Вы находитесь на странице: 1из 5

1.

Osnova prizme je jednakokraki trapez, bocnih ivica 13 i osnovica 11 i 21, i povrsine


dijagonalnog preseka 180. Naci visinu prizme.
. 16

. 9

. 12

2.

Tacka m udaljena je od svakog temena kvadrata za 10 . Naci odstojanje tacke M


od ravni kvadrata, ako je njegova ivica 6 2
. 8

. 9

. 10

3. Kroz presecnu tacku dijagonala romba D postavljena je normalno na ravan


romba duz = 12 . Dijagonale romba su 18 10 .Naci duzinu vece bocne ivice.
. 15
4.

. 12

. 10

Povrsina baze valjka odnosi se prema povrsini osnog preseka valjka kao

3 :4 .

Ugao izmedju dijagonale osnog preseka valjka i baze je


. 60.

. 45.

. 30.

5. Visina kupe je 10. Povrsina preseka kupe i ravni, koja prolazi kroz vrh kupe i tetivu
osnove kojoj odgovara luk od 60, i nagnuta je prema ravni osnove pod uglom od30 je
. 100

. 200

. 500

Zapremina kocke D1 1 1D1, gde je DE = 1 ,a je sredina je

6.

. 5

. 5 5

. 1,5

Visina valjka je za 12 veca od poluprecnika, povrsina valjka je 288

7.

.Poluprecnik osnove valjka je


. 6

. 9

. 16

8.
U valjak je upisana pravilna n-tougana prizma. Naci odnos zapremuina valjka i
prizme ako je = 4.
.

. 5.

4
3

9. Osnova piramide D je pravougli trougao B cija je hipotenuza B = 29 , kateta


= 21 . Ivica D je normalna na ravan osnove i jednaka 20. Povrsina omotaca
piramide je
. 580 2.

. 650 2.

. 790 2.

10. Dijagonala pravilne cetvorostrane prizme gradi sa bocnom ivicom ugao od 30.
Naci zapreminu prizme, ako je njena osnovna ivica 2
. 2 3.

. 5 2 3.

. 4 3 .

11. Iz tacke A povucene su duzi i duzina 12 i 18 tako da tacke B i c leze u jednoj


ravni. Naci duzine projekcija pomenutih duzi, ako je jedna od njih za 10 veca od druge
. 14 i 4

. 6 i 9

. 10 i 20

12. Iz tacke na ravan povucene su duzi i duzine 10 i 17 . Odstojanje


tacke M od ravni , ako su duzine projekcija proporcionalne brojevima 2 i 5 je
. 6

. 7

. 8

13. Dijagonala osnog preseka valjka je 48. Ugao izmedju dijagonale i izvodnice valjka je
60. Poluprecnik osnove valjka je
. 12 3 .

. 12 .

. 14 .

14. Visina kupe je 8. Na kom rastojanju od vrha kupe treba postaviti ravan paralelnu
osnovi da bi povrsina preseka bila jednaka polovini povrsine osnove?
. 2 3

. 4 2

. 5

15. Najveca dijagonala pravilne sestougaone prizme je 8 i gradi sa bocnom ivicom ugao
od 30. Zapremina prizme je
. 72

. 64

. 60

16. Jednakokraki trapez osnovnih ivica 6 i 10 , i ostrog ugla 60, rotira oko vece
osnovice. Povrsina dobijenog tela je
. 40

. 40 3

. 150

17. Osnova prizme je trougao stranica 5 i 3 i uglom od 120 izmedju njih.


Povrsina najvece bocne strane je 35 . Povrsina omotaca prizme je .
. 42

. 75

. 108

18. Osnova piramide D je jednakokraki trougao B, gde je B = , = 6 i


visina = 9 . Poznato je da je D = D = D = 13 . Visina piramide je
. 12

. 13

. 16

19. B
6 . ,
8 3 .

. 8 .

. 10 .

. 12 .

4. D B.
, B = = 5 , = 6 , D = 12 .
.
. 10 3 .

. 6,5 .

. 4 10 .

5.
,
8 2.
.

8
.
6

6 2,

9.
12 , 10 , 10
. 45.
.
. 48 2.

. 48 3 2.

. 48 2 2.

4
1.
6 ,
10 . .
. 2 2.

. 2 2

2.

. 4 2.

2. - 6 8 .
12
. .
. 12 .

. 13 2

. 13 .

3. D ,
.
,
, = 25 ,
. 12,5 25

. 13 25 .

AD = 60 , =12,5 .
. 12,5 24 .

4. 10 .
, 9
, 240 2. .
. 15 .

. 15,5 .

. 15 2 .

5. 0,6 2. 1.2 .
.
. 1,5 2.

. 0,9 2

. 0,9 2.

2.

7. 18 30

45 .

.
. 729 2 2.

. 729 3.

. 729 2

3.

8. .

, 4 .

. 230 .

. 250 .

3 .

. 216 .

9. ,
1,5 3 , 1 2 200 .
.1,125

.1,5

3
. 1 8

:
1

1

2

3

4