You are on page 1of 423

Նվիրվում է

Վանցյանների գերդաստանի
արժանավոր ներկայացուցիչներ,
Հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներ

Գրիգոր Պարույրի Վանցյանի
(ծնվ. 25.12.1922թ., գ. Բեժանո,
մասնագիտությամբ` մեխանիկ)
և

Լորենց Պարույրի Վանցյանի
(ծնվ. 28.04.1924թ., գ. Բեժանո,
մասնագիտությամբ` պանրագործ
ԽՍՀՄ Աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանակիր,
ԽՍՀՄ Ժողտնտեսության ցուցահանդեսի
ոսկե և արծաթե բազմակի մեդալակիր)

ՀՈԲԵԼՅԱՆՆԵՐԻՆ
Посвящается
ЮБИЛЕЯМ
Достойных представителей семьи Ванцянов,
Участников Великой Отечественной войны

Григора Паруйровича Ванцяна
(родился 25.12.1922г., с. Бежано, механик по профессии)
и
Лоренца Паруйровича Ванцяна
(родился 28.04.1924г., с. Бежано, сыродел по профессии,
Орденоносец Трудового Красного Знамени СССР,
золотой и серебрянный многократный медалист
Выставки достижений народного хозяйства СССР)

1

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РА
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ
ФОНД “ПОДДЕРЖКА ДЖАВАХКУ”

ГРИГОР ВАНЦЯН:
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

ЕРЕВАН
2016

2

ՀՀ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
«ՋԱՎԱԽՔԻՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ»
ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

ԳՐԻԳՈՐ ՎԱՆՑՅԱՆ.
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

غêðàä ²ðø. ²ÞÖº²Ü
زîºÜ²Þ²ð
152

ARCH. MESROB ASHJIAN
BOOK SERIES
152

ԵՐԵՎԱՆ
2016

3

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
Աշոտ Մելքոնյան
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Սեյրան Վանցյան
Վահագն Սարգսյան
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
Վահե Սարգսյան
Պատմական գիտությունների թեկնածու

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Ашот Мелконян
Академик НАН РА
Сейран Ванцян
Ваагн Саркисян
Кандидат филологических наук
Ваге Саркисян
Кандидат исторических наук

4

Գիրքը հրատարակվում է
«Ջավախքին աջակցություն» հիմնադրամի
(բարերար` Սերգեյ Վանցյան)
նյութական միջոցներով

Книга издается финансовыми средствами
Фонда “Поддержка Джавахку”
(благодейтель Сергей Ванцян)

5

ՀՏԴ 81:37
ԳՄԴ 81+74
Վ 228
Գիրքը հրատարակության է երաշխավորել ՀՀ ԳԱԱ պատմության
ինստիտուտի գիտական խորհուրդը
Книга издается по рекомендации научного совета
Института истории НАН РА
Ժողովածուն կազմել և հրատարակության է պատրաստել
պ.գ.թ. Վահե Սարգսյանը
Сборник составил и подготовил к изданию
к.и.н. Ваге Саркисян
Վանցյան Գրիգոր. Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ.Վ 228 Եր.: Պատմության ինստիտուտ, 2016.- 421 էջ:
Գրքում ներկայացված են անվանի լեզվաբան, հայագետ, մանկավարժ Գրիգոր Վանցյանի (1870-1908) կյանքին և ստեղծագործությանն առնչվող գործերը՝
գրախոսականներ,

նամակներ

ու

հեռագրեր,

կենսագրական

համառոտ

տեղեկություններ, մահախոսականներ, աղբյուրագիտական տեղեկություններ,
ուսումնասիրություններ ու այլևայլ նյութեր: Առանձին բաժնով ներկայացված են
Գր. Վանցյանի ու Հովհ. Թումանյանի փոխհարաբերություններին վերաբերող
նյութերը, որոնցից Հովհ. Թումանյանին ուղղված Գր. Վանցյանի թվով տասնչորս
ձեռագիր նամակները հրատարակվում են առաջին անգամ:
В книге представлены работы о жизни и творчестве известного лингвиста,
арменоведа, педагога Григора Ванцяна (1870-1908) - рецензии, письма и телеграммы, краткие биографические информации, некралоги, источниковедческую
информацию, исследования и другие материалы. Отдельным разделом представлены материалы о взаимоотношениях между Гр. Ванцяном и Ов. Туманяном.
Четырнадцать рукописных писем Гр. Ванцяна, адресованных Ов. Туманяну
публикуются впервые.
ՀՏԴ 81:37
ԳՄԴ 81+74
ISBN 978-9939-860-38-1

©«Ջավախքին աջակցություն» հիմնադրամ
Фонд ”Поддержка Джавахку”, 2016
©Վահե Սարգսյան, կազմող, Ваге Саркисян, составитель, 2016

6

ԿԱԶՄՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ
Գրիգոր Վանցյանի երկերի ժողովածուի երկու հատորների (հ. I, Երևան, 2015, հ. II, Երևան, 2016) հրատարակմամբ ընթերցողի սեղանին
դրվեցին հայագետի գիտական և հրապարակախոսական աշխատանքները, նամակները, թարգմանություններն ու թվով վեց գրքերը: Դրանով
փորձ կատարվեց ամբողջացնելու և հասարակության լայն շրջանակներին ներկայացնելու 19-րդ դարի վերջի և 20-րդ դարի սկզբի հայ հասարակագետներից մեկի գիտական ժառանգությունը: Նշյալ ժողովածուների նյութերի որոնման, դասակարգման և հրատարակման աշխատանքների, ինչպես նաև Գր. Վանցյանի կյանքին ու գործունեությանն առնչվող
գիտական պրպտումների ընթացքում առանձնացրել էինք տարբեր հեղինակների բազմաթիվ գրախոսականներ, նամակներ ու հեռագրեր, կենսագարական կարճառոտ տեղեկություններ, մահախոսականներ, Գր.
Վանցյանի ու Հովհ. Թումանյանի փոխհարաբերություններին առնչվող
նամակներ, աղբյուրագիտական տեղեկություններ, ուսումնասիրություններ ու այլևայլ նյութեր, որոնք նպատակահարմար համարեցինք հրատարակել առանձին հատորով՝ հուսալով, որ նշյալ նյութերի մեկտեղմամբ առավել ամբողջական կդառնա Գր. Վանցյան հայագետի դիմանկարը: Նման ձեռնարկը նաև էականորեն կդյուրացնի ապագա հետազոտողների աշխատանքը:
Հատորը բաղկացած է երկու խոշոր բաժիններից: Առաջին բաժնում
զետեղված են կենսագրական բնույթի փոքրիկ տեղեկությունները, որոնք
հիմնականում սփռված են զանազան հանրագիտարաններում, իսկ մեկ
ակնարկ էլ տեղ է գտել «Բազմավէպ» հանդեսում: Բաժնի երկրորդ մասը
պարունակում է Գր. Վանցյանի գրքերի և այլ գիտական հրապարակումների վերաբերյալ ժամանակի մամուլում, հանդեսներում և առանձին հատորներում տպագրված մատենախոսությունները {«Հանդէս Ամսօրեայ»,
«Արարատ» (Ս. Էջմիածին), «Բազմավէպ», «Մուրճ», «Երկիր» (Թիֆլիս),
«Յոյս» (Թիֆլիս), «Մշակ», «Նոր-Դար» (Թիֆլիս), «Զարկ» (Թիֆլիս)}: Առաջին բաժնի հաջորդ մասում ներկայացված է հայագետի կյանքին ու գոր-

7

ծունեությանն առնչվող երկու նյութ: Բաժնի վերջում զետեղված են Գր.
Վանցյանի ինքնասպանության առիթով մամուլում տեղ գտած ցավակցական ակնարկները, որոնք, սակայն, տեղեկություններ չեն հաղորդում
հայագետի մահվան պատճառների մասին:
Հատորի երկրորդ բաժինն ամբողջությամբ նվիրված է Գր. Վանցյանի և Հովհ. Թումանյանի փոխհարաբերություներին: Գր. Վանցյանի երկերի ժողովածուի առաջին հատորում մենք զետեղել էինք Հովհ. Թումանյանին ուղղված Գր. Վանցյանի չորս նամակները, որոնք տեղ էին գտել
«Թումանյան. Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ» հատորաշարի 4-րդ գրքում (Երևան, 1985): Երկու դասընկերներին՝ Գր. Վանցյանին և Հովհ. Թումանյանին վերաբերող բաժինն առավել ամբողջական
դարձնելու համար, ի թիվս վերոնշյալ չորս նամակների, այստեղ զետեղեցինք նաև Ե. Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանում (ԳԱԹ) պահվող թվով տասնչորս ձեռագիր նամակները: Ենթաբաժնում զետեղել ենք նաև Գր. Վանցյանի՝ «Մուրճում» հատվածաբար
տպագրվելու բերումով մեզ հասած ևս մեկ նամակ1: Տարբեր պատճառներով, ցավոք, Գր. Վանցյանին ուղղված Հովհ. Թումանյանի ոչ մի նամակ չի
պահպանվել կամ դրանց գտնվելու վայրերը մեզ հայտնի չեն:
Բաժնի հաջորդ մասերը կամ ենթաբաժիններն ընդգրկում են բոլոր
այն նյութերը, որոնցում հիշատակություն կա Գր. Վանցյանի մասին: Այդպիսիք են Հովհ. Թումանյանի նամակներն՝ ընկերներին և հարազատներին, ընկերների նամակներն՝ ուղղված Հովհ. Թումանյանին, Հովհ. Թումանյանի ինքնակենսագրական գրառումները, Ա. Ինճիկյանի, Ս. Հովհաննիսյանի, Ջ. Ավետյանի, Ա. Բաղդասարյանի՝ Հովհ. Թումանյանին և
նշանավոր «Վերնատանը» նվիրված ուսումնասիրությունները, Ա. Ղլտճյանի, Ա. Առաքելյանի, Հ. Խիզանյանի հուշագրությունները, Հովհ. Թումանյանի ծոցատետրային գրառումները, Հովհ. Թումանյանի կյանքի և
ստեղծագործության՝ 1869-1908 թթ. շրջանի տարեգրության՝ Գր. Վանցյանին վերաբերող հատվածները և այլն:
Հովհ. Թումանյանի շատ ստեղծագործութուններ սերտորեն առնչվում են մեծ բանաստեղծի և Գր. Վանցյանի փոխհարաբերություններին:
1

Տե՛ս «Մուրճ», 1893, N 2, «Զանազան լուրեր» բաժին, էջ 346:

8

Այսպես՝ Հովհ. Թումանյանը 1902 թ. Աբասթուման առողջարանում իր
հռչակավոր «Փարվանա» բալլադն ստեղծելիս հենվել է Ջավախքում տարածված համանուն լեգենդի վրա, որի մասին առաջին տեղեկությունները
մեծ բանաստեղծին հաղորդել է Գր. Վանցյանը: Այդ մասին Հովհ. Թումանյանը գրառումներ է թողել նաև իր ծոցատետրում2: Բանաստեղծի և
Գր. Վանցյանի ներսիսյանական և հետագա տարիների ջերմ հարաբերությունների խոսուն վկաներն են նաև «Աղոթք» (1887 թ.) և «Կանչ» (1891
թ.) բանաստեղծությունները: Այս երեք գործերն իրենց տարբերակներով,
ներածական հոդվածներով ու ծանոթագրություններով նպատակահարմար համարեցինք զետեղել սույն բաժնի վերջում3:
Ինչպես նախորդ հատորում, սույն հատորում ևս նյութերը ներկայացված են բնագրերին հարազատ. որևէ միջամտություն չի կատարված:
Եթե նյութը ծանոթագրված է մեր կողմից, ապա այդ մասին հատուկ
նշված է «ծանոթություն կազմողի» ձևով, մնացյալ բոլոր դեպքերում ծանոթագրությունները կամ հեղինակներինն են, կամ համապատասխան
ժողովածուների ու հատորների խմբագիրներինը: Ելնելով անհրաժեշտությունից՝ մի քանի նյութերի ծանոթագրություններում կատարվել են
ինչ-ինչ հավելումներ (օրինակ՝ մեկնվել են որոշ համառոտագրություններ և այլն), կրճատումներ կամ տեխնիկական բնույթի այլ միջամտություններ: Մեծաթիվ համառոտագրություններ պարունակող նյութերի
վերջում տրվում են դրանց բացատրությունները: Բաժիններում և ենթաբաժիններում նյութերը դասավորված են ըստ հրատարակությունների
ժամանակագրության:

Վահե ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2

Տե՛ս Ծոցատետր N 8 (3), «Թումանյան. Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ», հ. 5, Երևան, 1998, էջ 251-255, 396:
3
«Աղոթք», «Կանչ», «Փարվանա» ստեղծագործություններն ու հարակից նյութերն արտատպվում են Հովհ. Թումանյանի Երկերի լիակատար ժողովածուի (1988-1999 թթ.)
համապատասխան հատորներից:

9

´²ÄÆÜ
I

10

1. κÜ겶ð²Î²Üܺð

11

¶ðƶàð ì²Üòº²Ü
1870-1908
¿å¿ï»õ ùÇã ÙÁ áõߪ µ³Ûó ÏÁ ëïÇåáõÇÙ ½Çç³ÝÇÉ ³ñ¹³ñ ÷³÷³ùÇÝ
ËÙµ³·ñáõû³Ýë µ³ñ»Ï³Ù æ³É³É î¿ñ-¶ñÇ·áñ»³ÝÇ, áñ ÷áõóó ÕñÏ»É
»Õ»ñ³Ù³Ñ ì³Ýó»³ÝÇ Éáõë³ÝϳñÁ, ѳݹ»ñÓ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ù³ÝÇ ÙÁ
ͳÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñáí. ³Ýßáõßï ÃáÛÉ åÇïÇ ï³Û ÇÝÍÇ áñ Ù»Í Ù³ë³Ùµ ½³ÝáÝù Ù¿ç µ»ñ»Ù:
ÌÝ³Í ¿ñ ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³Ý ²Ë³Éù³É³ùÇ Ö³Ý×Õ³ ·ÇõÕÁ, ãù³õáñ
ÍÝáÕù¿. »õ áñáíÑ»ï»õ ¹»é ²Ë³Éù³É³ùÇ Ð³Ûáó áõëáõÙݳñ³ÝÇÝ Ù¿ç ëáñí³Í Å³Ù³Ý³Ï ÁݹáõݳÏáõÃÇõÝ ÏÁ óáõóÝ¿ñ, µ³ñ»ñ³ñ ³ÝÓÇÝù Ó»éù
¹ñÇÝ íñ³Ý »õ ÕñÏ»óÇÝ Ü»ñëÇë»³Ý ¹åñáóÁ, áõñ ÷³ÛÉáõÝ Ï»ñåáí ³õ³ñï»ó: Ú³ñ»ó³õ ì³Ýó»³Ý áõëáõóã³Ï³Ý ³ëå³ñǽÇÝ, »õ Í˳ϳÝ
¹åñáóÝ»ñáõ Ù¿ç ëÏë³õ ¹³ë³Ëûë»É. Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ï'³ß˳ï³Ïó¿ñ
§Øáõñ×¦Ç áõ §Ø߳ϦÇ: 1892-ÇÝ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ µ³õ³Ï³Ý ÝÇõà ³Ùµ³ñ³Í ÏÁ
ï»ëÝáõÇ Ð³Û-´á߳ݻñáõ íñ³Û, áñ Çñ»Ý »½³Ï³Ý áõ ݳËÁÝïñ³Í ³ß˳ïáõÃÇõÝÝ ¿ñ. ë³Ï³ÛÝ Æ½ÙÇñ»³Ý ·ñ³Ï³Ý Ùñó³Ý³ÏÇÝ ³ñųݳݳÉáí
ѳݹ»ñÓ, ÇÝãå¿ë ÏÁ ѳõ³ëï¿ î¿ñ-¶ñÇ·áñ»³Ý, ÙÇÝã»õ ó³ñ¹ ³ÝïÇå
Ùݳó³Í ¿. Ù³ë ÙÁ ÙdzÛÝ ³Ûë ·áñÍ¿Ý Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ¿ §Øáõñ×¦Ç Ù¿ç,
áõëÏÇó ¹ÇõñÇÝ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ³ÙµáÕç ·ñáõ³ÍùÁ. »õ ÝáÛÝ ³Û¹ ÏïáñÁ éáõë»ñ¿Ý óñ·Ù³Ýáõ³Í ¿ Îáíϳëáõ ï»Õ³·ñ³Ï³Ý »õ ó»Õ³·ñ³Ï³Ý ÝÇõûñáõ
ÅáÕáí³ÍáõÇÝ Ù¿ç, ·áõó¿ ³ÛÝ ³éÃÇõª »ñµ Ý߳ݳõáñ µ³Ý³ë¿ñÁ È»õáÝ Øë»ñ»³Ýó, ì³Ýó»³ÝÇ ³Ûë ³ß˳ïáõû³Ý Ýϳïٳٵ ½»ÏáõóáõÙ ÙÁ ϳñ¹³ó ØáëÏáõ³ÛÇ Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý ³½·³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõû³Ý ÝÇëïÇ ÙÁ
Ù¿ç, ͳÝûóóÝ»Éáí Ñ»ÕÇݳÏÝ ³É, ÇñÙ¿ ³é³Í ѳٳéûï Ï»Ýë³·ñáõû³Ùµ: Ú³ÛïÝÇ ã¿ Ù»½ ÿ ì³Ýó»³Ý ³Ý¹³Ù ÁÝïñáõ»ó³±õ í»ñáÛÇß»³É ÁÝÏ»ñáõû³Ý, µ³Ûó ÏñݳÝù ѳëï³ï»É ÿ Çñ Ù³ëݳ×ÇõÕÇÝ ÑÙï³Ý³Éáõ
ѳٳñ Ó»éù ³é³Í ÁÉÉ³Û ß³ï ÙÇçáóÝ»ñ. ÃáÕáõÝù Ñ»é³õáñ³ó Ñ»ï
ÃÕóÏóÇÉÁ,- »õ ³Ûë ³éÃÇõ áõÝÇ Ý³Ù³Ï ÙÁ áõÕÕ³Í ³é ³ÝÙ³ÑÝ ²ÉÇß³Ý
4
»õ ù³ç³É»ñáõ³Í ÇñÙ¿ å³ï³ë˳Ýáí ÙÁ ,- ³ÛÉ Ùûï¿Ý Ù³Ýñ ùÝÝáõû³Ý
ÝÇõà ÁÝ»Éáí ´á߳ݻñáõ Ï»³ÝùÁ: γñ»ÉÇ ¿ Áë»É ÿ ݳ ²Ë³Éù³É³ùÇ »õ
ßñç³Ï³Û ·ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç óñáõ³Í ³Ù¿Ý Ù¿Ï Ð³Û-´áß³ ÁÝï³ÝÇùÇ Ù¿ç
Ùï³Í ¿, áõëáõÙݳëÇñ³Í ¿ ³ÝáÝó ÝÇëï áõ ϳóÁ, Ï»Ýó³ÕÁ, ëáíáñáõÃÇõÝ4

î»ë §Øáõñצ, 1894, ¿ç 1068, ͳÝûÃáõÃÇõÝ:

12

Ý»ñÁ, ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ï»³ÝùÁ »õ ·É˳õáñ³å¿ë ´á߳ݻñáõ É»½áõÝ: §Üáù³
ËûëáõÙ »Ý, Ï'Áë¿, Ù»ñ ·³õ³é³Ï³Ý µ³ñµ³éÝ»ñáí, ÿ»õ ³Ýë˳É, µ³Ûó
ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝáí »õ ß»ßïáí, áñ ³ÝÙÇç³å¿ë ͳÝûà ٳñ¹áõ ³Ï³ÝçÇÝ ¿ ¹ÇåãáõÙ: ºÃ¿ áñ »õ ¿ ·³ÕïÝÇ µ³Ý ¿ áõ½áõÙ Ëûë»É ´áß³Ý
Çõñ ÁÝÏ»ñáç Ñ»ï, ݳ ·áñÍ ¿ ³ÍáõÙ µáß³Û»ñ¿Ý É»½áõ, áñ Ýáó³ ÑÇÝ, Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ Ùݳóáñ¹Ý ¿: ²Û¹ É»½áõÝ ³ñ¹¿Ý ·áñͳÍáõÃÇõÝÇó ¹áõñë ¿ »Ï»É
»õ ѳٳñ»³' Ùáé³óáõû³Ý ³ëïÇ׳ÝÇÝ ¿ ѳë»É, ³ÛÝå¿ë áñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó áÙ³Ýù ѳٳñ»³ ãÁ ·Çï»Ý ³Û¹ É»½áõݦ: ºõ ë³Ï³ÛÝ ì³Ýó»³Ý ëáñí»ó³õ ³Û¹ É»½áõÝ, µ³é³ñ³Ý ßÇÝ»ó, ³ÙµáÕç »ñ·»ñ ·ñÇ ³é³õ.
»õ áñáíÑ»ï»õ ·ñ³õ³Í ¿ñ гÛ-´á߳ݻñáõ íëï³ÑáõÃÇõÝÝ áõ ë¿ñÁ, ³ÝáÝù
ÇñÙ¿ µ³Ý ÙÁ ã¿ÇÝ Í³ÍÏ»ñ. »õ ³ÙµáÕç ûñ»ñ Ñ³Û Ï³Ù áõñÇß Ã³÷³é³Ï³Ý
·ÝãáõÝ»ñáõ Û³ñÏÇÝ ï³Ï ÙݳÉáí ÏÁ ѳٻٳï¿ñ ³ÝáÝó É»½áõÝ»ñÁ, áñ,
ÇÝãå¿ë ÇÝùÁ Ï'»½ñ³Ï³óÝ¿, ·ñ»Ã¿ Çñ³ñÙ¿ ã¿ÇÝ ï³ñµ»ñ»ñ: ì³Ýó»³ÝÇ
ϳñÍÇùáí гÛ-´á߳ݻñáõ ͳ·áõÙÁ Ñݹϳ-³ñÇ³Ï³Ý ¿, ѳõ³Ýûñ¿Ý ¾ »õ
À ¹³ñ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »ñ»õó³Í: øÝÝ»Éáí ³ÝáÝó ³ÛÅÙ»³Ý µÝ³Ïáõû³Ý ï»Õ»ñÁ »õ ÃÇõÁ, ßáõñç 15 ѳ½³ñÇ ÏÁ ѳݿ. ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÝ
³É ÁݹáõÝ»ÉÝÇÝ Ï'³å³óáõó³Ý¿ª ²ñ»õáñ¹ÇÝ»ñáõÝ Ñ»ï ÝáÛݳóÝ»Éáí: ÎÁ
Ýϳñ³·ñ¿ ÿ ·ÝãáõÝ ÁݹáõÝ³Ï ÅáÕáíáõñ¹ Ù'¿, »õ ³ÝáÝó Ù¿ç¿Ý ÏÁ ÷Ýïé¿
´áß³ ͳ·áõÙáí ѳۻñ, ÇÝãå¿ë Ú³ñáõÃÇõÝ ì. ²É³Ù¹³ñ»³Ý ÙÁ »õ ø»ñᵿ
ä³ïϳݻ³ÝÁ, áñ ³ÛÝã³÷ Ñ»ï³ùñùñáõ³Í ¿ñ µá߳ݻñáí »õ ³ÝáÝó É»½áõáí, »õ ½Çñ»Ýù ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ³éç»õ ׳ÝãóÝáÕÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ »Õ³Í
¿ñ. ÿå¿ï»õ ì³Ýó»³Ý, ǵñ Ù³ëݳ·¿ï, ųٳݳÏÇÝ å³Ï³ë Ï¿ï»ñ åÇïÇ ·ïݳñ Û³ñ·»ÉÇ àõëáõóã³å»ïÇÝ ·ñáõ³ÍùÇÝ Ù¿ç. áñáõ ѳٳñ ÇÝÍÇ
5
ͳÝûà 㿠ÿ áñù³Ý Çñ³õáõÝù áõÝÇ. ÇÝãå¿ë ݳ»õ »ñµ ÏÁ ùÝݳ¹³ï¿
Ý߳ݳõáñ íÇå³ë³Ý ì. ö³÷³½»³ÝÇ Ð³Û-´á߳ݻñáõ íñ³Û §²½·³·ñ³Ï³Ý ѳݹ¿ë¦¿Ý ³ñï³ïåáõ³Í Ù¿Ï áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ, ·³Ý·³ï»Éáí
ÿ ö³÷³½»³Ý Çñ íÇå³ë³ÝÇ íñÓÇÝáí áõ ·áÛÝ»ñáí ÏÁ å×Ý¿ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
Çñ ϳï³ñ³Í áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝùÁ: ²Ûëù³Ý ëïáÛ· ¿ áñ ö³÷³½»³ÝÇ
§Ð³Û-´á߳ݻñÇ íñ³ÝÝ»ñáõÙ¦ ѳïáõ³ÍÁ, ½áñ í»ñç»ñë Ññ³ï³ñ³Ïá6
õ³Í ѳõ³ù³ÍáÛÇ ÙÁ Ù¿ç ÏÁ ϳñ¹³Ýù, ëù³Ýã»ÉÇ Ýϳñ Ù'¿: ºõ ù³ÝÇ áñ
гÛ-´á߳ݻñáõ íñ³Û Áë»ÉÇùÝÇë åÇïÇ ÷³Ï»Ýù, ³õ»Éáñ¹ ã»Ýù ѳٳñÇñ
ÛÇß»óÝ»É Ã¿ Ø. سï¿Ý×»³Ý Ïñݳñ ËÝ³Û»É Çñ»Ý Ûá·ÝáõÃÇõÝ ÙÁ, éáõë»ñ¿Ý¿
5
6

§Øáõñצ, 1899, ¿ç 1079:
§Ð³Û ·ñáÕÝ»ñ¦, ÂÇýÉÇë, 1909:

13

7

óñ·Ù³Ý»Éáí §´³Ý³ë¿ñ¦Ç Ù¿ç §Ð³Û-¶ÝãáõÝ»ñ¦ Ûû¹áõ³ÍÁ, áñ ³ñ¹¿Ý
8
Ñ»ÕÇݳÏÇÝ ³Ýáõ³Ùµ Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ¿ §Øáõñ×¦Ç Ù¿ç :
ì³Ýó»³ÝÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½Á ÷áËáõ³Í ÏÁ ï»ëÝ»Ýù Ñ»é³Ý³Éáí Ù³Ûñ»ÝÇ »ñÏñ¿Ý. áñáíÑ»ï»õ ãáñë ï³ñáõ³Ý áõëáõóãáõÃ»Ý¿Ý »ïùÁ
ÏÁ ·ïÝ»Ýù ½ÇÝùÁ Ý³Ë Ç ØáëÏáõ³ »õ ³å³ Ç ´»¹ñåáõñÏ, áõëÏÇó ï³ñÇ
ÙÁ í»ñç ²ñ³ë˳ݻ³ÝÇ ÙÇçÝáñ¹áõû³Ùµª Ü»ñëÇë»³Ý ¹åñáóÇ Ñá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ Çñ ѳßáõáí ÏÁ ÕñÏ¿ ½ÇÝùÁ ¶»ñÙ³Ýdz, Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÇõÝ
ëáñí»Éáõ: â»Ýù ·Çï»ñ áñ »õñáå³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝÁ Ç'Ýã ã³÷áí ³½¹»ó
ì³Ýó»³ÝÇ íñ³Û »õ Ç'Ýã û·áõï ï»ë³õ ³ÝÏ¿ Ñ³Û ¹åñáóÁ, ù³ÝÇ áñ »Õ»ñ³Ï³Ý Ù³Ñáõ³Ùµ ßáõïáí Ïïñ»ó ݳ Çñ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõÝ ÛáÛëÁ: àõë³ÝáÕáõû³Ý ³ï»Ý Áñ³Í µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ §ØáõñצÇ, §²ñÓ³·³Ý·¦Ç
»õ §Ð³Ý¹¿ë ²Ùëûñ»³Û¦Ç Ù¿ç ½»ï»Õ³Í Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁ óáÛó Ïáõ ï³Ý É»½áõ³µ³Ý³Ï³Ý »õ µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ýáñ Ó·ïáõÙ ÙÁ Çñ Ù¿ç: âáñë ï³ñÇ Ùݳó
ݳ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý, ä»éÉÇÝáõ »õ ºÝ³ÛÇ Ù¿ç ëáñí»Éáí Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÇõÝ
»õ ÇÙ³ëï³ëÇñáõÃÇõÝ. »õ åïÁï»Éáí ¼áõÇó»ñÇ, ¶³ÕÕdz »õ ²õëïñdz,
1899-Ç ÛáõÝÇëÇ í»ñç»ñÁ í»ñ³¹³ñÓ³õ ѳÛñ»ÝÇùª È¿Ùå¿ñÏÇ íñ³Û¿Ý, áõñ
Ïñ³Í ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ÝáÛÝ ï»ÕÇ Ñ³Ûáó Ù³ëÇÝ ù³Õ³Í ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ù÷á÷³Í ¿ §²ñ³ñ³ï¦ ³Ùë³·ñÇ Ù¿ç:
ºñ»õ³Ýáõ Ã»Ù³Ï³Ý ¹åñáóÁ Ý³Ë û·ïáõ»ó³õ ï³ñÇ ÙÁ ì³Ýó»³ÝÇ
áõëáõóãáõûݿÝ, Çñ í»ñ³¹³ñÓÇÝ, í³ëÝ ½Ç Û»ïáÛ Ññ³õÇñáõ»ó³õ ÂÇýÉǽáõ ³é»õïñ³Ï³Ý ¹åñáóÇÝ Ù¿ç ѳۻñ¿Ý ¹³ë³Ëûë»Éáõ, »õ ³Û¹ å³ßïûÝÇÝ Ù¿ç ³É Ù»é³õ: àõë³ÝáÕáõÃ»Ý¿Ý í»ñç ì³Ýó»³Ý ·ñ»Ã¿ ³ß˳ï³Ïó³Í ã¿ Ñ³Û Ã»ñûñáõÝ. §ÈáõÙ³Û¦Ç ù³ÝÇ ÙÁ ÃÇõ»ñáõ »õ §Øß³Ï¦Ç Ù¿ç
ÙdzÛÝ ÏÁ ѳݹÇåÇÝù Çñ ó³Ýó³é Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ. »ñµ»ÙÝ ³É ·ñ³Í ¿
·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ã»ñûñáõ Ù¿ç: ì»ñçÇÝ »ñÏáõ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ñ»éáõ
³åñ³Í ¿ ÇÝãå¿ë Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýª ³Ûëå¿ë ³É ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï»³Ýù¿Ý, ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ó³Ëáñ¹ ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñáõ »õ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÏéÇõÝ»ñáõ
å³ï׳é³õ, áõ ³õ»ÉÇ ½µ³Õ³Í ¿ Çñ ù³ÝÇ ÙÁ ¹³ë³·ñù»ñÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ: Øï³¹Çñ ¿ñ ݳ, ÇÝãå¿ë ÏÁ Û³ÛïÝ¿ §ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³Ýáõû³Ý¦ Û³é³ç³µ³ÝÇÝ Ù¿ç, ³õ»ÉÇ Áݹ³ñÓ³Ï ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ Ññ³7

1907, Ã. 2:
1892, Ã. 7-8-9:- Üáñ ùÝÝáõÃÇõÝ ÙÁ Ïáõ ï³Û Ù»½ ³Ûë Ù³ëÇÝ ´ñûý. üÇÝù, Die
Grundzuge des armenisch-zigeunerischen sprachbaues, Ç Ã»ñÃÇÝ Journal of the
Gypsy Lore Society, uly 1907, Liverpool.- ºõ Die Sprache der armenischen Zigenner,
Memoires de l'Acad. des Sciences de St. Petersbourg. VIII serie, vol. VIII, N 5.
8

14

ï³ñ³Ï»É »õ §Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõ¦Ç »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»É, µ³Ûó ³Û¹ ³Ù¿Ý Íñ³·ÇñÝ»ñÁ Çñ Ï»³ÝùÇÝ Ñ»ï ·»ñ»½Ù³Ý ï³ñ³õ,
³ïñ׳ݳÏÇ Ñ³ñáõ³Íáí ÙÁ:
1908-Ç Ù³ÛÇëÇ 5-Á Ùßï³ï»õ ·Çß»ñ ÙÁ »Õ³õ ì³Ýó»³ÝÇ Ñ³Ù³ñ: Æñ
¹Åµ³Õ¹ áõ µéÝÇ Ù³Ñáõ³Ý å³ï׳éÝ»ñÁ ½Ù»½ ã»Ý Ñ»ï³ùñùñ»ñ, áõëïÇ
ѳٳéûï ³ÏݳñÏ ÙÁ ï³Ýù Ù»½ ÃáÕ³Í ù³ÝÇ ÙÁ ·ñáõ³ÍÝ»ñáõÝ:
ì³Ýó»³ÝÇ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ·ñù»ñ¿Ý §¸åñáó³Ï³Ý ù»ñ³Ï³Ýáõ9
ÃÇõݦÁ, §¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõݦÁ , §Ð³Û É»½áõ¦Ç ². ï³ñÇÝ, §ä³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ²Ûµµ»Ý³ñ³Ý¦Á, §Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÇõݦÁ ï³ññ³Ï³Ý ¹³ë³·ñù»ñ »Ý. ³ëáÝóÙ¿ í»ñçÇÝÁ Ë»Õ× Ï»ñåáí å³ïñ³ëïáõ³Í ÁÉɳÉáõÝ Ñ³10
Ù³ñ ËÇëï ùÝݳ¹³ï³Ï³Ýáí áÕçáõÝáõ»ó³õ È. ´³µ³Û»³Ý¿ : ¸åñáóÝ»ñáõ ѳٳñ å³ïñ³ëïáõ³Í ¿ ¹³ñÓ»³É §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ ³ÝáõÝ ÏñáÕ
ÁÝïÇñ ѳïáõ³ÍÝ»ñáõ ѳõ³ù³ÍáÛÝ, áñáõÝ í»ñç»ñë ÉáÛë ï»ë³Í »ññáñ¹
ïå³·ñáõû³Ý ͳÝáõóáõÙ¿ ÙÁ Ï'ÇٳݳÝùª ÿ å³ïñ³ëï ¿ »ñÏñáñ¹ ѳïáñÝ ³É. ³Ûë »ññáñ¹ ïå³·ñáõû³Ý Ù¿ç »ñ»õó³Í ÇÝã ÇÝã µ³ñ»÷áËáõÃÇõÝù, áñáÝó ѳٳñ ³ñÅ³Ý ÏÁ ѳٳñÇ Ëݹ³ÏóÇÉ §Ð³Ý¹¿ë ²Ùëûñ»³Û¦
11
ѳٳéûï Ù³ï»Ý³Ëûë³Ï³Ýáí ÙÁ , ÏÁ å³ñïÇÝ ³Ýßáõßï ²ñ÷dzñÇ
12
ÝáÛÝ ·ñùÇÝ íñ³Û Áñ³Í ëñ³ÙÇï »õ »ñϳñ Ù¿Ï ·ñ³¹³ï³Ï³ÝÇÝ , áñáõÝ
»Ã¿ Çñ³õ³óÇ ¹ÇïáÕáõû³Ýó ³ÙµáÕçáõû³Ùµ áõß ¹ñáõ¿ñ, ³ñ»õ»É»³Ý ÁÝïÇñ ͳÕϳù³Õ ÙÁ åÇïÇ áõݻݳÛÇÝù, ×áË å³ñáõݳÏáõû³Ùµ »õ
ËÇëï ÁÝïñáÕáõû³Ùµ. ³Ûëûñ ³Ýáñ ûñÇÝ Ï'áõ½¿ Éñ³óÝ»É §Ð³Û ¶ñáÕÝ»ñ¦ ³ÝáõÝ Í³Õϳù³ÕÁ, ϳ½Ùáõ³Í ëÇñ»ÉÇ »õ Ý߳ݳõáñ ¹³ñÓ³Í ³ÝÓݳõáñáõÃÇõÝÝ»ñ¿:
ÆÝãå¿ë ùÇã ³é³ç ÛÇß»óÇÝù, ì³Ýó»³Ý ¹»é ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç áõë³ÝáÕ
»Õ³Í ³ï»Ý¿Ý ½µ³Õ³Í ¿ Ñ³Û É»½áõÇ ùÝÝáõû³Ùµ. ä»éÉÇÝáõ »õ гÛï¿Éå¿ñÏÇ Ñ³Û áõë³ÝáÕ³ó ³éç»õ ϳñ¹³ó³Í µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñÁ §Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ýáõ³·³ÛÝáõÃÇõÝÁ¦ (1896-ÇÝ) áõ §´³ñ¹áõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ³Í³ÝóÙ³Ý ûñ¿ÝùÁ¦ (1897), ÇÝãå¿ë ݳ»õ §Øáõñ×¦Ç Ù¿ç ¹ñ³Í ù³ÝÇ ÙÁ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÁª
13
§Ð³Û»ñ¿Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ë»éÁ¦ , §Ü³ »õ ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÇõÝÁ¦, §ÐÝãÙáõÝù »õ ·Çñ¦, ³Ù¿ÝùÝ ³É ½»ï»Õáõ³Í §Ð³Û»ñ¿ÝÁ Ù߳ϻÉáõ
9

¶ñ³Ëûë³Ï³Ý, §¼³ñϦ, 1906, Ã. 6:
§ºñÏÇñ¦, 1906, Ã. 40: ÐÙÙï. §¼³ñϦ, 1906, Ã. 5:
11
1909, Ã. 12:
12
§´³½Ù³í¿å¦, 1905, Ã. 5: ÐÙÙï. ÝÙ³Ý ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝ ÙÁ ݳ»õ §Øáõñ×¦Ç Ù¿ç
1905, Ã. 4:
13
§Øáõñ×¦Ç ï³ëݳٻ³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ûû¹áõ³ÍÇÝ (Ã. 10-11, 1898) ѳϳé³Ï ·ñáõÃÇõÝ ÙÁ ÑÙÙï. §²ñ³ñ³ï¦, 1899, Ã. 1, áñáõ ¹¿Ù ï»ë §Øáõñצ, 1899, Ã. 6:
10

15

ÝÇõûñ¦ Ëáñ³·ñÇÝ ï³Ï, ³ï³ÕÓÝ»ñÝ ¿ÇÝ ³å³·³Û Ññ³ï³ñ³Ï»ÉÇù
§ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³Ýáõû³Ý¦, áñáõ íñ³Û Ëûë»É¿ ³é³ç ѳñÏ ¿ ÛÇß»óݻɪ ÿ ì³Ýó»³Ý 1899-ÇÝ §Ð³Û»ñ¿Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ¦ í»ñݳ·ñáí
³ß˳ïáõÃÇõÝ ÙÁ Ý»ñϳ۳óáõó ƽÙÇñ»³Ýó Ùñó³Ý³ÏÇÝ, »õ ³é³Ýó
í³ñÓ³ïñáõû³Ý Ùݳó ßÝáñÑÇõ Ð. ¶. Ø¿Ý¿íÇß»³ÝÇ ³ÝÝå³ëï ï»Õ»Ï³ïáõáõû³Ý. Éë»Ýù ùÝÝÇã í³ñ¹³å»ïÇÝ ¹ÇïáÕáõû³Ýó »½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÁ. §ØÇÝã»õ ÑÇÙ³ Ù»ñ ·ñ³ÍÝ»ñ¿Ý ¹Çõñ³õ ÏñÝ³Û Ñ³ëÏóáõÇÉ ³Ûë §áõëáõÙݳëÇñáõû³Ýó¦ ³ñųÝÇùÁ: ÜÇõÃÁ ɳõ, Ýå³ï³ÏÁ ɳõ, µ³Ûó Áëï å³Ñ³Ýç»ÉáÛ ³ñ¹Ç É»½áõ³·Çï³Ï³Ý ëϽµ³Ýó, ɳõ Ùß³Ïáõ³Í ã¿ ÝÇõÃÁ:...
î»Õ»Ï³ïáõÇÝ ³Ûë ϳñÍÇùÁ ãÇ Ïñݳñ íݳë»É äñ. ì³Ýó»³ÝǪ §áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ Ù¿ç¦ ·ñ³Í §áõëáõÙݳëÇñáõû³Ýó¦: ´³Ûó
ϳñ»ÉÇ ¿ »Ã¿, §áõë³ÝáÕ³Ï³Ý í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ Ù¿ç¦ ëñµ³·ñÇã Ó»éù
Ù'³ÝóÁÝ¿ Ñ»ÕÇݳÏÝ Çõñ ·ñáõ³ÍùÇÝ íñ³Û¿Ý, ½ï¿ áõ Ù³ùñ¿ ß³ï ÙÁ ï»14
ëáõÃÇõÝÝ»ñ, ³õ»ÉÇ ÏÁ ÷³ÛÉÇÝ Ùݳó³ÍÝ»ñÁ¦ : ²Ñ³ ³Û¹ ëñµ³·ñÇã Ó»éù¿Ý ³ÝóÁÝ»Éáí ¿ áñ Ññ³å³ñ³Ï Ñ³Ý³Í ¿ ì³Ýó»³Ý 1906-ÇÝ Çñ §²ñ»õ»É³Ñ³Û É»½áõÇ å³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõݦÁ, áñáõÝ Ñ³Ù³ñ §´³½Ù³í¿å¦Ç ͳÍϳÝáõÝ ·ñ³ËûëáÕ Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ ãÇ í³ñ³ÝÇñ Áë»Éáõ. §äñ.
ì³Ýó»³ÝÇ »ñÏÁ ß³Ñ»Ï³Ý ¿ áã ÙdzÛÝ ³ñ»õ»É»³Ý É»½áõÇ, ³ÛÉ »õ ·ñ³µ³ñÇ å³ïÙáõû³Ùµ Ñ»ï³ùñùñáõáÕÝ»ñáõÝ. ݳ ÏÁ ç³Ý³Û óáõóÝ»É ·ñ³µ³ñ¿Ý ³É ÑÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý ÙÁª Ù»ñ ³ñ¹Ç ·³õ³é³µ³ñµ³éÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦. »õ Û»ï
ûñÇݳÏÝ»ñáí ³å³óáõó³Ý»Éáõ Ñ»ÕÇݳÏÇÝ Ï³ñÍÇùÁ, ÏÁ Û³õ»Éáõª ÿ §¶ñ.
ì³Ýó»³ÝÇ Ñ»ï ÏÁ ßñçÇÝù áã ÙdzÛÝ Ù»ñÓ³õáñ ³Ýó»³ÉÇÝ, ³ÛÉ »õ Ëáñ³·áÛÝ ÑÝáõû³Ý Ù¿ç: Æñ ·ÇñùÁ ÏñÃáõÃÇõÝ Ù'¿ »õ ½µûë³Ýù. ѳ×áÛ³Ï³Ý ¿
15
ÇÝãå¿ë ¹³É³ñ³·»Õ ¹³ßïÇ ÙÁ Ù¿ç ÑݳËûë³Ï³Ý å»ÕáõÙ ÙÁ¦ :
ì³Ýó»³ÝÇ ÛÇß³ï³ÏÁ ϳåáõ³Í åÇïÇ ÙÝ³Û ³ÛëáõÑ»ï»õ Çñ §ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³Ýáõû³Ý¦ Ñ»ï. áõñ»ÙÝ Ù³Ñ³ñÓ³ÝÇ ãÇ Ï³ñûïÇñ:
Ð. ø. âð²øº²Ü
§´³½Ù³í¿å¦, ì»Ý»ïÇÏ, 1910, ÛáõÝáõ³ñ, ÃÇõ 1, ¿ç 35-38

***
14

§êáõñѳݹ³Ï¦, 1899, Ã. 145-8: ÐÙÙï. ݳ»õ §Ø߳Ϧ, 1899, Ã. 168: ²ëáÝó ¹¿Ù
§Øáõñצ, 1899, Ã. 9-10:
15
1907, Ã. 6:

16

ì²ÜòÚ²Ü ¶ñÇ·áñ [1870, ·. ´»Å³Ýá (³ÛÅÙª ìñ³ó êêÐ ²Ë³Éù³É³ùÇ
ßñç³ÝáõÙ) - 1908, ÂÇýÉÇë], Ñ³Û É»½í³µ³Ý, ·ñ³ùÝݳ¹³ï: êϽµÝ³Ï³Ý
ÏñÃáõÃÛáõÝÝ ëï³ó»É ¿ ÂÇýÉÇëÇ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóáõÙ (1885-90): 1895-ÇÝ
ëáíáñ»É ¿ ´»éÉÇÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: ºÕ»É ¿ Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ùï»ñÇÙÝ»ñÇó: гÛáó É»½áõ ¿ ¹³ë³í³Ý¹»É ѳÛñ»ÝÇ ²Ë³Éù³É³ùáõÙ, ³å³ª ÂÇýÉÇëÇ ³é¨ïñ. ¹åñáóÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ: ¶³Õ³÷³ñ³å»ë ѳÏí³Í ¿ »Õ»É ¹»åÇ
¹»ÙáÏñ³ïǽÙÝ áõ Ù³ñùëǽÙÁ: ¶ñ»É ¿ ·ñ³ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñ,
ϳ½Ù»É ³Ûµµ»Ý³ñ³Ý, ÝáñÙ³ïÇí µÝáõÛÃÇ ¨ áõëáõóáÕ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï Ñ»ï³åݹáÕ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñ: ²é³í»É áõß³·ñ³í »Ý ì³ÝóÛ³ÝÇ ·ñå³ÝÇ
áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÁ ¨ ѳÛáó É»½íÇ ï³ññ³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóÁ,
áñáÝù áõÝ»ó»É »Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ: §ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³ñ¨»É³Ñ³Û É»½íǦ (1906) ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿
ųٳݳÏÇ É»½í³µ³Ý³Ï³Ý ¨ ѳۻñ»Ý³·Çï³Ï³Ý ß³ï ѳñó»ñÇ,
ùÝݳñÏ»É Ñ³Û»ñ»ÝÇ ó»Õ³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ñ¨»É³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ¨ µ³ñµ³éÝ»ñÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ, ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ ³é³ç³óÙ³Ý
³ñï³ùÇÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ:
¶ñÏ. ¶³ëå³ñÛ³Ý ¶., Ð³Û µ³é³ñ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝ, º.,
1968:
ì. гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý
гÛÏ³Ï³Ý ëáí»ï³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý, Ñ. 11, º., 1985, ¿ç 279:

***
ì²ÜòÚ²Ü ¶ñÇ·áñ ʳã³ïáõñÇ [1870, ·. ´»Å³Ýá (ìÐ ²Ë³Éù³É³ùÇ ßñç³Ý) - 1908, ÂÇýÉÇë], É»½í³µ³Ý, ·ñ³ùÝݳ¹³ï: êáíáñ»É ¿ ÂÇýÉÇëÇ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóáõÙ (1885-90), ´»éÉÇÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ (1895):
гÛáó É»½áõ ¿ ¹³ë³í³Ý¹»É ²Ë³Éù³É³ùáõÙ ¨ ÂÇýÉÇëáõÙ: ¶ñ»É ¿
·ñ³ùÝݳ¹³ï. Ñá¹í³ÍÝ»ñ, ϳ½Ù»É ³Ûµµ»Ý³ñ³Ý: ²é³í»É áõß³·ñ³í
»Ý ì-Ç ·ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñ. µ³é³ñ³ÝÁ ¨ ѳÛáó É»½íÇ ï³ññ³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóÁ, áñáÝù áõÝ»ó»É »Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ññ³ï.: §ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ³ñ»õ»É³Ñ³Û É»½áõǦ (1906) ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É
¿ ųٳݳÏÇ É»½í³µ³Ý. ¨ ѳۻñ»Ý³·Çï. ѳñó»ñÇ, ùÝݳñÏ»É Ñ³Û»ñ»ÝÇ ó»Õ³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ñ¨»É³Ñ³Û ·ñ³Ï. É»½íÇ ¨ µ³ñµ³éÝ»ñÇ ÷áËѳñ³-

17

µ»ñáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ, ·ñ³Ï. É»½íÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ: ì-Ç
³ÝáõÝáí ¿ Ïáãí»É ´»Å³ÝáÛÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ:
гÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³éáï ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý, Ñ. 4, º., 2003, ¿ç 591:

***
¶. ì. = ì³ÝóÛ³Ý ¶ñÇ·áñ
î³ñ³½ (ÂÇýÉÇë) 1900 - N 26; 1901 - N 12, 17, 18, 20, 23: ²ÕµÛáõñª
î³ñ³½ (ÂÇýÉÇë) 1901, ÇÉÛáõëïñ³óÇáÝ, N 22:
*
ì²ÜòÚ²Ü ¶ñÇ·áñ øñÇëï³÷áñÇ (1868, ²Ë³Éù³É³ùÇ ·í. ´»Å³Ýá
·. - ÇÝùݳëå³Ý. 05.05.1908, ÂÇýÉÇë) - ·ñ³Ï³Ý³·»ï:
̳ÍÏ. 1) ¶. ì., 2) ìÝó. ¶.:
´. Ø. Ðáí³ÏÇÙÛ³Ý, гÛáó ͳÍϳÝáõÝÝ»ñÇ µ³é³ñ³Ý,
ºñ¨³Ý, 2005, ¿ç 111 ¨ 726:

***
ì²ÜòÚ²Ü ¶ñÇ·áñ ʳã³ïáõñÇ [1870, ·. ´»Å³Ýá (³ÛÅÙª ìñ³ëï³ÝÇ
²Ë³Éù³É³ùÇ ßñç³ÝáõÙ) - 1908, ÂÇýÉÇë], É»½í³µ³Ý, ·ñ³ùÝݳ¹³ï:
êáíáñ»É ¿ ÂÇýÉÇëÇ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóáõÙ (1885-90), ´»éÉÇÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ (1895): гÛáó É»½áõ ¿ ¹³ë³í³Ý¹»É ²Ë³Éù³É³ùáõÙ ¨ ÂÇýÉÇëáõÙ: ¶ñ»É ¿ ·ñ³ùÝݳ¹³ï. Ñá¹í³ÍÝ»ñ, ϳ½Ù»É ³Ûµµ»Ý³ñ³Ý: ²é³í»É
áõß³·ñ³í »Ý ì-Ç ·ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñ. µ³é³ñ³ÝÁ ¨ ѳÛáó É»½íÇ ï³ññ³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóÁ, áñáÝù áõÝ»ó»É »Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ: §ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ³ñ»õ»É³Ñ³Û É»½áõǦ (1906) ³ß˳ïáõÃÛ³Ý Ù»ç
³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ųٳݳÏÇ É»½í³µ³Ý. ¨ ѳۻñ»Ý³·Çï. ѳñó»ñÇ,
ùÝݳñÏ»É Ñ³Û»ñ»ÝÇ ó»Õ³ÏóáõÃÛ³Ý, ³ñ¨»É³Ñ³Û ·ñ³Ï. É»½íÇ ¨ µ³ñµ³éÝ»ñÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ, ·ñ³Ï. É»½íÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÁ:
ì-Ç ³ÝáõÝáí ¿ Ïáãí»É ´»Å³ÝáÛÇ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÁ:
àí áí ¿, гۻñ, λÝë³·ñ³Ï³Ý ѳÝñ³·Çï³ñ³Ý,
Ñ. II, º., 2007, ¿ç 525:

18

***
Ü߳ݳíáñ É»½í³µ³Ý áõ ·ñ³ùÝݳ¹³ï ¶ñÇգáñ ì³ÝóÛ³ÝÁ (18701908) ¨ë æ³í³ËùÇó ¿: ÌÝí»É ¿ ´»Å³Ýá ·ÛáõÕáõÙ, 1890-ÇÝ ³í³ñï»É ¿
ÂÇýÉÇëÇ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÁ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ 1895-ÇÝ ÁݹáõÝí»É ¿ ´»éÉÇÝÇ
ѳٳÉë³ñ³ÝÁ, áñÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá í»ñ³¹³ñÓ»É ¿ ÍÝݹ³í³Ûñ ¨
²Ë³Éù³É³ùÇ, ³å³ª ݳ¨ ÂÇýÉÇëÇ ¹åñáóÝ»ñáõÙ ¹³ë³í³Ý¹»É ¿ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ½µ³Õí»É ·ñ³ùÝݳ¹³ïáõÃÛ³Ùµ, ϳ½Ù»É ¿
§²Ûµµ»Ý³ñ³Ý¦, §¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý¦, §Ð³Ûáó É»½áõÇ
ï³ññ³Ï³Ý ¹³ëÁÝóó¦, §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ ·ñù»ñÁ, áñáÝù áõÝ»ó»É
»Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ áñå»ë ¹³ë³·ñù»ñ ͳé³Û»É »Ý
ųٳݳÏÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ: Üñ³ ·ñãÇÝ ¿ å³ïϳÝáõ٠ݳ¨
§ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ³ñ»õ»É³Ñ³Û É»½áõǦ (1906) ³ñÅ»ù³íáñ
³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ѳٳñíáõÙ ¿ ѳÛáó É»½íÇÝ ÝíÇñí³Í ³ÝóÛ³ÉÇ
É³í³·áõÛÝ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ܳ ·ñ»É ¿ ÝáõÛÝå»ë §Ð³Û
µ³ñµ³é³·Çïáõû³Ý å³ïÙáõÃÇõݦ ¨ §¶Çñù Ñ³Û µá߳ݻñÇ Ù³ëÇݦ
áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ì³Ë׳Ýí»É ¿ ÂÇýÉÇëáõÙ:
ì³Ñ³Ý سճÉÛ³Ý, ¾ç»ñ íñ³ó³Ñ³Û ·ñ³ïåáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÇó
(1885-1920 ÃÃ.). гÛáó ÑÛáõëÇë³ÛÇÝ ¹³ñå³ëÝ»ñÁ. æ³í³Ëù, ÈáéÇ
(ÝÛáõûñÇ ÅáÕáí³Íáõ), ѳïáñ 7,
ºñ¨³Ý, 2012, ¿ç 476-477

19

2. زîºÜ²ÊàêàõÂÚàõÜܺð

20

²ðºôàð¸ôàò زêÆÜ
àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ã»ñÃǹ ÚáõÝáõ³ñ ³Ùë³ÃõáÛÝ Ù¿ç ²ñ»õáñ¹õáó Ù³ëÇÝ
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý Ûû¹áõ³Í ÙÁ ½»ï»Õáõ³Í ¿ñ äñ. ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³ÝÇ
ëïáñ³·ñáõû³Ùµ: ػͳå. Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ ç³Ý³ó»ñ ¿ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
Ù³ï»Ý³·ñ³ó ùáí ÛÇßáõ³Í ³ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ïáõû³Ý ³½·áõÃÇõÝÁ áñáÝ»É
·ïÝ»É »õ ѳë»ñ ¿ Ñ»ï»õ»³É »½ñ³Ï³óáõû³Ý.
1. ¿ ëáù³ Ñ³Û ã»Ý. 2. ÿ ùñÇëïáÝ»³Û ³Õ³Ý¹³õáñ »õë ã»Ý. 3. ÿ
Çñ»Ýó ÏñûÝÝ ½ñ³¹³ßï³Ï³Ý ã¿, »õ 4. ÿ Ù»ñ áõÝ»ó³Í Ý»ñÏ³Û ÝÇõûñáíÝ
(ÇÙ³ª ³½·³ÛÇÝ ³ÕµÇõñÝ»ñ¿) ³é ³ÛÅÙ ¹Åáõ³ñ ¿ å³ñ½»É Ýáó³ ͳ·áõÙÝ:
γï³ñ»³É ѳٳÙÇï »Ù å³ñáÝÇÝ ³é³çÇÝ »ñÏáõ Ï¿ï»ñáõÝ. ë³Ï³ÛÝ Ýϳïٳٵ »ññáñ¹ »õ ãáññáñ¹ Ï¿ï»ñáõݪ ϳñͻ٠߳ï åÇïÇ ¹Çõñ³Ý³Û å³ñ½»É ³ÝáÝó ͳ·áõÙݪ »Ã¿ Ù»½ û·Ýáõû³Ý ³éÝáõÝù ûï³ñ ³½·³ó Ù³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝÝ áõ å³ïÙáõÃÇõÝÁ. ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ åÇïÇ
ÁÉɳÝù ݳ»õ å³ñ½»É Çñ»Ýó ÏñûÝÝ:
Æ Ðݹϳëï³Ý Ï³Û ö³ñëÇ Áëáõ³Í ó»Õ ÙÁ, áñáõÝ ³½·áõÃÇõÝÝ ¿
å³ñëÇÏ, »õ ÏñûÝÝ ½ñ³¹³ßï³Ï³Ý: ºñµ ²ñ³µ³óÇù ïÇñ»óÇÝ ä³ñëϳëï³ÝÇ, ·Çï»Ýù Ç å³ïÙáõûݿ ÿ ç³Ý³óÇÝ µéÝáõû³Ùµ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý
ÁÝ»É »ñÏñÇÝ ÑÇÝ µÝ³ÏÇãùÝ, »õ ÿ µÝ³Ïã³ó ÙÇ Ù³ëÝ ãáõ½»Éáí áõñ³Ý³É Çñ»Ýó ѳÛñ»ÝÇ ÏñûÝÝ áõ ¹³õ³ÝáõÃÇõÝÁ, ÃáÕáõóÇÝ Çñ»Ýó ÇÝãùÝ áõ ѳÛñ»ÝÇù »õ ÷³Ë³Ý ·³ÕûóÇÝ ³ÛÉ»õ³ÛÉ áõÕÕáõû³Ùµ ½³Ý³½³Ý »ñÏÇñÝ»ñ:
²Ûë ÷³Ëëï³Ï³Ý ä³ñëÇó ÙÇ Ù³ëÝ ¿ñ áñ Ý³Ë Ç Êáñ³ë³Ý, ³ÝÏ¿ Ç
ÌáóÝ ä³ñëÇó »õ ³ÝïÇ Ç ÐݹÇÏë ³å³õÇÝ»ó³õ: ²Ûë ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ö³ñëÇÝ»ñÝ ó³ÛÅÙ Ù»½ ³Ù¿Ý¿Ý ³õ»ÉÇ Í³Ýûà å³ïÙ³Ï³Ý ½ñ³¹³ßï»³Ý ä³ñëÇÏÝ»ñÝ »Ý:
²Ûë ó»ÕÝ »ñµ À. ¹³ñáõÝ áïù ÏáË»ó Ðݹϳëï³Ýª Çñ»Ý Û³ïáõÏ Ëáñ³Ù³ÝÏáõû³ÙµÝ ç³Ý³ó ۳ٻݳÛÝÇ ÝÙ³ÝÇÉ ï»Õ³óõáó. Û³ÝÓÝ ³é³õ
³Ù»Ý³ÛÝ å³ïñ³ëï³Ï³Ùáõû³Ùµ Ö³ïû è³Ý³ é³×³ÛÇÝ ³é³ç³ñϳÍ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ, ÙÇ ÙdzÛÝ Ï»Ý³ó ³å³ÑáíáõÃÇõÝ »õ ÏñûÝÇ ³½³ïáõÃÇõÝ
í³Û»É»Éáõ ѳٳñ: ²Ûë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù»Ù³ïª Ç Ù¿ç ³ÛÉáóª å¿ïù ¿ñ áñ
Çñ»Ýó ϳݳÛù ÑݹÏáõÑ»³ó å¿ë ѳ·Ý¿ÇÝ, ³ÙáõëÝáõû³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ ·Çß»ñÁ ϳï³ñ¿ÇÝ »õ áã ó»ñ»ÏÁ, »õ³ÛÉÝ: î»Õ³óõáó ۳ٻݳÛÝÇ Ñ³õ³ë³ñ»Éáõ »õ ½³ÝáÝù Çñ»Ýó Ñ»ï ÙÇßï ѳßï å³Ñ»Éáõ ç³ÝùÝ ³ÛÝã³÷
Û³é³ç ·Ý³óª áñ ëÏë³Ý ÝáÛÝ ÇëÏ ³ÙáõëÝáõû³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ë³ÝëÏñÇï»ñ¿Ý É»½áõ³õ ϳï³ñ»É, ³ñù ï»Õ³Ï³Ý ½·»ëï »õ ·É˳ñÏ ·áñͳ-

21

Í»É. Çñ»Ýó Û³ïáõÏ å³ñëÏ³Ï³Ý É»½áõÝ ÇëÏ µáÉáñáíÇÝ ï»ÕÇ ïáõ³õ ï»Õ³óÇ Îáõ×ñ³ÃÇ É»½áõÇÝ »õ³ÛÉÝ:
Ú³ÛïÝÇ ¿ ÿ Ç ëϽµ³Ý ³ïñáõß³Ý ãáõÝ¿ÇÝ. ÙÇÝã»õ áñ ϳñáÕ »Õ³Ý
ä³ñëϳëï³Ý¿Ý ëáõñµ ÑáõñÝ µ»ñ»É: ê³Ï³ÛÝ ï³ñ³ÏáÛë ãÏ³Û Ã¿ ÏÁ å³ßï¿ÇÝ ³ñ»·³ÏÝ »õ ³ÙµáÕç µÝáõÃÇõÝÝ, ѳݹ»ñÓ çñáí »õ Ññáí: ²Ñ³õ³ëÇÏ
Çñ»Ýó ³é é³×³ÛÝ ïáõ³Í ï»Õ»Ï³·Çñݪ Çñ»Ýó ÏñûÝÇÝ Ýϳïٳٵ. §Èë¿'
ÇßË³Ý Ñá۳ϳå, ÇÝã áñ Ï'Áë»Ýù Ýϳïٳٵ Ù»ñ ѳõ³ïùÇÝ:... ¶ÇïóÇñ
ѳëï³ï³å¿ë áñ ÏÁ å³ßï»Ýù ½³ëïáõ³ÍÝ º½ï³Ý: Ø»ñ ѳõ³ïùÇÝ
å³ï׳é³õ ÷³Ë³Ýù Û³Ýѳõ³ïÇó:... Ø»Ýù Ö³ÙßÇïÇ Ë»Õ× ë»ñáõݹÝ
»Ýù: ÎÁ Û³ñ·»Ýù ½ÉáõëÇÝ »õ ½³ñ»·³ÏÝ: ÎÁ å³ïáõ»Ýù ½»ñÇë ³ÛÉë, ³ÛëÇÝùÝ ½Ïáí, ½çáõñ, »õ ½Ñáõñ: Î'³ÕûûÝù ³é ³Ù»Ý³ÛÝ ½áñ ²ëïáõ³Í
ëï»ÕÍ»ñ ¿ ³ß˳ñÑÇ íñ³Û¦:
â»ñϳñ»Ýù. ³ñ¹¿Ý ÙÇïù áõÝÇÙ ³Ûë Ù³ëÇÝ »ñϳñ³·áÛÝë ·ñ»Éáõ:
²é ³ÛÅÙ ÏÁ ß³ï³Ý³Ù å³ñ½³å¿ë Ù³ïݳóáÛó ÁÝ»É ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ö³ñëÇÝ»ñáõ »õ ѳÛÏ³Ï³Ý ²ñ»õáñ¹õáó Ù¿ç »Õ³Í ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÝ: ²ñ»õáñ¹õáó г۳ëï³Ý ·³Éáõ ųٳݳÏÝ ·ñ»Ã¿ ÝáÛÝ ¿ ö³ñëÇÝ»ñáõ Ðݹϳëï³Ý ·³ÕûÉáõÝ, ÇÝãå¿ë ϳñáÕ »Ýù Ñ»ï»õóÁÝ»É ¶ñ. س·ÇëïñáëÇ ·ñáõûݿÝ:
²ñ»õáñ¹õáó ç³ÝùÝ Û³Ù»Ý³ÛÝÇ Ð³Ûáó ÝٳݻÉáõ (Ç É»½áõ »õ Ç ÏñûÝ), ×Çß¹
Û³ñ »õ ÝÙ³Ý ¿ ö³ñëÇÝ»ñáõ Ðݹϳó ÝÙ³ÝÇÉ ç³Ý³ÉáõÝ: ²ñ»õáñ¹õáó
ÏñûÝÝ (å³ßïûÝ ³ñ»·³Ï³Ý »õ µÝáõû³Ý), ÙÇ»õÝáÛÝ ¿ ö³ñëÇÝ»ñáõ ÏñûÝÇÝ Ñ»ï. ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõû³Ùµª áñ ³Ýßáõßï ²ñ»õáñ¹Çù ã¿ÇÝ Û³çáÕ³Í
å³ñëÏ³Ï³Ý ëáõñµ Ñáõñ¿Ý Ó»éù ³ÝóÁÝ»É. »õ ³Ûë ¿ å³ï׳é áñ ãáõÝ¿ÇÝ
³ïñáõß³Ý:
²Ûë ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÝ ³ÏÝÛ³ÛïÝÇ ¿ »õ ãÏ³Û ï»ÕÇ ï³ñ³Ïáõë»Éáõª ÿ ³Ûë
»ñÏáõ ó»Õ»ñÝ ÙÇ»õÝáÛÝ ³½·ÇÝ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÝ ¹¿å Û³ñ»õ»Éë »õ ÙÇõëÝ ¹¿å Û³ñ»õÙáõïë ¿ ·³Õûñ: ºñÏáõ ѳë³ñ³ÏáõÃÇõÝù ³É áñã³÷ áñ ÏÁ ç³Ý³Ý Çñ»Ýó ÏñûÝÝ å³Ñå³Ý»É, ë³Ï³ÛÝ ÏÁ ï»ëÝ»Ý Ã¿
³é³Ýó ÇÝã ÇÝã Ï¿ï»ñáõ Ù¿ç ï»ÕÇ ï³Éáõ 㿠ϳñ»ÉÇ Çñ»Ýó ·áÛáõÃÇõÝÁ
å³ßïå³Ý»É. »õ ÇÝãå¿ë ö³ñëÇÝ»ñÁ ç³Ý³ó»ñ »õ ÷áË »Ý ³é»ñ ÑÝ¹Ï³Ï³Ý ÏñûÝ³Ï³Ý »õ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ß³ï ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñ, ³Ûëå¿ë ³É ²ñ»õáñ¹Çù ÁݹáõÝ»ñ »Ý ß³ï ÙÁ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý »õ ѳÛÏ³Ï³Ý ëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñ: ²ñ»õáñ¹õáó å³ñëÏ³Ï³Ý ë»ñáõݹ ÁÉɳÉáõÝ ³å³óáÛó ¿ å³ñëÏ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó Û³ïáõÏ ·ÇõÕ»ñáõÝ, ½áñáÝù Ïáñͳݻó È»ÝÏÃÇÙáõñ:

22

г½³¯ñ ³÷ëáë, áñ Ù»ñ Ù³ï»Ý³·Çñù ³ÛÝã³÷ ùÇã »Ý ·ñ³Í ³ëáÝó
Ù³ëÇÝ: лï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ ÇÙ³Ý³É Áݹ³ñӳϳ·áÛÝëª ³ÛÅÙáõ ³ñ»õ³å³ßïÇó Ýϳïٳٵ, »Ã¿ Çñ³õ »Ý TexierÇ »õ Ð. Ô. ²ÉÇß³ÝÇ ·ñ³ÍÝ»ñÁª ÿ
ó³Ûëûñ ØÇç³·»ï³ó »õ γսáõ³Ý³Û ÏáÕÙ»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ ²ñ»õáñ¹Çù:
²Ýßáõßï ³éÇà Ï'áõݻݳÝù ³Ûë Ù³ëÇÝ áõñÇß ³Ý·³Ù Áݹ³ñӳϳ·áÛÝë ·ñ»Éáõ:
ä²ÐȲôàôÜÆ
§Ð³Ý¹¿ë ²Ùëûñ»³Û¦, 1896, ÃÇõ 5, Ù³ÛÇë, ¿ç 148-150:

Ⱥ¼àôÆ ØÆ Ð²Øºêî ¸²ê
²Ýó»³É ï³ñáõ³Û §Øáõñ×¦Ç ÐáÏï»Ùµ»ñ-ÜáÛ»Ùµ»ñ ѳٳñÇ Ù¿ç å.
ì³Ýó»³ÝóÁ óáÛó ¿ ï³ÉÇë ѳÛáó É»½áõÇ ÙÇ Ã»ñáõÃÇõÝ »õ ÇëÏáÛÝ ¹³ñÙ³ÝáõÙ ¿ ÝáÛÝÁ: ܳ Çñ³õ³Ùµ Ñdzó³Í ¿, áñ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÁ Ç·³Ï³Ý
¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ áõÝÇÝ (îíà, sie, elle), »õ ³÷ëáëáõÙ ¿, áñ ѳۻñ¿ÝÁ ³Û¹åÇëÇ ßÝáñÑùÇó ½áõñÏ ¿: ºõ áñáíÑ»ï»õ ³Ûë ѳݷ³Ù³ÝùÁ ûï³ñ É»½áõÝ»ñÇ
×áËáõÃÇõÝ ¿ ϳ½ÙáõÙ, ÇëÏ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ - ³Õù³ïáõÃÇõÝ, áõëïÇ Ù»ñ å³ñáÝÁ ³ß˳ïáõÙ ¿ ·ïÝ»É ¹³ñÙ³ÝÁ »õ... ·ïÝáõÙ ¿: ܳ ß³ï ëñ³ÙÇï ÝϳïáÕáõÃÇõÝ ¿ ³ÝáõÙ, ÿ ûï³ñ É»½áõÝ»ñáõÙ Ç·³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ »ñϳñ »Ý, ù³Ý ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ.
³ñ³Ï. îíú, er, il,
Çգ³Ï. îíà, sie, elle.
Ú»ïáÛ ³õ»É³óÝáõÙ ¿, ÿ áñáíÑ»ï»õ ѳۻñ¿ÝÁ ßé³Ûɳµ³ñ ϳñ× »õ
»ñϳñ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñ ¿ ·áñͳÍáõÙ, ³é³Ýó ³ÝáÝó Ù¿ç ËïñáõÃÇõÝ ¹Ý»Éáõ, áõëïÇ Ù»Í ËáÑ»ÙáõÃÇõÝ ÏÁ ÉÇÝÇ Ù»ñ ÏáÕÙÇó, áñ ϳñ×Á Û³ïϳóÝ»Ýù ³ñ³Ï³ÝÇÝ »õ »ñϳñÁª Ç·³Ï³ÝÇÝ, áñáí ѳۻñ¿Ý É»½áõÝ ËÇëï ÏÁ
×á˳ݳÛ: ²Ûëå¿ë Ù»Ýù áõÝÇÝù ³ÝËïñ³µ³ñ ·áñͳͳÍ.
ϳñ×. Ýñ³, Ýñ³ÝÇó, Ýñ³Ýáí.
»ñϳñ. Ýáñ³, Ýáñ³ÝÇó, Ýáñ³Ýáí:
ÆÝãá±õ áõñ»ÙÝ ³ÛëáõÑ»ï»õ ϳñ×Á ³ñ³Ï³ÝÇ ½ûñáõÃÇõÝ ãáõݻݳÛ,
ÇëÏ »ñϳñÁ - Ç·³Ï³ÝÇ: ºõ ï»ë¿ù, ÿ ÇÝã ·»Õ»óÇÏ µ³Ý ¹áõñë Ïáõ·³Û:
ºÃ¿ áõݻݳÝù ³ÛëåÇëÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝ. §ºÕµ³ÛñÝ áõ ùáÛñÁ ³Ýï³éÇó ¹áõñë »Ï³Ý, »ë ѳõ³Ý»óÇ Ýáñ³Ý, ϳ٠»ë ѳõ³Ý»óÇ Ýñ³Ý¦,- »õ
»Ã¿ »ñϳñ áõ ϳñ× ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³ÝËïñ³µ³ñ ·áñͳͻÝù, ÇÝãå¿ë

23

áñ ѳۻñ¿ÝÇ Ù¿ç ëáíáñáõÃÇõÝ ¿ ¹³ñÓ»É, á±í å¿ïù ¿ ѳëϳݳÛ, ÿ Ç'Ýã ¿
Ý߳ݳÏáõÙ Ýáñ³ ϳ٠Ýñ³ ¹»ñ³ÝáõÝÁ, ³ñ¹»ûùª »Õµ³±Ûñ ÿ ùáÛñ: ´³Ûó
»Ã¿ å. ì³Ýó»³ÝóÇ Ýáñ Ù»Ãá¹áí ϳñ×Á ³ñ³Ï³Ý ׳ݳãáõÇ, ÇëÏ »ñϳñÁª Ç·³Ï³Ý, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³Ýßáõßï ݳ˳¹³ëáõÃÇõÝÁ ÏÁ Éáõë³µ³ÝáõÇ »õ Ù»Ýù ³Ýß÷áà ÏÇٳݳÝù Çõñ³ù³ÝãÇõñ ¹»ñ³ÝáõÝáí ÙdzÛÝ Çñ³
ѳٳå³ï³ëË³Ý ³ÝáõÝÁ. áõñ»ÙÝ §»ë ѳõ³Ý»óÇ Ýñ³Ý¦ ÏÁ Ý߳ݳϿ
ÿ ѳõ³Ý»óÇ »ÕµûñÁ, ÇëÏ §»ë ѳõ³Ý»óÇ Ýáñ³Ý¦ - ÏÁ Ý߳ݳϿ ÿ ѳõ³Ý»óÇ ùñáçÁ:- ²Ûë ¿ å. ì³Ýó»³ÝóÇ ¹³ñÙ³ÝÁ:
Ø»ñ å³ï³ë˳ÝÁ Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿. É»½áõÝ Ï»Ý¹³ÝÇ Ï³½Ùáõ³Íù ¿,
É»½áõÇÝ ùٳѳ×áÛ å³ïáõ¿ñÝ»ñ ï³É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ:- ²Ûëù³ÝÁ Ñ»ñÇù ÉÇÝÇ
å. ì³Ýó»³ÝóÇ ³é³ç³ñÏáõû³Ý åÇï³Ýáõû³Ý Ù³ëÇÝ:
´³Ûó Ù»Ýù Ïáõ½»Ý³ÛÇÝù, áñ Ù»ñ óñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÁ ÙÇ áõñÇß µ³Ý ɳõ
ÁÙµéÝ¿ÇÝ. ÿ å³Ï³ëáõÃÇõÝÁ áã ÿ ѳۻñ¿ÝÇ Ù¿ç å¿ïù ¿ ÷Ýïé»É, ³ÛÉ
Ù»ñ óñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÇ ³ÝÑÙïáõû³Ý Ù¿ç: ºñµ áñ å. ì³Ýó»³ÝóÁ Ùûï³õáñ³å¿ë ÙÇ ³ÛëåÇëÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝ ¿ ï³ÉÇë. §»Õµ³ÛñÝ áõ ùáÛñÁ ³Ýï³éÇó ¹áõñë »Ï³Ý, »ë ѳõ³Ý»óÇ Ýáñ³Ý¦.- ³Ûëï»Õ å³Ï³ëáõÃÇõÝÁ áã
ÿ ѳۻñ¿Ý É»½áõÇ ïϳñáõÃÇõÝÝ ¿, ³ÛÉ, ÏñÏÝáõÙ »Ýù, óñ·Ù³ÝãÇ ³ÝÑÙïáõÃÇõÝÁ: γñ¹³ó¿ù Ù»ñ Ñ»ùdzÃÝ»ñÁ. »Ã¿ å³ïÙáõÇ, ÿ a) »Õµ³ÛñÝ áõ
ùáÛñÁ ³Ýï³éÇó ¹áõñë »Ï³Ý, ³å³ ß³ñáõݳÏáõû³Ý Ù¿ç »ñµ¿ù ¿É ãÇ
³ëáõÇ, ÿ b) »ë ѳõ³Ý»óÇ Ýáñ³Ý: ºõ ³Ûë ³ÛÝ å³ï׳éáí, áñ ³ÛëåÇëÇ
ß³ñáõݳÏáõÃÇõÝÁ É»½áõÇ Ñ³Ï³é³Ï ϳå³ÏóáõÃÇõÝ ¿. a »õ b ã»Ý Ùdzõáñõáõ٠ѳۻñ¿ÝáõÙ, áõñ»ÙÝ ÇÙ³ëïÁ áõñÇß Ñ³½³ñ Ï»ñå å¿ïù ¿ Ó»õ³óÝ»É, ÙdzÛÝ Ã¿ áã ³Û¹å¿ë:
´³Ûó ÙÇÿ ÙdzÛÝ Ñ³Û»ñ¿Ýá±õÙ ³Û¹å¿ë ¿: ºÃ¿ ³Ýï³éÇó ¹áõñë »Ý
·³ÉÇë áã ÿ ùáÛñ »õ »Õµ³Ûñ, ³ÛÉ »ñÏáõ ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ϳ٠»ñÏáõ Ç·³Ï³ÝÝ»ñ,- ³ñ¹»ûù ·»ñٳݳóÇÝ ¹³ñÓáõ³ÍùÁ ¹³ñÓ»³É ÝáÛÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñá±í ÏÁ ϳ½Ù¿: ºÃ¿ áõñ»ÙÝ ·»ñٳݳóÇÝ ³Ûëå¿ë ëÏë¿.
a) §ÈáïË¿ÝÝ áõ ÈÇëË¿ÝÁ ³Ýï³éÇó ¹áõñë »Ï³Ý¦. ³ñ¹»ûù ¹³ñÓ»³É ÙÇ »õ ÝáÛÝ Ï»ñåá±í ÏÁ ß³ñáõݳϿ.
b) §»ë ѳõ³Ý»óÇ Ýáñ³Ý (sie),ѳñϳõ áã: ²Ûë ¹¿åùáõÙ ·»ñٳݳóÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ ÑÙïáõû³Ùµ ÏÁ
Ëáõë³÷¿ a »õ b ÙdzõáñáõÃÇõÝÇó »õ ÷á˳ñ¿ÝÁ áõñÇß Ñ³½³ñ áõ Ù¿Ï Ï³Ýáݳõáñ ¹³ñÓáõ³Íùáí ÏÁ Ó»õ³óÝ¿:ºñÏñáñ¹ª Ù»ñ óñ·Ù³ÝÇãÝ»ñÁ ³Ûë »õë ɳõ å¿ïù ¿ ïå³õáñ»Ý
Çñ³Ýó ÙïùáõÙ, ÿ ѳۻñ¿ÝÝ ¿É áõÝÇ Çñ³Ý ÙdzÛÝ Û³ïáõÏ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ-

24

Ý»ñ: ²Ûë ³ëáõÙ »Ýù áã ÿ ÃÃáõ ³½·³ëÇñáõÃÇõÝÇó ¹ñ¹áõ³Í, ³ÛÉ ³ÛÝ
å³ñ½ ÙÇïùÁ Û³ÛïÝ»Éáí, ÿ »ñÏáõ ͳéÇ åïáõÕÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ï³ÝÓ ¿,
ÙÇõëÁª ËÝÓáñ:
ØÇ éáõë É»½áõ³µ³Ý ³ÛëåÇëÇ ûñÇÝ³Ï ¿ ÛÇß³ï³ÏáõÙ. §Íåóæåëè
èçú çà ñòðàõà ïåðåäú âîëêîìú íå ñòðîèòü íàìú äåðåâíè?¦: ºÃ¿ ³Ûë
ݳ˳¹³ëáõÃÇõÝÁ Ù»ñ óñգÙ³ÝÇãÝ»ñÇ Ñ³Û»ñ¿Ýáí óñ·Ù³Ý»Ýù, Ùûï³õáñ³å¿ë ϳñáÕ ¿ÇÝù ³Ûëå¿ë ³ë»É. §ØÇÿ գ³ÛÉÇó í³Ë áõݻݳÉáí
Ù»Ýù ã忱ïù ¿ գÇõÕ Ï³éáõó³Ý»Ýù¦: ´³Ûó ³Ûë 9 »ñϳñ µ³é»ñáõ٠ϳñÍ»ë ÿ å³Ï³ëáõÙ ¿ É»½áõÇ áÛÅÁ, çÇÕÁ, ³ñÇõÝÁ, ϻݹ³ÝáõÃÇõÝÁ: Ø»Ýù
½·áõÙ »Ýù, áñ ËûëùÁ ³é³Ï³õáñ ¿. ÇëÏ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ·¿Ã ³é³Ï³õáñ Ëûëù
åÇïÇ Ï³ñáÕ³Ý³Û É³õ ³ñï³Û³Ûï»É:
´³ÝÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë, áñ éáõë Ñ»ÕÇݳÏÁ ³Û¹ ݳ˳¹³ëáõÃÇõÝÁ
óñ·Ù³Ý»É ¿ ѳۻñ¿ÝÇó, ³ÛÝ »õë ÂÇýÉÇëÇ µ³ñµ³éÇó: ÂÇýÉÇëóÇÝ ³õ»ÉÇ Ï³ñ× ¿ ³ëáõÙ.
§¶ÇÉÇ ³Ñáõ գ»Õ ãßÇÝDZÝù¦
(¶³ÛÉÇ ³ÑÇó ·ÇõÕ ãßÇÝ»±Ýù):
ÐÇÙ³ ï»ëÝ»Ýù, ÿ Ù»ñ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý óñ·Ù³Ý³Ï³ÝÇ »õ µáõÝ
ѳۻñ¿ÝÇ Ù¿ç ÇÝã ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ϳÝ: Ø¿ÏÁ ׳å³Õ ¿ (9 µ³é), ÙÇõëÁ
³½¹áõ »õ ѳïáõ ¿ (4). óñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ ͳÝñ³µ»éÝáõ³Í ¿ ÙÇÿ, Ù»Ýù,
å¿ïù ¿, áõݻݳÉ, µ³é»ñáí, áñÇ Ï³ñÇùÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý É»½áõÝ µÝ³õ ãÇ
½·áõÙ. ٳݳõ³Ý¹ ½³ñٳݳÉÇ ¿ ³ÛÝ, áñ ¹»ñ³ÝáõÝ ãÇ ·áñͳÍáõÙ
(Ù»Ýù). Û»ïáÛ Ýϳï»Éáõ ³ñųÝÇ ¿ µ³é»ñÇ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ - Ù¿ÏÝ ³ëáõÙ ¿
í³Ë, ϳéáõó³Ý»É, ÇëÏ ÙÇõëÁª ³Ñ, ßÇÝ»É. µ³Ûó ³õ»ÉÇ Ý߳ݳõáñ ¿ É»½áõÇ Ç¹ÇáïǽÙÁ (Û³ïϳµ³ÝáõÃÇõÝÁ) - Ù¿ÏÁ ËÇëï ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ÁÝóóù µéÝ»Éáí ³ëáõÙ ¿ª §·³ÛÉÇó í³Ë áõݻݳÉáí¦, ÙÇõëÁ Çõñ Û³ïáõÏ
ûñ¿ÝùÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³ëáõÙ ¿ª §·³ÛÉÇ ³Ñáõ¦, ÇëÏ ³Ûë í»ñçÇÝ á×Á Ù»ñ
ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ÇÙ³ëï³Ïáõû³Ùµ å¿ïù ¿ Ý߳ݳϿ, ǵñ ÿ ³Ñ áõÝ»óáÕÁ գ³ÛÉÁ å¿ïù ¿ ÉÇÝÇ, »õ áã ÿ գÇõÕ ßÇÝáÕÁ. ÙÇÝã¹»é ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
É»½áõÝ ³Û¹åÇëÇ çÕáõï á× ·áñͳͻÉáíª µÝ³õ ï³ñ³ÏáÛë ãÇ Û³ñáõó³ÝáõÙ, ÿ ÇÝã ¿ Çõñ ³ë³ÍÇ ÇëÏ³Ï³Ý ÇÙ³ëïÁ: Ø»ñ É»½áõÝ ÉÇùÝ ¿ ³ÛëåÇëÇ Ç¹ÇáïǽÙÝ»ñáí, áñ Ù»ñ óñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç (áõñ»ÙÝ Ù»ñ ·ñ³Ï³Ý³Ï³Ý É»½áõÇ Ù¿ç) µÝ³õ ã»Ý »ñ»õáõ٠ϳ٠߳ï ë³Ï³õ »Ý »ñ»õáõÙ,
áñáí Ù»ñ É»½áõÝ ³ÛÉ »õë ѳۻñ¿Ý ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ, ³ÛÉ ÙÇ ï»ë³Ï ãÇÝ»ñ¿Ý: Ø»ñ å³å»ñÇó Ùݳó³Í ·³ÝÓÁ Ù»ñ ï³ÝÁ ųݷáïõáõÙ ¿, ã»Ýù

25

·áñͳÍáõÙ. áõñÇßÇó Ùáõñ³Éáí »Ýù ½µ³Õáõ³Í: Ø»Ýù Ó·ïáõÙ »Ýù ѳÛáõÝ »õñáå³Ï³Ý³óÝ»É. ³Ûë ·áí»ÉÇ ¿: ´³Ûó Ù»Ýù ãáõ˳ ѳ·ÝáÕÇ
·ÉËÇó ÷³÷³ËÁ í»ñóÝ»Éáíª ï»ÕÁ ¹ÝáõÙ »Ýù ß³åû. ³Ûë ÍÇͳջÉÇ ¿:Æ ¹¿å. å. ²µ»Õ»³ÝÁ ß³ï ÑÇÙݳõáñ Ï»ñåáí óáÛó ¿ ïáõ»É, ÿ ³Ûë,
³Û¹, ³ÛÝ ¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ù»Ýù ݳ ¹»ñ³Ýáõ³Ý å¿ë ÑáÉáí»Éáí, ٻͳٻÍ
ÑáÙáõÃÇõÝÝ»ñ »Ýù ³é³ç³óÝáõÙ Ù»ñ É»½áõÇ Ù¿ç. ³ÛÅÙ å. ì³Ýó»³ÝóÁ
Ëáëï³ÝáõÙ ¿ ³å³óáõó³Ý»É, ÿ ³Û¹ µ³Ýáí ÑáÙáõÃÇõÝ, »ñϹÇÙáõÃÇõÝ
ãÇ ³é³ç ·³ÉÇë: ºÃ¿ ³Û¹ ³å³óáÛóÁ ï³Û, ݳ Ù»Í Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó³Í ÏÁ ÉÇÝÇ: ºñ³ÝÇ Ã¿ ãÙáé³Ý³Û ËáëïáõÙÁ:
ê. Ø.
§²ñ³ñ³ï¦, å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ гÛñ³å»ï³Ï³Ý ²ÃáéáÛ ê.
¾çÙdzÍÝÇ, ÛáõÝáõ³ñ 1899 Ã., ѳٳñ ³é³çÇÝ, ¿ç 40-42:

26

§Ð²Ú кÔÆܲÎܺð¦
ä. ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³Ý ÂÇýÉǽ ·ñ³Ï³Ý ѳõ³ù³ÍáÛ ÙÁ Ññ³ï³ñ³Ï»ó, §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ í»ñݳ·ñáí »õ §ÁÝïÇñ ѳïáõ³ÍÝ»ñ¦ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ø³é³Í³É 262 »ñ»ë¿ µ³Õϳó³Í ѳïáñ ÙÁ,
áõà ٳëÇ µ³ÅÝáõ³Íª ´³Ý³õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, ì»ñ³ÍÝáõݹ, ²ñ»õ»É»³Ý µ³ÅÇÝ, ²½·³·ñáõÃÇõÝ, ä³ïٳϳÝ, Ö³Ùµáñ¹³Ï³Ý,
´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ:
§Ú³é³ç³µ³ÝÇ ï»Õ¦ ͳÝûó·ñáõû³ÙµÁ Ñ»ÕÇݳÏÁ Ù»½Ç ÏÁ ½»Ïáõó³Ý¿ ÿ §Çñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ù»ñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
å³ïÙáõÃÇõÝÁ »ñÏáõ »ñ»ù ³Ù÷á÷ ѳïáñÝ»ñáõ Ù¿ç ï³É, ѳݹ»ñÓª Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñáõ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñáí »õ ³ÝáÝó ɳõ³·áÛÝ »ñÏ»ñ¿Ý ÝÙáõßÝ»ñáí, Ñݳ·áÛÝ ³Ýó»³É¿Ý ëÏë³Í ÙÇÝã»õ Ýáñ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë¦: ÎÁ
Ëáëïáí³ÝÇ, ÿ §³é³çÇÝ ÷áñÓÇ ÙÁ ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÁ ã¿ñ Ïñݳñ á'ã ǵñ
Édzϳï³ñ ·áñÍ ÙÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³É »õ á'ã ³É Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿ ½»ñÍ Ùݳɦ:
àõ, Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ í»ñç³óÝ¿ ³é³ç³ñÏáõû³Ùµ ÿ §ëÇñáí »õ ѳ×áõû³Ùµ ëå³ëáõÙ »Ýù Ù»ñ å³ßïûݳÏÇóÝ»ñÇ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ »õ
óáõóáõÙÝ»ñÇݦ: àõñ»ÙÝ, Ù»ñ §¹ÇïáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ óáõóáõÙÝ»ñÁ¦ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáí, ÏÁ Ûáõë³Ýù Û³ñ·»ÉÇ Ñ»ÕÇݳÏÇÝ Ã»ñ»õë ͳé³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ
Ù³ïáõó³Ý»É, Û³çáñ¹³Ï³Ý ѳïáñÝ»ñáõÝ å³ïñ³ëïáõû³Ýó å³ÑáõÝ.
»Ã¿ Ù»ñ ¹³ïáõÙÝ»ñáõÝ Ù¿ç ã»Ýù ë˳ÉÇñ:
*
²é³çÇÝ »ñÏáõ ·ÉáõËÝ»ñáõÝ ßáõñçÁ »ñϳñ³ï»õ ¹»·»ñÙ³Ý å¿ïù ÙÁ
ã»Ýù ï»ëÝ»ñ: Ø»ñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ ¶áÕóÝÇ ûñ»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ØËÇóñÇÝ »ñ»õÙ³Ý Ãáõ³Ï³ÝÁ, ²ÛïÁÝ»³Ý, ²Ëí»ñ¹»³Ý, سÉ˳뻳Ý, ä³É³ë³Ý»³Ý ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñáÕ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí, ϳñ׳éûï ÙÁ ³Ù÷á÷áõ³Í ¿:
ºññáñ¹ µ³ÅÇÝÁ áñ §ì»ñ³ÍÝáõݹ¦ í»ñݳ·ÇñÁ ÏÁ Ïñ¿, µ³½Ù³ÃÇõ áõ
å¿ëå¿ë ¹ÇïáÕáõû³Ýó å³ï»ÑáõÃÇõÝ ÏÁ ѳÛóÛÿ:
Ø»ñ ·ñ³Ï³Ý §í»ñ³ÍÝáõݹ¦Ç Ýáñ ßñç³ÝÁ, ï³ëÝ»õáõûñáñ¹ ¹³ñáõÝ ëÏǽµÝ»ñÁ ÏÁ µ³óáõÇ, ØËÇóñ»³Ý Ùdzµ³Ýáõû³Ý ѳëï³ïٳٵÁ, áñáõÝ å³ïÙáõÃÇõÝÁ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦áõÝ Ù¿ç, éáõë³Ï³Ý ѳݹ¿ë¿
ù³Õáõ³Íáí ÙÁ ÏÁ ѳÕáñ¹áõÇ: ´³Ûó, µáÉáñáíÇÝ Ùáéóáõ³Í »Ý ²ñ»õÙ

Ò»éÝѳëûñ¿±Ý ·ñáõ³Í... ÏÁ å³Ïë¿Ç±Ý Ñ³Û Ñ³ñ³½³ï ³ÕµÇõñÝ»ñ: - Ì. ´. Ê.

