Вы находитесь на странице: 1из 200

VENAJAN TIED EAK ATEM IAN

KARJALAN T IE D E K E S K U S
KIE LEN, K IR J A L L IS U U D E N JA HIS TO RIA N IN STITUU TTI

Suomalaisvenalainen
sanakirja
Kolmas, ko rjattu ja lisatty painos
Noin 15 000 h a k u s a n a a

Toimittanut

MARTTI KUUSINEN

P E T R O S K O I KARJALA 1993

,
15

. .

1993

81.2
59

. .

- . 15 000 / .
59 . . . 3- ., . . :
, 1993. 199 .
ISB N 5-7545-0601-4
- ,
.
- ,
,
, - .

- .

4602030000060
27(03)93

81.2
:!> 981

IS B N 5 -7 5 4 5 -0 6 0 1 -4

1993,


- ,
,
,
- .

- .

.

,
. -

..
()
() ( |) , :
lautaikunta...
tutkinto Ilautakunta...
.
(I) , :
aamun|koi, -koitto...; -sarastus...

, , :
korkuinen...; kolmen metrin k. ...

,
, - ,
, (
, kukko : kukon, loppu : lopun,
katto : katon).
, ,
( )
, ( )
, :
halko (halon)...
vesi (veden, vetta)...
ahdas (a h ta an , a h d a s ta )...
viisi (viiden, v iitta )...
kymmenen (kymmenen, kym m enta)...
kuka (kenen, akk. kenet, part. keta)...
1- 3- . .
( ),
3- . . ( )
( ) 2- .
6


3- . . :
pyrkia (pyrin)...
kaataa (k aadan, kaatoi)...
menna (menen, meni, m ennyt)...
liota (likoaa, likosi, lionnut)...
sataa (ei sada, satoi)...
,
,
, :
kone (-, -etta), . . koneen, konetta,
avain (-imen, -inta), . e. avaim en, avainta;
ahven (-nen, -n ta), . e. ahvenen, ahventa;
kahdeksan (-san, -s a a ), . e. k ahdeksan, k ahdeksaa;
nopeus (-uden, -u tta ), . e. nopeuden, nopeutta;
punainen (-isen, -ista), . e. punaisen, punaista;
ajattelematon (-ttom an, -to n ta), . e. a ja ttelem a tto m an , ajattelem atonta;
harjoitella (-ttelen, -tteli, -tellu t), . e. harjoittelen, harjoitteli,
harjoitellut;
kokeilla (-len, -li, -llut), . e. kokeiien, kokeili, kokeillut
korjata (-jaan, -jasi, -ja n n u t), . e. ko rjaan, korjasi, korjann ut;
katketa (-eaa, -esi, -e n nui), . e. katkeaa, katkesi, katkennut;
nyrjahtaa (ei -hda, -hti), . e. ei n y rjah d a , nyrjahti.
,

. , tutkintolautakunta kunta.
,
, , :
eloisa (; ).
(. .
)
, :
ikiajoista ( a s ti)...
jatkaa...; han jatkoi lukemista ( a n ) ...
epaterveellinen... ( ).
,
, , ,
:
nimilehti / / , . . nimilehti
;
nalka...; minulla / m i n u n / on n.7. e. : minulla on
nalka minun on nalka;
nakyvyys...; hyva /h u o n o / n. / / , . .
7

hyva nakyvyys , huono nakyvyys


.

, :
koko I (koon) ,
II ,

, :
kausi (kauden, kau tta) 1) 2)
,
.
.

,
,
:
koolie: kutsua . , .
,

.

, , lukea
,
, . .
.
.LYHENTEET
. ilm ailussa
. a u to a lalla
. tahtitieteessa
. biologiassa
. kasvitieteessa
. so tilasalalla
. . a tk -a la lla
. m aa n tie te e ssa
. g e om etriassa
. kieliopissa
. . yksikko
.-. ra u ta tie a la lla
. elaintieteessa
. historia ssa; historismi
. persoona
. kirja llisu u d e n tu tk im u k se ssa
. m a te m a tiik as sa
. laaketieteessa
. m eteorologiassa
. m yto logiassa
. . monikko
. musiikissa
-.----- joku, jokin, jo ta k u ta , jotakin jne.
. esimerkiksi
. ,
Kelatiivipronomini, relatiiviadverbi
. kuvakielessa, kuvallisesti
, . imperatiivi
. k irja painoa la lla
. politiikassa
. . superlatiivi
. h a lv e ntav a sti, ha Iveksiva sti
. puhekielessa
. uskonnossa
. ka la stu k se ss a
. katso
. lyhennettyna
. urheilussa
. v ertaa
. . m a a ta lo u d e s sa
. teatteriala 1la
. tekniikassa
9

. v a n h e n tu n u t sana
. fysiikassa
. v a lo kuv a ukse ssa
. kemiassa
. sakkipelissa
. , leikillinen san a, ilm aus
.- sahkotekniikassa
a k k . akkusatiivi
p a rt. partitiivi
el. elatiivi
g e n . genetiivi
ill. illatiivi
in . inessiivi
m o n . monikko
t. tai
y k s . yksikko


SUOMEN KIELEN AAKKOSET

()
Bb (bee)
(see)
Dd (dee)
()
Ff (af t. affa)
Gg (gee)
Hh (hoo)
Ii (ii)
Jj (jii)
Kk (koo)
LI (al t. alia)
Mm (am t. amma)
Nn (an t. anna)

Oo (oo)
Pp (pee)
Qq (kuu)
Rr (ar t. arra)
Ss (as t. assa)
Ss (as t. assa t.
hattupaa-as)
Tt (tee)
Uu (uu)
Vv (vee)
Xx (aks t. aksa)
Yy (yy)
Zz (seta)
Aa (aa)

Oo (oo)

aht

A
aakkoset ,
aakkosl jarjestys ;
a a k k o s ja r je s ty k s e s s a ,

aakkostaa (-ti)
aakkosto . aakko set
aallokko ,
a allon lh arja ; -m urtaja
, ; -pituus

.
aalto (a allon ) ; keinua aalloilla
; aalto je n loiskc
; -pituus ;
-
aam iainen (-isen, -ista) ; syoda
a a m ia ista
aamu ; t a n a a a m u n a ;
a a m u s t a v a rhain ;
-askareet / / ;
-aurinko ; -halla
,
aam uisin
aam uljun a ; -kaste (
) ; -lehti
aam ulla
aam un |koi, -koitto ( ) ,
; -sarastu s
aam ulpala ; -puolella ,
-paivalla ,
; -virkku ; han
on . ; -voim istelu
; - ;
; -yosta ,

( )
aapinen ( isen, -ista), aapis|kirja
aarniolm etsa /
/
( a artee n , a a r r e t t a ) ,
; -aitta
aasi
aasialainen (-isen, -ista) 1)
2)
aate (aatte e n , a a t e t t a )
a a te lis|m ies ; -nainen
aateltoveri
aatteellinen (-isen, -ista)
aatteikas (-k kaa n, - k a sta)
,
12

aatto ; a a t t o n a
aava 1) ; a a v a lla m erella
2) ; meren a a v a l
la ; niittyjen .

aave (-een, -etta) ,
aavem ainen (-isen, -ista)
aavikko
aavistaa (-ti) ,
; en a a v i s t a n u t k a a n , etta...
( ), ...
aavistam aton (-tto m an, -tonta )
,
aavistus (-uksen, -u sta)
abhaasi 1) ( ), 2)

afgaani 1) , 2)

afrikkalainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
agitaatio
agitaattori
agitoida
agronom i
ahavoitunut (-neen, -n utta)
ahdas ( a h ta a n , a h d a s ta ) ; a h ta a t
k e n g a t ' ; ta a lla on
a h d a s ta
ahd as|m ielinen (-isen, -ista)
,
ahdinko (-ngon) ,
;
ahdistaa (-ti) 1) , ,
; kenka a. jalk a a
2) , ,

ahertaa ( -rra n , -rsi) ,


ahjo 1) ( ) 2) .
( -.); v a lla n kum ou ksen .

ahkera , ; . pilas ; -liisa .


,
ahkeruus (-uuden, -u u tta ) ,
; a. kovankin onnen voittaa

ahma
ahnas (-aan, - a s t a ) , ahne (-een, -etta)

aho
ahrain (-imen, -inta)
ahtaa (a h d a n , ahtoi) ,
ahtaan . a h d a s
ahtaus (-uden, -utta)

aht

ahtautua (ei -udu) , ;


vaki a h ta u tui lippuluukulle
( )
ahven (-nen, -nta)
aidakset
aidan . aita
aidata (a itaa n, aitasi, a id a n n u t)
,
aidon . aito
aie (aikeen, aie tta ) , ;
to te utta a aikeensa
; paha .
aiemmin ; paljon .
/ /
aiempi (-m m a n) , ;
; a. asuinp aik ka

aihe (-een, -etta) 1) , ;
a n ta a aja ttelem isen aihetta
* 2)
;
esitelman .
aiheellinen (-isen, -ista)
aiheenl valinta
aiheeton (-tto m an, -tonta)
,
aiheuttaa (-tti) ,
(-.); a. vahinkoa

; a. tu sk a a ,

aika I (a ja n ) , , ;
. ; onko tei 11 ? ?; m in ulla
ole ,
; kesaiseen a ik a an
; m eidan on a. lahtea
; kaiken aikaa ; pitkaksi
aikaa ; v a han a ikaa
, ; vahaksi aikaa,
lyhyeksi aik aa, lyhyeksi ajaksi
, ; entiseen a i
kaan , ; mihin
aikaan ? ?, ?,
?; s a m a a n a ik a an
, ; silla aik aa
; kaiken aikaa ,
; pitkaan aik a an ;
viime aikoina ;
aikaa myoten, a ja n pitkaan
; s a a d a aika an , ;
hirm u m y rsk y on s a a n u t a ik a an paljon
havitysta
; pitkasta aik aa ;
, !
aika
II
1)
,
;

ain

tuli a. sad e ()
;
a.
!
!
2) ; a. paljon

aikaan: kello viiden .


aikaan Isaan nos (-oksen, -osta)

aikalen natys ; -
; -ihminen
()
aikainen (-isen, -ista) 1) ; a. kevat 2) ( -.);
Pietari S uu ren a. tykki
I
aikaisem m in , ; .

aikaisem pi (-m m a n ) ;
; kevat oli tav a llista .

aikaisin
aik a|k au si ,
aikak ausljulkaisu, -kirja
; -lehti
aika I kirja , ; -kysym ys

aika lailla ;
aikalainen (-isen, -ista)
aik a|lau k aisin (-imen, -inta) .
; -lisa , (.,
); -m ies
/ /
aikana , ( -.);
kahden viikon .
aikanaan ,
aikaltaulu (, )
aikeen .
aikeissa: oila . ,
( -.)
aikoa () , ;
minne aiot lahtea?
?; han aikoo o pe tta ja ksi

aikoinaan ,
aikom us (-uksen, -u sta ) ; m i
nulla oli . ...
aikuinen (-isen, -ista) ; lapset
ja aikuise t
aina ,
ainainen (-isen, -ista)
ainakaan ,
( ); ei a. t a n a a n

ainakin ,

13

ain
aine (-een, -etta) 1) ,
2) () ,
3)
aineeilinen (-isen, -ista) ;
a. k u lttuuri
aineenl jasennys ; -kirjoittaja: han on hyva / h u o n o / a. (a)
/ / ;
-opettaja (-.)
, ;
-vaihdunta
( - n n a n )
aineisto ()
aine I kirjoitus
ainekset (-., -.)
aines (-eksen, -esta) ; vallankum oukselliset ainekset

aine|vihko
ainiaaksi
; a in o a t a k a a n kertaa ; joka .

ainoastaan , ; .

myos... ..., ...


ainoisl kappale
a in u tIlaatuinen ( isen, -ista)
,
aion .

airon |han ka (- n g a n ) ; -lapa
(-lava n ) ; -veto (-vedon)

aisa ; pitaa joku aisoissa


-
aisti ,
aistia ,
aistikas (-kkaan, -k a sta) ,

aistillinen (-isen, -ista)
aistim et
aistim us (-uksen, -usta )
aita (a id a n ) ,
aitaan . a id a ta
aitalju oksu
aitio
aito (a id on) , ,
; a. jalokivi

aito Iviereen, -vieressa ,

aitta
, ; a. helppo
/ /; a. oikein!
!
14

aje

aivastaa (-ti), aivastella (-len, -li, -llut)

aivot ()
aivo|tu leh d u s ; -tarahdys (-yksen, -ysta)
ajaa (ajoi) 1) , ; a. polkupyoralla ; a. autol ; ajoimme maalle
() / /
2) , ; , ;
a. a u to a ; a. puita
3) , ; .
joku pois - () .
l ak a a ; a. p a r t a a ( n s a )

ajaja . a u to n a j a j a
a jallaan , ajallan sa
ajan .
a j a n l j a k s o (); -kohtainen
(-isen, -ista) ,
; a. kysymys /
/ ; -lasku
; -m ukainen (-isen, -ista)
, ; -m ukaistaa (-ti)
; -tasainen
,

a jan |viete (-tteen, -tetta) ,

ajanvietelautom aatti ;
-kirjallisuus
; -ohjelm a
ajatella (-ttelen, -tteli, -tellut) 1) ,
; a. asiaa ;
aja tte lin h a n ta ( ) ()
2)
; ajattelin poistua

ajattelem aton (-tto m an, -tonta )
; ,
; a. ihminen
; a. teko
ajattelija
ajattelu , ; -

aiatuksek as (-kkaan, -k a sta)
; a. kirja

ajatuksissaan: olla . ; han


istui .
ajatus (-uksen, -usta) ; se on hyva
.

;
vaip ua
a ja tu ksiin ; -aika
; -
ajelehtia (-hdin) 1) ,

aje

2) ( ),
ajella (-len, -li, -llut) 1) ,
2) ; a. heinia
3) ,
ajelu , ; ( -.)
ajo 1) ; a uto lla .
2) 3) ,

ajoi . a ja a
ajoin: (aika) . . a jo i t ta i n ; hyvissa .

ajoissa ,
a joittain: (aikajf . ,
,
ajoittua , ( -. )
ajo Ikilpailut , ; -kortti
; -neuvo
; -nopeus ();
-rata ()
ajos (ajoksen, a jo s ta )
ajuri 1) , 2)
akanat ,
akasia
akateemikko
akateeminen (-isen, -ista) ;
a. loppututkinto
( );
akatemia
akka . ;
akku
akkuna
akrobaatti
akseli
aktiivinen (-isen, -ista)
akvaario
akvarelli ( ); -
()
ala 1) 2) , ;
han on m estari a la l la a n ()

ala I-aste: p e ruskoulun .

alabasteri
aladobi ,
alalh am m as ; -huuli
; -ikainen
alainen (-isen, -ista) 1)
( -.); lumen .
2) ,
( - .); j o u tu a n a u r u n alaiseksi

alaljuoksu (); -ros, -kerta

a lg

atakuloinen (-isen, -ista) ,

ala I kynnessa: olla . ,


; -luokka ;
-luokkalainen ( i s e n , -ista)

alam ainen (-isen, -ista)
ala|m ak i , ( ); lasketella -rriakea ()

alan . a lk a a
a la lo sa ; -otsikko
; -paikka (
)
a l a !puolella , ; sa ta m etria meren p in n a n .

a la |r a a ja t
ala s ; juoksim m e portaita .
; so uta a jokea
. ; a. puusta!
!
alasin (-imen, -inta)
a la s|su in : p a n n a . ,
; kattila on .

alasti ,
alaston (-oman, -onta) ;

alati
,
ala Iviite ( )
albumi
ale (alen, a lea) . a len nusm y ynti
alem m aksi,
alem m as
,

( ? )
alem pana ( ? ); a s u n kerrosta
.
alem pi ( -m m a n ) , ,

alennus (-uksen, -u sta ) 1) ,


; hintojen .
2) ; m yyda a le n n u k se lla
3) .
alennusIm yynti

alentaa (-n nan, -nsi) 1) ,


; hinta a alennettiin
2) . ,
alentua (-n n u n ) 1) ,
; hinnat o v a t a le n tu n ee t
2)
aleta (alenee, aleni, a le n n u t) . a le n tu a 1
algeb ra
15

alh

alh aalla ; aurin ko oli jo .alhaalle ; ripustit ta u lu t liian .
()
alhaalta ; a. ylos asti
alhainen (-isen, -ista) 1) ,
2) . ,
alho ,
ali Iarvioida
alijarvostaa
alim m ainen ( isen, -ista), alin (a lim m an,
alin ta) ()
alin |o m a a , ,

alistaa (-ti)
alistua ,
a li!tajunta
alitse ; ( -.)
alituinen (-isen, -ista)
aikaa (alan, alkoi) , ;
a. lukea ; koira alkoi
h a u k k u a ; alkoi s a t a a
/ / ; opiskelu on
a lk a n u t ; tyot alkavat ka h d ek salta /
/
alkaen () ( -.); a lu s ta .
; lapsesta . ()

alkeellinen (-isen, -ista) ;

alkeet ; tiedon .
alkeis|hiukkanen .
; -kurssi /
/ ; -opetus
; -sivistys ;
-tiedot
alkio . ,
alkoholi
alkoi . a ik a a
alku ( a lu n ) ; oppivuoden .
; aluksi
, ; kuun a lu s sa
; a lu s ta loppuun

alkuaan
alk u |ain e . ; -asento
; -askelet ;
-asu kas , ; -ihminen

alkulkantainen (-isen, -isia)
, ; -kirjaimet
; -kirjain ; -lause
; -naytos ( );
16

alu

-palat ( . .); -
; -perainen
(-isen,
-ista)
;
alku perais|k ansa
,

a lk u lsan at () ;-soitto
; ; -syksy

alkuunlpanija ;
alia 1) ( --.); ikkunan .
; a lla m m e oli
2)
allakka . . a lm a n a k k a
alias ( a lta a n , a ll a s t a )
alle 1) (--.); jaim me puun
a. seisom aan
; ala j a uton .!
! 2) , ; .
kymmenen prosentin
; a. kym m envu otiaat lapset
3)
alle I kirjoittaa
;
-kirjoitus
; -viivata (-aan, -asi, -an nut)

alm anakka
aloite (-tteen, -tetta) , ;
tehda . ,
; jonkun aloitteesta
aloittaa (-tti) ; a. koulunkayntinsa
aloitteikas (-kkaan, -k asta)

alokas (-kkaan, -ka sta) 1) ,


2)
alta 1) -; poydan . -
2)
altis (alttiin, a ltista)

( -.); ( -.); .
s a i r a s tu m a a n
; a. a u t t a m a a n
alttius (-uden, -u tta ) ,
;

alue (-een, -etta) 1) , ;


ka u p u n g in alueella
2) ; L eningradin .

aluejjako
;
-komitea
alum iini ; -folio

alun . alk u
alun alkaen, alun perin

alu

alus (aluksen, a lu s ta ) 1) ,
2) . a lu s ta
a lu s|a su ; -housut
; -paita
alusta ;
alustaa (-ti) ,
0 a. taikinaa

alustus (-uksen, -u sta) ,

alusvaate! kerta, alus | vaatteet

am aryllis (-iksen, -ista t. -ista)


amatoori ( );
-valokuvaaja
am atooriys (-yden, -ytta)
am bulanssil (au to )
; -laakari
amerikkalainen ( isen, -ista) 1)
2) ,
amiraali
amiraliteetti
am m atillinen (-isen, -ista)
; a. oppilaitos

am m atin|valinta
ammatti ; -jarjesto
; -koulu
; -koulutus

am m attilainen ( -ise n ,-ista)
ammatti I liitto ,

am mattiliitto | komitea
,
ammatti |m ies ; ; -opisto
-
; -taito ; -toveri
; -yhdistys
,
am m attiyhdistys | Hike

amme (-een, -etta)


am m entaa (-nnan, -nsi)
ammoin -
ammoinen (-isen, -ista) ,
; ammoisina aikoina

amm ollaan: suu .


ammoniakki
ammua
am munta (-n n an )
amm us (-uksen. -usta )
ampiainen ( isen, -ista) oca
2

. 2023

ant

am pua ( a m m u n )
am puja
am pu m a|halli ; -hiihto , ;
-kilpailut ;
-rata ; -taulu
analysoida
analyysi (-ssa t. -ssa)
anastaa (-ti) , ;

anastaja
anastus (-uksen, -u sta ) ,

anatom ia
angiina
ani: a. harvoin ; a. v a rhain

anim aatio ;
-elokuva

ankara ; , ;
() ; a. o p e tta ja
; a. taistelu ;
a. sade
ankerias (-aan, -a sta) ( )
ankka ( )
ankkuri
ankkuroida ,

annan . a n ta a
annan Isilma .
annos (-oksen, -osta) ;
; a. a r m o a
anom us (-uksen, -u sta ) . . ha kem us
;
ansa 1) , 2) .
ansaita (-itsen, -itsi, -innut) 1)
2) ; han an saitsee
kunnioitusta ()
; a n sa ittu r a n g a i s t u s

ansari
ansio 1) 2)
ansioitunut (-neen, -n u tta ) ;
t a s a v a ll a n a. taiteilija

ansiosta 1) ,
2) ( - -.); toverinsa .
ansio tyo ,
antaa (a n n a n , antoi) ; a. laa k etta
sa iraa lle
; a. puheenvuoro jollekulle
/ / -; .
m u is tu tu s ; a. k a tta
; a n n a pois! !
17

ant
antautua (-u dun ) ; a. vangiksi

anteeksi! ()!; suokaa .! HHTej !; a n n a .! !,
!; pyydan .
anteeksi lantam aton
(-ttom an,
-ton ta)

antelias (-aan , -a sta)


antenni
antifasisti
antibiootti
antiikki
antikvaarinen (-isen, -ista); a. kirjak au ppa
antikvariaatti
antimet: luonnon .
antoisa ,
antura ;
. = a sian om aine n ,
;
aortta
apaja .
; olla apea lla
mielella
/ m i e li n /
.

appelsiini ; -mehu

() ;
aprikoida ,
aprikoosi
apteekki
() ; a n ta a
; k u tsua joku a p u u n
-0 ; olla
aidin ; omin
avuin , o m in (e ) apuineen
, ; -kassa
; -kirja (
); -koulu
apulainen (-isen, -ista)
apu |rah a ;
apuri 1) , 2)

arabi ,
arabia, a ra b i a n kieli
arabialainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
arabim aat
. a r k a
arastaa (-ti), arastella (-elen, -eli, -ellut)
, ; ; lapsi a r a s telee / a r a s t a a / viera ita
arbuusi
18

art
areena
aristaa (-ti) ; haav a ( a ) .
aritm etiikka
arjen . arki
arka
( a ra n )
1) ,
2)
arkailla (-len, -li, -llut) , ;
a r k a i le m a t t a
arka I luonteinen (-isen, -ista) 1)
2) , ; a. kysymys ; -luontoinen
(-isen, -ista) ; a. mies

arkeologi
arki ( a rje n ) ; a rk en a ;
/ / ; -elam a
; -elSm assa ;
- / / ;
-
arkisin ,
arkisto
arkki ()
arkkitehti (-hdin)
arkkitehtuuri
arkku 1) 2)
arm ahdus (-uksen, -usta)
arm ahtaa (-hdan, -hti) 1)
2)
arm as (-aan, -a sta) ,
arm eija
arm elias (-aan, -a sta)
arm enia, a rm e n ia n kieli
arm eniatainen (-isen, -ista) 1)
2)
,
armo 1) ; a rm o s ta ,
2) ; pyytaa arm oa

arm oton (-tto m an, -tonta ) ,


arom aattinen (-isen, -ista)

arom ikas (-ikkaan, -ikasta)
arpa ( a rv a n ) ; he ittaa a r p a a

arpajaiset
arpa|lippu
(a rv e n ) ,
arpoa (a rv o n )
arsenikki
artikkeli (., )
artikla ()
artteli


arvaamaton (-tto m an, -tonta)

arvailla (-len, -li, -llut) ,

arvan .
arvata ( a rv a a n , arv asi, a r v a n n u t )
; ; a. a rv o itu s
; a rv asin sen heti

arvatenkin, arvattavasti ,

arvella (-len, -li, -llut) , ,


; mita arv elet tas ta ?
?
arveluttaa (-tti) ;

arveluttava
.
, ,
arvioida ,
arviol kaupalla ,
arviolta ,
1) , ; a n ta a
jollekin, pitaa a rv o ssa jotakin

-
2)

3)
,
arvoinen (-isen, -ista): kym menen ruplan a. postimerkki
huomion .
arvoisa
arvoituksellinen (-isen, -ista)
arvoitus (-uksen, -usta) ; asetin
hanelle arv oitu ksen ()
; en r a tk a is s u t a rv o itu sta
()
arvokas (-kkaan, -k a sta) ,
; a. taulu
arvo|m erkit ; -nimi ,
; -sana , ; sain
hyvan a r v o s a n a n m ate m a tiik as sa
()

arvostaa (-ti) , ;
a rv o s ta n hanen tyotaan

arvostelija
arvostella (-len, -li, -llut)
arvostelu ; -lautakunta
arvoton (-ttom an, -tonta ) 1)
2)

arvolvalta
ase (aseen, a s e tta ) 1) 2)
,

asi

aseellinen (-isen, -ista) ;


a. kapina
aseeton (-ttom an, -tonta) ,

aseiden|riisu nta
( -n n a n )

aseidenriisuntalpolitiikka

aseistaa (-ti)
aseistautu a (-ud un)
aseistautu nu t (-neen, -n u tta )

aseistu s (-uksen, -usta )


a se |lep o
asem a 1) ; 2) ;
; han joutui noloon a s e m a a n
; sinun
a se m a s s a s i
en
menisi
sinne


3) a s e m a t . ,

asem a|-au k io () ;
-halli ; -rakennus
, ; -silta
asem esta ; min un a se m e stani

ise n n e (-nteen, -n n e tta) ,
; hanen a se n te en s a m in uun /m i n u a
k o h t a a n / on m u u tt u n u t

asennus (-uksen, -usta ) ,

asentaa (-n nan, -nsi) ,

asentaja
asento (a sen n o n ) , ; a.!
!
asetelm a
ase|to v eri ,
asettaa (-tti) ; a. itselleen m a a r a
asettautu a ( -u d u n ), asettua
; ; a. i s tu m a a n nojatuoliin ; a se ttu a asum a a n ,
asetu s (-uksen, -usta ) ,

ase Ivelvollinen ; -velvollisu us


asfaitoida
asfaltti
asia ; r a u h a n . ; se on
eri . ; se ei kuulu
a sia a n
asiaanjkuulum aton 19

asi

; ; -kuuluva
,
asiaintila ,
asiakas (-kkaan, -k a sta)
asia I klrja ; -lista
asiallinen (-isen, -ista)
a sia |m ies ,
a sia n |a ja ja , ; -haara
; toimia -ha ara in mukaan ;
-laita ; a. on s^llainen,
etta...

,
...;
-m ukainen, -omainen ( i s e n , -ista)
, ;
; -tila ,
; -tuntija ,
asialpaperi
asiaton (-ttom an, -t o nta) ;
p a as y a siattom ilta kielletty

asioida
a sk a re (e)t ,
askarrella (-rtelen, -rteli, -rrellu t)
( -.); aiti aska rte li taloustoissa
askarruttaa (-tti) ( -.)
; j u ttu jai a s k a r r u t t a m a a n h a n ta

askartelu ( -.);
( ); -kerho

askel (-len t. -leen, -lta) ; ensi aske le (e ) t ; kulkea nopein
askelin ; h id a s ta a
a sk e le ita an
/askeliaan/

; ulkoa kuului askelia / a s k e l e i t a /


; joka ask e le (e)lla ; a. askele ( ) lta
askelm a
aste (-een, -etta) 1) ; kymmenen
asteen p a k kan e n, kymmenen a ste tta
p a k k a s ta ,
() 2)
,
asteikko
asteittain
asteittainen (-isen, -ista)
astella (-len, -li, -llut) ,

aste Ivaihtelu .

asti 1) ; kouluun a., koululle .


() ; kello yhteen .
20

atk
2) , ; ovelta . ;
a lu s ta . ; la p suud esta .,
lapsesta .
astia ; astia t ; pesta astioita
; - , ,
; -lauta
; -pyyhe
astiasto
astronautti
astronom i
astronom ia
astua 1) , ; a. kynnyksen
yli ; a s t u k a a sisaan! !, ! 2) ,
; a. yhta ja lk a a / /
a. voim aan
astuin (-imen, -in ta), -lauta ,

astu nta (-n n an )


astu sk ella (-len, -li, -llut) ,

asu 1) , 2) ,

asua , ; missa asut?


?
asu in |hu one ; -huoneisto
; -paikka
; -rakennus ;
-talo
asu kas (-kkaan, -k a sta) ; ;
-luku ; -tiheys
(-yden, -ytta)
asum a ,
asum aton (-ttom an, -tonta) ,

asum us (-uksen, -u sta) ,


asunto (-nnon) ; kolmen huoneen ja keittion .
; -koulu -
asuntola
asunto-olot
asu staa (-ti) ,
asu steet
asu ttaa (-tti) ;
asuttu , ; a su t u t
alueet
asu tus (-uksen, -u sta) 1) 2)
; -keskus
asvaltti
ateria ; ate ria n jalkeen ;
olla a te ria lla (,
)
aterioida ,
ATK, atk = a u to m a a ttin e n tietojenkasit-

ato

tely

atomi ; -alus ; -aseatom in|tutkija
atomi Ipom mi c m . ydinpommi; -voim ala c m .
ydinvoimala
atulat ,
auer (auteren t. a utereen, a u e r t a )
,
aueta (aukea a t. aukenee, aukesi t. aukeni, a u e n n u t) ,
; ; ovi aukesi
; silm at a u ken ivat
; solmu ei a u e n n u t

aukaisin (-imen, -inta)
aukaista (-sen, -si, -ssut) ,
; ; aukaisin ikkunan () ; kukat aukaisevat nu p p u n sa
() ; a. solmu

aukea 1) ( ) 2)
, ;
aukeama 1) ,
2) 3) (,
. .)
aukenee, aukeni . aueta
auki: ikkuna on . ; museo
ei ole t a n a a n auki

aukinainen (-isen, -ista) ,

aukio ( )
auk i|olo, aukiolo|aika (
. .)
aukko 1) , 2) ,

aukoa (auon) ,
aula
aulis (-liin, -lista) 1) 2)
( -., -.); han on
aina a. a u t t a m a a n

aum a ,
aura
auringon Ikukka
auringonkukkaldljy
auringon Ikylpy . aurinkokylpy; -lasku
, ; -nousu
; -paahde ; -paiste
, ; -pim ennys
; -pistos

aut

; -sade ;
-
aurinko (-ngon) ; a. nousee
; etaisyys M a a s t a Aurinkoon

aurinkoinen (-isen, -ista)
aurinko I kunta ; -kylpy
; -lasit
; -usva . a u er
australialainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
autere . a u er
autio ; -m aa
auto , ; ; han
tulee kello seitsem an a u to s sa /a u t o l l a / ( )
; -asem a . ta ksia se m a;
-bussi
autoilija
autoilu ;
auto I k atsastus ; -kilpailut
; -korjaam o
; -koulu
; -liikenne (
)
autom aatti
autom aattinen (-isen, -ista)

autom aatti Ioh jaus


; -ovi

autom atisoida
autolm atka
;
-merkki
au ton lajaja, -kuljettaja ,
autonom ia
autonom inen (-isen, -ista) ;
a. t a s a v a lt a
auto|-on nettom uus
; - ; -strada
; -talli ; -tehdas
; -tie
; -turma
;
-urheilu

auttaa (auttoi) ; autoin toveriani


auttaja ,
auttam aton (-ttom an, -tonta )
,
auttava , ;
a. tulos
; a. suomen kielen taito

21

ava

avaan c m . a v a ta
avaim en |reik a
avain (-imen, -inta) ; -sana

avajaiset ()
avajaislpu he ,
( -.)
avanto (-nnon)
avaruus (-u uden, -u u tta ) ;
; lentaa a v a r u u te e n

avaruus Iaika ; -alus
; -asem a
; -kausi . a v a r u u s aika; -keskus ; -kavely
()
; - . a v a r u u s a l u s ;
-lento ; -lentokentta ; -lentaja ; -luotain ;
-m atka ; -m ies
; -nainen -;
-nopeus ; -puku
, ; -sukkula ()
; -tutkim us
,

avata (a v a a n , avasi, a v a n n u t ) ;
a v a a ovi! !; han avasi
silm a n sa ; m useo avata a n kello kym menen
; a. radio

avaus (-uksen, -u sta ) (-.)
avautua ;
avio Iliitto , ; -m ies ,
; - ,
;
-puoliso , ;
- ,
avo|h oito
avoim uus (-uuden, -u u tta ) ,

avoin
(avoimen, a v oin ta)
;

avojjaloin
;
-katinen
(isen,
-ista) ; -m aa ;
-meri ; -m ielinen (-isen,
-ista) ,
avonainen (-isen, -ista) c m . avoin
avolpain ; -silm in
; -suin
; -sydam inen (-isen, -ista)
22

ben

, ;
-sylin
avulias (-aan, -a sta) ,

avun .
a v u n |an to (-anno n) ,
; keskinainen .
; -pyynto
avustaa (-ti) ,
; a. n u o re m p iaa n neuvoilla

avustaja ; ()

avustus (-uksen, -u sta) ,


avuton (-ttom an, -tonta)
ay-liike (lue: aa-yy-liike, am m attiyhdistysliike)
azerbaidzani, azerbaidzanin kieli

azerbaidzanilainen (-isen, -ista) 1)
2)
,

baari 1) 2) , ;

bakteeri
balalaikka
baletti ; -koulu ;
-m estari ; -tanssija
; -tanssijatar
bambu ; -

banaali ,
banaalius (-uden, -utta ) ,

banaani
barbaari
barbaarinen (-isen, -ista)
baritoni
barometri . ilm a p u n ta ri
barrikadi
barytoni . baritoni
baskeri
baskiiri 1) , 2) baskiirin kieli
basso
beesi ,
b en gaali|tu li
bensiini ; -asem a

bet

dra

betoni
biisoni
biljardi
biologi
biologia
biologinen (-isen, -ista)
blini
blokki (, , )
bofori ,
boikotoida
boikotti
bolsevikki, bolsevikki
bolsevistinen, bolsevistinen (-isen, -ista)

borssi(keitto)
botaniikka c m . kasvitiede
briljantti
broileri ,
brosyyri
budjetti
bulevardi
bulgaari ,
bulgaria, b u lg a r ia n kieli
bulgarialainen (-isen, -ista) 1)
2) . b u lg aa ri
bussi ; m en n a a n bussilla!
!
byrokraatti
byrokraattinen (-isen", -ista)

byrokratia

cam ping (lue: kam p ing)


celsius Iaste {lue: selsius-) no
; viisi c elsiu sa stetta kylmaa

chilelainen (lue: tsii-) 1) 2)
,
city (lue: siti) ,
cm == se n t ti m e t r i () ,
cowboy (lue: kauboi)
cup (lue: kup t. ) ,

D
daalia
dam askit ;
darvinismi

debytantti
debytoida
debyytti
defekti 1) 2)
dekreetti
detegaatio
dem ilitarisoida
dem obilisoida
dem okraatti
dem okraattinen (-isen, -ista)

demokratia
dem okratisoida
dem okratisoitua
dem onstraatio
d esim aali(lu k u )
desimetri
desinfioida
detalji
dia . diapositiivi
diagnoosi
diagram m i
dia Iheitin (-ittimen, -itinta)
diajkuvat
dialektiikka
dialogi
diapositiivi
dieetti
diesel Imoottori (lue: diisel-)

diktatuuri
diplom aatti
diplom aattinen ( isen, -ista)

diplom atia
diplomi ; -tyo
diskantti
diskata (-kaan, -kasi, - k a n n u t) . .
diskvalifioida
disko . . diskoteekki 2
diskoteekki 1) (
) 2) ( )
diskvalifioida
dokum entaarinen
dokumentti | eloku

dot lari
domino
dosentti
draam a ; -kirjailija ,
-kirjallisuus
draam annos (-o k se n ,- o s ta )
draam antaa (-nn an , -nsi) c m . d r a m a tisoida 1
23

dra

ehd

draam a|teatteri

dram aattinen (-ise n ,-ista )


dram atisoida 1) ,
2) ,

dubata ( d u b b a a n , dubbasi, d u b a n n u t)
. . ja lk i a a n it t a a
duetto
dynaam inen (-isen, -ista)
dynamiikka
dynamo

E
e.a.a., e a a .= en nen a j a n l a s k u m m e a lk u a
, . .
ed. = edellinen ,

edelle 1) 2) ( ?); a se ttu a


jo nk un . -
edelleen 1) , ; lue .
; ja niin . (. jne.)
(. . .) 2) -

edellinen (-isen, -ista) ,


; edellisella k e rra lla

edellyttaa (-tti) ,

edellytys (-yksen, -ysta) ,

edella 1) 2) , ;
han kulki edellani
ed ella I kavija , ;

ed ellak avija|m aa
edella mainittu
edeltaja
edelta kasin, edelta | pain
edeltaa (ei -11a, -lsi)
edem m aksi, edem m as ,
(?)
edem pana , (?)
edem paa , (?)
edes 1) ( ); ei . han
tiennyt ; en ha lu a .
pu hua 2)
,
ed es|m en n yt (-nneen, -n n y tta ) ,

ed essa 1) 2) ; edessani

24

ed es|tak aisin ,
edesta 1) 2) , ; ,
; e d es ta m m e kuului
; kahden
.
edeta (etenen, eteni, edennyt)
(), ();
etenimm e hitaasti
()
edistyksellinen (-isen, -ista)
,
edistys (-yksen, -ysta) ;

edistya (); ,
; . koulussa
; opiskelu edistyy hyvin

edistaa (-ti) 1) ,
; . r a u h a n a s i a a
2) ,
( ); kello .

edukas (-kkaan, - k a s t a ) , edullinen (-isen,


-ista) ;
ed u s|k u n ta
eduskuntal vaalit
edustaa (-ti) ,

edustaja ; ;
; korkeim m an neuvoston .
; -ehdokas
; -kokous
edustajisto ;
ed u stalla ; talon .
edustalle ( ?); keraanny im m e
koulun .

ed u stalta ( -.); bussi lahtee asernan e.


edustava ,
edustusto
eepos (-oksen, -osta)
eesti, eestin kieli
eestilainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
eetteri
eettinen (-isen, -ista)
egyptilainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
ehdoin tahdoin ,
ehdokas (-kkaan, -ka sta)
ehdollinen (-isen, -ista) ,

ehdonjalainen ( i s e n , -ista)

ehd

ehdot
ehdoton (-tto m an, -tonta) ,

ehdottaa (-tti)
ehdottomasti ,
ehdotus (-uksen, -usta) ;
tehda e. ; ehdotuksestani
ehea 1) ; 2)
ehja . ehea
ehka , ; . ehdin
, ; ehken tu le ka an
,
ehkaista (-sen, -si, -ssyt) ,
; . verenvuoto

ehkaisy ,
ehostaa (-ti) 1) 2) ,

ehtimiseen ,
ehtia (ehdin) ; ehditte viela bussille ; . a p uun ,
. avuksi ;
ehdi sy om aan / s y o d a /
; han ehti lukea kirjan

ehto (ehdon) ; silla ehdolla, etta...
, ...; milla ehdoilla?
?
ehtoo .
ehtymaton (-ttom an, -tonta )
,
ehtya (ei ehdy) ;
ehyt (ehyen, eh ytta) . ehea
ehattaa (-tti) 1) 2)
ei (en, et, ei, emme, ette, eivat) ; ;
han ei tule () ; en tahdo
; emm e tienneet sita
; etko ole lukenut?
( a )? ; Lahdetko? En.
? ; minulla ei ole aikaa
; ei k uk a an ;
ei m issa an ; eiko niin?
?; eiko totta? ?;
eipas! !
; . a a m u lla
eilinen (-isen, -ista)
eine (-een, -etta)
einekset ;

eittam atta
eittamaton (-tto m an, -tonta) ,

eittaa (eitti) ,

elo

eko| katastrofi
ekologia
ekosysteem i
eksyksiin: jo u tu a e. ,

eksyksissa; olla e. ,
eksyttaa (-tti) ; .

eksya ; . m e tsa a n

ekvaattori
elanto (-nnon) ,

elatu s (-uksen, -usta) (-.)


ele (eleen, e letta) ; kasvojen eleet

eleeton (-ttom an, -tonta)

elefantti
elehtia (-hdin)
elektroni
elektroniikka
elektroninen (-isen, -ista)
eli ,
elim ellinen (-isen, -ista) ;
e. luonto
elim en |siirto . ,

elim isto
elin (elimen, elinta)
elin |a ik a / / , ;
-ehdot ; -
, ; -kautinen (-isen, -ista)
; -keino ,
; -kykyinen (-isen, -ista)
; -tapa
elintarvike|kauppa, -m yym ala

elin Itarvikkeet ,
; -taso
; -tarkea
, ; -
; ; -vuodet

, ; -m aailm a

ell 1ei (ellen, el let, ellei, ellemme, ellette,
elleivat) ; et tieda, ellet lue
,
ellottaa (-tti) , ;
m in ua . ,
elo
elojhopea
25

enn

elo

eloisa ( ;
)
elo|k u u ; 10. (lue: k ym m e ne n te na)
e lok uuta 10-
elo |k u v a , ; -kuvaaja
; -kuvaam o
elo k u v a |k a tsa u s ,
; -komedia ; -lippu
; -nayttelija ;
-naytanto ; -ohjaaja
; -studio ; -taiteilija
; -teatteri ; -tahti

e lo |k u v a u s
elo|k uviin : m enna .
e lo|k u vissa: kayda .
elo|k u vista: tu 11 .
eloilinen (-isen, -ista) ,

elon |korjuu

; -leikkuu

eloon: j a a d a .
elossa: olla .
elostaa (-ti), eiostuttaa (-tti) ,

eloton (-ttom an, -to nta ) ,

elotus (-uksen, - usta )


elpya (elvyn) ;
eltaan tunu t (-neen, -n u tta ) ;

elukka ,
elvyttaa (-tti) ,
'

elahdyttaa (-tti) 1) ,
, 2)
,
elaim isto ,
elain (-imen, -inta) ; ;
-kunta , ; - ; -m aailm a
, ; -tarha
; -tiede
elake (-kkeen, -ketta)
elakelainen (-isen, -ista)
elakoon! !, !; . rauha!
!
elakdon-huutp
elam ys (-yksen, -ysta)
,

elam a 1) 2) , ; -kerta

elam an lhaluinen, -iloinen


; -katsom us ; -ker26

toja ; -kokemus
; ; -koulu
; -laatu ; -
,
elam dida
elatti ;
elattaja
elattaa (-tti) ,
; . olento
elavdittaa (-tti) ,

elaytya (-ydyn)
ela a () ; . vanhaksi
; . sa ta vuotta

em. = edella m ainittu


= E uro opan m e s ta r u u s
//
emakko
ernali
em aloida
, ( )
em pim atta ,

ernpia (emm in) ,


; ; han ei empinyt
lahtea sinne

.
em anta (-n n an )
enem m isto
enem m an , ; . kuin puolet
; paljon .

enempi
( -m m a n )
,
;
. osa
enentaa (-n nan, -nsi) ,

energia ; -kriisi

eneta (enenee, eneni, e nennyt)


,
englanti, e n g la n n in kieli
englantilainen (-ise n ,-ista) 1)
2)
,
enim m iten, enim m akseen
enin (e n im m an) ,
enintaan , ;
. kaksi kirjaa
eniten ; ; pidan
. lukem ise sta

enkeli
ennakko

enn

ennakkolluulo
ennakoida 1) ,
( ) 2)
ennakolta ,
ennallaan, ennalleen -,
ennallistaa (-ti)
ennalta , ; -ehkaisy
enne (enteen, e n n e t t a )
,
ennen 1) , ; . v a n h a a n ,
. muinoin ,
2) , ; . a a m ia ista
; . kaikkea ;
. a j a n l a s k u m m e a lk u a ;
tuntia . kokousta
ennenlaikainen ; -kuulumaton ; -nakem aton

ennestaan , ,
ennustaa (-ti) ,
; . s a a ta
ennuste (-een, -etta)
ennustus (-uksen, -usta)
ennattaa (-tti) 1) ; e n n atim m e
hyvin levata
2) ,
ennatys (-yksen, -ysta) ; s a a v u tt a a
. ; lyoda .
; -m ies ; -m ainen
(-isen, -ista)
,
ensi 1) , ; . kesana
; . viikolla
; . su n n u n t a in a
; . kokouksessa
2)
;
. askelet ; nain hanet
. k e rra n () ;
. kadessa, . sijassa

ensi|apu
ensiapu lasem a ;
-laukku
ensi Iesitys ,

ensi I-ilta ; -kertalainen ( isen,


-ista) ,
ensiksi ,
ensiksikin -
ensi I luokkainen (-isen, -ista)
; ;
-luokkalainen
(-isen, -ista)

ensim m ainen (-isen, -ista) ; e. kerros ; syyskuun ensimm aisen a pa iva n a


ensin ; ; . m ainittu
,
ensinkaan , (
)
ensi Isijainen, -vuoroinen (-isen, -ista)

enteilla (-lee, -li, -lly t)


entinen (-isen, -ista) ,
entiselleen, entisellaan -,
entistys (-yksen, -ysta)
entistaa (-ti)
enta , ( ); mina lahden, e. sina? , ?; e. sitten? ?; ?
, ( );
et ole . lapsi ;
a la tee sita .!
!
ep a|ed u llin en ;

epailem atta ,
epailla (-len, -li, -llyt) ;
; sita en epaile
; epailen hanen olevan
m a tk a lla ,
epaily, epailys (-yksen, -ysta) ;

epailyttava ,

epailyttaa
(-tti)

/ /; m inu a . lahtea sinne| jarjestys
| kiitol
epa|kod ikas
ep a|k oh ta ,
| kohtelias
epajkunto , ;
; m en na e pakun toon
,
ep a|kaytan nollin en
|
| luotettava
|luottam us (-uksen, -u sta )
I luulo
ep a|m u k ava
epa|m aarain en (-isen, -ista)

epa|oikeudenm ukainen

epalonni
27

ep a|on n istu a ;
/ /
I rebel linen
eparoida ,
e p a |se lv a ,
Isiisti ,
ep ajsu otu isa
epajtarkka
epajtasainen
ep aitavallin en
epa|terveellin en
,

( )
ep a|toivo
| tyyd yttava

| ,
ep a|varm a
;

|virallinen
epajystavallin en ;

erehdys (-yksen, -ysta) ,


; e r ehd ykse ssa
erehtya (-hdyn)
, ; ; . taloissa ; olla . mielta
; se on . asia

erikoinen (-ise n ,- ista ) , ,
; ei m itaan erikoista
; se ansaitsee erikoista
huomiota

erikois Iala ; -kirjeenvaihtaja ; -liike ; -pikajuna -,


erikoistua
erikoisuus (-uuden, -u u tta ) ,

erikseen ,
erilainen (-isen, -ista) ,

erillinen (-isen, -ista) ,

erillaan ,
eri|m ielisyys (-yyden, -yytta)
erin|om ainen ( - i s e n ,' -ista) ,

eris|kum m ainen (-isen, -ista) ,

eriste (-een, -etta) ()


eristin (-imen, -inta) ()
eristys (-yksen, -ysta) ,

eristaa (-ti) ;
28

esi

eritella (-ttelen, -tteJi, -tellyt) ;


,
erittain , ; . hyva
, ; . tark e a

erittaa (-tti) ,
erityinen (-isen, -ista) ,

e rity isIkoulu
eriyttaa (-tti)
1) , 2) ,
3) , 4)

eroam aton (-ttom an, -tonta )

eroon: p a a s ta e. jo stakin
-
erossa ; a su a e. o m aisista an

erota (eroan, erosi, e ro n n u t) 1)
, ; han erosi edukseen m uista
2) ,
3)
, 4)
5)
erottaa (-tti) 1) ,
2) , 3) ;

erottautua (-u dun ) ,

erottua ,
ero|tuom ari ,
era 1) , ; (-.)
2) , ; ; ;
e ra |m a a ;
eras ( e ra a n , e r a s t a ) , , ;
, -;
; e ra ita vuosia sitten

esi Ihistoriallinen
esiin , ; a s tu a .
;
esiintym a ,
esiintya (-nnyn) 1) ;
2)
esi-isa
esi|kaupunki
esikko ,
esikoinen (-isen, -ista)
esi Ikoulu ;
esijkunta .
e si|k u v a ,
esi f liina ,
esille . esiin

esi

esilla
esim. 1) = esimerkiksi .,
2) = esimerkki ; esimerkkeja

esi|m erkillinen ,
esijmerkki ; ; esimerkiksi

esi|m ies
esine (-een, -etta) ,
esi|naytds
esijpuhe ,
esijrippu
esite (-tteen, -tetta) ()

esitella (-ttelen, -tteli, -tellyt) 1)


, 2)
esitelma , ; pita .

esitelmdija, esitelmoitsija ,

esittely 1) 2) ,
3) (
)
e sittaa (-tti) 1) ,
2) , 3)
, ; .

esitys (-yksen, -ysta)


1)
2) ( . .) 3)
; -lista
esi Iv a n h e m m a t
eskalaatio
espa nja , e s p a n ja n kieli
esp a n ja la in en (-isen, -ista) 1)
2) ,
esplanadi ,
este (-een, -etta) ,
esteeton (-tto m an, -tonta)

e steljuok su
estya ; estyin t u le m a s ta

e s t a a (esti) , ;
; ta m a esti hanet tu le
m as ta
e ta n a
eteen 1) , ; a s tu a luokan .
; talon . 2)

eteen Ipain
eteinen (-isen, -ista) ,
eteis Ia u la , -halli ; -v a rtija

etela

eva

e te lainen (-isen, -ista)


e tela Im aa la in en
e te l a m p a n a
e tela I
etenkin ,
e te v a ,
etikka ; - k u rk u t
; -sienet
etsin .
etsia ,
ettIei (etten, ettet, ettei, ettem m e, ettette,
etteivat) ; ; sanoin etten
tieda ,
e tt a ; ; hyva . tulit ,
; .
etu (edun) ,
e tu | a la l ia ; -istuin
; -joukko ;
-kateen ,
e tu m a in e n (-isen, -ista) ,

e t u j m a k s u , ; -nimi ;
-penkki ; -puoli
/ / , ; -
; - p a a s s a
; ; -
; -sija ; ;
p a n n a e tu s ija a n (etu sijalie)
,
; -sormi
e tu u s (etuud en, e tu u t t a ) . etu
e ta in en (-isen, -ista) ,
etaisyys (-yyden, -yytta) ,
; eta isyydessa
e ta l o p e t u s
e ta alle ,
e ta a l l a ,
e t a a l t a ,
eukko ; .
eu ro o p p alain e n (-isen, -ista) 1)
2)
e vakko
e vakuo ida
eversti
e va
e v as (evaan , e v a s ta ) (
); -lauk ku
e v a s ty s (-yksen, -ysta) ,
e v a s t a a (-ti) ,
e v a t a (epaan, epasi, ev an n y t) ,

29

haa

faa

F
faarao c m . fa ra o
fajanssi
fakultatiivinen (-isen, -ista)

fanaattinen (-isen, -ista)


fantastinen (-isen, -ista)
farao
farkut . . f a rm a r it
farmari ; -housut c m . f a rm a r it
farm arit
farmi
farssi
fasism i
federaatio
federatiivinen (-isen, -ista)

fe stiv a a li(t)
filharm onia
film aaja
film ata (- m aa n , -masi, - m a n n u t) 1)
2)
film atisoida
filmi 1) 2) ;
-nauha . filmi 1
film innos (-oksen, -osta)
film intaa (-nn an , -nsi) c m . film atisoida
finaali
flyygeli
folio
foneettinen (-isen, -ista)
fonetiikka
foorumi
froteelpyyhe
fysiikka
fysikaalinen (-isen, -ista)
( )
fysiologia
fyysikko
fyysinen (-isen, -ista) ,

G
galleria
gallu p ( )
gaselli
geenisto, geenit
gem inaatta ,
geneetikko
geneettinen (-isen, -ista)
30

genetiikka
geo Ifysiikka
geologi
geologia
geom etria
gepardi
globaali, globaalinen ( isen, -ista)

gorilla
graafinen (-isen, -ista)
grafiikka
grafiitti
gram m a
g ranaatti|om en a ()
graniitti
greippi
grilli 1) 2) -
gruusia, g ru u sia n kieli
gruusialainen (-isen, -ista) 1)
2) ,

H
haahka ()
haaksi I rik
haalarit
haalea
haaleta (-enee, -eni, -ennut)
haalistua , ;
haamu 1) , 2)

haapa ( h a a v a n )
haapa|rousku
haara ; -osasto ; -rata

haaraum a ,
haarautua (ei -udu) ,

haarniska ,
haarukka
haaskata (-kaan, -kasi, -k a n n u t)
,
haastaa (-toi) 1) ; h. kilpailuun
2)
; h. riitaa / t a p p e l u a /
/ /
haastatella (-ttelen, -tteli, -tellut)

haaste (-een, -etta) (.,


)
haava
haavan . haapa;- -lehti :

haa

hal

hakkuu: m etsa n h. ; puiden


h. ; -kausi

hako (haon) ; haot

halaistu: han ei s a n o n u t h a la istu a sa n a ahalata ( h a la a n , halasi, h a la n n u t )

haljeta (halkeaa, halkesi, h a lje n n u t)


,
halkaisija
halkaista (-sen, -si, -ssut) ,

halkeam a ,
halkeilla (-lee, -li, -llut)
K Q H Typ
halki 1) , ; m enn a h.
hai
2) , ; h.
haihduttaa (-tti)
torin, torin h.
haihtua (ei -hdu)
halko (h alo n)
hai|k ala
halla ()
haikara ,
hallinnollinen (-isen, -ista)
haikea ,

haili
hallinta (-n n an ) ; su om en kiehaista (-sen, -si, -ssut) ; h. palen h.
halta, h. pahalle
hallinto (-nnon) , ;
haistaa (-toi)
-keskus
haitari ;
hatlita (-itsen, -itsi, -innut) 1) ,
ha'tata (h a ittaa n , haittasi, h a ita n n u t)
2) ; han ha 1litsee
,
v e n a ja n kielta
haitta ;
3) ,
hajaantua (ei -nnu) ;
; kukkula ha 1litsee ym p aristo a


haja|m ielinen (-isen, -ista)

hajanainen (-isen, -ista) 1)


, 2)
hallitseva ,
hajota (-oaa, -osi, -onnut) 1)

, 2) . h a ja a n t u a
hallitus (-uksen, -usta ) ;
hajottaa (-tti) 1) ;
-m uoto 1) 2)

2 ) ^;
halloo! !
haju ; -aisti ; -aistin (-imen,
hallussa: olla jonk un h. -inta) ; -herne
, -
; -vesi

haka (h a an ) , ; -neula (
halon . halko
) ; -sulkeet
halpa
( h a lv a n ) , ;

h atata (ha k kaa n , hakkasi, h a k a n n u t )
halp oja omenia
1)
; 2) , halpam ainen (-isen, -ista) ,
hakea (haen, haki) 1) - _ halpenee . halv eta
; h aepas vetta -
haltija 1) , 2) . ,
, - 2) ; h.
; m etsa n h. ,
joka p aik asta
haltijatar (-tta ren, - t a r t a ) . ,
hakemisto () ;

haltuun: o t ta a h a l t u u n ( s a )

hakemus (-uksefl, -u sta)


;
vapista kuin h.

haave (-een, -etta)


haaveilla (-len, -li, -llut), haaveksia

haavi ; pyydystaa perhosia haavillahaavoittaa ( -tti)
haavoittua
haavoittunut (-neen, -n u tta )
haen cm. hakea
haennainen (-isen, -ista) ,
; h. selitys

hahmo 1) , ? 2) ,

31

hal

halu , ; tulen m u k a a n halusta / /


halukas
(-kkaan, -ka sta)

( -.), ,
( -.); onko ha luk ka ita ?
?; han on h. laht e m a a n
haluta (-uan, -usi, - un nut) ,
; halu aisin v a h an kavella

haluttu ; h. viera s

halvaus (-uksen, -usta )


halvautua (-ud un)
halveksia
halventava ,
halveta (halpenee, halpeni, h a lve n nut)

hame (-een, -etta)


ham m as
(h a m p a a n , h a m m a s t a )
;
-harja ; -jauhe
; -kipu ; -laakari
; - ; - ; -tahna

ham paaton (-ttom an, -tonta )


hamppu ;
hamsteri
hana (, )
hangata ( h a n k a a n , h ankasi, h a n g a n n u t )
,
hanhi (-hen)
hanka ( h a n g a n )
hankala ; ,

hanke (-kkeen, -ketta) ,


,
hanki ( h a n g e n ) ; h a n g et
hankinta ( -n n a n ) ,
;
hankkia
hanko ( h a n g o n )
hansikkaat
hanuri ;
hapahko
,

hapan ( ha pp am en t. h a p p a m a n , h a p a n t a )
; -kaali ; -kerma

hapata (happanee, happani, h a p a n n u t )

hapekas (-k kaan, -k a sta)

hapero
32

har

happi (hapen) ; -laite


happo
happolm arja
harakka
harava
haravoida , ()
harhaan: jo utu a h. ; h. johtava
, ,
; osua h. (
),
harhailla (-, -li, -llut) ,

harha | lu u
harja 1) 2) ,
3)
harjaantua (-nn un)
/, /
harjakset
harjanne (-nteen, -n netta)
harjata (-jaan, -jasi, -jan n u t)
(); h. h a m p a ita a n
harjoitella (-ttelen, -tteli, -tellut)
; ,
harjoittaa (-tti) ,
harjoitus ( - u k s e n ,- u s ta ) ,
; -kirja
harkita (-itsen, -itsi, -innut) ,

harkitseva ,

harkitsevuus (-uuden, -uutta )


,
harkittu ,
harkko
harmaa ;
harm aantua ( n n u n )
harmaa Itukkainen (-isen, -ista) ,

harmi ; , ;
tu o ta t vain h arm ia kaikille

harm illinen (-isen, -ista)
harm ittaa (-tti): m inua h.
harmonikka ;
harpata ( h a rp p a a n , harppasi, h a r p a n n u t)
; h. yli
harppi ; -laatikko
harppu
harppuuna
harras ( h a rt a a n , h a r r a s t a ) ,

harrastaa (-ti) , ;
h. v a lo k u v a u sta

har

harraste (-een, -etta) ,

harrastelija ,
harrastus
(-uksen, -usta)
,

harso
harteet . hartiat; v a stu u on hanen harteillaan
harteikas, hartiakas ( k k a a n , -k a sta)
,
hartia | liina
hartiat ; k o h a u tta a h a rtio ita an

hartsi
harva , ; -lukuinen (-isen,
-ista) ; -puheinen
(-isen, -ista)
harventaa (-nnan, -nsi) ,

harveta (-enee, -eni, -ennut)


harvinainen (-isen, -ista) ,

harvoin
hassu , ;
hassunlkurinen (-isen, -ista) ,

hattu ;
haudan . hauta
haudata ( h a u ta a n , hauta si, h a u d a n n u t )

h a ude^ (ha utee n, h a u d e tta )


hauen c m . hauki
haukahtaa (ei -hda, -hti)
haukata (-k kaan, -kkasi, -k a n n u t) 1)
2) , ,

hauki (hauen)
haukka ;
haukkua 1) 2) ,
haukkumal nimi , ; -sana

haukotella (-ttelen, -tteli, -tellut)
haukotuttaa (-tti): minua h.
hauli ; haulit
hauras (-aan, -a sta) ,
hauska ; , ;
pitaa ha u sk a a ; h. tutustu a !
!
hauskuttaa ( tti)
hauta (h a u d a n )
hautajaiset
hau taus|m aa
hauteen c m . haude
hautoa (haudo n) 1) 2)
3 . 2023

hei

() 3) . ,

havahtua (-hdun)
havainnoida
havainnoitsija ,

havainnollinen ( isen, -ista)


havainnollistaa (-ti) ,
,
havainto (-nnon)
havaita (-itsen, -itsi, -innut)
h a v u |m etsa
havu nlneulaset ( )
havulpuu
havut ()
he (heid an) ( ); kavim me
heidan lu on aa n

hedelm a , ; -kauppa
; -keitto
hedelm allinen (-isen, -ista) ;

hedelm a |mehu

;
-puu
; -puutarha

hedelm oida
hehku ; ; ,
hehkua
hehtaari
hei! 1) !, ! 2) !; !
heijastaa (-ti)
heijaste
(-een, -etta)
1) ,
2)
hei jastin
(-imen,
-inta)
,

heijastua
heijastum a
heikentya (ei -nny) ,
heikentaa (-n nan, -nsi)
heiketa (heikkenen, heikkeni, heikennyt)
,
heikko
heilahdella (-htelee, -hteli, -hdellut)
,
heilahdus (-uksen, -usta ) 1) ; kaden h. 2)
heilahtaa (-hdan, -hti) ,

heilauttaa
(-tti)
, ,
; koira heilautti h a n t a a n s a

heilim oida ( ); ruis heilimoi
heilua ,
heiluri
33

hei

heiluttaa (-tti) ; ; ,
h. k a tt a a n
heimo 1) 2) ,
heinikko
heina ; heinat ; niittaa heinaa

heinajkuu ; 5. (lu e: viid entena)
h e in a kuu ta 5- ; -lato ;
-m aa ; -m ies
heinan|korjuu ; -teko
; -korsi
heina | sirkka ; ; -ty5t

heisi (heiden, heitta)


heisi|m ato
heisi j puu
heitella (-ttelen, -tteli, -tellyt) ,

heittio ,
heitto
heittaytya (-ydyn) ;

heittaa (-tti) 1) , ; h. patloa 2) ,


; tuuli heitti tu u le m a s ta

heiveroinen (-isen, -ista) ,

helakka, helea 1) 2)
helikopteri
helista (-see, -si, -ssyt) ,
helistaa (-ti) , ( .-.)
hella ( ); -uuni
helle (helteen, h elletta) ,
hellittaa
(-tti) , ;
h. kuria
hellita (heltiaa, heltisi, h e ilinn yt)

hellia ,
hellyn . heltya
hella , ; -varainen (-isen,
-ista) ; -varoin
helm a 0 luonnon he lm a ssa

heim et 1) 2)
helmi (helm en) 1) 2)

he(m i|kuu ; 23. {lue: ka hdent e n a k y m m e n e n te n a k o lm a n te n a ) helmikuuta 23- ; -Ijija .


