Вы находитесь на странице: 1из 4
FONDUL DE ‘Tel: (022) 27-91-21; Fax: (022) 27-53-20 INVESTITH E-mail: office@msif.nd Scrisoare de acceptare 18 martie 2015 Pentru: Power Team SRL mun. Chisinau, str. Mincu, 14, ap. (of.) 14 Tel. (022) 275-076 Prin aceasta Va informém, c oferta dvs. din 14 ianuarie 2015 pentru executarea Contractului nr, IFB-G-9928-RO ,,Furnizarea gi instalarea echipamentului pentru terenul de joaca la gra le de copii” la pretul de 319 602,00 lef, care reprezintt suma totali a prefurilor pe unitate la 14 poziti, corectatd si modificata in conformitate cu Instrucjiunile pentru Ofertanti este acceptati. Prin aceasta va informam, c& putefi incepe executarea contractului in conformitate cu Documentele de Contract. pa resepern Al uerrrrrorn ‘Numele sifunctia semnatarului: Mircea Eganu, Director Executiv Denumirea Agentiei: Fondul de Investifii Sociale din Moldova Anexa: Contract FONDUL DE Tet: (022) 27-91-21; Fax: (022) 27-63-20 Fi Ss NM investi Exraltofeeemel md SociaLE DIN 4, stefan col Mare Ste 124, ea} 2 MoLDova trun. Gnu, MD-2001, Repuica Nowove CONTRACT Nr, IFB-G-9928-RO livrare bunuri ‘Prezentul Contract este semnat Ih baze Acorduiul hire Guvernul Republial Wold (Remaniel privind implemeniarea Program de asistenf tenes ifinanciar’ tn baza unui ajutor fancier nerabursabilaccrdat de Roménia Repub Moov, sera ia Bucuresti 27 aprile 2010, Incusiv Programul de asistntstehnicd $i fanciard acordatd de Guvernul Romie peru instuile pregcolare din Republics Moldove 2015 Parfile Contractului (in continuare - Par): a) Fondul de Investifii Sociale din Moldova (FISM), reprezentat de Directorul executiv Mircea Eganu, cu adresa: mun. Chiginau, bd, Stefan cel Mare gi Sfint, nr. 124, tel. (022) 27-91-21, cod fiscal 1008601001382 (numit in continuare — Cumparator’), pe de o parte, si b) Power Team S.R.L. in persoana Directorului Vladimir Smirnov, cu adresa: mun. Chiginau, str. Mincu, nr. 14, ap. (of,) 14, tel. (022) 27-50-76, inregistraté la data de 27 iulie 2012, certificat de inregistrare Seria MD nr. 0115462, cod fiscal: 1002600025121 (numité in continuare ,Fumizor’), pe de alta parte, INTRUCAT Cumparatorul solicité furnizarea bunurilor - Furnizarea gi instalarea echipamentului pentru terenul de joacd la gradinitele de copii, descrise in Anexa A si a acceptat propunerea Furnizorului privind livrarea acestor bunuri tn valoare de 319 602,00 (trei sute nouasprezece mil gase sute doi) lei, care reprezinti suma totala a proturilor pe unitate la 14 pozitil, (vezi Anexa B), pref care serveste drept bazé pentru costul contractului in suma totala de 20 000 000 (douazeci milioane) lei, (numit in continuare “Suma Contractuli IN CELE CE URMEAZA PARTILE AU CAZUT DE ACORD privind ummatoarele: CONDITILE CONTRACTULUL 4. Obiectul contractulut Furnizorul va livra Cumparétorului bunurile - echipamentul pentru terenul de joaca la gradinitele de coy schimbul unei plat prevazute de Contract gi va lichida defectele posibile in conformitate cu prevederile prezentului Contract. 2. Graficul de livrare. Furnizorul va livra bunurile prevézute de Contract péné la data de 30 septembrie 2015. Cumpératorul va prezenta Furnizonului lista comunititilor beneficiare si cantititile respective per comunitate in ‘tei trange, prima fiind prezentata odat cu semnarea contractulul. Furnizorul va transporta si instala bunurile in comunitatile benefi ‘coordonat cu Cumparatorul. re gi va instala panoul de vizibilitate, 3. Garantil. a) Fumizorul garanteazé lipsa defectelor din punct de vedere al materialelor folosite, al producer sau oricdrui alt act sau omisiune comise de Fumizor