W[th{tk rrt Au yu
yu {txut [tu r{tu Au.
fh- 1{tk ytu uwk fu o{ttt f te {
wet kstu tk[ tuo{tk nU[tt Au. yt tk[u tuo{tk
Autu- tk[{tu su o Au u ywtrf Au. yu eth
ywMth Yu tot Au. ute {tk-ktt{tk ywMth Ae
su otu o ntu u ot ywtrf o {tu ywMthtu
W[th fhtu uEyu; su{ fu- fkf (f), kshe (she,),
WfkXt (WfXt), n (rnL), (rB) uhu.
{ tu{tk, te n wet (h rtt)
kstue t{tk e[u {tu r{ Au.
(1) ywMth Ae , fu ytu tu utu W[th
yw{u PT, P T, PT sutu fhtu; su{ fu- k{
(PG{), k, k, kt, k uhu.

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(9)

ttt tih

.in

80

ywMth Ae , t, fu n ytu tu u
ywMthtu W[th TP (ywtrf W[th ( P)+T)
fhtu. t.. - yk (yP), k, k, kxt,
(tZ), kth, ke, fk, knth, krnt uhu.
tU :- , h, , , , t, , n nutk ytt
ywMthu u ywtrf {wfttu te.
(12) ftu{ yu e ywMth
fh- 1{tk {t {tu ywMthtk u fthtk W[th
Au- ftu{ yu e. yut WtnhY tu e[u {tu Au :ftu{ ywMth
e ywMth
(sut rfu eS uze ntu (sut rfu eS uze ntu,
ut tu- su{tk {tuxu tu eo
yuxu fu ywtrf ks Aqxt
E-Q ytu Au.)
tze ft, ut tu- su{tk {tuxu
tu nM R-W ytu Au.)
yk, ytktu, #x, #Ztue,
yk (yT), WAk, kt, ,
, [tE, [wk, x,
kft.
zw,k w,k s, nfthtu,
fws
k , (fwtTs), ws
k , w
k , k[.
fk, fkth, fkthtu, fqk[e,
fkX (fX), fwkz, wkX,
xe, qk, qkt, qkx,
wkztu, wkz, z,
[qkxe, [qkxwk, [qkxe, [qktthtu, yh (yhrL), yk, yk,
[the, [hze, [- [,
ykts, $rht, $w, $, $r,
Skzw,k Xew,k zztw,k n,
ytu[w,k fwk t, fwk , [, [t,
xw,k qy
k tqy
k t, , h,
se, k,w wk , rtk, e, w,
wk, t{, Awk, s,
h{wk, qh, w, n, ne,

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(h)

81

.in

tw yu ywMth

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

Zthtu, , ztu, ,
f{(rfB{), fw
k , fw
k th, w
k s,
Ae, xwk, xtwk, xe,
[wkf, wkzwk, {wkR,
fwk, [rwk, n[ftu uhu.
kw, k{r uhu.
(13) W fthtL yuftthe tu h nk{utk ywMth ytu Au; su{
fu, nwk, wk, wk, Awk uhu.
hkw eo Q ntu ut yuftthe tu h ywMth yttu
te. t.. sq, q, tq, q, Aq uhu.
(14) (f) fuxtf tu yut Au su{tk ywMth yttu ntu ut
yth h ywMth fhte q ut {u Au; su{ fuyw
w
yw
w
1. r{qkf
r{qf
7. {nUf
{nuf
h. oqkf
oqf
8. htUtu
htutu
3. ttkfe
ttfe
9. ntUrth nturth
4. ttk rt tt rt 10. {tUZwk
{tuZwk
. ttk tuzo
tt tuzo
11. qk
q
6. t
rt
1h. k

(tU :- twk htufzt yto{tk ntu tu yut nw[-ttk{tk ywMth ytu, yLtt rn.)
() fuxtf yut tu Au sue uze ywMth ttu
yu h ku heu t[e Au, hkw yue ttu kftut e
e t{tk ywMth he uze s t[e Au.
ku [tu
ywMth s [tu
1. f{ yu fe{
fe{e
h.
tk[ yu t[
t[f
() uzee yu rn yu n ku t[tk Au.

ttt tih

.in

82

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

yn t yu httwk fu nM R (rn) ntu tk


ywMth ytu, eo E (n) ntu tk ywMth
uEyu s.
() yu s heu uzee yu [tu{twk yu [tu{tw yu
ku t[tk Au, k
u t yto{tk Vuh Au. ko {tu
uze fhe uEyu. t..
(1) [tu{twk ktt Au. utu yto hte {tu{ tt
Au. ut hte su rut u Au ut h ywMth
te.
(h) [tu{tw rut Au. utu yto [tu{ttu- hte
{tu{u-wk yutu tt Au, su{ fu [tu{tw tf.
Wtnh : yt tuo [tu{twk rV stk [tu{tw tf thtu
rn Qhu.
ytu yu t htwk fu w hte tk rut yu ytW
fu ytw/ytw ytt ntu utk rut tt rt hte utk
WfthtL rut{tk Aut yth h ywMth yttu te, su{ fu :rtw, Wtw, f{tW, xftW, [ztW, tstW, VtW, {ttw,
tw, f]tw, thw, {sw uhu.
Wtnh :- nehtthw uheyu hwk thwk fwO.
yn nehtthw thwk hte uwk rut Au,
thu thwk thwk hte ue ktt Au.
ywMth tk ytu, tk ytu ue {s ytwk yuf ft
fr e wkh{u wk Au. yu hte ywMth ru htu[f ttt{tk
{ t {e hnuu.

83

at

ywMth yf
(nrhe Ak)
nwk w wkh {t thu txu [k wk,
{wsu t tuu {ste, r[t u $ wk;
{ws Mtt tk {ws e r e rtu h-u{te.
tu s tu ttte, tiLote u tu{te !

.in

tw yu ywMth

uj
ar

tu t{ tu nwk yu wk {tk t {ws t Au,


yt tt r nw-nw yu w-w {tu Wnt Au;
nwk fhw-tk[w-w uu yu{ tu u tu,
{t-thet hB u te e {u u !
2

ug

h{tk fe rn the{tk t yuf[u nwk hnwk,


nwk fw the- nw[{tk {tkwk nwk;
t tk, yttk nu {tuxtk yu{ u {u tu,
t t, ytt nu {tuxt tu Ae u ztu !

wk Vq uwk tuwk ! u ytwk u{u W[thtu,


tk Vq utk tutk ! nw[{tk te fhtu;
{tuswk rnttu yuf ehu, tk Ae {tuk u.
{tk yu {tk Ae ytk, ftu fntu u ?

u kw, etk eh Xkzwkt {u e st,


u tz [tk h [ztu tu t {u ztt;
fht yu fhtk, uzt u uztk yuf t,
tztk yu tkztk {n su u qtu Auf t.

ar

u tLh{tk tu e uf e Au ntshe,
tu {ws rtt e te fhe uu she;
ti {ws rut yuf u nw[{tk httu {u.
t[wk f]t yt t, {thtu h tk ttu u !

w
.m
w

ttt tih

at

u tk {thtu , {u tk i st f]t fhe,


hr ku {qftk, {qfu ru zhe,
ftu {u yuwk ftwk u, tk tktk yt S ?
uu {u t h {wttu {nt ht S.

.in

84

ug

uj
ar

tu r{t, {the { yhS ytxe {{tk htu:


tk yu tk {u t M{tku rM{htu;
nwk hB wks wkswk r ttt wu Xhwk,
ytt{tk zkwk-fw yu ftt rn nwk fhwk.
- wLh{T

w
.m

ar

ywMth ttu htRtu ttu Au.


utu tuxtu Wtu tt tu ytotu yto
tE Au. u wku Mte fu
wkf{tk Vuhe tt {to Au.

.in
at

fh -
rht{r[tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

t{tk hnut ytou M fht{tk rht{r[tu ytu


t su Au. ttt{tk e yru w tu fhtw k ft{
rht{r[tu fhu Au. rht{r[tu yru t[f we ttto
heu ntU[tzt httk ntu Au; {tt tfht r{tuu ktutt
rn. rht{r[tutu Wtu tt {wtytuu htuh WXt
ytt {txu u{s ttu-tftu [u tt {q t yu uxtt tt t{tktk tu [utu t fthtu kk tot
yu yu{tk hnutu t M fht {txu sYhe Au. ute rht{r[tu
{Su ht, uxtk ytuAtk ht, u MVwx yu
thth fht ht yu{tk s yu{e tut Au.
rht{r[nTtu ttte yuf rr tuX Au. yu tuXu
fthu tu yto M ttu hnu Au. ftuE rht{r[nTtu t qhwk
fhu Au, ftuE rht{r[ ytou toYu tt{tk yrto
nt qhe tzu Au; su{ fu{u tu h{ te, {u Au.
Wht {tk yrht{ yu qorht{ yu u r[tu
htutk uE ft Au. yrht{ e ykh {wftwk Au yu
qorht{ tu Auzu {wftwk Au. {u tu h{ te yu [th tu
Ae yrht{ Au yuu u qorht{ {wftwk ntu tu ? tu Ae
{u Au yu u tu [t rn. {u h{ Au yu{ t tu
theu Ae qorht{ {qfwk z. yu{ fht{tk ytwk ntu tu
85

ttt tih

.in

86

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

{u h{ te. {u h{ Au. yu{ u y y tte


h[t tt. tu sYhe httu ute uu qh fhttu yu h{
u Vhete thtu ztu. yt{ ttte yr{tk su t
nwk u [twk wk. yte yrte suuu ktueu yu
twk u {tk eu h{ te yu M tt Au yu ktu
fhth {tk eu h{ Au yu qftEqof fnut Au. yuxu
rht{r[tu {tk t, wkht, qftE uhu tu Au.
ytu {w {w rht{r[tu uEyu :
(1) qorht{ (.) :(1) t{tk yuf ft fu r[th qo tt tk qorht{
{wft Au. yuxu fu, yuf twk t qhwk tt tk qorht{ {qfwk
uEyu; su{ fuytsu Mtk rtu htxe nuth Au.
ttu ztu Vqxt rt hnutu te.
(h) ftuE etof, fu te Yyt{tk {q[f
1, h, 3 uhu ytkfzt fu f, , uhu ythtu {qfeyu thu (u
yu ftik fheu yu{tk {qftt ntu thu) yu{e Ae qorht{
y~ {qfwk uEyu; su{ fu1. Ltt
h.
Wtu
f.
Ltt
. Wtu
hkw wMf, fh yu t{tk ykh ytt rtt
etof Ae qorht{ {qfwk rn.
(3) fu kMttwk t{, ntutu, e uhuwk kt Y
{qfe u e[u {tu qorht{ {qfwk uEyu; su{ fu{tu.f.tke ({tunt fh{[k tke)
{..wrroxe ({ntht tSht wrxe)