,
helm iainen (-isen, -ista)
helottaa (-tti) ,
helposti
34

hen

helpottaa (-tti) ; h. vaatim uksiahelpottua ; ;
tyo help ottuu ;
hinnat o v a t he lpottuneet

helpotus (-uksen, -usta) 1)


2)
helppo ,
;
-tajuinen
(-isen, -ista) ,
heiskya
helteen . helle
helteinen (-isen, -ista) ,
heltiaa . hellita
hettta , ( )
heltya (-) 1)
/ / 2)
,
helve tti
hely
helahdella (-htelee, -hteli, -hdellyt)

helahtaa (ei -hda, -hti)


hem m otella (-ttelen, -tteli, -tellut)
,
hempea ,
hengellinen (-isen, -ista) ,

hengen . henki; -hata: ei si 1la ole heng e n h a t a a


hengen Ivaarallinen ,

hengetar (-ttaren, - t a r t a ) ,

hengissa: olla h.
hengittaa (-tti) ; h. sisaan
; h. ulos
hengitys (-yksen, -ysta)
hengahdys (-yksen, -ysta)
1)
2)
hengahtaa (-hdan, -hti) l)
2) ,
hengastya
henkeasalpaava ();
h.
henki (h engen) 1) ; p elastaa jonkun h. - 2)
; ; ystavyyden h engessa
3) (
) meita oli kym menen henkea

henkild , ; , ,
; h u o m attav a h.

;
naytelm an

hen

henkilot ; ro m aa n in
henkilot ; -auto

henkiloida ,
henkitdlkohtainen (-isen, -ista) ,

henkilot kortti ;
-kunta ,
henkilollisyys ( yyden, -yytta) . henkiloys
henkilonlpalvonta ( n n a n )

henkilosto , ;
-politiikka
henkilottodistus
henkiloys (-yden, - y t ta )
henkinen (-isen, -ista) ;
; aineellinen ja h. kulttuuri
;
h. tyo
henki|torvi ; -vakuutus
; -ystava

henkia (ei hengi) , ,
henkays (-yksen, -ysta) 1) 2)

hento (hennon) , ;
hepo I katti
herbaario
hereille: s a a d a h.
hereilla: olla h. ,
herjata (-jaan, -jasi, - j a n n u t) ;
,
herjeta (herkean, herkesi, herjen nyt)
, ; sade h e r
kesi, herkesi s a t a m a s t a

herkeamaton (-ttom an , -to nta)


,
herkiste (-een, -etta) 1) .
2) .
herkistya ;

herkku ; -sieni ;
-suu , ; -tatti

herkka , ;
; han on h. itke m aa n (a)

herkullinen (-isen, -ista) ,

herkutella (-ttelen, -tteli, -tellut)

hermo

hie

herm osto
herm ostua ,
herm ostuneisuus (-u uden, - u u tta )
,
herm ostunut (-neen, - n u tta )
,
herm ostus (-uksen, -u sta ) c m . h e r m o s
t u n e isu u s
herne (-een, -etta) ; ;
-keitto
herra
herruus (-u uden, - u u tta ) ,

hers|ryynit
herttainen (-isen, -ista) ,
herukka
hervoton (-tto m an, -tonta) ;

herate (-tteen, -tetta) , ,

herattaa (-tti) ; ,

heratys (-yksen, -ysta) ( );
-kello
herata ( h e ra a n , herasi, h e r a n n y t)

hete (hetteen, h e te tta )


heti , ; h. paik alla ,

hetimmiten , ,

hetki (-ken) , ; odota h.!


!; hetkessa

hetkinen! !, !
hevilla: ei h. ,
hevonen (-osen, -osta)
h evos|voim a .
hidas (hitaan, h id as ta ) ;

hidastaa (-ti) ;
hidastetla (-len, -li, -llut) ,

hidastua
hiedan . hieta
hieho
hiekka ; -aavikko ()

hiekkainen (-isen, -ista)


hiekka I kinos ; -ranta
,
hiekoittaa (-tti)
hieman , -
hien . hiki
35

hie

hieno 1) , 2)
;
hienontaa (-n nan, -nsi) ,
; h. lihaa
hieno Isokeri
hienoltunteinen (-isen, -ista) ,
*
hierakka
hieroa , ;
hiertyma
hieta (hiedan)
hietikko
hievahtaa (-hdan, -hti) ,

hiha ; -nauha
hihaton (-ttom an, -tonta) ,

hihittaa ( tti)
hihna
hiihdelia (-htelen, -hteli, -hdellyt)

hiihto (-hdon) ; -akrobatia , ; -keli: hyva
/ h u o n o / h. / /
; -kengat ; -kilpailut ; -m aja
; -puku ;
-retki
; -urheilu

hiihtaja
hiihtaa (-hdan, -hti)
hiili ( len, -lta) ; -dioksidi, -happo
, -paperi

hiillos (-oksen, -osta)


hiiltya (ei -lly)
hiipia (hiivin) ,

hiiren 1korvalla: koivut ovat h.hiiren I loukku, -pyydys ; -virna
.
hiiri (-ren, -rta) ; -haukka ;
-polio
hiisi (hiiden, hiitta) ,
hiiskahdus: ei k u u lu n u t h iis k a h d u s ta k a a n

hiiskumaton (-tto m an, -tonta ) h. hiljais u u s
hiiva
hiivin . hiipia
hiki (hien) ; m in un on h., olen hiessa
; ikkunat ova t hiessa
; r a a t a a otsa / t u k k a / hiessa.
36

hir

r a a t a a h. h a tussa / t u k a s s a /

hikinen (-isen, -ista)
hikoan . hiota
hikoifla (-len, -li, -llut)
hikoilu
hitjalleen ,
hiljaa ; ; puhua h.
; olkaa h.! !, !
hiljainen (-isen, -ista) ; ;
on hiljaista , ; h. tuuli

hiljaisuus (-uuden, -u utta )
hiljakkoin, hiljan cm. hiljattain
hitjattain
hiijempi: olkaa hiljempaa /h ilje m p a a /!
!; pane radio hiljemmalle /hilje m m a l l e /
,
hiljentya (ei -nny)
hiljentaa (-nnan, -nsi) ,
( );
hilla
hillita (-itsen, -itsi, -innyt) ;
, ,
hilliton (-tto m an, -tonta ) ,

hillo
hillota (-oan, -osi, -onnut)

hilpea ,
hilse (-een, -etta) ;
hilseilia (-lee, -li, -llyt)
himmeta (-enee, -eni, -ennyt) ,

himme'a , ;
himo ;
hinaaja
hinkulyska
hinta ( hinnan) ; hinnalla milla hyv a n s a
hintela ,
hioa ;
hiostava: h. helle
hiostua ;
hiota (hikoan, hikosi, hionnut)
hippasiila: olla h.
hirm u|m yrsky
hirnua
hirsi (hirren, h irtta )
hirssi
hirvenjvasa
hirveta (-ean, -esi, -ennyt) ,

hir

hirvea ,
hirvi (-ven) ; -lehm a
hirvittaa (-tti): minua h.
hirvita (*ian, -isi, -innyt) c m . hirveta
hirvio
hissi
historia
historiallinen (-isen, -ista)
historian Itakainen (-isen, -ista)

hitaasti
hitsata (-saan, -sasi, -sa n n u t) .
;
hitsaus (-uksen, - usta ) .
hiukan , ; h. e n e m m a n

hiukset
hiutale (-een, -etta) ; lumen
hiutaleet
hivella (-len, -li, -llyt) ;
hiven|aineet
hohde (hohteen, h ohdetta) ,
hohottaa (-tti)
hohtaa (ei hohda, hohti) ,
hoidokki ,
hoiketa (-kkenen, -kkeni, -kennut) ;
/ /
hoikka ; ;
hoitaa (hoidan, hoiti t. hoisi) ,
; ; h. sa ir a s ta
; h. h a m p a ita

hoito (hoidon) ;
holhooja
holhota (-oan, -osi, -onnut) ,

holtiton (-tto m an, -tonta) ,

holvi ; -kaari
home (-een, -etta)
homehtua (ei -hdu)
homma . ,
hommailla ( len, -li, -Hut), hommata
(h om m a an , hom masi, h o m m a n n u t)
, ( -.)
hongikko, hongisto ,

honka (h ong an) (,


)
hopea ; -kettu -
; -m itali
hopeinen (-isen, -ista)
hoppu .
hoputtaa (-tti) ,

hum

horjahtaa ( -hdan, -hti) ,

horjua , ;
horjum aton
horros (-oksen, -osta)
horsm a . , -
hortensia .
hotelli
houkutella (-ttelen, -tteli, -tellut) ;
,
houkutteleva ,

hourailta ( len, -li, -llu t), houria


housunlkannattim et ,
housulpuku
housut ,
huhtikuu ; 1. (lu e : e n sim m a is en a )
h u h tik uuta 1-
huhu ,
huhuilla ( len, -li, -llut), huhuta ( uan,
-usi, - u n n u t) ,
huikea ,
huikenteleva
huilata
(-laan, -Iasi, - la n n u t)
.

huilu
huim aava
huippu , -neuvottelu
; -nopeus
; -saavu tu s

huiskia, huiskuttaa ( tti) ; huiskia


h a n n a l l a a n , h u isk u tta a h a n t a a n s a

huivi ( )
hukata ( h u k k a an , hukkasi, h u k a n n u t)

hukka 1) , 2) ,
3) ,
hukkaantua (ei -n nu) ,

hukkua 1) , , 2)
,
hukuttaa (-tti) ,
hullu ,
hullunlkurinen ( isen, -ista) ,
;
hulm uta (-uaa, -usi, - u nnu t)
hum ala ; olla h u m a l a s s a

hurhanismi
hum anistinen ( -ise n ,-ista ) ;
hu m anistise t tieteet

37

hum

huu

humina ,
huom aam atta
humista (-see, -si, -ssut)
huom aavainen (-isen, -ista)
hum oristinen (-isen, -ista)

huom aavaisuus (-uuden, -u u tta )


humpuuki , ; ,
,

huom ata (-m aa n , -masi, - m a n n u t)


humu ,
; han ei h u o m a n n u t m itaan
hunaja

huntu ( h u n n u n ) ;
huom attava
;
;
huoahtaa (-hdan, -hti), huoata (h uok aan,
, ; h. kirjailija
huokasi, h u o a n n u t)
1)

; h. keksinto
2)

huokailla (-len, -li, -llut)
huom auttaa (-tti) ,
huokaista (-sen, -si, -ssut) c m . h u o a h ta a,
;
huoata
huom autus (-uksen, -usta)
huokaus (-ukse n, - u sta )
huomen jaam una ; -iltana
huokea

huokoinen (-isen, -ista)
huom enna
huokonen (-osen, -osta)
huom enta!, hyvaa h.! !
huokua (ei huou) , , ;
huominen (-isen, -ista)
seina / s e i n a s t a / huokuu kylmaa
huomio ; o tta a huomioon
; uuni huokuu
; kiinnittaa /kohdislam m in ta
t a a / huomiota johonkin
huolehtia (-hdin) , ;
-; h e r a tta a huo
h.
v a a t t e i s t a a n
miota

huomioida
huofehtiva
huom ioija, huomioitsija
huolekas (-kkaan , -k a sta ) ;
huom ion|arvoinen ( isen, -ista)


huoletlinen (-isen, -ista) ;
huone (-een, -etta)

huoneisto
huolellisesti ;
huonelkalut , -toverf no
huolenlpito (-pidon)
,
huoleton (-ttom a n , -tonta) ,
huono

huonontaa (-nn an , -nsi)


huoti (-len, -Ita) , ; pitaa
huonontua
( -n n u n ) ,
huonota
(-onen,
huolta jo stak in
-oni, -onnut) ; potilas huo-, -
noni, potilaan tila huonontui

huolia , ( );
huonosti
en huoli sita
huopa (h uo va n) ; ;
huolim aton (-ttom a n, -ton ta)
-
, ,
huovikkaat
huotim atta ; pim easta h.
hupainen ( isen, -ista), hupaisa ,

huotim attom uus (-uuden, -u u tta )


hupakko, hupsu ;
,

huolissaan: olla h. ; olen


hurja , ,
kovin huolissani h a n es ta
hurm aava ,

huoltam o

huudahdus (-uksen, -u sta)


huolto (-) ,
; -asem a . huolta m o
huudahtaa (-hdan, -hti) ,
huom aam aton (-tto m an, -tonta)

huudan . h u u ta a
38

huu

huudon cm. huuto


huuhdella (-htelen, -hteli, -hdellut)
; ;
huuhkaja
huuhtelu
huuhtoa (-hdon) . huuhdella
huuli (-len, -lta) 0 han veti m in ua
huulesta ; heittaa
huulta /
/
huume (-een, -etta) ,

huumori
huurre (-rteen, - rr e tta )
huurteinen (-isen, -ista)
huutaa (h u u d a n , huusi)
huuto (hu udon) ; -kauppa ;
-merkki
huvi , ;
huvikseen

huvila
huvi Imaja ; -naytelm a ;
-puisto ; -retki ,

huvitella (-ttelen, -tteli, -tellut)


,
huvittava ;
hyeena
hylje (hylkeen, hylje tta )
hylkia (hyljin) , ;
han hylkii m akeita ruokia

hylly
hylata (h ylkaan, hylkasi, hylannyt) 1)
, , 2)
,
hymni
hymy
hymyilla (-len, -li, -llyt)
hypnoosi
hypotenuusa
hyppia ,
hyppy ; -lauta ;
( ); -naru,
-nuora
hyppyri ( )
hyppysellinen (-.)
hyppyset ;
hypat& (h yppaan, hyppasi, h ypannyt)
, ; han hyppasi aidan
; h.
nuora a ; h. seiva sta
hyrra ,

hyo
hyrskyta (-, -ysi, -ynnyt) ,

hyraitla (-len, -li, -llyt)


hytti ;
hyttynen (-ysen, -ysta)
hyvillaan: olla h. ,

hyvike (-kkeen, -ketta) ;


sa a d a jotakin hyvikkeeksi
-.
hyvin ; ; k a y tta y ty a h.
; h. nopeasti
; voikaa h.! !; -vointi

hyvite (-tteen, -tetta) . hyvike


hyva ; ; t a n a a n on h. sa a
; hyvaa huomenta! !; hyvaa paivaa! !; hyvaa iltaa!
!; hyvaa yota!
!; o lk aa h.! !;
!
hyvailla (-len, -li, -llyt)
hyvaily
hyvaksi , ; kaikkien h.
; hyvakseni
hyvaksya ,
h yvan llaatu in en (-isen, -ista) .
; -m akuinen (-isen, -ista)
; -suopa (su o v a n )

hyvansa: kuka h. , ;
mika h. , ; m issa h.

hyvan|tahtoinen (-isen, -ista)

hyvastella (-len, -li, -llyt) ;


h.
y sta v ia a n
hyvasti! ()!
hyvastiksi
hyytelo ,
hyytya (ei hyydy) , ;

hyodyttinen (-isen, -ista)


hyodyn . hyoty
hyodyntaa (-nnan, -nsi) ,
,
hyodyton (-ttom an , -tonta)
hyokkays
(-yksen, -ysta)
;
,
hyokkaaja 1) 2) ,

hyokata (-kkaan, -kkasi, -kan nyt)


; ,
39

hyo

hyonteinen (-isen, -ista)


hyoria ,
hyoty (hyodyn) , ; mita
hyotya siita on? ?:
-kaytto , ;
-m ansikka
hadin tuskin , , -
hadissaan: olla h. ;

hadan . ha ta
haijy ,
haikailem aton
( t t o m a n , -tonta)

,
haikaiseva
hailyvyys (-yyden, -yytta)
,
hailyva ,
haipya (haivyn)
hairikko ;

hairita (-itsen, -itsi, -innyt) ,

hairio
hakeltya (-) ,
hakki 1) 2)
haka (h a a n )
halina ,
halveta (-enee, -eni, -ennyt) ,
; su m u halveni

halyttaa (-tti) ; . ; paikalle halytettiin p a lokuntahalytys (-yksen, -ysta) ( )
ham illaan ,
ham m ennyksissa ,

ham m entaa (-nn an , -nsi) 1) ,


2)
hamminki (-ngin) ,

ham m astys (-yksen, -y sta ) ,

ham m astyttava ,

ham m astyttaa (-tti) , ,

ham m astya , ,

hamal hakki
ham artya ( -), ham artaa ( -,
-rsi) , ; paiva h a
m a r t a a , paiva h a m a rty y illaksi
,
40

hav

ham ara 1) , 2)
;
ham ata ( h a m a a n , hamasi, ha m a n n y t)
,
han (hanen, h a n ta ) , ( );
tunn en hanet hyvin
() ; h anella ei ole aikaa
; hanen salkku nsa

hanta (h a n n a n ) ; koira heiluttaa
h a n t a a n s a
hapea ,
hapeallinen (-isen, -ista) ,

hapeam aton (-ttom an, -tonta )


;
hapean . haveta
hapaista (-sen, -si, -ssyt) ,

harka (h a ra n ) ,
harma ,
harnata (-naa n , -nasi, -nan nyt)
harski ; harskia voita

haran . h a rk a
hathataa 1) , -,
2) ,
hatimmiten . h a th a t a a
hatistella ( len, -li, -llyt), hatistaa ( ti)
,
hatkahtaa (-hdan, -hti)
hata ( h a d a n ) 1) ; jo utua h a ta an
2)
hatailem atta ,
hatailla (-len, -li, -llyt) ,

hataantya (-nnyn) ;
,
havettaa (-tti): minua h.
haveta (hapean, hapesi, havennyt)
, ; hapeaisit edes!
!
havitteet ,
havittaja . ;
havittaa (-tti) 1) ,
; 2)
havitys (-yksen, -ysta) ,
;
havita (-ian, -isi, -innyt) 1) ,
2) ; h. ottelu

havio ; ; karsia h.
; j a a d a / j o u t u a /
ha viol 1

hav

ilm

havyton (-tto m an, -tonta) ,

havaista
(-sen, -si, -ssyt)
cm .
hapaista
haadan c m . h a a t a a
haadon c m . haato
haamottaa (-tti) ()
haaria, haarata ( r a a n , -rasi, -ran n y t)
,
haat
haataa ( h a a d a n , haati t. haasi)
, ;
haato (h a ad o n )
hokkeli ,
holla , , ;

holmolainen (-isen, -ista) ,


( )
holynpoly ,
horolla(an ), horossa: korv.at h.

hoyhen (-nen, -nta) ()
hoyla ; -penkki
hoylata (-laan, -Iasi, -lannyt)
hoyry nap; -alus, -laiva ; -lam mitys ; -veturi

hoyste (-een, -etta)


ho ystaa (-ti) ,

I
ian|kaikkinen ( isen, -ista)
idemmaksi (?)
idempana (?)
idempaa (?)
idan . ita
. ikenet
ies (ikeen, iesta) ;
ihailla (-len, -li, -llut) ,
; i. luontoa

ihailu
ihan ,
ihana ,
ihanne (-nteen, - nn e tta)
ihannoida
ihanteellinen (-isen, -ista)
ihastella (-len, -li, -llut) ,

ihastua
ihme (-een, -etta)

ihm eellinen (-isen, -ista) ,

ihm eissaan: han oli i.


ihm etella (-ttelen, -tteli, -tellyt)
; ihmettelen sa n ojasi

ihminen (-isen, -ista)
ihm islkunta ; -syoja ;
-viha ; -vilina , , ; -virta
; -ystavallin en

iho ( ); -paita . aluspaita


ihottum a ,
ihra ,
iill Imato
ikeen . ies
ikenet (. . ien)
iki Iajoiksi ; -ajoista (asti)
; -m aailm assa: ei
i. ( ); -m etsa

ikina: ei i.
iki|om a ; -vanha
,
ikkuna ; -Iasi ; -lauta
; -ruutu ,
; -verho ;
ikuinen (-isen, -ista) ; i. tuli

ikuistaa (-ti)
ika (ian) 1) 2) , ; koko
ikansa
ikainen (-isen, -ista): viiden vuoden i.
; han on m inun ikaiseni

ikavystya
ikava 1) ; ,
2) i. kylla
ikavoida ,
ikaan kuin ,
ilahduttaa (-tti)
iljanko ( -n g o n ), iljanne (-nteen, -nn e tta)
,
iljeta (ilkenen t. ilkean, ilkeni t. ilkesi,
iljennyt) ,
ilkea , ,
illalla
illallinen ( isen, -ista)
illan . ilta; -su u ssa ,

illem pana
ilma 1) ; raitis .
41

ilm

2) ; kau nis i.
ilm aantua (-rm un) ,

ilm ailu
ilm ainen (-isen, -ista)
ilm aiseksi ,
ilm aista (-sen, -si, - ssu t) ,
; i. a ja t u k s e n s a sanoilla

ilm a|k eh a ; -
ilm an ; i. meita
ilm a n |a la ; -pitava ;
-raikaste ; -suojelu ; -suunta


ilm ajpuntari ; i. laskee / n o u s e e /
/ /
ilm asto
ilin a|tied e ; -tieteellinen

ilm aus (-uksen, -u sta ) (


)
ilm a|voim at -
,

(-een, -etta) ()
ilmeetdn (-ttom an , - tonta )

ilm eikas ( -k k aa n , - k a s t a )
ilmeinen (-isen, -ista) ,

ilme I kieli
ilmenee c m . ilmeta
ilm entaa (-n nan , -nsi) (
), ;
ilm estya ; ;
; lehti ilmestyy joka

ilm eta (-enee, -eni, -ennyt) .
,
ilmi: s a a d a . , ;
tuo da . , ; siita
kay i., etta... , ...
ilm io
ilm oittaa (-tti) ,
ilm oittautua (-u d u n ) ;
; i. kilpailuihin

ilm oitus
(-uksen, -usta )
;
-taulu
ilo , ; pitaa iloa

iloinen (-isen, -ista) ,


iloisesti ,
42

ins

iloita (-itsen, -itsi, -innut) ,


; alii iloitse toisen vahingosta! !
'ilo |m ie lin
ilostua ; i. lah ja sta

iloton (-ttom an, -tonta) ,

ilta (illan) ; joka i.


; t a n a iltana
iltaisin
ilta Ikoulu ; -lehti

iltam at ()
ilta Ipaivalla , ;
-rusko ; -

ilves (-eksen, -esta)
im arrella
(-rtelen,
-rteli,
-rrellut)

im ela ,
im eytya (ei -ydy) ,

imea (imi)
im perialism i
im perialistinen (-isen, -ista)

imuke (-kkeen, -ketta)


imupaperi
influenssa
inform aatio
inform atiikka
inform atiivinen, informatorinen ( isen, -is
t a)
inhim illinen (-isen, -ista) ,

inho
inhota (-oan, -osi, -onnut)

inhottaa (-tti) ,
; minua .

inhottava
innoittaa (-tti) ,

innokas
( -kkaan,
-k a sta )
;
,
innostua ; ;
i.
lu k em a an
innostus (-uksen, -usta) ,

input . . ()
insinoori
instituutti

int

intiaani , ; -kesa

intialainen (-isen, -ista) l)


2) ,
intiimi
into (innon) ,
intonaatio
intressi ,
inttaa (in tti): i. v a s t a a n ,

invalidi
irrailaan: olla i. ,

irrailinen (-isen, -ista) 1) . irtonainen


2)
irrota (irto aa, irtosi, irr o n n u t)
, ,
irrottaa (-tti) , ,

irtautua (-ud un) , ;irti: nappi on i. ;
kiertaa lamppu i.
; kytkea i.
irtoaa c m . irrota
irtonainen (-isen, -ista) ,

irvessa: h a m p a a t i.
irvistaa (-ti): i. h a m p a ita a n
iskea (iski) ,
isku ; -lause ,
iskunlvaim ennin (-ntimen, -nnin ta )

iskuri
iso , ; iso kirjain
/ /
iso lisa , ; -m ahainen ( i s e n ,
-ista) ; -rokko ; -varvas
( ); -aiti
istahtaa (-hdan, -hti)
istua ; ; i. tuolilla
; i. pulpetin a a r e s s a
; i. poytaan
(, ); olkaa hyva ja istukaa! , !
istuallaan
istuaMeen: a u tt a a sa i r a s ta i.
( ); nuk kua i

istuin (-imen, -inta)
istukas ( -kkaan, -k a sta)
istukka .
istukkaat . x. (,
. .)

its

istum a jpaikka ,

istunto ( - ) ; pita a istun toa


; -kausi ( );
-sali
istuskella (-len, -li, -llut) ,

istuttaa (-tti) , ,
; i. kukkia
istutus (-uksen, - usta ) ; perunan i.
istuutua ( -u u d u n ) ,
isa
isa n |m a a ,
isanjm aallin en ( isen, -ista)
; su uri isa n m a allin e n sota

isan |n im i
isannoida ,

isanta ( n n a n ) ; -vaki
isalpu oli
itaiia, italian kieli
italialainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
itikka ,
itkettaa (-tti): m inua i.

itkea (itki)
itku
itse , , ; ; mina i.
( a ) ; tiedat itsekin ()
;
-hailinto
;
-hillinta (-n nan ) ,
; -ilm aisu
itsekkyys (-yyden, -yytta)
itsekseen , ;
( )
itse kukin ()
itsekas (-k kaa n, -k a sta )
itsem aaraam is|oikeus

itsensa ; kertoa itsesta a n


; ostin itselleni k e n gat

itsenainen ( i s e n , -ista)
,
itsenaisyys (-yyden, -yytta)
,
itse Ipintainen (-isen, -ista) c m . itsena i
nen; -puolustus ; -painen
(-isen, -ista) ; -rakas
; -rakkaus
itsestaan ; se on i. selvaa

43

jau

its

itseltietoinen (-isen, -ista)


; -valtiu s (-uden, -u tta )

itu (idun)
ita (idan)
itainen (-isen, -ista)
itajm aalainen ; -m aat
; -mainen (-isen, -ista)
( );
-m erensuom alainen
; -tuuli ; -valtalainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
itavyys (-yyden, -yytta)
itaa (ei ida, iti) ,
iva ,
IVY = Itsenaisten valtioiden yhteiso
,

iainen (iaisen, iaista)


iakas (iak ka an , i a k a sta )
ian c m . ika

J
ja ; ja niin edespain (. jne.)
(. . .)
jaan . ja k a a
jaella (jakelen, jakeli, jaellut)
jahka ,
jahti I (jahdin )
jahti II (jahd in)
jakaa (ja a n , jakoi) 1) ;
; j. sata viidella
; j. viiteen o sa a n
2)
jakaantua (ei -nnu) . ja k a u t u a
jakaus (-uksen, -u sta )
jakautua (ei -udu) ,
jakelu ,
jakkara ,
jako (jaon ) 1) 2) ,
; -lasku .
jaksaa ( -soi) , ;
en j a k s a nou sta ;
miten ja k s a t ? ?,
?
jakso
jaksoittain
jalakset
jalan ; -kulkija ; -sija (a ):
44

s a a d a j. ,

jalka (j a l a n ) 1) ; p a nna kengat jaikaan //; han
riisui k e n g at j a l a s t a a n
/ /, 2)
(, )
jalkaisin
jalka jkamppi ( );
-kaytava ; -iamppu ;
-pallo 1) 2) ;
-pailoilija
jalkapalloljoukkue ;
-kentta
jalkapalio-ottelu
jalka Ipohja (); -tera ;
-
jaikeiila: olla j.
jaikeille: s a a d a j.
jalkineet
jalkine 1Hike
jalo ; -

jalontaa ( -nnan) ; j. o m enapuujalostaa (-ti) 1) 2)
; j. m alm ia

jalu sta 1) , 2)

jano ; m inun / m i n u l l a / on j.
; tuli j.
janottaa (-tti): m in ua j.
jaon . jako
jaos (jaoksen, j a o s t a ) , jaosto ,

japani, jap a n in kieli


japanilainen (-isen, -ista) 1)
2)
,
jarru
jarruttaa (-tti)
jasm iini
jatkaa (-koi) ; han jatkoi
l u k e m is ta (a n )
jatko
jatkua ,
jatkuva ,
jatkuvuus (-uuden, -u u tta )
,
jatsi ; -musiikki ,
; -orkesteri -,
jauhaa (-hoi) ,
jauhe (-een, -etta) ; -liha ,

jau
jauhot
jne. = ja niin edespain /e d e l le e n /
, . .
jo
jodi
joen . joki; -suu ; -uom a

johdan . johtaa
johdanto (-nnon) ,
johdattaa (-tti) ; ;

johde (johteen, jo hdetta) .

johdin (johtimen, jo hdinta ) 1)


2) ; -auto
johdon . johto; -mukainen ( isen, -ista)

johdos (-oksen, -osta) (


)
johdosta , (-.);
(-.); onnittelen syntym apaivasi j. ()

johonkin -, -
johtaa (johdan, johti) 1) ,
; j. v iera at saliin
2) ; j.
kuoroa ; j. puhetta
kokoukse ssa
3) ,
johtaja 1) ; ;
2) ;
johto (johdon) 1) 2)
3) ; -kunta
; -paatos ; tehda j.

johtua (ei johdu) ; m ista se
jo htu u? ?
joka 1) , ; j.
; j. toinen ;
j. ta p a u k se ss a ,
2) (jonka, part, jo ta )

jokainen (-isen, -ista) ; j. puolest a a n


jokainoa ()
jokalpaivainen ( isen, -ista) ;
-vuotinen
(-isen, -ista)

jokeltaa (-llan, -lsi)


joki (joen)
jokikinen (-isen, -ista) cm. jo k ainoa
jokin (jonkin, part, jotakin t. jotain)
1) -, -, -, -

jou
2) -, -; a n n a
minulle jota (k)in lu ettav a a
-
joko ( ); j. olet valmis?
( )? <> j. ... tai...
...; j. t a n a a n tai h uo m enn a

jokseenkin , ; j. su uri

joku (jonkun) 1) -, -;
j. teista - 2)
-, ( ) 3)

jokunen (-usen, -u sta ) ; j. kappale


jollainen (-isen, -ista) ; han on ihminen, jollaisia on v a han ,

jollei (jollen, joilet, jollei, jollemm e, jollette, jolleivat t. jolleivat)
jolioin (.);
jom ottaa (-tti): h a m m a s t a j. ,

jom pi|kum pi (jo m m a n k u m m a n )
, ; j. meista
()
jonkinlainen (-isen, -ista) -,
-
jonne (.)
jonnekin -, -
jonn in ljoutava ,
jono ;
jonottaa (-tti) ; j. puja ( )

jopa
jos
joskus ; -
jossain , jossakin -, -
jostain, jostakin -, -
jotakuinkin . jokseenkin
joten
jotenkin -
joten |kuten -, -
jotta ;
jottei (jotten, jottet, jottei, jottem m e,
jottette, jotteiv at t. jotteivat)

joudan . jo u ta a
joudun cm. jo u tu a
jouduttaa (-tti) ;
jouhi (-hen, -hta) ; -m ato

joukko ; ; -hauta
45

jou

; -kokous ; -viestim et

joukkue (-een, -etta) , ;
.
joukoittain ;
joukot 1) 2)
joulu
jou lu |k u u ; 30. (lue: kolmanten a k y m m e n e n te n a ) jo u lu k u u ta 30-
; -kuusi (,
) ; -pukki (
) -
journalist! (lue: su rn a listi t. surna listi /.
jo u rn alisti)
jousi (-sen, -sta) 1) ( ) 2)
3) , ; -orkesteri
; -pyssy

joustava ,
joutaa ( jo u d an , jouti) , ;
en jo uda ; en jo uda tulem a a n ; jo u ta a kin
lahtea
joutava , ,
jouten: olla j. ; istua j.

joutilas ( -aan, -a s ta ) ;

jou to|aik a

;
-kaynti
; -
joutsen (-nen, -n ta) ; -laulu

joutua (jo u d u n ) 1) , ,
2)
joutuin
joutuisa ,
judo ,
judoka ,
juhannus (-uksen, -u sta )
juhla ; -istunto
;
-kokous
; -kulkue ; -putettu
juhlallinen (-isen, -ista) ,

juhlaf lisuudet ,
ju h la |n aytan to
;
-puhe ; -puku
; -
; -sali ;
-tilaisu us ; -valaistu
; -valaistu s

juhlia
46

juo

jufistaa (-ti) ,
juliste (-een, -etta)
julistus
(-uksen, -usta)
;
, ,
julkaista (-sen, -si, -ssut) ,

julkaisu ( )
julkea ,
julki: lau s u a j., tuoda j. ;
-lausum a ,
julkinen (-isen, -ista) ,
,
julkistaa (-ti) ,

julm a ,
jum ala
jum aloida ,
juna ; m a t k u s t a a ju n a lla

junailija
ju n an |k u ljettaja ; -vaihto
( )
ju n a|vau n u
juniori ,
juntta
juoda (joi)
juoksen . ju osta
juoksennella (-ntelen, -nteli, -nnellut)

juoksija
juoksu ; s a d a n metrin j.
; -jalkaa ; -kilpailut
; -rata
; -tunti . (
)
juoiahtaa (ei -hda, -hti): mieleeni juolahti
juoiukka
juom a , ; -Iasi ;
-vesi
juoni (-nen, -n ta) 1) ,
2) . ,
juonitella (-ttelen, -tteli, -tellut)

juontaa (-nn an, -nsi) (-


)
juontaja ( -
)
juonto|traktori
juopa (ju o v an ) ,
juopunut (-neen, -n u tta )
juoru
juosta (ju oksen, juoksi, j u o ssu t) 1)
, ; j. kilpaa

juo

; j. pois ; j. sisaan
; j. ulos ; j. ka dun
yii ; juokse hakem as sa vetta 2)
,
juotava
juottaa (-tti) 1) 2)
juova ,
juovan . juopa
juro
jutella (juttelen, jutteii, ju te llu t)
,
juttu ,
juurakko
juurekset
juurella ( -.); ,
( -.); istua puun j.

juuri I (-, -rta)
juuri II , ; ;
han j. lahti ;
j. han ( )
juuria
juurikas (-kkaan, -k a sta ) 1) 2) .
juu rika svi
juuri I kasvi
juurruttaa (-tti) ,
juurtua (ei - rru ) ,

juusto ; -voileipa
juutalainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
jylha ,
jylina , ,
jylista (-see, -si, -ssyt) ,

jymina, jymy ,
jyrina ,
jyrkka ,
jyrsija 1) 2)
jyrsinjkone
jyrsia 1) 2)
jyske (-een, -etta)
jyskyttaa (-tti)
jyva
jahm ettya ; ; j. kauhusta
jaiden | lahto
jainen (jaisen, ja ista )
jakaia ; ,
jaljelle: j a a d a j. tov ereistaan
; evaista ei j a a n y t
m itaan j.

jan

jaljeila: olla kehitykse ssa j.jaljen . jalki
jaijen nos (-oksen, -osta)
jaljen taa (-nnan, -nsi) ,

ja ijessa , , ; kello on j.
; han tulee ja ljessa ni
() / /;
toista a o p e tta ja n j.

jaljesta Ipain ,
jaljitella (-ttelen, -tteli, -tellyt)

jaljitelm a ,
jalkeen , ; , ; j a a d a
j u n a s ta j. ; juosta
toisten j. ;
kello viiden j. ;
-pain ,
jalkelainen (-isen, -ista)
jalki ( jaljen )
jalk ii-istu n ta ( -n n a n ) : oppilas sai tunnin
j a i ki-istun taa
; -kesa ;
-kirjoitus ,
;
-kateen , ; -lause
, ; -maku
( -.)
jalkim m ainen (-isen, -ista) ,

ja lk i ; -puolisko ; -ruoka ;
-ruoaksi ; -tauti .
; -vaatim uksena
; -aanittaa ,
()
jalleen , ; -rakennustyo
; -rakentam inen
janiksen|poika
janis (-iksen, -ista) ; -emo
; -housu ,
janistaa (-ti) ;
janne (janteen, j a n n e t ta ) 1)
2) ; -saha
jannite (-tteen, -tetta) .
jannittynyt (-neen, -n ytta)
jannittya ,
jannittava ,

jannitys
(-yksen, -ysta)
,

janteen . jan n e
47

jan

janteva ,
jano ,
jarea ; ,
jarjellinen (-isen, -ista)
jarjen . jarki; -vastainen (-isen, -ista)
,
jarjestella (-len, -li, -llyt) c m . j a r j e s t a a
jarjestelm a ; ; sosialistinen j.

jarjesteim allinen (-isen, -ista)
;
jarjestely ,
jarjestys (-yksen, -ysta) ; pitaa
ja r je s ty k s e s s a ;
pa n n a ja r jestyk see n
; valv oa j a rje sty sta
; kaikki on ja r je s ty k s e s s a
; -m ies ;
; -saannot

jarjestya ,
jarjestaja ; (
)
jarjestaytya (-ydyn) ,

jarjestaa (-ti) ,
; j. retki
jarjestaan (kaikki) ,

jarjesto ; yhteiskunnallinen j.

jarjeton (-ttom an, -tonta ) ,

jarkeva , ,

jarki ( ja r je n )
, , ;
-olento ; -nen (-isen, -ista) ; -peraistaa (-ti)
jarkyttynyt (-neen, -nytta )
jarkyttava ,
jarkahtam atta ,
jarven jranta
jarvi (-)
jasen (-nen, -nta) ; puolueen j.
; -kirja, -kortti ;
-m aksu ; -merkki

jasenn ella (-ntelen, -nteli, -nnellyt) c m .
jasentaa
jasenn ys (-yksen, -ysta) , ;
(, )
jasentely ,
jasentaa (-nnan, -nsi) ,
48

jaa

; (,
)
jate I ; k erata jatepaperia
jatka ;
jatski . . jaatelo
jatteet ,
jattilainen (-isen, -ista) ,
jattilais jkaarme ; -lisko
; -tehdas -
jattaa (jatti) ; ;
; j. jalki ; j. hakem us

jatattaa (-tti): kello j.
jaykka ; , ;

jaa ; jarvi on ja a s s a
; joki meni j a a h a n
jaadyttaa (-tti)
jaada (j a i ) ; j. kotiin
; j. o d o tta m a a n
jaadyn . jaa ty a
jaa Ihalli
jaahdytin (-ttimen, -tinta)

jaahdyttaa (-tti)
jaahdytysl iaite c m . jaahdytin
jaahtya (-hdyn) ,
jaahy , ; olla jaahylla
(
); -aitio, -penkki ,

jaahyvaiset: sa n oa j. kaikille
; jaahyvaisiksi
jaalkaappi ; -karhu
; -kausi ;
-keli , ; -kentta
; -kiekko (
); -kiekkoilija
jaakiekko | -ottelu
jaa|k ylm a , ,
-lautta ; -meri: Ja a m e ri, Pohjoinen j.
jaan |m u rtaja
jaa Ipallo ; -palloilija
-puikko ; -show
(lue: -sou) ;
-stadion ; -tanssi

jaatelo
jaatikko
jaatym islpiste
jaatya (ei jaady) ,

kai

kaadan . k a ataa
kaaderit
kaadun . ka atua
kaakao
kaakattaa (-tti)
kaakki
kaakko -
kaakkoinen (-isen, -ista) -
kaakkoisltuuli -
kaakku . kakku
kaaii ; -keitto ; -kaaryleet

kaaiinikera, -kupu (-kuvun) ; -taimet


kaalijpenkki ; -perhonen

kaamea
kaaos (-oksen, -osta)
kaapata (-ppaan, -ppasi, -p a n n u t) 1)
; k. va lta
2) (., )
kaapeli
kaappaaja ()
kaappaus (-uksen, - u s t a ) ()
kaappi
kaaputtaa (-tti)
kaareva ,
kaari (-ren, -rta) ,
kaarna
kaarre (-rteen, -r re tta ) ,
kaarrella (-rtelen, -rteli, -rrellut)
,
kaarros (-oksen, -osta) ,
kaartaa ( -rran , -rsi t. -rtoi) ,

kaarti
kaasu ; -johto ; -liesi
; -naam ari
kaataa (k a ad a n , kaatoi t. kaasi) 1)
; k. puu 2)
; ; tee on k a ade ttu iasiin 3)
kaatoisade ,
kaatua (k a a d u n ) , ,
; kom pastu in ja kaaduin

kaava 1) ; 2) .
(-kkeen, -k e tt a ) , ;
kadehtia ( -h d in ) ; han kadehti
m inua
kadehtija
4

. 2023

kadoksiin: j o u tu a k. ,
kadoksissa: olla k. ,

kadon . kato
kadota (k ato an, katosi, k a d o n n u t)
, ,
kadottaa (-tti)
kadun . katu, ka tu a
kadun|kulm a ; -puoleinen
(-isen, -ista): k. ikkuna
; -risteys
kahakka ,
kahdeksan (-an, -aa) , -kymmenta;
; -sataa ; -toista
; -vuotias (-aan, -a sta)
( ); -vuotinen
(-isen, -ista) ( )
kahdeksas
(-annen,
-a tta )
;
-luokkalainen (-isen, -ista)

kahdeksikko
kahden (kesk en )
kahdenlainen (-isen, -ista)
kahdestaan
kahdesti
kahista (-see, -si, -ssut) ,

kahlaamo
kahiata (-laan, -Iasi, -lan n u t)
; ,
kahleet ,
kahlehtia ( hdin), kahlita ( itsen, -itsi,
-innut) , ;

kahm aio
kahm aloilinen (-isen, -ista)
( -.)
kahta, kahteen c m . kaksi
kahtia ,
kahva ,
kahveli . . h a a r u k k a
kahvi ; -kuppi
kahvila
kahvinIkeitin (-ttimen, -tin ta)
kahvio ,
kahvilpannu
kai , ; totta k.
kaidan . kaita
kaide (kaiteen, k a id e tta ) , -p u u (t)
kaihdin (-htimen, -hdinta)
kaihi (-hen)
kaiho|m ielin , -mielinen (-isen,
-ista)
kaihtaa (-hdan, -htoi)
49

kai

kaiken|lainen ( i s e n , -ista), -nakoinen


(-isen, -ista) ; -puolinen
c m . kaikinpuolinen
kaikin Ipuolinen (-isen, -ista)

kaikkeifi ( . .); . suu


() ; ; . tulivat
; . on k u n nossa
; kaikkea hyvaa! !
kaikkiaan , ; kaiken .

kaikkialla , (?)
, (?)
kaikkialta
kaikota (-kkoan, -kkosi, -konnut)
;
kaiku (kaiun)
kaikua (ei kaiu) , .
laulu kaikuu
kaikuva ,
kaima
kainalo ; kirja ka in a lossa
; -sau vat
kaino ,
kainostella (-len, -li, -llut) ,

kaipaan . kaivata
kaisla ;
kaislikko
kaita ( k a id a n ) ; -film i
kaitafilm i| kamera

kaiteet
kaiun . kaiku
kaiutin (-ttimen, -tin ta)
,
kaivaa (-voi) ,
kaivannaiset ; hyodyl 1iset k.

kaivata (k a ip a an , kaipasi, ka iv a n n u t)
( - -.);
( - .); k. aitiaan

kaivaukset
kaivautua (-u d u n ) ,

kaiverrus (-uksen, -u sta ) 1)


2)
kaivertaa (-, -rsi)
kaivin|kone . kaivuri
kaivo
kaivos (-oksen, -osta) , ,
-m ies, -tydlainen
50

kal

kaivu|kone c m . kaivuri
kaivuri
kajahtaa (ei -hda, -hti) ,

kajota (-oan, -osi, -onnut) ,


; emm e kajoa siihen kysymykseen
kakistaa (-ti), kakistella (-len, -li, -llut)

kakkonen (-osen, -osta)
kakku
kaksi ( kahden, ka h ta ) ; ; -kerroksinen (-isen, -ista) ;
-kym m enta ; -mielinen (-isen,
-ista) ; -minuuttinen
( );
-naam ainen (-isen, -ista)
kaksinlkertainen (-isen, -ista) ;
; -puhelu ; -taistelu

kaksio
k a k si|sa ta a ; -toista ;
-vuotias (-aan, -a sta) ;
-vuotinen (-isen, -ista) ,

kak soislpiste
kaksoset
kala ; olla k a la ss a ;
-haavi
kalainen (-isen, -ista), kalaisa ,

kalalkauppa ; -keitto
; -kukko , ;
-m ies
kalan m ak saloljy
kalanlpoikanen ; -pyydys
; -pyynti ;
-ruoto
kalastaa (-ti)
k alastaja ; -kolhoosi

k alastu s (-uksen, -usta ) ,


; -tarvikkeet

kala Isailykkeet
kalenteri

kalista (-see, -si, -ssut) ,
kalja
kalju I) 2) , ;
-painen (-isen, -ista), -paa
kalkattaa (-tti) ,
kalkiolpaperi
kalkki

kal
kalkkuna ,
kallellaan: paa k. ; hattu
on k. p a a s sa
kallelleen: p a nn a jokin k.
kallio
kallis (-iin, -ista) ; k. esine
; k. ystava ;
-arvoinen (-isen, -ista)
kallistaa I (-ti) ,
()
kallistaa II (-ti) , ;
k. p a a t a a n
kallistua I
kallistua II ,
kallo
kalori
kalossit
kalpea ; -kasvoinen (-isen, -ista)
,
kaltainen (-isen, -ista) ( -.), ( --.) hanen ka lta isen sa ihminen

kalteva ,
kalustaa (-ti)
kalusteet I) , 2) .
;
kalusto , ; ,

kalustus (-uksen, -usta) ,

kaluta (-uan, -usi, - u n n u t), kalvaa (-voi)


,
kalveta (kalpenen, kalpeni, k alvennu t)

kamala ,
kamari
kamarilkonsertti ; -musiikki
kameli
kamera
kammata ( k a m p a a n , kampasi, k a m m a n nut) ; k. hiuksensa

kampaamo ( )
kampaan . ka m m a ta
kampata (-ppaan, -ppasi, -p a n n u t)

kampaus (-uksen, -usta )


kampela
kampi (ka m m en) , (
-.)
kampittaa (-tti) . k a m p a ta

kamppailla (-len, -li, -llut)


kamppaus (-uksen, - u s t a ) , kamppi c m .
ja lk a k a m p p i
kana ; -emo ; -farmi
; -koppi
kanala ;
kan an|m u na ; -poika(nen)

kanava
kandidaatti
kaneli
kanerva
kangas (k a n k a a n , k a n g a s t a ) ,

kangastaa (-ti)
kangastus (-uksen, -usta)
kangen c m . kanki
kangertaa ( -rran , -rsi) ;
; hanella k. m ate m a tiikk a
; lukea kang e r t a m a t t a
kaniini
kankea ,
kanki ( k a n g e n ) , ;
kannan . ka nta , k a n ta a
kannas (-aksen, -a s ta )
kannattaa (-tti) 1) ; k. ehd o tu sta
2) , ; na y tte ly ssa
k. kayda ;
ei k a n n a t a o d o tta a
kannattaja
kannattava
kannattavuus (-uuden, - u u tta )

kannatus (-uksen, -u sta )


kannellinen (-isen, -ista)
kannen . kansi
kannikka ( . .)
kannon . kanto
kannu ,
kannukset
kannustaa (-ti) ,
kannustin (-imen, -inta)
kanootti ;
kansa
kansainlvalinen (-isen, -ista)
; ka nsa inva line n n aistenp aiv a

kansa|koulu (
); -kunta
kansafainen (-isen, -ista) ,

kansalaisjsota
51

kar

kansalaisuus (-uuden, -u u tta )


CTBO

kansallinen (-isen, -ista)


kansallisjhymni, -laulu

kansailisuus (-uuden, -u u tta )


; k a n s a llis u u d e lta a n suom alainen. no
kansan|edustaja ( );
-joukot ; -juhla
; -laulu ;
-murha ; -musiikki
; -nousu
kansan|om ainen (-ise n ,-ista)
kansan|runo , ; -sivistys ; -taiteilija ; -tajuinen (-isen,
-ista)
k an san |talou s
kansantalousltiede
kansaltiede
kansi
(kan nen,
k a n tta )
1)

2)
, 3)
kansio 1) (,
) 2)
kanslia
kanssa ; aidin . ; kanssani
; -kayminen (-isen, -ista)

kanta ( k a n n a n ) 1) 2) .
,
kantaa ( k a n n a n , kantoi) ,
kanta Iesitys , '
kantaja
kanta
kantarelli ( )
kantautua (ei -udu) ,

k antalvaesto
kantele (-een, -etta)
kanto (k a n n o n )
kantolraketti -
kantosiipilalus, kantotasol alus

kanuuna
kapalo(t)
kapasiteetti ;
kapea ; -raiteinen (-isen, -ista): k.
r a u ta tie

kapellilmestari ,
kapenee . kaveta
kapina , ; nousta kapinaaii

52

kapinallinen (-isen, -ista) ,

kapine (-een, -etta)


kapinoida
kapitalismi
kapitalisti
kapitalistinen (-isen, -ista)

kappale (-een, -etta) 1) 2) ,


; -kauppa
; -tavara
kapteeni
karaista (-sen, -si, -ssut)
;
k. kehoaan
karaistua
karamelli ,
karata
( k a rk a a n , karkasi, k a ra n n u t)
,
karhea ,
karhiainen (-isen, -ista)
karhu ; -emo
karhunjpalvelus ; -pentu
; -pesa ; -talja

kari ; ; laiva ajoi
karille
karista (-see, -si, -ssut)
karja
karjakko
karjala, k a r ja la n
kieli

karjalainen (-isen, -ista) 1)


2)
,
karjanlhoito ;

karjaltalous
karjua ,
karkaan . k a r a ta
karkaista (-sen, -si, -ssut) ;
k. t e r a s t a
karkausl vuosi
karkea ;
karkeloida
karkottaa (-tti) , ;

karkotus (-uksen, -usta) ,


; -vanki
karkuri
karkuun: lahtea k.
karnevaali
karpalo
karsas (-aan, -asta) ;

karsastaa (-ti) ()

karsia 1) ( ) 2) .

karsinta) kilpailut

karsiutua (-udun) ,
kartano ,
kartasto
kartonki (-ngin)
kartta .
karttaa (-ttoi)
kartta Ikeppi ; -pallo
karttua 1) ;
2) ,
kartuttaa (-tti) , ,

karu , ; k. luonto

karuselli
karva ;
karvainen (-isen, -ista)
karva|kaufus ; -lakki
; -laukku, -rousku
( )
karvas (-aan, -a sta) ; k.

karviaislmarjat ( )
karviaismar ja Ipensas,
karviais Ipensas
()
kas! -!, !
kasa ,
kasaantua (ei -nnu) ,

kasakka
kasari
kasata (k a saa n , kasasi, k a s a n n u t)
( ),
kasetti ; -nauhuri

kaskelotti
kaski (-ken) ; (
( ); polttaa kaskea

kasku
kassa
kassanlhoitaja
kastaa (-toi) ,
kastanja
kaste (-een, -etta) ; -helmi
kastella (-len, -li, -llut) ,
; ; k. j a l k a n s a
; k. kukkapenkkia >
kastelul kanava
;
kannu ; -vaunu

kat

kaste |mato ; -pisara

kastike (-kkeen, -ketta) ; -kulho

kastua ; jalk a n i ovat kastuneet


kasvaa (-) , ; k. suureksi
kasvain (-imen, -inta)
kasvannainen (-isen, -ista)
kasvattaa (-tti) 1) , ;
2)
kasvatti ,
kasvatus (-uksen, -u sta )
;
-oppi ; -tyo

kasvi ; -huone ,

kasvikset
kasvi|kunta ; -lava

kasvitlisuus (-uuden, -u u tta )

ka svi|m aailm a
kasvio
kasvi j ; -penkki
kasvis|ruoka
kasvisto 1) 2)
kasvi Itarha ; -tiede ;
-tieteellinen ; -oljy

kasvon|ilme ; -piirteet

kasvot ; tu tu t .
kasvu
kataja
katala ,
kateeksi: m in un kavi .
kateellinen (-isen, -ista) ;
han on k. minulle ()
kateissa . kadoksissa
kateus (-uden, -u tta )
katiska ( )
katin|kulta
katkaisin (-imen, -inta)
katkaista (-sen, -si, -ssu t) ,
; ; k. m a a lin a u h a
,
katkeamaton (-ttom an, -tonta )
,
katkelma ,
katkera ; k. ;
k a tk e ra t kyynelet
katkeruus (-uuden, -u u tta )
53

kat

katketa (-eaa, -esi, -ennut) ,


;
katkoa ,
katkonainen (-isen, -ista) ;

katku
katkuinen (-isen, -ista)
kato (k a don ) 1) 2) ,

katon |harja ()
katos (-oksen, -osta)
k a tos|alla ,
katos j alle ,
katolvuosi
katrilli
katsahdus (-uksen, -usta) ,
katsahtaa (-hdan, -hti) ,

katsantolkanta . n a k o k an ta
katsaus (-ukse n, -u sta) ,
katse (-een, -etta) , ; luod.i
k. johonkin
/
/ -
katselija . ka tso ja
katsella (-len, -li, -llut) ,

katsoa , ; k. ik k un asta
; k. pitkaan

katsoja
katsomo
katsomus (-ukse n, -u sta) ,

kattaa (kattoi) , ;
k. poyta ; koko maailm an k a tta v a
,
katti
kattila ; ; -huone

katto 1) 2) ; -kruunu
; -lamppu ; -peus
katu (k a d u n )
katua ( k a d u n )
; kaduin
tekoani ,

katu|kiveys (-yksen, -ysta) ;
-kivi ; -kaytava ;
-lamppu . katulyhty; -liikenne
; -lyhty
; -valaistus
kauaksi 1) . k a u a s 2) . ( )

54

kau

kauan ; . ; kuin .? ?; jo k. sitten

kauas ( ?)
kauden . kausi
kauemmaksi, kauemmas
kauempaa
kauempana , (?)
kauha
kauhea ,
kauhistua ,
kauhistus (-uksen, -u sta )
kauhu
kaukaa ,
kaukainen (-isen, -ista) ,
kaukana ( ?)
Kaukol ita
kaukoljuna
; -kasi ; -lainaus
; -lasit

kaukol nakdinen (-isen, -ista)

kaukoj-ohjauksinen ( isen, -ista)


; -opetus . etaopetu s
kaukol puhelin
kaukopuhelin|keskus

kaukolpuhelu
; -putki
kaula ; - ; -rengas

kaulia ()
kaulin (-imen, -inta) ( )
kaulus (-uksen, -usta) ,

kauna: k a n ta a k a u n a a jollekulle
-,
-
kauneus (-uden, -u tta )
kauniisti
kaunis (-iin, -ista) ; k. ilma
; e r a a n a kauniina paiv a n a
kaunistaa (-ti)
kaunistua
kaunolkirjallisuus

kaunokki
kaunolpuheinen (-isen, -ista)

kaupallinen (-isen, -ista) ,

kau

kauppa 1) 2) ; -halli
; -koju , ;
-sopimus ; -tori
,
kauppias ( -aan, -a sta) ,
kaupungin|kirjasto
; -osa ; -puisto

kaupunki (-ngin) ; Petroskoin k.
; -komitea
,
kaupunkilainen (-isen, -ista) 1)
2) ,

kaupunkiIneuvosto ,

kaura ; -hiutaleet ; -puuro


; -ryynit ;

kauris (-iin, -ista)


kausi (kau den, k a u tt a ) 1) 2)
; -julkaisu
kautsu
kautta ; ; m a t k u s t a a M oskovan k.
; k. m a a n

kauttaaltaan ; jarvi on . j a a s s a

kauttajkulku ,
kauttakulkuljuna
kavahtaa (-hdan, -hti): k. pystyyn
( )
kavala ,
kavallus (-uksen, -usta) ,

kavaltaa ( -lla n ,-Is i) 1) 2)


,
kavaluus (-uuden, -u u tta ) ,

kaventaa (-nnan, -nsi)


kaveri . ,
kaveta (kapenee, kapeni, ka vennu t)

kaviaari ( )
kavio
kazahi 1) , 2) k., kazahin
kieli
kedon . keto
kefiiri
kehdata (keh taan, kehtasi, k e h d an n u t)
, (
-.); en k e h d an n u t kysya

kehite (-tteen, -tetta) .

kei

kehittynyt (-neen, ny tta )


kehittya
kehittaa (-tti) 1) 2) .

kehitys (-yksen, -ysta) ; -alue


; -apu
; -maat

kehno , ,
keho . ( )
kehottaa (-tti) ,
( -.); ( hi.); kehotin heita ist u m a a n
() ; kehotan h a k e m a a n
la a k a rin
kehotus (-uksen, -u sta ) ,
; ; -huuto
; -palkinto
; -sanat
kehruu ; -
; -
kehras (-aksen, - a s t a ) , -luu ,

kehrata ( -raa n , -rasi, - ra n n y t) 1)


2)
kehraaja
kehtaan . keh data
kehto (kehdon) ; -laulu

kehua 1) , 2)
,
kehykset ,
kehystaa (-ti) ,

keha 1) ; 2) , ;
-kukka ,
keidas (keitaan, ke ida sta)
keihas (-aa n, -a sta)
keihaan|heitto , ;
-heittaja ,
keijukainen (-isen, -ista) .
keikahtaa (-hdan, -hti) , ;
k. nurin ,
keikari ,
keikkua ;
keikutella (-ttelen, -tteli, -tellu t), keikuttaa (-tti) ,
keila
keilailu
keimailla (-len, -li, -llut) ,

keinahdella (-htelen, -hteli, -hdellut)
,
keinahtaa (-hdan, -hti)
55

kei

keino ; keinolla milla ta h a n s a


; milla keinoin?
?
keino|tekoinen (-isen, -ista)
; -valaistus

keinu ; kiikkua keinussakeinua
keinu|lauta -
keinuttaa (-tti) ,
keinultuoli (-)
keisari
keitos (-oksen, -osta)
keittio ; -kaappi ;
-veitsi
keitto ; -kirja ;
-koulu

;
-levy
;
-makkara

;
-reika

(
)
keittaja
keittaa (-tti) ;
keko (keon) 1) 2)
kekseliaisyys (-yyden, -yytta)
,
kekselias (-aan, -a sta ) ,

keksi
keksija
keksinto (-) ,
keksit
keksia
1)
,
2)
kekale (-een, -etta) ,
kela ,
kelata (kelaan, kelasi, kelannu t)
( ); (
)
keli ; hyva / h u o n o / keli
/ / ; luistava
keli ; -rikko

kelkka ; laskim m e kelkalla m ak e a


;
-maessa: olla .
; -makeen: lahtea .

kellari , ; -kerros

kellastua
kellertava
kellettaa ( tti), kellia ,
kello 1) ; paljonko k. on?, mita k.
56

on? ?; k. on viisi (
) ; k. ka hdeksan illalla
/ a a m u l l a /
/ /; luennot a lk a v a t k. kahdeksan
/ k a h d e k s a l t a /
( ) ; kelloni e d is ta a
2) ; ;
; k. soi! ! (, );
soittaa kelloa (); -kukka
(); -seppa

kelmea ;
kelmu
kelo(honka) ()
kelpaamaton (-tto m an, -tonta) ,

kelpaan . kelvata
kelpo 1) , 2)
,
kettainen (-isen, -ista)
kelta Isienl ( ); -tauti

keltuainen (-isen, -ista)


kelvata (k elp aan, kelpasi, kelv annut)
, ; k. juotavaksi
; ta m a ei kelpaa
m ihinkaan
kelvollinen (-isen, -ista) ,

kelvoton (-ttom an, -tonta)


,

kemia
kemiallinen (-isen, -ista)
kemisti
kenen
kenenkaan, ei k.
kengittaa (-tti)
kenganlkiillottaja (),
-korko ; -nauha ; -pohja

kengat , ,
kenkalharja ; -kauppa
; -voide

kenraali
ken Ities ,
kentta ; ; -pelaaja .
; -tuomari ,
; -urheilu
( )
keon . keko
kepenee . keveta
keppi
kepponen (-osen, -osta) ; tehda

. jollekulle -

kera . k a n ssa
kerho ; ; -talo
kerita I (kerkian, kerkisi, kerinnyt)
; en kerinnyt tu le m a a n / t u l l a /
()
kerita II (keritsen, keritsi, kerinnyt)
, (, )
keria ;
kerma ; -jaatelo
; ; -kahvi

kernaasti ,
kerralla ,
kerrallaan . k e rralla; teelusikallinen k.

kerran ; ; k. viikossa
; .

kerrassaan ,
kerrasto ,
kerrata (k e rta an , kertasi, k e r ra n n u t )
; . aineisto

kerroksittain
kerron . kertoa
kerros (-oksen, -osta) 1) ; a su n toisessa kerro ksessa
2) ; -talo

kerskaaja, kerskailija
kerskailla (-len, -li, -llut)
kerta ( k e rra n ) ; joka . ;
kaksi ke rta a ; ; toisella kerta a ; yhdella k e r
taa
kerta kaikkiaan -
kertaus (-uksen, -usta) ; k. on
opintojen aiti
; -kuulustelu
kertoa (kerron) 1) ; k. satu
2) . ;
k. seitsem an viidella

kertollasku
kertomaltaulu . kerto tau lu
kertomus (-uksen, -usta) ,
kertolsae ; -taulu

kertya (ei kerry)


keruu ,
kera 1) 2)
kerata (keraan, kerasi, k erann yt)

kes

; k. p ostim erkkeja

keraaja ,
keraantya (ei -nny)
kesakot
kesia
keskeinen (-isen, -ista)
keskelle , , ;
poyta pantiin k. huonetta

keskella , , ;
poyta on k. huo netta

keskelta , ,
; kirja on auki .

kesken , ; ystavien .
; m eidan . ; kahden . ; kirje jai .

keskenlerainen (-isen, -ista)

keskenaan ,

keskeyttaa (-tti) ,
keskeytyksitta ,

keskeytymaton (-tto m a n, -to nta)

keskeytya (ei -ydy) ,keskilaika
keskij-ikainen ; -kaupunki
; -kokoinen
, ; -koulu

; -matka:
kesk im atkan
ohjukset
keskimmainen
(-isen, -ista)
;
k. sormi . keskisormi
keski|maarin
keskin|kertainen (-isen, -ista) ,

keskinainen (-isen, -ista) ; k.


a v u n a n t o
keski Ipiste ; olla huomion keskipisteena ;
- ; -sormi
( )
keskittya
keskittaa (-tti)
keski Iviikko ; ensi keskiviikkona
; -viikkoisin
keskus (-uksen, -usta ) 1) 2)
; -komitea 57

kes

; -lammitys

keskusta ; kaup u n g in k.

keskustella (-len, -li, -llut)


, , ;
; keskustelim m e n a y te lm a sta
; a sia s ta keskustellaa n
keskustelu , ; ;
-tilaisuus , ; -toveri

keskuudessa , ( ?); kesk u u d e s s a m m e ,

k e sk u u d e sta ( - .) ; kansan . ,

keskuuteen ( ? ); levittaa tietoja nuorison k.kestit: oila kesteissa
kestitys (-yksen, -ysta)
kestita (-itsen, -itsi, -innyt)
kestavyys (-yyden, -yytta) ,

kestava ;
kestaa (-ti) 1) ;
; ja a ei e n a a kesta
; k. kipu 2)
, ; se ei kesta
k a u a n
kesy ,
kesyttaja
kesyttaa (-tti) ;
kesa ; ensi kesana ;
kesaksi ; -aamu ;
-helle ; -huvila
kesainen (-isen, -ista)
kesaisin ()
kesa|k uu ; 10. (lu e : k y m m e ne n te na)
k e sa k u u ta 10- ; -kuukausi

kesalla
kesallom a ;
; -mokki ; -puku
; -olympialaiset
; - ;
-urheilu ; -urheilulaji
; -vieras ; -

ketju , ; -kolari

ketka ( )
58

kie
keto (kedon) , ; keto-orvokki
,
kettera ,
kettinki (-ngin)
kettu ,
kettaa (-tti) ; k. nahka

ketunl nahka
keuhkolkatarri ; -kuume

keuhkot
keuhkoltauti
keula (, )
keventaa (-n nan, -nsi)
keveta (kepenee, kepeni, kevennyt)

kevyt (-yen, -ytta) ; k. mieli
; -mielinen (-isen,
-ista) ;
-mielisyys
(-yyden, -yytta) ; -sarja
(k e v y e n sa rja n ) .
kevainen (-isen, -ista)
kevaisin ()
kevat (-aan, -a tta) ; viime kevaana
; -halia
; -kesa ; -kylvo
; -lukukausi
; - ; -talvi
; -tulva

kevaalla
kidan . kita
kide (kiteen, kidetta)
kidukset
kidun . kitua
kiduttaa (-tti) ; .
kidutus (-uksen, -u sta ) ; .

kiedon . kietoa
kiehahtaa (ei -hda, -hti)
kiehauttaa (-tti)
kiehtova
kiehua
kiehuttaa (-tti)
kiekko . 1) ; 2) .
,
kiekkoilija
kiekko| joukkue
kiekon Iheitto ,
kiekua (ei kieu) , ; kukko
kiekuu
kielen|kaantaja ; -tutkija
; -tutkimus
kieli (-len, -lta) ; su om en k. -

kie

; v e n a ja n kielella
; -h a rjo itu s
; -k orv a ;
-ku va ; -
; -studio
; -tiede ; -tunti
; -virhe
kiellon . kielto
kiellan . kieltaa
kielo
kielteinen (-isen, -ista) ;
k. v a s t a u s
kielto (-lion)
kieltam aton (-tto m an, -tonta )
kieltaytya (-ydyn) ; k. vasta a m a s t a
kieltaa (-llan, -Isi) ; lapsia
kiellettiin m e l u a m a s t a

kiem urrella (-rtelee, -rteli, -rrellut)
,
kieppua , (
)
kieria ; kyna poydalta lattialle

kiero ,
kieroon: katsoa . ,

kierron . kierto
kierros (-oksen, -osta) , ;
kierteet ,
kierto (-) ; ,
; A uringon . ;
-k irja sto
- ;
-kulku , ; -m atka , ; -palkinto
; - r a t a , ; -teitse,
-tieta ; -tahti

kiertue (-een, -etta)

kiertaa (-rra n , -rsi) , ;


2) ; .
kaupunki
kietoa (kiedon) , ;
.
k ih ara t
k ih a ra ltu k k a in e n (-isen, -ista) ,

kihla I k u n ta
kihlaus (-uksen, - usta ) ,

kihloihin: m enn a k.

kii

kihloissa: olla k.
kiidan . kiitaa
kiid a tta a (-tti) ,
kiih dyttaa (-tti) ; ;

kiihkea ,
kiihko , , ; -mielinen
(-isen, -ista)
kiih ottaa (-tti) ,

kiihtya (-hdyn) ; ;

kiikari ; katseila kiikarilla

kiikkera ,
kiikku
kiikkua ; k. ke inussa

kiila
kiille (-lteen, -lletta) 1) 2)
; -liuske (-een, -etta)
,
kiillottaa (-tti) 1) ,
/ / ; k. ke n g at
2) ,
kiilto (-lion) , , ; -m ato
; - n a a t a
kiiltava
kiiltaa (ei -11, -lsi)
kiilua , ,
kiina, kiinan kieli
kiin alainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
kiinni: ka u ppa on k. ;
p a n k a a ovi k. ; ommella nappi k. ; han sai
m eidat k.
kiinnite (-tteen, -tetta) .
kiinn ittaa (-tti) ,
, ; k. ilmoitus seinaan
; k.
huomiota
kiinn osta a (-ti)
k iinn osta v a
k iinn ostu a ; kiinnostuin
musiikista /m u s iik k iin /

kiin nostu s (-uksen, -u sta ) ; osoitta a kiinnostusta johonkin
-.
kiintea ; ;
,
kiintoisa
kiintya (-nnyn) ( 59

kii

-); . k o tiseu tuun sa(-len, -li, -llyt) ,

kiipeliin: j o u tu a k.

kiipean . kiiveta
kiire (-een, -etta) ; m inulla on k
; mihin sinulla on k.?
?;
pida
kiiretta!

