Вы находитесь на странице: 1из 25

0123456789

1 11789
161!"#$%&'$()!(#*
"!((#(#)+(#""'&$'"'&("!,),("
(& !!"()-.("&"(!("(#(("((!("!(/(,
()!(#()$0+"-.("&""!"#$%!
("("&(")!(!"0'-1)!!)&()00(!"!$0'(
+"!(2)("+(!'),"+"!-.(3+$%3(#"#()!00
/("((0$0'"(!"!$0''))!(&!)!(("&""
!4"#$%-5(+)!(((,,+"(,(+"2)(!"#"&"
(#!+/((#$'()*()(!(/(!(60("#)#(!
""$!(#"("(,+"#"!-.!"#$%!("("&("
)!(!"0'-70((/('(&!$(("&#(/('("&"
/#(#"!"#$%*()#(!"!!)&("'(!"!$0'
(!*"++)+(!& !!"!-8"'!06!(0(6"9"!(
)""(""0-:#/+(+"+(""60(60(0(#&(!!"((#(#*(
!(/+(!)00'2)0(#(!!"0!)0#$(!)6.!"#$%!"",'("#!(#$'0(#,3';+(-+&*
<+($%-+&*4=.=.-+&*<+(.(>)'-+&*(4&"'-+&*
3+-+&*.)(-+&*;"60(!-+&*?6!0!-6*;0#(-+&*@+%1)-+&*
3(,-/*"'(,($!(-

012345675869
49

8 41
9515 1345 67 34

 81
4 5550456
194567515 1345 67 34
 81
4 55504 5675 67 34
 81
4 5!55"#
95$6 5 67 34

&'())*+$56750"+,)


%


    

00012345678892
468 1 

    

00012345678892
468 1 

!"#$%&'$"#( )*+, --*",('*'(*$%&'.-/01( 0(!


%,-*'(!(0/* %0-2(1*$34(2'*$*5*,%#( !"*.%%($6!*#(
&*%$&( (0!*.'*"-%1( %$*$"2-7%$&%$"!**"(%1,!*2%'
'(&%!-($*.'!189!!*#( 0-#%$&(-(%$%($2&($2*!%$&
.-('**)*$'*-)%($:!1#2( -"$7*8:,,-#'%$-(&#(
;#,.*$"'*%1,(!$.*(0'%&'<)-*,!(0%-*/*.(1*,,!*$3
=0#( "($')*;#,.*..( $#( $**"(%&$,0(!($*/*0(!*#(
.$*'%& %"*(.!**$!.%)*>'%&'<)-*,!(0%-*3

?@ABCDEFBGFDHIJKBLMNNKFOBPDBLEQ@

=0#( !(,*$%$&1*&*"(*%+(/$",%R *'*!%$*!*'*&(%$&(


.'*.7( #( !,!(0%-*3S'*R -%#(0#( !,!(0%-*2%--"%!*.-#00*.#( !
..*($;#,.*/*. *T
UVWXYZ[X\YZ\YX]^Y_Z`aYZXXbZ[X`caYde`fg^bh
UVWXYi`ffY^`X]^bYbZ`\^YcbYfci^bYjcebYkZfe^h

l@KBmBnDMJOBDHBMBGFDHIJK

opqrFKMNKBMsBMNNFMQNIDsBtEIJuIsvBwFDHIJKBN@MNBxyz{|}BFMIOKOBADEFB~MJEKBMO
EQ@BMOBwDOOItJK
=0#( !,!(0%-*"(*$.!**!.%($'*!1(%)%($(%$)*%$'*
.($)*!%($2%--"%1%$%'3S'*&(-%("(%(#( "($.(1*
(00/!&&!$"!#'!"3*.$!*'%*$( &'(1*$
')*%5'*$*2'*$%.(1*(,(%$&'%3


00012345678892
468 1 

    

!"#$%"&'()%"*('+,#*"&#(,))-"#$,#".))").%'"/0'",)0%1
234567869:;<6=<:87>46?@A6@BB<@CB7346=?:B:A6@5D6@6C:587D45B6
A4CB7:569:;6C@56AB7>>6<;7569:;<6C?@5C4A67869:;6D:5EB6=@96@BB45B7:56B:6B?4
AB<@7F?B8:<G@<D6=@<BA6>7H46
I
JK%%&"#$*L-"-+&)%",*!"!*M#"%'!"#1
N4<4EA6@6F::D6<;>46:86B?;OPQ67867B6D:4A5EB6P::AB69:;<6@BB<@CB7:56>4@3467B
:;BI6R>;BB4<75F69:;<6=<:87>46G7B?6;5544D4D6B4SB6:<6>@94<A6:86O4D7@6G7>>
D7AB<@CB6B?46<4@D4<68<:O6B?46@BB<@CB7:5TP;7>D75F6=74C4A6:869:;<6=<:87>4I
U>A:V6?@3469:;6434<6A4456@6W9X=@C46=<:87>46B?@B6B@H4A68:<434<6B:6>:@D
P4C@;A46B?4<46@<46Y6D7884<45B6A>7D46A?:GA6<;5575F6G?7>46@637D4:6=>@9A
@5D6@57O@B4D6AB@<A6A?::B6@C<:AA6B?46AC<4456756B?46P@CHF<:;5DZ6[:B6:5>9
7A6B?7A6@55:975FV67B6@>A:6>::HA6>7H46B?46=4<A:56A=45B6?:;<A6:567BI6\:;6D:5EB
G@5B6B:6P46:546:86B?4A46=4:=>4]69:;E<46@6P;A96F;9^9:;6D:5EB6?@34
B7O46B:6A7B67568<:5B6:869:;<6C:O=;B4<68:<6?:;<AI6_869:;68:>>:G6B?46AB4=A
P4>:G69:;<6=<:87>46A?:;>D6C:O46:886@A67869:;6A=45B6O@9P46`aTbc6O75;B4A
:567BI

    