87

.in

rht{r[tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

t..r. (t{tL nex rt)


W.. (W r[)
yu{. yue. ({tMxh ytV tL)
yt Whtk e. (e{t), fw. (fw{the), r[. (r[hkSe),
r. (rrk), uuhu sut kt Y{tk t{ yth Ae qorht{
{wft Au.
(h) yrht{ (,) :tk qhuqhwk rn y (ttuzwk) yxftwk yrto ntu tk
yrht{ {wft Au. t fheu e[ue ttu r[theu u {wft
Au :
(1) tk t{, rut fu rt yufttu yttk ntu
thu Aut rt hufe Ae yrht{ {wft Au; su{ fu1. ht{, {, h yu tw [thu [u q u{
ntu.
h.
ht{ eh, keh, Munt yu we nt.
3. h ytut{tk t tE, {nu{tk t fhe,
su{u{ MMt tE ht{u tut [te eft.
4
{ shtsht{tk, Se t{tk, tu{tk yte
st.
(2) ktuttuo htut Ae yrht{ ytu Au;
su{ fu ht{tE, yt VtR kthu ntU[tztu.
(3) yt, xqkf{tk, su{ fu, yuxu fu, huh uhu sut
tu Ae yrht{ {wft Au; su{ fuyt, {u s yu ft{ fht t{ Atu.

ttt tih

.in

88

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(4) fth fu yu fu{ fu e nutk yrht{ {wft


Au; su{ fuXkze t {tkze Au, fth fu yt t ht w ttu Au.
() tu{tk Yyt{tk ktu Ae u{s yktk
rt[ Ae yrht{ {wft Au; su{ fu1. {te, e{t, nue, Munee uhu.
h.
yttu, yttu/yte rtw, Munte, e
uhu.
(6) nt, t, S, ftk, fu{ uhu fu tueytu u te
Yyt{tk ntu tu u hufe Ae yrht{ {wft Au; su{ funt, yu t {U s wk Au.
ftk, {the q tE u ?
(7) uhue nutk u fu thu tu ntu thu hufu huf
Ae uhue nutk ytt Ae - yrht{ {wft
Au; su{ fu{ite, u{, t, Vtthe uhu wtu Au.
(8) yhr[tu thtk nutk yrht{ {wft Au;
su{ fuht{ tut, rte yttt nwk {ttu [ztwk Awk.
(9) {ttrfhttk (ht httk ) tu
yrht{te swtk tzt{tk ytu Au; su{ fuhtwt {ut, hfw tutu, Mttte s
tE zt {txu htk{tk yte Qtu httu.
(10) tkt ttu{tk uxt-kztu Ae yrht{ {wft Au;
su{ fu-

89

.in

rht{r[tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

u Wt{ fwtu ehtu Au, ytth ttu Au,


qhtu Au, Wth Au, {nuA Au, yuf th keh q
fhe ntutte uu thkth {{ouf y{ttu n
fhtk zu Au.
(11) su ttu , hkw, {txu, tu, thu uhute uzt
Au u yrht{te swtk zt Au; su{ fu1. Vt {ut tu tu tk fhu, t{ Mtt
ftuE yuf s {ue fu.
h.
{U tuz {nu fhe, {txu s {u Vt {e.
3. kwtu hk fttu ntu Au, thu zq[tu t.
yttk ttu ttk ttk ntu tu yrht{ {qfeyu tu
[tu; su{ funwk t tt {tu rV eztu.
(12) su-uu, su{-u{, thu-thu, u-tu, tk-tk uhute
uztutk ttu yrht{te swtk zt Au; su{ fusu{ htrttu ykfth qh tE rtu W ytu Au,
u{ {u uwk thw w: qh tE w y~ e
tzu Au.
yte styu ttu ttk ttk ntu tu yrht{
{qfeyu tu [tu, su{ fuhtrt Ae r ytu u{ w: Ae w ytu Au.
e[ue rhMtr{tk yrht{ ht :
(1) rt ktt fu rut hefu htwk ntu thu.
(h) rht{of ktusf fue yt fu tA.
(3) u tu uzttk ntu thu.

ttt tih

.in

90

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

tU : yu, fu, uhu, Rtr - sut tue nutk fuxtf


tuftu yrht{ thu Au yu fuxtf te tht.
yrht{ tk thwk tk rufte thwk; utu
yrhuf fhtu.
(3) yorht{ (;) :t{tk tk nus yxftwk ntu tk yrht{ ht Au
yu yute thu yxftwk ntu- yuxu fu qro ht{te tu ytuAwk s- tk
yorht{ ht Au.
kw t{tk hkw , yu, uhu sut WtLe ytu
tto rt rttuu y tzt {txu u ht Au; su{ fu1. ru[ftu u yu txfu [e wtttwk t
ntu; utftu tu yuu { heu {tu Au.
h.
whw r tu ut fhtu Au u yue et
{txu; yuwk tt-{tuxttwk yr{t xtt {txu;
yuu rte he hs fuxe Au u tt {txu.
(4) whwrht{ (:) :(1) t{tk ftuE yuf rt tE t Ae ut
{to Yu eswk rt fhtwk ntu thu ku [u whwrht{ {wft
Au; su{ fuytu tueyu Aeyu : yuxu {, te fu [te
y twk uEyu.
(h) t fu tte thu ttue he fhe ntu, te
yte ntu fu uwk o fwO ntu thu yu uu wk ftuE rt
fhtk yu, yuxwk, yt uhu sut tute yuu uztk ntu thu
ytt tue nutk whwrht{ {wft Au; su{ fu-

91

.in

rht{r[tu

ht htu [th wt nt : ht{, {, h yu


tw.
h.
ie yttoT ue qe, Mw yttoT r, kt
yttoT t[ee ttt : yt tu Wt{ f]r{tk
ut {u Au.
() ytor[ (WTthr[) (!) :(1) tu, yto, rth fu kte te te
ntu thu t{tL heu WTtht[f yu tu Ae tt
t qhwk tt thu ytor[ fu WTthr[ {wft Au; su{ fu1. ynt ! e h{e xt ! (yto)
h.
tn ! L Au the xufu ! (kt)
3. hth ! tk s ttue ! (tu)
4. Vx nu tht sut fwwtu ! (rth)
(h) fuxefth ktu Ae WTthr[ {wft Au; su{ fu1. rt ! utu ytu s xtu th nu.
h.
rt ! ] the {wt he.
(6) ttor[ (?) :(1) t{tk tu t ntu tk Auzu yt r[ {wft Au;
su{ fu- {u tk hntu Atu ?
(h) r{t ntu yu {w t{tk ntu tu
Auf Auzu ttor[ {wft Au; su{ funwk fue heu wk, {u tk s nt ?
(3) yu s heu, r{tt uxtt{tk ntu yu
ku Wt [u uzth ftuE WtLe ntu tu
t Auzu ttor[ {wft Au; su{ fuftu qAwk, {u nut fu{ ytt.

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

1.

ttt tih

.in

92

yte styu [u uzth WtLe ntu


tu tu t ntut Atk Auzu ttor[
{wftwk te; su{ fu- ftu qAwk fu {u nut
fu{ ytt ?
h.
uxtt nuwk ntu yu {w t Ae ntu
yu uxtt{tk tu t ntu Atk u
kutu{tk ttor[ ht; su{ funwk t {txu yttu yu ft tu te.
(nwk t {txu yttu ? yu ft tu te.
yu{ rn.)
(7) yhr[ ( yu ) :(1) ftuEt tuut tu fu ftuEe fnue t u ut s
tu{tk hsq fhe ntu tu yhr[tute tt Au; su{ futkeS fnu Au, {te rn, yuwk ht yt[h
s twk uEyu.
(h) kt, t{rf fu f]rwk t{, w, h, tze fu
r{twk t{ ytt {nt ftuE fu W t{tk htu
ntu thu yh r[tu{tk {wft; su{ futhwk krt, ], {tee tE,
wLh{T, {t]f]t, htste yuu, wf
uhu.
r t{tu yh r[tu{tk ytu.
yhr[ yufzwk fu uzwk thwk yu kke [tu r{
te. tk yhr[e ykh yhr[ thwk zu tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

tU : 1.

