Вы находитесь на странице: 1из 97

ÓÄÊ 913(100)

ÁÁÊ 26.89(0)

À 66

À 66

Àíäðóøêåâè÷, Þðèé Ïåòðîâè÷. 100 ìåñò, êîòîðûå äîëæåí óâèäåòü êàæäûé / Þðèé Ïåòðîâè÷ Àí- äðóøêåâè÷. – Ìîñêâà : Ýêñìî, 2015. – 96 ñ. : èë. – (100 ëó÷øèõ).

ISBN 978-5-699-78669-5

Ñåðèÿ êíèã î ñàìûõ ëó÷øèõ â ìèðå ìåñòàõ è äîñòèæåíèÿõ ÷åëîâå÷åñòâà.  êàæäîé êíèãå ïðåäñòàâëåíû 100 îáúåêòîâ ïî òåìå ñ êðàñî÷íûìè èëëþñòðàöèÿìè, èíòåðåñíûìè îïèñàíè- ÿìè è ïîëåçíîé èíôîðìàöèåé. Ñîáåðèòå âñþ êîëëåêöèþ ýòèõ ïîòðÿñàþùèõ êíèã, è íà âàøåé êíèæíîé ïîëêå áóäóò èçäàíèÿ î ñàìûõ êðàñèâûõ â ìèðå ìåñòàõ, äâîðöàõ, çàìêàõ, àâòîìîáè- ëÿõ, î ñàìûõ èçâåñòíûõ ïðåäìåòàõ îðóæèÿ, î ëó÷øèõ â ìèðå ñïîðòñìåíàõ è ìíîãîì äðóãîì. Ýòî áóäåò êîëëåêöèÿ, êîòîðîé, áåç ñîìíåíèÿ, ìîæíî ãîðäèòüñÿ!

ISBN 978-5-699-78669-5

ÓÄÊ 913(100)

ÁÁÊ 26.89(0)

© Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2014

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 5

ШВЕЦИЯ, ЕВРОПА

КОРОЛЕВСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯ

 

6

ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА ДЕРЕВНЯ САНТА-КЛАУСА НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА

7

САД КЁКЕНХОФ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 8

КАНАЛЫ

9

ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА

ЛУВР

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

ЭЙФЕЛЕВА

11

СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

 

12

ВЕРСАЛЬ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

ЗАМОК

ИФ .

.

.

.

.

. ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА БРАНДЕНБУРГСКИЕ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

13

14

КЁЛЬНСКИЙ СОБОР

14

. САН-СУСИ — ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ

ДРЕЗДЕН

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

15

16

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕВРОПА ВЕСТМИНСТЕРСКОЕ

 

17

ТАУЭРСКИЙ

17

ЛОНДОНСКИЙ ГЛАЗ — КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ

 

20

ВИНДЗОРСКИЙ ЗАМОК

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

21

СТОУНХЕНДЖ ШВЕЙЦАРИЯ, ЕВРОПА

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

22

ДВОРЕЦ-КРЕПОСТЬ

26

ЛАС-ВЕНТАС — АРЕНА ДЛЯ БОЯ БЫКОВ ИТАЛИЯ, ЕВРОПА

 

27

ПАНТЕОН.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

. ТЕАТР «ЛА СКАЛА»

ДВОРЕЦ

ДОЖЕЙ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

29

29

ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ

30

КОЛИЗЕЙ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

РИМСКИЙ ФОРУМ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

31

ВАТИКАН

. ГРЕЦИЯ, ЕВРОПА МОНАСТЫРИ МЕТЕОРЫ

. ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АФИН ВЕНГРИЯ, ЕВРОПА

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

34

. 35

35

ПАРЛАМЕНТ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

36

ХОРВАТИЯ, ЕВРОПА

ДУБРОВНИК .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

ЧЕХИЯ, ЕВРОПА

КАРЛОВ МОСТ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

37

ЛИТВА, ЕВРОПА

КУРШСКАЯ

КОСА .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

40

ЛАТВИЯ, ЕВРОПА

СТАРАЯ РИГА

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

41

РОССИЯ, ЕВРОПА КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ И ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО

 

42

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

43

РЕТИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД
РЕТИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ
ШИЛЬОНСКИЙ ЗАМОК
РЕЙНСКИЙ ВОДОПАД
ГИГАНТСКИЙ
ИСПАНИЯ, ЕВРОПА
23
.
ДРЕВНИЙ ГОРОД ХЕРСОНЕС ТАВРИЧЕСКИЙ
ПЕТЕРГОФ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
44
23
45
24
БАЙКАЛ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
24
УКРАИНА, ЕВРОПА
КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА
47
КОРОЛЕВСКИЙ
ДВОРЕЦ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
25
ЛЬВОВ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
47
САГРАДА ФАМИЛИЯ
25
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .

4

4 Содержание АРМЕНИЯ, АЗИЯ . УЗБЕКИСТАН, АЗИЯ АРАРАТ . . . . . .