27

ï»³Ý Ð³Ûáó Ùï³õáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇÝ ÙÇõë ³ÛÝ »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ áñáÝù äáÉÇë »õ ƽÙÇñ ï»ëÝáõ»ó³Ý, ïå³ñ³ÝÝ»ñáõ ÑÇÙݳñÏáõû³Ùµ »õ ½³Ý³½³Ý Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ýó Ç ÉáÛë ÁÝͳÛٳٵ:
гïÁÝïÇñÝ»ñáõ гõ³ù³ÍáÛÇÝ Ù¿ç ³é³Ýó ѳݹÇå»Éáõ á' »õ ¿ ѳïáõ³ÍÇ ÙÁ áñ §í»ñ³ÍÝáõݹ¦Ç ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý íñ³Û Ù»½Ç ·³Õ³÷³ñ ÙÁ
ï³Û, Û³ÝϳñÍ ²ÉÇß³ÝÁ »õ ä¿ßÇÏóßÉ»³ÝÁ ÏÁ ·ïÝ»Ýù Ù»ñ ¹¿ÙÁ. ³ÛëÇÝùÝ, ·ñ³·¿ïÝ»ñ áñáÝù ØËÇóñ»³Ýó í³ÝùÇÝ ÑÇÙݳñÏ¿ù¿Ý ·ñ»Ã¿
Ù¿Ï áõ Ï¿ë ¹³ñ í»ñçÁ Û³ÛïÝáõ³Í »Ý: γñ¹³Éáõ ³ñųÝÇ µ³Ý ÙÁ ã»±Ýù
áõÝ»ó³Í ³Û¹ »ñϳñ³ÓÇ· ųٳݳϳÙÇçáóÇÝ: ƱÝã í»ñ³ÍÝáõݹ ¿ ³ÛÝ,
áñÙ¿Ý µ³'Ý ÙÁ ãÇ ÍÝÇñ: §ÌÝáõݹ¦ »õ §³ÙÉáõÃÇõݦ ѳÙÇÙ³ëï Ùïù»ñ ã»Ý
µ³ó³ïñ»ñ: ´³Ûó Ï'»Ýó¹ñ»Ýù, ÿ ä. ì³Ýó»³Ý ßáõ³ñ³Í ÁÉÉ³Û ·ñ³µ³é
Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ýó ѳݹ¿å. ë³Ï³ÛÝ ³ÝáÝóÙ¿ ù³ÝÇ ÙÁ ¿çÇ ³ß˳ñѳµ³éÇ í»ñ³ÍáõÙÁ ¹Åáõ³ñÇÝ ³ß˳ï³Ýù ÙÁ åÇïÇ ãѳٳñáõ¿ñ: øÇã í»ñçÁ, ²ñ»õÙï³Ï³Ý¿Ý ²ñ»õ»É³Ï³Ý ³ß˳ñѳµ³éÇÝ ßñçáõ³Í åÇïÇ
·ïÝ»Ýù ²ÉÇß³ÝÇÝ »õ êñáõ³ÝÓﻳÝóÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ Ýϳñ³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ.
ÿ»õ ³é³Ýó ѳñÏÇ, ³é³Ýó å¿ïùÇ:
Ø»ñ Ýáñ³·áÛÝ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ³ÛÉ»õ³ÛÉ »Õ³Ý³Ï-Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ
Çñ³ñÙ¿ ûñ»õë ³õ»ÉÇ ×ß·ñï³·ÇÝ ½³Ý³½³Ý³Í Ï'ÁÉɳÝù, »Ã¿ í»ñ³ÍÝáõݹÁ ï³ëÝ»õÇÝÝ»ñáñ¹ ¹³ñáõÝ »ñÏñáñ¹ Ï¿ë¿Ý ëϽµÝ³õáñ»Ýù. ï³ëÝ»õáõûñáñ¹ ¹³ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ï³ëÝ»õÇÝÝ»ñáñ¹ÇÝ ³é³çÇÝ Ï¿ëÁ §ºñÏáõÝù í»ñ³ÍÝáõݹǦ Ýϳï»Éáí:
ä. ì³Ýó»³Ý í»ñ³ÍÝáõݹÁ ²ÉÇß³Ýáí áõ ä¿ßÇÏóßÉ»³Ýáí µ³Ý³É¿
Û»ïáÛ, Û³ÝϳñÍ, Ýáñ³í³½ áëïáõÙáí ÙÁÝ ³É ¹¿åÇ ¸áõñ»³Ý, êñáõ³ÝÓﻳÝó, ä³ñáÝ»³ÝÁ ÏÁ ó³ïÏ¿, ÙÇßïª ³é³Ýó ÷á˳ÝóáõÙÇ: ijٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·áõû³Ùµ å³ïñ³ëïáõ³Í §Ð³ïÁÝïÇñ¦Ç ÙÁ Ù¿ç,
³éÁÝûñ ²ÉÇß³ÝÇ »õ ä¿ßÇÏóßÉ»³ÝÇ å¿ïù ¿ Ý»ñÏ³Û Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý, ܳѳå»ï èáõëÇÝ»³Ý, سïÿáë سÙáõñ»³Ý »õ áõñÇßÝ»ñ, áñáÝó ß³ñùÁ
Ï'»ñϳñ³Ó·Ç ¹¿åÇ 1870 ¸áõñ»³Ýáí, êñáõ³ÝÓﻳÝóáí, ä³ñáÝ»³Ýáí:
Î'³Ý¹ñ³¹³éݳÝù, ÿ ä. ì³Ýó»³Ý ÇÝùÝ ³É ½·³ó³Í ¿ Ù¿ÃûïÇ å³Ï³ëáõû³Ý ³Ýå³ï»ÑáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áõëïÇ »õ ½·áõß³õáñ³µ³ñ ³é³çáõó
Ï'³½¹³ñ³ñ¿, ÿ Ñ»ï»õ»³É ѳïáñÝ»ñáõ Ù¿ç Çñ»Ýó §³ñųݳõáñ ï»ÕÁ¦
åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý ²ñ»õ»É»³Ý »õ ²ñ»õÙï»³Ý áõñÇß ·ñáÕÝ»ñ ³É: Ø»ñ ÙÇïùÁ
ãÇ ½ûñ»ñ Û»ï³Ó·áõÙÝ»ñáõ ϳ٠ݳ˳å³ïáõáõû³Ýó ß³ñųéÇÃÝ»ñÁ
Ù»ÏÝ»É: ²ñ»õ»É»³Ý ·ñ³µ³ÅÝÇÝ »ñÏñáñ¹ ·ÉáõË ÙÁ í»ñ³å³Ñ»Éáí, ²ñ»õÙ-

28

ﻳÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ³é ³ÛÅÙ ÏñݳÝù »Ýó¹ñ»É, ÿ ä. ì³Ýó»³Ý Ù»ñ ·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ µ³õ³Ï³Ý Éñçûñ¿Ý áõëáõÙݳëÇñ³Í ÁÉɳÉáõ ã¿:
²ñ»õÙï»³Ý Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¿Ý §Çñ³Ýó ³ñųݳõáñ ï»ÕÁ Ï'áõݻݳÝ
ëñ³ Ñ»ï»õ»³É ѳïáñÝ»ñáõÙ¦ ÊñÇÙ»³Ý, ²Ûí³½áíëÏÇ, âûå³Ý»³Ý, »õ
áõñÇßÝ»ñ ³É áñáÝó ³ÝáõÝÝ»ñáõÝ ÛÇß³ï³ÏÙ³Ý å¿ïù ãÇ ï»ëÝáõÇñ: ¼áõï
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ï»ë³Ï¿ï¿Ý ¹³ï»Éáí ä. ì³Ýó»³Ý
³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ïñݳñ áõñÇßÝ»ñáí ÷á˳ݳϻÉ: §ÊñÇÙ»³Ý¦ ³ÝáõÝÁ ÁÝûñóáÕÇÝ ³ãù»ñáõÝ ³éç»õ §Ð³ÛñÇÏÁ¦ ÏÁ óáɳóÝ¿, µ³Ûó á㪠²ñáõ»ëï³·¿ïÁ: ÊñÇÙ»³Ý, ·ñ³µ³é §Ðñ³õÇñ³Ï¦¿Ý ½³ï, ·ñ³Í ¿ Ëñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ,
Ûáñ¹áñ³Ï³ÝÝ»ñ, ³Ù¿ÝùÝ ³É Çñ ëñï¿Ý Ñá·»ßáõÝã Ý»ñßÝãٳٵ ųÛÃù³Í
ù³ñá½Ý»ñ, ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ñá·»Ï³Ý Ïñóñ³ÝÝ»ñ, áñáÝó Ù¿ç ë³Ï³ÛÝ ãÇ ï»ëÝáõÇñ, »õ ãÇ ÷ÝïéáõÇñ ³É, ·»Õ³ë¿ñ ·ñ³·¿ïÁ, áñåÇëÇÝ
»Õ³õ, ûñÇݳÏ, èáõëÇÝ»³Ý ÙÁ: ²Ûí³½áíëÏÇ ¶³µñÇ¿É »åÇëÏáåáëÝ ³É
øñÇÉáíÇÝ ³é³ÏÝ»ñÁ óñ·Ù³Ý³Í ¿ È¿ÝÏÃÇÙáõñ»³Ý ï³Õ³ã³÷áõû³Ùµ:
àõñDZß: âûå³Ý»³ÝÁ äáÉëáÛ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç áõß »ñ»õó³Í ÙÁÝ ¿, »õ ÛÇß³ï³Ïáõû³Ý ³ñųÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝ ÙÁ ã¿ ÃáÕ³Í ÑáÝ. »õ áã ³É
ÑÇÙ³ ºõñáå³ ²ñ»õÙï»³Ý ·ñáÕÝ»ñáõÝ ß³ñùÁ ³é³çݳϳñ· ï»ÕÁ ÏÁ
·ñ³õ¿, ³ñÓ³ÏÇ Ù¿çª Çµñ ·»Õ³ñáõ»ëï³·¿ï »õ µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý Ù¿ç
ǵñ µ³ñÓñ³ÃéÇã ï³Õ³Ý¹:
²Ûëå¿ë, ä. ì³Ýó»³Ý »õ áã ÇëÏ Éë³Í ÁÉÉ³É ÏÁ ÃáõÇ Ù»ñ ³ñ¹Ç ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý é³ÑíÇñ³Û úﻳÝÝ»ñáõ, èáõëÇÝ»³ÝÝ»ñáõ, سÙáõñ»³ÝÝ»ñáõ, âÇÉÇÝÏÇñ»³ÝÝ»ñáõ, î¿ÙÇñ×Çå³ß»³ÝÝ»ñáõ ³ÝáõÝÝ»ñÁ: àõ ³ÝáÝó
Û³çáñ¹áÕ ³ÛÝ µáÉáñ ·ñ³·¿ïÝ»ñÁ áñáÝù Ù»ñ Ù³ï»Ý³·ñáõû³Ý ³Ù¿Ý
×ÇõÕ»ñáõÝ ïáõ³Í »Ý »õ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý ï³É, »Ã¿ áã ѳëï³µ»ëï ѳïáñÝ»ñ, µ³Ûó ÇëϳïÇå á×áí ¿ç»ñ, áñáÝó Ù¿ç ÏñݳÝù ѳݹÇåÇÉ Ý³»õ,
ÙÇÝã»õ ÇëÏ »õñáå³óÇ í³ñå»ïÝ»ñáõ ³ñųݳõáñÝ»ñ:
*
²ÝóÝ»Éáí Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ, Ý³Ë ÏÁ ÝßÙ³ñ»Ýù, ÿ ä. ì³Ýó»³Ý
ÙÇÝã»õ ÇëÏ Çñ³ñáõ ÏÁ ß÷áÿ §å³ïÙáÕ¦Ý áõ §å³ïÙáõ³Íù¦Á: §Ø»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿,- ÏÁ ·ñ¿,- »ñÏáõ ϳ٠»ñ»ù ³Ù÷á÷ ѳïáñÝ»ñáõÙ ï³É Ù»ñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ, Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³գÇñÝ»ñáí¦: àõ ùÇã ÙÁ í³ñÁ. §²Ûë ѳïáñáõÙ ¹»é Ñݳñ³õáñ ã»Ýù ѳٳñ»É
¹Ý»Éáõ ³õ»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³գÇñÝ»ñÁ, áñáÝó ï³Õ³Ý¹Á

29

¹»é ½³ñ·³óÙ³Ý Ù¿ç ¿¦: §Î»Ýë³·Çñ¦ µ³éÁ ÏÁ ëïáñ³·Í»Ýù: ä. ì³Ýó»³Ý ³Ýßáõßï §Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý¦ ϳ٠§Ï»Ýë³·ñáõÃÇõݦ Áë»É Ï'áõ½¿: ²Ûëå¿ë. ³Û¹ ѳïáñÇÝ Ù¿ç È¿û §Ï»Ýë³·Çñݦ ¿ ä¿ßÇÏóßÉ»³ÝÇÝ, áñáõÝ §Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÁ¦ ·ñ³Í ¿: §Î»Ýë³·Çñ¦Á biographe µ³éÇÝ Ñ³Û»ñ¿ÝÝ ¿, ÇëÏ
biographieÇÝ §Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý¦ ÏÁ óñ·Ù³ÝáõÇ: §ä³ïÙ³·Çñ¦Ý áõ
§å³ïÙ³·ñáõÃÇõݦÁ ÙÇ»õÝáÛÝ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝÁ ãáõÝÇÝ:
´³éÁ ×ßï»É¿ Û»ïáÛ, Áë»Ýù ÿ ²ñ»õÙï»³Ý Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ͳÝûóóÝáÕ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç, ëåñ¹³Í »Ý ëË³É Í³ÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ,
áñáÝù ùÇã ÙÁ Ñá·³Íáõ áõß³¹ñáõû³Ùµ, ¹Çõñ³õ åÇïÇ ëñµ³·ñáõ¿ÇÝ: àõ
ÇÝã ÇÝã Ùáé³óáõÙÝ»ñ ÏÁ ûûõóÝ»Ý ß³Ñ»Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ï»Õ»Ïáõû³Ýó,
ÇÝùÝÇÝ ³ñ¹¿Ý ß³¯ï Ïñ׳ï áõ ѳٳéûï:
Ð. ²ÉÇß³ÝÇÝ ÍÝݹ»³Ý Ãáõ³Ï³ÝÁ ×ßïûñ¿Ý 1820 ³ñӳݳ·ñáõ³Í
ï»ëݻɿ Û»ïáÛ, Ù»ñ ³ãù»ñáõÝ ³éç»õ ù³Ñ³Ý³Û ëù»ÙáíÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳ݳÛ
å³ï³ÝÇ ÙÁ áñ ï³ëÝí»óÁ ¹»é ϳ٠µáÉáñ³Í ¿ ϳ٠µáÉáñ³Í ã¿: ػͳÝáõÝ í³ñ¹³å»ïÇÝ Ï»³ÝùÁ å³ïÙáÕ Áݹ³ñÓ³Ï Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý
íñ³Û ³ÏݳñÏ ÙÁ ï³Éáõ ÷áõóç³ÝáõÃÇõÝÁ åÇïÇ µ³õ¿ñª 1836-Á 1840-áí
÷á˳ݳϻÉ, »õ §ÙÇçݳϳñ· áõë³ÝáÕ å³ï³ÝÇÝ»ñÁ¦ ã³åß»óÝ»É: àõ,
ßÝáñÑÇõ ³Û¹ ³ÏݳñÏÇÝ, åÇïÇ ÛÇß³ï³Ïáõ¿ÇÝ §Üáõ³·Ý»ñ¦Á, áñáÝó Ù¿çª
§Ð³ÛñáõÝÇ¦Ý »õ §îËñáõÝǦÝ, ³ÛëÇÝùÝ, µ³Ý³ëï»ÕÍ ²ÉÇß³ÝÁ, áñ Ñݳ·¿ï¿Ý ³õ»ÉÇ »ñϳñ³Ï»³ó åÇïÇ ³åñÇ:
Øáéóáõ³Í ¿ ä³ñáÝ»³ÝÇÝ §ÊÇϳñ¦Ý ³É: §Â³ïñáݦÇÝ ³Ý»ñ»õáõóóáõÙ¿Ý ï³ñÇÝ»ñ »ïùÁ ÑÇÙÝáõ³Í ½³õ»ßï³µ³Ý ³Ùë³Ã»ñÃÁ, ÙÇÝã Û³çáÕáõû³Ùµ ÏÁ µ³ñ·³õ³×¿ñ, Û³ÝϳñÍ, ϳé³í³ñ³Ï³Ý áñáßٳٵ ˳÷³Ýáõ»ó³õ, ³ÛÝ µáÉáñ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï áñáÝó Û³ïáõÏ ³ñïûݳ·Çñ ßÝáñÑáõ³Í ã¿ñ:
êñáõ³ÝÓﻳÝóÇÝ §Ø³Ý³Ý³¦Ý »õ §Ð³Ùáí-Ñáïáí¦Ý ³É ã»Ý ÛÇß³ï³ÏáõÇñ:
Ì»ñ»ÝóÁ (Úáíë¿÷ ÞÇßٳݻ³Ý), §å³ïáõ³õáñ ¹Çñù ÙÁ¦ ÏÁ ·ñ³õ¿
ë˳ÉÝ»ñáõ ß³ñùÁ: ä. ì³Ýó»³Ý Çñ Ýáñ³ïÇ ÁÝûñóáÕÝ»ñáõÝ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿, ÿ ѳÝñ³Í³Ýûà íÇå³ë³ÝÁ §×³Ùµáñ¹»ó г۳ëï³Ý, ٳݳõ³Ý¹ ÎÇÉÇÏdz, ¹áñ³ ѳٳñ ¿É ·ñ³õ»ó ϳé³í³ñáõû³Ý áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ, áõëïÇ »õ ³ùëáñáõ»ó ÎÇåñáë ÏÕ½ÇÝ: ²ÛÝï»Õ ¿É, ·ñ»Ã¿ 50³Ù»³Û,
ëÏë»ó Çñ ³é³çÇÝ å³ïÙ³Ï³Ý í¿åÁ¦:
ÞÇßٳݻ³ÝÇÝ ÎÇÉÇÏdz áõÕ»õáñÙ³ÝÁ »õ ÎÇåñáë µÝ³Ïáõû³ÝÁ Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÁ Çñ³ñÙ¿ Ùûï³õáñ³å¿ë ï³ë ï³ñáõ³Ý ųٳݳϳÙÇçáóáí

30

ÙÁ ÏÁ µ³ÅÝáõÇÝ: гÝñ³Í³Ýûà ³½·³ë¿ñ µÅÇßÏÁ, 1870¿Ý ³é³ç ÎÇÉÇÏdz
³Ûó»É»ó, ºñÏñ³·áñÍ³Ï³Ý í³ñųñ³Ý ÙÁ ÑÇÙÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï³õ, ǵñ
Ý»ñϳ۳óáõóÇã µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõû³Ý: ²½·³ÛÇÝ å³ßïûݳïáõÝ
ÙÁ, ¸ñ³Ý áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Ññ³õÇñ»Éáí ³Ûë áõÕ»õáñÙ³Ý íñ³Û, áñå¿ë ù³Õ³ù³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ݳ˳ù³ÛÉ, ³å³·³Û íÇå³ë³ÝÁ äáÉÇë í»ñ³¹³éݳÉ, áõñ ³Ýíñ¹áí Ï'³åñ¿ñ, »ñµ Çñ ÷³÷³·ÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ϳé³í³ñáõû³Ý ÏáÕÙ¿Ý ÎÇåñáëÇ ù³Õ³ù³å»ï³Ï³Ý µÅßÏÇ Ãá߳ϳõáñ å³ßïûÝÁ Û³ÝÓÝáõ»ó³õ Çñ»Ý: ²õ»ÉÇ Ï³Ù Ýáõ³½ ÑÇÙݳõáñ ³Ùµ³ëï³Ýáõû³Ýó »ñ»ë¿Ý, гۻñÁ ³ùëáñÇ ¹³ï³å³ñï»Éáõ ÝáñáÛÃÁ ¹»é ù³éáñ¹
¹³ñ ÙÁ ³é³ç í³ñã³Ï³Ý µ³ñù»ñáõ Ù¿ç ã¿ñ ÷³ÛÉ»ñ: àõ Ì»ñ»Ýó äáÉÇë
ÇëÏ ïå³·ñ»ó ³ÛÝ §Âáñáë È»õáÝǦÝ, áñáõÝ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝÁ ³ÛÅÙ äáÉÇë
гÛáõ ÙÁ ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç, ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñÁ ÎÇåñáë¿Ý ß³ï ³Ý¹ÇÝ,
ÙÇÝã»õ ²ù»³ÛÇ ²ÝÛáõßÁ áõÕ»õáñÙ³Ý ÏÁ ¹³ï³å³ñï¿: âÙáéݳÝù ݳ»õ,
áñ »ñµ Ì»ñ»Ýó ÂÇýÉǽ¿Ý г۳ëï³Ý åïáÛïÇ »É³õ, ï³ñÇÝ»ñ áõ ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó»ñ ¿ÇÝ ÎÇÉÇÏ»³Ý ³Ûó»Éáõû³Ý ûñ»ñ¿Ý Ç í»ñ:
â»Ýù ϳëϳÍÇñ, ÿ ë˳ÉÝ»ñÁ ½áñ ëñµ³·ñ»óÇÝù, Ùáé³óáõÙÝ»ñÁ
½áñ ÛÇß»óáõóÇÝù ÏñÝ³Ý áõë³ÝáÕáõû³Ý ÙïùÇÝ íï³Ý·Ý»ñ ëå³éݳÉ:
ä½ïÇÏ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý áñáÝù ³ÝÑá·áõÃÇõÝ »Ýó¹ñ»É Ïáõ ï³Ý: سïݳÝÇß ÁÝ»Éáí ³Û¹ ûûõ å³Ï³ëÝ»ñÁ, ÏÁ Ûáõë³Ýù, ÿ ä. ì³Ýó»³Ý »ñµ
Çñ ·áñÍÇÝ »ñÏñáñ¹ »õ »ññáñ¹ ѳïáñÝ»ñÁ å³ïñ³ëï»É ëÏëÇ, Ù»ñ ³Ûë
§óáõóáõÙÝ»ñÇó¦ ûñ»õë û·ïáõÇ, ³õ»ÉÇ ËÕ׳ÙÇï Ëáõ½³ñÏáõû³Ý ÙÁ
å¿ïùÁ ÁÙµéÝ»Éáõ ѳٳñ:
*
²ñ»õÙï»³Ý Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ³é³çÇÝ ÝÙáõßÁ ½áñ ä. ì³Ýó»³Ý
ØÇçݳϳñ· áõë³ÝáÕÝ»ñáõÝ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿, ²ÉÇß³Ý¿Ý Ýϳñ³·ñ³Ï³Ý
ÙÁÝ ¿, ²ñ³ñ³ï»³Ý ù»ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ ûûõ ÇÙÝ ëñµ³·ñáõ³Í: ²Û¹ §Ü³õ³ë³ñ¹Ç ïûÝ»ñ¦Á å³ñ½áõÝ³Ï å³ïÙáõ³Íù ÙÁÝ ¿ »õ áã ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ¿ç ÙÁ: ܳõ³ë³ñ¹ÇÝ ïûݳѳݹ¿ëÁ »ñ·áõ³Í ¿ ݳ»õ §Ð³ÛÏ ¹Çõó³½Ý¦ÇÝ Ù¿ç ³É. »õ áñáíÑ»ï»õ ä. ì³Ýó»³Ý ²ÉÇß³ÝÇÝ É»½áõÝ ²ñ»õ»É»³ÝÇ í»ñ³Í³Í ¿, Çó¿¯ Ã¿ ´³·ñ³ïáõÝ»³Ý Ýϳñ³·ñ³Ï³ÝÝ ³É ³ß˳ñѳµ³é»Éáí, ²ÉÇ߳ݳϳÝÇÝ Ñ³ñ»õ³Ý¿ñ: ºñÏáõ ѳٳÝÇõûñáõ ÙÇç»õ µ³Õ¹³ïáõÃÇõÝ ÙÁ Ïñݳñ Ç í»ñ Ñ³Ý»É Ã¿ ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý ·ñáõ³Íù ÙÁ ÇÝã
¿ »õ å³ñ½ å³ïÙáõ³Íù ÙÁ ÇÝã: §ÚáõßÇÏù¦Ý»ñÁ Û³×³Ë ³Õáõáñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ ÏÁ ·»Õ³÷³ÛÉÇÝ, ÇÝãá±õ ä. ì³Ýó»³Ý ³ÝáÝó Ùï³·ñ³õ ¿ç»ñ¿Ý

31

Ù¿Ï ù³ÝÇÝ ³é³Í ã¿: î»ÕÁ ãϳñ ݳ»õ §à±Ýó ·³ë¦ÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ïáõÝ»ñáõÝ
³ñï³ïåÙ³ÝÁ. ·ñ»Ã¿ ³Ù¿Ý Ñ³Û ³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ µ»ñÝáõó ·Çï¿.
ÙÇÝã¹»é §Ð³ÛñáõÝǦ¿Ý áõ §îËñáõÝǦ¿Ý Ë»É ÙÁ ¹ÇõÃ³Ï³Ý ï³Õ»ñ ï³Ï³õÇÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý³ó³Í ã»Ý:
²Ûë ÙÇ»õÝáÛÝ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Ýù §Æ µÇõñ Ó³ÛÝÇó¦ÇÝ
»õ §àÑ ÇÝã ³ÝáõߦÇÝ Ñ³Ù³ñ ³É, áñáÝù ³Ù¿Ý ѳÛáõ µ»ñ³ÝÁ ÏÁ åïÁïÇÝ
ù³éëáõÝ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ: ä¿ßÇÏóßÉ»³Ý¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ ³ñÓ³Ï ¿ç ǵñ ÝáñáõÃÇõÝ ÏñݳÛÇÝ Ï³ñ¹³óáõÇÉ:
¸áõñ»³Ý¿Ý ³éÝáõ³Í ¿ ÇÝã áñ í³Õ³Ù»é µ³Ý³ëï»ÕÍÁ áõÝÇ:
ä³ñáÝ»³ÝÇÝ ¹¿ÙÁ ùÇã ÙÁ ϳݷ ³éÝ»Ýù: ´³½Ù³µ»ÕáõÝ »ñ·Çͳµ³Ý¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ Ë»Õ×áõÏ ¿ç»ñ »Ý áñ ǵñ ³ñ»õÙï»³Ý ëñ³ÙïáõÃÇõÝ ÏÁ óáõó³¹ñáõÇÝ: Ü»ñϳ۳óáõ³Í ïÇå³ñÝ»ñÁ Çñ»Ýó áã-µÝ³Ï³Ý ·Í»ñáíÁ Ù»½Ç
ÏÁ Ëñïã»óÝ»Ý: äáÉÇë »ÏáÕ ·³õ³é³óÇ Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ ³ÛÝù³Ý ÙdzÙÇï
ã»Ý áñ Çñ»Ýó ë»Ý»³ÏÁ ÙïÝáÕ á' »õ ¿ Ë»Õ× ïÕáõ ÙÁ ³÷Á áëÏÇÝ»ñ É»óÝ»Ý,
Ûû¹áõ³ÍÇ Ï³Ù áï³Ý³õáñÇ ïå³·ñáõû³Ý ѳٳñ: àõ, ß³ï Ýñµ³ÙÇï
·Çõï ÙÁ ã¿, »ñ»õ³Ï³Û»É »ñÇï³ë³ñ¹ ÙÁ áñ ¹ñ³Ù³ßáñÃ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³õ, ë»Õ³ÝÇ ÙÁ íñ³Û ó³ïÏ¿ »õ ÑáÝÏ¿ ׳é¿: ê»Õ³ÝÁ ³ñ¹¿Ý ÏÁ ·ÉïáñÇ:
ä³ñáÝ»³Ý áñ µ³½Ù³é³ï ³ñï³¹ñáÕ ÙÁ »Õ³õ, ïÇå³Ï³Ý ÝϳñÝ»ñ Ññ³å³ñ³Ï Ý»ï³Í ¿, Ù³ëݳõáñ³å¿ë §²½·³ÛÇÝ çáç»ñ¦áõÝ Ù¿ç. ë³Ï³ÛÝ, Ýáõñµ ׳߳ÏÝ»ñáõ ÙÇßï ѳ׻ÉÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ÙÁ ã¿, ÁݹѳÝñ³å¿ë
§ã³ñßÁÉÁÝ»ñáõݦ ѳٳñ ·ñ³Í ÁÉɳÉáí. ³ÛëÇÝùÝ, ÿ Ñ»·Ý³µ³ÝÁ ç³Ý³ó»ñ ¿ ³ËáñÅ»ÉÇ ¹³éÝ³É ßáõϳÛÇ ³ÛÝ Ë³ÝáõÃå³ÝÝ»ñáõÝ áñáÝó çÇÕ»ñÁ
Ëáßáñ ϳï³Ï³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿ ÏÁ ·ñ·éáõÇÝ ÙdzÛÝ:
àõë³ÝáÕ å³ï³Ý»ÏáõÃÇõÝÁ, áñ ˳ݹ³í³éáõÃÇõÝÝ ÇÝùÝ ¿, ã»Ýù
·Çï»ñ ÿ ÇÝã ѳ٠ÏñÝ³Û ³éÝ»É »ñÏáõ áÕáñÙ»ÉÇÝ»ñáõ ѳë³ñ³Ï Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý. »Ýó¹ñ»Éáí ÇëÏ Ã¿ ³Û¹ »ñÏáõ Ë»Õ×áõÏÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý ïÇå³ñÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝ¿ÇÝ, ùÇã ÙÁ ã³÷³½³Ýóáõ³Í, Áëï å³Ñ³ÝçÙ³Ý »ñ·Çͳµ³Ýáõû³Ý: Ò·»Ýù §µ³Ý³ëï»ÕͦÇÝ áõ ѳñáõëïÇÝ ÙÇç»õ ÷á˳ݳÏáõ³Í ³ÝÙÇï, ³Ýѳ٠Ëûë³Ïóáõû³Ýó ï·»ÕáõÃÇõÝÁ, ÝáÛÝ ÇëÏ ä³ñáÝ»³Ý ß³ï ù³Ûù³Ûáõ³Í á×áí ÙÁ ÏÁ ·ñ¿ ÇÝã áñ ÇÝùÁ Çñ ÏáÕÙ¿Ý ÏÁ
å³ïÙ¿: ²Ñ³ ÇÝãå¿ë ÏÁ Ýϳñ³·ñ¿ ²µÇëáÕáÙ ³Õ³ÛÇÝ Ý»ñϳ۳óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Á. §Ð³½Çõ »ñ»ëáõÝ »ñÏáõ ï³ñ»Ï³Ý ÏÁ Ãáõ¿ñ: γåáÛï ³ã»ñáí,
¹»ÕÇÝ Ù³½»ñáí, ½³ñ¹³ñáõ³Í ÁÉɳÉáí, áõÝ¿ñ ݳ»õ »ñÏáõ Ù³ï Ùûñáõù,
áñ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇë Ù¿ç ϳ٠ë·áÛ Ýß³Ý ¿, ϳ٠ãù³õáñáõû³Ý¦: êïáñ³·ÍáõÙÁ ٻݿ: ØÇÿ ³ÛëûñÇÝ³Ï ïáÕ»±ñÝ »Ý »õ ³ëáÝó Û³ñ³ÏÇó ï·»Õ Ëû-

32

ë³ÏóáõÃÇõÝÝ»±ñÁ - µÝ³Ï³Ý ϳ٠³ÝµÝ³Ï³Ý - áñáÝù áõë³ÝáÕ å³ï³Ý»³ÏÝ»ñáõ ·ñ³Ï³Ý ׳߳ÏÇÝ ³½Ýáõ³óÙ³ÝÁ åÇïÇ ë³ï³ñ»Ý:
êñáõ³ÝÓﻳ’ÝóÝ ³É Çñ ѳٵ³õÇÝ ³ñųݳõáñ ¿ç»ñáí Ç Ñ³Ý¹¿ë ãÇ
·³ñ: §²é³õûï¦Á Ù»Í Ù³ë³Ùµ ½áõ³ñ׳ÉÇ µ³é»ñáõ ß³ñáó ÙÁÝ ¿ áñ ÁÝûñóáÕÁ ùÇã ÙÁ ÏñÝ³Û ½µûëóÝ»É, µ³Ûó ËáñÑáÕ ÙÇïù ÙÁ ãÇ Ïñݳñ Ññ³åáõñ»É: ´³é³Ë³Õ»ñáõ Ïáõï³ÏáõÙÁ ³Õáõáñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ¹¿Ù Ù»Õ³ÝãáõÙ ¿: §Üñ³Ýù (³ÕçÇÏÝ»ñÁ) ³ÝóÝáõÙ ·ÝáõÙ »Ý ³é³çª µ³Ýç³ñÝ»ñ
ÅáÕáí»Éáõ »õ ϳÝã»Éáõ, ³ÕçÏ»ñùÁª §ù³¯, ù³¯¦, ϳù³õÝ»ñÁª §·á¯õ, ·á¯õ¦:
àõ ³Ûëå¿ë, ÏéáõÝÏÁ §Ïéá¯õ, Ïéá¯õ¦ ¿ ϳÝãáõÙ. ³ñ³·ÇÉÁª §Ñû¯¹, Ñû¯¹¦,
µáõݪ §íá¯Û, íá¯Û¦, ÓÏÝÏáõÉÁª §ÓÁÏ, ÓÁϦ, ÛáåáåÁª §Ûá¯å, Ûá¯å¦: ²ë³ÝÏ ³ñï³ïåáõÙÝ»ñÁ سÝϳå³ñï¿½Ç ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñáõ ÏÁ Û³ñÙ³ñÇÝ: ÆëÏ
§ÇÙ³ëïáõÝ çáõÉÑ³Ï¦Ç Ñ¿ùdzÃÝ ³É, ·ñ³Ï³Ý Û³õ³ÏÝáïáõû³Ùµ ãÇ
å³Ýͳñ: ä³é³õÇ å³ïÙáõ³Íù ÙÁ:
¶ñ³Ï³Ý ß³ï ïϳñ §Ñ³ïÁÝïÇñ¦ ÙÁÝ ³É Ì»ñ»Ýó¿Ý: ²ñï³·ñáõ³Í
í³ÃëáõÝ ïáÕ»ñáõÝ Ù¿ç, ·»Õ³Ï»ñï å³ñµ»ñáõû³Ý ÙÁ ã»Ýù ѳݹÇåÇñ:
àõ ÙÇÝã»õ ÇëÏ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ ³Ý·³Ù Û³ñ·áõ³Í ã»Ý: ²éÝ»Ýù
Ñ»ï»õ»³É ïáõÝÁ: §²Ù»Ý ³Ùñáó, µ»ñ¹ ϳ٠¹Õ»³Ï Çß˳ÝÇ ÙÁ ëï³óáõ³ÍùÝ ¿ñ, áñ ÙÇßï ²ñÍñáõÝÇ, ´³·ñ³ïáõÝÇ, γÙë³ñ³Ï³Ý, êÇõÝÇ, ä³ÑɳõáõÝÇ, سÙÇÏáÝ»³Ý »õ áõñÇß ³ëáÝó ÝÙ³Ý ë»ñݹáó ÏÁ í»ñ³µ»ñ¿ÇÝ,
áñù ³½Ýáõ³Ï³Ý³ó µÝ³Ï³Ý ³é³ùÇÝáõû³Ùµù »õ ûñáõû³Ùµù ³é³ç
ϳ٠»ï Ï'»ñóÛÇÝ, Ûû·áõï Ï³Ù Ç íÝ³ë ³ÝÓ³Ýó »õ гÛáõû³Ý¦: ²ñÍñáõÝÇ, ´³·ñ³ïáõÝÇ ë»ñáõݹݻñáõ í»ñ³µ»ñáÕÁ á±í ¿ñ, §³Ùñáó, µ»ñ¹ ϳÙ
¹Õ»³±Ï¦Á, ÿ± Çß˳ÝÁ: §àñ¦Á ½á±í ÏÁ ¹»ñ³Ýáõ³Ý¿. »Ã¿ §ÇßË³Ý¦Ý ¿ Û³ñ³µ»ñ»³ÉÁ, µ³ÛÝ ³É å¿ïù ¿ñ ·ñáõ¿ñ »½³ÏÇ §ÏÁ í»ñ³µ»ñ¿ñ¦. ÇëÏ §ÏÁ
í»ñ³µ»ñ¿ÇݦÁ Ï'áõ½¿ §áñù ϳ٠áñáÝù¦:
²Ûë å½ïÇÏ ¹ÇïáÕáõÃÇõÝÁ Ï'ÁÝ»Ýù, áã ÿ µÍ³Ëݹñáõû³Ùµ, ³ÛÉ ³ÛÝ
ÝϳïáõÙáí áñ, Ì»ñ»Ýó »õ Çñ ųٳݳϳÏÇó áõñÇß Ù¿Ï ù³ÝÇ ·ñáÕÝ»ñ, ³É³ Ãáõñù³ ù»ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ ÏÁ ·ñ¿ÇÝ, ³é³Ýó ß³ï µ³ñ³ÏÝ»ñÁ ÷Ýïé»Éáõ, ÙÇÝã»õ ÇëÏ ß³ï ѳëï»ñÝ ³É ã¿ÇÝ Ý³Û»ñ: Ì»ñ»ÝóÇÝ ³Û¹ ³ÙµáÕç »ñϳÛÝ Ñ³ïáõ³ÍÁ ·ÉáõË-·áñÍáó ÙÁÝ ¿ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ³ÝÑá·áõû³Ý:
*
²Ûë Ù¿Ï ù³ÝÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñáí, Ù»½Ç Ýå³ï³Ï³Ï¿ï ã»Ýù ³é³ç³¹ñ³Í ïϳñ³óÝ»É µ³½Ù³ñ¹ÇõÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñáõ ³ñųÝÇùÝ»ñÁ:
²ÝËݳ٠á×áí ·ñáõ³Í ¿ç»ñ ѳ½áõ³¹¿å ã»Ý ÝáÛÝ ÇëÏ Ù»Í Ñ³Ý׳ñÝ»ñáõ

33

Ñ»ÕÇݳÏáõû³Ýó Ù¿ç: Þ¿ùëµÇñ ÙÁ, ÐÇõÏû ÙÁ, äûëÇõ¿ ÙÁ á¯ñù³Ý ï³÷³Ïó³Í »Ý ï»Õ ï»Õ: гõ³ù³ÍáÛÇ ÙÁ Ñ»ÕÇݳÏÁ, áñ å³ï³Ý»Ïáõû³Ý ׳߳ÏÇÝ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ï'áõ½¿ Ýå³ëï»É, å¿ïù ¿ ·ñù¿ ÙÁ ½³ï¿ ³ÛÝ ¿ç»ñÁ
½áñë ·ñ³·¿ïÁ ÇÝùÝ ³É ·áõñ·áõñ³Ï³Ý ËݳÙùáí Û³çáÕ³Í ¿ ·ÉáõË-·áñÍáóÝ»ñ ÁÝ»É: ØÇÿ ÏÁ ϳñÍáõDZ áñ ´³·ñ³ïáõÝÇÇ, úﻳÝÇ, èáõëÇÝ»³ÝÇ
ÝÙ³Ý ³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõ µáÉáñ ·ñáõ³ÍÝ»ñÁ, ³ÝËïÇñ ÏñÝ³Ý Û³ÝÓݳñ³ñáõÇÉ áõë³ÝáÕáõû³Ý, ǵñ ³õ³ñïáõÝ ³ñáõ»ëïÇ ÙÁ Ùï³ïÇå³ñ ûñÇݳÏÝ»ñ:
Ø»ñ Ûû¹áõ³ÍÁ ã»ñϳñ»Éáõ ѳٳñ, åÇïÇ ãáõ½»Ýù, ·áÝ¿ ³é ³ÛÅÙ,
ϳñÍÇùÝ»ñ Û³ÛïÝ»É Ã¿ ÇÝã áõÕÕáõû³Ùµ å¿ïù ¿ ³é³çÝáñ¹áõÇÉ, ²ñ»õÙï»³Ý Ð³Ûáó ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ·áñÍ»ñ¿Ý ²ñ»õ»É»³Ý гÛáó ÝÙáõßÝ»ñ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ³ß˳ïáõû³Ý Ù¿ç:
ê³Ï³ÛÝ ã»Ýù Ïñݳñ ³åßáõÃÇõÝ ãÛ³ÛïÝ»É »ñµ ²ñ³ñ³ï»³Ý ³ß˳ñѳµ³éÇ í»ñ³Íáõ³Í ÏÁ ï»ëÝ»Ýù, »õ ǯÝã ˳éݳ÷ݹáñ ³ß˳ñѳµ³é ÙÁ,
ѳïáõ³ÍÝ»ñÁ ³ÛÝ ²ñ»õÙï»³Ý Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñáõ áñáÝó ·áñÍ»ñÁ Îáíϳë
ÁݹѳÝñ³ó³Í »Ý: â»±Ý Ñ³ëÏóáõÇñ: ð³ýýÇÇ Ù¿Ï íÇå³ÏÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ
³é³ç ²ñ»õÙï»³Ý ³ß˳ñѳµ³éáí Ññ³ï³ñ³ÏÙ³ÝÁ ³éÃÇõ, §Ø߳Ϧ ÏÁ
ѳñóÝ¿ñ, ÿ ³ñ¹»ûù ³ÛÉ »õë Çñ³ñáõ É»½áõ¿ ã»±Ýù ѳëÏݳñ: ²Ýßáõßï, ϳÝ
·ñáõÃÇõÝÝ»ñ áñáÝù ¹Çõñ³õ ѳëÏóáõ»Éáõ ѳٳñ, å¿ïù ¿ áñ Ù¿Ï ³ß˳ñѳµ³é¿Ý ÙÇõëÇÝ ÷á˳¹ñáõÇÝ. µ³Ûó ð³ýýÇ, ²ÉÇß³Ý, êñáõ³ÝÓﻳÝó ½áõï
ï»Õ³Ï³Ý µ³ñµ³éáí ÙÁ ·ñ³Í ã»Ý, »õ áã ³É ·ñ³µ³éݳÏ:
àõ ³Ûë ï»ëáõÃÇõÝÁ ÷³Ï»Ýù ³ß˳ñѳµ³é¿ ³ß˳ñѳµ³éÇ í»ñ³Íٳٵ ÙÁ, áñ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ·³Õ³÷³ñ ÙÁ Ïáõ ï³Û ÿ Ù»ñ ³ß˳ñѳµ³éÁ
µ³Ý ÙÁ ãÇ ß³ÑÇñ, ³ÛÉ µ³Ý ÙÁ ÏÁ ÏáñëÝóÝ¿ »ñµ Ï'³ñ»õÙï³Ý³Û: §Ð³ïÁÝïÇñÝ»ñ¦¿Ý ³éÝ»Ýù, ð³ýýÇÇ ù³ÝÇ ÙÁ ïáÕÁ, ¿ç 156, »õ í»ñ³Í»Ýù Ù»ñ
µ³ñµ³éÇÝ:

34

²ðºôºÈº²Ü ²Þʲðв´²è
èßïáõÝ»³ó å³ñ½ »ñÏÝùÇ Ýٳݪ ³Û¹ Ë³Õ³Õ ¹¿ÙùÁ Û³ÝϳñÍ Ùé³ÛÉõáõÙ ¿, ÙÃÝáõÙ ¿, ß³Ýûñ ¿ ³ñÓ³ÏáõÙ »ñµ »Õ³Ý³ÏÁ ÷áËõáõÙ ¿, »õ ï»ÕÇ ¿
áõÝ»ÝáõÙ ÷áÃáñÇÏÁ... ²Û¹ ÙÇçáóÇÝ Ý³ ã¿ ËûëáõÙ, ³ÛÉ áñáïáõÙ ¿, »õ ³Û¹
áñáïÙ³Ý Ó³ÛÝÇ Ù¿ç ¹áõ ÉëáõÙ »ë ݳËÏÇÝ Ñ³ÛÇ áõÅ»Õ µ³ñµ³éÁ Çñ µáÉáñ
Ïáßï »õ ³Ýï³ß Ó»õ»ñáí: ´³Ûó ³Û¹ Ïáßï ÑÝãÇõÝÝ»ñÁ ùá Ñá·áõ¹ ³ÛÝù³Ý
³½¹áõ »Ý, ùá ëñïÇÝ ³ÛÝù³Ý ϳ˳ñ¹Çã »Ý áñ áñù³Ý ¿É ÁÝÏ³Í ÉÇÝ»ë ¹áõ
Ñá·áíª Û³ÝϳñÍ Ý»ñßÝãõáõÙ »ë ÙÇ ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ á·»õáñáõû³Ùµ:

²ðºôØîº²Ü ²Þʲðв´²è
èßïáõÝ»³ó å³ñ½ »ñÏÝùÇÝ Ýٳݪ ³Û¹ Ë³Õ³Õ ¹¿ÙùÁ Û³ÝϳñÍ ÏÁ
Ùé³ÛÉÇ, ÏÁ ÙÃÝݳÛ, ß³Ýûñ Ï'³ñӳϿ »ñµ »Õ³Ý³ÏÁ ÏÁ ÷áËáõÇ, »õ ï»ÕÇ
Ï'áõÝ»Ý³Û í»ñ³Ñ³ë ÷áÃáñÇÏÁ... ²Û¹ ÙÇçáóÇÝ ³Ý ãÇ ËûëÇñ, ³ÛÉ Ï'áñáï³Û,
»õ áñáïÙ³Ý ³Û¹ Ó³ÛÝÇÝ Ù¿ç, ¹á'õÝ Ý³ËÏÇÝ Ñ³Ûáõ áõÅ»Õ µ³ñµ³éÁ ÏÁ Éë»'ë
Çñ Ïáßï »õ ³Ýï³ß µáÉá'ñ Ó»õ»ñáíÁ: ´³Ûó ³Û¹ Ïáßï ÑÝãÇõÝÝ»ñÁ ùáõ Ñá·Çǹ ³'ÛÝù³Ý ³½¹áõ »Ý, ùáõ ëñïǹ ³'ÛÝù³Ý ϳ˳ñ¹Çã, áñ ¹áõÝ, Ñá·Çáí
ÇÝãù³Ý ³É ÇÝÏ³Í ÁÉɳë, ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ á·»õáñáõû³Ùµ ÙÁ Û³ÝϳñÍ ÏÁ
Ý»ñßÝãáõÇë:
àõ ³Ûë ³éÃÇõ ³Ûë ÝÙáõß-í»ñ³ÍáõÙÁ ÏÁ Û³ÝÓݳñ³ñ»Ýù áõß³¹ñáõû³ÝÁ ³ÝáÝó áñáÝù »ñÏáõ ³ß˳ñѳµ³éÝ»ñáõÝ Ç ÙÇ ÓáõÉÙ³Ý ÷³÷³·Á
Û³ÛïÝ»óÇÝ Îáíϳë¿Ý:

***
¶³ÑÇñ¿, 10 ²åñÇÉ
§´³½Ù³í¿å¦, ì»Ý»ïÇÏ, êáõñµ Ô³½³ñ, 1905,
سÛÇë, ÃÇõ 5, ¿ç 233-238:

35

¶ð. ì²Üòº²ÜÆ §Ð²Ú кÔÆܲÎܺ𦠶ðøÆ ²èÆÂàì
ØÇçݳϳñ· ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÛûñÇÝáõ³Í ³Ûë ¹³ë³·ÇñùÁ ·³ÉÇë
¿ Ù»ñ ù³éáñ¹ ¹³ñ ³é³ç Ýáñ³µáÕµáç, ÇëÏ ³ÛÅÙ í³Õ³Ã³é³Ù Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿çª Çµñ»õ ÙÇ Ýáñ »ñ»õáÛê »ñÏáõ ½·³ÉÇ å³Ñ³Ýç É»óÝ»Éáõ ѳٳñ. ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ ÝÇõûñ ï³Éáõ ѳëáõݳó³Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÁÝûñó³Ýáõû³Ý ѳٳñ »õ Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñª
³Û¹ ÇëÏ ÝÇõûñÝ ³ñï³¹ñáÕ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: êÏë»³É ³ÛÝ ûñÇó,
»ñµ Ù»ñ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ÑáñǽáÝÁ ˳õ³ñ»ó, Ù»Ýù ï³ñ³µ³Ëï³µ³ñ Ó»éݳó÷ »Õ³Ýù »õ Éùáõ³Í ¹ñáõû³Ý Ù¿ç ÃáÕÇÝù ݳ»õ
Ññ³ï³å ѳñó»ñÁ: ´³Ûó ÙÇÝã»õ »±ñµ... àõëïÇ ÃáÕ ÇÝÓ ÃáÛÉ ïñáõÇ ·¿Ã
³Ûëûñª ³Ûë Ó»éݳñÏÇ ³éÇÃáíª ¹áõñë ·³É ëáíáñ³Ï³Ý Ù³ï»Ý³Ëûë³Ï³Ý ³ÏݳñÏÝ»ñÇ Ý»Õ ë³ÑÙ³ÝÇó »õ ³õ»ÉÇ Áݹ³ñÓ³Ï ÑáñǽáÝ µ³Ý³É
ÁÝûñóáÕÇ ³éç»õ:
ÀÝûñó³Ýáõû³Ý ¹³ë³·ñù»ñÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÙÇ ï»ë³Ï µÝáñáß
å³ïÙáõÃÇõÝ ¿ å³ïÙ³Ï³Ý áñáß ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ïÇñáÕ Ç¹¿³ÉÝ»ñÇ, ³ÛÝ
ëÇñ»ÉÇ Ç¹¿³ÉÝ»ñÇ, áñáÝóáí ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ¹³ñÇ ³é³ç³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ
Ó·ï»É »Ý ïá·áñ»É ݳ»õ ¹»é³Ñ³ë ë»ñáõݹÁ »õª ³ÛÝ ÙïóÝ»É Çñ³Ýó ÷³Û÷³Û³Í ǹ¿³ÉÝ»ñÇ ³ß˳ñÑÁ: ºñµ áñ Ýáñ ³ñ»õ ͳ·Ç Ù»ñ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ÑáñǽáÝÇ íñ³Û, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ Ý»ñϳ۳óݻ٠ٻñ ѳñó³ë¿ñ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëï³Íë ûï³ñ »õ ѳۻñ¿Ý ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñÇ
ѳٳéûï å³ïÙáõÃÇõÝÁ, ÇëÏ ÑÇÙ³ª ³Û¹ ³ñ»õÇ ÝßáÛÉÝ»ñÇÝ Ç ï»ëª µ³õ³Ï³Ý³ÝáõÙ »Ù ÙÇ ù³ÝÇ ÃéáõóÇÏ ³ÏݳñÏÝ»ñáí:
»ñûÉáí ù³Õ³ù³ÏÇñà áõ ÏÇë³ù³Õ³ù³ÏÇñà ³½·»ñÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý å³ïÙáõû³Ý ¿ç»ñÁª ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ ÇÝãå¿ë Ýñ³Ýó ³Ýó»³ÉáõÙ, ÝáÛÝå¿ë »õ ųٳݳϳÏÇó Û»ï³Ùݳó ÅáÕáíñ¹Ý»ñÇ Ù¿ç,
ëϽµÝ»ñÁ í³ñųå»ïÝ»ñÇÝ µ³ó³é³å¿ë ϳ٠³õ»ÉÇ Ñ»ï³ùñùÇñ »Ý ÁÝûñó³Ý»ÉÇù ÝÇõûñÇ Ó»õÁª ù³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ: ¿ ³Ûë ·³Õ³÷³ñÁ
áñåÇëÇ Ëáñ ³ñÙ³ïÝ»ñ ¿ñ ·ó»É ѳ½³ñ³õáñ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ,
³Û¹ óáÛó »Ý ï³ÉÇë ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý »ñ»õ»ÉÇ Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇó Ù¿ÏǪ ¸Çëï¿ñí¿·Çª Ñ»ï»õ»³É Ëûëù»ñÁ. §àñáíÑ»ï»õ ÁÝûñóÙ³Ý Ùûï³õáñ Ýå³ï³ÏÁ ÝáÛÝÇëÏ ÁÝûñóáõÙÝ ¿, »õ á'ã ÿ ݳ˳¹³ëáõû³Ýó Ù¿ç å³ñáõݳÏáõ³Í ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ, áõëïÇ ÁÝûñó³ñ³ÝÝ ³ÛÝå¿ë å¿ïù ¿ ϳ½Ùá

¶áÝ¿ »ë ³Û¹å¿ë »Ù ѳëϳÝáõÙ ³Ûë ·ñùÇ ÏáãáõÙÁ: - Ì. Ú.

36

õ³Í ÉÇÝÇ, áñ ³ß³Ï»ñïÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ݳ˳¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÇó Ýñ³Ýó Ó»õ»ñÇÝ ¹³éݳۦ: ²Ûë ³Ýѳõ³ï³ÉÇ ¿ñ ³ÛÝå¿ë 㿱,
ÁÝûñóáÕ. ³Ûá', µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë ÇñáÕáõÃÇõÝ ¿ »õ ³éѳõáõû³Ý (³ï³õǽÙÇ) ÙÇ áõß³·ñ³õ ûñÇݳÏ:
ܳ»õ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ ³å³·³Û µ³ñûñáõû³Ý ѳٳñ
µ³ñ»µ³Õ¹³µ³ñ ·áÛáõÃÇõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÑÇÝ, Éáõë³õáñ Úáõݳëï³ÝÁ Çñ
å³ÝͳÉÇ ²Ã¿Ýùáí, áñÇ ·ñ³Ï³Ý, ·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý, ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý
áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ Ï³ï³ñ»Éáõû³Ý Ññáõ³Ý¹³ÝÇó ç»ñÙ áõ
å³Ûͳé ßáÕ»ñ »Ý ë÷éáõ»É ÏñÃ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ íñ³Û: ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÛáõÝ³Ï³Ý Ëáñ³Ã³÷³Ýó á·ÇÝ ¿ñ, áñ ѳëϳó³õ óÝÓñ³ó»³ÉÇó í»ñ³ó³Ï³ÝÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ µÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÁ. ÅáÕáíñ¹Ç »õ ³½·Ç í»Ñ³·áÛÝ
½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ, Ù»Í Ùïù»ñÇ ³ñï³Û³ÛïÇã µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÝ áõ ÇÙ³ëï³ë¿ñÝ»ñÝ ¿, áñ ÁÙµéÝ»óÇÝ Ã¿ å¿ïù ¿ ¹»é³Ñ³ë ë»ñáõÝ¹Ç ÙÇïùÝ áõ
ëÇñïÁ ½µ³Õ»óÝ»É áõ ³ñ·³ë³õáñ»É: ÐéáíÙ³Û»óÇùª ÙÇÝã»õ Úáõݳëï³ÝÇÝ ïÇñ»ÉÁ, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝÁ ·ñ»É ϳñ¹³Éáõ Ù¿ç ¿ÇÝ ï»ëÝáõÙ,
ÇëÏ Û»ïáÛ ÙdzÛݪ ÛáÛÝ Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇ Ñ»ï»õáÕáõû³Ùµª ÐáÙ»ñáë áõ
ìÇñ·ÇÉÇáë ïáõÇÝ ¹»é³Ñ³ë ë»ñáõÝ¹Ç Ó»éùÁ »õ Ýñ³Ýó å³ñ³å»óñÇÝ
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáí áõ ׳ñï³ë³ÝÝ»ñáí: ºõ áñáíÑ»ï»õ ÛáÛÝÇ Ç¹¿³ÉÁ
µ³ñÓñ³·áÛÝ, µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ï³ï³ñ»Éáõû³Ý ѳë³Í Ù³ñ¹Ý ¿ñ, ݳ
³Û¹åÇëÇ' Ù³ñ¹»ñ å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ»ï³Ùáõï »Õ³õ. ÇëÏ ÑéáíÙ³Û»óÇݪ
ѳٳӳÛÝ Çñ ǹ¿³ÉÝ»ñǪ å»ï³Ï³Ý, ׳ñï³ë³Ý Ù³ñ¹ÇÏ å³ïñ³ëï»ó: ²ÛÉ ÑÇÝ ³½·»ñÇó å³ñëϳϳÝÁ ³õ»ÉÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ¿ ¹³ñÓñ»É ýǽÇù³Ï³Ý ÏñÃáõû³ÝÁ. ë»Ù³Ï³Ý ³½·áõÃÇõÝÝ»ñÇó Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
ï»ë³Ï¿ïáí Çëñ³Û¿É³óáó Ï»³ÝùáõÙ ·»ñ³Ïßé»É ¿ ÏñûÝ³Ï³Ý ï³ññÁ,
ÇëÏ ³ñ³µ³Ï³Ý ǹ¿³ÉÁ ·ÇïáõÃÇõÝÝ ¿ »Õ»É: ÐÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÏñóϳÝ
áõÕÕáõû³Ý íñ³Û ³Ù»ÝÇó ß³ï ³½¹³Í åÇïÇ ÉÇÝ¿ÇÝ, ݳۻÉáí Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ë»ñïáõû³ÝÁª Ý³Ë å³ñëϳϳÝÁ, ³å³ ùñÇëïáÝ»³Û Úáõݳëï³ÝÇ ÏñûÝ³Ï³Ý Ç¹¿³ÉÝ»ñÁ »õ ³ÛÝáõÑ»ï»õ ÙÇçݳ¹³ñ»³Ý ëùáɳëïÇù³Ï³Ý ßÏáÉ³Ý áõ Ù»ñ í»ñ³ÍÝáõû³Ý ßñç³ÝáõÙ ¿Éª »õñáå³Ï³Ý »õ
·É˳õáñ³å¿ë ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Û»³óùÝ»ñÁ, ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ï»ñåáí, ϳ٠éáõë³Ï³ÝÇ ÙÇçáóáí:
¶»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ý³ËÏÇÝ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÝ ¿É ÏñûÝ³Ï³Ý áõëÙáõÝù ¿ÇÝ ï³ÉÇë, ÇëÏ ³ß˳ñÑÇÏ áõëÙáõÝùÁ í»ñ³å³Ñáõ³Í

37

¿ñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ: ÀÝûñó³ñ³ÝÝ»ñÇ ÇëÏ³Ï³Ý ßñç³ÝÁª ÝáÛÝÇëÏ ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ, Ù¿Ï ¹³ñÇó ß³ï ³é³ç ã¿ ëÏëáõ»É: ijٳݳϳÏÇó ·³Õ³÷³ñáí ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñ ϳñáÕ ¿ÇÝ »ñ»õ³Ý ·³É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ý, ïñáõµ³ïáõñÝ»ñÇ ßÝáñÑáí, áñáÝù ³ëå»ï³Ï³Ý ßñç³ÝÇó Û»ïáÛ ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ ³½¹»óáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý ·»ñÙ³Ý ÅáÕáíñ¹Ç ÏñóϳÝ
·áñÍÇ íñ³Û: è¿³É³Ï³Ý áõÕÕáõû³Ý ϳñ³å»ïÝ»ñ ѳݹÇë³ó³Ý ´³ÏáÝÁ ²Ý·ÉdzÛáõÙ, è³ïÏ¿Ý ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ, ÎáÙ»ÝëÏÇÝ ´áÑ»ÙdzÛáõÙ 16 »õ
17 ¹³ñ»ñáõÙ. »õ ³å³, 18-ñ¹ ¹³ñáõÙ, èáõëëûÝ üñ³ÝëdzÛáõÙ èáµÇݽáÝÇ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ù»Í á·»õáñáõû³Ùµ ç³ï³·áí»óª ǵñ»õ ɳõ³·áÛÝ ÁÝûñó³ñ³Ý, áñáíÑ»ï»õ ³Ûë ·ñùáõ٠ݳ ï»ë³õ Çñ ëÇñ»ÉÇ Ç¹¿³ÉÝ»ñÁ Ý»ñϳ۳óñ³Í, ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ íÇå³Ï³Ý Ó»õáí ³ÛÝå¿ë ·ñ³õÇã Ï»ñåáí å³ïÏ»ñ³óñ³Í: ²å³ èáõëëáÛÇÝ ³Ûë ï»ë³Ï¿ïáí ç»ñÙ³ç»ñÙ Ñ»ï»õáñ¹ ѳݹÇë³ó³õ ¶»ñÙ³ÝdzÛáõ٠лñµ³ñïòÇÉÉ¿ñ»³Ý ßÏáÉ³Ý 19-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ ÏÇëÇó ÙÇÝã»õ Ù»ñ ûñ»ñÁ: ²Ûë
Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ëÇëï»Ùáí áõëáõóÙ³Ý ³é³ñϳݻñÁ ¹³ë³õáñõáõÙ »Ý
ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳Ý. Çõñ³ù³ÝãÇõñ ï³ñ»ßñç³ÝÇ ¹³ë³·ÇñùÁ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹Çñù ¿ µéÝáõÙ ¹³ëÁÝóóÇ Ù¿ç »õ, áñù³Ý áñ Ñݳñ³õáñ ¿, ϳå³Ïóáõû³Ý, ³éÝãáõû³Ý
Ù¿ç ¿ ¹ñõáõÙ í»ñ ³é³Í ï³ñáõ³Û ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Ñ»ï: ¶ñ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ
å¿ïù ¿ ÅáÕáíñ¹Ç ·ÉËÇ áõ ëñïÇ, Ùï³Í³ÍÇ áõ µ³Ý³ëï»ÕͳÍÇ É³õ³·áÛÝ »õ ѳõ³ï³ñÇÙ å³ïÏ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝ¿: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ
å¿ïù ¿ ³ñÓ³Ï ·ñáõ³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ï ϳå³Ïóáõ»Ýª Çñ³ñ Éñ³óÝ»Éáõ »õ
å³ñ½³µ³Ý»Éáõ ѳٳñ: öáË³Ý³Ï ßÇÝÍáõ, Ùï³ó³ÍÇÝ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñǪ
å¿ïù ¿ ï³É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ï»³ÝùÇó Ýϳñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ, å³ïٳϳÝ
ѳïáõ³ÍÝ»ñ ³Ï³Ý³ï»ëÝ»ñÇ Ï»Ýë³ÉÇ ³ÕµÇõñÝ»ñÇó, áñ ³é³çÇÝ Ññ³åáÛñ áõÝÇÝ, ѳÛñ»Ý³·Çï³Ï³Ý áõ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ÝÇõûñ, ·áñÍÝ³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇó ³ñÑ»ëïÇ, ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõû³Ý, ù³Õ³ù³ïÝï»ëáõû³Ý í»ñ³µ»ñ»³É ÝÇõûñ: ÀÝûñó³ñ³ÝÁ ³Ûëù³Ý ï³ññ»ñ ³Ù÷á÷»Éáí
ë³Ï³ÛÝ, ãå¿ïù ¿ áã ѳÝñ³·Çï³Ï³Ý ¹³éÝ³Û »õ áã ¿É ëïñÏ³Ï³Ý ¹»ñ
ϳï³ñ¿ ³ÛÉ »õ ³ÛÉ ·Çïáõû³Ý í»ñ³µ»ñٳٵ: ²Ûë ¹³ë³·ÇñùÁ å¿ïù ¿
áñáß ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ³ñï³Û³ÛïÇãÁ ѳݹÇë³Ý³Û, ÁÝûñó³Ýáõû³Ý ³ÛÝåÇëÇ ëÇñ»ÉÇ ·Çñù ¹³éݳÛ, áñ ³å³·³

ÖÇßï ѳϳå³ïÏ»ñÁ ²Ù»ñÇϳÛáõÙ »õ ³ÛÉ ÙÇ ù³ÝÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³ÛÅÙ ïÇñáÕ Ó·ïáõÙÝ»ñÇ:

38

ÛáõÙ ¿É, »ñµ ³Ûë ûñáõ³Û ³ß³Ï»ñïÁ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³Ûñ ¹³éݳÛ, ëÇñáí Ó»éù
³éÝ¿ ³ÛÝ:
سñ¹ÇÏ »ñϳñ áõ ÓÇ· ¹³ñ»ñ¿ Ç í»ñ áõëáõóÙ³Ý ÇÝãå¿ë ³ÛÉ, ÝáÛÝå¿ë ¿É ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñÇ ÝÇõûñ ÁÝïñ»ÉÇë áõ ¹³ë³õáñ»ÉÇëª ³éѳë³ñ³Ï, ջϳí³ñáõ»É »Ý Ýñ³Ýó ¹Çõñáõû³Ý áõ ¹Åáõ³ñáõû³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÝ Ç ÝϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ, ÇÝùÝ Áëï ÇÝù»³Ý, áõÕ»óáÛó ëϽµáõÝùÝ»ñ
ã¿ñ ϳñáÕ ï³É Ù»ñ Ó»éùÁ: ÆëÏ »ñµ áñ ³Ýó»³É 19-ñ¹ ¹³ñáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÇÙ³ó³Ï³Ýáõû³ÝÁ Û³çáÕáõ»ó í»ñç³å¿ë ˻ɳÙïÇÉ, ³õ»ÉÇ ËáñÁ
ó÷³Ýó»É ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ·³ÕïÝÇùÝ»ñÇ Ù¿ç, »ñµ ݳ ï»ë³õ áñ µáÉáñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁª ßÝã³õáñ ÿ ³ÝßáõÝ㪠»ÝÃ³Ï³Û »Ý »Õ»É ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
(¿íáÉÇõódz) ϳ٠ϳ½Ù³ÉáõÍÙ³Ý (¹ÇëëáÉÇõódz) ³Ýë³ë³Ý ûñ¿ÝùÇÝ, »ñµ
µÝ³·¿ï áõ Ñá·»µ³Ý Çñ³Ýó ÏáÕÙÇó Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ½ÝÝáÕáõû³Ý »ÝóñÏ»óÇÝ µáõë³Ï³Ý áõ ϻݹ³Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ý³»õ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇ íñ³Û Ýáñ ÉáÛë ͳ·»ó: λݹ³Ý³µ³ÝÁ ï»ë³õ, áñ
Ù³ñ¹Áª ϻݹ³Ý³Ï³Ý ³ß˳ñÑáõÙ µ³ñÓñ³·áÛÝ Ï³ï³ñ»Éáõû³Ý ѳë³Í ³Ûë ¿³ÏÁª ÇÝùÝ Áëï ÇÝù»³Ý ÙÇ Ï³ñ׳ï»õ ÏñÏÝáõÃÇõÝ ¿ ϻݹ³Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ å³ïÙáõû³Ý: ²Ûë ϻݹ³Ýáõ ë³ÕÙÁª Çñ ·áÛáõû³Ý ³é³çÇÝ
í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ù»½ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï»Ý¹³Ý³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ, áñ ó·³õáñ»É ëÏë»ó ÑáÕ³·Ý¹Ç íñ³Û, Ñ¿Ýó áñ Ñݳñ³õáñ »Õ³õ ³Û¹: سñ¹Ï³ÛÇÝ
ë³ÕÙÇ Ñ»ï³·³Û ûñ»ñÇ »õ ³ÙÇëÝ»ñÇ Ï³½Ùáõ³ÍùÝ áõ Ï»³ÝùÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿
µ³ñ¹áõ»Éáí Ý»ñϳ۳óÝáõÙ »Ý ³Ýó»³ÉáõÙ áõ Ý»ñϳÛáõÙë ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ³Ù»Ý³ëïáñ ¹³ë³Ï³ñ·Çó ÙÇÝã»õ ³Ù»Ý³µ³ñÓñÁ: ºõ ³Ñ³, »ñµ ·ÇïáõÃÇõÝÁ ³Ûëï»Õ ѳë³õ, ³ÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹¿Ý ¹Åáõ³ñ ã¿ñ Ñá·»µ³ÝÝ»ñÇÝ Ñ»ï³Ùáõï ÉÇÝ»É Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ñá·»Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ñ³ÙÁÝóó áõÕÕáõû³ÝÁ ýǽÇù³Ï³ÝÇ Ñ»ï: ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ù³Ýϳí³ñÅáõû³ÝÝ ¿É ÙÝáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ ÙÇ ù³ÛÉ Û³é³ç »ñÃ³É »õ
³ë»É. µ³'õ ¿ áñù³Ý áñ ³Ûëù³Ý ¹³ñ»ñ ˳ñ˳÷»óÇÝù ˳õ³ñÇ Ù¿ç. ¹»é³Ñ³ë Ù³ñ¹áõ Ù¿ç µáõéÝ Ó·ïáõÙ Ï³Û Ý³»õ Ñá·õáí ÙÇ ³é ÙÇ ³åñÇÉ ³ÛÝ
ù³Õ³ù³ÏñóϳÝ-å³ïÙ³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ, áñ ³Ýó»É ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ ãݳۻÉáí ³Ñ³õáñ ù³Ûù³ÛáõÙÝ»ñÇ, Ù»Í³Ù»Í Û»ï³ßñçáõÙÝ»ñÇ:
²Ûë ÷ñϳñ³ñ ËûëùÁ Éëáõ»ó ¶»ñÙ³ÝdzÛáõ٠лñµ³ñï-òÇÉÉ¿ñ»³Ý
ßÏáɳÛÇó, áñÇ Û³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý Ç¹¿³Ý»ñÁ ë³Ï³ÛÝ ëϽµáõ٠ǵñ»õ ³Õ³Ý¹
ÁݹáõÝáõ»óÇÝ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÇó: ´³Ûó ³Û¹
»ñÏáõ Ù»Í Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇ »é³Ý¹áõÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ áã ÙdzÛÝ ãíѳïáõ»óÇÝ, ³ÛÉ ·Çïáõû³Ýó Ýáñ³Ýáñ Û³ÛïÝáõÃÇõÝÝ»ñáí ½ÇÝáõ³Í ³ÝÛáÕ¹áÕ¹

39

Û³é³ç ÙÕ»óÇÝ ³Ûë Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ëÇëï»ÙÁ, áñ ³å³·³ÛÇ ëÇëï»ÙÝ ¿:
òÇÉÉ¿ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ç ÝϳïÇ áõݻݳÉáí Çñ³Ýó ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÇ 8 ³Ù»³Û ¹³ëÁÝóóÁ ù³Õ³ù³ÏñóϳÝ-å³ïÙ³Ï³Ý ÝÇõûñÁ 8
ßñç³ÝÇ í»ñ³Í»óÇÝ »õ ³ÛÝå¿ë ¹áõñë »Ï³õ, áñ ϳñÍ»ë ÿ ã³÷áõ³Í áõ Ó»õáõ³Í ¿ñ: гٳéûï áõñáõ³·Í»Ýù ³Û¹ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çëϳå¿ë 7
ïÇåÇù³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñ »Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ:
². ²é³ëå»É³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³Ý: 5-6 ï³ñ»Ï³Ý Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÙïùÇÝ
ѳٳå³ï³ëË³Ý ¿ (ÏáÝ·¿Ý»³É) ݳ˳¹åñáó³Ï³Ý ßñç³Ýáõ٠ϻݹ³Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÇó í»ñ ³é³Í ³é³ÏÝ»ñÁ (ý³µÉ), ³å³ Ñ¿ùdzÃÝ»ñÁ,
áñáÝù ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý Ýñ³ áõßù áõ ÙÇïùÁ ·ñ³õ»É ݳ»õ áõëáõÙݳñ³Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ³é³çÇÝ ßñç³ÝáõÙ 6-7 ï³ñ»Ï³Ý ѳë³ÏáõÙ: ܳ ëÇñáõÙ ¿
¹»é ÙÝ³É Çñ í³é »ñ»õ³Ï³Ûáõû³Ùµ ÷³Û÷³Û³Í ³é³ëå»É³Ï³Ý ³Û¹
ÑÙ³ÛÇã ³ß˳ñÑáõÙ, áñ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÝ ¿É ëï»ÕÍ»É ¿ñ Çñ Ù³ÝÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ: ²Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍáõû³Ýó Ù¿ç ¹»é ë³ÕÙݳÛÇÝ ¹ñáõû³Ùµ ÝÇñÑáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ Çñ µ³½Ù³½³Ý ×ÇõÕ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáí, ³Ûë Ñ¿ùdzÃÝ»ñÇ Ù¿ç »Ý ³Ù÷á÷áõ³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ϻݹ³ÝÇ É»½áõÝ, Ýñ³ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, ѳõ³ï³ÉÇùÁ »õ ûñ¿ÝùÁ, áñ ѻﳷ³Û ¹³ñ³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ñ»ï½Ñ»ï¿ Çñ³Ýó ³ñ·³ë³õáñ ÍÇÉ»ñÝ ³ñÓ³ÏáõÙ »Ý
µ³Ý³ÑÇõëáõû³Ýó Ù¿ç: ²ÛÝáõÑ»ï»õ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ ÙïÝáõÙ ¿ª
´. àñëáñ¹³Ï³Ý ϳ٠èáµÇݽáÝ»³Ý ßñç³ÝÁ, »ñµ ݳª å³ï³ÝÇ
Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁª ³ñ¹¿Ý ëÏëáõÙ ¿ ϳëϳͳÝùáí í»ñ³µ»ñáõÇÉ »ñ»õ³Ï³Û³Ï³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñÇÝ »õ Ó·ïáõÙ ¿ áïù ÏáË»É µÝ³Ï³Ý »ñ»õáÛÃÝ»ñÇ å³ï׳鳵³Ýáõû³Ýó ³ß˳ñÑÁ: èáµÇݽáÝÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ
¿ Ù»½ Ù³ñ¹áõ ÙÕ³Í ³Ñ³õáñ áõ ï»õáÕ³Ï³Ý ÏéÇõÁ µÝ³Ï³Ý áÛÅ»ñÇ ¹¿Ù »õ
í»ñçÝ³Ï³Ý Û³ÕóݳÏÁª ßÝáñÑÇõ Ñݳñ³·Çïáõû³Ýó áõ ³ñÑ»ëïÝ»ñÇ:
èáµÇݽáÝÇÝ Çëϳå¿ë å¿ïù ¿ñ ½ñÏ»É ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÇó,
ÝáÛÝÇëÏ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇó »õ ³å³ ÃáÛÉ ï³É áñ ݳ ÇÝùÝáõñáÛÝ Ï»ñåáí,
ë»÷³Ï³Ý áÛÅ»ñáí Çñ ·ÉËÇ ×³ñÁ ï»ëÝ¿ñ: Æ Ñ³ñÏ¿, ³Û¹åÇëÇ ÙÇ ³Ýѳï
ß³ï ³é³ç ã¿ñ ·Ý³É ³Û¹åÇëÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³Ûë å³ï׳éáí ¿É »ñ»õÇ
Ñ»ÕÇݳÏÁ ïáõ»É ¿ Ýñ³ Ó»éùÁ ³Û¹ ÿ»õ ³ÝÝß³Ý å³ïñ³ëïÇ ÙÇçáóÝ»ñÁ:
àñëáñ¹³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ Û³çáñ¹áõÙ ¿ª
¶. ¸Çõó³½Ý³Ï³ÝÁ, áñ ݳËÁÝóóÇ áõ ۻﳷ³Û å³ïÙ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ÙdzóáõóÇã ûÕ³ÏÝ ¿ ϳ½ÙáõÙ: §ø³Õ»É ³é³Ýó ó³Ý»Éáõ¦, ³Ñ³' ³Ûë
Ï»³ÝùÇ Ýϳñ³·ÇñÁ: лï»õ³µ³ñ å¿ïù ¿ ÉÇÝ¿ÇÝ ó³ÝáÕÝ»ñª »ñÏñ³·áñÍ-