93

.in

rht{r[tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

tk nth uzwk yu ykh yufzwk ytt nth yufzwk yu ykh


uzwk yu{ thwk.
(8) tur[ () :{tk ftuE ythtu tu ttu ntu thu yt r[ ht
Au. {tuxu tu fttu{tk u ht Au. u Whtk, t[e totk
ttu{tk u ht Au; su{ fu1. yt- y{tt.
h.
wk ue tu yh fwku ux ht.
(yn wk yuxu nwk)
3. {u tk t t ?
(yn tt yuxu t nt.)
Wh ytut rh hte { Au fu yt r[tu t{tk
yttk ttu yu uxt-ttu u{s tu [utu thMrhf kk
tou Au tt t{tL heu tk[e fu tue u yxftwk Mtt
q[u Au. tu w r yu M fht {txu e[utk sutk
ek r[tu ht Au :
(1) whut (Hyphen) (-) :whut - te ytze hut-tu Wtu {wu u nuwte
fht{tk ytu Au :(1) e u exe qhe ttk ftuE yqhtu hne stu
ntu tu tk whut (-) {qfeu, eS exe{tk u t tfet
yth t{tk ytu Au; su{ fuyt tuo thtu ht ttk, te AftE yu qhte thtS tE.

ttt tih

.in

94

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(h) t{trf tu tot {txu, tut xftuu y


tzeu tot {txu utu Wtu tt Au; su{ fufwxwk-fetu, tk-{t, t{trsf-yttf Mtr,
fthfw-xtRrMx, -r[ uhu.
whut rnhut hefu ytut Au.
(h) whwhut (Dash) () :whwhut- whutte ttuze {tuxe ytze hut-tu Wtu e[ut
nuwte fht{tk ytu Au :(1) t{tk y{wf ttu fu tttuo tt Ae yut
{t Yu whwhut {qft{tk ytu Au; su{ fuyL, Mt yu h yt t Se {qq
yt~ft Au.
(h) t{tk qoe {sqe fu Mt ytte ntu
thu qo Ae whwhut {qfeu {sqeof t t{tk ytu
Au. fuxefth yte {sqe fu Mte nutk yu Ae yu{ ku
tswyu whwhut {qft{tk ytu Au; su{ fu1. ehw k yth yu r tE rk n tu w k
rtMtt sqtZ rst{tk ytwk Au.
h.
{t eth tute rufw thtthtu
r[th fhte w{te u Au.
(3) kt, uhu{tk hsq ttu r[th Rhttqof y[u
ztu {wft thu whwhut {qft{tk ytu Au; su{ fuu ytsu wk tuVt fhe tu Ae
(4) r[th{tk VuhVth tottu ntu fu fnutk fnutk [u

95

.in

rht{r[tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

fkE W{uhtwk u tu ytt VuhVth fu W{uhe nutk yu Ae yu{


u whwhut {qft{tk ytu Au; su{ furze t fhu yu tte tE Au yu{ te {tsu
yuwk {te uwk uEyu rn {thtu yu M yrt Au.
(3) rof hut (Oblique) (/) :rof hut- ttke hut-tu Wtu {wu u nuwte fht{tk
ytu Au.
(1) t{tk thu u-t tu rfYu tott
ntu thu yut tu [u rof hut {qft{tk ytu Au; su{ fu1. ytt fu{tk r{twth t twk yu/
ytt irf twk {ttt tu.
h.
yt r{ ee hete/ Zete/
rrwte r{tut {t{ f{o[theytuu/
yrftheytuu tw zu.
(h) ktuq[f rte hefu yt hut u e [u
{qft{tk ytu Au; su{ fu1. 10/ tU. r. (VtR{tk tU rt ].k. 10)
h.
1/ .r. (VtR{tk tnth rt ].
k. 1)
3. h0 rf. {e./ 1 ftf (1 ftf eX h0
rftu{exh)
(3) the, {rntu yu to ytkfzt{tk t{tk ytu
thu huf ytkfztu y tzt {txu [u yt hut {qft{tk ytu
Au; su{ fuh6/1/97

ttt tih

.in

96

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(4) thuf yqtOf tot {txu yt huttu Wtu


tt Au; su{ fu1 1/h 3/4
(4) ftik :t{tL heu t{tk rut {sqe ytwk t fu yL
ttttu to q[tu ftik{tk {qft{tk ytu Au. ftik{tkwk
t tfhe yu tt xfY ntuwk te. yu ntu fu
ntu t tfht r{twth s hnu Au.
ftikt t fth Au- w ftik, wwhw ftik yu Arztu ftik.
(1) w ftik (Parentheses) ( ) :1. Wh stt {tu t{tk Mt towk, ko
q[wk, xeftrx fu tU Yu ytuwk, ywt fu toY t
u{s f]r fu twk ft to, kwk xt to, tu
Sft uhu w ftik{tk tot{tk ytu Au; su{ fuf.
{thtu nktu (yt{t) ttu u u (heh)
sqwk tu twk.
. w M ftu tu Stk yT w tte; r
hetttk u htk, Vtth tu shtk.
(ytu ?)
. yt t ynut {txu ykS
u ttt{tk yhtut
(direct) yu htut (indirect) th[t
ntu Au.
h.
yt Whtk, txf{tk kt rte q[tytu
ftik{tk {qft{tk ytu Au.
3. rtq[f ytkfzt yu ythtu ftik{tk tot{tk
ytu Au; su{ fu-

97

.in

rht{r[tu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

(1), (h), (3) uhu tt (f), (), () uhu.


(h) whw ftik (Brackets) [ ] :(f) Wh stt {tu Mtq[f fu {sqeof
tt u uxt-rt tt ntu ytt yu t{tk
rut {sqe ytte te ntu tu ytwk { t whw ftik{tk
{qft{tk ytu Au; su{ fuMw fu{tk yt yrr{ [wsht te (kt)
yrr{, 1972 (1973tu wsht yrr{14)]e utEytu tw tze ftu.
() etof{tk rtq[f ytkfzt, yth uhu tot Ae
e[u uxt-rt tzeu t yttwk ntu tu whw ftik yu
w ftik ku ht Au; su{ fu{ k. [1] (f) (), [] (15) (h) uhu.
(3) Arztu ftik (Brace) { } :t{tL heu yt ftiktu Wtu tu fu ttuu tkft
{txu fht{tk ytu Au. yuf s t yufttu yL fuxef ttuu
tw ze ntu thu ue ttu t{u Arztu ftik fheu u{u
{t Yu tw ze t hefu tUt{tk ytu Au. t{tk
{tuxu tu yuf s tswe (}) rte fht{tk ytu Au; su{ fue[utk ttk/f[uheytuyu u{tk t{ t{u stu tutt
{q rtu yt {trne {tufe yte :1. ytot yu ytkfzt ftto
h. rst okne f[uhe
t{tL nex rt
3. ttt rt{fe f[uhe

ttt tih

.in

98

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

yt Whtk, rt tt{tk } yu {} rteytu


rr ko ywth ht Au.
() kzo r[ (... ... ...) :ftuE fu t qxwk twk ntu u{s r-sYhe
tkztu tu totu ntu thu yt r[ ... ... ... ... ...
(t t xftk) {qft{tk ytu Au; su{ fu1. rtu{tk {nt. . . uwk ut {u Au. yn
[u ythtu qxt st Au.
h.
u{t {u, rk{tk rtwk rh xqkfwk ... ... ...
M yu h ttt{tk twk ntuwk uEyu.
(6) ftf ytt tuze (^) :t{tk ftuE ttu hne tu ntu tu u tk
W{uhttu ntu tk u [u yt r[ {qft{tk ytu Au; su{ fuhUx
S{tk ww:e x{t
{tVf [tt fhu Au.
^
(7) Vqze (*) :(1) t{tk ftuE t ttu hne tu ntu ytt
tAte W{uhtwk sYhe stwk ntu tu tk u W{uhttu ntu yu
styu Vqzee rte fheu u t ntkrt{tk fu yL ftuE
styu Vqzee rte fheu t{tk ytu Au; su{ fuyt yuxu yt fhthe rufwu eeu
fhtt{tk yttu ntu u yt:* kMfth Z fht {txu
]re sYh Au.
* yut yt tht su zu u t[t kMfth.
(h) t{tk ftuE rt ru Mefh ytte sYh

99

.in

rht{r[tu

uj
ar

at

ntu u rt yt u{s Mefh yt Vqzee rte


fht{tk ytu Au; su{ fuhtuwk t rn fhtt fthh yt s{et Wtu
h rk* {qft{tk ytu Au.
*
wsht hh[t yu nuhe rft yrr{,
1976e f{-36 () (f)e utE ywth.

ug

*****

sue kMf]r ue ttt.

ar

ttt fh{t thu S fh{t.

w
.m

su{ ttt {] u{ S {].