Содержание

АРМЕНИЯ, АЗИЯ

. УЗБЕКИСТАН, АЗИЯ

АРАРАТ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ИЗРАИЛЬ, АЗИЯ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48

ПИРАМИДЫ В ГИЗЕ ТАНЗАНИЯ, АФРИКА КИЛИМАНДЖАРО

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

74

75

САМАРКАНД . ТУРЦИЯ, АЗИЯ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

48

ЮАР, АФРИКА МЫС ДОБРОЙ

75

СТАРЫЙ ГОРОД В СТАМБУЛЕ

49

КЕНИЯ, АФРИКА

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

49

РИФТОВАЯ ДОЛИНА ЗАМБИЯ, ЗИМБАБВЕ, АФРИКА

76

ХРАМ ГРОБА

50

ВОДОПАД ВИКТОРИЯ

77

ХРАМ РОЖДЕСТВА

51

МЕКСИКА, СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

МЁРТВОЕ МОРЕ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52

ПИРАМИДЫ ЧИЧЕН-ИЦЫ

78

СТЕНА ПЛАЧА

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

52

ТЕОТИУАКА

.

.

.

.

.

.

.

.

.

США, СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

 

78

ИОРДАНИЯ, АЗИЯ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ПЕТРА

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

53

СТАТУЯ СВОБОДЫ

ТАЙМС-СКВЕР.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

79

79

ИРАН, АЗИЯ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ПЕРСЕПОЛЬ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

54

МОСТ ЗОЛОТЫЕ

80

ИНДИЯ, АЗИЯ

80

ТАДЖ-МАХАЛ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

55

НИАГАРСКИЙ ВОДОПАД

 

ЗОЛОТОЙ ХРАМ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56

 

81

КРАСНЫЙ

ФОРТ .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

56

ЛАС-ВЕГАС

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

81

МЬЯНМА, АЗИЯ

ЗОЛОТАЯ ПАГОДА

57

ГРАНД–КАНЬОН

. КУБА, СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

84

ТАИЛАНД, АЗИЯ

ГАВАНА — СТАРЫЙ ГОРОД ЭКВАДОР, ЮЖНАЯ АМЕРИКА

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

85

РЕЗИДЕНЦИЯ В

57

 

ФИЛИППИНЫ, АЗИЯ

ГАЛАПАГОССКИЕ ОСТРОВА

86

БОРА КАЙ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

60

БРАЗИЛИЯ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА

МАЛЬДИВСКИЕ

КИТАЙ, АЗИЯ

ТЕРРАКОТОВАЯ

60

61

. КОРКОВАДУ И ХРИСТОС-ИСКУПИТЕЛЬ .

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

87

87

88

ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА

61

ЛЕСА АМАЗОНКИ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

88

ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

64

ПЕРУ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА

ГОНКОНГ

. . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
65
.
ЧИЛИ, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
МАЧУ-ПИКЧУ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
ОСТРОВ
ПАСХИ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
67
ВЕНЕСУЭЛА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА
.
АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ
ВОДОПАД АНХЕЛЬ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
67
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70
БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ
СИДНЕЙСКАЯ ОПЕРА
СКАЛА
УЛУРУ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
71
ЛЕДНИК

ЯПОНИЯ, АЗИЯ

ЗАМОК

ОАЭ, АЗИЯ

ДУБАЙ

ТУНИС, АФРИКА

КАРФАГЕН

ЕГИПЕТ, АФРИКА

ЛУКСОР

 

89

 

.

90

91

 
 

92

93

94

95

АФРИКА ЛУКСОР   89   . 90 91     92 93 94 95
АФРИКА ЛУКСОР   89   . 90 91     92 93 94 95
АФРИКА ЛУКСОР   89   . 90 91     92 93 94 95
АФРИКА ЛУКСОР   89   . 90 91     92 93 94 95
АФРИКА ЛУКСОР   89   . 90 91     92 93 94 95
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »
ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ , - , - , . , - , , « »

, - , - , .

, - , , « » . , , , - . , , , . , , . , - . ! , .

, , . , — , . , - . ! , .
, , . , — , . , - . ! , .
, , . , — , . , - . ! , .
, , . , — , . , - . ! , .
, , . , — , . , - . ! , .

6

6 Швеция, Европа КОРОЛЕВСКАЯКОРОЛЕВСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯРЕЗИДЕНЦИЯ Для

Швеция, Европа

КОРОЛЕВСКАЯКОРОЛЕВСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯРЕЗИДЕНЦИЯ
КОРОЛЕВСКАЯКОРОЛЕВСКАЯ РЕЗИДЕНЦИЯРЕЗИДЕНЦИЯ
РЕЗИДЕНЦИЯРЕЗИДЕНЦИЯ Для официальных приемов и
РЕЗИДЕНЦИЯРЕЗИДЕНЦИЯ Для официальных приемов и
Для официальных приемов и праздничных мероприятий используют
Для официальных приемов и праздничных
мероприятий используют парадные
апартаменты, в остальное время они
открыты для общественности
Церемония смены караула в Дроттнингхольме — одна из самых
Церемония смены караула в Дроттнингхольме —
одна из самых красивых в мире

« » -

« ». XVI . III . 100 . - 1665 ., - . , - - , . - . , XVIII . . , .