!
kiireellinen (-isen, -ista) ,

kiireesta kantapaahan
kiirehtia (-hdin) , ;
k. kotiin
kiirehtaa (-hdan, -hti) ;
kiireinen (-isen, -ista) 1)
2) ,
kiiruhtaa (-h dan, -hti) c m . kiirehtia
kiiski (kiisken)
kiisseii
kiista ;
kiistan|alainen (-isen, -ista)
kiistaton (-ttom a n , -tonta)
kiistella (-len, -li, -llyt) ;

kiistamaton
kiistaa (-ti) ,
kiitettava ; k. oppilas
kiitoliinen (-isen, -ista) ,

kiitollisuus (-uuden, -u u tta )

kiitos! !, !; paljon kiitoksia! !


kiittamaton (-ttom an, -tonta)

kiittaa (-tti) ; ei kesta k.!


()!,
( )!
kiitaa (kiidan, kiiti t. kiisi) ,

kiivas (-aan, - a s ta ) ,

kiivastua ,
kiiveta (kiipean, kiipesi, kiivennyt)
, ; k. p u uh un

kilahtaa (ei -hda, -hti) ,

kili ;
kilina ,
kilista (-see, -si, -ssyt) ,
60

kip

kilistaa (-ti) ; ,
( -.)
kiljaista (-isen, -si, -ssut)
kiljua ,
kilo(gram m a) ,
kilo 1haili
kilo|metri
kilpa (kilvan)
kilpaa ;
kilpa-ajot , ;
kilpa I-auto ; -hiihdot

kilpailija ;

kilpailla (-len, -li, -llut) ,


,
;
kilpailu , ;
; -haaste
; -laji
kilpi (kilven) 1) 2) ; -konna

kiltisti , ,
kiltti , ,
kilvan . kilpaa
kimakka ,
kimalainen (-isen, -ista)
kimallella (-altelee, -alteli, -allellut),
kimaltaa (ei -11a, -lsi) ,

kimmoisa ,
kimmoke (-kkeen, -ketta) 1)
2) ,
kimpaantua (-nnu n)
kimpale (-een, -etta) ;
kimppu , ;
kimppuun: hyokata jo nku n k.
-
kinastella (-len, -li, -llut)
kinkku ,
kinnas (k intaan , kin nasta ) 1)
2)
kinos (-oksen, -osta)
kintereilla: ol la (s e u r a ta ) jonkun k.
/ / -.

kioski ,
, ; . h a m m a s
; olla
,

kippari
kippi Iauto
; ( )

kip

kippura|nena ()
kipristaa (-ti) ; ; ;
han kipristi n e n a a n s a
kipsi
kipu (kivun)
kirahvi
kirea 1) , 2) ,

kirgiisi 1) , 2) k., kirgiisin kieli


kirgiisilainen
kiri, kiri! -!, !
kiristaa (-ti) , (
)
kirja ; -hylly
kirjailija ; -liitto
; -nimi ()

kirjailla (-len, -li, -llut) . kirjoa


kirjaimellinen (-isen, -ista)
kirjaimisto
kirjain (-imen, -inta) ; pieni k.
; iso k. ;
-sana
kirjalkaappi ; -kauppa
; -kieli
;
kirjallinen (-isen, -ista) ;
,
kirjallisuus (-uuden, -u u tta ) ;
Venajan . ; -arvostelija ; -histo ; -ilta
; -luettelo
; -tiede
kirja 1luettelo , ()
; -myyjaiset
kirjanen (-asen, -a sta) ;

kirjan Ikannet , ; -merkki


( ); -pito (pidon)
; -pitaja ; -selka
; -tekija ()
kirja
kirjasimet, kirjasinj laji
kirjasto
kirjaston|hoitaja
kirjattu kirje
kirjajuutuus ( )
kirjava
kirje (-een, -etta) ; lahetin kirjeen
vanhem milleni ()

kirjeen Ikantaja ; -vaihtaja

kis
; -vaihto ,

kirje|kuori ; -laatikko
; -lappu ; -opiskelija
; -
kirjoa ,
kirjoittaa (-tti) ; k. kirje
; . p u h taa ksi ;
. muistiin ( );
kirjoitin te h ta v a n t a u lu lta ()

kirjoitus (-uksen, -u sta ) 1) ,
2) , 3)
, ; -harjoitus
; -kirjain
; -
; ; -
; -
; -poyta ; -virhe
,
kirjoI lohi ( )
kirjuri
kirkaista (-sen, -si, -ssut) ,

kirkas (-kk aan, -k a sta ) ; ;


; ; k. lam p pu
; k. saa ; . vesi

kirkastua ,


kirkua (k irun ) ,
kirnu
kiro|sana ,
kirota (-oan, -osi, -onnut) ,

kirottu
kirous (-uksen, -usta )
kirpea , ; ,
,
kirppu
kirsikka ( ); -hillo
; -mehu ; -puu
()
kirstu 1) 2)
kirurgi
kirvella (-lee, -li, -llyt) , ;
sa vu kirvelee silmia
kirves (-een, -esta) ; -mies ;
-varsi
kisat
kiskoa , ; k. n a u la seinasta
; k. koydesta
kiskot
61

kis

kissa
kissan|kello . ; -kapala
. ; -poika(nen)

kisalli
kita (k idan) , ; -laki (laen)

kitara
kitata (k itta an , kittasi, k ita n n u t)

kitkera ;
kitkea (-ki) ; k. kasvipenkkeja

kitsas (-aa n, -a sta )
kitti
kitua (kidun) , ;

kiuas (kiu kaan, k iu as ta ) ,


( )
kiukku ,
kiukkuinen (-isen, -ista) ,
kiukutella (-ttelen, -tteli, -tellut)

kiulu ; (
)
kiuru
kiusa , ; 1a tee hanelle kiusaa ,

kiusaantunut (-neen, - n u tta )
kiusailinen (-isen, -ista) ,

kiusata (-sa an, -sasi, -sa n n u t) 1)


; 2)
kiusaus (-uksen, -u sta ) ,

kiva . ,
kivennainen (-isen, -ista)
kivennaisl lahde ;
-vesi
kivettya
kivi (kiven) ; -hiili
kivihiili Ikaivos
kivi Ijalka ( );
-kausi

; -louhimo

kivinen (-isen, -ista) ;

kivilsora
kivistys
kivistaa (-ti) ; p a a ta n i k.

kivittaa (-tti) ; k. jotakuta -
62

koh
kivulloinen (-isen, -ista) ,

kivuton (-ttom an, -tonta)
kivaari
klarinetti
klassikko 1) 2)

klassinen (-isen, -ista)


klemmari . . pinne
klo = keilo: klo 17 (lue: kello seitsemantoista) 17
kloori
klubi
k o . = kyseessa oleva
kodan c m . kota
kodikas (-kkaan, -k a sta)
kodin c m . koti
koditon (-ttom an, -tonta ) ,

(kokeen, koetta) 1) ,
2) , ; -kaniini
koellentaja -; -palsta
; -tehtava

koetella (-ttelen, -tteli, -tellut) 1) ,
; ; k. suonta
2)
koettaa (-tti) 1) , 2)
; ; . kuu m etta
; koetin kenkia jal 3)
; k. voimiaan
4) , ; . m a r t a a
koetus (-uksen, -usta ) 1) ;
; puvun .
2) ,
kohahtaa (ei -hda, -hti) ; tuuli
kohahti lehvistossa
/ /
kohauttaa (-tti) ; k. olkapaita a n
kohdalla , (?); a uto pysahtyi
koulun k.

kohdan . kohta
kohdata (koh taan, kohtasi, kohd ann ut)
; me kohtasim m e toisemme
k a d ulla
kohde (kohteen, kohdetta) ,
( -.)
kohdella (kohtelen, kohteli, kohdellut)
( - -.); -

koh

( --. - .); han


kohteli m inua ve rta is e n a a n

kohden . kohti
kohdistaa (-ti) ,
(-. --.); han kohdisti
katseen sa min uun

kohdistua ,
( --.)
kohentaa (-nnan, -nsi) ;
; k. t u k k a a n s a

kohentua (ei -nnu) ,


; elintaso k onentuu
; mieliala kohentuu
kohina
kohista (-see, -si, -ssut) ,
; tuuli kohisee
kohmettua ; kadet ovat kohmettuneet k ylm asta

koho
kohokki .
koholkuva
kohota (-oan, -osi, -onnut) ;
; ; lampotila
kohosi viisi a stetta
; mieliala koho
si
kohottaa (-tti) ; ;
k. lippu salkoon ; . taa n ; . k u lttu u ria

kohta I (kohdan) 1) ; kipea k.
2) ; sopimuksen
kolmas .
kohta II ; ,
kohtalainen (-isen, -ista)
kohtaan I . kohdata
kohtaan II ( -.); m in ua k.
kohtalainen (-isen, -ista) ,
, ; .

kohtalo ,
kohtalokas (-kkaan, -k a sta)
kohta Ipuoieen ,
kohtaus (-uksen, -usta) 1) ,
2) () 3)
( ); ; -paikka

kohteen . kohde

kohteliaasti ,
kohteliaisuus (-uuden, -u u tta )
,
kohtelias (-aan, -a sta ) ,

kohtelu ( - -.)
kohti ( ) , ; kotia .
( ) ; -s*>ra

kohtuullinen (-isen, -ista) ,


; kohtuulliset v a a tim u k s e t

kohtuuton (-ttom an , -to nta) ,

koi I ,
koi II
koiilinen (-isen, -ista) 1) -
2) -
koillis Ituuli -
koipi (koiven) ()
koira ; -lauma
koiranjkoppi
; -leuka
, ; -pentu
koiras (-aan, -a sta)
koilruoho .
koiso .
koittaa (-tti) , ; a a m u n
koittaessa ,
koitua (ei koidu); siita koituu ikavyyksia ; k.
hvodyksi
koivikko, koivisto ,

koivu
koivunimahla ; -tuohi

koje (-een, -etta) ,


koju ;
kokea (koen, koki) ,

kokeellinen (-isen, -ista)
,
kokeen .
(-len, -li, -llut)
,
kokefas ( a a n , -a sta ) ,
kokematon (-ttom an, -tonta )
kokemus (-uksen, -u sta) ; tietaa
kokem uksesta
kokenut (-neen, -n u tta )
kokka (, )
kokki
kokko I ( )
kokko II ( )
63

I () , ; puvun .

koko II , ; k. luokka
; satoi .
; . a ja n
. koota
kokoelma ,
kokoinen (-isen, -ista) ,
( --.); han on m inun
kokoiseni ()
koko lailla ;
kokonaan ,
kokonainen (-isen, -ista) ;
kokonaisuus (-uuden, -u u tta ) ,

kokoomus (-uksen, -usta) 1)


2) . ko ostu m u s
kokoon: p a n n a t a v a r a n s a k.
; p a n n a vuode k.
; k aaria k. ; k u tsu a k.
; -pano 1) ;
; 2) . k oostum u s
kokoontua (ei -nnu) ,
; kokoonnuimm e saliin

kokous (-uksen, -u sta) ; pitaa
kokousta
kolahtaa (ei -hda, -hti) ,
; ; ; ovi kolahti
kolauttaa (-tti) , ; han
kolautti p a a n s a kattoon

kolea ; k. sa a
koleus (-uden, -utta)
kolhia , ; k. toisiaan

kolhoosi
kolhoosilainen (-isen, -ista)
kolikko
kolina ,
kolista (-see, -si, -ssut) ,
kolkka ,
kolkko , ; k. seutu

kolkuttaa (-tti) ( ); .

kollektiivi
kollektiivinen (-isen, -ista)
kolli I
kolli II ( )
kolmannes (-eksen, -esta) ,

kolmas (-annen, -a tta ) ; -luok64

kalainen (-isen, -ista) ;


-osa , ; kaksi kolm a s o sa a
kolme ; k. kirjaa ; -kymmenta ; -sataa
kolmestaan
kolmesti
kolme|toista
kolmia , ; ja k a a k.

kolmi|kerroksinen ( isen, -ista)

kolmikko
kolmil loikka ,
kolmin|kertainen (-isen, -ista)
kotmio
kolmisin
kolmilvaljakko ()
kolmijvuotias (-aan, -asta)
( ); -vuotinen (-isen, -ista)
( )
kolmonen (-osen, -osta) ; s a a d a k.
.
kolo , ;
kolonna ( , )
kolttonen (-osen, -osta) ,

kolttu ,
koluta (-uan, -usi, -unn ut) ,
; k. kaikki n u r k a t

kombaini
kombinaatti
komea , ;

komedia
komennella
(-ntelen, -nteli, -nnellut)
,
komennus (-uksen, -usta) 1)
2) . komento
komentaa (-nnan, -nsi) 1)
2)
komentaja
komento (-nnon) ; ,
; a n ta a k.
komero ,
komitea
kommellus (-uksen, -usta) ,

kommunismi
kommunisti
kommunistinen (-isen, -ista)
; kom m unistinen puolue


( ) ,
kompassi
kompastua
kompastusl kivi
komppania .
kompuroida ,
kone (-een, -etta) 1) ; ;
; om mella koneella
2) ( ) ; kirjoittaa koneella
koneellinen
(-isen, -ista)
;
.
koneellistaa (-ti) . koneistaa
koneen Ikayttaja ; -rakennus
; -rakentaja

koneistaa (-ti)
koneisto
kone|kirjoittaja ; -kivaari n>; -mestari
konferenssi
kongressi
konkreettinen (-isen, -ista)
konkurssi
konna 1) 2) . ,

konsanaan
konsepti ;
konsertti
konsertto (
)
konsti , ,
konsulaatti
konsuli
konsultaatio
kontallaan
kontata (Uonttaan, konttasi, k o n tan n u t)
( )
kontio . karhu
kontti 1) , 2)
konttori
kookas (-kkaan, -ka sta) ,
kookoslpalmu
koolla ; perhe on .

: kutsu a . ;
koominen (-isen, -ista)
koommin: sen k. , (
); sen k. en ole ha nta tav a n n u t ()
koossa: pysya . (
),
koostumus (-uksen, -usta)
koota (kokoan, kokosi, koonnut)
5

.2023

; . risuja ; .
voimia
kootut teokset
= , .
,

kopeilla (-len, -li, -llut)
/ /,

kopioida
kopistella (-len, -li, -llut) ; k. jalkojaan ()
kopla ,
koppa ,
koppava
koppi ;
kopteri .
koputtaa (-tti) ; k o p u tta k a a oveen

korea ,
korealainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
koreilla (-len, -li, -llut)
kori ; -pallo
koristaa (-ti) ; k. sali kukin

koristautua (-ud un) ,

koriste (-een, -etta)
koristeellinen (-isen, -ista)
korjaamo
korjata (-jaan , -jasi, - jan n u t) 1) ,
; ; k. kenkia
; k orjaa virheet
2) ; k o rja tk a a lau ta set
po ydasta
korjaus (-uksen, -usta) , ;

korjuu , ( )
korkata (-kkaan, -kkasi, -k a n nut)

korkea ; k. kuum e
, ; k. palkka
; k. nopeus ;
k. m aila ,
; -koulu
, ; -laatuinen (-isen,
-ista)
korkealla (?); mieliala oli k.

korkealle ( ? ); nousta .

korkealta ()
korkealpaine ,
65


korkeapaine|alue ,
,
korkein (-imm an, -inta) ; Venajan federaation korkein neuvosto

korkeintaan ,

korkeus (-uden, -utta ) ; -


,
korkita ( itsen, -itsi, -innu t), korkittaa
(-tti)
korkki ; -matto
korko (koron) 1) 2)
(, ) 3)
korkuinen (-isen, -ista) ( --.); kolmen metrin .

koroke (-kkeen, -ketta) 1)
2)
korostaa (-ti) ,
korottaa (-tti) , ;
; k. a a n t a a n

() ,
; -kotka ()
korppu
korsi (korren, ko rtta)
korsu . ;
korte (-tteen, -tetta)
kortisto
kortteli ()
kortti ( );
koru ; -lause () ;
-ompelu ,
koruton (-tto m an, -tonta ) ,


korvaamaton (-ttom an, -ton ta)

korva|kalvo ; -riste , ; -kuulolta


; -lehti ; -puusti
, ; -sieni ( )
korvata (-vaan, -vasi, -v a n n u t) ;
,
korvaus (-uksen, -usta)
,

korventaa (-nnan, -nsi) ,

korvike (-kkeen, -ketta) ,

korvilla, korvissa ; kello viiden k.


()
korvo
66

kot
korvus|lakki ,
kosia
koska 1) . mi 1loin 2) , /
; en lahde, k. sa ta a ,

koskaan, . .
koskea (-ki) 1) ; ; alii
koske siihen! !; asia
ei koske m in ua
2) , ; silmiin koskee sita
katsella

koskemattomuus (-uuden, -uutta )

kosketin (-ttimen, -tinta) 1) (a)


2)
koskettaa (-tti) ;
kosketus (-uksen, -usta) ,
; henkilokohtainen k.

koski (-ken) ,
koskinen (-isen,
-ista)
;
k. joki
kosmeettinen (-isen, -ista)
kosmetiikka
kosminen (-isen, -ista)
kosmonautti
kosmos (-okserr, -osta) ; -kukka
. ; -kyna

kostaa (-ti)
kostea , ; k. ilma

kosteus (-uden, -u tta ) ,

kosto
kostua ,
kostuttaa (-tti) ,
kota (kodan) ,
kotelo ,
koti (kodin) ,
kotia . kotiin
kotijaine ; -askareet
, ;
-
koti-ikava ;

kotiin ; m e n n a a n .!
!
koti Ikaupunki ; -

kotilo
koti I lukeminen ; -laksy
; -

kot

kotimainen (-isen, -ista) ;


. teollisuus

kotijmatka ; -puoleen
kotiseudunItutkimus
kotiseutu , ;
-museo
kotiItalous ; -tehtava
; -tekoinen (-isen,
-ista) , ; -teol
lisuus ; -tyo
;

kotiutua (-udun) 1)
2) 3) ,

koti Ivaki ,
kotka
kotkottaa (-tti)
kotoa
kotoinen (-isen, -ista)
kotoisin: mista olet k.? ?
kotona ; han ei ole k.
kotosalla
kottarainen (-isen, -ista)
kottaraislpontto
kotti Ikarryt
kotvan ; odota k.

koukero ,
koukistaa (-ti) ; k. k atensa

koukku
koulia ,
koulu ; kayda koulua
; p a a tta a
. ;
-aikana ;
-elama ; -ikainen
; -juhla
; -kirja ; -kirjasto

koululainen
(-isen,
-ista)
,

koululais|kuoro
koulullaukku ; ;
- ; -

koulunkaymatdn (-tto m an, -tonta)
; -kaynyt (-neen, -nytta)
,
koululpoika ; -radio
; -rakennus
; -talo , ; -todistus 1) () 2)

kra

;
-toveri
kouluttaa (-tti) ,
,
koulutus (-uksen, -usta ) ;
; -aika
koulu Itytto ; -tyo
; -vihko
koura
kouraan|tuntuva ;
koura Ikaupalla
kourallinen (-isen, -ista) () ,
; .
kouristus (-uksen, -usta)
kova 1) , ; k. kuin
; ke ittaa vaksi 2)
, ; k. tuuli ;
. melu ; .
; kovaksi onneksi
, ; han on k. juoksem a a n ()
kovaa 1) , ; ala h uud a niin
k. 2)
kova|korvainen (-isen, -ista)
; -kourainen (-isen, -ista)
; . ,
; -kuoriainen (-isen, -ista)
kovasin (-imen, -inta)
kovasti ; , ; teimme k.
tyota ; t^ki k.
mieli lahtea
kova Isydaminen (-isen, -ista)
; -aaninen (-isen, -ista) 1)
2) . kaiutin
koventaa (-nnan, -nsi) 1) ()
2) , ;
k. vauhtia ; .
kuria ; vaatim uksia kovennettiin


kovertaa ( , -rsi)
koveta (-enee, -eni, -ennut) 1) ,
2) ,
; tuuli
; ; . hyva
; tekee . mieleni

kovistaa (-ti) , ,
; . lapsia
kpl = ,
kraana . 1) . hana 2) . nostokurki
67

kra
kraatteri
krapu ( k ra v u n ) c m . rapu
krassi
kreikka, kreikan kieli
kreikkalainen ( i s e n , -ista) 1)
2) ,
kreml ; Moskovan Kreml

kriisi ; taloudellinen k.

kriitikko
kriittinen (-isen, -ista)
krimin|nahka
kristalli 1) 2) ; -maljakko
kristil linen (-isen, -ista)
kritiikki
krokotiili
kronikka ;
kroolata (-laan, -Iasi, -lannu t)

krooli ,
kruunu 1) 2) 3)
( )
k s .= ka tso , .
ksylofoni .
kudon . kutoa
kudos (-oksen, -osta) ;
kuha
kuhan|keittaja
kuherrella ( rtelee, -rteli, - r re llu t) , kuhertaa (-rsi)
kuhilas (-aan, -a sta) . x. ,
kuhista (-see, -si, -ssut)
kuhmu (, )
kuhmuinen (-isen, -ista)
kuihtua (-hdun) , ,
kuihtunut (-neen, -n utta )
kuikka
kuilu ,
kuin 1) ( ); ilma on
t a n a a n lam pim am pi k. eilen
2) ;
aivan . ; niin pian k. mahdollista ; ennen k.

kuinka? ? k. paljon ?; k
va n ha (sina) olet? ?
kuiskailla
( l e n , -li, -Hut), kuiskata
(-kaan, -kasi, -k a n n u t) ;

kuisma .
kuisti ,
kuitenkaan ( ); kuitenkin
68

kul
( ) -, ,

kuitti ,
kuitu (kuidun)
kuiva ; . ; . kesa

kuivaa (ei kuiva, kuivi) ; pyykki
on kuiv am a ssa
kuivata (-vaan, -vasi, -va nn ut) 1)
2)
kuivattaa (-tti)
kuivaus (-uksen, -usta) ;
kuivua , ; kyynelet kuivuivat nopeasti

kuivuus (-uuden, -u u tta ) ;


kuja 1) 2)
kujeilla
(-len, -li, -Hut) ,

kuka (kenen, akk. kenet, part, keta) ;


k. han on? ?
kukaan (kenenkaan , part, ke ta a n ), ei k.
; taa lla ei ole keta an
; onko taa lla ketaan?
-?
kukin (kunkin, part, kutakin)
kukinta (-n nan )
kukinto (-nnon)
kukistaa (-ti) 1) 2)

kukistua ,
kukka ; poimia kukkia
; -istutus ; -kaali
; -kauppa
; -kimppu ( ); -

kukkaro
kukkaIruukku ; -vihko
()
kukkia ,
kukko ; -kiekuu ; -

kukkua
kukkula ; ; vuoren .

kukoistaa (-ti) ;
kukoistus (-uksen, -usta) ;
;
kulaus (-uksen, -usta)
kulho ,
kuljeksia, kuIjeskella ( elen, -eli, -ellut)
,
kuljen . kulkea
kuljettaa (-tti) ;

kul

kuljettaja
kuljetus (-uksen, -u sta) ,
;
kulkea (kuljen, kulki) , ;
k. tieta, k. tiella
kulkija ;
kulku (kulun) ;
kulkue (-een, -etta) , ;

kulkulkoira
kulkunen (-usen, -usta)
kulkulneuvo
kulkuri
kulkultauti (-taudin) ; -tie
,
kulian . kulta
kullata (k ulta an, kultasi, k u lla n n u t)

kuliero .
kulma ; kadun k u lm a ssa

kulmalkarvat
kulmikas (-kkaan, -ka sta)
kulmuri . ()
kulo, -valkea
kulta (kulian)
kultainen (-isen, -ista)
kultalkala ; -mitali
; -seppa
kulttuuri
kulttuurinen (-isen, -ista)
kqlua 1) 2)
, 3) ,
; aika kuluu nopeasti

kulun . kulku
kulunut (-neen, -n utta ) 1)
2) ,
kulut ,
kuluttaa (-tti) 1) 2)
, ; k. aikaa turhaan
kuluttaja
kuluttua , ; vuoden

kulutus (-uksen, -usta) 1)
2) ,
kuluva , ; ku lu v an a vuonna

kumaraan: kayda .
kumaralselkainen ( isen, -ista) ,

kumarassa ,
kumarrus (-uksen, -usta)

kuii

kumartaa (-rran, -rsi)


kumartua ( -rru n ) ,
; k. jotakin o t ta m a a n
, -.
kumi ; ; -letku

kumina
ku mi|nauha ,
kuminen (-isen, -ista)
ku mi|saappaat
kumma ,
kummallinen (-isen, -ista) ,

kumman . kumpu
kummastella (-len, -li, -llut)
kumminkaan, kumminkin c m . kuite nkaan,
kuitenkin
kummun c m . kum pu
kumoamaton ( - t t o m a n , - t o n t a )

kumoon: k a a t a a k. ,

kumota (-oan, -osi, -onnut) 1)


, 2) .
;
kumottaa (-tti) . ku u m o tta a
kumous (-uksen, -usta) ;

kumpainen (-isen, -ista) c m . kumpi


kumpainenkin ( i s e n k in , -istakin)
cm.
kumpikin
kumpi ( k u m m a n ) ( );
k. teista? ()?
kumpikaan, ei k um pik aan ( ),

kumpikin (k um m a n kin) ,

kumppani ,
kumpu ( k u m m u n ) ,
kun 1) ; sen jalkeen .
; heti . ; siita asti k.
2) ,

kuningas (-nk aan, -n g a s t a )


kuningatar (-ttaren, -t a r t a )
kunnailinen (-isen, -ista)
kunnan c m . kunta
kunnas (-aan, -a sta) ,
kunnes ; odota k. p a la a n ,

kunnia ; ; kunnialla ;
kunniaksi
kunniakas (-kkaan, -ka sta)
kunnia Ijasen ; -kierros
69


; -kirja
; -komppania
; -koroke ; -kaynti (-) ; -laukaus
()
kunniallinen (-isen, -ista) ,
,
kunnialmerkki , , -

kunnianlosoitus
kunnialpaikka , -palkinto
; -puheenjohtaja
; -sana
; -tau ; -vartio
; -vieras
kunnioitettava
kunnioittaa (-tti) -.
kunnioittaen, kunnioittavasi i i
(, )
kunnioitus (-uksen, -usta) ,

kunnolla ,
kunnollinen (-isen, -ista) ,

kunnon . kunto
kunnostaa (-ti) ;

kunnostautua (-u dun ) ; k. taistelussa


kunta ( k u n n a n ) ,
kunto (k unn on)
; ;
olla k u nno ssa ; .

kuntoilia (-ilen, -ili, -illut)

kuntoilu, kunto Iurheilu

kuoha ,
kuohkea
kuohu ;
kuohua ; ,
kuokka
kuokkia
kuola ,
kuolaimet
kuolema
kuolematon (-tto m an, -tonta )

kuolevainen (-isen, -ista)


kuoievuus (-uuden, - uutta )
kuoliaaksi
kuolinlpaiva , -vuosi

kuolla (-len, -li, -llut)


70

kur
kuollakseen: nauroin kuollakseni
()
kuollut (-lleen, -llutta)
kuoma ,
kuona ,
kuono ; -koppa
kuoppa
kuore (-een, -etta)
kuori (-ren, -rta) ; ;

kuoria ; ;

kuoriutua
kuorma ;
kuorma-auto ,

kuormasto
kuormata (-m aan, -masi, -m ann ut)
,
kuormitus (-uksen, -usta)
kuormuri . . k u o rm a-a u to
kuoro ; laulaa kuorossa ;
; -laulu ;
-lausunta
kuoron| johtaja
kuorsata (-saan, -sasi, -sa n n u t)
kuosi ,
kupari
kupeet
kupera
kuper Ikeikkaa: heittaa k.

kupiilinen (-isen, -ista) (-.)


kupla (, )
kupletti
kuppi ; k. kahvia
kura ,
kurainen (-isen, -ista) ,

kuri ; n o u d a tta a kuria


; rikkoa kuria

kurimus (-uksen, -usta)
kurinlalarnen (-isen, -ista)

kuriton (-ttom an, -tonta)

kurittaa (-tti)
kurja ,
kurjen Imiekka . ,
kurki (k urjen ) ; -aura
/ /
kurkistaa ( ti), kurkkia
kurkku I

kur

kurkku
II ;
-mata ;
-tuiehdus
kurkottaa (-tti)

();
(); k. k a u la a n s a

kuriata (-laan, -Iasi, -lan nut)
()
kurnuttaa (-tti)
kurottaa (-tti) c m . k urk otta a
kurpitsa ;
kursaitla (-len, -li, -llut)
kurssi
kurttuun: menna k.
kurtussa: otsa k.
kustannukset ,
kustannusl liike . k u sta n ta m o
kustantaa (-nnan, -nsi)
kustantamo
kutea (ei kude, kuti) ,

kuteet .
kuten ; k. ; k. tiedatte

kutimen . kudin
kutista (-see, -si, -ssut)
kutistaa (-ti) ;
kutistua ; ( );

kutittaa (-tti)
kutoa (kudon) ;
kutoja ,
kutomo
kutsu , ; kiitos kutsusta
kutsua 1) , , ;
; k. luokseen
; . avuksi
2) ,
kutsu Ikortti
kutsumus (-uksen, -usta)
kutsunta (-nnan) . ; -ika

kuu 1) , ; taysi .
2) ( ); kuun a lussa

kuudennes (-eksen, - e s t a )
kuudes (-ennen, -etta) ; -luokkalainen (-isen, -ista) ;
-osa ; viisi k uud eso saa

kuulkausi (-uden, -utta) ; k. sit
ten ; kerran kuu
kaudessa ; -kulkija

kuu
kuula , ; -

kuulanltyonto
kuulemiin! ! ( ,
)
kuulemma ,
kuu Ilento
kuuliainen (-isen, -ista)
kuulija ; -kunta ,

kuuila (-len, -li, -llut) ; kuule!


!, !; en kuule m itaan

kuulo, -aisti
kuuloke ( - k k ee n ,-k etta )
; kuulokkeet
kuulostaa (-ti) ; se k. oudolta

kuulostella (-len, -li, -llut) 1)
; k. aania
2) , ,
; k. tyopaikkaa

kuuloIvammainen
;
kuultaa (ei -11, -lsi) ,

kuulto|kuva
kuulu , ;
kuulua 1) ; mita kuuluu?
?, ? 2) ;
tam a kirja kuuluu minulle
3) ;
; se ei kuulu minulle
; se ei kuulu a siaa n

kuuluisa ,
kuulumaton (-tto m an, -tonta)
, ; ennen .

kuulumiset ,
kuulustella (-len, -li, -llut) 1)
, ; k. oppilailta laksya / /
2) 3)
,
kuuluttaa (-tti)
kuuluttaja
kuuluva ;
kuuluvuus (-uuden, -uu tta )
kuuma , ; k. kesa
; k. vesi
kuume (-een, -etta) , ()
; m inussa on kuum etta
71

kuu
; m ita ta kuum etta
; -mittari ,

kuumentaa (-nnan, -nsi) ,


kuumeta (-enee, -eni, -ennut) ,

kuumottaa (-tti) , ; kuu k.

kuumuus (-uuden, -u u tta )
kuunari
kuunnella (-ntelen, -nteli, -nnellut)
; kuuntelim m e radiota

kuunnelma
kuuntelija
kuuppa ,
kuura
kuuro ; -mykka
kuusama .
ku usen Ikoriste ; -
; -neulanen
(-asen,
-asta)
kuusi I (-sen, -sta)
kuusi II (kuuden, k u u tta )
kuusiljuhla ( )
kuusikko
kuusi|kulmio
kuusi Ikymmenta ;
-sataa
; -toista ; -vuotias (-aan, -a sta) (
); -vuotinen (-isen, -ista)
( )
kuutamo ; -
kuutio ., . ; -metri
,
kuutonen (-osen, -osta)
kuva , ;
kuvaamaltaito

kuvaamaton (-tto m an, -tonta )

kuvaamo ,
kuvaannollinen ( isen, -ista) . kuvallinen 2
kuval-arvoitus
kuvaava ,
kuvalgalleria
kuvailla (-ien, -li, -llut) ,

kuva|kieii ; -kirja
; -kortti
; -lehti

kuvallinen (-isen, -ista) 1)


72

kyl
2) , :
k. ilm aus
kuvalnauha , ,
-nauhoittaa
; -nauhuri
kuvanlheitin (-ttimen, -tinta) ,
;
-veistaja

kuvalpatsas ; -postikortti

kuvastaa (-ti)
kuvastin (-imen, -inta) . peili
kuvastua
kuvata (k uvaan , kuvasi, k uv a n n u t)

kuvaus (-uksen, -usta) 1)


2)
kuvio , ,
kuvitella (-ttelen, -tteli, -tellut)
(),
kuvittaa (-tti)
kvartetti
kvartsil kello
kyberneetikko
kyberneettinen (-isen, -ista)

kybernetiikka
kyeta (kykenen, kykeni, kyennyt) ,
, ;
he eivat kyenneet sita tekem aan

kyhmy ,
kyky (kyvyn) ;
kyljelleen
kyljellaan
kyljys (-yksen, -ysta)
kylki
(kyljen)
;
k a a n ta a
kylkea
; -luu
; -rakennus ,
kylliksi ,
kyllin
kylla ; . ,
(-isen, -ista) ;
kyllastyttaa (-tti) ,
kyilastya , ; han
kyllastyi siihen
kylmettya
kylmeta (-enee, -eni, -ennyt) ,
; sa a kylmeni
kylmyys (-yyden, -yytta) ,
kylma ; k. saa ;
-kiskoinen (-isen, -ista) ,
; -verinen (-isen, -ista)

kyl
kylpea
(kylven, kyl pi)
1)

( ) 2) ,

kylpy (kylvyn) , ; -amme


; -huone
kylpyla ; -kaupunki

kylven . kylpea
kylvettaa (-tti)
kylvyn . kylpy
kylvaa (-vi)
kylvo ; -ala
.
-kampanja ()
kyla , ; -koulu
; -neuvosto
kylassa ; kayda .

kyla Itie
; m enna .
kymmenen (kymmenen, ky m m enta)
; . metria
kymmenes (-nennen, -netta) ;
-luokkalainen ( i s e n , -ista)

kymmen Ikerroksinen ( ise n ,-ista )


; -kertainen (-isen, -ista)
; -murtoluku
; -vuotias (-aan, -asta)
( ); -vuotinen (-isen,
-ista) ( )
kymppi .
kynia ,
kynnen . kynsi
kynnys (-yksen, -ysta)
kynnon . kynto
kynnos (-oksen, -osta)
kynsi (kynnen, kyntta) ; ;
-laukka
kynsia
kynttil
kynttilan Ijalka
kyntaa (kynnan, kynti)
kynto (kynnon)
kyna ; , ; -kotelo

kynanIteroitin
kynalveitsi
kypsentya (ei -nny) ;
kypsentaa (-nnan, -nsi) , ;

kypsyys (-yyden, -yytta) ,

kypsya ,
kypsa ,

,
kyseen lalainen (-isen, -ista) ,

kyseessa: k. oleva ,
,
kyseinen (-isen, -ista) ,
,
kysella (-len, -li, -llyt) ,

kysely , ; -lomake
kysymyksen lalainen
( i s e n , -ista) .
kyseinen
kysymys (-yksen, -ysta) ; han teki
minulle kysym yksen
; v a s t a t a kysymykseen
; m ista on .? ?;
-merkki
kysya ; kysyin kelloa
( ), ; k. lupaa

kytkea (-) ;
kytkin (-irrten, -inta) . ;
;
kyttyra
kyvykas (-kkaan, -k a sta)
,

kyvyn . kyky
kyvyton (-tto m an, -tonta )
kyy
kyydita (-itsen, -itsi, -innyt) 1)
2)
kyyhky, kyyhkynen (-ysen, -ysta)
kyykky ,
kyykkysillaan
kyylkaarme
kyynel (-len t. -leen, -lta) ; kyynelet
silmissa
kyynelehtia (-hdin) ,
kyyneltya (-)
kyynikko
kyyninen (-isen, -ista)
kyynarlpaa ; -varsi
kyyristya
kyyti (kyydin) , ; tule
kyytiini , !; a n ta a kyytia
; -hevonen

kyokki . . keittio
kaden . kasi
kaden kaanteessa
kaden | lyonti (-nnin) ; -sija
,
kaen . kaki; -kaali . ,

73

kah
kahertaa (-rran , -rsi)
kahea , .
kahara
kaki (kaen) ; -kello

kaly ; ,
kammen (-nen, -nta)
kamppa 1) 2) . ;

kansa
() ( )
kapala
karjistya ,
, , ;
k. h u o m a u tu s
karki (ka rje n) ,
karppa
karpanen ( asen, -a sta)
karpas|sieni
karryt ,
karsimys (-yksen, -ysta)
karsiva ; ;
k. ilme
karsivallinen (-isen, -ista)
karsivallisyys (-yyden, -yytta)
karsia 1) 2)
karsa ; ,
karttyinen (-isen, -ista); karttyisa
,
kary ,
karyttaa (-tti) ,
karyta (-yaa, -ysi, -ynnyt) 1) ,
2)
kasi (kaden, k atta) ; han puristi
kattani ; p a nna
kin ta a t kateensa ;
heilutta a k a tt a a n ; k. kadessa ; -ala ;
-kirja ; -kirjasto
; -kirjoitus ;
-koukkua ; -kahma
; -karryt ; -laukku ;
-matkatavara
kasineet ; ; vetaa .
kateensa
kasi{pal , , ;
-puu ; -pyyhe
; -rysy
kasite (-tteen, -tetta)
kasitella (-ttelen, -tteli, -tellyt)
,
kasilteollisuus

kasitteiy ,
74

kasittamaton (-tto m an, -tonta)


,
kasittaa (-tti) 1) ;
2) ( -.), ;
; huoneisto kasitti kolme
huonetta

kasittaakseni ,

kasitys (-yksen, -ysta) ,

kasi Ityo ; -tyot (


); -tyolainen
kasityoItunti
k a si!varsi ( )
kaskea (-ki) , ; han
kaski minua o d o tta m a a n
; kaske hanen menna

kasky ,
kaskynlalainen (-ise n ,-ista)
kateinen (-isen, -ista) (
)
kateislmaksu
katella (kattelen, katteli, katellyt)

kateva ,
katkeytya (-ydyn) ,
katkea (-ki) ,
katkyt (-yen, - y t ta )
katko
kattely
kavella (-elen, -eli, -ellyt) , ;
; lahtea kavelem aan

4cavely , ; -katu
; -
kavaista (-sen, -si, -ssyt) ,

kayda (kavi) 1) , ; k. koulua


; k. luennoilla
; kello kay tasmalleen
2) ,
; . tyohon ;
katsom assa! !,
!
kaymala ,
kaymaseltaan ; poikkesin sinne
vain . / k a y m a s e l t a n i /

kaynnissa: neuvottelu t ovat .
; teh das on k.
kaynnistya , ; moottori kaynnistyi


kaynnistaa (-ti) , ;
k. auto ; k. neuvottelut
kayntiin: pa n na k. ,
kayra 1) , 2)
()
kaytettavissa: olla jonkun k.
kayttaytyminen (-isen, -ista)
kayttaytymis|rangaistus ,

; -saannot

kayttaytya (-ydyn) ; k. hyvinkayttaa (-ti) , ;
. s t n a k i r j a a
kaytto ,
kayttoisa ()

kaytto Ikelpoinen (-isen, -ista) ,


; -ohje

kaytannollinen
(-isen, -ista)

; ;
kaytanto (-nnon)
kaytava
kaytos (-oksen, -osta)
kaanne (-nteen, -n netta)
1)
2) ; .jyrkka k.
3) . , ,
; k. p a rem p aa n pain
4) ; -kohta

kaannella (-ntelen, -nteli* -nnellyt)

kaannos (-oksen, -osta)


1) ;
k. oikeaan 2)
; k. v e n a ja s ta suomeen

kaanteenItekeva ,

kaanteinen (-isen, -ista) ; k. san a ja r je sty s


kaanteislsanakirja
kaantya (-nnyn) ;
; kaannyin k a ts o m a an
, ; . rin puoleen
kaantaja
kaantaa (-n nan, -nsi) 1) ;
k. p a a ta a n 2)
3) ; k. suom esta
v e n ajaa n / v e n a j a k s i /

laa
; k. suomeksi, . suomen kielelle
kaanto|hyppays , ; -silta

()

(),

kaare (-een, -etta) ;


kaaria
kaarme (-een, -etta)
kaaro
kompelo ,
kompia (kommin) (
);
koyhtya (-hdyn)
koyhyys (-yyden, -yytta) ,

koyha
koyhalisto
koynnos (-oksen, -osta) ; -kasvi

koysi (koyden, koytta) , ; -tikkaat
koyttaa (-tti) ,

L
I. = eli
laadin c m . laatia
laadukas (-kkaan, -k asta)

laadullinen (-isen, -ista)


laadun c m . laatu
laahata (-haan, -hasi, -h a n n u t) ,

laahus (-uksen, -usta)
laahustaa (-ti) ,
laaja ,
laajajkangas
laajakangas lelokuva

; -elokuvateatteri

laajalle levinnyt

laajalti tunnettu
laajennus (-uksen, -u sta)
laajentaa (-nnan, -nsi)
laajeta (-enee, -eni, -ennut)
laaka ( l a a an) ,
laakeri I
laakeri II
75

laa
laakerin Ilehti
iaakeri|seppele
laakso
laastari
laatia (laa d in) ; 1. suunnitelma
laatikko ,
laatta
laatu (la a d u n ) , ; la a d u l ta a n
hyva
laboratorio
ladata ( la ta a n , latasi, la d a n n u t )

ladon I c m . lato
'
ladon II c m . latoa
ladun c m . latu
laen c m . laki II
lahdeke ( kkeen, -k e tta), lahdelma ,

lahden . lahti
lahja ; annoin hanelle pienen
lahjan ( )

lahjakas (-k kaan, -ka sta) ,


;
lahjaton {-ttoman, -tonta)
lahje (lahkeen, lahje tta)
lahjoa
lahjoittaa (-tti) ; lahjoitin haneile kirja n ()
lahjomaton (-tto m an, -tonta )
,
lalijus (-uksen, -usta )
lahko .
lahna
laho ; I. puu
lahota (-oaa, -osi, -onnut) (
)
lahtari
lahti (lahden)
4
laidan I, II c m . laita I, II
laidun (laitumen, laid unta) ,
; k a rja kay laitumella

laiha ,
laiho ( ),
laihuus (-uuden, -u u tta ) ,

laillinen (-isen, -ista)


laimea , ; 1. tee
laimentaa (-nnan, -nsi)
laimeta (-enee, -eni, -ennut)
laiminllyoda ;

76

laj

lain . laki I
laina ; o tta a lainaksi ;
a n ta a lainaksi ; -kirjasto
(
); -sana
lainata (-naan, -nasi, -n a n n u t) 1)
, 2) ;
; 1. kirjoja kirjastosta
3)
; 1. sana
lainauslmerkit
laine (-een, -etta)
lainkaan: ei 1. ; en muista 1.

lain Imukainen (-isen, -ista) ;
-opillinen (-isen, -ista) ;
-saadanto (-nnon) ;
-vastainen (-isen, -ista)

laiska
laiskanIkoira ( )
laiskiainen (-isen, -ista) .
laiskotelia (-ttelen, -tteli, -tellut)
,
laiskuus (-uuden, -uu tta ) ,
laita I (laidan) ; ; veneen 1.
; kirjan 1.
laita II (laidan) , ;
kuinka on asian 1.? ?
laita Ikaupunki
iaite (-tteen, -tetta) , ,

laiton (-ttom an, -tonta)


laitos (-oksen, -osta) ,

laittaa (-ttoi) , ; I. ruokaalaitteen . Iaite
laitumen c m . laidun
laituri ;
laiva , ; ; ;
-hytti ; -liikenne ;
-matka
laivanlkansi ; -rakennus
; -veistamo
laiva Iportaat ; -satama ,
laivasto
laivattelakka ; -
laivue (-een, -etta) 1) 2)

laivuri
laji 1) 2) ; kirja 1lisuuden lajit
3) ., .

laj

lajike (-kkeen, -ketta) (


)
lajitella (-ttelen, -tteli, -tellut)

lajittelu
lakaista (-sen, -si, -ssut) ,

\
lakata I (lak kaan, lakkasi, laka nn ut)
, ; lakkasi
tu u le m as ta , tuuli lakkasi
,
lakata II (lakk a an , lakkasi, lak a n n u t)

lakea ,
lakeus (-uden, -u tta)
laki I (lain)
laki II (laen)
lakilehdotus ;
-kokoelma
; -pykala
lakka I
lakka II
lakkaamatta ,
lakkaan I, II . lakata I, II
lakkajpainen (-isen, -ista); I. laine
; 1. peta ja

lakkauttaa (-tti) , ;
I. sanom alehti
lakki ,
lakko
lakkoilla (-len, -li, -llut) ; moottori lakkoilee
lakkolainen (-isen, -ista)
lakon Irikkoja
lamaantua (ei -nnu)
lamaus (-uksen, -usta)
lammas
( lam p aa n ,
l a m m a s ta )
;
-koira
lammen cm. lampi
lammikko
lampaan|liha
lampi (lam m en) ;
lamppu
lampunlvarjostin ,
langan . lanka
langaton (-tto m an, -tonta)

langeta (lankean, lankesi, lang e nnu t)

lanka ( la n g a n ) ; ,
; -este ;
-kera ; -rulla
lankku ()

las
lanko ( lango n) ; ; ;

lannan . lanta
lannistaa (-ti) ,
lannoite (-tteen, -tetta)
lannoittaa (-tti)
lannoitus
(-uksen, -usta)
,

lanssi ()
lanta ( l a n n a n ) '
lanteet ; kadet lantei 1la

lantio .
lanttu
lapa (lav a n) 1) () 2)
(, )
iapaset
lape (lappeen, lap etta) (.
. )

lapioida
lapiollinen (-isen, -ista)
( -.)
lappalainen (-isen, -ista) ,
lappilainen (-isen, -ista)
lappu ;
lapsellinen (-isen, -ista) ,

lapsenIhoitaja ; -lapsi , ;
-vahti
lapseton (-tto m an, -tonta)
lapsi (lapsen, lasta) ; -ystavallinen
lapsukainen (-isen, -ista)
lapsuus (-uuden, -u u tta ) ; -vuodet

laser ; -sade
Iasi 1) 2) , ; ;
1. maitoa
iasikko
lasillinen (-isen, -ista) (-.)
lasinen (-isen, -ista)
lasit
lasite (-tteen, -tetta)
lasi|tehdas
laskea
(-ki)
1) , ;
1. a nkkuri 2) ,
; laskin koiran sisaan
() 3) , \
; esirippu laskee
; lapset laskevat kei ka Ila makea
; lampotila laskee 77

las

4)
, .
1. s a t a a r f
laskelma ,
laskelmoida , (
-.)
laskenta (-n n an ) ; a anten 1.

laskenta I keskus
laskento (-nnon)
laskeutua (-udun) ,
; esirippu laskeutuu
; lentokone laskeutui kentalie
^
laskimo
laskin (-imen, -inta)
lasko .
,
laskos (-oksen, -osta)
laskostaa (-ti)
lasku ) ; 2)
( ); vaikea I.
3) ; - ;
-portaat ; -rata
; -varjo
laskuvarjo|hyppy ;
-hyppaaja
lasku {vihko

lastaaja
lastata ( la s ta a n , lastasi, l a s ta n n u t)

lastaus (-uksen, -usta)


lastenjhuone (); -juhla
; ; -kirja
; -kirjasto
; -koti ; -lahetys ; -seimi ;
-tarha
lasti
lastu
lataan . la da ta
lato (ladon)
latoa (ladon ) 1) ,
2) .
latoja
latomo
lattia ; lattialla ; -lamppu
;
-lauta
;
-matto

latu (ia d u n )
latva 1) , , (
) 2) ()
latvia, latvian kieli
latvialainen (-isen, -ista) 1) ,
2) ,
78

lav
iauantai ; ensi lau a ntain a

lauantaisin
laudan . lauta
laueta (laukeaa, laukesi, lauennu t)
; kivaari laukesi

lauha, lauhkea , ()
, ; lauhkea ilmasto
; lauha tuuli

lauhtua (ei -hdu) ,


laukaista (-sen, -si, -ssut)
laukaisu Iteline
iaukaus (-uksen, -usta)
laukka I .
iaukka II
laukku
laulaa (-loi)
laulaja ,
laulajatar (-ttaren, -ta r ta )
laulu 1) 2) ; -kilpailu
; -kirja ; -liutu
; -naytelma ;
-papukaija

;
-rastas ; -tunti

lauma ;
laureaatti
lause (-een, -etta)
lauselma ,
l a u s e ; -parsi (-rren, -rtta)
, ; -yhteys

lausua 1) 2) ,
; 1. toivom uksensa
3) ,
lausunta (-n nan) ()
lausunto (-nnon) ,
lauta ( la u d a n )
lauta Ikunta ; -mies

lautanen (-asen, -a sta) ; m atala


1. ; syva I.

lautas I liina
lauteet ( )
iautta ;
lava 1) , 2) ;

. 1
lavanltauti
lavastaa (-ti) , (
)

lav
lavastaja ,
lavastus
(-uksen, -usta)

( );
lavea ,
,
laverrella (-rtelen, -rteli, -rreilut)
lavetti .
,
leffa .
lehden . lehti
lehdisto 1) 2) , ;
-konferenssi, -tilaisuus -

lehdokki . ,

lehmus (-uksen, -usta)


lehma
lehmanltatti
lehti (lehden) 1) 2)
lehti I-ilmoitus
;
-kaali ; -kuusi
; -metsa ;
-mies
lehtinen (-isen, -ista) ,
lehti j ptxu
lehtio
lehto (lehdon) ; -kurppa
lehtori ,
lehva ,
leija ()
lei jail la (-lee, -li, -llut) ,
,
leijona
leikata (-kkaan, -kkasi, - k a nn ut) 1) pe
2) ; ; I. tu kkaa
3) . . 4)
()
leike (-kkeen, -ketta) 1) (
) 2)
ieikella (-kkelen, -, -kellyt) ,

leikillinen (-isen, -ista)


leikilla(an) ,
leikin Ilasku
leikkaaja
leikkaus (-uksen, -usta) 1)
2) () 3) (
) 4)
leikkeen . leike
leikkele (-een, -etta)
leikki ; ; leikkia jotakin leik
kia - ; laskea leikkia ; -kalu ;
-luku

len
leikkia ; I. nukeilla
leikkuu 1) 2) tu k an 1.
; -mies ; -puimuri
leima ,
leimaa-antava
leimahtaa (ei -hda, -hti) ,

leimasin (-imen, -inta)


leimata (-maan^ -masi, - m a n n u t)
,
leinikki .
,
leipomo
leipuri
() ; m u sta I.
; -kauppa ; -pala


ieirinta ( -n n a n ) , -alue
leiriytya (ei -ydy)

leivon . leipoa
leivonen (-osen, -osta)
leivonnainen (-isen, -ista)
leivos (-oksen, -osta)
leivan Ikannikka ; -pala

lellitella (-ttelen, -tteli, -tellyt)


lelu ; -kauppa
lemmikki 1) 2) ;
-elain
lempea ,
lempi (lem m en) ; -harrastus
; -kirjailija
; -ruoka
lemuta (-uaa, -usi, -u nnu t)

():
pih la jan k u k a t
lem usivat
; I. hyvalta / h y v a l l e /
leninismi
ieninki (-ngin)
lenkkarit . . lenkkikengat
lenkkeilla (-ilen, -ili, -illyt) ,

lenkki ; , ;
-kengat,
-tossut
lennokki ; -kerho

lennon . lento
lennahtaa (ei -hda, -hti)
lennan . lentaa
lennatin (-ttimen, -tinta) ; -asema ; -yhteys

79

len
lento (lennon) ; -asema ;
-emanta ; -hiekka
; -ilma . ientosaa; -kentta
; -kone
lentokone|kaappaaja, -kaappari
; -kaappaus
lento I lehtinen (-isen, -ista) ;
-liikenne ; -linja
, ; -pallo
; -posti ; -suukko
; -saa
; -tukikohta ; -yhteys
,
lentaja
lentaa (lennan, lensi) ,
leopardi ,
lepakko
lepattaa (-tti) ; ,
(, )
lepikko, lepikko
() ; -asento
; -koti ; -
; -sohva , ;
-tuoli
,
; -kerttu ;
-lintu
lepuuttaa (-tti) .(,
); 1. ja lk o ja a n

. levata
lerpallaan: kieli 1. ,

lesken lehti --
leski (-ken) ;
letku ,
leuhkia . ()
leuka ( leuan) ; -iuu
leuto (leudon) , ( ,
)
leventaa (-nn an , -nsi)
leveta (levenee, leveni, levennyt)

leveys (-yden, -ytta) ; -astelevea ; -harteinen (-isen, -ista)

levikki 1) ,
2) (, )
levinneisyys (-yyden, -yytta) . levikki 1.
levittaa (-tti) 1) ,
2)
levita (-iaa, -isi, -innyt) 1)
; tieto levisi nopeasti
80

lie
2)

. lepo
levoton (-tto m an, -tonta) ,

levottomuus (-uuden, -u utta)


,
levy
levyinen (-isen, -ista): metrin 1.