.in

at

fh-6
tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

w
.m

ar

ug

uj
ar

1. tutu ftu{ :tutu ftu{ yuxu ftu{tk ftthe {tu wk


nuwk, eswk, teswk yu fthu Mtt. {tk ytt t{ yu th
Aet ytht { yuxu fu o{ {tu yu Mtt e fht Au.
{tuxt tt rt tuftuu ykuS ftue ht{eyu
wshte ftu utu yhtu zu Au. ykuS ttt{tk, wshte
ttt{tk Au u t ftu E rrk f u tu te. u te yu e o { tt
(alphabet){tk ytt ytht { {tu tu tuXt Au,
thu wshte{tk fttu, {ttt, R-W-tk nM-eo kfur[tu,
ro, ywMth, uztth uhu ytu Au. ftu{tk, yt tktu
{, ttr{f fttyu ett o{ttt { fhtk ttuztu swtu
ntu Au. ute s ftu ut{tk {w~fue zu Au.
ttr{f fttyu rtzte thtthe{tk ywMth yu rowk
Mtt Auu ntu Au; su{ fuMh :- y, yt, R, E, W, Q, , yu, yi, ytu, yti, yk, y:
ks :- f, ft, rf, fe, fw, fq, fu, fi, ftu, fti, fk, f: ... uhu
f]tu { rtzttu te.yu fq Ae ytu. e t yu
t u Aewk Mtt yt Au. nfef{tk t yu t (t{
fh{tk uE t u {tu), {q ks te kw ks
Au. t fT tu uztth Au. ute t ht tu f e[u ut
100

101

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

{u. t sTtu uztth Au. ute t ht tu s e[u ut


{u. yu s heu t Ttu uztth Au yu Ttu uztth Au.
tttu yt {wtu s t nth hnu Au. ute ftu ut{tk {w~fue
zu Au.
nu uEyu, ftu{tk tuXt{tk yttu {, yu ttuztu swtu
Au yu yuu fkEf yku e[u {tu toe ft :
Mhy, yk, y:, yt:, ytk, yt:, R, $, R:, E, #, E:, W,
, W:, Q, , Q:, , k, :, yu yuk, yu:, yi, yik, yi:,
ytu, ytuk,ytu:, yti, ytik, ytik:.
ksf, fk, f:, ft, ftk, ft:, rf, f, rf:, fe, f, fe:, fw, fwk, fw:,
fq, fqk, fq:, f], f]k, f]:, fu, fU, fu:, fi, fik, fi:, ftu, ftU, ftu:, fti,
ftik, fti:.
yt s {tu te wet {t{ ks tuXe ft.
yt, yt{tk huf ote Y ttu ntu s yuwk te.
wk Mtt e fhe u, (1) ti t{, t t{
ythtu ftthetu { t{tk htttu ntu Au. yu{tk, Wh
stt {tu {q Mh yu {q kste Y tt tu Ae
ywMthtt Mh yu ks ytu.
(h)u Whtk, t{ yth rtt yL ythtutu {
yt yu ttu ntu Au. tt hefu, f[tx, f[uhe, f[tyt t tu{tk f Ae [, [u, [t Au. ftthet { {tu
[, [t, [u, ytu. ute yu{tu { tEu yt {tu tuf[tx, f[t, f[uhe.

ttt tih

.in

102

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

u eu yth {t hnutu ntu tu te ythtu {


uttu. su{ fu- f[fzwk, f[htu, f[tx. yt tu{tk nut, e
ythu [ Au. ute te ytht { -f, htu, t- {tu yt tu
tuXt. yu s heu [tu{tw ([tu{ttwk) yu [tu{twk- (ttow){tk ywMthttu e {u ytu.
(3) qo ythtutu { qhtu tt Ae uztthtu {
ytu. u{tk ftthetu { tu ttu s. tt hefu,
fr[T, u, tkr sut uztthtt tu ntu, tu u{wk Mtt f
(qo yth) h ytt fti: wet (u fu, fti: h ftuE te,
Autu ftik Au) {t{ tu Ae s ytu yu yt t
tutu {, fT Ae ytt e ythtu ftthetu { uEu
e tt Au. fr[T-{tk fT+ Au. u{tk fT+u Au yu tkr-{tk
fT+htk Au. ute h, yu tu { t{tk hteu tkr, u yu
r[T- yu {tu tu tuXtu.
yt tE, {tk thku ytt uztthe t; e
[{tk ythtut e, te {u uztth ytu tu wk fhwk ? yu{tk
r{ {tu qo yth qht tt Ae s uztth ut. tt
hefu, rfLhe- tu {, rf ht tu{tk rf Ae ytt
, t, r- uhu qo yth qht tt th Ae s ytu. ute
rfthtu, Ae rfLh yu th t rfLhe ytu. yu s heu, f],
f]rt{ sut tu fqk (fq: h ftuE te) ht tu qht tt
Ae f] te Y tt tu{tk f] Aet ythu ytt , r, uhu
yuxu fu f]r sut tu Ae ytu. f]-{tk T Ae Au thu
f]rt{-{tk T Ae rh (rt=T+rh) Au. ute f] nutu ytu.
(4) ro tt tu w s hte{tk ttu z t Au . r:kf,
r:kun, r:Mtto sut fuxtf tu{tk t{ yth{tk ro ytu

103

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

Au. u{wk Mtt r ht tu qht tt Ae yuxu fu


Ae ytu. yu s heu, w:- wkwr Ae ytu. yk:fh, yt uwk u {tu ykk... Ae ytu. ytt ftuE
tu te. ute ykMt Ae ytu Au yu ykr{ sut tu
yk:fh Ae ytu Au.
w Mt {txu f ht fuxtf tu ytt { {tu
uEyu : f... ffztu... ftt... fhturtu (qo h)- fo (ytuo
hT)... f{... ft (ytuo T Ae ) ... ft (ytuo T
Ae t) ... fe ( Autu yth u Ae ywMthtt tu)
... fkE ...fk ... ftft ...fto ...ftkftu ...ftkM ...rfh ...f{
...feze ...fwf{o ...fw ...fwks ...fqfhe ...fqk[e ...f]t ...fuxwk
...fuwk ...fUr ...fit ...ftuE ...ftuzo ...ftUf ...ftixwkrf
...ftik ...thtu ...{...rt ...ezt ...tu ...u ...t
...tk ...trs ...te ...tw ...tut ...ttu... uhu.
Wh uwk fu t yu fT+twk uztth Y ntutte tte Y
tt tu f ht tue te{tk ytt uzttht Mtt {ws
ykr{ t{tk ytu Au yu { {ws tuXt Au.
yt s {tu tte Y tt tutu ftu{ uEyu. t
yu sT yu t {eu utu uztth Au, utu W[th wshte
ttt{tk tt Au. uu eu e ot tu{tk
uzttht {{tk uu tute q te ut {u Au. nfefu,
ste Y tt tue te{tk inh, inhe we ytt Ae (ik,
i: h ftuE te) t{ yth{tk uztthte Y tt tu ytu
yu u{tk ti nutk t (sT+t)te Y ttk tu t ...tt
...tt ...tu Ae (sT+)te Y tt ntk ...tk
...uc ...tuMt yu u Ae (sT+)te Y tt tu
h ...k ...r ...tt uhu ytu.

ttt tih

.in

104

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

ytxe ttu t{tk hnu tu ftu{tk t yu t te


Y tt tuwk Mtt tut{tk fe {w~fue hnuu rn.
kt Ytt tu (su.e., yu{.yu., e.yue.)u
ftu{tk {te ut{tk ytu Au. u{tu ftu{ kt Y{tkt
{t{ ythtuu yufttu yuf e su{ s eu Ae yt
towk Au u {tu s e fht{tk ytu Au. ute yute Y tt
tue te{tk yu{ Ae yu{.yu., yu{.yu.yu., yu{.yue.,
sut tu yu yu{wk Ae yu{.e., yu{.e.e.yu.u {qfe
ft. ste Y tt tue te{tk suh, su.e., su ytu yu
te Y tt tue te{tk e Ae e.yu., e.yue.,
ef, e.ftu{., e[, - yu {tut {{tk tu tuXt.
ftu{tk (t fheu tto{tk) sw yu squ w, q
(wth, wwk, qX, qt) yu {ws tot Au. ue s heu hwu
u (, r[, wt, t) totu Au, hkw yt Ytu
(w, q, ) nu y[r e tk Au.

h. nth{tk Wtue yut fuxtf tue uze htte


t hnu u {txu yn swt swt rtth tu ytt Au.
(1) su{tk nM-R yte ntu ut {qtY tu :y
rstu
k
r
yMt
ttr
tr
rM
RAt
tur
rtt
ur (-e)
$
rrt
tL
rtu
rt
]r
hr (qo)
r
fr
r
h~{
]

Mtr
Mth
M{
M{]r
rnMtu
nt

at

htrt (-te)
htr
rr
rt
r
]t
]

tkr
rtt

uj
ar

r
t
]r
r
rn (n)
rt
rr
rct
t
r

ug

rfMtu
f]r
f]rt
tkr
rt
tr
tr
r[t
r[
[t

105

*****

yksr
ykr{
yku
ytf]r
ytt
yt]t
ytrt
ytr
yt
ytkrf
RLfth/Rfth

Rthtu
$rht
#r
yiAf
ytir[
frstu
frX
frc
ftr
rfthtu
rfh

w
.m

ar

yr
yr{
yrrt
yrr
yrf
yr
yr
yr
yr
yr
yM

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

rftu
rfM{
f{
f]rt{
ftur
fturtu
ftirx
r{f
trs
rs
trtu

w
.m
w

f]r
r{t
]t
M
r
Vrwk
rVfh
rVhftu
rVhMtu
t (-)
rMhtu/rMttu
r
rLt
tirf
tir{f
{r
{Ms
{rn{t
{rnt
{krs
{trf
{tr (-)

uj
ar

ruo
r
r{to
ruo
r
rrt
rr
rt
ro
rrn
r:
r:M]ne
rtft
r
rt
krz
ttf
trxwk
tt
tkrz
rAt
tif

ug

]rt
tu
rtftu
rtr
rh
rh
trh
rttu
r
irf
turt
rf
{c
t{f
rth
turhtu
[
trf
tMf
rt
rr{t
r{

ar

rt
urtu
r
rh{t

rc
[r
[rht
[trh
[tkr[tu
r[th
r[fth
[
srx
srz
]r
rsttt
turt
rx
tkrtf
rr{h
rf

.in

ttt tih

at

106

107

trf
thrt
trn
[
urft
irf
Mtr
Mtr
Mttrf
Mttrt
MVrxf
MiAf
ntf
rnt
n{

at

rt
rtft
rrt
rrh
rhMtu
rrh
turt
r
r[
Tr
{tr
{]
rn
ktkr
kt
kr
kt
k{r
kMf]r

w
.m

ar

ug

uj
ar

r{r
rut
{tif
rf]r
hrtu
rtu
hrf
rt
rhts
rn
r
rr[t
rk
rAL
rntu
rtr
tr
rt
rs
rt
rt
rto
urft
rkr (-e)
rhc
rrL
r(-e)/Me rr
kr[
rt{
tr
rM{
ttf
irf
rfx
ir
rft
tf