40

Ý»ñ áõ »ñÏñ³գáñÍáõÃÇõÝ: ´Ý³Ï³Ý (í³Ûñ»ÝÇ) Ï»³ÝùÇÝ Ñ»ï»õ»ó ¹Çõó³½Ý³Ï³ÝÁ. í³ÛñÇ ·Çß³ïÇã ϻݹ³ÝÇÝ»ñÇ áÛÅÁ »ñµ»ÙÝ ÑdzóÙ³Ý ³é³ñÏ³Û ¹³ñÓ³Í ÉÇÝ»Éáíª ³ÛÅÙ ³Û¹ ½·³óÙáõÝùÁ ÷á˳Ýóáõ»ó ³Ýëáíáñ
ýǽÇù³Ï³Ý áÛÅáí ûÅïáõ³Í ÑëϳݻñÇÝ áõ ïÇï³ÝÝ»ñÇÝ:
¸. ܳѳå»ï³Ï³Ý ¹³ñáí µ³óõáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ïáõû³Ý å³ïٳϳÝ
Ï»³ÝùÇ ¹áõéÁ: Ðñ¿³Ý»ñÇ ïÇå³ñ ݳѳå»ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ Çñ å³ñ½áõû³Ùµ áõ ·»Õ»óÏáõû³Ùµ Ç µÝ¿ ÑÙ³Û»É ¿ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ, ³Û¹ Ï»³ÝùÇÝ
í»ñ³¹³éݳÉÁ ëÇñ»ÉÇ ÇÕÓ ¿ ¹³é»É Ýñ³Ýó ѳٳñ: ijٳݳÏÇ »õ ï³ñ³Íáõû³Ý Ñ»é³õáñáõû³Ý, µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ·ñ³õÇã Ýϳñ³·ñáõû³Ýó
ßÝáñÑÇõª ݳѳå»ï³Ï³Ý ³Û¹ù³Ý ǹ¿³É³Ï³Ý³óñ³Í Ï»³ÝùÇ µÝáñáß
Û³ïϳÝÇßÝ ¿ ë³Ï³ÛÝ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ñݳ½³Ý¹áõÃÇõÝÁ Ù»ÍÇݪ ÁÝï³ÝÇùÇ ÑûñÁ »õ ÙûñÁ: ²Ûë ¹³ñÇ ·É˳õáñ å³ñ³åÙáõÝùÝ ¿ »Õ»É ˳ßݳñ³ÍáõÃÇõÝÁ, áñÇ Ñ»ï ë»ñï ³éÝãáõÃÇõÝ áõÝ»Ý Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: ´³Ûó ѳë³õ ųٳݳÏ, »ñµ Ññ¿³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª ׳ϳﳷñÇ µ»ñٳٵª ³ñ¹¿Ý º·ÇåïáëáõÙ ëÏë»óÇÝ ÙÇÙ»³Ýó ÁݹѳÝáõñ ߳ѻñáí ë»ñï ϳåáõ³Í ½·³É: ²Ûë
ѳٳÛݳϻóáõÃÇõÝÁ Ýáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Û³é³ç µ»ñ»ó »õ Ýáñ ßñç³ÝǪ
º. ¸³ï³õáñÝ»ñÇ ¹³ñÇ ëÏǽµÁ ¹ñ»ó: Øáíë¿ëÁ ³ÛÉ»õë Ñݳñ ãáõݻݳÉáí ³ÙµáÕç ÅáÕáíñ¹Ç Ù¿ç ͳ·³Í í¿×»ñÁ ùÝÝ»Éáõ, ¹³ï»Éáõª ½³Ý³½³Ý ³ëïÇ׳ÝÇ û·Ý³Ï³Ý ¹³ï³õáñÝ»ñ Ý߳ݳϻó, Çñ³Ý ÙdzÛÝ ·É˳õáñ ·áñÍ»ñÇ ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÁ í»ñ³å³Ñ»Éáí: ºõ ³Ñ³' ³Ûëå¿ë ÑÇÙù ¿
¹ñõáõÙ å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõû³ÝÁ, áñ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ ѳëï³ïáõÝ
µÝ³ÏáõÃÇõÝ, áñ Çñ Ñ»ï µ»ñ»ó ÑáÕ³գáñÍáõÃÇõÝÁ: ²½·»ñÇ å³ïٳϳÝ
Ï»³ÝùáõÙ ¹³ï³õáñÝ»ñÇÝ Û³çáñ¹áõÙ »Ý ¹³ï³õáñÝ»ñÇ ¹»ñ ϳï³ñáÕ
ó·³õáñÝ»ñÁ, áñáÝóÇó Û»ïáÛ µ³óõáõÙ ¿ Çëϳϳݪ
¼. ³գ³õáñÇ ¹³ñ³ßñç³ÝÁ: ÄáÕáíáõñ¹Á Çñ ½³ñ·³óÙ³Ý ³Ûë
ßñç³ÝáõÙ µ³ñÓñ ¿ ÉÇÝáõÙ áã ÙdzÛÝ ÏáÛñ Ñݳ½³Ý¹áõÃÇõÝÇó, ³ÛÉ »õ ݳ ·Çï³Ïó³Ï³Ý Ñݳ½³Ý¹áõÃÇõÝÇó ³ÝóÝáõÙ ¿ Édzϳï³ñ ÇÝùݳգÇï³Ïóáõû³Ý ³ëïÇ׳ÝÇÝ: Üñ³ ѳٳñ ûñ¿ÝùÁ ×ÝßáõÙ ã¿, ³ÛÉ Ý»ñùÇÝ ³½³ïáõû³Ý ³ÕµÇõñ: ܳ ˻ɳÙáõï ¿ ÉÇÝáõÙ, ѳëÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ·Çï³Ïóáõû³ÝÁ,
áñ ϳï³ñ»³É ³½³ïáõÃÇõÝ í³Û»É»Éáõ ѳٳñ å¿ïù ¿ áñ Ù³ñ¹ë ÇÝùÝ ¿É
Ù»ñÓ³õáñÇ ³½³ïáõÃÇõÝÁ, Çñ³õáõÝùÁ Û³ñ·¿: ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ Ý»ñùÇÝ ³½³ïáõÃÇõÝÁ ï³ñ³µ³Ëï³µ³ñ ¹»é ǹ¿³É ¿ ѳٳñõáõÙ Çñ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ

41

Ù¿ç ݳ»õ Ù»ñ Éáõë³õáñ ûñ»ñáõÙ. ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ, áñ ÉóÝ»Éáõ
¿ ѳñáõëïÇ »õ ³Õù³ïÇ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ³Ý¹áõݹÁ, ϳñÍ»ë ¹»é
³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ ÷³÷³ùÝ»ñ åÇïÇ ÙÝ³Ý Ù»ñ ųٳݳϳÏÇó ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝáõÙ: ³·³õáñÝ»ñÇ ¹³ñ³ßñç³Ýáõ٠ͳÕÏ³Í ³ñÑ»ëïÇÝ áõ ³ñáõ»ëïÇÝ Û³çáñ¹»óª
¾. ¶áñͳñ³Ý³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ. ³½·»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½³ïáõû³Ý
Ñ»ï³Ùáõï »Õ³Ý: ²Ûë í»ñçÇÝ ¹³ñ³ßñç³ÝÁ Çñ Ñ»ï µ»ñ»ó ïÝï»ë³Ï³Ý,
ù³Õ³ù³Ï³Ý, ù³Õ³ù³ïÝï»ë³Ï³Ý Ýáñ³Ýáñ, µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ, µ³ñ¹
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, áñáÝó ßÝáñÑáí å»ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Ýáñ³Ýáñ
³õ»ÉÇ ³ñ³· ¿íáÉÇõódzÛÇ »ÝóñÏáõ»ó: Ø»Ýùª ³Ûë Ù»Í áõ ËáñÑñ¹³õáñ »ñ»õáÛÃÝ»ñÇ íϳݻñëª å³ñï³Ï³Ý »Ýù ¹»é³Ñ³ë ë»ñáõݹÁ ѳëóÝ»Éáí
ųٳݳϳÏÇó ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÇݪ ÙïóÝ»É ³Û¹ Ó·ïáõÙÝ»ñÇ
³ß˳ñÑÁ »õ, áñù³Ý áñ Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»Ýù, áõÕ»óáÛó ѳݹÇë³Ý³É
³å³·³Û ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ÷ñϳõ¿ï ÛáÛë»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ù»Í ·áñÍáõÙ:
ø³Õ³ù³ÏñÃáõû³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ÁÝóóùÁ ³Ûëå¿ë áõñáõ³·Í»Éáõó
Û»ïáÛ, å¿ïù ¿ ¹Çï»É áñ, ÇѳñÏ¿ áã ÙÇ ÅáÕáíáõñ¹ »õ áã ÙÇ ³½· ³Ýó³Í
ã¿ñ ϳñáÕ ÉÇÝ»É ³Û¹ ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ ³é³Ýó Ù»Í³Ù»Í ù³Ûù³ÛÙ³Ý, ½·³ÉÇ
ۻﳹÇÙ³Ï³Ý Û»Õ³ßñçáõÙÝ»ñÇ: ²Ûë áõñáõ³·ÇÍÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Ù»½
ÙÇçÇÝ Ç¹¿³É³Ï³Ý ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ. áñù³Ý áñ ÙÇ ³½· ³õ»ÉÇ ¿ Ùûï»ó»É ³Ûë
µÝ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÇÝ, ³ÛÝù³Ý ³õ»ÉÇ ÑÇÙݳõáñ áõ
µ³ñÓñ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ¿ ѳë»É:
***
ØÇ ³½·, ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ï Ñ³ÛáóÝ ¿, áñù³Ý ¿É áñ ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý
µáõéÝ Ó·ïáõÙÝ»ñ áõÝ»ó³Í ÉÇÝ¿ñ, Çñ å³ïÙ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ »ñϳñ áõ ÓÇ·
ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ³Ñ³õáñ óÝóáõÙÝ»ñÇ »ÝóñÏáõ»Éáõ ¹³ï³å³ñïáõ³Í ÉÇÝ»Éáíª ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ ³Ýë³Ûóù µ³ñÓñ³Ý³Éáõ Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝÇó ½áõñÏ åÇïÇ »Õ³Í ÉÇÝ¿ñ: Ø»ñ ³½·Áª Ç ë¿ñ ÏáõÉïáõñ³ÛǪ Çñ
ã³ñ³µ³ëïÇÏ ³Ýó»³Éáí ϳñáÕ ¿ Ù³ñ¹Ïáõû³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù¿ç ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ½·³ÉÇ ÏáñáõëïÝ»ñÇ, Ù»Í³Ù»Í ³ÝÏáõÙÝ»ñÇ »ÝÃ³Ï³Û »Õ³Í
ïÇå³ñ ³½· ѳݹÇë³Ý³É:
ØÇ »ñç³ÝÇÏ ûñ ëÏë³Í, »õ ÙÇ ³Ýµ³Ëï ûñ ÷áßÇÝ»ñÇ Ù¿ç óճÍ
Ù³Ýϳí³ñÅáõû³Ý Áݹ³ñÓ³Ï Ó»éݳñÏÇë áõëáõóÙ³Ý ÝÇõûñÇ µÝ³Ï³Ý
ÑÇÙáõÝùÝ»ñÁ ·ïÝ»Éáõ ѳٳñª ëñ³ÝÇó ï³ëÝ»ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç ¹ÇÙ»óÇ
Paedagogische Studien Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ý¹¿ëÇ ÙÇçáóáí ³ÛÝ Ù»½

42

å¿ë ÏÇë³ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ³½·»ñÇ Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇÝ, áñáÝù ÇÝÓ å¿ë ³ß³Ï»ñï»É ¿ÇÝ ÝáÛÝ Ð»ñµ³ñï-òÇÉÉ¿ñ»³Ý ßÏáɳÛÇÝ: Êݹñ»É ¿Ç Éáõë³µ³Ý»É, »Ã¿ Ýñ³Ýù »ñµ¿ù ½µ³Õáõ»É »Ý ³ÛÝ Ëݹñáí, ÿ ³ñ¹»ûù DZÝãå¿ë
å¿ïù ¿ áñáßáõ¿ÇÝ Ù»½ å¿ë ³½·»ñÇ ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñÁ, »ñµ
Ýñ³Ýù å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýó»³ÉáõÙ ³Ñ³·ÇÝ »É»õ¿çÝ»ñÇ »Ý »ÝóñÏáõ»É.
Ëݹñ»É ¿Ç å³ñ½»É, ÿ DZÝãå¿ë å¿ïù ¿ ³Ûë ÏÇë³ù³Õ³ù³ÏÇñà ³½·»ñÇ
å³ïÙ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ ³éÝãáõû³Ý Ù¿ç ¹Ý»É Ñ³Ù³Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ´³õ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëå³ë»Éáõó Û»ïáÛ ë³Ï³ÛÝ, í»ñáÛÇß»³É
ѳݹ¿ëÇ ËÙµ³·ÇñÁ å³ï³ë˳ݻó, áñ ÇÙ ³é³ç³ñÏÁ áã ÙÇ ³ñÓ³·³Ýù
ã·ï³õ, »õ áñ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ËݹñÇ ëϽµÝ³õáñáõÃÇõÝÁ ã¿ ³ñáõ³Í, ݳË
»ë ѳݹ¿ëÇÝ áõÕ³ñϻ٠ÇÙ ËáñÑñ¹³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ºõ »ë ѳñϳ¹ñáõ»óÇ
í³ñ³ÝÙáõÝùë Û³Õóѳñ»Éáíª Ó»éùÇë ï³Ï ·ïÝáõ³Í å³ïÙ³Ï³Ý ëáõÕ
ÙÇçáóÝ»ñÇó û·áõï ù³Õ»Éáíª ÙÇ ³Û¹åÇëÇ ÷áñÓ ³Ý»É Ý³Ë §Øáõñ×Ǧ
1895 Ã. 1-4 ѳٳñÝ»ñáõÙ: àñù³Ý áñ ÇÝÓ Ñݳñ³õáñ »Õ³õ, ù³ß»óÇ Ù»ñ
ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ áõñáõ³·ÇÍÁ ÁݹѳÝñ³Ï³ÝÇÝ
ѳÙÁÝóó, ß³ï ³Ý·³Ù ÉáÏ ÝÙ³ÝáÕáõû³Ý (³Ý³ÉáÅdzÛÇ) íñ³Û ÑÇÙÝáõ»Éáí: ÜáÛÝ ·ñáõ³Íùáí ¹ÇÙ»óÇ Ù»ñ µ³Ý³ë¿ñÝ»ñÇÝ ³ç³ÏóáõÃÇõÝ Ñ³Ûó»Éáí »õ µ³ÝÁ ï³ñ³µ³Õ¹³µ³ñ Ñ¿Ýó ³Ûëï»Õ ¿É ϳݷ ³é³õ:
àõß³·ñ³õ »ñ»õáÛà ¿, áñ ³Ûë Ù»Í ËݹÇñÁ ã¿ íñÇå»É Ñ³Û Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇë ѳۻ³óùÇó: ²Ûë ëϽµáõÝùÇÝ ·áñÍݳϳݳå¿ë Ñ»ï»õ»É »Ý
Ù»½³ÝáõÙ ´³Ñ³Ãñ»³ÝóÁ, ²Õ³Û»³ÝóÝ áõ سݹÇÝ»³ÝóÁ Çñ³Ýó ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñáí: ²é³çÇÝÁ Ý»ñϳ۳óñ»ó Ñ¿ùÇ³Ã³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ, í»ñçÇÝÁ
¹Çõó³½Ý³Ï³Ý áõ ݳѳå»ï³Ï³Ý ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, ÇëÏ ²Õ³Û»³ÝóÁ Çñ
§àõëáõÙÝ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõǦ ³. »õ µ. ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ¿ùdzÃÝ»ñÇ Ñ»ï
˳éÝ ï³ÉÇë ¿ ¹Çõó³½Ý»ñ·áõû³Ý áõ ݳѳå»ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ í»ñ³µ»ñ»³É ÝÇõûñ: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ³Ûë ï»ë³Ï¿ïÇó áõß³¹ñáõû³Ý ³ñųÝÇ »Ý Ú.
ܳ½³ñ»³ÝóÇ §ÀÝïÇñ ѳïáõ³ÍÝ»ñÁ¦. Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ ³Ýó»³ÉÇ áõ Ý»ñϳÛÇ ÏáõÉïáõñ³ÛÇó ˳éÝ ÝÇõûñ, ½»ï»Õáõ³Í ÙÇ ·ñùáõÙª ³õ»ÉÇ Ñ³ëáõݳó³Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: î¿ñ Ô»õáݹ»³ÝóÇ ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñÁ, áñ
ëϽµÝ»ñáõÙ, »Ã¿ ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ûëå¿ë ³ë»É` ÙÇç³½·³ÛÇÝ µÝ³õáñáõÃÇõÝ ¿ÇÝ
ÏñáõÙ, Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ùûï»ó³Ý ³ÛÝ ³ÕµÇõñÝ»ñÇÝ, áñáÝóÇó áñ ÝÇõûñÁ

ÂáÕ Ý»ñ»Ý ۳ݹ·Ýáõû³Ýë ³ÛÝ Ññ³å³ñ³Ï³ËûëÝ»ñÁ, áñáÝù Ñ³Û ³½·Ç Ù¿ç ÙÇ
§ÙÇ³Ï Ù³Ýϳí³ñŦ ï»ë³Ý: Ø»Í ÏáõñÇû½ ¿ñ. ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ù³Ýϳí³ñųϳÝ
ѳÝñ³·Çï³ñ³ÝÁ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Û Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñ ¿ñ ï³ÉÇë, ÇëÏ Ù»ñáÝù
³ÛÝù³Ý Ëëï³å³Ñ³Ýç ¹áõñë »Ï³Ý, áñ Ù»½ ãÁݹáõÝ»óÇÝ: - Ì. Ú.

43

å¿ïù ¿ ù³Õáõ¿ÇÝ: ÜáÛÝ ß³õÕáí ÁÝóó»É ¿ ݳ»õ Ú. ²ñ³µ³ç»³ÝóÁ: ²Õ³Û»³ÝóÁ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ãáññáñ¹ ïå³·ñáõû³Ùµ Çñ §àõëáõÙÝ Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½áõǦ Ó»éݳñÏáõÙ »ññáñ¹ áõ Û³çáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ï³É ½³Ý³½³Ý ³ñÓ³Ï áõ ã³÷³ÍáÛ ÁÝïÇñ ÝÇõûñÇ Ñ»ï ݳ»õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ï»³ÝùÇó Ýϳñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ, ¹Çõó³½Ý»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñ áõ Ñ¿ùdzÃÝ»ñ: Î. ÎáõëÇÏ»³ÝóÇ »õ È. ê³ñ·ë»³ÝóÇ §Ø³Ûñ»ÝÇ ËûëùÁ¦ª »ññáñ¹ »õ ãáññáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳ½Ùáõ³Íª ÑÙïûñ¿Ý ÁÝïñáõ³Í ³Û¹åÇëÇ ÝÇõûñÇó ½³ï
å³ñáõݳÏáõÙ ¿ ǵñ»õ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ ³ñï³Û³ÛïÇã ÝÇõûñ Ù»ñ ³é³çÇÝ
í»ñ³ÍÝáõû³Ý ßñç³ÝÇóª ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¹³ñÇóª »õ ݳѳå»ï³Ï³Ý Ï»³ÝùÇó í»ñ ³é³Í ѳïáõ³ÍÝ»ñ »õ ѳÛñ»ÝÇ ³ß˳ñÑÇó áõ Ï»³ÝùÇó Ýϳñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ:
²ñ¹ª ³Ûë ³ëå³ñ¿½áõÙ ·áñÍáÕÝ»ñÇë ³éç»õ ¹ñõáõÙ ¿ Ñ»ï»õ»³É
ËݹÇñÁ. ³ñ¹»ûù ųٳݳÏÁ 㿱 ѳë»É Ù»ñ óñáõ³Í áÛÅ»ñÁ Ï»ÝïñáݳóÝ»Éáõ Ù»ñ óÇñ áõ ó³Ý »Õ³Í ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ÝÇõûñÁ ѳõ³ù»Éáõ, ÁÝïñ»Éáõ, ¹³ë³õáñ»Éáõ, Çñ³ñ Ñ»ï µÝ³Ï³Ý ³éÝãáõû³Ý Ù¿ç ¹Ý»Éáõ, áñå¿ë½Ç
Ù»ñ ¹»é³Ñ³ë ë»ñáõݹÁ ÙÇçáó áõݻݳñ ³õ»ÉÇ ËáñÁ ó÷³Ýó»Éáõ Çñ ³½·Ç å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýó»³ÉÇ Ù¿ç, ׳ݳã»É »õ ·Çï³Ïóûñ¿Ý ·Ý³Ñ³ï»É ëáíáñ¿ñ Ýñ³ Ï»³ÝùÇ ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ³ÝÁÝÏ×»ÉÇ Ó·ïáõÙÝ»ñÁ, Ûáõë³ÉÇ,
Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý, ѳïáõ »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ: ´³Ý³ë¿ñÝ»ñÇ áõ Ù³Ýϳí³ñÅÝ»ñÇ
ÙÇ Ó»éÝѳë ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝ, µ³Õϳó³Í ³Ûë Ù»Í å³Ñ³ÝçÇ Ï³ñ»õáñáõû³ÝÁ ˻ɳÙáõï »õ ³Ûë Ùïùáí á·»õáñáõ³Í Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ÏÁ ϳ½Ù¿ñ ÙÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ áõÕ»óáÛó Íñ³·Çñ, ³ß˳ï³ÝùÁ ÏÁ µ³Å³Ý¿ñ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáí »õ ³ÛëåÇëáí Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ Ï'áõݻݳñ
ÙÇ ³ñ·³ë³õáñ, ·»Õ»óÇÏ ·áñÍ ³é³ç³óÝ»Éáõ: ºõ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïª ³ÛëåÇëÇ Éáõñç »õ ÙdzѳÙáõé ³ß˳ïáõû³Ý ÁÝóóùáõÙª »ñ»õ³Ý ÏÁ ·³ÛÇÝ
³ÛÝ ÝÇõûñÇ ½·³ÉÇ å³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ÇÝ ³Ûë ϳÙ
³ÛÝ ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÇ ³ñï³Û³ÛïÇã å³ïÏ»ñÁ
Éñ³óÝ»Éáõ, ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ ѳٳñ: ÎÁ ½·³óáõ¿ñ å³Ñ³Ýç ³Ûë ϳñ»õáñ
å³Ï³ëáñ¹Ý»ñÁ ³Ý³Éá·Ç³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³Û, ³ÛÉ ³½·»ñÇ ³Ýó»³ÉÇó í»ñ ³é³Í ÝÇõûñáí Éñ³óÝ»Éáõ: ÆÝã ¹ñáõû³Ý Ù¿ç ¿É áñ ³ÛëáõÑ»ï»õ ÙÝ³Ý ³ÛÝ
áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÁ, áõñ ѳ½³ñ³õáñ Ñ³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñ »Ý ëáíáñáõÙ, Ù»Ýù

²Ýѳõ³Ý³Ï³Ý ã¿, áñ ³ñ¹¿Ý ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñÇ ÛûñÇÝáÕÝ»ñÇó
ÙÇ ù³ÝÇëÁ ³Ûë ³é³ç³ñÏáõû³Ý ѳٳÏñ¿ÇÝ »õ ÙdzóÝ¿ÇÝ Çñ³Ýó ³ß˳ïáõû³Ý
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ ÁݹѳÝáõñ ·áñÍÇÝ, áñáß å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:

44

ã»Ýù ϳñáÕ ³ÛÉ»õë ³Ýï»ë ³éÝ»É Ï³Ù Û»ï³Ó·»É ³Ûë ϳñ»õáñ ³ß˳ïáõÃÇõÝÁ: ²Ñ³', Ç٠ѳÙá½ÙáõÝùÁ:
***
²ÛÅÙ ¹³éݳÉáí ³Ûë ËáñÑñ¹³Íáõû³ÝóÁ ³éÇà ݻñϳ۳óÝáÕ §Ð³Û
Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ Ó»éݳñÏÇݪ Ù»½ ³é³çÝáñ¹áÕ ëϽµáõÝùÝ»ñÁ å³ñ½»Éáõó
Û»ïáÛª ÑÇÙ³ Ñ»ßï ÏÁ ÉÇÝÇ áñáᯐ Ýñ³ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝÝ áõ ¹ÇñùÁ ³ñ¹¿Ý
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ »õ áõñáõ³·Í³Íë Íñ³·ñÇ
Ù¿ç: ä. ì³Ýó»³ÝÇ ·ÇñùÁ Ñ»ï»õ»³É ѳïáõ³ÍÝ»ñÇóÝ ¿ µ³Õϳó³Í. 1.
´³Ý³õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, 2. ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ, 3. ì»ñ³ÍÝáõݹ, 4. ²ñ»õ»É»³Ý µ³ÅÇÝ, 5. ²½·³·ñáõÃÇõÝ, 6. ä³ïٳϳÝ, 7. Ö³Ùµáñ¹³Ï³Ý »õ 8.
´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ: ÚûñÇÝáÕÁ Û³é³ç³µ³ÝÁ ³Ûë ïáÕ»ñáí ¿ ëÏëáõÙ.
§Ø»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ »ñÏáõ ϳ٠»ñ»ù ³Ù÷á÷ ѳïáñÝ»ñáõÙ ï³É Ù»ñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý »õ É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ, Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³·ÇñÝ»ñáí »õ Ýñ³Ýó ɳõ³·áÛÝ »ñÏ»ñÇó Ñ³Ý³Í ÝÙáõßÝ»ñáíª ëÏë³Í Ñݳ·áÛÝ ³Ýó»³ÉÇó ÙÇÝã»õ Ýáñ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ¦: àõñ»ÙÝ å. ì³Ýó»³ÝÁ
Ëáëï³ÝáõÙ ¿ Ù»½ª ³Ûë »õ Ñ»ï»õ»³É ·ñù»ñáõÙ, Ý»ñϳ۳óÝ»É Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý áõ É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ: ´³Ûó ËݹÇñÝ ³ÛÝ ¿ ÿª
ݳ DZÝã ëϽµáõÝùÝ»ñáí åÇïÇ Õ»Ï³í³ñáõÇ Çñ Íñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍ»Éáõ
ѳٳñ: ºÃ¿ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý áõ É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝ ¿ ³Ûë,
³å³ áõñ»ÙÝ Ñ»ï»õ»³É ѳïáñÝ»ñáõÙ å¿ïù ¿ ½»ï»Õáõ³Í ÉÇÝÇÝ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ³õ»ÉÇ' µ³ñÓñ ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ, ÿ' µáí³Ý¹³Ïáõû³Ý »õ ÿ'
á×Ç ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáí: ºõ ÛûñÇÝáÕÁ Ñ»ï»õ»³É ѳïáñÝ»ñÇÝ í»ñ³å³Ñ»É ¿
ÊñÇÙ»³ÝÇ, ²Ûí³½áíëÏáõ, ê³¹³Ã»³ÝÇ, âûå³Ý»³ÝÇ, سë»Ñ»³ÝÇ,
ܳñ-¸áëÇ »õ ³ÛÉáó »ñÏ»ñÇó ѳÝáõ»ÉÇù ÝÙáõßÝ»ñÁ: ²ÉÇß³ÝÇó, ä¿ßÇÏóßÉ»³ÝÇó, ¸áõñ»³ÝÇó, è. ä³ïϳݻ³ÝÇó, ޳ѳ½Ç½Çó, ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇó... Û»ïáÛ í»ñáÛÇß»³É Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ï³Éáíª ³ñ¹»ûù å. ì³Ýó»³ÝÁ Ñ»ï»õáճϳÝáõû³±Ùµ í³ñáõ³Í ÏÁ ÉÇÝ¿ñ: ²Ûë ¹³ë³õáñáõÃÇõÝÁ ÇÝÓ Ñ³Ùá½Çã ã¿ ÃõáõÙ: ºõ »Ã¿ í»ñ ³é³Í ÝÙáõßÝ»ñÁ ³ñ»õ»É»³Ý áõ ³ñ»õÙﻳÝ
ѳ۳µ³ñµ³éÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ ѳٳñ »Ý, Ñ³å³ ÇÝãá±õ, ûñÇݳϪ ä³ñáÝ»³ÝÇó í»ñ ³é³Í ÝÙáõßÝ»ñÁ ÇëÏ³Ï³Ý µ³ñµ³éáí
»Ý, ÇëÏ ²ÉÇß³ÝÇÝÁ, êñáõ³ÝÓﻳÝÇÝÁª ³ñ»õ»É»³ÝÇ í»ñ³Íáõ³Í:

45

¶³Éáí ³Ûë ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÇ ÝÇõûñÇ ¹³ë³õáñáõû³ÝÁª §´³Ý³õáñ
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó¦ Û»ïáÛ, Áëï Çëª å¿ïù ¿ ¹ñáõ¿ÇÝ §¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõݦ ѳïáõ³ÍÇ ï³Ïª ³.) ²é³çÇÝ í»ñ³ÍÝáõݹ º. ¹³ñáõÙ, µ.) ²ÝÏáõÙ, ·.) Üáñ³·áÛÝ í»ñ³ÍÝáõݹ ³ñ»õÙï»³Ý »õ ³ñ»õ»É»³Ý ѳۻñÇë Ù¿ç ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ: ä. ì³Ýó»³ÝÇ ëïáñ³µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÁ å³ñ½ áõ Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý ã»Ý: 5-ñ¹ §²½·³·ñáõÃÇõݦ, 7-ñ¹ §Ö³Ùµáñ¹³Ï³Ý¦ ѳïáõ³ÍÝ»ñÁ
ÿ»õ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÝÇõûñÇó ϳ½Ùáõ³Í, µ³Ûó Çñ ëÇëï»Ù³Ï³Ý ÝÇõûñÇ Ñ»ï ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³éÝãáõÃÇõÝ ãáõÝÇÝ. 6-ñ¹ §ä³ïٳϳݦ ѳïáõ³ÍÁª ÑÝÇó áõ ÝáñÇó å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ áõ »ñÏáõ å³ïٳϳÝ
ï»ëáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ å³ñáõݳÏáõÙ, ÇëÏ 8-ñ¹ »õ í»ñçÇÝ Ñ³ïáõ³ÍÁ ÙÇ ÅáÕáí³Íáõ ¿ Ù»ñ Ýáñ³·áÛÝ ÏáíÏ³ë»³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇóª µ³óÇ Þ³ÝÃÇó,
â³ñÁùÇó (§ÏÇë³ÏáíϳëóÇÝ»ñÇó¦) áõ ÙÇ ù³ÝǪ ûï³ñ³½·Ç ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó í»ñ ³é³Íª ÝÇõûñÇó:
ä. ì³Ýó»³ÝÇ Ó»éݳñÏÇ ÝÇõûñÇ ÁÝïñáõû³Ý áõ ¹³ë³õáñáõû³Ý
í»ñ³µ»ñ»³É ½áõï ·ñ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ í»ñ³å³Ñ»Éáí ³õ»ÉÇ Ó»éÝѳë
µ³Ý³ë¿ñÝ»ñÇ ùÝݳ¹³ïáõû³ÝÁ, »ë ǵñ»õ Ù³Ýϳí³ñŪ ³Ûë ·ñùÇ Ù¿ç
ã»Ù ï»ëÝáõÙ Ñ³Û É»½áõÇ áõ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝ,
³ÛÉ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÝ»ñÇ ãáññáñ¹ ϳ٠ÑÇÝ·»ñáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ
ï³Ï³õÇÝ ïÑ³ë ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù¿ç ¹¿åÇ ³½·³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ »õ
Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ ѳñó³ëÇñáõÃÇõÝ ³é³ç³óÝáÕ ÙÇ áõß³¹ñáõû³Ý ³ñųÝÇ
³ß˳ïáõÃÇõÝ: ¶ñ³Ï³Ýáõû³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÇó Ù»Ýù ÏÁ ëå³ë¿ÇÝù áñ
Ýϳñ³·ñáõ¿ñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ áõ Ýñ³Ýó »ñÏ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÇÝ, ³ÛÝ
³½¹³ÏÝ»ñÁ Ñ³Û »õ ûï³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó, áñáÝó ßÝáñÑáí Ýñ³Ýó »ñÏ»ñÁ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ »Ý ëï³ó»É: Ø»Ýù ã»Ýù ï»ëÝáõÙ
ѳٻٳïáõÃÇõÝÝ»ñ, µÝáñáßáõÙÝ»ñ »õ³ÛÉÝ: ²Ûëª Çñ ï»ë³ÏáõÙ Ù»ñ ¹³ë³·ñù»ñÇ Ù¿ç ÙdzÏÁª ³å³·³ÛáõÙ ³õ»É ¿É ÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõ¿ñ, »Ã¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñ ѳïáõ³Í ³õ»ÉÇ ×áË áõ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ÉÇÝ¿ñ (§´³Ý³õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõݦ »õ §¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõݦ ѳïáõ³ÍÝ»ñÁ, Áëï Çëª ³õ»ÉÇ' ϳñûï
»Ý ϳï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý:) Ú»ïáÛª Ù»ñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³·ÇñÝ»ñÁ ß³ï
³Ýѳõ³ë³ñ ³ñÅ¿ù áõÝÇÝ. Ù¿ÏÇÝÁ µ³õ³Ï³ÝÇÝ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý, ÇëÏ
ÙÇõëÇÝÁª áñ å³Ï³ë ³ñÅ¿ù ãáõÝÇ, ãáñ áõ ó³Ù³ù: ²Ûë Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇÝ ¹»é

²ñ»õ»É»³Ý ѳáóë Ù¿ç ·áñͳÍáõáÕ §´³Ý³õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõݦ ϳ٠§²Ý·Çñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõݦ ¹³ñÓáõ³ÍÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ É³õ 㿱ñ ÉÇÝÇ §³Ý·Çñ µ³Ý³ÑÇõëáõÃÇõݦ-áí ÷á˳ñÇÝ»É: - Ì. Ú.

46

³Ýï»Õ»³Ï ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù¿ç ÙݳÛáõÝ, ï»õáÕ³Ï³Ý Ñ³ñó³ëÇñáõÃÇõÝ
³é³ç³óÝ»Éáõ ѳٳñ å¿ïù ¿ñ ³õ»ÉÇ å³ñ½ µÝáñáᯐ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ
·áñÍáõÝ¿áõû³Ý Ýϳñ³·ÇñÁ, µ³ñÓñ³Ï¿ïÁ »õ ³Ûë ßñç³ÝÇ ³ñ·³ëÇùÝ»ñÁ. ÇÝã áñ ³ÝÑݳñÇÝ ¿, »ñµ ÙÇ »ñÏáõ ÝÙáõßÝ»ñ »Ý ³é³ç³ñÏõáõÙ, ÇÝãå¿ë,
ß³ï ³Ý·³Ù, ³Ûë Ó»éݳñÏÇ Ù¿ç:
¶Çï»Ù áñ ³Ûë ³Ù»ÝÁ ÙÇ Ù³ñ¹áõ áÛÅ»ñÇó í»ñ ¿, ϳ٠å³Ñ³ÝçáõÙ ¿
ÙÇ ³ÝѳïÇó »ñϳñ áõ ÓÇ· ï³ñÇÝ»ñÇ Í³Ýñ »õ ³ÝËáÝç ³ß˳ïáõÃÇõÝ:
´áÉáñ ³ë³ÍÝ»ñÇóë ϳñͻ٠³ÏÝ»ñ»õ ¿, áñ ѳõ³ù³Ï³Ý áõ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áÛÅ»ñÁª ³Ûë ³ëå³ñ¿½áõÙ, ³õ»ÉÇ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝóóùáõÙ, ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³õ»ÉÇ Ï³ï³ñ»³É ·áñÍ Ï'³é³ç³óÝ¿ÇÝ: ÆëÏ »Ã¿ ³Ûë ÝÇõûñÁ
Éñ³óÝ»Éáí ¹³ë³õáñ¿ÇÝù ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ³ëïÇ׳ÝÝ»ñáíª ÙDZÿ ³õ»ÉÇ ³½¹áõ ã¿ÇÝ ÉÇÝÇ Ýñ³Ýó ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: úñÇݳϪ
§àëÏ»¹³ñÇ í»ñ³ÍÝáõÃÇõݦ ѳïáõ³ÍÁ ϳ½Ù¿ÇÝù §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦,
§¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõݦ ѳïáõ³ÍÇó í»ñ ³éÝ»Éáí §Ð³Ûáó ·ñ»ñÇ ·ÇõïÁ¦,
§øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ëÏǽµÝ áõ µ³ñ·³õ³×áõÙÁ¦, å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³ïáõ³ÍÇó §ì³ë³ÏÇ í»ñçÇÝ ûñ»ñÁ¦, ³õ»É³óÝ¿ÇÝù ëñ³Ýó íñ³Û
è. ä³ïϳݻ³ÝÇó §ø³ç ì³ñ¹³Ý سÙÇÏáÝ»³ÝÇ Ù³ÑÁ¦, §ºÕÇ߿ݦ »õ
³ÛÉÝ áõ ³Ûëå¿ë ß³ñáõݳϿÇÝù ³éÝãáõÝ³Ï ÝÇõûñÁ Ëï³óÝ»Éáí áõ Ï»ÝïñáݳóÝ»Éáí áñáß Ç¹¿³Ý»ñÇ, áñáß ½գ³óÙáõÝùÝ»ñÇ ³ß˳ñÑÇ ßáõñçÁ:
²Ûëï»Õ í»ñç »Ù ï³ÉÇë ËûëùÇë ³ÛÉ»õë Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ ãáõݻݳÉáí ÙïÝ»É Ù³Ýñ ·ñ³Ëûë³Ï³Ý ¹ÇïáÕáõû³Ýó Ù¿ç »õ ß»ßïáõÙ »Ù, áñ å.
ì³Ýó»³ÝÇ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ¦ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ »õ ¹³ë³ïáõÝ»ñÇÝ Û³ÝÓݳñ³ñ»ÉÇ ³ß˳ïáõÃÇõÝ ¿: Âá'Õ ÛûñÇÝáÕÇ ³Ûë §³é³çÇÝ ÷áñÓÁ¦ ÷áñÓ»Ý áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÁ »õ ï»ëÝ»Ý, ÿ ³Ûë ·ÇñùÁ á±ñù³Ý ѳñó³ëÇñáõÃÇõÝ ³é³ç³óñ»ó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù¿ç ¹¿åÇ Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÝ áõ Ýñ³Ýó
»ñÏ»ñÁ:
Ú. î¿ñ ØÇñ³ù»³Ýó
§Øáõñצ, ·ñ³Ï³Ý, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ,
1905, ³åñÇÉ, N 4, ¿ç 174-185:

ì»ñç»ñë ÂÇýÉÇëáõÙ ³Ûë µ³ÝÇ íñ³Û Ùï³ÍáÕÝ»ñ »Õ»É »Ý. ÙÇ ³Ý·³Ù ¿É ËáñÑñ¹³Ïó»É »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ³ÝÓ»ñ:

47

¶. ì³Ýó»³Ý. гÛáó å³ïÙáõÃÇõÝ. ÂÇýÉÇë,
1906 Ã., 80 »ñ., ·ÇÝÁ 40 Ïáå.
гÛáó »Ï»Õ»ó³Ï³Ý-ÍË³Ï³Ý »ñÏë»é ¹åñáóÝ»ñÇ ³ñß³ÉáÛëÁ ͳ·»Éáõó Û»ïáÛ, ³Û¹ ¹åñáóÝ»ñáõÙ ³õ³Ý¹áõ»ÉÇù ·ñ»Ã¿ µáÉáñ ³é³ñϳݻñÇ
ѳٳñ Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ¹³ë³·ñù»ñÇ Ï³ñÇùÁ Ý»ñϳÛáõÙë ³õ»ÉÇ
ù³Ý ½·³ÉÇ ¿ ¹³ñÓ»É: Ø»ñ Í˳ϳÝ, Ùǹ³ë»³Ý »õ ÝáÛÝ ÇëÏ Ã»Ù³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñáõÙ ³õ³Ý¹õáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ³é³ñϳݻñ, áñáÝó Ù»Í Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ µáÉáñáíÇÝ ¹³ë³·ñù»ñ ãáõÝÇÝù: ºÕ³Í ¹³ë³·ñù»ñÁ Ù»Í Ù³ë³Ùµ
í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÏñûÝÇÝ, Ýñ³ ½³Ý³½³Ý ×ÇõÕ»ñÇÝ, гÛáó É»½áõÇÝ, Ãáõ³µ³Ýáõû³Ý »õ ³ÛÉÝ: Ø»ñ ¹åñáóÝ»ñáõÙ ³õ³Ý¹áõáÕ ³ÛÝ ³é³ñϳݻñÁ,
áñáÝó ѳٳñ ¹³ë³·ñù»ñÇ Ï³ñÇùÁ Ý»ñϳÛáõÙë ËÇëï ½·³ÉÇ ¿, Ñ»ï»õ»³ÉÝ»ñÝ »Ý. гÛáó å³ïÙáõÃÇõÝ, µÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñ (Ù³ñ¹³Ï³½ÙáõÃÇõÝ, µáõë³µ³ÝáõÃÇõÝ, ϻݹ³Ý³µ³ÝáõÃÇõÝ, µÝ³ËûëáõÃÇõÝ, ýǽÇϳ
»õ ³ëïÕ³µ³ßËáõÃÇõÝ) »õ ٳûٳïÇù³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñ (ѳÝñ³Ñ³ßÇõ, »ñÏñ³ã³÷áõÃÇõÝ »õ ³ÛÉÝ):
пÝó ³Û¹ ¿ ·É˳õáñ å³ï׳éÁ, áñ í»ñáÛÇß»³É ¹åñáóÝ»ñÁ µ³óáõ»Éáõó Û»ïáÛ Ù»ñ ¹åñáó³Ï³Ý ³ëå³ñǽáõÙ ëÏë»É »Ý »ñ»õ³Ý ·³É ½³Ý³½³Ý ¹³ë³·ñù»ñ, áñáÝó ÙÇ Ù³ëÁ, ¹Åµ³Ëï³µ³ñ, ³õ»ÉÇ ßáõï Ù»ñ ·ñ³í³×³éÝ»ñÇÝ »õ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇÝ å¿ïù ¿ û·áõï ï³Û, ù³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ
ÏñÃáõáÕ Ù³ï³Õ ë»ñݹÇÝ: Ø»ñ ËûëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹³ë³·ñù»ñÇÝ,
áñáÝù ÝáÛÝ ÇëÏ ³Ù»Ý³ï³ññ³Ï³Ý ã³÷áí ã»Ý ѳٳå³ï³ë˳Ýáõ٠ÿ
Çñ»Ýó ÏáãÙ³Ý »õ ÿ Ù³Ýϳí³ñÅáõû³Ý ³Ù»Ý³Ñ³Ù»ëï å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ,
³ÛÉ ·ñáõ»É »Ý ÙÇÙdzÛÝ ÷áÕ ³ß˳ï»Éáõ ѳٳñ:
²Û¹ ûñÇÝ³Ï ¹³ë³·ñù»ñÇ ·ÉáõË ·áñÍáóÁ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳٳñ»É å. ¶.
ì³Ýó»³ÝÇ Ð³Ûáó å³ïÙáõû³Ý ¹³ë³·ÇñùÁ: ÆÝãå¿ë Û³ÛïÝÇ ¿, гÛáó
å³ïÙáõÃÇõÝÁ ÿ ÑÇÝ »õ ÿ Ýáñ (Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ¿ ѳëï³ï³Í)
Íñ³·ñáí Ù»ñ ¹åñáóÝ»ñáõÙ ³ÝóÝáõÙ »Ý »ñÏáõ ³Ý·³Ù: ÌË³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõ٠ѳٳéûï, ÇëÏ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÝ»ñáõÙ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï»ñåáí:
ä. ¶. ì³Ýó»³ÝÇ ¹³ë³·ÇñùÁ áñáßáõ³Í ¿ ÍË³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
´³Ûó DZÝã ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõ٠ݳ: öáùñ³¹Çñ ¹Çñùáí 80 »ñ»ë³Ýáó ÙÇ
ËÕ×áõÏ ·ñùáÛϪ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý, ï»Õ³·ñ³Ï³Ý »õ Ù³ñ¹Ï³Ýó ãáñ áõ
ó³Ù³ù ³ÝáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ÏáÛï: Îñ׳ï»ó¿ù ê. ä³É³ë³Ý»³ÝÇ Ð³Ûáó å³ïÙáõû³Ý ѳÝñ³Í³Ýûà ӻéݳñÏÁ µáÉáñáíÇÝ ³ÝßÝáñÑù Ï»ñåáí 10 ³Ý·³Ù »õ ¹áõù ÏÁ ëï³Ý³ù å. ¶. ì³Ýó»³ÝÇ Ð³Ûáó å³ïÙáõû³Ý ÏÙ³Ëù

48

¹³ë³·ÇñùÁ, áñÇ ·É˳õáñ ³ñųÝÇùÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ Ñ»ï»õ»³É Ëáßáñ ûñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ß³ñùÁ:
²ÛÝ Ñ³ë³ñ³Ï ÷³ëïÁ, áñ г۳ëï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ
Ù»Í ³½¹»óáõÃÇõÝ ¿ áõÝ»ó»É ѳۻñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýó»³É Ï»³ÝùÇ íñ³Û,
Ñ»ÕÇݳÏÇ ³ãùÇó µáÉáñáíÇÝ Ëáõë³÷»É ¿: ä. ì³Ýó»³ÝÇ å³ïÙáõû³Ý
ãáñ áõ ó³Ù³ù µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ ÍË³Ï³Ý ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÁ ·áÝ¿ µ³õ³ñ³ñ ã³÷áí ÁÙµéÝ»Éáõ ѳٳñ ¹³ë³·ñùÇ ³é³çÇÝ ·ÉËáõ٠ѳٳéûï
Ï»ñåáí å¿ïù ¿ ͳÝûÃ³Ý³Û Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ »õ
Ýñ³ å³ïÙ³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ áõ ï»Õ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù Ýñ³ ¹³ë³·ñùÇ
·ñ»Ã¿ ³Ù»Ý »ñ»ëáõÙ »ñ»õ³Ý »Ý ·³ÉÇë: ä³ïÙ³Ï³Ý ·Çïáõû³Ý Ù¿ç ³ñ¹¿Ý í³Õáõó ÁݹáõÝáõ³Í ¿, áñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ »ñÏñÇ Ï³Ù ³½·Ç å³ïÙáõÃÇõÝ ·ñáÕÁ ÙÇ Ñ³Ù³éûï ѳۻ³óù ¿ Ó·áõÙ ³Û¹ »ñÏñÇ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇ »õ Ýñ³ å³ïÙ³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ íñ³Û: ¸ñ³ Ù³ëÇÝ »õ áã
ÙÇ Ëûëù ϳñ»ÉÇ ¿ ·ïÝ»É å. ì³Ýó»³ÝÇ ¹³ë³·ñùáõÙ: Üñ³ å³ïÙáõÃÇõÝÁ áõÕÕ³ÏÇ ëÏëõáõÙ ¿ ´³µ»ÉáÝÇ ëáíáñ³Ï³Ý ³ßï³ñ³Ï³ßÇÝáõÃÇõÝÇó »õ
гÛÏ Ý³Ñ³å»ïÇó:
ä. ¶. ì³Ýó»³ÝÁ гÛáó å³ïÙáõÃÇõÝÁ ã¿ µ³Å³Ý»É ßñç³ÝÝ»ñÇ »õ ã¿
ß»ßï»É ѳۻñÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ ·É˳õáñª ¹³ñ³·ÉáõË Ï³½ÙáÕ »ñ»õáÛÃÝ»ñÇ íñ³Û, ÙÇ µ³Ý, áñ ½·³ÉÇ Ï»ñåáí Ñ»ßï³óÝáõÙ »õ ¹ÇõñÁÙµéÝ»ÉÇ ¿
¹³ñÓÝáõ٠гÛáó å³ïÙáõû³Ý ³ÙµáÕç ¹³ëÁÝóóùÇ áõëáõóáõÙÁ: Üñ³
quasi ¹³ë³·ñùáõÙ ³ß³Ï»ñïÁ 㿠ϳñáÕ å³ïÙ³Ï³Ý ·É˳õáñ ÷³ëï»ñÁ ï³ñµ»ñ»É »ñÏñáñ¹³Ï³Ý ÷³ëï»ñÇó: ´³Ûó ³Ù»Ý³·É˳õáñ å³Ï³ëáõÃÇõÝÁ, áñ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ, ¹³ Ñ»ÕÇݳÏÇ ËáñÇÝ ÉéáõÃÇõÝÁ ϳ٠·áõó¿
ï·ÇïáõÃÇõÝÝ ¿ ݳ˳ѳۻñÇ å³ïÙáõû³Ý í»ñ³µ»ñٳٵ: ºõñáå³ÛÇ
ÙÇ ù³ÝÇ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇ, ٳݳõ³Ý¹ ·»ñٳݳóÇ Î. ȻٳÝÇ »õ ì. ´»ÉùÇ
å³ïÙ³Ï³Ý »õ Ñݳ·Çï³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ ³ñ¹¿Ý
Ù»½ ѳٳñ µ³õ³Ï³Ý å³ñ½áõ»É »õ Éáõë³µ³Ýáõ»É ¿ ݳ˳ѳۻñÇ - áõñ³ñïdzóÇÝ»ñÇ Ï³Ù Ë³É¹Ç³óÇÝ»ñÇ å³ïÙáõÃÇõÝÁ, áñáÝó Ù³ëÇÝ »õ áã
ÙÇ Ëûëù ã¿ ÛÇßáõÙ å. ¶. ì³Ýó»³ÝÁ:
²ÛÝ ÇÝã í»ñáÛÇß»³É ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇ ßÝáñÑÇõ Ù»Ýù ³ñ¹¿Ý ·Çï»Ýù,
ÿ ÙÇÝã»õ Ñݹϳ-·»ñÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³Û»ñÇ Ð³Û³ëï³Ý ·³ÕûÉÁ, á±íù»ñ ¿ÇÝ
³åñáõÙ å³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, DZÝãåÇëÇ ï¿ñáõÃÇõÝ »õ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ Ý³Ë³Ñ³Û»ñÁ, áñáÝó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·É˳õáñ Ï»ÝïñáÝÁ îûëå-ì³ÝÝ ¿ñ ϳ½ÙáõÙ: лÕÇݳÏÁ ϳñáÕ ¿ñ ¹ñ³Ýó ·áÝ¿ ÙÇ »ñ»ë
ÝáõÇñ»É Çñ ³Ýݳ˳ÝÓ»ÉÇ ¹³ë³·ñùáõÙ:

49

´³óÇ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ÕÇݳÏÁ ·ñ»Ã¿ µáÉáñáíÇÝ áõß³¹ñáõÃÇõÝ ã¿ ¹³ñÓñ»É
ѳÛáó ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý å³ïÙáõû³Ý íñ³Û, ³ÛÉ µ³õ³Ï³Ý³ó»É ¿ ÙÇÙdzÛÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÙáõû³Ý ãáñ áõ ó³Ù³ù ÷³ëï»ñÁ ÛÇß»Éáíª Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ϳñ·áí:
лÕÇݳÏÁ, áñ å³ïÙáõû³Ý Ù³ëݳ·¿ï ã¿, »õ »Ã¿ ã»Ù ë˳ÉõáõÙ,
гÛáó ¹åñáóÝ»ñÇó »õ áã Ù¿ÏáõÙ å³ïÙáõû³Ý ¹³ë³ïáõ ã¿ »Õ»É, µÝ³Ï³Ý ¿, áñ å³ïÙ³Ï³Ý ÷³ëï³ÛÇÝ ë˳ÉÝ»ñ ¿É ¿ ½»ï»Õ»É Çñ ¹³ë³·ñùáõÙ, áñ ÝáÛÝ ÇëÏ áã Ù³ëݳ·¿ïÇÝ Ý»ñ»ÉÇ ã¿, áñáíÑ»ï»õ ݳ ¹ñ³Ýáí
åÕïáñáõÙ ¿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙÇïùÝ áõ ѳëϳóáÕáõÃÇõÝÁ: úñ. Ýñ³ ϳñÍÇùáí ³ñ³µÝ»ñÁ Çñ»Ýó ïÇñ³å»ïáõû³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Û»ñÇÝ ³ß˳ï»É »Ý Ïñûݳ÷áË ³Ý»É »õ Ýñ³Ýó Ù³ÑÙ»¹³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»É, ³ÛÝ ÇÝã ³Û¹å¿ë »Ý í³ñáõ»É ѳۻñÇ Ñ»ï ÙÇÙdzÛÝ å³ñëÇÏÝ»ñÁ, ÇëÏ ³ñ³µÝ»ñÁ Áݹѳϳé³ÏÁ, Û³ñ·»É »Ý ѳۻñÇ ÏñûÝ³Ï³Ý »õ ³½·³ÛÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³ñïûÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ³ß˳ï»É »Ý Ýñ³ÝóÇó ÙÇÙdzÛÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý û·áõïÝ»ñ
ëï³Ý³É: лÕÇݳÏÁ, ãÁ ·Çï»Ýù ÇÝãá±õ, ²Ý³ÑÇïÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ²ñ³Ù³½¹Ç ¹áõëïñÁ. ³ÛÝ ÇÝã, ³õ»ÉÇ Ñ³õ³Ý³Ï³Ý ¿ »Ýó¹ñ»É, áñ ݳ ²ñ³Ù³½¹Ç ÏÇÝÝ ¿ »Õ»É: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó ï³é»ñÇ ·ÇõïÁ å. ¶. ì³Ýó»³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí »Õ»É ¿ 406 ÃáõÇÝ, ³ÛÝ ÇÝã ëñ³ÝÇó »ñÏáõ ï³ñÇ ³é³çª 1904 ÃáõÇÝ
³ÙµáÕç ѳÛáõÃÇõÝÁ ïûÝ»ó ѳÛáó ï³é»ñÇ ·ÇõïÇ 1500 ³Ù»³ÏÁ »õ ³ÛÉÝ:
ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¹³ë³·ñùÇ É»½áõÇÝ, ϳï³ñ»³É Ó³ÝÓñ³ÉÇ »õ
׳å³Õ ¿, ÇëÏ ëñµ³·ñáõÃÇõÝÁ ϳï³ñ»³É ˳Ûï³é³ÏáõÃÇõÝ: ¶ñ»Ã¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñ »ñ»ëÇ íñ³Û ÙÇ ù³ÝÇ ï³é³ë˳ÉÝ»ñ ϳÝ, áñáíÑ»ï»õ ·ÇñùÁ
ëñµ³·ñáõ³Í ã¿:
ä. ¶. ì³Ýó»³ÝÇ Ð³Ûáó å³ïÙáõû³Ý ¹³ë³·ÇñùÁ ÙÇ ³Ýµ³ñ»ËÇÕ×,
³Ýå¿ïù »õ íݳë³Ï³ñ Ó»éݳñÏ ¿ »õ ã³ñÅ¿ ÙïóÝ»É Ù»ñ ¹åñáóÝ»ñÁ:
²Ñ³ Ù»ñ »½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÁ:
È. ´³µ³Û»³Ý
§ºñÏÇñ¦, ÂÇýÉÇë, 16 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 1906 Ã., N 40

50

زîºÜ²ÊúêàôÂÆôÜ
§Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦. ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³Ý, »ñÏñáñ¹
ïå³·ñáõÃÇõÝ
Ø»ñ ³é³çÝ ¿ ¹ñ³Í å. ì³Ýó»³ÝÇ ³Ûë quasi ¹³ë³·ñùÇ »ñÏñáñ¹
ïå³·ñáõÃÇõÝÁ. ³é³çÇÝÇ Ù³ëÇÝ Ëûë»É »Ý Çñ ųٳݳÏÇÝ §´³½Ù³í¿åÁ¦, §Ð³Ý¹¿ë ²Ùëûñ»³Ý¦ ¨ §Øáõñ×Á¦: ºë ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý ¿Ç ÿ ѻﳷ³Û ïå³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Édzϳï³ñ ¹³ñÓÝ»Éáõ ѳٳñ å. ì³Ýó»³ÝÁ
Éáõñç áõß³¹ñáõû³Ý ϳéÝ¿ ùÝݳ¹³ï³Ï³ÝÝ»ñáõÙ ß»ßïõ³Í ¿³Ï³Ý ûñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ë˳ÉÝ»ñÁ, ÏáõÕÕ¿ Ýñ³Ýó ¨ ³õ»ÉÇ Ùß³Ïõ³Í Ó¨áí ¹áõñë
ÏÁµ»ñ¿. ë³Ï³ÛÝ ³ÏÝϳɳÍÇÝ µáÉáñáíÇÝ Ñ³Ï³é³Ï »Õ³õ: ¸ÇÙ»Ýù ÷³ëï»ñÇÝ ¨ óáÛó ï³Ýù ÿ á'ñù³Ý ³Ý׳߳Ï, á¯ñù³Ý ³Ýå¿ïù ¨ ³ÝÑ»ï¨áÕ³Ï³Ý ¹³ë³·Çñù ¿ ¹³: ¸Åõ³ñ ¿ »ñ¨³Ï³Û»É ÙÇ ³ÛëåÇëÇ Ïáõë³Ïó³ÙáÉ
³Ëï»ñáí ÙÏñïõ³Í ¹³ë³·Çñù, ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ñݳñ³õáñáõÃÇõÝ ãÁ
å¿ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý áñáß ·³Õ³÷³ñ ϳ½Ù»Éáõ áñ¨¿ Ñ»ÕÇݳÏÇ Ù³ëÇÝ ×Çßï
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáíÑ»ï¨ Û³ñ·»ÉÇ Ï³½ÙáÕÁ Ù¿ÏÇÝ ³ñ»É ¿ ³õ³ñ,
ÙÇõëÇÝ Ë³õ³ñ. ëÇñ³Í Ù³ñ¹Ï³Ýó ¹áõñë ¿ µ»ñ»É áõéóñ³Í ÇëÏ ³ï³Í
Ù³ñ¹Ï³Ýóª ³Ý·áÛÝ, ËÕ׳ÉÇ. ³é³çÇÝÝ»ñÇó ¹ñ»É ¿ ß³ï ѳïõ³ÍÝ»ñ áõ
ͳÕñáÕ ÝÙáõßÝ»ñ, ³ÛÝ ÇÝã í»ñçÇÝÝ»ñÇóª ß³ï ùÇã, ³ÝÝß³Ý - ³ÛÝ ¿É Û³ÛïÝÇ ¹Çï³õáñáõû³Ùµ ÃáÛÉ, ³ÝÛ³çáÕ ÏïáñÝ»ñÇó: Þ³ï»ñÝ ¿É ¹áõñë »Ý
ßåñïõ³Í Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ß³ñùÇó: ºñ¨Ç, Ù»ñ ¹Åõ³ñ³Ñ³× ´»ÉÇÝëÏÇ-ì³Ýó»³ÝÝ»ñÁ ã»Ý áõ½áõÙ Ñ»ÕÇÝ³Ï ×³Ý³ã³Í ÉÇÝ»É ì. ö³÷³½»³ÝÇÝ, ²ïñå»ïÇÝ, È. سÝáõ¿É»³ÝÇÝ, ܳñ-¸áëÇÝ, ´. ²Ûí³½»³ÝÇÝ, Øá×á黳ÝÇÝ ¨
³ÛÉÝ: ÆÝãù³Ý ùñùñ»óÇ, Ù³Ý »Ï³Û, ãÁ ·ï³Û Ýñ³Ýó áïáí, ·ÉËáí ¹³ë³·ñùÇ Ù¿ç: Þ³ÝÃÇ ³'ÛÝù³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ë³Ý¹áí ¨ ³õÇõÝáí,
³'ÛÝù³Ý ³ÝÏ»ÕÍ ½·³óÙ³Ýó ½»ÕÙáõÝùÝ»ñáí ·áÕïñÇÏ ë¿ñ ¨ µÝáõÃÇõÝ
»ñ·áÕ §È»é³Ý ²ÕçÇÏÁ¦ åû¿Ù³ÛÇó áã ÙÇ ïáÕ. ¹ñ³ ÷á˳ñ¿Ý »ñÏáõ Ûû¹õ³Í ϳÛ, áñÇó ³ß³Ï»ñïÁ ϳñÍ»Éáõ ¿ ÿ Þ³ÝÃÁ - ȨáÝ ê»Õµá뻳ÝÁ
ÙdzÛÝ åñû½³ÇÏ-³ñÓ³Ï ·ñáÕ ¿, ³ÛÝ ÇÝã ݳ ÙǨÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï áï³Ý³õáñ ·ñáÕ ¿, ¨ ÉÇñÇÏ³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍ: Ø»ñ ßÝáñѳÉÇ íÇå³·ñáÕ Ü³ñ¸áëÇÝ ¿É ËáñÇÝ Ùáé³óáõû³Ý ¨ ½³Ýó³éáõû³ÝÝ ¿ ïõ»É å. ì³Ýó»³ÝÁ:
²É. ̳ïáõñ»³ÝÇ ÙdzÛÝ Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý ÙÇ ù³ÝÇ áï³Ý³õáñÝ»ñ ϳÝ,
ÇÝùÝáõñáÛÝÝ»ñÇó áã ÙÇ ÝÙáõß. ³Ûë í³ñÙáõÝùÁ ÇÝÓ ³õ»ÉÇ ¿ ½³ñÙ³óÝáõÙ.
¹áõñë ¿ ·³ÉÇë, áñ ì³Ýó»³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí å¿ïù ¿ ׳ݳã»É ̳ïáõñ»³ÝÇÝ ÙdzÛÝ áï³Ý³õáñ-óñ·Ù³ÝÇã. ³ÛÝ ÇÝã ݳ ßÝáñѳÉÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ ¿:

51

γñ¹³ó¿ù Ýñ³ 2 ѳïáñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¨ §¶ñãÇ Ñ³Ý³ùÝ»ñ¦Á, ϳñ¹³ó¿ù ÝáÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ù³ëÇÝ å. È¿ûÇ §èáõë³Ñ³Ûáó ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇÝ㨠ٻñ ûñ»ñÁ¦ ¨ ÇÙ §èáõë³Ñ³Ûáó Ýáñ³·áÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ¹¿Ùù»ñ¦ (§¶»ÕáõÝǦ, 1902, ³åñÇÉ) ùÝݳ¹³ï³Ï³ÝÝ»ñáõÙ ¨ ¹áõù
ÏÁ·³ù ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý, áñ Ýáñ³·áÛÝ ÇÝùÝáõñáÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ³é³çݳϳñ· ï»Õ»ñÇó Ù¿ÏÁ µéÝáõÙ ¿ ̳ïáõñ»³ÝÁ: ´³Õ¹³õáñ ¿
¹áõñë »Ï»É µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ù¿ç ³Û¹ ¹³ë³·ñùÇ ¿ç»ñáõÙ ÙdzÛÝ ÚáíÑ.
Âáõٳݻ³ÝÁ, áñ ì³Ýó»³ÝÇ ³Ýµ³Å³Ý ÁÝÏ»ñÁ, Ùï»ñÇÙÁ, µ³ñ»Ï³ÙÝ ¿:
ºõ ¹Åõ³ñ 㿠ϳñͻ٠ÉáõÍ»É ³Ûë ѳݻÉáõÏÁ, ÿ ÇÝãá±õ ³Ýѳٻٳï Ýñ³ÝÇó ß³ï ÏïáñÝ»ñ ¿ ³é³ç µ»ñ³Í, ÇëÏ Ú³ñ. Âáõٳݻ³ÝÇó ÙdzÛÝ Ù¿ÏÁ:
ºÃ¿ ÝϳïÇ áõݻݳÝù ³ÛÝ ïËáõñ ѳݷ³Ù³ÝùÁ, áñ Ù»ñ ³Ýï¿ñ áõ ³ÝïÇñ³Ï³Ý ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ˳õ»ñáõÙ ³õ»ÉÇ ¹»ñ ϳï³ñáÕÁ ¨ µ³Ý ï»ëÝáÕÁ ëñ³Ýù »Ýª åñûï»ÏódzÝ, óÛý³ÛáõÃÇõÝÁ, ˳Ãñ³å³ÑáõÃÇõÝÁ
¨ »ñ»ëå³ßïáõÃÇõÝÁ, ù³Ý ÇëÏ³Ï³Ý ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝÁ, ³ÝÏáÕÙݳå³Ñ ϳñÍÇùÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÃÇõÝÝ Áëï ³ñųÝõáÛÝ: γ½ÙÇ í»ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ ³Ýõ³Ý ó³ÝÏáõÙ, ÛÇßõ³Í ¿ Âáõٳݻ³Ý, ÇÝãå¿ë ÇÙ³Ý³É á±ñ
Âáõٳݻ³Ý, Ú³ñáõÃÇõÝ, ²ñß³Ï (γÛÍáõÝÇ), ÿ± ÚáíѳÝÝ¿ë, »ñ»ùÝ ¿É
Âáõٳݻ³Ý »Ý, ãÁß÷áûÉáõ ѳٳñ ѳñϳõáñ ¿ áñ ¹ñõ¿ÇÝ Édzϳï³ñ
³ÝáõÝÝ»ñÁ: §Øß³ÏáõÙ¦ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Çñ Ù³ëÇÝ ³Û¹ å³Ñ³ÝçÁ ¹ñ»ó
¹³÷ÝÇÝ»ñÁ ѳݷÇëï ãïõáÕ Ù»ñ ٻͳÙÇï Úáí. Âáõٳݻ³ÝÁ, µ³Ûó ÑÇÙ³ Éé»É ¿ ì³Ýó»³ÝÇ ÝáÛÝ í³ñÙáõÝùÇ ¹¿Ù...
ÜÇõûñÇ ¹³ë³õáñáõÃÇõÝÁ ϳï³ñõ³Í ¿ ß³ï ³Ý÷áÛà ¨ ³ÝËݳÙ
Ï»ñåáí, ³õ»Éáñ¹ ÝÇõûñ áñù³Ý Ïáõ½¿ù, ïå³·ñ³Ï³Ý ¨ ï³ñ»·ñ³Ï³Ý
ë˳ÉÝ»ñáí ÉÇ, áñ »ñµ¿ù ÃáÛɳïñ»ÉÇ ã¿ ¹³ë³·ñù»ñÇ Ù¿ç:

²é³çÇÝ ïå³·ñáõû³Ý Ù¿ç »ñÏáõëÝ ¿ »Õ»É, Ýñ³ÝóÇó Ù¿ÏÁ »ñÏñáñ¹áõÙ ¹áõñë ¿ Ó·»É
ì³Ýó»³ÝÁ, ÇÝãá±õ: ²ÛÅ٠ѳñó, ³ß³Ï»ñïÁ ÙÇ Ñ³ïÇÏ áï³Ý³õáñáí DZÝãå¿ë ׳ݳã¿
³Û¹ ëÇñáÛ »ñ·Çã ¨ ¹Çõó³½Ý»ñ·áõ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ: ܳ áõÝÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý åû¿ÙÝ»ñª
§¸³ÉÇ Ø³Ññ³ë³¦, §Ø¿ÉÇù-Æõëáõ÷¦, §Ø»ÉÇù ´¿Ïɳñ¦, §Øáõ볦 (2 ѳïáñ), áõÝÇ
üÇ¿ñdzݻñ §Ð³½³ñ³Ý µÉµÇõɦ ¨ §²ñï³õ³½¹¦, áõÝÇ §Üõ³·Ý»ñ¦ ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ, ³Ûëù³Ý ³é³ï ÝÇõûñÇó çáÏ»É ÙdzÛÝ ÙÇ Ñ³ï áï³Ý³õáñ, ǯÝã ¿
Ý߳ݳÏáõÙ ¨ ÇÝãáí µ³ó³ïñ»É ³Ûë: ȳõ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ, »Ã¿ ³Û¹ áï³Ý³õáñÝ ¿É ëÏÇ
ã»ñ¨³ñ ¹³ë³·ñùáõÙ, ³ÛÉ ¹³ë³·ÇñùÁ ϳï³ñ»³É ¹³ñÓÝ»Éáõ ѳٳñª Ýñ³ ï»Õ
¿ÉÇ Çñ µ³ñ»Ï³Ù ÚáíÑ. Âáõٳݻ³ÝÇ áï³Ý³õáñÝ»ñÇó ¹Ý¿ñ, áñ ³ç áõ Ó³Ë ÷éõ³Í
»Ý ì³Ýó»³ÝÇ ³é³ç ³ÛÝù³Ý ¹Çõñ³Ñ³× ÑÇõñÁÝϳÉáõû³Ùµ...:

52

¸³ë³·ñù»ñÇ ÙdzÏáÕÙ³ÝÇáõÃÇõÝÁ ÇëÏáÛÝ ³ãùÇ ¿ ½³ñÝáõÙ ¨ Ýáñ³Ýáí, áñ ÇÝùÁ å. ì³Ýó»³ÝÁ ÉÇÝ»Éáí éáõë³Ñ³Û, ³õ»ÉÇ ï»Õ ¿ ïõ»É éáõë³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇÝ, ÇëÏ ï³×ϳѳۻñÇÝ Ùáé³óáõû³Ý ¿ ïõ»É, µ³óÇ ãáñëÇó:
ºñ¨áõÙ ¿, ¹³ë³·ÇñùÁ ßï³åáí ¿ ϳ½Ùõ³Í: λÝë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ
ù³ßùßáõÏ, ËÕ׳ÉÇ µ³Ý»ñ »Ý, ѳٳéûï, ¿³Ï³Ý ÉÇÝ»Éáõó ³ÛÝù³Ý Ñ»éáõ,
áñù³Ý »ñÏÇÝùÁ »ñÏñÇó, ¨ ³ÛÝù³Ý ³Ý÷áñÓ, áñ ÃõáõÙ ¿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ
Ó»éùáí ϳ½Ùõ³Í ÉÇÝ¿ÇÝ Ýñ³Ýù: ØÇ Ñ»ÕÇݳÏÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÁ ϳÛ, ÙÇõëÇÝÁª áã: â·Çï»Ù ¨ DZÝã ѳñÏ Ï³Û Ýñ³Ýó Ù»ÏÇ ï³Ï ¹Ý»É ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ, ÇëÏ ÙÇõëÇ ï³Ï Áݹѳϳé³Ï, ù³ÝÇ áñ ·ñùÇ ×³Ï³ïÇÝ ³ñ¹¿Ý
ïåõ³Í ¿ §Î³½Ù»ó ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³Ý¦, å³ñ½ ¿ áõñ»ÙÝ, áñ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ ãÁÏñáÕ Ûû¹õ³ÍÝ»ñÇ ·ñáÕÁ ϳ٠ѻÕÇݳÏÁ ¹³ë³·ñùÇ Ï³½ÙáÕÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ ¨ áã áõñÇßÁ: ÂáÕÝ»Ýù ³Ûë, ³ÝóÝ»Ýù ·É˳õáñ Ï¿ï»ñÇÝ:
Ú³é³ç³µ³ÝáõÙ å. ì³Ýó»³ÝÁ Ëáëï³ÝáõÙ ¿ ï³É §É»½õÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ ëÏë³Í Ñݳ·áÛÝ ³Ýó»³ÉÇó ÙÇÝ㨠Ýáñ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ¦: пÝó ³é³çÇÝ ù³ÛÉÇó ÇëÏ Ý³ ¹³õ³×³ÝáõÙ ¿ Çñ ËáëïÙ³ÝÁ,
ëÏë»Éáí ²µáí»³ÝÇó, áñÁ ÇÝãå¿ë Û³ÛïÝÇ ¿, ÍÝõ»É ¿ 1805 ¨ í³Ë׳Ýõ»É ¿
1848 ÃõÇÝ: ØDZÿ ³Ûë Ãõ»ñÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ ëÏǽµÁ §É»½õÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
å³ïÙáõû³Ý Ñݳ·áÛÝ ³Ýó»³ÉǦ: à±õñ ¿ ³Ûëï»Õ ųٳݳϳ·ñ³Ï³Ý
ϳñ·Á, ëÇëï»ÙÇ í»ñ³ÍáõÙÁ, Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÉÇÝ»ÉÁ: Øáíë¿ë Êáñ»Ý³óáõÝ, ö³õëïáë ´Çõ½³Ý¹³óáõÝ, ØËÇóñ 껵³ëï³óáõÝ, Ýñ³Ýó ųٳݳϳÏÇó áõ ݳËáñ¹ Ù³ï»Ý³·ÇñÝ»ñÇÝ å. ì³Ýó»³ÝÁ ï»Õ ¿ ïõ»É ²µáí»³ÝÇó ß³ï Û»ïáÛ:
ØÇ Ëûëùáí ¹³ë³·ÇñùÝ ³ÙµáÕç³å¿ë ù³ûë ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ:
§²ÝÑݳñÇÝ ¿, ³ëáõÙ ¿ å. ì³Ýó»³ÝÁ, ³Ûë ¹³ë³·ñùáõÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ó»éÁ ï³É µÝ³·ÇñÁ ½³Ý³½³Ý µ³ñµ³éÝ»ñáí ·ñõ³Íª ³é³Ýó óñ·Ù³Ýáõû³Ý ϳ٠÷á˳¹ñáõû³Ý¦: ¸ñ³Ý Ç å³ï³ë˳ݪ §Üáñ-¸³ñǦ N
35-áõÙ å. Ú³ñáõÃÇõÝ Âáõٳݻ³ÝÁ ÝϳïáõÙ ¿, áñ ²µáí»³ÝÇ É»½áõÝ ¨
á×Á ÷á÷áË»Éáõ ϳñÇù ãÁ ϳÛ. ³ÛÉ å¿ïù ¿ ¹ñ³ ÷á˳ñ¿Ý ï³É ÷áùñÇÏ
ͳÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ ¨ µ³ó³ïñ»É ¹Åõ³ñ ѳëϳݳÉÇ µ³é»ñÁ, ÇÝãå¿ë ³Û¹
³ñ»É ¿ سñïÇÝáíëÏÇÝ Çñ §Ðóññêiå ïèñàò.¦Ç Ù¿ç: ºë Çñ³õ³óÇ »Ù ѳٳñáõÙ ³Û¹ ÝϳïáÕáõÃÇõÝÁ, áñáíÑ»ï¨ ²µáí»³ÝÇ É»½áõÝ, á×Á, áñ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ѳñ³½³ï ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ×á˳ó³Í µ³é³ÙûñùÝ»ñÇ ÙÇ ·»Õ»óÇÏ Íáí ßï»Ù³ñ³Ý-³ß˳ñÑ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ, í»ñ³Í»É ·ñ³Ï³ÝǪ
ÙÇïù ãáõÝÇ, ¨ ¹³ ³ëáõÙ »Ù Ýñ³ ѳٳñ, áñ ³ÛÝ Ñ³ÙÁ, ³ÛÝ ÑáïÁ, ³ÛÝ
ßáõÝã áõ á·ÇÝ ãÇ áõݻݳÛ, ÇÝã áñ ÇëÏ³Ï³Ý µÝ³·ÇñÝ ¿ ø³Ý³ù»éÇ ²ñ³-

53

ñ³ï»³Ý µ³ñµ³éáõÙ: ØÇÿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ ãÁ å¿ïù ¿ ³ß˳ñÑÇÏ É»½õÇ
ùÝùáõßÇÏ ÝñµáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ·³õ³é³µ³ñµ³éÝ»ñÇÝ Í³ÝûóóÝ»É, 㿱 áñ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿ É»½õÇ ëï»ÕÍÇãÁ ¹³ñ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ. É»½áõÝ É³õ áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ ѳٳñ å¿ïù ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¹ÇÙ»É ¨
Ýñ³ ѳÝ׳ñÇ Ùûï ·Ý³É ³ß³Ï»ñï»Éáõ: §îáõÝÁ ÑÇÙùáí ¿ ïáõÝ, ͳéÁ
³ñÙ³ïáí ¿ ͳé¦, ³ëáõÙ ¿ Ô¨áݹ ²ÉÇß³ÝÁ: ²Ûá, É»½õÇ ÑÇÙùÝ ¿É, ÑÇÙݳù³ñÝ ¿É, ³ñÙ³ïÝ ¿É ϳ½ÙáõÙ ¿ ÅáÕáíáõñ¹Á, ϳñ»ÉDZ ¿ ͳÕñ»É, ϳñ»ÉDZ ¿
³ñѳٳñÑ»É, ϳñ»ÉDZ ¿ ùٳѳ×áÛùÇ ³é³ñÏ³Û ßÇÝ»É ¨ ÷á÷áË»É ³Û¹
ÅáÕáíñ¹Ç µ³ñµ³éÁ - ²µáí»³ÝÇ É»½áõÝ: γñͻ٠³é³çÇÝ ÷áñÓ ³ÝáÕÁ
»Õ³õ ²ñß³Ï âûå³Ý»³ÝÁ Çñ §²Ý³ÑÇï¦ ³Ùë³·ñáõÙ: ܳ ²µáí»³ÝÇ
§¼³Ý·Çݦ í»ñ³Í»ó ï³×ϳѳÛÏ³Ï³Ý µ³ñµ³éÇ: Üñ³ÝÇó í³ñ³Ïõ»ó
§Ì³ÕÇϦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ: ܳ ¿É ÷á˳¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ ³ñ³õ ². ²Ñ³ñáÝ»³ÝÇ ¨ ²É. ̳ïáõñ»³ÝÇ ·ñáõ³ÍùÝ»ñÇó: öáñÓ ³ÝáÕÝ»ñÇó ³é³çÇÝÁª
§Øß³ÏÇó¦, »ñÏñáñ¹Á §Øáõñ×Çó¦ ۳ݹÇÙ³Ýõ»Éáí, ßáõïáí ·Çï³Ïó»óÇÝ ¨
½·³óÇÝ Çñ³Ýó ë˳ÉÁ áõ Û»ï ù³ßõ»óÇÝ ³Û¹ ³ÝÙÇï íݳë³Ï³ñ ÷áñÓÇó:
¶³Ýù ÙÇ ñáå¿ Çñ ³ë³ÍÇÝ, ѳٳӳÛÝõ»Éáí, áñ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ó»éÁ ï³É ²µáí»³ÝÇ É»½áõÝ ³é³Ýó ÷á˳¹ñáõû³Ý, Ñ³å³ ÇÝãá±õ
Çñ ëϽµáõÝùÇÝ ¨ ëáíáñáõû³Ý ѳõ³ï³ñÇÙ ãÇ ·ïÝõ»É ³ÛÉ ·ñáÕÝ»ñÇ ¨
³ÛÉ µ³ñµ³éÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñáõû³Ùµ: úñÇݳϪ ÇÝãá±õ ÝáÛÝ ÷á÷áËáõû³Ý
ãÇ »ÝóñÏ»É ¨ ¶. êáõݹáõÏ»³ÝÇ §ä¿åûݦ, áñ ÂÇýÉÇ½Ç µ³ñµ³éáí ¿
·ñõ³Í ¨ ѳٻÙõ³Í ûï³ñ µ³é»ñáí: ºÃ¿ ì³Ýó»³ÝÇÝ Ý³Û»Ýù, ¹³ë³·ñùáõÙ Ùïóñ³Í ãáñë ï³×Ï³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ É»½áõÝ ¿É, á×Ý ¿É, Áëï Çñ í³ñÙáõÝùÇ, Éá·ÇϳÛÇ ¨ Ñ»ï¨áճϳÝáõû³Ý, å¿ïù ¿ Ù»ñ µ³ñµ³éÇ í»ñ³Í»É, 㿱 áñ éáõë³Ñ³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ¹Åõ³ñáõû³Ùµ »Ý
ÁÙµéÝ»Éáõ ³ÛÝ: ¿ ë³ Ç±Ýã ï³ñûñÇݳÏ, ѳϳë³Ï³Ý í³ñÙáõÝù ¿, ÃáÕÝáõÙ »Ýù ÙdzÛÝ Ñݳñ³·¿ï å. ì³Ýó»³ÝÇÝ Ñ³ëϳݳÉáõ: ´³Ûó Éë»ó¿ù ÙÇ
³ÛÉ ÏáõñÇû½, ³õ»ÉÇ Ù³½³Éáõ, áñ ·³ÉÇë ¿ ³õ»ÉÇ ï³ñûñÇÝ³Ï Ñ³Ï³ë³Ï³Ýáõû³Ý ã³÷Ý ³õ»ÉÇ Éñ³óÝ»Éáõ: γñ¹³ó¿ù §Üáñ-¸³ñǦ N 43-áõÙ å.
ì. ʳݳÙÇñ»³ÝÇ Ñ»ï¨»³É ËáñÑáõñ¹³õáñ ݳٳÏÁ: §Üáñ-¸³ñǦ N 35áõ٠ϳñ¹³óÇ å. Ú³ñáõÃÇõÝ Âáõٳݻ³ÝÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝÁ å. ì³Ýó»³ÝÇ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ: ¶Çï»Ý³Éáí áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ
÷á÷áËáõÃÇõÝ ÙïóÝáÕ ã¿ª (³Û¹ ·ÇõïÝ Ç±Ýãå¿ë ³ñÇù) ²µáí»³ÝÇ ·ñõ³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñٳٵª ß³ï ѳõ³Ý³Ï³Ý ¿, áñ »ë »Ù ë˳ÉÝ»ñÁ ÃáÕ»É,
áñáíÑ»ï¨ »ë »Ù ³ñï³·ñáÕÁ »Õ»É¦: ¼³é³Ýóá±õÙ ¿ù, DZÝã ¿, å³ñáÝ
å³ßïå³Ý ³ñï³·ñáÕ (·áõó¿ ·ñ³ß³ñ), »Ã¿ å. ì³Ýó»³ÝÁ ²µáí»³ÝÇ

