Вы находитесь на странице: 1из 51

AC Power

For Business-Critical Continuity

Liebert GXT3 230 700 - 3000



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.3.1
1.3.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3.1

2.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.4.1
2.4.2

2.5

3.1

USB- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Liebert IntelliSlot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.1
3.1.2

3.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.6.1
2.6.2

3.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.5.1
2.5.2

2.6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

/ / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.2.1
3.2.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.1

Liebert GXT3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.5

Liebert GXT3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

4.6

Liebert GXT3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

5.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

5.1

Liebert IntelliSlot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
5.1.1

5.2

USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5.2.1

5.3

Liebert MultiLink. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

6.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

6.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6.1.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

6.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

6.3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

6.5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

7.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
7.1.1
7.1.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

7.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

8.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9.0

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

9.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ii


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Liebert GXT3-700RT230 - GXT3-3000RT230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5


, Liebert GXT3 230 700 , 1000 1500 . . . . . . . . . . . . . . . .5
, Liebert GXT3 230 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
, Liebert GXT3 230 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
/ / . . . . . . . . . . . . . . . 18
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
GXT3-700RT230 GXT3-1000RT230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Liebert GXT3-1500RT230, GXT3-2000RT230
GXT3-3000RT230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

iii

iv

,
.
.

.
.
,
, ,
.
.


,
.
.


, .
.
.
,
, .

, . ,
, .

.

.
:
: 0C 40C (32-104F); : 0% 95%.
.

,

,
.
, .
.
.
.

. .
.
Emerson.

. .
.
.

.


.
:
, .
.
.
.
.
, . , .
.
,
( ,
).

Liebert GXT3
.
,
.
Liebert GXT3 2004/108/EC
.
, Emerson
.



( , ).
.
:

2002/96/CE
(WEEE).

.
,
.

.

.

http://www.eu.emersonnetworkpower.com ( Products session ()
Contact us ()), ,
:
: 00 80011554499
: +39 0298250222

i
-

PbH2SO4

-,
, - .

/ /

WEEE

1.0


Liebert GXT3 , () "on-line",
. Liebert GXT3
""
, 700 3000.
, .
,
, ,
.
Liebert GXT3 . Liebert GXT3
,
.
, , , , ,
.

1.1

:


.
Liebert MultiLink.


,


: USB, Liebert IntelliSlot

0,99

1.2


: . 1:
1 ,

GXT3-700RT230

700 /630

GXT3-1000RT230

1000 /900

GXT3-1500RT230

1500 /1350

GXT3-2000RT230

2000 /1800

GXT3-3000RT230

3000 /2700

1.3

1.3.1


Liebert GXT3
,
(. 1). .

Liebert GXT3-700RT230 - GXT3-3000RT230

1.3.2


Liebert GXT3 :

USB

C19 ( GXT3-3000RT230)
13

Liebert IntelliSlot


, Liebert GXT3 230 700 , 1000 1500

Liebert IntelliSlot

USB

C14

C13

, Liebert GXT3 230 2000

Liebert IntelliSlot

USB

C20

C13

, Liebert GXT3 230 3000

Liebert IntelliSlot

USB

1.4

C20

C13


C19


: . 5.

L1

/
PFC

L1

, ,
/ , , ,
, , , .

(TVSS)
/ (/)
Liebert GXT3 ,
, ()
().
.
, , .

/
/ (PFC) Liebert
GXT3 ,
. ,
. :


, , .

Liebert GXT3 PFC


,
.
. ,
, , .


,
. , Liebert GXT3
, .



.
,
.

Liebert GXT3 , -, - .

Liebert GXT3 0C 25C ( 32F 77F).
.


Liebert GXT3
, , . Liebert
GXT3, ,
.

,
.

1.5


: ( ),
, , , .

3.0 -
.

1.5.1

( )
Liebert GXT3 . , PFC

. .

1.5.2


/
Liebert GXT3 ( ).
. (
, . 7.0 - ).
.

!
1.5.3


Liebert GXT3
.
, .
Liebert GXT3 0,5
. 2
, 5
( ).
,
, .
20% .
. . 7.0 - .
. 9.0 - .
. 14 .
25C (77F).
( )
.

1.5.4

Liebert GXT3
.

.
- ,

(. 5.2.1 - ).


Liebert GXT3
.

1.5.5


Liebert GXT3 .
.
:

- 50 60
- 50 60
- 50
- 60

Liebert GXT3 "


- 50 60 - ".

.

.

2.0

2.1


:
.
,
Emerson.
.
Emerson.

