Вы находитесь на странице: 1из 17

1

SULIT

3472/2

Answer all questions.


Jawab semua soalan .
1

Diagram shows the relation between set A and set B.


Rajah menunjukkan hubungan antara set A and set B.
4

25

- 5
5

16

- 4
SET A

(a)

SET B

State the objects of 16,


Nyatakan objek bagi 16,

(b) Using the function notation, write a relation between set A and set B.
Gunakan tatatanda fungsi, tulis suatu hubungan antara set A and set B

[2 marks]
[2 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT
2.

3472/2

The information is about the function h and the composite function h2.
Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan fungsi h dan fungsi gubahan h2.
h:x ax + b,
where a and b are constants, and a > 0
dengan a dan b ialah pemalar, dan a > 0
h2: x 4x 18
Find the values of a and b.
Cari nilai a dan nilai b.
[3 marks]
[3 markah]

___________________________________________________________________________
3.

Given the functions g : x 4x + 3 and h : x x2 2x + 5,find


Diberi fungsi g : x 4x + 3 dan h : x x2 2x + 5, cari
(a) g-1(7)
(b) hg(x)
[4 marks]
[4 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT
4.

3472/2

The quadratic equation x2 + px + 16 = 4x has two equal roots. Find the possible values
of p.
Persamaan kuadratik x2 + px + 16 = 4x mempunyai dua punca yang sama. Cari
nilai-nilai p yang mungkin.
[3 marks]
[3 markah]

__________________________________________________________________________
5.

It is given that -3 and m-2 are the roots of the quadratic equation x2 (n+1)x + 15 = 0,
where m and n are constants. Find the values of m and n.
Diberi bahawa -3 dan m-2 ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik
x2 (n+1)x + 15 = 0, dengan m dan n ialah pemalar. Cari nilai m dan nilai n.
[3 marks]
[3 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT
6.

3472/2

It is given that quadratic equation x(x 4) = 5.


Diberi bahawa persamaan kuadratik x(x 4) = 5.
(a) Express the equation in the form ax2 + bx + c = 0
Ungkapkan persamaan itu dalam bentuk ax2 + bx + c = 0
(b) Hence, solve the quadratic equation above.
Seterusnya, selesaikan persamaan kuadratik di atas.
[3 marks]
[3 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT

3472/2

Diagram shows the graph of the quadratic function f x x h 3 , where h is a


constant.
2

7.

Rajah menunjukkan graf fungsi kuadratik f x x h 3 , dengan keadaan h


ialah pemalar.
2

-4

x
(6, -4)

Find / Cari
(a)
(b)
(c)

the value of h,
nilai h,
the equation of the axis of symmetry,
persamaan paksi simetri,
the coordinates of the maximum point.
Koordinat titik maksimum.

[3 marks]
[3 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT

3472/2

8. Find the range of values of x for which 2x 5x + 3.


Cari julat nilai x untuk 2x 5x + 3.
[3 marks]
[3 markah]

___________________________________________________________________________
9. Solve the equation:
Selesaikan persamaan:
8( 22x-4 ) = 1
[3 marks]
[3 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT

3472/2

10. Solve the equation:


Selesaikan persamaan:
1 + log3 x = log3 (x + 6)
[3 marks]
[3 markah]

__________________________________________________________________________
11.

Aisyah has RM 320 in her saving. He saves RM 3 per day starting November 1 for 15
days, then add as much RM 1 for every next day. Calculate the amount of money in
savings at the end of November.
Aisyah mempunyai RM 320 dalam tabung wangnya. Dia menyimpan RM 3 setiap
bermula 1 November selama 15 hari, kemudian menambah sebanyak Rm 1 untuk
setipa hari berikutnya. Hitungkan jumlah wang dalam tabungan pada akhir bulan
November.
[ 3 Marks]
[ 3 Markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT
12.

3472/2

The third term geometric progression is 16. The sum of the third term and the fourth
term is 8. Find
Sebutan ketiga suatu janjang geometri ialah 16. Hasil tambah sebutan ketiga dan
sebutan yang keempat ialah 8. Cari
(a) The first term and the common ration of the progression.
Sebutan pertama dan nisbah sepunya janjang geometri.
(b) The sum to infinity of the progression
Hasil tambah sehingga ketakterhinggaan.
[ 4 Marks]
[ 4 Markah]

___________________________________________________________________________
13.
A straight line passes through A (-1,-9) and B (7,15).
Suatu garis lurus melalui A (-1,-9) dan B (7,15).
(a) Given C(h, 6) lies on the straight line AB. Find the value of h.
Diberi C(h,6) terletak di atas garis lurus AB. Cari nilai h.
(b) A point D divides the line segment AB in the ratio 3:1. Find the coordinates of
point D.
Titik D membahagikan tembereng garis AB dalam nisbah 3:1. Cari koordinat titik
D.
[4 marks]
[4 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT
14.

3472/2

Given the points (0,-3), (k,3) and (4,5) are collinear. Find the value of k.
Diberi titik-titik (0,-3), (k,3) dan (4,5) adalah segaris. Cari nilai k.
[2 marks]
[2 markah]

___________________________________________________________________________
15.
Given that sin = p, where p is constant and 90o x 180 o. Find the terms of p:
Diberi sin = p, dengan keadaan p ialah pemalar dan 90o x 180 o. Cari dalam
sebutan p :
(a) Cosec
Kosek
(b) Sin 2
[ 3 Marks]
[ 3 Markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

10

SULIT
16.