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

yf[
ykrz

yr]
yr

*****

yr
yut

yrut
yru

w
.m
w

trhu
truh
rfk
r{kt
r{krt
r{
rr{
rt{f
rhth
rhut
rhtr
rtof
ruorft
rtorh
rtor
r/rM
r:k
r:kun
rntrhft
rhr[
rht{
rht

uj
ar

[r[t
r[rff
[turft
A{trf
Att]t
Attr[t
rALrL
sXht
ssorh
rsht
turoh
r
tftrf
rtksr
ti{trf
torf
rkh
ttf
rft
tur
trhf
t{tkrf

ug

yrtu
ykr
yn
ytfM{f
ytAtr
ytttkrf
ytzrtu
ytrr
ytt{f
yt{krt
ytrto
ytrfth
Rrnt
RMftuhtu
RMt
fkrf
krzuh
tr
rhth
rrht{
rzt
[]

ar

yr
yrth
yrx
y[r
yrz
yr
yrfth
yrf]r
yrt
ytrft
yrr{t
ytr
yr{
yr
yrrs
yr
yrt
yr]
yr
yrtuf
yr
yrt

.in

ttt tih

at

108

ug

w
.m
w

at

rAu
rt[th
rtt
r]t
rr{
itrf
r{
MtL{tr
rrtu
{L
rr{
{t
rt
{
rtu
kfr
ru[f
krX
rth
ktr
rkr
kr
rMh
kturs
rMVtuxf
ktrt
urt
krt
iff
kMftrht
ittrf
ttrnf
itrf
t{rf
if
t{trf
itrnf
tortf
tr (-e) tnrsf
rhAu
tnrf
rtu
trnf

uj
ar

rVxfth
rtu
rnfth
]nMr
{tor
{nurV
{tr{f
{tkrf
r{tnth
r{f
hrt
h[rt
htxr
rht
ttrf
rrk
htrs (-S)
Mr
trnt
rfurL
r[t
r[r

ar

rht
rhtrx (-xe)
rhttt
rh{t
rhr{
rhr
rht
rhMtr
tihtrf
ftr
trft
rrr

{trf/t{trf
ttr{f
turf
t
tturf
thkrf
tMtrf
tutrn
Vrht

109

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

tktrhf
tkMf]rf
rrtu
M{hrft

Mtr{t
Mttrf
Mtuts
nhrs

rnsh
rn{t
rn{t
rn[t
tufrht
trzf
rho
trhturtf
trhtrtf
Vhrst
rno{
rhts{t
{trfth
{hrst
{toft
hnur{
htsrt
httrf
ttrr
trt
trtoftu

ug

forct
ftur
ftor
rfrftx
rhVth
rrh{tf
r[rft
r[ttftof
r[trr[t
ZtkfrAtuztu
forfo
tzrLt
r{thtk
hr{t
ttr
r{tr (-e)
rht

w
.m

ar

yXtrzf
yrr{
yru
yrr{
yrh
y[r
yrk
yrt
ykr
yrrh
yrtrn
ykrht
ytkftrhf
RLtr
yirntrf
yti[trhf
frhth

uj
ar

*****

nur
nturth

.in

ttt tih

at

110

*****

rtt
htr
rhMuth
r[t
ok{r
tow{r
tktrf
rtkrc
MtrMttf
Mrkrt
nztrtu
nMrr
ntzsh
nuhtr
nutr
nturftu

htrft
rtuo[th

ruttrfth

nttuf

*****

{ntrr{ r[thrr{

uj
ar

*****

at

ytkhrn
fttrhtu

111

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

(h) su{tk eo-E yte ntu ut {qtY tu :Mte


*****

e (ux)
eh
the
eh
e
te
ezt
eh
Ae
]e
{kte
he (kw)
hte (ht)
exe
te

ug

xe
ehtu
e{
[te
[ehe
[tufe
se (-e)
tte
ke
e
eto
e
ett
e (he)
eo

w
.m

ar

ye (-r)
y{e
ytke
E
E
$x
feze
fuze
fuhe
fuVe
the
ezt
tue
te
tke

*****

te
ee (-e)
xe
e
ie
ue
kte
tte
tte
tuxe
tue
Mt{e
neh
nehtu

w
.m
w

tue
tue
hett
tfex
feo
te
t[e
Vfeh
e
thef
e
kzthe
et
{Me
{hS
{te
{eXtE
{eZ/{Z
{e{tkt
{tu{e
{tuke
h{e
he

uj
ar

teh
et
et
]e
usMe
e
tetu
efhe
efhtu
eth
et
he (-r)
e
t{tue
teL
ezh
es
eh
ehtue
tufhe
te
zefe
e (-r)

ug

ft~{eh
fuLe
tute
he
te[tu
t{e
[fe
[eft
[ex
ske
{e
St
xefze
Z (-Z)e
f (-)e
Me
e
soe
e
tfe
the
thes
te{

ar

yfef
yte (-e)
ye
ySo
ye
yeh
yt{e
yhS
yuS
y&e
ye
ye{
ye
ykSh
ytt{e
yttne
ytte
yt{e
ythtue
Eze
Eh
#
fkftuhe/fkftute

.in

ttt tih

at

112

tOe
t{e
e{k
MAke
Meo
Mte
Mefth

Mef]
nheV
nkt{e
ntshe
net
n[ftu

at

te
tMte
etof
e{k
eh
{ett
{e

uj
ar

hne
htxe
te
fe
ze
tse
ese

113

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

*****

ses
fte
Vzk[e
ee
Meo
the
hthe
oe
etue
ettkze
ete
thttMte
ttfe
utehe
Ltte

ug

ft{ke
ftote
ftotne
ftheh
fthe (-e)he
ftuhe
eztk
t{te
e[tue[
hetE
[~{tue
Azeth
s{tke (-e)
feh
feV

w
.m

ar

yfeh
yft{e
yetf
yhte
yto[e
yMefth
yttuhe
yttte
ytee
ytVhe
ytet
yteto
yufte
ftthe
feh

[hke
hte
hetf
Vte
te
t{e
hte
tkhe
e
e
teth
tethe
the
{e
{{tuS

hte
htfe (-e)
hte
htsfe
htnthe
tuftne
nexe
ke

ife
S
tte
hfthe
tuohe
n{eo
ntte
ke

the
tteth
Munte
nfef
n{eo
nheVtE

uj
ar

{toe
{t[e
{tttef
{thex
{tht{the
{etfthe
tehe
h{ef

.in

ttt tih

at

114

*****

te
{e
tee
{fte
{etu

ug

s{eth
stthe
te
ue{t
Vhke

ar

ykuoe
ytftte
ytkfte
R{tthe
ftote

{efh
ofte
khttuhe
Mefh

w
.m

*****

ytkhtte
ytkhtke

ytkhhtxe

fte

*****

(3)

net{

su{tk nM-eo ku R yte ntu ut {qtY tu :(f) t{ nM R yu Ae eo E yte ntu ut tu :RMte


rse
rne
re
r[e
rse
e
ne
*****

re
r{te
rhtue
re
rne
rfthe
kre
tre
rte
rtE

at

{trfe
{tre
{trne
r{S
{trne
tr{e
htre
trne
rtteo
re

uj
ar

tr{e
re
rte
yteo
e
reo
ret
rM]ne
rtze
{tre

ug

ftr{e
rfhex
rhe
]rne
rstE
se
ruhe
rttte
rthke
e

115

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

*****

rftue
ure
re
r[xe
rsSrtt
tre
frfe
Me
kre
rhtE
rehe
e

trhue
truhe
rhetf
rhet
rhe
rhe
r[fthe
rMeo
rte
titurfe
Vrhte
r{ste

w
.m

ar

ye
yrfthe
yrute
yr{te
ytrte
Rsuhe
frte
fthrfeo
rfrfthe
rfLttuhe
fke
rte

*****

rhte
rtte
rteX
re
rhe
ret
rte
ne
nrhte
nturthe

rhtute
hee
r-the
r-he
rte

tttrtte
htrne
r[the
r[the
rhtutte

re
ttrfthe
n[trhe
n{e
rnte

uj
ar

$rte
r[hfte
Auhze
trhtne
rfxeo

.in

ttt tih

at

116

*****

r-hfthe

Mutr{te

rfuLefh

*****

rnt-te

ug

*****

ar

() t{ eo E yu Ae nM R yte ntu ut tu :fe


er
er
her
er
er
*****

[ertu
Sr

w
.m

yer
fer{tu

yfe
ye
yMef]r

ytSrft
uhher
uertk

et
erz

er
Mef]r

*****

etr
het
te]