2.2

GXT3
-, :

Liebert MultiLink

USB: , 2 (6-1/2 )
,
: 2 ( )
, WEEE (
ISO 14001)
700 - 1500 (2) 10 A IEC C13 C14 2 (6-1/2 )
2000 - 3000 (3) 10 A IEC C13 C14 2 (6-1/2 )
3000 :
(1) CEE 7/7 (Schuko) IEC C20, 2,5 (8-1/5 )
(1) BS1363 (UK) IEC C20, 2,5 (8-1/5 )

GXT3 ,
.

2.3

2.3.1


,
.
, 9.0 - .
, ,
, , ,
.

Liebert GXT3 25C (77F)


.


Liebert GXT3 100 (4
). .
, Liebert GXT3.

10

2.4


Liebert GXT3
, . Liebert GXT3
, .

,
.

2.4.1


Liebert GXT3 :
1.

(. 6).

2.

Liebert GXT3
.
, . 6.
Liebert GXT3 - -
.
Liebert GXT3.
a. (. 7).

3.

4.
7

b.

, 90
(. 8).

11


(90 )

c.

5.
9

, 90
.
: 9.
d. Liebert GXT3.
, 90 ,
.
Liebert GXT3 .
Liebert GXT3 , . 9.

Liebert GXT3 UPS

Liebert GXT3

2.4.2

Liebert GXT3 ,
.
.
, .
.
Emerson.
Liebert GXT3 UPS :
1.


(/: RMKIT18-32). , .

12

.
4 5.
.
,
(. 10).

2.

10

3.

Liebert GXT3
.

!
4.

Liebert GXT3
.

5 (. 11).

11


M5 (4 )

5.

6.

,
( 18 32
).
5
. . ,
(. 12.)

13

12

M5 (4 )

7.

4 ( 4
) , . 13.

13


M4, 8 .

8.

M4, 8 .

2
4. ,
, . 14.

14

Liebert GX

M4, 8 .

9.

4 , .
15.

14

15
Liebert GXT3

, 2
M4, 8 .

10. .

, . 16.
16

,
, .
. ,
4 7.
11. 5
, .
12. Liebert
. .

Liebert GXT3 .
.

2.5


Liebert GXT3
. 1.3.2 - .
.

15

2.5.1

, .
,

. .
Emerson
, Liebert GXT3.
,
.

. 2.
2

GXT3-700RT230
GXT3-1000RT230
GXT3-1500RT230
GXT3-2000RT230
GXT3-3000RT230

10 A
10 A
10 A
16 A
16 A

1.


Liebert GXT3.

1. .
2. 10 (32,8 )

2.

2.5.2

Liebert GXT3.


1.
2.
3.
4.
5.

.
.
,
- .
.

Liebert GXT3 . .
. 14.

16

2.6


USB .

2.6.1

USB-
1.
2.
3.

2.6.2

USB- .
USB- USB Liebert GXT3 (. 2).
USB USB .

Liebert IntelliSlot
1.
2.
3.

Liebert IntelliSlot Liebert GXT3 .


Liebert IntelliSlot Liebert IntelliSlot .
Liebert IntelliSlot ,
.

Liebert IntelliSlot .
Liebert IntelliSlot - Liebert: www.liebert.com

17

3.0


(. 17) Liebert GXT3
(. 1).

17

/
/

Liebert

GXT3

3000

3.1


: /
/ / .

3.1.1

/ /
, ,
(. . 3).
3 / /

, , 0,5

, , 0,5

( )
.

1. .
2.
.

18

3.1.2

/

(. . 4).
4 /


,
. 2

1. - ,
.
2. Liebert GXT3
.

3.2

(. 16).
: .

3.2.1



,
. Liebert GXT3
20 % ( 5%). ,
: 18.

18

0 - 20%

21 - 40%

41 - 60%

61 - 80%

81 - 100%


,
25 % ( 5%).
, : 19.

19

19

0 - 25%

. . . .

26 - 50%

. . .

51 - 75%
. .

76 - 100%

3.2.2


: , ,
, . . 5 .

,
; , .

,
; ,
; ,

, ; ,

, ; ,

, ; ,
; ,

20

4.0

, . ,
, , ,
.

Liebert GXT3 ,
.
.

4.1

Liebert GXT3

4.2

___ 1.

, .

___ 2.

, .

___ 3.

, .


1.
2.

3.
4.
5.

(
2).
, / /

, .
, .
, , Liebert
GXT3.
, ,
.