levyiseppa
levylsoitin
levahdys (-yksen, -ysta)
levahtaa (-hdin, -hti) (
)
levaperainen (-isen, -ista) ,

levata (lepaan, lepasi, levannyt)


lian cm. lika
liata (likaan, likasi, liannut)
lie cm. lienee
lieden cm. liesi
liehua
liehuttaa (-tti) ,
lieju 1) 2) ,
liejuinen (-isen, -ista) ,
lieka (liean, lue: liean t. liian)
(, )
liekki
lieko (lieon, lue: lieon t. liion) 1) .
2)
liemi (liemen, lienta) ;
lienee: han I. jo tullut , ,
/ /; siella ei liene ket a a n , ,
liennytys (-yksen, -ysta) ; jannityksen 1. ;
-politiikka
lientya (en -nny) , ,

lieri ()
lierio .
liesi (lieden, lietta) ()
liete (-tteen, -tetta) ,
lietsoa 1) , 2) .
; I. sotaa
liettua, liettuan kieli
liettualainen (-isen, -ista) 1)
2)
,
lieventaa (-nnan, -nsi) ,

lievittaa (-tti) ,
(, )
, , ; hanes-

lih
sa on lievaa k uum etta

liha ; -kauppa ; -keitto ; -liemi ;
-mylly ; -pyorykka
;
lihas (-aksen, -asta) ,
liha Isailykkeet
lihava ,
lihavuus (-uuden, -u u tta )
lihoa
lihottaa (-tti)
liiaksi ,
liiallinen (-isen, -ista) cm. liika
liiallisuus (-uuden, -uutta )
liian ; 1. paljon ;
I. suuri ; nukuin 1.
k auan (a)
liidun cm. liitu
liidan cm. liitaa
liieta (liikenee, liikeni, liiennyt)
, ; nyt m inulta ei liikene aikaa (
)
liika (liian) ,
liikahtaa (-hdan, -hti)
liika I kuormitus ; -lihava
, ; -nimi
, ; -rasitus
liikauttaa (-tti)
liika Ivarvas ( )
liike (liikkeen, liiketta) 1) ;
ol la liikkeessa ,
; lahtea liikkeelle ,

2)
,

3)
, /
liikehtia (-hdin) ,
liike Ikannalle: panna 1., a se ttaa 1.

liikekannallelpano
liike|keskus ; -mies

liikenee . liieta
liikenne
(-nteen,
-nnetta)
,
; -merkki ;
-miliisi (-) ;
-rikkomus
; -
; -valine ,
; -yhteydet
liikennoida ,
liike Iyritys
liikkeen . liike
liikkua , ;
6 . 2023

lii
liikkumaton (-tto m an, -tonta)

liikkuva
liikunnanlohjaaja ; -opettaja

liikunta (-n nan) , ;
-kasvatus ; -kit ; -vammaiilen

liikuttaa (-tti) 1) , -
2) , ; se ei liikuta
minua
Iiikuttua ,

liikuttunut (-neen, -nutta )


,
iiikutus (-uksen, -u sta) ()

liima
liimata (-m aan, -masi, - m a n n u t) ;

liimautua (ei -udu) ,

liina 1) , 2) ; -vaatteet
liioin: ei 1. ,
liioitella (-ttelen, -tteli, -tellut)

liioittelu
liipaisin (-imen, -inta)
; painaa liipaisinta
liisteri *
lii steroid ;
liite (liitteen, liitetta) ; kirj a s s a on liitteen a tau lu k k o ja

liiteri
liitin (-ttimen, -tinta)
liito I kone cm. liitolentokone; -lento

liitolento Ikilpailut

liito Ilentokone
liiton Itasavalta
liitos (-oksen, -osta) , ,

liitteen , liite
liitto
liittolainen (-isen, -ista)
liitto Itasavalta 1)
2) . liitontasavalta
liittoutuma ,
liittoutua (-udun)
liittoutuma . liittouma
liittya
,
;
81

lii

( -.); 1. sopimukseen

liittaa (-tti) ,
liitu (liidun)
liitaa (liidan, liiti) , ,
liivit
lika (lian)
likaan . liata
likaantua (-nn un)
likainen (-i^en, -ista)
lika|kaivo ; -sanko . lik a am pari; -vesi ; -viemari
; -ampari

likemmas, likempana, likempaa c m . lahemm as, lahe m p ana , lahem paa


liki , ; -maarin
; -maarainen (-isen, -ista)
; -nakoinen (-isen, -ista)
; -pitaen
likistaa (-ti) ,
likoaa . liota
likolmarka ; k a stu a
likom araksi
Ulja
lillukka .
lima ; -kalvo
limonaati
linja
linja-auto
linja-auto lasema ,

linja I . ; -tuomari .
; -vaunu . lin ja-auto
linjuri . . lin ja-auto
linkku Iveitsi
linko (lingon)
linna ;
linni
linnoittaa (-tti)
linnoitus (-uksen, -u sta) ,

linnun CM. iintu


linnun Ipelatin, -pelatti , ;
-poikanen
Linnun Irata
linnun Jtieta ( );
sinne on 1. noin sata kilometria

linoli(matto)
linssi ;
lintsari .
lintsata (-saan, -sasi, -sa n n u t)
; 1. koulusta
82

liv
Iintu (lin nun) ; -lauta
( )
lintunen (-usen, -u sta)
lintulparvi
liota (likoaa, likosi, lionnut) ,

liottaa (-tti) , ,

lipas (lippaan, lipasta) ,


lipasto
lipea
liplattaa (-tti) () (
)

lippaan . lipas
lippa Ilakki
lippu 1) , ; nostaa I.
2) ; -kassa ;
-tanko ;
lipun Ikantaja
liputtaa (-tti)
lirista (-see, -si, -ssyt)
lisko 1) 2)
lista
lisa , ; -aika .
; -annos
; -joki
lisaksi 1) , ( .); sen 1. 2)
lisa Ilehti ,
lisata ( lisaan, lisasi, lisannyt)
,
lisays (-ykseti, -ysta) ,

lisaa ( ); ota 1.
lisaantya (ei -nny) ,

litistaa (-ti)
litra
littea ,
liueta (liukenee, liukeni, liuennut)

liukas (-kkaan , -ka sta)


liukastua
liukeneva
liukua (liu un)
liukulhihna ; -portaat ;
-vene
liuos (-oksen, -osta)
liuote (-tteen, -tetta)
liuottaa (-tti)
liuska ( ); ,
livahtaa (-hdan, -hti) ,

Iiv

luh

liverrys (-yksen, -ysta) ,


lopettaa
(-tti)
, ;
livertaa (-rran , -rsi) ,
; 1. koulu
liveta (lipean, lipesi, livennyt) ;
lopettajaiset ();


livistaa (-ti) ,
; loppujen lopuksi
loan . loka
,
logiikka
,
lohduton (-ttom an, -tonta)
loppuIkilpailu , ; -lause
;
;
lohduttaa ( tti)
loppumaton (-tto m an, -tonta)
lohdutus (-uksen, -usta)

loppu Ipuolelia ,
lohi (lohen, lohta) ,
(-.); -sanat
lohi|kaarme ;
; -sointu ; -tulos
lohjeta (lohkeaa, lohkesi, lohjennut)
,

lohkaista (-sen, -si, -ssut) ,
loppuun Imyynti

lopuksi ; ; loppujen 1.
lohko 1) , 2)

lopullinen (-isen, -ista)
loikata (-kkaan, -kkasi, -k a n n u t), loikkia
,
lopulta
lorista (-see, -si, -ssut)
loikoa (loion) ,
loimuta (-uaa, -usi, -unn ut) ,
loru ,

lossi
loinen (loisen; loista)
lotja ,
louhia ( ); ( )
loiske (-een, -etta)
louhos (-oksen, -osta) ,
loiskia
loistaa (-ti) , , ,

loukata ( - k k a a n , - k k a s i , - k a n n u t ) 1)

2)
loistava ; 1. tu le va isuus
loukkaantua
(-n nun )
1)


loiste (-een, -etta) ,
2)

loukkaus (-uksen, -usta) 1) ,


loisto 1) , 2) (
)
2)
loitota (loittonen, loittoni, loitonnut)
loukku , 0
hampaat
,
lyovat loukkua
loitsu

,
loukuttaa (-tti) ()
lojaali
lounainen (-isen, -ista) -
lojaalius (-uden, -utta )
lounaisItuuli -
lounas
(-aan,
-a sta )
1)
-
loka (loan) ( ); -kuu
2)
( );
; 7. {lue: se itsem a nte n a) loka , ,
kuuta 7- ; lokakuun suuri
LP-levy (lue: al-pee-levy)
sosialistinen v a lla n k u m o u s

lude (luteen, lud etta)


lokki
luen . lukea
luennoida
loma ,
luennoija, luennoitsija
lomailija
luento (-nnon) ; -sali
lomake (-kkeen, -ketta) ,
' lueskella (-elen, -eli, -ellut) ,
lomalainen (-isen, -ista)

lompakko
lonkka
lueteila (-ttelen,-tteli,-tellut)
looginen (-isen, -ista) ;
luettelo ,

luhistua ,
83

lui
luikerrella (-rtelee, -rteli, -rrellut)

luinen (luisen, luista)


luiseva
luiskahtaa (-hdan, -hti) ,

luistaa (-ti)
luistelija ,
luistella (-len, -li, -Hut)

luistelu ; ,
; -kilpailut

luistimet
luistin Irata
luisua ,
luja , ; ; -tahtoinen (-isen, -ista)
lujittaa (-tti)
lujuus (-uuden, -u u tta ) ,

lukea (luen, luki) 1) 2) ,


; ; 1. laksyja
; I. laakariksi
3) ; luetut k e rra t

lukematon (-ttom an, -tonta )

lukeminen (-isen, -ista)


lukemisto
lukija
lukio
lukita (-itsen, -itsi, -innut) ;
1. ovi
lukko ; ovi on lukossa
; pane ovi lukkoon
luku (luvu n) 1) , 2)
3) ; o tta a lukuun
; 1800-luvulla XIX ;
1880-luvulla
XIX
luku Iharjoitus
lukuisa
luku Ijarjestys

(),
-kausi ; ;
-kirja ; -maara
; -sali ; -sana
; -taidoton
(-ttom an,
-ton ta) ; -taitoinen (-isen,
-ista)
lukuun ottamatta ,
; m inua 1. .
lukulvuosi
lumi (lumen, lu n ta ) ; s a t a a lunta
84

luo

; -aura ;
-hiutale ; -kei ;
-kinos
lumikko ( )
lumi|kuuro ; -linna
; -myrsky ; ;
-pallo ; - , ;
-ranta ; -sade ,

lumi|sota ; -sotasilla, lumisilla: olla 1. ; -tuisku


, ; -ukko ; tehda
1.
lumme (lumpeen, lu m m etta) .

lumoava ,
lumot ,
lumota (-oan, -osi, -onnut) ,

lumous
(-uksen,
-usta)
,

lumpeen Ikukka . lumme


lumput ,
lunastaa (-ti)
lunastus (-uksen, -usta) ;
luntta
luo ; talon 1.
luoda (loi) I ,
luoda (loi) II 1) ;
() 2) ^ . .)
3)
( );
luode (luoteen, luodetta) 1) -
2) ( )
luodikko ( )
luodin . luoti
luodon . luoto
iuoja ,
luokan|vaivoja
luokitella (-ttelen, -tteli, -tellut)

luokka ; han kay viidetta luokkaa


() ; ja a d a
luokalle ;
-huone ,
;
-kokous
luokka Itaistelu
luokki ( )
luokse ; k utsua luokseen
luokseIpaasematon (-ttom an, -tonta)

luola ;
luoma|kunta
luomi (-men) 1) 2) ,

luo
luomis|tyo
luomus (-uksen, -usta) ,

luona , , ; talon I. ,
; han kavi luonani

luonne (-nteen, -n netta) ,
luonnehtia (-hdin)
luon neIkuva ,
luonnistua
luonnollinen ( isen, -ista)
luonnon cm. luonto
luonnon j antimet ; -ihana
; -ilmio ;
-lahja ; ; -laki
; -rikkaudet
; -suhteet
; -suojelu ; -tutkija
; -vastainen (-isen,
-ista) ; -ystava

luonnos (-oksen, -osta) ;
,
luonnostaan ,
luontainen (-isen, -ista)
luonteenlomainen (-isen, -ista)
; se on hanelle luonte enom aista
; -omaisuus
,
luonteva ,
luonto (-nnon)
luopio ,
luopua (luovun) ,
; 1. aik eistaan

luostari
luota ; talon I.
luotaan|tyontava ,
,
luotain (-imen, -inta) ,
luoteen . luode
luoteinen (-isen, -ista) -
luoteisjraja - ;
-tuuli -
luotettava
luoti (luodin)
luoto (luodon) ,
luotsi
luottaa (-tti) , ; luotan sinuun ,

luottamuksellinen ( isen, -ista)
luottamus (-uksen, -usta) ; -lause

luv

; -mies
luotto
luova ; 1. tyo


luovun . luopua
luovuttaa (-tti)
, ,

luovutus (-uksen, -u sta) ,


,
luovuus
(-uuden, - uu tta ) ,

lupa (luvan) ; pyytaa lupaa
; sa a d a 1.

lupaus (-uksen, -usta) ; a n ta a I.

lurjus (-uksen, -usta) ,
lusikailinen (-isen, -ista) ()
( -.)
lusikka
luteen . lude
lutikka . lude
lutukka .
luu
luudan . luuta
luukku 1) , 2)
( )
luulia (-len, -li, -llut) , ,
; luulen hanen tulevan
, () ; 1. koiraa
sudeksi
luullakseni ,

luulo ,
luuloteltu (-llun) ,
luultava
luultavasti
luumu ; kuiva tut lu um ut ;
-puu ,
luun|murtuma
luu|ranko (-ngon)
luusto ,
luuta ( lu u d a n )
luutnantti
luvallinen (-isen, -ista) ,

luvan . lupa
luvata (lu paa n , lupasi, lu v an n u t) 1)
; han lupasi tulla
2) ,
luvaton (-ttom an, -tonta ) ,

luvun . luku
85

lyh
lyhde (lyhteen, lyhdetta)
lyhdyn cm. lyhty
lyhempi (-m m a n )
lyhenne (-nteen, -nnetta)
(, )
lyhennelma ,

lyhennys
(-yksen, -ysta)

()
lyhentaa (-nnan, -nsi) ; -,

lyheta (-enee, -eni, -ennyt)
, ;
lyhin (-imm an, -inta) ,

lyhteen . lyhde
lyhty (Tyhdyn)
lyhyesti ,
lyhyt (-yen, -ytta) ; -aikainen
; -filmi, -kuva
; ; -nakoinen , ;
1. politiikka ;
-sanainen (-isen, -ista)
; -tavara
lyhyttavara Ikauppa

lyijy ; -kyna
lykky . ,
lykkays (-yksen, -ysta)
lykata (lykkaan, lykkasi, iykannyt) 1)
2) ,
lyPsY ; ; -
; -lehma
lypsaja ,
lypsaa (-si)
lyriikka
lyseo
lysti , , pitaa lystia

lystikas (-kkaan, -k a sta) ,

lyyrikko
lyyrinen (-isen, -ista)
lyoda () , ; I. ru m p u a
; I. na ula se inaan
; 1. vihoi linen
; 1. e n n a ty s
lyoma|soitin
lyonti (-nnin) , , ; -virhe
( )
lahde (lahteen, 1a h d e t t a ) , ,
; -aineisto (,
)
86

lah
lahden . lahtea
lahde | teokset
lahdon . lahto
laheinen (-isen, -ista) ; 1. ystava
.
lahekkain
,

lahelle (?); han tuli lahelleni ()


lahella , (?); 1. kaupunkia
lahelta
lahemmas (?); tu I la 1.

lahempana (?); 1. koulua

lahempaa
lahes , ; ;
1. kaikki ; -kaan, -tulkoonkaan: ei 1. kaikki
lahestya
lahetin (-ttimen, -tinta)
lahetti ,
lahettilas (-aan, -a sta) ,
lahettaja
lahettaa (-tti) , ;
1. kirje
lahetys (-yksen, -ysta) 1) 2)

lahetysto
laheta (-enen, -eni, -ennyt)
lahi Iaika ; lahiaikoina ,

lahimmainen (-isen, -ista) (


)
lahin ' (-imm an, -inta) , 1

lahinna ,
lahi) , ;
-sukulainen
lahisto, lahi 1tienoo
lahio
lahteen . lahde
lahtea (lahden, lahti t. laksi)
, , ; 1. kavelylle
; 1. pois ; juna lah tee
; nappi on lahtenyt irti

lahto (lahdon) , , \,
; olirtime jo lahdossa
; -aika
; -kohta ;
-laskenta (,

lai
); -laukaus ; -
, ; -
,
laikka
laiskya 1) , 2)
,
laiska
laja ,
lakki . . pelti
laksy , () ; lukea
laksyja
lakahtya (-bdyn) ,

lammeta (lampenee, lampeni, lam m ennyt)


, ; ilma
lampenee
lammin (lam pim an, lam m in ta) 1) ;
1. ilma 2) ;
ta n a a n on I. ; -sydaminen (-isen, -ista) ,
lammitella (-ttelen, -tteli, -tellyt)
; 1. a u rin g o s sa
lammittaa (-tti) , ,
, ; 1. ru okaa liedella
; 1. uuni

lammitys (-yksen, -ysta) ;


lammita (lam piaa, lampisi, lam m in nyt)
; ; keitto l a m
piaa ; sa u n a l a m
piaa
lampenee . lam m eta
lampimikseen
lampiman . lammin
lampio
lampo (iam m on) ; ; -keskus
; -lava ; -mittari
; -patteri ()
, ; -tila ;
-tyyny
langet
lannempana (?)
lannempaa (?)
lansi (lannen, la n tta ) ; -maat
; -mainen (-isen, -ista)
; -tuuli ;
-vallat
lantinen (-isen, -ista)
lapi , ; seinan 1. ;
m etsan 1. ; paasin 1. tutkinnossa () ;
-kulku ; -kuultava ;

loy
-kaytava , ; -mitta
; -marka ;
-nakyva ; -veto

lapaista (-sen, -si, -ssyt) 1) ,
; 2) ,
; 1. tutkinto, 1. tutkinn ossa

laski ,
lasna: olla 1. ; -

latakko
lavistaa (-ti) ,
laahattaa (-tti) ,

laake (-kkeen, -ketta) ; otta a


laa k etta ; - rays ; -tiede ; -tieteeI linen
laakinta (-n nan ) ; -voimistelu

laakita (-itsen, -itsi, -innyt)
laakari
laakarin|apu ; -tarkastus ; -todistus

laani
laava
lopertaa (-r ra n , -rsi) ,
lorpotella (-ttelen, -tteli, -tellyt) ,

loydan .. loytaa
loydon c m . loyto
loydos (-oksen, -osta)
loyhka
loyha ,
( ); lyoda

| .
loylyttaa (-tti) ( ); .
,
loylytys (-yksen, -ysta)
,

loysa
loytya (ei loydy) ,
loytaa (loydan, loysi) , ;
loysin kirja n kaapista

loyto (loydon)
loytotavaraltoimisto

87

maa

M
maa 1) 2) ; vieda m a a sta
, ; tuoda maahan , ; toimia
m aa n alia
m aa|herra ( );
-hockey
(lue: hokkei)

m aa|ilm a , ; m atka m aa ilm an


ym pari

;
maailman lavaruus
; -ennatys ; -historia ; -kaikkeus
(-uden, -utta ) ; -kartta
; -katsomus ;
-kauppa ; -kolkka
; -kongressi
; -kuulu ;
-laajuinen (-isen, -ista) ,
; -maine ;
-markkinat ; -mestari
; -mestaruus

maailmanmestaruusI kilpailut

maailman ; -rauha ; -sota

maailmanympari| lento
; -purjehdus

maaljoukkue
; -joukot ;
-kaasu ; -kotka ;
-kunta ,
m aalaaja
maalaan . m a a la ta
maalainen (-isen, -ista)

maalais|nuoriso
;
-vaesto
maalari 1) 2) ,

maalata (-laan, -Iasi, -lan n u t) 1)


( ) 2)

maalaus (-uksen, -u sta) 1) ,


2) , ; -taide
; -teline
maali I
88

maali II 1) , ;
2) .
; 3) , ; tehda m.
;
maalillauta
maali |luku , ; -nauha .
; -potku ,

m aalis|kuu ; 8. (lu e: kahdeksan tena )
m a a lis k u u ta 8-
maaliIsuora , ;
-taulu , ; -vahti ;
-
maalla ;
;
maallikko ,
maallinen
(-isen,
-ista)
1)

2)
maalta ; -
maa Imies
m aanlalainen (-isen, -ista) 1)
2) 3)
maanantai ; ensi m aa n an ta i
maanantaisin
maan Ijaristys (-yksen, -ysta)
; -mies , ;
-mittari ; -omistaja
; -osa ; -pako
, ; elaa m aanpaossa ; -petos
; -petturi ;
-pinta ; -paallinen
(-isen, -ista) ; kasvin m aanpaalliset osat
; -tie
maan|tiede ( ); -tieteellinen ; -tieteilija
; -tieto (
); - ; -viljelija
; -viljelys
m aa|orja . ; -orjuus .

m aalpallo ; -palsta
; - ; -pahkina
, ; -seutu

maastaImuuttaja
maasto ; -auto ; -juoksu
,

maasturi
maata ( m a k a a n , m akasi, m a a n n u t )
; m enna / / m.

maa

maaltaloudellinen ;
-talous
maatalous Iakatemia
; -artteli
; -nayttely

maata|meno, -
m aa|tila ,
maaton (-ttom an, -tonta )
maattaa (-ttoi) .
maa|tyot ; -voimat
; -61 jy
made (mateen, m a d e tta )
madella (matelen, mateli, m adellut)
,
madon . mato
madon|reika ; -syoma
, ; m adonsyom ia
omenia
magneetti
magnetofoni . n auh uri
maha 1) . , 2)
; -haava ; -laukkji

mahallaan
maha|neste
mahdan . m ah ta a
mahdikas
(-kkaa'n,
-k asta)
,

mahdin . mahti
mahdollinen (-isen, -ista)
mahdollistaa (-ti)
mahdollisuus (-uuden, -u utta )
; mahdollisuuksien m u k aa n , mahdollisuutta myoten ()

mahdoton (-ttom an, -tonta)


; se on m ahdo tonta
mahdun . m ahtu a
mahduttaa (-tti) ,
mahla
mahonki (-ngin)
mahtaa ( m ah da n, mahtoi) (
); en m ah da siile mitaa n ;
se m. olla kallis , ,
; m ah ta ak o han tu Ila?
( ) ?
mahtava , ;

mahti (m ahdin) , ;
mahtua (m ah d u n ) ,
; saliin m ah tu u sata katsojaa

maj

maidin . maiti
maidon . maito
maila , ;
mailanen (-asen, -a sta) .
mailaIkamppi ()
maili
mailleen: au rink o menee m.

maine (-een, -etta) ,


maineikas (-kkaan, -k a sta)
,
mainingit ; .
mainio , ,

mainita (-nitsen, -nitsi, -ninnut)


; m ain itka a esim erkkeja

mainittu
mainos (-oksen, -osta)
mainostaa (-ti)
mainos Ivalot
maisema , ; -elokuva
; -kortti

maissa ; kello viiden m.


,
maissi
maistaa (-toi), maistella (-len, -li, -llut)
( )
maisteri
maistua (-.) ; se maistuu hyvalta / p a h a l t a /
//; ruoka ei m aistu

maitt (m aidin)
maito (m aidon) ; -hammas
; -jauhe ;
-kannu (); -kauppa
; -ruoka
; -tuotteet ;
-valas
maitse ,
maittava
maja ,
majailla (-len, -li, -llut) ,

majakka
m aja|t alo
majava
majoittaa (-tti) ,

majoittua ,
; m. hotelliin

89

maj

majoitus (-uksen, -u.sta) ,

majuri
makaroni(t)
makea
makeasti ; haukote lla m.
; n a u r a a rn.

makeilla (-len, -li, -llut)


makeiset
makeislpussi
makkara ; -voileipa

makrilli .
maksa
maksaa (-soi) 1) 2) ; mita
se rn.? paljonko se . ?
?
maksimi
maksu ; m a k s u sta ; maksutta
maksullinen (-isen, -ista)
maksuton (-ttom an, -tonta)
maku (m a u n ) ; m aun m u k a a n no
; -asia: se on m.
; -aistin
makuu|aika ; -huone ;
-lava ;
makuulla: olla m. ,
makuulle: kayda m.
makuulpaikka ; -pussi
; -vaatteet
; -vaunu
malakiitti
malaria
malja ; k ohottaa m alja jonkun kunniaksi
maljakko
malja Ipuhe
mallas (m a l t a a n , m a l l a s ta )
malli ; -kelpoinen ( isen, -ista)
; m. ja r je s ty s
; -koulu
; -oppilas
malmi ; -kaivos ; -varat

maltil linen (-isen, -ista) ,

maltiton (-tto m an, -tonta )


;
malttaa (-ttoi): han ei m alta istua paika lla a n ;
m a l t ta n u t o d o tta a
90

mar

; m altah an! !
maltti ,
mammutti -
manala .
manata (m a n a a n , m anasi, m an a n n u t)
1)
, 2)
mandaatti
mandariini
mandoliini
maneesi
manifesti
mannajpuuro ; -ryynit

mannekiini
manner (m an tere n t. m antereen, mann e rta ) , ; -ilmasto

mannertenIvalinen ( isen, -ista): m. ohjus

mansikka , ; -hillo
/ / ;
-
manteli ( ); -leivos

m antere(e)n . m a n n e r
mantteli ;
( )
maraton ; ;
-juoksija ; -juoksu . m a
raton
margariini
marginaali ( )
marhaminta (-nnan) ,
marinoida
marionetti
marista (-sen, -si, -ssut) ,
marja ; ka vim me m a r j a s s a
; -keitto
; - ; ;
-mies , ()
marjastaa (-ti)
markka ( )
markkinat 1) 2) ; maailm an m.
marmelaati ;
marmori
marmori!veistos
marras|kuu ; 7. (lue: seitsemantena) m a r r a s k u u t a 7-
marsalkka
marsipaani
marssi
marssia ;

mar

marsu
martin Iuuni
marttyyri
maruna .
marxilainen (-isen, -ista) 1)
2)

marxilaisuus (-uuden, - u u tta ), marxismi

marxismi-leninismi
-
masentaa (-nnan, -nsi) ,

masentava
masentua (-nnun) ,
masto
masuuni ,
matala 1) 2) ,

matalalpaine , ,

matalikko ,
mateen . made
matelen . m adella
matelija
matemaatikko
matemaattinen (-isen, -ista)

matematiikka
materialismi
materialisti
materialistinen (-isen, -istg)

matikka cm. made


matka 1) , ; ,
; lahtea m atk alle
; meilla on kanssasi sa m a m.
; m. kesti tunnin 2)
; jonkin m atk a n p a assa
; onnea matkalle!
!
matkaan ; ; ota minut m atk a asi

m a tka |-apteekki
matkailija
matkailla (-len, -li, -llut)

matkaiiu
matkailulasema, -maja ,

matka I kumppani ,
matkalainen (-isen, -ista)
matka|laukku ; -lippu (
) ; -opas
matkassa ,

mel

matkata (-kaan, -kasi, -k a n n u t)


,
m atka|tavara
matkatavara|hylly
;
-sailo ; -toimisto
; -vaunu

matka Itoimisto
matkia , ; .
jonkun a a n ta
matkustaa (-ti) , ; m. junalla
matkustaja ; -juna
; -koti ; - ' ; -lentokone
; -liikenne
; -vaunu

matkustamo (
)
matkustella (-len, -li, -llut)
,
mato (m ado n) ,
matruusi
matti .
matto ; -piiska
maukas (-kkaan, -k a sta)
maun . m aku
mausoleumi ; Leninin m.

maustaa (-toi)
mausteet
mauton (-tto m an, -tonta)
me
(m eidan)
;
m eidan
luokka!
; tulkaa meille!
!
meetvursti . m etvursti
meheva
mehilainen ( isen, -ista)
mehilais|hoito ; -keko
; -parvi ; -pesa, -pontto
mehu
mehukas (-kkaan, -ka sta)
meijeri
meikalainen (-isen, -ista) ,

mekaanikko
mekaniikka
mekanisoida
mekko ,
mela ; (
, )
91

mer
melkein ; m. puolet
melko ; m. paljon

melkoinen (-isen, -ista) ,

mellakat ,
mellastaa (-ti) ,
meloa ( )
melodia
meloni
melonta ( -nnan)

melske (-een, -etta) ,
melu
meluta (-uan, -usi, -un nut)
menehtya (-hdyn) , ;
m. n a lk a a n
m eneilla(an): tyo on jo m.

menekki ; -tavara
menestyksekas (-k kaan, -k a s ta ) , menestyksellinen (-isen, -ista) ,

menestys (-yksen, -ysta) ; saav u tta a m enestysta ;


toivotan m enestysta! !;
-kirja
menestya ( );
menetella (-ttelen, -tteli, -tellyt)
, ; menettelit oikein
()
menetelma ,
menettely , ;
menettaa (-tti) , ; m. taj u n ta n s a
menetys (-yksen, -ysta) ,
menneeksi: olkoon . ! !,
!
menneisyys (-yyden, -yytta)
mennessa (-. ); kello teen m. (); syksyyn m.

menna (m enen, meni, m ennyt) ,
; ; menen kotiin
; m e n n a a n m arja a n !
!; roska meni silm a a n
; kesa on m ennyt
; m. kalpeaksi
meno ; - ()
menolmatka (
)
meno-paluu I lippu
menossa: olla . ; m inne olet . ?
?
92

menot
mentaliteetti , ,

meren I kulkija ; -kulku
; -kaynti (
); -rannikko ;
-ranta ; -selka
; -takainen
meri (meren, m erta) ; -
; -hata
; meri-|ilma ;
-ilmasto
meri|kaali ; -kala
; -kapteeni
; -karhu 1)
2) . ; -kaup ; -koulu
; -kylpyla
; -lohi ; -matka
; -mies
merimiesljuttu ; -lakki
; -paita ; -pusero
; -solmu
merilpeto ; -pihka
; - () ; -rosvo
; -sairaus ; -satama ; -taistelu

meritse ,
meri|tursas , ; -valta, -valtio ; -voimat
- ; -vaki: palvella -vaessa
merkillinen (-isen, -ista) ,

merkin|anto (-nnon)
merkinta
(- n n a n ), merkinto
(nnon)
,
merkitseva
merkittava ,
; ; m. s a a v u tu s
; m. runoilija

merkitys (-yksen, -ysta) ,


merkita (-itsen, -itsi, -innyt) 1)
, ; ; m.
muistiin 2)
, ; mita ta m a merkitsee? ?
merkki 1) , ; 2)
3) , ; -henkilo
; -
; -raketti ;
-saavutus ;

mer

-tapahtuma
merta ( m e r ra n )
mesi (meden, m etta) ; -marja .
,
messinki (-ngin)
messu|halli ,

messut ( )
mestari 1) 2) ; -luomus

mestaruus (-uuden, -u utta) 1)


2) , ; -kiipailut

metal ; -lanka ()
; -romu ; -tyomies
metallurgi
metallurgia
meteli ,
meteldida ,
meteori
meteorologi
meteorologia
metodi
metri
metro
metsikko ,
metso
metsuri
metsa ; -
metsainen (-isen, -ista) ,
metsa|istutukset ;
-kukka
; - ;
-mies
metsan|hoitaja 1) 2)
; -hoito ; -istutus
; -riista ; -vartija
m e ts a
metsastys (-yksen, -ysta) ; -kausi
; -kivaari
; -koira
metsastaja
metsastaa (-ti) ; m. janiksia

metsa | talous ; -teollisuus ; -tyo
(-) ;
-tyomaa ; -tyot

metvursti
miehekkyys (-yyden, -yytta)
,
miehekas (-kkaan, -kasta)
miehen . mies

mie

miehistya ()
miehisto ,
miehitetty:
m.
alu e

miehittaja
miehittaa (-tti) ,

miehitys (-yksen, -ysta) ,

miehuullinen ( i s e n , -ista)

miehuullisuus (-uuden, -u utta )

miehuus (-uuden, -u u tta )


miekka ;
miekkailija
miekkailla (-len, -li, -llut)
miekkailu
mieleen Ipainuva ,

mielekas (-kkaan, -k a sta) ,


; m. ehdo tus

mielellaan , ; teen
sen mielellani
mielenIkiinto (-nnon) ; -kiintoinen (-isen, -ista) ; -iaatu
, ; -maltti ,
; -osoittaja ;
-osoitus ; -rauha
; -tila
; -vika
mieleton (-tto m an, -tonta)
mieli (-len, -lta) 1) ; ol la
hyvilla mielin
2) ; m u u tt a a m ieltaan
3) ; olen sa m a a
mielta ; mielestani
; j a a d a mieleen
; m uistua mieleen
; minun tekee m. lahtea
; -ala ; -halu
; -hyvin ;
-hyva ; -kirja
; -kirjailija ;
-kuva ; ; -kuvitukse Ilinen (-isen, -ista) ,
; -kuvitus ;
-paha ; -pide (-piteen, -pidetta) ; lausua -piteensa

mielipideltutkimus

mieli Ipuoli ; -sairaala


93

mit
; -sairas
; -sairaus

mielissaan: olin mielissani siita

m ielijvalta ; -valtainen (-isen,


-ista)
miellyttava
miellyttaa (-tti) ; laulu miellytti kaikkia

mieltya (-) ,
; . laulu un
mieluimmin
mieluinen ( i s e n , -ista), mieluisa

mieluummin ,
mies (miehen, miesta) ; ;
-kuoro ; -
miesten Ihuone
m ies|vaki ; -
mietelma
mietiskella (-len, -li, -llyt) ,

mietiskely
mieto (miedon) ,
mtetteissaan: olla m.

miettimislaika
miettia , ; mita mietit?
?
mihin? ?; . han ?
?
mihinkaan, .
.
miinoittaa (-tti)
miinus (-uksen, -usta)
mikrolfilmi ; -foni ;
-skooppi
miksi? ?, ?; m. et tullut?
?
mika? (m in ka, part, mita) ?; ?;
?; m. se on? ()?;
m. han on a m m a ti l ta a n ?
?; m. kirja? ?
mikali
mikaan (m ink aan, part, m it a a n ) , ei m.
; jos m. ,

miliisi
1)
2)
;
-laitos ( ,
)
militaristi
milj . = m iljo o n a ( a ) , .
94

miljardi
miljoona
miljoonikko
miljoo ,
millainen (-isen, -ista)
milli . mi Ilim etri; -gramma
; -metri
milloin? ?; m. han tulee? (a)
?
milloinkaan, ei m.
millaan, ei m. ,
miltei ; m. kaikki
mimmoinen (-isen, -ista) . millainen
mineraali
minimi 1) 2) . m atalapaine;
-maara
ministeri
ministeril neuvosto
ministerio
minia
minkki ; -turkki
minka|lainen ( ise n ,-ista ) ; -varinen
(-isen, -ista)
minne? ?; m / m atka? ?;
-kaan, ei m. ; -pain?
?, ?
minttu
minuutti ; -osoitin, -viisari

mina (m inun ) ; a u ta m inua ;
minun kirjani ; minun kanssani ; minun on kylma

missa? ?; m. asut? ?
missaan, ei m. ; han ta ei ole m.

mista? ?, ?; m. sen loysit?
?
mistaan, ei m. ,
mitali ; -mies ,
mitata ( m ittaa n, mittasi, m ita n n u t)
,
mitella (mittelen, mittelin, mitellyt): m.
voimiaan
miten ; m. niin? ?; kavi m.
kavi
mitta ; ; ottaa m ittaa

mittaan ; paivan m.
; a ja n m.
mittainen (-isen, -ista): metrin m.
, ; miehen m.

mitta Ikaava ; -Iasi ;

mit
-nauha ; ; -puu

mittari
mitta|suhteet
mittaus (-uksen, -usta) ; -oppi

mittava
mita: m. kaunein ; m. parhaiten
mitatoida ,

mitaton (-ttom an, -tonta)


m m . = m uu n m u a s sa
mobilisoida
moderni ,
modernisoida, modernistaa ( ti)

moinen (moisen, m oista) ,


moite (-tteen, j tetta) ,
moitteeton (-tto m an, -tonta)
moittia , ;
mokka|nahka
mokoma ,
moldavia, m old avian kieli

moldavialainen (-isen, -ista) 1)


2) ,
molekyyli
molemmat ; m. kadet
molemmin Ipuolinen ( isen, -ista)
,
molskahtaa (-hdan, -hti)
monenllainen (-isen, -ista) ,

monesko? ?, ? ( );
m. paiva ta n a a n on?
?
monesti ,
mongertaa (-rran, -rsi)

mongoli 1) , 2) . , golin kieli
mongolilainen (-isen, -ista)
moni (monen, m onta) ; ;
monen mielesta, monien mielesta no
; monia vuosia sitten
; m onta kerta a
; m onta ko kertaa?
?; -kansainen (-isen, -ista)
; -kerroksinen (-isen,
-ista)
monikko
moni I lapsinen (-isen, -ista) ;
-lukuinen (-isen, -ista)

mui
; -mutkainen (-isen, -ista)

monin|kertainen ( isen, -ista) , ,


monilpuolinen (-isen, -ista)
, ; -sanainen (-isen,
-ista)
;
-selitteinen
(-isen, -ista)
monistaa (-ti)
monivaihe Iraketti

moni|vuotinen (-isen, -ista) ;


-varinen (-isen, -ista) ;
-aaninen (-isen, -ista)
monni c o m
monologi
monopoli
monttu ,
moottori ; -alus, -laiva ;
-pyora ; -pyorailija
; -tie , ;
-vene , ; -veturi
.
mopedi, mopo
moraali
moraalinen (-isen, -ista)
morsian (-am en, -a n ta )
mosaiikki
moskovalainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
motittaa (-tti) .
motivoida
motto
moukari ,
moukarin Iheitto
moukka
m r d .= m il j a r d i ( a ) , .
mudan . m uta
muhennos (-oksen, -osta) ;

muhentaa (-nnan, -nsi) 1)


2) ( )
muhkea ,
muhvi
muikku
muinainen (-isen, -ista) ,

m uinais|aika ,
; -aikainen ; -esine
( ); -tiede ; -tieteellinen
muinaisuus (-uuden, -u u tta )
muinoin ,
muistaa (-ti) ; ; muis95

mui
ta tehda se
muistella (-len, -li, -llut)
muistelmal kirjailija
muistelmat ,
muisti ; kertoa muistista

muistiin: kirjoittaa m. ; -panot
,
muisti Ikirja ; -lehtio

muistio ,
muisto , ; a n ta a
m uistoksi ; -esine
; -lahja ,
; -merkki ; soda ssa kaatuneiden m.
; -patsas , ;
-taulu
muistua mieleen ,

muistuttaa (-tti) ;

muistutus (-uksen, -usta) ,muka , ,
mukaa: sita m. kuin
mukaan 1) ; tule . ! !
2) ; toisten esimerkin .
; lain .
mukaansa | tempaava
,

mukaelma
mukailla (-len, -li, -llut)
mukailu ,
mukana 1) ; hanella ei ollut kirjo ja m.
2) , ; menin isan m.

mukautua (-udun) ;
m. uusiin oloihin

mukava
mukavuus
muki
mukiin|meneva ,
mukillinen (-isen, -ista) (-.)
mukiloida ,
mukula ; -kivi
mullan . m ulta
mullata ( m u lta a n , multasi, m u lla n n u t)
'
mullikka
mullin mallin
mullistaa (-ti)
96

mur
mullistus (-uksen, -usta)
multa (m u lla n) ; m usta m.

mumista (-isen, -si, -ssut)


mummo

munakas (-kkaan, -ka sta)
muna|kokkeli () ; -lukko

munan Ikeltuainen ()
;
-kuori ; -valkuainen
()
munia ,
munkki 1) 2) ,
munuainen (-isen, -ista) .
muodikas (-kkaan, -kasta)
muodollinen (-isen, -ista)
muodon cm. muoto
muodostaa (-ti) ,
;
muodoste (-een, -etta) (,
)
muodosteilla: olla m. ,

muodostelma . ,
muodostua ,

muodostuma (,
)
muodostus (-uksen, -usta) ,
()
muodoton (-tto m an, -tonta)

muokata (-kkaan, -kkasi, -kan nut)


,
muokkaus (-uksen, -usta) ,

muona ,
muori ,
muoti (m uodin ) ; -lehti ;
-liike ; -nukke ; .
,
muoto (m uodon) ; ; muodon
vuoksi ,
muotoinen (-isen, -ista): m inka . ?
?; pa 1Ion .
muoto|kuva
m uotok uva|maalari
muovailla (-len, -li, -llut) ,

muovi
muratti
murehtia (-hdin) , ;
mita m urehdit? ?

mur

mureke (-kkeen, -ketta)


mureta (-enee, -eni, -ennut)
murha
murhaaja
murhata (-haan, -hasi, -h a nnu t)
murhalyritys (-yksen, -ysta)
murhe (-een, -etta) rope
murheellinen (-isen, -ista) ,

murhe | naytelma
murista (-sen, -si, -ssut) ,

murran . m u rta a
murre
(m urteen, m u r re t t a )
;
-sana
murron . m urto
murros (-oksen, -osta) (.
); -ika
murskaantua (-nnun) . m u r s k a u tu a
murskata (-kaan, -kasi, -ka nn ut)
,
murskautua (-udun) ,

mursu
murtaa ( m u r ra n , m ursi) ,
;
murtautua (-udun) ,

murteellinen (-isen, -ista)


murteen c m . m u rre
murto (m u rro n ) ; . ;
-luku . ; -maa ,

;
-varas

murtuma ;
muru ,
museo ; -esine
musertaa (-rran, -rsi) ,

musiikki ; -korva
; -koulu ;
-mies ; -opisto

musikaali
musikaalinen (-isen, -ista)
muskotti ()
musta ; -herukka

mustalainen ( isen, -ista)


mustalaisllaulu
mustalmulta ( m u s ta n m u lla n ) ;
-rastas
musta|sukkainen (-isen, -ista)
musta Ivalkoinen -; -varis
7

. 2023

muu
muste
(-een, -etta)
; -kyna
( )
mustelma
musteIpullo
mustikka
mustua
muta (m u d a n ) ; ; -kylpy
; -kylpyla ;
-pohja
mutka ; ,
mutkailla (-lee, -li, -llut)
mutkainen (-isen, -ista)
mutkikas (-kkaan, -ka sta) 1)
, , 2)

mutkitella (-ttelen, -tteli, -tellut)


; . ,
mutta , , ; tulisin m utten jouda
,
mutteri ; -
muu , ; minulla ei ole m u u ta
sa n o t ta v a a

muualia
muualle
muualta
muukalainen ( i s e n , -ista)
muulioin
muun muassa
muuntaja
muurahainen (-isen, -ista)
muurahais|keko
muurain (-imen, -inta)
muurari ;
muurata (-raa n, -rasi, - ra n n u t )
();
muuri ( , ); K r e m
lin m uu rit
muut ,
inuutama ; m. rupla, m u u ta m ia
ruplia
muuten 1) , () ; pida kiiretta, m. m yohastyt ,
2) ,
muutoin . m u ute n 1
muutos (-oksen, -osta) ,

muuttaa (-tti)
1) ; ;
m. a m m a ttia , m.
v a atteita 2)
; m. vesi hoyryksi
3) ,
; m. uuteen a su ntoo n

97

muu
muutto 1) ; 2) ,
; -lintu
muuttua 1) , 2)

mykistya
mykio 1) 2) ( )
mykka
mylly
myllari

myrkky , ; -kaarme
; -sieni
myrkyllinen (-isen, -ista)
myrkyttya
myrkyttaa (-tti)
myrkytys (-yksen, -ysta)
myrsky ;
myrskyisa
myrsky I saa ; -tuuli
;

myrskyta (-, -ysi, -ynnyt)


myrtynyt (-, -nytta ) ; m. ilme

myssy ;
mytologia
myttyyn: m en n a m. ,

myyda (myi)
myyja
myyjatar (-ttaren, - t a r ta )
myymala
myynti (-nnin) ; -koju ;
; -poyta
myyra
myytti
myohemmin ; tuntia m.

myoha ; m yohaan yohonmyohainen (-isen, -ista) ; m. viera s
m yohais|kesa ; -syksy

myohassa: olla m.
myohastya ,
myohaan
myonnyn . myontya
my6nnytys (-yksen, -ysta)
myonnan c m . m yontaa
myonteinen (-isen, -ista) 1)
; m. v a s t a u s
2) ; m. lau s u n to

98

maa
myontymys (-yksen, -ysta)
myontya (-nnyn) ,
myontaa (-nnan, -nsi) 1) ,
2)
myos , ,
myoten ; ; tieta m. ; vetta
oli polvia m.
m yotailla (-len, -li, -llyt)

myotainen (-isen, -ista)


m yota|karvaan ; -mielinen
(-isen, -ista) ,
; -makea: a ja a m.
ropy; -tunto ; -tuntoinen
(-isen, -ista)
;
-tuuli ; -vaikuttaa
; -v irta a (n )
madan c m . m ata
m adantya (ei -nny), madata (m atanee,
m atani, m a d a n n y t)
m aen|lasku ;
; -rinne
maki (m aen) , ; lapset laskevat
m akea
m annikko ,
m annyn|kapy ; -pihka

manty ( m an n y n ) ; -metsa

m arehtija
m arehtia (-hdin)
m arkia (ei m ari)
m arka ( m a r a n ) 1) 2)
m asaksi: lyoda m.
mati (m adin) ; laskea matia

mattaa (-tti) ,
mata ( m a d a n )
1) 2)
3)
;
-kuu

(23 23 )
matanee . m a d a ta
matas ( m a t t a a n , m a t a s t a )
m ayra ; -koira ()
m aakia (ei m aai)
maare (-een, -etta)
maarite (-tteen, -tetta) .

m aaritella (-ttelen, -tteli, -tellyt)


,
m aaritelm a
m aarittaa (-tti) ,

m aara ; ; ; jossain
m a a rin ; -

maa

; -asema

maarajpaikka ; -
; ; -rahat
; -tietoinen (-isen, -ista)

maarata (-raa n, -rasi, -rann yt) ,


, ; m in ut m aarattiin ja rj e s t a j a k s i

maaraton (-tto m an, -tonta)


maarays (-yksen, -ysta) ,

mohkaie (-een, -etta)


mokki
mokkiiainen (-isen, -ista) (
)
morista (-see, -si, -ssyt) ,

N
n . = noin ,
naakka
naali
naama ;
naamari
naamiaiset
naamio ;
naamioida 1) 2)

naapuri
naapuruus (-uuden, -uutta ) ;
-suhteet: hyvat n.

naaras (-raan, -r a s ta ) ; -karhu


; -susi
naarmu
naatti
nafta cm. m aaoljy
nahka (n a h an t. n a h k an ) ;
nahkiainen (-isen, -ista)
naiivi
nailon
naimaton (-tto m an, -tonta) ;

naimisiin: m enna n. ;

naimisissa: o l la n. ;

nainen (naisen, n aista)


naisellinen (-isen, -ista)
nais|henkilo ; -joukkue .

; -kirjailija
; -kuoro ; -laakari
-; -opettaja
naisten|huone
n a i s iurheilija ; -voimistelija
; -vaki ; -aani
.
nakata
(n a k k a a n , nakkasi, n a k a n n u t )
,
nakertaa (-r ra n , -rsi)
nakki(makkara)
naksahtaa (ei -hda, -hti) ; lukko
n a ksa hti
naksauttaa (-tti) ( -.)
(n a v a n ) 1) 2) . .
; - ; -retkeilija
; -retkikunta
; -seutu ; -vyohyke
; -
napata
( n a p p a a n , n appasi, n a p a n n u t )

napin|reika ( )
napittaa
(-tti) (
); . takki

nappula 1)

(, )
2) ( )
narista (-see, -si, -ssut) ,

narkoosi
narrata ( n a r r a a n , n a rra s i, n a r r a n n u t )

narri
narsissi
narskua ,
naru
naskali
nasta ( )
naudan . n a u ta ; -liha
nauha
1)
;
;

2) () , ; tallentaa musiikkia n a u h a a n / n a u h a l l e /

nauhoite
(-tteen, -tetta)
(
)
nauhoittaa (-tti) 1) ,
; n. k e ngat
2) ( );
esitys nauhoitettiin

nauhuri
naukua (ei n a u u)
naula 1) 2)
naulakko
99

naulata (-laan, -Iasi, - lann ut)


( )
nauiita (-itsen, -itsi, -innut)
nauraa (-roi) ; hanelle naurettiin
naurahtaa (-hdan, -hti)
naurattaa (-tti) ; minua n.

naurettava ,
nauris (-iin, -ista)
nauru ;
nauta ( n a u d a n ) ; -karja

nautinto (-nnon) ,

nauttia 1) ; n. 1a ake tta


2) ,
; n. lu o tta m u s ta
3) ; .
luonnosta

navakka , ; n. tuuli

.
navetta
(niiden) ( ); , ;
m is sas kirjat ovat?
?; tu o ssa h a n ovat

neekeri
negatiivi .
neilikka
neiti (neidin) ,
neito
neitseellinen (-isen, -ista) ;
. luonto
neitsyt (-yen, -ytta) ,
neli ; juosta nelia
n e liIjalkainen (-isen, -ista) ;
-kerroksinen '(-isen, -ista)
; -kulmainen (-isen, -ista)
; -kulmio

nelin kontin, nelinikontin

neli Ipaikkainen
nelistaa (-ti)
neli|vuotias (-aan, -asta)
( ); -vuotinen. (-isen, -ista)
( )
; -juuri .

neiioida
neliolmetri
nelja ; -kymmenta
100

neijannes (-eksen, -esta) ; kello


on ne lja n n esta yli kahden
; -finaali ,
; -tunti
neljas (-annen, - a t t a )
nelja Isataa
neljasiluokkaiainen ( isen, -ista)
; -osa ; kolme nelj a s o sa a
neljasti
neljajtoista
nelonen (-osen, -osta)
nena <0 vetaa ne n as ta

nenakas (-kkaan, -k a sta) ;

nena|lasit ; -liina

nenanljuuri ; -pielet
; - ; -varsi

neon|valo

nerokas (-kkaan, -kasta)
nerokkuus (-uuden, -u utta)
neste (-een, -etta) ; -mainen
(-isen, -ista)
neula
neulanen (-asen, -a sta) . ; mannyn n eulaset
neulanlsilm a
neuloa 1) 2)
neuios
(-oksen,
-osta)
1)

2)
neuvo ; kysya neuvoa
; hanen ne uv ostaa n

neuvoa ; neuvoin hanelle tien


( )
neuvokas (-kkaan, -ka sta) ,
'
neuvokkuus (-uuden, -uutta)
,
neuvola ( )
neuvon|antaja
neuvonta (-n nan) , *
neuvonta-asema . neuvola
neuvos (-oksen, -osta)
neuvosto ( )
neuvostol liittolainen ( isen, -ista)

neuvotella (-ttelen, -tteli, -tellut)


,

neu

neuvoton (-ttoman, -tonta)

neuvottelu ; -kokous
,
neuvottelut ; pita a neuvotteluja
neuvottomuus (-uuden, -uutta)
,
neva ,
nide (niteen, nidetta) . nidos
nidon c m . nitoa
nidos (-oksen, - o s t a )
nieiaista (-sen, -si, -ssut)
nielaus (-uksen, -usta)
nieleksia, nieleskella ( l e n , -li, -llyt);
niella (-len, -li, -llyt)
nielu ; -risat
niemeke (-kkeen, -ketta) ,
niemi (-men) ; -m aa
nietos (-oksen, -osta)
niiata (niiaan, niiasi, niiannut) ,

niiaus (-uksen, -usta) ,
fliiden . ne
niin ; ; ., mina tiedan , ;
ni in ? ?; luulet?
?; ole . hyva ( );
. pian kuin ; . k auan
kuin ,
niistaa (n e n a a n sa )
niitty
niittaa (-tti)
nikama
nikkari
nikkaroida
nikkeli
nikottaa (-tti) ; minua n.

nilkka ,
ni IkkaIsu kat
nilkuttaa (-tti)
nilviainen (-isen, -ista)
nimekas (-kkaan, -kasta)
nim enlom aan ; ;
; -omainen ,

nimeta (-ean, -esi, -erinyt) 1) ,


/ / 2) ,

nimeton (-ttom an, -tonta) ,


; n. sormi

nimi (nimen) ; ; mika sinun


nimesi on? ?

noj

nimike (-kkeen, -ketta) ,

nimi Ikirjaimet ; -kirjoitus


;
; -lehti
/ / ; -merkki
niminen (-isen, -ista) (); Pekka n.
poika

nimi osa ; -
nim isim ies \ (
)
nimittain ;
nimittaa (-tti) 1) 2)
nimitys (-yksen, -ysta)
1)
2)
nipin napin -
nipistella (-lin, -li, -llyt)
nipistaa (-ti) /
nippu ;
nipukka: nenan n. ; korvan
n.
nirso
niska ,
niskoiile: otta a syy niskoilieen
; panna syy toisten n.

niskoitella (-ttelen, -tteli, -tellut)

nisakas (-kkaan, -k a sta)


nitoa (nidon) 1) 2)
niukahdus (-uksen, -usta)
niukahtaa (-ti): jalkani niukahti
(a)
niukalti ,
niukka , ; -sanainen (-isen,
-ista)
nivel (-Jen, - l t a )
n:o = n um ero ,
noen c m . noki
noiden c m . nuo
noin 1) ; n. pieni ;
n. vain 2) ,
; n. sata
noita (noidan) ,
noita-akka , -
noitua (noidun)
nojaan: j a t t a a om an onnensa n.

nojalla ( -.); lain .

nojapuu Iliikkeet
nojalpuut ,
nojassa: istua paa kaden n. ,

101

noj
nojata (n o jaa n , nojasi, n o ja n n u t)
, ; n. seinaan

noja Ituoli
nojautua (-udu n) ,
; n. tosiasioihin
noki (noen) , ; -koiari .
. nuohooja
nokinen (-isen, -ista)

nokka ,
nokkeia ,
nokkonen (-osen, -osta)
nokkos|kuum e .
nolla ; -pisteen: n. ala puolella /ylapu o lella/ / / (
)
nolo , ;
, ; joutua noloon asem aa n
nolostua

nopeasti
nopeus (-uden, -u tta ) ,
; -mittari ; -rajoitus

norja, n o rjan kieli
norjalainen (-isen, -ista) 1)
2)
,
norm aali
normi
noro
norppa
norsu
n orsu n|luu
nostaa (-ti) ; n. perunoita

nostattaa (-tti) ; ,

nosto|kurki ; -m ies
; -silta ; -

nosturi ,
notaari
notkea ,
notkistua
notko , ,
notkua
noudan . no utaa
noudattaa (-tti) ,
, ; n. jonkun esim erkkia -
; . s a a n to j a

102

nuo

noukkia
nousta (-sen, -si, -ssut) 1) ,
; n. seisom aan ; n.
makea ropy; nousen
keilo seitsem an
2) , ; nousi
kova tuuli
3)
, ,
; hinta on noussut kaksi ru plaa

nousu ; ; a u ring on .
; -vesi ( )
noutaa (n oud a n, nouti) (
-.), , ; n. paketti postista

novelli
n s .= niin sa n ottu , . .
nuha ; minulia / m i n u s s a / on .,
olen n u h a ssa
nuhde (nuhteen, n u hde tta ) . nuhteet
nuhdella (nuhtelen, nuhteli, nuhdellut)
, ,
nuhraantunut (-neen, -n utta )

nuhteet , ,
nuhteeton (-tto m an, -tonta) ,

nuija
nukahtaa (-hdan, -hti) ,

nukka ; -vieru ,

nukke (nuken, . gerc.nukkien t. nukkejen, m on. part, nukkeja ) ;


-teatteri
nukkua ; olin jo nutckumaisillani
(a)
nukuttaa (-tti) ;
nukutus (-uksen, -u sta)
numero ;
numeroida
numero Ilappu (.,
)
nunna
nuo (noiden)
nuohooja
nuolaista (-sen, -si, -ssut)
nuoli (-len, -lta)
nuoila (-len, -li, -llut)
nuora
n u oralla|tan ssija
nuorehko, nuorekas (-kkaan, -kasta)
,

nuo
nuori (-ren, -rta) ; nuoret
; -m ies (nuorenm iehen, nuort am iesta)
nuoriso ; -liitto ;
; -liittolainen (-isen, -ista)

nuortua (-rr u n ) ,

nuorukainen (-isen, -ista)


nuoruus (-uuden, - uu tta )
nuoska
nuotio ; tehda n.
nuotit
nuotta
nuotti|kauppa ; -
; -salkku
nuppi|neula
nuppu ,
nurin 1) 2) ,
; -kurinen (-isen, -ista)
,
nurista (-sen, -si, -ssut) ,

nurja: n. puoii ; n u r j a l t a puolelta ; -m ielinen (-isen, -ista)

nurkka
nurmi (-men)
nurmikko
nurmi jrousku .
nuttu
nuuhkia
nuuka ( n u u k a n ) .
nuuskia
nyhtaa (nyhdan, nyhti) ,

nykia (nyin) ,
nykylaika ;
; -aikainen
nykyinen (-isen, -ista) ,

nykyisin ,
nykyisyys (-vvden, -yytta)
nykylpaivina ; -suom i
; -tilanne
; -venaja

nykyaan ,
nykaista (-sen, -si, -ssyt)
nylkea (nyljen, nylki)
nyppia ; ;
nyrjahdys (-yksen, -ysta)
nyrjahtaa (ei -hda, -hti)
nyrjayttaa (-tti)

nyrkkeilija
nyrkkeilla (-len, -li, -llyt) ,

nyrkkeily ; -keha
nyrkki
nyrpea ,
nystyra ,
nyt ; .! !
nyyhkia, nyyhkyttaa (-tti)
nyyhkytys (-yksen -ysta)
nyytti ( )
nyokyttaa (-tti), nyokata (-kkaan, -kkasi,
\-k a n n y t)
nyori
naennainen (-isen, -ista) ,

naet , ,
nahden ( - - .),
( - - .); Kuun
a sem a M a a h a n .

nahda (naen, naki, n a hny t) ; olin
nakevinani hanet kadulla
, () ;
. n a lk a a
nahdakseni () , -
nahtavyys (-yyden, -yytta)

nahtavasti -,
nain ,
naiden .
naivettya , ; naiv etty nyt
kukka
nakee . nahda
nakemiin
1
nakki I
() ,
nakyisa ,
nakymaton (-ttom an, -to nta)
nakyviin: tulla .
nakyvissa: olla .
nakyvista: kadota n.
nakyvyys (-yyden, -yytta) ;
hyva / h u o n o / n. / /
; -alue '
nakya (ei nay) ,
nako ( n a o n ), -aisti ; -aistin (-imen,
-inta) ; -ala ,
nak oala|kortti
nakoinen (-isen, -i sta): han on isansa n.
; olet terveen n.
nakojkanta ; -kohta 103

ohu

rial

, ; -muisti
; - , ,
-puhelin
n a liss aa n : olla . ,

n a lk a ( n a la n ) ; minun / m in u l l a / on
n. ,
na lka in en (-isen, -ista)
n a i a n | h a t a ()
n a m a (naiden)
n a p e rre lla (-rtelen, -rteli, -rrellyt)
^
nap istella (-len, -li, -llyt)
nappi
n a p p y ( la )
n a p p aim et
n a p p a r a ,
na reikko
n a r k a s t y a ,
n a r a s t y s (-yksen, -ysta)
n a r a s t a a (-ti)^ m inua n.
nayn . naky
jiayte (-tteen, -tetta) ; ,
-ikkuna ()
n ay tella (-ttelen, -tteli, -tellyt)
; ()
n a y te lm a ,
n ay ttelija , ; ,

rtayttelijatar (-tta ren, - t a r ta ) ,

n ayttely ; -esine
n a y tta m o ; -koristeet ,
; -taide
na y tta y ty a (-ydyn)
n a y tt a a (-tti) 1) ;
n. tieta 2) ,
; n. s a i r a a lt a

n a y tt o l p a a te
n a y ta n to (-nnon) ; ;
-kausi
nayto s (-oksen, -osta) , ,

n a a n t y a (-nnyn) ,

n a a r a n l n a p p y ( )
n a a t a ( n a a d a n )
naon . nako
noyrtya (-)
,

104

oas (okaan, o a sta) ,


obeliski
obligaatio
observatorio
odottaa (-tti) ,
odottam aton (-ttom an, -tonta)

odotus (-uksen, -usta) ; -saliohdake (-kkeen, -ketta) . ;
oheep , ; (?); tien .
oheinen (-isen, -ista) (
-.)
ohella , ; tam a n .
ohessa , (?); tien . ,

ohi ; sade on . ;
koulun . ; -kuIkija
; -m eneva ,
; -mennen
ohimo
ohitse ; hanen ohitseen
ohittaa (-tti) ,
;
ohitus (-uksen, -usta)
ohjaaja 1) ; 2)
;
ohjain (-imen, -inta)
ohjakset, ohjat
ohjata (ohjaan, ohjasi, o h jann ut)
, ; . auto a

ohjaus (-uksen, -usta) ;


, -hytti ();
- ; ; -tanko
(, )
ohje (-een, -etta) ,

ohjelma
ohjermisto
ohjelm oida ()
ohjeim oija (
<>hje|saanto
ohjus (-uksen, -usta) . (
); -asem a, -tukikohta

ohra ; -ryynit
ohukainen ( isen, -ista), ohukas ( kkaan
-k a sta)
ohut (ohuen, o h u tta )

oie

oieta (oikenee, oikeni, oiennut)


,
oikaista (-sen, -si, -ssut) 1) ,
; . pi t Ileen 2)
; . virheet
oikaisu ,
oikea 1) ; . kasi ;
2) , , ;
olet oikeassa ; . ystava

oikealla , (?)
, (?)
oikealta (?)
oikeanipuoleinen ( isen, -ista) ,
; . liikenne

oikeastaan ,

, ; -kirjoitus op
,
oikenee . oieta
oikeisto ,
oikeuden i kaynti (-nnin)
; -mukainen (-isen, -ista)

oikeudeton (-ttom an, -tonta) 1)


2)
oikeus (-uden, -utta) 1) ; . tyohon
; oikeudet ja velvollisuudet 2) ;
-juttu ,

oikeuttaa (-tti)
oikku ,
oikoa () . oikaista
oiko Isu iku ; -tieta
,
(-een, -etta) ,
oitis ,
oiva, oivailinen (-isen, -ista) ,

oivaltaa (-llan, -Isi) ,

oja
ojennus (-uksen, -usta) ., .
; .! !, '
ojentaa (-nnan, -nsi) 1) ,
2) , ,

okaan . oas
oksa ,
oksennus (-uksen, -usta)
oksentaa (-nnan, -nsi)
oksettaa (-tti): minua .

olu

olan . oika
oleilla
(-ien,
-li,
-llut)

(-. )
o lem assajolo
olem assaolo|taistelu

olem aton (-tto m an, -tonta)


,
olem us (-uksen, -usta) 1) ;
2) ,
olen . olla
olennainen (-isen, -ista)
olennoida
olento (-nnon) ()
oleskella (-len, -li, -llut) ,
(); m issa han nykyaan oleskelee? () (
) ?
oieskelu Ihuone cm. olohuone
oletettava ,
oiettaa (-tti)
oletus (-uksen, -u sta )
olevainen (-isen, -ista) 1) 2)

olevinaan: olla . ,
( )
,
olin paikka ,

olio ;
jen I korsi
olka (olan) ; -hihna ,
olkaim et 1) 2) ;
oikaipaa ; -varsi (
)
olki, oljet ; -patja

olla (olen, 3 . on, ovat; oli, ollut)
, ; ; . olem assa ; nyt on ilta
; minulla ei oie aikaa
; m eidan on tehtava se
; olin pudota
/ p u to a m a i s i l la n i /
()
ollenkaan, . , ,
en tun ne hanta .