therhf
tker

*****

fexrtt

Srtt

herhts
*****

e{trtt

S[rht

zetuts

117

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

e{trtoh

wx (qkx)
w (thu)
w
Mw

ug

uj
ar

(4) su{tk nM W yttu ntu ut {qtY tu :yw


w
wtu
yw
wkXtu
wA
ytkw
[w
ttuzwk
W
[hw
w:
w
[thw
tw
fwc
[tuwk
twk
tw
tkwk
wMftu (qftu)

at

*****

*****

Wh
WT{
Wu
W
WL
W{k
htu
{h
fxwt
fhw
fwt
fwx
kw

fwht
fww{
fwkth
fwkthwk
ftiwf
wL
whe (-e)
wks
wk
tuthwk
wB{x/wk{x
[wfttu

w
.m

ar

yhw
Wthw
Wfx
Wfto
WfkXt
Wf]
Wtwk
Wtt
WL
Wutt
W
Wtn

whttu
wku
xw[ftu
hw
thw
w{w
thw
whM
w~{
wft
tutwk
w{tztu

{wtu
wf
wxthtu
tuw
wo

tw
w[thw
wtw
k{w
kw

MVwht
nwLh
nw{tu
nwz

uj
ar

wB{
wf
[wh
Mw
{ntuhwk

*****

wt{
w[w
wtx
[wftu
Awxfthtu
zw{w
Z[w[w
w
wft
wot
wht
wth
Vw (-w)
Vwh
ntwh
nwk

ug

Wthto
Wt
WMVtux
WTtx
WTtutt
WTtu
W{
Wwo
W
Wt
WtuTt
Wk
fthfw
fwh
wkwt
ww{t

w
.m

ar

yzwk
yswwk
yw[h
yw
yw
ywt
ywth
ywMth
ytkwf
ytw
W[t
WA]k
WAtkAwk
Whztu
W
Wht

.in

ttt tih

at

118

*****

w{ht
uw{th
{nwh
{fwk
{wf{tu
{wth
{w[hftu
{wt{t
hw
w{
nthw
hnw
wo

wf
whnth
ttwt
{ntwt
{wt

hVw[h
xnwf{

at

twk
Attwt
nuht{wk
wth
whtk

uj
ar

ywfh
Wht{
Wtnh
WhAwk
W{uth

119

*****

whwtfto

{wtht{wk

h{wth

*****

w
.m

ar

ug

() su{tk eo Q yttu ntu ut {qtY tu :Qo


qk[
{qo
Q
[qf
{qAto
Q
[qkf
{qo
Qo
Aqx
{qtu
x
q
Y
fqtu
qo
qh
qh
Lq
qo
qZ
qo
q (e)
y[qf
yqx
yqs
yqo
yqo

y{qo
y{q
ykqXtu
ytVq
ytY

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

qn
qL
q{
qze
qkX
qZk

*****

yt{q
ytYZ
Q
Qs
[t

fqh
ftq
fq
uzq
qkx

tzq
qfk
q]c
{sqh
{ksqh
{tq{
{qot

{qA
{tufqV
{tusq
h{qs
YY
sq
q

{qn
q[
q[f
qh
qh
qtoM
Mkq

uj
ar

qkx
[qfu
Aqxftu
Ytu
{qtu
Lqt
qtoo

.in

ttt tih

at

120

*****

q{tq{
hqh
qtqo
{qh
{sfqh
{hnq{
{q
{nqh
{nuq
{tttfqx

ug

Yf
sqtZ
qkxtqkx
qhtt
t{q{
q{t
q
Lq{
zqA
VtxVqx

w
.m

ar

yq
ytq
ytunq
ytqt
Qnttun
fztfqx
fqt
[f[qh
[q[t
AqxtAuzt

yVtq
yqqo
y{q

ytthq
Q{Mtt
Q{tu

{qtkf
hsqyt
htsq
Yhut
Ytkh
qkxtqkx
oqf
q{q
tihQo
nfq{

*****

fqhth
fqzfx
qqh

qtuh
[z (-Z)Qh
AqyAq

h[qh
qh

h[qf
*****

Qxt
uhoqf

[qfttt

tfq

uj
ar

ytu{qf
Qttt

.in

qho
qhk[th

121

at

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

*****

q{ofkt

*****

ug

(6) su{tk nM-eo ku W ytt ntu ut {qtY tu :(f) t{ nM W yu Ae eo Q ytt ntu ut tu :Wqo
*****

wwtt

ar

{wnqo

*****

ywY
fwqn

w
.m

ywf
q
ywq

ywfq

fwq
wtq

tkwkqxwk
twfq

*****

t{wnqo
*****

() t{ eo Q yu Ae nM W ytt ntu ut tu :Qwk


wk
Aqwk
XqkXwk
[wk
fqzk kw
sqkw
zqzk kw
zwk
Aqxwk
xqkfwk
qhwk

ttt tih

Ywk
Ywk
YkAwk

qwk
qwk
qfkw
*****

qkwk
qwh
qwk
Vq{wk
qfkw
uqhwk
unqwk

Ytwk
qzwk
q{wk
qwk

uj
ar

[qkxwk
Aqkwk
sqxwk
q{wk
zqfwk
Zq (-Zqk) fzwk
qwk

ug

yxqwk
yqhwk
yqwk
Qswk
Qxwk
qk[wk
qktwk

qwk

at

Vqwk
qwk
Yzwk

.in

122

*****

x[qfzwk
q{wk

qhuqhwk
{tuhtqtwk

ar

y{q
fYwk

{tUqwk
nitVqxwk

*****

w
.m

(7) su{tkR-W ku nM ntu ut {qtY tu :(f) t{ nM-E yu Ae nM W yttk ntu ut tu :$w


w
rhw
rw
rMwk
rw
rw
nw
rVwk
rw
rw
fwf
r[wf

turzwk
Atrwk

*****

rtwk
rtkfw

twk
rw

r{w
r{w
rhw
rw
rtw
rttw

rntuwk
rtW
rtw
tzTrhw
rnuAw
rn{tkw

at

r{tw
htuswk
trwk
tkr[wk
rtw
rwh

uj
ar

rw
rcwh
r:wf
trxwk
Vrwwk
rtwf

123

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

*****

rtwk
k[trwk
trwk
rfw
rnt{wk
hrwk
kzrfwk
kztrhwk

ug

r[twk
[turzwk
[tutrwk
rtw
ntrzwk
rhwt
rhkfw
rhwth

w
.m

ar

yrtwk
yrhw
yktrhwk
yrhwr[
yrnw
frhtwk
t{rzwk
[rZtwk

ytkttrzwk
rMtfthw
rtwk

turnwk
t{rw
rrw

{rsthwk
{rwk
r{hwk
h{wk
rhtuw
rwt
rnthwk
nwMt

*****

tUrwk
htrhwk
rzwk
*****

rt{wk
*****

{turzwk

ttt tih

.in

124

W
WLr
Wtr
fwrxh
wrt
wor

wow
wrt
wr
wr
{thwr
{wr

ug

yhwr[
ytnwr
Wr[
Wtkr
Wt
Wr

uj
ar

*****

at

() t{ nM W yu Ae nM R yttk ntu ut tu :W
w
w
w
twrx
{w
hwr[
Mwr
wr
{wr
wr[
{wM{
hwrh
Tw
whr
wt

*****

ftixwkrf
wr
wtrn
whrfwk
wtrttu
wr
whtut{e
whturn

wtksr
wrt
{wtkrf
{wVr
wrch
wrr
{wr[
kfwr[

w
.m

ar

ywr[
yw{r
ytwrf
Wxtkrxwk
Wtrn
WMt
{w
fw

ywrt
ywMtr

ytwkrf
ytwtkrf

wtrt
wht
wtr
wrr
wrt
wtur
wt

*****

ytwuorf
Wsrt

Wtur
Wrt

fwtr{t
{wth

wfrt
tow{r
*****

Wthtr
Wfwr

Wh[turxwk

Mwrr{

uj
ar

yw{rft
ykwrruo

at

Wrfwk
fwtrr

125

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

*****

(8) su{tk E-Q ku eo ntu ut {qtY tu :(f) t{ eo E yu Ae eo Q yttk ntu ut tu :eqt


y~{eq
ytkxeqkxe

ug

*****

Zeq

eoqte

Veq

ar

*****

eqSu

Sqt

ee{q

*****

w
.m

() t{ eo Q yu Ae eo E yttk ntu ut tu :fqk[e


[qze
qe
{qze
qe
[qe
qe
qe
qe
Aqhe
{qXe
nqkze
fq
k e
ftqe
qsohe

qkte
qhe
q{he

*****

[qkxe
[qkze
sYhe

qE
qe
qkze

zqfe
qkhe
tqe

qhe
Vqze
Vqkfe

{sqhe
{ksqhe
{t{qe
*****

tqte
sqtke
zttzqe

qhe
qhkue
t{ksqhe

qse
{sqe

uj
ar

yhzqe
yktqke
ftfqe

nqe
qe

.in

ttt tih

at

126

*****

uhftqe

qtuhe

qfte

qo-[ue

ug

*****

qn-tuXe

*****

w
.m

ar

(9) su{tk R nM yu Q eo ntu ut {qtY tu :(f) t{ nM R yu Ae eo Q yttk ntu ut tu :[q


rtq
rY
fturnqh
r{qf

rY
rfq

*****

rVqV
*****

r[t{ksqtt

*****

ffo{qZ
*****

tq

127

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

*****

qr{r
qrh

{qA
Yrtu

qr[

uj
ar

q{t
qr{ft

at

() t{ eo Q yu Ae nM R yttk ntu ut tu :Q{


qr{
YrZ
MVq
q
{q
qr[

*****

ftoqr[
tYrztu

Lt{q

{qZ{r

t{qrnf

yt{qtkr
sYrht

ug

*****

qMhrt
Ytkrh

nqr

nqkrzt{

ar

*****

w
.m

(10) su{tk E eo yu W nM ntu ut {qtY tu :(f) t{ eo E yu Ae nM W yttk ntu ut tu :#zwk