4.3


/ /
, , 0,5
, .
, ( 24 ).
24- .
,
Emerson Emerson Network Power Channel Support.
,
( 1 ). .
,
Emerson Emerson Channel
Support.

21

4.4


/ ,
( ).
. -
, .
. ( ,
7.0 - ).

4.5

Liebert GXT3
1.
2.

, .
, 1.
/ .
30 .

4.6

Liebert GXT3
1.
2.
3.

4.5 - Liebert GXT3


.
30 , , .
, .
, .

,
.

22

5.0


Liebert GXT3:
Liebert IntelliSlot
USB ( )

5.1

Liebert IntelliSlot
Liebert IntelliSlot :
Liebert IntelliSlot SNMP
Liebert IntelliSlot Relay
Liebert IntelliSlot 485.
Liebert IntelliSlot SNMP
SNMP.
Liebert IntelliSlot Relay
AS/400.
Liebert IntelliSlot 485 .
Liebert MultiLink,
Liebert GXT3 Liebert IntelliSlot .
:
multilink.liebert.com

5.1.1

Liebert MultiLink
Liebert MultiLink
. Liebert
MultiLink .
Liebert MultiLink USB-
, Liebert IntelliSlot SNMP Liebert IntelliSlot Web.
Liebert MultiLink .
Liebert IntelliSlot SNMP, Liebert IntelliSlot Web
Liebert MultiLink - Liebert (www.liebert.com)
Emerson.

23

5.2

USB
,
MultiLink USB .
.

5.2.1


USB Liebert GXT3.
.
, .
USB
Liebert GXT3:
/
50 60

2 30

/
/


7, 14, 21 28
,
Liebert

(. . 6).
6 ,

230 . .

220 . , 230 . 240 .

,
.

Liebert GXT3 230 220


96 % , (. 9.0 -
).

, GXT3,
, GXT3-3000RT230. Liebert
GXT.

Windows 2000, XP Vista.

24

5.3


, 20.

20

5.3.1

1
2

3
4

5
6

7
8



, ,
.
:

1 2.

, 1 2.

,
,
.
(+12 , 50 ).
.

, .


1 2,
Liebert GXT3 ,
1 2 .

25

5.3.2


,
, ,
. - .
:
3
4.

, 3 4.

.
(+12 , 50 ).
Liebert GXT3
.
,
.
1,5 .
. 2-
. .
, Liebert GXT3
10 .

.

5.3.3


.
, .

5.3.4


.

, .

:
: 5
: 4,5-10
: 30

26

6.0

, ,
, Liebert GXT3
.

6.1


Liebert GXT3 ,
.
. Emerson,
.

6.1.1


1.
2.
3.

.
, . 21.
.

21

, 6

4.

, . 22.

22 ( )

5.

, . 23.

23


27

6.

, .
, , .
, 7; ,
Emerson Emerson Channel Support.
7. .
8.
9. .
10. .
11. .

.
,
.
, .
.

6.2


-, , .
. Liebert GXT3 ,
.
Liebert GXT3 , Emerson
24 , - ,
.

6.3


. :
, .
.
.
,
Emerson.
. .
, -
.


Liebert GXT3 ,
.
:

Liebert GXT3 .
. .
.
Liebert GXT3 , .

28

6.4


Emerson .
, : ? ?
, .
. ,
Emerson Emerson Channel Support.
, . ,
. ,
Emerson Emerson Channel Support.

6.5


.
Emerson .
.
:
1.
2.
3.

/ , .
/ / ,
.
/ /
. . ,
. ,
Emerson Emerson Channel Support

29

7.0


, ,
.
, ,
.

7.1


Liebert GXT3:
, , .
, ,
.

7.1.1


, . . 24.
. 7.

24

A-E

(
0,5 , 0,5 )

- ( 1 ,
4 )

- (
1 , 4 )

- /
( 1 , 4 )

PFC ( 1 , 4 ).

- ( 1 ,
4 )

AC

( 2 ,
60 )

CE

( USB
Liebert IntelliSlot) ( )

AB

( ,
)

( ),
, .

A - E 24
, 5
.

30

7.1.2


.
, . 8.

0,5 ,
10

0,5 ,
5

1 ,
4

0,5 ,
0,5

2 ,
60

( )

1 .,
2

7.2


. 9
. , Emerson Channel
Support.



/
/

, .
,

. ,

.

.
,
.

.
.
,
.

.
.
,

.


,
, 24

,

- ,

.
,
Emerson Emerson Channel.

31

9 ()


.

.
.

-
,

.