1) , (-.)
2) ; -huone
olo|su h teet, olot ,
oltavat: siella oli hyvat .

olut (oluen, oiutta )


105

oly

olym p iaI kisat, olym pialaiset


; -m itali ;
-soihtu
;
-tuli

om a , ; ; ta m a
on . kirjani ()
; nain sen omin silmin (a)
; -elam akerta
; -elam akerrallinen, -elamakertainen (-isen, -ista)
; -hyvainen (-isen, -ista)

omainen (-isen, -ista)


om aiset ,
om aisuus (-uuden, -u u tta ) ,

om alkoti, om akotijtalo ,

om aksua
om alkuva ( o m a n k u v a n )
om a|katinen (-isen, -ista)

omaj laatuinen ( - i s e n ,- i s t a )
om anarvon Itunto

om anvoitonlpyynti
(nnin),
-pyynto
(-nnon)
oma|pe;rainen (-isen, -ista) ,

om a|rahoitus
om ata ( om aa n, omasi, o m a n n u t )
, ; . kyky
,
om aitekoinen (-isen, -ista)
oma Itunto ( o m a n tu n n o n )
om ajvaltainen (-isen, -ista)

om eletti
om ena ; -mehu ;
-puu ; -puutarha
; -sose ; -tarha
. o m e n a p u u t a r h a
om inainen (-isen, -ista) ,

om inaisjpaino
om inaisuus (-uuden, -u u tta )
omin pain ,
om injtakeinen ( -ise n ,-ista )
,
om istaa (-ti) l) , 2)

om istaja
om istus (-uksen, - u s t a ) , -kirjoitus

106

ont
om ituinen (-isen, -ista) ,

omm el (ompeleen, o m m elta)


om m ella
(ompelen, ompeli, om mellut)

om pelija ,
ompelu (); -kone

om pelus (-uksen, -usta) (,


)
ongelm a
ongelm allinen ( i s e n , -ista) ,

ongen|koukku ; -siima , ; -
onkalo ,
onki (ongen) ; olla ongella ,

onkia, (ongin) ,

onki I
onnekas (-kkaan, -ka sta) ,
,
onneksi ; . olkoon!
!
onnellinen
(-isen, -ista)
;
onnellista m atkaa!
!
onn en |toivotu s ( - u k s e n ,- u s ta )
; sydam elliset onnentoivotukseni!
!
onnentoivotusjsahke

onneton (-ttom an, -tonta)
onnettom uus (-uuden, -uutta ) ;
; -tapaus

onni (onnen) ; ; onnea matkalle! !; toivottaa o n
nea , () ;
kova . ,
onnistaa (-ti) ( ): minua
onnisti
onnistua ,
onnitella (-ttelen, -tteli, -tellut)
; . palk innosta /p a lkin non johd o s t a / ;
onnittelin han ta hanen syntymapaiv a n a a n

onnittelu ; -kortti

ontto ,
ontua ( onn un)

; -lauiaja

opas (oppaan, o p a s t a ) 1) ,
, 2) ,

opastaa (-ti) )
2) ,
opaste (-een, -etta) 1) .-.
2)

opastus
(-uksen, -usta)
,

operaatio
operetti
opetella (-ttelen, -tteli, -tellut) ,
; ; . luk em aan
; . laksyja
opettaa (-tti) , ;
; . lukem aan ;
han . meille v e n ajan kielta ( )

opettaja ,
opettajain|huone
opettaja lopisto
opettava, opettavainen (-isen, -ista)

opetus (-uksen, -usta) ,


; -aika ; -harjoittelija ; -kone
; -m inisterio (
) ; -ohjelm a
( ,
); -valine

opinnot , (, )
opin toI kirja
opiskelija ,
opiskella (-len, -li, -llut) ,
; . koulussa
^ . kielia
opiskelu ,
opisto ,
oppaan . opas
( )
1) ; . ulkoa
2)
; . p u h u m aa n suomea
-
| , ;
- ; -kirja ;
-laitos
oppilas (-aan, -a sta) ,
oppinut (-neen, -nu tta )
oppilpoika ( )
-tunti ; -tuoli ; -velvol-

oso

lisuus ; -vuosi

oppositio
optimisti
optinen (-isen, -ista)
oraat
oranssinl varinen
oralp ih laja
orastaa (-ti) ( )

orgaaninen (-isen, -ista) ;
. luonto
organisaatio
organisatorinen (-isen, -ista)
,
organisoida
ori (oriin, oritta )
orja
orjallinen (-isen, -ista)
orjuus (-uuden, -u u tta )
orjiiuttaa (-tti)
orkesteri
orkesterinl johtaja
ornam entti
orpo (orvon)
orsi (orren, o r tta )
orvokki ,
osa 1) 2) , ,
3)
0 s u u rim m a lta o sa l ta a n
; o tta a osaa johonkin
-
o sa alottava
osaava ,
osake (-kkeen, -ketta) ; -yhtio

osallistu a ,
; . kilpailuihin

o sa n |o tta ja ; -otto 1)
2) ,
osalp u illeen ,
osalp u oli
osasto , ,
osata (o saan, osasi, o s a n n u t) ,
; han osaa jo lukea ()
' ; . runo ulkoa
; en osaa sanoa

osaton (-tto m an, -tonta ) ,

osittain ,
osittainen (-isen, -ista)
osoite (-tetta, -tteen) ; osoitteella
; -toim isto
107

pah

oso
osoitin (-ttimen, -tinta) ;

osoittaa (-tti) , :
. tie ( t a )
osoittautua (ei -udu) ,
; kuten osoittautui

osoitus (-uksen, -usta) 1) ,


2) ,
ostaa ( o sti) ; mista olet sen
o sta n u t? ( )? ; . ha 1valla /h a l v a 11a hinnalla, h a lv a sta
h inn asta , h a lp a an h i n ta a n /

ostaja
osteri
osto|k esk u s
ostokset
osto|k yky

ostos Ilaukku
osua ; . maaliin
osum a ; -tarkkuus

osuus (o suuden, o su u tta ) , ,


( -.); -kauppa
( ); -kunta ,

osuva
otaksua
otaksum a
Otava
ote (otteen, o tetta) 1) ,
2) ,
otella (ottelen, otteli, otellut) ,

otollinen (-isen, -ista) ,

otsa ; -tukka
otsikko ,
otsikoida
otso ,
otsoni
ottaa (ot-ti) , ; ota h a nta kadesta ; o tta k a a mi nut m u k a a n n e ,
. laa ketta ; ota
esimerkkia h a n es ta

ottelu , ,
otto I lapsi

;
-
; -tytar
otus (otuksen, o tu sta ) ; m etsan
otukset
oudoksua ,
108

oudostuttaa (-tti) ,

outo (oudon)
1) ,
2) ,
,
oven|kah va . ovenripa; -kamana
; -pieli ; seisoa
-pielessa ; -
; -su ussa ,
; -vartija
(oven) ; -kello
; -lukko ; -verho

, OY = osakeyhtio of>

paaden . paasi
paahde (-hteen, -hdetta) ; ,
paahtaa (-hdan, -htoi) ,
; ,
paahteessa: a urin gon .
paalu ; ; -aita ; -silta

paarit

paasi (paaden, p a a tta ) () ,
()
paasto .
paatos (-oksen, -osta)
paatsam a .
paatunut (-neen, -nutta ) ,
,
()
padan . pa ta
padon . pato
padota (patoan, patosi, p ad o n n u t)
,
paeta (pakenen, pakeni, p a ennu t) ,
; p. vihollista
paha , ,
pahakseen: panna .
pahan Ikurinen (-isen, -ista) ;
-laatuinen (-isen, -ista)
; -makuinen (-isen, -ista) <
, -paivainen (-isen,
-ista) , ; -suopa
(suo van ) ; -tekija ,
pahasti 1) , 2) ,

pahastua

pah

pahe (-een, -etta)


paheksua ,
paheneminen (-isen, -ista)
pahentaa (-nnan, -nsi) ,
pahentua (ei -nnu ), paheta ( enee, -eni.
-ennut) ,
pahitteeksi: ei olisi p. ,

pahka ,
pahoillaan: olla .
pahoin 1) , ; voin .
2) , ; -vointi
,
pahoitella (-ttelen, -tteli, -tellut)
, ( -.)
pahoittaa (-tti): mieltani p., etta...
, ..., , ...
paholainen (-isen, -ista) ,
pahus (-uksen, -usta)
pahvi ; -laatikko

paikalla ; heti . >


paikallaan ; seisoa .

paikallinen (-isen, -ista)


paikallisIjuna ; -liikenne
paikallistaa
paikallis Ivaesto
paikata (-kkaan, -kkasi, -k a n nut) ;
p. h a m m a s
paikka 1) 2) 3)
( ); -kunta , -kuntalainen (-isen, -ista) ;
-lippu
paikkansa Ipitava
paikkaus (-uksen, -usta) - ,

paikkeilla ; kello viiden p.paikoillaan . pa ika lla an
paikoin, paikoittain , -
paimen
(-nen,
-nta)
; -koira
; -poika ;
paimentaa (-n nan, -nsi)
paimentolainen ( i s e n , -ista)
painaa (-noi)
1) , ;
p. nappia 2) ;
sakki painaa kymmenen kiloa
3)
( )
painajainen (-isen, -ista)
painate (-tteen, -tetta)
//

pai

painatus (-uksen, -usta) .

painava ,
paine (-een, -etta) ; -ilm a

,
,
painija ,
paino 1) ; 2) ;
3) ; ;
kirja on ilmestynyt painosta

painoinen (-isen, -ista): kilon p.

painokas (-k kaan, -k a sta)
paino Ikirjain ; -kone

pain on|nostaja , ;
-nosto
painonnostol kilpailut
; -tanko
paino ; -piste

paino|rehu . sailorehu
|
painorehu |torni
painos (-oksen, -osta)
painoslm aara
painostaa (-ti)
( --.);
painostava ,
painostus (-uksen, -usta) ,

painottaa (-tti) ; p. asian


tark e y tta
2)
paino Ituote ; -virhe
; - ; -vuosi

painua , ; . leen ,

paise (-een, -etta)


paiskata (-kaan, -kasi, -k a n n u t)
,
paistaa (-toi) 1) , 2) ,
; aurinko .
paiste (-een, -etta) , ; a uringo n
paisteessa ,
paisti
paistinlpannu ; -uuni
paistua ,
paisua ,
paita (paidan)
paitaIhihasillaan (
109

pai
); -silla an
paitsi ; sita . ; kaikki
p. sinua / s i n a / ,
paitsio ,
p a ja
paju , ; -kori ,

pa k aa si . . m a t k a ta v a r a
p a k a n a
pa k an a llin en (-isen, -ista)
p a k a s ta a (-ti): ulkona p.

pa k a s te e t
p a k as tin
(-imen, -inta)
,

p a k a t a ( p a k k aa n , pa kkasi, p a k a n n u t)
, ; p. t a v a r a t

pakenen . paeta
paketti ; ; -auto
p a kina ,
pa k k a , ( )
p a k k a n e n (-asen, -a sta) ; kymmenen astetta p a k k a s ta

p a k k a s | s a a ; -talvi
; -ukko -
p a k k a u s (-uksen, -usta)
pakko ; on p. ;
-toimet ;
, -tyot
pako () , ; olla paossa
, ; ju o sta pakoon
, ,
pakoilla (-len, -li, -llut) ,

pakola inen (-isen, -ista) ;

pa kolla
pakollinen (-isen, -ista) ;

pa k osta: v a ltta m a tto m y y d e n p.

pa kostakin , -
pakote (-tteen, -tetta) ; taloudelliset pakotteet
p a k o tt a a (-tti) 1) ,
2) ( ); hamm a s ta .
pako tus (-uksen, -usta ) 1)
2)
p a k o|vesi ()
paksu ; ; p. kirja
; p. sum u
110

pal

paksu inen (-isen, -ista): metrin p.p a k su u s (-uuden, -u utta )
pala
p a la a (paloi)
p a la n e n (-asen, -asta) ,
p a la |s o k e ri
p a la t a (p a la an , palasi, p a la n n u t)
; p. kotiin
p a la tsi
p a l a u t t a a (-tti)
p a la v a ; ; p. aine

pale lla (-len, -li, -llut) , ;
(m ina) palelen, m inua palelee
, ( ) ; kasia pa lei i, kadet
pa lelivat
p a le llu ttaa (-tti) ; palellutin
ne nani ()
paleltua (-llun)
p a lja s (-aan, -a sta) ; paljain pain

p a lj a s t a a (-ti) 1) ,
2) ,
p. muist o p a tsa s
p a lj a s t u a
1)
,

2)
pai j a s t u s Itilaisuus (
)
pal jo , ; keitta ;
paljossa ve dessa

paljon ; p. kiitoksia!
!; paljonko?, kuinka .? ?
palkallinen (-isen, -ista)
p a lk a t a (-kkaan, -kkasi, - k a nn ut)

palk eet (, )
palk into (-nnon) , ; ;
-la u t a k u n t a
p alkita (-itsen, -itsi, -innut) ,
; p. kunniam erk illa

p a lk k a
p a lk ka lain en (-isen, -ista)

p a lk k a |r e n k i
p a lk k a u s (-uksen, -usta) ;
palkki
palkkio ;
pa lko (palon)
p a lk o |v e n e ,
pa lla s (p a ltaa n , p a lla sta )
p allea .

pal
pallero 1) ; 2)
,
palli
pallo ;
palloilla (-len, -li, -llut)
palloilu
pallo] kartta
pallomainen (-isen, -ista)
pallo 1peli
p allosilla: olla p.
pallosille: ruveta p.
palmikko ( )
palmikoida ()
palmu
; -haava ; -halytys

paloitella ( -ttelen, -tteli, -tellut)
( ), ( )
palolkunta ; -kuntalainen (-isen, -ista) ; -karki

palon . pal
palolvam m a ; -oljy
paltaan . pa lias
palttina ,
palttoo ( )
palturi , ; puhua p a lturia

paluu ; -m atka

palvata (-vaan, -vasi, -va n nut)


(, )
palvelija
palvelijatar (-ttaren, - t a r ta )
palvella (-len, -li, -llut) ;

palvelu |ala
palvelus (-uksen, -usta) 1) 2)
; tehda p. ; -aika
; -kunta

palvoa
pamahtaa (ei -hda, -hti): pam ahti laukaus
pamppu
panetella (-ttelen, -tteli, -tellut)

paneutua (-udun) ; p. vuoteeseen


pankki
panna (panen, pani, p a n n u t) 1) ,
; ; p. ruoka poytaan
; p. kuum em ittari
2) ; p.

par

lakki p a a h a n () p. pitkakseen , ; p. m a a ta
; p. radio soim aan

pannu ; -kakku ; -plhvi


()
panos (-oksen, -osta) 1) 2) ,

panostaa (-ti)
panssari 1) 2) ; -alus
; -auto ,
; -joukot ;
-juna ; - ;
-vaunu
pantomiimi
pantti , ; -vanki
paon .
; - ; -tehdas
; -teollisuus

paperoida ()

paprika

()
papukaija
paraati
parahiksi . parhaiksi
paraikaa . p a rh ailla an
parakki
paran . pa rk a
paranem aton (-ttom an, -tonta )

paranem inen (-isen, -ista)


paranen cm. p a r a ta
parannus (-uksen, -usta) 1)
2) ; -keino
parantaa (-nnan, -nsi)
1)
2)
parantola
parantua (-nnun) 1) ; sa a
on p a r a n t u n u t
2)
,
parantum aton (-tto m an, -tonta ) 1)
2)
paras ( p a rh a a n , p a r a s t a ) ,
; kaikkein p. ;
tehda p a r h a a n s a
; p a r h a a s s a tap a u k se ss a

parastlaikaa . p a rh ailla an
parata (p a ra n e n , parani, p a r a n n u t ) cm.
parantua
paratiisi
111

par

pareittain ,
paremmin ( ); han tekee sen p.
kuin m u u t ,

parempi (-m m a n) (?); saa


on ta n a a n p. kuin eilen no
, ; p. myohaan
kuin ei milloinkaan ,

parhaan . p a ra s
parhaiksi ; ehdin .

parhaillaan ,
parhaimm illaan: kesa oli juuri p.

parhain (-imman, -inta) . p a ra s
parhaiten / /
pari ; parin paiv an k u luttua
, - ; p. kerta;i

parillinen (-isen, -ista) ;
pari Iluistelu ,
paris|k unta
parissa ; ; lasten . ,.
hanen p a ris sa an
paristo ( )
pariton (-tto m an, -tonta) ;

parjata (-jaan, -jasi, -ja n n u t) ,

pairjaus (-uksen, -usta)


parka ( p a ra n ) ,
parketti
parkita (-itfcen, -itsi, -innut)
( )
parkua (p a ru n )
parlam entti
parrakas (-kkaan, -ka sta)
parran c m . p a rta
p arran|ajo
parranajol kone c m . p a rta ko ne
p a rra sIvalot
parru
parsia
parta ( p a r r a n ) ; a ja a p a r ta a

partaalla ; perikadon p.

parta Ikone (,
); -suti ; -veitsi
partio ;
parturi ( )
parturin IHike ( )
parveke (-kkeen, -ketta)
112

pei

parvi (-ven) 1) ;-; 2)


3)
,
passi
passittaa (-tti) , ,

pasuuna .
pata ( p a d a n ) ,
pataljoona
pata Ipaisti
patja
pato (padon)
patoan . padota
patruuna ; -tasku
patsas (p a ts aa n , p a ts a s ta )
1)
2) ,
patteri 1) . 2) .

patti ,
pauhata (-haan, -hasi, -h a nnu t) ,

paukahtaa (ei -hda, -hti) ,


( . .)
pauke (-kkeen, -ketta) ;
paukkua , (
. .)
paula ,
jon k i/(-ngin )
pehmentya (ei -nny) . pehmeta
pehmentaa (-nnan, -nsi)
pehmeta (-enee, -eni, -ennyt)
,
pehmea
pehmike (-kkeen, -ketta) (
)
pehmita (-iaa, -isi, -innyt) c m . pehmeta
peikko .
peilailla (-len, -li, -llut), peilata (-laan,
-l^si, -lan n u t) ,

; katsella itseaan peilista
; -kirkas
; -kuva
; -tyyni ,
( )

peite (-tteen, -tetta)
peitella ( -Helen, -tteli, -tellyt) ,

peitossa: m aa on lumen p.

peitsi ,
peitto . peite
peittoon: pa nna p.
peittya ,

pei
peittaa (-tti) , ;

pekka: pekkaa kohti ,


; kahteen pekkaan
pelaaja ; -valm entaja ,

pelargoni
pelastaa (-ti) ,
pelastua
pelastus (-uksen, -usta) ;
; -rengas ;
-
pelata (pelaan, pelasi, p e la n nut) ,
p. jalka p allo a ;
p. sakkia
peledsiika .
; p. paattyi tas an
; -era ( );
-jakso ( ); -kentta
; -kortti ()
, -lauta (,
)
pelilm anni ()
peliI puolisko ,
pelkka ; syoda pelkkaa k alaa

pelko (pelon) ,
pelkuri
pelkastaan ,
pelkaan . pelata
pellava ; -kangas ;
-tukka
pellonlpiennar ( n taren, - n n a r t a )
,
pelokas
(-kkaan, -k asta)
,

pelotella (-ttelen, -tteli, -tellut)


peloton (-ttom an, -tonta)
pelottaa (-tti) ; m in ua p.

pelti (pellin) 1) 2) ,
3) ; ; -katto
; -seppa
pelto (pelIon) ; -
; -tyot ; -varis

pelastya
pelatin (-ttimen, -tint a)
pelata (pelkaan, pelkasi,
pelannyt)
, ; pelkaan myohastyvani
penikka
penin|kulm a
penkki ,
8 2023

per

penkoa (pengon) , , ,

penni ()
pensaikko
pensas (pen saan, p e n sa sta )
pensea
pensseli ,
pentu
perata
(perkaan,
perkasi,
p e ran n u t)
; ; ; p. k a
laa / /
perehdyttaa (-tti) ;
( -.)
perehtya (-hdyn) ;
( -.)
perhe (-een, -etta)
perheellinen (-isen, -ista)
perhe-elam a
perheen|em anta ; -isa
; -jasen ;
-aiti
perheljuhla ; -tuttava

perho ( )
perhonen (-osen, -osta)
perhos|haavi ( );
-uinti ,
peri|aate (-tteen, -tetta)
peri Iaatteellinen
peri Iaatteellisuus
peri|kato ; ; -kuva
;
peril le: p a a s ta p. ( ),
( ); ju osta .

peril linen (-isen, -ista) *
peril la: he ovat jo p.
(
); (
)
perimmainen
(-isen, -ista)
,
; , syy
perim altieto

perin juurin ,
perinne (-nteen, -nne tta) ; koulun perinteet ; jatkaa perin netta
perinnainen (-isen, -ista)
perinnollinen (-isen, -ista)

perinnollisyys (-yyden, -yytta)

perinlpohjainen ( isen, -ista)


,

per
perin pohjin ,
perinteinen, perinteellinen ( isen, -ista)

perinteen cm. perinne


perinto (-nnon)
peri|vihollinen
periytya (ei -ydy)
,
peria 1) 2) ,

perjantai ; ensi p e r ja n ta in a

perjantaisin
perkaan . perata
perkaus (-uksen, -usta) ;

perkele (-een, -etta) ,


permanto (-nnon) 1) 2) ;
-paikka
perna
persikka
persilja .
persoona ,
perspektiivi
peruna ; -jauhot
, ; -keitto
; -m aa
perunan |nosto
peruna Ipelto . p e ru n a m a a
peruna Isose
p eru slajatu s ; -asento
., . ; -juoni
; -jarjesto
; -kirja ; -
; -m erkitys

perusta
perustaa (-ti) ,
perustaja
peruste (-een, -etta) 1) ; milla
perusteella? ?
2) p erusteet ; yhteisk unn an r usteet
perusteellinen (-isen, -ista)
,
perusteeton (-ttom an, -ton ta)

perustella (-len, -li, -llut)


perustelu ,
perustua
perustus (-uksen, -usta) ; -la
ki
peruukki
peruuttaa (-tti) 1) ,
114

pet
() 2) ,

(-.);
peraisin: olla p. jo stakin
-, -

perakkain ;
peralle: m enna k a yta v an .

: salin .
peralm ies ; ; -moottori
; -ruiske (
); -ruisku ()
perasin (-imen, -inta)
perassa , ; han kulki perassani ,

perasta 1) ( - -.); toinen toisensa . 2) ,


; v a han a ja n .

pera|suoli
perati ,
peraton (-ttom an, -tonta)
,
peralvaunu
peraan , ; () ;
juoksi pallon .

peraantya (-nnyn) ,
peseytya
(-ydyn)
,
pesia ; paaskyset pesivat raystaiden a lie

pessim isti
pestata
(pestaan, pestasi, p e stan nut)
,
pesta (pesen, pesi, pessyt) ; ;
p. kadet saip pualla
; jokos olet pessyt? .
?
pesu ; ; kasvojen .
; -huone ; -jauhe
; -karhu ; -

pesula ()
pesulsaippua ; -sieni
( ); -tupa
( ); -vati
; -vihko
pesa 1) 2) ( );
-pontto
petkel (-len, -lta) ,
petkuttaa (-tti)

pet
petkutus (,-uksen, -usta)
peto (pedon)
, ; -elain
; -lintu
petollinen (-isen, -ista) ,
;
petomainen (-isen, -ista) ,

petos (-oksen, -osta) 1) 2)


,
petturi 1) 2) ,

pettymys (-yksen, -ysta)


pettya ; p. y s t a v a a n s a
( y sta v an s a suhteen)

pettaa (petti) 1) 2)
,
petaja
peuhata (-haan, -hasi, -h a n n u t) ,

peukalo ( )
peukaloinen (-isen, -ista)

peura ( )
piakkoin, ;
pianisti
piano , ; -harmonikka

pian on|soittaja
pidella (pitelen, piteli, pidellyt) ;
p. lasta kadesta
; pitele (kiinni) n u o r a s t a

pidempi (-m m an) . pitempi
pidentaa
(-nnan, -nsi)
1)
2)
pideta (pitenee, piteni, pidennyt) ^
, ; p aiv at pitenevat
pidot
pidan . pitaa
pidattyva, pidattyvainen ( i s e n , -ista)
,
pidattya, pidattaytya ( ydyn)
; ; p. aanestyksesta
pidattaa (-tti) , ,

piehtaroida
pieksen . piesta
pieksut ( )
pieksan . piesta
pieli (-len, -lta) 1) , 2)
(, )

pii
pielikki, pieli Ikukka ,
pielus (-uksen, -usta) c m . tyyny
pien c m . piki
pienehko
pienentya (ei -nny) c m . pieneta
pienentaa (-nnan, -nsi)
pieneta (-enee, -eni, -ennyt)

pieni (-nen, -nta) , ;


p. poika ; p. tauko
; -kasvuinen (-isen,
-ista) ,
; -kokoinen (-isen, -ista)
; -lukuinen (-isen, -ista)

pien|)askin c m . tasku la sk in
piennar (pientareen t. pientaren, pienn a r ta ) ( , ),
( ); o jan pientareella

pienois|kivaari
; -kuva ; -m alli ;
-romaani ; -tietokone , ; -veistos

pienokainen (-isen, -ista) ,

pien Itietokone, -tieturi . pienoistietokone; -viljelija ;


-yrittiija
piesta (pieksen, pieksi, piessyt t. pieksan,
pieksi, pieksanyt) 1) 2) ,
( , )
piha, pihalm aa ; lapset leikkivat
pihalla
pihanIpuoleinen (-isen, -ista); p. ikkuna
*
pihdit ,
pihka ,
pihlaja
pihlajanlm arjat ( )
pihvi
pii 1) , 2)
piika () ,
pii I kivi
piikkarit ,

piikki ; ; ; -lanka

piikkinen (-isen, -ista)
piileksia, piileskella ( len, -li, -llyt)
,
piilla (-lee, -li, -llyt) ,
;
115

pii
piilolkam era
piiloon: m enna p. ,

; p ann a p.
piiloI leikki ,
piilosilla: olla p.
piilossa: olla p. ,
piilottaa (-tti)
piiloutua (-udun) ; p. pensaikkoon
piima
piinata (-naan, -nasi, -n a n n u t)
piintynyt (-neen, -nytta) ,

piipahtaa (-hdan, -hti) (


)
piipittaa (-tti) ; kananpoika p.

piipitys (-yksen, -ysta)
piippoI lakki ()
piippu 1) ( ) 2)
( )
piirakka
piiras (-aan, -asta)
1) 2) ; ; ;
-komitea ; -kunta
; -leikki
piirileikki Ilaulu
piiriI neuvosto
piirittaa
piiritys (-yksen, -ysta) ,
piironki (-ngin) . . lipasto
(-rteen, -rre tta ) ; ;
su urin piirtein ,

piirros (-oksen, -osta) ,


piirto (-rron) ; -heitin (-ttimen,
-tinta)
piirtaa ( -rran , -rsi) ,
piirustaa (-ti)
piirustus (-uksen, -usta) ; -tunti
piisatni
piiska ,
piiskata (-kaan, -kasi, -ka n nut) ,
, (); p. m atto ja

piispa
pikainen (-isen, -ista) ; ;

pikaljuna ; -juoksija
( ); -juoksu ,
; -kahvi
; -kirjoittaja
; -kirjoite (-tteen, -tetta)
116

pil
; -kirjoittaa (-tti)
; -kirjoitus ; -kivaari ; -kuva
; -luistelija
-; -luistelu
; -luistim et
; -m atka ,
; -puhelu

pikari
pika|sahke
pikemmin ; mita p., sen parempi
,
piki () (, )
pikimmin ()
pikimmiten
piki Im usta
pikku ; -asia , ;
-hiljaa , ; -kaupunki ; ;
-leipa, -leivat ; -Iintu
pikkumainen (-isen, -ista) ,

pikkulm ies ; -
; ; -
; ; -rahat
, ; -sormi
( ); -takki ; -varvas
( )
, ; h a nesta tehtiin
pilaa
pilaantua (ei -nnu)
pilaantunut (-neen, -nutta)
pila Ihinta
pilailla (-len, -li, -llut) ,

pila Ikuva ; -laulu


; -lehti
pilalla: kone on p.
pilalle: m enna p.
pilanlpain, pilanlpaiten ,
pilari ()
pilaristo
pilata (pilaan, pilasi, pilannut)
pilkallinen (-isen, -ista)
pilkata (-kkaan, -kkasi, -kannut)
,
pilkistaa (-ti) ;
pilkka Ihinta ; -kirves* ;
; -runo

pilkki
pilkkoa , ; p. puita

pil

pilkkolpimea 1) ,
2) ,

pilkku 1) 2) ; -kuume


; ;
piloillaan ,
pilveilla (-ilee, -ili, -illyt)

pilven Ipiirtaja
pilveton (-ttom an, -tonta)
pilvi (-ven) , ; taivas meni
pilveen ; -linna
pilvinen (-isen, -ista) ,

pimennys (-yksen, -ysta) 1)


2)

pimentya (ei -nny) c m . pimeta


pimentaa (-nnan, -nsi)
pimeta (-enee, -eni, -ennyt) ; jo
pimenee ,
pim eys(-yden, -ytta)
pimea 1) 2)
pinaatti
pingottaa (-tti) ,
pingviini
pinkaista (-sen, -si, -ssu t): p. juok suu n

pinkka , ,
pinkoa (pingon) (),

pinnallinen (-isen, -ista)


pinnari . ,
pinnata (pinnaan, pinnasi, pin nan nut)
.
pinne (pinteen, pinnetta) 1)
2): jou tua pinteeseen
; ol la pinteessa
,

pinnistaa (-ti)

pinota (-oan, -osi, -onnut)

pinsetti
pinta (pinnan)
pinta-ala (, )
pinta Ipuolinen
pioneeri 1) 2)
piparI juuri ; -kakku ;
, -minttu
piparminttu Ikaramelli

pit

pipetti
pippuri
piristya ,
piristaa (-ti) ,
pirtea ,
pirtti
piru
pirullinen
(-isen, -ista)
,

pisara
pisin (-imm an, -inta) ,

piste (-een, -etta) 1) 2) .


,
pistelias (-aan, -asta) ,

pistella (-len, -li, -llyt) 1) ,


2) ; ; ;
pa k kan e n pistelee poskia

piste |m aara , ;
-voitto ,
pistin (-imen, -inta)
pisto ; ; ampiaisen .
pistooli
pistos (-oksen, -osta) . pisto
pistaytya (-ydyn) ,
()
pistaa (-ti) 1) ; 2) ;
; ; p. ta s k u u n

pitelen . pidella
pitempi (-m m a n ) ,

pitenee . pideta
pitkin , ; p. ja poikin
; p. tieta, tieta . ;
han kaatui p. p itu u tta a n i
pitkittya
pitkittaa (-tti) ,
( )
pitka 1) ; ;
; p. kertom us
; pitkaksi aikaa ,
2) , (),
; -aikainen (-isen, -ista)
;
pitkakseen, pitkalleen: p an na p., p a n eu tu a
p., heittaytya p.
pitkallaan: olla p.
pitka|nakdinen
pitka|siim a (pitk ansiiman) ;

117

pit

poj

poh}a|vesi
pitkasoittollevy

pohje (pohkeen, pohjetta) ()


pitsi
pohjoinen (-isen, -ista)
1)
pituinen (-isen, -ista)

2) 3)
pohjois|m aalainen

metrin . ,
P ohjois|m aat (
minun
pituiseni
,
tunnin .
); pohjois|n ap a
pituus (-uuden, -u utta ) ; ;
pohjola
hypat.a pituutta ;
pohkeen . pohje
-
pohtia (pohdin) ,
pitaja ( )

pitaa I (pidan, piti) 1) ; p. kynaa


poiju ;
k a d e s sa a n ;
poika (pojan) 1) ; 2)
p. lasta k adesta
; p. t a v a r a n s a kun nossa
3) ; ; -m ies
; p. p u h t a a n a
poikanen (-asen, -a sta) 1) ()
; p. sa n a n s a
2) ;
2) ( )
poiketa (-kkean, -kkesi, -kennut) 1)
3)
, ;
; (,
; p. kokous
) 2) ; 3)
; p. ilta m a t 4)
; r a ken nuk se t poikkeavat tyyliltaan toisistaan
( -.); h a nta pidetaan ky
v y k k a an a
5) , ; pidan jaatepoikia (ei poii) ( );
losta ; en pita; kissa
nyt siita
,
p. h a u s k a a ; p. kiiretta
poikin: pitkin ja .
; p. melua ; p. huolpoikkeuksellinen (-isen, -ista)
ta lapsista
,
pitaa II (ei pida, piti) , ,
poikkeus (-uksen, -usta) ;
; minun ,. m enna
p. sa a n n o sta ;
; meidan piti o staa kirjoja
-tila

poikki 1) ; leikata .
,
2) , ; k a dun p., p.
kadun ; -katu
pizza (lue: p its a), pitsa
pizzeria (lue: pitseria)
; -leikkaus
poikue (-een, -etta)
planeetta
poimia (, ); p. kukkia
planetaario

plastinen (-isen, -ista)
poiminta (-nnan) ,
plus
poiminto
(-nnon)
,

pna = pa iv a na - ; 5. pna
helm ikuuta (lue: viidentena pa iv a na)
(, )
poimu ,
5-
pois ; m enna . ; lentaa .
poden c m . potea
; -lahto ; ; -muutto
pohdin c m . pohtia
pohja ; meren p. ; poh
poissa: . ; .
j a s s a , pohjalla ; -kerros
; - ,

pohjanlpalo . re vontulet
poistaa (-ti) , ; p. hampohjal piirros ,
pohjaton (-tto m an, -tonta)
m as
poistua , ; p. huoneesta,
pohjautua (-u dun ) ,
; p. tosiasioihin


pojan . poika
118

poj
pojanlpoika ( );
-tytar ( )
pokaali ; ,
poliisi
poliitikko
poliittinen (-isen, -ista)
poliklinikka
politbyroo
politiikka v
poljento (-nnon) ;
poljin (polkimen, poljinta)
polkea (poljen, poiki) ;
(); p. n a u la a n
; p. j a r r u a
polkka ()
polku (polun) ,
polku Ihinta
polku ; -pyorailija

polkupyora I kilpailut ,
-urheilu
poloinen (-isen, -ista) ,

polskia, polskutella (-ttelen, -tteli, -tellut)


y
polttaa (-tti) 1) , 2)
polttolaine , ; -haava
; -kivi ; -moottori
; -pis
te . ; -puut
polun . polku
polveilla (-lee, -li, -llut) ,
( . .)
polveutua (-udun) ,

polvi (-ven) 1) 2) ;
-lumpio
polvistua
polytekni(lli)nen
pommi ; -kone
pommittaa (-tti)
pom ppa(takki) ( )
ponnahdus|lauta (
)
ponnahduslautaIhyppy
( )
ponnahtaa (-hdan, -hti) ,

ponnen . ponsi
ponnistaa (-ti), ponnistella (-ten, -li,
-llut) ( );
ponnistus (-uksen, -usta) ,
;, -lauta ,
ponsi (ponnen, pontta) 1) ,

pos
2) , ;
a n t a a pontta sanoilleen

ponteva ;
pontevuus (-uuden, -u u tta ) ;

poololpaita
poplm usiikki -; -taide -

poppeli
; ; -

porata (p oraa n , porasi, p o r a n n u t)


;
; iloinen puheen .

porista (-see, -si, -ssut)
porkkana
poro I ( )
poro II 1) , 2) ,
poroksi: p a la a . ; polttaa p.
,
poron|hoito ; -liha ^;
-vasa
porolporvari ,
porras (p o rtaa n , p o r ra s t a ) ;
-kaytava ; ( )
porras Itasanne

porsas ( p o rsa an , p o r s a s ta )
porstua ,
portaan . p o rra s
portaat ; n ousta portaita
; lask eutu a p o r
taita
portaikko 1) ( ) 2) ,

portti

porvarillinen (-isen, -ista)
porvaristo
poski (-ken) ; -ham m as
; -
posliini
posti ; kavin postissa (a)
; -konttori
; -kortti ; -tikko ; -luukku
; -m enot ;
-m erkkeilla (-ilen, -ili, -illyt)
; -merkki

postim erkkilalbum i ;

postin jkantaja
119

pos
postil numero
p o sti|osasto ; -osoite
; -osoitus

postitse
postittaa (-tti)
postilyhteys
potea (poden, poti) ; ;
p. u n e tto m u u tta

potilas (-aan, -a sta) , ;


-huone
potkaista (-sen, -si, -ssut) ,
(), ; . maaliin

potkia ,
potku
1)
2)

();
-kelkka ; -lauta
,
potkuri 1) ; 2) . potkukelkka
potpuri .
poukama ,
pouta (po udan) , ;
-
(poven) 1) 2) ; pita
povessaan ; -tasku ( )
praktiikka
presidentti
prinsessa
prinssi
profeetta
professori
profiili
projektori
prokuraattori
proletaari
proletaarinen (-isen, -ista)
proletariaatti
prologi
pronssi ; -mitali
proomu
proosa ; -kirjailija
propaganda
p rop agan d ist
propagoida
proppu . . sulake
prosentti
prospekti
proteesi
protesti
provokaatio
provosoida

120

puh
prassata (-ssaan, -ssasi, -ssann yt)
, ( )

psykologi
psykologia
pudistaa
(ti),
pudistella
(len,
-li,
-llut) , ;
; p. p a a t a a n
pudota (putoan, putosi, pudo nnu t)
, ( ); olin p.,
olin putoam aisillani (a)
pudottaa (-tti) ; ; puut
p u d o tta v a t lehtensa

puen . pukea
puhatlin (-ltimen, -llinta)

puhallus (-uksen, -usta) 1) ;


2) ; -soitin . puhallin
puhaltaa (-llan, -Isi) 1) ; tuuli p.
2) ;
puhdas (p u h taa n , p u h d a sta )
;
p u h t a a t kadet ; -verinen

puhdistaa (-ti) ; p. ha m pa ita an


; p. kaloja
puhdistautua (-udun)
puhdistua
puhdistus (-uksen, -usta)
puhe (-een, -etta) ; pitaa p.
; johtaa puhetta kokouksessa
; puheena oleva t a p a u s

puheen|aihe ; -johtaja
; -parsi (-parren, -p a rtta)
1)
2) ,

puhe Ikieli
puhelias (-aan, -a sta)
puhelimitse
puhelin (-imen, -inta) ; puhua
puhelim essa ;
puhelimessa! !; -asem a cm.
puhelinkeskus; -autom aatti ; -keskus ;
-keskustelu

;
-koppi ; -luettelo
; -neiti ^ -numero ; -sanoma ; -yhteys

puhella (-len, -li, -llut)

puh

puhelu ()
puhe|m iehisto ; -m ies
(, ); -tapa
,
puhjeta (puhkeaa, puhkesi, pu hjen nut)
; ; ku kat puhke avat
puhkaista (-sen, -si, -ssut) ,

puhki
puhkua ,
puhtaaksil kirjoitus

puhtaan . puh da s
puhtaus (-uden, -utta )
puhua ; p. suomea ; p. radio ssa no-pa
puhuja
puhujanIkoroke
puhutella (-ttelen, -tteli, -tellut)
( -.), ( - .); puhuttelin ha n ta
^ )
puhuttelu ; -sana
( )
puhveli
puida ,
puikkelehtia (-hdin) ,
(, )
puikko 1) 2)
puimalkone, puimuri
puinen (puisen, puista)
puistikko
puisto ; ; -istutukset
; -katu ; -kuja,
-kaytava
puitteet , , (
-.)
pujol ( ); -paita

pujotella (-ttelen, -tteli, -tellut) 1)


, 2) ,

pujottelu( hiihto)
pukea (puen, puki) , :
p. takki ylleen
pukeutua (-udun)
pukeutumis^huone
pukimet
pukimo
pukki 1) 2)
puku (puvun) ; -huone
; -kaappi ( )
pula 1) , 2)

puo

pulaan: jou tua .


pulla ,
pul lea ,
pullistaa (-ti) ; p. poskensa

pullistua
pullo ; p. maitoa
pullollaan: posket .
pulma
pulm allinen (-isen, -ista)

pulpetti ; -
pulveri
pumpata (-ppaan, -ppasi, - p a nn ut) .
. p um p uta
pumppu
pumpuli 1) 2) ; -kangas

pumputa (-ppuan, -ppusi, - pun nut)
()
puna ;
puna-ahven
puna-arm eija .
punainen (-isen, -ista)
p u n alju u ri(k as)
p una|kaarti .
punakka
puna|lippu ; -m aali
; -nurkka ;
-poskinen (-isen, -ista) ;
-sinerva
punastua ; p. h a p ea sta

punata ( p u n a a n , punasi, punarin ut)
( )
p u na|tau ti ; -tulkku
punertava
punikki 1tatti
punkki
punnita (-itsen, -itsi, -innut) ;
p. itsensa
punnus (-uksen, - usta )
punoa ,
punoittaa (-tti) (
)
punoutua (ei -udu) ;

puntari
puntaroida
puodin . puoti
puola I c m . puolukka
puola II, puolan kieli
puolalainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
121

puo

puolalpuut
puoleen ( - -.); k a an tya laakarin p.
pu oleensalvetava ,
,
puoleinen (-isen, -i sta): k a dun puoleiset
ikkunat , ;
id a n .
puoleksi ,
puolella (--.);
sinun puolelIasi
puolelle (--.); siirtya
jon kun . -

puolesta (--.); iloita toverinsa


.
puoli (-len, -lta) ; ; .
kiloa sokeria ; kello
on p. nelja
; p. vuotta ; puolet vaestosta ; talla puo
lella k a tu a ;
joka puolelta ; pitaa
jo nku n puolta -
, -
puoli Iaika , ; -
; -ham ara ; -johde .

puolikas
(-kkaan ,
-k a sta)
,
( -.)
puoli Ikengat ; -kuu 1)
2) (pu olenkuun)
; -kaannos ,
puolillaan
puolinainen (-isen, -ista)
puoli Ipiste , -pohja
; -paiva (p uolenp aiv an)
; ennen p u olta p a iva a ;
jalkeen puolenpaivan ;
-saappaat
puolisko ,
puoliso ,
puoliItangossa: liput ovat p.
( ); -tankoon:
ve ta a lippu . (
)
puoli Itoista
puolittain
puoli Ivalm iste ; -villainen
; -vakisin
; -vali ; k esakuu n -valissa ; -ympyra ; - (puoliyon t. puolenyon)
; -aaneen
122

pur

puoltaa (-, -Isi) 1) ,


2)
( - .).
puolue (-een, -etta)
puolueellinen (-isen, -ista)

puolueeton (-tto m an, -tonta) 1)


2) 3)

puolueettom uus (-uuden, -uutta )

puolue Ijarjesto ;
-kantainen (-isen, -ista) ;
-kokous
puolukka ; poimia puolukoita

puolustaa (-ti) ; ;
p. is a n m a a t a a n
puolustaja
puolustam inen
( i s e n , -ista)
,

puolustautua (-ud un) ,

puolustus (-uksen, -usta) ,


; -kunto ; -ministeri ; -ministerio
; -voim at

puomi
puoskari
puoti (puodin) .
puraista (-isen, -si, -ssut) ;

puran . p u rk a a
pureksia
purema
pureskella (-len, -li, -llut)
pureva 1) , 2)

puristaa (-ti) , ; ;
han puristi kattani ;
kenka p. jalk a a ;
p. m ehua s i t r u u n a s ta

puristin (-imen, -inta)


purje (-een, -etta) ; -alus
,
purjehdus (-uksen, -usta) (
); -kausi ; -kilpailut
; -urheilu
; -
purjehtia (-hdin) , (
)
purjeIkangas ; ; -lauta

pur

, ; -lento

purjelentolkilpailut

pu rjeIlentokone ; -lentaja
; -vene ;
purkaa ( p uran , purki) 1) ,
; talo purettiin 2)
, , p. solmu
3) , \

purkaus (-uksen, -usta)
.
tulivuoren .
purkautua (ei -udu) 1) ,
2) .
purkki . . tolkki
purku
( p u ru n )
1)
,

2) ,

purra (, , p u rru t) ,
; ta m a koira ei pure

pursi (purren, p u r t ta )
,
purskahtaa (-hdan, -hti) (
), ; p. itkuun

puru|kum i
pusero ; ,
pusertaa ( - r r a n / -rsi) , ;

puskuri
pussi , ; -keitto
;
putilpuhdas
putki (-ken) 1) ; 2) (
) ; -johto ; -m ies
;
putoan . pudota
putoilla (-len, -li, -llut) ,
( )
putous (-uksen, -usta)
putsata (-saan, -sasi, - sa nn ut) . ^

puu ; puun juu rella ;


kiiveta puu hun
puudutus (-uksen, -usta)
puuha ,
puuhaiila (-len, -li, -llut), puuhata (-haan,
-hasi, -hannut) ,
puukko
puu|merkki: pistaa pu um erkkin sa .
,
puun Ijalostus

pys

p u u n jalostu s|teollisu u s

puuro
puulseppa
puuska (); ; vihan
p u u s k a s s a
puuskassa: kadet .
puustavi .
puultarha
puutarha|m ansikka
puutarhan|hoito
puultarhuri
pu ultavara ,
puute (-tteen, - t e t t a ) 1) ,
; ra h a n p., p. ra h a s t a
, 2) ;
elaa j a t k u v a s s a p uu tte e ssa
3) ,

puuteri
puuteroida
puutteellinen (-isen, -ista)
puutteenlalainen ,

pliuttua 1) ; p. a siaa n
2) ,
.; hanelta p u u ttu u kokemusta

puuttum attom uus ( uuden, -u u tta )

puuttua (ei p u u du) ,


puu Ivilla
puuvillal kangas

puvun . puku
pyha 1) , ; p. velvollisuus 2) . pyhapaiva; -paiva ,

pyjam a
pykala ;
pylvaikko
pylvas (-aan, -a sta) ;
pyramidi
pyrkimys (-yksen, -ysta)
pyrkia (pyrin) ,
pyrsto / , , );
-tahti
,
pyrahtaa (ei -hda, -hti) ,

pyssy
pysty ,
pystyssa ; -

123

pys
; pa a p.

p ystylsuora ,
pystyttaa
(-tti)
,
,
; p. m u is to p a tsa s

pystyyn ,
; nou sta . ; hypata .

pystya ' ( -.); han


pystyy kaikkeen ;
en pysty k a velem a an .

pysytella (-ttelen, -tteli, -tellyt): p. syrj a s s a ; p. tasapai


nossa
pysyvyys (-yyden, -yytta) ,

pysyva ,
pysya , ; p. kotona
; p. yhdessa

pysahdys (-yksen, -ysta) ,
; -merkki ; -paikka
,
pysahtya (-hdyn) ; p. lep a a m a a n ;
p y sa h ty m a tta
pysakki (, )
pysakoida ()

pysayttaa (-tti)
pytty

pyydys (-yksen, -ysta) , ;

pyydystaa (-ti) ; p. kalo ja

pyydan . pyytaa
pyyhe (-hkeen, -hetta) ; -kurni
( ); -liina

pyyhkeet .
pyyhkiytya (-ydyn) ,

pyyhkia (- h in ) 1) ; pyyhi jalkasi 2) ;

pyykin Ipesija , -pesu


pyykki 1) ; olla pyykilla
() 2) ( ); -nuora
; -poika

,
124

pai
pyynti (-nnin) ; -valine
pyynto (-nnon)
pyyteeton (-ttom an, -tonta)
pyytaa (pyydan, pyysi) 1) ; p. lupaa ; pyysin hanta
j a a m a a n () ;
pyydan ( s a a d a ) onnitella
2)
pyokki .

pyoristaa (-ti)
pyorittaa (-tti) ,
, ; ,

(-rteen, - rretta) ,
; -myrsky ,
pyorryttaa (-tti): m inua .

pyorrytys (-yksen, -ysta)


pyortya (-)
1) 2)
pyorahdys (-yksen, -ysta) ,

pyorailij
(-len, -li, -1ly t)

/
; -kilpailut
; -rata ;
-stadion ; -urheilu

Ituol

pahkina ; -pensas ,

pain: e te lasta . ; etelaan . ,


; merelta . ; kotiin .

painsa: se .! !,
!
pain Ivastainen
p ain |vastoin ,
paistikkaa ,
paivem m alla
paivettynyt (-neen, -nytta)
paivettya
paivisin ,
paivittain ;
paivystys (-yksen, -ysta)
paivystaja
paivystaa
paiva 1) ; tan a p aiv ana ;
syyskuun ensim m aisena paivana
; hyvaa paivaa!
! 2) ; p. paistaa

pai
; -juna ; -jarjestys 1) / / 2)
; -kausin
; -kirja , ; -koti
; -koulu ;
-kasky ; -lehti

paivallinen ( isen, -ista)


paivallis Iaika
paivalla
paiva|m aara ,
paivanl kakkara ; -koitto ;
-lasku ; -nousu
; -paiste ; -tasaaja
; -valo: na h da .

paivalpalkka ; -rahat
()
paivata (-vaan, -vasi, -vannyt)

palkahtaa (ei -hda, -hti); p. p a a h a npalkahasta: p a asta p.

pal
palyilla (-len, -li, -llyt) ,

pantata ( p a n tta a n , panttasi, p a n ta n n y t ):


p. p a a h a n s a
pare (-een, -etta)
parjata (-jaan, -jasi, -jannyt) .

parskeet
passi
pateva , ; p
syy
patea (ei pade, pati) ,

patka ,
paa ; -asia (); -asiassa ,
paadyn . paaty
p aa h a rjo itu s
;
-henkilo
paahine (-een, -etta)
paahan (-.) ; m enna
pitkan m atk a n .

paalkallo
paalkatu ; -kaupunki
; -kirjoitus ;
-konsuli ; -
; -
(--.); nousta maen p.

paa

; pukea takki paalleen


paallekkain
paallikko
paallim m ainen ( isen, -ista)
paallysIpaperi ;
(, ); -takki
paallyste (-een, -etta) ; ,
()
paallystaa (-ti) ; ,

paallysto
p aallysIvaatteet
paalla ( - -.), ( -.),
kaapin .
paalta (-- .); o tta a kaapin p.

p aa|m ies ; valtion .
; -m inisteri -;
-m aara
p a a n |a lu s ; -sarky
paalom a ; -om inaisuus
; -osa ; -taat ; -postikontto ; -rata


p aalsan a ; -sankari
; -sihteeri

paasiainen (-isen, -ista)


paaskynen (-ysen, -ysta)
paassa ( -.) ; kahden
askelen p. m in usta
; -lasku
paasta (-sen, -si, -ssyt) 1)
; ; p. s a i r a a la s t a
; 2)
, ; ; p. kotiin
; p. luokalta
; p. yliopistoon
3) ;
paase tu le m a a n
p aastaa (-ti) ; p. sisaan
; oppilaat paaste ttiin lomalle

p aastd |tod istu s ,
; -tutkinto . p a atto tu tk in to
paasy
1)

2)
;
;
-kokeet . paasytutkinto; -lippu
; -lupa ; -maksu
; -tutkinto

paate (-tteen, -t e t t a ) ; ;
125

paa
- a sem a ; -kohta

p a a te lla (-ttelen, -tteli, -tellyt) .

p a a t e l m a ,
p a a te lp y sa k k i
p a a l t o im i tt a j a
p a attee n . paate
p a a t t y a ; ; tunnit
p a a tty v a t kello kaksi

p a a t t a j a i s e t 1) ()
2)
p a a t t a v a , p a a t ta v a in e n ( isen, -ista)

p a a t t a a (-tti) 1) , ;
p. koulu 2) ;
paatin iahtea ()
p a a t t o It u t k in t o
p a a ty (p a a d y n ) ( )
p a a t y a ( p a a d y n ) ( -.
)
paata
h u im a a v a

p a a t a p a h k a a
pa a to s (-oksen, -osta) ;
; -la u s e lm a
pohottym a ,
pohotty a ,
poksyt . ,
polkky , ; - ,

polio
poly
polyinen (-isen, -ista)
p o ly n |im u r i
p o lytta a (-tti) 1) 2) ,
( )
po nkk a
porroinen (-isen, -ista)
porssi
poty (podyn) , ; puhua potya

poyta (poydan) ; istua poydan aaressa ; kaykaa poytaan!
!; -a stia sto
; - a stia t ; -kirja
; pita a -kirjaa
; -laatikko ; -lam ppu
; - ;
- ; -tennis ; -veitsi

126

rah

R
r a a h a t a (-haan, -hasi, -hannu t) ,

r a a j a | r i k k o
r a a j a t
r a a k a ( r a a an) 1) 2) ,
; -
ra a k a la in e n (-isen, -ista)
raakamlainen (-isen, -ista) ,

raakile (-een, -etta)


ra ak ki . ,
r a a k k u a
r a a k u u s (-uuden, -uutta) ,

r a a m a t t u
r a a m u .
r a a p ia
(raa vin)
; ,

r a a p u t t a a (-tti) ;
r a a t a a ( r a a d a n , raatoi) ,

raatil huone
r a a t o ( r a a d o n ) ; kissan .

r a a v a a n |l i h a
raavas
(-vaan,
-va sta)
1)

2) . ra a v a a n lih a
r a d a n . ra ta
radio ; -aktiivinen ;
- a sem a ; -ha rra ste lija

radio ida ,

radioitse
ra dio itta a (-tti)
r a d i o ) k u u l u tt a ja
( );
- k u u n n e lm a ; -lahetys
; -n a u h u ri
r a d io n |k u u n t e l i j a
radio Iputki ; -sa n o m a
; -se lostaja
; -v a staa n o tin ; -yhteys
r adisti
rae (rakeen, r a e tta ) ; ;
-sade
r a h a , -kuk karo , -lahetys ; -p a ja

r a h a s t a j a
r a h a s t o ( )

rah
rakas ( r a k k a a n , r a k a s t a ) ,
rahdin|kuljetus
rakastaa (-ti)
rahka
rakastua
rahoittaa (-tti)
rahti ( rahdin ) ; -alus, -laiva
rakeen . rae
rakeet ; s a ta a rakeita
; -tavara
rahtuakaan, ei . , ; on
rakenne (-nteen, -n n e tta) ,
;
y m m a r ta n y t .
rahvas (-aan, -a sta) () ,
rakennelm a

rakennus (-uksen, -usta)


1)
raide (raiteen, ra ide tta ) , ;
2) ( );
-aineet
;
-vaihde .-.
raihnainen ( isen, -ista), raihnas ( aan,
-kuoppa ; -taide ,
; -telineet ()
-a sta) ,
; -tyyli ;
raikas (-kkaan, -k a sta ) ,
; . tuuli
-tyolainen
;
raik astaj (-ti) ,
-tyom aa ,
rakentaa (-nnan, -nsi)
raikua (ei raiu) , ;
rakentaja
laulu raikuu
rakentam inen (-isen, -ista)
railakka . ,

()
raita I (r a id a n ) ,
rakenteen . rak en ne
rakenteilla: talo on .
raita II ( raid a n )
rakentua (ei -nnu) ; kaupunki
raitioIpysakki ; -tie
; -vaunu
r a k e n tu u
raitis (-ttiin, -tista, . -ttiiden, -ttiita)
raketti
1)
,
;
; rakkaus (-uden, -u tta ) ; . kan. ilma 2)
sa a n
rakki
raivata (-vaan, -vasi, -v a n n u t) 1)
, ; . tie
rakko ,
2) ; ;
rako ()
.
raksuttaa (-tti) ;
raivoisa ,
rail! ,
raivoissaan ,
rampa (r a m m a n ) ;
raivota (-oan, -osi, -onnut) ,
rangaista ( rank a ise n, rankaisi, ra ngais;
sut) ; ,
raja ; veden r a ja s s a
rangaistus (-uksen, -usta ) ;

, ; -alue
rajan|loukkaus ; -ta ; -lyonti ;
kainen (-isen, -ista)
-potku ,
rajalpyykki ; -selkkaus

; -seutu
rankaisu

rankkalsade ,
rajaton (-tto m an, -tonta )
rannan . ra n ta
raja|tuom ari , ;
rannaton (-tto m an, -tonta )
-vartija
ranne (ranteen , ra n n e t ta )
rajavartiolasem a
ranneke (-kkeen, -ketta) ;
raja Ivartiosto ; - ( )
hyke
ranne|kello ; -rengas
rajoittaa (-tti)

rajoittua
rannikko ; ; -seutu
rajoittunut (-neen, -n u tta )
,
rajoitus (-uksen, -usta)
ranska, r a n s k a n kieli
raju , ; -ilm a , ;
ranskalainen (-isen, -ista) 1)
-myrsky
2) ,
127

ran

ranta ( r a n n a n ) ; vene laskee rant a a n ; -katuranteen . ra nn e
raollaan: ovi on .
raolleen: a v a ta ovi .

raon . rako
raottaa (-tti) ; . ovea

rapa ( ra v a n ) ,
rapakko
raparperi ; -kiisseli

rapata
( r a p p a a n , rappasi, r a p a n n u t )

rapista (-see, -si, -ssut) ,

raportoida
raportti
rappari
rappaus (-uksen, -usta )
rappio ,
rappu . ; -kaytava .

rapu ( ra v u n ) .
rasahdus (-uksen, -usta) ;
rasahtaa
(ei -hda,
-hti)
;

rasia
rasism i
rasisti
rasittaa (-tti) ,
rasittava ,

rasittua
rasitus (-uksen, -u sta ) ; olla
ra situ k s en a / r a s i t u k s e k s i / joliekuile
-
raskas (-aan, -a sta) ; -luonteinen (-isen, -ista)
; -mielinen (-isen, -ista)

raskaus
(-uden,
-u tta )
1)

( -.) 2)
rastas (-aan, -a sta)
rasti 1) 2) (,
)
rasva
rasvainen (-isen, -ista)
rasvata (-vaan, -vasi, - v a n n u t)
()
rasvaton (-ttom an, -tonta) ,

128

rau
rasva|tyyni ,
( )
rata ( r a d a n ) 1) ; 2) .
; 3)
; -kisko
ratamo .
ratalpenger ;
-polkky
ratas ( r a t t a a n , r a t a s t a )
ratifioida
ratista (-see, -si, -ssut) ,

ratkaiseva , ;
. taistelu
ratkaista (-sen, -si, -ssut)
ratkaisu ;
ratketa (-eaa, -esi, -ennut) 1) ,
2) ,
,
ratkoa 1) , 2) ,

ratoksi , ;
a ik a nsa . ,

ratsastaa (-ti)
ratsastaja ,
ratsastu s (-uksen, -usta) ;
-halli ; -kilpailut ; -urheilu
ratsia ,
ratsu ; -hevonen ;
-m ies ; ; -vaki
,
rattaan . r a ta s
rattaat ;
ratti I . ()
ratti II . . suppilo
raudan . r a u ta
raudat 1) 2)
raueta 1) (raukenee, raukeni, ra uennu t)
, 2) (rauk e a a, raukesi, ra u e n n u t ) ; kaikki toiveet
ra u kesiva t
rauha 1) ; elaa ra u h a s s a ;
solmia . ; taistelu
r a u h a n puolesta 2)
; j a ta hanet r a u h a a n

rauhaa rakastava
rauhallinen (-isen, -ista) ,

rauhan Ikongressi
; -kyyhky ; -liike
; -omainen ;

rau

rep

ravita (-itsen, -itsi, -innut) ,


-puolustaja ; -puolus
tus ; -sopim us "
ravitseva
; -tahtoinen (-isen, ^ista)
ravitsevuus (-uuden, - u u tta )
; -taistelija

rauhaton (-tto m an, -to nta)


ravun cm. rap u
rauhoitella (-ttelen, -tteli, -tellut)
reaalijpalkka

rauhoitettu ; r. m etsa

realism i
rauhoittaa (-tti) 1) 2)
redin . reti
reen . reki

rehellinen (-isen, -ista)
rauhoittua ;
reheva , (
rauhoitus|alue
)
raukaista (-see, -si, - ss u t) : m inua raurehti
(rehdin)
, ;
kaisee
. ihminen
raukea ,
rehtori
raukeaa . rau eta
raukka 1) ; ; tytto .!
rehu , ; -juurikas
; -kasvit ;
! 2)
raukkam ainen (-isen, -ista) ,
-nauris

reiden . reisi
raunioittaa (-tti) ,
reika () ; ; -kauha

raunioitua (ei -idu) ,


reilu
,
;
.rauniot
reima ,
reipas ( - / -p a sta)
rauta ( r a u d a n ) ; -betoni

reisi (reiden, r e it t a )
rautainen (-isen, -ista)
reitti ,
rauta|kanki ; -lanka
reki (reen) ; a j a a reella
; -m alm i ; -pelti
; -keli
; -romu ; -tie
rekisteroida

rekisterointi (-nnin)
rautatie|asem a
rekki , ,
; ; -rem ahtaa (-hdan, -hti): . n a u r u u n
kenne ;