54

·ñõ³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñٳٵ ÷á÷áËáõÃÇõÝ ÙïóÝáÕ ã¿, ³å³ DZÝãÝ ¿ñ
ëïÇåáõÙ Ýñ³Ý ¹áõñë ·³É §Üáñ-¸³ñǦ ùÝݳ¹³ïÇ ¹¿Ù ³ÝÑÇÙÝ ·áéá½áõû³Ùµ áõ ٻͳÙïáõû³Ùµ Çñ ·ñ³Í ³Ý÷³ëï ¨ ³Ýï»ÕÇ å³ï³ë˳Ýáí, áñÇ Ù¿ç, ÇÝãå¿ë ¨ ·ñùÇ Û³é³ç³µ³ÝáõÙ, åݹ»ó ÝáñÇó, áñ ÇÝùÝ
¿ ¹Çïٳٵ ÷á÷áËáõû³Ý »ÝóñÏ»É ²µáí»³ÝÇ É»½áõÝ: ºñ¨áõÙ ¿ ¹³ë³·ñùÇ ë˳ÉÝ»ñÁ å. Ú³ñ. Âáõٳݻ³ÝÇ µéÝ»Éáõó Û»ïáÛ ì³Ýó»³ÝÁ
½·³ó»É ¿ å³ßïå³Ýáõû³Ý ϳñÇùÁ, ³å³ ÿ á㪠ÇÝãÁ ¹ñ¹»ó ¨ Ó»½ å.
³ÝÏáã å³ßïå³Ý ѳݹ¿ë ·³É, ¨ ³Û¹ ï»ë³Ï ³ñçÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó³Ý»É: ÀÝûñóáÕÇÝ Ç'Ýã ÷áÛÃÝ ¿, ÿ á'í ¿ »Õ»É ³ñï³·ñáÕÁ ϳ٠ëñµ³·ñáÕÁ, å³ï³ë˳ݳïáõÝ ÙdzÛÝ ÇÝùÁ ϳ½ÙáÕÝ ¿: ºñµ ì³Ýó»³ÝÁ áõ½áõÙ ¿ ÇÙ³Ý³É Ã¿ áñù³Ý Çñ³õáõÝù áõÝÇ ²µáí»³ÝÇ É»½áõÝ ßïÏ»Éáõ, ÃáÕ
ѳñóÝ¿ ÝáÛÝ ÇëÏ Çñ µ³ñ»Ï³Ù Úáí. Âáõٳݻ³ÝÇÝ, áñÁ §Øß³ÏáõÙ¦ ³Ñ³·ÇÝ íÇ׳µ³Ýáõû³Ý Ù¿ç Ùï³õ Ü. î¿ñ-Ô¨áݹ»³ÝÇ Ñ»ï, »ñµ í»ñçÇÝë
ÃáÛÉ ¿ñ ïõ»É Çñ §Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõ¦Ç ¹³ë³·ñùáõÙ Ýñ³ §ÞáõÝ ¨ ϳïáõ¦
Èûéõ³Û µ³ñµ³éáí ·ñ³Í áï³Ý³õáñÁ ÷á÷áË»Éáõ: Âáõٳݻ³ÝÁ ë³ëïÇÏ µáÕáù»ó ¨ å³ïõÇñ»ó Çñ ·ñõ³ÍùÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÛÉ ¨ë ³Û¹å¿ë ãÁ í³ñõ»Ý: ²Û¹ ÑÇÙ³Ý íñ³Û »Ã¿ ²µáí»³ÝÁ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³ó³Í ÉÇÝ¿ñ ·»ñ»½Ù³ÝÇó ¨ Çñ ³ãùáí ï»ëÝ¿ñ ÿ ÇÝãå¿ë »Ý Çñ ·ñõ³ÍùÝ»ñÁ ³Õ³õ³ÕáõÙ, áñù³Ý ݳ˳ïÇÝù ÏÁ ó÷¿ñ å. ì³Ýó»³ÝÇ ·ÉËÇÝ: Ø»Ýù ËáñÑáõñ¹ ÏÁ
ï³ÛÇÝù ì³Ýó»³ÝÇÝ ÙÇßï ëñµáõû³Ùµ áõ ½·áõß³õáñáõû³Ùµ Ùûï»Ý³É
²µáí»³ÝÇ å¿ë å³ïϳé»ÉÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ·ñõ³ÍùÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó É»½õÇÝ:
²ÝóÝ»Ýù ³ÛÅÙ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñǦ µ³Ý³õáñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý µ³ÅÝÇÝ: ²Û¹ µ³ÅÇÝÝ ¿É ß³ï ûñÇ ¿ ¨ ׳å³Õ: ²Û¹ï»Õ ¿É ¹³õ³×³ÝáõÃÇõÝ
ϳÛ: ²Ñ³ ÿ ÇÝãå¿ë. ÃáÛÉ ï³Ýù §Üáñ-¸³ñǦ ùÝݳ¹³ïÇÝ Ëûë»Éáõ. §Ï³Ù»Ý³Éáí ͳÝûóóÝ»É §ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇæ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý í¿åÇ Ñ»ï, å.
ì³Ýó»³ÝÁ ï³ÉÇë ¿ Ýñ³ ÷á˳¹ñáõû³Ý ÙÇÙdzÛÝ ÙÇ Ù³ëÁ, ³ÛÝ ¿É ³ÝÛ³çáÕ ÷á˳¹ñáõû³Ùµ, ÇëÏ ³Û¹ í¿åÇ Édzϳï³ñ ¨ ³õ»ÉÇ Û³çáÕ ÷á˳¹ñáõÃÇõÝÁ, áñ ·ñ»É ¿ å. ´³É³ë³Ý»³ÝÁ, ³ÝÛ³Ûï ¿ Ùݳó»É å. ì³Ýó»³ÝÇÝ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙÇõë ÝÙáõßÝ»ñÇÝ, å¿ïù ¿ Ýϳï»Ýù, áñ å.
ì³Ýó»³ÝÁ ãÁ ·Çï¿ É³õ ÁÝïñáõÃÇõÝ ³Ý»É¦ (N 46): ä. ì³Ýó»³ÝÁ, µáÕáù»Éáí ³Ûë ïáÕ»ñÇ ¹¿Ù, Çñ å³ï³ë˳ÝÇ Ù¿ç ³ß˳ïáõÙ ¿ Çñ ѳõ³Ý³Í

î»'ë §Üáñ-¸³ñǦ N 41: ÜáÛÝ Éñ³·ñÇ N 46-áõÙ å³ï³ë˳ÝÇ å³ï³ë˳ÝÁ ·ñ»ó
Ú³ñ. Âáõٳݻ³ÝÁ ³õ»ÉÇ Ñ³Ùá½³óáõóÇã ÷³ëï»ñáí, áñÇÝ ¨ Ùݳó Û³ÕóϳÝ
í»ñçÇÝ ËûëùÁ:

55

Úáí. Âáõٳݻ³ÝÇ §ê³ëáõÝóÇ ¸³õÃǦ ³ñųÝÇùÁ ÙÇ Ï»ñå µ³ñÓñ³óÝ»É: ä³ñáÝÁ §Ñ³½Çõ ÙÇ »ñÏïáÕ ãáñ áõ ó³Ù³ù áõ áã ÙÇ µ³Ý ãÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ¦ ͳÝáõóÙ³Ý Ù¿ç ³é³Ýó ³å³óáÛóÇ, ³é³Ó·³Ï³Ý Ëûëùáí å.
ÚáíÑ. Âáõٳݻ³ÝÇ åû¿ÙÁ §Ññ³ß³ÉǦ ¿ ѳٳñ»É ¨ ÙǨÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
Ùáé³óáõû³Ý ¿ ïõ»É Ø. ²µ»Õ»³ÝÇÝ, ¶³ñ»·ÇÝ ë³ñϳõ³·ÇÝ, ². ²µ»Õ»³ÝÇÝ, ´. ʳɳû³ÝÇÝ, ê. гÛÏáõÝáõÝ, ê. سݹÇÝ»³ÝÇÝ, Ú. Ö³Õ³ñµ¿Ï»³ÝÇÝ, Ü. î¿ñ-Ô¨áݹ»³ÝÇÝ, È. سÝáõ¿É»³ÝÇÝ, ¨ Ýñ³Ýó ·ñ³Í ê³ëÙ³Û
÷³ÑÉÇõ³ÝÝ»ñÇ å³ïÙáõû³Ý µáÉáñ í³ñdzÝïÝ»ñÁ: лï³ùñùÇñ ¿ ϳñ¹³É å. ì³Ýó»³ÝÇ Ñ³õ³Ý³Í §ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇæ ·ñõ³ÍùÇ Ù³ëÇÝ ³õ»ÉÇ
Ñ»ÕÇݳϳõáñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Û³ÛïÝ³Í Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ:
Ú³ÛïÝÇ Ù³Ýϳí³ñŠ껹ñ³Ï سݹÇÝ»³ÝÁ 1904 Ã. §î³ñ³½¦ N 7áõÙ ·ñáõÙ ¿. §í»ñç³å¿ë ݳ (ÇÙ³' ÚáíÑ. ÂáõÙ.) ÷áñÓ»ó Çñ ³ñáõ»ëïÇ ï³Ï
¹Ý»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ³Ù»Ý³·»Õ»óÇÏ ¨ ³ÝÙß³Ï Ñ³ÝùÁª §ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇæ... ´³Ûó ß³ï ³ÝÛ³çáÕ Ï»ñåáí... ×ßÙ³ñÇï ¿, áñ §ê³ëáõÝóÇ ¸³õÃǦ
Ëáßáñ Ëáßáñ ûñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½³ñÙ³Ýù »Ý å³ï׳éáõÙ: ²Ñ³ ½áñûñ. ÙÇ
ÏéõÇ Ýϳñ³·ñáõÃÇõÝÁ, áñ ³Ýѳõ³ï³ÉÇ ¿ ÃõáõÙ, ÿ Úáí. Âáõٳݻ³ÝÇ
·ñãÇ ³ñï³¹ñáõÃÇõÝ ¿: γñÍ»ë ÿ ËóÇ Ù¿ç Ýëï³Í ÙÇ ³µ»Õ³Û ãáñ áõ ó³Ù³ù ï³ñ»·ñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ ³ñӳݳ·ñáõÙ: à±ã ³å³ù¿Ý å¿ïù ¿ »Ýó¹ñ»É,
ÿ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ ß³ï ³Õù³ï ¿ »Õ»É, áñ 㿠ϳñáÕ³ó»É
ϻݹ³Ý³óÝ»É µáõÝ »Õ»ÉáõÃÇõÝÁ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³½³ïáõû³Ùµ, ³ÛÉ
ß³ï³ó»É ¿ ³µ»Õ³ÛÇ ëáõÕ µ³é»ñÁ ï³ÕïϳÉÇ Ï»ñåáí ÏñÏÝ»Éáõ: Ø»ñ
ϳñÍÇùáí ³ÝÛ³çáÕáõÃÇõÝÁ ͳ·»É ¿ ݳ˪ ëï»Õͳ·áñÍáõû³Ý ѳٳñ
³ÝÛ³ñÙ³ñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÇó, ï³ñ³Å³ÙáõÃÇõÝÇó... ØDZÿ ѳñϳõáñ ¿
ͳÍÏ»É, Ýñ³Ý å³Ï³ëáõÙ »Ý áã ÿ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ, áã ÿ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³ßËáõÅÇ Ã³ñÙáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ É³õ ¹åñáõÃÇõÝÁ, ׳߳ÏÇ ½³ñ·³óáõÙÁ:
²Û¹ ûñáõû³Ùµ å¿ïù ¿ µ³ó³ïñõÇ, áñ ݳ ß³ï ³Ý·³Ù ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ
áëÏÇ ßñç³Ýáí ׳ñï³ñ»É Çñ ³ÝÃñ³ß ³ÉÙ³ëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ ³ÛÉÝ...:
²Ñ³' ¨ È¿ûÇ Ï³ñÍÇùÁ ÝáÛÝ åû¿ÙÇ Ù³ëÇÝ 1904 §Ø߳Ϧ N 1-áõÙ...
§Üáñ µ³Ý ãÇ Û³çáÕáõÙ å. ÚáíÑ. Âáõٳݻ³ÝÇÝ: ÜáÛÝ ÇëÏ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñÇó ÙÇ µ³Ý ëï»ÕÍ»Éáõ í³Õ»ÙÇ ÁݹáõݳÏáõÃÇõÝÁ ³ÛÅÙ
¹³õ³×³Ý»É ¿ Ýñ³Ý: ²å³óáÛó ¿ §ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇÃÁ¦, áñÇ Ù¿ç å. Âáõٳݻ³ÝÁ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáÛÝáõû³Ý ÝßáÛÉ ³Ý·³Ù ãÇ óáÛó ïõ»É:
ܳ ÙdzÛÝ ïݳïáÕÇ ¹»ñ ¿ ϳï³ñ»É, ³ñÓ³ÏÁ áï³Ý³õáñáí å³ïÙáÕ ¿,
áñ ãÇ ÁÙµéÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÑÇõëõ³ÍùÇ Ý»ñùÇÝ ÙÇïùÁ, µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ: §ê³ëáõÝóÇ ¸³õÃǦ µ³½Ù³ÃÇõ í³ñdzÝïÝ»ñÇ Ù¿ç ÁÝïñáõÃÇõÝ

56

³Ý»É ãÇ Ï³ñáÕ³ó»É å. Âáõٳݻ³ÝÁ, ¨ ³Û¹ å³ï׳éáí ³Ûë åû¿ÙÇ Ù¿ç
Ï³Ý ³ñï³ùÇÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ, ¹¿åù»ñÇ ÏáÛï»ñ, µ³Ûó í³ÛñÇí»ñáÛ,
ù³ûë³Ï³Ý, ³é³Ýó Ý»ñùÇÝ Ï³åÇ ¨ ÁݹѳÝáõñ, ջϳí³ñáÕ ÙïùÇ: ²õ»É³óÝ»Ýù ¨ ³ÛÝ, áñ åû¿ÙÁ ãÇ í»ñç³ó³Í: âÁ·ïÝ»Éáí ³Û¹ï»Õ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Ï³Ý áã ÙÇ ÇÝùÝáõñáÛÝáõÃÇõÝ, Ù»Ýù ³Û¹ åû¿ÙÁ, áñ µéÝáõÙ ¿ 40 »ñ»ë, ã»Ýù
16
¹ÝáõÙ å. Âáõٳݻ³ÝÇ ÇÝùÝáõñáÛÝ ·áñÍ»ñÇ ß³ñùáõÙ ¨ ³ÛÉÝ ¨ ³ÛÉÝ...¦ :
àõñ»ÙÝ Ëáëïáí³Ý»ó¿ù, å. ì³Ýó»³Ý, áñ ÇÝãù³Ý ó³ÝϳÉÇ, ÝáÛÝù³Ý ¿É
³Ýϳñ»ÉÇ ¨ ³ÝÑݳñÇÝ ¿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ Û³ÝÓݳñ³ñ»É áã ÿ ²µáí»³ÝÇ
ãݳß˳ñÑÇÏ, Ù»Õñ³Íáñ³Ý É»½áõÝ ¨ á×Á, ³ÛÉ §³ÝÛ³çáÕ Ëáßáñ Ëáßáñ ûñáõÃÇõÝÝ»ñáí ½³ñÙ³Ýù å³ï׳éáÕ¦ (Î. سݹÇÝ»³Ý) ¨ §Ñ»ÕÇݳϳϳÝ
áã ÙÇ ÇÝùÝáõñáÛÝáõÃÇõÝ ãáõÝ»óáÕ, ãÁ í»ñç³ó³Í¦ (È¿û) ³Û¹ åû¿ÙÁ, áñÇ Ù¿ç
µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ¸³õÃÇ Ï»³ÝùÇ ·É˳õáñ ³ñϳÍÝ»ñÁ, Ýñ³ Ù³ÝÏáõÃÇõÝÁ
ØáõëáõÉ ³ß˳ñÑáõÙ, ³ÛÝï»ÕÇó í»ñ³¹³ñÓÁ ê³ëáõÝ, Ñ»ï³ùñùÇñ ÏéÇõÝ»ñÁ ¨ ³ñ³Í ù³ç³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½³Ý³½³Ý ³Ýõ³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñÇ ¹¿Ù,
ʳݹáõ¹ ʳÿÝÇ ë¿ñÁ, ¸³õÃÇ Ù³ÑÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ DZÝãå¿ë ϳñáÕ »Ý ·³Õ³÷³ñ ϳ½Ù»É ÿ Çëϳå¿ë DZÝã ïÇå, DZÝã áÛÅ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ
¸³õÇÃÁ, áí ¿ »Õ»É Ýñ³ ݳËÝÇùÁ, ÇÝã ÑáõݳñÇ ï¿ñ ¿ »Õ»É Ýñ³ ѳÛñ ²éÇõͳӨ ØÑ»ñÁ ¨ ÇÝãá±õ ¿ ݳ ²éÇõͳӨ ÏáãõáõÙ, DZÝãå¿ë »Ý Ýñ³ å³å ê³Ý³ë³ñÁ ¨ í»ñçÇÝÇë »Õµ³Ûñ ²ëÉÇ Ø¿ÉÇùÁ ê³ëáõÝÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñ ѳݹÇë³17
ó»É ¨ ³ÛÉÝ ¨ ³ÛÉÝ :
¶ñÇ·áñ ´²È²ê²Üº²Ü
¶. ´.
§ÚáÛë¦, å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, 1906, N 14 ¨ N 16

16

î»’ë ݳ¨ ³ÝÝå³ëï ϳñÍÇùÝ»ñ §¶»ÕáõÝáõÙ¦ (È¿û) ¨ §´³½Ù³í¿åáõÙ¦ (äáïáõñ»³Ý):
²Û¹ µáÉáñ Ñ»ñáëÝ»ñÇ Ï»³ÝùÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ë Ññ³ï³ñ³Ï³Í áõÝÇÙ
³é³ÝÓÇÝ ³é³ÝÓÇÝ ·ñùáÛÏÝ»ñáí, ³ÛÝ ¿` èáëïáÙ ¨ ê³ÉÙ³Ý, ²éÇõͳӨ ØÑ»ñ, ºñÏáõ
å³Ñɳõ³Ý, ²ëÉÇ Ø»ÉÇù ¨ ê³Ý³ë³ñ, ³ñï³ïåõ³Í §ÈáõÙ³ÛÇó¦. ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇÃ
(»ñÏáõ ѳïáñ) ¨ åëïÇÏ ØÑ»ñ:
17

57

¶. ì³Ýó»³Ý. ¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝ:
Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ ê. ê.-Ç. ÂÇýÉÇë, ïå³ñ³Ý Ø.
ì³ñ¹³Ý»³ÝóÇ. 1906. ·ÇÝÝ ¿ 5 Ïûå.
²Ûë ÷áùñÇÏ, 25 ÷áùñ³¹Çñ »ñ»ëÝ»ñÇó ϳ½Ùáõ³Í ·ñùáÛÏáí å. ¶.
ì³Ýó»³ÝÁ ÙÇ ß³ï ëñ³ÙÇï ÙÇçáó ¿ ·ï»É Ù»ñ ³Ý·ñ³·¿ï ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÝ»ñÇÝ ÷áùñ Ç ß³ï¿ áõÕÇÕ Ñ³Û»ñ¿Ý ·ñ»Éáõ ¹ÇõñáõÃÇõÝÝ»ñ ï³Éáõ: à±í
ãÁ ·Çï¿, áñ Ù»ñ ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÝ»ñÇó, ݳٳݳõ³Ý¹ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ Ù¿ç ·ñáÕÝ»ñÇó Ù»Í Ù³ëÁ ѳۻñ¿Ý ·ñ»Éáõ Ù¿ç ë³ëïÇÏ µáµÇÏ ¿ »õ
Ù»ñ ëñµ³·ñÇãÝ»ñÝ áõ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÁ áõÕÕ³ÏÇ ï³Å³Ý³ÏÇñ ³ß˳ï³ÝùÇ »Ý ¹³ï³å³ñïáõ³Í: Üñ³Ýù ëïÇåáõ³Í »Ý áã ÙdzÛÝ ·ñ³ß³ñÝ»ñÇ
ëË³É ß³ñáõ³ÍùÝ»ñÁ áõÕÕ»Éáõ, ³ÛÉ »õ µÝ³·ñÇ ³Ýã³÷ ë˳ÉÝ»ñÁ »õ ÝáÛÝ
ÇëÏ ·ñáõ³ÍùÇ á×Á:
ÞÝáñÑÇõ ³ÛÝ å³ñ½ ѳݷ³Ù³ÝùÇ, áñ å»ï³Ï³Ý ÙÇçݳϳñ· áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÇó Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ Ï³Ù µáÉáñáíÇÝ ¹áõñë ¿ñ í³Ýáõ³Í
»õ ϳ٠³õ³Ý¹õáõÙ ¿ñ ÙÇÙdzÛÝ ³Ýáõ³Ý³Ï³Ý Ï»ñåáí. Ù»ñ ÇÝï»ÉÇ·»ÝódzÛÇ Ù»Í³·áÛÝ Ù³ëÁ, áñ Ý³Ë ³Û¹ áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÁ »õ ³å³ ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñ ¿ ³õ³ñïáõÙ, »ñϳñ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõ٠ѳٳñ»³ ÿ µáÉáñáíÇÝ Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ ã¿ñ ½µ³ÕíáõÙ áõ Ýñ³ Ù¿ç ã¿ñ Ù³ëݳÏóáõÙ,
í³Ë»Ý³Éáí ͳÕñÇ ³é³ñÏ³Û ¹³éݳɪ ѳۻñ¿ÝÇ Ù¿ç Çñ µáµÇÏáõÃÇõÝÁ
óáÛó ï³Éáí: ÖÇßï ³Û¹ å³ï׳éáí Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ³ÙµáÕç³å¿ë,
ß³ï ãÝãÇÝ µ³ó³éáõû³Ùµ, Ù»ñ Ã»Ù³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ »õ ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñáõÙ (ȳ½³ñ»³Ý »õ ¶¿áñ·»³Ý) ³õ³ñï³ÍÝ»ñÇ µ³ÅÇÝÝ ¿ñ ¹³é»É:
¸ñ³Ýù ¿ÇÝ ·É˳õáñ³µ³ñ Ù»ñ ѳ۳·¿ïÝ»ñÁ »õ ¹ñ³Ýù ÙdzÛÝ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ ½µ³Õáõ»Éáõ »õ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõáí
ë»ñáõݹݻñ ÏñûÉáõ:
ºë ϳñÍáõÙ »Ù, µáÉáñáíÇÝ ë˳Éí³Í ã»Ýù ÉÇÝÇ, »Ã¿ ³ë»Ýù, áñ Ñ¿Ýó
³Û¹ ѳݷ³Ù³ÝùÇ ßÝáñÑÇõ ¿ñ »õ ¿, áñ Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇ ÁݹѳÝáõñ
ïÇñ³óáõ³Ï³Ý »õ ï³÷³Ïáõû³Ý ÏÝÇù ¿ ÏñáõÙ »õ Ýñ³ÝÇó ã³÷³½³Ýó
ËÇëï ßûíÇÝǽ٠¿ µáõñáõÙ:
¿»õ Ù»ñ ³Û¹ ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÝ»ñÇ Ù¿ç µ³ñÓñ³·áÛÝ ÏñÃáõû³Ý ï¿ñ
Ù³ñ¹ÇÏ ¿É ϳÛÇÝ, µ³Ûó ¹ñ³Ýù ¿É, ¹³ñÓ»³É Çñ³Ýó ÙÇçݳϳñ· ÏñÃáõÃÇõÝÁ Ã»Ù³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ »õ ×»Ù³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ëï³ó³Í ÉÇÝ»Éáí, ³ÛÝã³÷ ß³Õ³Ëáõ³Í ¿ÇÝ ÉÇÝáõÙ ïÇñ³óáõ³Ï³Ý áõ ÃÃáõ ³½·³ëÇñ³Ï³Ý
á·áí, áñ ѳٳÉë³ñ³ÝÁ Ýñ³Ýó íñ³Û áã ÙÇ µ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝ ã¿ñ

58

ϳñáÕ³ÝáõÙ áõݻݳÉ: ²Û¹ Ù³ñ¹ÇÏÁ µ³ñÓñ³·áÛÝ áõëáõÙݳñ³Ý ¿ÇÝ
·ÝáõÙ áã ÿ Çñ³Ýó Ùï³õáñ ÑáñǽáÝÁ ÁݹɳÛÝ»Éáõ »õ Ùï³ÍáÕáõû³Ý
Ýáñ Ó»õ»ñ áõ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ ëáíáñ»Éáõ ѳٳñ, ³ÛÉ Áݹѳϳé³ÏÁ, Ýñ³Ýù
èáõë³ëï³ÝÇ »õ ³ñï³ë³Ñٳݻ³Ý ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ·Çï³Ï³Ý Û³ïáõÏ ½¿Ýù»ñ ¿ÇÝ áñáÝáõÙ Çñ³Ýó ÙÇçݳ¹³ñ»³Ý áõ ÷ï³Í ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ É³õ Ï»ñåáí å³ßïå³Ý»Éáõ ѳٳñ: ºõ ³Û¹ ¿ñ å³ï׳éÁ, áñ
ѳݷáõó»³É ¶. ²ñÍñáõÝÇÝ ß³ï Çñ³õ³Ùµ ³ëáõÙ ¿ñ, áñ Ù»ñ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ
¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ ³õ»ÉÇ Ãáõݹ å³Ñå³ÝáճϳÝÝ»ñ »õ ´ÇëÙ³ñÏÇ ÏáÕÙݳÏÇóÝ»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ, ù³Ý Çñ³Ýù ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý å³Ñå³ÝáճϳÝÝ»ñÁ »õ
ù³Ý Ñ¿Ýó ÇÝùÁ ´ÇëÙ³ñÏÁ:
ê³Ï³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÷áËáõ»óÇÝ. Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ í»ñ³ÍÝáõû³Ý Ñáë³ÝùÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó »õ ϳé³í³ñáõû³Ý ÷áùñ ³½·»ñÇÝ
ÏɳݻÉáõ, éáõë³óÝ»Éáõ µ³ó³ñÓ³Ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇõë ÏáÕÙÇó ³ÛÝ
³½¹»óáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Ý, áñ å»ï³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ³õ³ñï³Í Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÝ ¿É ëÏë»ó ÇÝùÝáõñáÛÝ Ï»ñåáí Çñ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõáí å³ñ³å»É, Ù»ñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ùµ Ñ»ï³ùñùñáõ»É »õ ÝáÛÝ ÇëÏ Ýñ³ Ù¿ç Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝ óáÛó ï³É: ²ÛÅÙ ³Ûë í»ñçÇÝÝ»ñÇ ÃÇõÁ µ³õ³Ï³ÝÇÝ Ù»Í % ¿ ϳ½ÙáõÙ »õ Ýñ³Ýó µ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÇõÝÁ Ù»ñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý íñ³Û µ³õ³Ï³ÝÇÝ ½·³ÉÇ ¿:
ê³Ï³ÛÝ, ãÁ å¿ïù ¿ áõñ³Ý³É, áñ ³Û¹ ϳñ·Ç, Ù»Í Ù³ë³Ùµ ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý Ýëï³ñ³ÝÝ»ñÇ íñ³Û »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ ëáíáñ³Í ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë í»ñ»õáõÙ ³ë³óÇÝù, ÙÇßï ß³ï ïϳñ
»Ý ÉÇÝáõ٠ѳۻñ¿ÝÇ áõÕÕ³·ñáõû³Ý Ù¿ç »õ Û³×³Ë µ³é³ñ³ÝÝ»ñÇ û·Ýáõû³Ùµ »Ý ϳï³ñáõÙ Çñ³Ýó ·ñ³Ï³Ý ³ß˳ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ºõ Ñ¿Ýó ³Û¹
ϳñ·Ç ·ñáÕÝ»ñÇÝ å. ì³Ýó»³ÝÇ §¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ¦ µ³õ³Ï³Ý
Ù»Í Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ï³ñáÕ ¿ Ù³ïáõó³Ý»É áõ ¹ÇõñáõÃÇõÝ ï³É ÷áùñ Ç ß³ï¿
³ÝëË³É ·ñ»Éáõ:
§¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ¦ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñ ã¿ å³ñáõݳÏáõÙ Çñ Ù¿ç, ³ÛÉ Ý³ ÙÇ ÷áùñÇÏ µ³é·Çñù ¿, áñÇ Ù¿ç ³Ù÷á÷áõ³Í »Ý
³ÛÝ µáÉáñ ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é»ñÁ, áñáÝó áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ ³Ù»ÝÇó ß³ï
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
§Ð³Û»ñ¿ÝÇ ë˳ÉÝ»ñÁ,- ß³ï Çñ³õ³Ùµ ³ëáõÙ ¿ å. ì³Ýó»³ÝÁ,³é³ç »Ý ·³ÉÇë ·É˳õáñ³å¿ë ¿ »õ », á »õ û, Û »õ Ñ, í »õ õ ï³é»ñÇ Ù¿ç:
Ü»ñÏ³Û ·ñùáÛÏÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é»ñÁ, á-

59

ñáÝù å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ¿, û, ϳ٠Û: ²ÛÝ µ³éÁ, áñ ³Ûëï»Õ ãÁ ϳÛ, ÏÁ Ý߳ݳϿ ³Ûë ï³é»ñáí ·ñ»ÉÁ ëË³É ¿¦:
ºõ ³Û¹ µ³é»ñÁ ß³ï Ñ»ßïáõû³Ùµ ·ïÝõáõÙ »Ý å. ì³Ýó»³ÝÇ ·ñùáÛÏÇ Ù¿ç: ÆëÏ ·ñáÕÁ, ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ÙÇ»õÝáÛÝ µ³éÁ ÷Ýïé»Éáõó áõ ·ñ»Éáõó Û»ïáÛ, ß³ï ³õ»ÉÇ ßáõï ϳñáÕ ¿ Ýñ³ áõÕÕ³·ñáõû³Ý Ñ»ï ÁÝï»É³Ý³É, ù³Ý »Ã¿ ݳ í»ñóÝÇ »õ »ñϳñ áõ ÓÇ· ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ
³Ý·Çñ ëáíáñÇ: ܳ»õ Ç ÝϳïÇ áõݻݳÉáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ï³ñÇù³õáñ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³Ù³ñ»³ ÿ »ñµ¿ù Û³ÝÓÝ ã»Ý ³éÝáõÙ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý
ϳÝáÝÝ»ñ ëáíáñ»Éáõ íñ³Û Å³Ù³Ý³Ï ÏáñóÝ»É, áõëïÇ å¿ïù ¿ »Ýó¹ñ»É,
áñ å. ì³Ýó»³ÝÇ §àõÕÕ³·ñáõÃÇõݦ ·ñùáÛÏÁ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝ åÇïÇ
·ïÝÇ:
Ê.
§Ø߳Ϧ, 1906, N 193

¶ñ. ì³Ýó»³Ýª ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
³ñ»õ»É»³Ý ѳÛáó É»½áõÇ, ÂÇýÉÇë, 1906, ·. 75 Ï.
Ø»ñ ³ÛÝ áõëáõóÇãÝ»ñÁ, áñáÝù áõ½áõÙ »Ý ѳÛáó ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
³õ³Ý¹»ÉÇë áõÝ»Ý³É å³ïٳϳÝ-÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý áñáß Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÇõÝ Ù»ñ Ýáñ É»½áõÇ Ù³ëÇÝ, Ù»Í û·áõï ÏÁ ëï³Ý³Ý å. ¶ñ.
ì³Ýó»³ÝÇ ³Ûë ³ß˳ïáõÃÇõÝÇó, áñÇ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝÁ Ù»ñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¹áõñë ¿: Ø»Ýù ÙdzÛÝ Û³ÝÓݳñ³ñáõÙ »Ýù Ù»ñ
áõëáõóÇãÝ»ñÇ áõß³¹ñáõû³Ý ³Û¹ ·ÇñùÁ, áñÇ Ù¿ç Ç ÙÇ »Ý ³Ù÷á÷áõ³Í
ß³ï ÝÇõûñ ³ñ»õ»É³Ñ³Û É»½áõÇ Ù³ëÇÝ, »õ áñáß ëÇëï»ÙÇ »Ý í»ñ³Íáõ³Í: ²Ûë ·ñùáÛÏÁ ϳñáÕ ¿ Éñ³óÝ»É ³Ýó»³É ѳٳñáõÙ Ù³ïݳÝÇß ³ñ³Í å. Ø. ²µ»Õ»³ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:
N.
§Øáõñצ, 1906, N 9

60

زîºÜ²ÊúêàôÂÆôÜ
§Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ ¶. ì³Ýó»³ÝÇ, »ñÏñáñ¹
ïå³·ñáõÃÇõÝ, ÂÇýÉÇë, 1906 Ã.
ä. ì³Ýó»³ÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿, ÇÝãå¿ë ÇÝùÁ Û³ÛïÝáõÙ ¿ ·ñùÇ ³é³çÇÝ
ïå³·ñáõû³Ý Û³é³ç³µ³ÝáõÙ, §ï³É Ù»ñ É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ, Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³·ÇñÝ»ñáí ¨ Ýñ³Ýó ɳõ³·áÛÝ »ñÏ»ñÇó
Ñ³Ý³Í ÝÙáõßÝ»ñáíª ëÏë³Í Ñݳ·áÛÝ ³Ýó»³ÉÇó ÙÇÝ㨠Ýáñ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ¦: ºñÏñáñ¹ ïå³·ñáõû³Ý Û³é³ç³µ³ÝáõÙÝ ¿É å³ñáÝÁ Û³ÛïÝáõÙ ¿, áñ ³Û¹ ·ñùáõÙ å³ÑáõÙ ¿ ÙÇ ³Ý·³Ù ³ñ¹¿Ý µéÝ³Í áõÕÕáõÃÇõÝÝ áõ
ÁÝóóùÁ: ²é³çÇÝ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ ÏáíÏ³ë»³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ
Ñá·³µ³ñÓ³Ï³Ý ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ÃáÛɳïñáõ³Í ¿ ·áñÍ ³Í»Éáõ ¹åñáóÝ»ñáõÙ, áõñ í³Õáõó ½·³óõáõÙ ¿ ѳÛáó ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ó»éݳñÏÇ å³Ï³ëÁ: ÆëÏ »ñÏñáñ¹ ïå³·ñáõû³Ý ·áñͳÍáõÃÇõÝÁ ¹»é ¨ë å³ßïûݳå¿ë ÃáÛɳïñáõ³Í ã¿: ¶ñùÇ ³é³çÇÝ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ, ãݳۻÉáí Çõñ ÙÇ
ù³ÝÇ Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ, ϳñáÕ ¿ñ ͳé³Û»É ÛûñÇÝáÕÇ Ý³Ë³·Í³Í Ýå³ï³ÏÇÝ: ÆëÏ Ýáñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ, áñ åÇïÇ ³õ»ÉÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõ³Í ÉÇÝ¿ñ, Áݹѳϳé³ÏÁ ѳñëï³ó»É ¿ Ýáñ ûñáõÃÇõÝÝ»ñáí:
Ü³Ë Ýϳï»Ýù, áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ, ѳϳé³Ï Çõñ ËáëïáõÙÇÝ, ÙÇ
ÏáÕÙ ¿ ÃáÕÝáõÙ §Ù»ñ É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÝ áõ Ñݳ·áÛÝ ³Ýó»³ÉÁ¦ ¨ ëÏëáõÙ ¿ Çõñ ·ÇñùÝ áõÕÕ³ÏÇ ²µáí»³Ýáí, áñÇÝ Û³çáñ¹áõÙ »Ý
Ù»ñ Ýáñ áõ Ýáñ³·áÛÝ ·ñáÕÝ»ñÁ: ²å³ ·³ÉÇë »Ý å³ïٳϳÝ, ׳ٵáñ¹³Ï³Ý ¨ ³½·³·ñ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÁ, ÇëÏ ³Û¹ µáÉáñÇó Û»ïáÛ ¿ ÛûñÇÝáÕÁ
ͳÝûóóÝáõÙ Ù»½ Ù»ñ µ³Ý³õáñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ñ»ï, ëÏë³Í ¶áÕóÝ
Ù»ñ ÑÇÝ »ñ·»ñÇó: ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ëáíáñ»Éáõ ѳٳñ ëáíáñ³µ³ñ ëÏëáõÙ
»Ý µ³Ý³õáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó ¨ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ϳñ·áí ³ÝóÝáõÙ
»Ý ·ñ³õáñÇÝ: ÆëÏ å. ì³Ýó»³ÝÁ áñ áõ½áõÙ ¿ñ §Ñݳ·áÛÝ ³Ýó»³ÉÇó ëÏë»É¦
¨ ѳëÝ»É §ÙÇÝ㨠Ýáñ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ¦, Áݹѳϳé³ÏÝ ¿ ³ñ»É:
´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, å. ì³Ýó»³ÝÁ áã ÙdzÛÝ ãÇ ï³ÉÇë Ù»ñ É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ ¨ ÷á÷áËáõû³Ý ¿ »ÝóñÏ»É Ê. ²µáí»³ÝÇ
É»½áõÝ: ØDZÿ ϳñ»ÉÇ ¿ ÷á÷áË»É ³ÛÝ É»½áõÝ, áñÝ Çµñ¨ ÑÇÙù Ù»ñ ³ß˳ñѳµ³ñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý, ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÇõÝ áõÝÇ ¨ ³é³ÝÓÇÝ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³Ù»Ý ÙÇ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ëáíáñáÕÇ
ѳٳñ: ²µáí»³ÝÇ É»½õáõÙ ûųݹ³Ï µ³ÛÇ 3 ¹¿ÙùÇ ³-Ý ÷áË»É ¿ ¿-Ç, ÇëÏ

61

§ËÇëï ³ÝѳëϳݳÉÇ Ãáõñù»ñ¿Ý¦ µ³é»ñÁ ÷á˳ñÇÝ»É ¿ ѳۻñ¿Ý µ³é»ñáí: ì»ñóÝ»Ýù ÙÇ ÝÙáõß. 9 »ñ»ëáõÙ ÑÉ³Û µ³éÁ ݳ ßÇÝ»É ¿ ¹»é, »Ýó¹ñ»Éáí áñ ÑɳÛ-Ý §ËÇëï ³ÝѳëϳݳÉǦ Ãáõñù»ñ¿Ý µ³é ¿: à±ñ ѳÛÇÝ ³ë»ë
Ñɳ ϳ٠ѳɳ, áñ ãѳëϳݳÛ: ºÃ¿ §³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ¹Çõñáõû³Ý ¨ ÝÇõÃÇ Ñ»ßï Çõñ³óٳݦ ѳٳñ ¿ Ùï³Í»É å. ì³Ýó»³ÝÁ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÇÝãá±õ ݳ ãÇ ÷á˳ñÇÝ»É Ñ³Û»ñ¿Ýáí ÷³Ýç³ñ³, Ãû÷˳ݳ, óٳñ½Éáõ
¨ ³ÛÉ ëñ³Ýó ÝÙ³Ý µ³é»ñÁ, áñáÝù ³õ»ÉÇ §ËÇëï ³ÝѳëϳݳÉǦ »Ý,
ù³Ý ÿ ÑɳÛ-Ý: ØÇ ÏáÕÙÁ ÃáÕ³Í ³ÛÝ, áñ å. ì³Ýó»³ÝÝ Çñ³õáõÝù ãáõÝ¿ñ
÷á÷áË»Éáõ ²µáí»³ÝÇ É»½áõÝ, µ³é»ñÁ ÷á÷áË»ÉÇëª Ý³ ãÇ ½³Ý³½³Ý»É
ѳëϳݳÉÇÝ ³ÝѳëϳݳÉÇÇó, ÇÝãå¿ë ï»ë³Ýù ³Û¹ í»ñ¨: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó å. ì³Ýó»³ÝÁ ÙÇÝ㨠³Ý·³Ù Ïñ׳ï»É áõ ˻ճÃÇõñ»É ¿ ²µáí»³ÝÇ
ݳ˳¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ: úñÇݳÏ, ²µáí»³ÝÁ ·ñáõÙ ¿.
§ÂáÕ ÇÝÓ ³ÛëáõÑ»ï¨ ï·¿ï Ïáã»Ý. É»½áõë µ³ó ³ ¿É»É, ÇÙ ÁÝïÇñ,
³½Ç½, ÇÙ ëñïÇ ëÇñ»Ï³Ý ³½·: ÂáÕ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝ ·Çï»óáÕÁ
Çñ³Ý ѳÙù»³ñÇ Ñ³Ù³ñ ·ñÇ, »ë, ùá Ïáñ³Í, ßí³ñ³Í áñ¹ÇÝ ù»½ ѳٳñ¦:
²Ûë ÏïáñÁ å. ì³Ýó»³ÝÝ ³Ûëå¿ë ¿ ÷áË»É.
§Ð³Û»'ñ, Ãá'Õ ÇÝÓ ³ÛëáõÑ»ï¨ ï·¿ï ϳÝã»Ý... Âá'Õ ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÇõÝ ·Çï»óáÕÁ Çñ³Ý ѳÙù»³ñÇ Ñ³Ù³ñ ·ñÇ, »ëª Ó»½ ѳٳñ¦:
ÆÝãå¿ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, ²µáí»³ÝÇ ·ñ³ÍÇó å. ì³Ýó»³ÝÁ ¹¿Ý ¿ ·ó»É
í»ñ¨Ç Áݹ·Í³Í µ³é»ñÁ ¨ ³õ»É³óñ»É ¿ ѳۻñ µ³éÁ, áñ ã·Çï»Ýùª ÿ áñï»ÕÇó ¹áõñë åñͳõ: ²Û¹ µ³éÇ Ë³Ãñáõ ¿É ù»½ ѳٳñ-Á Ó»½ ѳٳñ ¿
ßÇÝ»É:
Þ³ï ï³ñûñÇÝ³Ï ¿ ÃõáõÙ, ÿ ÇÝãá±õ å. ì³Ýó»³ÝÁ ÷á÷áË»É ¿ ²µáí»³ÝÇ É»½áõÝ, ÇëÏ êáõݹáõÏ»³ÝÇ §ä¿åû¦-Ç Ñ³ïáõ³ÍÁ, áñ ·ñáõ³Í ¿
ÂÇýÉÇëÇ µ³ñµ³éáí áõ ѳٻÙáõ³Í ûï³ñ µ³é»ñáí, ÃáÕ»É ¿ ³Ý÷á÷áË:
²õ»ÉÇ É³õ ϳݿñ å³ñáÝÁ, »Ã¿ Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÇ ï³Ï ¹Ý¿ñ
÷áùñÇÏ Í³ÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ áõ µ³ó³ïñ¿ñ ³ÝѳëϳݳÉÇ µ³é»ñÝ áõ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý á×»ñÁ, ÇÝãå¿ë ³Û¹ ³ñ»É ¿ سñïÇÝáíëÏÇÝ Çõñ §Ðóññêiå
ïèñàòåëè¦ (èáõë ·ñáÕÝ»ñ) ·ñùáõÙ: ´³óÇ µ³é»ñÇ áõ á×»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÇó, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ¨ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ûû¹áõ³ÍÇ Ï³Ù áï³Ý³õáñÇ Ñ³Ù³ñ ï³É ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ýñ³ ÇÙ³ëïÇ, µÝ³õáñáõû³Ý áõ ·ñáõ»Éáõ ß³ñųéÇÃÇ Ù³ëÇÝ: ²ÛÝ ÇÝã §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñáõÙ¦ Ù»Ýù ÙdzÛÝ ·ïÝáõÙ »Ýù
ãáñ áõ ó³Ù³ù ·ñ³Ï³Ý ÝÙáõßÝ»ñ, áñáÝù Û³çáñ¹áõÙ »Ý Çñ³ñ ³é³Ýó ëÇëï»ÙÇ áõ, ë³Ï³õ µ³ó³éáõû³Ùµ, ³é³Ýó ϳñ¨áñ µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ:

62

ä. ì³Ýó»³ÝÇ ïáõ³Í Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÇó Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇÝ»ñÁ,
áñáÝù ·ñáõ³Í »Ý áã ÿ ÛûñÇÝáÕÇ, ³ÛÉ áõñÇßÝ»ñÇ Ó»éùáí: úñÇݳÏ,
êÙµ³ï ޳ѳ½Ç½Ç Ù³ëÇÝ ½»ï»Õáõ³Í ¿ È¿ûÇ ·ñ³ÍÁ, ÇëÏ ¶. ´³ñËáõ¹³ñ»³ÝóÇ Ù³ëÇݪ Æ. Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ ·ñ³ÍÁ: ´³Ûó ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý ¹³ë³·Çñù ÛûñÇÝáÕÝ»ñÝ ³éѳë³ñ³Ï Çñ»Ýù »Ý ϳ½ÙáõÙ ·ñáÕÝ»ñÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áã ÿ û·ïõáõÙ »Ý áõñÇßÇ å³ïñ³ëï³ÍÇó: §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñáõÙ¦ Ï³Ý ¨ ³ÛÝåÇëÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñ, áñáÝó ï³Ï Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ
»Ýù å. ì³Ýó»³ÝÇ ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ: ÆëÏ ÙÇ ù³ÝÇëÝ ¿É ½»ï»Õáõ³Í »Ý
³é³Ýó ëïáñ³·ñáõû³Ý:
ºÃ¿ »Ýó¹ñ»Ýù, áñ ³Ûë í»ñçÇÝÝ»ñÁ ϳ½Ù»É ¿ ÇÝùÁª å. ì³Ýó»³ÝÁ,
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¿É ÇÝãá±õ ¿ ݳ Ù¿ÏÇ ï³ÏÇÝ ëïáñ³·ñáõÙ Çõñ ³ÝáõÝÁ, ÇëÏ
ÙÇõëÁ ÃáÕÝáõÙ ³é³Ýó ëïáñ³·ñáõû³Ý: ÆëÏ »Ã¿ áõñÇßÝ»ñÝ »Ý ·ñ»É, á±õñ
¿ Ýñ³Ýó ëïáñ³·ñáõÃÇõÝÁ: ÆÝãá±õ È¿ûÇ ¨ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ Ï³½Ù³Í Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ï³Ï Ï³Û ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ, ÇëÏ ÙÇõëÝ»ñÇ Ï³½Ù³ÍÁ
Ùݳó»É ¿ ³é³Ýó ëïáñ³·ñáõû³Ý: Ø»½ ÃõáõÙ ¿, áñ µáÉáñ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ åÇïÇ Ï³½Ù¿ñ ÇÝùÁ å. ì³Ýó»³ÝÁ ¨ ÃáÕÝ¿ñ Ýñ³Ýó ³é³Ýó
ëïáñ³·ñáõû³Ý, áñáíÑ»ï¨ ³é³Ýó ³ÛÝ ¿É ·ñùÇ ×³Ï³ïÇÝ ÙÇ ³Ý·³Ù
³ñ¹¿Ý ·ñáõ³Í ¿ §¶. ì³Ýó»³Ý¦: î³ñûñÇݳÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ,
½»ï»Õ»Éáí Çõñ ·ñùáõÙ Ù»ñ Ýáñ áõ Ýáñ³·áÛÝ ·ñáÕÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇó ÝÙáõßÝ»ñ, µáÉáñáíÇÝ Ùáé³óáõû³Ý ¿ Ù³ïÝ»É å. å. ܳñ-¸áëÇÝ, ȨáÝ Ø³Ýáõ¿É»³ÝÇÝ ¨ ³ÛÉáó, áñáÝù å³ïáõ³õáñ ï»Õ »Ý µéÝáõÙ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç
¨ áñáÝó »ñÏ»ñÇ ÝÙáõßÝ»ñÁ í³Õáõó ÁݹáõÝ»ÉáõÃÇõÝ »Ý ·ï»É áõñÇß ¹³ë³·ñù»ñÇ Ù¿ç: λÝë³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¨ ³ñ¨»É³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý
¿áõÃÇõÝÝ áõ ³ÙµáÕçáõÃÇõÝÁ ɳõ ѳëϳݳÉáõ ѳٳñ, å. ì³Ýó»³ÝÁ Çõñ
·ñùÇ Û³é³ç³µ³ÝáõÙ ËáñÑáõñ¹ ¿ ï³ÉÇë áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ Çõñ ïå³·ñáõáÕ
§ä³ïÙ³ùÝÝ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ¦: ¶áõó¿ å. å. ܳñ-¸áëÁ, È. سÝáõ¿É»³ÝÁ ¨ ÙÇõëÝ»ñÁ Ùï»É »Ý ³Û¹ Ýáñ ÉáÛë ï»ëÝáÕ ·ñùÇ Ù¿ç. µ³Ûó ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇÝ Ç±Ýã... ⿱ áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ ÙdzÛÝ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ¿ ËáñÑáõñ¹ ï³ÉÇë ³Û¹ ·ñùÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ: ²ß³Ï»ñïÝ»ñÝ Ç±Ýã Ù»Õù »Ý ·áñÍ»É, áñ
å. ì³Ýó»³ÝÁ ½ñÏáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ¨ ãÇ Í³ÝûóóÝáõÙ Ù»ñ ï³Õ³Ý¹³õáñ
·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï:
¼»ï»Õ»Éáí Çõñ ·ñùáõÙ å. ². ̳ïáõñ»³ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý³Í áï³Ý³õáñÝ»ñÁ, å. ì³Ýó»³ÝÁ áã ÙÇ ÝÙáõß ãÇ ï³ÉÇë Ýñ³ ÇÝùÝáõñáÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñÇó: §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñǦ ÛûñÇÝáÕÁ »ñ¨Ç ². ̳ïáõñ»³ÝÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍ ã¿ Ñ³Ù³ñáõÙ, ³ÛÉ ëáëÏ Ã³ñ·Ù³ÝÇã: γٻݳÉáí ͳÝû-

63

óóÝ»É §ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇæ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý í¿åÇ Ñ»ï, å. ì³Ýó»³ÝÁ
ï³ÉÇë ¿ Ýñ³ ÷á˳¹ñáõû³Ý ÙÇÙdzÛÝ ÙÇ Ù³ëÁ, ³ÛÝ ¿É ³ÝÛ³çáÕ ÷á˳¹ñáõû³Ùµ: ÆëÏ ³Û¹ í¿åÇ Édzϳï³ñ ¨ ³õ»ÉÇ Û³çáÕ ÷á˳¹ñáõÃÇõÝÁ, áñ ·ñ»É ¿ å. ¶. ´³É³ë³Ý»³ÝÁ, ³ÝÛ³Ûï ¿ Ùݳó»É å. ì³Ýó»³ÝÇÝ: ÆÝã
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÙÇõë ÝÙáõßÝ»ñÇÝ, å¿ïù ¿ Ýϳï»Ýù, áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ ã·Çï¿ É³õ ÁÝïñáõÃÇõÝ ³Ý»É: ä. äéûß»³ÝÇó ÙdzÛÝ ï³ÉÇë ¿ ï³ñáõ³Û ãáñë
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÷áùñÇÏ Ýϳñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ Ýñ³ §êûë ¨ ì³ñ¹ÇûñÇó¦, §Ð³óÇ ËݹñÇó¦ ¨ ³ÛÉ Ý߳ݳõáñ »ñÏ»ñÇó áãÇÝã ãÇ ï³ÉÇë: ð³ýýáõó ï³ÉÇë ¿ ÙdzÛÝ ãáñë ÷áùñÇÏ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ, áñáÝù µéÝáõÙ »Ý 7 1/2
»ñ»ë: ºõ ³Û¹ 7 ¨ Ï¿ë »ñ»ëáí ¿ áõ½áõÙ å. ì³Ýó»³ÝÁ ·³Õ³÷³ñ ï³É
ð³ýýáõ Ù³ëÇÝ: ²ÛÝ ÇÝã Øáõñ³ó³ÝÇó ï³ÉÇë ¿ ݳ ³ÙµáÕç 17 »ñ»ë: ä. Ô.
²Õ³Û»³ÝÇó ¿É ß³ï ùÇã µ³Ý ¿ ï³ÉÇë: ò³ÝϳÉÇ ¿ñ ½»ï»Õ»É §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñǦ Ù¿ç Ýñ³ §²Ý³ÑÇï¦, §îáñù ²Ý·»Õ¦ ¨ ³ÛÉ Ý߳ݳõáñ »ñÏ»ñÇó:
àñå¿ë½Ç Çõñ ·ñùáõÙ ÉÇÝÇ ³Ù»Ý ã¿ßáõ¹Çó, å. ì³Ýó»³ÝÁ í»ñçáõÙ
·ó»É ¿ ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÅÇÝ §èáõë ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó¦ í»ñݳ·ñáí: ²Ûëï»Õ ÙïÝáõÙ »Ý ÙdzÛÝ 4 Ïïáñ ÷áùñÇÏ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ, Áݹ³Ù»ÝÁ 8
»ñ»ë: ²Û¹ óñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó »ñ»ùÇ ï³ÏÇÝ ëïáñ³·ñáõ³Í ¿ Ñ»ÕÇݳÏÇ ³ÝáõÝÁ, ÇëÏ Ù¿ÏÇ ï³ÏÇÝ ëïáñ³·ñáõ³Í ¿ ÙdzÛÝ §Â³ñ·. éáõë.¦: â·Çï»Ýùª ÿ ÇÝãá±õ ¿ å³ñáÝÝ ³Û¹å¿ë ËݳÙùáí óùóÝáõÙ Ñ»ÕÇݳÏÇ ³ÝáõÝÁ, ϳ٠DZÝã ѳñÏ Ï³ñ ï³ÏÇÝ ëïáñ³·ñ»Éáõ §Â³ñ·Ù. éáõë»ñ¿ÝÇó¦,
ù³ÝÇ áñ ÁݹѳÝáõñ í»ñݳ·ñÇó (§èáõë ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó¦) ³Û¹ ³ñ¹¿Ý
Û³ÛïÝÇ ¿: ºÃ¿ ·ñùÇ í»ñçáõÙ å. ì³Ýó»³ÝÁ åÇïÇ ¹Ý¿ñ ³é³ÝÓÇÝ éáõë³Ï³Ý µ³ÅÇÝ, ¿É ÇÝãá±õ ¿ ݳ äáõßÏÇÝÇ §Â¿ ßñçáõÙ »Ù¦, §Ø³ñ·³ñ¿¦, È»ñÙáÝïáíÇ §Ðñ»ßï³Ï¦ ¨ §ºñµ Ù»ÕÙ Í÷áõÙ ¿¦ áï³Ý³õáñÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ·ó»É å³ïٳϳÝ, ׳ٵáñ¹³Ï³Ý, ³½·³·ñ³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ÑÇõëáõû³Ý ¨ ³ÛÉ µ³ÅÇÝÝ»ñÇó ³é³ç: ²Û¹ DZÝã ëÇëï»Ù ¿:
γñ»ÉÇ ¿ñ ÙÇ ÷áùñ ³õ»ÉÇ »ñϳñ Ëûë»É §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñǦ Ù³ëÇÝ,
µ³Ûó ß³ï³Ý³Ýù ÙdzÛÝ ³Ûëù³Ýáí:
Ú³ñáõÃÇõÝ Âàôزܺ²Ü
§Üáñ-¸³ñ¦, 1906 Ã., 24 ÷»ïñáõ³ñÇ, N 35

64

ܲزΠÊØ´²¶ðàôº²Ü
§Üáñ-¸³ñ¦-Ç Ý»ñÏ³Û ï³ñáõ³Û 35 N ÉáÛë ï»ë³õ ÙÇ Áݹ³ñÓ³Ï
ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝ ÇÙ ÛûñÇÝ³Í §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ, áõñ Ûû¹áõ³Í³·Çñ å. Âáõٳݻ³ÝÁ ѻ層³É ÝϳïáÕáõÃÇõÝÝ ¿ ³ÝáõÙ. ·ñùÇ §Ýáñ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ áñ åÇïÇ ³õ»ÉÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõ³Í ÉÇÝ¿ñ, Áݹѳϳé³ÏÁ ѳñëï³ó»É ¿ Ýáñ ûñáõÃÇõÝÝ»ñáí¦ (Áݹ·ÍáõÙÁ Ù»ñÝ ¿):
ä³ï³ë˳ÝáõÙ »Ýù Ãáõ»ñáí. ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ µ³Õϳó³Í
¿ñ 262 »ñ»ëÇó, »ñÏñáñ¹Á 320. áõñ»ÙÝ åÉÇõë 58 »ñ»ë. ÑÇÝ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý µ³ÅÇÝÁ, áñ ϳñ ³é³çÇÝáõÙ, ѳÝáõ³Í ¿ »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÇó, ѻ層³É ¹»é ÉáÛë ãï»ë³Í ѳïáñÝ»ñÇ Ù¿ç ½»ï»Õáõ»Éáõ ѳٳñ
42 »ñ»ë. 58 + 42 = 100: ²õ»É³ó³Í ÝÇõûñ »Ý.- ²ÉÇß³ÝÇ, Ì»ñ»ÝóÇ, ¸áõñ»³ÝÇ, ܳɵ³Ý¹»³ÝÇ, ޳ѳ½Ç½Ç, Øáõñ³ó³ÝÇ, êÇåÇÉÇ, ²ñ÷dzñ»³ÝÇ,
̳ïáõñ»³ÝÇ, ÚáíÑ. Âáõٳݻ³ÝÇ, Þ³ÝÃÇ, îٵɳãÇ Ê³ã³ÝÇ ·áñÍ»ñÇó.
ݳËÏÇÝ ÝÇõÃÁ ÙݳÉáí ѳݹ»ñÓ, ³õ»É³ó»É ¿ ѳñÇõñ »ñ»ë Ýáñ ÝÇõà ٻñ
ɳõ³·áÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó...
γñá±Õ ¿ áõñ»ÙÝ Ëûëù ÉÇÝ»É Ã»ñáõû³Ý Ù³ëÇÝ:
ØÇ ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× Ù³Ý»ûíñ ¿ µ³Ý»óñ»É åñ. Âáõٳݻ³ÝÁª ùÝÝ»Éáí
»ñÏáõ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÙdzųٳݳÏ. ·ñ³Ï³Ý ÙÇ ï³ññ³Ï³Ý ûñ¿Ýù
¿, áñ í»ñçÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÝßáõÙ ¿ ³é³çÇÝÇÝ, áõëïÇ »ë Ïå³ï³ë˳ݻ٠³ÛÝ Ï¿ï»ñÇÝ, áñ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý í»ñçÇÝÇÝ.- ݳ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÝÇõÃÁ å¿ïù ¿ ¹³ë³õáñáõ¿ñ ųٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ϳñ·áí, ÇÝãå¿ë ³é³çÇÝ
Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý Ù¿ç: ¸³ ϳñ¹³Éáõ ·Çñù ã¿', ³ÛÉ ¹³ë³·Çñù ¿. áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ ¿ ÃáÕÝõáõÙ ÝÇõûñÇó û·ïáõ»Éáõ Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝÁ. DZÝã ÙÇ ¹Åáõ³ñ µ³Ý ¿ ëÏë»É ûñÇÝ³Ï 50 »ñ»ëÇó ¨ ³å³ í»ñ³¹³éÝ³É 10, 20, ϳÙ
100 »ñ»ëÝ»ñÇÝ: ºë ³Û¹ ³ñ»É »Ù ÙÇ ù³ÝÇ áõëáõóÇãÝ»ñÇ ËݹÇñùáí ¨ ³ÛÝ
ѳë³ñ³Ï ·Çï³Ïóáõû³Ùµ, áñ Ý³Ë å¿ïù ¿ Ù»ñ ³ñ¨»É³Ñ³Û áõñ»ÙÝ
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇ Ñ»ï ͳÝûÃ³Ý³É ¨ ³å³ ³ñ¨Ùï»³Ý áõ ·ñ³µ³ñ: ØDZÿ
Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ³Ûë ï³ññ³Ï³Ý ûñ¿ÝùÁ ѳëϳóÝ»Éáõ ѳñÏ Ï³Û:
ÊݹÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ó»ñ áõ½³Í ÝÇõÃÁ ϳÛ. ³é³çÇÝ »ñ»ëáõÙÝ ¿ ݳ ÿ í»ñçÇݪ ³Û¹ ϳñͻ٠ϳñ¨áñ ã¿: ÆÝãå¿ë áñ ÙÇ ù³ßùßáõÏ ¿ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, ÿ ÇÝãá±õ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ ï³ÏÁ ì³Ýó»³ÝÇ ëïáñ³·ÇñÁ ϳÛ, ÇëÏ
ÙÇõëÝ»ñÇÝ áã: ´áÉáñ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÝ ³éѳë³ñ³Ï ëïáñ³·ñáõ³Í »Ý, ß³ï
ÏñÏÝáõû³Ùµ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù¿ç ïå³õáñ»Éáõ Ñ»ÕÇݳÏÇ ³ÝáõÝÁ: ÆÙ
·ñ³ÍÝ»ñÇó Ù³ÝñÝ»ñÁ ã»'Ù ëïáñ³·ñ»É Ó³ÝÓñ³ÉÇ ã¹³éݳÉáõ ѳٳñ,

65

ÇëÏ Ù»Í ¨ å³ï³ë˳ݳïáõ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ã¿Ç ϳñáÕ ³é³Ýó
ëïáñ³·ñáõû³Ý ÃáÕÝ»É, áõñ ٳݳõ³Ý¹ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ¨ µÝáñáßáõÙÝ Ï³Û
¨ ³ÛÝ ¿É ·ñ»Ã¿ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ù»ñ ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç:
¿ ÇÝãáõ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÇó ÝÇõÃÝ ³õ»ÉÇ ¿ ¨ ÇÝãá±õ áÙ³Ýù Ù»ñ
Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó ã»Ý Ùï³Í ³Ûëï»Õ, ³é ³ÛÅÙ ³ÝϳñáÕ »Ù ³ë»É, ÙdzÛÝ
ëñ³ ÙÇõë ѳïáñÝ»ñÁ ÉñÇõ ¹áõñë ·³Éáõó Û»ïáÛ Ï³ñáÕ ¿ å³ñ½áõ»É: ð³ýýÇÝ Û³ïϳå¿ë Ù»Í Ù³ë³Ùµ å³Ñáõ³Í ¿ »ñÏñáñ¹ ѳïáñÇ Ñ³Ù³ñ: ²ÛÉ
Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ ϳñáÕ »Ý ÙïÝ»É III ѳïáñÇ Ù¿ç: Ø»ñ Íñ³·ÇñÁ ß³ï ɳÛÝ ¿
¨ Áݹ³ñÓ³Ï, Ññ³õÇñáõ³Í »Ý Ù³ëݳ·¿ï ³ÝÓ»ñ ³ç³Ïóáõû³Ý. ÙÇÝã¨
µáÉáñ ѳïáñÝ»ñÁ ÉñÇõ ÉáÛë ãï»ëÝ»Ý, Ù»Ýù ã»Ýù ϳñáÕ ·áѳóáõÙ ï³É
µáÉáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ:
¶³Ýù ÑÇÙ³ É»½áõÇ ÷á÷áËáõû³Ý ѳñóÇÝ. »ë ϳ½ÙáõÙ »Ù Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ë³·Çñù ¨ ѻ層Éáí ³Û¹ ëË³É Ñ³ëϳó³Í ëϽµáõÝùÇݪ
í»ñóÝáõÙ »Ù Ñ¿Ýó ³Ûë ëáÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ.- ºÕÇß¿ ¨ ö³ñå»óÇ - ·ñ³µ³ñ,
øáõã³Ï - ÙÇçݳ¹³ñ»³Ý é³ÙÏûñ¿Ý, ²µáí»³Ý - ø³Ý³ù»éÇ µ³ñµ³é, ²ÉÇß³Ý - ·ñ³µ³ñ ¨ ³ñ¨Ùï»³Ý Ñ³Û»ñ¿Ý, ä³ïϳݻ³Ý - Üáñ ܳËÇ稳ÝÇ
µ³ñµ³é, êáõݹáõÏ»³Ý ¨ ê³Û³Ã-Üáí³ - ÑÇÝ áõ Ýáñ ÂÇýÉÇëÇ µ³ñµ³é,
êñáõ³ÝÓï»³Ý - ê³ëáõÝÇ, ØáõßÇ, ì³ÝÇ ¨ ²ñ³µÏÇñÇ µ³ñµ³éÝ»ñ (ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇÃ, гõÉáõÝÇ ÃáõñÁ ¨ ³ÛÉÝ), îٵɳãÇ Ê³ã³Ý - Ô³ñ³µ³ÕÇ
µ³ñµ³é, ¶³µñ. »å. ²Ûí³½»³Ý - ÊñÇÙÇ µ³ñµ³é, ³å³ ÙÇõë ѳïáñÝ»ñáõ٠ݳ¨ ÙÇçݳ¹³ñ»³Ý Ù»ñ ³ßáõÕÝ»ñÝ áõ ·ñáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýó µ³½Ù³ï»ë³Ï µ³ñµ³éÝ»ñáí, Ù»ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñÝ áõ É¿É¿Ý»ñÁ ³Ù»Ý µ³ñµ³éáí, ¨ ëïáñÇÝ ¹³ñÇ ·ñ³µ³ñÁ: ²ë³ó¿ù Ëݹñ»Ù, ϳ±Û ÙÇ áñ¨¿ áõëáõóÇã
ϳ٠ÝáÛÝ ÇëÏ Ù³ëݳ·¿ï É»½áõ³µ³Ý, áñ Ï³Ù»Ý³Û ïÇñ³å»ï»É ³Û¹
³Ù»ÝÇÝ ¨ ϳÙù áõ ѳٵ»ñáõÃÇõÝ áõݻݳ۪ ã»'Ù ³ëáõÙ ³õ³Ý¹»Éáõ, ³ÛÉ
ϳñ¹³Éáõ ¨ ѳëϳݳÉáõ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ:- à'ã, åñ. Âáõٳݻ³Ý, »Ã¿ ¹áõù ²ÉÇß³ÝÇ å³ñ½ áõ ·»Õ»óÇÏ §²õ³ñ³ÛñÇ µÉµáõÉÁ¦ ѳëϳݳÉáõ ѳٳñ ϳñÇù ½·³óÇù ¹ÇÙ»Éáõ å. ²Õ³Û»³ÝÇÝ Ï³Ù Ýáõ³ëïÇë ³ç³Ïóáõû³ÝÁ, »Ã¿
¹áõù ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ù §ê³ëáõÝóÇ ¸³õÇÃÁ¦ ï³É Ó»ñ ѳõ³Ý³Í å. ´³É³ë³Ý»³ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ýáõû³Ùµ, Ëáëïáí³Ý»ó¿ù áõñ»ÙÝ, áñ ÇÝãù³Ý ó³ÝϳÉÇ, ÝáÛÝù³Ý ³Ýϳñ»ÉÇ ¨ ³ÝÑݳñÇÝ ¿ ³Ûë ¹³ë³·ñùáõÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ó»éÁ ï³É µÝ³·ÇñÝ»ñÁ ½³Ý³½³Ý µ³ñµ³éÝ»ñáí ·ñáõ³Í, ³é³Ýó
óñ·Ù³Ýáõû³Ý ϳ٠÷á÷áËáõû³Ý: âÁ Ï³Û Ù»½ ѳٳñ ÙÇ ³õ»ÉÇ ¹ÇõñÇÝ µ³Ý ³Ý÷á÷áË ³ñï³ïå»É ï³É å³ïñ³ëïÇ ÝÇõûñÁ. »Ã¿ Ù»Ýù
Û³ÝÓÝ »Ýù ³é»É ÙÇ Ó³ÝÓñ³ÉÇ ¨ å³ï³ë˳ݳïáõ ·áñÍ, Ù³ïã»ÉÇ

66

¹³ñÓÝ»É Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇÝ Ñ³Û Ï³Ù ûï³ñ ¹åñáóÝ»ñáõÙ, ¹³ ³ñ¹ÇõÝù
¿ Ù»ñ »ñϳñ³Ù»³Û ÷áñÓÇ: Ü³Ë å¿ïù ¿ Ù»Ýù ÁÝïÇñ ÝÇõÃáí å³ïáõ³ëï»Ýù ¨ Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõ ¹³ñÓÝ»Ýù Ù»ñ ·ñ³Ï³Ýª ³Ù»Ý ³ñ³ïÝ»ñÇó Ù³ùñ³Í áõ ½ï³Í É»½áõÝ, ³å³ ¹ñ³ ÙÇçáóáí ³ÝóÝ»Ýù µÝ³·ÇñÝ»ñÇÝ, áñ
³ñ¹¿Ý ³Ù»Ý áõëáõóÇã å³ñï³õáñ ¿ ³é³ç³ñÏ»É áõ ͳÝûóóÝ»É ¹³ë³ñ³ÝÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ÙÇ ¹³ë³·Çñù ãÇ Ï³ñáÕ ÷á˳ñÇÝ»É ÙÇ ³ÙµáÕç ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý: л層³É ѳïáñÝ»ñáõÙ, »ñµ ³ß³Ï»ñïÝ ³õ»ÉÇ Ñ³ëáõݳó³Í ÏÁ ÉÇÝÇ, Ñݳñ³õáñ ¿ ³Ý÷á÷áË µÝ³·ÇñÁ ï³É:- ²µáí»³ÝÇó ÃáÕÝáõ³Í ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÛÝ åÇïÇ ³ë»Ýù, áñ ³ñï³·ñáõ³Í µÝ³·ÇñÁª ·Ý³ó³Í ÉÇÝ»Éáí ó»Ý½áõñ³ÛÇ Ùûïª ãϳñ³óÇ ëïáõ·»É. ³ñï³·ñáÕDZ
Ù»ÕÝ ¿ ¹³ ÿ± ëñµ³·ñáÕÇ. ѻ層³É Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý Ù¿ç ¹³ ÏáõÕÕáõÇ: ä. Âáõٳݻ³ÝÁ ë³Ï³ÛÝ åÇïÇ ÝϳïÇ áõݻݳñ, áñ ³é³ç³µ³ÝáõÙ
»ë ÛÇᯐ ¨ ¹Çïٳٵ ß»ßï»É »Ù ³ÛÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ϳï³ñáõ³Í »Ý ·Çï³Ïóûñ¿Ý, ¨ áñ¨¿ ³ÛÉ Ã»ñáõÃÇõÝ Ý³ Çñ³õáõÝù ãáõÝ¿ñ ³Ýáõ³Ý»Éáõ §Ïñ׳ïáõ٠ϳ٠˻ճÃÇõñáõÙ¦:
ÆëÏ Ã¿ ÇÝãá±õ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ, ¨ë ³é³õ»É ÙÇ ù³ÝÇ Ï³ñ¨áñ
ÝÇõûñ ã»Ý Ùï»É ¹³ë³·ñùÇ Ù¿ç, ³Û¹ ß³ï ɳõ Û³ÛïÝÇ åÇïÇ ÉÇÝ¿ñ å.
ùÝݳ¹³ïÇÝ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë ·ÇñùÁ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ¹»·»ñáõ»É ¿ ³Ûëï»Õ,
ä»ï»ñµáõñ· ¨ ØáëÏáõ³ ó»Ý½áõñ³Ý»ñÇ Ó»éÇÝ. ³Ûɨ ѳ½Çõ Ñݳñ³õáñ ¿
»Õ»É ëï³Ý³Éáõ ¹åñáó³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý ÃáÛÉïõáõÃÇõÝÁ:- ÐÇÙ³, ÷³éù
²ëïáõÍáÛ, ѳٻٳﳵ³ñ ³½³ï »Ýù ³Û¹ ³ñ·»ÉùÝ»ñÇó ¨ å³Ï³ëÁ
Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÏÁ Éñ³óáõÇ:
²Ù÷á÷»Ýù Ù»ñ ³ë»ÉÇùÁ.- ³Ûë Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ ³õ»ÉÇ ¿ ³é³çÇÝÇó 100 »ñ»ë. Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ í»ñëïÇÝ Ùß³Ïáõ³Í ¨ ëïáõ·áõ³Í »Ý.
·ÇÝÁ 1 ñ. 35-Çó ׳ٵáõ ͳËëáíª Çç»É ¿ 1 ñáõµÉáõ. ѻ勉µ³ñª »Ã¿ åñ.
Âáõٳݻ³ÝÝ ÁݹáõÝáõÙ ¿ñ ³é³çÇÝÇ É³õáõÃÇõÝÁ, áñ ݳ íÏ³Û»É ¿ å³ßïûÝ³Ï³Ý ½»Ïáõóٳٵ ³é¨ïñ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ï»ëãÇÝ, åÇïÇ Ëáëïáí³ÝÇ, áñ ݳ ϳ٠³Ýó»³É ï³ñÇ ¿ñ ×ßÙ³ñïáõû³Ý ¹¿Ù Ù»Õ³Ýã»É ¨ ϳÙ
³Ûë ï³ñÇ:
ºõ DZÝã ¿ ¹ñ³ å³ï׳éÁ,- ÙÇ ÷áùñÇÏ ¨ ³ÝÝß³Ý áï³Ý³õáñ åñ. Ú³ñáõÃÇõÝ Âáõٳݻ³ÝÇ ·ñ³ÍÝ»ñÇó, áñ ³Ûë ³Ý·³Ù µ³ó »Ýù ÃáÕ»É, Ýñ³
ï»ÕÁ ï³Éáí 100 »ñ»ë ³õ»ÉÇ ÝÇõà ٻñ ɳõ³·áÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó:
´³Ûó Ï³Û ÙÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù, áñÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù µ³é ã»'Ýù ·ïÝáõÙ å³Ë³ñ³Ï»Éáõ, ³ÛÉ Û³ÝÓÝáõÙ »Ýù ѳë³ñ³Ï³ó ¹³ï³ëï³ÝÇÝ.- ÚÇß»Éáí áñ
³é³çÇÝ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ ÃáÛÉ ¿ ïñáõ³Í ÏáíÏ³ë»³Ý Ñá·³µ³ñÓáõÇ ÏáÕ-

67

ÙÇó ·áñͳ¹ñ»Éáõ ¹åñáóÝ»ñáõÙ, åñ. Âáõٳݻ³ÝÁ åáÉÇódzϳÝÇ
³ã³Éñçáõû³Ùµ ß»ßïáõÙ ¿, áñ §ºñÏñáñ¹ ïå³·ñáõû³Ý ·áñͳÍáõÃÇõÝÁ
¹»é ¨ë å³ßïûݳå¿ë ÃáÛɳïñáõ³Í 㿦: ܳ ·Çï¿ñ, áñ ³é³çÇÝ ïå³·ñáõÃÇõÝÝ ëå³éáõ³Í ¿ ÉÇáíÇÝ, ¨ áñå¿ë½Ç »ñÏñáñ¹Ç ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ ѳñáõ³Í ѳëóÝÇ, ÇëÏáÛÝ ÏáãáõÙ ¿. Êàðàóëú, ÃáÛɳïñáõ³Í ã¿:- à±í ³ë³ó,
á±ñï»ÕÇó ·Çï¿ù, ÿ ÃáÛɳïñáõ³Í ã¿': ØÇ µ³Ý áñ ¹»é ÇÝÓ, ¨ ³ß˳ñÑÇë
»ñ»ëÇÝ ¹»é á'ã ÙÇ Ù³ñ¹áõ Û³ÛïÝÇ ã¿', ù³ÝÇ áñ ¹»é Ù»ñÅáõÙ ãÇ »Ï³Í, ÅáÕáí ãÇ »Õ³Í: ¸áõù á±ñï»ÕÇó ·Çï¿ù, åñ. Âáõٳݻ³Ý. ³Û¹ ß³ï µÝáñáß ¨
í»ñÇÝ ³ëïÇ׳ÝÇ Ï³ñ¨áñ ÙÇ Ñ³ñó ¿. ƱÝã ¿ Ó»ñ Ùï³¹ñáõÃÇõÝÁ... ½·áõß³óÝ»É å»ïáõÃÇõÝÁ íï³Ý·Ç± ¹¿Ù, ÿ± ·ÇñùÁ å³Ñ»É ÙdzÛÝ Ý³ËÏÇÝ, Ó»ñ
åáÉÇóÇ³Ï³Ý Ñ³õ³Ýáõû³Ý ³ñųݳó³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, »ñµ »ñ»ù
í³ñãáõÃÇõÝÝ»ñ ÏáÏáñ¹Çë Ýëï³Í ˻չáõÙ ¿ÇÝ ¨ ÃáÛÉ ã¿ÇÝ ï³ÉÇë ÙÇ Ñ³Û
Ëñ»ëïáÙ³Ãdz Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ãݳۻÉáí Ýñ³ µ³ó³ñÓ³Ï ÉáÛ³É µÝ³õáñáõû³ÝÁ...
ö³éù ²ëïáõÍáÛ Ñ³Û ¹åñáóÝ»ñ Ï³Ý ¨ Ü»ñëÇ뻳Ý, Úáíݳݻ³Ý ¨
³ÛÉ ¹åñáóÝ»ñÇ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÇõÝÝ áõ í»ó ³Ùëáõ³Û ÁÝóóùáõÙ ³é³çÇÝ
Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý ëå³éáõÙÁ ɳõ³·áÛÝ å³ï³ë˳ÝÝ ¿ Ó»ñ í³ñÙáõÝùÇÝ,
áñÇÝ ³ÝáõÝ ï³ÉÁ ÃáÕÝáõÙ »Ýù ÁÝûñóáÕ Ñ³ë³ñ³Ïáõû³ÝÁ:
¶. ì²Üòº²Ü
§Üáñ-¸³ñ¦, 1906, 5 Ù³ñïÇ, N 41

ܲزÎܺð ÊØ´²¶ðàõ»²Ü
«Üáñ-¸³ñ»-Ç N 35-áõ٠ϳñ¹³óÇ å. Ú. Âáõٳݻ³ÝÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝÁ å. ì³Ýó»³ÝǪ «Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ» ·ñùÇ Ù³ëÇÝ: ¶Çï»Ý³Éáí,
áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ ÷á÷áËáõÃÇõÝ ÙïóÝáÕ ã¿ Çõñ ·ñùÇ Ù»çª ²µáí»³ÝÇ
·ñáõ³ÍÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñٳٵ, ß³ï ѳõ³Ý³Ï³Ý ¿, áñ »ë »Ù ë˳ÉÝ»ñÁ
ÃáÕ»É, áñáíÑ»ï¨ »ë »Ù ³ñï³·ñáÕÁ »Õ»É:
ì. ʳݳÙÇñ»³Ý
«Üáñ-¸³ñ», 9 Ù³ñïÇ, 1906, N 43

68

ܲزΠÊØ´²¶ðàôº²Ü
§Üáñ-¸³ñ¦-Ç N 35-áõÙ óáÛó ï³Éáí å. ì³Ýó»³ÝÇ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ Ïáãáõ³Í ¹³ë³·ñùÇ ³Ýå¿ïùáõÃÇõÝÁ, Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó Û³ÛïÝ»É ¿Ç, áñ
³Û¹ ·ñùÇ »ñÏñáñ¹ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ ¹»é ¨ë å³ßïûݳå¿ë ѳëï³ïáõ³Í
ã¿ áõëáõÙÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý ÏáÕÙÇó: ä. ì³Ýó»³ÝÁ §Üáñ-¸³ñ¦-Ç N 41áõ٠ϳٻݳÉáí µ³ñÓñ³óÝ»É Çõñ ·ñùÇ ³ñųÝÇùÁ, ½³Ý³½³Ý µ³é³Ë³ÕáõÃÇõÝÝ»ñáí ³ß˳ïáõÙ ¿ ÙáÉáñ»óÝ»É ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ ¨ ¹ÇÙáõÙ ¿ ÇÝÓ
³Ýáõ³Ý³ñÏ»Éáõ ÙÇçáóÇÝ:
ºë ·ñ»É ¿Ç, áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ, Ëáëï³Ý³Éáí ͳÝûóóÝ»É Ù»½ §Ù»ñ
É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõû³Ý¦ ¨ Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï, §ëÏë³Í Ñݳ·áÛÝ ³Ýó»³ÉÇó ÙÇÝ㨠Ýáñ³·áÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ¦, ¹³õ³×³Ý»É ¿ Çõñ ËáëïáõÙÇÝ ¨ ·ÇñùÝ ëÏë»É ¿ ²µáí»³Ýáí, ÇëÏ §Ñݳ·áÛÝ ³Ýó»³ÉÁ¦ ¹»é ß³ï
Û»ïáÛ ¿ ·ó»É: ä³ñáÝÁ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿, áñ Çõñ ·ÇñùÁ §Ï³ñ¹³Éáõ ·Çñù
ã¿, ³ÛÉ ¹³ë³·Çñù ¿... ƱÝã ¹Åáõ³ñ µ³Ý ¿ ëÏë»É ûñÇÝ³Ï 50 »ñ»ëÇó ¨ ³å³ í»ñ³¹³éÝ³É 10, 20 ϳ٠100 »ñ»ëÝ»ñÇݦ: ä. ì³Ýó»³ÝÇ ³ë³ÍÇó
»ñ¨áõÙ ¿, áñ ÝÇõûñÁ ÙdzÛÝ §Ï³ñ¹³Éáõ ·ñùáõÙ¦ åÇïÇ ëÇëï»Ù³µ³ñ
¹³ë³õáñ»Ý, ÇëÏ §¹³ë³·ñùáõÙ¦ ϳñáÕ »Ý Ýñ³Ýù Û³çáñ¹»É Çñ³ñ ³ÝϳÝáÝ ¨ í³ÛñÇ í»ñáÛ: ²Ûë ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ Ýáñ ï»ë³ÏÇ Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÇõÝ
¿, áñÇÝ ÏÁݳ˳ÝÓ¿ñ ÙÇÝ㨠³Ý·³Ù ÇÝùÁ ä»ëï³ÉûóóÇÝ, ٳݳõ³Ý¹ »Ã¿
ï»ëÝ¿ñª ÿ ÇÝãåÇëÇ Ñ»ÕÇݳϳõáñáõû³Ùµ ¿ åݹáõÙ Çõñ ³ë³ÍÁ å. ì³Ýó»³ÝÁ: ä³ñáÝÁ ѳ٠Ëáëï³ÝáõÙ ¿ ëÇëï»Ù³µ³ñ ¹³ë³õáñ»Éáõ Çõñ ÝÇõûñÁ, ѳ٠ãÇ Ï³ï³ñáõÙ Çõñ ËáëïáõÙÁ, ѳ٠¿É åݹáõÙ ¿, áñ ϳñÇù ãϳÛ
ëÇëï»Ù³µ³ñ ¹³ë³õáñ»Éáõ, áñáíÑ»ï¨ Çõñ ·ÇñùÁ ¹³ë³·Çñù ¿: Ú»ïáÛ:
ºë ·ñ»É ¿Ç, áñ å. ì³Ýó»³ÝÁª ½»ï»Õ»Éáí Çõñ ·ñùáõÙ Ù»ñ Ýáñ áõ Ýáñ³·áÛÝ ·ñáÕÝ»ñÇó ÝÙáõßÝ»ñ, µáÉáñáíÇÝ Ùáé³óáõû³Ý ¿ Ù³ïÝ»É å. å.
ܳñ-¸áëÇÝ, ȨáÝ Ø³Ýáõ¿É»³ÝÇÝ ¨ ³ÛÉ Ù»ñ ï³Õ³Ý¹³õáñ ·ñáÕÝ»ñÇÝ:
ä³ñáÝÁ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿. §Ã¿ ÇÝãá±õ áÙ³Ýù Ù»ñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó ã»Ý
Ùï³Í ³Ûëï»Õ, ³é ³ÛÅÙ ³ÝϳñáÕ »Ù ³ë»É...¦: ²Û¹ DZÝã ï³ñûñÇݳÏ
·³ÕïÝÇù ¿, áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ §³é ³ÛÅÙ ³ÝϳñáÕ ¿ ³ë»É¦: ²µáí»³ÝÇ
É»½áõÝ ÷á÷áË»Éáõ áõ ݳ˳¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ ˻ճÃÇõñ»Éáõ ѳٳñ ¿É,
áñÇ Ù³ëÇÝ »ë ÝϳïáÕáõÃÇõÝ ¿Ç ³ñ»É ÇÙ Ûû¹áõ³ÍáõÙ, å. ì³Ýó»³ÝÁ
åݹáõÙ ¿, áñ §³ÝÑݳñÇÝ ¿ ³Ûë ¹³ë³·ñùáõÙ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ó»éÁ ï³É
µÝ³·ÇñÁ ½³Ý³½³Ý µ³ñµ³éÝ»ñáí ·ñáõ³Íª ³é³Ýó óñ·Ù³Ýáõû³Ý
ϳ٠÷á÷áËáõû³Ý¦: ºÃ¿ ³Û¹å¿ë ¿, ÏñÏÝáõÙ »Ýù, å³ñáÝÝ ÇÝãá±õ ã¿ ÷á-

69

÷áË»É êáõݹáõÏ»³ÝÇ §ä¿åû¦Ç ѳïáõ³ÍÁ, áñ ·ñáõ³Í ¿ ÂÇýÉÇëÇ µ³ñµ³éáí áõ ѳٻÙáõ³Í ûï³ñ µ³é»ñáí: ÆÝãá±õ ÙÇ Ñ»ÕÇݳÏÇ ·³õ³é³µ³ñµ³éÁ ÷á÷áËáõÙ ¿, ÇëÏ ÙÇõëÇÝÁ ÃáÕÝáõÙ ¿ ³Ý÷á÷áË: ÆëÏ »ë
åݹáõÙ »Ù, áñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ó»éÁ ï³É µÝ³·ÇñÝ»ñÁ ½³Ý³½³Ý µ³ñµ³éÝ»ñáí áã ÿ §³ÝÑݳñÇÝ ¿¦, ³ÛÉ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, ù³ÝÇ áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ Ýå³ï³Ï ¿ ¹ñ»É ͳÝûóóÝ»É §Ù»ñ É»½áõÇ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ïÙáõû³Ý¦ ¨ Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï: ºÃ¿ ³Û¹åÇëÇ Ýå³ï³Ï ¿É ãáõݻݳñ, ¹³ñÓ»³É ݳ Çñ³õáõÝù ãáõÝ¿ñ ÷á÷áËáõû³Ý »ÝóñÏ»Éáõ Ù»ñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ
É»½áõÝ: ²ÛÉ ¹ñ³ ÷á˳ñ¿Ý ݳ åÇïÇ, ÇÝãå¿ë ³ë»É ¿Ç, Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÇ ¨
áï³Ý³õáñÝ»ñÇ ï³Ï ͳÝûÃáõÃÇõÝÝ»ñ ¹Ý¿ñ áõ µ³ó³ïñ¿ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý á×»ñÝ áõ ³ÝѳëϳݳÉÇ µ³é»ñÁ: ä. ì³Ýó»³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §²µáí»³ÝÇó ÃáÕÝáõ³Í ÙÇ ù³ÝÇ µ³é»ñÇ Ù³ëÇÝ ³ÛÝ åÇïÇ ³ë»Ýù, áñ ³ñï³·ñáõ³Í µÝ³·ÇñÁª ·Ý³ó³Í ÉÇÝ»Éáí ó»Ý½áõñ³ÛÇ Ùûïª ãϳñ³óÇ ëïáõ·»É.
³ñï³·ñáÕDZ Ù»ÕÝ ¿ ¹³ ÿ± ëñµ³·ñáÕÇ...¦: àã, å. ì³Ýó»³Ý, Ó»ñ Ù»ÕÝ ¿,
áã ÿ ³ñï³·ñáÕÇ Ï³Ù ëñµ³·ñáÕÇ: ¸³ë³·ñùÇ å³ï³ë˳ݳïáõÝ ÛûñÇÝáÕÝ ¿: ºÃ¿ å. ì³Ýó»³ÝÁ §ãÇ Ï³ñ³ó»É ëïáõ·»É¦, á±í ÇÝã ³ÝÇ: ²å³
å. ì³Ýó»³ÝÁ ß»Õáõ»Éáí ѳñóÇó, ³õ»É³óÝáõÙ ¿. §Û³é³ç³µ³ÝáõÙ »ë ÛÇᯐ ¨ ¹Çïٳٵ ß»ßï»É »Ù ³ÛÝ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ϳï³ñáõ³Í
»Ý ·Çï³Ïóûñ¿Ý¦: γñÍ»ë, ÿ »ë ³ë»É »Ù, áñ å. ì³Ýó»³ÝÁ §¹Çïٳٵ
áõ ·Çï³Ïóûñ¿Ý¦ 㿠ϳï³ñ»É ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ: пÝó µ³ÝÝ ¿É ³ÛÝ ¿, å.
ì³Ýó»³Ý, áñ ¹áõù Çñ³õáõÝù ãáõÝ¿Çù §¹Çïٳٵ áõ ·Çï³Ïóûñ¿Ý¦ ÷á÷áË»Éáõ Ù»ñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇ É»½áõÝ:
ä³ñáÝ ì³Ýó»³ÝÁ å³ñÍ»ÝÏáïáõû³Ùµ ³ëáõÙ ¿, áñ »ë ²ÉÇß³ÝÇ
§å³ñ½ áõ ·»Õ»óÇϦ áï³Ý³õáñÁ (´ÉµáõÉÝ ²õ³ñ³ÛñÇ) ѳëϳݳÉáõ ѳٳñ ϳñÇù »Ù ½·³ó»É ¹ÇÙ»Éáõ Çõñ ¨ Ô. ²Õ³Û»³ÝÇ ³ç³Ïóáõû³Ý: ÖÇßï
¿: ä. ì³Ýó»³ÝÝ Çõñ ·ñùÇ ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý Ù¿ç ³Ûëå¿ë ¿ñ
˻ճÃÇõñ»É ²ÉÇß³ÝÇ áï³Ý³õáñÁ.
¼³Ûë Ù³ß³Í ßÁÝãÇë í»ñçÇÝ Ñ³é³ã³Ýù
ÒÁ·»óÇ Ñ³Ûáó ëñïÇó ³ñÓ³·³Ýù:
²Ûë ïáÕ»ñÁ, áñáÝùª ßÝáñÑÇõ å. ì³Ýó»³ÝÇ Ë»Õ³ÃÇõñáõÙÇݪ ϳñáÕ
»Ý Ùñó»É º·ÇåïáëÇ Û»ñû·ÉÇýÝ»ñÇ Ñ»ï, »ë ãϳñáÕ³ó³Û ѳëÏ³Ý³É ¨
¹ÇÙ»óÇ Ñ³Û»ñ¿Ý³·¿ï å. Ô. ²Õ³Û»³ÝÇ û·Ýáõû³Ý: ä. ²Õ³Û»³ÝÝ ¿É µ»ñ³õ ²ÉÇß³ÝÇ µÝ³·ÇñÁ ¨ ëÏë»óÇÝù ÙdzëÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï»É: ÚûñÇÝáõ»ó áñ
µÝ³·ñáõÙ ³ëáõ³Í ¿.