la bunurilelivrate gi care pot apdrea in procesul de folosire normald a bunurlorivrate. b) Aceasti garantie este valabilé pe un termen de (12) doudsprezece luni de la data cAnd bunurile sau o anumité parte component a acestora, dupéi caz, vor fi livvate si operational acceptate in forma scrisd, tn punctul de livrare indicat in contract. ©) Furnizorul ve indica Cumpéiritorului un numér de telefon pentru a comunica despre oricare dereglati tehnice in scopul reparatiel sau inlocuifi intr-un termen rezonabil a bunuflor sau componentelor defecte, timp de 12 2 FONDUL OF ‘Tek (022) 27-91-21; Fax: (022) 27-53-20 INVESTITIL E-mail office@msitimd SOCIALE DIN Ba. Stefan cel Mare si Sfint ar. 124, eta). MOLDOVA ‘run. Chisinau, MD-2001, Republica Moldova (douasprezece) zile in orice caz, far cheltuieli suplimentare din partea Cumpéiratorulul, Aceasta prevedere este valabit pe parcursul unui an din data procesului-verbal de receptie a bunutilor. 4) Bunutile oferite vor avea originea intr-o faré membru al Béncii Mondiale, iar Furnizorul va fi obligat 98 prezinte un Certificat de origine a bunurilor ivrate, 4, Standarde Bunurile livrate conform prezentului contract se vor conforma standardelor mentionate tn Specificatiile Tehnice. Tn cazul cand nu este menfjonat un standard aplicabil, se va folosi un standard adecvat jarii de origine a bunului 5. Dreptul de patent Fumizorul va asigura Cumpérétorul impotriva oric&ror plangerifacuzatli din partea unei terte parti privind Incdlcarea dreptulul de patent, dreptului de design industrial si marca Inregistrata, care pot apdirea In rezultatul folosirii bunurilor sau unor parti componente ale acestore in tara Cumparatorului 6. Pretul Prefurile pe unitate sunt stabilite in oferta Furnizorului gi nu pot fi modifcate. Costul total final al contractului se poate modifica, in dependent de solictarlle parvenite din partea comunitatlor beneficiare. 7. Achitarea ‘Suma prevzuté de contract va fl achitata Furizorulu, in tetmen de 10 zile bancare din momentul semnatii actului de primire-predare a bunutilorlivrate conform prezentulul Contract. Pentru efectuarea plat Fumizonul prezinta la FISM urmétoarele documente: a) Factura fiscala, cu descrierea bunutilor, ca Beneficiarului; b) Cettificatul de conformitate; ©) Actul de predare-primire gi instalare a bunurilor, semnat de Parti si Beneficiar. fi, pretului pe unitate si a sumei totale si denumirea 8. Sursele de finantare Bunurile livrate in cadrul contractulul vor fi achitate din urméitoarele surse de finanfare: - Acordul intre Guvemul Republicii Moldova si Guvemnul Roméniei privind implementarea Programului de asistenté tehnioa gi financiara, ratificat prin Legea nr. 133 din 1 julie 2010. ~ Contributia comunitifilor, 9. Platain avans Furnizorul poate beneficia de un avans de pina la 20% din costul total al contractului la prezentarea la FISM a cereril de plata semnata de Cumpardtor gi a unel Garantii Bancare. 10, Impozite a) Resursele de finanfare a contractulut sunt scutite de orice impo: Moldova. b) In conformitate cu p. 13, art. 4 al Legii Republicil Moldova nr. 1417-Xill din 17.12.1997, cu modificarile ulterioare, pentru punerea in aplicare a titlului lil al Codului Fiscal, mérfurile gi servicile destinate realizar proiectelor FISM se livreaza cu aplicarea cotei zero a TVA. i taxe percepute pe teritoriul Republic 44. Obligatiunile Furnizorului a) Furizorul este obligat s8 lucreze in stransé legaturé cu angajatii Cumpardtorului, s actioneze in cadrul competentelor proprii si sd se supuna directivelor emise de Cumparator pentru activitaile contractate.. b) Fumizorul este