-
remmi . . hihna
rauta Itielainen (-isen, -ista)
rengas (re n k a a n , r e n g a s t a ) 1)

2) ( )
rautatie|solm u ;
ren gastaa (-ti) ()
-vaunu
;
renkaat ,
-yhteys
renki (rengin )
ravata (, ravasi, r a v a n n u t )
rentoutua (-u dun )

repaleet
( )
repaleinen
(-isen, -ista)
,
ravinne (-nteen, - nn e tta)

repeaa . reveta
ravinteikas (-kkaan, -k a sta)
repia (revin) ; r. irti ;
ravinto (-nnon) ; ; -aine
r. pois
1)
. ravinne 2) cm. ruoka-aine
repo (revon)
ravintola
reportaasi
ravistaa (-ti), ravistella (-len, -li, -llut)
reportteri
; ; . p uuta ()reppu ,

reput: a n ta a . ( 9

. 2023

129

rep
); s a a d a . (
)
reputtaa (-tti) 1)
(
) 2) ( )
repaista (-sen, -si, -ssyt)
resepti
reservi
re s su (k k a ) ,
reti (redin)
retiisi ()
retikka
retkeilija ; ,

retkeilla (-len, -li, -llyt)


,
retkefly , , ;
-m aja
retki (-ken)
1) ;
2) 3) . ; -kunta
( ); -

reu m a(tism i)
reuna
reunus (-uksen, -u sta ) , ;

reunustaa (-ti)
revehtyma .
reveta (repeaa, repesi, revennyt)
revin .
re von . repo
revonltulet
riehua ,
riekko
riem astua ,

riemu ,
riem uissaan: olla .
riem uita (-itsen, -itsi, -innut)
,
rie m u lju h la ( ); -voitto , (-.)
riennot , , ;
henkiset .
rientaa ( -n n an , -nsi) ,
; . v a s t a a n ()

riepu (rievun)
rihm a ; -ru lla
rihveli ; -taulu
riidan . riita
riid an ja lain en ; . kysymys

riid ella (riitelen, riiteli, riidellyt)
,
130

riihi (-hen, -hta) ,


riikin jk uk ko
riim i
riim ittaa (-tti)
riim u
riippa|ko!vu
riippua 1) ; takki riippuu naulassa 2)
; m ista se r iip p u u ? .
?
riippu|lam ppu ; -liidin
(-liitimen, -liidinta) ; -liito
(-liidon) ;
-liitaja

riippumaton (-tto m an, -ton ta)

riippum atta (-.);


sa a s t a .
riippulm atto ; -sllta
riippuvuus (-uuden, -u u tta )
riipuksissa: kieli . ;
.
riisi ; -puuro
riista
riisto
riistaytya (-ydyn)
riistaa (-ti)
riisua , ; . paallystakk insa ; . kengat
, ; . aseista

riisuutua (-u u d u n )
riita (riid an) ;
riitaantua
(-nn un)
,

riitainen (-isen, -ista) ,

riita I kysymys /
riitelen . riidella
riittamaton (-tto m an, -tonta)

riittava
riittavasti
riittaa (-tti) , ;
ei riita aik aa
rikas ( rikkaa n, rik a s ta )
rikastaa (-ti) ,
rikastua ( )
rikastuttaa (-tti) ,
/ /
rikka ; -ruoho ,

rikkaus (-uden, -utta )


rikki I: m enn a . ,


II ; -happo
rikkinainen (-isen, -ista) ,
;
rikkoa , ; ;
. kuria
rikkomus (-uksen, -u sta ) ;

rikkoutua (ei -udu) ,

rikoksen | tekija
rikolHnen (-isen, -ista) 1)
2)
rikollisuus (-uuden, -u u tta )
rikos (-oksen, -osta)
rim a ;
rimpi (rim m en) ,

rinkeli, rinkila ,
rinnakkain
rinnakkalslelo ; ra u h an om ainen .
rinnalla ; veljensa .

rinnan ; , ; tyoskennella . aikuisten k a nssa

rinnastaa (-ti)
rinne (rinteen, rinn etta) ,
rinnus (-uksen, -u sta ) ( )
rlnta (rin nan ) ; -keha
; -kuva () ; ;
-lapsi
rintama ; -lin ja ;
-lohko ; -mies

rintalm erkki , ;
-neula, -solki , ; -tasku

() (, )
, ,
ripotella (-ttelen, -tteli, -tellu t), ripottaa (-tti) ,
rippeet

ripset
ripuli
ripustaa (-ti) , ; .
hattu n a u la a n

risainen (-isen, -ista) ,


risa Itauti
risiini Ioljy
riski I
riski II . ,


risteilija
risteta (-eaa, -esi)
risteys (-yksen, -ysta) ; -asema
ristl
ristiin -; pa n n a kadet . , ; . rastiin

ristikko
risti fretki ; -riita
; -riitainen
ristisanaltehtava . sa n a ristik k o
risti Iside
ristissa: istua kadet .
risti Iveto
ristia
risu ; -m aja

risut
ritari
ritarillinen (-isen, -ista)
riuku (r i u un)
riutua (riu d u n ) , ,
r. s u r u s ta , r. s u r u u n

rivakka ,
.
riveittain
1) , 2) ; -mies
.
rivisto ()

rock . rokki
rodun . rotu
rohjeta (rohkenen, rohkeni, rohjennu t)
,
rohkaista (-sen, -si, -ssut)
rohkaisu
rohkea , ,
rohkeus (-uden, -u tta ) , ,

rohto (rohdon) . . laake


roikkua . . riippua 1 _
roiskahtaa (ei -hda, -hti)
roiskua
roiskuttaa (-tti) ( -.)
roisto
rokka
rokki , --
rokko
rokottaa (-tti) ,

rokotus (-uksen, -usta)


rom aani
131

rom
rom ahdus
(-uksen, -usta)
,

romahtaa (-hdan, -hti)


1)
2) ,
romania, r o m a n ia n kieli

rom anialainen (-isen, -ista) l)


2) ,
rom anssi
rom antiikka
romantikko
romu , ; ; -koppaan: heittaa . ;
-rauta
roska , ,
roskainen (-isen, -ista) ,

roska I kuilu ; -laatikkorosoinen (-isen, -ista)
rosvo
rosvota (-oan, -osi, -onnut) ,

rosvous (-uden, -u tta ) ,


roteva , ; . poika
/ /
rotko
rotta
rotu (ro d u n ) ; ; -koira
; -sorto, -syrjinta

rouhia ,
routa ( r o u d a n ) ; m aa on roud a s s a
rouva ; ;
rovasti ( )
| = r u p l a ( a ) , .
ru hje|vam m a ,
ruhjoa , ,
ruho
ruhtinas (-aan, -a sta ) ; ;
-kunta
ruhtinatar (-ttaren , - t a r t a )
ruis (rukiin, ruista) ; -jauhot
; -kaunokki .
ruiske (-een, -etta) ,

ruisku 1) 2)
ruis Ikukka
ruiskuttaa (-tti) ,
ru islle ip a ; -pelto

rukiin . ruis
rukiin Itahka
132

ruo
rukkaset
rukki
ru koilla (-len, -li, -llut)
rukous (-uksen, -usta) ;
ru lla l) 2) ; -film !
; -kam era
; -lauta ; -luistimet
; -portaat ;
-sukset ; -

rum a ; , ; .
teko
rum entaa (-nnan, -nsi)
,
rum m uttaa (-tti)
rum pali
rum pu ( r u m m u n )
runko (ru n g o n ) ;
runnella (runtelen, runteli, runnellut)
,
runo ;
runoelm a
ru noilija
ru n o ilijata r (-ttaren, - t a r ta )
runoilla (-len, -li, -llut)
runolkokoelm a
runollinen (-isen, -ista)
runollisuus (-uuden, -uutta )
ru n o n |la u la ja , ; -lausunta
runotar (-ttaren, -ta r t a )
runous (-uden, -u tta)
runsas (-aan, -a sta) , ;
-katinen (-isen, -ista) ; -vetinen
runsaus (-uden, -utta) ,
runtelen . ru nnella
ruoan c m . ruoka; -laitto
; -sulatus
ruodon . ruoto
ruohikko ;
ruoho
ruohottua
ruoka (ru oan, lue: ru u a n ) ,
ruoka-aine
ruoka|halu
ruokailla (-len, -li, -llut) ,

ruokailu ; -huone (
)
ru o k a|jarje stys ,
ruokala
ruoka I laji , ; -lista ;
-lusikka ; -poyta

ruo
; -sali (
); -sieni ; -suola
; -tarvikkeet

ruokatavara I kauppa

ruoka|tavarat
ruoka|torvi ; -tunti
; ; -
1) 2) ; ruokavaliolla ; -varat

ruokkia ,
ruoko (r u o on)
ruokoton (-tto m an, -tonta) ,

ruoon I korsi
ruopata (-ppaan, -ppasi, - p a n n u t)
( )
ruoppaaja, ruoppari, ruoppausl kone

ruori . ; -m ies
ruoska
ruoskia ,
ruoste (-een, -etta)
ruosteinen (-isen, -ista)
ruostua
ruostumaton (-tto m an, -tonta)

ruoto (ruodon) ( )
ruotoinen (-isen, -ista) (
)
ruotsalainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
ruotsi, ruotsin kieli
rupatella (-ttelen, -tteli, -tellut), rupattaa
(-tti) ,
rupeama , ; yhteen rupeam aa n
rupean . ru veta
rupi (ruven) ,
rupla
rusetti
rusinat
ruskea ; r usk e at hiukset
; ru sk e at silm at

ruskettua ,
;
rusketus (-uksen, -usta)
rusko ; -hiili
ruskuainen (-isen, -ista)
russakka ,
rusto

ryh

ruti I kuiva
rutto
ruttuinen (-isen, -ista) ,

ruudin . ruuti
ruudullinen
(-isen, -ista)
,
; . vihko

ruudun . ru u tu
ruuhi (-hen, -hta)
ruuhka , ,
ruuhka-aika
ruukku ; ; -kasvi

ruuma
ruumenet
ruumiillinen (-isen, -ista) ;
. tyo
ruum iinlosa ; -rakenne

ruumis (-iin, -ista) I) 2) ;


-arkku
ruusu
ruusuke (-kkeen, -ketta)
1)
2)
ruusultarha
ruutana
ruuti (ruu din)
ruutu ( r u u d u n )
l)
,
2) ( ) hypata r u u t u a

ruuvata (-vaan, -vasi, -v a n n u t): r. irti
; r. kiinni
ruuvi
;
-avain

;
-m eisseli ; -naula ;
-penkki ; -taltta.
ruven . rupi
ruveta (ru pea n, rupesi, ru v e n n u t)
, ; r. opiskele m aan
; . tyohon

ryhdiks~ (-kkaan, -k a sta) ,

ryhdin . ryhti
ryhditon (-ttom an, -tonta )
,
ryhdyn . ryhtya
ryhmitella (-ttelen, -tteli, -tehy t), ryhmittaa (-tti)
ryhmitys (-yksen, -ysta)
ryhma ; -kuva
ryhti (ryhdin) ,
ryhtya (ryhdyn) , ,
, ; . tyohon 133

saa

; . teke m aa n jotakin
-
(ryin) ,
rykmentti
rykaista (-sen, -si, -ssyt)
rynnakko , ; -kivaSri .

rynnata ( r y n ta a n , ryntasi, ry n n a n n y t)
, ,
rypea (, ) ( -.),

rypistella (-len, -li, -llyt) , ;
. n e n a a n s a
rypistya ;
rypistaa (-ti) ,
;
ryppyinen (-isen, -ista) ,

rypale (-een, -etta) ,


rypaleet
rypale Imehu
rystyset, rystyt / /

rysa
rytmi
rytminen (-isen, -ista) ; r. ki!pavoim istelu

ryven . rypea
ryvettya ( )
ryynilpuuro
ryynit (part, -neja)
ryyppy ; (-.)
ryypata (-pp aan, -ppasi, -pannyt)
,
ryysylainen (-isen, -ista)
ryysyt
rydmia ,
ryostaa (-ti) ,
ryosto ,
ryovari ,
raikea () , ;
rajahdys (-yksen, -ysta) ; -aine
; -pommi

rajahdyttaa (-tti) . r a ja y tt a a
rajahtaa (ei -hda, -hti)
rajayttaa (-tti)
rakattaa (-tti) (,
)
rame (-een, -etta) ( )
rameikko
ram ina
ram ista (-see, -si, -ssyt)
134

ransistya ,
ranta ( r a n n a n ) ( ),


rapylat
rapyttaa (-tti) , ; : silm iaan
rapayttaa (-tti) ,
rasti
rasy
ratista (-see, -si, -ssyt) ,

ratti
ratvana .
raystas
(-aan, -a sta)

(
) 0 ra y s t a a t tippuvat

raakata (-kkaan, -kkasi, -kannyt)


raatali
rohista (-sen, -si, -ssyt)
rohkia
rontgen ; -kuva
; -sateet
royhkea ,

S
s . = sivu , .
saad a (sai) l) ; sain kirjeen
() ; s. ystavia
; s. joku kiinni
/ / - 2)
, , ;
sa a n k o m enna elokuviin?
?; sain odotta a kauan
; sain tyon
tehdyksi / t e h t y a /
sa a n a h d a ,

saaja
saakka (-.); kaupunkiin s.
; siihen s. ; tahan s.

saalis (-iin, -ista)
saalistaa (-ti) ,
saam aton (-ttom an, -tonta)
,
saam e, sa a m e n kieli
saam elainen
(-isen,
-ista)

2) ,
saannos
(-oksen, -osta)
,

saa

saanti (-nnin) ,
saap as|varsi ()
saappaat
saapua (sa a v u n ) , ;
ju n a on jo s a a p u n u t

saapum islaika ; -paivasaapuvilla: olla s.
saapuvilfe: tuHa s. ,
saareke (-kkeen, -ketta)
saari (-ren, -rta)
saaristo
saarna
saarnaaja
saarnata (-naan, -nasi, - n a n n u t)

saarni (-nen)
saarros (-oksen, -osta)
saarrostaa (-ti)
saarto (-rron)
saaste (*een, -etta)
,
saastua
saastuttaa (-tti)
saastutus (-uksen, -usta)
saatelsan at
saati(kk a)
saattaa I (-ttoi) ; s. vieras
ju n alle
saattaa II (-ttoi) , ;
s. olla ,
saattaja
saatto ,
saattue (-een, -etta) ;

saavi
saavillinen (-isen, -ista) ()
(-.)
saavun . sa a p u a
saavuttaa (-tti) ; ;
s. voitto
saavutus (-uksen, -usta)
sadan . sa ta
sadannes (-eksen, -esta)
sadas (-annen, -a tta) ; -osa
; kolme sa d a s o s a a
sadatella (-ttelen, -tteli, -tellut)
,
sade (sateen, s a d e tta ) ; pidimme
sa de tta kuusen alia
; s. lakk aa / lo p p u u /
; -kuuro ; -pilvi
; -pisara ;

sak
-sa ; -takki ,

sadin (satim en, s a d in ta ) ,

sadoittain
sadon . sa to
sadonlkorjuu
sadun . sa tu
sadun Ikertoja
saeta (sakenee, sakeni, s a e n n u t) ,
; velli sakenee puuroksi
; su m u sakenee

saha 1) 2)
sah aljau hot, sahanjpurut
sahata ( s a h a a n , sahasi, s a h a n n u t) ;
s. puita
sah altavara ; -teollisuu s

sahra coxa
sahuri
saidan c m . saita
saippua ; pesta saippu alla

saippua I-astia ();
-kotelo ()
saippuoida
sairaala
sairaalloinen (-isen, -ista)
sairaan |h oitaja
sairas (-aan, -a sta) 1) ,
; han on s a i r a a n a 2)
, ; -auto

sairastaa (-ti) , ;
s. a n g iin a a
sairastua ; s. a n g iin a a n

sairaus (-uden, -u tta ) ,


; -kertom us ;
-kohtaus ; -
; -todistus

saita (sa id an )
saituri
S A K = Suom en A m m attiliittojen Keskusja r j e s t o
,
sakaali
sakara ,
sakea ; s. su m u ;
s. metsa
sakenee . saeta
sakinjpetaaja
135

sak
sakka ,
sakki .
sakki ; pela ta sakkia .
; -kerho :
; -lauta
; -m estari ;
-nappula ; -

sakko
sakottaa (-tti)
saksa, s a k s a n kieli
saksalainen (-isen, -ista) 1) ;
2) ,
saksan Ipaimenkoira ;
-pahkina
sakset ; leikata saksilla

saksia
salaa ,
salaatti
salainen (-isen, -ista) ,
; s. a a n e sty s
sa laisu u s (-uuden, -u u tta ) ,
salal kalastaja ( ); -kalastu s ( )
sala Ikari ; -kavala
, ; -kuljettaja
; -kuljetus
; -kahm aa , ;
-liitto : -liittolainen

salam a
salam an lisk u ; -

sa la m a lv a lo .
salam avalol lamppu -
sa la fm etsa sty s ();
-m etsastaja ()
salam oida ; taiv a s salam oi
/ /
salalnim i ; -perainen (-isen,
-ista) ,
sala Ipoliisi ,
sa la p o liisi| romaani ,

salassa: pitaa s.
salata ( sa la a n , sa lasi, s a l a n n u t )
,
sati
salkku
salko (salon )
sallia , ; se ei ole
sa llittu
salm i (-m en)
136

sam

salo () ; -jarvi ;
-
s.alpa , ; p a nna ovi sa lp aa n

salpaava: henkea s.
salva
salvan . salpa
sam a (); a su m m e sa m a s s a
t alossa ;
s a m a s s a paikassa ()
; olen s a m a a mielta

sam aani
sam alla , ;
lahden kaupunkiin ja poikkean s a m a l
la postiin

sam anlaikainen ; -ikainen
; ; -kaltainen , ; -kokoinen
,
; -lainen (-isen, -ista) ,
; -nakoinen ,
; -tekevaa ,
; -
sam assa ,
sam astaa ( ti)
sam aten . samoin
sam bo ,
sam ea ,
sam eta (-enee, -eni, -ennut) ,
; hanen katseensa sameni

sametin pehmea ,

sam etti ; -kukka .


sam m akko ; -elaim et
; -m ies
sam m al ( len, -lta)
sam m alikko ; ,
sam m altaa (-, -Isi)
sam m altunut (-neen, -n u tta )
sam m en . sampi
sam m en |m ati
sam m io
sam m ua ; tuli on s a m m u n u t

sam m uksiin: pu h a lta a s. ,
sam m utin (-ttimen, -tinta)
sam m uttaa (-tti) ,
sam m utus (-uksen, -usta) ,

samoin , ; tee
s. kuin mina

sam

sam ota (-oan, -osi, -onnut) ,


, (, )
sam ovaari
sampi (sa m m e n)
sampo, Sampo (sa m m o n ) ( )
sampoo
sam ppanja
sana ; kertoa omin sanoin
; pitaa sa na nsa ; rikkoa sa n a n s a
; sa n a lla sanoen
; -kirja ; loytaa
sa n a sa n a k irj a s ta
; -kaanne ; -leikki
; -liitto ;
-luokka
san an|lask u ;-mukainen (-isen,
-ista) , ; -parsi
(-parren, -p a rtta) ; -vapaus
; -vuoro (
)
sana|ristikko
san a|san ain en (-isen, -ista)
sanasto 1) ,
2)
sanatorio
san a|valm is: han on aina s. ( )

sandaalit
sanella (-len, -li, -llut)
sanelu ; -kirjoitus
sangan . sanka
san gat ()
sangen ,
sangon . sa nko
saniainen (-isen, -ista)
sanlteetti | tilat
sanka (s a n g a n ) ,
sankari ; -hauta
sankarillinen (-isen, -ista)
sankaritar (-tta ren, - t a r ta )
sankari Iteko, -tyo
sankaruus (-uuden, -u utta )
sankka ,
sanko (sa n gon )
sannikkaat
sanoa ; ; s. kiitos
; toisin sanoen
; sa n a lla sa noen ;
s. v a s t a a n ; niin sa nottu

sanom a ; ; -lehdisto ;
-lehti
10

. 2023

sat

sanom alehtilartikkeli ;
-kioski ; -m ies

sanom aton (-tto m an, -tonta)


, ; s. ilo

sanonta ( - n n a n ) , -tapa ,
()
sanoutua ( -u d u n ): s. irti
santa ( s a n n a n ) c m . hiekka
santarm i
saparo (, , )
sapeli
sappi ( sapen) ; -rakko

sara(h ein a)
sarake (-kkeen, -ketta) , ,

sarana ( , )
sarastaa (-ti) ; paiva jo s.

sarastu s (-uksen, -u sta)
sarja 1) 2) , ,
3) . sarjafilm i, s a r j a k u v a
sarja Ifilmi () ,
; -kuva ,

sarka ( s a ra n ) ( )
sarvi (-) ; -karja ;
-kuono
saslikki
sata (s a d a n ) ;
sataa (ei sa d a , satoi); t a n a a n s. (vetta)
; satoi lunta

sata Ikertainen (-isen, -ista) ;


-kieli ; -kunta
satam a , ; laiva tuli / l a s k i /
s a t a m a a n ;
-kaupunki ; -laituri
, ; -tyolainen

sata|m etrin en (-isen, -ista) ;


-vuotias (-aan, -a sta ) (
); -vuotinen (-isen, -ista)
( )
satavuotisl juhla, -paiva
sateen . sade
sateen Ikaari ; -suoja, -varjo

sateinen (-isen, -ista)


satelliitti (, ); -kaupunki -
satiini
137

sat

satiiri
satiirikko
satim en c m . sadin
sato (sadon ) ; k o rjata satoa

satoisa
satoisu us (-uuden, -u utta )
satsi . (-.)
sattua l) , ; kettu
sa ttui sa tim een
; s. v a s t a a n 2)
, ; hanelle sattui onne tto m u u s '
sattum a
sattum alta
sattu va ; s. sa n o n ta

satu ( s a d u n ) ; kertoa s a tu ja

satu la
satuloida
satum ainen (-isen, -ista)
satunnainen (-isen, -ista)
satu lolen to ; -prinsessa ; -prinssi
; -seppa
saukko
saum a
sauna ; -pyyhe ;
-paiva ; -vasta, -vihta

saunio ()
saunoa / /
saunottaa (-tti) / /
sauva ; ;
sauvoa (
); ( )
savi (saven)
savinen (-isen, -ista) ;

savu ; -kala ; -kanava

sa v u k e(-kkeen, -ketta) ;
; -imuke
savu Imakkara ; -piippu

savu staa (-ti) 1) ; s. kalaa
2) ()
savu stam o
savu stu s (-uksen, -usta) 1)
2)
savuta (-u aa ,.-u si, -unn ut) ,
; uuni sa v u a a ; l a m p
pu sav usi
138

sei

savuton (-tto m an, -tonta) ;


s. ruuti
savuttua
savu lverho
schafer (lue: Reefer)
science fiction (lue: saians fiksan) -
se (part, sita, in. siina, el. siita, ill.
siihen) , , ( ),
, ; m uista se! ;
sina aik ana, siihen aik aan
; sita paitsi ; sehan on
ikavaa! !
seassa , ; kuusien s. kasvoi
m an ty ja
sedan . seta
seepra
sees, seesteinen (-isen, -ista) ,

seestya
seikka
seikkailija
seikkailla (-len, -li, -llut)

seikkailu ; -elokuva
; -romaani

seikka Iperainen (-isen, -ista)
,
seimi (-men)
seinustalla
seina ; -kalenteri
; -kartta ;
-kello ; -lamppu
, ; -lehti ;
-paperit ; -vierella
seipaan . seivas
seis! ! !
seisahtaa (-hdan, -hti), seisahtua (-hdun)

seisauksissa: tyot ovat s.

seisaus (-uksen, -usta) ,

seisauttaa (-tti)
seisoa
seisoallaan
seisoalleen: nousta s.
seisoaltaan
seisokki ( )
seista, seista . seisoa
seitsem ainen (-isen, -ista) (
)
seitsem an ( an, -aa) ; -kymmenta

sei
; -sataa ; -toista

seitsem as (-annen, - a tta) ; -iuokkalainen (-isen, -ista)


se itse n Ikerroksinen (-isen, -ista)
; -kertainen (-isen, -ista)
; -vuotias (-aan, -a sta)
( ); -vuotinen
(-isen, -ista) ( )
seitsikko
seivas (seipaan, seivasta ) , ,
, -hyppy ,
, -m ies ,

sekaan ; p a n n a sokeria teen s.sekaantua
(-nnun)
1)
,

2)
;
; s. toisten asioihin

seka|hedelm at
sekaisin ,
seka|kuoro
sekalainen (-isen, -ista) ,

seka|m elska , ;
-m etsa ; -rehu
; -sorto , ; -sotku
, ; -tavarat

sekatavara | kauppa

;
sekaltydlainen ,

sekava , ,

sekki, sekki
sekoittaa (-tti) ,
sekoittua ,
sekoitus (-uksen, -usta)
sekunti (-nnin) ; -mittari
; -osoitin, -viisari

seka ; ; s. ... etta... ...,


...; siella oli s. oppilaita etta heidan
va nhem piaa n ,

selaiila (-len, -li) ,

seiin ; han seisoi s. ik kunaanseiitettavissa: milla se on s.?
?
selittam aton (-ttoman, -tonta)

sei
; s. t a p a u s

selittaa (-tti)
selitys (-yksen, -ysta)
selita (selkiaa, selkisi, selin nyt), seljeta
(selkenee, selkeni, seljennyt) 1)
; sa a selkenee / s e l k i a a /
2) ; asia
selkisi hetkessa

selja .
seljanka
selkea 1) , 2) ,

selkkaus (-uksen, -usta)


selko: o tta a s. , ,
tehda selkoa ,

selk o|selaltaan , selkosen selallaan

selka (selan) ; ; no sta a kanta m u s se lk a a n sa


; tuolin s. ; -meri
; -noja (,
); - ()
selkapiita karmii
; -ranka (-n g an ) ;
-reppu , -sau na ,
; -uinti ; -ydin

sellainen (-isen, -ista)
seiieri
selli ( )
sellisti
seilo ; -taiteilija

seilu loosa ; -teollisuu sselon |tek o ;
selostaa (-ti) , ,
,
selostaja ;
selostu s (-uksen, -usta) ,
;
selusta 1) (, ) 2) .

selventaa (-nnan, -nsi) ,selveta (-enee, -eni, -ennyt)
selvllle: s a a d a s. ,
selvittaa (-tti) ; s. syy

selvitys (-yksen, -ysta)
selvita (-iaa, -isi, -innyt) 1) 139

sel
2) 3) ;
s. teh ta v is ta an
; s. tu tk in n o sta

selviytya (-ydyn) . selvita 3


selvio
selvyys (-yyden, -yytta) ,

selva , ; ; hanella
on s. kasitys siita
; onko s.? ?,
? ; -jarkinen (-isen, -ista)

selalleen ,
selallaan ,
selan . selka
selanne (-nteen, -n ne tta) ,
selattaa (-tti)
sem entti
semi ifinaali ,
sem inaari
semmoinen (-isen, -ista) . sellainen
sen: s. parem pi ; s. huonompi

sensaatio
sen sijaan ,
sentti ., ,sentti| metri
sen tahden ; s. t., etta... ,
...
sentaan , -
sen vuoksi . sen tahden
seos (seoksen, seosta)
sepeli
sepittaa (-tti) ; s. runo ja

seppele (-een, -etta)
seppeloida ,

sepposen selallaan
seppa
serkku ;

serkukset ;

sesonki (-ngin)
seteli
setrilpuu
seta (se dan) (
)
seudun . seutu
seula ,
seuloa
seura ,
seuraaja
140

sie

seuraava ; s e u r a a v a lla
seuraIkunta , (
)
seuralainen (-isen, -ista)
seura Ipiiri ,
seurata (-, -rasi, - ra n n u t) ; 1)
( --.) s e u r a tk a a minua 2) ,
( --.); s. kilpailuja
seuraus (-uksen, -usta) ; syy
ja s.
seurue (-een, -etta)
;
seurustella (-len, -li, -llut) ,

seurustelu 1) 2)
seutu (se udu n) ,
shortsit (lue: sortsit)
sian c m . sika
sian|hoito ; -kinkku
; -kyljys ;
-liha ; -rasva
side (siteen, sidetta) ; ()
; -harso ; -kudos

sidon . sitoa
siedettava
siedan . sietaa
siekailem aton (-tto m an, -tonta)

siella ; kuka s.? ?


sielta
sielu ; koko sielullaan ;
-tiede ; -tieteellinen

siem aus (-uksen, -usta)


siemen (-nen, -nta) ; -peruna

sienestaa (-ti)
sieni (-nen, -nta) ; kayda sienessa
; -keitto
; -m atka
siepata (-ppaan, -ppasi, -p a n nut)
; s. lennosta

sieraim et
sietam aton (-ttom an, -tonta)

sietaa (siedan, sieti) ;


; asia ei sieda viivytysta

sievoinen (-isen, -ista) , -

sie
; s. r a h a s u m m a

sieva , ,

signaali
sihista (-see, -si, -ssyt)
sihteeri
siihen ;
siika (siian)
siiti
siima ,
siimes (-eksen, -esta) ; ;
m etsan siimeksessa
siintaa (ei -nna, -nsi)
siina ; ;
siipi (siiven) ; linnun /le n to k o n e e n /
siivet / /; pytella siipiaan ;
-karja ; -rakennus
, ( )
siirryn . siirtya
siirran . siirtaa
siirto (siirron) 1) ,
2) ( ); -kunta
, ; -kuva

siirtola ,
siirto| ()
siirtom aa| politiikka

siirtym a|kausi
siirtya (-) ,
,
siirtaa (-, -rsi) ;
; ; ; s.
luokalta

siis , ,
siiseli
siisti ,
siistia ,
siite Ipoly .
siita ,
siivekas
(-k kaan, -kasta)
;
siivekkaat sa n a t
siiven . siipi
siivila
siiviloida
siivo ,
siivoaminen (-isen, -ista)
siivooja
siivota (-oan, -osi, -onnut) ,
; s. huone
siivous (-uksen, -usta)

sil
sija

1) ; tehda sijaa ,
; ensi sijassa
, 2) .
sijaan . sijata
sijainen (-isen, -ista)
sijainti (-nnin) ,
sijais|n ayttelija
sijaita (-itsee, -itsi, -innut) ,
; joen r a n n a l la
sijaitseva kaupunki ,

sijalle , ; ta m a n s.

sija|m u oto ; -paatesijassa (--.); sinun
sijassasi
sijasta (--.); hanen sij a s t a a n
sijata (sijaan, sijasi, s ija n n u t)
()
sijoillaan
sijoilleen
sijoiltaan: j alk a / k a s i / on s. / /

sijoittaa (-tti) , ,
; s. v iera at poytaan

sijoittua , ; s,
toiseksi ;

sika (sian)
sikala
sikam ainen (-isen, -ista)
sikari
sikea , ( ); olla
sikeassa unessa ,

sikin sokin ,
sikio
sikoI latti ; -paimen ;
-tauti .
sikseen: j a t t a a s. 1)
2)
siksi ,
sikali ; ; s. kuin
,
silakka
silava
silea
silittaa (-tti) (); s. vaatteita
silitys (-yksen, -ysta) ; -rauta

141

sil

silkki ; -huivi
sill Iaikaa
silli ; -salaatti (
)
silloin
silloinen (-isen, -ista)
silla ,
silla lailla ,
silla valin
silm iinlp istava . silm a a n p is ta v a
silmin | nahtava , ; -kija
silmiton (-ttom an, -tonta) ;
; s. viha
silmu . ,
silm ukka
silm a ; a v a ta silm a n sa ;
u m m ista a silm a n sa ;
iskea silm aa ; pitaa sil m aila ; nain sen omin silmin
; neulan
s.
silm ailla (-len, -li, -llyt) ;
s. sa no m alehtia
silm a Ikaari ; -kulm at
; -kuoppa ; -laput
silm alasil kaarme
silm a I lasit ; pa n n a s. silmilleen

silm allalp ito ,
silm alla pitaen ,
silm alluom i ; -laakari ;
-

;
-

silm an|k antam aton (-tto m an, -tonta)


,
silm an |k aan taja
silm ankaantdltem ppu ,
silm anl lumeeksi ; -pays (-yksen, -ysta) , ;
-ra p a y k se ss a ^,
; -siintam aton (-ttom an, -tonta)
. s i l m a n k a n ta m a to n
si Im (ripset ; -tera ; -tikku: olla -tikkuna ,

silm ata (silm aan , silmasi, silm anny t)
, ; s. peiliin

silm ays (-yksen, -ysta) ; ensi sil m ayksella
silm aanIpistava ,

142

silta (sillan)
silti
sim a , ()
sim pukan|kuori ,
simpukka , (
)
sim ultaani, -peli
( ); -tulkinta
;-

sinappi ; -laastari
sinelm a
sinertava
sinetti ; -lakka
sinetdida ;
sinfonia ; -konsertti
; -musiikki
; -orkesteri

singota (sinkoan, sinkosi, singonnut)
,
sininen (sinisen, sinista) , ;
s. taiva s
sinilpunainen, -punerva ; -silmainen ; -sorsa ;
-tiainen ; -vatukka ;
-vuokko .
sinkki
sinkoan . singota
sinne
sinnem pana
sinutella (-ttelen, -tteli, -tellut)
, ; sinuttelemm e toisiam me

sina (sinun) ; sinun kynasi
,
siperialainen (-isen, -ista) 1)
2)
,
sipsuttaa (-tti)
sipuli 1) 2)
sireeni I
sireeni II . syreeni
siristella (-len, -li, -llyt), siristaa (-ti)
s. silmiaan ,
sirkka
sirkkeli
sirkku ()
sirkus (-uksen, -usta ) ; -areena
; -taiteilija ;
-voim istelija
sirkuttaa (-tti) , ,

siro

sit

sirotella (-ttelen, -tteli, -tellut), sirottaa


(-tti) , ; s. pippuria

sirpate (-een, -etta) ; menna sirpaleiksi
sirppi
siru ,
sisar (-ren, -rta)
sisaren Ipoika , ,
-tytar ,
sisar Ipuoli
sisarukset 1) ;
2)
sisilisko
sisim m altaan
sisim m assaan
sisko . sisar
siskokset
sisu , ; ,
sisukas (-kkaan, -k a sta) ,

sisukset
sisus (-uksen, - u s t a ) , sisu sta
(-.); hedelm an s.
sisu staa (-ti) , ;
s. huone (
)
sisusteet ;
sisu stu s (-uksen, -usta) ,
; huoneessa on kaun is s.

sisaasiainlm inisteri
; -ministerio

sisainen (-isen, -ista)
sisakko
sisa l ,
sisallyksekas (-kkaan, -ka sta) . sisallokas
sisallykseton (-ttom an, -tonta)

sisaliys (-yksen, -ysta) 1)


2)

sisalla , ; rakennuksen s.
sisallokas (-kkaan, -k a sta)

sisalloton (-tto m an, -tonta)

sisalm ykset
sisaltya (ei -lly) ,

sisalta ,

sisaltaa (ei -11a, -lsi) ,sisalto (-)
sisal luku (); -m aahan
; -m aassa
() ; -m inisteri . sisaasiainministeri; -m inisterio . sisaasiainministerio; -ren gas

(, )
sisa ssa ,
sisasta ,
sisaltau ti
sisa ta u ti| laakari
sisaan ; ; kay kaa s.! !;
-heitto , ; -hengitys
; -kaytava
sisaan Ipaasy . pa asy
sisaan paasy Itutkinto . p a asy tu tk in to
sitaatti
siteen c m . side
siteerata (-raa n , -rasi, - r a n n u t )

siten ,
sitkea 1) 2) ,

sitoa (sidon)
1) , ;
s. solmu ; s. h a av a
2) (,
) 3) . ;

sitoja
sitom o ;
sitoum us (-uksen, -u sta) ;
t a y tta a s.
sitoutua (-udun) ,
; han sitoutui tekem aan sen

sitoutum aton (-ttom an, -tonta)
; ; sitoutum a t t o m a t m a a t

sitrus|h ed elm a ; -kasvit


; -puu ,

sitruuna ; -mehu
sittemmin ,
sitten , ; ; vuosi s.
; jo aikoja s. -
sittenkin , -
sittenkaan , - (
)
sita ; s. parem pi
143

sit

sita paitsi
; -rakennus ,
sita vastoin ; han tuli ajoissa,
; -seikka
mina s. v. myohastyin

, ( )
sivu ssa ; seisoin s.

siunata (-naan, -nasi, -n a n n u t)

sivusta I ; katselin s.
sivaltaa (-llan, -lsi) ;

siveellinen (-isen, -ista)
sivusta II .
sivusta I katsoja
siveellisyys (-yyden, -yytta)

sivuta (-uan, -usi, -unn ut) ;


sivellin (-ltimen, -Uinta) (
olen ta ta asiaa jo k erran sivunnut
)

sivella (-len, -li, -llyt) ;


(); s. seinaan m aalia
sivu Itie
,
sivuun

sivuuttaa (-tti)
1) ;
siveys (-yden, -ytta) ,
2) 3)

,
sivea ,
sivuutus (-uksen, -usta) ,
siviili Ihenkilo
,

sivulvau nu ()
; -puku ; -rekisskunkki .
teri ; -vaesto
slaavi

slaavilainen (-isen, -ista)


sivistym attom yys (-yyden, -yytta)
slangi , ; puhua slangia


sivistym aton (-tto m an, -tonta)
slum m i

sm aragdi
sivistyneisto
sm etana
sivistyneisyys (-yyden, -yytta)
sm irgeli 1) 2)

sivistynyt (-neen, -nytta)


so. = se on . , . .
sivistys (-yksen, -ysta)
;
sodan . sota
-elokuva
-
sodan Iedellinen ; -lietsoja
; -keskus ;
; -uhka ;
-sanakirja ;
- ; -vastainen
-taso ; -tyo

- ; -tyonsoeta (sokenen, sokeni, soennut)


tekija

sivu
1) ; 2)

sohjo
3)
, ; - sohva ; istua /lo ikoilla/ sohvalla
() ; -ansio
/ / ; -sanky
; -asia
-
; -elinkeino
soida , ; ; puhelin

soi ; musiikki soi


sivuitse

sivuittain 1) 2)
soidin (soitimen, soidinta) (.
sivujjoki (); -katu ;
)
-kuva ; -lause
soihtu (-hdun) ; -kulkue


sivullinen (-isen, -ista)
soikea
sivu|m aku ; -mennen ;
soikio 1) 2)
poikkesin vain s.
soikko
; -osa
soim ata (-m aan , -masi, -m an n u t) ,
; - ; -paikka
,
144

sop
soim aus (-uksen, -usta) ,
sokkosilla: olla s. ;
soinen (soisen, soista)
-
soinnillinen (-isen, -ista) . ;
sola
soinnilliset konsonantit
solaario

solakka
s o lis Iluu
soinniton (-ttoman, -tonta) ,
; soinnittom at konsonantit
solista (-see, -si, -ssut) ; puro

solisee
soinnukas
(-k kaan,. -ka sta)
,
solki (soljen) ,

solm ia 1) ; s. k e n g a n n a u h a t
soinnuton (-ttom an, -tonta ) ,
; s. paketti

2) ; s. sopimus
sointi (-nnin) . ,

sointu (-nnun) ,
solm io
sointua (ei -nnu) ;
solm u

solu 1) . 2) ,
sointuisa, sointuva ,
( )

solua ,
soita . suo
solvaava
soitella (-ttelen, -tteli, -tellut) 1) ,
solvata (-vaan, -vasi, -va n nut)
( -.) 2) ,
som a ,

som ero ,
som istaa (-ti) ,
soitimen . soidin
som iste (-een, -etta) ( )
soitin (-ttimen, -tinta) 1) ()
som istus (-uksen, -usta) (
2) ; -kaup)

som m itella (-ttelen, -tteli, -tellut)
soittaa (-tti) 1) ( -.); s.
;
viulua 2) ;
sonni
s. ovikelloa (
sonnustautua (-udun)
)
soopeli
soittaja
soperrella (-rtelen, -rteli, -r re llu t) , sosoitto 1) ; ( -.) 2)
pertaa ( -rran, -rsi) ;
3)
; -kello (,

); -kilpailu ;
-kunta ; -lava ; -rasia
sopeutua
(-udun)
,

, ; s. uuteen
sokaista (-sen, -si, -ssut) ;
ym paristoon
auton v a lo t sokaisivat hanet


sopeutuva
sokea ; tulla sokeaksi
sopeutuvuus (-uuden, -u u tta )
sokenen . soeta

sokeri ; -astia ; -juurikas


sopia (sovin) 1) 2)
; -leipomo
, ; k e ngat eivat so; -leivos
pineet jalk a an i
sokerin|m akea ,
3) ,

; sovimme t a p a a m ise sta


sokeriIpala ; -sakset


sopim aton ( - t to m a n ,- t o n ta ) ,
sokeroida

sokeus (-uden, -utta )


sopim us ; tehda s.
sokkelo 1) 2)

sokki, sokki .
sopiva ,
sokko ; leikkia sokkoa
sopivaisuus (-uuden, -u utta) ,

145

sop

sopivuus (-uuden, -u u tta )


sopotelta (-ttelen, -tteli, -tellut), sopottaa (-tti)
soppa . . keitto
soppi (sopen) ,
sopu (sovun) ,
sopuisa ,
,

sopukka ,
sop u|soin tu ; ;
-sointuinen (-isen, -ista)
, ; -suhta (-hdan)
, ;
-suhtainen (-isen, -ista) ,

sora
sora|kielinen (-isen, -ista)
sorea ,
sorkka ; (); -rauta

sorm enlpaa ( ),

sormi (-m en) ( ); laskea sormilla


sorm ikkaat
sorm us (-uksen, -usta) ;
sorm ustin (-imen, -inta) ; -kukka .
sorran . so rta a
sorron . sorto
sorsa ( )
sorsan Ipoikanen ( )
sorsastaa (-ti)
sortaa ( so rra n , sorti) ,

sortaja
sorto (so rro n) , ; -politiikka
; -valta
sortsit
sortua (so r r u n ) 1) ,
2) ; s. jonkin uhrina
-; aani sortui
tsorvari
sorvata (-vaan , -vasi, -v a n n u t) ,
( )
sorvi
so s .d e m .=
1) sosia a lide m ok ra atti
- 2) sosiaalid em ok raattinen -
sose (-een, -etta) ; -keitto -
sosiaali | demokraatti
-;
-dem okratia
-;
-huolto
146

sot

sosiaalinen (-isen, -ista)


sosialism i
sosialisoida
sosialisti
sosialistinen (-isen, -ista)

sota ; kayda sotaa


sota-lakatem ia ; -ansiot
sota|elok u va ; -harjoitukset ; -huuto

sotainen (-isen, -ista), sotaisa

sota |ja la lla : olla s. jonkun kanssa


- (
)
sotaljouk ot ; -kannalla
; -koulu
; -kulut ; -laivasto - ; -leikki
; -m arsalkka ;
-m enot ; -m ies
; ; -m uistelm at
; -pakolainen ; -velus ; -paallikko
; -rikollinen
; -rosvo ; -saalis ;
-salaisu u s
sotasilla: olla s.
sota Itila ; -toim et
; -vammainen
; -vanki ; -
;
sotia (sodin)
sotilaallinen (-isen, -ista) ;

sotilas (-aan, -asta) 1) ;


; 2) .
; - ; -henkild
; -kuri ;
-m antteli ; -paraati
, -partio
; -passi ; -puku
; -pusero ;
-ryhti ; -takki

sotka , ()
sotkea (-ki) 1) , ,
s. nimet (toisiinsa)
2) ; s. taikinaa
3) ; s. j u ttu u n
sivullisia

sot
sotkeutua (-udun) 1) ,
2) 3)

sotku
sotkuinen (-isen, -ista)
soturi ,
soudella (soutelen, souteli, soudellut)

soutaa (soudan, souti)
soutu (so udu n) ; -kilpailu

soutul-urheilu ; -vene (
)
sovellettu ; sovelletut tieteet

sovelluttaa ( tti), soveltaa ( llan, -lsi)
, ; s. kaytantoon
soveltua (ei -11 u ) ,

soveltuvuus (-uuden, -u u tta )


sovhoosi
sovin c m . sopia
sovinnainen (-isen, -ista)
sovinto (-nnon) ,
sovitella (-ttelen, -tteli, -tellut), sovittaa
(-tti) 1) ; ;
s. pukiXa 2)
3)
sovun . sopu
spartakiadit
spesialisointi (-nnin)
spesialisti
sprii
sputnikki (
)

stadion
stepata (-ppaan, -ppasi, -p a n n u t)
/ /
stereo . ; -levy
; -nauhuri ; -aani
;
sterletti
stipendi
strategia
stratosfaari
stressi
studio
substantiivi
subtrooppinen (-isen, -ista)
; s. vyohyke
suden . susi
sudenIkorento ; -nalka
; -papu . ,

suj
; -pentu
suggeroida
su ggestio
suhahtaa (ei -hda, -hti)
suhde (suhteen) ; ; ystavalliset su hteet
; m onessa suhteessa
; siina suhteessa
; -san at

suhina ; ;
suhista (-see, -si, -ssut) ;
;
suhtautua (-udun) ; miten
sina s u h t a u d u t ta h a n ?
?
suhteellinen (-isen, -ista) ;
ilman s. kosteus
; suhteellisen hyva
/ /
suhteen ( --,.),
(--.)
suhteeton (-ttom an, -tonta)
; su hte etto m a n suuri

suihku ; -huone ; -kaivo


; -lentokone
; -lahde ; -moottori
; -kayttoinen (-isen,
-ista)
suihkuta (-uaa, -usi, - u nnu t)

suihkuttaa (-tti) , ,

suinkaan: ei s. , ; en
s. m uista
suinkin: jos s. ; tulen, jos s.
e n n a t a n ,
suin pain ,
suipeta (suippenee, suippeni, suipennut)
,
suippo
su istaa (-ti)
su isto (m a a )
su istua , ; s. kiskoilta

suitset
suitsuta (-uaa, -usi, -urinut) ;

su itsuttaa (-tti): s. sa v u a ; s. kiitosta jollekulle ., -.


sujua , ; kuinka
tyo su juu? ?
147

suj
sujuva ,
sujuvasti , ,
, ; han puhuu s. suomea
() -
suka (sua n) ;
sukelluslpuku ;
; -
sukeltaa (-llan, -lsi) ;

sukeltaja 1) 2)
sukia (suin) ;
sukat ;
su kk a|hou sut ; -puikko
( )
sukkasillaan () , ()

sukkela ,
sukkelaan , *
sukkeluus (-uuden, -u u tta ) ,
; lasketella sukkeluuksia ,
sukkula 1) ( ) 2) (
)

suklaa ; -levy

su k sen |latu
sukset
suksi I keli ; ;
-mies ; -maki ;
- s a u v a ; -side
; -voide
s u k u . ( s u v u n )
sukulainen (-isen, -ista)
sukulaisuus (-uuden, -u u tta )
su ku |nim i ; -polvi ;
-puoli .
sukuIpuuttoon: kuolla s. '
su la ,
su laa (suli) ; ikkunat ovat su laneet
; lumi suli /o n s u l a n u t /

sulake (-kkeen, -ketta) .
,
sulate
(-tteen,
-tetta)
.
;
-juusto
su lattaa (-tti) 1) , ;
2) ( )
su la tu s|u u n i
sulautua (ei -udu) ,

sulhanen ( asen, - a s t a ) , su lh asim ies

suljin (sulkimen, suljin ta ) 1) .


148

suo

2)
sulka ( sula n ) ; -pallo 1)
2)

sqlkea (suljen, sulki)


1) ;
sulje ovi! !; ka uppa
su lje ta a n keilo k ahdeksan
2)
; ^ . radio
sulkeet ; pa n n a sa n a sulkeisiin

sulkeutua (-udun) ,
; ikkuna ei sulkeudu
; han sulkeutui tyohuoneeseensa

sulku
(sulun)
1) ;
2) 3) . sulkum erkki; -laitos
; -merkki ; -puomi

su lloa ,
suloinen (-isen, -ista) ;

sulun . sulku
sum entaa (-nnan, -nsi) ;

sum eta (-enee, -eni, -ennut)


;
sum m a ; -kaupalla ;
sumppu
sumu
sum uinen (-isen, -ista)
sumu | saa
sumutin (-ttimen, -tinta)
sunnuntai ; ensi su n n u n ta in a

sunnuntaisin
suo
suoda ,
suodatin (-ttimen, -tinta) ; -pa
suodattaa (-tti)
suoja 1) ; 2) ;
-ilm a
suojainen (-isen, -ista) 1)
, ; tuulilta s.
2) ; s. ilma / s a a /
su oja|k atos ; -lasit ;
-m etsa ; -paikka
; -puku ; -saa

suojata (-jaan, -jasi, -jannu t)


;
suoja Itie ( )

suo
suojautua (-udun) ,
( -.)
suojella (-len, -li, -llut) ;

suojelu, suojelus (-uksen, -u sta)
su ojelus|ku nta .
suojus (-uksen, -usta) , ;
; ; -kansi
suola ;
panna
keittoon
suolaa

su olal-astia ; -heina
suolainen (-isen, -ista)
suolaljarvi ; -kala
; -kurkku ; -liha
; -sienet
suolata (-laan, -Iasi, -lann ut)
suolaton (-ttoman, -tonta) ;

suolautua (ei -udu)


suoli (-len, -lta)
suolisto
suom alainen (-isen, -ista) 1)
2)
,
suom alais-ugrilainen ( isen, -ista)
suom en|kielinen (-isen, -ista) ,
()
suom ennos (-oksen, -osta)

suom entaa (-nnan, -nsi)

suomi, suomen kieli ; puhua
suomea -
suomia ; ( )
suomuinen (-isen, -ista)
suom ukset
suom ustaa (-ti)
suom ut
suo|m uurain
su onen|veto
suoni (-nen, -nta) 1) ()
2) ; koettaa suonta

suopea ;

suolperainen (-isen, -ista)


suopunki (-ngin) ,
suolpursu . ()
suora ,
suoraan , ; ;
m enkaa s. ; s. sanoen

suora|kulm a ; -kulmio
; -lento

sup
: -luontoinen (-isen, -ista)
,
suoranainen (-isen, -ista) ,

suoralpuheinen (-isen, -ista) ,


; -sanainen (-isen,
-ista)
suorassa ; seisoa s.
suorastaan (-),
suoraIviivainen (-isen, -ista)

suoria ;
suoristaa (-ti) ; s. s e lk aa n sa
,
suoristua
suorittaa (-tti) 1) ; suoritin
teh ta v an 2)
, 3) ,
, su oritim m e tutk innon

suoritus (-uksen, -usta )


suoriutua (-udun) ; suoriuduin tutkinn osta ()

1
suortuva ( )
suosikki ; ,
suosio ; olla yleisron suosiossa

su osion|osoitu kset
suositella (-ttelen, -tteli, -tellut), suosittaa (-tti)
suosittu , ; s. kirjailija ; s. savelma
suositus (-uksen, -u sta)
suostua ; suostuin lah te m a an

suostum us (-uksen, -u sta)
su ostu tella (-ttelen, -tteli, -tellut)

suostuvainen (-isen, -ista)


suotava
suotta ,
suotuisa ;
suotuisissa
oloissa

su o|tu rve
suova
supatella (-ttelen, -tteli, -tellut), supattaa (-tti) ; s. keskenaan
,
supatus (-uksen, -usta) ,

149

sup
su p erm a rk et
;
supijkoira
supistaa (-ti)
supistua
su pi|su om alainen
suppea ,
suppilo
surina
surista (-see, -si, -ssut)
surkastua ;
surkea ,
surkutella (-ttelen, -tteli, -tellut)
, ; han surkutteli, ettei
lahtenyt ,
surm a , ; sa a d a s u r m a n s a

surm anlsilm ukka .


surm ata (-m aan, -masi, - m a n n u t)

surra (suren, suri, s u r r u t ) ,

surullinen (-isen, -ista) ,

t
surun Ivalittelu, -valitu s ;
lausua -valittelu nsa
; -voittoinen (-isen, -ista)
,
suru Inaytelma ; -sanom a, -viesti

suruton (-tto m an, -tonta) ,

survoa
susi (suden, s u tta ) ; -koira
; -laum a
suti (su din) ,
sutkaus (-uksen, -u sta ) ,
suu ; joen s. ; pullon s.
; kuu nnella s. auki
, ; s. kiinni!
!
suudella (suutelen, suuteli, suud e llut)

suudelm a
su u |lak i
su u las
(-aan, -a sta)
,

suullinen (-isen, -ista) ; s. kuulustelu


suunnan . su u n ta
suunnata
(-n taa n,
-ntasi,
-n n a n n u t)
1) ; he s u u n ta s iv a t matka nsa itaan
2) ., .
150

suu
suunnaton (-tto m an, -tonta) ,
s u u n n a t to m a n suuri
suunnilleen , ; s. sata
suunniltaan: olla s. ;
jo u tu a (pois) s.
suunnistaa ( ti), suunnistautua (-udun)
,
suunnistus (-uksen, -usta) ,

suunnitella (-ttelen, -tteli, -tellut)
; ,

suunnitelm a ; ; tay ttaa s.suunnitelm allinen ( isen, -ista) ,

su un nitelm a|talous
suunnittelija ;
suunnittelu ;
,
suunta (-n n an ) ; tuulen s.
; -numero (
) ,
suuntautua (-udun)
suunta Iviivat ,

su u lp ala ; -
suure (-een, -etta) .
suurenee . su ure ta
suurenm oinen (-isen, -ista)
; ,
suurennus (-uksen, -usta) ;
-koje . ; -Iasi

suurentaa (-nnan, -nsi) 1)
2)

suuresti ,
suureta (-enee, -eni, -ennut)

suuri (-ren, -rta) 1) 2)


; -arvoinen (-isen, -ista)
; -kokoinen (-isen, -ista)
, ;
-merkityksinen
(-isen, -ista)

suurim ot
suurin piirtein ,

suuri Itdinen (-isen, -ista)


suurljannite ; -kaupunki ; -lakko
/ / ; -lahettilas
; -lahetysto ; -m aan-

suu
om istaja
;
-mestari ; -mies
(-.); -myyma1 ; -pujottelu ,
, -; - ; -siivous
; -teollisuus
; -tilallinen, -tilanom istaja
suurus (-uksen, -usta)
suurustaa (-ti)
suuruus (-uuden, - uutta ) ,

su u rlv a lta
suutari
suuttua
suuttumus (-uksen, -usta) ,

suu tu ksissa(an ): olla s. jollekulle


-
suututtaa (-tti)
suvaita (-itsen, -itsi, -innut) ,
; he eivat suvaitse toisiaan
han
ei su v a in n u t tulla

suvaitsematon (-ttom an, -tonta)

suvaitseva
suvaitsevuus (-uuden, -uutta)
suvanto (-nnon) ( )
suvereeni ,
suvereenius ( uden, -u tta ), suvereniteetti
,
suvi (suven)
suvinen (-isen, -ista)
sveitsilainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
syden . sysi
sydamellinen (-isen, -ista) ;
; s. keskustelu

sydam en|siirto ; -tykytys


sydamettomyys (-yyden, -yytta)

sydameton (-tto m an, -tonta )

sydan (-amen, -anta ) ; s. lyo


; s. nousi k u rk kuu n
; kaikesta sy d a m es ta
, ; -halvaus
; -kesa ; -kohtaus
; -kayra .

syn
, ; -
; ; -talvi ;
-tauti ; -ystava
; - ; -

sykkia ; sydan sykkii

syksy ; viime syksyna

syksyinen (-isen, -ista)


syksylla
syksym m alla, syksympana
sykahdyttava
syleilla (-len, -li, -llyt)
syleily
syliin ; otta a lapsi syliinsa

s y li|k a u p a lla ; -koira
; -lapsi
sylillinen (-isen, -ista)
sylinteri
sylissa ; ; lapsi
istuu aitinsa s.

syljeksia, syl jeskel I a ( l e n , -li, -llyt)
,
sylkea (syljen, sylki)
sylki (syljen)
sylkaista (-sen, -si, -ssyt)
syltty
symboli
symbolinen (-isen, -ista)
symbolisoida
sympaattinen (-isen, -ista)
sympatia
synketa (-kkenee, -kkeni, -kennyt); taivas
synkkeni
synkistya ,
synkka , ; ; - linen (-isen, -ista) ,

synnin . synti
synnyinlm aa (); -seutu
()
synnyn I . synty
synnyn II c m . syntya
synnynnainen (-isen, -ista) ,

synnyttaa (-tti)
1) 2)
, ; s. melua

synnytys (-yksen, -ysta) ; -laitos,
-sa ira ala
synonyymi
151

syn
synti (synnin)
syntinen (-isen, -ista)
syntilpukki
synttarit . . syntym apaiva
synty (synnyn) ,

syntyisin, syntyjaan: han on s. moskovalainen ()


syntym a|aika ; -kaupunki
; -merkki
; -paikka ; -
; viettaa
-

syntym apaiva | lahja
; -sankari ;

syntymastaan asti /s a a k k a /
syntym altodistus
; -vuosi
syntyneisyys (-yyden, -yytta)

syntylpera ; syntyperalt a a n
syntyvyys (-yyden, -yytta)
syntya (synnyn) 1) ; olen
syntynyt e nsim m aisen a paivana kesa k u u ta 2)
,
syntyaan . syntyisin
sypressi
syreeni
syrjia ,
sy rja 1) , 2) ,
seisoa s y rja s s a
syrjainen (-isen, -ista) ,

syrja Iseutu (); -silm a lla ,


syrja stalk atso ja
syrjayttaa (-tti) ,
syrj&ytya (-ydyn) ,

sysi (syden, sytta) () ;


-m usta ; -

sysia
systeemi
sysata (sysaan, sysasi, sysanny t)
, ; s. sy r ja a n

sysays (-yksen, -ysta)
syttya , ,

sytyke (-kkeen, -ketta)


152

syy
sytytin (-ttimen, -tinta) ,
sytyttaa (-tti) ,
sytytys (-yksen, -ysta) ,

syvennys (-yksen, -ysta)


syventya (-nnyn) 1) c m . syveta 2)
, ; s. lukemiseen

syventaa (-nnan, -nsi)
syveta (-enee, -eni, -ennyt) ,

syvyinen (-isen, -ista): m etrin s.

syvyys (-yyden, -yytta)
syva ; s. lautan en '; kolme metria s. kaivo

syvalle ( )?
syvallinen (-isen, -ista) ;

syvalla (?)
syvalta
syvalm ielinen (-isen, -ista) ,
; -mietteinen (-isen,
-ista) ,

syvanne (-nteen, -nn etta) ,

syvari ,
syy I 1) ; ; ; teva s. 2)
; se on minun syyni
syy II . .
syyhy
syyhyttaa (-tti) 1) 2)
syyhyta (-ya'a, -ysi, -ynnyt) ;
j a l a t syyhyavat
syyllinen (-isen, -ista) ,

syyllistya ;
syyllisyys (-yyden, -yytta)
syyla
syylpaa ; olen s. siihen
(a)
syyslaam u ; -aurinko
; -hehku . daalia; -kesa
; -kuu ; 1. (:
e nsim m a isen a ) sy yskuuta 1-
; -kylm at ; -kylvot
; -kynto
, ; -lukukausi /
/ ; -myoha ;
- ; -sade
; -talvi ; -tuuli

syy
; -v ilja ;
-
syyte (-tteen, -tetta) ; p a nna
joku syytteeseen -.

syyte tty ,
syyttaja
syyttaa (-tti)
syyttomyys (-yyden, -yytta)
syyton (-tto m an, -tonta) 1) ,
2)
syytos (-oksen, -osta)
sydda (soi) 1) , 2)
( )
syoksy , ; -hampaat ;
-lasku , (
)
syoksya ,
sydm aIaika ; -lakko
syopya (ei syovy) ; ;
s. muistiin
sydpa (syovan) .
sydpalainen (-isen, -ista)
sydsta (syoksen, syoksi, syossyt)
, ;
syotti
sydttaa (-tti)
syotto 1) 2) , ,

syotava
syovyttaa (-tti)
sade (sateen, s a d e tta ) ; au rin g o n s.

sadehtia (ei -hdi) ,
sae (sakeen, s a e tta) ,
saen (sakenen, sa e nta )
saestys (-yksen, -ysta)
saestaja
saestaa (-ti)
sahista (-see, -si, -ssyt)
sahke (-een, -etta) ; lahettaa
s.
sahkeitse
sahko ; -asema
;
-energia
;
-hella c m . sahkoliesi; -isku

sahkoistys (-yksen, -ysta)

sahkoistaa (-ti)
sahkoljohto ; -ju na
; -keitin ;
-kello ; -kone
; -lamppu
1 1 . 2023

sam
; -levy
; -liesi ;
-lyhty ; -mies
; -m ittari
; -moottori ; -paristo
; -parranajokone
; -saha ; -sanoma . sahke
sahkottaa
sahkoltyyny ;
-valaisin
() ; -valaistus ; -valo
; -virta
; -
sahkovoima-asema, sahkoIvoim ala

saie (saikeen, saietta) 1) 2)


saihkya ,
saikkya
saikyttaa (-tti)
saikahdys (-yksen, -ysta) ; saikahdyksesta
saikahtynyt (-neen, -nytta )
saikahtaa (-hdan, -hti)
saikayttaa (-tti) ,
sailio ; ; -auto

sailyke (-kkeen, -k e tta), sailykkeet


; -hedelmat
; -rasia, -tolkki

sailyttaa (-tti) ,
sailytys (-yksen, -ysta) ,
sa ily a
saildnta (-n n an )
saildlrehu
saildssa: pitaa s. ,
sailda
sailoon: p a n n a s.

sakeen . sae
sakeisto
sakenen . saen
sakendida ,
sakendiva
sakillinen (-isen, -ista) (-.)
sakki ; -p illi ; -pimea: on
s. ,
sale Iaita
saleikko
sale|kaihdin, -verho
salyttaa (-tti) ; ;

sam pyla ,

153

san
sanki ( sa n g e n ) , ; -pelto
,
sanky (sa n g y n ) ; -vaatteet

santillinen (-isen, -ista) ,

sappi
sapsahtaa (-hdan, -hti)
sapaleiksi ; ; sa rk ea
s.
sarkea (sa rjen , sarki) 1) ,
; lapset pyrkivat s a r k e m a a n
lelunsa
2) ( );
pa atan i sarkee
sarki ( sa rjen )
sarkka (*)
sarky (sa ry n)
sarkyva
sarkya (ei sa ry) ,
sarm ikas (-kkaan, -kasta) ,

sarm a ,
saro ,
saroilla (-lee, -li, -llyt)
sateen . sade
sateilla (-lee, -li, -llyt) ,
sateily , , ;
-sairaus
satkahtaa (-hdan, -hti)
savel (-len, -lta) , ; -korva
savellys (-yksen, -ysta) ()

savelm a ,
saveltaja
saveltaa (-llan, -lsi) / /

savy 1) 2)
savyisa ,
sayne (-een, - e tta), saynas (-aan, -a sta)

saa ; k aunis s. ;
ru m a s. ,
saadella (saatele n, saateli, sa adellyt)

saadin (saatim en, s a a d in t a )


saadyllinen (-isen, -ista) ,

saa|ennuste, -ennustus ;
-havaintoasem a

saam iska
saali ; m in un on s. h a n ta
154

taa
*; on s., etta... , ...
saalia
saalim aton (-tto m an, -tonta)
,
saanndllinen (-isen, -ista)
saanndstella (-len, -li, -llyt) 1)
, 2)
saanto ( s a a n n o n ) ; sa a n tojen
mukaan
;
no u d a tta a
s a a n to j a ; rikkoa
s a a n to ja ; -m aarainen (-isen, -ista)
saari (-ren, -rta) , (
)
saaski (-ken)
saastavainen (-isen, -ista) ,

saastavaisyys (-yyden, -yytta)


,
saastaa (-ti) , ; ,
s. aikaa ; s. voimiaan
()
saasto , ; -kassa
; -k irja
; -pankki
; -rahat ,

saastot
saa|suhteet
saatelen . saadella
saa|tiedotus ; -tieteilija
,
saatimen . saadin
saaty ( sa a d y n ) .
saataa ( s a a d a n , saati) ,
s. lakeja ; laissa saadetaan... ...