70

¼³Ûë Ù³ß³Í ßÁÝãÇë í»ñçÇÝ Ñ³é³ã³Ýù
Ò·»É Ç Ñ³Ûáó ëñïÇó ³ñÓ³·³Ýù:
ºÃ¿ å. ì³Ýó»³ÝÝ ³Ûë §å³ñ½ áõ ·»Õ»óÇϦ ïáÕ»ñÁ ã¹³ñÓÝ¿ñ
åÕïáñ áõ ï·»Õ, »ë ϳñÇù ã¿Ç áõÝ»Ý³É ¹ÇÙ»Éáõ áõñÇßÇ ³ç³Ïóáõû³Ý:
γñÇù »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï ¿É »ë ÙÇ µ³Ý ѳëϳݳÉáõ ѳٳñ µÝ³õ ã¿Ç ù³ßáõÇÉ ¹ÇÙ»Éáõ áõñÇßÇ ³ç³Ïóáõû³Ý:
²å³ å³ñáÝÁ ÝϳïáõÙ ¿, áñ »ëª ÁݹáõÝ»Éáí Ýñ³ ·ñùÇ ³é³çÇÝ
ïå³·ñáõû³Ý ɳõáõÃÇõÝÁ, ³Û¹ íÏ³Û»É »Ù å³ßïûÝ³Ï³Ý ½»Ïáõóٳٵ
³é¨ïñ³Ï³Ý ¹åñáóÇ ï»ëãÇÝ: ÆÙ å³ßïûÝ³Ï³Ý ½»ÏáõóÙ³Ý Ù¿ç å.
ì³Ýó»³ÝÇ ·ñùÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ Ññ×áõ³Ýù áõ ÑdzóÙáõÝù ã»Ù Û³ÛïÝ»É, ³ÛÉ ÙdzÛÝ ³ë»É »Ù, áñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Û ËñÇëïûÙ³ÃdzݻñÇ
Ù¿ç §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ¦ ϳñ»ÉÇ ¿ ѳٳñ»É ɳõ³·áÛÝ: пÝó Ç٠ݳËÏÇÝ
Ûû¹áõ³ÍáõÙÝ ¿É í³ï ϳñÍÇù ã»Ù Û³ÛïÝ»É ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý
Ù³ëÇÝ: ƱÝã ³ñ³Í. ù³ÝÇ áñ ³õ»ÉÇ É³õÁ ãáõÝ¿ÇÝù, å¿ïù ¿ñ »Õ³Íáí »ûɳ
·Ý³ÛÇÝù: Ø»Ýù ÛáÛë áõÝ¿ÇÝù, áñ å. ì³Ýó»³ÝÇ ·ñùÇ »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ³õ»ÉÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõ³Í ÏÁÉÇÝ¿ñ, µ³Ûó Ù»ñ ÛáÛë»ñÁ ½áõñ
³Ýó³Ý, »ñµ ï»ë³Ýù Ýáñ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ: ²é³çÇÝÇ Ù¿ç, ÙÇ ÏáÕÙÁ ÃáÕ³Í ÙÇõë å³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ, ·áÝ¿ ÝÇõûñÁ ¹³ë³õáñ³Í ¿ÇÝ ëÇëï»Ù³µ³ñ ¨ áõÕÕ³·ñáõû³Ý Ù¿ç ÁݹáõÝáõ³Í ¿ñ ²Õ³Û»³ÝÇ ô-Á*: ÆëÏ »ñÏñáñ¹
ïå³·ñáõû³Ý Ù¿ç áã ÙdzÛÝ µ³µ»ÉáÝ»³Ý ˳éݳÏáõÃÇõÝ ¿ ïÇñáõÙ, ³ÛÉ
÷á÷áËáõ³Í ¿ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ: ²ÛÝ ¹åñáóÝ»ñáõÙ, áõñ ·áñÍ »Ý ³ÍõáõÙ
Ô. ²Õ³Û»³ÝÇ ¹³ë³·ñù»ñÁ, å. ì³Ýó»³ÝÇ ³Ûë Ýáñ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁª
ßÝáñÑÇõ Çõñ ï³ñµ»ñ áõÕÕ³·ñáõû³Ý, ãÇ Ï³ñáÕ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ
ϳå áõÝ»Ý³É ²Õ³Û»³ÝÇ ·ñù»ñÇ Ñ»ï ¨ ëñ³Ýó ß³ñáõݳÏáõÃÇõÝÁ ϳ½Ù»É: ¼á¯õñ ¿ å. ì³Ýó»³ÝÁ ·áíáõÙ Çõñ »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ ¨
å³ñͳÝùáí »ñÏáõ ï»Õ ÛÇßáõÙ, áñ ³Ûë ³Ý·³Ù ³õ»É³óñ»É ¿ 100 »ñ»ë:
´³ÝÁ ù³Ý³ÏáõÙ ã¿, ³ÛÉ áñ³ÏáõÙ:
²Ûë µáÉáñÇó Û»ïá±Û ¿É å. ì³Ýó»³ÝÁ ÏÁåݹÇ, áñ »ë ÇÙ áï³Ý³õáñÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó¦ ѳÝáõ»Éáõ å³ï׳éáí »Ù í³ï ϳñÍÇù
Û³ÛïÝ»É Ýñ³ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ: ºÃ¿ ÇÙ áï³Ý³õáñÝ»ñÇó ÙÇ ÑÇÝ· Ñ³ï ¿É ³õ»É³óÝ¿ñ å³ñáÝÝ Çõñ »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý Ù¿ç, ¹³ñÓ»³É ³Û¹ ·ñùÇ
Ù³ëÇÝ ÏÁ·ñ¿Ç ³ÛÝ, ÇÝã áñ ·ñ»É »Ù:
ºë Û³ÛïÝ»É ¿Ç Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó, áñ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñǦ »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý ·áñͳÍáõÃÇõÝÁ ¹»é ¨ë å³ßïûݳå¿ë ÃáÛɳïñáõ³Í ã¿: ä.

71

ì³Ýó»³ÝÁª ÇÙ ³ñ³ÍÝ ³Ýáõ³ÝáõÙ ¿ §åûÉÇódzϳÝÇ ³ã³ÉñçáõÃÇõݦ ¨
ѳñóÝáõÙ. §á±í ³ë³ó, á±ñï»ÕÇó ·Çï¿ùª ÿ ÃáÛɳïñáõ³Í ã¿... ƱÝã ¿ Ó»ñ
Ùï³¹ñáõÃÇõÝÁ. ½·áõß³óÝ»É å»ïáõÃÇõÝÁ íï³Ý·Ç± ¹¿Ù, ÿ ·ÇñùÁ å³Ñ»É
ÙdzÛÝ Ý³ËÏÇÝ Ó»ñ åûÉÇóÇ³Ï³Ý Ñ³õ³Ýáõû³Ý ³ñųݳó³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ...¦: ä. ì³Ýó»³ÝÁ ß³ï ɳõ ·Çï¿, áñ å»ï³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ ·áñÍ
³ÍáõáÕ µáÉáñ ¹³ë³·ñù»ñÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý åÇïÇ ÃáÛɳïñáõ³Í ÉÇÝ»Ý í³ñãáõû³Ý ÏáÕÙÇó: ÆëÏ ÙÇ áñ¨Çó¿ ¹³ë³·ñùÇ ÃáÛɳïñáõ³Í ÉÇÝ»ÉÝ áõ ãÁÉÇÝ»ÉÝ ÇٳݳÉáõ ѳٳñ ÇÙ³ëïáõÃÇõÝ ã¿ å³Ñ³ÝçõáõÙ: ´³õ³Ï³Ý ¿ ÙdzÛÝ
ÙïÝ»É ÎáíÏ³ë»³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ å. Ñá·³µ³ñÓáõÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ ¨ ѳñóÝ»É:
²Û¹å¿ë ¿É »ë »Ù ³ñ»É ÇÙ ï»ëãÇ Ññ³Ù³Ýáí áõ ÇÙ³ó»É. Ãá'Õ å. ì³Ýó»³ÝÝ
»ñÏÙÇï ãÙݳÛ, ÿ á±ñï»ÕÇó »Ù ÇÙ³ó»É ¨ á±í ³ë³ó: ä. ì³Ýó»³ÝÝ ÇÝùÝ
¿ íϳÛáõÙ, áñ Çõñ ·ñùÇ »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³Ïáõû³Ý ·áñͳÍáõû³Ý ѳٳñ ¹»é Ù»ñÅáõÙ ãÇ »Ï»É í³ñãáõû³Ý ÏáÕÙÇó ¨ ¹»é ÅáÕáí ãÇ »Õ»É: ºÃ¿
Ù»ñÅáõÙ ãÇ »Ï»É ¨ ¹»é ÅáÕáí ãÇ »Õ»É, ¿É ÇÝãá±õ ¿ ݻճÝáõÙ å³ñáÝÁ, »ñµ
»ë, ÇÙ ùÝݳ¹³ï³Í ·ñùÇ Ù³ëÇÝ ³õ»ÉÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ï³Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ëáõÙ »Ù, áñ ݳ ¹»é ¨ë å³ßïûݳå¿ë ÃáÛɳïñáõ³Í ã¿: ÖÇßï ¿, Ù»ñÅáõÙ ãÇ »Ï»É, å. ì³Ýó»³Ý, µ³Ûó 㿱 áñ ѳõ³ÝáõÃÇõÝ ¿É ãÇ »Ï»É: ÆÝãá±í »Ýù »ñ³ß˳õáñ, áñ »ñÏñáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ
ѳõ³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ·ïÝÇ, ù³ÝÇ áñ ݳ Ýáñ³Ýáñ ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¿ »ÝóñÏáõ³Í: àõñÇß µ³Ý ¿, »Ã¿ ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ, áñ ³ñ¹¿Ý ÃáÛɳïñáõ³Í ¿, ÝáÛÝáõû³Ùµ Ññ³ï³ñ³Ïáõ¿ñ ¨ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù: ²ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¿É ã¿ÇÝù ϳëϳÍÇÉ ·ñùÇ »ñÏñáñ¹ ÃáÛÉïõáõû³Ý ѳٳñ: ì»ñç³óÝ»Éáí Ëûëùë, ÁÝûñóáÕÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÝ »Ù Ññ³õÇñáõÙ ³ÛÝ ï·»Õ
µ³Ý³Ó¨Ç íñ³Û, áñ ·áñÍ ¿ ¹ÝáõÙ å. ì³Ýó»³ÝÁ, Çõñ ·ñùÇ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ áñáÝ»Éáí áõñÇßÇÝ ³Ýáõ³Ý³ñÏ»Éáõ Ù¿ç**:
Ú³ñáõÃÇõÝ Âàôزܺ²Ü

72

* ²Û¹ õ-Á áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÝ ³Õ³õ³ÕáõÙ ¿ ¨ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÁ ÷ã³óÝáõÙ: - ÊÙµ.
** ²é ѳë³ñ³Ï Ù³ï»Ý³Ëûëáõû³Ý ¹¿Ù Ñ»ñùáõÙÝ ã»Ýù Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ, µ³Ûó áñáíÑ»ï¨ å. ì³Ýó»³ÝÇ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ ¹³ë³·ñùÇ Ù³ï»Ý³ËûëáõÃÇõÝÁ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ã¿ ¨ å³ï³ë˳ݳïáõÝ ÇÝùÁ ùÝݳ¹³ïÝ ¿, å³ñï³õáñõ»ó³Ýù ï»Õ ï³Éáõ ¨ Ñ»ÕÇݳÏÇ å³ï³ë˳ÝÇÝ:
²ÛëåÇëáí µ³óõ»ó áã ó³ÝϳÉÇ µ³Ý³ÏéÇõ ¨ Ù»Ýù í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ï»Õ
»Ýù ï³ÉÇë å. Ú. Âáõٳݻ³ÝÇ å³ï³ë˳ÝÇÝ ¨ ³õ»É³óÝáõÙ, áñ ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝÝ ÙdzÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ùÝݳ¹³ïáõÃÇõÝ ¿ ¨ ·ñ³Ï³Ý ³ñÅ¿ù
áõÝÇ, »ñµ ݳ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñáí 㿠ûɳ¹ñáõ³Í ¨ ã¿ ¹áõñë ·³ÉÇë
Éáõñç ¨ ùÝݳ¹³ïáõû³Ý ³é³ñϳÛÇ ßñç³ÝÇó: - ÊÙµ.
§Üáñ-¸³ñ¦, 1906, 12 Ù³ñïÇ, N 46

¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝ ¶. ì³Ýó»³ÝÇ, 1906, ÂÇýÉÇë,
·ÇÝÝ ¿ 5 Ïáå.
§ØÇ ëË³É Ù»Ãû¹Ç ßÝáñÑÇõ, ó³ñ¹ ï³Ýçõ»É »Ý ÿ áõëáõóÇãÝ»ñÁ »õ ÿ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ, ëïÇåõ³Í ÉÇÝ»Éáí ³ÝգÇñ ÇٳݳÉáõ µáÉáñ ѳۻñ¿Ý µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ¦, ·ñáõÙ ¿ å. ì³Ýó»³ÝÝ Çñ ·ñùáÛÏÇ Û³é³ç³µ³ÝáõÙ: Ø»Ýù ³é³çÇÝ ³Ý·³ÙÝ »Ýù ÉëáõÙ, áñ áõÕÇÕ ·ñ»Éáõ ѳٳñ ÙÇÝã»õ
³ÛÅÙ ëïÇåõ³Í »Ýù »Õ»É ³ÝգÇñ ÇٳݳÉáõ µáÉáñ ѳۻñ¿Ý µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ, ÇÝãå¿ë ³Û¹ ѳõ³ï³óÝáõÙ ¿ Ù»½ §¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõݦ ϳ½ÙáÕÁ: àñù³Ý Û³ÛïÝÇ ¿, áõÕÇÕ ·ñ»Éáõ ѳٳñ Ù»Ýù ÙÇßï ջϳí³ñõ»É »Ýù ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý áñáß Ï³ÝáÝÝ»ñáí. ÇëÏ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ϳÝáÝÝ»ñÇÝ ã»ÝóñÏõáÕ µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ ëáíáñ»É »Ýù ·áñÍݳϳݳå¿ë:
âÁ ·Çï»Ýùª ÿ å. ì³Ýó»³ÝÝ á±ñï»ÕÇó ·ï³õ ³ÛÝ §ëË³É Ù»Ãû¹Á¦,
áñÇ ßÝáñÑÇõ §ó³ñ¹ ï³Ýçõ»É »Ý ÿ áõëáõóÇãÝ»ñÁ »õ ÿ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ¦:
¼õ³ñ׳ÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ù»ñ Ýáñ áõÕÕ³·ñ³·¿ïÁ, ϳٻݳÉáí §µáÉáñ ѳۻñ¿Ý µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÝ ³Ý·Çñ¦ ³ÝáÕÝ»ñÇÝ ÷ñÏ»É ï³Ýç³ÝùÇó,
³é³ç³ñÏáõÙ ¿ Çñ ·ñùáÛÏÁ: ²Û¹åÇëáí ѳñóÝ ³ñ¹¿Ý ÉáõÍõ³Í ѳٳñ»Éáí,
å. ì³Ýó»³ÝÝ ÇÝùݳíëï³Ñ Ï»ñåáí Çñ §áõÕÕ³·ñáõû³Ý ѳٳñ ·ñáõÙ
¿, áñ §³Ù»Ý ³ß³Ï»ñï ϳñáÕ ¿ »õ å¿ïù ¿ Ó»éÇÝ áõݻݳۦ: àñ ³Ù»Ý ÙÇ
³ß³Ï»ñï §Ï³ñáÕ ¿¦ Ó»éÇÝ áõÝ»Ý³É å³ñáÝÇ ·ñùáÛÏÁ, ³Û¹ ѳëϳݳÉÇ

73

¿. ÇëÏ Ñ³ñϳ¹ñ»É áõ ³ë»É, áñ ³Ù»Ý ÙÇ ³ß³Ï»ñï §å¿ïù ¿¦ ³ÛÝ Ó»éÇÝ
áõݻݳÛ, ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï ¿ ÃõáõÙ, ٳݳõ³Ý¹ áñ ³Û¹ ѳñϳ¹ñ³ÝùÁ, áã
ÿ ùÝݳ¹³ïÇ Ï³Ù áõñÇßÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¿, ³ÛÉ ·ñùáÛÏ ÛûñÇÝáÕÇ: ´³óÇ ³Û¹
ѳñϳ¹ñ³ÝùÇó, å. ì³Ýó»³ÝÁ åݹáõÙ ¿, áñ Ýñ³ ·ñùáÛÏÁ ·áñÍ ³ÍáÕ
§Ã¿ Ù»ÍÁ »õ ÿ ÷áùñÁ ³å³Ñáí ¿ ë˳ÉÝ»ñÇó¦... ²Û¹ ¹»é ѳñó ¿, å. ì³Ýó»³Ý:
§¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõݦ ϳ½ÙáÕÇ µáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿, ÇÝãå¿ë
ÇÝùÝ ¿ Û³ÛïÝáõÙ Û³é³ç³µ³ÝáõÙ, ï³É Ù»½ ³ÛÝ ÷áùñ³ÃÇõ µ³é»ñÁ,
áñáÝù ëË³É »Ý å³ï׳éáõÙ »õ áñáÝó ßÝáñÑÇõ Ù»Ýù Ï'ÁÝï»É³Ý³Ýù µáÉáñ µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõû³Ý: ê³Ï³ÛÝ å³ñáÝÁ Ùáé³Ý³Éáí Çñ ³ë³ÍÁ,
ß»ÕõáõÙ ¿ Çñ µáõÝ Ýå³ï³ÏÇó áõ ÙÇ ß³ñù µ³é»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇݪ ï³ÉÇë ¿
Ù»½ ݳ»õ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý §Ï³ÝáÝÝ»ñ¦: ÚÇß»Éáí ٻͳï³éÇ ·áñͳÍáõû³Ý ¹¿åù»ñÁ, å. ì³Ýó»³ÝÁ Û³ÝϳñÍ, ãÁ ·Çï»Ýù ÇÝãÇó ¹ñ¹áõ³Í, µ³ó³ïñáõÙ ¿ ã³Ï»ñïÇ ·áñͳÍáõû³Ý ϳÝáÝÝ»ñÁ. ÇëÏ Ï¿ï³¹ñáõû³Ý
µáÉáñ ÙÇõë Ýß³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ËáñÇÝ ÉéáõÃÇõÝ ¿ å³Ñå³ÝáõÙ: ÆëÏ Ã¿ ÇÝãá±õ å³ñáÝÁª µ³ó³ïñ»Éáí ÙÇÙdzÛÝ ã³Ï»ñïÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ÉéáõÙ ¿ ÙÇõë
Ýß³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ - ³Û¹ Ù»½ ѳٳñ ÙÇ Ñ³Ý»ÉáõÏ ¿ ÙÝáõÙ: â³Ï»ñïÇ Ù³ëÇÝ ¿É ³ëáõÙ ¿. §Éñ³·ÇñÝ»ñÇ Ï³Ù Ù³Ý³õ³Ý¹ ·ñù»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ áñ»õÇó¿ Ûû¹õ³ÍÇ Ù¿ç ÛÇß»ÉÇë, ã³Ï»ñïÝ»ñÇ Ù¿ç »Ý ³éÝáõÙ¦: ä. ì³Ýó»³ÝÁ ϳÙ
Ùáé³ÝáõÙ ¿, ϳ٠ãÁ ·Çï¿, áñ Éñ³·ÇñÝ»ñÇ áõ ·ñù»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ Ûû¹õ³ÍÝ»ñÇ Ù¿ç Û³×³Ë Áݹ·Íõ»Éáí ϳ٠ïå³·ñõ»Éáí ßÕ³ï³éáíª ·áñÍ »Ý ³Íáõ٠ݳ»õ ³é³Ýó ã³Ï»ñïÝ»ñÇ: ²å³ å³ñáÝÁ 7 »ñ»ëáõÙ ·ñáõÙ ¿. §¾-Ç
ϳÝáÝ. 1) ¿ ·áñÍ ¿ ³ÍõáõÙ »ñ»ù ³Ý·³Ù ùÇã, ù³Ý »: γëϳͻÉÇ ¹¿åùáõÙ,
áõñ»ÙÝ, å¿ïù ¿ ·ñ»É »¦: ºõ ³Ûë ³ÝáñáßáõÃÇõÝÁ å. ì³Ýó»³ÝÝ ³Ýõ³ÝáõÙ
¿ §Ï³Ýáݦ: ²Û¹ §Ï³ÝáÝÝ»ñǦ ÑÇÙ³Ý í»ñ³Û, ³ß³Ï»ñïÁ ϳëϳͻÉÇ ¹¿åùáõÙ Çñ³õáõÝù áõÝÇ ¿-Ç ï»Õ ·ñ»É ». Ñ᯷ 㿠ÿ ëË³É ÏÁ ÉÇÝÇ... ²Ñ³ ³ÛëåÇëÇ ³ÝѻûÃáõÃÇõÝÝ»ñáí ¿ áõ½áõÙ å. ì³Ýó»³ÝÁ ÷ñÏ»É Ù»½ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ï³Ýç³ÝùÝ»ñÇó: ²å³ å³ñáÝÁ µ»ñáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù µ³é»ñ, áñáÝó
í»ñçÇÝ å¿ïù ¿ ·ñ»É ¿, ûñÇÝ³Ï »Ã¿, »ñ¿, Ç ëϽµ³Ý¿, ǵñ»õ ÿ, Çó¿ ÿ, ³ñÅ¿, ê»ñáíµ¿, ñáå¿, »õ ³ÛÉÝ: ºõ ³Ûë ÷áùñ³ÃÇõ µ³é»ñÁ ݳ ³ÛÝ å³ï׳éáí ¿ ï³ÉÇë Ù»½, áñ ³ÛÉ »õë §Ï³ñÇù ãáõݻݳÝù µáÉáñ µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÝ ³Ý·Çñ ÇٳݳÉáõ¦, ÇÝãå¿ë ÇÝùÝ ¿ ·ñáõÙ Çñ ·ñùáÛÏÇ Û³é³ç³µ³ÝáõÙ: È»½õ³·Çï³Ï³Ý ï³÷³ÏáõÃÇõÝ ß³ï ¿ÇÝù ï»ë»É, µ³Ûó áã ³Ûë
³ëïÇ׳ÝÇ: ä. ì³Ýó»³ÝÁ, ǵñ»õ ѳۻñ¿ÝÇ áõëáõóÇã, å³ñï³õáñ ¿ñ
ÇٳݳÉ, áñ µ³é»ñÇ í»ñçÇÝ » ãÇ ·ñõáõÙ, ³ÛÉ ÙÇßï ·ñõáõÙ ¿ ¿: ²õ»ÉÇ É³õ

74

㿱ñ ÉÇÝÇÉ, »Ã¿ å³ñáÝÁ, ÙÇ ß³ñù µ³é»ñÇ ÷á˳ñ¿Ý, áõÕÕ³ÏÇ ÛÇß¿ñ ³Û¹
ϳÝáÝÁ:
8 »ñ»ëáõ٠ݳ ³ëáõÙ ¿. §¿ »ñµ¿ù ãÇ ·ñõáõÙ... ó, ÷ ï³é»ñÇó ³é³ç¦:
лï³ùñùÇñ ¿ ÿ Ù»ñ áõÕÕ³գñ³գ¿ïÁ §ûñ¿óûñ¦ »õ §Úáíë¿÷¦ µ³é»ñÇ Ù¿ç
ó »õ ÷ ï³é»ñÇó ³é³ç DZÝã ï³é ÏÁ ¹Ý¿ñ:
ä. ì³Ýó»³ÝÁ, ϳٻݳÉáí Ù»½ ÷ñÏ»É áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ï³Ýç³ÝùÝ»ñÇó, Çñ ·ñå³Ý³ÛÇÝ áõÕÕ³·ñáõû³Ý Ù¿ç ï³ÉÇë ¿ Ù»½ ݳ»õ Ñ»ï»õ»³É
³Ý·áñÍ³Í³Ï³Ý µ³é»ñÁ. Ý¿, Ý¿ñ³, ë¿, ë¿ñ³: ä³ñáÝÁ Ùáé³ÝáõÙ ¿, áñ
³Ûë Ó»õ»ñÁ ·áÛáõÃÇõÝ ãáõÝ»Ý Ù»ñ Ý»ñÏ³Û ·ñ³Ï³Ý É»½õÇ Ù¿ç: ÖÇßï ¿,
ï³×Ï³Ñ³Û É»½õáõÙ ÷áñÓ»óÇÝ ï³ñ³Í»É Ý¿, Ý¿ñ³... ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ Ó»õ»ñÁ
µáÉáñáíÇÝ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÇõÝ ãÁ ·ï³Ý »õ ãÁ ï³ñ³Íõ»Éáíª ÙݳóÇÝ ³Ý·áñͳͻÉÇ: ºõ ù³ÝÇ áñ ³Û¹ µ³é»ñÁ ã»Ý ·áñÍ ³ÍõáõÙ, å. ì³Ýó»³ÝÝ ¿É ÇÝãá±õ ¿ ï³ÉÇë Ýñ³Ýó áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ:
14 »ñ»ëáõÙ å³ñáÝÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ §û-Ç Ï³ÝáÝÁ¦ ³Ûëå¿ë.
§û ѳۻñ¿ÝáõÙ »ñ»ù ³Ý·³Ù ùÇã ¿ ·áñÍ ³ÍõáõÙ á-Çó. ϳëϳͻÉÇ
¹¿åù»ñáõÙ áõñ»ÙÝ É³õ ¿ ·ñ»É á, ù³Ý û¦: ¸³ñÓ»³¯É ϳëϳͻÉÇ ¹¿åù»ñ
áõ ³ÝáñáßáõÃÇõÝÝ»ñ: ºõ Ù»ñ áõÕÕ³գñ³գ¿ïÇ Ï³ñÍÇùáíª ë³ §û-Ç Ï³Ýáݦ
¿: §ØdzÛÝ 70 ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é û-áí »Ý ·ñõáõÙ,- ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ݳ,- ³ÛÝ
¿É Ù»Í Ù³ë³Ùµ É»½õ³ßñÃݳÛÇÝ ï³é»ñÇó ³é³ç. ûñ. ï, Ã, ñ, Ý, ë, ߦ: î³ñûñÇݳÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ å. ì³Ýó»³ÝÇ ÛÇß³Í ³Ûë ï³é»ñÇó áã Ù¿ÏÝ ¿É É»½õ³ßñÃݳÛÇÝ ã¿: à±í ·Çï¿, ·áõó¿ å. ì³Ýó»³ÝÝ ³ÛÝåÇëÇ ëáíáñáõÃÇõÝ áõÝÇ, áñ ³Û¹ ï³é»ñÁ ÑÝã»ÉÇëª ³Ù»Ý ³Ý·³Ù, É»½áõÝ ÏåóÝáõÙ ¿ ßñÃáõÝùÇÝ:
20 »ñ»ëáõÙ ³ëõ³Í ¿.
§´³½Ù³í³ÝÏ µ³é»ñÇ í»ñçÁ Û ãÇ ÑÝãõáõÙ¦: 쳯Ñ, Õá±ñÃ... »Ã¿ ³Û¹å¿ë ¿, Ñ³å³ å. ì³Ýó»³ÝÝ Ç±Ýãå¿ë ÏÁ ÑÝã¿ñª ²ñ÷³ã³Û, ¶»ûÏã³Û, ï³×ϳѳÛ, ٳϵ³Û, ¹»ñµ³Û... ÖÇßï ¿, Ï³Ý µ³é»ñ (ûñ. ù³Ñ³Ý³Û, »ñ»Ë³Û »õ
³ÛÉÝ), áñáÝó í»ñçÇÝ Û ãÇ ÑÝãõáõÙ, µ³Ûó ³Ûë ѳݷ³Ù³ÝùÁ Çñ³õáõÝù ãÇ
ï³ÉÇë µ³ó³ñӳϳå¿ë ³ë»Éáõª ÿ µ³½Ù³í³ÝÏ µ³é»ñÇ í»ñçÇÝ Û ãÇ
ÑÝãõáõÙ:
§² »õ á-Çó Û»ïáÛ, µ³é»ñÇ í»ñçÁ, ÙÇßï ·ñõáõÙ ¿ Û¦, ³ëáõÙ ¿ å. ì³Ýó»³ÝÝ áõ Û»ïáÛ ³õ»É³óÝáõÙ. §¹»ñ³ÝáõÝÝ»ñÇ »õ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇ í»ñçÁ Û
ãÇ ·ñõáõÙ. ûñ. ë³, ¹³, ݳ, ëñ³, ¹ñ³, Ýñ³, ³ë³', գݳ', Ãá'Õ Ùݳ, Ãá'Õ
µ³Ý³¦: ä. ì³Ýó»³ÝÁ, áñ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝ áõÝÇ áõñÇßÝ»ñÇÝ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝ ëáíáñ³óÝ»É, Ý³Ë ÇÝùÁ åÇïÇ ëáíáñ¿ñ ѳۻñ¿Ý áõÕÇÕ ·ñ»É: ä³ñá-

75

ÝÁ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ãÁ ·Çï¿, áñ Ãá'Õ ÙݳÛ, Ãá'Õ µ³Ý³Û µ³é»ñÇ í»ñçÇÝ ³Ýå³ï׳é Û åÇïÇ ÉÇÝÇ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó ݳ ãÁ ·Çï¿, áñ Û³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ
»õ ûï³ñ µ³é»ñÇ í»ñçÇÝ ³-Çó Û»ïáÛ Û ãÇ ·ñõáõÙ. ûñÇݳÏ. ²Ýݳ, ØáëÏõ³,
Úáõ¹³, µûß³, ÷³ß³, Éáõɳ »õ ³ÛÉÝ:
öáùñ³ÃÇõ µ³é»ñÇ ÙÇçáóáí µáÉáñ µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõû³Ý ͳÝûóóÝ»Éáõ ѳٳñ µ³õ³Ï³Ý ¿ ÙdzÛÝ í»ñóÝ»É ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é»ñÁ: ²ÛÝ
ÇÝã å. ì³Ýó»³ÝÝ Çñ µ³é³ñ³ÝáõÙ ß³ï ï»Õ ½»ï»Õ»É ¿ ³õ»Éáñ¹ µ³é»ñ:
úñÇݳÏ, 22 »ñ»ëáõÙ ½»ï»Õõ³Í Û»ï (»ï»õ), Û»ïÇÝ, Û»ïÝáñ¹, Û»ïáÛ µ³é»ñÇó ϳñ»õáñ ¿ ÙdzÛÝ ³é³çÇÝÁ (Û»ï), áñ ϳ½ÙáõÙ ¿ ÙÇõëÝ»ñÇ ³ñÙ³ïÁ: ÜáÛÝÁ åÇïÇ ³ë»Ýù »õ 23 »ñ»ëáõÙ ½»ï»Õõ³Í Ûû¹, Ûû¹³ó³õ, Ûû¹³Ï³å µ³é»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝóÇó í»ñçÇÝ »ñÏáõëÁ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³õ»Éáñ¹ »Ý:
î³Éáí ÙÇ ß³ñù Û-áí ëÏëõáÕ µ³é»ñ, å. ì³Ýó»³ÝÁ Ýñ³Ýó Ù¿ç ·ó»É ¿
ݳ»õ Ú³Ïáíµ, Ú³ñáõÃÇõÝ »õ ÚÇëáõë Û³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ. µ³Ûó Û»ïáÛ Ùáé³Ý³Éáí, áñ ³Û¹ µ³é»ñÝ ³ñ¹¿Ý ÛÇßõ³Í »Ý, ·ÉËÇ í»ñçáõÙ ÝáñÇó ·ñáõÙ ¿.
§Ú³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇó Û-áí ëÏëõáõÙ »Ý. Ú³Ïáµ, Ú³ñáõÃÇõÝ, ÚÇëáõë...¦:
ºÃ¿ å. ì³Ýó»³ÝÇ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ ³Û¹å¿ë ã³ñ³ã³ñ Ï»ñåáí ¹³õ³×³ÝáõÙ
¿ Çñ³Ý, ¿É ÇÝãá±õ ¿ ݳ Û³ÝÓÝ ³éÝáõÙ Ù»½ ѳٳñ §·ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõݦ ϳ½Ù»Éáõ: ²õ»ÉÇ É³õ 㿱ñ ÉÇÝÇÉ, »Ã¿ ݳ Çñ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ ÙÇÝã»õ
í»ñç ·ñå³ÝáõÙÁ å³Ñ¿ñ áõ µÝ³õ ÉáÛë ³ß˳ñÑ ãÁ ѳݿñ...
ä³ñáÝÁ ÛÇß»Éáí Áݹ³Ù¿ÝÁ Û-áí ëÏëõáÕ 9 Û³ïáõÏ ³ÝáõÝ (Ú³Ïáµ,
Ú³ñáõÃÇõÝ, ÚÇëáõë, Úáíë¿÷, ÚáíѳÝÝ¿ë, Úáõ¹³, ÚáõÉdzÝáë, Ú³ëÙÇÏ,
Ú³µ¿Ã), í»ñç³Ï¿ï ¿ ¹ÝáõÙ, ϳñÍ»Éáí, áñ ÷áùñ³ÃÇõ µ³é»ñÇ ÙÇçáóáí,
ÇÝãå¿ë ÇÝùÝ ¿ Û³ÛïÝ»É ·ñùáÛÏÇ Û³é³ç³µ³ÝáõÙ, ͳÝûóóÝáõÙ ¿ µáÉáñ
µ³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõû³Ý: лï³ùñùÇñ ¿ ÿ гÛÏ, гÛñ³å»ï, гٵ³ñÓáõÙ, ÐÙ³Û»³Ï, Ðñ³Ýï, Ðñ³Ûñ, Ðñ³ã»³Û... DZÝãå¿ë ÏÁ ·ñ¿ñ å. ì³Ýó»³ÝÁ Ú-áí ÿ± Ð-áí: ÆÝãá±õ å³ñáÝÁ Ú-áí ëÏëõáÕ Û³ïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÇ Ù¿ç ãÇ
ÛÇᯐ ÚáõëÇÏ, Úáõ¹ÇÃ, ÚáõëïdzÝáë µ³é»ñÁ: âÁ ÉÇÝDZ ÿ ëñ³Ýù Ð-áí »Ý
·ñõáõÙ: ä. ì³Ýó»³ÝÝ Çñ µ³é³ñ³ÝÇ Ù¿ç ½»ï»Õ»Éáí ÛáõéáõÃ, Û³Ýգ¿ïë áõ
ëñ³Ýó ÝÙ³Ý ë³Ï³õ ·áñÍ ³ÍõáÕ Û-áí ëÏëõáÕ µ³é»ñ, µáÉáñáíÇÝ Ùáé³óáõû³Ý ¿ ïõ»É Û³×³Ë ·áñÍ ³ÍõáÕ ÛáõÝõ³ñ, ÛáõÝÇë, ÛáõÉÇë µ³é»ñÁ: ÆëÏ
24 »ñ»ëáõÙ Ù»ñ ·ñå³Ý³ÛÇÝ áõÕÕ³·ñ³·¿ïÁ, µ³ó³ïñ»Éáí §õ, í, áõ-Ç
ϳÝáÝÁ¦, ³ëáõÙ ¿.
§², Ç, » ï³é»ñÇó Û»ïáÛ, »Ã¿ Éë»Ýù í, åÇïÇ ·ñ»Ýù õ¦:

76

Ø»½ Û³ÛïÝÇ ¿, áñ í »õ õ ÑÝãõáõÙ »Ý Ùdzï»ë³Ï: àõñ»ÙÝ Ç±Ýã ¿ Ý߳ݳÏáõÙ. §»Ã¿ Éë»Ýù í, åÇïÇ ·ñ»Ýù õ¦: ÆëÏ »Ã¿ Éë»Ýù õ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ç±Ýã
åÇïÇ ·ñ»Ýù, å. ì³Ýó»³Ý:
§´³Õ³Ó³ÛÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ, Ó³ÛݳõáñÇó ³é³ç ·ñõáõÙ ¿ áõ, ϳñ¹³óõáõÙ ¿ í¦, ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ å. áõÕÕ³·ñ³·¿ïÁ:
Ü³Ë »õ ³é³ç ß³ï ï³ñûñÇÝ³Ï ¿ ÃõáõÙ, ÿ ÇÝãá±õ áõ ÑÝãõáõÙ ¿ ÇÝãå¿ë í »õ áã ÿ ÇÝãå¿ë õ: ØDZÿ í ÑÝãÙáõÝùáí ï³ñµ»ñõáõÙ ¿ õ-Çó: à±í ·Çï¿
å. ì³Ýó»³ÝÁ õ áõñÇß ï»ë³Ï ¿ ÑÝãáõÙ: ÆÝãå¿ë áñ ݳ ï, Ã, ñ, Ý, ë, ß ÑÝã»ÉÇëª É»½áõÝ ¹áõñë ¿ ·óáõÙ µ»ñ³ÝÇó, ÏåóÝáõÙ ßñÃáõÝùÇÝ áõ ³Û¹ ï³é»ñÁ
É»½õ³ßñÃݳÛÇÝ ¹³ñÓÝáõÙ, ³ÛÝå¿ë ¿É ·áõó¿ õ ï³éÝ ¿ áõñÇß ï»ë³Ï ÑÝãáõÙ
áõ ·ÉËÇÝ ÙÇ ûÛÇÝ µ»ñáõÙ: ²å³ »Ã¿ áõ-Ý Ó³ÛݳõáñÇ ³é³ç ÑÝãáõÙ ¿ í, ÇÝãå¿ë ѳõ³ï³óÝáõÙ ¿ å. ì³Ýó»³ÝÁ, ¿É ÇÝãá±õ 㿠ݳ áõÕÕ³ÏÇ í ·ñáõÙ:
ÆëÏ »Ã¿ å³ñáÝÁ áõ½áõÙ ¿ Ù»ñ ·ñ³µ³ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÁ å³Ñå³Ý»É,
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï áõ-Ç ·ÉËÇÝ åÇïÇ ¹Ý¿ñ óõ Ýß³ÝÁ, áñå¿ë ½Ç áõ-Ý Ó³ÛݳõáñÇó ³é³ç ÑÝã»Ýù â (v): ²ß˳ñѳµ³ñáõÙ áõ-Ç ·ÉËÇó ¹¿Ý Ó·»Éáí óõ
Ýß³ÝÁ, Ù»Ýù åÇïÇ ¹¿Ý ·ó»Ýù »õ á ï³éÁ, áñå¿ë ½Ç Çñ³õáõÝù áõݻݳÝù
ÑÝã»Éáõ õ, áñáíÑ»ï»õ áõ ³é³Ýó óõÇ áõ ¿, áã ÿ õ ϳÙ, Áëï ì³Ýó»³ÝÇ,
í: ´³Ûó ³Ûë ËÙáñÁ çáõñ ß³ï ÏÁ ï³ÝÇ: ²Ûë Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÏÁ Ëûë»Ýù ÙÇ ³ÛÉ ³Ý·³Ù:
ì»ñç³óÝ»Éáí Ù»ñ ËûëùÁ §¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõû³Ý¦ Ù³ëÇÝ, ã»Ýù
ϳñáÕ Ï³Ý· ã³éÝ»É ÙÇ ï·»Õ »ñ»õáÛÃÇ íñ³Û: ä. ì³Ýó»³ÝÝ Çñ ·ñùáÛÏÇ
í»ñçáõÙ µáÉáñáíÇÝ ³Ýï»ÕǪ ½»ï»Õ»Éáí Çñ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ Ïáãõ³Í
·ñùÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Û »õ éáõë ûñûñÇ Ù¿ç ïå³·ñõ³Í ÙÇ ù³ÝÇ ÏóÏïáõñ áõ
³Ý÷³ëï Ýå³ëï³õáñ ϳñÍÇùÝ»ñ, Ëáñ³Ù³ÝÏáõû³Ùµ ÉéáõÃÇõÝ ¿ å³Ñå³ÝáõÙ ³ÛÝ µáÉáñ ³ÝÝå³ëï áõ ÷³ëï»ñÇ í»ñ³Û ÑÇÙÝõ³Í ϳñÍÇùÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ, áñáÝù Û³ÛïÝõ»É »Ý ³Ûë ï³ñõ³Û §Üáñ-¸³ñǦ NN 35-46-áõÙ »õ
§ÚáÛëǦ NN 14-16-áõÙ: ºÃ¿ å³ñáÝÝ áõ½áõÙ ¿ ·³Õ³÷³ñ ï³É Çñ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñǦ Ù³ëÇÝ, ³ÝËïÇñ åÇïÇ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ ¹³ï³ëï³ÝÇ ³é³ç
¹Ý¿ñ µáÉáñ ûñûñÇ Ù¿ç Û³ÛïÝáõ³Í ÿ Ýå³ëï³õáñ áõ ÿ ³ÝÝå³ëï
ϳñÍÇùÝ»ñÁ: ÆëÏ »ñµ å. ì³Ýó»³ÝÝ Çñ ³åñ³ÝùÁ ·áí»Éáõ ѳٳñª ÙÇÙdzÛÝ Ýñ³ Ù³ëÇÝ »Õ³Í Ýå³ëï³õáñ §Ï³ñÍÇùÝ»ñݦ ¿ ½»ï»ÕáõÙ, ³Û¹
ß³ï ³Ý³ËáñÅ ïå³õáñáõÃÇõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ: ƱÝã ѳñÏ Ï³ñ §¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõû³Ý¦ Ù¿ç ½»ï»Õ»É ÙÇ ³ÛÉ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ é»ÏɳÙÝ»ñ: Þ³ï å³ñ½
¿, áñ å. ì³Ýó»³ÝÝ Çñ ·ñå³Ý³ÛÇÝ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝÝ Ï³½Ù»ÉÇëª ³é³çÝáñ¹õ»É ¿ ÙÇÙdzÛÝ ·ñå³Ý³ÛÇÝ Û»ïÇÝ Ùïù»ñáí:

77

Ú²ðàôÂÆôÜ Âàôزܺ²Ü
§¼³ñϦ, ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, ÂÇýÉÇë, 3 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 1906, N 5, 10
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ, N 6

ä²îØ²Î²Ü øºð²Î²ÜàôÂÆôÜ ²ðºôºÈ²Ð²Ú
Ⱥ¼àôÆ ·ñ»ó ¶ð. ì²Üòº²Ü
ØÇÝã¹»é ³ñ»õÙï»³Ý Ñ³Û»ñ¿ÝÁª ǵñ»õ ÛÕÏáõáÕ ³¹³Ù³Ý¹ ÙÁª Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ýáñ ׳׳ÝãÝ»ñ ÏÁ ÷áÕ÷áÕ¿, »õ Ù³ï³Õ ïáõÝÏÇ ÙÁ ÝÙ³Ý Ï'³×Ç
·ñ³µ³ñÇ Ý»óáõÏÇÝ Ë³Õ³å³ïáõ³Í, Ñ»éáõݪ ÏáíÏ³ë»³Ý µ³ñÓáõÝùÝ»ñáõ Ù¿çª Çñ»Ý ³ËáÛ»³Ý Ï³Ý·Ý³Í ¿ áõñÇß Ù³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ, áõñÇß
ѳۻñ¿Ý ÙÁ áñ ѳ½Çõ Ä ¹³ñáõÝ ëÏǽµÝ»ñÁª ÏáíÏ³ë»³Ý ·³õ³é³µ³ñµ³éÝ»ñáí ϳ½Ùáõ³Í, »õ ѳëï³ïáõ³Í Ñáݪ É»éÝ»ñáõ Ù¿ç,- Ñ»ï»õ³µ³ñ
Ñ»éáõ ß÷Ù³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¿Ý,- ³ñ¹¿Ý ÇëϪ ßáõïáí Ñëϳ۳ó³Í Ù³ÝáõÏÇ ÙÁ Ýٳݪ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û Ñ½ûñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁª ѳϳÏßÇé ³ñ»õÙﻳÝÇÝ:
à±í »Õ³õ ÎáíÏ³ë»³Ý Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ÑÇÙݳ¹ÇñÁ.- ²Ý³ÝáõÝ ³ÙµáË¿Ý
½³ïª áñ É»½áõÇ Ù'³é³çÇÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ ¿ ÙÇßïª Ü»ñë¿ë ²ßï³ñ³Ï»óÇÝ:
§²ñ»õ»É»³Ý É»½áõÝ,- Ï'Áë¿ ì³Ýó»³Ý,- Ü»ñëÇë»³Ý ¹åñáóÇÝ ßÝáñÑÇõ
ѳëï³ïáõ»ó³õ¦:
àõñÇß ï»Õ ÙÁ. Ù»ñ §É»½áõÝ áõñ»ÙÝ, ɳõ ÿ í³ï, ëï»ÕÍáõ»ó Ü»ñëÇë»³Ý ¹åñáóáõÙ¦:
²ñ¹ª ǵñ»õ Ûáõß³ñ³ñ ³Ýó»³É ¹³ñáõ ³ñ»õ»É³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý å³ïÙáõû³Ýª ¶ñ. ì³Ýó»³ÝÇ §ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ¦ Û»ï Ëûë»Éáõ ÁݹѳÝñ³å¿ë É»½áõÇ Í³·Ù³Ý íñ³Û, »õ ·É˳õáñ³å¿ë ÙÇ ù³ÝÇ ·³õ³é³µ³ñµ³éÝ»ñáõ (³ñ³ñ³ï»³ÝÇ, ½ûÏ»ñ¿ÝÇ, Ô³ñ³µ³ÕÇ), Û»ï »ñµ»ÙÝ Ã»õ³Í»Éáõ ·ñ³µ³ñÇÝ ßáõñçÁ,- ¹³ñ³õáñ µáõÝÁª áõëÏÇó ÏÁ ×ÇõÕ³õáñÇÝ ·³õ³é³µ³ñµ³éÝ»ñÁ,- ÏÁ ×áË³Ý³Û ÇÝÝ»õï³ëÝ»ñáñ¹ ¹³ñáõ Îáíϳë³Ñ³Û
Ù³ï»Ý³·ñáõû³Ý »õ ³Ýáñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõÝ íñ³Û, áñ ¹Çõó³½Ý»ñÝ
»Ý Çñ å³ïÙáõû³Ý. »õ ³ëáÝó á×ÇÝ »õ É»½áõÇÝ íñ³Û ·³Õ³÷³ñ ÙÁ ï³Éáõ ѳٳñª ³ÛÉ»õ³ÛÉ ÝÙáÛßÝ»ñ Ç Ù¿ç ÏÁ µ»ñ¿:

îå³·ñáõ³Í Ç ÂÇýÉÇë, ïå. Ø. ì³ñ¹³Ý»³ÝÇ ¶³Ý. ö. N 3, 1906: ²Ûë Çñ »ñÏÁ ÏÁ
µ³ÅÝáõÇ ùë³Ýáõ»ñÏáõ »ñϳÛÝ ·ÉáõËÝ»ñáõ »õ 242 ¿ç»ñ¿ ÏÁ µ³ÕϳݳÛ:

78

ÎÁ ËûëÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ü»ñëÇë»³Ý ¹åñáóÇ, ȳ½³ñ»³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ,
¸áñå³ïÇ íñ³Û. ³ÝáÝó ÏñÏÝ»É ï³Éáí, ÁÝûñóáÕÇÝ ³ãùÇÝ ³é³ç, Çñ»Ýóª
å³ïÙáõû³Ý Ù¿ç ϳï³ñ³Í ¹»ñÁ:
È»½áõ³µ³Ý³Ï³ÝÇÝ Ñ³õ³ë³ñ ï»Õ ÏÁ µéÝ¿ª ì³Ýó»³ÝÇ »ñÏÇÝ Ù¿çª
å³ïÙ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ, ÁÉɳÉáí ÝáÛÝù³Ý ËݳÙáõ³Í »õ û·ï³ß³Ñ:
²Ûë Çñ »ñÏÁ, ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ½·³óáõÙáí á·»í³é, áã ÙdzÛÝ Çµñ»õ
ß³ñųÝϳñÇ (ëÇÝ¿Ù³ÃáÏñ³ý) ï»ë³ñ³ÝÝ»ñ Ï'³ÝóÁÝ¿ ÁÝûñóáÕÇ ³éç»õ¿Ý Îáíϳë³Ñ³Û ÙïùÇ Û³ÕóݳÏÝ»ñÁª ³ÛÉ ä. ì³Ýó»³Ý Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Çµñ»õ ³Ý³ã³é ¹³ï³õáñª ѳٻٳïáõû³Ý ¹Ý»Éáí äáÉë³Ñ³Û »õ
Îáíϳë³Ñ³Û Ù³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝÁ, ãÇ í³ñ³ÝÇñ Û³÷ßï³Ïáõ³Í ݳÛáõ³Íù
Ù'áõÕÕ»É ³é³çÝáÛÝ »õ í»ñçÝáÛÝ ëïáñÝáõÃÇõÝÁ Ëáëïáí³ÝÇÉ,- »Ã¿ áã
³Ù¿Ý Ù³ëǪ ·¿Ã ׳߳ÏÇ Ù¿ç.
§Ø³Ý³õ³Ý¹,- Ï'Áë¿,- »Ã¿ Ù»ñ µ³Ý³ë¿ñÝ»ñÁ ÙÇ ùÇã ÷áË ³éÝ»Ý
³ñ»õÙï»³Ý Ð³Û»ñÇ ÑÙïáõÃÇõÝÝ áõ ׳߳ÏÁª É»½áõÇ Ù¿ç¦:
²Ûë Û³ÛïÝÇ ¿, Çñ³õóÝ¿, áñ Îáíϳë³Ñ³Ûù ãáõÝ»ó³Ý ÙÇÝã»õ Ù»ñ ûñ»ñÁª ·ñ»Ã¿ª É»½áõÇÝ ³ÛÝ ³ÝáÛß Ó»õ»ñÁ, ¹³ñÓáõ³ÍùÝ»ñÁ, ÷³÷ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ
»õ ÝñµáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáí åáÉë³Ñ³Û µ³ñµ³éÁ ³ÛÝù³Ý Ññ³åáÛñ áõ
ßÝáñÑù ÏÁ ½·»Ýáõ:
§ØÇ áõñÇß ï³ñûñÇݳÏáõÃÇõÝ ³ñ»õ»É»³Ý µ³ñµ³éÝ»ñÇ ³ÛÝ ¿ áñ Ó»õ³÷áËáõ»Éáõ »õ ½³ñ·³Ý³Éáõ Û³ÛïÝÇ Ó·ïáõÙÝ»ñÇ Ñ»ïª ½áõñÏ ¿ Ýñµáõû³Ý »õ ÏáÏáõû³Ý ½·³óáõÙÝ»ñÇó¦:
àñáß ¿ ¹³ñÓ»³É áñ ·ñ³µ³ñÇ ó³Ýϳå³ï¿Ý ¹áõñë áëïáÕÝ»ñÁ
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù î³×ϳѳÛù »Õ³Ý, áñáÝù ³ÝÙÇç³å¿ë ß÷áõ»Éáí ɳïÇÝ
³½·»ñáõ Ñ»ï, ³éÇÝ ³ÝáÝóÙ¿ ·ñ³Ï³Ý ׳߳ÏÁ, ·³Õ³÷³ñÝ»ñáõ ßÝáñѳӻõ ³ñ¹áõ½³ñ¹»ñ, í»ñç³å¿ë Ó»õ»óÇÝ ³ß˳ñѳµ³ñÁ ³ÝáÝó ϳճå³ñÇÝ íñ³Û:
Àݹѳϳé³ÏÝ Îáíϳë³Ñ³Ûù, ³õ»ÉÇ áõß ÇÙ³ó³Ý §áñ Å³Ù³Ý³Ï ¿
Ãûó÷»Éáõ ·ñ³µ³ñÇ Í³Ýñ áõ ϳßϳݹÇã ϳå»ñÁ¦ »õ ³å³ ß÷áõ»Éáí
·»ñÙ³Ý ó»ÕÇÝ Ñ»ï, ÇÝãå¿ë ¹Çïáõ³Í ¿ ۳׳Ë, ëï³ó³Ý ³ÝáÝóÙ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ ïáÏáõÝáõÃÇõÝÁ: ´³Ûó ·»ñÙ³Ý É»½áõÝ Ý߳ݳõáñ ã¿ ÷³÷Ïáõû³Ùµ, ÇÝãå¿ë Çñ ·ñ³·¿ïÝ»ñÁª ׳߳Ïáí: èáõë³Ñ³Ûù ³É ½ñÏáõ»ó³Ý
³ÝáÝóÙ¿ ß³ï ï³ñÇÝ»ñ.
§Æ ÝϳïÇ áõݻݳÉáí Ýáõ³·³ÛÝáõû³Ý ûñ¿ÝùÁ, Ù»ñ ³ñ»õÙï»³Ý É»½áõÝ ÙÇ ÷³÷áõÏ ó³Íñ »õ ѳٻٳﳵ³ñ ³ñ³· Ëûë»Éáõ, Ñ»ï»õ³µ³ñ

79

ë³ÉûÝÇ É»½áõ ¿: ØÇÝã ³ñ»õ»É»³ÝÁ µ³ñÓñ »õ ÏáåÇï Ëûë»Éáõ, áõñ»ÙÝ É»éݳÛÇÝ É»½áõ ¿¦:
´³Ûó èáõë³Ñ³Ûù ͳÝûóݳÉáí ³ñ»õÙï»³Ý Ñ³Û»ñ¿ÝÇ, áõ ݳ»õ
áõÕÕ³ÏÇ, ýñ³Ýë³Ï³Ý Ó·Çã Ù³ï»Ý³·ñáõû³Ý Ñ»ï, ëÏë³Ý Ýñµ³Ý³É
ݳ»õ ׳߳ÏÇ Ù¿ç: ²Ûëå¿ë áõñ»ÙÝ Ñ³Ûáõû³Ý »ñÏáõ Ù»Í ½³Ý·áõ³ÍÝ»ñÁ
ï³ñµ»ñ ׳ٵ³Ý»ñáõ Ñ»ï»õ»Éáí, Û³ñ»ó³Ý ɳïÇÝ »õ ëɳõ ϳ٠·»ñÙ³Ý
ó»Õ»ñáõ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ ³é³Ýó ½»ñÍ ÙݳÉáõ ÏÉÇÙ³ÛÇÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ
³½¹»óáõûݿÝ:
²ñ»õÙï»³Ý Ñ³Ûù, Ý³Ë »õ ³é³ç, ¹»é µáõÝ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇÝ Ó»éù ãÇ
½³ñϳÍ, ëÏë³Ý É»½áõ³Ï³Ý ûñ¿ÝùÝ»ñ ³õ³Ý¹»É »õ ³ÝáÝó ѳٻٳï ѳ۳óÝ»É ûï³ñ³½·Ç ·ÉáõË ·áñÍáóÝ»ñ:
Îáíϳë³Ñ³Ûù, Áݹѳϳé³ÏÝ, ³ÝÙÇç³å¿ë »õ µáõéÝ »é³Ý¹»³Ùµ
·áñÍݳϳÝÇÝ Ù¿ç Ùï³Ý, ·ñ³µ³ñÇ Ï³ßϳݹÇã ϳå»ñ¿Ý ³½³ïáõ»Éáõ
ѳٳñ, ÇÝãå¿ë Ï'Áë¿ ì³Ýó»³Ý: ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ ßÝáñÑÇõ ï³Õ³Ý¹³õáñ ³ÝÓÇÝùÝ»ñáõ ãϳë»ó³Ý ͳÝñ ·áñÍÁ ³é³ç ï³Ý»É¿, »õ Û³çáÕ»ó³Ý
ѳëï³ïáõÝ áõÕÕáõÃÇõÝ ÙÁ ï³Éáõ É»½áõÇÝ »õ Ù³ï»Ý³·ñáõû³Ý:
äñ. ì³Ýó»³ÝÇ »ñÏÁ ß³Ñ»Ï³Ý ¿ áã ÙdzÛÝ ³ñ»õ»É»³Ý É»½áõÇ, ³ÛÉ »õ
·ñ³µ³ñÇ å³ïÙáõû³Ùµ Ñ»ï³ùñùñáõáÕÝ»ñáõÝ. ݳ ÏÁ ç³Ý³Û óáõóÝ»É
·ñ³µ³ñ¿Ý ³É ÑÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý ÙÁª Ù»ñ ³ñ¹Ç ·³õ³é³µ³ñµ³éÝ»ñáõÝ Ù¿ç: ²Ûë
ËݹÇñÁ ϳñ»õáñ ¿ ÛáÛÅ »õ Ï'³ñÅ¿ Çñ ÷³ëï»ñÁ Ù¿ç µ»ñ»É.
ƱÝã ¿ñ ³ñ¹»ûù гۻñ¿ÝÇ íÇ׳ÏÁ ÑÝáõÙÁ. áõÝ¿±ñ ݳ ³ñ¹»ûù áñ »õ ¿
µ³ñµ³é, ѳëï³ï íϳÛáõÃÇõÝ ã'áõÝÇÝù:- ¿å¿ï ÁݹѳÝáõñ É»½áõ³µ³Ý³Ï³Ý ûñ¿Ýùáí »õ Ý»ñϳÛÇ ¹»¹áõÏódzÛáí ¹³ ³ÝϳëϳͻÉÇ ¿ ÃõáõÙ »õ

գñ»Ã¿ ѳëï³ïáõÙ »Ý ³Û¹ »½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÁ. §Ðñ³Ù³Ý ³é»³É Ç Ã³գ³õáñ¿Ý ëÏǽµÝ ³éÝ»ÉáÛ ½Ëáõų¹áõÅ ÏáÕÙ³ÝëÝ Ø³ÎáñÇõÝÇ Ëûëù»ñÁ

ñ³ó, áñù... í³ëÝ Ë»óµ»Ï³գáÛÝ »õ Ëáßáñ³գáÛÝ É»½áõÇÝ ¹Åáõ³ñ³Ù³ïáÛóù ¿ÇÝ... ³é»³É å³ñ½³Ëûëë, Ñé»ïáñ³µ³Ýë Ïñû³Éë... ϳóáõó³Ý¿ÇÝ...¦:

գáÛáõÃÇõÝÁ áñù³Ý ³ÝϳëϳÍ, ÝáÛÝù³Ý ¿É
ó³õ³ÉÇ ¿, áñ áãÇÝã 㿠ѳë³Í ÑÝáõÃÇõÝÇó Ù»ñ Ó»éÁ գñ³Ï³Ý É»½áõÇó
²Û¹åÇëÇ µ³ñµ³éÝ»ñÇ

¹áõñë, áñ ÙÇ գ³Õ³÷³ñ ï³ñ ųٳݳϳÏÇó áñ »õ ¿ µ³ñµ³éÇ Ù³ëÇÝ:
Ü»ñÏ³Û µ³ñµ³éÝ»ñáõÙÝ ¿É ÇÝãå¿ë ÑÙïûñ¿Ý óáÛó ¿ ïáõ»É ²ÛïÁÝ»³ÝÝ Çñ
ù»ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç ãÏ³Û ÙÇ Ó»õ, áñ Çñ ëÏǽµÁ ãáõݻݳñ գñ³µ³ñáõÙ:

80

Ð³Û µ³ñµ³éÝ»ñÇ Ýáñ³ գáÛÝ áõëáÛÃÝ»ñÁ ë³Ï³ÛÝ óáÛó ïáõÇÝ, áñ ³Û¹

գ³Ù Ù»Ýù Ù³ïݳÝÇß ³ñÇÝù ÙÇ
³Û¹åÇëÇ »ñ»õáÛà ½ûÏ»ñ¿ÝáõÙ, áñ ã¿ñ ϳñáÕ գñ³µ³ñÇó »É³Í ÉÇÝ»É18:
ϳñÍÇùÁ ÉÇáíÇÝ ×Çßï ã¿: ²é³çÇÝ ³Ý

²Ûëå¿ëª Û³ÛïÝÇ ¿, áñ գñ³µ³ñÇ ³Û »ñϵ³ñµ³éÁ ϻݹ³ÝÇ µ³ñµ³éÝ»ñáõÙ »ñ»õ³Ý ¿ գ³ÉÇë ³, ¿, Ï³Ù Ç Ó»õáí. ³Ûë - ³ë, ¿ë, ¿ëÇÏ, ÇëÇÏ. ·³ÛÉ ·³É, ·¿É, (·ÇÉáõ). ³ÛÉ - ³É, ¿É. ë³ÛÉ - ë³É. ѳÛñ - ѳñ, Ñ¿ñ, »õ ³ÛÉÝ:
¼ûÏ»ñ¿Ý ³Û¹ ϳÝáÝÇÝ ãÇ' »ÝóñÏáõ»É »õ ³Û å³Ñ»É ¿

գñ³µ³ñÇ

³Ý³ñ³ïáõû³Ùµ. ÇÝãå¿ë ûñ. Ù³Ûñ, ѳÛñ, »õ ³ÛÉÝ... ÇëÏ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ µ³é»ñáõÙ ÝáÛÝ ÇëÏ գñ³µ³ñÇ Ï³ñ× »õ ³Ù÷á÷ Ó»õÁ Ýñ³Ýáõ٠ɳÛݳó»É, »ñϳñ³ó»É ¿. ï¿ñ - ½ûÏ»ñ¿Ý ï³Ûñ, ÙÇë - Ù³Ûë, ëåÇï³Ï - ëå³Ûï³Ï, ëÇñ»É
- ë³ÛñÇÉ, »õ ³ÛÉÝ:
ºÝó¹ñ»É ÿ ½ûÏ»ñ¿ÝÁ ÙÇõë µ³ñµ³éÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³é³Ï ½³ñ գ³óÙ³Ý
ÁÝóóù ¿ áõÝ»ó»Éª ³Ýϳñ»ÉÇ ¿, áñáíÑ»ï»õ Ýñ³ Ùݳó»³É ï³ññ»ñáõÙ
³Ù÷á÷Ù³Ý Ï³ÝáÝÁ ϳï³ñ»É³å¿ë å³Ñå³Ý»É ¿ Çñ ½ûñáõÃÇõÝÁ, ³ÛÝ ¿É
ß³ï ³½¹áõ Ï»ñåáí. ·Ý³É - ¹³ñÓ»É ¿ ÝûÉ É»½áõÇ ½³ñ գ³óÙ³Ý ÁÝóóùÇ
ѳٻٳï, ³ÛÝ ÇÝã ùÇà - ¹³ñÓ»É ¿ ù³ÛÝÃ, ÝáÛÝ ÁÝóóùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï:
à±ñÝ ¿ ëñ³ÝóÇó ÑÇÝÁ. ùÇà ÑÇÝ Ó»õÇó ã¿ñ ϳñáÕ ¹áõñë գ³É ù³ÛÝÃ.
Áݹѳϳé³ÏÁ ù³ÛÝà ӻõÇó - ù³ÝÃ, ù¿ÝÃ-ù¿Ã, ùÇÝÃ19 »õ ùÇà ³Ù»Ý³ÛÝ
¹Çõñáõû³Ùµ: àõñ»ÙÝ ½ûÏ»ñ¿ÝÝ ³õ»ÉÇ ÑÇÝ ¿ ù³Ý գñ³µ³ñÁ:
àñå¿ë ½Ç Ù»ñ ³ë³ÍÝ ³é³Ýó ï³ñ³ÏáÛëÇ Ñ³ëï³ï»É ϳñ»Ý³Ýù,
ѳñϳõáñ ¿ ݳ»õ

գñ³µ³ñÇ íϳÛáõÃÇõÝÁ: î¿ñ µ³éÁ գñ³µ³ñáõÙ ½³ñ-

ïáõÕÇ ÑáÉáíáõÙ áõÝÇ: î»-³éÝ, Ç ï»-³éÝ¿, ï»-³ñù »õ ³ÛÉÝ: ²Ûë ÑáÉáíÝ»ñÇó »ñ»õáõÙ ¿, áñ ë³ ÙÇ å³ñ½ µ³é ã¿, ³ÛÉ Ï³½Ùáõ³Í ¿ ï» Ï³Ù ïÇ Ù³ëÝÇÏÇó »õ ³Ûñ (³éÝ - ³ñù) µ³éÇó, ÇÝãå¿ë ïÇ-ÏÇÝ, ïÇ-»½»ñù µ³é»ñÁ20:
²ñ¹ª ³Ûë ÑáÉáíÝ»ñÇó å³ñ½ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ï¿ñ-Ç Ý³ËÝ³Ï³Ý Ó»õÁ
åÇïÇ ÉÇÝ¿ñ ïdzÛñ ϳ٠ï³Ûñ: ¼ûÏ»ñ¿ÝáõÙ Ñ¿Ýó ³Ûëûñ ¿É å³Ñáõ³Í ¿ ³Ûë
18

§Ð³Ý¹¿ë ²Ùëûñ»³Û¦, 1899, N 5. 1901 Ã., N 5, 6. §Ü³Ë³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ñ»ïù»ñ
½ûÏ»ñ¿ÝáõÙ¦:
19
ø¿Ã å³Ñáõ³Í ¿ Ô³ñ³µ³ÕÇ µ³ñµ³éáõÙ, ùÇÝà - ÂÇýÉÇ½Ç µ³ñµ³éáõÙ:
20
îÇ Ù³ëÝÇÏÝ ÇÝãå¿ë »ñ»õáõÙ ¿, Ý߳ݳÏáõÙ ¿ñ Ù»Í, ½ûñ³õáñ. ïÇ-ÏÇÝ = Ù»Í ÏÇÝ, Çß˳ÝáõÑÇ, ó·áõÑÇ. ïÇ-³Ûñ = Ù»Í Ù³ñ¹, Çß˳Ý, ï¿ñ. ïÇ-»½»ñù = Ù»Í »½»ñù, ³Ý»½»ñù:

81

í»ñçÇÝÝ ³Ý³ñ³ï, áñÇó ³Ù÷á÷áõ»Éáí ͳգ»É ¿ Ýáñ³ գáÛÝ գñ³µ³ñ Ó»õÁª ï³Ûñ - ï³ñ - ï¿ñ: ²Ûë Ó»õÇ ÑÝáõÃÇõÝÁ ½ûÏ»ñ¿ÝáõÙ »Ýó¹ñáõÃÇõÝ ã¿,
³ÛÉ Ñ¿Ýó

գñ³µ³ñÇó íϳÛáõ³Í ÙÇ ÇñáÕáõÃÇõÝ: ²Û¹ íϳÛáõÃÇõÝÝ ³õ»ÉÇ

³Ùñ³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ ÂÇýÉÇ½Ç µ³ñµ³éÝ»ñÝ ¿É, å³Ñ»É
»Ý ³Û¹ Ó»õ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³ëïÇ׳ÝÁ, ûñÇݳÏ.
1) ¼ûÏ. 2) Ô³ñ³µ³Õ 3) ¶ñ³µ³ñ
ï³ÛÏ ï¿Ï ïÇÏ
Ù³Ûë Ù¿ë ÙÇë
(ë³Ûñï) ë³ñï ë¿ñï ëÇñï
Ù³Ûïù Ù¿ïù ÙÇïù
ͳÛÍ Í¿Í ÍÇÍ
ÏݳÛÏ ÏÝ¿ գ ÏÝÇÏ
ÏͳÛÏ ÏÍ¿Ï ÏÍÇÏ*
ù³ÛÝÃ, ùÇÝÃ (ÂÇýÉ.) ù¿Ã ùÇÃ
²Ûëå¿ë ÑÇÝ »Ý. Ù³Ûñáõù - ÙÇñáõù (¾ñ½ñáõÙ) – Ùûñáõù. Ù³çÇÝ - ÙÇçÇÝ,
(áõñ»ÙÝ Ù¿ç = Ù³Ûç). ѳÛÝ· - ÑÇÝ·. Ùï³ÛÏ - ÙïÇÏ, Ïé³Ûõ - ÏéÇõ. åÕ³ÛÝÓ –
åÕÇÝÓ. å³Ûïù - å¿ïù. ëå³Ûï³Ï - ëåÇï³Ï. óÛÝ – ÃÇ. ѳÛÝ - ÑÇÝ, »õ
³ÛÉÝ:
²Ûëï»ÕÇó ͳ գáÕ »½ñ³Ï³óáõÃÇõÝÝ»ñÁ ËÇëï ѳñó³ëÇñ³Ï³Ý »Ý.
Ù»Ýù ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ ·ñ³µ³ñ »õ Ù»ñ Ùݳó»³É µ³ñµ³éÝ»ñÇ ¿ »õ Ç Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý ݳ˳ѳۻñ¿Ý ³Û »ñϵ³ñµ³éÇÝ. ûñ.