Azwk
ewk
heZwk
[efw
ewk
e[wk
ewk
[ewk
xewk
eXwk
wk
Aewk
Zewk
{eXwk
ytuefwk
fextw

AeAhwk
Atuewk

*****

Szwk
Stw

uewk
xewk

Xwk
tzwk
etow

Swk
t{e[wk
e{wk

hkewk
ew
uewk
*****

efwk
ezwk

htSt{wk

e{twf

uj
ar

ytuewk
szewe

etkw
ew
Mtteowk

.in

ttt tih

at

128

*****

yehwk

ht[h[ewk

tunewnt

*****

ug

() t{ nM W yu Ae eo E yttk ntu ut tu :wte


whe (he)
{we
*****

whe
wfe
wshe
[twhe
swte
xwfze

tswe
we
wLe
wuxe
Vwetu
{we

w
.m

ar

WAewk
Wteo
We
fw{the
fwe
w{the

ywte
ytwe
Whte
Wse

WXtkhe
We
fthfwe
[wfe

{we{
we
wke

*****

[wfee
swte
unwf{e
tt{we

kwhMe
wkzhef
{we
nweo

nw{te
nw{we

w{e
wte
*****

Wte
W{uthe

tWte
nwhtxe

wkte
nw
k tw
k e(-e)
nwMhe
wefh

uj
ar

ywe
Wzte

.in

nwtte
nw{e

129

at

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

*****

ywfhe
ywke

Wtuefh

wwt{e

hwtuhe

*****

ar

ug

(11) su{tk nM yu eo E u{s nM yu eo W- yu [th{tkte


t yufttu yttk ntu ut {qtY tu :rwk
XwS
rqze
rqxwk
[erzwk
{we
{erwk
rwte
xerwk
rtwxe
hw{e
qhe
*****

qrzwk
therwk
qtonwr

w
.m

ywqr
ywqr[
ferzthwk

ywqr
fwtr{te

wkzr{S
rhwe

wte
qr{ne

YrZ[wM
wntre

*****

herzwk
wSor
*****

qArwk
*****

ntwqr

at

w
.m

uj
ar

ug

uee {tt htt tutu uzeu :yrf, yrfth, yrr{, yru-{tk r Au,
yetf, ye, yeh, yehtE-{tk e Au.
yr, yrt, Vur-{tk r Au,
e, efkX, e{, e{r, et, er{t,
we, wet-{tk e Au.
yr{, rhr{, r{, er{-{tk Au,
rr{t-{tk t Au.
yhw, fhw, hw, thw, hw-{tk hw Au,
-{tk Au.
ywh-{tk w Au, fqh, tqh-{tk q Au.
yksr-{tk r Au, ykse-{tk e Au.
ytSS-{tk SS Au, rsSrtt-{tk rsS Au.
ytthq, htq, {tq, {qq-{tk q Au,
yTw-{tk w Au.
ytr, tr, Wtr, rhr, {tr-{tk r Au,
the-{tk e Au.
ytrfth, rnfth-{tk ft Au,
rhMfth, {Mfth, whMfth-{tk Mft Au.
ytY-{tk Y Au, hwyt-{tk hw Au.
fe-{tk e Au, frw-{tk r Au.
tkeo, qheo, tuteo, theo-{tk eo Au,
e, , {toft-{tk Au.

ar

3.
-

ttt tih

.in

130

at

w
.m

uj
ar

ug

rt, rt, rrt, wrt-{tk r Au,


ezt-{tk e Au.
hte, tzte, rttte-{tk te Au,
the, he, etuhe-{tk he Au.
ure, tre, kre-{tk r Au,
ee-{tk e Au.
e, ke-{tk e Au, $r, Mtr-{tk r Au.
w, wfk, wt, w{tuh-{tk w Au,
[kq, {q-{tk q Au.
[r, r-{tk r Au,
ye, e-{tk e Au.
[tutE, rhtE, tE, ktE-{tk E Au,
Mtte, Lte, Wthte, Vte, tte,
te, utte, htte, ywte-{tk e Au.
Shwk-{tk S Au, rsht-{tk rs Au.
rt-{tk r Au, ett-{tk e Au.
rfh-{tk r Au, ekw-{tk e Au.
etu, ettkze, ete-{tk e Au, ete-{tk r Au.
qh, qhe, qheo-{tk q Au,
whM, ntwh-{tk w Au.
, tk, -{tk Au, t-{tk Au.
rr-{tk r Au, er-{tk e Au.
rhwe, rhwtue, rhwt-{tk hw Au, rY-{tk
Y Au.

ar

131

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

at

w
.m

uj
ar

ug

r-{tk r Au,
ytt, rt, kt, rt-{tk t Au.
rhe-{tk e Au, r-{tk r Au.
rht, rhMtr, rht, rhtust, rho, rhth-{tk
rh Au,
he, hett,-{tk he Au.
te-{tk e Au, rtftr, thktr-{tk r Au.
rt-{tk r Au, etBh-{tk e Au.
whto, wht]t-{tk ht Au,
whtuf-{tk h Au.
qh, tuztqh, hqh-{tk qAu,
whnth, whXtu, whe-{tk w Au.
rtt-{tk r Au, ett-{tk e Au.
ett-{tk e Au, rrtt-{tk r Au.
t, tut, rrt, y:t-{tk Au,
ktutt-{tk t Au.
{r, yw{r, k{r-{tk r Au,
yuf{e, nw{e, w{e, t{e-{tk e Au.
tr-{tk r Au, u utte-{tk e Au.
t, tt, et-{tk Au, yrtt-{tk t Au.
e, fwe-{tk e Au, r, {r, wr-{tk r Au.
u, u{tt-{tk Au, &ut, yt&ut, r&ut-{tk
t Au.

ar

ttt tih

.in

132

at

uj
ar

rfth-{tk r Au, Mefth-{tk e Au.


rqr-{tk r Au, qe-{tk e Au.
r-{tk Au, rt{, rt-{tk t Au.
rt-{tk t Au, rtt{tk tt Au.
et-{tk e Au, rt{-{tk r Au.
eh-{tk e Au, rh-{tk r Au.
e, e-{tk e Au, ftr-{tk r Au.
r, rr-{tk r Au,
[e, [e, e, e-{tk e Au.
nqkze-{tk ze Au, nqkrzt{-{tk rz Au.

ug

133

*****

:Awxfthtu
se
swth
XwS
rte
wo
{c
w{tze
rt
trft

ar

4. {ttteo tue uze-u


yrttt yet
ytttkrf yttte
ytrt
yteto
Wt
Qs
Ws{twk
Qswk
frft
fe
fw{wk
fq
k kw
wt{hfe qhuS
uzw
uzq
c
eowk

w
.m
w

.in

tutu ftu{ yu uze-rnkttuf

Aqxftu
S
sqxwk
Xwk
etr
qwk
{eo
qe
h
te

e{
Ve
VqkVtztu
Vqze
{e
{eXtE
tte
hke
Yktztk, Yktk
htue

trxft
rh
rt{
rh
{ftrf
{wt
tnrf
wtur
rw

*****

w
.m

ar

tze
e
e
e, eto
{fte
{qn
tne
tuewk
ese

uj
ar

ug

r{
Vrwk
Vwfth
Vwhze
{Ms
r{ctL
trtf
hkr
hwtkxe
hturc

.in

ttt tih

at

134

.in

at

fh-7
uwt ko{tk fuxef tuxe {tLtytu

w
.m

ar

ug

uj
ar

ytt htust nth{tk ytu yut t tu xu


theyu Aeyu su tfhe yu w ntut te, hkw {tuxt
tt tuftu yut tuu w yu t[t eu tuu Au yu u
Au. yzt yu zt sut tu yttk Wtnh Au. t[t
tu yz yu z Au. yu s heu t tu{tk tue
u uztthe su{ yuf ttu tutt ntu ut ythtu ntu Au, su
huh tu y yth ntu Au. ute yutu W[th Mkt yth hefu
fhtu uEyu yu yu s heu y yth hefu u tt uEyu;
su{ fu, tte te. t[tu the Au.
ytt fuxtf tu e[u ytt Au :
tuxe heu t tzeu ttt tu :yw
w
yw
w
yt
y
tt
t
yzt
yz
tiot
tio, qht
ythtut
ythtu
zt
z
ext
ex
tVt
tV, Vt
iot
io,eht
tBt
tB, {tt
{tot
{to, {]wt iwt
iw
tt
t, wt irt
ir, rrt
*****
135