00012345678892
468 1 

!"#$%&'()!'*)$*%+!'##"!,!!!-!'%"!+(*%!+./!'!.0
!$!#$!1#'#.&#.!!,!'$!'&+'23!4++$!*!$!#'
5()!6#.5()!662
eTRVfgS[XhWS\WX]V^TSPXSfViTSX]]SUSjklmnopljqrsltmnouvwqxyvtqonzq{s
P|UPSVRSYXgfWhTgPS}VP|S[XhWS^V]TRP[^TSUg~S\TWRXgU^VP[_SP|TWSU~TYPViTR
[XhS}UgPSTgPTWVgfSP|TSWTU~TWQRS|TU~SUWTSjkllmnsrmn{prm
vrzsltkwpkxmnsoqtqlmnUg~STiTgnvn{qtnopo_
eTRVfgS[XhWS\WX]V^TS]XWSxuponzvksS}|TWTSTiTW[P|VgfS[XhSRU[SVRSRX
hgT^VTiU^[SYXY[SUg~SXiTWSP|TSPX\SP|UPSP|TSWTU~TWSTYXTRSYhWVXhR
Ug~SRTWVXhR^[S}Xg~TWRSORSP|VRSfh[S]XWSWTU^

789:8;<=>?9@A;BC;DACE;F>=;G>HI

J5()!6)$*%+!%'$!K!.!.&%+(&#"!#K%!"!.'!'&KK!''#.
*!!+K*$#,+!1%!)$K!''2
LMNOPQRSTURVTWSPXSYWTUPTSUSZ[\TSOS\WX]V^T_
`Na$!#%#5()!66)$*%+!K#,!$%Kb(2c&!!.#b!.#'&$!
(&#b!%!!-$!!#.)#'!)%1 !$!!$!#.!$14
d&'1$%!(&**#'##$$#d!$b2


    

00012345678892
468 1 

!"#$"%!&!'#$(#$(!)&(*"%#$&( !+ $(,!#!-./"!!/%&0$1"!$()"
"1"'"(!&0!.&+%!/%&0$1"!2$11!3"!)&(,%+"(!2$4!.&+%!#)+#1!1$0"5
6789:9;<=>?=:??@=A?:=9::?:=B89>=C<D>E=F=7GH9=II=H:?ADJ9=F>K
@9<<FED>E=ED:J<L=M?C=8FN9=O?=:9FJJG=8F@@9:=8?@9=D>=G?C:=@9<<FE9<
O8FO=G?C;:9=F=P??JQ=JFDK=RFPS=ECG=F>K=G?C:=?CO:FE9?C<=H:?ADJ9=D<
@9:9JG=F=8GH9:R?J9=?:=D><DK9=T?S9L

UVWXYZW[\]^W_V`Y]^Wa^]b`cdeWbWfZg]WhhWi^Vjck]l

m8DJ9=DO=PF>=R9=:D<SGQ=DO=PF>=FJ<?=R9=N9:G=9AA9PODN9n
o0!p&("!)&%%")1.q!.&+%!&/"($(,!'" #,"!%"/1.!%#"!2$11!3"!*"%.!4$,45
6r9=H:9HF:9K=F>K=:9FJDs9=<?@9=?A=O89=:9HJD9<=BDJJ=R9=>9EFODN9L=t?>;O
B?::Gn=u>G=:9HJG=PF>=R9=:9A:F@9K=D>O?=F=H?<DODN9=P?>N9:<FOD?>Q=9N9>
DA=<89=D>DODFJJG=PFJJ<=G?C=F>=F<<8?J9L=IA=<89=D<=FPOCFJJG=<D>P9:9JG=OC:>9K
?AA=<89=B?>;O=:9HJGL
ov&'"$'"!$!#w"!#!%$p$)+1&+ !/%&0$1"!1$w"!4$!&!,%#3!4"!#"($&(!&0
4"!*"%.!4$,4x*#1+"!y.v/#)"!2&'"(q!+)4!#!'&p"1!#(p!"z&$)
p#()"%5
6789<9=OGH9<=?A=B?@9>=B:DO9=D>=O89D:=H:?ADJ9Q={|CG<}K?>;O=R?O89:Q
G?C=8FN9=>?=P8F>P9L~=I>=F=7GH9=II=H:?ADJ9=G?C;:9=9<<9>ODFJJG
P?@@C>DPFOD>E=O89=<F@9=?N9:JG=8DE8NFJC9=:89O?:DPQ=B8DP8=<DE>DAD9<
G?C=F:9=?>=O89=<F@9=J9N9J=F<=89:L=78D<=BDJJ=K9AD>DO9JG=E:FR=89:
FOO9>OD?>=F>K=<89=@DE8O=9N9>=<99=DO=F<=F=P8FJJ9>E9L

fZg]WhhWi^Vjck]WaVd

o#"!y#$1
6F>K?@=J?BNFJC9=H9?HJ9=@DE8O=P?@9=FP:?<<=G?C:=H:?ADJ9=F>K=<9>K
G?C=F=8FO9=@9<<FE9L=t?>;O=R?O89:=:9HJGD>E=<D@HJG=K9J9O9=O89@L


00012345678892
468 1 

    

 !"#$ !#$%&'


()*+,-./*01-2,31450-645-2673/8-*4-98:;6.1-73<=>-=6?1-6-;,*@/17
A3>=-8*+,-41A-;,*23/1B-A=3.=-30-0*71>=34<-8*+C//-=6?1->*-516/-A3>=D

    

00012345678892
468 1 

!"#$%&'%()*%+'%++!#,#*-'% .!/%! /,./!*!01


2$','/.'3.!',%! ,//',#.!,$%&'4''!'5#'!,.&'3.'36#',#' %! /.&'
'&'-'5#-%% &%!#%/'*,,.43'0$'!.#+7',#.,*3%.!/%!%##-%+#.&'
3.',#3'8-%.,.!/-&%3'8%! %##-%+#.!/$./$6&%3'07'!9:!+'"&'
+-'%#' -3//' .!#-%++!#8.! #$'' .#.!/+%#'/-.',!'5##*.+#-'9;'"33,#%-#%##$'#*%! 0-<-0%0!9=/!-'> ?@$%!/'
A.',8(%!%/'@%3'! %-8(%!%/'B3/8%! (%!%/'> -',,B<92$','
+%#'/-.',%-'!"#.7*-#%!#%! 0!"#%'+#-*-.3'9

CCC(%<',-'+3.+<

%#'-+7*3'#.!/'%+$7%.!,'+#.!9


00012345678892
468 1 

    