T
t . = tai
taa . ta a k se
taaja , ; t. m etsa
taajaan ; t. a su ttu

taajam a
taajuus (-uuden, -uutta) ,
; -sanasto
taakka ,
taakse ; ; ; n u r k a n t.
; -pain
taannoin
taantum ukseliinen ( i s e n , -ista)

taa
taantumus (-uksen, -usta) ,
; -politiikka
taas(en) 1) 2) -,
taata ( taka an , takasi, t a a n n u t )
,
taateli
tabletti
tadzikki 1) , 2) tadzikin kieli
tadzikkilainen (-isen, -ista)
tae (takeen, tae tta ) ; ;
olla jonkin takeena / /
-
taempana ,
tahallaan ,
tahallinen (-isen, -ista)
tahansa: kuka t. ; missa t.
; mihin t.
tahaton (-ttoman, -tonta) ,

tahdikas (-kkaan, -kasta) ,

tahdin . tahti
tahditon (-ttom an, -tonta) ,

tahdon I c m . tahto
tahdon II c m . tahtoa
tahdon Iilm aus ; -voima

tahko 1) (tahkon) 2) (tahon
t. tahkon) .
tahkota (-oan, -osi, -onnut) ,

tahmea ,
tahna
taho: joka taholla , ;
tahoille ; kaikilta
tahoilta ; hanen taholtaa n
tahra
tahraantua (-nnun)
tah ra n Ipoiste (-een, -etta)

tahrata (- raa n , -rasi, - ra n n u t ) ,


tah ra sin kateni m usteeseen
(a)
tahti (tahdin) , ; lyoda tahtia
; -puikko

tahto (tahdon) ; o m as ta tah d o s ta an


; vastoin tahtoa

tahtoa (tahdon) , ; tahdon


kysya

tai

tai ; t a n a a n tai huom enna


; . eli, vai
taian . taika
taidan c m . taita a
taide (taiteen, taid e tta) ; -aarteet
taidelelokuva ;
-esine
taidei kokoelma
; -koulu
; -luom us
, -m aalari , ;
-museo
; -nayttely
; -opisto
; -teos
taidokas (-kkaan, -k a sta) ,

taidon . taito
taika (taian ) , ,
-juom a ; -keino
; -linna
; - ;
-sauva ; -sorm us
; -temppu ;
-usko ; -uskoinen (-isen, -ista)

taikina
taikka . tai
taikoa (taion)
taikuri ,
taikuus (-uuden, -u u tta ) ,

taimen (-nen, -nta) ,


taimet
taimi (taimerf, tain ta t. taim ea) ,

taimikko, taimisto
taim i|tarha ( )
tainnoksiin: m enna t.
tainnoksissa: olla t.
tainnuttaa (-tti)
taion . taikoa
taipale c m . taival
taipua (taivun) 1) 2)
; ; 3)
. ; ;

taipuisa
taipumaton (-tto m an, -tonta) 1)
2) . 3) .
; ;
,
taipumus (-uksen, -usta) ;
155

tai
; t.
lihomiseen
; lapsella on hyvia taipum uksia

taipuva 1) 2) . taipuvainen
3) . , ;
;
taipuvainen (-isen, -ista) (
-.); ( -.)
taistelija ,
taistella (-len, -li, -llut) ,
; t. ra u h a n puolesta

taistelu , ; -kunto, -kyky
; -karki . :
- ; -lippu ;
-toveri
taitaa (taid an , taisi, t a ita n u t t. tainnut) 1) , ; han t. suom ea
() 2): t.
tu 11a sad e , ; et
taida m u is ta a sita , ,
; han taita a tu 11a tan a an , , / /

taitamaton (-tto m an, -tonta)


taitava ,
taiteellinen (-isen, -ista)

taiteen c m . taide
taiteilija ; -
taito (taidon) ; ; -luistelija ; -luistelu
; -tieto -, -voimistelu .
telinevoimistelu
taittaa (-ttoi) 1). , ,
t. kahtia 2)
, ; t. ja l k a n s a

taittua ,
taituri ,
taituruus (-uuden, -u u tta ) ;

taivaallinen (-isen, -ista)


taivaan |k an si ; -kappale
; -ranta ; -sininen
, ; -vuohi
taival, taipale (taipaleen, taiv a lta) ;
tehda ta iv a lta ,
taivaltaa (-llan, -Isi) , ,

taivas (-vaan, -v a sta) ; pa lja a n


taiv a an alia ^* ;
-alia, -alle ,

156

tak
; t a v a r a t jaiva t taiv asa 1

taivun . taipua
taivuttaa (-tti) 1) , 2) .
;
taivutus (-uksen, -usta) . ,

tajuihinsa: tu 1la t.
tajuissaan: olla t.
tajunta (-n nan)
tajuta (-uan, -usi, -u nnut) ,
; han ei t a j u n n u t v a a r a a

tajuton (-ttom an, -tonta)
; han meni ta ju tto m a k si

takaa -; (?); puun t.
-
ta k a a -la ja ja ; -ajo
,
taka I-a la lia
takaan . ta a ta
takainen (-isen, -ista): joen t. ;
s a d a n vuoden t.

takaisin , ; a n ta a t.

takalisku ; -istuin
takamukset
takana , ; oven t. ;
lukon t.
takalpajuinen (-isen, -ista) ;
-penkki ; - ;
; -puoli 1)
2) . tak a m uk set; -
; - ;
- ; -silta
; -tieta
takaus (-uksen, -usta)
taka Ivarikoida
takeen . tae
takertua (- rru n ) 1) ,
2) ; t. jokaiseen
s a n a a n
takia -; ; olin sa iraude n t. poissa koulusta -
; sinun takiasi -
takiainen (-isen, -ista) ,
takimmainen (-isen, -ista) ()
; t.
takka ; ; -valkea
takki ; ;
taklata (-laan, -Iasi, -lannut) .

tak
taklaus (-uksen, -usta) ,

takoa (taon)
taksi ; -asema ; -kuski
. . taksinkuljet^aja
taksin I kuljettaja ,
taktiikka
taktinen (-isen, -ista)
takuu ; vuoden ta k u u lla
; menen siita a sias ta
takuuseen
takuulla .
talikko
tali I kynttila ; -tiainen

talja (
, . .)
talkki
talkkuna ; -jauhot

talkoot , ; olla talkoissa


talkooItyo /
/
tatlata (tallaa n, tallasi, t a l la n n u t)
, ; t. polku

tallella: olla t. ,

tallelle: pa n n a t.
tallentaa (-nnan, -nsi) (.
)
tallessa: olla t.
tallettaa (-tti) ;
( , , )
talletus (-uksen, -usta) (.
)
talli 1) 2)
tallustaa (-ti) ,
talo
talon Ikirja ; -mies
;
( );
-
talonpoikais|kapina
;
-nainen
;
-talous

talon j pojisto
talon |vaki
taloudellinen (-isen, -ista) 1)
, ; t. tilanne
2)
, ; voimien t. kaytto

taloudenjhoitaja

tan
talous ; -apulainen
; - ; -esineet
; -mies ; -nakki
; -politiikka
; -pula
; -saippua ;
-suunnitelm a ;
-tarvikkeet, -tavarat
; -tiede ( )
talteen: pa n n a t.
taltta ,
taluttaa (-tti) , ; han talutti
lasta ka d esta
talutusjn uorassa: kulkea jo nku n t.
-
talvehtia (-hdin)
talvehtija
talvehtim islpaikka
talvella
talven|selka ; t. on taittu n u t ,
talvi (-) ; ta n a talvena
; talveksi ; -aamu
; : kylma ;
-lakki ; -
;
talvinen (-isen, -ista) ; t. saa
; t. m aisem a

talvi Iolym pialaiset


; -pakkanen ; -peli
; -pukimet
; -
talvisin ()
talvi I urheilu ; -vaatteet
; -
tamineet ;
tamma
tam m enlpelaaja
tammi I (tam m en )
tammi II (tam m en) ; pelata tam mea
tam m i|kuu ; 1. (lue: ensimmaisena) ta m m ik u u ta 1-
tam m i|lauta
tammi Imetsa
tam m i|nappula ; -peli
( )
tammisto
tanakka ;
tandem
tanhua ( );
tankata I (-kkaan, -kkasi, -k a n n u t)
( )
157

tan
tankata II (-kkaan, -kkasi, -k a n n u t)

tankki ; ; -alus, -laiva


tanko (ta n g o n ) ,
tanner, tantere (tantere n t. tantereen,
t a n n e r ta ) , ()
tanska, t a n s k a n kieli
tanskalainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
tanssi ,
tanssia ;
tanssiaiset ,
tanssija ,
tanssijatar (-tta ren, -ta r t a ) ,

tantere . t a n n e r
tapa ( ta v a n ) 1) ; tulla tavaksi
; t a p a n s a m u k a a n
2) 3) ,
; mil la tav a lla ?, mi 1la tavoin?, milla t a p a a ? ?,
?
tapaaminen (-isen, -ista) ;

tapaan . t a v a ta
tapahtua (ei -hdu) ,
; mita on ta p a h t u n u t?
?
tapahtuma , ; viime
paivien t a p a h t u m a t

tapainen (-isen, -ista) ( -.); se on hanen ta p a i s t a a n

tap a|turm a ; han joutui
- t u r m a a n / - t u r m a n uh rik si/

tapauksekas (-kkaan, -ka sta)

tapaus (-uksen, -usta) , ;


p a r h a a s s a t a p a u k s e s s a
; joka ta p a u k s e s s a
; ei m issa an ta p a u k s e s s a

tapella (tappelen, tappeli, tapellut)

tapetit
tapetoida
tappaa (tappoi)
tappelu ; -pukari
tappi , ,
tappio 1) ; karsia t.
2)
tappiollinen (-isen, -ista)
158

tar

taputtaa (-tti) ; t. kasiaan


( ), ; t.
poskelle
tarha 1) , 2) ;
-kaarm e ; -m ansikka
( ), ; -polio
tarina , ;
tarinoida ,
tarjeta (tarkenen, tarkeni, ta r j e n n u t ) : tarkenetko ilman takkia?
?; ei enaa tark e ne kesatak issa
tarjo ilija ,
ta rjo illa (-len, -li, -llut) (
); (,
)
tarjoilu
tarjota (-oan, -osi, -onnut) ,
; tarjo a Vieraille teeta

tarjotin (-ttimen, -tinta)
tarjous (-uksen, -usta) ;
edullinen t.
tarjoutua (-udun) (
-.); han tarjo u tu i a u tt a m a a n mi
nua
tarkalleen
tarkastaa (-ti) ,
tarkastella (-len, -li, -llut) 1)
, 2)
,
tarkasti ; ;
tarkastus
(-uksen,
-usta)
,

tarkata (-kkaan, -kkasi, -kan nut)


, ; t. tilannetta

tarkenen . ta r je ta
tarkentaa (-nnan, -nsi)
1)
2) .
tarkistaa
(-ti)
;
,
; t. kellon kaynti
/ /
tarkka 1) ; t. aika ;
t. osoite 2)
; han kuunteli korva tar k k a n a
3)
,
tarkka |-am pu ja
tarkkaan . tark a sti
tarkkaava, tarkkaavainen ( isen, -ista)

ta rk ka ava (ise )sti ; kuunnella t.

tar

tas

tarvita (-itsen, -itsi, -innut) 1)


tarkkaavaisuus, tarkkaavuus
(-uuden,
; ta rv itse m m e ap ua
- uutta)
, ; kasvit
tarkkailija
ta rv itse v a t hoitoa
tarkkailla (-ilen, -ili, -illut) ,
2): ei tarvitse ,
; t. tilanteen kehitysta
; ei tarvitse pela ta

; sinun ei tarv itse huolehtia
tarkkalnakdinen
ta s ta
tarkkuus (-uuden, -u utta) 1)
2) 3) ;

; -kello
tasa-|arv o ; -arvoinen (-isen,
-ista)
;
-arvoisuus
tarkoin . tark a sti
(-uuden, -u u tta ) ,
tarkoittaa (-tti) ,
; ; keta tarko itat?

?, mita tam a
tasainen (-isen, *ista) ; t. pinta
; t. luonne
sa n a t.? ?
tarkoituksen|m ukainen (-isen, -ista)

ta sa lja lk a a : hypata t. (
tarkoitukseton (-tto m an, -tonta )
)
,
tasajalka|hyppy ,
tarkoitus (-uksen, -usta) 1)
tasalla ( -.),
2) ; missa tarko itukse ssa ?
('-.); olla a ja n t.
?

tasan ; ; j a k a a t.
tarmo
tarmokas (-kkaan, -kasta)
; peli paattyi t.
tarpeeksi ,
; t. vuosi sitten
tarpeellinen (-isen, -ista) ,

tasanko (-ngon)
tarpeen . tarve
tasanne
(-nteen, -nn e tta)
;
portaikon tas a n te e t
tarpeessa: olla jonkin t.

tarpeeton (-tto m an, -tonta)


tasalpaino ; m en ettaa t.
; -painoilla (-len, -li,
tarra
-llut)
; -peli .
tarrata ( t a r r a a n , tarra si, t a r r a n n u t ) ,
; -puolinen (-isen, -ista)
tarrautua (-udun) ,
; . ; -si
vuinen (-isen, -ista) .
tarttua 1) , ( -.)
2)
, ,
; t. kolmio
tarttuva ; .

; t. tauti
tasata (t a s a a n , tasasi, t a s a n n u t )

tarttuvuus (-uuden, - uu tta )


; taud in t.
tasa lva lta ; Suomen t.
; K a r ja la n tasa
va lta ; -veroinen,
tartunnanl
-vertainen (-isen, -ista) ,
tartunta ( -nn an ) , ;
-tauti
; -virta ;
-vakinen (-isen, -ista)
taru ,
tasku ; -kello ;
tarve (tarpeen, ta rv e tta ) ,
-k irja ; -lam ppu
; tarpeen v a atiessa /tu l ; -laskin (-imen, -inta)
/ ; ta m a
; -rahat
riittaa ensi tarpeeseen
; -puu

taso 1) ., . 2) ;
; ka ton tasolla
tarvikkeet ,

tarvis: on t. ,
159

tas
tasoissa: olem me t.
tasoittaa (-tti) ;
tassu .
tataari 1) , 2) t., tata arin kieli
tataarilainen (-isen, -ista)
tattari ; -puuro
tatti ()
taudin . tauti
ta u d in Imaaritys (-yksen, -ysta)
tauko (tau on) ;
taukoaa . tau o ta
taukoamaton (-tto m an, -tonta)

taula
taulu 1) (, ); kirjoittaa tau lu u n / t a u l u l l e /
2) ; 3)
,
taulukko
taulu I kokoelma
;
-nayttely
tauon . tauk o
tauota ( tau k o a a, taukosi, t a u o n n u t)
, ; sa de t a u k o
si
tausta ; ; tu m m a lla taustalla, t u m m a a t a u s t a a vasten

tauti (taudin )
tavailla (-len, -li, -llut)

tavallaan , -
; han on t. oikeassa -

tavallinen (-isen, -ista) ,

tavallisesti ,
tavan . tapa
t a v a n jm ukainen, -om ainen ( isen, -ista)

t a v a n t a k a a
t a v a r a
tavaral-asem a ; -hissi
; -ju n a ,
-m erkki
tavaranfvaihto
tav a ra |sa ild ( ) ;
-talo ; -varasto ; -nu
tavata I ( t a p a a n , tapasi, ta v a n n u t )
, ; t. tu tt a v a n s a
; tap a sim m e (toisemme) joka paiva
160

teh
; sellaista harvoin tap a a
; han ei t a v a n
nu t oikeita sano ja

tavata II (tav a an , tavasi, t a v a n n u t)

tavaton (-ttom an, -tonta) 1)
, 2) ,

tavoin: mil la t.? ?; sam alla


t. , ; talla t. ,

tavoite (-tteen, -tetta)
tavoitella (-ttelen, -tteli, -tellut)
, , ; t.
jotakin p a a m a a r a a
-
tavoittaa (-tti) , ; t. pallo
lennosta ; tavoitin hanet kotoa ()
tavu ; -jako ;
-
te (teidan, akk. t e i d a t ) ; tulen teille
; teidan kaupunkin ne
; teidan koulussa

teatteri ; -kausi ;
-kiikari; ; -koulu
; -rakennus

tee ; -astiasto ; -kannu ; -kuppi ;
-Iasi ; -lusikallinen
(-.); -lusikka

teema
teen . tehda
teennainen (-isen, -ista) ,

teelpannu ( )
teeren Ipisamat
teeri (-ren)
teesi
teeskennella (-ntelen, -nteli, -nnellyt)
; t. sa ir a s ta
; t. ysta vaa /y s t a v y y t t a /

teettaa (-tti): teetin itselleni puvun
( )
tee Ivati
tehdas (teh taa n, t eh d a sta) ;
; han on tyossa t eh ta ass a /teht a a l l a / ; -kaupunki ; -tyolai-

teh
nen ;

tehda (teen, tekee, teki, tehnyt) ;


mita teet? ?; t.
h u o m au tu s ; t. kysymys ; t. paatos
; t. tyota ;
mita minun on tehtava?
?
teho ,
tehokas (-kkaan, -kasta) ,

teho-osasto .

tehostaa (-ti) ,

tehota (-, -osi, -onnut)


,
tehtaan . tehdas
tehtailija
tehtava ; ; ;
ra tk a is ta t. ; se kuuluu
hanen tehtaviinsa

teini I-ikainen
teippi
teititella (-ttelen, -tteli, -tellyt)

tekee . tehda
tekeilla: r a k en n u s on t.
tekele (-een, -etta) . ,

tekeytya (-ydyn) ,
; t. sa iraa k si

tekija 1) ; 2)
tekniikka
teknikko
teknikumi
tekninen (-isen, -ista)
teko (teon) , ; -hammas
; -hengitys
; -jaa
; -kuitu ;
-kuu ; -pyha
, ; -turkis

tekstata (-staan , -stasi, -sta n n u t)
(
); t. ilmoitus

teksti
tela 1ketju (, )
telaketju | traktori

ten

telakka
telakoida
telakointi (-nnin)
telakoitua (-idun)
tele Ifoto 1) 2)

teleksi
tele Iobjektiivi
teleskooppi
televisio 1) 2) ;
-antenni ; -elokuva, -film i
televisioida
televisio Ikamera ;
-lahetys
televisio-1ohjelm a

; -oppitunti
televisio Iruutu ; -sa rja
, ;
-studio ; -vastaanotin

teline (-een, -etta) ,


telineet ()
teline I liikkeet ,
; -voimistelu

teljeta (telkean, telkesi, teljennyt)


( ); t. va n k ila a n

telki (teljen) ,
telkkari . . televisio 2
telmia ,
teloittaa (-tti)
teloitus (-uksen, -usta)
teltta ; -kangas -;
-katos ; -sanky ;
-tuoli ; -vaunu
temaattinen (-isen, -ista)
temmata (tem paa n, tem pasi, te m m a n n u t)
, ; ; t. ovi
auki
temmeltaa (-llan, -lsi) ,
tempaus (-uksen, -usta)
tempautua (-udun) ,

tempo
tempoa (tem m on)
temppeli
temppu ,
temppuilla (-len, -li, -llut)
/ /
tendenssi
tenho
tenhoava, tenhoisa
161

ten
tennis (-iksen, -ista) ; -kentta
; -kilpailut
; -m aila
; -paita ; -pallo
; -verkko
tenori
tentti ; ; -kausi

tenttia 1) 2)

tena: tehda ten a a ; hanelle tekee m atem atiikka ten a ateollinen (-isen, -ista)
teollistaa (-ti)
teollisuus (-uuden, -u u tta )
; -alue ;
-haara ; -jatteet ; -kaupunki ; -keskus
; -laitos
; -m aa
; -nayttely
; -tavarat
; -tuotanto
; -tuotteet
; -tyolainen

teon . teko
teoreema
teoreetikko
teoreettinen (-isen, -ista)
teoria
teos
(teoksen, teosta)
,
()
tepponen (-osen, -osta)
terapeutti
terho
termi
term oslpullo
teroitin (-ttimen, -tin ta)
teroittaa (-tti) 1) ; t. kyna
2) (
. .); i. k u ulo aa n
,
terraario
terttu ,
terva , ; -huopa ; -paasky
tervata (-vaan, -vasi, -v ann ut)
terve (-veen, -vetta) 1) ; han
n a y tta a terveelta
2) . , ; t.
jark i ; t.! 162

tes

( ) !; !
terveellinen (-isen, -ista) ,

tervehdys (-yksen, -ysta) ,


; -puhe ,
; -sanat

tervehtia ( -hd in ) ;

tervehtya (-hdyn) ,
; potilas on tervehty m aan
pain
terveiset , ; lahettaa terveisia
; san o / / terveisia
minulta! !
terveIjarkinen (-isen, -ista)
; -tullut (-lleen, -llu tta)
; t. vieras
;
-tuloa! !; tervetuloa
meille l a u a n ta in a

terveyden|hoito 1) 2)
,
terveydenhoito | ministerio

terveyden|huolto ; -tila

terveys (-yden, -ytta) ; terveydeksi ; -asema ;
-lahde ; -syista
; -todistus

terveyjtaa (-tti)
tera ; ; veitsen t.

teraksen|harm aa ,

teraksinen (-isen, -ista)


terallehti
teras (-aksen, -a sta) , r u ostu m ato n
t. ; -jousi
, -kyna (
)
terastaa (-ti) ,
terava ; t. kyna
; t. jarki ; -hampainen
(-isen, -ista) ; -kulmainen
(-isen,
-ista)

; -nakoinen 1) , 2)
. ; -painen (-isen,
-ista) 1) 2) .
, ; -silmainen (-isen,
-ista) . tera vana ko inen
testamentti <0 V anha t. -

teu
; Uusi t.
teurastaa (-ti) , ,
( )
teurastaja
teurastamo
tiainen (-isen, -ista)
tie , ; keskella tieta
; kulkea tieta
tiede (tieteen, tiedetta) ; -akatemia
; -kunta ;
-mies
tiedokas (-kkaan, -ka sta)

tiedon cm. tieto, -anto (-nnon)


,
tiedonantoltoimisto
tiedon Ihalu ; -haluinen
(-isen, -ista)
tiedostaa
(-ti)
;

tiedote (-tteen, -tetta) ,

tiedottaa (-tti) , ,

tiedotus (-uksen, -usta) ,


,
tie'dustelija
tiedustelta (-len, -li, -llut) 1)
2)
tiedustelu 1) 2)
tiedan . tietaa
tie I hoyla ; -jy ra

tiella: olla t.
tielta: pois t.! !
tienata ( -naan, -nasi, -n a n n u t) . .
a n sa ita 1
tien|haara ; -mutka
; -ohessa
tienoo , , ; 1 tienoin
tienIristeys (), -
(-ren, -rta) ; -viitta

ties ,
tieteellinen (-isen, -ista)
tieteellis-tekninen
-;
Suom en ja
V en ajan
t. yhteistyo
-


tieteen . tiede
tieteis Ik irja ilija
;
-k irja llisu u s
; -rom aani -

tietenkin ,

tii
tietenkaan , (
)
tieto (tiedon) 1) , ;
; m in ulla ei ole siita m ita an
tietoa
2) ; ; hankkia
tietoja
tietoinen (-isen, -ista) 1) ; en
ole ollut t. koko a sias ta
() 2) ,

tietoisesti ,
tietoisuus (-uuden, -u u tta ) ;

tietojenIkasittely ()

tieto I kilpallu ; -kone
- , ;
-liikenne
tietoliikenneIsatelliitti . viestintasatelliitti
tietolsanakirja ; -taso
; -toimisto
; -v is a (ilu )
tietty
tiettavasti
tieturi , -

tietymattomiin: kad ota t.

tietysti ,
tietaa (tiedan, tiesi, tiennyt t. tietanyt)
; en tieda h a n es ta m itaan
; a n ta a t. itsestaan

tietaakseni
tiheikko
tiheta (-enee, -eni, -ennyt) ,

tihea ,
tiheassa ,
tiheaan: t. a s u ttu ; istuttaa t.
tihkua ; ,
tihku Isade
tihuttaa (-tti) ; s a t a a t.

tihu Ityo ,
tiikeri
tiili (-len, -lta) ; -katto
; -kivi ; -rakennus
; -seina

tiirikka

163

tii
tiistai ; tiistaina
tiistaisin
tiiviisti ;
tiivis (-iin, -ista) ;
tiiviste (-een, -etta) 1) ,
2)
tiivistelm a ;
tiivistaa (-ti) 1) ; t. ikkunat
; t. lattioita
2) . ; t. rivit

tik a Ipuut ()
tikari
tikata (tik kaan, tikkasi, tika nn ut)
;
tikittaa (-tti) ; kello t.

tikka
tikkaat ()
tikku 1) , ; 2)

tikli
tila 1) ; ei ole tilaa ;
tilaa o tta v a
/ /
, 2)
; ilm aton t.
3) ,

tilaaja ,
tilaan . tilata
tilaisuus (-uuden, -uu tta) 1) ,
1 ; sopiva t.
; ka y tta a tilaisuutta hyvakseen
2)
, ;
tilallinen (-isen, -ista)
tilanne (-nteen, -n ne tta) ,
; k ansainvalinen t.
; -katsaus
,
tilan|om istaja
tila Ipainen
(-isen, -ista)
;

tilap ais|an sio


tilasto
tilastollinen (-isen, -ista)

tilat
tilata (tilaan, tilasi, tila n n u t) 1)
; t. liput 2)
( -.); t. lehdet

tilaus (-uksen, -usta) 1) ; tilaukse sta , ; sosiaalinen t.
164

tod
2) ; -
; -hinta

tilava ,
tilavuus (-uuden, -uutta) 1)
2) ,
tilhi (-hen) .
tili 1) 2) 3) .
tilin Itarkastaja ; -tarkastus .; -teko
tiiittaa (-tti)
tilkita (-itsen, -itsi, -innyt) ,
; t. ikkunoita

tilkka ,
till!
timantti ,
timotei
tina
tinata (tinaan, tinasi, tin a n n u t)
tinkimaton (-tto m an, -tonta) 1) ,
2) ,

tinkia (tingin) ;
tipahtaa (-hdan, -hti) ;
tipoltiessaan: han on t. -
,
tippa ; - ()
tippua ; r a y s t a a t tip puvat vetta,
ra y sta ista tippuu vetta

tiputtaa (-tti) ( -.); t. laaketta silm aan

tirkistella ( len, -li, -llyt), tirkistaa (-ti)


,
tiskata (-kaan, -kasi, -ka nn ut) .

tiski 1) 2) ,

tiukalla: vyo on t.
tiukata (-kkaan, -kkasi, -kannu t)
,
tiukka 1) , 2) ;
t. kuri 3)
; t. ottelu
tiukkaan: kiertaa ruuvi t.
tiuku (tiu un) ,
tms. = tai m uu sellainen, tai m uuta sellaista
toaletti
todella ,'
todellinen (-isen, -ista) ,

tod

, ; t. ystava

todellisuudessa ,

todellisuus (-uuden, -uu tta )

toden . tosi
todenlmukaineft ( isen, -ista) ,
; -nakoinen
, ; -nakoisesti ,
; -perainen (-isen, -ista)

todeta (totean, totesi, to d enn ut)


, ,
todistaa (-ti) ;

todistaja
todiste (-een, -etta) ;

todistella (-len, -li, -llut)


todistus (-uksen, -usta) ;
; ,

tohtia (tohdin) ,
tohvelit
toimeen: pa n n a t. ,
; ; han
tulee hyvin t. () ;
hanen k a n s s a a n on vaikea tulla t.
; -paneva: t. komitea
toimeen Ipano ,

toimeenpanoj valta

toimeen Itulo ;

toimekas
(kkaan,
-k a s ta ) ,
toimelias
(-aan, -a sta) ,
toimeksi: p a nn a t.
toimenlpide (-piteen, -pidetta) ;

toimi (toimen, tointa) 1) ; ryhtya toimiin 2)


,
toimia , ; han toirhi
o p e tta ja n a
toimi Ihenkilo ; ; -kun
ta , ; -nimi
toiminta ( -nn an ) ; -kertomus
( )
toimi Ipaikka
toimisto ,
toimittaa (-tti) 1) , ,

toi
; t. a a n e stys
2) , ,
3) ;
toimittaja ;
toimitus (-uksen, -usta ) 1) ,
2) , 3)
4) ; -kunta
,
toinen (toisen, toista) 1) ; toista
m etria pitka 2)
, ; ( ); toisel1 ke rta a ; han ei kuule
toisella ()
; a u t t a k a a toisianne / t o i
nen t o is ta n n e /
tointua (-n n u n ) ,
toipilas (-aan, -a sta)
toipua (toivun)
toisaalla
toisaalle
toisaalta -
to isIarvoinen (-isen,-ista)
toiseksi -
toisenlainen (-isen, -ista) ,

toisin , -
toisinaan
tois I luokkalainen ( isen, -ista)
; -paikkakuntalainen
; -puolinen (-isen, -ista)

toissa paivana
toissa vuonna
toistaa (-ti)
toistaiseksi ,
toista)kym m enta ; -sataa
; -tuhatta
toiste
toisto
toistua
toitottaa (-tti) ; . (
,
toive (-een, -etta) ,
toiveikas (-kkaan, -ka sta)
,
toive j konsertti
toivo
toivoa ; ; toivon hanen
tulevan , ()
toivoakseni , ...
toivomus (-uksen, -usta)
toivoton (-tto m an, -tonta)
;
toivottaa (-tti) , ; toi165

toi

tov

votin hanelle onnea (a)


; toivotan sinulle onnellista u u tta vuo tta

toivottavasti ,

, ...
toivun . toipua
toki , -
tokko ,
tola: jo utu a pois tolalta
; asiat ovat huonolla tolalla

tomaatti , ; -kastike
; -mehu
tomppeli
tomu ; -h arja
tomuta (-uaa, -usi, -unnut) ; tie
to m u a a
tomuttaa (-tti)
tonkia (tongin ) , ; ,

tonni
tontti ()
tonttu ,
topakka ,
topattu: t. peite ; t. metso

toppa Itakki
tora ;
torakka
tori 1) 2) ; P u n a in en t.

torjua 1) , ; t. isku
2) ;

torkahtaa (-hdan, -hti)


torkkua
torni ; -kello ; -nosturi
torpedo
torppa . (
)
.
)

torppari

torstai ; to r sta in a
torttu
torua
torven Isoittaja ,
torvi
(-)
;
soitta a
torvea
; -soittokunta

tosi (toden, totta) 1) ;


, ; t. k u v a u s
; t. ysta v a
166

/ / 2) ; se on
totta ; toden teolla
tosiaan ,
tosi Iasia . tosio; -asiassa
;
-kertomus

tosin ,
tosio ;
tosi I seikka . tosio
tosissaan ; v alm istau duin tenttiin oikein tosissani

tosi|tapaus
;
-tarina
totean . todeta
toteen: kayda t. ,
totella (tottelen, totteli, totellut)

toteuttaa (-tti) ,
; t. aikeensa

toteutua (ei -udu) ,


; toiveeni tote utuiv at

totinen (-isen, -ista)


totta cm. tosi; t. kai ,

tottelematon (-ttom an, -tonta)

tottelevainen (-isen, -ista)


tottua ; t. kaikkeen

tottumaton (-ttom an, -tonta)
tottumus (-uksen, -usta) ;
; v a n h a s ta to ttu m u k se sta

tottuneesti ,
tottunut (-neen, -n u tta ) ,

totuttaa (-tti) ; t. lapsfct jarjestykseen


totuudellinen (-isen, -ista) 1) ,
2) . to denm ukain en
totuudenImukainen (-isen, -ista) cm. to
denm ukainen
totuus (-uuden, -u u tta ) ,
touhu
touhuta (-uan, -usi, -unn ut)
toukka ;
touko|kuu ; 1. (lue: e nsim m aisena)
touk oku uta 1-
toveri
toverillinen (-isen, -ista)
toverukset ( )

tov
toveruus
T-paita
tragedia
traktori
traktorinl kuljettaja
treenata (-naan, -nasi, -n a n n u t)
;
trikki
trikoo
trolley Ibussi (lue: trolli-), trolli | bussi

troolari
trooppinen (-isen, -ista)
tropiikki I kasvi
trustl
t s . = toisin sanoen
tsaari
tsa a ri(n ) |valta , ;
tsa iirm vallan a ik a n a

tsekkoslovakialainen (-isen, -ista)

tuen I c m . tuki
tuen II c m . tukea
tuhannes (-ennen, -etta)
tuhat (-annen, -a tta) ; tuhansie n
jarvien m aa ;
-kertainen (-isen, -ista)
; -kunta ; -luku
1)
2)
; -vuotinen (-isen, -ista)

tuhertaa (-rran, -rsi) ,

tuhka , , -kuppl
tuhkalrokko
tuhlata (-laan, -Iasi, -lann ut)
(), , t. a ik a a n s a lorpottelyyn

tuhlaus (-uksen, -usta)


tuhma ,
tuho ; -hyonteinen
,
tuhoisa
tuholainen (-isen, -ista)
tuho Ipoltto
tuhota (-oan, -osi, -onnut) ,

tuhoutua (-udun)
tuhrata (-raa n, -rasi, -r a n n u t)
tuijottaa (-tti)
,
; t. yhteen pisteeseen

tul
tuiki: t. tarpeellin en ;
t. ta rk e a
tuikkia ,
tuim a 1) , ; t. tuuli
2) ,
tuisku , ; t. oli tukk inu t tiet

tukahduttava ,
tukahtua ( -hdun) ,
; han oli t. helteeseen

tukala ,
tu kan|ku ivain (-imen, -inta) ; -leikkuu
tukea (tuen, tuki) 1) ,
2)
tukehduksissa: olla t.
tukehtua (-hdun) ; t. sa vuu n

tukeva , , ;

tuki (tuen) , ; ra u h a n t.
; a n ta a tukea
; -kohta ,
; -mies ,
tu kin |ka ataja ; -uittaja
(); -uitto
tukistaa (-ti)
tukka ; -laite ; -
,
tukki
tukkia ,
tukki Ijoki ; -jatka

tukkoon: m enna t. ,

tukku |kau p alla, tukuittain ;tuleen: leim ahtaa t., syttya t.

tulehdus (-uksen, -u sta)


tulehtua (ei -hdu)
tulen I c m . tuli
tulen II c m . tulla
tu len la rk a ; -kestava
; -liekki ; -sammutin

tuleva , ; tulevat polvet


tulevaisuus (-uuden, -u u tta ) ;
- tu le v a is u u d es sa
tuli (tulen, tulta) ; tehda t.
; nayta minulle tu lta

167

tul
tuliaiset ,
t u liIkaste ; -kuum a
,
tulinen (-isen, -ista) , ,

tuli Ipalo
tu lip alo Ikiire
tulilpunainen -,
; -rokko
tuli Itikku
tu litikk u I laatikko, -rasia

tulittaa (-tti)
tu li|v u o ri
tulkata (-kkaan, -kkasi, -k a n n u t) . .
tulkita 2
tulkinta (-n n an ) 1) ,
2) ()
tulkita (-itsen, -itsi, -innut) 1) ,
2) ();
puhe tulkittiin suomeksi

tulkkaus (-uksen, -usta) . . t u lk in
ta 2
tulkki ()
tu lla (tulen, tuli, tullu t) 1) ,
, ; t. kotiin
; tuli talvi 2)
, ; tuli virhe
; tuli mita tuli
3) , ; hanesta tuli taiteilij
, 4):
tulee , ; tulee m u istaa,
etta... , ...
tulli 1) ( ) 2)

tulo 1) ; 2)
3)
.
tuloksekas ( kkaan, -k a s ta ) , tuloksellinen (-isen, -ista) ,

tulokseton (-ttom an, -tonta)


,
tulos (-oksen, -osta)
tulossa: talvi on t. ;
meille on t. vieraita

tulppaani
tulukset
tulva ; , ;
-niitty ; -vesi
tulvia 1) ,
; joki tulvii
168

tun

2) ( ); h a a v a s ta tul\ \ verta
tulvillaan: joki on t.
tumma ; -ihoinen (-isen, -ista)
, ;
-kasvoinen
(-isen, -ista) ; -silmainen
(-isen, -ista) ; -tukkainen
(-isen, -ista) ; -verinen
,
tummeta (-enee, -eni, -e n nut), tummua

tundra
tungeksia ,
tungos (-oksen, -osta)
tunkea (tungen, tunki) ,

tunkeileva ,
tunkeutua (-udun) 1) ,
, ;
2) . ,
tunkio ,
tunne (tunteen, tu n n e tta ) ,
; n a la n ,t. ; minu 11 on sellainen t., etta...
, ...
tunneli
tunnelma ;
tunnen . tuntea
tunnettu ; t. nayttelij
; kuten tu n n e ttu a

1
tunnettuus (-uuden, -u utta)
tunnin . tunti
tunnistaa (-ti)
tunnollinen (-isen, -ista)
tunnollisesti
tunnon cm. tunto
tunnon Itarkka ,

tunnoton (-tto m an, -tonta) 1)


2)
tunnun CM. tu n tu
tunnus (-uksen, -usta) 1) ,
2) . , ; -kuva
, ; -lause ; -merkki . tunto m erkki; -sana
tunnustaa (-ti) (),
)
tunnustella (-len, -li, -llut) ,
; t. valtimoa
tunnustus (-uksen, -usta)
tuntea (tun nen, tunsi) 1) ,
; t. iloa
2) , ; ;

tun

olen tu n te n u t hanet pienesta pitaen


; en tu n n e
h a n ta ; tunsin
hanet a a n e s ta ;
en oilut t. h a nta
tunteellinen (-isen, -ista)
,
tunteen . tunne
tuntematon (-tto m an, -tonta)
, ; tu n te m a t t o m a n sotilaan h a u ta

tuntemus (-uksen, -usta ) 1) ,


2) ; kielten t.

tunti (tu nnin) 1) ; tunnin k u lu ttu a
2) ; kello soi tunnille

tuntija
tuntilkaupalla, -kausia ; -m aara
, ; -osoitin, -viisari
tunto (tun non ) ; ;
; -aisti ; -aistin, -elin
; -m erkki ,
; -sa rvi
tuntu
(tu n n u n )
, ;
ilm assa on kevaan t. / t u n t u a /

tuntua (ei t u n n u ) ,
; ; ilma t u n tu u kylmalta ; huone tuntu i
kostealta
; m inusta tu n tu u , etta...
, ...
tunturi , ( ); -haukka ; -polio
tuntuva ,
tuo , , ; , ,
tuoda (toi) , ;

tuohi (-hen, -hta)


tuohinen (-isen, -ista) 1)
2) , ( )
tuohon ,
tuokio , ; tu ossa tuokiossa

tuokkonen (-osen, -osta) ,
( )
tuoksu ,
tuoksua , ; t. hyvalta,
t. hyvalle
tuoksu Iherne
12 . 2023

tup
tuoli
tuolla
tuollainen ( isen, -ista)
tuolloin ,
tuolta
tuom ari
tuom en|kukat ; -m arjat

tuomi (-men)
tuomio ; -kirkko
tuomita (-itsen, -itsi, -innut) ,
, ; t. ottelu

tuonne
tuonnemmaksi ()
tuonnempana ()
tuonti (-nnin) , ; -tavara

tuoppl
tuore (-een, -etta) ; t.
; tuoreita uutisia
; -suolainen
tuossa ; ; t. on kynasi

tuotannollinen (-isen, -ista)

tuotanto (-nnon) ; -laitos


; -suunnitelma
tuote (-tteen, -tetta) 1) ,
2)
tuottaa (-tti) 1) ; t. koneita
2) ,
; t. ikavyyksia
3) ,

tuottava ;

tuottavuus (-uuden, -u u tta )


, ; tyon t.

tuotteen . tuote
tuottelias (-aan, -a sta )
tuotto ,
tuottoisa ,
tupa (tu v a n )
tupaan|tutiaiset
tupakanjpoltto ; -savu

tupakka
tupakoida
tuppautua (-ud un) 1) ,
2) . , ,

169

tup
tuppi (tupen) ; -suu ,

tupruta (-uaa, -usi, -unnut)


tupruttaa (-tti): t. savua ; ulkona
t.
tupsu
turbiini
turha , ; t. vaiva

turhaan ,
turham ainen (-isen, -ista)
turhan ; -paiten , ;
-paivainen (-isen, -ista) ,
; -tarkka
turilas (-aan, -asta)
turisti ; -bussi
; -kausi ;
-m aja ; -m atka

turkikset ,
turkin Ipippuri . paprika
turkisletain ; -farm i
; -huutokauppa
; -lakki
turkki I
turkki , turkin kieli
turkkilainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
turkmeeni 1) , 2) t.,
turkmeenin kieli
turkm eenilainen (-isen, -ista)

turm a ,
turm ella (-len, -li, -llut)
turm io
turm iollinen (-isen, -ista)
turnaus (-uksen, -usta)
turnipsi
turpa I ( t u r v a n )
turpa II (turvan) ( )
turpeen . turve
turpeen|nosto
turpoaa cm. turvota
turska
tu rsk an |m ak sa
tu rsk anm ak saloljy
turva ; ; etsia turvaa

turvaan . turvata
turva|kok ous

turvallinen (-isen, -ista)

170

tut
turvallisu us (-uuden, -uutta )

turvallisu usln eu vosto: (YK:n) t.


()
turvan I, II . tu rp a I, II
turvassa: olla t.

turvata (-vaan, -vasi, -v a n nut)


; t. r a u h a
tu rva|toim et
turvaton (-tto m an, -tonta)
tu rva|vyo ;
( , )
turve ( turpeen, t u rv e tta ) 1) 2)
turvoksissa: ja l a t ovat t.
turvota (tu rp o aa , turposi, tu rv o n n u t)
1)
2)
tusina
tuska ,
tuskaltinen (-isen, -ista) ,

tuskin 1) , ; t. han tulee


() 2) , ;
hadin t., toin t. -
tussari
tutka ,
tutkain (-imen, -inta) . ,
tutkia ,
tutkija ;

tutkim us (-uksen, -usta) ,


; -laitos -
; -retki
; -tyo -

tuvan . tupa
tutkinta (-n n an )
tutkinto (-nnon) ; -kausi
; -lautakunta

tuttava ; tapasin tu tta v a n i
{)
tuttavallinen (-isen, -ista)
,
tuttava I
tuttavu us (-uuden, -u u tta ) ;
tehda tu tt a v u u tt a
tutti
tuttu ; t. talo
tutustaa (-ti) ; t. toisiinsa

tutustua ; t. na apuriinsa

tutustuttaa (-tti) . tu tu s ta a

tuu
tuubi
tuudittaa (-tti)
tuuhea ,
tuulahdus (-ukse n)
tuulee c m . tu ulla
tuulen c m . tuuli
tuu len|alainen (-isen, -ista)
; -henki () ; -puoleinen
(-isen, -ista)
;
-puuska ; -pyorre
tuuletin (-ttimen, -tin ta)
tuuleton {-ttoman, -tonta)
tuulettaa (-tti)
tuulettua
tuu letus|ikku na
tuuli (-len, -lta) han on hyvalla tuulella
; han on huonolla tuulella
() ; -Iasi
; -m ylly
tuulinen (-isen, -ista)
tu u lislp aa ; rien taa t u u li s p a a n a

tuuli I
tuulla (-lee, -li, -llut) ( );
ulkona tuulee
tuum a I
tuum a II ,
tuum ia ,
tuuppia
TV, tv (lue; tee-vee) = televisio
,
t v .= t a n a vu onna
tyhjentava ; t. v a s t a u s

tyhjentaa
(-nnan, -nsi)
,

tyhjeta (-enee, -eni, -ennyt)


,
tyhjillaan ,
tyhjio
tyhjyys (-yyden, -yytta)
tyhja ; tyhjan takia -

tyhjanlpaivainen ( i s e n , -ista) ,
; -toim ittaja
tyhm yyksissaan
tyhmyys (-yyden, -yytta)
tyhma
tykisto
tykki ,
tykkanaan ,
tykyttaa (-tti) , ( )
tykytys (-yksen, -ysta) ()

tyy
tykata ( tykk aan, tykkasi, tykanny t) .

tylppa ( )
tylsya ,
tylsa ( ; )\ - llnen (-isen, -ista)
tyly ,
tym pea, tym paiseva ,

tynka (ty n g a n )
tynnyri
tynnyrillinen (-isen, -ista) (-.)
typera
typistaa (-ti) ,
typpi
typo Ityhja
tyrkkia
tyrkyttaa (-tti)
tyrkata (-kkaan, -kkasi, -kanny t)

tyrm istyttava
tyrm ata (-m aan, -masi, -m an nyt) .

tyrm ays (-yksen, -ysta) ,


tyrni .
tyttarenlpoika ( ); -tytar
( )
tytto ,
tyttonen (-osen, -osta)
tytto Inimi ; -ystava

tytar ( ty tta ren , ty ta r t a ) ; -puoli

tyvi (tyven) ;
tyydyn . tyytya
tyydyttava ; t. arvosa n a
tyydyttaa (-tti) ; t. vaatim ukset

tyydytys (-yksen, -ysta)


tyyli
tyylikas (-kkaan, -k a sta)
tyyni (-nen, -nta) , ;
t. sa a
tyyntya (ei -nny) , ;
tuuli tyyntyi
tyyny
tyynylliina, tyynynlpaallinen ( isen, -ista)

tyypillinen (-isen, -ista)


tyyppi
tyysjsija ,
tyystin ,
171

tyy
tyytymaton (-ttom an, -tonta )

tyytyvainen (-isen, -ista)


tyytyvaisyys (-yyden, -yytta)
;
tyytya (tyydyn) ;
; t. kohtaloonsa

tyo , ; tehda tyota ;
ryhtya tyohon ;
m enn a tyohon / to i h i n /
; ; olla tyossa
,
tyotaika ; -ansio
; -huone () ;
; -jarjestys
; ; -kalu ;
-kalusto ; -kansa
; -kasvatus
; -k irja ;
-kunto ; -ku ri
; -kyky
; -kykyinen (-isen, -ista)
; -kyvyttomyys
; -kyvyton

tyolainen (-isen, -ista)


tyolaisiasutus ; -maine
; -nainen ;
-nuoriso
tyo|m aa / / ; -m estari
; -mies
tydn jopettaja ; -tekija
; -teko
tyontaa ( - n n a n * -n s i) ; t. ovi auki

tyonto (-nnon) ,
tyolosasto ; -paikka ;
-paja ; -paikka
; -penkki ; -
; -saavutukset

tyoskennella (-ntelen, -nteli, -nnellyt)


,
tyo|sopim us ; -suhde
; -toveri
;
tyottomyys (-yyden, -yytta) ;
-avustus
tyotaItekeva
tyoton (-tto m an, -t o nta)
tydivoim a
tyovaen)jarjesto ;
-Hike ; -luokka pa172

tar
; -puolue
tyolvaesto, -vaki
tahden -, ; minka t.? ?;
sen t., etta... , ...
tahdentaa (-nnan, -nsi) ,
; puhu ja tahdensi sita, etta...
, ...
tahdisto
tahdSta (ta h t a a n , tahtasi, ta h d a nny t)
,
tahkia
tahka
tahti (tahd e n) ; taiv a s on tahd essa
; -kuvio

tahtinen (-isen, -ista) ; t. tai


v a s
tahti Itiede ; -tieteellinen
; -tieteilija ;
-torni
tahtain (-imen, -inta) ; .

tahtaan . ta h d a t a
tahyilla (-len, -li, -llyt) ,

tahystaa (-ti) ,
tahan ; t. asti
tai
takki ()
taky (tayn) ; -kala
takalainen (-isen, -ista)
tallainen (-isen, -ista)
talla lailla ,
talla yalin
talldin ;
tammdlnen (-isen, -ista) . tallainen
tama (part, ta t a ) , , ; tam a n
vuoksi ; tan a v uonna
; talla ke rta a
tanne ; tule t.! !
tanaan
taplikas ( kkaan, -ka sta)
tapla
tapdltaynna: sali oli t.
; -taysi
tarista (-sen, -si, -ssyt) ,

tarisyttaa (-tti) ,
tarkeys (-yden, -ytta)
tarkea
tafkkelys ( yksen, -ysta) tarkki
tarkata ( -kkaan, -kkasi, -kannyt)

tarpatti

tar
tarpata (-ppaa, -ppasi, -p annyt)
( )
tasmentaa (-nnan, -nsi)
tasmalleen ; t. kello viisi

tasm allinen (-isen, -istS)
tasmata (-m aa, -masi, -m anny t)
,
tassa
tastfedes ,
tastS ; t. lahtien , ,

,
tati (tadin) ,
taydellinen (-isen, -ista) ,

taydellisesti ,
tayden . taysi
taydennys (-yksen, -ysta) ,
; -koulutus

tSydentaa ( - n n a n , - n s i ) ,

tayn . taky
taynna: olla t. ; kauppa on
vakea t.
taysi (tayden, t a y tta ) ; t. lautanen m arjo ja ; t.
kuu ; tay tta vauhtia
; h u u ta a taytta k urkkua
; -hoitola

t&ysi|-ikinen ; -kuu
(tay den kuu n t. taysiku un)
taysin , ,
taysi jpainofnen (-isen, -ista)
tays|istunto ,

taysi Ivaltainen (-isen, -ista)


; ; -villainen (-isen,
-ista)
;
-aaninen
(-isen, -ista)
taysi korjaus ; -kaannos ; -osuma
; -tyollisyys
( )
tayteen: k a a t a a Iasi t.
; syoda v a ts a n s a / i t s e n s a / t.

taytelkakku ; -kyna

taytel&inen (-isen, -ista) ; .

taytelsuklaa

ufo
tayttya 1) 2) ,

taytta . taysi
tayttaa (-tti) 1) , ;
t. lomake 2)
, ; t. lu p au s
3): han t. kymmenen
vuotta
taytyy , ; min un t. m enn a
,
taytantoon: p a n n a t.

taalla
taaltS
tdhertaa ( -rra n , -rsi) , ;
( )
tohriintya (-n n y n ), tohrlytyS ( y d y n )

tdhria, tohrata (-r a a n , -rasi, - r a n n y t)


,
toin tuskin
tolta . tyo
tokotti
tolkki
tollistella (-len, -li, -llyt)
tomistaa ( ti), tdmisytta (-tti)
(., )
tonia
tdnaista (-sen, -si, -ssyt) i
topposet
torkea ; t. virhe
torky (toryn) ;
torm a , ; -paasky

tormata (-m aan, -masi, -m an n y t)


,
tormays (-yksen, -ysta)
(., )
torrottaM (-tti)
tottero
toyhto (-hdon) ; -hyyppa
toykea ,
toytaista (-sen, -si, -ssyt)

U
udar ( u ta r e n t. u tare en , u d a r t a ) cm. utareet
udella (utelen, uteli, udellut)

udun cm. utu


ufo ,

173

uha
uhalla 1) ( -.); kuolem a n u. 2)
,
uhan|alainen (-isen, -ista)

uhata ( u h k a an , uhkasi, u h a n n u t)
, ; v a a r a u hkaa heita

uhka (u hkan t. u h a n ) , ;
sodan u.
uhkaava
uhkajpeli ;
; -rohkea ; ;
-rohkeus ;
uhkaus (-uksen, -u sta )
uhka Ivaatim us ; e sitta a u.

uhkea ,
uhkua
1)
;

2) , , ( -.);
suo uh kuu kylmyytta, suosta uhkuu
kylmyys
uhma ; -miellnen, -painen ( isen,
-ista)
uhmata ( u h m a a n , uhm asi, u h m a n n u t )
;
uhrata ( u h r a a n , u hrasi, u h r a n n u t )
, ; u. henkensa
uhraus (-uksen, -u sta )
uhrautua ( -udu n)
uhrautuva, uhrautuvainen (-isen, -ista)

u h ra u tu v (a is)u u s (-uuden, -u u tta )

uhri
uida , ; ; uiden

u im a |-a lia s ; -halli


() ;
-housut ; -koulu
; -puku ,
; -rakko
( ); -ranta

u im a|rap ylat I)
2) , ; -stadion

uinti (uinnin ) ; ; -kilpailut


uinua ,
uistella (-len, -li, -llut)

uistin (-imen, -inta)


174

ulk

uittaa (-tti) 1) ; u. hevosta


2) ()
uittaja
uitto ( ); -joki ;
-mies ; -tyot

ujeltaa (-llan, -lsi) , ; tuuli


.
ujo ,
ujostella (-len, -li, -llut) ;
lapsi ujostelee vieraita

ujous (-uden, -utta )
ukko ,
ukkonen (-osen, -osta) 1) 2)
ukkosenljohdatin (-ttim e n ,- tin ta )
, ; -jyrin a
;
u kk o s|ilm a . ukonilm a; -kuuro
; -sade
u kon|ilm a
ukraina, u k ra in a n kieli
ukrainalainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
ula, ula-aallot ,

ulappa / /
ulista (-isee, -si, -ssut)
u lja s (-aan, -a sta ) ,

u lju u s (-uuden, -u u tta ) ,


ulkoa 1) , ;
2) ; o sa ta runo .

u lkoasiain|m inisteri
; -m lnisterlo

u lko |asu ; -avaruus

ulkoilla (-len, -li, -llut)
u lko |ilm a / / ;
-ilm assa ^
u lkoilm al kahvila . ulkokahvila; -teatteri . ulkoteatteri
ulkoilu
ulko I kahvila ; -luku
; -m aalainen
ulkom aan I kauppa
ulkolm aat ,
; -m ailla ,
; -m aille , ;
-m ailta - , -
ulko|m ainen (-isen, -ista) ,
; -m inisteri . ulko-

ulk
asiainministeri; -m uistista ,
; -muoto ,
; -museo

ulkona , ;
ulkonainen (-isen, -ista) ,

ulkonee . ulota
ulkoneva , ;
ulkonevat poskipaat

ulkonakd ,
ulko|-ovi ; -puolella
( ?), -puolelle ( ? ), -puolelta
(?) ; ; ; odota
-puolella ; han jai
oven -puolelle ;
pesimme ikkunat myos -puolelta
; koulun
-puolella ; -puolinen (-isen,
-ista) 1) , 2)

ulkosalla ;
ulko Iteatteri
u ikojvalta
ullakko ; -ikkuna ;
-kerros
uloin (-imman, -inta) () ;
()
ulos ; v etaa poytalaatik ko .
; m enna . ;
h en gittaa
. ; -hengitys
; -kaytava, -paasy
ulota (ulkonee, ulkoni, u lo nn ut)
,
ulottua 1) , 2)
,
ulottuvuus (-uuden, -u u tta )
; .
ulpukka .
ulsteri
uItraI lyhyet: u. ( dio) 1lot

ultra jaani
ulvoa
ulvonta ( n n a n )
ummehtunut (-neen, - n u tta )
ummessa: silm at u.

ummistaa (-ti) ; u. silm a nsaummistua
umpeen: polku on k a s v a n u t u.

upo
um pi|erite (-tteen, -tetta) , ;
-eritys (-yksen, -ysta)
; -kuuro ;
-lisake ( k k e e n , -ketta) ;
-lisakkeen t u le h d u s ; -mielinen (-isen, -ista) ,
; -m ahkaan ;
umpinainen (-isen, -ista)
;

umpio ; ()

umpioida
( ),

um pi|rauhaset
; -sokea
um pisuolenltulehdus
um pi|su oli . umpilisake; -tauti .

undulaatti
uneksia 1) 2) ,

unelias (-aan , - a s ta ) ;
unelm a 1) , 2) .

unelm oida ,
unenlhorros ; -popperossa

uneton (-ttom an, -tonta)


unettomuus (-uuden, -u u tta )
uni (unen, u n t a ) ; en s a a n u t unta
( ) ; n a h d a unta

unikko
unikon Isiemenet ( )
uninen (unisen, u n ista)
univorm u ,
unkari, unkarin kieli
unkarilainen (-isen, -ista) 1)
2) ,
unohtaa (-hdan, -hti) ; ala
unoh da lukea laksyjasi!
!
unohtua (ei -hdu) ; ;
m inulta unohtui kirja kotiin
(a)
unohtumaton (-tto m an, -t o nta)

u n tu v a (t)
uoma
upea ,
upota (uppoaa, upposi, up o n n u t)
; ,
upottaa (-tti) ;
upoluusi ,
175

upp

uppijniskainen (-isen, -ista) ,

uppoutua (-u d u n ) ,
( -.)
upseeri
ura 1) ; ; . 2)
,
u raa|u u rtava ,

urakoija, urakoitsija
uran |u u rtaja ,
,
urheilija
urheilla (-len, -li, -Hut)

urheilu ; ; -elam a
; -halli ;
-harjoitus ; -juhla
; -kalastu s
; -kauppa
; -kentta
; ; -kilpaitut, -kisat
/
/;
-koulu

;
-laji ; -leikki
; - ; -m estarl ; -ohjaaja
; -paita
; -palatsi
; -selostaja
; -seura ;
-talo ; -tarvikkeet
; -tunti ;
valm entaja
urhoollinen (-isen, -ista) ,

urhoollisuus (-uuden, - u u tta ) ,

urista (-see, -si, -ssut)


urkkia ,
urku|m usiikki
urkuri
uros (uroksen, u ro sta ) ; -ankka
; -hanhi ; -kissa
uro|teko, urojtyo
urpu (u r v u n ) ( )
urut
u s e a (t) , ;
u se a ssa
/ u s e i s s a / kohdin
useim m iten
usein
uskalias ( -aan, - a s ta ) ,

uskallus (-uksen, -usta ) ,


176

uud

; hanella ei ollut u sk a llu s ta (ryhtya) siihenu s k a l ta a (-, -lsi) ,

usko
uskoa ; ; u. voittoon
; en usko siihen

uskollinen (-isen, -ista) ,

uskollisuus (-uuden, -u u tta ) ,

uskom aton (-tto m an, -tonta )


,
uskom us (-uksen, -usta) ,

uskonnollinen (-isen, -ista)


uskon non|vastainen (-isen, -ista)

uskonto (-nnon) ,
uskotella (-ttelen, -tteli, -tellut)
uskoton (-tto m an, -tonta) ,

uskottava ,
uskottu ,
uskovalnen (-isen, -ista)
usuttaa (-tti) ;
usva ,
usvainen (-isen, -ista) ,

utareet
uteliaisuus (-uuden, -u u tta )
utelias ( -aan, -asta)
utooppinen, utopistinen ( isen, -ista)

utu ( u d u n ) ,
uudelleen , ; -arvlointi
; -jSrjestely ,
; -koulutus
uuden . uusi
uudenlalkainen (-isen, -ista)
,
uudenvuodenl juhla ;
-kortti , -kuusi
; -lahja
; -onnittelu

uudestaan ,
uudin (uutim en, u u d in ta )
u u disjasukas ; -m aa ;
-rakennus ; -sana
,
uudistaa (-ti) ,

uud
uudistua ;
uudistus (-uksen, -usta) ,

uuhi (uuhen, u u h ta)


uumenet ; m a a n uum enissa

uum oilia (-ilen, -ili, -illut)
,
uuni ,
uunin|koukku ; -pelti 1)
2)
uunijtuore ,
uupua (u u v u n ) 1) ,
2)
uupumaton (-tto m an, -tonta)
uupumus
uurastaa (-ti) ,
uurre (uurteen, u u r r e t t a ) , ;
kasvojen u u rtee t
uurtaa ( u u r ra n , uu rsi)
uusi (uuden, u u t ta ) ; u. puku
; u u de t p e ru n a t
; onnellista u u tta vuotta!
!
uusia 1) ; ; u. lehden tilaus
2) ,
( . .)
uusikko ,
uusifkuu (u u d e n k u u n , u u t ta k u u t a )
; u u d e n k u u n a ika an

uusinta (-n nan) ,

uusiutua (ei -udu) ,

uutimet
uutinen (-isen, -ista)
uutiset ,
u u tis|elok uva, -film! ; -lahetys (
, ); -perunat
; -toim isto
; -vilja / /

uuttera ,
uutukainen (-isen, -ista): uuden u.
,
uutuus (-uuden, -u u tta )
1)
2)
uuvuksiin (a sti) ,

uuvuksissa: oila .

vaa
uuvun . uup u a
uuvuttaa (-tti) ,
uzbekki 1) , 2) u., uzbekin kieli
uzbekkilainen (-isen, -ista) 1)
2) . uzbekki 1

V
v . = v u onn a (-) ; v. 1993
1993 .
va a an . v a ak a
vaadin . vaatia
vaahtera
vaahto (-hdon)
vaahtoinen ( isen, -ista), vaahtoisa

vaahto Ikuml ;
-m uovi
; -painen (-isen, -ista) ,
( )
vaaka ( v a a a n ) ; pu nnita v a a alla
; -suora
; -suoraan, -su orassa

vaakkua
vaaksa
vaakuna
vaalea
vaalean lh arm aa -; -punainen
; -sininen
vaalea Iverinen (-isen, -ista) ,

vaaleta (-enen, -eni, -ennut)


vaali ; p u h e en jo h tajan / jo h to k u n n a n / v. /
/; va litto m a t vaalit

vaalia , , ; v. kuin
s i l m a t e r a a n s a
vaaliljSrjestelm a
; -kam panja; -kamppailu
; -lautakunta
; -liitto
; -
; -luettelo
; -oikeus ;
-ote
; -
, ( ); en mina
. sina , : han ei viitsinyt
tulla v. jai kotiin

;
177

vaa

vaapukka cm. vadelm a


vaara I ,
vaara II
vaarain (-imen, -inta) cm. v ad elm a
vaarallinen (-isen, -ista) ; on vaarallista
vaarantaa (-n nan, -nsi) ,
; v. henkensa

vaaraton (-ttom an, -tonta)
v a a r a Ivydhyke
I
vaari II: otta a v. . . v a rte en
vaate|h arja ; -kaappi
, ; -kerta
; -komero
( ); -
( ); -naulakko ;
-puu, -ripustin ( imen, -inta)
, ; -saild
vaatettaa (-tti) (-.);

vaatia ( v a ad in )
vaatim aton (-ttom an , -tonta ) 1)
,
vaatim us (-uksen, -usta ) ,

vaativa 1) 2) ,
; . teh ta v a
vaatteet ; riisua v.
(y lta an )
; v a ih ta a toiset v. ylleen

vaatturi ( )
vadelm a ; -hillo

vadillinen (-isen, -ista) () ,


() (-.)
vaeltaa (-, -lsi) ;

vaha ; -k an gas, -
vahdin I . vahti
vahdin II . vahtia
vahingoittaa (-tti) ,

vahingoittua ;
(-.)
vahingollinen
(-isen, -ista)
;
terveydelle .

vahingon|H o
vahin gossa 1) 2)

vahinko (-ngon) 1) , 2)
,
178

vai
vahti (vahdin) ; olla vahdissa
,
vahtia (v ahdin) ,
vahti 1koira ; -mestari

vahva , ; ; vahvat kadet ; v. terveysvahvero ( )
vahveta (-enee, -eni, -ennut) . vahvistua 1
vahvistaa (-ti) 1) ,
; v. terveytta
2) ; v. suunn itelm a
3) ,

vahvistua 1) ; ;
2)
vahvistus (-uksen, -u sta) 1) ;
; 2)
3)
vahvuinen (-isen, -ista): sorm en v.
; puolen metrin v. jaa

vahvuus (-uuden, -u u tta ) 1) ,
; 2) ;
; 3) .