Финляндия, Европа 7 ДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯ САНТА-КЛАУСАСАНТА-КЛАУСА
Финляндия, Европа 7 ДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯ САНТА-КЛАУСАСАНТА-КЛАУСА

Финляндия, Европа

Финляндия, Европа 7 ДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯ САНТА-КЛАУСАСАНТА-КЛАУСА

7

ДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯ САНТА-КЛАУСАСАНТА-КЛАУСА Деревня Санта-Клауса в
ДЕРЕВНЯДЕРЕВНЯ САНТА-КЛАУСАСАНТА-КЛАУСА
Деревня Санта-Клауса в Лапландии —
его самая известная резиденция
. , -
. -
-
В Лапландии проживает более 200 тыс. оленей
.
, -
. —
, -
, .
-
-
.
-
,
, ,
. -
170 . -
.
, -
- -
,
.

8

8 Нидерланды, Европа САДСАД КЁКЕНХОФКЁКЕНХОФ . , . , .

Нидерланды, Европа

САДСАД КЁКЕНХОФКЁКЕНХОФ
САДСАД КЁКЕНХОФКЁКЕНХОФ

. , . , . , - . , - . , . XV . ё - , . « ё - »,

Кёкенхоф патронирует лично королева Нидерландов Беатрикс
Кёкенхоф патронирует
лично королева
Нидерландов Беатрикс

« ». - - , . ё .

1949 . - . .

Кёкенхоф часто называют Парком тюльпанов: эти цветы занимают в
Кёкенхоф часто называют Парком
тюльпанов: эти цветы занимают в саду
почетное первое место
Парком тюльпанов: эти цветы занимают в саду почетное первое место
Парком тюльпанов: эти цветы занимают в саду почетное первое место
Парком тюльпанов: эти цветы занимают в саду почетное первое место
Парком тюльпанов: эти цветы занимают в саду почетное первое место
Парком тюльпанов: эти цветы занимают в саду почетное первое место
Парком тюльпанов: эти цветы занимают в саду почетное первое место
Парком тюльпанов: эти цветы занимают в саду почетное первое место
Нидерланды, Европа 9 КАНАЛЫКАНАЛЫ АМСТЕРДАМААМСТЕРДАМА В городе
Нидерланды, Европа
9
КАНАЛЫКАНАЛЫ АМСТЕРДАМААМСТЕРДАМА
В городе приблизительно 165 каналов,
а мостов даже больше, чем в Венеции
Прогулка вдоль каналов
на велосипеде — лучшее
времяпрепровождение в Амстердаме

- . . ( ), . - « ». , . - XVII . . , . - . , . .

10

10 Франция, Европа ЛУВРЛУВР — , , - , . - - .

Франция, Европа

ЛУВРЛУВР
ЛУВРЛУВР

, , - , . - - . - ( , , ) - XIX . - - , - , . , , :

. , , — .

. , , : . , , — . Лувр — самый посещаемый музей

Лувр — самый посещаемый музей мира

— самый посещаемый музей мира Лувр построили в 1202 г. как
— самый посещаемый музей мира Лувр построили в 1202 г. как

Лувр построили в 1202 г. как военную крепость для защиты города

мира Лувр построили в 1202 г. как военную крепость для защиты города
мира Лувр построили в 1202 г. как военную крепость для защиты города
мира Лувр построили в 1202 г. как военную крепость для защиты города

Франция, Европа

Франция, Европа 11 ЭЙФЕЛЕВАЭЙФЕЛЕВА БАШНЯБАШНЯ . , , . « »,

11

ЭЙФЕЛЕВАЭЙФЕЛЕВА БАШНЯБАШНЯ
ЭЙФЕЛЕВАЭЙФЕЛЕВА БАШНЯБАШНЯ
. , , . « », , - ( , ). , - , -
. , ,
. «
», ,
-
( ,
).
, -
, -
— - .
- ( , ). , - , - — - . , - , ? -
- ( , ). , - , - — - . , - , ? -
- ( , ). , - , - — - . , - , ? -

,

- , ? - 1889 ., . 20 .

- :

- 1889 ., . 20 . - : Общий вес башни не превышает 10
- 1889 ., . 20 . - : Общий вес башни не превышает 10
- 1889 ., . 20 . - : Общий вес башни не превышает 10
- 1889 ., . 20 . - : Общий вес башни не превышает 10
Общий вес башни не превышает 10 тыс. т. При этом давление на землю
Общий вес башни не превышает 10 тыс. т.
При этом давление на землю она оказывает
такое же, как и сидящий на стуле человек
на землю она оказывает такое же, как и сидящий на стуле человек
на землю она оказывает такое же, как и сидящий на стуле человек
на землю она оказывает такое же, как и сидящий на стуле человек

12

12 Франция, Европа СОБОРСОБОР ПАРИЖСКОЙПАРИЖСКОЙ

Франция, Европа

СОБОРСОБОР ПАРИЖСКОЙПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИБОГОМАТЕРИ
СОБОРСОБОР ПАРИЖСКОЙПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИБОГОМАТЕРИ

. - - , . , - . , - . 200 - -