, ,
,
.
30 ,
. ,
,
Emerson Emerson Channel Support.

.
,
Emerson Emerson Channel Support.

.
,
Emerson Emerson Channel Support.

PFC
(
)

.
,
Emerson Emerson Channel Support.

.
,
Emerson Emerson Channel Support.

. ,
Emerson Emerson
Channel Support.



()
()


,
,
.
,
Emerson Emerson
Channel Support.

(

,



)

, .
,
,
Emerson Emerson Channel Support.

32

9 ()




;

.
.

.



,

.

,

.

,
.
:
,
.

,


.


PFC.
.
,

,
, ,
.

Emerson
. Liebert GXT3.

33

8.0


Liebert GXT3 .
, . 25.
. 12.

25

,
, .
,
.

0,65 (2,13
).

34

9.0


Liebert GXT3 . 10 . 11.

10 GXT3-700RT230 GXT3-1000RT230

GXT3-700RT230

GXT3-1000RT230

700 /630

1000 /900

, D () x W () x H (), ()

497 x 430 x 85
(19,6 x 16,9 x 3,3)

617 x 570 x 262


(24,3 x 22,4 x 10,3)

, ()

16,8 (37)

20 (44)



()

230 ;

90% ~ 100%

177 / 280

70% ~ 90%

168 / 280

30% ~ 70%

150 / 280

0 ~ 30%

115 / 280

40 ~ 70 ;

C14

C13 6
220/230/240 ( ), 3 %

50 60

200% 2 ; 150% 1

-, , -

4 12 5,0

YUASA/NPH5-12; CSB/ HR 1221W

. . 14 -
3 90% 100%
( )

0 C +40 C ( +32 F +104 F); 13 -

-15 C +50 C ( 5 F 122 F)

0% 95%,

3000 (10000 ) 40 C (104 F)

15240 (50000 )

< 46 , 1 (3,2 )
< 43 , 1 (3,2 )

RFI/EMI

EC/EN/AS 62040-1-1:2008
IEC/EN/AS 62040-2 2- =CISPR22 A

35

10 GXT3-700RT230 GXT3-1000RT230

GXT3-700RT230

GXT3-1000RT230

700 /630

1000 /900

IEC 62040-2 2-

ISTA 1A

11 Liebert GXT3-1500RT230, GXT3-2000RT230 GXT3-3000RT230


GXT3-1500RT230

GXT3-2000RT230

GXT3-3000RT230

1500 /1350

2000 /1800

3000 /2700

, D () x W () x H (), ()

497 430 85
(19,6 x 16,9 x 3,3)

602 430 85
(23,7 x 16,9 x 3,3)

617 x 570 x 262


(24,3 x 22,4 x 10,3)

717 x 570 x 262


(28,2 x 22,4 x 10,3)

, ()

23,2 (51,1)

28 (61,7)

32 (70,5)

26 (57,3)

24 (52,9)

28 (61,7)



()

230 ;

90% ~ 100%

177 / 280

196
/ 280

70% ~ 90%

168 / 280

184
/ 280

30% ~ 70%

150 / 280

161
/ 280

115 / 280

115
/ 280

40 ~ 70 ;

0 ~ 30%

C14

C20

C13 x 6

C13 x 6; C19 x 1

220/230/240 ( ), 3 %

50 60

200% 2 ; 150% 50

36

200% 2
; 150%
55

11 Liebert GXT3-1500RT230, GXT3-2000RT230 GXT3-3000RT230


GXT3-1500RT230

GXT3-2000RT230

GXT3-3000RT230

1500 /1350

2000 /1800

3000 /2700

-, , -

4 12 7,2

Panasonic/UP-RW1236
CSB/ GP 1272

4 12 9,0

6 12 9,0

Panasonic/UP-RW1245
CSB/ HR 1234W F2

. . 14 -
3 90% 100%

( )

0 C +40 C ( 32 F 104 F); 13 -

-15 C +50 C ( 5 F 122 F)

0% 95%,

3000 (10000 ) 40 C (104 F)

15000 (50000 )

< 45 1 (3,2 )

< 46 , 1 (3,2 )

< 48 1 (3,2 )

< 48 , 1 (3,2 )

EC/EN/AS 62040-1-1:2008

RFI/EMI

IEC/EN/AS 62040-2 2- =CISPR22 A

IEC 62040-2 2-

ISTA 1A

12

GXT3-48VBATT

GXT3-72VBATT

GXT3-700RT230, GXT3-1000RT230,
GXT3-1500RT230, GXT3-2000RT230

GXT3-3000RT230

, D () x W () x H (), ()