2 OP#QR3 8"##
8
46

34
48844485
34
3443548
3 3
83

!"#$%&'
($)%&*
+,-./012.345,1-67-8.9:-.;<,,=0.=,40-<37>.;6-;<2?6.;,,@.4,/30.A:,-08.B:772
;6-;<.5<16=08.0-;C.DB.2,:E10.F0=3>737>.6.
.67F.>,37>.B,1.=<,;G
/6@:0.2,:.43><-.=62.=,40-<37>.@3G08.HD.F,7E-.A:,-0.4,/30=8.4,/30=.A:,-0.40IJ
,1.HK,1128.D.,7@2.F6-0.=:5014,F0@=J.,1.HL,,.@0-<6@.B,1.2,:CJ.L<0=0.0M645@0=
;67.0/07.90.:=0F.N3-<.6.L250.D.51,B3@0.67F.6.>,,F.-,7>:0.67F.;<00G
,55,1-:73-2.-,.F04,7=-16-0.6.@3--@0.0F>370==C
OP#QR*
L<3=.561-.
C.S0=3F0=.;<0;G37>.,:-.2,:1.53;-:10=.-<3=.3=.-<0
B31=-.-<37>.50,5@0.106F.N<07.@,,G37>.6-.2,:1.51,B3@0C.T,1.6.
8.-<3=.3=
-<0.4637.=0;-3,7.N<010.2,:.N67-.-,.=:9-@2.163=0.2,:1./6@:0.92.;,7B3F07-@2
;,7/0237>.6@5<6U46@0.;<616;-013=-3;=.67F.6--16;-3/0.A:6@3-30=.,B.2,:1
501=,76@3-2C.V<3@0.3-E=.,G62.-,.<6/0.6.;,;G2.W06F@370.,1.+6408.=-3;G.-,.9037>
;,7B3F07-.20-.4,F0=-.37.-<0.X9,:-.Y0.=0;-3,7C
Z[\]^_`ab]^c`de`fg]^hi`be`jklmkjnoplqrsjlsltspsnpstru
Z[vge`]wexyxz`fexcex{e`fg]^hi`be`|`g]]}`cg|c`z_|bf`cge`_e|ie_~f
|ccexcy]xu
Z[dyxyye`yhhe_`{]xcexc`f^{g`|f`ehh``z^eff`|hcg]^zg`ec{u
Z[c|`||`_]`_]^cyxe`yxc_]i^{cy]xf`|xi`_e_yce`yc`y`yc`f]^xif`hy}e`|`]b
yxce_yeu


    

00012345678892
468 1 

BCDEFGHDIJKLMJNOPQRSOGTUHHGP
VWXYZ[\]^_]`\a\bW]Z]cde]_f[^Zb]e\ghfai]Zej]Wfdka\]efg]fe]gl\a\]gf]Yafm\
Wfda_\bc]gf]ZeWfe\n]Xf]cfao\g]Zpfdg]b^_g^eo]Wfda]Z[[f`Yb^_l`\eg_]fa]\qYbZ^e^eo
hlW]Wfdka\]hfaglW]fc]`\\g^eo]fa]jZg^eo]p\Zdg^cdb]hf`\er]Wfdkbb]sd_g][f`\]fcc
gaWtlZaj]Zej]e\\jWn]ue]\Z_W]hZW]gf]Zmf^j]gl^_]Y^gcZbb]^_]e\m\a]d_\]vWfdnw]xm\e
glfdol]Wfd]gl^ei]Wfdka\]p\^eo]o\e\a^[y]d_^eo]vWfdw]h^bb]_fdej]b^i\]Wfdka\
zdZb^cW^eo]Wfda_\bc]gf]gl\]a\Zj\an
{\a\k_]Ze]\qZ`Yb\]glZg][fdbj]\Z_^bW]p\]a\caZ`\j]pW][lZeo^eo]vWfdw]gf]Z
efe_Y\[^c^[]Yafefde]b^i\]vZeWfe\w]fa]v_f`\fe\nw
!"#$%&'#()'*+,#-%&'#(./0123+4+5"+%6+7$5+8
93:!")'*+#$%&'#(;<./<3&,=+4+5+>?+5'+#@+A8
|}~&+),=%?,5%$7%&+=+#%+#@+,=,)=$@&,#(+A%$('4+'%"$5++"$%'$#8
KCFGJFLSFEPFDJCOLHE
+#$-,))%&'#(=#+7,5'$=,#A"'=@&+4'$='%&
%&++>@+?%'$#$7A5(="5A+5,#A@)$#=8
|}'5=%"'=@&'+4$='="'==?+))+A8'%&-$5@$"?%+55'(&%'#75$#%$7
-$%&+5+!=#$+>@=+7$5"'==?+))'#($5A=85,#%+A"$=%$"+#
?5$6,6)-$#!%5+@$(#'+%&'="'=%,*+6%=$"+$"+#!=?+%?++4+'=
(-=&$@,#!%=?+))6+@,=+%&+-5+),%+'%%$'#%+))'(+#@+,#A
+A@,%'$#8
|}+@$#A&+",*+=%&+"'=%,*+$7)'=%'#(%&'#(=&+A$+=#!%)'*+8$#%
5'%+,#-%&'#(A$#%&,%"'(&%A'=,)'7--$85+,))-@$$)('5)"'(&%
5+,A%&'=,#A(+%%5#+A$776+@,=+$#@+'#,&')+=&+="$*+=?$%,%,
@$#@+5%,#A%&'#*=-$"'(&%A(+&+57$5'%8


00012345678892
468 1 

    