( ); tuletko v. et?,
tuletko vai etko (tule)?
? . niin! !
vaieta (vaikenen, vaikeni, vaie nnut)
,
vaihde ( h t e e n , -hdetta) I) ; vuosis a d a n vaihteessa
2) .-. 3) . ,
4) ; -m ies -.

vaihe (-een, -etta) , , ,

vaihtaa (-hd an , -htoi) 1) ; v. v a a t


teet 2) ; v. katse
3)
,
valhteeksi
vaihteleva 1) ,
2) ; v. ohjelma

vaihtelu
1) ,
2) ,
vaihto (-hdon) , ; mielipiteiden . ; -ehto
, ; -virta

vai
vaihtua (ei -hdu) ,
vaijeri
vaikea , ; v. tauti
; -kulkuinen (-isen,
-ista) ; -p&asyinen
(-isen, -ista) ; -selitteinen (-isen, -ista),
; -tajuinen ( isen, -ista), -ym m arteinen (-isen, -ista)

vaikenen . vaieta
vaikeroida
vaikeus (-uden, -u tta ) ,

vaikeuttaa (-tti) ;
vaikka , ; ei tullut, v. oli luvannut , ; v.
heti
vaikutelm a
vaikutin (-ttimen, -tinta)
,
vaikuttaa (-tti) 1) ,
, ; laake ei vaikutta n u t 2)
( - -.)
(-.) ; tuo vaikutti
m in usta oudolta

vaikuttava ,
vaikutteet , ; han sai
vaikutteita Kivelta

vaikutus (-uksen, -usta) 1) ,
2) . vaikutelm a; -valta
, ; -valtainen (-isen,
-ista) ,
vailla ; . p a a m a a r a a , p a a m a a r a a v.
; kello on viitta (m in uuttia)
v. viisi
vaille ; kysymys jai v. v a s t a u s ta
; kello on
viitta (m inu uttia ) v. viisi
()
(-isen, -ista) 1) . v a ja a
1; 2)
vaillinki (-ngin)
vaimentaa (-nnan, -nsi) ,

vaimentua (ei - n n u ) , vaimeta (-enee,


-eni, -ennut) ,

vain , ; v. han sen tietaa
() ; yha v. sa ta a
; kuka .

vaj
vainaja ,
,

vainooja
vainota (-oan, -osi, -on nut) ,

vainu , ; -koira
vainuta (-uan, -usi, -u n n u t) ;

,
vaipua (vaivu n) ;
; . veteen ;
. a ja tu k siin s a

vaisto
vaistom ainen (-isen, -ista)

vaistota (-oan, -osi, -onnut)


;
vaitelias (-aan, -a sta )
vaiti ; istua v. ; olla
v. ; -olo ; v. on
myontym ise n merkki

vaiva 1) , ; , ;
ei m a k s a ;
su u re lla vaiv alla ;
n a h d a ,
2) , 3)
,
vaivaantua (-n nun ) ,

vaivainen (-isen, -ista) ;vaivais|k o ivu
vaivalloinen (-isen, -ista) ,
, ; v. m a tk a

| ,
vaivata (-vaan, -v^si, -v a n n u t)
, ; s a a n k o v. teita?
?; h a n ta
vaiv aa yska
vaivaton (-ttom an, -to nta) ,

vaivautua (-ud un) (


-.); ala v a iv a u d u
,
v a i|v ih k a a
,
vaivun . vaipua
vaja
v ajaa 1) ; v. Iasi
; v. metri
179

vaj
2) . v a ja v a; -kehittynyt

v a ja n a in e n (-isen, -ista) c m . va ja va
v a j a u s ( - u k s e n ,- u s t a ) I) ;
2)
v a ja v a , v a ja v a in e n (-isen, -ista)
; v a ja v a t tiedot

v ajavaisu u s (-uuden, -u u tta )


,
vajavu u s (-uuden, -u u tta ) 1) c m . v a j a
v a is u u s 2) , ; ruumiilliset v a ja v u u d e t

vaje (-een, -etta) l) ,


2)
vajota (-oan, -osi, -onnut)
,
vakaa 1) 2)
3) ,
vakaum uksellinen ( isen, -ista)

vakaum us (-uksen, -u sta )


vakauttaa (-tti) ,
,
vakava ;
vakavan|nakdinen ,

vakavissaan ,
vakavoitua (-idun)
vakavuus (-uuden, -u u tta )
vakiinnuttaa (-tti) ,

vakiintua (ei -nnu) ,

vakinainen, vakituinen ( isen, -ista)

vakka
vako (vaon)
vakoilija
vakoilla (-len, -li, -llut)

vakoilu
vakooja . vakoilija
vakuuttaa (-tti) 1) , ;
han v a ku utti sy yttom y yttaan
,
vakuuttautua (-udu n)
vakuuttava
vakuuttua ; olen v a k u u tt u n u t ,
etta... , ...
vakuutus (-uksen, -usta ) 1) ,
2) ; -k irja

180

val
vala ; tehda v., vannoa v.
,
valaa (valoi) 1) , 2) .
,
valaan . va la s
valaanlpyynti
valaanpyyntitalus
valaan |pyytaj&
valaiseva: v. esimerkki
;
valaisin (-imen, -inta)
valaista (-sen, -si, -ssut)
valaistus (-uksen, -u sta ) , valaisu

valaja
valanne (-nteen, -n ne tta) . ,

valas (v a la a n , v a la s ta )
valehdella (-htelen, -hteli, -hdellut) ,

valella (-len, -li, -llut) ,

valhe (-een, -etta) ,


valheellinen (-isen, -ista) ;
;
valikoida ,
valikoim a ,
valim o ,
valinnainen (-isen, -ista)
;
valin n a is|ain e
valinnan) vara ,

valinta (-n n an ) ; -
; -

valioljoukkue , ;
-kunta
valistaa (-ti)
valistunut (-neen, -n u tta )
valistus (-uksen, -usta)
valita (-itsen, -itsi, -innut) ,
; v. itselleen kirja
; v. e d u s t a j a

valitettava
valitettavasti
valitsija
valittaa (-tti) 1) ; rnita valitatte? ? 2)
, ( -.) 3)
,
valittu
valitus (-uksen, -u sta )

val
valjaat ,
vatjakko
valjastaa (-ti)
valjeta (valkenee, valkeni, v a lje n n u t)
; a a m u valkenee ; pai ,
van valjetessa
valju ,
valkaista (-sen, -si, -ssut)
valkaisu
valkam a ,
valkea . valkoinen; valkeat yot

valkenee . valjeta
valko|ihoinen (-isen, -ista) ,

valkoinen (-isen, -ista) ; v. leipavalkojkang as
( );
-sipuli
valkojvenaja, -v enajan kieli
; -venalSinen 1) 2)
,
valko|vuokko . ,
valkuainen (-isen, -ista)
vallan I ,
vallan II . valta
v allan Ikaappaus (-uksen, -usta )
; -kum ouksellinen
(-isen,
-ista)
I)

2) ; -kumous
; lokakuun suuri sosialistinen v.


vallankum ouslhallitus

; -johtaja
; -ju hla
; - ;
-mies ; -taistelu

vallassa oleva
vallata (v a ltaa n , valtasi, v a lla n n u t)
, ; ,

vallaton (-tto m an, -tonta) ,

v alli ;
vallita (-itsen, -itsi, -innut)
,
vallitseva ,

valloittaa (-tti) ,

valloittaja

val
valloitus
(-uksen, -usta) ,

valm ennus (-uksen, -u sta ) ,

valm entaa (-nnan, -nsi) ,


, v. hiihtajia
/ /
valm entaja
valm entautua (-udun) ( - .);
valm is (-iin, -ista) ; olen valmis la h te m a a n () ;
s a a d a tyo valmiiksi
valm istaa (-ti) ; ;
v. laksyja
valm istam atta
valm istautua (-udu n) ;
; . m a t k a a n / m a t k a l l e /
//; .
tenttiin
valm istava ; v. luokka

valmiste (-een, -etta) ,
vaim istua ,
; tyo va lm istu u huom enna

valm istus (-uksen, -u sta) 1)
, 2) ,

valtnius (-uden, -u tta )


valm u
valo ; n a y tta a valoa
valoisa
valo lku va ,
valokuva-album i
v a lo |k u v a a ja
valojkuvaam o ,
valojkuvata
v alo jk u vau s
v alo ku vau s|film i ; -jalu sta
; -kamera, -kone ;
-liike ; ; - ; -tarvikkeet

valoim ainos
valon|heitin (-ttimen, - t in t a > ;
-herkkS ; -pitava
; -suodatin

valoton (-tto m an, -tonta ) ,

valottaa (-tti) .
valotus (-uksen, - u s t a ) , -aika .
; -m ittari .

181

val
valpas
(-ppaan, -p a sta) ;

valppaus (-uden, -u tta ) ;

valssl
valta ( v a lla n ) 1) ; p a a s ta v a lt a a n
; olla v a lla s s a
; han joutui k au h u n v a lta a n ,
h an oli kau h u n v a lla ssa
2) ,
valta I-asema
; -enemmisto
; -istuin ; -katu
; -k irja ; -kunnallinen ; -kunta
; -maantie ; -m eri

v a ltam erilalu s ; -kalastus


; -

v alta|o sa ; -osaltaan
; -tie
valtaus (-uksen, - u sta ) ,
; -politiikka

valtava ,
valtim o ;
valtio ; -jarjestelm a
; -koneisto

valtiollinen (-isen, -ista)
valtiollistaa (-ti) ,

valtio I mies
valtion|budjetti
valtio I neuvosto ;

v altionlpankki ;
-yliopisto

valtiolpaivat 1) 2)
; -rakenne
; -salaisuus
; -saanto ; -ta
valtiovarainlm inisterid

valtti
valtuudet
valtuu sl k irja ;
; -kunta
valtuutettu ,
valtuuttaa (-tti)
valua ,

182

van

v a lu |ra u ta
valuutta
valveilla: olla . ,
valveutuneisuus (-uuden, -u u tta )

valveutunut (-neen, -nutta)


,
valvoa 1) , . 2)
, ,
valvoja ,
valvonta (-n n an ) ,
vamma ,
vammainen (-isen, -ista) 1)
2)
v ana|vesi
vaneri
vangin . vanki
vangita (-itsen, -itsin, -innut)
vanha ; han on minua vuotta vanhempi () ;
kuinka v. olet? ?;
vanhoilla paiv illaan ;
ennen v a n h a a n
vanhan|aikainen ; -m allinen
(-isen, -ista)
vanhalp iika (v a nhanp iia n) ;
-poika ( v a n h a n p o ja n ) ()

vanhemmat
vanhemmiten ,
vanhempi ( -m m a n ) ; v. veljeni

vanhentua (-n nun ) ;
vanhentunut (-neen, -n u tta )
;
vanheta (-enen, -eni, -ennut) . v a n
hentua
vanhin (-imm an, -inta) 1) ()
2)
vanhoillinen (-isen, -ista)

vanhus (-uksen, -usta) ,


vanhuus (-uuden, -u u tta )
v an ilja
vanki (va n gin ) 1) 2)
,
vankila
v a n k i|le iri
vankka ,
vankkum aton (-tto m an, -tonta )
,
vanaas ( v a n n a a n t. v a n ta a n , v a n n a s ta )
( )
vanne (vanteen, v a n n e tta )

van
vannoa
vannoutunut (-neen, -n u tta )
vanu
vanukas (-kkaan, -k a sta)
vanunki (-ngin)
vaon c m . vako
vapa ( v a v a n )
vapaa ; olen t a n a a n v.

vapaal-aika , ;
-ehtoinen (-isen, -ista) ;
-liikkeet , ;
-mielinen ( isen, -ista)
; -paiva ; -uinti

vapaus (-uden, -utta) ; -Hike
;
-sota
; -taistelu

vapauttaa (-tti)
vapautua (-u dun )
vapautunut (-neen, -n u tta )
,
vapautus (-uksen, -usta)
vapista (-sen, -si, -ssut) ,

vappu ,
; h a u s k a a vappua! !,
!
v ara ; talven va rak si ; pida
varasi, ettet putoa! , !
v a ra |-a m ira a li -
varaan I: joutua veden v.

varaan II . v a r a t a
v ara ljo h taja ; -jasen
varakas (-kkaan, -k a sta) ,

v a ra lla ,
varalle
varalta ( -.); kaiken .

varalm ies 1) 2) ,
; -m inisteri
; -osa ; -heenjohtaja -; -rehtori
v a ra lrik k o ,
varas ( v a rk a a n , v a r a s t a ) ; -lahto
,
varassa: seisoa yhden j a l a n v.
; istua paa kasien v.
,

var
varastaa (-ti) ,
varasto 1) 2)
varaston|hoitaja ,

varat ,
varata ( v a ra a n , v arasi, v a r a n n u t ) 1)
, 2) ;
; paikka on v a r a t tu

varaton (-tto m an, -to nta )


varaukseton (-ttom an, -tonta )

v ara |u lo sk aytava
vara u s (-uksen, - u sta ) 1) ,
; v a ra u k s itta ,
2) . ,
varautua (-u dun ) ,
( -.)
varhain ; v. a a m u l la
varhainen (-isen, -ista)
varhaislnu oriso ; ;
-nuoruus
varikko .-.
variksenlpelatin, -pelatti ,
varis (-iksen, -ista)
varista (-see, -si, -ssut) ,

varistaa (-ti) , ; puut ovat


v a ris ta n e e t lehtensa

v a rje lla (-len, -li, -Hut) ,


; ; v. kosteudelta

varjelu ; kasvien v. kylm alta
v arjo
v arjoisa
varjolkatos ; -kuva ; -puoli

varjostaa (-ti) 1) ;
2) ,
varjostin (-imen, -inta) 1) ,
2) 3) .
varkaan . v a r a s
varkain
varkaus (-uden, - u tta ) ,

varm a 1) ; 2)
; olen . (siita), etta...
( ), ...
v a rm a a n (k in ) ,
varm asti , ; ,

varm entaa (-nnan, -nsi) 1)


183


, 2)
varm istaa (-ti) ; ,

varm istautua
(-u d u n )

varm istin (-imen, -inta)


varm istua 1) 2)
,
varm uus 1) , ;
p a a s ta jostakin v a rm u u te e n
-; v a r m u u d e n
vuoksi
; . vilustum ista
; han liikahta m a s t a k a a n

varoittaa
(-tti)
,
; . v a a r a s t a

varoitus (-uksen, -u sta )
, ; -m erkki

varoke (-kkeen, -ketta) .

varollaitteet (
)
varomaton (-ttom an, -tonta)

varoltoim et
varova, varovainen (-isen, -ista)

varovaisuus (-uuden, -u u tta )

varovasti
varovuus (-uuden, -u u tta ) cm. v a r o v a i
su us
varpa ( v a rv a n )
varpaan cm. v a r v a s
v a rp aisillaan ; kavelia v.

varpaisilleen ; n ousta .

varpu ( v a rv u n ) ,
varpunen (-usen, - u sta )
v a rra s ( v a rt a a n , v a r r a s t a ) 1)
2) 3)
v a rre lla 1) ; ; ; t a m a n
k a d u n v a rre lla 2)
, ( -.); viikon .

varressa . v a rre lla 1; tien .

v arsa
v arsi ( v a rre n , v a r tt a ) 1) ,
2) 3) , ;
184

vas

kulkea tien v a r tt a
; -harja ; -kengat
; >luuta
v arsin
varsinainen (-isen, -ista) ;
,
varsinkin ( v a rsin k aa n )
,
vartalo 1) , 2) .

varta vasten
varteen: otta a . ,
; v. otettavia huom autuksia
varten ; sinua . ; mita v.?
?
v artija , ;
vartio , ; ; ;
olla vartiossa /
/
vartioida ,
vartio|m ies , ; -m iliisi ()
vartti . . n eljann es
varttua , ;
v a ru illaan ,
varu s Ihuone . ;
-kunta ; -mies

varustaa (-ti) 1) 2)

varustautua (-udun) 1) ,
; . m atka lle
2)
varusteet ,
varustus (-uksen, -u sta ) 1)
() 2)
v a ru s |v a k i
v arvas ( v a rp a a n , v a r v a s t a ) ();
kavelia v a rp a illa a n

vasara
vasem m alla , (?)
vasem m alle , {?)
vasem m alta (?)
vasem m anlpuofeinen ( isen, -ista)
, ; . liikenne

vasemmisto ,
vasemmistolainen ( isen, -ista) .

vasempaan ,
vasen (-em m an, -enta) ; v. jalka

vas

vau

vasikka
vaski (-ken)
vasta I
v a s t a II 1) , 2) ;
v. s a t a n u t lumi

vastaan I) ; han tuli kadull.,


v a staa n i / m i n u a v ./
; lahtea vieraita .
2) ; minulla
ei ole m ita an sita v.

vastaanlotin (-ttimen, -tinta) ( ) ; -ottaja ; -ottava
1) 2) ;
-ottavuus (-uuden, -u u tta )
; -otto ; -sanomaton

vastaava 1) 2)
; v a s t a a v a l l a ta v a lla

vasta Ihydkkays ,
'
vastainen (-isen, -ista) 1)
, 2)
vastaisuus (-uuden, -u u tta ) ;
v a staisu u d e ss a
vastalkaiku
vastakkain
vastakkainen (-isen, -ista)

vasta Ikohta ; -tahja


; -lause ,

vastalausel kokous ; -mielenosoitus


vasta|leivottu ; -m yrkky
; -m aki ( );
- ; -pelaaja ,
, ; -
; ; -paata
; (--.); asu n
. ; v. koulua,
koulua .
vastalrinta
vastassa I) , (-.) 2): olla vieraita .

vasta[syntynyt (-neen, -nytta)

vastata ( v a sta a n , vastasi, v a s t a n n u t )


1) ; v. kysym ykseen
;
teoistaan
2) ,
13 .

2023

; v. v aatim u ksia

vasta I tuuli
vastaus (-uksen, - u sta )
vastaivaiku tu s ( -.)
vasta I vallankum ouksellinen I)
2) ;
-vallankum ous
vasta Ivirtaan ; -vuoroinen (-isen, -ista) ; -vaite
; -vaittaja
vastledes ,
vasten ( -.); ( - .);
(-.); . tu u lta , t u u lta .
; a se tta a su kset seinaa v.
; n a u r a a v.
n a a m a a ; v. saantoja
vasten I mielinen (-isen, -ista) ,

vastike (-kkeen, -ketta) 1) ,


2)
vastiikaan ; han on v. m uutta n u t k aup u n k u n

vastine (-een, -etta) 1)
2) ,
vastoin ( - .), ( .); . odotuksia ;
-kayminen (-isen, -ista) ,

v a s t u s (-uksen, -) I) ,
2) .
vastustaa
(ti)
;

vastustamaton (-ttom an, -tonta )

vastustus (-uksen, -usta ) ,

vastuu ; olla v a s t u u s s a
jostakin -.
vastuullinen, vastuun lalainen
(isen,
-ista)
vastuun Itunne
vastuuton (-ttom an, -to nta)

vati (v adin) ; ;
vatkata (-kaan, -kasi, -k a n n u t) ,

vatsa ; v a ts a l l a a n ; vatsalleen
vattu, vatukka
vauhdikas (-kkaan, -k a sta)
,
185

vau
vauhti (-hdin) 1) , ; tay tta
vauhtia 2) ;
o t ta a va uh tia
vaunu
vaunun|hoitaja ; -osasto ;
-silta
vau ras (-aan, 'asta) ,

vaurio ,
vaurioittaa (-tti)
vauva ,
vavahtaa (-hdan, -hti) ,

vavan . vapa
WC (lue: veesee)
veden cm . vesi
veden|alainen (-isen, -ista) ;
-neito ; -paisum us (-uksen,
-usta ) ; -pitava ;

vedeton (-ttom a n , -tonta)


vedon cm. veto
vedota (vetoan, vetosi, ved o n n u t) 1)
(., ); v. kansa a n 2)
; . s a irau tee n

vedyn . vety
vedan . vetaa
vehna
;
-jauhot

; -
vehnanen (-asen, - a s ta ) ;
,
. vieda
v eijari ,
veikata (-k kaa n, -kkasi, -k a n n u t)

veikko . ,
veisto|kuva, veistos (-oksen, -osta)

veistaa (-ti) 1) 2) ;
;
veitikka ,
veitsi (veitsen, veista)
velallinen (-isen, -ista)
velan . velka
veli (veljen) ; -puoli
veljekset
veljen j poika
,

;
-tytar ,
veljes|hauta ; -kansa

veljestya ,
veljeys (-yden, - y t ta )
186

ver
velka (v ela n) ; velaksi ,
; paljonko olen velkaa?
?
velli
, ; vellova

velodromi
veltto ,
velvoittaa (-tti) ; minut velvoitettiin s a a p u m a a n

velvollinen
(-isen,
-ista)
;
olet v. s a a p u m a a n

velvollisuuden|tunne
velvollisu us ( - u u d e n , - u u t ta ) ,

vemmel, vempele (vempelen t. vempeleen,


v e m m e lta) ( )
vene (-een, -etta) ; soudella veneella
veneilla (-ilen, -ili, -illyt)

veneily
venellaitu ri
ventolvieras /
/
venyttaa (-tti) ,

,
venahdys (-yksen, -ysta)
( )
venahtaa (ei -hda, -hti) (
. .)
venaja, v e n a ja n kieli
venajan|kiellnen ( isen, -ista) (
) ,
venajannds
venajantaa (-nnan, -nsi)

venalainen ( -ise n,-ista) 1) 2)
,
venayttaa (-tti) ,
veran . verka
verbi
veren)kierto (-)
;
-m yrkytys ; -
; -pisara .
; -siirto ; -vuoto
; -vahyys (-yyden, -yytta)

veres (-eksen, -esta) ; verekset


j a lje t ; vereksia vaikutelmia

ver

verestaa (-ti) 1) ,
2)

vereva ,
verho 1) ; 2) .
,
verhota (-oan, -osi, -onnut) ,

verhoutua (-udu n) ;
veri (veren, ve rta )
verinen (-isen, -ista)
verka (ve ra n)
verkalleen
verkko , ; -kassi (
); -keinu
verkko Ipallo ; -palloilija
vero
verottaa (-tti)
verran: jonkin v. , ;
minka v.? ?; s a m a n v.

verrannollinen (-isen, -ista)

verranto (-nnon) .
verrata (v e rta an , vertasi, v e r r a n n u t )
,
verraten 1) . v e r r a t tu n a 2)
, ; v. iso

verraton (-tto m an, -tonta) ,

verrattuna ( -.); siihen .


verrytella (-ttelen, -tteli, -tellyt) .

verryttely , ; -puku

verso ()
verstas (-aan, -a sta)
verta ( v e rr a n ): k uka an ei veda hanelle
siina vertoja
; v e rta a n s a vailla ole ,
vertaan . v e r ra ta
vertainen (-isen, -ista) ( -.); han hakee /o n
v a il l a /
v e rta is ta a n
vertauksellinen (-isen, -ista)
,
vertaus (-uksen, -usta) ; -kuva
;
veruke (-kkeen, -ketta) ,

vergja ; ( )
vesa ()

vet
vesi (veden, v e tta ) ; -a lia s
( ); -johto ; -kasvi

vesikko ()
vesi I Iasi ( ); -letku ,
; -lisko ; -latakko ;
-m eloni ; -pallo ,
; -palloilija ; -reitti
; -rokko ,
; -sade
vesisto ,
vesilsailid 1) , ( )
2) ; -taso ;
-torni
vesitse ,
Vesi|voimala, -voim alaito s

vesiv& ri|m aalaus( )
vesilvarit ; -ampari

vetehinen (-isen, -ista) .
vetelehtia j- h d in ) ,
( )
vetela
veteraani
vetinen (-isen, -ista) ;

vetistella (-len, -li, -llyt)


veto I (vedon) 1) 2) (.
) 3)
veto II (vedon) 1) ; lyoda vetoa
; p a n n a pa ato s vetoon
,

veto III ( ); e sitta a tonsa


veto|k etju , -lukko
vetoj-oikeus
vetoom us (-uksen, -u sta) ,

veto)voim a 1) 2)
; m a a n .
3) . ,
veturi ,
veturinjkuljettaja
vety (vedyn) ; -pommi

vetSytya (-ydyn) ;

taiv a s vetaytyy pilveen

; v. kokoon
; v. itseensa

vetaa (vedan, veti) , ;


. kelk kaa p e ra s s a a n
187

vet
; v. n a u la seinasta
; v. h a m m a s
; v. s a a p p a a t j a l a s t a a n
; .
; v. ovi kiinni ;
v. verho eteen ;
v. kello ; ikk unasta v.
; uuni v. hyvin
/ h u o n o s t i / / /
; . henkea ;

vetaantya (-nnyn) . ve taytya


viallinen (-isen, -ista) ,

vian . vika
viaton (-ttom a n , -tonta) ) ,
2)
video|nauhuri
vieda (vei) 1) , ; ;
,
;
;
v. kirje
postiin ; .
a utolla 2) ,
; ; ; v. saira s laakariin
; tie vie kaupunkiin
; . kadet sivulle
; v. luetteloon
; . asia loppuun
;
viehkea, viehattava
,

viehtymys (-yksen, -ysta) ,

viehattya ,
viehattaa (-tti)
, ,

viehatys (-yksen, -y sta ), -voima


viekas (-kkaan , -k a sta ) ,

viekastella (-len, -li, -llut) ,

viekkaus (-uden, -u tta )


viekoitella (-ttelen, -tteli, -tellut)
, ,
viela ; ehdim m e v. ;
v. e n em m an ; v. mita!
!
vielapa
viem ari
;
-vesi

,
vienti (-nnin) ,
vieraan . viera s vieraantua (-n n u n ) ;
188

vih
vieraan Ivarainen ( i s e n , -ista)
; -varaisu u s (-uuden, - u u t
ta)
v ierailla (-len, -li, -llut) 1)
2)
vierailu 1) 2)
v ie ra isilla ; olla .
,
vieraisille ; lahtea .

vieras (-aan, -a sta) 1) ,


; ; . kieli
2) , ; -huone
; -kielinen (-isen, -ista)

,
;
-m aalainen ; -sana

vierastaa (-ti) ; ,
, , ( ? ); han istui
viereeni
viereinen (-isen, -ista) ,

vierekkain ; he istuivat .

vierelle, vierella . viereen, vieressa
vieressa , ( ?); poydan .

vierittaa (-tti) , ,
vieri vieressa ( ^)
,
,
vieroittaa ,
vieroittua , ,

vierusltoveri ( )
viesti 1) , 2) ,
; -kapula ,

viestin thiihto ; -juoksu


,
viestint& ( - n n a n ) , ;
; -(teko)ku u

viestiS. ,
vieteri . . jousi 3
vietnam ilainen (-isen, -ista) 1 ) .
2) ,
vie tti
vietto , (-.)
viettaM (-tti)
1) ( )
2) , ; v. syntym apaiv ia
viha ; ,
vihainen (-isen, -ista) ,

vih
viha|m ielinen ( isen, -ista) ;
-m ies
vihannekset ,
vihannes | kauppa ; -keitto ; -sailykkeet

vihannoida
vihastua
vihastuksissaan ,

vihata (vihaan, vihasi, vihannut)

vihdan . vihta
vihdoin, v. viimein ; vihdoinkin
-
vihellys (-yksen, -ysta)
vihelt&a (-llan, -lsi)
viheridida c m . vihannoida
vihertava
*
viher| varpunen ; -vyohyke

vihjata (-jaan, -jasi, -jannut)


vihkia (vihin)
vihko (vihkon t . vihon) 1)
2)
vih m a(sad e) / /
vihmoa ; vihmoo ,

vihollinen (-isen, -ista) ,
viho|viim einen ()
vihrea
vihta (vihdan) ()
vihuri ; -rokko
viidakko ;
viiden . viisi
viidennes (-e'ksen, -sta)
viides (-ennen, -etta) ; -luokkatainen (-isen, -ista) ; -osa
; kaksi -osaa
viihdejkonsertti
;
-musiikki ; -taiteilija

viihdytt&a (-tti)
viihtyisa
viihtya (-hdyn)
( - .); en viihtynyt siella
,

viikate (-tteen, -tetta) .-.
viikko ; talla viikolla
; -lehti
viikon|ioppu ; -
; -vaihde
viikset

vii

viikuna ( ); -puu ,


viilaaja,
viilata (-laan, -Iasi, -lannut)

viileke (-kkeen, -ketta) ; viilekkeet

viilett&a (-tti) ,
viileta (-enee, -eni, -ennyt)
, ; ilrna viileni

viileys (-yden, -ytta) ,


viilea ,
()
viillos (-oksen, -osta)
viilt&a (-llan , -lsi) ; ,
; viiltava kipu

viitna
; . vuonna
; . tiistaina ;
. kerralla ; v. ting a ssa , v. hetkessa

vjimeinen (-isen, -ista)


vitm eistellS (-len, -li, -llyt) ,

viim eistaan ; v. huomenna


,
viimeksi , ;
. kuluneina vuosina
; . mainittu , (
)
viim e|vuotinen (-isen, -ista)


; -m arja ; -rypaleet

viipale (-een, -etta) ,


viipym atta
() ;
viiri 1) 2)
viisari (., )
viisas (-aan, -asta)
viisastua
viisaus (-uden, -utta) ;
viisi (viiden, viitta) ; -kerroksinen
(-isen, -ista) ; -kymmenta ; -sataa ; -toista
; -vuotias (-aan, -asta)
( ); -vuotinen
(-isen, -ista) ( )
viisivu otis|kau si , ;
189

vii

-suunniteIm a
viistoon ,
viitata (viittaan, viittasi, viitannut) 1)
; 2)
( ) 3)
viite (viitteen, viitetta) ,
viitonen (-osen, -osta)
viitsia: en viitsi lahtea
; kuka viitsisi kayda kaupassa?
?
viitta I ;
viitta II ( )
viittaus (-u k se n ,-u sta ) 1) 2)
3)

;
viivoitin (-ttim en, -tinta)
. viipya
viivytys (-yksen, -ysta)
viivahtaa (-hdan, -hti) ,

vika (vian) i ) ; ,
2) ,
vikkela , ,
vilahtaa (-hdan, -hti)
vilahdus (-uksen, -usta) ,
vilina
vilista (-see, -si, -ssyt)
1) ,
2)
vilja , ; -kasvit
viljan |korjuu ; -leikkuu

vilja Isato
viljava ;
viljella (-len, -li, -llyt) 1) ,
2) ,
; v. ruusuja
viljelykset
vii jelys Iala ; -m aa

vilkaista (-sen, -si, -ssut) ,
; vilkaisin haneen
(a)
vilkas (-kkaan, -kasta) 1) ,
; v. lapsi 2)
, ; V. liikenne

vilkastua
vilkuilla (-ilen, -ili, -illut) ,
; v. sivuilleen
vllkuttaa (-tti) ; v. kadellaan

villa ; -kan gas ;
-koira ; -paita
; -sukat

190

vir
villi ; - ; -kasvl
; -kissa 1)
2) . hyrra; -sika
vilpillinen (-isen, -ista)
vilpiton (-ttom an, -tonta)
vilpoinen (-isen, -ista ), vilpoisa
,
vilu , ; minun on v. ( ),

viluissaan: olla v.
vilustua
vilu stu s (-uksen, -usta)
viluttaa (-tti) ; minua v.

vimma ,
vim m astua
vinkua (vingun) 1) 2)
( , . .)
vino , , ; -lehti .

, ; menna .
vinossa , ; taulu on .

vintti . . ullakko
vintti Ikoira ()
vintturi
vioittaa (-tti) ; v. jalkansa

vipu (vivun)
virallinen (-isen, -ista)
viran c m . virka
viran|om ainen (-isen, -ista)

viran lom aiset


virasto
vireilla: pitaa v.
virhe (-een, -etta) ; korjata virheensa
virheellinen (-isen, -ista)
virheeton (-ttom an, -tonta)
virittaja
virittaa (-tti) 1) 2)
; v. tuli
virita (-iaa, -isi, -innyt) ,
; virisi keskustelu

virka (viran)
virkailija
virkalm atka ,
; -m ies
virkata (-kkaan, -kkasi, -kannut)
( )
virka|takki ; -toveri, -veil
,

vir
virkea ,
virkistyM ,
virkistaa (-ti) ;
(-) , ;
han ei virkkanut sanaakaan

virkkaan . virkata
virnistella (-len, -li, -llyt) ;

viro, viron kieli


virolainen (-isen, -ista) - 1)
2) ,
virota (virkoan, virkosi, vironnut)
;
vlrrata (virtaa, virtasi, virrannut) ,

virta (virran) 1) ; 2) ;
kytkea v.
virtan a(an): sade valui v. ,

virtaIviivainen (-isen, -ista)
virveli
virvila
virvoitusl juom a, vlrvoke ( kkeen, -ketta)

visa|k oivu
viserrellH (-rtelee, -rteli, -rrellyt), visertaa (-rran, -rsi) ,
vlskata (-kaan, -kasi, -kannut) ,

viskoa ,
vispata (-paan, -pasi, -pannut) cm. vispiloida
vlspila ,
vispildida ( . .)
vispilpuuro
vitamiini
vitjat
vitkastella (-len, -li, -llut)
vitsa ,
vitsi
vltsikas (-kkaan, -kasta)
viulu ; soittaa viulua

viulun lsoittaja, viulu |taiteilija


vivahde (-hteen, -hdetta),
vivahdus
(-uksen, -usta)
vivun cm. vipu
vohveli ; -pyyheliina

voi I ()
voi! II ax!, !
voida 1) , ; en voi
sanoa ; voisitteko sa-

noa, paljonko kello on?


, ? 2)
; miten voit?
?; voi hyvin! !
voide (voiteen, voidetta)
voidella (voitelen, voiteli, voidellut)
,
voilju u sto ; -kukka
; -
voim a , ; kaikin voimin

voim a |-asem a . voima la
voim akas
(-kkaan, -kasta)
,

voim akkuus (-uuden, -uutta) ,

voim ala, voima | laitos

voim a | per ainen (-isen, -ista)


,
voim assa oleva
voim aton (-ttom an, -tonta) ,

voim attom uus (-uuden, -uutta) ,

voim a Ivarat
voim istaa (-ti) ,
voim istelija
voim istella (-len, -li, -llut)

voim istelu ; -leikit


; -liikkeet
; -puku
; -renkaat
; -sali ,
; -tanko ,
; -teline
; -tunti ,

voim istua 1) ,
2)
vointi (voinnin) ,
; hyvaa vointia!
!
; -pulla
; -taikina
; -tatti
voitelu ,
voitokas (-kkaan, -kasta)
voittaa (-tti) 1) 2)

voittaja
voittam aton (-ttom an, -tonta)
,
voitto ; saavuttaa v. vihollisesta
191

; voiton
voittoisa
voivotella (-ttelen, -tteli, -tellut) ,

voltti ,
vonkua (vo n g u n )
vrt. = v e rta a , .
vuodan . vuota
vuodattaa (-tti) , ; v. kyynelia
vuode (vuoteen, v u o de tta ) ; m a a ta
vuoteessa
vuoden . vuoksi
v u o d e n la ik a ; vuoden vaihteessa
vuodelpeite , ; -vaatteet
vuodon . vuoto
vuohi (-hen, -hta)
vuoka (v uoa n ) 1) (.,
) 2)
vuokko . ,
vuokra ,
vuokralainen
(-isen, -ista)

vuokrata (-r a a n , -rasi, - r a n n u t ) 1)


, 2)

vuoksi 1 (-sen) ( )
vuoksi II 1) -, ; sairauden . - ; minka .? -
?, ? 2) , ; sinun
vuoksesi
vu olas (-aan, -a sta) ,

vuoiia (-len, -li, -llut)


vuoiu |kerm a
vuona
vuonna: viime / t a n a , e n s i / v.
/ , / ; s a m a n a .
; . 1980 (lue:
tuhaty h d ek san sataak ah d ek san k y m m en ta ) 1980
vuono
vuorata ( -r a a n , -rasi, - ra n n u t ) ;
( )
vuorenlharjanne ; -huippu
; -peikko . ;
- ; -rotko

vuori I (-ren, -rta)
vuori 11 (vuorin, y k s . part, vuoria, m on.
part, v u o re ja )

192

vuoriljono ; -kauris

vuoristo
;
-kiipeilija
;
-kiipeily ; -m aa

vuori|51jy
vuoro 1) ; ensi vuorossa
; vuoron p e raa n
; jokainen vuorolla
2)
vuoroin: . satoi, v. paistoi
,
vuoroittain , ;

vuoro|kau si
vuoro|keskustelu, -puhelu ; -sana

vuorostaan
vuorotelta (-ttelee, -tteli, -tellut) 1)
2)
vuorotellen ,
vuoro Ityo ; -vaikutus
; ; -vesi
; -viljely
vuosi (vuoden, vuo tta ) ; koko vuoden
; v. sitten
; vuosia sitten
; vuodesta vuoteen
; vuosien kuluessa
vuosi Ijuhla ( ); -kertom us ; -kirja
; -kurssi ; -kymmen (-nen,
-nta) ; -luku ; ;
-neljannes ; ;
- ; -sata ,
; -suunnitelm a
vuosittain
vuosi Ituhat
vuota (v u o d a n ) ( )
vuotaa (ei vuoda, vuoti) , ;
ha ava vuoti verta

vuoto (vuodon) ;
vyyhti (-hden t. -hdin) (
. .)
, ;
vyohyke (-kkeen, -ketta) ,

vyotaiset , ; vyotaisiaan ten
vydtaro 1) . vyotaiset 2) (
)
vaen .
va en |tu n g o s ()

vae
vaesto ; maan /k a u p u n g in /
v. / /
vaestonjlaskenta
;
-palvelu
;
-suojelu ; -tfheys
(-yden, -ytta)
vaestdltiede, -tutklm us
vheksy2 , ;

vahemmisto
vhemm&n
vahempi (-m m an)
vhenta (-nnan, -nsi) 1)
2) ; v. kaksi viidesta

vaheta (-enee, -eni, -ennyt)
()
v3hintkaan: ei v. ,

vahintaan , ;
. kolme ,

vahitellen ,
vahiten
vahittain 1) 2) . vahitellen
vahlttais | hinta ; -kauppa
; -m aksulla

vha ; ; vahaksi aikaa


; vahan matkan
paassa
vahainen (-isen, -ista) ,
,
v&halla: olin . kaatua
()
vah|Iukuinen (-isen, -ista)

vahan ,
vahalpuhelnen ( isen, -ista)
; -patdinen ( isen, -ista)
, ;
-sanainen
(-isen, -ista)
vahatella (-ttelen, -tteli, -tellyt) ,

vahalvarainen (-isen, -ista) ,


; -verlsyys (-yyden, -yytta)

vaijykslin: asettua v.
vaijyksissa: olla v.
vijya ,
vaite (-tteen, -tetta)
vSitella (-ttelen, -tteli, -tellyt) 1) ,
2)

vai
vaittely 1) , 2)

vaittaH (-tti) ; ; v. v a s
taan
vjtds|kirja
v a k e v i ,
vfiki () , ; -joukko

vaki| juom at ; -lannoitteet


Iluku
vSkinainen (-isen, -ista) ,

&|, -pakosta
vakisin ,
v a k i|v a lta ; -valtainen (-isen,
-ista)
vali , ;
; silla valin ; ei si 11
ole valia ,

| , ; -aikainen

valiin 1) . valista 2) ; sormi


jai oven .
v a li{kansi ; -katto
; -kausi
v&likausi|takki
vaIi|kohtaus ; -kysym ys
( )
vali|Iask uton (-ttom an, -tonta); v. lento

vSIillinen (-isen, -ista)
v&lilla ; kello viiden ja kuuden v.
; valillamme
vali|m atk a
;
;
-merkki
vSline (-een, -etta) ,
valinen (-isen, -ista): kodin ja koulun v.
matka ,

valin |pitam t6n (-ttom an, -tonta)
,
vli|otsik ko ; -pala ;
haukata -palaa ; -rauha
; -seina ; -silta
.-.
v alissa ; puiden .

valista ,
vSIit ; valim m e ovat hyvat

valittaja
193

vai
valittaa (-tti) 1) ;
2): en valita siita
, ; losta valittam atta
valittom asti 1) ,
2) , ,

vali Itunti ( )
valitys (-yksen, -ysta) ,

valiton (-ttom an, -tonta) 1)


, 2)
, ,
valilverh o ; . laskee

valja , ,
valjahtya (ei -hdy) ,
/ /
valkkya ,
valskari
valttam attom yys (-yyden, -yytta)
,
valttam aton (-ttom an, -tonta)
,
valttava
valttaa (-tti) 1) ; valtim m e vaa 2)
( ); kylla se .!
!
valahtaa (ei -hda, -hti) ,

vari 1) 2) ; -eiokuva
; -filmi 1)
2) . varielokuva; -kuva
1) 2) . vari
elokuva; -
varikas (-kkaan, -kasta) ,

varillinen (-isen, -ista) ,

varinen (-isen, -ista) ( -.); oljen v. ; minka v.?


?
varista (-sen, -si, -ssyt) ,

vari Itelevisio 1)
2)
varittaa (-tti) ,
variton (-ttom an, -tonta)
vari Ivalokuva
varjata (-jaan, -jasi, -jannyt)
( )
varvata (-vaan, -vasi, -vannyt)
vastarakki
194

vaa
vasyksiin
vasyksissa: olla v. ,
vasym ys (-yksen, -ysta)
vasym atta
vasym attorn yys (-yyden, -yytta)

vasym aton (-ttom an, -tonta)


vasynyt (-neen, -nytta) ; olet
vasyneen nakoinen

vasyttava
vasyttaa (-tti) 1) 2): minua v.
,
vasya


vaajaam aton (-ttom an, -tonta)
,
vaantelehtia (-hdin) ;

vaantaa (-nnan, -nsi) 1) ,


2) ( ) 3) ,

vaarennys (-yksen, -ysta) ,

vaarennos (-oksen, -osta)

( , )
vaarentaa (-nnan, -nsi)
vaarin , ; kuulin v.
; -kasitys ;
-kaytto ();
-kaytos ()
vaarin pain ;
vaaristella (-len, -li, -llyt) ,

vaaristya 1) , ; ristyneita nauloja /


/ 2)
vaaristaa (-ti) 1) ,
2)

vaaryys (-yyden, -yytta)

vaara 1) , 2)
, ; . vastau s
3) ; nousin
vaaraan bussiin ()
4) ,

vaaraisaari

yht

-lause ; -merkki
, ; -sana
ydin (ytimen, ydinta) 1) ()
yht faikaa ; -aikainen

2)
, 3) ,
; asian .
yhteen ; . ja erikseen kirjoittaminen
yd in |ase ; -aseeton: . ; p a n n a . ; liimata .
hyke ; - ; -lasku . ; -otto
; -reaktio
, ; -sattum a
, -rajahde ;
,
-rajahdys ; -sota
yhteensa ,
; -voim ala

yhteen |torm ays ; -veto .


tiivistelma
yhdeksikko
yhteinen (-isen, -ista) ; . p a a m a a r a
yhdeksan ( , - ) ; -kymmenta

y h teis|asu n to . asu n to la
yhdeksannes (-eksen, -esta)
yhteisesti ,
yhdeksan Itoista ; -vuotias
yhteislkunnaflinen ; -kunta
(-aan, -a sta) (
; a lk u k a n ta in e n v.
); -vuotinen (-isen, -ista)

( )
yhdeksas (-annen, -a tta ) ; -luokyhteiskunta|-aine
kalainen (-isen, -ista) ;
; -e la m a ;
-osa ; kaksi -osaa
-jarjestelm a ; - ; ; -
yhden . yksi
rit ; -tieteet
yhdenlaikalnen c m . yhtaikainen; -arvoinen

(-isen, -ista) ; -ikainen
yh teis|lau k au s ; -toim inta, -tyo
, ; -kokoinen
; -voimin
; -laatuinen, -lai; -ym m arrys
;
nen (-isen, -ista) (
p a a s ta -ym m a rryk se en
); -m ukainen (-isen, -ista)

; -muotoinen (-isen, -ista)


yhteisyys
(-yyden, -yytta)
,
( ); -nakdinen

; -suuntainen (-isen, -ista)


yhteiso , ,
; -tekeva ;
; Itsenaisten valtioiden yhteiso
{on) -tekevaa ,
(. IVY)
yhdentyminen (-isen, -ista)
(. )
yhdessa ,
yhtenainen (-isen, -ista) ,
yhdes Itoista (-ennentoista, -ettatoista)
vhtenaisyys (-yvden, -yvita)

yhteys (-yden, -ytta ) , ;


yhdiste (-teen, -tetta) . *
suo ra . ; o t ta a .
yhdistelm a ,
; pitaa yhteytta
yhdistetty ,
; ta s s a yhteydessa

,
yhtio , ()
Yhdistyneet kansakunnat (. YK)
yhtye (-een, -etta) .

yhtya (yhdyn) ,
(. )

yhdistys (-yksen, -ysta) ,


yh ta 1) . yksi; 2): . paljon
,
yhdistya , ,
; . hyvin ; . hyva


yhdistaa (-ti) ; ;
yht Iakkia ,

yhtalainen
(-isen, -ista) ,

yhdys|kunta , ;
195

yht
yhtalaisyys (-yvden, -yytta) .

yhtato .
yhta m ittaa ,
y h ta Imittainen (-isen, -ista)
,
yhtMMn , ( );
en tieda siita . m ita a n

yha ( ); . nopeam m in

YK = Yhdistvneet k a n s a k u n n a t , Op

ykkonen (-osen, -osta)
yksi (yhden, yhta) ; yhden k errau
; ei yksikaan ; puhu;t
yhta ja s a m a a .
mita kello on.'* Kelio on .
? ; bussi lahtee yh*
delta ;
yhteen aaneen
yksilkerroksinen (-isen, -ista)

yksikko 1) ( ) 2) .
3) .

yksikseen , ;

yksild ,
yksilotlinen (-isen, -ista)
yksi|m ielinen (-isen. -ista) ;
; -m ielisyys
(-yyden,
-yytta) ;
yksin ,
yksin|kertainen (-isen, -ista) ,
; . teh ta v a
yksinIkertaistaa (-ti)
y k sin |la u la ja ; -laulu ,

yksin lom aan ,
;
-om ainen (-isen, -ista)
, ; -puhelu
yksinainen (-isen, -ista) 1)
2)
,
yksinaisyys (-yyden, -yytta)
yksinaan ,
yksi|paikkainen (-isen, -ista)
; -puolinen (-isen, -ista)
; *selitteinen (-isen, -ista)
,
y k sissa miehin ,
yksi|toikkoinen (-isen, -ista)

yksijtoista
196

yle
yksi|totin en ,
yksitt&inen (-isen, -ista) ,

yksityinen (-isen, -ista) 1) ;


, 2) ,

yksityis Iasia ; -asunto


; -el&ma ;
-henkild ; -kohta
, ; -kohtainen (-isen, -ista)
, ; -om istus
; -opetus
; -yrittaja

yk si|vu otias (-aan, -a sta) ;


-vuotinen (-isen, -ista) ;
varinen (-isen, -ista)
yksio
y k s|k ak s ,
yleensM
yleinen (-isen, -ista) 1) 2)
; . mielipide
3)
;
yleis lesikunta
yteisesti: . tu n n ettu ;
. tu n n u s te ttu
yleis Iinhimillinen
;
-kansallinen ; -katsau s () ; -kokous
; -kuva ; -kasitys
; -lakko
; -m aailm altinen
(-isen, -ista) , ;
-radio ; -sivistys
; -sivistava
; -suunnitelm a
; -tajuinen (-isen, -ista)
;
yleistaa (-ti)
yleis Iurtieilu
yleisurheiiu | kilpailut

yleis Ivaltakunnallinen
; -venalainen
yleiso
yleltinen (-isen, -ista)
ylellisyys (-yyden, -yytta)
ylem myys (-yvden, -yytta)

ytempi (-m m a n) 1) ,
2) ;

ylem m aksi, ylem m as ( ?)

yle
ylemp&na ( ); kerrosta .

ylen |katse ,
ylen maarin ,
ylen|syom inen
(is e n ,
-ista),
-syonti
(-nnin)
ylentaa (-nnan, -nsi) ;

ylettya, ylettaa (-tti) (


-.)
yleta (ylenee, yleni, ylennyt)
, ,
yleton (-ttom an, -tonta) ,

yleva , ; ylevat
paam aarat
ylhainen (-isen, -ista) ,
ylhaalle ,
ylhaalla , ; aurinko on jo \.

yli Irasitus
ylistaa (-ti) ,
ylittaa (-tti) 1) ; . katu
2) ;
; . suunnitelm a

yli Ityo ; -
, ; -voim ainen
(-isen, -ista) 1) 2)
;
; (?); ripustaa lamppu
poydan .
; pukea takki ylleen
yllln kyllin
yllyttaa (-tti)
ylla ( ? ); jarven . ;
hanella oli takki yllaan
,
yllaIpito (-pidon)
ylla jpitaa
yllattava ,
yllattaa (-tti) ; >1lattaen ,
yllatyksellinen (-isen, -.ista) ,

yllatys (-yksen, -vsta) ;

ylpeilla (-len, -li, -llyt)


ylpeys (-yden, -ytta)
ylpea 1) ; olen y. siita, etta...
() , ... 2)
, ,
yltlyleen sa, yltlym pari, yltlym pariinsa
,

yla
yltya ( Ily ) , ;
tuuli yltyy
ythaalta
1) ; aidan . ;
menna kadun . 2)
, ; . suunnitelm an
; . vuoden ; kel
lo on viisi minuuttia . viiden

ylilhuom enna
yli ]-insinoori ; -kuorm itus ; -kaytava ,
()
yli Iluonnollinen
yli Iluutnantti ; -laakari
yli|m alkain en (-isen, -ista)
,
ylilm ielinen (-isen, -ista) ,

ylim m ainen (-isen, -ista) ()

ylim ys (-yksen, -ysta)


ylim ysto
yli|ma&rainen (-isen, -ista)
, , ; .
; .
edustajakokous
ylln (ylim m an, ylinta) 1) ()
2)
yli Iopisto ; -oppilas
yliop p ilas|asu n tola
; -jarjesto
; -nuoriso
ylilpa&llikkd
ylijpa&sematon (-ttom an, -tonta)
; . ; paasem attom ia vaikeuksia

ylta ; riisua yltaan
yltaI kyllin
yltaa (y lla n f ylti t . ls i) c m . ylettya
ylalju oksu ( ),
; -kansi ; -kerta
; -luokka ;
-luokkalainen (-isen, -ista)
; -maki ( )
ylanko (-ngon)
ylanne (-nteen, -nnetta) ,
yla Ipuolella , ; merenpinnan .
; -puolelle ;
;
ripustin
taulun
kirjahyllyn
-puolelle ()
; -puolelta ;
197

yla

all

y la |ra a ja t
ystavystya
ystavyys ( yvden, -yytta) ; -kauylos ; ; jokea .
; nousta portaita .
punki -; -kuukausi
; -ottelu cnopi.
() ; nousta . ;
; -sopim us
-alaisln
. = ynna muuta , .

ym m alle: joutua . ,
ystava

ystavallin en (-isen, -ista) 1)


; 2) ,
ym m alla: olla .
ym m arrettava

ytlm ekas (-kkaan, -kasta) ,


ym m arrys (-yksen, -ysta) ,
ytimen . ydin
kay yli ym marryksen
; viime ; yota

; hyvaa yota!
ym m artam ys ( yksen, -ysta) ,
!; - ;

-halla ; -juna
ym m artava, ym m artavainen (-isen, -ista)
1)
2) ,

(-isen, -ista)
ym m artaa (-rran, -rsi) ; en ymyo|m ydhalla ; -myohaan
; -paita
marra sinua
; -puku ; -puu
ympyra ,
() ,
ympari 1) , : talon .
ydjsydan ,
; . vuoden 2) ;
. m aata
ym pariinsa ,
ym parille , ( ? ); istuutua poydan . ;
zeniitti (lue: tse-)
katsahtaa ym parilleen
zoologia (lue: tsoo-) . elaintiede

ym parilla , ( ? ); istua
poydan . ;
ym paristo 1) 2) ,
;
aes (akeen, aesta)
aestaa (-ti)
ym paristonlsuojelu

a id in ) kieli
ym paroida
aima
aitela
y m s .= ynna muuta sellaista \
aiti (aidin) ; -puoli
, . .
aitiys (-yden, -ytta)
ynna . ; kaksi . kaksi on nelja
akeen c m . aes

akeissaan: olla . ,
ypolyksin -,
akea ,
yrittelias (-aan, -asta)
akillinen (-isen, -ista)
yrittaja
akkilarvaam aton ; -arvaayrittaa (-tti) , ; yritin
m atta , ; -jyrkka
avata oven
,
yritys (-yksen, -ysta) 1) 2)
akkinainen (-isen, -ista) 1)

2)

yskittaa (-tti): minua .


akkia ,
yskia
akainen (-isen, -ista) ,
yska
akam a ,
yskahtaa (-hdan, -hti), ysk aista (-sen,
allistyttava ,
-si, -ssyt)

ystavykset ,

198

olj

all
allistyttaa , ,

allistya ,
aly ,
alykkyys (-yyden, -yytta) ,

alykas (-kkaan, -kasta) ,

alyta (alyan, alysi, alynnyt) 1) ,


2)
alyton (-ttom an, -tonta)
ala (alkoon, alkaam m e, alkaa, alkoot)
( , .); a. tee sita
; alkaa huutako


amparillinen (-isen, -ista) ()
( -.)
ankyttaa (-tti)
arjya ,
arsvttaa (-tti) 1) 2)
artyisa
artya ( ) ;

askeinen (-isen, -ista)


asken, askettain ,
assa ()
ayriaiset
ayskari ,
; lukea .
aanekas (-kkaan, -kasta) ,

aanenl kannattaja (); -


; -savy
aanestys (-yksen, -ysta) ;
-alue ; -lippu

aanestaja
aanestaa (-ti) ; keta sina
aanestat? ?
aaneti
aanettom yys (-yyden, -yytta) ,

aaneton (-ttom an, -tonta) ,


;
aani (aanen, aanta) 1) 2) ;
-elokuva ; -levy
; -luettelo
; -nauha ;
-oikeus
aanite (-tteen, -tetta) (,
, )
aanittaa (-tti) 1)
2) ( )

aanne (aanteen, aannetta) ( );


-
aantam isjharjoitus

aantam ys (-yksen, -ysta)


aantaa (aannan, aansi)
aareen , , (-.); menna ikkunan . ; istuutua
poydan .
aaressa , , ( -.); istua
poydan .
aaresta , -; nousta poydan .
-
aareton (-ttom an, -tonta) ,

(, aarta) , ;
myoten
, aarim m illaan
aarim m ainen (-isen, -ista)
aarim m aisyys (-yyden, -yytta)
aarilpiirteet , ; -viiva

ohkfa ,
(oisen, oista)
oisin
oljy 1) ( ) 2) ; -johto
; -m aali
; -puu , ;
-sora
oljyta (-yan, -ysi, -ynnyt)

oljylvari

199

-

. . , . .
. .
. .
. .
. .
2443
7.07.92. 3 0.12.92.
6 0 8 4 /- .
. . . . . 11,63. . .-.
11,63. .-. . 19,91. 50 000 . . 2023.
. 37. 60. . 185610,
. , . . . , 1.

. . . . 185630. ,
. , 4.