497 430 85
(19,7 x 16,9 x 3,3)

602 430 85
(23,6 x 16,9 x 3,3)

617 x 570 x 262


(24,3 x 22,4 x 10,3)

717 x 570 x 262


(28,2 x 22,4 x 10,3)

32 (70,5)

42 (92,6)

35 (77,2)

46 (101,4)

, ()

-, , -
2 4 12 9,0

2 6 12 9,0

Panasonic/UP-RW1245 CSB/HR 1234W F2

. 14 -
37

12

GXT3-48VBATT

GXT3-72VBATT

GXT3-700RT230, GXT3-1000RT230,
GXT3-1500RT230, GXT3-2000RT230

GXT3-3000RT230

0 C +40 C ( 32 F 104 F)

-15 C +40 C ( 19 F 104 F)

0% 95%,

3000 (10000 ) 40 C (104 F)


15000 (50000 )

EC/EN/AS 62040-1-1:2008

RFI/EMI

FCC 15, A=CISPR22 B

IEC 62040-2 2-

ISTA 1A

13

:
C (F)

25-30 (77-86)

30-35 (86-95)

(95-104)

100%-93%

93%-86%

86%-79%

14
, , ,

+ 1

100 %

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2500

700

26

14

630

1000

28

15

900

1500

26

16

10

1350

2000

20

11

10

1800

3000

25

20

14

10

2700

700

126

78

54

50

630

1000

128

74

52

41

27

900

1500

110

72

48

36

28

24

1350

2000

54

34

34

26

22

17

15

15

1800

3000

102

80

56

50

44

38

26

22

18

2700

38

14 ()
, , ,

+ 2

+ 3

+ 4

100 %

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2500

700

264

122

88

82

630

1000

252

126

84

60

58

900

1500

208

132

94

74

54

48

1350

2000

120

82

60

52

44

36

29

29

1800

3000

124

114

106

92

74

66

62

46

44

2700

700

280

140

120

116

630

1000

320

148

118

80

78

900

1500

310

204

138

102

90

82

1350

2000

180

126

92

72

62

52

45

45

1800

3000

174

150

122

110

105

104

76

62

62

2700

700

560

300

146

140

630

1000

600

250

138

116

109

900

1500

400

256

180

144

110

100

1350

2000

240

166

130

108

94

84

64

64

1800

3000

184

172

150

128

120

119

105

92

84

2700

1. .
2. 25 C (77F) .

9.1


Quick Links ( ) - Liebert,
:
http://www.liebert.com
Product Warranty Registration ( )
.
Emerson Channel Applications Engineering
:
: 800-222-5877
: 00-800-1155-4499
liebert.upstech@emerson.com

39

40

Emerson Network Power,


,

,
Liebert,
,
. Liebert
,
, .

,

.

Web-
www.liebert.com

liebert.monitoring@emerson.com
800-222-5877
: +800 1155 4499

liebert.upstech@emerson.com
800-222-5877
: +800 1155 4499

800-543-2778
: 614-888-0246


, Liebert Corporation
,
.
2009 Liebert Corporation
.
.
Liebert Liebert Corporation.

.

1050 Dearborn Drive


P.O. Box 29186
Columbus, OH 43229

Via Leonardo Da Vinci 8


Zona Industriale Tognana
35028 Piove Di Sacco (PD) Italy
+39 049 9719 111
: +39 049 5841 257

29/F, The Orient Square Building


F. Ortigas Jr. Road, Ortigas Center
Pasig City 1605

+63 2 687 6615


: +63 2 730 9572

SLI-23180_REV0_08-09

Emerson Network Power.



Business-Critical Continuity ( ).

EmersonNetworkPower.com

AC Power
Connectivity

Embedded Computing
Embedded Power

Outside Plant
Power Switching & Controls

Racks & Integrated Cabinets


Services

DC Power

Monitoring

Precision Cooling

Surge Protection

Business-Critical Continuity ( ), Emerson Network Power Emerson


Emerson Electric Co.
2009 Emerson Electric Co.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Liebert GXT3-700RT230 - GXT3-3000RT230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5


, Liebert GXT3 230 700 , 1000 1500 . . . . . . . . . . . . . . . .5
, Liebert GXT3 230 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
, Liebert GXT3 230 3000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
/ / . . . . . . . . . . . . . . .18
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
GXT3-700RT230 GXT3-1000RT230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Liebert GXT3-1500RT230, GXT3-2000RT230
GXT3-3000RT230. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Оценить