!"#$%&'(!%)*+,%&+#%+-,&.'-*$%-'-+%/%#()%&-%0)*.%.#+,%.(%1/)++#2%*%-3&45"-%*%+.-+!-!%.(%1-%.(+,)-%&+!%6--7%1).%4-+.(++,
.-%8(!%94)!-:%8""%4&7-%&+#(+-;*%*4"-%)+%&8&#2
<=>?@?
A?BCD?
@EF?
GDHBI=EG?@>D?JCD>D
K=L?>D@MMK?J@EB?B=?H=ENDK?BC@B?H=HOKA?@GGC=MD?@BBIBLFDP
QRSTUVWXYZ[\W]VW^_Z`WRWabTVWccWT`Z_dUVeWYbWQ\RSdfRg
h;4%6(67#%&+!%6(+6-.-!2%h|4%)!-$%(//-+*'-$%&+!%1).&""#%(+-*.2%h/
#()%8&+.%*(4-(+-%.(%.-""%#()%&""%.-%.+,*%#()%8&+.%.(%-&$%.&"7
.(%*(4-(+-%-"*-2%}-;""%1-%.""-!%.(%,-.%#()%&..-+.(+~%h;4%&%1)*#
,)#2%h%!(+;.%&'-%.4-%.(%!-&"%8.%6"+,#$%! &4&%i)--+*2%h/%#()
-i)-%1&1#*..+,$%,(%.-%-""%&8&#%&+!%/+!%*(4-(+-%-"*-%.(
6(!!"-%#()2%h|4%.-%(+-%.&.%4&7-*%#()%1-,%/(%4(-$%.-%(+-%#()
4-&*)-%&""%(.-*%&,&+*.2%h%-35-6.%#()%.(%1-%-&!#%.(%,(%().%(/%.1(32%(%&**-41"#%-i)-!%&+!%+(%8(7*%+%5 (,-**~%h/%#()%*.""
&'-%%5()+!*%.(%"(*-$%*75%4-**&,+,%4-%&+!%,(%.(%.-%,#4~
*%-3&45"-%6( -6."#%!-4(+*.&.-*%.-%6(67+-**%#()%8&+.%.(%&'-%1).
h%!(+;.%-6(44-+!%1( (8+,%.%*+6-%-%i)&"/-*%4*-"/%&%"(.%+%.2
cjkWldmVW\ZW]VV\g
nN=IF?E@oIEp?@EK=ED?IE?q@>BIHLM@>?GLHC?@G?K=L>?IF=M?=>?HDMDr>IBIDGP?nB?BCD?G@oD
BIoDA?F=EsB?o@OD?IB?N@pLD?@EF?G@KA?tnEK=ED?@EF?DND>K=EDPu?v=L?F=EsB?C@ND
BIoD?B=?oDDB?wLGB?@EK=ED?=>?DND>K=EDP?xDB?K=L>?GB@EF@>FG?CIpCP?yCIEO?=LBGIFD
BCD?r=z?@EF?rD?H>D@BINDP
<=>?@?
A?FDHM@>D?K=L>?CIpC?DzqDHB@BI=EGP?{zq>DGGIEp?BC@B?K=L
DzqDHB?@?M=B?H=ooLEIH@BDG?K=Ls>D?LGDF?B=?pDBBIEp?@?M=BP
(*-%8(%&-+;.%&/&!%.(%(67%.-%/)67%().%&+!%.&7-%6&+6-*2


00012345678892
468 1 

!"#$%&!'()$%!$$!*+$,"-.$%/

    

w_\ZUVp_\VW]UVWbcUX[`]\`ZV\]V]UWbYV[\VdUVWbcUX[`]\`Z^VhVfUWX
qoxVoyyVoxzlvw{|u{yrVVuXUVnU]Z\XVfUZZWeUbVfUVWd\`[V_\pVZ_U
Zn\X[WXU\`ZaYVd\\TUbVWV[]SnV[\V}UmSk\VpS[_VZ\fUVj]SUXbZggghscU
XUcU]V[\ZZUbVWVeS]aVSXV[_UVj]SUXbV~\XUVZ\V`SkTaYg
0#!
1*(.($%2#2*31!%#)!$$+$.45
666789:;<=>?=@A<B@C
qUW`[Sj`aVp\fUXVp_\VWk[`WaaYVTX\pVp_W[V[_UYi]UVb\SXeVSXVdUbrVhsf
j`kTSXeV_\[VZ\VY\`VdU[[U]VdUV[\\gVt\`VTX\pVSjVY\`VW]UVdUkW`ZUVaWfU
e`YZV[UaaVY\`VWaaV[_UV[SfUV_\nSXeV[\VeU[VSX[\VY\`]VnWX[ZgVujVk\`]ZU^
[_UYVp\`abV_WcUVvuVSbUWVp_W[V[\Vb\VSjVY\`VaU[V[_Uf^Vp_Sk_VSZVp_Y
Y\`Vb\Xi[g
DEFGHGIFIJ

K+$!%#$$#3!L#.$3#.4#+"M#"#-3#.N"$$5
K+$!%#$#"O(!!M!(%$#3$%!$4'#"$!$,!).!"4(!+"$3#.!!
-."1&2+$+"MM.35N$%#.)4L#'$%+"M(!$+2.)!)3&2+$+"M$%!$%!(("4
P%+)3#.P4#+"M#"#-3#.N"$$5
Q6RSTUVWXYVZ[\]Y^VS[VZ_\`abV_WcUVWVdUeSXXSXe^VfSbbaU^VWXbVUXbg
Q6h[iZV\TWYV[\VUfdUaaSZ_Vj\]VUjjUk[^Vd`[VfWTUVZ`]UVY\`Vb\Xi[VZ\`XbVaSTU
Y\`i]UVd]WeeSXeg
Q6lmkS[UfUX[^VWbcUX[`]\`ZXUZZ^VWXbV_`f\]VZ_\`abVdUV[_UVn]SfW]YVj\k`ZV\j
[_UVZ[\]YgVoXY[_SXeVY\`Vp]S[UV[\VeScUVY\`]ZUajVcWa`UVZ_\`abVdUVZ`d[aUVWXb
ZUk\XbW]Yg
Q6qUVZ`]UV[\VWbbVSXVUf\[S\XZVWXbVZUXZUZ^VZ`k_VWZV[\`k_^VZSe_[^VZ\`Xb^
jUUaSXeZ^VU[kg


00012345678892
468 1 

    

!"#$%&"'(%!")#"*!((+,""*$&#"*-*".!/$+ *&*!"*"(!*"$+!"$0"*-!
*-&!!"/+"(1-2/(!"3-&3*!&*34
qyotzoxutoqrotruotoxutur
qyotzorqpupoxqwuoqzunoqroplqnuoxqnuopqosqy
qyotruorunuxupuoso{qvuz