գ³õ³é³-

Ï³Ý Ë¿Ã - ËÇûÉ, »Ýó¹ñáõÙ ¿ ÙÇ Ý³Ëáñ¹ áñ ¿, Ç ÑÝãÇõÝÝ»ñÇ ï»Õ ³Û
åÇïÇ áõݻݳñ, ˳ÛÃ˳ÛûÉ. Çñûù, ³Û¹ µ³é»ñÁ å³Ñáõ³Í »Ý

գñ³µ³-

ñáõÙ Çñ³Ýó ݳËÝÇ Ý߳ݳÏáõû³Ùµ:
¶ñ³µ³ñÇ ï¿ñÁ - ï»ë³Ýù ͳգáõÙ ¿ ï³Ûñ µ³éÇó, ÇëÏ ïÇñ»É, ³Ýï³ñ³ÏáÛë »Ýó¹ñáõÙ ¿ ÙÇ ï³Ûñ»É ݳËáñ¹, áñÝ ³õ»ÉÇ ³Ù÷á÷ գïÝáõÙ
»Ýù գ³õ³é³Ï³Ý ï³ñ»É (ï³ñ»óÇ, gagner-gewinnen ¾ñ½ñáõÙÇ µ³ñµ³é)

²Ûë »ñÏáõ µ³é»ñÇó ¿É »ñ»õáõÙ ¿, áñ ÇÏ »õ ³Ï ÷³Õ³ùß³Ï³Ý Ù³ëÝÇÏÁ ÙÇ »õ ÝáÛÝ
ͳ·áõÙÝ áõÝÇÝ »õ ݳËÝÇ ³ÛÏ Ù³ëÝÇÏÇ ³Ù÷á÷áõÙÝ »Ý:

82

µ³ÛÇ Ù¿ç: ¼ûÏ»ñ¿ÝÇ ë³ñÁ ѳñϳõ »Ýó¹ñáõÙ ¿ ÙÇ ë³Ûñ գá۳ϳÝ, áñÇó
»É³Í ¿ §ë¿ñ¦, ͳÛÍ-ÍÇÍ-ÍÍ»É, »Ýó¹ñáõÙ ¿ »õ ÙÇ Ý³Ëáñ¹ §Í³Ûͻɦ:
¶ñ³µ. ÏÇÝ - å¿ïù ¿ ÉÇÝ¿ñ ϳÛÝ, áñ »ñ»õáõÙ ¿ Ûá գݳÏÇ - ϳݳÛù Ó»õÇó:
¶ñ. ì³Ýó»³ÝÇ Ñ»ï ÏÁ ßñçÇÝù á'ã ÙdzÛÝ Ù»ñÓ³õáñ ³Ýó»³ÉÇÝ, ³ÛÉ
»õ Ëáñ³·áÛÝ ÑÝáõû³Ý Ù¿ç: Æñ ·ÇñùÁ ÏñÃáõÃÇõÝ Ù'¿ »õ ½µûë³Ýù. ѳ×áÛ³Ï³Ý ¿ ÇÝãå¿ë ¹³É³ñ³·»Õ ¹³ßïÇ ÙÁ Ù¿ç ÑݳËûë³Ï³Ý å»ÕáõÙ ÙÁ:

***
§´³½Ù³í¿å¦, 1907 Ã. ÛáõÝÇë, ÃÇõ 6, ¿ç 273-276

¶. ì³Ýó»³Ý.- Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ. ¶, ïå. î÷Õ. 1909. ¿ç
382: ¶ÇÝÁª 1 ñµ.:
гݷáõó»³É ¶. ì³Ýó»³ÝÇ §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦áõ »ññáñ¹ ïå³·ñáõÃÇõÝë ³Ýßáõßï ³éѳõ³ïã»³Û ÙÁÝ ¿ µ³ñÓñ³ù³ñá½ ³Ýáñ Ù»Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³ë³ñ³Ïáõûݿ: 1905-ÇÝ ÁݹáõÝ³Í Çõñ ÍÝáõݹݪ ³Ûëûñ ¶. ïå³·ñáõû³Ý Ï'³ñųݳݳÛ, §µ³ñ»÷áË³Í »õ ѳñëï³óñ³Í¦, ÇÝùÝÇÝ Ñ³õ³ùãÇ Ó»éûù: ²é³çÇÝ »ñÏáõ ïå³·ñáõû³Ýó Ù¿ç ѳõ³ùãÇÝ Ýå³ï³ÏÝ
»Õ³Í ¿ñ å³ñ½³å¿ë ͳÝûóóÁÝ»É Ñ³Û áõë³ÝáÕáõÃÇõÝÝ Çõñ ³½·³ÛÇÝ
ÿ' ²ñ»õ»É»³Ý »õ ÿ' ²ñ»õÙï»³Ý Ý߳ݳõáñ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñáõÝ Ñ»ï, ݳË
³ÝáÝó Ï»Ýë³·ñáõÃÇõÝÁ ѳٳéûïÇõ ·Í»Éáí, »õ ³å³ ÙÇïùÝ áõ ·³Õ³÷³ñÁ ÷áùñ Ç ß³ï¿ óáɳóÁÝ»Éáí ³ÝáÝó ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ù³Õáõ³ÍáÛ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáí: ¶. ïå³·ñáõû³Ýë §µ³ñ»÷áË³Í »õ ѳñëï³óñ³Í¦ ÁÉɳÉáõ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÁ ³é³çÝáÛÝ íñ³Û Û³ÛÝÙ ¿ áñ ³õ»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ »Õ³Ý³Ï³õ ×á˳óáõ³Í ¿ª ѳïáõ³ÍÝ»ñáõÝ ëïáñ»õ ÝÇõÃÇÝ í»ñ³µ»ñٳٵ ³ß³Ï»ñï å³ï³Ý»³ó áõÕÕáõ»Éáí ѳñóáõÙÝ»ñ Ññ³Ñ³Ý·Ç
ѳٳñ. Ù»ñà ѳٻٳï»É ÏÁ ïñáõÇ Ñ»ÕÇݳÏÇ ÙÁ ³Ûë ÇÝã ³ñÓ³Ï Ï³Ù
áï³Ý³õáñ ·ñáõ³ÍùÁ áõñÇß Ñ»ÕÇݳÏÇ ÙÁ ÝÙ³Ý ·ñáõ³ÍùÇÝ Ñ»ï, Ù»ñÃ
Û³é³ç µ»ñáõ³Í ѳïáõ³ÍÝ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý ß³ñ³¹ñáõû³Ý ÝÇõûñ ÏÁ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ ³ÝáÝó: ´³ó ³ëïÇ, ÿå¿ï §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦ ³ÝáõÝÁ ÏÁ
Ïñ¿, ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹»³Ùµù ÁÉɳÉáõ ¿ñ Û³ñ³ÏÇó ݳ »õ §Ð³Û óñ·Ù³ÝÇãÝ»ñ¦, ÇÝãå¿ë ÇÝùÝ ÇëÏ ³ß˳ï³ëÇñáÕÁ ¹Çï»É Ïáõ ï³Û Û³é³ç³µ³ÝÇÝ
Ù¿ç. áñáí å³ï³Ý»³ó óñÙ ÙïùÇÝ ×³ß³Ï ÏÁ ÏïñáõÇ á'ã ÙdzÛÝ Çõñ ѳñ³½³ï ³½·³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ùï³Í»Éáõ, ³ÛÉ Ý³»õ ûï³ñ ÏÇñà Ùïù»ñÝ

83

³É ѳ۳óÝ»Éáõ, »õ ³Ûë ³Ñ³ª »ñÏñáñ¹ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ ¿: ¶áí»ÉÇ ¿ »õ »ññáñ¹Á. µ³ó Ç Ýáñ³·áÛÝ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¿Ý Ï³Ý Ã³ñ·Ù³Ý³µ³ñ Û³é³ç µ»ñáõ³Í ÏïáñÝ»ñ - ÿ »õ ë³Ï³õ³ÃÇõ - Ù»ñ Ñݳ·áÛÝ å³ïÙ³Ï³Ý Ù³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ³É §³õ»ÉÇ Ñ³ëϳݳÉÇ ÉÇÝ»Éáõ... ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ¹Çõñáõû³Ý »õ ÝÇõÃÇ Ñ»ßï Çõñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦ (¿ç 4): Àëï ³ÛëÙ, §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦Á ³Ûë í»ñçÇÝ ïå³·ñáõû³Ùµ ³õ»ÉÇ µ³ñÓñ³·áÛÝ ¹³ëÁÝóóùÝ»ñáõ Û³ñÙ³ñ»Éáõ ÏÁ Ó·ïÇ: ÎÁ Ù³ÕûÝù ³½ÝÇõ Ññ³ï³ñ³ÏãÇݪ ³ÛñÇ Ø.
ì³Ýó»³ÝÇ ·áñÍáÛÝ ãáññáñ¹ »õ ³õ»ÉÇ ïå³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ ³É, »õ ٳݳõ³Ý¹ å³Ûͳé ÉáÛë §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦áõ ´. ѳïáñÇÝ, áñ §ïå³·ñáõû³Ý å³ïñ³ëï¦ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñáõÇ:
Æ. ².
§Ð³Ý¹¿ë ²Ùëûñ»³Û¦, 1909, ¹»Ïï»Ùµ»ñ, ÃÇõ 12, ¿ç 383
¶. Î. ¶²êä²ðÚ²Ü

àôÔÔ²¶ð²Î²Ü ´²è²ð²Üܺð
Ð³Û µ³é³ñ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³ÝÓݳÏÇ ï»Õ »Ý ·ñ³íáõÙ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝó Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëáíáñ»óÝ»É Ã»' ѳۻñ»Ý
¨ û' ÷á˳éÛ³É ûï³ñ µ³é»ñÇ ×Çßï áõ ³ÝëË³É ·ñ»ÉÁ:
àõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ áõëÙ³Ý ÁÝóóùÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ËݹÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ: ²Ù»Ý ÙÇ ³ß³Ï»ñïÇó, áõë³ÝáÕÇó, ·ñáÕÇó áõ
³ß˳ïáÕÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ɳí ÇÙ³Ý³É áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ: Ø»ñ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇßï ¿É Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³ñϳ
»Ý ¹³ñÓñ»É áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ÁݹѳÝáõñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÝ»Éáõ
ѳñóÁ:
àõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝ áõëáõó³Ý»Éáõ, ×Çßï ·ñí³Í µ³éÇ ï»ëáճϳÝ-׳ݳãáÕ³Ï³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ûųݹ³Ï ÙÇçáóÁ µ³é³ñ³ÝÇ û·ï³·áñÍáõÙÝ ¿:
гۻñ»Ý É»½íÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÇ ³ÏáõÝùÝ»ñÁ ·³ÉÇë »Ý
ÙÇçݳ¹³ñÇó, ѳÛïÝÇ ¿ ²ñÇëï³Ï»ë ·ñÇãÇ µ³é³ñ³ÝÁ, áñÇ µ³½Ù³ÃÇí
ûñÇݳÏÝ»ñÁ ï³ñ³Íí³Í »Ý ÙÇçݳ¹³ñÛ³Ý ß³ï ӻ鳷ñ»ñáõÙ:
´áÉáñ µ³é³ñ³ÝÝ»ñÝ ¿É ³ÝÏ³Ë Çñ»Ýó µÝáõÛÃÇó, ÉÇÝ»Ý µ³ó³ïñ³Ï³Ý û óñ·Ù³Ý³Ï³Ý, ѳïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓñ»É ݳ¨ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý, Ñ³×³Ë Ý³¨ áõÕÕ³ËáëáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ íñ³, ÇëÏ
³é³ÝÓÇÝ ¹åñáó³Ï³Ý-áõëáõóáÕ³Ï³Ý áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ Ñ»-

84

ï³åݹáÕ µ³é³ñ³Ý³ÛÇÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ Ññ³å³ñ³Ï »Ï³Ý 1900-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇó Ñ»ïá ¨ ³Û¹ µÝ³Ï³Ý ¿ñ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹ ųٳݳϳßñç³ÝáõÙ ¹åñáó³Ï³Ý ó³ÝóÁ, ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ñ
ëï³ó»É:
гۻñ»Ý ³ß˳ñѳµ³ñ ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ³é³çÇÝ µ³é³ñ³ÝÁ` §¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦ ϳ½Ù»É ¿ ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÁ:
§¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦ ë³Ñٳݳ÷³Ï µ³é³ù³Ý³Ïáí ³ß˳ïáõÃÛáõÝ ¿, µ³Å³Ýí³Í 4 ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÇ, ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ ïñí³Í ¿
¾, ú, Ú ¨ è ï³é»ñÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ÅÝÇó ³é³ç
ïñí³Í ¿ ѳٳéáï ϳÝáݪ µÝáñáßáõÙ ¨ ³å³ ¾-áí ·ñíáÕ µ³é»ñª ³É¿Ë³éÝ, ³É¿ÏáÍ, ³Õ¿ï - 178 µ³é, ú-áí ·ñíáÕ µ³é»ñª ³Ïûë, ³ÕûÃù, ³Õûóë¿ñ, ³ÕûÝ... - 186 µ³é, Ú-áí ·ñíáÕ µ³é»ñª Û³·»Ý³É, Û³·áõñ¹, Û³Ë׳å³ÏÇ, Û³ËáõéÝ... - 107 µ³é, è-áí ·ñíáÕ µ³é»ñª ³·é³õ, ³Ãáé, ³Ãáé³Ï³É, ³Ëáé, ³Ï³Ý³Ïáõé, ³Ù³é - 230 µ³é, Áݹ³Ù»ÝÁ 701 µ³é: ¶ñ.
ì³ÝóÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §àñù³Ý ³í»ÉÇ ³ãùÁ ¹Çï» ¨ Ó»éùÁ ÏñÏÝ» ³Ûë ÷áù21
ñÇÏ µ³é³ñ³ÝÁ, ³ÛÝù³Ý û Ù»ÍÁ ¨ û ÷áùñÁ ³å³Ñáí ¿ ë˳ÉÝ»ñÇó¦ :
¶. ì³ÝóÛ³ÝÇ §¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦ ɳí ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝ
·ï³í ¨ áõÝ»ó³í ÙÇ ù³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ:
§¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃ۳ݦ Ù³ëÇÝ §Ø߳Ϧ ûñÃÁ ·ñáõÙ ¿.
§¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÁ ÙÇ ß³ï ëñ³ÙÇï ÙÇçáó ¿ ·ï»É Ù»ñ ³Ý·ñ³·»ï
·ñ³Ï³Ý³·»ïÝ»ñÇÝ ÙÇ ÷áùñ Ç ß³ï» áõÕÇÕ Ñ³Û»ñ»Ý ·ñ»Éáõ ¹ÛáõñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³Éáõ:
§¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ¦ µ³í³Ï³Ý Ù»Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿
Ù³ïáõó³Ý»É áõ ¹ÛáõñáõÃÛáõÝ ï³É ÷áùñ Ç ß³ï» ³ÝëË³É ·ñ»Éáõ: ¸³ ÙÇ
÷áùñÇÏ µ³é·Çñù ¿, áñÇ Ù»ç ³Ù÷á÷í³Í »Ý ³ÛÝ µáÉáñ ³ñÙ³ï³Ï³Ý µ³é»ñÁ, áñáÝó áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ ³Ù»ÝÇó ß³ï ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºí ³Û¹ µ³é»ñÁ ß³ï Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ·ïÝíáõÙ
22
»Ý å. ì³ÝóÛ³ÝÇ ·ñùáõÛÏÇ Ù»ç¦ :
¶. ì³ÝóÛ³ÝÇ Ñ³Ù³éáï ³ß˳ï³ÝùÁ ã¿ñ ϳñáÕ µ³í³ñ³ñ»É ųٳݳÏÇ ³×áÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
²ñï³ß»ë ²µ»ÕÛ³ÝÁ 1909 Ã. Ññ³ï³ñ³ÏáõÙ ¿ §àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý
µ³é·ñùáõÛÏÁ¦ ßáõñç 10000 µ³é³ù³Ý³Ïáí, áñÝ áõÝ»ó³í ÙÇ ù³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ: ². ²µ»ÕÛ³ÝÇ µ³é·ñùáõÛÏÁ ѳۻñ»ÝÇ ÑÇÝ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý
21
22

¶. ì³ÝóÛ³Ý, ¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝ, ÂÇýÉÇë, 1906, ¿ç 2:
§Ø߳Ϧ, 1906, N 193:

85

ѳٳñ ÁݹáõÝí³Í, ѳçáÕ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÝ ¿ñ ¨ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ñ ³ñ¨»É³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý É»½íáõÙ ÙÇÝã 1922 Ã. áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý é»ýáñÙÁ, ÇëÏ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝáõÙª ³é³Ûëûñ: ´³é³ñ³ÝÇ IV Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ
ÉáõÛë ¿ ï»ë»É 1948 Ã. Þïáõï·³ñ¹áõÙ:
1922 Ã. »ñµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ѳۻñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý é»ýáñÙÁ, å³Ñ³Ýç ½·³óí»ó áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ýáñ µ³é³ñ³ÝÇ, ³Û¹ ³ß˳ï³ÝùÇÝ
ÉÍí»ó ¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ Ý³ËÏÇÝ ë³Ý Üß³Ý ²É³í»ñ¹Û³ÝÁ: ´³é³ñ³Ý³·ñÇÝ ³ç³ÏóáõÙ ¿ÇÝ Ø³ÝáõÏ ²µ»ÕÛ³ÝÁ, Ðñ³ãÛ³ ²×³éÛ³ÝÁ:
Üß³Ý ²É³í»ñ¹Û³ÝÇ §Üáñ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³·ñùáõÛÏÁ¦ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 4400 µ³é, Ýáñ áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ý µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ϳÝáÝÝ»ñáí
¨ ¹Åí³ñ ÁÙµéÝ»ÉÇ µ³é»ñÇ Ñ³ÏÇñ× µ³ó³ïñáõÃÛ³Ùµ:
Üß³Ý ²É³í»ñ¹Û³ÝÇ µ³é³ñ³ÝÇÝ ½áõ·ÁÝóó ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç
¿ñ ¶Çë³Ï ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ §è¦ ï³éÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í
áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ù³ëݳÏÇ µ³é³ñ³ÝÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï »Ýù ѳٳñáõÙ Ýß»É,
áñ ³Û¹ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ, éáõë³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝáõÛÝå»ë
ϳ½ÙíáõÙ ¿ÇÝ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ý»Õ µÝáõÛÃÇ µ³é³ñ³ÝÝ»ñ, ÇÝãå»ëª §Óïîòðåáëåíèå áóêâû ¸¦ (Ñîñòàâèòåëè Ê. È. Áåëèíñêèé, Ñ. Å. Êðþ÷êîâ,
Í. Â. Ñâåòëàåâ).
1940 Ã. ³ñ¨»É³Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý É»½íÇ áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ù³ëݳÏÇ µ³ñ»÷áËÙ³Ý »ÝóñÏí»ó, ³Ûµáõµ»ÝÇ Ù»ç Çñ»Ýó ³í³Ý¹³Ï³Ý ï»ÕÁ ·ñ³í»óÇÝ ¾, ú ï³é»ñÁ, í»ñ³Ï³Ý·Ýí»óÇÝ ³Û¹ ï³é»ñÇ ·áñͳÍáõÃÛ³Ý áñáß
Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¨ ³Ñ³ ³Û¹ å³ï׳éáí å³Ñ³Ýç ½·³óí»ó áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝ áõëáõó³ÝáÕ µ³é³ñ³Ý³ÛÇÝ Ýáñ ³ß˳ïáõÃÛ³Ý:
²ñ³ñ³ï Ô³ñǵ۳ÝÁ 1940 Ã. Ññ³ï³ñ³Ï»ó §àõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ѳٳéáï µ³é³ñ³ÝÁ¦ ã³÷³½³Ýó ë³Ñٳݳ÷³Ï µ³é³å³ß³ñáí: лﳷ³ÛáõÙª Ñ»ÕÇݳÏÁ, ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ѳۻñ»ÝÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝóóùÁ,
ÇÝãå»ë ݳ¨ µ³é³ñ³ÝÇ Ù³ëÇÝ »Õ³Í ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù߳ϻó,
Áݹ³ñӳϻó Çñ µ³é³ñ³ÝÁ ¨ »ñµ»ÙÝ ³é³ÝÓÇÝ (1945, 1947), »ñµ»ÙÝ
Ñ»ÕÇݳϳÏóáõÃÛ³Ùµ (1956, 1959 ÃÃ. ¶. ä³ñÇëÇ, 1965 - ¶. Þ»ÏÛ³ÝÇ)
Ññ³ï³ñ³Ï»ó §Ð³Û»ñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ýáñ µ³é³ñ³Ý¦-Ý»ñ 12-17 ѳ½³ñ µ³é»ñáí:
². Ô³ñǵ۳ÝÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÝ»ñÁ å³ñáõݳÏáõÙ »Ý áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï³ÝáÝÝ»ñª ѳëï³ïí³Í ï»ñÙÇݳµ³Ý³Ï³Ý
ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó:

86

². Ô³ñǵ۳ÝÁ, Çñ µ³é³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ ½áõ·ÁÝóó ÷áñÓ Ï³ï³ñ»ó áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý Ýáñٳݻñ ë³ÑٳݻÉáõ: 1956 Ã.
Ññ³ï³ñ³Ïí³Í §¸åñáó³Ï³Ý áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÇݦ ѳí»Éí³Í³ÛÇÝ Ï³ñ·áí Ïó»ó §àõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý ѳٳéáï µ³é³ñ³Ý¦ (616 µ³é):
Üß»Ýù, áñ áõÕÕ³Ëáë³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý ϳ½Ù»ÉÝ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ ¹Åí³ñ
·áñÍ ¿, ù³Ý áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³Ý ϳ½Ù»ÉÁ:
гۻñ»ÝÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µáÉáñ µ³é³ñ³ÝÝ»ñÝ ¿É áõÝ»ó³Í ÷áùñ ûñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ѳݹ»ñÓ Ù»Í ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝ »Ý óáõÛó ïí»É ѳۻñ»Ý
³ÝëË³É áõ ×Çßï ·ñ»Éáõ ·áñÍÇÝ:
². Ô³ñǵ۳ÝÇ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÝ»ñÁ ù³éáñ¹ ¹³ñ ¿, ÇÝã
ϳï³ñáõÙ »Ý Çñ»Ýó ßÝáñÑ³Ï³É ¹»ñÁ:
Ô³ñǵ۳ÝÁ áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝÇó ¹áõñë ϳ½Ù»É ¿ §Êðàòêèé
êóðñ àðìÿíñêîãî ÿçûêঠ³ß˳ïáõÃÛáõÝÁ, áõñ, ѳïϳå»ë í»ñçÇÝ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ù»Í ï»Õ »Ý ·ñ³íáõÙ ·áñÍÝ³Ï³Ý µÝáõÛà ÏñáÕ
éáõë-ѳۻñ»Ý ¨ ѳÛ-éáõë»ñ»Ý µ³é³ñ³ÝÝ»ñÁ:

*
ì³ÝóÛ³Ý ¶ñÇ·áñ
¶ðä²ÜÆ àôÔÔ²¶ðàôÂÚàôÜ
I Ññ³ï., ÂÇýÉÇë. 1906:
II Ññ³ï., ÂÇýÉÇë:
III Ññ³ï., ÂÇýÉÇë, 1914, ¿ç 32, å³ñáõݳÏáõÙ ¿ 700 µ³é:

¶. Î. ¶³ëå³ñÛ³Ý, §Ð³Û µ³é³ñ³Ý³·ñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõݦ,
ºñ¨³Ý, 1968, ¿ç 463-466 ¨ 522

87

3. ²ÚÈ ÜÚàõºð

88

Ð²Ú àôê²ÜàÔܺð ²ðî²ê²ÐزÜàôØ: Ò³ÛݳÏó»Éáí Ù»ñ Ññ³õ¿ñÇݪ
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ëï³ïÇëïÇÏ³Ï³Ý ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ï³Éª Ù»ñ ³ß˳ï³ÏÇó å. ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³Ý áõÕ³ñÏ»É ¿ Ù»½ óáõó³ÏÝ»ñ ÓÙ»éáõ³Û
ÏÇë³Ù»³ÏÇ Ñ³Û áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ´»ñÉÇÝÇ, гÉÉ¿Ç, êïñ³ëµáõñ·Ç »õ سñµáõñ·Ç ѳٳÉë³ñ³ÝÝ»ñáõÙ »õ ¸³ñÙßï³ïÇ åáÉÇï»ËÝÇÏáõÙǪ Ýáó³
í»ñ³µ»ñ»³É »ûà ѳñó»ñÇ å³ï³ë˳ÝÝ»ñáí: ÂáÕÝ»Éáí ³Û¹ óáõó³ÏÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ ·³É ³Ý·³ÙÇݪ ³é³ÛÅÙ ï³ÉÇë »Ýù Ñ»ï»õ»³É Ãáõ³Ýß³ÝÝ»ñÁ. Ð³Û ÇëÏ³Ï³Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇõÝ ¿ ´»ñÉÇÝáõÙ 26, гÉÉ¿áõÙ
3, êïñ³ëµáõñ·áõÙ 1, سñµáõñ·áõÙ 1, ¸³ñÙßï³ïáõÙ 3: ÆëÏ È³ÛåóÇ·áõÙ, áñå¿ë ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ Ù»½ Ù»ñ ³ß˳ï³ÏÇó å. ²ïá٠޳ѿÝ, ѳÛ
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÃÇõÁ ³ÛÅÙ 7-Ý ¿, áñÇó 6-Á ÇëÏ³Ï³Ý áõë³ÝáÕ: êáó³ Ù³ëÇÝ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ûáõëáí »Ýù ÿ ÏáõÕ³ñÏáõ»Ý:
§Øáõñצ, 1898, N 4, ¿ç 583

89

ì²Ð²Ü îºð-²è²øºÈÚ²Ü
²ÜÐÆÞ²â²ð زð¸À
ÎáÙÇï³ëÇ Ñ»ï ϳåí³Í ÇÙ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ³í»ÉÇ
í³é áõ ·áõÝ»Õ »Ý, áñáíÑ»ï¨ ¾çÙdzÍÝÇ ·áñß Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ݳ
³ÛÝåÇëÇ å³Ûͳé ÙÇ ¹»Ùù ¿ñ, áñÇ ó³ÛïáõÝ ·Í»ñÁ »ñµ»ù ³Õáï³óÝ»É ãÇ
ϳñáÕ Å³Ù³Ý³ÏÁ:
ä»ïù ¿ ³ë»Ù, áñ ×»Ù³ñ³ÝÇ ³ÙµáÕç ³ß³Ï»ñïáõÃÛáõÝÁ ëñï³Ýó
ëÇñáõÙ ¿ñ å³ñ½ áõ Ï»Ýëáõñ³Ë ÎáÙÇï³ëÇÝ ¨ ÉÇáíÇÝ í³Û»ÉáõÙ ¿ñ Ýñ³
ç»ñÙ ë»ñÝ áõ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ, ·Çß»ñûÃÇÏ ë³Ý»ñÇ Ñ³ïáõÏ
˳ݹ³í³éáõÃÛ³Ùµ ѳٳËÙµí»Éáí Ýñ³ ßáõñçÁ ¨ Éë»Éáí Ýñ³ Ùï»ñÙ³Ï³Ý Ï³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ëñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²Û¹åÇëÇ ëÇñ³ßáÕ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù»ç ¹Ý»Éáí Çñ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ×»Ù³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÁݹѳÝñ³å»ë, ÎáÙÇï³ëÝ
³é³ÝÓݳå»ë ·áõñ·áõñáõÙ ¿ñ Ó³ÛÝ»Õ ¨ »ñ³Åßï³ë»ñ ïճݻñÇÝ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ÃíÇÝ ¿ñ å³ïϳÝáõ٠ݳ¨ ïáÕ»ñÇë ·ñáÕÁ: ºí ³Ù»Ý ³Ý·³Ù,
»ñµ ݳ ·ñÇ ¿ñ ³éÝáõÙ ¨ Ùß³ÏáõÙ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý áñ¨¿ »ñ· ϳ٠»Ï»Õ»ó³Ï³Ý ÙáïÇí, ·³ÉÇë ¿ñ ×»Ù³ñ³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³ñ³ÝÁ ϳ٠ϳÝãáõÙ ¿ñ Ù»½ Çñ
Ùáï, »ñ·»É ¿ñ ï³ÉÇë Ù»½ ¨ ï»ÕÝ áõ ï»ÕÁ áõÕÕáõÙÝ»ñ ³ÝáõÙ:
ÎáÙÇï³ëÇ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇó í»ñ³¹³éݳÉáõó ³Ýó»É ¿ñ 6-7 ³ÙÇë:
²Û¹ ųٳݳϳÙÇçáóáõÙ Ýñ³ óáõó³µ»ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ ³ñ¹»Ý áñáß³ÏÇ ÑÙ³Ûù áõ ѳٵ³í ¿ñ ëï»ÕÍ»É Ýñ³ ßáõñçÁ. Ýñ³ ѳٻëï ËáõóÁ ¹³ñÓ»É ¿ñ Ñ³Û »ñ³Åßï³Ï³Ý ³ñí»ëïÇ áõËï³ï»ÕÇ µáÉáñ Ýñ³Ýó ѳٳñ,
áñáÝù ³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ¿ÇÝ ·³ÉÇë ¾çÙdzÍÇÝ: Üñ³ á·¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ã³÷Á Ë÷áõÙ ¿ñ ½áñ»Õ ß³ïñí³ÝÇ å»ë: ê³Ï³ÛÝ, ¾çÙdzÍÝÇ
먳·ÉáõË ÏÕ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ѳßï ³ãùáí ã¿ñ ݳÛáõÙ §Û³ñ¦ ¨ §ë»ñ¦ »ñ·áÕ §í³Ý³Ï³ÝÇݦ, áñÇ ù³é³Ó³ÛÝ å³ï³ñ³·Çó §Éáõûñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ñáï ¿ñ ÷ãáõÙ¦:
ØÇÝã ³Û¹, Ù»ñ Ù³ÙáõÉÇ Ù»ç ÉáõÛë ï»ë³í ÙÇ Ñá¹í³Í, áñï»Õ Ëáë»Éáí
ÎáÙÇï³ëÇ Ù³ëÇÝ, Ï»ÕÍ-³Ýí³ÝÇ Ñá¹í³Í³·ÇñÁ »½ñ³Ï³óÝáõÙ ¿ñ.
§ºñ»ù áõ Ï»ë ï³ñáõÙ ÏáßϳϳñáõÃÛáõÝ ëáíáñ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ, 㿠û »ñ³ÅßïáõÃÛáõݦ:
¾çÙdzÍÝÇ í»Õ³ñ³íáñ ³·é³íÝ»ñÇ í³Ûñ³Ñ³ãáõÃÛáõÝÁ ÎáÙÇï³ëÁ
ãÉë»Éáõ ¿ñ ï³ÉÇë, µ³Ûó ³ñï³éáó ÑÇßÛ³É Ñá¹í³ÍÁ Éáõñç íÇßï å³ï׳-

90

é»ó Ýñ³Ý, û¨ ݳ Ó¨³óÝáõÙ ¿ñ, ǵñ ѳßíÇ ãÇ ³éÝáõÙ Ñá¹í³Í³·ñÇ
Ëáëù»ñÇ å³ñáõÝ³Ï³Í ÃáõÛÝÁ:
²Ýó³Ý ûñ»ñ, ß³µ³ÃÝ»ñ: ²åñÇÉ ³ÙëÇÝ, ÙÇ ÏÇñ³ÏÇ, å³ï³ñ³·Çó
Ñ»ïá ÎáÙÇï³ëÝ ÇÝÓ áõ Ø. øñÇßãÛ³ÝÇÝ Ï³Ýã»ó Çñ Ùáïª Éë»Éáõ §ÌÇñ³ÝÇ
ͳé, µ³ñ ÙÇ ï³ñ¦ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ٻݻñ·Á, áñ ݳ å³ïñ³ëï»É ¿ñ
ËÙµÇ »ñ·³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
î³×Ï³Ï³Ý ë¨ ëáõñ×áí Ù»½ ÑÛáõñ³ëÇñ»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ýù ·áñÍÇ ³Ýó³Ýù, »ñµ ¹áõéÁ ͻͻóÇÝ:
- Herin (Ùï»ù),- ÑÝã»ó Ýñ³ ¹áõñ³ÉÇ ï»ÝáñÁ:
Ü»ñë Ùï³í íÇå³ë³Ý ìñóݻë ö³÷³½Û³ÝÁ, Ó»éùÇÝ çáõóÏÇ
ýáõïÉÛ³ñ ¨ ϳñ׳ѳë³Ï ·ÇñáõÏ ÙÇ Ù³ñ¹, áñÇÝ Ý»ñϳ۳óñ»ó ö³÷³½Û³ÝÁ ÎáÙÇï³ëÇ Ñ»ï áÕç³·áõñí»Éáõó Ñ»ïá, ³ë»Éáí.
- Ð³Û µá߳ݻñÇ µ³Ý³ë»ñ ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³Ý:
ì»ñçÇÝë ϳñÙñ»ó ¨ Çñ Ù³½áï ³çáí ³Ùáõñ ë»ÕÙ»ó Ù»ñ Ó»éùÁ,
ÙݳÉáí ϳݷݳÍ` ÙÇ ï»ë³Ï ß÷áÃí³Í ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
ÎáÙÇï³ëÁ »ÏíáñÝ»ñÇÝ ¨ë ëáõñ× Ññ³ÙóÝ»Éáõó Ñ»ï᪠Ýñ³Ýó
Ëݹñ³Ýáù Ýëï»ó ýǽѳñÙáÝdzÛÇ ¹ÇÙ³ó, ëÏë»ó Ýí³·»É ¨ »ñ·»É Çñ
Ý»ñ¹³ßÝ³Ï³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý §È»-É»¦-Ý»ñÇó áõ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý »ñ·»ñÇó
½³Ý³½³Ý ÏïáñÝ»ñ, Ù»Í ÑdzóÙáõÝù å³ï׳é»Éáí Ýñ³Ýó:
Àݹѳï»Éáí »ñ·Ý áõ Ýí³·Á, ÎáÙÇï³ëÁ ¹³ñÓ³í ö³÷³½Û³ÝÇÝ.
- ìñóݻë ç³Ý, ÙÇ µ³Ý ¿É ¹áõ ã³ÉÇñ, »ë Éë»Ù:
- àõñ³ËáõÃÛ³Ùµ: лÝó ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ¿É »ë çáõóÏë µ»ñÇ Ñ»ïë,
áñ Ýí³·»Ù ù»½ ѳٳñ ùñ¹³Ï³Ý §Èáõñ-¹³-Éáõñ¦-Á: ¸³ î³×ϳëï³ÝáõÙ ³åñáÕ ùñ¹»ñÇ Ù»ç ã³÷³½³Ýó ï³ñ³Íí³Í áõ ëÇñí³Í ÙÇ É»·»Ý¹
¿, áñÁ »ë Ùß³Ï»É »Ù ¨ ßáõïáí Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ »Ù:
Üëï³Í Ù»ñ ï»Õ»ñáõÙ, Ù»Ýù ¹³ñÓ³Ýù ɳñí³Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ:
ÎáÙÇï³ëÁ ϳݷݻó Çñ µ³ñÓñ ·ñ³ë»Õ³ÝÇ ¹ÇÙ³ó, ÑÛáõñ»ñÇó ³ÝÝϳï»ÉÇ Ï»ñåáí í»ñóñ»ó ÙÇ Ã»ñà ëåÇï³Ï ÃáõÕÃ, Ù³ïÇï ¨ ÍÝáïÁ Ñ»Ý³Í Ó³Ë Ó»éùÇ µéáõÝóùÇÝ áõ ³ãù»ñÁ ѳé³Í ö³÷³½Û³ÝÇÝ, ÉëáõÙ ¿ñ

ÎáÙÇï³ëÁ ¹³ßݳÙáõñ ãáõÝ»ñ ¨ Çñ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ»Éáõó Ñ»ïá ·³ÉÇë ¿ñ
×»Ù³ñ³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³ñ³ÝÁ, áñï»Õ ¹ñí³Í ¿ñ ÙÇ ÷áùñÇÏ ¹³ßݳÙáõñ, áõ ÓÙ»é Å³Ù³Ý³Ï ÍÝÏÝ»ñÁ ÷³Ã³Ã³Í åÉ»¹Ç Ù»ç (ѳݹÇë³ñ³ÝÇ í³é³ñ³ÝÝ»ñÁ ã¿ÇÝ í³éíáõÙ)`
ݳ Ýí³·áõÙ, çÝçáõÙ ¨ áõÕÕáõÙ ¿ñ ï³ÝÁ ϳï³ñ³Í Çñ Ý»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²Ûë ¹»åùÇó »ñ»ù û ãáñë ï³ñÇ Ñ»ïá ². سÝóßÛ³ÝÁ Ýñ³Ý ÝíÇñ»ó ѳٻñ·³ÛÇÝ
ÙÇ É³í ¹³ßݳÙáõñ:

91

Ýñ³ Ýí³·Á ¨ ÙdzųٳݳÏ` ѳÛÏ³Ï³Ý Ó³ÛݳÝÇßÝ»ñáí ·ñÇ ¿ñ ³éÝáõÙ
§Èáõñ-¹³-Éáõñ¦-Á:
ܳ ³ãùÁ ·óáõÙ ¿ñ ÃÕÃÇÝ ÙdzÛÝ ³ÛÝ ÙáÙ»ÝïÝ»ñÇÝ, »ñµ å»ïù ¿ñ
áñáᯐ Ýáñ ïáÕÇ ëÏǽµÁ:
ö³÷³½Û³ÝÁ Ýí³·áõÙ ¿ñ ëñï³ËïÇï ç»ñÙ ½·³óáõÙáí: øñ¹³Ï³Ý
Ù»Õ»¹ÇÝ, û¹Ç Ù»ç ÷áÕ÷áÕáÕ »ñϳñ ųå³í»ÝÇ å»ë, Ù»'Ï ß»ßï³ÏÇ
Ó·íáõÙ ¿ñ ¹»åÇ í»ñ, Ù»'Ï ·É˳åïáõÛï ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ÇçÝáõÙ ¿ñ í³ñ,
óí³ÑÝãÛáõÝ ÙñÙÝçáõÙ, ùÃùÃáõÙ ¨ ³å³ ÝáñÇó ë³ÑÇÏ áÉáñïáí ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ¹»åÇ µ³ñÓñ»ñÁ: ²Ûëï»Õ §Èáõñ-¹³-Éáõñ¦-Á Çñ³ñ Ñ»ï¨Çó í³½áÕ
ûè ³ÉÇùÝ»ñÇ ß³ñÅáõÙáí ÙÕÏï³ó ¨ Ñáõë³Ïïáõñ ×Çãáí Ù»ÏÇó Áݹѳïí»ó, ѳٳϻÉáí Ù»½ óËÍÇ áõ ³ÝÓÏáõÃÛ³Ý ËáñÇÝ ÑáõÛ½áí:
- ÆÝãå»±ë ¿, ÎáÙÇï³ë, ѳí³Ý»óDZñ,- ѳñóñ»ó ö³÷³½Û³ÝÁ, çáõóÏÁ í»ñóÝ»Éáí ÏñÍùÇó:
- ÐdzݳÉÇ ¿: гí³Ý»óÇ áõ ëÇñ»óÇ: ²ÛÅÙ »ë Ýí³·»Ù, ¹áõ ÉëÇñ:
²Ûë ³ë»Éáí, ÎáÙÇï³ëÁ í»ñóñ»ó Çñ ·ñ³ë»Õ³ÝÇó ûñÃÁ, Ùáï»ó³í
ýǽѳñÙáÝdzÛÇÝ, Ýëï»ó áõ ëÏë»ó Ýí³·»É ¨ »ñ·»É §Èáõñ-¹³-Éáõñ¦-Á, áñ
ݳ Ýáñ Ó³Ûݳ·ñ»É ¿ñ ï»ÕÝ áõ ï»ÕÁ:
üǽѳñÙáÝdzÛÇ ÍáñáõÝ ÑÝãÛáõÝÝ»ñÁ ¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ùñ¹³Ï³Ý Ù»Õ»¹áõ ³ñ³·ÁÝóó ï»ÙåÝ áõ ×ÏáõÝ áÉáñïÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³Ý»ñϵ³ ¿ñ, áñ »Õ³Ý³ÏÇ í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÉÇáíÇÝ ×Çßï ¿ñ ¨
ѳñ³½³ï:
Ø»Ýù ³Ù»Ýùë ½³ñÙ³Ýùáí ݳÛáõÙ ¿ÇÝù ³Û¹ ÑÙ³ÛÇã Ù³ñ¹áõÝ, ãÇٳݳÉáí ÇÝãå»ë ³ñï³Ñ³Ûï»É Ù»ñ ÑdzóÙáõÝùÁ: ö³÷³½Û³ÝÝ áõÕÕ³ÏÇ
³åß»É, ù³ñ³ó»É ¿ñ:
- ÎáÙÇï³ë, §Èáõñ-¹³-Éáõñ¦-Á ¹áõ ³é³çáõó Ó³Ûݳ·ñ³±Í áõÝ»Çñ:
- à'ã, Ó³Ûݳ·ñ»óÇ, »ñµ ¹áõ Ýí³·áõÙ ¿Çñ:
- ⿱ áñ ¹áõù Ï³Ý·Ý³Í ÉëáõÙ ¿Çù ìñóݻëÇ Ýí³·Á,- µ³ó³Ï³Ýã»ó
ì³ÝóÛ³ÝÁ ÙÇ ï»ë³Ï ³ñï³ëáíáñ ï³ñ³Ïáõë³Ýùáí:
- ƱÝã ϳ áñ, ³Ï³Ýçë ÉëáõÙ ¿ñ, Ó»éùë ·ñáõÙ: ²Ñ³. ï»ë»ù:
ܳ í»ñóñ»ó ýǽѳñÙáÝdzÛÇ íñ³ ¹ñí³Í ûñÃÁ ¨ óáõÛó ïí»ó ÍáõéáõÙáõé ïáÕ»ñáí ·ñÇ ³éÝí³Í §Èáõñ-¹³-Éáõñ¦-Á:
- â¿', ç³ÝÁë, ³Ûëï»Õ ÙÇ ûÛÇÝ Ï³, ϳÙ...
- γÙ` DZÝã, ö³÷³½:
- γ٠ϳ˳ñ¹ »ë ¹áõ:
- ´áß µ³Ý»ñ ÙÇ ËáëÇñ, ϳ˳ñ¹ë á±ñÝ ¿:

92

- ´³Ûó 㿱 áñ ã³÷³½³Ýó ¹Åí³ñ ¿ Ó³Ûݳ·ñ»É ùñ¹³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù É»óáõÝ »Ý Ïáïáñ³Ï³ÛÇÝ Ó³ÛݳÙÇçáóÝ»ñáí:
- ØDZû ¹áõ ϹÅí³ñ³Ý³ÛÇñ ×ßïáõÃÛ³Ùµ ·ñ»É ù»½ ³ñ³Í ѳۻñ»Ý
ûɳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñù³Ý ¿É µ³ñ¹ ÉÇÝ»ñ ³ÛÝ:
- гñϳí áã: ê³Ï³ÛÝ Ù»Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³ ûɳ¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨,
ÎáÙÇï³ë:
- ÆÝÓ Ñ³Ù³ñ áã ÙÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ãϳ, ³Û í³ñųå»ï ö³÷³½,§Ñ³Ý·³µ³Ý»ó¦ ÎáÙÇï³ëÁ ½í³ñà ùñùÇçáí:
ö³÷³½Û³ÝÁ ߻ճÏÇ, µ³Ûó ß»ßï³ÏÇ Ñ³Û³óù Ý»ï»Éáí ì³ÝóÛ³ÝÇ
ÏáÕÙÁ, Ó³ÛÝ»ó.
- ØDZû ³Ýµ³ñ»ËÇÕ×, ³Ý³Ùáà 㿠³ÛÝ Ù³ñ¹Á, áñ ³é³Ýó ͳÝáóݳÉáõ ÎáÙÇï³ëÇ Ñ»ï, ³é³Ýó ·³Õ³÷³ñ áõݻݳÉáõ Ýñ³ ßÝáñÑùÇ áõ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, Ññ³å³ñ³Ïáí ùÝݳ¹³ïáõÙ ¿ Ýñ³Ý ¨ ·ñáõÙ.
§ºñ»ù áõ Ï»ë ï³ñáõÙ ÏáßϳϳñáõÃÛáõÝ ëáíáñ»É ãÇ Ï³ñ»ÉÇ, 㿠û »ñ³ÅßïáõÃÛáõݦ...
- ²Û¹ ³Ý³Ùáà ٳñ¹Á »ë »Ù, ÎáÙÇï³ë, ¨ Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ »Ù ËݹñáõÙ
ÇÙ ³Ýµ³ñ»ËÕ×áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ,- ÃáÃáí»ó ì³ÝóÛ³ÝÁ Ë»ó·»ïÝÇ å»ë
ϳñÙñ»Éáí ¨ Ó»éÝ»ñÁ Ù»ÏÝ»Éáí ÎáÙÇï³ëÇÝ:
гÝϳñͳÏÇÇ »Ï³Í ÎáÙÇï³ëÇ ¹»ÙùÁ Ùó·Ý»ó ³Ýѳ×á ½·³óáõÙÇó, µ³Ûó í³ÛñÏ»Ý³Ï³Ý ³Û¹ Ùáõà ëïí»ñÇÝ Ñ³çáñ¹»ó ɳÛÝ áõ å³Ûͳé
ÅåÇïÁ, ¨ ݳ ë»ÕÙ»Éáí Çñ»Ý å³ñ½³Í Ó»éÝ»ñÁ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³ÝÑÇß³ã³ñáõÃÛ³Ùµ ³ë³ó.
- ºñÏáõ Ïáå»Ï ïáõñ, Ñá¹í³ÍÇ ¹³éÝáõÃÛáõÝÁ ï³Ýù ù³ÙáõÝ:
- гÛñ ëáõñµ ç³Ý, »ñÏáõ ¿É, ï³ëÝ»ñÏáõ ¿É Ïï³Ù, ÙdzÛÝ Ý»ñ»ù ÇÝÓ:
- à'ã, ×Çßï »ñÏáõ Ïáå»Ï:
ØÇ ù³ÝÇ ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ³Û¹å»ë ѳí³ù³Í »ñÏáõ Ïáå»ÏÝ»ñáí
ÎáÙÇï³ëÁ ä³ñǽáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»ó §Ð³Û ùݳñ¦ ·»ÕçáõÏ »ñ·»ñÇ Çñ
³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ:
§ÎáÙÇï³ë¦, ÅáÕáí³Íáõª ÝíÇñí³Í ÎáÙÇï³ëÇ ÍÝݹ۳Ý
60-³ÙÛ³ÏÇÝ, ºñ¨³Ý, 1930, ¿ç 96-101:

93

4. زвÊàê²Î²Üܺð

94

¶ðƶàð ì²Üòº²Ü
²Ûë ÏáñáíÇ áÛÅÁ å³ñïáõ³Í Ï»³ÝùÇ ¹³éÝáõû³Ý ³ÝÛ³Ûï Ñáë³Ýù¿
ÙÁ, سÛÇë 5-ÇÝ Çõñ »õ Ï»³ÝùÇ Ù¿ç »Õ³Í Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ˽¿ 40 ï³ñ»Ï³Ý ѳëáõÝ Ñ³ë³ÏÇÝ Ù¿ç:
¶. ì³Ýó»³Ý ³½·³ÛÇÝ ÏñÃáõ³Í ¹¿Ùù»ñ¿Ý ¿ñ. Ü»ñëÇë»³Ý í³ñųñ³ÝÁ ³õ³ñï»Éáí Û³çáÕ³Í ¿ñ ºõñáå³ Çõñ áõëáõÙÁ ϳï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ
³ÝóÝÇÉ, áõëÏÇó ¹³éݳÉáíª î÷ÕÇëÇ ³é»õïñ³Ï³Ý ¹åñáóÇ Ù¿ç ѳۻñ¿Ý
É»½áõÇ ¹³ë³ïáõáõÃÇõÝ Ï'ÁÝ¿ñ: Ð³Û áõëáõóãáõû³Ý Û³é³ç³¹ÇÙáõû³Ý
µ³ñ»ËÇÕ× Ù³ñ¹ÇÏÝ»ñ¿Ý ¿ñ, áñáõÝ ÏáñáõëïÁ Ýáñ ϳ½Ù³Ï»ñåÇÉ ëÏë³Í
ÙÇáõû³Ý ½·³ÉÇ íݳë ÙÁÝ ¿ñ:
¶. ì³Ýó»³Ý Ñ³Û ·ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç ³É Ó»éÝѳë áÛÅ ÙÁÝ ¿ñ. ³Ñ³
Çõñ ·ñáõ³Íáó ó³ÝÏÁ.
1. ¸åñáó³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ. ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ, 1906, ´. ïå.
î÷ÕÇë, 1907.
2. Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ. î÷ÕÇë, 1905. ´. ïå. ³Ý¹ 1906.
3. гÛáó å³ïÙáõÃÇõÝ. î÷ÕÇë, 1906. ´. ïå. 1908.
4. ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ. î÷ÕÇë, 1906.
5. ¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõÝ. î÷ÕÇë, 1906.
6. Ð³Û É»½áõ (å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ³Ûµµ»Ý³ñ³Ý), î÷ÕÇë, 1907.
7. Àðìÿíñêiå öûãàíû. Òèôëèñú, 1901.
´³ó Ç Çõñ ³Ûë ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ³ß˳ï³Ïó³Í ¿ ݳ»õ ³ÛÉ»õ³ÛÉ Ã»ñûñáõª ÇÝãå¿ë »õ §Ð³Ý¹. ²Ùëûñ»³Û¦Çë: §Øß³Ï¦Ç Ù¿ç Çõñ ϻݳó í»ñçÇ ûñ»ñáõÝ ïáõ³Í Ûû¹áõ³ÍÁ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇ ³ñųÝÇ ¿, áõñ ûñ»õë
ϳñ»ÉÇ ÁÉÉ³Û Çõñ Ï»³ÝùÇ Ññ³ï³å å³ïÏ»ñÁ ÝßÙ³ñ»É:
Ð. ². ²ôºîÆ꺲Ü
§Ð³Ý¹¿ë ²Ùëûñ»³Û¦, µ³ñá۳ϳÝ, áõëáõÙݳϳÝ,
³ñáõ»ëï·Çï³Ï³Ý, Æ´. ï³ñÇ, 1908, ÃÇõ 7, ÛáõÉÇë, ¿ç 224:
***
سÛÇëÇ 5-ÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ ÇÝùݳëå³Ýáõû³Ùµ í»ñç ¹ñ»ó Çõñ Ï»³ÝùÇÝ »õ 9-ÇÝ ËáõéÝ µ³½Ùáõû³Ùµ áõ åë³ÏÝ»ñáí óÕáõ»ó³õ ÊáçÇí³ÝùÇ
·»ñ»½Ù³Ý³ï³ÝÁ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ ·ñ³·¿ïÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ - ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³ÝÁ:- Ü»ñëÇë»³Ý ¹åñáóÝ ³õ³ñï»Éáí ѳݷáõó»³ÉÁ áõë»É ¿ñ ¶»ñÙ³-

95

ÝdzÛáõÙ 4 ï³ñÇ »õ í»ñ³¹³éݳÉáí ÂÇýÉÇë ³ÝÓݳïáõñ »Õ»É Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½ÇÝ, ëï³ÝÓÝ»Éáí ѳۻñ¿ÝÇ ¹³ë»ñ ÂÇýÉÇëÇ ²é»õïñ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ: ܳ Û³ÛïÝÇ ¿ñ »õ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ Ù¿ç Çõñ
·É˳õáñ³å¿ë ѳۻñ¿ÝÇ í»ñ³µ»ñ»³É Éáõñç Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí áõ ѳÛϳϳÝ
Ï»³ÝùÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáí, áñáÝó ·ÉáõË ·áñÍáóÝ ¿ Ýáñ³ §Ð³Û
µû߳ݻñ¦ ³ß˳ïáõÃÇõÝÁ:
гݷáõó»³ÉÁ ϳ½Ù»É ¿ ݳ»õ ÙÇ ß³ñù ¹³ë³·ñù»ñ Ù»ñ ¹åñáóÝ»ñÇ
ѳٳñ, áñå¿ëª §Ð³Û Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñ¦, §Ð³Ù³éûï ѳÛáó å³ïÙáõÃÇõݦ,
§ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõݦ, §¸åñáó³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõݦ,
§¶ñå³ÝÇ áõÕÕ³·ñáõÃÇõݦ »õ ³ÛÉÝ:
гݷáõó»³ÉÇ »Õ»ñ³Ï³Ý Ù³ÑÁ ³Ù¿ÝùÇÝ ó³õ ¿ å³ï׳é»É. ݳ ÃáÕ»É ¿ ÙÇ Ý³Ù³Ï, áñáí ËݹñáõÙ ¿ Çõñ Ù³Ñáõ³Ý ѳٳñ áã áùÇ ãÙ»Õ³¹ñ»É:
§²ñ³ñ³ï¦, å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ùë³·Çñ гÛñ³å»ï³Ï³Ý
²ÃáéáÛ ê. ¾çÙdzÍÝÇ, 1908-èÚ̾, Ù³ÛÇë-ÛáõÝÇë, ѳٳñ º.-¼.,
¿ç 600-601:

***
êñïÇ ÏëÏÇÍáí ÙÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ »õ ó³õ³ÉÇ Éáõñ »Ýù ѳÕáñ¹áõÙ: سÛÇëÇ ÉáÛë 5-Ç ·Çß»ñÁ ÇÝùݳëå³ÝáõÃÇõÝ ·áñÍ»ó ·ñ³·¿ï »õ ÂÇýÉÇëÇ
³é»õïñ³Ï³Ý ¹åñáóÇ áõëáõóÇã ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³ÝÁ: гݷáõó»³ÉÁ ÙÇ
Ý³Ù³Ï ¿ ÃáÕ»É, áñáí ËݹñáõÙ ¿ áã áùÇ ãÁ Ù»Õ³¹ñ»É:

§Ø߳Ϧ, 1908 Ã. Ù³ÛÇëÇ 6, N 97

***
ò. ʲܼ²¸Ú²ÜÆÜ
<1908, 4-8 Ù³ÛÇëÇ, ÂÇýÉÇë>

êÇñ»ÉÇ òáɳÏ
²Ûëûñ ·Ý³ó»É ¿Ç ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ùáï §ÆÉdz ØáõñáÙ»ó¦-Ç Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ í»ñóÝ»Éáõ ¨ ÙÇ µ³Ý ѳñóÝ»Éáõ: àñáíÑ»ï¨ å³ï³Ñٳٵ
ÁÝϳ Ýñ³ Ùáï, áõëïÇ áï³Ý³íáñÝ»ñë ¿É Ñ»ïë ¿ÇÝ: ܳ Ñ»ï³ùñùñí»ó,
¨ ϳñÍáõÙ »Ù Ýñ³ ϳñÍÇùÝ»ñÁ ù»½ ѳٳñ ³ÝÑ»ï³ùñùÇñ ã»Ý ÉÇÝÇ,

96

áõëïÇ áõ½áõÙ »Ù ѳٳéáï Ï»ñåáí ù»½ ѳÛïÝ»É Ù»ñ Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: Ü³Ë ¨ ³é³ç ÁݹѳÝáõñ ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ. ÙïÝáõÙ »ë
ÙÇ ßù»Õ ϳµÇÝ»ï, áõñ »ñ»ù ßϳý ϳ ¨ ÙÇ ·ñù³Ï³É ÉÇùÁ ·ñù»ñáí ¨ ÁÝïÇñ ·ñù»ñáí: γµÇÝ»ïÁ ׳߳ϳíáñ ¿ ¨ ïå³íáñÇã, ٳݳí³Ý¹ áñ
ã»ë ëå³ëáõÙ ÙÇ ³Û¹åÇëÇ µ³ÝÇ Ñ³Ý¹Çå»Éáõ Ñ³Û ·ñáÕÇ-µ³Ý³ëï»ÕÍÇ
Ùáï:
¶Ý³ó»É ¿ÇÝù ê³Ã»ÝÇÏÇ Ñ»ï:
ÀݹáõÝ»ó ß³ï ëÇñ³ÉÇñ: Øáïë ¿ñ ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ §´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦, áñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»óÇÝù: ºë ѳÛïÝ»óÇ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, áñ »ë
³í»ÉÇ É³í ϳñÍÇùÇ ¿Ç ³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ù³ëÇÝ Ý³Ëù³Ý ³Û¹ ÅáÕáí³ÍáõÝ Ï³ñ¹³Éë: ܳ ѳٳӳÛÝ»ó:
²å³ ï»ëÝ»Éáí áï³Ý³íáñÝ»ñÇë ï»ïñÁª ³ë³ó, áñ Çñ³Ý ³í»ÉÇ ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÙ ³Û¹ §Ýáñ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ï»ïñÁ¦:
ä»ïù ¿ Ýϳï»Ù, áñ »ë ù³ßíáõÙ ¿Ç, ٳݳí³Ý¹ áñ, ãÝ³Û³Í Çñ
å³ñ½áõÃÛ³Ý, ݳ ÇÙ í»ñ³ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ·áñÍ»ó: ÆÝã-áñ ·Ûáû³Ï³Ý
µ³Ý ϳ Ýñ³ Ù»ç: ¶áõó» ѳ볱ÏÁ, ϳ٠ѻÝó ³ÛÝ Ñ³Ý¹³ñï å³ñ½áõÃÛá±õÝÁ - ã·Çï»Ù:
ܳ ëÏë»ó ûñÃ»É ï»ïñë: ê³Ã»ÝÇÏÁ ßáõïáí ·Ý³ó, áñáíÑ»ï¨
³ë³óÇÝ, áñ úÝÇÏÁ »Ï»É ¿ (ÇëÏ Ý³ ÇÝã-áñ Ë³Õ ¿ ëÏë»É í»ñçÇÝÇë Ñ»ï):
ØݳóÇÝù »ë áõ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ:
§ØÇ µ³Ý, áñ ÇÙ ³é³çÇÝ å³Ñ³ÝçÝ ¿ ³Ù»Ý ÙÇ ëÏëÝ³Ï ·ñáÕÇó,³ë³ó ݳ,- ¹³ ³ÛÝ ¿, û ³ñ¹Ûáù ÙÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ - Ýáñ µ³Ý µ»ñá±õÙ ¿ ³Û¹
Ù³ñ¹Á ϳ٠óáõÛó ï³ÉÇ±ë ¿ Ýß³ÝÝ»ñ ³Û¹ áõݻݳÉáõ: Ò»ñ í»ñ³µ»ñٳٵ
å»ïù ¿ å³ï³ëË³Ý»É ¹ñ³Ï³Ý³å»ë: ¸áõù µ³Ý³ëï»ÕÍ »ù: ¸³ ³Ù»Ý³·É˳íáñÝ ¿: ¸áõù Ëáëù»ñÇ Ñ»ï ã»ù ˳ÕáõÙ: (úñÇÝ³Ï ¿ µ»ñáõÙ ²Ñ³ñáÝÛ³ÝÇÝ, áñÁ Ëáëù»ñÇ Ñ»ï ˳ÕáõÙ ¿ ¨ ¹ñ³Ýáí ÏáñóÝáõÙ ¿ »ñ»ù ù³éáñ¹Á Çñ áõÝ»ó³ÍÇ): лïá ËáëáõÙ ¿ ³ñí»ëïÇ í»ñ³ áõÝ»ó³Í Çñ ϳñÍÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ í»ñç³óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ³ëáõÙ ¿. §ºë áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ
áÕçáõÝáõÙ »Ù Ò»ñ ÙáõïùÁ ·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½ - µ³ñá'í »Ï³ù¦:
²å³ ËáñÑáõñ¹ ¿ ï³ÉÇë Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ãï³É ½³Ý³½³Ý ûñûñÇ
Ëáëù»ñÇݪ ·áí³ë³Ý³Ï³Ý, û í³ï³µ³Ý³Ï³Ý ÉÇÝ»Ý Ýáù³ - ÙǨÝáõÛÝ ¿:
¸áõù, ³ëáõÙ ¿ ݳ, ³í»ÉÇ É³í »ù ëÏëáõÙ, ù³Ý Ù»Ýù: ºë ÝϳïáõÙ »Ù,
áñ ³Ûëï»Õ Ù»Õ³íáñÁ ųٳݳÏÝ áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ »Ý: ÀÝûñóáÕÇ Ñ³Ù³ñ ¹³ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ, ÝϳïáõÙ ¿ ݳ, »ñµ »ë ǵñ ÁÝûñóáÕ
í»ñóÝáõÙ »Ù ÙÇ ·Çñù, áõ½áõÙ »Ù, áñ ݳ µ³í³ñ³ñáõÃÛáõÝ ï³ ÇÙ å³-

97

ѳÝçÝ»ñÇÝ, »ë å³ñï³íáñ ã»Ù ѳßíÇ ³éÝ»Éáõ Ýñ³ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: лïá Ëáë»óÇÝù ³ÛÉ ËݹÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ ÏѳÕáñ¹»Ù
µ»ñ³Ý³óÇ: ØÇ ù³ÝÇ ï»ÕÇÝ ¨ Ýáõñµ ÝϳïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñ»ó, áñ »ë ³ãùÇ ³é³ç ÏáõݻݳÙ, ÇѳñÏ»:
гٻݳÛÝ ¹»åë »ñ¨áõÙ ¿, áñ ˻ɳóÇ ¨ ï³Õ³Ý¹³íáñ Ù³ñ¹ ¿:
Æ ÙÇçÇ ³ÛÉáó Ëáë»óÇ Ù»ñ ²ÉٳݳËÇ Ù³ëÇÝ, ¨ »ñ¨³Ï³ÛÇñ, ³ëáõÙ ¿,
áñ Çñ³Ýó Ù»ç ¿É ÙÇïù ¿ ÑÕ³ó»É ÙÇ ³Û¹åÇëÇ ·áñÍ ëÏë»Éáõ ¨ ³ñ¹»Ý ϳ½Ù»É »Ý åáÉë»óÇ ¨ éáõë³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ, áñ åÇïÇ Ù³ëݳÏó»Ý:
²ñ¹Ûáù ë³ ãDZ ˳ݷ³ñÇ Ù»ñ ·áñÍÇÝ: гٻݳÛÝ ¹»åë ³Ûëï»Õ ÏáÝÏáõñ»ÝódzÛÇ ËݹÇñ ¿ ͳ·áõÙ:
г, ³ëáõÙ ¿, áñ ݳ (ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ) Çñ ·ñùÇó ÙÇ ûñÇÝ³Ï Ñ³ÝÓÝ»É ¿
Ù»ÏÇݪ ̳ïáõñÇÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ ¨ Ù»ÏÁª Ú³ñ׳ÝÛ³ÝÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ýáñ»ñë
Ù»Ï áõñÇßÇó Éë»É ¿, ǵñ û ݳ, áõ٠ѳÝÓÝí³Í ¿ »Õ»É ·ÇñùÁ, ³é³çÇÝ Ã»ñÃÁ å³ïé»É ¿ (áõñ ٳϳ·ñáõÃÛáõÝ ¿ »Õ»É) ¨ ͳ˻ɪ ³ÛÝå»ë áñ ÑÇÙ³ ã·Çﻪ ³ñ¹Ûáù ̳ïáõñÁ ëï³ó»±É ¿ ·ÇñùÁ, û± áã. ³ÛëÇÝùÝ ³ñ¹Ûáù áõÕÇ±Õ ¿
Çñ³Ý ѳë³Í ³Û¹ ÉáõñÁ, û± áã: гñóñ»ó ÎáõëÇÏÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ: ÐÛáõñ³ëÇñ»ó ûÛáí:
Þï³åáõÙ ¿Ç, ³ÛÝå»ë áñ ß³ï ãÝëï»óÇ, û¨ ³é³Ýó ³Û¹ ¿É ³ñ¹»Ý 1
1/2 [ųÙ] 層ó Ù»ñ Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ:
²Ñ³í³ëÇÏ ÇÙ äîêëàä-Á: §Äîâîëåí ëè òû, ìîé ãîñïîäèí?¦.
öáÕÁ ¹»é ã»Ù ëï³ó»É, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí í³ÕÁ ·Çñùë ѳÝÓÝáõÙ »Ù
ïå³·ñáõÃÛ³Ý:
´³ñ¨Çñ ÎáõëÇÏÛ³ÝÇÝ, ̳ïáõñÇÝ ¨ µáÉáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ:
øá ì³Ñ³Ý
г', úÝÇÏÁ ³Ûëûñ »Ï³í ²ÉɳÑí»ñ¹ÇÇó ÙÇ ûñáíª ·áñÍáí, í³ÕÁ
Ϸݳ: ¶áõó» Ñ»ïÁ »ë ¿É ·Ý³Ù, Ïáé»Ïïáõñ³Ý ³ÛÝï»Õ ÏáõÕ³ñÏíÇ - ÙÇ
ûñí³ ×³Ù÷³ ¿, ³Ù»Ý ûñ ÷áëï ϳ:
²í»ïÇùÁ ³Ûëï»Õ ã¿:
ºñ»Ï ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍ»É ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÁ: ²Ûëûñ ³Ûëï»ÕÇ í³Ûñ»ÝÇ ·ÇÙݳ½ÇëïÝ»ñÁ γգ³Ý ³½·³ÝáõÝáí ÙÇ áõëáõóãÇ ëå³Ý»É ϳٻݳÉáí ëå³Ý»É »Ý ÙÇ 8-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇ ·ÇÙݳ½áõÑÇÇ: ¶Ý¹³ÏÁ
íñÇå»É ¿ áõëáõóãÇó ¨ ¹Çå»É ûñÇáñ¹ÇÝ: êå³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñí»É ¿ 3-ñ¹
Ç·³Ï³Ý ·ÇÙݳ½Ç³ÛáõÙ, áõñ γ·³ÝÁ ·Ý³ó»É ¿ ¹³ëÇ:

98

ìñ³ë ß³ï í³ï ³½¹»ó ³Û¹ ¹»åùÁ, áñÇÝ ·ñ»Ã» ³Ï³Ý³ï»ë ¿Çª û¨
ß³ï Ñ»éíÇó, ³ÛÝå»ë áñ ÙdzÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó í³½í½»ÉÁ ï»ë³ ¨ Éë»óÇ
»ñ»ù ³Ý·³Ù ³ñÓ³Ïí³Í ³ïñ׳ݳÏÇ Ó³ÛÝÁ:
êáëϳÉÇ »ñÏÇñ ¿, ³Ù»Ý ÇÝã ³Ûëï»Õ ³Ûɳݹ³Ï Ï»ñå³ñ³Ýù ¿ ÁݹáõÝáõÙ, ³Ù»Ý ÇÝã í³Ûñ»ÝÇ Ó¨áí ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¨ ³Ûɳë»ñíáõÙ: ºí
Ù»Ýù å»ïù ¿ ³ß˳ï»Ýù ³Ûëï»Õ, Ùï³ÍÇñª ÇÝãù³¯Ý áõÅ ¿ å»ïù, ÇÝãù³¯Ý ïáÏáõÝáõÃÛáõÝ:
øá ì³Ñ³Ý
¶ñÇñ ÑÇÝ Ñ³ëó»áí:
o
[àÕçáõÛÝ ì³ñÛ³ - êáÝÛ³ - гÛÏá K -ÇÝ]
ì³Ñ³Ý î»ñÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ »ñ»ù ѳïáñáí, ѳïáñ
»ññáñ¹, ºñ¨³Ý, гÛå»ïÑñ³ï, 1963, ¿ç 206-209
ì³Ñ³Ý î»ñÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ ãáñë ѳïáñáí, ѳïáñ
»ññáñ¹, ºñ¨³Ý, §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1975, ¿ç 256-258

99

´²ÄÆÜ
II
¶ðƶàð ì²ÜòÚ²Ü
ºì
ÐàìвÜܺê ÂàõزÜÚ²Ü

100

1. ¶ðƶàð ì²ÜòÚ²ÜÆ
ܲزÎܺðÀ ÐàìвÜܺê
ÂàôØܲڲÜÆÜ

êáõÛÝ µ³ÅÝÇ µáÉáñ ³ÛÝ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ, áñáÝó ï³Ï µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ݳËÏÇÝáõÙ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ïå³·ñíáõÙ »Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù: ²Û¹åÇëÇù
Ãíáí ï³ëÝãáñëÝ »Ý: ´³ÅÝáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ùݳó³Í Ãíáí ÑÇÝ· ݳٳÏÝ»ñÁ ݳËÏÇÝáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïí»É »Ý ¨ ³ÛÅÙ ¹ñ³Ýù í»ñ³Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ë˳Ý
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: < > - ëáõñ³ÝÏÛáõÝ ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ¹ñíáõÙ »Ý Ñ»ÕÇݳÏÇ
µ³ó ÃáÕ³Í, íݳëí³Í ϳ٠³ÝÁÝûéÝ»ÉÇ Ù³ë»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù»ñ ÏáÕÙÇó í»ñ³Ï³Ý·Ý³Í ¨ Áëï ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³í»É³óñ³Í ï³é»ñÁ, µ³é»ñÁ, Ãí»ñÁ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):

101

ܲزΠ– 1

16 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 1890, ÜáõËÇ
êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë,
²ñ¹Ûáù ·Çñù¹ ïå³·ñí»±ó, ÙÇ Ñ³ï áõÕ³ñÏ»Çñ ÇÝÓ: ÆÙ µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃÇë í׳ñÁ ëï³ó»±É »ë, û áã, ²ñ³ÙÇó: ºÃ» ã»ë ëï³ó»É, ·ñÇñ,
»ë ÏáõÕ³ñϻ٠í׳ñÁ: îå³Í ·ñù»ñÁ ÏáõÕ³ñÏ»ë ²Ë³Éù³É³ù µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ³Ýí³Ýó ó³ÝÏÇ Ñ»ï, ³Ûë ѳëó»áíª Àõàëêàëàêè. ó÷èò. Äæàëàëó Òåð-Ãðèãîðÿíö ¨ ÏËݹñ»ë, áñ ݳ óñí» Áëï å³ïϳݻÉáõÛÝ:
¸³íÃÇó ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ïáõñ, ³ñ¹Ûáù ݳ ä»ï»ñµáõñ· ·Ý³±ó, û áã: øá
·áñÍ»ñ¹ ÇÝãå»±ë »Ý: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¹ ß³ñáõݳÏá±õÙ »ë: ÀݹáõÝÇñ µ³ñ¨ëª
ùá ¶ñÇգáñ ì³ÝóÛ³Ý
гëó»ëª Íóõà. Àðìÿíñêîå ïðàâëåíèå, ïðåñëàòü â Âàðäàøåí,
Âàíöÿíó.

§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, ·Çñù 4,
ºñ¨³Ý, 1985, ¿ç 291

***
ܲزΠ- 223
Âú Òèôëèñú
Åãî áëàãîðîäiþ Îãàíåñó Òóìàíÿíöú
Âú êîíòîðó Îáùåñòâà Èçäàíiÿ Àðìÿíñê. êíèãú
9Ý ÑáÏï.
²Ë³Éù³É³ù
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
¼³ñÙ³ÝáõÙ »Ù, áñ ³Ûëù³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóÝ»Éáõó Û»ïáÛ Ý³Ù³ÏÇë
ã»ë å³ï³ë˳ÝáõÙ: ²Ëñ »ë ù»½³ÝÇó ÙÇ ù³ÝÇ ³ÝÓ³Ýó ѳëó¿Ý»ñÝ ¿Ç
23

ܳٳÏÇ µ³óÇÏÇ íñ³ ·ïÝíáÕ ÷áëï³ÛÇÝ ÏÝÇùÇ Ãí³Ï³ÝÝ ³ÝÁÝûéÝ»ÉÇ ¿,
ݳٳÏÁ ·ñí»É ¿ 1890-1892 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):

102

áõ½»É, áñ ÇÝÓ ß³ï ѳñϳõáñ ¿ÇÝ. Ëݹñ»Ù ã’Ùáé³Ý³ë ßáõïáí ³Û¹ ѳëó¿Ý»ñÝ áõÕ³ñÏ»Éáõ: ÊÙµ³·ñáõÃÇõÝÇó Û»ï ëï³óÇñ ¨ áõÕ³ñÏÇñ ݳ¨ æ³É³ÉÇ Ûû¹áõ³ÍÁ: â’Ùáé³Ý³'ë, ßáõï å³ï³ë˳ÝÇ'ñ:
àÕçáÛÝ:
¶ñ. ì³Ýó»³Ý
¶²Â, ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ýáݹ (Âü), 2020

***
ܲزΠ- 3
Âú Òèôëèñú
Âú Àðìÿíñêóþ Êîíñèñòîðèþ
Åãî áëàãîðîäiþ
Îâàíåñó Òóìàíÿíöú
ì³ñ¹³ß¿Ý, 1891 Ã.
8Ý ÷»ïñáõ³ñÇ
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
ܳٳÏǹ å³ï³ë˳ݻÉáõ ѳٳñ ѳñϳõáñ ¿ñ ²ñ³ÙÇ Ñ»ï ÙÇ »ñϳñ ·ñ³·ñáõÃÇõÝ µ³Ý³É, áñÝ ÛÇñ³õÇ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ: ܳٳÏÇó¹ ß³ï
³é³ç »ë ²ñ³ÙÇÝ ·ñ»óÇ Ã¿ª áõÕ³ñÏÇñ µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃÁ ¨ ÷áÕ»ñÁ ÚáíѳÝÝ¿ëÇÝ: ܳ ¿É áõÕ³ñÏ»É ¿ ù»½ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 16-ÇÝ (÷áëïÇ ëï³ó³Ï³ÝÁ
Ùûïë ¿): àõñ»ÙÝ ¹áõ ùá ·ñ³Í ݳٳÏÇó ß³ï ³é³ç ëï³ó³Í åÇïÇ ÉÇÝ¿Çñ å³Ñ³Ýç³Í¹: ´³óÇ ¹áñ³ÝÇó Ç٠ݳٳÏÇë ÇÝãá±õ ã»ë å³ï³ë˳ÝáõÙ ó³ñ¹: ¶ñù»ñ¹ ͳËõá±õÙ »Ý ϳ٠²Ë³Éù³É³ù áõÕ³ñÏ»óDZñ ÇÝãù³Ý
ѳñϳõáñ ¿ñ: ÔÉï×»³ÝÇ Ñ³ëó¿Ý ϳñá±Õ »ë ÇÝÓ Û³ÛïÝ»É: ƱÝã ¿ ßÇÝáõÙ,
ϳ٠áñï»±Õ ¿ ¸³õÇÃÁ: ÆÝãá±õ ѳٳñ ã¿ ·ñáõÙ: Ú³ÏáµÇÝ (¼³ñ·³ñ»³Ý)
µ³ñ¨Çñ: ØÇ Ñ³ï áõÕ³ñÏÇñ ùá ·ñù»ñÇó Ç٠ѳëó¿áí: ²Û¹ ï»Õǹ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë í»ñ³µ»ñ»³É ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ Û³ÛïÝÇñ: ÆѳñÏ¿, áñáÝó ׳ݳãáõÙ »ë:
¸áõ DZÝã »ë ßÇÝáõÙ, ß³ñáõݳÏáõÙ »ë ·ñ»±É ÿ ¹³¹³ñ»É »ë: ÀݹáõÝÇñ
µ³ñ¨ë: øá ¶ñÇ·áñ ì.
¶²Â, Âü, 2017

103

***
ܲزΠ– 4
êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë,
êï³ó³ ݳٳϹ, áõñ³Ë »Ù, áñ ë³Õ-ë³É³Ù³Ã »ë Ùݳó»É ïÇñ³24
Ñ³É³Í Ï³ÙñçÇ Ëáñï³ÏáõÙÇó : îá', áÕáñÙ³Í Ñá·Ç ޳ɳÙÛ³ÝÁ ë³±Õ ¿,
û Ù»é³í, DZÝã ¿ ßÇÝáõ٠ݳ:
ÞÝáñѳíáñ»Éáõ¹ ѳٳñ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ: ºë ϳëÏ³Í»É ¿Ç, û
25
ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ëï³ó³Í ãÇ ÉÇÝÇ Ñá¹í³ÍÁ , ³Û¹ å³ï׳éáí í³Õûñáù áõ½áõÙ ¿Ç ï»Õ»Ï³Ý³É, áõëïÇ ¨ ù»½ Ý»ÕáõÃÛáõÝ ïíÇ: Ðá¹í³Íë ÇÝùÝ
Áëï ÇÝùÛ³Ý ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³Ý ã¿ñ, »Ã» áã ÙÇ ËÇëï ë³Ï³í ³ÝͳÝáÃ
µáß³ ó»ÕÇ Ñ³ñ¨³ÝóÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ:
¶ñùǹ II ѳïáñÇ ³Û¹åÇëÇ ßáõï³÷áõÛà ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ»ÉÁ
ÇÝÓ ½³ñÙ³óÝáõÙ ¿: ÐáõÛë áõÝ»±ë, áñ ͳËù¹ ѳݻë, ϳ٠³é³çÇÝ ·ñùǹ
ͳËùÁ ѳݻóDZñ...
ØÇ Ëáëùáí ó³Ýϳ٠ÉÇáõÉÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ:
´³Å³Ýáñ¹³Ã»ñù ß³ï ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï Ñ³ë³í. óïñáÝÝ»ñáí,
ѳݷ³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ï³ï³ñÛ³É Ó³ÝÓñ³óñ»É ¿ÇÝù, áõëïÇ ùá ûñÃǹ µ³ÝÁ ÙÇ ùÇã ¹Åí³ñ ¿ñ, »ñ»ë ã¿ñ Ùݳó»É: àõÕ³ñÏáõÙ »Ù, ³Ñ³, áõà Ñá·áõ µ³Å³Ýáñ¹³·ÇÝÁª ãáñë
éáõµÉÇ: ºñµ ·ÇñùÁ ¹áõñë ·³, ÏáõÕ³ñÏ»ë Ñ»ï¨Û³É ѳëó»áí, Ëݹñ»Éáí,
áñ ѳëóÝÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇÝ, áñáÝó ³½·³ÝáõÝÝ»ñÁ Ï·ñ»ëª Äåðáåíä.
Àëåêñàíäðó Øàêèäæàíÿíö:
²ÛÝ ¹»åùáõÙ ÇѳñÏ», »Ã» »ë Ñ»é³ó³Í ÉÇÝÇÙ ¸»ñµ»Ý¹Çó:
ºë ¿É ÙÇ Ï»ñå ³åñáõÙ »Ù: ØÇÝ㨠ÑÇÙ³ ½µ³Õí³Í ¿ÇÝù óïñáÝÝ»ñáí, ÑÇÙ³ ÙÇ ùÇã ³½³ï »Ýù:
¸»ñµ»Ý¹Ç ÏÛ³ÝùÁ, ÇÝã ³ë»Ù, ϳ ¿ÉÇ, Ûáɳ Ïï³ÝÇ:
ÀݹáõÝÇñ ç»ñÙ³·ÇÝ µ³ñ¨ë, ѳÕáñ¹Çñ ޳ɳÙÛ³ÝÇÝ ¨ ͳÝáÃÝ»ñÇë:

ÊáëùÁ 1892 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 6-Ç çñûñÑÝ»ùÇ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ïñ³ëï³Í ųٳݳϳíáñ ϳÙáõñçÇ Ëáñï³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ ¿:
25
ÊáëùÁ ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÇ §Ð³Û µá߳ݻñ¦ Ñá¹í³ÍÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñÁ ïå³·ñí»É ¿
§Øáõñ×Ǧ 1892, N 7-8 (ÑáõÉÇë-û·áëïáë), ¿ç 1047-1064 ¨ N 9 (ë»åï»Ùµ»ñ), ¿ç 13101321:
24

104

øá ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³Ý
¸»ñµ»Ý¹, 92 Ã.,
18-Ý ÷»ïñí.