ttt tih

.in

136

yw

yttu

yhtu

VTh

Vh

ytzftwk

ytzfhwk

fo

hf

yte

ytVhe

Rft

Rft

EMftuttu

RMftuhtu

Qxwk

Qxwk

fMtu
fttwk

uj
ar
xtu

nu

nu

rfw

rfw

{nqo{

{hnq{

ftu

{Mftu

{ftu

fthwk

{Mfwk

{fwk

the

r{f

r{f

rMtfttw

rMtfthw

{wLe

{we

te

he

{wLVe

{wVe

reo

rhe

{wf

{wf

tuzuMth

tuzuth

{we

{we

se

se

nttu

nttu

tt

tt

nttu

nttu

tt

ht

utkS

uhkS

Meh

eh

wh

rM{thtk

r{thtk

Mnus

nus

w
.m
w

xtu

ar

tte

at

yw

ug

su tuxe heu uztth hefu tutt-tt ntu hkw nfef{tk


Mkt ythtu ntu ut ythtutt fuxtf tu :-

137

.in

uwt ko{tk fuxef tuxe {tLtytu

uj
ar

at

fuxtf ykuS tu{tk yte q tt Au; su{ fu :yw


w
yw
w
yt{
yt{
ftxqo
fthxq
ytuu
ytuhu
t{tuo
th{tu
(Mtrtt yto{tk)
huu
huu
fr{~h
fr{h
tsoLx
thsLx
*****

w
.m

ar

ug

suu tuxe heu tztt ntu ut fuxtf tu


ytu ut. yte s q Mteq[f tu {txu te ntu
Au. ftuE Mte rtf ntu tu yuu rtft fnut, Mte rtft
fnut. e[u ytt fuxtf tutk wk yu Mtetk Y
yttk Au. Mtewk Y ntu ue yt Mte te q
tt.
wk
Mte
wk
Mte
ytf
ytrft
rthe
rth
yrut
yrute
wt
we
yt[to
yt[tto
uf
urft
fr
frte
tnf
trne
tf
trft
rtteo
rtte
]nMt
]rne
rt
rwte
q
qe
rtf
rtft
of
ofe
r
rt
rh[h
rh[trhft
kLte
kLtre

ttt tih

.in

138

uj
ar

at

fuxtf tu yut Au suwk Mteq[f swwk Y tuwk


te, u e yt Mte fu {rnt t Au; su{ fu,
{rnt tue.
yt s {tu, yrfthe, ywtf, Wuf, ftofh, utze,
e, kte, ut, t[f, tf, ru[f, ittrf, ttt,
rto f, tfth, rrr, rMeo , h{eh, tu z eh,
tttkhfth, kefth, r[tfth, th, re, sof uhu sut
tutk Mteq[f y Y httk te. e, WTtutf,
ktf sut tu ku {tk ht Au.
*****

w
.m

ar

ug

sut yku {, t yu ytt ntu ut tu :fuxtf tuu {, t yu sut tu ttk


t tu h[tt ntu Au; su{ fu- whw+{=whw{, whw+t=wwhwt,
whw+= whw. ytt tu ife su t yku T yttu ntu
uu ytt tu tu thu {Twk t{, twk tt yu wk
tt Au ; su { fu - {nT + { = {nt{, {nT + t ={ntt,
{nT+={n. u fu yt ftht tu ytuAt ntu Au. Atk, {tuxt
tt tu{tk t{, tt, yu te q te ut {u Au.
fuxtf Wtnh uEyu :{tt tu
t{tt tu
yrf{
Wt{
wwhw{
ywt{
w{
{nt{
Lw{
tuot{
r{
wwhwttut{
htut{

uj
ar

at

tttt tu
Ett
wtt
utt
er{tt
ttf
w{tt
{ntt
rtt
]ttk
tt
tt tu

t
trf
wht
{n

trf

ug

ttt tu
yrft
yuft
whwt
{{t
{ntt
wt
{tt
Lqt

139

w
.m

ar

tt tu
yM
Wthtr
f]o
whw
tfth
r]
w
kw
t]
{{
{t]

.in

uwt ko{tk fuxef tuxe {tLtytu

ttt tih

.in

140

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

w
]
]

{
Mttr
yt s heu -t, t, e-te, uhu{tk q te ut
{u Au. yuxwk t hnu fu ykrf, Wr[, We, r[, rrn,
kr[, rrn uhu{tk Au, thu Wtt, Wth, r[t, rt,
rt, hrt, rr{t, Mtt, ]t, r]t, ffo]t, {fh]t,
rtw]t, {nth, th, rhwth, ktutt, t uhu{tk
t Au. yu s heu ytf]r, f]r, kf]r, f]r, rf]r, kMf]r,
r, kr uhu{tk r Au, thu ytt, Wt, rt,
kt, ]t, yt]t, Att]t, r]t, ]t, {tu]t uhu{tk
t Au. yt {tu utk te, yhte, Wteo uhu sut
tu{tk te, twk, [twk uhu sut tu{tk twk yu rfttu, r[ttu,
ttu, rttu, ttu uhu sut tu{tk ttu ytu Au. yt Whtk,
ht, rh, h, tk, Wtt, Wfto, hu, {wu, W,
Wo, , yt{e sut tu{tk swt swt kstu ttu
ytu Au, n.
yu t hnu fu {tk thku, [u fu yku yttu thu
ntutu te; su{ fu, t, f], {o, yk, yk, [,
r, ytr, tr, tkrz, t, , y, Mw,
trn, Mtt, , tt, thtu, yt[th, yth
uhu.

141

.in

uwt ko{tk fuxef tuxe {tLtytu

w
.m

ar

ug

uj
ar

at

uze{tk t{tL heu ut {e fuxef qtu yw etof


nuX toeu ue t{u t[e uze w etof e[u yte Au.
yw
w
yw
w
Wo
Qo
ytMt
yLMt
[tE
[tE
yrtf
yetf
Qse
Wse
ywtkrf
ytwtkrf
ytuxtuBh
ytuxtuh
ytt ywtke
ytu
ytuMx
y{u
y{u
ytituefh ytiturfefh
ykto
ykto
ytt
yktwke
yktqke
Wtuefh
ytnwe
ytnwr
frt
ftr
ytwou
ytwuo
frrte,
frte
Ro
yio
frte
WAkw
WA]k
ftw
ftq
WrA~x
WA
rftu
ftu
W
Q
ttrn
ttne
WtY
Wthw
tw
twk
Weo
Wteo
ztks
ztks
Ws
Qs
wtR
wtrn
Wetue
Wtue
]
w
Wxt
Qxt
]
]
Wo
Qo
uhntsh
uhntsh

w
q{t
]t
rn ytt n
es
rr{t
eh
rhr{te
rhetf
rrt
er{t
wft
]k
io
Lq
hu
rhr
rhtust
trhturtf
rhtr{z
wwhw
whw[th
whwth

w
.m

ar

ug

uj
ar

yw
w
yw
[wfu
[qfu
w{t
[wkxe
[qkxe
]t
[qfe
[wfe
n, ne
Auhze
Auhze
rs
skr
ske
r{et
r
]r
rh
Stu
rstu
rhtr{te
swt
sqt
rrhtf
sqte
swte
ret
qku
wku
ert
xqfztu
xwfztu
wft
ztqk
ztwk
]k
fefe
frfe
i
re
ee
Lw
tr{
te{
hu
r
e
rhrc
]r
]e
hetust
rrhe
rehe
trhtutf
rte yt ete yt rht{ez
rtehe
etehe
whtu
r
e
whtu[th
eht
rht
whtuth

.in

ttt tih

at

142

w
.m
w

{tuh{
{tutkrA

at

w
{f/
{nuq
{ksqhe
{t{t
{ette
{e{tkt
r{tnth
{wth
{ut
{tuzo
htSt{wk
rhts
sw
YrZ

YY
Y{t
hw
hwr[
hw
hwyt
htusthtkAw

uj
ar

yw
{
{nuw
{kswhe
{t{tt
r{tte
r{{tkt
{etnth
{qth
{ut
{tuzo
htrst{wk
hets
hwsw
hwrZ
hw
hwhw
hw{t
Y
Yr[
Y
Yt
htusthtkAw

ug

w
wwhwttto
]th
tutf
tutf
er
qt
ktutt
kt
qr
rkt
titurfe
Vun
thee
e
e{th
rhw
ut
rrr
t]

ar

yw
wYttto
]tfh
tuf
tuttf
rr
wt
ktut
kt
wr
rkt
tuturrf
Vtun
thre
r
r{th
rY
utt
rer
ttw
t]
{tuhB
{tutkA

143

.in

uwt ko{tk fuxef tuxe {tLtytu

ttt tih

w
.m
w

at

etof
ww
]kth
tq
B{w,k{w
{sqe
r{r
neo
n
tre
e{tkf
wte
wqtt
MVw
nfq{
nhrs
rnt
nwf{t{wk

uj
ar

rtof
wq
wkth
tceq
L{w
{sqr
{ee
n
n
ter
r{tkf
qte
wqtt
MVw
nfw{
nhes
net
nqf{t{wk

ug

htusee
htuswk
Ykt{
Yhut
tt
]
oqf
rufte
rhe
rhw
iske
tse
te
ttutue
rrt
rrh
rhet
e
rrh

ar

htusre
htuSkwk
hwkt{
hwhut
ttt
f]o
owf, oqkf
ruftr
rrh
rY
iskr
tse
t
tttue
rte
erh
rrht
r
reh,eeh

.in

144

ttt
yuf ftu Au.
r[thtutu, Stu, tMrfttu ftu Au.