58E67>8O9::M;P8I<=
>?@8>@A8@B>8CD8E@:<8F:E>8G=?H8BE8>@A8;I>BJ=>A8=IK@=LJ=IA8=MN
98NAJ:ME>O=>AE8=II8>@OAA8Q;=IB>BAER

S+.+,"*"T*-""1%+3-"(+!"$&"/$&("1&$'.!""&!$+"T-#"#$%"1%*"*-!
*$&#"+"#$%&"1&$0(!U
VWXYZ[\]^_[`[a_a\V_b`c\dc\ef_gb^\hWfiab^j
S*&!/!"1$&*"+."!$*3"*&'!(+,""T"3(00".'+,"+"%"(*
#!&"T-!+"/#",&(0&!+."*"*-!"*/!"..""T+".'!"$00"*-"20$$*
3(00"+."$'!&"&$**!.U"".$'!"+"0*!&"-!&"+."!3%&!."-!&"+"/#
&/ U"-!+"*-!"3&!*"*-+,"-11!+!.")," "!"*%&*(!
%&03!."+!*"*$"%"+."3&!."*-!"-*"$%*"$0"/!"",&))!."$+*$"*
+."% !."*"""0($**$+".!'3!"*$"3*3-"/#")&!*-")!0$&!
T//+,"% "+*$"-$&!U"$&("$0"*-!"*$&#(T#"/!"%&!
*-!&!""!"*%&*(!"+!&)#"T-!+"3(00".'+,U
klmnonpqrsortmnunovsowtxyuomzotozyvurqyno{tsn|
}~(00".'+,""+".'!+*%&$%"!*&!/!"1$&*U
~"*&'!("*$")!%*0%("!$*3"($3*$+U
~"T"T*-"/#"!2,&(0&!+."T-3-"*$%3-!"$+"1&!2!(!3*$+")#"T$/!+U
~#"!"T"3(00".'+,"*$$"/1(#+,"".*!".'!+*%&$%"T$/!+U
~"%)*(#"-$T""'!."-!&".!/$+*&*+,""3+"1&$*!3*"*-$!"3($!"*$"/!U
00012345678892
468 1 

    

!"#$%"&
'(" )*!+(,-.)!!"/"( $%"0123$4 !"# ()2")"$/3%"
$"(" () )1"$%"*5/" 6"+!"(*6"7&8*7"( /""7**( +
$/" 2/" ()6"9 /" /$")*7"(#6*$ ("7*"&:*/"; 73+"0!*/
2/!(,9*2$*2+)9<
\]^_`abc_defgh`abifg]^afjdfkafjk^dfghla
md`abfn^kndoodpfpkeafghdfigddnf_lqdfk_flfelrds
tu
vl^jfi]aidgfi]^_iflapflfj`igwfk__ihk^dfm^ddxds
=>?@AB
'C*4 9*+" %"6"$*(5+(40C(*6 73*/(&'!9*2)"$)"*!++
*2#/"3"$!$5 ()0(*126","(/"*!72$9*2+4"&'!9*2+)" 6
7"+5 ()*/(993"*!72$#6) /40(", %"%5"0#*7"(7,6
/" )(*3 /*!9*2/3"/*( +9()$*2+)(", %"+9(!+2"($"6"/
*3(*(*!9*2&'!9*2# (*5"!"$4*72$+4"+"/( %"/*$40/30
DEF0G*3HI0"$&J()!*/,**)(" 4"("%"/32KL%"/96(,M*/
KL%"/96(,52$*2(/9&M
=NO@P?QRSPTPO@?@NUB
V 7" 72$06""!"+) /"(C%"/973*/( ()9*2$ (+" %"6"7
5+(4!9*2# (&'!9*2)*!++6"7(/9(**$+2"/9*2/3/*!+"&'(*6"/
#*/)0)*(C+#"(97*%"()6/9GW6*#&
XNNY?B
Z"%"/90K')*(C/" )6 72$6M*/K')*(C+4"*/" )&MD" )(,
+"/2/")"7*(/"6 9*2C/"("++"$2 +()")2$ ")0()"%"/9*("
4(*#6"*+)9(,0K/" )"//"+" )"/&MF"7 /5*26"5**49*2
+0C3/*5 5+9(*6"5")" *+3*+$ +*//"+,*25**4($"9*2
7,65")[2 +!9(,9*2/"+!5"!*/"6""%"(6 6"$6 ($"*,"*4(*#
9*2&'!9*2+" %" 0 0()
5+(49*2$ (,"# 9#6


00012345678892
468 1 

    

!" "# $"%&"'"("))*"$"+,-".-%'"%$))/"0!",-'"",0


'1,%"&'!,*%2
3456478
9,'"*+":),*' '" /"#%'"',".-%'""# $2"; %%"+,-"( '"',")-'
%,:'1!"0- " /")+0-"$"<=* $>"'1",&"?,,":)*,*") !-2@

ABC4

D"+,-*%0" "'*!-!"&$:",*"&'&1+"''2"E1%"%", ",0"'1"#%'"(+%


',")F-"1*"&-*,%'+"#,-'"+,-2"G1"%"!,!"',"#":,*"&/"',"*/"
:%%!"0*,:"%,:, "('1"'1":"<HHI"E,J&@"'1 "%,:, "('1"'1
:"<K*/@",*"<L$@",*"(1'*"+,-*"*":"%2"G1":!1'" "%$"
1*"*)+":%%!"#&$"',"+,-"(1+"+,-"*"HHI"',J&2

MB7NOPQRS6

E1"!,""0!",-'"'1"0,*:', ""
" /"
%"',"%&'" %(*%"'1'"*"1, %'"#-'"'"'1"%:"':"(, T'"/%F-0+"+,-2"U0
'1"%&', "'1'"0'%"+,-"#%'"&,-/"),' '+"/%F-0+"+,-"#0,*"%1"
1%"'1"&1 &"',"!'"',"$,("+,-"'1 "%&'!"9,"V %(*"%"'1"#%'",)', 2
W1,,%!"9,"V %(*": %"'1"',)&"(, T'"#"/%)+/""+,-*")*,02
XY48
U'T%"#%'"',"#"1, %'2"U0"+,-"'1$"(,: ":!1'")*:'-*+".-/!"+,-"0"+,)-'"+,-*"*"!"'1 "+,-"& "%1",*"//""+*",*"'(,>"#-'"/, T'")-'
%,:'1!"+,-"& T'")-",002
ZOO[\B]N6R8
U0"+,-"1" "J&'!",*"1!1"-",&&-)', >")-'"+,-*"*", 2"U0"+,-"/,
%,:'1!"'1'"%T'"*+"J&'!"',"'1"+: >"-%""0$",&&-)', "'1'"%
&*+""0- ".,$>"%-&1"%"^, "E:*",*"G-)*1*,2"; /*%' /"'1'"+,-*