§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, ·Çñù 4,
ºñ¨³Ý, 1985, ¿ç 304-305, 334:

***
ܲزΠ– 5
1892 Ã., 25 ë»åï., ²Ë³Éù³É³ù
êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë,
26
γñ¹³óÇ §ÆÙ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇÝÓ ³ëáõÙ ¿Çݦ ... ¨
ß³ï ѳí³Ý»ó³, áñáíÑ»ï¨ Ï³ñÍ»ë ÇÙ ëñïÇóë ¿ÇÝ µË»É ³Û¹ Ëáëù»ñÁ:
ÎñÏÝáõÙ »Ùª ãÙáé³Ý³ë ݳËÏÇÝ áõÕÕáõÃÛáõݹ, ãÙáé³Ý³ë ³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á, áñ ù»½ ÍÝ»É ¿, »ñ·Çñ ÅáÕáíñ¹Ç ó³íÝ áõ íÇßïÁ, Ñá·ëÝ áõ Ãßí³éáõÃÛáõÝÁ, ë³ùáÝ»ñǹ Ó»éÇó µ³ó ãÃáÕÝ»ë:
îá, Ù»é³Í, ÙÇ ùÇã »ñϳñ Ý³Ù³Ï ·ñ»ë ϳ٠û 㿠ϳñ·ÇÝ ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳÛïÝ»ë, áñ Ù»Ýù ·³í³éÝ»ñÇ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñáõÙ Ýëï³ÍÝ»ñë ¿É áõñ³Ë³Ý³Ýù: úñÇݳϪ гÛñÇÏÇ Ñ³ëï³ïí»ÉÁ ϳ٠áñ¨¿ Ý߳ݳíáñ
¹»åù, ÇÝãá±õ ÇëÏáõÛÝ ã»ë ѳÛïÝáõÙ, ûÏáõ½ µ³ó ݳٳÏáí:
²ÛëáõÑ»ï¨ ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ù»½³ÝÇó »Ù ëå³ëáõÙ: ¶Çñù¹ ¿É, »Ã»
¹áõñë ¿ »É»É, áõÕ³ñÏÇñ ÙÇ 15 ѳï, »Ã» ³í»ÉÇ Í³Ë»ÉÁ Ñݳñ³íáñ ÉÇÝÇ,
ÝáñÇó µ»ñ»É Ïï³Ù:
ÆÝãå»±ë »Õ³í æ³É³ÉÇ Ñá¹í³ÍÝ, »Ã» ãÇ ïå³·ñíáõÙ Ñ»ï áõÕ³ñÏÇñ:
²ñ¹Ûáù ûñÇáñ¹ ²Ýݳ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ÂÇýÉÇ±ë ¿, ϳñáÕ »ë Ýáñ³ÝÇó ÇÙ³Ý³É ÆëáõýÛ³ÝÇ Ñ³ëó»Ý ¨ ÇÝÓ ·ñ»É: ÆÝÓ Ñ³ñϳíáñ ¿ ݳ¨ ìñóݻë
ö³÷³½Û³ÝÇ Ñ³ëó»Ý, áñ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³ë ¨ ·ñ»ë: úñÇáñ¹ ê³Ñ³ÏÛ³-

ÊáëùÁ §úï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿, áñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù,
³é³Ýó í»ñݳ·ñÇ ïå³·ñí»É ¿ §Øáõñ×Ǧ 1892 Ã. 7-8-ñ¹ (ÑáõÉÇë-û·áëïáë) ѳٳñáõÙ, ¿ç 1045:
26

105

ÝÇÝ ÇÙ ÏáÕÙÇó áÕçáõÝÇñ, »Ã» ³Û¹ï»Õ ¿ ¨ »Ã» ³Û¹ï»Õ ã¿, Ýáñ³ ѳëó»Ý
¨ë ·ñÇñ:
ƱÝã »Ý ßÇÝáõÙ áõëáõóÇãÝ»ñÁ, ãϳñáÕ³ó³±Ý ¶»Õ³ÙÛ³ÝÇÝ ï³å³É»É: àõñÇß Ç±Ýã ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý ï»Õ¹, DZÝã »Õ³í ѳÛáó óïñáÝÇ µ³ÝÁ, åÇïÇ Ï³Û³Ý³± û áã:
27
àÕçáõÛÝ ÇÝÓ³ÝÇó ¨ æ³É³ÉÇó :
øá ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³Ý
Ü»ñ÷³ÏÛ³É Ý³Ù³Ïë ѳÝÓÝÇñ §Øáõñ×Ǧ ËÙµ³·ñÇÝ:

§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, ·Çñù 4,
ºñ¨³Ý, 1985, ¿ç 311, 334:

***
ܲزΠ- 6
,

êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë,
êï³ó³Û ݳٳϹ, ÙdzÛÝ ·ñù»ñ¹ ã»Ù ëï³ó»É, áã ¿É §î³ñ»ñùÁ¦ áñ
ÇÝÓ ß³ï ѳñϳõáñ ¿: §î³ñ»ñùǦ ѳٳñ áõÕ³ñÏáõÙ »Ù ÙÇ ñáõµÉÇ.- ·ÇÝÁ ѳëï³ï ã'·Çï»Ù:
¶ñáõÙ »ë ÿ §Øáõñ×Ǧ ³Ûë ѳٳñáõÙ µ³Ý ãáõÝÇë.- á±ñ ѳٳñáõÙ
ÛáõÝáõ³ñDZ ÿ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ.- í»ñçÇÝÁ ï»ë»É »Ù µ³Ûó ³é³çÇÝÇ Ù³ëÇÝ áãÇÝã ã'·Çï»Ù:
î»Õ»Ï³óÇ'ñ ·áÝ¿ ÿ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñë ÏÁ ïå³·ñáõ»±Ý:
¶ñù»ñ¹ áõÕ³ñÏÇ'ñ, ÝáÛÝå¿ë ¨ áõ½³Í ÙÇõë µ³Ý»ñë:
ºÕµ³Ûñ, ·áÝ¿ ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ ·ñ»±ë, §Øß³ÏǦ, µ³Ýï³ñÏáõ³ÍÝ»ñÇ ¨
³ÛÉáó Ù³ëÇÝ. ³Ëñ Ù»Ýù ·³õ³éáõÙ ÷ïáõÙ, Ù»éÝáõÙ »Ýù. ³Û¹ Ù³ëÇÝ
¹áõù Ùï³Í»É ¿É ã¿ù áõ½áõÙ:
¶³Éáí óñ·Ù³Ýáõû³Ýë åÇïÇ ³ë»Ù, áñ ó³ÝϳÉÇ ¿ Ýáñ³ ïå³·ñáõÃÇõÝÁ ¨ ³ÛÝ Ðñ³ï. ÁÝÏ. Ó»éùáí: ºë í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝ ã»Ù áõ½Ç »Ã¿
ïå³·ñáõÃÇõÝÁ ÉÇÝÇ Ù³ùáõñ ¨ ѳëï ÃÕÃÇ í»ñ³Û, Ëáßáñ ¨ ɳõ ï³é»-

æ³É³É î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý (1866-1939) - Ù³Ýϳí³ñÅ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã,
óñ·Ù³ÝÇã:
27

106

ñáí, ¨ å³ïÏ»ñÝ»ñáí: ºÃ¿ ÀÝÏ. ã'ïå³·ñÇ, §²ÕµÇõñÇݦ Û³ÝÓÝÇñ, Ç ë¿ñ
²ëïÍáÛ, Ùáé³óáõû³Ý ã'ï³ë. ÿ ã¿ Ó»éùÇóë ÷ñÏáõÃÇõÝ ã»ë áõݻݳÛ:
޳ɳÙÇÝ áÕçáõÝÇñ, áñï»±Õ ¿ ݳ, DZÝã ¿ ßÇÝáõÙ:
Ú'áõÕ³ñÏ»ë áõñ»ÙÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñÇë ¨ óñ·Ù³Ýáõû³Ýë
Ù³ëÇÝ. ݳ¨ §î³ñ»ñùݦ áõ §Ð³Ûñ»ÝÇùÁ¦, ÝáÛÝå¿ë ùá ·ñù»ñ¹: سÉ˳뻳ÝÇ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿É áñ áõÕ³ñÏ»ë ËÇëï ɳõ Ï'ÉÇÝÇ:
æ³É³ÉÁ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ ¨ áÕçáÛÝ ¿ Û³ÛïÝáõÙ, ÝáÛÝÁ
28
ëï³óÇñ ¨ ÇÝÓÝÇó. ùá <¶ñ. ì³Ýó»³Ý>
§Øáõñ×Çݦ Û³ÛïÝÇñ, áñ µ³Å³Ýáñ¹³·ÇñÁ ßáõïáí Ï'áõÕ³ñÏ»Ù:
ÚáõÝáõ³ñÇ 26, 1893
¶²Â, Âü, 2021

***
ܲزΠ– 7 29
²Ê²Èø²È²øÆò å. ¶. ì³Ýó»³ÝÇ ÙÇ Ý³Ù³ÏÇó ù³ÕáõÙ »Ýù ³Ûë ÏïáñÁ §Øáõñצ-Ç Ù³ëÇÝ: §Øáõñצ-Á ϳñ¹³Éáõ ¨ ѳëϳݳÉáõ ѳٳñ ѳñϳõáñ ¿ ÙÇ áñáß ³ëïÇ׳ÝÇ ÏñÃáõÃÇõÝ ¨ ½³ñ·³óáõÙÝ áõݻݳÉ, áñÇó
Áëï Ù»ÍÇ Ù³ëÇÝ ½áõñÏ ¿ Ù»ñ ïÝï»ë³å¿ë ³å³Ñáí ¹³ë³Ï³ñ·Á. ³Û¹
å³ï׳éáí ¿É §Øáõñצ-Á Ýáó³ Ù¿ç ¹Åõ³ñ ¿ ï³ñ³ÍõáõÙ, áñáÝù Çñ³Ýó

28

ܳٳÏÇ ³í³ñïÇÝ §¶ñ. ì³Ýó۳ݦ – Ç ÷á˳ñ»Ý ¹ñí³Í ¿ Ñ»ÕÇݳÏÇ ëïáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):
29
êáõÛÝ Ý³Ù³ÏÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, ¶. ì³ÝóÛ³ÝÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ 1893 Ã.
³åñÇÉÇ 8-ÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇó ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ áõÕ³ñÏí³Í Çñ Ù»Ï Ý³Ù³ÏáõÙ
(³ÙµáÕç³Ï³Ý ݳٳÏÁ ï»°ë ëïáñ¨ (ܲزÎ-8), ÇÝãå»ë ݳ¨ §ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, ·Çñù 4, ºñ¨³Ý, 1985, ¿ç 313-314, 334,
ì³ÝóÛ³Ý ¶., ºñÏ»ñÇ ÅáÕ., Ñ. 1, ºñ¨³Ý, 2015, ¿ç 289-290): Ø»½ ãѳë³Í Ëݹñá
³é³ñϳ ݳٳÏÇó Ù»Ï Ñ³ïí³Í §Øáõñ×Ǧ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ½»ï»ÕáõÙ ¿ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÇ §¼³Ý³½³Ý Éáõñ»ñ¦ µ³ÅÝáõÙ (§Øáõñצ, 1893, N 2, §¼³Ý³½³Ý Éáõñ»ñ¦
µ³ÅÇÝ, ¿ç 346): ܳٳÏÇ ÝáõÛÝ Ñ³ïí³ÍÁ ѻﳷ³ÛáõÙ µ»ñí³Í ¿ ݳ¨ ¶. ì³ÝóÛ³ÝÇ í»ñáÝß۳ɪ 1893 Ã. ³åñÇÉÇ 8-Ç Ý³Ù³ÏÇ Í³Ýáó·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç (ï»°ë §ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, ·Çñù 4, ºñ¨³Ý, 1985, ¿ç 334):
ø³ÝÇ áñ, ÇÝãå»ë Ýß»óÇÝù, ãÇ å³Ñå³Ýí»É ݳٳÏÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»ùëïÁ, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ѳٳñ»óÇÝù §Øáõñ×áõÙ¦ ïå³·ñí³Í ÝßÛ³É Ñ³ïí³ÍÁ, áñå»ë
³é³ÝÓÇÝ Ý³Ù³Ï, Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ñ³Ï³Éٳٵ ¨ ³Ý÷á÷áË áõÕÕ³·ñáõÃÛ³Ùµ ½»ï»Õ»É ¶. ì³ÝóÛ³ÝÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):

107

³ÙµáÕç Ùï³õáñ å³ß³ñÁ Éñ³·ñ³Ï³Ý ûè Éáõñ»ñáí »Ý ÙdzÛÝ Ñ³ñëï³óÝáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ, Áëï Çë, §Øáõñצ-Ç ³å³·³Ý ÉÇáíÇÝ ³å³Ñáí å¿ïù ¿ ѳٳñ»É, ù³ÝÇ áñ Ýáñ³ ÏáÕÙÝ »Ý Ù»ñ µáÉáñ ѳëϳóáÕ ¨ µ³ÝǵáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, áñáÝó ÛáÛëÝ áõ ѳõ³ïÁ ûñ³õáõñ ³õ»É³ÝáõÙ ¿ §Øáõñצ-Ç
í»ñ³µ»ñáõû³Ùµ¦:
§Øáõñצ, 1893, N 2, §¼³Ý³½³Ý Éáõñ»ñ¦ µ³ÅÇÝ, ¿ç 346:

***
ܲزΠ– 8
8-Ý ³åñÇÉÇ 1893 Ã., ²Ë³Éù³É³ù
êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë,
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ݳٳÏë ãëï³ó³Í áõÕ³ñÏ»É »ë ·ñù»ñ¹ áõ ݳٳϹ, ³ÛÅÙ »ñ¨Ç ëï³ó³Í ÏÉÇÝÇë: àñáíÑ»ï¨ Øáíë»ë γÕÝϳïí³óÇ
áõñÇß ï»ÕÇó ÑáõÛë áõÝÇÙ ëï³Ý³Éáõ, ³Û¹ å³ï׳éáí ѳñϳíáñ ã¿
³Ûɨë ùá áõÕ³ñÏ»ÉÁ, »Ã» ã»ë ³é»É åñÍ»É: Øݳó³Í ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝë
³ß˳ïÇñ ϳï³ñ»É: ²ÝóÛ³É Ý³Ù³ÏÇë ѳñó»ñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ å³ï³ëË³Ý ïáõñ: ºï áõÕ³ñÏÇñ ݳ¨ Ãßí³é §ê»ÝÛ³Ïë¦, ½³ñÙ³ÝáõÙ »Ù
¹áñ³ ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý í»ñ³, ÙDZû óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý É»½áõÝ ¿ í³ï, µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ·»Ã ³Ýå³ÛÙ³Ý ·áí»ÉÇ ¿: ÆÝãÇ »ë ѳñóÝáõÙ §Øáõñ30
×áõÙ¦ ïåí³Í ݳٳÏÇë Ù³ëÇÝ , ݳ ÇÝÓ íñ³ ɳí ïå³íáñáõÃÛáõÝ ÃáÕ»ó: ¶ñÇñ ѳñóٳݹ å³ï׳éÁ: ¼³ïÇÏÇ ïáÝ»ñÇÝ ²Ë³Éó˳ ¿Ç, áñ
²ñ³ÙÁ ëï³ó³í ݳٳϹ áõ ·ñù»ñ¹: îáÝ»ñÇÝ ·Ý³ó»É ¿Ç ³Ûë ×ÝßáÕ

§Øáõñ×Ǧ 1893 Ã. N 2-áõÙ, ¿ç 346, §¼³Ý³½³Ý Éáõñ»ñ¦ µ³ÅÝáõÙ ïåí³Í ¿ ¶.
ì³ÝóÛ³ÝÇ ÑÇßÛ³É Ý³Ù³ÏÇó ÙÇ Ñ³ïí³Í, áñ µ»ñáõÙ »Ýù ëïáñ¨. §Øáõñ×Á¦ ϳñ¹³Éáõ ¨ ѳëϳݳÉáõ ѳٳñ ѳñϳíáñ ¿ ÙÇ áñáß ³ëïÇ׳ÝÇ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ ½³ñ·³óáõÙÝ áõݻݳÉ, áñ Áëï Ù»ÍÇ Ù³ëÇÝ ½áõñÏ ¿ Ù»ñ ïÝï»ë³å»ë ³å³Ñáí ¹³ë³Ï³ñ·Á, ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É §Øáõñ×Á¦ Ýáó³ Ù»ç ¹Åí³ñ ¿ ï³ñ³ÍíáõÙ, áñáÝù Çñ³Ýó
³ÙµáÕç Ùï³íáñ å³ß³ñÁ Éñ³·ñ³Ï³Ý ûè Éáõñ»ñáí »Ý ÙdzÛÝ Ñ³ñëï³óÝáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ, Áëï Çë, §Øáõñ×Ǧ ³å³·³Ý ÉÇáíÇÝ ³å³Ñáí å»ïù ¿ ѳٳñ»É, ù³ÝÇ áñ
Ýáñ³ ÏáÕÙÝ »Ý Ù»ñ µáÉáñ ѳëϳóáÕ ¨ µ³ÝǵáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, áñáÝó ÑáõÛëÝ áõ
ѳí³ïÁ ûñ³íáõñ ³í»É³ÝáõÙ ¿ §Øáõñ×Ǧ í»ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ¦:
30

108

ÙÃÝáÉáñïÝ ÙÇ ùÇã ÷á˳ñÇÝ»Éáõ: êÇÙáÝÇÝ, »Ã» ³Û¹ï»Õ ¿, µ³ñ¨Çñ ¨ ³ë³, áñ ëå³ëáõÙ »Ù ÙÇ Ï³ñ·ÇÝ Ý³Ù³ÏÇ:
êï³ó³Ýù ·ñù»ñ¹: ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ýí»ñÝ»ñǹ ѳٳñ: ²Õ³ëÇÝ
ÙdzÛÝ ï³ëÁ ѳï í»ñóñ»ó ͳ˻Éáõ, Ùݳó³ÍÇó Ññ³Å³ñí»ó: ¸Åí³ñ
û µáÉáñÁ ϳñáճݳÝù ͳ˻É, ٳݳí³Ý¹ ·ñù»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÇ ÃÕûñÁ Ý»ñÏáï »Ý ¨ ß³ï ¿ ˳ݷ³ñáõÙ 35-Ç í»ñ³ ÃáõÛÉ Ïåóñ³Í 60 Ïáå»ÏÁ, áñ ßáõïáí åáÏ ¿ ·³ÉÇë:
àõ½áõÙ ¿Ç ÙÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝ ·ñ»É, ϳݷ ³éÝ»Éáí ٳݳí³Ý¹
31
§Î³ÝãǦ í»ñ³, ë³Ï³ÛÝ ²Õ³Û³ÝóÁ ϳÝË»ó ¨ í³Ë»ó³ ó»Ý½áõñ³Ý
ÃáõÛÉ ãï³:
§Î³ÝãÁ¦ ³Ù»Ý ï»Õ ýáõñáñ ¿ ³ÝáõÙ. Ýòî äåéñòâèòåëüíî âûñîêîõóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå. ºÃ», ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, áõñÇß áã ÙÇ µ³Ý
ã·ñ»Çñ, ³Û¹ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõݹ µ³í³Ï³Ý ¿ñ ù»½ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ù»Í
ÏáãÙ³ÝÁ ³ñųݳóÝ»Éáõ: àõÝÇë, ³Ûá', áõñÇß ·»Õ»óÇÏ µ³Ý»ñ, áõÝÇë ¨
ß³ï ÃáõÛÉ µ³Ý»ñ, µ³Ûó §Î³ÝãÁ¦, ¹³ ·ÉáõË ·áñÍáó¹ ¿, ¹³ ÙÇ ·áѳñ ¿:
²Û¹å»ë »Ù ³Ýí³ÝáõÙ »ë §Î³Ý㹦ª ·áѳñ:
¼áõï µ³Ý³ëï»ÕͳϳÝ-·ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý µ³ÅÝáõÙ
³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»ï ѳٻٳï³Í ³Ýï³ñ³ÏáõÛë Ù»Í ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ »ë
³ñ»É, »ë ù»½³ÝÇó ³Û¹ ã¿Ç ëå³ëáõÙ, »ë ¨ ß³ï»ñÁ ÇÝÓ Ñ»ï ù»½³ÝÇó
ëå³ëáõÙ ¿ÇÝù ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý á·áõ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³ñí»ëïáí ³ñï³µ»ñí³Í, ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ·ñ³ÍÝ»ñÇó¹ ³Ûë
·ñùáõÙ ³Ù»Ý³Ñ³çáÕ³ÏÁ §²Ëóٳñݦ ¿, Ùݳó³ÍÝ»ñáõÙ, ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿,
û áã û ã»ë ³é³ç³¹ÇÙáõÙ, ³ÛÉ Ù³ë³Ùµ Ï³Ý·Ý³Í »ë Ùݳó»É ÝáõÛÝ ³ëïÇ׳ÝÇ íñ³: §²Ýáõßǹ¦ ³é³çÇÝ Ù³ëÁ ß³ï ¿ Ó·Ó·í³Í ¨ Áëï Çë,
ß³ï ¿É ³çáÕ³Ï ã¿: §Ø»ñÅ³Í ûñ»ÝùÁ¦ ·»Õ»óÇÏ ¿: ÈÇñÇϳϳÝÝ»ñ¹, ÇÝãå»ë ³ë³óÇ, ³éѳë³ñ³Ï ѳçáÕ³Ï »Ý, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ¹, û¨
µÝ³·ñÇ Ñ»ï ã»Ù ѳٻٳï»É, µ³Ûó ³ÝѳçáÕ »Ý »ñ¨áõÙ: ³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ùÇã Ó»éÁ ù³ßÇ: Æ í»ñçá §¶Çß»ñ³ÛÇÝ Ùï³ÍÙáõÝùÁ¦,
§ÊáñÑñ¹³ÍáõÃÛáõÝÁ¦ ¨ ³ÛÉù, ÁÝïÇñ µ³Ý»ñ »Ý: ºÃ» ³éÇà »Õ³í, ·Çñùë
ù»½ Ïï³Ù ¨ Ïϳñ¹³ë Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÝϳïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñë:
ÜϳïÇ áõÝÇ Ô. ²Õ³Û³ÝÇ §²ÝáõßÇó¦ ÙÇ ×³ß³Ï¦ í»ñݳ·ñáí Ù³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É §Øáõñ×Ǧ 1893 Ã. N 3-áõÙ, ¿ç 457-460:
31

109

²Ýáõß³í³Ý ²µáíÛ³ÝÇÝ, »Ã» ¹³ Ç٠׳ݳã³Íë ¿, áõñÇß µ³Ý å»ïù
32
¿ñ ÝíÇñ³Í , ѳٳӳ±ÛÝ »ë:
Æ í»ñçá ÁݹáõÝÇñ ³ÝÏ»ÕÍ Ñ³ÙµáõÛñë: æ³É³ÉÁ áÕçáõÝáõÙ ¿:
ØÇ³Ï ËݹÇñë, ËáñÑáõñ¹ë ¨ å³Ñ³Ýçë ù»½³ÝÇó ³ÛÝ ¿, áñ ϳñ¹³ë,
ϳñ¹³ë ¨ ϳñ¹³ë, ÙÇ Íáõɳݳñ:
øá ¶ñÇ·áñ

§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦,
·Çñù 4, ºñ¨³Ý, 1985, ¿ç 313-314, 334:

***
ܲزΠ- 9
Âú Òèôëèñú
Åãî á. Îãàíåñó Òóìàíÿíöú
Âú êîíòîðó Îáù. Èçäàíiÿ Àðìÿíñê. êíèãú
17 ÀÏÐ. 1893
Àõàëêàëàê
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
êï³ó³Û ³Ûó»ïáÙëë - ɳõÝ ¿ñ: ÆÙ³ó³Û áñ áõ½³Í ·ñù»ñë ÂÇýÉǽáõÙ ã’Ï³Ý ½³ñÙ³ó³Û.- ÂÇýÉǽáõÙ áñ ã’ϳÝ, µ³ Ù»Ýù ·³õ³éÝ»ñáõ٠DZÝã
·ïÝ»Ýù:- ¶áÝ¿ سϳñ ì³ñ¹³å»ïÇ §²Õáõ³ÝÇó ³ß˳ñÑÁ¦ áõÕ³ñÏÇñ:
ÊÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ ã’áõÕ³ñÏ»ó: àõÕ³ñÏÇñ ݳ¨ §ê»Ý»³Ïë¦ - ³ß˳ïÇñ
ݳٳÏÝ»ñÇë µáÉáñ ѳñó»ñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ å³ï³ë˳ݻÉ. ùá ½³ÑÉ¿Ý ¿É
ï³ñ»É »Ù. Ý»ñÇ'ñ: ¶ñÇ·áñ
àÕçáÛÝ ÇÝÓ³ÝÇó ¨ æ³É³ÉÇó:
¶²Â, Âü, 2023

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ ¿ ÝíÇñ»É §²Ýáõߦ åá»ÙÁ:
ì»ñÇÝ Éáõë³ÝóùáõÙª §ÜáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñÇñ §Øß³ÏǦ, гÛñÇÏÇ ¨ ³ÛÉ ·áñÍ»ñÇ Ù³ëÇݦ:

32

110

***
ܲزΠ- 10
30 Ù³ÛÇëÇ 1893 Ã. ²Ë³Éù³É³ù
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
ƱÝã ³ë»Ù ù»½. ·ñáõÙ »ë, ëå³ë»óÝ»É »ë ï³ÉÇë ß³ñáõÝ³Ï ¨ í»ñçÝ
¿É Ù»Õ³õáñ »ë ¹áõñë µ»ñáõÙ áõñÇßÇÝ Ã¿ DZÝãáõ Ý³Ù³Ï ã»Ý ·ñáõÙ:
²é³çÇÝ µ³ó ݳٳÏáí ·ñáõÙ »ë, áñ ëå³ë»Ù ³õ»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
ݳٳÏǹ.- ٳݳõ³Ý¹ »ë ù»½³ÝÇó ß³ï áõ ß³ï µ³Ý»ñ ¿Ç ѳñóñ»É ÙÇÝ㨠³Ûëûñ ¿É ëå³ëáõÙ »Ù ³é³Ýó ѻ勉ÝùÇ: ÞÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ »ñÏñáñ¹ µ³ó ݳٳÏǹ ѳٳñ, áñáí гÛñÇÏÇ ·³ÉáõëïÝ áõ §Øß³ÏǦ Ññ³ï³ñ³Ïáõ»ÉÝ »ë ³õ»ïáõ٠ϳñ׳éûï.- ì»ñçÇÝáí ·áí»ÉÇ »ë, ÇëÏ ³ÝÑá·áõÃÇõݹ, Ùáé³óÏáïáõÃÇõݹ, ³ÝÁݹáõÝ»ÉÇ »Ý.- àñå¿ë½Ç ã'ݻճݳë,
ÇѳñÏ¿ Ç٠ѳßõáí Ï'·Ý³ë, øéÇ å³Õ çñáõÙ Ï'Ýëï»ë, áñ ½áí³Ý³ë, ¨
ì»ïó»ÉÇ åÇíûÛÇó Ï'ËÙ»ë, áñ ÙÇ ùÇã Ñáí³Ý³ë, µ³Ûó ¨ ã'Ùáé³Ý³ë, ݳËÁÝóó »ñϳñ ݳٳÏÇë ѳñó»ñÇÝ å³ï³ë˳ݻÉ, ¨ Ç ë¿ñ ²ëïÍáÛ ÙÇ
ùÇã ϳñ·ÇÝ-³ÏÏáõñ³ïÝÇ ÉÇÝ»É:- öáÕ»ñ¹ »±ñµ áõÕ³ñÏ»Ù:
Ü»ñ÷³Ï»³É áõÕ³ñÏáõÙ »Ù ÙÇ Ý³Ù³Ï, áñ åÇïÇ ïå»É ï³ë ï»Õǹ
Éñ³·ÇñÝ»ñÇó ÙÇÝáõÙ, (§î³ñ³½Á¦ ÇÝÓ ×³Ý³ãáõÙ ¿ Ï'ïå¿) áñÝ áñ ³Ù»ÝÇó ßáõï ϳñáÕ Ï'ÉÇÝÇ ïå³·ñ»É, гÛñÇÏÇ ÂÇýÉǽ ·³Éáõ ÉáõñÝ ³éÝ»Éáõó Û»ïáÛ: ºñµ å³ßïûݳå¿ë Ññ³ï³ñ³ÏáõÇ Ã¿ гÛñÇÏÁ ·³ÉÇë ¿ ÂÇýÉǽ, ³ß˳ïÇñ ݳٳÏë ï»Õ³õáñ»É ³ÛÝ Éñ³·ñáõÙ, áñÁ ³Û¹ ÉáõñÇ Û³çáñ¹
ûñÁ åÇïÇ ¹áõñë ·³Û, áñå¿ë½Ç ûñ ³é³ç ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÝ ¿É ³ß˳ïÇ
гÛñÇÏÇó Ëݹñ»É ׳ݳå³ñÑÁ Ù»ñ ÏáÕÙáí ³Ý»Éáõ:
ܳٳÏÁ ÇѳñÏ¿ Ï'ëï³Ý³ë ¨ Ï'å³Ñ»ë Û³ñÙ³ñ ñáå¿ÇÝ, ã'Ùáé³Ý³ë
Çõñ ųٳݳÏÇÝ ïå³·ñ»É ï³É - ÿ ã¿ ³Ù»Ý µ³Ý Ïáñ³Í ¿: Úáõëáí »Ù, áñ
ëáñ³ í»ñ³µ»ñٳٵ ³ÝÑá·áõÃÇõݹ Ï'Ùáé³Ý³ë:- ºÃ¿ ³ß˳ï»ë ÿ §Üáñ¹³ñ¹¦áõÙ ¨ ÿ §î³ñ³½áõÙ¦ ïå³·ñ»É ï³É, ³Û¹ ³õ»ÉÇ É³õ Ï'ÉÇÝÇ:- ºÃ¿
Ù»ñ ÏáÕÙáí ·³Û, »ë ѳõ³ï³ó³Í »Ù, ã'ï»ëÝáõ³Í óáÛó»ñáí åÇïÇ ÁݹáõÝáõÇ:
²Ù³éë á±ñï»Õ Ï'ÉÇÝÇë. ã·Çï»Ù »ë ³Ù³éáõ³Û í»ñç»ñÇÝ Ï³ñá±Õ
Ï'ÉÇÝÇÙ ÂÇýÉǽ ·³É,- ɳõ Ï'ÉÇÝ¿ñ, Ï'ï»ëÝáõ¿ÇÝù ¿É: Þ³ï µ³Ý»ñ áõÝÇÙ
Ëûë»Éáõ:
ÀݹáõÝÇñ áÕçáÛÝë - ѳٵáÛñë. ÝáÛÝÁ ѳÕáñ¹Çñ ޳ɳÙû-ÇÝ:

111

øá ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³Ý
Ü³Ù³Ï ·ñÇñ ¨ å³ï³ë˳ÝÇñ ³é³çÇÝ Ý³Ù³ÏÇë ѳñó»ñÇÝ:
ÜáÛÝ
æ³É³ÉÁ ³Ýó»³É ÷áßïÇÝ Ý³Ù³Ï áõÕ³ñÏ»ó. ëï³ó³Í Ï'ÉÇÝ»ë. ݳ
¨ë áÕçáõÝáõÙ ¿:
¶²Â, Âü, 2024

***
ܲزΠ- 11
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
¸³ñÓ»³É ¹ÇÙáõÙ »Ù ù»½ Ó³ÝÓñáÛà ï³Éáõ - ϳï³ñ»³É Ó³ÝÓñáÛÃ.
»ñ¨Ç Ï'³ë»ë. §ØÇ Ý³Ù³Ï ã'ëï³ó³Û ëáñ³ÝÇó, áñ ³é³Ýó Û³ÝÓݳñ³ñáõû³Ý ÉÇÝ¿ñ¦: Ö³ñ¿Ý ÇÝã, ³Ûë ÙÇ í»ñçÇÝ Û³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝë ¿É Ï³ï³ñÇ’ñ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÇÝã áñ ¿É Ëݹñ»Éáõ ÉÇÝÇ٠ϳï³ñÇñ, ѳɵ³Ã ÙÇ ûñ Ï'ѳïáõó³Ý»Ù: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ù³ñ¹ ¿É ã'Ï³Û ³Û¹ï»Õ áñ áõñÇßÇÝ Û³ÝÓݳñ³ñ»Ù. ù»½³ÝÇó Û³ñÙ³ñ áõ åÇï³ÝDZ. »Ã¿ ÙdzÛÝ ³ÝåÇï³ÝáõÃÇõÝ áõ
ÍáõÉáõÃÇõÝ ã’³Ý»ë:- ²Ë³Éù³É³ùáõÙ ÝëïÇñ ¨ Ù»ñ ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï ·áñÍ áõÝ»óÇñ. ¿¯Ñ ÙÇ Ëûëùáí ½³ÑÉ¿ë ·Ý³ó»É ¿ ѳٳ áõñÇß ×³ñ ¿É
ã’áõÝ»Ù. ³Ûë ï³ñÇ áõÕÇÕ Ùï³¹Çñ ã¿Ç ïå³·ñáõû³Ý áõÕ³ñÏ»É ÙÇÝã¨
ÛáõÝáõ³ñ, »ñµ ÇÝùë áõ½áõÙ ¿Ç ÂÇýÉǽ ·³É, µ³Ûó Ñݳñ ã'»Õ³õ:
àõëáõóÇãÝ»ñÇ ³å³Ñáíáõû³Ý ÝáõÇñáõ³Í ÙÇ ù³ÝÇ ÅáÕáíÝ»ñÁ, ÇÝÓ
ëïÇå»óÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñáõ³Û ¹ÇïáÕáõÃÇõÝÝ»ñë ·ñÇ ³ÝóÝ»É Ù»ñ áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÇ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñ ³Ñ³ áõÕ³ñÏáõÙ »Ù: àõëáõÙݳñ³Ý³Ï³Ý ѳñóÁ ϳñͻ٠³é³çÇÝÁ åÇïÇ ÉÇÝÇ, áñ åÇïÇ ·ñ³õ¿ гÛñÇÏÇ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ, áõëïÇ Ûû¹áõ³ÍÇë ïå³·ñáõÃÇõÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Ý33
å³ï×³é §Øáõñ×¦Ç ³Ûë ë»åï»Ùµ»ñ N-ÇÝ Ñ³ëóÝ»É . »Ã¿ å. ²ñ³ë˳ݻ³ÝÁ ã'áõ½»ó³õ ïå³·ñ»É, ³ÝÙÇç³å¿ë Û³ÝÓÝÇñ §î³ñ³½¦ÇÝ. ݳ Ï'ïå³·ñ¿: ØdzÛÝ ã'Ùáé³Ý³ë å³ÛÙ³Ý ¹Ý»É ²ñ³ë˳ݻ³ÝÇ Ñ»ï, áñ ÙÇ ß³µ³ÃÇó Û»ïáÛ ³Ûá’, ϳ٠áã å³ï³ë˳ݿ:

33

àõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÇ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¶. ì³ÝóÛ³ÝÇ Áݹ³ñÓ³Ï Ñá¹í³ÍÁ, áñÇ
Ù³ëÇÝ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ ݳٳÏáõÙ, ïå³·ñí»É ¿ §Øáõñ×áõÙ¦ (ï»°ë §Øáõñצ, 1894,
N 1, ¿ç 133-141), áñï»ÕÇó ¿É ³ñï³ïåí»É ¿ »ñÏ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç (ï»°ë ¶.
ì³ÝóÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. I, ºñ¨³Ý, 2015, ¿ç 36-45) (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):

112

âÙáé³Ý³Ù ³ë»Éáõ, áñ Ûû¹áõ³Íë ϳñ¹³óáõ³Í ¿ ²Ë³Éù³É³ùÇ
áõëáõóã³ó ¨ Ñá·³µ³ñÓáõ³ó ˳éÝ ÅáÕáíáõÙ (13 Ñá·áõó µ³Õϳó³Í) ¨
ѳõ³ÝáõÃÇõÝ ·ï³Í: êáñ³Ýáí ÇѳñÏ¿ ã»Ù áõ½áõÙ ·ÉáõËë ·áí»É, ³ÛÉ
³ë»É, áñ ³Ûë Ûû¹áõ³ÍÁ ³ñï³Û³ÛïáõÙ ¿ ÙÇ ³ÙµáÕç ËÙµÇ Ï³ñÍÇù, áõñ»ÙÝ ¨ ³ñųÝÇ ¿ áõß³¹ñáõû³Ý:
àõñÇß ÙÇ ù³ÝÇ µ³Ý»ñ ¿É åÇïÇ Ëݹñ¿Ç, µ³Ûó ã»Ù ËݹñáõÙ, áñ
ã'ËñïÝÇë ¨ ·¿Ã ³Ûë Û³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝë ßáõïáí ϳï³ñ»ë. л勉ÝùÇ
Ù³ëÇÝ ÇѳñÏ¿ ßáõïáí Ï'·ñ»ë:
ÀݹáõÝÇñ áÕçáÛÝë, ѳٵáÛñë. ÝáÛÝÁ ¨ ͳÝûÃÝ»ñÇó¹. ùá ¶ñÇ·áñ
ì³Ýó»³Ý
1893 Ã. 24Ý ë»åï.
²Ë³Éù³É³ù
¶²Â, Âü, 2025

***
ܲزΠ- 12
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
Ü»ñÏ³Û Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, гÛñÇÏÇ µéÝ³Í Ý»ñÏ³Û áõÕÕáõû³Ùµ
Ûû¹áõ³ÍÇë ïå³·ñáõÃÇõÝÁ Ù»½ íݳëÇó ³õ»ÉÇ áãÇÝã ãÇ µ»ñÇ, áõëïÇ ¨
ѳñϳõáñ ã¿ ¹áñ³Ý ïå³·ñ»É: ²Û¹ Ûû¹áõ³ÍÁ ÙÇïù Ï'áõݻݳñ ÙdzÛÝ É³õ
ñ¿ÅÇÙÇ Å³Ù³Ý³Ï: Úû¹áõ³ÍÁ í»ñóñáõ ¨ å³ÑÇñ Ùûï¹:
ì³ñ¹³å»ïÁª ²ñë¿ÝÁ ³Ûëï»Õ ¿. ·Ý³ó ·ÇõÕ»ñÁ ó÷³é»Éáõ ¨ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ ûÍ»Éáõ: Üáñ³ÝÇó ï³ëÁ ñáõµÉÇ ëï³ó³Û. ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ, Ý»Õ
ųٳݳÏë ¿ñ, ɳõ å¿ïù »Ï³õ:
úѳÝÝ¿ë, ¿É ù»½³ÝÇó Ù³ñ¹ ãÇ ¹áõñë ·³É, áõëïÇ ¨ ù»½ <ã»Ù> ¹ÇÙáõÙ, ·¿Ã ݳٳÏë ޳ɳÙû-<ÇÝ Û³ÝÓ>ÝÇñ ·áõó¿ ݳ ϳï³ñ¿: ¾É ·<áõ>ó¿
ãÇ áõ½áõ٠ݳ ³Ýå³ï×<³é> Ï'ϳï³ñ¿, ѳõ³ï³ó³Í »Ù:
²Ë忯ñ, ϳï³ñ»³É Ù»é³Û ¿ë ù³Ý¹áõ³Í ï»ÕáõÙ, ·áÝ¿ áõ½³Í µ³Ý»ñë áõÕ³ñÏ»ó¿ù, áñ ³ß˳ï»Éáí Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóϳóÝ»Ýù:
г', ¿Ý ¿Ç ³ëáõÙ. DZÝã ¿Ç ³ëá±õÙ,- ÇÙ³ó³Û. ¿Ý ¿Ç ³ëáõÙ, áñ ß³ï µ¿¹áíÉ¿ÃÝ »ë, ÇëÏ Þ³É³ÙûÝ ß³ï ɳõÝ ¿. ·ÉáõËÁ »Õ»Ýù, áñ ËݹÇñë ϳï³ñ¿. ¿ë ݳٳÏë ¿É ïáõñ Ýñ³Ý ÃáÕ Ï³ñ¹³Û:- Ø¿ Ëûëùáí. ³ß˳ïáõÃÇõÝë -

113

µá߳ݻñÁ. í»ñç³óñÇ. µ³õ³Ï³Ý Ù»Í ¨ ϳñͻ٠ÙÇ ù³ÝÇ ·ñûß ³ñÅáÕ ³ß˳ïáõÃÇõÝ ¹áõñë »Ï³õ:
Þ³ñáõݳÏáõÃÇõÝÁ ϳñ¹³Û ¸³õÇÃÇ Ý³Ù³ÏáõÙ:
îû ¿Ý ³Ý³ëïáõ³Í ϳÉûßÇ ÃÕûñÇó ÙÇÝÁ ·ï»É <...> ݳٳÏǹ å³ï³ë˳ݿÇ, µ³Ûó ã»Õ³õ áõ ã»Õ³õ, <...> ã'·ï³Û. µ³Õ¹Çó¹ ¿ñ. ÙÇ áõñÇß
³Ý·³Ù:
1893 Ã. ϳñͻ٠6Ý ÝáÛ»Ùµ»ñÇ. ûñÁ ÏÇñ³ÏÇ ¿. Ùï³ÍÇñ áñ ·ïÝ»ë:سÛñ³ù³Õ³ùÝ ²Ë³Éù³É³ù
¶²Â, Âü, 2026

***
ܲزΠ- 13
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë.
²Ñ³ áõÕ³ñÏáõÙ »Ù ÙÇ Ï³åáó ÃáõÕà ¨ ݳٳÏ.
². È»éݳÛÇÝ à·Ç. ÇÙ ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝë, áñ Û³ÝÓÝáõÙ »Ù Ò»ñ ÁÝÏ»ñáõû³ÝÁ ïå³·ñ»Éáõ: ºñ³ß˳õáñ »Ù, áñ ¹³ Ï'ͳËáõÇ, áñáíÑ»ï¨
Ù³ÝÏ³Ï³Ý åÇ»ë³ÛÇ Ù»Í Ï³ñÇù ϳÛ, ÇëÏ ¹³ å³ïáõ³Ï³Ý åÇ»ë³ ¿: ²Û¹
Ç٠ϳñÍÇùÁ ã¿, ³ÛÉ ³ÛÝ ³Ù»ÝÇ, áñáÝù ï»ë»É »Ý ¹áñ³ Ý»ñϳ۳óáõÙÁ:ø»½ ϳ߳éáõÙ »Ù Ëݹñ»Éáí, áñ ¹áõ Ó³ÛÝ ï³ë ¹áñ³ ïå³·ñáõû³Ý,
ÝáÛÝåÇëÇ Ï³ß³éù Ëáëï³ÝáõÙ »Ù ¨ å. üÇÉÇååÇÝ:
Ü»ñ÷³Ï»³É Ï'ëï³Ý³ë ÑÇÝ· ñáõµÉÇ ·ñù»ñǹ ÷áÕÁ. ÇëÏ Ùݳó»³É
ÑÇÝ· ñáõµÉÇÝ Ï'å³Ñ³Ýç»ë ²ñ³ÙÇó, áñáíÑ»ï¨ 100 ûñ. Ýáñ³Ý »Ù ïáõ»É,
ѳٳӳÛÝ ùá å³ïáõ³Ï³Ý ϳñ·³¹ñáõû³Ý:
´. ºñÏñáñ¹ ϳåáóÁ ݳٳÏÇ Ñ»ï Ï'ï³ë ûñ. ²Ýݳ ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ,
ûñ. ¸³ñdzÛÇ ÙÇçáóáí, áñ §Øß³ÏǦ ËÙµ³·ñ³ï³ÝÝ ¿:
¶. ºññáñ¹ ϳåáóÁ àõïdzóáó Ù³ëÇÝ ø³ñ³Ù»³ÝÇ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï
Ï'ï³ë Ù»ñ å³ïáõ³Ï³Ý ޳ɳÙû-ÇÝ Çñ ݳٳÏÇ Ñ»ï, ÇëÏ Ý³ ·Çï¿ Ã¿
¹³ ÇÝã åÇïÇ ³Ý¿, ³ÛëÇÝùÝ åÇïÇ Û³ÝÓÝ¿ å³ïáõ³Ï³Ý å. ø³ñ³Ù»³ÝÇÝ:
¶³Éáí Ù»ñ ·áñÍÇÝ, ÚáíѳÝÝ¿ë ç³Ý, åÇïÇ ³ë»Ù, áñ ¿¹ ûñÇáñ¹Ý»ñÇ
óñÏÁ ï³ë - Ó»éù ù³ß»ë Ýáñ³ÝóÇó ¨ å³ñ³å»ë.- ѳ', ÇÝãå¿ë Ëáëï³-

114

ó»É »ë, Ýáñ-óñÙ-ɳõ áï³Ý³õáñÝ»ñÇó¹ »ñµ»ÙÝ ÇÝÓ ·ñÇñ: ²ñï³õ³½¹¹
ã'Ùáé³Ý³ë ·ÉáõË µ»ñ»É:
Ú»ï ³ÛÝáñÇÏ, ³ß˳ïÇñ. ã'Ùáé³Ý³ë ³ÛÝ »ë áõ ¹áõ áñ ·Çï»Ýù.
å³ïÙ³Ï³Ý ·Çß»ñÁ ³ÝٳѳóÝ»É ÙÇ å»ñ× ëï»Õͳ·áñÍáõÃÇõÝáí:
êÇÙáÝÁ ¾çÙdzÍÝÇó ß³ï ïËñ³ÉÇ µ³Ý»ñ ¿ ·ñáõÙ... ²Û¹ï»Õ DZÝã »Ý
ËûëáõÙ, DZÝã »Ý ßÇÝáõÙ. ·ñÇ'ñ, ÙÇ Íáõɳݳñ: ö³Ã»Ãë ëï³Ý³Éáõ¹ Ù³ëÇÝ
ßáõïáí ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ïáõñ:
¼³õ³ÏÝ»ñǹ ѳٵá¯Ûñ, îÇÏÝáçÁ ¨ î¿ñ-ï¿ñÇÝ áÕçáÛÝ. ëÇñ³ÉÇñ áÕçáÛÝë ѳÕáñ¹Çñ ¨ å. üÇÉÇååÇÝ. ÝáÛÝÁ ¨ ù»½.
øá ¶ñÇ·áñ
²Ë³Éù. 1894 Ã.
10Ý ÷»ïñ.
Ú. ¶. ³ñ·Ù³Ýáõû³Ýë ïå³·ñáõû³Ý Ù³ëÇÝ ³Ýå³ï׳é ßáõïáí ѳÕáñ¹»ë:
¶²Â, Âü, 2027

***
ܲزΠ- 14
Âú Òèôëèñú
Ìiùàíñêàÿ óëèöà, äîì Èãèòõàíÿíöà. Ãîñïîäèíó Äàâèäó Øàëàìÿíú.
Êݹñ»Ù ï³É Òóìàíÿíèíú
13 ÌÀÉ 1894
Àõàëêàëàê
13Ý Ù³ÛÇëÇ
²Ë³Éù³É³ù
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
´³ó ݳٳϹ ëï³ó³Û ßÝáñѳϳÉáõû³Ùµ. ³Ýѳٵ»ñ ëå³ëáõÙ »Ù
Ëáëï³ó³Í Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñǹ ¨ µáÉáñ ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÇë å³ï³ë˳ÝÇÝ, áñ ·ñ»É »Ù ݳËÁÝóó ݳٳÏáí: ÀݹáõÝÇñ Û³ïáõÏ áÕçáÛÝë ¨
ѳÕáñ¹Çñ Ò»ñ³ÛÝáó ¨ ³ÛÉ Í³ÝûÃÝ»ñÇë:
øá ¶ñÇ·áñ
¸³Ãû-ÇÝ µ³ñ¨:
¶²Â, Âü, 2028

115

***
ܲزΠ- 15

34

êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
àõÕ³ñÏáõÙ »Ù ³Ñ³ 10 ñ. Êݹñ»Ù Ý»ÕáõÃÇõÝ ù³ßÇñ ¨ ïáõñ ê³é³ç¨Ç ù³ñí³Ýë³ñ³Ý N... ϳñͻ٠1<9>-Á ØÇçÇÝ ÷áÕáóáõÙ ¨ Û³ÝÓÝÇñ
áõëáõóÇã ³¹¿áë ʽٳɻ³ÝÇÝ. ³ÛÝ ïÕ³ÛÇÝ, áñÇ Ñ»ï ù»½ ͳÝûóóñ»É
»Ù: ºÃ¿ ³ÛÝï»Õ ã¿', Ï’ï»Õ»Ï³Ý³ë ÿ á±õñ ¿ ·Ý³ó»É. »Ã¿ ÂÇýÉǽáõÙ ÉÇÝÇ,
޳ɳٻ³ÝÁ Ï’ÇÙ³Ý³Û Ýáñ³ ï»ÕÁ. ³ß˳ïÇñ ³Ýå³ï×³é ·ïÝ»É ¨ ÷áÕÁ Û³ÝÓÝ»É: ºÃ¿ ã’·ï³ñ, ϳ٠ݳ ·Ý³ó³Í »Õ³õ ÂÇýÉǽÇó, ³Û¹ ÷áÕÁ
Ï’áõÕ³ñÏ»ë »ɳõ ²ñ³Ù ²é³ù»É»³ÝÇÝ: ²Û¹ Ý»ÕáõÃÇõÝÁ Û³ÝÓ¹ ³é ßáõïáí ϳï³ñ»Éáõ. ÷áÕ ëï³Ý³Éáõó¹ Û»ïáÛª ³é³Ýó Û³å³Õ»Éáõ ³ß˳ïÇñ ·ïÝ»ë ʽٳɻ³ÝÇÝ:
ܳٳÏǹ ÙÇõë Ï¿ëÁ, áñ ·ñ³Í ¿ ʽٳɻ³ÝÇ ³ÝáõÝáí, Û³ÝÓÝÇ'ñ Ýáñ³Ý: Þï³åáõÙ »Ù, ³õ»ÉÇ ã»Ù ϳñáÕ ·ñ»É. ¹³ë»ñÁ ëÏëõáõÙ »Ý: ÀݹáõÝÇ'ñ
µ³ñ¨ë ¨ ѳٵáÛñë: ÜáÛÝÁ ѳÕáñ¹Çñ ޳ɳÙûõÇÝ »Ã¿ ³Û¹ï»Õ ¿, »Ã¿ á'ã ·ñÇ'ñ ÇÝÓ Ýáñ³ ѳëó¿Ý:
øá ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³Ý
гëó¿ëª Äåðáåíòú, Äàã. îáë., ó÷èòåëþ Àðìÿíñêàãî ó÷èëèùà
Ãðèãîðiþ Âàíöÿíú
¶²Â, Âü, 2030

***
ܲزΠ- 1635
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë ¨ ޳ɳÙû
²Ûë ûñ»ñë ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ÙÇ ³Ýëå³ë»ÉÇ ÝáñáõÃÇõÝ ³éÇà ïáõ»ó
³é³Ýó ³é³çÇÝ Ý³Ù³ÏÇë å³ï³ë˳ÝÇÝ ëå³ë»Éáõ, ݳٳÏë »ñÏñáñ¹»É: â’½³ñٳݳù, ³Û¹ ÝáñáõÃÇõÝÁ Ó»½ ѳٳñ ³é³ÝÓÇÝ Ï³ñ¨áñáõÃÇõÝ
¨ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ãÇ Ï³ñáÕ áõݻݳÉ, µ³Ûó ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ ·Çõï ¿:

34
35

ܳٳÏÝ ³ÝÃí³ÏÇñ ¿, ·ñí»É ¿ 1894 Ãí³Ï³ÝÇÝ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):
ܳٳÏÝ ³ÝÃí³ÏÇñ ¿, ·ñí»É ¿ 1894 Ãí³Ï³ÝÇÝ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):

116

ÆÝÓ Û³ÛïÝÇ ¿ñ, áñ »ñµ»ÙÝ ÂÇýÉǽáõÙ »Õ»É »Ý µá߳ݻñ, µ³Ûó ã¿Ç
ϳñÍáõ٠ÿ ÑÇÙ³ ¿É ϳÝ: ¼³ñٳݳÉáí ï»Õ»Ï³ó³Û, áñ ³ÛÅÙë ¿É Ýáó³ÝÇó ÂÇýÉǽáõÙ Ï³Ý ¨ ϳñͻ٠³åñáõÙ »Ý ÊûçÇ-í³ÝùÇ Ùûï»ñùÁ.- ´³ñáÛ³Ï³Ý å³ñïù »Ù ¹ÝáõÙ ×ßï»É-ëïáõ·»É ³Ûë ÉáõñÁ ¨ ÇÝÓ ßï³åáí ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ï³É: ÚáíѳÝÝ¿ë, ³Û¹ Ù³ëÇÝ ¹áõ åÇïÇ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ áõݻݳë ÎáÝëÇëïáñÇó ¨ Ï³Ù ï¿ñï¿ñÇó¹:
ÆÙ³ó¿ù ÇÝãá±í »Ý å³ñ³åáõÙ, Ùûï³õáñ³å¿ë ÇÝãù³Ý »Ý, ¨ ÇëÏ³Ï³Ý Ñ³Û-µá߳ݻñ »Ý, ÿ ÙÇ ³ÛÉ ½³ï, - §¾ÉÇ ½³Ñɳ ï³ñ³õ¦ - Ï’³ë¿ ÑÇÙ³ úѳÝÝ¿ëÁ. µ³Ûó áñ Ñá·Ç¹ ¿É ¹áõñë ·³Û, åÇïÇ ½³ÑÉ¿¹ ï³Ý»Ù, ù³ÝÇ
áñ ¹áõ ÂÇýÉǽáõÙÝ »ë ¨ Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇë ËݹÇñùë ϳï³ñ»Éáõ: ޳ɳÙûÝ ¿É Ñû ãáñë áïáí ¨ áõÃÁ Ó»éáí áõ 16 ³ãù»ñáí ù»½ û·Ý³Ï³Ý »Ù
ï³ÉÇë. ¹¿ ³õ»ÉÇ Ç±Ýã »ë áõ½áõÙ:
ÀݹáõÝ»ó¿ù µ³ñ¨ë:
ÞÝáñѳÉÇÝ ¿É ã’Ùáéݳù ßáõïáí ѳëóÝ»Éáõ. Ó»½ »Ù ëå³ëáõÙ, áñ ³ß˳ïáõÃÇõÝë ³ñï³·ñ»É ï³Ù, áñ ÙÇÝ㨠³ÙëÇë í»ñçÁ å³ïñ³ëï ÉÇÝÇ:
ÖÇßïÁ Ëáëïáí³Ý»Ù, ïÕ»ñù, ÇÙ ¿É ½³ÑÉ¿ë ·Ý³ó áõñÇßÇ ½³ÑÉ¿Ý
ï³Ý»Éáõó, ³ÛÝù³Ý áñ µáßÇ ÝÙ³Ý ëñ³Ý Ýñ³Ý ¹ÇÙ»óÇ: Îáñã»Ý ³Û¹ ³ÝåÇï³ÝÝ»ñÁ. áÝó áñ Çñ³Ýó Ï»³ÝùÁ, ÝáÛÝå¿ë ¿É Ýáó³ áõëáõÙݳëÇñáõÃÇõÝÁ
µáß³ÛáõÃÇõÝáí åÇïÇ ÉÇÝÇ:
²Ñ³ ѳÕáñ¹»Ù ÙÇ ù³ÝÇ ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ, áñ ϳñͻ٠߳ï Ï’Ñ»ï³ùñùñÇ Ó»½. ³é³õûï»³Ý Ã¿Û »Ù ËÙ»É. ¹³ë»ñÇÝ ¹³ë å³ñ³å»É. ׳ßÇÝ ×³ß»É, ׳ßÇó Û»ïáÛ ¿É, Ý³Ù³Ï ·ñ»ÉÇë Ý³Ù³Ï »Ù ·ñáõÙ Ò»ñ¹ ³ñųݳå³ïõáõû³ÝóÁ:
²Ë³Éù³É³ùáõÙ ³é³õûïÇó ÙÇÝ㨠»ñ»ÏáÛ ÉáÛë ¿ ÉÇÝáõÙ, ÇëÏ »ñ»ÏáÛÇó ÙÇÝ㨠³é³õûï ÙáõÃ-·Çß»ñ, »ñµ áñ ÉáõëÇÝ ãÇ ÉÇÝáõÙ: ÆÙ ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝë ß³ï í³ï ¿:
Øݳ٠һñ ¶ñÇ·áñ
²Ûë ³Ý·³Ù úѳÝÝ¿ëÇÝ Ý»ñáõÙ »Ù, ë˳Éáõ»ó³Û, Ý»ñ»Éáõ »Ù, »Ã¿
ËݹÇñë ßáõï ϳï³ñ¿: ޳ɳÙû, µ½Ç' ¿ë ³ÝåÇï³ÝÇÝ, áñ Ù³ñ¹ ¹³éݳÛ,
Ñ»ñÇù ÇÝã áñ…. ³Û¹å¿ë ÙݳÛ:
ÜáÛÝ
²Ûëûñ ³Ùë³ÃÇõÁ ѳëï³ï ·Çï»Ù. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 15Ý ¿ ¨ ϳñÍ»Ù
²Ë³Éù³É³ù »Ù:
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!

117

ÀݹáõÝÇ'ñ µ³ñ¨ë: Ü»ñÇ'ñ, áñ ³Ûëù³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ù³Ï ã»Ù ·ñáõÙ:
36

æ³É³É

¶²Â, Âü, 2031

***
ܲزΠ- 1737
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
êï³ó³Û ݳٳϹ. ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñǹ ѳٳñ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ:
êï³ó»É »Ù ¨ §î³ñ»ñùÁ¦: ƱÝãáõ سÉ˳뻳ÝóÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ
¿É ã’áõÕ³ñÏ»óÇñ:
³ñ·Ù³Ýáõû³Ýë Ù³ëÇÝ ÙÇ å³ÛÙ³Ý Ùáé³ó»É ¿Ç, áñ ϳñͻ٠ÀÝÏ.
åÇïÇ ã’½É³Ý³Û ÁݹáõÝ»É. ³ÛÝ ¿ª ïå³·ñ»Éáõó Û»ïáÛ 100 ûñÇÝ³Ï ÇÝÓ
ï³Û. ÛÇëáõÝÁ ϳñͻ٠ëáíáñ³µ³ñ ï³ÉÇë ¿, ÇëÏ 50Ý ¿É ÃáÕ ½ÇçáÕáõÃÇõÝ
³ÝÇ. ѳñϳõáñ ¿. ³ë³' »Ã¿ Ï'ÁݹáõÝ»Ý, ɳ'õ, »Ã¿ ã¿', ã³ñÅ¿ Ëûë»É:
îû ·áÝ¿ §Øáõñ×¦Ç ³Ûë ï³ñáõ³Û µ³Å³Ýáñ¹³·ÝÇ ÙÇ Ù³ëÝ ¿É ¿ ï³ÛÇñ ³ß˳ï³í³ñÓÇóë. ݳËù³Ý ùá ݳٳϹ ëï³Ý³ÉÁ ËÙµ³·ñáõû³ÝÁ ·ñ»É »Ù, áñ ÇÙ µ³Å³Ýáñ¹³·ÇÝë í»ñóÝ»Ý í³ñÓÇóë. Ï¿ëÁ ݳËûñûù
ïáõñ, Ùݳó³ÍÁ Ï’ï»ëÝ»Ýù:
¿¨ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ã³ñÅ¿ñ ·ñ»É, µ³Ûó ýÇݳÝë³Ï³Ý Ý»Õ ¹ñáõÃÇõÝë
ÃáÛÉ ãÇ ï³ÉÇë ³½³ï ß³ñÅáõ»Éáõ. ³Ýó»³É ³ÙëÇÝ »Õµ³Ûñë í³Ë׳ݻó³õ ÃáÕÝ»Éáí ãáñë áñµ ¨ 300 ñ. å³ñïù. ³Ñ³ ¹ñáõÃÇõÝë. ÙǨÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï íñ³ë ¿ ͳÝñ³ó³Í ËûÉ»ñ³ÛÇÝ ½áÑ ·Ý³ó³Í Ñûñ³ùñáçë áñ¹áõ
í»ó áñµ»ñÇ ËݳÙùÁ, áñáÝù ³åñáõëïÇ á'ã ÙÇ ÙÇçáó ã’áõÝÇÝ: î³ñáõ³Û
ëϽµÇÝ Ùï³ÍáõÙ ¿Ç ÷áÕ Ñ³õ³ù»É áõëáõÙë ß³ñáõݳϻÉáõ ѳٳñ, ÇëÏ
³ÛÅÙ ÷áÕ ã»Ù ·ïÝáõÙ ³Ûë ³Ýï¿ñ-³ÝïÇñ³Ï³Ý áñµ»ñáõÝ Ï»ñ³Ïñ»Éáõ
ѳٳñ: ¾'Ñ ÚáíѳÝÝ¿ë ç³Ý, á±ñ Ù¿ÏÝ ³ë»Ù, ³Ûëù³Ý ¿É »ë ßÝáñÑ³Ï³É »Ù
²ëïÍáõó, áñ Ë»Éùë ã»Ù Ïáñóñ»É ³Ûë ï³ñÇ ¨ ϳñáÕ³ÝáõÙ »Ù ÝáÛÝÇëÏ
Ù³ëݳõáñ µ³Ý»ñáí ½µ³Õáõ»Éáõ, áñåÇëÇÝ ¿ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ·ñ»ÉÁ: ºÕµûñë

36

æ³É³ÉÇ ³Ûë ïáÕ»ñÝ ³í»É³óí³Í »Ý ¶. ì³ÝóÛ³ÝÇ Ý³Ù³ÏÇ ³é³çÇÝ ¿çÇ í»ñ¨Ç
Ù³ëÇ Ó³Ë ³ÝÏÛáõÝáõÙ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):
37
ܳٳÏÝ ³ÝÃí³ÏÇñ ¿, ·ñí»É ¿ 1894 Ãí³Ï³ÝÇÝ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):

118

Ù³ÑÁ ÇÙ µáÉáñ åɳÝÝ»ñë ï³ÏÝ áõ íñ³Û ³ñÇÝ. ³Ûë ³ÙëÇó ³õ»ÉÇ ¿ ѳٳñ»³' áãÇÝã ã»Ù ϳñáÕ³ÝáõÙ ßÇÝ»É:
²Ûëå¿ë ÿ ³ÛÝå¿ë, Ï»ñ³Í Û³ÕÉÇÝ»ñ¹ ³Ýáõß ÉÇÝÇÝ. Ù»Ýù ³Ûëï»Õ
å³ëÇó ÏáïáñõáõÙ »Ýù:
ØÇ µ³Ý áñ ÇÝÓ ß³ï ݻճóÝáõÙ ¿, ³Û¹ ùá ÍáõÉáõÃÇõÝÝ ¿. ù»½³ÝÇó
ѳ½³ñ µ³Ý »Ù Ëݹñ»É ¨ á'ã ÙÇÝÁ ã»ë ϳï³ñ»É Çñ ųٳݳÏÇÝ. á±õñ ¿
áõÕ³ñÏ³Í Ñ³ëó¿Ý»ñ¹. 㿱 áñ Ëݹñ»É ¿Ç ì. ö³÷³½»³ÝÇ ¨ ³ÛÉáó ѳëó¿Ý»ñÁ. ³Ëñ ¹áù³ ÇÝÓ Ñ³ñϳõáñ »Ý, ÇëÏ Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÝóÝáõÙ ¿:
ºñÏñáñ¹ ¨ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ËݹÇñë ¿ سϳñ í. ´³ñËáõ¹³ñ»³ÝÇ
·ÇñùÁ. §²Õáõ³ÝÇó »ñÏÇñ ¨ ¹ñ³óÇù¦ - áñ Ñ¿Ýó ³é³çÇÝ ÷áßïáí åÇïÇ
áõÕ³ñÏ»ë. سÉ˳뻳ÝÇ ù»ñ³Ï³Ýáõû³Ý Ñ»ï:
²é³çÇÝÁ ß³ï ѳñϳõáñ ¿, áñáíÑ»ï¨ ²Õáõ³ÝÇó Ù³ëÇÝ »ë ¿É áõÝÇÙ
·ñ³Í, áñ »ñÏáõ »ñ»ù ³ÙÇë ¿ ÷ïáõÙ ¿ §Øáõñ×¦Ç Ùûï, ¨ ·áõó¿ ùÝݳ¹³ï»Ù ³Û¹ ·ÇñùÁ. سÉ˳뻳ÝÇ ·ÇñùÁ ѳñϳõáñ ¿ ǵñ¨ ¹³ë³·Çñù, áñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿:
ºÃ¿ ÷áÕ ã’áõÝ»ë, §Øáõñ×¦Ç µ³Å³Ýáñ¹³·ÇÝÁ ÃáÕ ÙݳÛ, ÙdzÛÝ ³Û¹
·ñù»ñÁ ³Ýå³ï×³é ¨ ßáõïáí áõÕ³ñÏÇñ, áñ ϳñ¨áñ »Ý. §ØáõñצÇÝ
Ï’·ñ»Ù, áñ ÷áÕ»ñÁ Û»ïáÛ Ï’ëï³Ý³Ý: ²Ûë ÷áßïáí §ØáõñצÇÝ ÙÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝ »Ù áõÕ³ñÏáõÙ. ï»Õ»Ï³óÇ'ñ ÿ åÇïÇ ïå³·ñáõDZ:
гÛñÇÏÇ, §Øß³Ï¦Ç ¨ ³ÛÉáó Ù³ëÇÝ ÏñÏÇÝ ÝáñáõÃÇõÝÝ»ñ ·ñÇ'ñ - ³Ýã³÷ Ï’å³ñï³õáñ»ë. ³Ëñ Ù»Ýù ³Ûëï»Õ Ù»éÝáõÙ »Ýù ÙÇûñÇÝ³Ï Ó³ÝÓñ³ÉÇ Ï»³ÝùÇó ³é³Ýó áñ¨¿ Ýáñáõû³Ý: ÀݹáõÝÇñ ëÇñ³ÉÇ'ñ áÕçáÛÝë, ѳÕáñ¹Ç'ñ ¸³ÃÇÏáÛÇÝ, áõÕ³ñÏÇ'ñ ·ñù»ñÇó¹:
øá ¶ñÇ·áñ
¶²Â, Âü, 2032

***
ܲزΠ- 1838
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë,
ÊáëïáõÙ¹ í³Õáõó ϳï³ñ»É »ë, ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ, ëï³ó³Û ùá áõÕ³ñÏ³Í Ñ³ëó¿Ý»ñ¹ ÇÙ áõ½³Í ³ÝÓ»ñÇ:
38

ܳٳÏÝ ³ÝÃí³ÏÇñ ¿, ·ñí»É ¿ 1894 Ãí³Ï³ÝÇÝ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):

119

àõÕ³ñÏáõÙ »Ù óñ·Ù³ÝáõÃÇõÝë §Æ±Ýã ¿ ËûëáõÙ ê»Ý»³ÏÁ¦ Ðñ³ï.
ÀÝÏ. µ³Ûó Ýáñ³ ëݳÝÏáõÃÇõÝÁ ÇÝÓ Ï³ëÏ³Í»É ¿ ï³ÉÇë, áñ ßáõïáí ã’åÇïÇ Ï³ñáÕ³Ý³Û Ññ³ï³ñ³Ï»É:
ºÃ¿ ÀÝÏ. ϳñáÕ³Ý³Û Ññ³ï³ñ³Ï»É, ù»½ »Ù Û³ÝÓÝáõÙ Ýáñ³ Ñ»ï
å³ÛٳݳËûë»É. ³. å¿ïù ¿ ïå³·ñ»É ³Ù»Ý³Ëáßáñ ï³é»ñáí ¨ ÙÇ
å³ïÏ»ñáí §øÝ³Í <гÛÏÁ>¦, áñåÇëÇÝ Ï³Û éáõë»ñ¿ÝÇ Ù¿ç. ïå³·ñ»Éáõó
Û»ïáÛ ã’Ññ³ï³ñ³Ï»É ݳËù³Ý Ç٠ѳٳӳÛÝáõÃÇõÝë Û³ÛïÝ»ÉÁ ·ñùÇ
ï»ëÝ»Éáõó Û»ïáÛ: ÂáõÕÃÁ åÇïÇ ÉÇÝÇ ³Ù»Ý³É³õÁ:- ¸áñ³ ÷á˳ñ¿Ý »ë
á'ã ÙÇ í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝ ã»Ù áõ½Ç:
ÆëÏ »Ã¿ å³ïÏ»ñ ãÇ ÉÇÝÇ ¨ áã ¿É ³Ù»Ý³ÁÝïÇñ ÃáõÕÃ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï
í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝ Ï’áõ½»Ù »ñ»ëáõÝ ñáõµÉÇ:
ºÃ¿ Ðñ³ï. ÀÝÏ. ãÇ Ï³ñáÕ ïå³·ñ»É, áõ½áõÙ »Ù Û³ÝÓÝ»É ²ÕµÇõñÇ
ËÙµ³·ñáõû³Ý:
ÀݹáõÝÇ'ñ áÕçáÛÝë:
øá ¶ñÇ·áñ
Ú.¶. ²ß˳ïÇñ ³Ýå³ï׳é ׳ñ»É §Ð³Ûñ»ÝÇù¦Ç ³ÛÝ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ,
áõñ ³ñï³ïåáõ³Í ¿ Ûû¹áõ³Íë - §´á߳ݻñÁ¦ - ÿÏáõ½ ³ÛÝ å³ÛÙ³Ýáí, áñ
Û»ï ¹³ñÓݻ٠ßáõïáí. ·áõó¿ §Øáõñ×¦Ç ËÙµ³·ñ³ï³ÝÁ ϳ٠ÙÇ ³ÛÉ ï»Õ
׳ñ»ë:
ÜáÛÝ
¶²Â, Âü, 2033

***
ܲزΠ- 19
18-Ý ¹»Ïï., ´»ñÉÇÝ, 1895 Ã.
êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë!
²ñ³ÙÇ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï ëï³ó³Û ٻͳ÷³ÛÉ ï»³éݹ ·ñ³Í áÕáñÙ³Í
»ñÏïáÕÁ. ã'·Çï»Ù ùá ÍáõÉáõû³Ý¹ ѳٳñ ù»½ ѳÛÑáۻ٠ÿ ³ÝÇÍ»Ù, ë³Ï³ÛÝ, Áëï ³é³ÍǪ ˨ÇÝ Ëñ³ïÝ ÇÝã ³ÝÇ ë¨ÇÝ ë³åáÝÝ: §úÕáñÙ³Í Ñá·Ç¦ ÃáõñùÝ ³ëáõÙ ¿. ¾ùëÇ ¹ûëï ¹ÇõßÙ¿Ý ûÉÙ³½. ë³ÙÇ'ÙÝ-ÇݳÙÙ³', ¾ÉÇ
ß³ñáõݳϻÝù Ù»ñÁ: ºñϳñ ųÙ<³Ý³>³Ï ã'·ñ»Éáõó Û»ïáÛ Ù³ñ¹ ã'·Çï¿

120

á±ñï»ÕÇó ëÏëÇ ¨ á±õñ í»ñç³óÝÇ, áõëïÇ ³ÝßÝáñÑù ³ßÁÕÇ ÝÙ³Ý Ý¿ÛÝÇÙÝ»ñÇó åÇïÇ ëÏëÇ: ²Û¹å¿ë ¿É »ë:
êÏë»Ù ÇÝÓ³Ýáí, í»ñç³óݻ٠ù»½³Ýáí. ÉëáõÙ »Ù ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ
ǵñ¨ ÇëÏ³Ï³Ý áõë³ÝáÕ. ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý µ³ÅÝáõÙ.- µ³Ûó ÇѳñÏ¿ ³é³õ»É³å¿ë Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ, áñÁ »ë å³ñï³õáñ »Ù
áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ, ÿ¨ ³Ýå³ñï µ³Ý»ñ ¨ë ÃáÛÉ »Ù ï³ÉÇë ÇÝÓ áõë³Ý»Éáõ:
γñͻ٠ݻñ»ÉÇ ¿ í³ñÙáõÝùë: ¿ áñù³Ý ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ ´»ñÉÇÝÁ
éáõë³Ï³Ý ÏñÏݳÏÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÇó, ³Û¹ ÙdzÛÝ »ñϳñ ³åñ»Éáí ¨
á'ã ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ù³ñ¹ ϳñáÕ ¿ ½·³É. ë³ ÙÇ Íáí ¿. áõ½áõÙ »ë ½áõ³ñ׳óÇ'ñ »Ã¿ ¹ñ³Ù áõ Å³Ù³Ý³Ï áõÝÇë, ¨ ¹³ñÓ»³É ÙÇ Íáí áõë³Ý»Éáõ ³é³ç ·Ý³Éáõ, »Ã¿ ßÝáñÑù ¨ ÁݹáõݳÏáõÃÇõÝ áõÝÇë ³ß˳ï»Éáõ ¨ Ñ»ï³ùñùñáõ»Éáõ:
ºí áñáíÑ»ï¨ ã³÷³Ñ³ë Ë»Éù¹ ³õ»ÉÇ ¨ë Ë»É³Ñ³ë ·ñå³Ý¹ ϳï³ñ»³É ÏûÝïñûÉ »Ý ·áñÍáÕáõû³Ý¹, áõëïÇ ¹áõ ëÏëáõÙ »ë å³ñ³å»É ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý µ³ñ»ËÕ×áõû³Ùµ:
â'Ùáé³Ý³Ù ³ë»É, ³Ý¹áõñ»Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹ »Ý ³Ûë ·»ñٳݳóÇù,
åñáõë³óÇù ݳ’ٳݳõ³Ý¹. ·ÍáõÍ, Åɳ'ï, ë³éÝ, ³Ýï³ñµ»ñ, ÙÇ Ëûëùáí
³ÛÝ ã»Ý, ÇÝã áñ Ù³ñ¹ Ñ»éáõÇó ϳñÍáõÙ ¿: êáó³ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝÁ »Ã¿
Ù»½ Ùûï ÉÇÝÇ, ѳõ³ï³ó³Í »Ù, ǹ¿³É³Ï³Ý ³½· ϳñáÕ »Ýù ѳٳñáõ»É:
гÛáó ËݹñÇ ûñ³Ï³Ý ¹³éݳÉáõ å³ï׳éáí µáÉáñ Éñ³·ÇñÝ»ñÁ ³ÝËïÇñ
³Ñ³·ÇÝ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ »Ý ÝáõÇñáõ٠ѳۻñÇÝ, áõñ ÙÇ ëáíáñ³Ï³Ý »ñ¨áÛà ¿
¹³ñÓ»É Ñ³Û»ñÇ µáÉáñ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÛÇß»Éáõó Û»ïáÛ ÙÇßï ³õ»É³óÝ»É
áñ §Ñ³Û»ñÁ ³ñ¨»ÉùÇ Ññ¿³Ý»ñÝ »Ý¦ (ÇëÏ Ññ¿³ ³ÝáõÝÁ ³Ûëï»Õ ³Ù»Ý³³ÝåÇï³Ý ¨ Çõñ ³Ù»Ý³Ë³Ûï³é³Ï Ý߳ݳÏáõû³Ùµ ¿ ѳëϳóõáõÙ):
´³Ûó »ñ³ÝÇ ÙÇ ï»ëÝ»ë ÿ Çñ³Ýù ·»ñٳݳóÇ ï³ÝïÇÏÇÝÝ»ñÁ ÇÝã
³Ý³ëïáõ³Í Ï»ñåáí »Ý ÏáÕáåïáõÙ Ù»½ áõë³ÝáÕÝ»ñÇë, ÇÝãåÇëÇ ÉÇñµ ¨
³Ý³Ùûà ѳßÇõÝ»ñ »Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ù»½ ³ÙëÇ í»ñçÇÝ, ÇÝãå¿ë Ù¿ÏÁ
ÑÇÝ· »Ý ѳßõáõÙ, ¨ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ï'³ë»ë. Ãá¯õ, ³Ûë Éñµ»ñÝ ¿±É »Ý Ù»½
¹³ï³å³ñïáõÙ: Ð³å³ ëáó³ µ³ñá۳ϳÝáõÃÇõÝÁ. ï¿ñ ²Éɳ'Ñ, ÇÝã»±ñ ãÇ
ϳñ»ÉÇ ³Ý»É ³Ûëï»Õ ÷áÕáí, ã'·Çï»Ù ϳ±Û ³ñ¹»ûù ÙÇ ³ÛÉ ³½·áõÃÇõÝ,
áñ ³õ»ÉÇ »ñÏñå³·áõ ÉÇÝÇ Ù³ÙáݳÛÇÝ, å³ïáõ³Ýß³ÝÇ, å³ßïûÝÇ, ³½Ýáõ³Ï³Ý ͳ·Ù³Ý ¨ ³ÛÉÝ ù³Ý ³Ûë ·»ñٳݳóÇù:- ´³Ûó ù»½ ã'ݳ˳å³ß³ñ»Ù, ÇÝã áñ ÙÇÝ㨠ûñë Éë»É »ë ëáó³ Ù³ëÇÝ, ¹³ ëáó³ ɳõ ÏáÕÙ»ñÝ ¿,
»ë ·ñáõÙ »Ù ÙdzÛÝ í³ï ÏáÕÙ»ñÁ. ɳõ»ñÁ ß³ï»ñÇó Éë³Í Ï'ÉÇÝ»ë:

121

êáó³ ÑÇÙݳñÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Ù³ÙáõÉÇ ³½³ïáõÃÇõÝÁ, ³Ù»Ý ï»ë³Ï
ÅáÕáíÝ»ñÁ, óïñáÝÝ»ñÁ, óݷ³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÷áëïÁ, »ñϳÃáõÕÇÝ»ñÁ,
ù³Õ³ùÝ»ñÇ ¨ ïÝ»ñÇ Ù³ùñáõÃÇõÝÁ, ǹ¿³É ϳñáÕ »Ý ѳٳñáõ»É:- Àëï
Çë ëáó³ ³Ù»Ý³ÏñÃáõ³Í ¹³ë³Ï³ñ·Á (µ³óÇ ÇѳñÏ¿ ·ÇïݳϳÝÝ»ñÇó)
µ³Ýõáñ ¹³ë³Ï³ñ·Ý ¿. î¿ñ-²ëïáõ³Í, å¿ïù ¿ ÉÇÝ»É ¹áó³ ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ¨
½³ñÙ³Ý³É áõ ÑdzݳÉ, ÿ Ùñáï µ³ÝõáñÁ DZÝãå¿ë ¨ ÇÝã»ñÇó ¿ ×³éáõÙ.
ÙÇçÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·Á, ÇÝãù³Ý »ë ·Çï»Ù, µ³ó³ñÓ³Ï ï·¿ï ¨ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ¿. µ³ñÓñ ¹³ë³Ï³ñ·Ç ¿É ߳ѻñÇÝ Ñ³Ï³é³Ï ¿ ѳٳӳÛÝ»É µ³ÝõáñÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÇ Ñ»ï:ÚáíѳÝÝ¿ë, å. ì³ñ¹³½³ñ»³ÝÇó ÇÙ ÏáÕÙÇó Û³ïáõÏ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ
Ï'Ëݹñ»ë, áñ ÙÇÝ㨠ûñë Ýáñ §ÐáñǽáÝ¦Ç í׳ñÁ ã'ϳñáÕ³ó³Û áõÕ³ñÏ»É.
¹áñ³ å³ïÙáõÃÇõÝÝ ³Ûë ¿. ä»ï»ñµáõñ· »ë Û³ÝÓÝ»É ¿Ç, áñ Ùݳó³Í ѳٳñÝ»ñÁ ͳ˻Éáõó Û»ïáÛ ÷áÕÁ áõÕ³ñÏ»Ý å. ì³ñ¹. ѳëó¿ÇÝ. Ù¿Ï ûñ
ä»ï»ñµ. ÁÝÏ»ñáçÇóë 9-Á ñáõµÉÇ »Ù ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝ ³é³ñÏáõû³Ùµ ÿ å.
ì³ñ¹.-Ç Ñ³ëó¿Ý Ïáñóñ»É »Ù, ¹áõ ³Û¹ï»ÕÇó áõÕ³ñÏÇñ: ¶ÝáõÙ »Ù ³Ûëï»ÕÇ ÷áëïÁ ÷áÕÁ áõÕ³ñÏ»Éáõ, µ³Ûó Ýáù³ ݳٳÏÁ ã'Ïáñã»Éáõ ³å³ÑáíáõÃÇõÝ ï³ÉÇë »Ý, ÇëÏ ÷áÕÇÝÁ áã, áñáíÑ»ï¨ ÷áÕÁ ³Ûëï»Õ ã»Ý áõÕ³ñÏáõÙ,
³ÛÉ ÷á˳¹ñáõÙ, ÇëÏ èáõë³ëï³ÝÁ ³Û¹ ã'áõÝÇ: ì»ñç³å¿ë ³ÛÝå¿ë ¿É
Ùݳó å³ñáÝÇ ÷áÕÁ ÇÝÓ Ùûï. »Ã¿ »ÏáÕ »Õ³õ, »ÏáÕ ³Ù³é Ï'áõÕ³ñÏ»Ù
Ù³ñ¹áõ Ñ»ï, ÇëÏ »Ã¿ á'ã, Ï'ÙÝ³Û ÙÇÝ㨠·³Éáõëïë: ÆÙ ÏáÕÙÇó Û³ïáõÏ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ Ï'Ëݹñ»ë ³Û¹ Ù³ëÇÝ:
â'·Çï»Ù ù»½ DZÝã ¿ å³ï³Ñ»É. ùݳñ¹ Éé»óñ»É »ë. §Ðáñǽáݦ ÙDZÿ
³Ûɨë ã'åÇïÇ Ññ³ï³ñ³Ï¿'ù: ´³ó ³ñ³ ùݳñǹ Ó³ÛÝÁ Éë»Ýù ¨ áõñ³Ë³Ý³Ýù. ·¿Ã Ý³Ù³Ï ·ñÇ'ñ, »ñϳ'ñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ. ÂÇýÉǽÇó ã»Ýù ëï³ÝáõÙ
ѳٳñ»³ á'ã Éñ³·Çñ ¨ á'ã ݳٳÏ. áõëïÇ »ñõ³Ï³ÛÇ'ñ áñ ùáõ ݳٳϹ
»Ã¿ µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï ÉÇÝÇ ³Ù»Ý ï»ë³Ï Ù»ñ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ
Ï»³ÝùÇÝ í»ñ³µ»ñ»³É Éáõñ»ñáí, ´»ñÉÇÝÇ ³ÙµáÕç Ñ³Û áõë³ÝáÕáõû³Ý
ßÝáñѳϳÉáõû³ÝÁ åÇïÇ ³ñųݳݳë (Ùûï 12 Ñá·Ç »Ý): àõñ»ÙÝ, »ñϳñ ¨ µ³½Ù³µáí³Ý¹³Ï. áñ³ÏÝ ¿É ù³Ý³ÏÝ ¿É ѳñáõëï: ´³Ûó áñ Íáõɳݳë áõ ã'å³ï³ë˳ݻë, ù»½ ã»Ù Ý»ñÇ: ¶ñÇ'ñ ³Ù»Ý µ³Ý. ÑÇÝ ¨ Ýáñ,
ã'ϳñÍ»ë ÿ Ù»Ýù ÇÙ³ó³Í Ï'ÉÇÝÇÝù. ÎáíϳëÇó Ù»½ Éáõñ ѳٳñ»³' ãÇ
ѳëÝáõÙ:ÀݹáõÝÇ'ñ ѳٵáÛñë: Þ¿Ï ·»ñÙ³ÝáõÑÇù ù»½ ѳٵáÛñ »Ý áõÕ³ñÏáõÙ:
øá ¶ñÇ·áñ ì³Ýó»³Ý
гëó¿ëª Berlin, Elsasser str. 36. IV. Herrn Vancian
¶²Â, Âü, 2029

122

2. ÐàìвÜܺê
ÂàõزÜÚ²ÜÆ Ü²Ø²ÎܺðÜ
ÀÜκðܺðÆÜ ºì
в𲼲îܺðÆÜ

123

ܲزΠ– 1
úȶ² ÂàôزÜÚ²ÜÆÜ
ÂÇýÉÇë-Þáõɳí»ñ
1890, 7 ÑáÏï»Ùµ»ñÇ, ÂÇýÉÇë
úɳ ç³Ý,
лÝó ³Ûë ñáå»Çë ëï³ó³ ùá ݳٳϹ(1) ¨ Ýñ³ ïå³íáñáõÃÛ³Ý
ï³Ï »Ù ·ñáõÙ. û ÇÝãå»ë ¿ ³½¹»É, ³Û¹ Ïï»ëÝ»ë: ºë ³Ýѳٵ»ñ ëå³ëáõÙ ¿Ç ùá ݳٳÏÇÝ, áñ ï»ëݻ٪ ÇÝã ëñïáí »ë ÁݹáõÝ»É ÇÙ ½ÇÝíáñ³·ñáõÃÛ³Ýë ÉáõñÁ, ãݳۻÉáí, áñ ³ñ¹»Ý ѳÙá½í³Í ¿Ç, û ÏïËñ»óÝ», ëñ³Ý
³å³óáõÛó ³ÛÝ ù³ÝÇ ûñí³Ý ÉéáõÃÛáõÝë. µ³Ûó ·É˳íáñÁ, »ë ëå³ëáõÙ ¿Ç,
û ÇÝã ϳë»ë ³½³ïí»Éáõ ÑݳñùÇ Ù³ëÇÝ, ³ñ¹Ûáù ÏßDZé ÏáõÝ»Ý³Ý ùá ³é³ç ÇÙ å³ï׳鳵³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¨ ÇÙ §¨ ³ÛÉݦ»ñÝ: ´³ÝÇó »ñ¨³ó, áñ
»ë ˳µí³Í ¿Ç, ϳñÍ»Éáí, û ¹áõ ѳí³ï³ó³Í ÏÉÇÝ»ë, áñ »ë ã³ñÇùÝ»ñÇó ÷áùñ³·áõÛÝÝ »Ù ÁÝïñáõÙ: ²Ûá', »ë, ·áÝ» Ç٠ϳñÍÇùáí, áñ ÑÇÙÝíáõÙ
¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ýó í»ñ³, ã»Ù áõ½áõÙ ÷áñÓ³ÝùÇó ³½³ïí»Éáõ ѳٳñ
å³ïáõѳëÇ Ù»ç ÁÝÏÝ»É.- ³ÛëÇÝùÝ, å³ñ½ ³ë»Ù, ½ÇÝíáñ³·ñáõÃÛáõÝÇó
Ëáõë³÷»Éáõ ѳٳñ, áñ á±í ·Çï» ÏÁÝÏÝÇ Ã» ã¿, ÁÝÏÝ»Ù... ³Ûë ÁÝÏÝ»ÙÁ
³Ù»Ý µ³Ý å³ñáõݳÏáõÙ ¿ Ûáõñ Ù»ç, ¨ ë³ ½ÇÝíáñ³·ñáõÃÛ³Ý ÝÙ³Ý §ÏÉÇÝÇ, û ã¿ ÉÇÝÇɦ ã¿, ³ÛÉ áõÕÕ³ÏÇ §ÏÉÇÝǦ ¨ ³ÏÝ»ñ¨ ¿. ·áñÍÇÝ ³Ûë ÏáÕÙÇó
»ñ¨Ç ¹áõ ß³ï ûè ³ãùáí »ë ݳÛáõÙ, ϳ٠µáÉáñáíÇÝ ã»ë ϳñáÕ³ÝáõÙ
·áõ߳ϻÉ, ³Û¹ å³ï׳éáí »ë ·ñáõÙ, û §ÇÝãáí áñ ÉÇÝÇ, ÙdzÛÝ Ã» ³½³ïí»ë, áõëáõóãáõÃÛ³Ùµ ãÉÇÝÇ, ûÏáõ½ Ùß³ÏáõÃÛ³Ùµ ÉÇÝÇ...¦: ¸áõ ãϳñÍ»ë, û »ë íñ¹áíí»É »Ù Ýñ³ ѳٳñ, áñ ¹áõ, ǵñ¨ ÙÇçáó, Ùß³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿É
»ë ³é³ç³ñÏáõÙ. ѳ½³ñ ³Ý·³Ù áã. Áݹѳϳé³ÏÁ, Ùß³ÏáõÃÛáõÝÁ ß³ï
µ³ñÓñ ¿, »Ã» ݳ ³½³ï ¨ ³å³Ñáí ¿ Ñá·»Ù³ß ßßáõÝçÝ»ñÇó(2): ²Ûá', ÇÝÓ
³Ûëûñ ¿É ï»ëáõãÝ ³é³ç³ñÏ»ó »ñ»ù ï»Õ. öǵ, ¶³ÝÓ³Ï ¨ ¸ÇÉÇç³Ý,
µ³Ûó »ë Ù»ñÅ»óÇ: ²Ûëï»Õ ù»½ å³ñ½ ã»Ù ϳñáÕ ·ñ»É, ϳ٠·áõó» û áñ
·ñ»Ù ß³ï »ñϳñÇ, û ÇÝãáõ Ù»ñÅ»óÇ, ë³Ï³ÛÝ ³Ûëù³ÝÝ Çٳݳë, áñ »ë
ã»Ù ϳñáÕ ³ãù»ñë µ³ó, ѳݷëïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ¹³·³ÕÇ Ù»ç å³éÏ»É,
ûÏáõ½ ݳ áëÏáõó ÉÇÝ»ñ ßÇݳÍ: ¸áõÝ »ñ¨Ç Ëáñ³ÙáõË ã»ë »Õ»É ÙÇÝã¨
ѻ勉ÝùÁ ÇÙ áõëáõóÇã ÉÇÝ»Éáõë. ¨ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ùá ó³í³Í ëÇñï¹ ÇÝÓ
³½³ï»Éáõ ѳٳñ ½ÇÝíáñ³·ñáõÃÛáõÝÇóª ûɳ¹ñ»É ¿ ù»½ ·ñ»Éáõª ÁݹáõÝ»É áõëáõóãáõÃÛáõÝÁ (Ñ»é³Ý³É ³Ûëï»ÕÇó, ûÏáõ½ ÑÇÝ· ûñáí): ºë ¿É ³é³-

124

çÇÝ ³Ý·³Ù ³Ûë ÙÇçáóÁ ÷ñϳñ³ñ ѳٳñ»óÇ, µ³Ûó ßáõïáí Ñdzëó÷í»ó³: ÆëÏ ³ÛÅÙ ùá å³ï³ë˳ÝÁ ¹ñ»ó ÇÝÓ ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç,
áñ »ë ëïÇåí³Í »Ù ³Ýµ³Ëï гÙÉ»ïÇ ÝÙ³Ý µ³ó³Ï³Ýã»É. §ÈÇÝ»±É, û±
ãÉÇÝ»É...¦:
´³í³Ï³Ý ¿ñ. ³ÛÅÙ ·³Ýù ·áñÍÇ ¹ñáõÃÛ³ÝÁ. »ë áõ½áõÙ »Ù ѳÝÓÝ»É
Ñáñë, áñ ݳ ÇÙ ï»ÕÁ íÇ×³Ï Ñ³ÝÇ: ²ÝóÛ³É »ñ»Ïá Ùï³Í»óÇ ·Ý³É ¶áÉáßÛ³ÝóÇ Ùáï ¨ Ýñ³ÝÇó ï»Õ»Ï³Ý³É ½ÇÝíáñ³·ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÇÝ,
ٳݳí³Ý¹, ݳ ÇÝÓ í³Õáõó ¿ñ ³ë»É, û ϳñáÕ ¿ ÙÇçáó ·ïÝ»É. Çñ³Ý
ïÕÇÝ ¿É ³½³ï»É ¿ñ ÝáõÛÝ ÙÇçáóáí. ¨ »ñ»ÏáÛ³Ý ÙÇ ËݹÇñ å³ïñ³ëï»ó.
å»ïù ¿ áõÕ³ñϻ٠½ÇÝíáñ³·ñ³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÇÝ, áñ ÇÝÓ, ÇÝãå»ë ¹»é ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝ³Ï Ñáñ ³ß˳ï³ÝùÇ ÁݹáõÝ³Ï ³é³çÇÝ áñ¹Ç, áñÇ
÷áùñ »Õµ³ÛñÝ»ñÝ ³ÝÁݹáõÝ³Ï »Ý ³ß˳ï»Éáõ, ï³Ý ³ñïáÝáõÃÛáõݪ
³½³ï ÉÇÝ»Éáõ 3 ³ÙÛ³ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛáõÝÇó. ï»ëÝ»Ýù ÇÝã Ϲ³éݳ:
ºë ϳñÍáõÙ ¿Ç, û ³Ûëûñ ¹áõù Ï·³ù: ¶Ý³óÇ Ñ³ñóñÇ, áñ ã»ù »Ï»É,
ÇëÏ Ý³Ù³ÏáõÙ¹ ¿É ã»ë áñáßáõÙ, û »ñµ »ù ·³Éáõ: ºñ¨Ç ßáõïáí Ï·³ù: ºë
ÙÇ ³ÛÝåÇëÇ ³ÝÙËÇóñ ¨ ïËáõñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ï³Ï »Ù, áñ å³ïñ³ëï »Ù ³Ù»Ý ñáå» ³é³Ýó ËÕ׳Éáõ ÇÝÓ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ»ï í»ñç³óÝ»É
ÏÛ³ÝùÇ Ñ³ßÇíÁ, ³ÛÝ ÏÛ³ÝùÇ, áñ ãÅåï³ó ÇÙ ¹ÇÙ³ó, áñÇ ïÙ³ñ¹Ç ¨
ëïáñ ˳ջñÝ áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ÇÝÓ ³ÛÝù³Ý »Ý
½½í»óñ»É, áñ »ë ëïÇåí³Í »Ù µ³ó³Ï³Ýã»É - Ù»éÝ»É-ùÝ»É, ѳݷëï³Ý³É(3): ´³Ûó...
ºë ϳï³ñÛ³É Ù»É³Ù³ÕÓáï »Ù ¹³éÝáõÙ ÙÇ Ëáëùáí:
ºñ»Ï 40 éáõµÉÇ áõÕ³ñÏ»óÇ ØáëÏí³, áñáí ¹³ñÓ³í 110: ºñ»Ï ³é³íáïÛ³Ý »ë ëáíáñ³Ï³ÝÇ å»ë ·Ý³óÇ ï»ë³ ÏáÝëÇëïáñáõÙ ë»Õ³ÝÇë
íñ³ ãáñë ݳٳÏ: Üñ³Ýó Ù»ÏÇ Ù»ç ÔÉï×Û³ÝÁ 5 éáõµÉÇ ¿ñ áõÕ³ñÏ»É µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃÇ Ñ»ï: ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, ²Õ³µ³ÉÛ³ÝÝ áõ ì³ÝóÛ³ÝÝ ¿É Ëáëï³ó»É »Ý ßáõïáí áõÕ³ñÏ»É:
²Ûëûñ ¿É ëï³ó»É »Ù í»ó ݳٳÏ, áñáÝó<Çó> Ù»ÏÁ ùáÝÝ ¿(4):
ºë ÝϳïáõÙ »Ùª ýǽÇϳå»ë µ³í³Ï³ÝÇÝ ÁÝÏ»É »Ù, ٳݳí³Ý¹ ³Ûë
í»ñçÇÝ ûñ»ñë, ÇëÏ µ³ñáÛ³å»ë ¹»é Áݹ¹ÇÙ³¹ñáõÙ »Ù ßñç³å³ïáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇÝ, ¨ ù»½³ÝÇó ¿ Ï³Ëí³Í ѳÕóݳÏÁ...
- ì»ñç³å»ë, ã»Ù áõ½áõÙ ³ë»É, µ³Ûó ѳٵ»ñáõÃÛáõÝë ѳï³í, ßáõïáí ³ñÇ. »Ã» áõ߳ݳë, »ë ·ñù»ñÇ µ³ÝÁ ÙÇ ËáõÙµ ïÕ»ñ³Ýó ÏѳÝÓÝ»Ù
¨ ·ÛáõÕÁ Ï»ñóÙ: Þ³ï áõñ³Ë »Ù, áñ Ó»½ ³Û¹ù³Ý ÑÛáõñ³ëÇñáõÙ »Ý Ó»ñ