3472/2

The variables x and y are related by the equation y2 = 2x2 6x. A straight line graph is
y2
obtained by plotting x against x, as shown in the diagram. Find the value of p and
of q.
Pemboleh ubah x dan y dihubungi oleh persamaan y2 = 2x26x. Suatu graf garis
y2
lurus diperolehi dengan memplotkan x melawan x, seperti ditunjukkan dalam
Rajah.
y2
x

(7, q)

(p, 0)

Find the value of p and of q.


Cari nilai p dan nilai q.
[3 marks]
[3 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

11

SULIT

17.

3472/2

2
5
a
b
3 and
1 . Find, in the form xi y j .
It is given that vectors
2
5
a
b
3 dan
1 . Cari dalam sebutan
Di Diberi bahawa vektor-vektor

xi y j

(a) the vector a 2b ,


vektor a 2b ,
(b) the unit vector in the direction of a 2b .
vektor unit dalam arah a 2b .

[3 marks]
[3 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

12

SULIT
18

Diagram shows two vectors,


and
.
Rajah menunjukkan dua vektor,
dan

3472/2

.
y

Q(-8, 8)
P(4, 3)

(a)

x

Express QP in the form y .
x

Ungkapkan QP dalam bentuk y .

(b)

Find the unit vector in the direction of QP .


Cari vektor unit dalam arah QP .
[3 marks]
[3 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

13

SULIT
19.

Given that

(x

2 x)dx px 3 x 2 c

Diberi
(a) the value of p,
nilai p,

( x 2 x)dx px x c
2

3472/2

, where p and c are constants, find

(x
(x
nilai c dengan keadaan

(b) the value of c such that

, dengan keadaan p dan c ialah pemalar, cari

2 x)dx 6
2 x)dx 6

when x = 2.
apabila x = 2.

[4 marks]
[4 markah]

___________________________________________________________________________
20.
The gradient of the tangent to the curve y = x2(3+ px) at x = 1 is 3 . Find the value
of p.
Kecerunan tangent kepada lengkung y = x2(3+ px) pada x = 1 ialah 3 . cari nilai
p.
[3 marks]
[3 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

14

SULIT
21.

3472/2

Given y = 3x2 2x + 3, find


Diberi y = 3x2 2x + 3, cari
(a) the value of
Nilai bagi

when x = 2.
apabila x = 2.

(b) the approximate change in y, in terms of m, when x changes from 2 to 2 + m,


where m is a small value.
Perubahan hampir y, dalam sebutan m, apabila x berubah daripada 2 kepada 2 +
m, dengan keadaan m ialah satu nilai kecil.
[4 marks]
[4 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

15

SULIT
22.

3472/2

Diagram shows a sector BOC of a circle with centre O. It is given that AD = 8 cm and
BA = AO = OD = DC = 5 cm.
Rajah menunjukkan suatu sektor BOC bagi sebuah bulatan berpusat O. Diberi
bahawa AD = 8 cm dan BA = AO = OD = DC = 5 cm.

B
A
1.85 rad

Find
Cari
(a) the length, in cm, of the arc BC,
panjang, dalam cm, lengkok BC,
(b) the area, in cm2, of the shaded region.
luas, dalam cm2, kawasan berlorek.
[4 marks]
[4 markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT
23.

16

3472/2

A box contains 20 chocolates. 5 of the chocolates are black chocolates flavour and the
other 15 white chocolates. Two chocolates are taken at random from the box.
Sebuah kotak mengandungi 20 biji coklat. 5 daripadanya adalah perisa coklat hitam
manakala 15 lagi itu adalah perisa coklat putih. Dua biji coklat diambil secara rawak
dari kotak itu.
Find the probability that
Cari kebarangkalian bahawa
(a) Both chocolates are black chocolates,
Kedua-dua biji coklat adalah coklat hitam
(b) The chocalates taken are of different flavour
Coklat yang diambil mempunyai perisa yang berlainan.
[4 Marks]
[4 Markah]

__________________________________________________________________________
24.

A Badminton team that consists of 6 students in to be chosen from a group of 8 male


students and 5 female students. Calculate the number of the different teams that can
be form if each team must consist of:
Satu pasukan badminton yang nebgandungi 6 orang pelajar dipilih daripada satu
kumpulan 8 pelajar lelaki dan 5 pelajar perempuan. Hitungkan bilangan pasukan
yang berlainan dapat dibentuk jika pasukan itu mesti mengandungi:
(a) Exactly 4 male students,
Tepat 4 pelajar lelaki,
(b) Not more than 2 female students,
Tidak lebih daripada 2 pelajar perempuan.
[ 4 Marks]
[4 Markah]

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

SULIT
25.

17

3472/2

X is continuos random variable which is normally distributed with a main of 48 and a


variance of 144. Find
X ialah pembolehubah rawak selanjar bertaburan secara normal dengan min 48 dan
varian 114. Cari
(a) The value of the Z-score when X is 63.2
Nilai skor Z apabila X ialah 63.2
(b) The value of k when P (Z< k) = 0.3483
Nilai k apabila P (Z< k) = 0.3483
[ 4 Marks]
[4 Markah]

END OF QUESTION PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT

3472/1 2016

[Lihat sebelah]
SULIT

Оценить