00012345678892
468 1 

    

!"#!$#"#%&#!'("!%)#*+!+#!$#*+%#!,$#-%##.-(#$.(+!"/#0"
#+(&(1#2&#!'("!%#!$#'(0!"('#3%#*+#%#&(#"'#*+#%&#$$!"$#&(1
45$)#!,$#$$!35(##0&.(#5.$#"%#63#!"#$.(+!"/#+,$#0"#"'#+!/+
75()#3#!,$#"#$$!35(##'#!#!"#+(#!"%#8!"#$(#&7!'('1
9:;<=><?@A
B0#$$!35(##4+5(!1#B0#%,&(#7(&*(!/+#"'#",#55#00#+5(!#6$#
C#4"$*(&1#D(5(!"/#"%#0#+(#+(&#!"$#0&#3'%#%(#*!55#5*(&#%&
75(1#E+(#"5%#+(&#!"#!$#!0#%&#+$#$+*#+#%#&(#$-!""%#&#!"
$+(#"'#$##6-(#%#*"###F&(##57(G
H@IJKLA
B0#%,&(#"#55#!,$#3($##5(7(#+!$#35"-#"'#$(5(#C#4"$*(&1#E+(
7(&/(#+(!/+#!"#+(#M1D1#!$#N,O1#B0#%,&(#N,O#&#$+&(&#!,$#3($##5(7(#
C#4"$*(&#$#!#*",#$+*##!"#%&#&0!5(1
P=QR=K@S@=T:SA
8"5%#$(5(#U&!("'$#"'#C(*&-!"/1#V!&5$#&(",#"#F%D(##.((#/%$
"'#%#&(",#"#F%D(##.((#/!&5$1#2#6$#+("('##.(#&$$
+(&#&0!5(#"'#5'",#&($!$#*&!!"/#+(&##.($$/(1

9QWXJS:YZ;=[=\IT@]L<^@
_QSILQ^=`LQLY]A
B,$#$!.5()#$(5(#D!"/5(1#B,$#-##3(#$!"/5()#3(!"/#$!"/5(#'($",#&(05(#+
%#'",#/(#*.(")#!#6$#$($#+#%#&(",#!('#'*"##"(#(&$"1
a7("#!0#%,&(#'!7&('#$!55##D!"/5()#!,$#"3'%,$#3$!"($$#+#%,&(
'!7&('1#B0#%,&(#"(.5!"/#$(5(!"/#B"##b(5!"$+!#3($(#%#+!"!#.!/+#.-(#$.(#/!&5$#6(5$#&##$##05$(#'!$c5!0!(&#'",#05
%&$(501#F$#0#+(#!.(#!#*!55#55%#5!(&55%#'!$c5!0%#%#"'#$&(#+(
/!&5#001#d-!"/#&"'#"'#$(5(!"/#F&&!('#!$#(7("#*&$()#$#'",#'#!1
e*#+(#+(55#!$#$+(#$$('##-"*#!,$##6-(f


00012345678892
468 1 

    

!"#$%&&$'%(
)*+,-./0.1230+*.403+56/.07,/189-,:0)918*40*+0;+<8*901/+5*=0-./.>07.?.@,8*90A8
B8??0@/..C0-./0+5,01*=0D130@+5?=01@,51??30E1<.0-./0,-8*<03+56/.0913>
F$G$'%(
H-8208201*+,-./0C./2+*1?0I5.2,8+*0,-1,0820/.1??30*+J+=3620J528*.22>07.?.@,8*90K+
)*2B./0820,-.021L.2,0@-+8@.0J.@152.0,-./.620*+0@-1*@.0+L0=82I51?8L38*903+5/2.?L
J302.?.@,8*902+E.,-8*90,-1,0E89-,0,5/*010C1/,8@5?1/098/?0+LL>0M.?898+*01*=0C+?8,8@2
1/.0,B+0,-8*920,-1,03+501/.*6,025CC+2.=0,+0,1?<01J+5,01,0,-.0=8**./0,1J?.401*=
8,620109++=0/5?.0L+/0N37C1@.0,++>
O'P#(
QL03+56/.0102E+<./402.?.@,0K+0)*2B./>07+E.098/?20B8??08EE.=81,.?30;5=9.03+5
1*=0=82I51?8L303+508L0,-.30<*+B03+56/.0102E+<./>0QL02-.6209+8*90,+0L8*=0+5,4
-1R.08,0J.01L,./02-.6209+,,.*0,+0<*+B03+50B-.*02-.0B+*6,0C1220;5=9E.*,02+
.128?3>
S#$%P#(
7-+5?=*6,0E1,,./0B-1,03+502.?.@,T08,620*+,010J890=.1?>
UV$W#%(
H-.0J.2,02.?.@,8+*08207+E.=1340B-8@-0@+EE5*8@1,.203+50?8<.0<8=208*0@12.02-.
-120+*.>0QL0,-1,01*2B./0=+.2*6,0L8,03+50,-.*0@-++2.0K+0)*2B./>0K+*.0+L0,-.
+,-./0+C,8+*20B8??0/182.03+5/0R1?5.401*=02+E.0B8??0?+B./08,>
XWY&$'%(
Z5,0K+0)*2B./05*?.2203+50@1*0-+*.2,?302.?.@,0Q*0[+??.9.0+/0J.,,./>


    

00012345678892
468 1 

 !
"#$%$&'(%$)**+(,-(.)+('#$&'(/-0,/(1-(2,-.(#-.(345#(+-4(3)2$(4,*$''(+-4(641
)(%$'6$51)7*+(#0/#()3-4,1(),8('#$(1#$,('#$(90,8'(-41(+-4('10**(*0:$(.01#(+-4%
6)%$,1';(<9(+-4(/$1(1#$(4%/$(1-($37$**0'#=(8-,&1(1)2$(01(1--(9)%=(-,$(*$:$*()7-:$
.#)1(+-4()514)**+(3)2$(0'()55$61)7*$;(>-4&%$(,-1(1%+0,/(1-(8$5$0:$(),+-,$;
?-(@,'.$%(0'(90,$()'(.$**;