réspunzator de gestionarea activitatlor inféptuite de angajafi s&i sau personalul sau sub- contractat, si va fi responsabil pentru orice incailcairi, comise de ei ©) Fumizorul va trata in mod confidential orice informatie sau cifre despre Cumparétor obfinute pe parcursul indepliniri obligatiunilor sale, beneficiind de depling incredere si nu va dezvalul aceasta informatie une’ terfe parti fara aprobarea prealabilé in forma scrisai a Cumparatorului 4d) Fumizorul este responsabil pentru si obligat s& infaptuiasc& toate activitatile tn strict’ conformitate ou Contractul, folosind metode moderne gi principii economice, precum si toate mijloacele disponibile pentru a atinge gradul de performanta prevézut in contract. FONOUL of Tek (022) 27-91-21; Fax: (022) 27-53-20 INvesTiTIL E-mail office@msitimd SOCIALE DIN Bd, Stefan cel Mare gi Sfnt i. 124, eta. 3 MOLDOVA, ‘mun. Chisinau, MD-2001, Republica Moldova Furizorul nu reugeste sa livieze unul sau toate bunurile si servicile pana la data stabilté tn Contract, Cumparatorul va scadea din Pre{ul Contractual o suma echivalenta cu 0.3% din pretul de livrare a bunurilor sau servicilor intérziate pentru fiecare zi de intarziere, fra a prejudicia alte despagubiri posibite in conformitate cu prezentul contract, dar nu mai mult de 5% din costul total al contractului. (b) Dac& Cumparatorul nu reugeste sé achite bunurile livrate timp de 10 zile bancare, de la semnarea actului de primire a bunuriior tn stare operationala, acesta va pkiti Fumizorului in calitate de penalizare o suma echivalenta cu 0.3% din pretul de livrare a bunurilor sau servicillor pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din costul total al Contractulul. 13. Valabilitatea contractului Contractul intel in vigoare la data semnnarii si este valabil pand la executarea lui de ctre Paqj, dacé Contractul sau Pairjile nu stabilesc allel, 14, Administrarea Proiectului Cumparatorul desemneaza pe dna Liuba Cuznefova, tn calitate de Coordonator al Contractului. Coordonatorul va réspunde de coordonarea executarii prezentului contract, de acceptarea si aprobarea documentelor indicate {in p.7 in baza c&tora se va face plata. 415. Rezilierea contractului Acest Contract poate fi reziliat oricénd de una din parti daca cealalta parte nu respecta obligatile sale. Cumparatonul poate retrage Cererea de Livrare in cazul tn care Fumizorul nu livreaz bunurile tn conformitate cu termenil si le contractului si a unei instintari de la Cumpéirétor, trimis cu cinci zile inainte fra a inainta vieo cerere Fumizorului. 16, Solutionarea litigiilor Orice Iitgiu care provine din Contract si nu poate M1 solufionat de pari In mod amiabil, va fi solujionat in conformitate cu legislatia tn vigoare a Republicii Moldova. 17. Legislatia si limba contractul Contractul este intocmit in timba romana i va fi reglementat de legislatia Republicii Moldova, 18. Anexe Urmaitoarele documente vor forma si vor fi considerate parti componente ale prezentului Contract: (A) Speciticatile tehnice gi Lista marfurilor solicitate (B) Oferta Fumizorutui 19, Datele bancare si semnaturile partilor: CUMPARATORUL: FURNIZORUL: Platitor: MF-TT Chisinau bugetul de stat, Cont de decontare: 22514010148519 Fondul de Invest Sociale BC Moldova-Agroindbank, SA Codul fiscal: 1008601001382 Codul bancli: AGRNMD2X Contul de plati: 227101 7 Codul fiscal: 1002600025121 Contul trezorerial: 268129102024902 Prestatorul platitor: MF — Trezoreria de Stat Codul bancii: TREZMD2X Mircea Esanu, Vladimir Smirnov, rector Executiv, Director, Fondul de Investiti Sociale din Moldova rector, Power Team S.R.L.

Оценить