You are on page 1of 9

A.

Carikan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

(20 markah)

B. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

(10 markah)

C. Isi tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang sesuai.

(14 markah)

D) Isi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai.

(12 markah)

E) Susun dan tulis mengikut susunan yang betul.

(8 markah)

F) Warnakan Jalur Gemilang

(16 markah)

G) Warnakan gambar dibawah dengan betul.

(12 markah)

H) Bulatkan jawapan yang betul berdasarkan petikan yang diberi.


Nasib Anak Belalang

Seekor anak belalang tinggal di padang rumput. Dia tinggal di sana kerana
banyak rumput. Rumput di padang itu hidup subur.
Datuk belalang selalu menasihatinya supaya berhati-hati. Di padang itu juga
ada banyak burung, ular dan katak. Pada suatu pagi, anak belalang melompat-lompat
mencari makanan. Tiba-tiba dia disambar oleh burung merpati. Anak belalang pun
mati.

1. Di manakah anak belalang tinggal?


A. kebun

B. pulau

C. padang

2. Apakah makanan anak belalang?


A. kuih

B. rumput

C. cacing

3. Siapakah yang selalu menasihati anak belalang?


A. nenek

B. datuk

C. bapa

4. Anak belalang melompat-lompat untuk mencari ....................


A. makanan

B. burung

C. katak

(8 markah)