ABCDEFGHIJDEFK LMNOJP

@880,/(1#$(5-**$/$(+-4()%$()11$,80,/(-%(/%)84)1$8(9%-3(0'(-610-,)*(),8(,-1()
70/(8$)*;("#$(')3$(/-$'(9-%(1#$(5-36),+(+-4(.-%2(9-%;(<9(01&'(),($*01$(5-**$/$
-%(5-36),+(01(30/#1(,-1(#4%1(1-()88(01;(</,-%$(90**0,/(-41(1#$(?$1.-%20,/
5)1$/-%+(4,*$''(+-4%(-5546)10-,(0'(0,(1#$($,1$%1)0,3$,1(0,84'1%+(),8(+-4&%$
)514)**+(0,1$%$'1$8(0,(,$1.-%20,/(1#%-4/#(Q+R6)5$;

APFSFTJU FFVNWJC

Q4'05(0'(6-.$%94*(),8(#):0,/()('-,/(6*)+0,/(-,(+-4%(6%-90*$(5),(%$)**+(#$*6
/0:$(01()(/--8(:07$;(X%-.'$(-%('$)%5#(Q+R6)5$(34'05(),8(90,8()(5--*('-,/
1#)1(+-4(*02$(),8(1#0,2(-1#$%'(.0**(*02$;(<1('#-4*8(7$(1-6(YZ(-%('-3$1#0,/(1#)1
5-4*8(7$(1-6(YZ=(),8(7$(5-,/%4$,1(.01#(+-4%(6%-90*$;(Q)2$('4%$(01&'('-3$1#0,/
1#)1(/0:$'(-99()(/--8(:07$;(@5-4'105(34'05(0'(:$%+(/--8(9-%(Q+R6)5$(6%-90*$';    

00012345678892
468 1 

!"!#$ %&&'$(& &)#$*&++,&-#.!,&. %"!#+'%/0.&&!!


+1&'$(1#!&"#'$&'$(#.&23'!&/,,4&0#56 !4)789:;9<:=>;?:@>
;9<ABACD<A9;:>@DAE=F$)789:;9<:=>;?:@>:GHIJDC>:;>K=E><<>L=2F
M5&/+#!
,%',4N $(O&&'$(2#$&'$(& &*'6"#!&$&
!'& &-#.,,4&0#56 !4)7
2F'"!P$&
"#"%+!#64$#1'$(& &-#.*!'&&'$('$+!#$&#+-#.!,#6".&!%#(()#$&#
Q-O" ,/1',' $',%'&&%+ &.!2!&#+&#"&'#$'$R!'P ,O&&'$(!'6)&,!,4'$()#1$" 6$)!."&#-#.&#,,4#!% P
.$,,4)2
S ,4&#T,,#.$&O&&'$(/&#$%-#&!&'$(1#!&,.&#6'U'$(!
$)
2


00012345678892
468 1 

    

!"##!#"$%"&'()"*#+,*"#-.##*-/ *##(-"0)"'()+"0+#1
.#'()2&-."#34*0) 0#($()*#'#+ #)#+5#"$'#56!"%
7)#!"18+"/"!!-"9!''()+"0+#"*$*#"5# *-0"! *#0("*0#(
#%#+#"5#(!((%)9#+$(*:"(*1

7!(*0/"#+ -"*0#+7;()#<$#"(*69+(#(#+&"##+"*09(9!/"!!
$(9()#/+*:"/"*0'()9(&"!18+0( !"#()9!( -*$!$#"$5"=(&
9"$#)#+ #9(#''()&)*6-:*#)()6($"!6!"%>;!0)'1?#"*
#'9(&9+(#(/"!!"*#*#!'"'(): !)1
@ABCDEDFGDHGIDJKFLMHGDJEGNOGFDPNQMGLORNKDOSLOEFGTNECGTDSLOGQOUGHKNLOUFV
@ABCDEDFGTNECGLSDENDOQMGRQMJLWGFJPCGQFGXNPEJKLFGDHGIDJKGXLEFGQOUGHQSNMIV
@ABCDEDFGDHGIDJKFLMHGXMQINOYGFXDKEFGDKGUDNOYGXCIFNPQMGQPENRNENLFV
Z*#+&!"9"-6[Z\8)9!( -9"$#)#+ #99 #'>+ -1
@A]^G_^`GQUUGXCDEDFGDHGIDJGXDFNOYGFCNKEMLFFV
@A]^G_^`GQUUGXCDEDFGDHGIDJGXDFNOYGTNECGYDaYDGUQOPLKFGQEGECLGMDPQMGPMJbV
@A]^G_^`GQUUGXCDEDFGDHGQOIGcNOUGECQEGQXXLQKGPDOPLNELUGDKGbKQYYNOYV
d(/(5*#+5(# 99 !"*05)$)!
& #)(*5*";1e&'()+ :*"$9+'"f)'()$ *+(/"#(&&#+()0+
9+(#(/"#+()# 99 "*0#'>+ -;'#%"*09"$#)(&'()!&/+'()
;(-'"*##+5 "*&($)1e#(% '#(+ :+"#!9"$#)"&"#+(#(&'()
)&"*0("*$* "(/+#+ (*/+''()+ :'()+"#(&&*'()*#9("*01


    

00012345678892
468 1 

 !"#$ !#"%#&'% $(#)$#(*#+%,-!#'*%$.!.#$#*!$"#$


)$(./*#%/#0%%.#%(!"#+%#")%*.(,#1!0(#&!""$0(0#0*"2
3456789:7;9<=>7?@AB7C?9>9D7>?@>7;BE9<D>F@>B7A@G:B7@<;7D9HI@G7CF996
D>@F>7J9I<J79:>7@<;7>@KI<J7@D7E@<87@D789:7H@<L
3456789:7;97?@AB7D9EB7J99;7C?9>9D7E@KB7D:FB789:7H9<>I<:B7>97J979:>
@<;7>@KB7<BM79<BDN7OFI<J789:F7H@EBF@7BABF8M?BFBL7P9:7<BABF7K<9M
M?B<7@7JFB@>7C?9>979CC9F>:<I>87MIGG7D>FIKBN
34P9:7?@AB7>?B79C>I9<7967HFB@>I<J7;I66BFB<>7@GQ:ED7>97DBC@F@>B789:F
C?9>9DN75>=D7:C7>9789:7M?B>?BF789:7M@<>7>97G:EC7@GG789:F7C?9>9D
>9JB>?BF79F7HFB@>B7@GQ:EDN
RSTUVWXYRVZ[\SX
]^_`abcddefgbhijabkli_imbhijbf``db_ibm`_bif`bcmbhijabkai^en`bkeo_ja`pbql`
keo_ja`bhijboliim`bemb
pbrl`fbsit`fbm``bhijabt`mmcg`befb_l`ea
efuivb_l`hbsennbm``b_la``b_lefgmw
xy4z?B7D:Q{BH>7967>?B7EBDD@JB789:7DB<>
|y4P9:F7<@EB
}y4P9:F7CF96IGB7CIH>:FBN
~_mbcbgiidbed`cb_iboliim`bcbkeo_ja`bsl`a`bhija`bmtenefgbu`ocjm`be_bsenn
mjunetefcnnhbkj_bl`abc_b`cm`bcfdbmjuoittjfeoc_`b_lc_bhija`bcb^jfbocaefg
oif^ed`f_bgjhpbqiboliim`bhijabkai^en`bkeo_ja`bgibef_ib]ddde_bli_imbe`s
hijabkli_imbmibhijbocfbm`n`o_b_l`bif`bhijbscf_boneobifb_l`befdeedjcnbkeo_ja`
mibe_bik`fmbefbcbf`sbsefdisbcfdboneob`_bcmb`^cjn_p

ql`a`bca`bne_`acnnhbljfda`dmbi^bhkco`bnchij_b`de_iamb_iboliim`b^aitpbql`
`cme`m_bmetkn`m_bif`bij_b_l`a`bemb
bcfdbmit`bi^b_l`btim_
kikjncabif`mbca`b
bcfdb
p
hscoimkco`bembgiidbu`ocjm`bhijbocfbjknicdbcbkeo_ja`b^aitbhijaboitkj_`a
cmbhijabucogaijfdbcmbikkim`db_iblcefgb_ib^efdbcbkeo_ja`bifb_l`b~f_`af`_bcfd
oikhefgbe_mbbs`ume_`bcdda`mmpbe`bi_l`ab`de_iambe_bcnmiblcmbcbfeo`b^`c_ja`
sl`a`bhijbocfboifmem_`f_nhbka`e`sbhijabnchij_bcmbhijbgip


    

00012345678892
468 1 

 !"#$ %"&'""#'(#!)#'*#'(&+&,-(%.'*#&(/0 .%+&,-(%.'*


! .1*#"%+&+&!#,, 1%%$&""%'2%&$#,".%"&"(#3!))&$1&!&'"
3#+/45&$1!)"!&%&',&'2!.'!"2!' 6, 3%* .'"&#'2",/
71!8
9:;<=>?@ABCD><=EF?GH<=IF?@J?B<ED>=JEK?LMKH?N<=>?IMOJGKNIJP
9:QO?N<=>?@ABCD><=EF?RACJG?KHJ?KJSK?<E?N<=>?TADJ?HA>F?K<?>JAF?N<=?EJJF
K<?BHAEDJ?KHJ?KJSK?B<I<>U?@ABCD><=EFU?<>?@<KHP
7)"%V .W3('%&"*&$%)#11&V ."V .'*"&**#""V .%$%)#1/
* "#!X
YZ<TN?KHJ?[\R@JF]?B<FJP
Y^<?K<?N<=>?_N`TABJP
Y^<?K<?\FMK?a><OMIJ?AEF?TAGKJ?KHJ?B<FJ?ME?KHJ?b@<=K?_J?GJBKM<EP
c#'&11V2,1#,-
1&*/

&'*&-!.%#"* !'W""&-&1'("#"

deefghijkfelmnopm

q',V .W3&,,..1&"*&+.', )#(3&1.$ "!V .,&'&**&


!1#*! 6"V .%$%)#1/%&%"'!)!1#*! 6,%&"%6+!#"!"&"V .
,&'.!/
&'*
&%+ "3%V&!V".!/r1#*&!'#,
)&".%6%6'V .!#('#'&'*&**%*#"$ "!"V .%!1#*! 6#"6#11
&."&"#,&11V.$*&""!1#*! 6 'V .%sVr$&,$%)#1/7)"%V .W3
,%&"*V .%!1#*! 6V .'*"&**#""V .%$%)#1/ * "#!2)116
"!&!"$!&!&**#'(&$%)#11&V ."X
YZ<TN?KHJ?[\R@JF]?B<FJP
Y^<?K<?N<=>?_N`TABJP
Y^<?K<?\FMK?a><OMIJ?AEF?TAGKJ?KHJ?B<FJ?ME?KHJ?b@<=K?_J?GJBKM<EP
t:0 .,&'$&!"", *&+ 3%+16V .%7+ ."s$&%&(%&$/u'
('%&12&3#'("!1#*! 6+16"'*!"1 -+""%/


0123435364789
18593 6
1 8568 18918156 894 898 3221
82
68651
876
17
!"#$%%&
7;KEL5;A5;E:M@$%,N.%O
'(#)*+$%,%-*./ 01./!#- %(,-O,/,1/*%%( %( $N1
2(,&,$1,%31,2(,2%,
*#%.1%,*/%./2.%(*,$.%.
%%/%2,)14
$#0%$4
5565789:5;<=;65>6;:?(
) $#,@(%%/%.,100
%,2 &$-,#%!.1%.)4

7KK;6:895;95:P11/$$ 2,&$1&*($$%( %$#NQ


/,))#1./ %0/3,@$0@Q
$$#1/1&/,1@.&1/4

5565789:5;<=;65>6;
A=7B79C:?)*,.0-* 3.1!
(%%/%.,1%)*%#%,
(0*1$#/,)*0.1/,
D# 0.@./ %.,14

F7CFLGK>;P$&%,&$/.N
$,),1,$,)%(.1!,@(.!(
.)*,%1/O2,%(O#$@#01$$4

EFG::H.$*0-,@I.!(J 0#+
',1-.1!1%%/%.D# 0.%%( %.1/ $$-,#2,%(,
** 0%,2,)14

A87K:=688H.$*0-.1!
/,11/%.,12.%((.!(Q 0#
2,)11&R,*,*04