125

µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ, µ³Ûó ÃáÕ ³Û¹ ËÝçáõÛùÝ»ñÁ ãÉÇÝ»Ý Ó»ñ áõ߳ݳÉáõ å³ï׳éÁ, »Ã» Çñ³íáõÝù Ïï³ù ³Ûëù³ÝÝ ³ë»É...
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿, Þ³ù³ñÁ µ³Õ»ñÁ ù³Õ»É, ·ÇÝÇÝ ù³Ù»É ¿, åñÍ»É ¨
³ÛÅÙ áõñÇß µ³Ý ãáõݻݳÉáí Ë³Õ ¿ ³ÝáõÙ: Üß³Ý»É ¿ñ åñÍ»É, Ñ»ï áõÕ³ñÏ»ó Ýß³ÝÁ, ³ÛÅÙ áõ½áõÙ ¿ ÏñÏÇÝ ÁݹáõÝ»É: ÆÝãá±õ Ñ»ï ïí»ó ¨ Ýñ³ÝÇó
Ñ»ïá ÇÝãá±õ ¿ ÁݹáõÝáõÙ:
ػ˳ÏÇ ³ÕçÇÏÁ Ù»é³í: ºñ»Ï ÙÇ ÍÇÍ³Õ µ³Ý å³ï³Ñ»ó. ÙÇ µ³ó³ÝáÕÇ å³ï³Ñ»óÇÝù ÙÇ ï»Õ, ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ µ³ó ³ñ³í ¨ ³ë³ó, áñ ùá ÏÇÝÁ
ÑÕÇ ¿ ¨ ÙÇ ß³ï ëÇñáõÝ (¿É ã»Ù ÑÇßáõÙ ÇÝã) ïÕ³ ÏÍÝÇ: ¼³ñٳݳÉÇ µ³Ý ¿,
»ë ÇëÏÇ ã·Çï»Ù, û ÇÝã ϳ, ݳ ÇÝÓ Ñ³í³ï³óÝáõÙ ¿, áñ ïÕ³ ¿:
ì»ñç ³Ù»Ý³ÛÝÇ, ÙÇ Ëáëùáíª ·³ÉÇ±ë »ë, û ã¿:
øá ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
<Ð. ¶.>
àõñÇß µ³Ý ãϳñÍ»ë: Üñ³ ѳٳñ »Ù ³ëáõÙª ³ñÇ, áñ ß³ï ïËáõñ »Ù
¨ ³ÝѳݷÇëï:
²ñ¹»Ý ųÙÇ 12-Ý ¿ ·Çß»ñí³Ý, ÙdzÛÝ »ë áõ ï³ï¹ »Ýù ï³ÝÁ ¨ ß³ï
ï³ù-ï³ù Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ýù:
*
ÆÝùݳ·ÇñÁ (4 ¿ç) å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¶²Â, Âý, ó. 3, N 24:
1. úÉ·³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ý³Ù³ÏÁ, áñÁ ·ñí³Í å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 56-ÇÝ (±), ³é³ÛÅÙ ³ÝѳÛï ¿:
2. ²Ûë ¨ ѳçáñ¹ ³ÏݳñÏÝ»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÏÝáç ѳñ³½³ïÝ»ñÇ
¹Å·áÑáõÃÛ³ÝÁª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³ÛáõÝ ³ß˳ï³í³ñÓ ãáõݻݳÉáõ, µ³Ý³ëï»ÕÍ ÉÇÝ»Éáõ å³ï׳éáí:
3. §ÈÇÝ»±É, û± ãÉÇݻɦ ٻݳËáëáõÃÛ³Ý Ù»ç гÙÉ»ïÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù
ï³ñµ»ñ Ó¨áí ¿ ³ñï³ë³ÝáõÙ ³Ûë Ëáëù»ñÁ. §Ø»éÝ»É, ùÝ»É áãÇÝã ³í»ÉǦ ¨
³å³ª §Ø»éÝ»É-ùÝ»É-ùÝ»±É¦ (гÙÉ»ï, àÕµ»ñ·áõÃÛáõÝ ÑÇÝ· ³ñ³ñí³Íáí, Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝ ìÇÉdz٠޻ùëåÇñÇ, óñ·Ù. ê»Ý»ù»ñÇÙ ²ñÍñáõÝáõ, 1889, ÂÇýÉÇë, III ³ñ³ñí³Í, ³é³çÇÝ ï»ë³ñ³Ý, ¿ç 59):
4. ä³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 3-4-ÇÝ ·ñí³Í ²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ
(¶²Â, Âý, N 516. ³Ûëï»Õ ³Û¹ ³ÝÃí³ÏÇñ ݳٳÏÁ ÃÛáõñÇÙ³ó³µ³ñ ѳٳñíáõÙ ¿ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 16-Ç Ý³Ù³ÏÇ ãáññáñ¹ ¿ç), ´³·ñ³ï ÂáõÙ³ÝÛ³ÝǪ ÑáÏï»Ù-

126

µ»ñÇ 3-Ç (¶²Â, Âý, N 643), ¸³íÇà ޳ɳÙÛ³ÝǪ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-Ç, êÇÙ»áÝ
ÔÉï×Û³ÝǪ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-Ç (¶²Â, Âý, ó. 2, N 381 (11) ݳٳÏÝ»ñÁ:

***
ܲزΠ– 2
²ðêºÜ ÔÈîÖÚ²ÜÆÜ
ÂÇýÉÇë-¾çÙdzÍÇÝ
1892 Ã. 27/I, ÂÇýÉÇë
êÇñ»ÉÇ êÇÙ»áÝ,
´³ó ݳٳϹ ëï³ó³(1): ¶ñ³¹³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÛÅÙ ãáñë ·Çñù
áõݻ٠Ùáïë, ÏáõÕ³ñÏ»Ù: î»ñ-¸³íÃÛ³ÝÇÝ Ñ³ëóñÇ å³ï·³Ù¹:
ºñ»Ï ϳï³ñ»óÇÝù ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, §Ùß³ÏÇëïÝ»ñÁ¦ ¨ ³éѳë³ñ³Ï »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ ѳÕÃáÕ ¿ »ñ¨áõÙ ³é³ÛÅÙ(2): ºë û¨, áñå»ë
Ëá˳, ³ÛëÇÝùÝ ³Ýã³÷³Ñ³ë (áã 25 ï³ñ»Ï³Ý) ½ñÏíáõÙ ¿Ç Çñ³íáõÝùÇó
Ó³ÛÝ ï³Éáõ, ٳݳí³Ý¹ ³ñ·»É³Í ¿ñ ÏáÝëÇëïáñÁ, ³Ûëáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
˳éÝí»óÇ:
ì³ÝóÛ³ÝÁ §Øáõñ×Çݦ áõÕ³ñÏ»É ¿ ÙÇ Ñá¹<í³Í> §´á߳ݻñ¦ í»ñݳ·ñáí. ÏïåíÇ Ùáï»ñùáõÙ(3):
Èñ³·ÇñÝ»ñáõ٠ϳñ¹³ó³Í ÏÉÇÝ»ë ³Ûëï»ÕÇ çñûñÑÝ»ùÇ Ï³ÙñçÇ
Ëáñï³ÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ. ³Û¹ ë³ñë³÷»ÉÇ ³Õ»ïÁ ϳï³ñí»ó³í ÇÙ ³ãùÇ
³éç¨: ºÃ» ϳٻݳë ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï ÏÝϳñ³·ñ»Ù. ¹»ÙáÝëïñ³ódzݻñ »Õ³Ý ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ³éç¨: êÇÝá¹Ý ³Ûë ·áñÍÇ Ñ³Ù³ñ áõÕ³ñÏ»É ¿ ³é³ÝÓÇÝ ùÝÝÇã ѳÝÓݳÅáÕáí. Ù»½ ³ñ¹»Ý ùÝÝ»É »Ý(4):
²ñ¹»Ý áñáßí³Í ¿ ·ñùÇë »ñÏñáñ¹ ѳïáñÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ݳٳÏÇë Ñ»ï áõÕ³ñÏáõÙ »Ù µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃÁ. ³Ûë »ñÏñáñ¹ ·ÇñùÁ ³é³í»É
Ù»Í ¿ ¨ ѳñáõëï, ³é³ÛÅÙ ³Ûëù³ÝÁ ϳë»Ù, Ñ»Ýó ·ÝÇóÁ ϳñáÕ »ë »½ñ³Ï³óÝ»É: ´³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃÝ áõ µ³Å³Ýáñ¹³·ÇÝÁ ³ß˳ïÇñ ÙÇÝ㨠ÙÇ ³ÙÇëÝ ÇÝÓ Ñ³ëóÝ»É. ·ÇñùÝ ÇÝÓ Ýëï»Éáõ ¿ 300-350 éáõµÉÇ(5):
²Ëå»ñ, ¹áõ ¿É ûñÁ ÙÇ Ñ³ëó» »ë ÷áËáõÙ, Ù³ñ¹ ßßÏÉáõÙ ¿: ¶ñ»ÉÇù
ݳٳÏÇ Ù»ç ÙÇ Ñ³ëï³ï µ³Ý ·ñÇñ ѳëó»Ç¹ Ù³ëÇÝ:
ÀݹáõÝÇñ Ù³ÕóÝùÝ»ñë:

127

øá ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
ÞñçÇñ(6):
Ð. ¶. ºÃ» ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ Ï³Ù ³ÛÉáõñ ͳÝáà - ÙáïÇÏ Í³Ýáà ¨ Ñáõë³ÉÇ ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ë, ·ñÇñ, áñ µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñà áõÕ³ñÏ»Ù:
ÜáõÛÝ
*
ÆÝùݳ·ÇñÁ (4 ¿ç) å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¶²Â, Âý, N 376:
îå³·ñí»É ¿ ºÄ V, 62-63:
1. 1892 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ ². ÔÉï×Û³ÝÇ ·ñ³Í µ³óÇÏÁ ãÇ å³Ñå³Ýí»É:
2. ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ سϳñ ϳÃáÕÇÏáëÇÝ Ñ³çáñ¹áÕ Ýáñ ϳÃáÕÇÏáëÇ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏóáÕ ÍË³Ï³Ý å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ³é³ç³¹ñÙ³ÝÁ. ³Ýó»É ¿ñ ¶ñ. ²ñÍñáõÝáõ ûÏݳÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹³ ѳٳñíáõÙ ¿ñ §Ù߳ϳϳݦ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ÕóݳÏÁ: ì³ÝùÇ Ù³Ûñ »Ï»Õ»óáõÙ ÝáõÛÝå»ë
ÁÝïñí»É »Ý ²ñÍñáõÝÇÝ, ²É»ùë³Ý¹ñ سÝóßÛ³ÝÁ, Æë³Ñ³Ï ´áõÕ¹³ÝÛ³ÝÁ:
3. ÐÇß³ï³Ïí³Í Ñá¹í³ÍÁ ïå³·ñí»É ¿ª ØÖ, 1892, N 7-8, 9:
4. ¸»åùÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÑáõÝí³ñÇ 6-ÇÝ: γÙáõñçÁ ϳéáõóí»É ¿ñ ѳïϳå»ë çñûñÑÝ»ùÇ ³Û¹ ûñí³ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²Û¹ ûñ»ñÇÝ §Øß³ÏǦ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ²ñÍñáõÝáõ ݳ˳ӻéÝáõÃÛ³Ùµ
ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ѳݷ³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ½áÑí³ÍÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí:
àõß³·ñ³í ¿, áñ ³Û¹ ѳݷ³Ý³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ ݳ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, ÙáõÍ»Éáí 10 éáõµÉÇ (ØÞ, 1892, N 6), »ñµ ³ÙÇëÁ ëï³ÝáõÙ ¿ñ Áݹ³Ù»ÝÁ 16
é. 60 Ï. ³ß˳ï³í³ñÓ:
ܳٳÏÇ §Ù»½ ³ñ¹»Ý ùÝÝ»É »Ý¦ Ëáëù»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ: Ðá·¨áñ ÏáÝëÇëïáñÇ³Ý ¿ñ Ù»Õ³¹ñíáõÙ, ù³ÝÇ áñ ݳ ¿ñ ϳéáõó»É ųٳݳϳíáñ ϳÙáõñçÁ, ݳ ¿É å³ï³ë˳ݳïáõ ¿ñ ù³Ý¹í»Éáõ ѳٳñ (È»á, ¶ñ. ²ñÍñáõÝÇ, 1902, Ñï. III, ¿ç
407): ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë »Õ»É ¿ñ ¹»åùÇ í³ÛñáõÙ áã ÙdzÛÝ
áñå»ë ³Ï³Ý³ï»ë, ³Ûɨ »Ýóϳ ³Û¹ ³Õ»ïÇÝ:
5. ´³Ý³ëï»ÕÍÁ ݳ˳å»ë µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ í³ñ»É Çñ »ñÏ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ ä»ï»ñµáõñ·áõÙ ïå³·ñ»Éáõ ѳٳñ, µ³Ûó ´³·ñ³ï ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
ËáñÑñ¹áí ¹ÇÙ»É ¿ Ø. ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇݪ ØáëÏí³ÛáõÙ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ: ä³ï׳éÁ ä»ï»ñµáõñ·áõ٠ѳۻñ»Ý ï³é»ñÇ å³Ï³ëÝ ¿ñ ¨ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (ï»'ë ´. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝǪ 1890 Ã. Ù³ñïÇ 29-Ç Ý³Ù³ÏÁ, áñÇó

128

»ñ¨áõÙ ¿, û µ³Ý³ëï»ÕÍÁ Ýñ³Ý ¹ÇÙ»É ¿ Ù³ñïÇ Ï»ë»ñÇÝ ·ñ³Í ³ÝѳÛï ݳٳÏáí (¶²Â, Âü, N 647):
6. êïáñ³·ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ÞñçÇñ ·ñí³Í ¿ §Ð.¶.¦-Ý Ý³Ù³ÏÇ ãáññáñ¹
¿çáõ٠ϳñ¹³Éáõ ѳٳñ:

***
ܲزΠ– 3
²ìºîÆø ²ð²êʲÜÚ²ÜÆÜ
æ³É³ÉûÕÉÇ - ÂÇýÉÇë
1892, û·áëïáëÇ 12, æ³É³ÉûÕÉÇ
гñ·»ÉÇ å. ²ñ³ë˳ÝÛ³Ý,
ºë ÙÇÝ㨠ûñë Ù»ñ ·ÛáõÕáõÙÝ ¿Ç: سÛñë ë³ëïÇÏ ÑÇí³Ý¹ ¿ñ, ·Ý³ó»É
¿Ç ï»ëÝ»Éáõ: ²ÛÝï»ÕÇó í»ñ³¹³ñÓ³ ¨ ëï³ó³ Ý³Ù³Ï å. ì³ÝóÛ³ÝÇó(1), áñ áõÕ³ñÏ»Éáí ݳٳÏÇë Ñ»ïÇ Ã»ñÃÁ, ËݹñáõÙ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ
¹³ñÓÝ»É §Øáõñ×áõÙ¦ ïå³·ñ»ÉÇ Ûáõñ §´á߳ݻñ¦ Ñá¹í³ÍÇ Ù»ç »Õ³Í ûï³ñ³½·Ç µ³é»ñÇ ×ßïáõÃÛ³Ý í»ñ³(2): ²Ûë ûñÃÁ å³ñáõݳÏáõÙ ¿ ÝáõÛÝ
µ³é»ñÁ å³ñ½ ¨ Ù»ÏÇÝ ·ñ³Í, áñ ¸áõù ³ãùÇ ³é³ç áõݻݳù ïå³·ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »Ã» Ïå³ï³Ñ»Ý ¹Åí³ñ ÁÝûéÝ»ÉÇ ûï³ñ³½·Ç µ³é»ñ:
²Ûëï»ÕÇ ÙÇ ù³ÝÇ ·ÛáõÕ»ñáõÙ ËáÉ»ñ³Ý ׳ñ³ÏáõÙ ¿: òáõñï ¿:
Êݹñ»Ù µ³ñ¨»ó»ù ïÇÏÝáçÁ ¨ ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÝ»ñÇÝ(3):
Ò»½ ѳñ·áÕª
Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
*
ÆÝùݳ·ÇñÁ (3 ¿ç) å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¶²Â, Âü, N 303:
îå³·ñí»É ¿ ºÄ V, 68-69:
1. ¶ñ. ì³ÝóÛ³ÝÇ ³Û¹ ݳٳÏÁ ãÇ å³Ñå³Ýí»É:
2. îå³·ñí»É ¿ ØÖ, 1892, N 7-8, 9:
3. ÜϳïÇ áõÝÇ §Øáõñ×Ǧ ³ß˳ï³ÏÇó ²ñß³Ï ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇÝ ¨
Ýñ³ »ÕµáñÁª ²Ý¹ñ»³ëÇÝ:

***
129

ܲزΠ– 4
²ðêºÜ ÔÈîÖÚ²ÜÆÜ
ÂÇýÉÇë - ¾çÙdzÍÇÝ
1892, ë»åï»Ùµ»ñÇ 12, ÃÇýÉÇë
êÇñ»Éǹ ÇÙ êÇÙ»áÝ,
àõñ»Ùݪ Ñá·áí áõ Ù³ñÙÝáí Ïáñ³ñ. ³Ûëå»ë ¿ ³ëáõÙ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
³é³ÍÁ Ïáõë³ÏñáÝ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:
ê³Ï³ÛÝ, ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñ, ѳÛáó Ïáõë³ÏñáÝ Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Ûë
ûñ»ñáõ٠ͳÝñ ·áñÍ áõÝÇ Ï³ï³ñ»Éáõ. Ù»ñ Ý»ñϳ íÇ׳ÏÇ µ³ñíáùÙ³Ý ¨
³å³·³ÛÇ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ ¹ñ³Í ¿ Ýáñ³ ³é³çÇÝ, ¹áõ ¿É ÙïÝ»Éáí ³Û¹ ¹³ë³Ï³ñ·Ç Ù»ç, å³ï³ë˳ݳïáõ Ñá·³ï³ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »ë ѳÝÓÝ ³éÝáõÙ: ¸áõ, ³Ýßáõßï, ù³ç ½·áõÙ »ë ³Ûë µáÉáñÁ,
¨ »ë ëñïáõÙë ÑáõÛë ï³Í»Éáí ùá ³å³·³ ³½·³Ýí»ñ ¨ Éáõë³ÙÇï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ, ѳٵáõñí»Éáíª ßÝáñѳíáñáõÙ »Ù ëñµ³½³Ý
å³ßïáݹ ¨ Ëáñ³ëÇñï Ù³ÕÃáõÙ »Ù ѳçáÕáõÃÛáõÝ...(1)
êÇñ»ÉÇ êÇÙ»áÝ, »ë Ýáñ »Ù í»ñ³¹³ñÓ»É ·ÛáõÕÇó, ³Ù³é³Ýáó ¿ÇÝù
·Ý³ó»É: ÊáÉ»ñ³ÛÇó åñͳ, ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ¹áõ Ã»Ù³Ï³Ý ï»ëáõãÝ»ñÇó
¨ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇó:
¶ñù»ñë ³ñ¹»Ý ïå³·ñí³Í »Ý ¨ ׳ݳå³ñÑ »Ý ÁÝÏ»É ØáëÏí³ÛÇó(2):
лÝó ÷áÕÝ ëï³Ý³Éáõ ûñÁ »ë ·Ý»É »Ù ù»½ ѳٳñ ÙÇ §Èáõë³¹»ÙÇݦ(3), ÇëÏ ÙÛáõë ·ñù»ñÇó ³ÛÝ (ÇÝã-áñ) §ä³É³ïÇ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ¦
ãϳñ(4), »ññáñ¹Áª §×åëîâåê êàê¦ è ò. ä. ÝáõÛÝå»ë ·ï³, »ñÏáõ ѳïáñÁ
4 éáõµÉÇ(5), Ûáõñ ųٳݳÏÇÝ ù»½ ·ñ»É »Ù ¨ ¹»é å³ï³ëË³Ý ã»Ù ëï³ó»É: ¶ñÇñ ÇÝã ³éÝ»Ù: ¸áõ ³ß˳ïÇñ ·ñù»ñ ß³ï áõݻݳÉ, §Øáõñ×Ǧ ÷áÕÁ »ñµ áñ ÉÇÝÇ Ï³ñ»ÉÇ ¿: ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ åë³Ïí»É ¿: ì³ÝóÛ³ÝÁ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³Ï ¿ ¹³ñÓ»É. ¹áõ ÇÝãá±õ ã»ë µ³Ý ·ñáõÙ:
²ñ¹Ûáù »±ñµ »ë åáåá½ ¹Ý»Éáõ ·ÉËǹ:
²Ûëï»Õ Ù»Í ³ÕÙáõÏ ¿ Ñ³Ý»É ¨ ³Ý³ËáñÅ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ³ñ»É §²ñÓ³·³ÝùáõÙ¦ ïåíáÕ §²ëï³éÁ¦ ¶³Ù³é ø³ÃÇå³ÛÇ. ²ñÍñáõÝáõÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ(6):
¶ñÇñ ï»ëݻ٠áÝó »ë:
øá ÐáíѳÝÝ»ë
§Øáõñ×»ñÁ¦ ÏáõÕ³ñÏ»Ù:

130

*
ÆÝùݳ·ÇñÁ (4 ¿ç) å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¶²Â, Âü, N 377:
îå³·ñí»É ¿ ºÄ V, 71-72:
1. ÜϳïÇ áõÝÇ êÇÙ»áÝ ÔÉï×Û³ÝÇ ³µ»Õ³ Ó»éݳ¹ñí»ÉÁ ²ñë»Ý ³ÝáõÝáí:
2. ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ II ѳïáñÇ ïå³·ñáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ Ó·Ó·íáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠ÝáÛ»Ùµ»ñ (Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»'ë ѳçáñ¹ ݳٳÏÝ»ñÇ Í³Ýáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ):
3. ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ É»Ñ ·ñáÕ ÂáÙ³ë ¾ÅÇ (1824-1915) §Èáõë³¹»ÙÇݦ í»åǪ Ø. ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇ éáõë»ñ»ÝÇó ϳï³ñ³Í ѳۻñ»Ý óñ·Ù³ÝáõÃÛ³ÝÁ (1891, Ø.):
4. ÜϳïÇ áõÝÇ ·»ñٳݳóÇ ·ñáÕ ¶. ´áéÝÇ §Ø³¹ñÇ¹Ç å³É³ïÇ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÁ¦ í»åÁ:
5. §×åëîâåê êàê...¦ ·ñùÇ ÉñÇí í»ñݳ·ÇñÁ ¨ Ñ»ÕÇݳÏÁ ãå³ñ½í»ó:
6. §²ëï³éÁ¦ ãáñë ³ñ³ñáí ¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ·áñÍ ¿, å³ñë³í³·Çñ, áñÁ ͳÕñáõÙ ¿ ¶ñ. ²ñÍñáõÝáõÝ ¨ Ýñ³ ÏÝáçÁª سñdz٠ػÉÇù-²Õ³Ù³ÉÛ³ÝÇÝ:
¶ñ»Éáí áõñÇßÝ»ñÇ ¹ñ¹Ù³Ùµ ¨ ï³Éáí ²µ·³ñ ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇÝ Ï³ñ¹³Éáõ,
ä³ïϳÝÛ³ÝÁ Ýå³ï³Ï ãÇ áõÝ»ó»É å³ñë³í³·ÇñÁ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ, Áݹѳϳé³ÏÁ, Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó, ½Õç³Éáí ·ñ³ÍÇ Ñ³Ù³ñ, Ñ»ï ¿ å³Ñ³Ýç»É ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇó ¨ ÇÝùݳ·ÇñÁ áãÝã³óñ»É: îå³·ñáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ ÇÝùÝÇÝ ³å³óáõÛó ¿, áñ í»ñçÇÝë, ÇÝùݳ·ÇñÁ ѳÝÓÝ»Éáí Ñ»ÕÇݳÏÇÝ, Çñ Ùáï å³Ñ»É ¿
ÏñÏÝûñÇݳÏÁ ¨ ëå³ë»É ѳٳå³ï³ëË³Ý ³éÇÃÇ ïå³·ñ»Éáõ ¨ ѳϳé³Ïáñ¹Çóª ²ñÍñáõÝáõó, íñ»ÅËݹÇñ ÉÇÝ»Éáõ ѳٳñ: ²éÇÃÁ ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ñ»ÕÇݳÏÇ Ù³ÑÁ (1892 Ã. û·áëïáëÇ 26), áñÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá §²ñÓ³·³ÝùǦ
1892 Ã. N 102-Çó ëÏëíáõÙ ¿ §²ëï³éǦ ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ¨, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
Ëáëù»ñáí, §Ù»Í ³ÕÙáõÏ ¿ ѳÝáõÙ¦ ¨ §³Ý³ËáñÅ ïå³íáñáõÃÛáõݦ ·áñÍáõÙ
ÇÝãå»ë ÂÇýÉÇëÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Üáñ ܳËÇ稳ÝÇ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ.
³Ù»Ýáõñ»ù ¹³ï³å³ñïíáõÙ ¿ñ ²µ·. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ ³ñ³ñùÁ. µáÕáùáõÙ ¿
ݳ¨ Ñ»ÕÇݳÏÇ ³ÛñÇÝ ¨ áñµ»ñÇ ËݳٳϳÉÁª ¶ñ. â³ÉËáõßÛ³ÝÁ (È»á, ¶ñ.
²ñÍñáõÝÇ, Ñï. III, ¿ç 441-444):

***

131

ܲزΠ– 5
²ðêºÜ ÔÈîÖÚ²ÜÆÜ
ÂÇýÉÇë - ºñÝç³Ï
1894, IV/17, ÂÇýÉÇë
êÇñ»ÉÇ ²ñë»Ý,
ÞÝáñѳíáñáõÙ »Ù ½³ïÇϹ: ÂáÕ ³ùëáñ³Ýùǹ Ù»ç Ç Ù»é»Éáó ѳñÛ³É øñÇëïáëÇ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ ù»½ ÙËÇóñ»Ý: ÂáÕ áã
û ³ùëáñ³í³Ûñ»ñÝ áõ µÝ³Ï³ï»ÕÇùÁ ÉÇÝ»Ý ùá ïËñáõÃÛ³Ý ¨ áõñ³ËáõÃÛ³Ý å³ï׳éÝ»ñÁ, áã û µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñǹ áõ Ëó»ñǹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ
ÉÇÝÇ íßï»ñǹ áõ Ñá·ë»ñǹ ³é³ñϳÝ, ³ÛÉ ·³Õ³÷³ñÝ»ñǹ ¨ ëϽµáõÝùÝ»ñǹ ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ áõ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ºí »ë ùá ½í³ñà ݳٳÏÇó ÝϳïáõÙ »Ù, áñ ³Ûëå»ë ¿: øñÇëïáÝ»³í³ñÇ ï³ñ ùá ÉáõÍÁ ¨ ùñÇëïáÝ»³í³ñÇ ÏéíÇñ ÃßݳÙÇÝ»ñǹ ¹»Ù: ²Ñ³ ÙÇ ³ÝËáñï³Ï»ÉÇ ÙÇçáó:
¾çÙdzÍÝÇó »Ï³Í Éáõñ»ñÁ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý: î»ñ ÐáíѳÝÝ»ëÇ ·áñÍÝ ¿É ß³ï ³ÕÙϳÉÇ »Õ³í. ÙÇ ËݹÇñ (ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó)
·Ý³ó»É ¿ í»ñ¨, ÙÛáõëÁ ïí³Í ¿ ëñµ³½³Ý ä³ñ³åÛ³ÝóÇÝ(1):
êå³ëáõÙ »Ù, û ÇÝã ÝÛáõà »ë ï³Éáõ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇó. Ñ»ï³ùñùÇñ ¿(2):
§¸³ßݳÏÝ»ñÇó¦ ù»½ ÏáõÕ³ñϻ٠50-60 ѳï, í»ñçÇÝ §¸³ßݳÏÝ»ñݦ »Ý ëñ³Ýù. ³Ûë ¿É å³Ñ³Í ¿ñ Èáéáõ ѳٳñ: лïá ÏáõÕ³ñϻ٠·ñù»ñÁ:
ø»½ ÙÇ É³í å³ßïáÝ »Ù ѳÝÓÝáõÙ: ÆÙ §²ñï³í³½¹Ç¦ µ³ÝÁ É³í ¿
»ñ¨áõÙ: ¸áõ ³ÛÅÙ ÙÇ »ñÏñáõÙ »ë, áñï»Õ ß³ï µ³Ý ÏÉÇÝÇ Ùݳó³Í ÑÇÝ
ųٳݳÏÝ»ñÇó: øá ·Çï»ó³Í ¨ Éë³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý »ñ·»ñ¹ Ï·ñ»ë áõ
ÏáõÕ³ñÏ»ë ÇÝÓ, ù»½³ÝÇó ÑÇß³ï³Ï ùá ³ùëáñ³ÝùÇ ûñ»ñÇó: ²ÝѳëϳݳÉÇ µ³é»ñÁ µ³ó³ïñÇñ, Ù»Ï ¿É ·ñÇñ ÇÝÓ, û ³Û¹ï»Õ Ù»ÏÇÝ ÙÛáõëÇ íñ³
ëÇñ³Ñ³ñ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ÇÝã ÙÇçáó »Ý ·áñÍ ¹Ýáõ٠ϳ٠ÇÝã ͳÕÇÏ ¨ ÇÝãå»ë. Ñ»ïá ³ï»É ï³Éáõ ѳٳñ(3):
î»ñï»ñÝ, úÉ»Ý ¨ µáÉáñ ï³ÝÁóÇù, ¨ ûñÇáñ¹Ý»ñÁ ßÝáñѳíáñáõÙ »Ý
½³ïÇϹ ¨ ß³ï »Ý µ³ñ¨áõÙ:
²ñÇëï³Ï»ëÇ Ñá¹í³ÍÇ Õ³ÉÙ³Õ³ÉÁ »ñ¨Ç ϳñ¹áõÙ »ë(4): ä³ïÏ»ñÝ»ñ¹ ·ñù»ñÇ Ñ»ï ÏáõÕ³ñÏ»Ù. ²ñ³ÙÇÝ áõ ¶ñÇ·áñÇÝ ¿É ÏáõÕ³ñÏ»Ù:
øá ÐáíѳÝÝ»ë

132

*
ÆÝùݳ·ÇñÁ (4 ¿ç) å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¶²Â, Âü, 383:
îå³·ñí»É ¿ ºÄ V, 92-93:
1. êñµ³½³Ý ä³ñ³åÛ³ÝóÁ »åÇëÏáåáë ¶¨áñ· êáõñ»ÝÛ³ÝóÝ ¿:
2. ÐÇÝ Ü³ËÇ稳ÝÇó (ºñÝç³ÏÇó) ÙÇÝ㨠³åñÇÉ ÔÉï×Û³ÝÇ áõÕ³ñϳÍ
ݳٳÏÝ»ñÝ ³ÝѳÛï »Ý, áõëïÇ ¨ ѳÛïÝÇ ã¿, û ݳ ÇÝã ÝÛáõûñ ¿ Ëáëï³ó»É
í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ (¾çÙdzÍÝÇ Ï³Ù ºñÝç³ÏÇ) Ù³ëÇÝ:
3. ÊáëùÁ §²ñï³í³½¹¦ ¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý »ñÏÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñÇó å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ë¨³·Çñ Ù»Ï å³ï³éÇÏ (¶²Â, Âü, N 242: ²ÛÉ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»'ë ². ÆÝ×ÇÏÛ³Ý, 532-537): ²Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ÉÇë »Ý ¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ, ìñ»Ý î³ßñ³óÇÝ, ê»ñ·»Û ¶áñá¹»óÏÇÝ (ÂÄÐ,
26, 298, 894): ²ÝѳÛï ¿, û ÔÉï×Û³ÝÁ ϳï³ñ»±É ¿ ³ñ¹Ûáù ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
Ëݹñ³ÝùÁ:
4. ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³åñÇÉÇ 9-ÇÝ §Øß³ÏáõÙ¦ (N 41) ïå³·ñí³Í
²ñÇëï³Ï»ë »åÇëÏáåáë 껹ñ³ÏÛ³ÝÇ §à±í ѳí³ï³ó¦ Ñá¹í³ÍÇݪ ·ñí³Í Ç
å³ï³ëË³Ý §²ñß»Ý »ñ»ó¦ Ï»ÕͳÝáõÝ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ùµ ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏÇ
§ø³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý ËݹÇñ¦ Ñá¹í³ÍÇ: §²ñß»Ý »ñ»óÁ¦ ËÇëï ùÝݳ¹³ïáõÙ ¿ñ
ï·»ï, ³Õù³ïÇÙ³ó ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇÝ, Ýñ³Ýó Ó»éݳ¹ñáÕ µ³ñÓñ³ëïÇ׳Ý
Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ Ñ»ï³Ùݳó ÅáÕáíñ¹ÇÝ, áñÁ, ãϳñáճݳÉáí ½³ï»É
·ÇïáõÝÇÝ ³Ý·»ïÇó, ß³ï Ñ³×³Ë ÇÝùÝ ¿ ËݹñáõÙ ÙÇ ï·»ï ïÇñ³óáõÇ ù³Ñ³Ý³ Ó»éݳ¹ñ»É (²ð, 1894, N 3): ÐÇÙݳϳÝáõ٠ѳٳÙÇï ÉÇÝ»Éáí §²ñß»Ý
»ñ»óǦ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇÝ, ²ñÇëï³Ï»ë »åÇëÏáåáëÁ Çñ Ñá¹í³ÍáõÙ µáÕáùáõÙ ¿ñ
ÅáÕáíñ¹Ç ѳëó»ÇÝ ³ñí³Í Ù»Õ³¹ñ³ÝùÇ ¹»Ù ¨ Çñ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÝ áõÕÕ»Éáí ù³Ñ³Ý³ Ó»éݳ¹ñáÕ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ѳٳñáõÙ ëáíáñ»óÝ»É ÅáÕáíñ¹Çݪ çáÏ»Éáõ ɳíÁ í³ïÇó, ·Ý³Ñ³ï»Éáõ
·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ, ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ:
Ðá¹í³ÍÁ Ù»Í ³ÕÙáõÏ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ, ¨ å³ï׳éÁ å³Ñå³ÝáճϳÝ
Ñáë³ÝùÝ ¿ñ. ³ÝÙÇç³å»ë µ³ó»Éáí ·³ÕïÝÇùÁ, áñ §²ñß»Ý »ñ»ó¦ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý ï³Ï óùÝí³Í ¿ ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏÁ, §²ñÓ³·³ÝùÁ¦ ¨ §Üáñ ¹³ñÁ¦
ѳÛï³ñ³ñ»óÇÝ, û 껹ñ³ÏÛ³Ý »åÇëÏáåáëÁ ¹»Ù ¿ ¹áõñë »Ï»É Ñ³Ûáó ϳÃáÕÇÏáëÇÝ (Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ØÖ, 1894, N 3, 4, ØÞ, 1894, N 43-45 ¨
³ÛÉÝ):

***

133

ܲزΠ– 6
²ìºîÆø ²ð²êʲÜÚ²ÜÆÜ
ÂÇýÉÇë
1895, III/21, ÂÇýÉÇë
Ø»Í<³ñ·á> å. ²ñ³ë˳ÝÛ³Ý,
²Ûë ï³ñí³ §Øáõñ×Ǧ N 2-Ç Ò»ñ §ì»ó³ÙëÛ³ ·ñ³Ï³Ý ѳݹ»ëÝ»ñÇ
³éÇÃáí¦ Ñá¹í³ÍÇ Ù»ç ÇÙ §Øáõñ×Çó¦ Ñ»é³Ý³ÉÁ ¨ §ÐáñǽáÝáõÙ¦ »ñ¨³ÉÁ
µ³ó³ïñ»É »ù ÇÙ ÷áÕ³ëÇñáõÃÛ³Ùµ(1):
ºÃ» ¸áõù ã»ù Ùáé³ó»É, »ë ϳñÍáõÙ »Ù ß³ï ÏͳÝñ³Ý³ ³Ûë Ù»Õ³¹ñ³ÝùÁ Ò»ñ ËÕ×Ç í»ñ³, »Ã» Ù»½ ³Ýç³ïáÕ ûñ»ñÝ áõ ¹»åù»ñÁ ã»ù Ùáé³ó»É, å»ïù ¿ áñ Ò»½ ï³ÝçÇ ³ÛÝ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ, áñ ³ÛëåÇëÇ ëáõï »ù
·ñ»É ¨ ³Û¹åÇëÇ Ó·ïáõ٠ѳïϳóñ»É »ù ÇÝÓ: ¸áõù Ò»½ ³ÝÙ»Õ óáõÛó ï³Éáõ ѳٳñ ³Ýí³Ý³ñÏáõÙ »ù áõñÇßÇÝ, µ³Ûó ³Û¹åÇëáí ³í»ÉÇ »ù ïáõÅáõÙ, ÁÝÏÝ»Éáí ½ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÇñ³íáõÃÛ³Ý Ù»ç:
ê³Ï³ÛÝ ·áõó» ¸áõù Ùáé³ó»É »ù ¨' ÇÝÓ, ¨' ³ÛÝ ûñ»ñÝ áõ ¹»åù»ñÁ, áñ
Ù»½ µ³Å³Ý»óÇÝ. »ë ÏÑÇß»óÝ»Ù:
ºë ÙdzéÙÇ, »ñϳñ áõ µ³ñ³Ï ã»Ù å³ïÙÇÉ ³ÛÝ µáÉáñ µ³ñá۳ϳÝ
å³ï׳éÝ»ñÁ, áñáÝù ÇÝÓ Ñ»é³óñÇÝ §Øáõñ×Çó¦: ÐÇß»óÝáõÙ »Ù ÙdzÛÝ ÙÇ
ù³ÝÇëÁ, áñ í»ñçÇÝ ûñ»ñáõÙ å³ï³Ñ»óÇÝ ¨ »ë ÇÙ ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝ»óÇ, ûñ<ÇݳÏ>, §Øáõñ×Ǧ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ í»Ñ³÷³é ϳÃáÕÇÏáëÇ Ùáï¦ Ñá¹í³ÍÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ·Çß»ñÁ(2), гÏᵠгÏáµÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ áï³Ý³íáñÇ ¹»åùÁ(3), Ù»ñ í»ñçÇÝ »ñÏáõ ûñí³Ý í»×»ñÁ: ²é³çÇÝ ûñÁ, »ñµ ¸áõù ÇÝÓ ³é³çáõó Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿Çù, û »ë §Øáõñ×Á¦
ÏÃáÕݻ٠ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝóÇ Ë³Ã»ñ, ³å³óáõÛó ¿É ³ÛÝ ¿Çù µ»ñáõÙ, û ³ÛÝ
³ÙëÇÝ »ë ÝÛáõà ã»Ù ïí»É, »ë Ò»½ ³ë³óÇ, áñ ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝóÇÝ ³ñ¹»Ý
³ë»É »Ù Ù³ñ¹áó Ý»ñϳÛáõÃÛ³Ùµ, Çñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ ßñç³ÝáõÙ, áñ ÇÝùÁ
Ñ»é³Ý³Éáí, ½·áõÛß ÉÇÝÇ, ÇÝÓ ã³ëÇ, û ¹áõ ¿É Ñ»é³óÇñ, áñáíÑ»ï¨ ¹ñ³Ýáí íÇñ³íáñ³Í ÏÉÇÝÇ ÇÝÓ ¨ Ï˽íÇ Ù»ñ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ ¨ ݳ ¿É ѳÛïÝ»ó, áñ ÇÝùÝ ³Û¹åÇëÇ å³Ñ³Ýç ãÇ ³ÝÇÉ »ñµ»ù: ºë Ò»½ ³ë³óÇ, áñ ß³ï
½ñϳÝùÝ»ñ »ë ½³Ýó »Ù ³é»É ¨ ½³Ýó ϳéݻ٠·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, û
§Øáõñ×Ǧ Ý»Õ íÇ׳ÏÝ ÇÝÓ ³í»ÉÇ ÏÙáï»óÝÇ Çñ³Ý ¨ ÝáõÛÝ ³ÙëÇ Ñ³Ù³ñ
³é³ç³ñÏ»óÇ §´áñã³ÉíáõÙ¦ Ñá¹í³ÍÁ: ¸áõù ÇÝÓ å³ï³ë˳ݻóÇù.
§¸áõù ǵñ¨ Ñá¹í³Í³·Çñ ѳÛïÝÇ ã»ù, §ÞÇÉÇáÝÇ Ï³É³Ý³íáñÁ¦

134

ïí»ù(4). í»×Ý ³í»ÉÇ ï³ù³ó³í, ¨ »ë ³ÛÝù³Ý íñ¹áíí»óÇ, áñ í»ñçÁ,
»ñµ ¸áõù ÇÝÓ Çµñ¨ Ýí»ñ §²ñë»Ý ¸ÇÙ³ùëÛ³ÝÁ¦ ¹ñÇù ë»Õ³ÝÇ íñ³, ÃáÕ»óÇ ¹áõñë »Ï³(5):
ºë ³Û¹ ÙǨÝáõÛÝ ûñÁ ÝáõÛÝåÇëÇ ï³ù íÇ׳µ³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³ ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝóÇ Ñ»ï, û ݳ ÙÇ Ï»ñå ѳßïíÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ»ï ¨
ãÃáÕÝÇ §Øáõñ×Á¦, ݳ ½³Ûñ³ó³í ¨ ݻճó³Í Ñ»é³ó³Ýù Çñ³ñÇó:
ºñÏñáñ¹ ûñÁ ¸áõù ÇÝÓ Ñ³Ý¹Çå»óÇù åñáëå»ÏïÇ íñ³, ï³ñ³ù
ËÙµ³·ñ³ïáõÝ ¨ ó³í³ÏóáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»óÇù, û ÅáÕáíáõñ¹Ý ÇÙ Ù³ëÇÝ
³ëáõÙ ¿, û »ë ³ñ¹»Ý µ³ñáÛ³å»ë ÁÝÏ»É »Ù, áñ §Øáõñ×Çó¦ Ñ»é³ÝáõÙ »Ù
ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝóÇ Ë³Ã»ñ, ¨ ³Û¹ ÅáÕáíáõñ¹Á ¹áõñë »Ï³í ÙÇ ûñÇáñ¹ (ûñ.
º. ´.), áñÁ ë³Ï³ÛÝ, ÙÇÝ㨠³Ý·³Ù ³Û¹åÇëÇ µ³Ý ã¿ñ ³ë»É: ¸áõù ÇÝÓ ³é³ç³ñÏ»óÇù ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñë Ïïñ»É ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝóÇ Ñ»ï (ÙÇÝã¹»é
·Çï»Çù, û Ýñ³Ý ÇÝãå»ë ¿Ç ½·áõß³óñ»É, áñ ³Û¹åÇëÇ µ³Ý ã³ëÇ Ò»ñ í»ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ): ¸áõù ÇÝÓ Ò»½ »ñ³Ëï³å³ñï ѳÛï³ñ³ñ»óÇù §Øáõñ×áõÙ¦ ³ñ³Í ѳé³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ýë ѳٳñ, ÇÙ áõÝ»ó³Í (ß³ï áõ ùÇã) ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ¨ ³ÉÛÝ, ¨ ³ÛÉÝ: ÎÑÇß»ù ¨ ÇÙ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ, áñáÝó ¹³éÝáõÃÛ³Ý å³ï׳éÁ Ò»ñ Ëáëù»ñÇ Ù»ç å»ïù ¿ áñáÝ»Çù:
ÎÑÇß»ù ¨' ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ, ¨' §Øáõñ×Ǧ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñ³Í íÇ׳µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨' Ýñ³ÝÇó ÙÇ ù³ÝÇ ûñ Ñ»ïá ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÇ Ñá¹í³ÍÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ(6): êñ³Ýù ¨ ß³ï áõñÇß ¹»åù»ñ, áñ ã»Ù
ÑÇß³ï³ÏáõÙ, Ò»½³ÝÇó ë³é»óÝ»Éáõ ¨ Ñ»é³óÝ»Éáõ ½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý
ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ: ºí »ë Ñ»é³ó³ Éáõé, ³é³Ýó ÃßݳٳÝùÇ, ãݳۻÉáí ¸áõù ß³ñáõÝ³Ï ·ñ·éáõÙ ¿Çù, Ù»ÏÇÝ ³ë»Éáí, û ¸áõù ÇÝÓ íéݹ»óÇù, áñáíÑ»ï¨
»ë ³Ýï³Ý»ÉÇ ¿Ç, ÙÛáõëÇÝ Ñ³í³ï³óÝ»Éáí, û »ë ÉÇñµ »Ù, ¨ ³ÛÉÝ:
ê³Ï³ÛÝ ¹³ñÓÛ³É í»ñ³¹³éݳÝù í»ñçÇÝ Ñ³ñí³ÍÇݪ ÷áÕ³ëÇñáõÃÛ³ÝÁ. ÑÇßá±õÙ »ù, »ñµ ¸áõù ÇÝÓ Ññ³íÇñ»óÇù §Øáõñ×Çݦ ³ß˳ï³Ïó»Éáõ
(². ·Çñùë Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõó Ñ»ïá)(7): гÛïÝ»óÇù ÇÝÓ ³ñ¹»Ý ѳÛïÝÇ
§Øáõñ×Ǧ ýÇݳÝë³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ»ïÝ ¿É Ëáëï³ó³ù í³ñÓ³ïñ»É:
ºë Ù»ñÅ»óÇ, û¨ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÁÝï³ÝÇùÇ ï»ñ <¿Ç> ¨ ëï³ÝáõÙ ¿Ç ³Ùë³Ï³Ý 16 é. 66 Ïáå»Ï ÏáÝëÇëïáñÇó: Üñ³ÝÇó Ñ»ïá ¸áõù ÇÝÓ ÙÇ ã»Ï
ïíÇù, »ë ¹³ñÓÛ³É Ñ³ÛïÝ»óÇ, û Ò»½ ¨ û Ññ³ï³ñ³ÏãÇÝ, áñ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ ã»Ù áõ½áõÙ ¨ Ññ³Å³ñí»óÇ: ì»ñçÇÝ ûñ»ñáõÙ áõ½áõÙ ¿Çù ÇÝÓ
í³ñÓ³ïñ»É »ñ»ù ï³ñí³Ý ³ß˳ï³ÏóáõÃÛ³Ýë ѳٳñ, ã»Ï ·ñ»É, áñ
Ññ³ï³ñ³ÏÇãÁ í׳ñÇ. »ë ¹³ñÓÛ³É Ù»ñÅ»óÇ, ·É˳íáñ³å»ë Ó¨Á å³ï׳鳵³Ý»Éáí: ¸áõù íϳ ¿Çù ÇÙ ³ÛÝ í³ñÙáõÝùÇÝ, áñ »ë ÃáÕ»óÇ ì³ñ¹³-

135

½³ñÛ³ÝóÇ ³é³ç³ñÏ³Í 80 éáõµÉdzÝáó å³ßïáÝÁ ¨ ÁÝïñ»óÇ Ðñ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ 20 é. éá×ÇÏáí, ǵñ¨ ·ñ³Ï³Ý
ßñç³Ý(8): ¾É áõñÇß ÷³ëï»ñ ã»Ù µ»ñáõÙ, áã ¿É Ýñ³ íñ³ »Ù ·ÝáõÙ, û ¸áõù
»ñ»ù ï³ñí³Ý ÁÝóóùáõÙ, áñ ³ÛÝù³Ý ÙáïÇÏ »Ýù »Õ»É, DZÝã ÷áÕ³ëÇñáõÃÛáõÝ, DZÝã ϳëϳͻÉÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ »ù ï»ë»É ϳ٠DZÝãå»ë »ù ׳ݳã»É ÇÝÓ:
ØdzÛÝ ³Ûëù³ÝÁ Ò»½ ·ñ»Éáí, »ë ËݹñáõÙ »Ù ¨ Ñáõëáí »Ù, áñ ¸áõù
§Øáõñ×Ǧ ³é³çÇϳ N-áõÙ Ñ»ï ϳéÝ»ù Ò»ñ ³ÛÝ Ëáëù»ñÁ, ǵñ¨ û ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÝ ÇÝÓ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³å³ÑáíáõÙ ¿ñ ÷áÕáí ϳ٠ûÏáõ½ Ùï³¹Çñ ¿ñ ³å³Ñáí»Éáõ ¨ »ë Ýñ³ ѳٳñ Ñ»é³ó³ §Øáõñ×Çó¦: ÊݹñáõÙ »Ù
ѳÝáõÝ ³ÛÝ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛ³Ý, áñ áõÝ»ó»É »Ýù »ñµ¨Çó», ÇÝÓ ãѳñϳ¹ñ»ù
³Ý³ËáñÅ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³Éáõ(9):
Ò»ñ ݳËÏÇÝ ³ß˳ï³ÏÇó ¨ µ³ñ»Ï³Ùª
ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý
гëó»ë. Íîðàøåíñêàÿ óë. ä<î>ì Ãåâîíäÿíöà

*
ÆÝùݳ·ÇñÁ (8 ¿ç) å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¶²Â, Âý, N 304: ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ ¿ ݳ¨
ݳٳÏÇ ë¨³·ÇñÁª É»½í³á×³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
îå³·ñí»É ¿ ºÄ V, 100-102;
1. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ ÑÇß³ï³Ïí³Í Ñá¹í³ÍÁ å³ï³ëË³Ý ¿ §Øß³ÏǦ
§Ø»ñ áõÅ»ñÁ çɳïáõÙ »Ýù¦ ÃÕóÏóáõÃÛ³ÝÁ (ëïáñ³·ñí³Í ¿ ´. سï.): ì»ñçÇÝë ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿ñ, áñ ѳۻñ»Ý Ññ³ï³ñ³ÏíáÕ µáÉáñ ѳݹ»ëÝ»ñÁ
å»ïù ¿ ÙÇ³Ý³Ý ¨ Ññ³ï³ñ³Ï»Ý ³Ù»Ý³ß³ïÁ »ñÏáõëÁ, Ù»ÏÁª ä»ï»ñµáõñ·áõÙ, ÙÛáõëÁª ÂÇýÉÇëáõÙ. ѳϳé³Ï ¹»åùáõ٠ϳï³ñíáõÙ ¿ áõÅ»ñÇ çɳïáõÙ:
ÂÕóÏÇóÁ ÝϳïÇ áõÝ»ñ §Øáõñ×Á¦, §Â³ïñáÝÁ¦, §ÐáñǽáÝÁ¦ª ÂÇýÉÇëáõÙ,
§²ñ³ùëÁ¦ª ä»ï»ñµáõñ·áõÙ, §Ð³Ý¹»ë ·ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ¨ å³ïٳϳÝÁ¦ª
ØáëÏí³ÛáõÙ, áñï»Õ ê. سÙÇÏáÝÛ³ÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ñ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¨ë ÙÇ Ñ³Ý¹»ë §ÊáëùÁ¦ í»ñݳ·ñáí (ØÞ, 1895, N 15, ÷»ïñí³ñÇ 7):
гÙá½í³Í, áñ §Øß³Ïݦ ³ÏݳñÏáõÙ ¿ §Ðáñǽáݦ ѳݹ»ëÇ Ññ³ï³ñ³ÏãÇ (öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ) ¨ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇ §Øáõñ×Çó¦ Ñ»é³Ý³ÉÁ, ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÝ Çñ Ñá¹í³ÍáõÙ Ñ»ñùáõÙ ¿ §áõÅ»ñÇ çɳïٳݦ Ù³ëÇÝ
í»ñáÑÇßÛ³É Ï³ñÍÇùÁ, ѳÛïÝ»Éáí, û §ÐáñǽáÝǦ ÙÇ³Ï Ï³ñáÕ áõÅÁ ÐáíÑ.
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿ñ, áñÇ §Øáõñ×Çó¦ Ñ»é³Ý³ÉÁ áã û µáÕáù ¿ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·-

136

ñÇ ¹»Ù, ³ÛÉ Ñ»ï¨³Ýù, ǵñ¨ û öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇó áõÝ»ó³Í ÝÛáõóϳÝ
³ÏÝϳÉáõÃÛ³Ý: âÝ³Û³Í ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ µ³ó³Ñ³Ûï ÙÇïáõÙݳíáñáõÃÛ³Ý,
Ýñ³ ³÷ëáë³ÝùÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÝÙ³Ý ÙÇ ³ß˳ï³ÏóÇó ½ñÏí»Éáõ ѳٳñ
³ÏÝѳÛï ¿ (ØÖ, 1895, N 2, ¿ç 316, 317): ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ ÑÇßÛ³É Ñá¹í³ÍÇ
å³ï³ë˳ÝÁª §äáÉ»ÙÇÏ³Ý Ñ³Ûáó Ù³ÙáõÉÇ Ù»ç¦ í»ñݳ·ñáí, ï»'ë ØÞ,
1895, N 50:
2. §Øáõñ×Ǧ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ í»Ñ³÷³é ϳÃáÕÇÏáëÇ Ùáï¦ Ñá¹í³ÍÁ
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏÇ 1893 Ã. û·áëïáëÇ 31-Ç ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ:
ÊÙµ³·ñÇó (²ñ³ë˳ÝÛ³Ý) áõ Ññ³ï³ñ³ÏãÇó (ö. ì³ñ¹³½³ñÛ³Ý) µ³óÇ,
³Û¹ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É »Ý ³Ùë³·ñÇ µáÉáñ ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ, ³Û¹
ÃíáõÙ ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ: ÀݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ ï¨»É ¿ Ï»ë ųÙ, áñÇ ÁÝóóùáõÙ Êáñ»Ý í³ñ¹³å»ï êï»÷³Ý»Ý µáÉáñÇÝ Ù»Ï ³é Ù»Ï Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ ϳÃáÕÇÏáëÇÝ: ÜáõÛÝ ûñÁ §Øáõñ×Ǧ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÁ ³Ûó»É»É »Ý ²ñÇëï³Ï»ë »åÇëÏáåáë 껹ñ³ÏÛ³ÝÇÝ (ØÖ, 1893, N 7-8):
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ å³ï³ëË³Ý Ý³Ù³ÏÇó, ³Û¹ ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ í»ñçÇÝÇë ·ñ³Í ѳÕáñ¹áõÙÁ, ݳËù³Ý ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ,
ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñϳ ¿ ¹³ñÓ»É, ¨, ÇÝãå»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É §Øáõñ×Ǧ
ÙÛáõë ³ß˳ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¹ñ¹Ù³Ùµ ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ ÇÝã-áñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ
¿ ³ñ»É ѳϳé³Ï Çñ ó³ÝÏáõÃÛ³Ý (¶²Â, Âý, ó. 2, N 262):
3. ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ð. гÏáµÛ³ÝÇ §àõËï µ³ñ»Ï³ÙáõÃ۳ݦ áï³Ý³íáñÇÝ. ѳßíÇ ã³éÝ»Éáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ϳñÍÇùÁª ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ ïå³·ñ»É ¿ ³ÛÝ (ØÖ, 1893, N 10. Ð. гÏáµÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ïå³·Çñ
·áñÍÝ ¿): §Øáõñ×Ǧ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ í»Ñ³÷³é ϳÃáÕÇÏáëÇ Ùáï¦ Ñá¹í³ÍÇ
(ï»'ë N 2 ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÁ) ¨ гÏáµÛ³ÝÇ áï³Ý³íáñÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ³éÇÃáí »Õ³Í íÇ׳µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³ñ³Í ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÛáõñáíÇ ÁÝϳɻÉáí, ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ Ýϳï»É ¿ ¹Çï³íáñáõÃÛáõÝ, áñÁ, Áëï í»ñçÇÝÇë, »Õ»É ¿ ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ ¹ñ¹Ù³Ùµ ϳ٠Ýñ³ÝÇó ÝÛáõóå»ë
ϳËÙ³Ý Ù»ç ÉÇÝ»Éáõ å³ï׳éáí (¶²Â, Âý, ó. 2, N 262):
âÝ³Û³Í ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇÝ ·áñͳÏó»ÉÁ áñáß ã³÷áí ÝÛáõóå»ë ³å³ÑáíáõÙ ¿ñ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»é³Ý³ÉÁ §Øáõñ×Çó¦ áõÝ»ñ ³í»ÉÇ ßáõï µ³ñáÛ³Ï³Ý å³ï׳é, ù³Ý ÝÛáõóϳÝ:
4. ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³Ûë ÷³ëï»ñÇó, 1893 Ã. ³ßݳÝÝ ³í³ñïí³Í ¿ÇÝ ¨'
§´áñã³ÉíáõÙ¦ ׳ݳå³ñÑáñ¹³Ï³Ý ³ÏݳñÏÁ, ¨' §ÞÇÉÇáÝÇ Ï³É³Ý³íáñÁ¦
åá»ÙÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ö³Ù÷áñ¹³Ï³Ý ³ÏݳñÏÇ ÷³ëï»ñÇó Ù»ÏÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ 1894 Ãí³Ï³ÝÇÝ (ºÄ VI, 55). áõñ»ÙÝ, 1894 Ã. §Ðáñǽáݦ ѳݹ»ëÇ

137

³é³çÇÝ ·ñùáõÙ ïå³·ñ»Éáõó ³é³ç Ñ»ÕÇݳÏÁ §´áñã³ÉíáõÙ¦ ³ÏݳñÏÁ í»ñ³Ý³Û»É ¿:
§ÞÇÉÇáÝÇ Ï³É³Ý³íáñÁ¦ åá»ÙÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ãí³Ï³ÝÁ ѳٳñí»É ¿
1895-Á (ºÄ II, 435): лÝí»Éáí ³Ûë ݳٳÏÇ íñ³, ². ÆÝ×ÇÏÛ³ÝÁ Ãí³Ï³ÝÁ
×ßï»É ¿ 1893 (ï»'ë ¿ç 503):
5. §Øáõñ×Ǧ 1893 Ã. 1-6 ѳٳñÝ»ñáõÙ ïå³·ñí»É ¿ §²ñë»Ý ¸ÇÙ³ùë۳ݦ í»åÁ, áñÇó Ñ»ïá, ³ñï³ïåí»Éáí ³Ùë³·ñÇó, Ññ³ï³ñ³Ïí»É ³é³ÝÓÇÝ ·ñùáí: »ñ¨ë ³Û¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï ³éÝãíáÕ ÇÝã-áñ ¹»åù ½³Ûñ³óñ»É, íÇñ³íáñ»É ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ:
6. ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¶ñ. ì³ÝóÛ³ÝÇ §Ø»ñ áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÇ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ Ñá¹í³ÍÇ ïå³·ñáõÃÛ³ÝÁ: 1893 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ²Ë³Éù³É³ùÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ì³ÝóÛ³ÝÇ ÑÇßÛ³É Ñá¹í³ÍÁ ¨ ѳÝÓݳñ³ñ³Ï³Ý ݳٳÏ, áñáí Ñ»ÕÇݳÏÁ ËݹñáõÙ ¿ñ
ßï³å ÇÙ³Ý³É ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ Ñá¹í³ÍÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ,
Ù»ñÅÙ³Ý ¹»åùáõÙª ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ï í»ñóÝ»É ¨ ïñ³Ù³¹ñ»É §î³ñ³½Çݦ
(¶²Â, Âý, N 994): ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ å³ï³ë˳ÝÝ áõß³óÝáõÙ ¿ ¨ Ñá¹í³ÍÁ ãÇ
í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ: ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ, ÏñÏÇÝ Ý³Ù³Ï áõÕ³ñÏ»Éáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ,
ì³ÝóÛ³ÝÁ ËݹñáõÙ ¿ Ñá¹í³ÍÁ Ñ»ï í»ñóÝ»É ¨ å³Ñ»É, ïå³·ñáõÃÛáõÝÝ
³ÛÉ¨ë ³ÝÅ³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³ñ»Éáí (¶²Â, Âý, N 994): âÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ Ñá¹í³ÍÁ ïå³·ñáõÙ ¿ (ØÖ, 1894, N 1):
7. §Øáõñ×Çݦ ³ß˳ï³Ïó»Éáõ Ññ³í»ñÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëï³ó»É ¿ 1891-Ç
ÑáõÝí³ñÇÝ. ÝáõÛÝ ÃíÇ §Øáõñ×Ǧ N 2-áõÙ ïå³·ñí»É ¿ §ºñ·ãÇݦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ:
8. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Íáó³ï»ïñ»ñÇó Ù»ÏáõÙ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ 1891 Ã. ¹»Ïï. 15-Ç »ñÏïáÕÁ, áñáí, ¹ÇÙ»Éáí гÏáµ ²Ý³·ãÛ³ÝÇÝ,
ݳ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ Çñ»Ýó µ³Ý³íáñ å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝÁª ·ñáõÃÛáõÝÁ
ѳÝÓÝáÕ »ñÇï³ë³ñ¹ÇÝ (ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ) §ÏñÏݳÏÇ Ñ³ßí³å³ÑáõÃÛáõݦ ëáíáñ»óÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ (ï»'ë ÂÂ, ØØ, N 10, 37, Íáó³ï»ïñ N 11): ØÇçÝáñ¹³·ñǪ
Íáó³ï»ïñáõÙ ÙݳÉÝ ³å³óáõÛó ¿, áñ ¹³ ãÇ Ñ³ë»É ѳëó»³ïÇñáçÁ ¨ áñ
ѳßí³å³ÑáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ³åñáõëïÇ ÙÇçáó µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ ãÇ ·³ÛóÏÕ»É:
²Ûë ݳٳÏáõÙ ÑÇßíáÕ ö. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ ³é³ç³ñÏ³Í §80 éáõµÉdzÝáó å³ßïáÝÁ¦, ѳí³Ý³µ³ñ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³ñ §ÏñÏݳÏÇ
ѳßí³å³ÑáõÃÛáõݦ ëáíáñ»Éáõó Ñ»ïá, ³ÛÝÇÝã, ·»ñ³¹³ë»Éáí ·ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÁ, å³Ï³ë ³ß˳ï³í³ñÓáí, 1892 Ã. Ù³ñïÇó ݳ ³ß˳ï³ÝùÇ ¿
³Ýó»É Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ:

138

9. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ ÝϳïÇ ¿ áõÝ»ó»É, áñ öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ùµ ³ñ¹»Ý ÉáõÛë ¿ñ ï»ë»É ¸ (1893) ·ñùáõÛÏÁ:

***
ܲزΠ– 7
²ðêºÜ ÔÈîÖÚ²ÜÆÜ
ÂÇýÉÇë - ÐÇÝ Ü³ËÇ稳Ý
1895, IV/14, ÂÇýÉÇë
êÇñ»ÉÇ ²ñë»Ý,
ºñ¨Ç ³é³çÇÝ Ý³Ù³Ïë ù»½ íñ³ ïËáõñ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕ»É.
µ³Ûó ÇÝãáõ ã»ë å³ï³ë˳ÝáõÙ, ٳݳí³Ý¹, ³Û¹åÇëÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ ãÇ
ϳñ»ÉÇ ³Ýå³ï³ëË³Ý ÃáÕÝ»É(1): ÐÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ³ÝÏáÕÝÇó Ýáñ í»ñ
ϳó³Í, íñ¹áíí³Í ·ñ»óÇ ³Û¹ ݳٳÏÁ - ³ÛÝù³Ý ÙáõÃÁ, áñ å»ïù ¿ ÙÇ
ù³ÝÇ µ³ó³ïñáÕ Ý³Ù³ÏÝ»ñ ¿É ·ñ»Ù: гñϳí, Ñ»ï³ùñùÇñ ÏÉÇÝÇ ù»½
ѳٳñ, ¨ »ë Ï·ñ»Ù áõñÇß ³Ý·³Ù:
ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÇó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá ²Õ³Û³ÝóÇ ó³íáí µéÝí»óǪ
ÇÝýáõÉ»ÝódzÛÇó ѳ½Çí åñͳÍ: Üáñ³ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ß³ï Ý»Õ ¹ñáõÃÛáõÝÁ
áõÅ»ñë ³í»ÉÇ ßáõï ϳ½¹áõñ»ó: ØÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ»óÇÝù. û ÇÝùÝ ³ÝÓ³Ùµ,
û »ë ¹ÇÙ»óÇÝù µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ¨ Ëݹñ»óÇÝù ÷á˳éáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí
ÙáõñѳÏáí, áñÇ ï³Ï ëïáñ³·ñáõÙ ¿ñ ¨ Ü. î»ñ-Ô¨áݹ۳ÝÁ, áñÁ 400 é.
å»ïù ¿ ï³ ²Õ³Û³ÝóÇÝ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÙëÇó Ñ»ïá: öá˳éáõÃÛáõÝÁ, áñù³Ý
Çç»óñÇÝù, ïáÏáëÁ µ³ñÓñ³óñÇÝù, ïíáÕ ã»Õ³í: ØÇ ùÇã ¿É Ç½áõñ ¹»ë áõ
¹»Ý ÁÝÏÝ»Éáõó Ñ»ïá »ë ÙÇ Ñá¹í³Í ·ñ»óÇ, ·Ý³óÇ §Øß³ÏǦ ËÙµ³·ñ³ïáõÝ - Ñá¹í³Íë ѳí³Ý»óÇÝ, ÇëÏ ÙÇïùÁª áã - ųٳݳÏÝ ³é³ñÏ»Éáí(2):
Þ³ï Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ³Ûë ³ÝóùÁ. û ÇÝã å³ï³Ñ»ó ³ÛÝï»Õ, ³Û¹ ¿É ÙÇ áõñÇß ³Ý·³Ù Ï·ñ»Ù, µ³Ûó Ññ³Å³ñí»Éáõó Ñ»ïá ÙÇ Éáõñ ïå»óÇÝ, áñ ·áõó»
ï»ë³Í ÉÇÝ»ë(3):
¸³ñÓÛ³É áõñÇß ³Ý·³Ù Ï·ñ»Ù, û ÇÝã å³ï³Ñ»ó ²Õ³Û³ÝóÇ Ñ»ï
ëñ³ÝÇó Ñ»ïá, ÙdzÛÝ ³é³ÛÅÙ ³Ûëù³ÝÝ ³ë»Ù, áñ ß³ï Ñáõë³Ñ³ï³Ï³Ý
¿ñ ¨ ó³í³ÉÇ: ¸áõ å»ïù ¿ Ý»ñϳ ÉÇÝ»Çñ ³ÛÝ ï»ë³ñ³ÝÇÝ, »ñµ ³Ù»Ý ÏáÕÙÇó Ù»ñÅí³Í, ÁÝï³ÝÇùÇó ëï³ó³Í ݳ˳ï³Ï³Ý ݳٳÏÝ ³é³çÇÝ,
ݳ Ïáïñí³Í áõ Éóí³Í, ÙÇ ù³ÝÇ ÏóÏïáõñ Ëáëù»ñ ³ñï³ë³Ý»ó áõ ·ÉáõËÁ Ý»ñù¨ ÃáÕÝ»Éáí, ëåÇï³Ï ÙÇñáõùÁ µéÝ³Í ³ß˳ïáõÙ ¿ñ Ñ»ï ÏáõÉ

139

ï³É ³ñï³ëáõùÝ»ñÁ, áñáÝù ë³Ï³ÛÝ »ñ¨³óÇÝ, áñå»ë 33 ï³ñí³Ý ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ÕóݳÏÇ Ýß³ÝÝ»ñ:
Üñ³Ý ÃáÕ»óÇ ³Ûë ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, »Ï³ å³ïÙ»óÇ »ñÏáõ ÁÝÏ»ñÇ ¨
í×é»óÇÝù ÅáÕáí ³Ý»É: ²é³íáïÁ, »ñµ ·Ý³óÇ å³ïÙ»Éáõ, û ÅáÕáí »Ýù
³ÝáõÙ, ÙÇ ³í»ïÇù ï³Ù, ݳ ѳÛïÝ»ó, û ÅáÕáí ã¿ñ áõ½áõÙ, µ³Ûó ³ñ¹»Ý
áõß ¿ñ: ÄáÕáíÝ ÁÝïñ»ó 4 Ñá·Ç, ÇÙÇçdzÛÉáó ¨ ÇÝÓ, µ³Ûó »ë ѳÝÓÝ ³é³
ÙdzÛÝ ù³ñïáõÕ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáíÑ»ï¨ ÇÙ ³ÝáõÝÁ ѳñáõëïÝ»ñÇ
Ùáï Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝ ãÇ áõݻݳÉ: ÆÝã¨Çó», ³ñ¹»Ý ëÏëí³Í ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, µ³Ûó ¹áõ ·Çï»ë ÇÝã ï»ë³Ï ¿ ÉÇÝáõÙ ÅáÕáíÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, å³ßïáݳϳÝ, ë³éÝ áõ ¹³Ý¹³Õ:
γñ× Ïïñ»Ù, áñáßí³Í ¿ ѳݷ³Ý³Ï»É Ý»Õ - ѳñáõëï ßñç³ÝáõÙ, ÇÙÇçdzÛÉáó ¹ÇÙ»É ¨ ù»½, ѳݷ³Ý³Ï»Éáõ ùá íÇ׳ÏáõÙ, ѳñáõëïÝ»ñÇó(4):
²Ûë ÅáÕáíÇ ËݹÇñÝ áõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ·ñáõÙ »Ù ù»½. ùá ³ÝáõÝÝ
²Õ³Û³ÝóÝ ¿É ¿ ïí»É ÇÝÓ, »ë ¿É ùá ݳٳÏǪ Ýñ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ïáÕ»ñÁ
ϳñ¹³óÇ Ûáõñ Ùáï, áñÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï ¿ ßÝáñÑ³Ï³É ¨ µ³ñ¨áõÙ ¿ ù»½(5):
» ÇÝÓ Ñ³ñóÝ»ë, »ë §ØÍÇñÇݦ »Ù ß³ñáõݳÏáõÙ ¨ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ µ³Ý»ñ(6): ØÛáõë ³Ý·³Ù Ï·ñ»Ù ÇÙ ¨ ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝóÇ Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÛ³Ý(7) ¨
ÇÙ áõ ²Õ³Û³ÝóÇ ßáõÝ ³½³ï»Éáõ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ(8):
ܳٳÏáõÙ¹, ãÙáé³Ý³ë, ·ñÇñ, áñ »ë ³ë³óÇ ¶ñÇ·áñÇÝ, û ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇÝ ³ëÇ, û ÇÝùÝ ¿ ݳٳÏÝ»ñ ·ñ»É, áñ Ñá¹í³ÍÁ »ï ³éݻ٠(ݳٳÏÝ»ñÁ Ùáïë »Ý), ÙdzëÇÝ ·Ý³óÇù, »Ï³ù ³ë³óÇù, áñ Ñ»ñù»óÇù(9):
ƱÝã »ù ³ë»É, áñ ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇÝ ³ÛÅÙ ¿ÉÇ ï»ÕÇù ¿ ï³ÉÇë ѳñóÝ»Éáõ:
гٵáõÛñë:
øá ÐáíѳÝÝ»ë
*
ÆÝùݳ·ÇñÁ (4 ¿ç) å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¶²Â, Âý, N 386:
îå³·ñí»É ¿ ºÄ V, 103:
1. ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÔÉï×Û³ÝÇÝ ·ñí³Í Ù³ñïÇ 21-Ç Ý³Ù³ÏÇÝ:
2. ²Û¹ Ñá¹í³ÍÁ ѳÛïÝÇ ã¿: ÊÙµ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³Å³ñí»É ¿ Ñá¹í³ÍÁ
ïå³·ñ»É §Å³Ù³Ý³ÏÝ ³é³ñÏ»Éáí¦: гí³Ý³µ³ñ, ¹³ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, û
¹»é¨ë Ùáé³óí³Í ã¿ñ ³ÛÝ ³ÕÙáõÏÁ, áñ µ³ñÓñ³óñÇÝ §Ýáñ¹³ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ¦ ²Õ³Û³ÝÇ §ÆÙ ÏÛ³ÝùÇ ·É˳íáñ ¹»åù»ñÁ¦ Ñáõß³·ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³ï³ñ³Ïí»Éáõ
ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ: Æ í»ñçá, ³Û¹ ÝáõÛÝÁ å³ï×³é ¹³ñÓ³í ¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇó ²Õ³Û³ÝÇ Ñ»é³Ý³ÉáõÝ ¨ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ³Ý·áñÍ ÙݳÉáõÝ:

140

3. §ØÇ áõñÇß ³Ý·³Ù¦ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³Û¹ ѳñóÇÝ ãÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É, ÇëÏ
ÑÇß³ï³Ïí³Í ÉáõñÁ, áñÁ ïñíáõÙ ¿ ëïáñ¨, ïå³·ñí»É ¿ Ù³ñïÇ 30-ÇÝ (ØÞ,
1895, N 37): §Ø»ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ·ñáÕ Ô³½³ñáë ²Õ³Û³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ù»Ýù
ï»Õ»Ï³ó³Ýù, ·ïÝíáõÙ ¿ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Í³Ýñ ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ֳϳﳷÇñÁ
ѳɳÍáõÙ ¿ ³Û¹ ßÝáñѳÉÇ ·ñáÕÇÝ ¨ µ»ÕÙݳíáñ ¹åñáó³Ï³Ý ·áñÍáÕÇÝ:
î³ëÝ ï³ñáõó ³í»ÉÇ ¿, áñ ѳÛáó ¹åñáóÝ»ñáõÙ ÙÇ ³å³Ñáí ï»Õ ãÇ ·ïÝáõÙ
³ÛÝ Ù³ñ¹Á, áñÁ û Çñ ¹³ë³·ñù»ñáí ¨ û ǵñ¨ áõëáõóÇã, ³Ñ³·ÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ ¿ Ù³ïáõó»É Ù»ñ ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÇÝ: ²ÝóÛ³É ï³ñÇ Ý³ Ññ³íÇñí»ó ×»Ù³ñ³Ý ¨ ѳ½Çí ÙÇ ï³ñÇ ³Ýó³Íª ѳɳÍí»ó: ¸åñáóÝ»ñ áõÝ»Ýù, µ³Ûó ³Ù»Ý³É³í áõÅ»ñÝ ³ÛÝï»Õ ï»Õ ãáõÝ»Ý. ù³Õ³ù³ÏñÃíáÕ ³½·Ç ³ÝáõÝ »Ýù í³Û»ÉáõÙ, µ³Ûó Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÁ, ͳÝñ³µ»éÝí³Í ÁÝï³ÝÇùáí, ³é³Ýó ÙÇçáóÝ»ñÇ,
³é³Ýó ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý, áÕµáõÙ »Ý Çñ³Ýó ¹³éÝ ûñ»ñÁ...¦: Þáõïáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ³ñÓ³·³Ýù»É ¿ ÞÇñí³Ý½³¹»Ýª ïå³·ñ»Éáí Çñ §²Ùáà ¿, í»ñç³å»ë¦
Ñá¹í³ÍÁ, áñáí ݳ å³ñï³¹ñáõÙ ¿ñ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ Ùï³Ñá·í»Éáõ ²Õ³Û³ÝÇ ×³Ï³ï³·ñáí (î¼, 1895, N 12, ¿ç 178):
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ó»É ¿ ݳ¨ ³ÛÉ ³ñÓ³·³ÝùÝ»ñ, ÙÇÝã¨
áñ ²Õ³Û³ÝÇ µ³Ýï³ñÏáõÃÛáõÝÁ (1895 Ã. ë»åï. 7-ÇÝ) ·áñÍÇÝ ³ÛÉ ÁÝóóù ¿
ïí»É:
4. 1894 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇó ÔÉï×Û³ÝÁ í³ñáõÙ ¿ñ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ñá·¨áñ ûÙÇ ÐÇÝ Ü³ËÇ稳ÝÇ Ñ³çáñ¹Ç å³ßïáÝÁ (ØÖ, 1894, N 9):
5. ÜϳïÇ áõÝÇ 1895 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 30-ÇÝ ÔÉï×Û³ÝÇ ·ñ³Í Ù»½ ³ÝѳÛï
ݳٳÏÁ, áñï»Õ Ýßí»É ¿, ûª §Ð³Ï³é³Ï Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùǪ Ùï³¹Çñ ¿ ïáÝ»É ²Õ³Û³ÝÇ Ñáµ»ÉÛ³ÝÁ¦ (ºÄ V, 104):
6. §ØÍÇñǦ åá»ÙÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ ³í³ñïí»É ¿ 1896 Ã. ·³ñݳÝÁ,
»ñµ ³ÛÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ϳñ¹³ó»É ¿ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ¨ ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ Ñ³Ù³ñ (ÂÄÐ,
9): §ØÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ µ³Ý»ñ¦ ·ñ»Éáí ݳ, ѳí³Ý³µ³ñ, ÝϳïÇ áõÝ»ñ, áñ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ ¿ñ §Èáé»óÇ ê³ùáݦª ³é³ÝÓÇÝ ·ñùáí Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ѳٳñ,
ïå³·ñáõÃÛ³Ý ¿ñ å³ïñ³ëïáõÙ §ÞÇÉÇáÝÇ Ï³É³Ý³íáñǦ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, §¸³ßݳÏÝ»ñ¦ Ýáñ ·ñùáõÛÏÁ ¨ ³ÛÉÝ:
7. î»'ë ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³Í Ù³ñïÇ 21-Ç Ý³Ù³ÏÁ (ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ Édzϳï³ñ ÅáÕáí³Íáõ 10 ѳïáñáí, ѳïáñ 9ñ¹, º., 1997, ¿ç 149-152, Ý³Ù³Ï N 73) ¨ ëï³ó³Í å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ (¶²Â,
Âý, N 548 ¨ ó. 2, N 262):
8. ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ·³ñݳÝÁ í³ñ³ñ³Í øáõé ·»ïáõ٠˻չíáÕ ß³ÝÁ ÷ñÏ»Éáõ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ ²Õ³Û³ÝÇ ³ÝѳçáÕ ÷áñÓÇÝ
(ÞÇñí³Ý½³¹», ÎÛ³ÝùÇ µáíÇó, º., 1930, ¿ç 311-312):

141

9. ÜϳïÇ áõÝÇ ¶ñ. ì³ÝóÛ³ÝÇ §Ø»ñ áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÇ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇ
³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ Ñá¹í³ÍÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, áñÇÝ, ÇÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³Ûë ïáÕ»ñÇó, ï»ÕÛ³Ï ¿ ¨ Ù³ëݳÏÇó ݳ¨ ². ÔÉï×Û³ÝÁ: ì³ÝóÛ³ÝÇó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï³ó³Í ³Û¹ ݳٳÏÝ»ñÁ å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý. ϳñÙÇñ
Ù³ïÇïáí Áݹ·Íí³Í »Ý ³ÛÝ ïáÕ»ñÁ, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÑÇß³ï³Ïí³Í
Ñá¹í³ÍÁ Ñ»ï í»ñóÝ»ÉáõÝ (ï»'ë ¶²Â, Âý, N 2025 (994), 2026 (995):
ܳٳÏÇ ³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Í³Ýáó·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç (ºÄ V, 104)
ì³ÝóÛ³ÝÇ í»ñáÑÇßÛ³É Ñá¹í³ÍÁ ß÷áÃí»É ¿ Ýñ³ §Ð³Û µá߳ݻñ¦ Ñá¹í³ÍÇ
Ñ»ï (ïå³·ñí»É ¿ ØÖ, 1892, N 7-8 ¨ ³Ûë ݳٳÏÇÝ ãÇ ³éÝãíáõÙ):

***
ܲزΠ– 8
²ìºîÆø ²ð²êʲÜÚ²ÜÆÜ
ÂÇýÉÇë
1895, IV/25, ÂÇýÉÇë
ػͳñ·á
å. ². ²ñ³ë˳ÝÛ³Ý,
Ò»ñ ÇÙ Ù³ëÇÝ ·ñ³ÍÝ»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ Ï»ï»ñ ³í»ÉÇ Éáõë³µ³Ý»Éáõ ѳٳñ, Ëݹñ»Ù, å³ï³ëË³Ý ï³ù ³Ûë ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñÇÝ.
1. ¸á±õù »ù ÇÝÓ Ñ»é³óñ»É §Øáõñ×DZó¦, û± »ë »Ù Ñ»é³ó»É(1):
2. ¸áõù ÇÝãå»ë ÇÙ³ó³ùª å. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝóÇ Ñ»ï »ë ÁÝãÇ Ñ³Ù³ñ
¨ ÇÝã å³ÛÙ³Ýáí ¿Ç Ï³åí»É(2):
3. 1893 Ã. í»ñçÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ÇÝÓ ï³Ýá±õÙ ¿Çù Ò»ñ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý
ÅáÕáíÝ»ñÇÝ, û ã¿, ¨ ³Û¹ ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ïí»±É »ù ÇÝÓ Ï³ñ¹³Éáõ ¨ ϳñÍÇù
ѳÛïÝ»Éáõ ѳٳñ, ûñ. Ø»ÉùáõÙÛ³ÝÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÁª ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, Þ³ÃÇñÛ³ÝÇ §ØÍÇñÇݦ, ²ñ·³Ñ³ïÛ³ÝÇ
í»åÇÏÁ (ÙÇ ÇÝã-áñ »ñ»óÇ Ù³ëÇÝ), ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝù ¨ ûñ»ñáí, »Ã» áã ß³µ³ÃÝ»ñáí »Õ»É »Ý Ùáïë(3):
4. 1894 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ Ç±Ýã ¿ ³ë»É Ò»½ å. ì³ÝóÛ³ÝÝ Ûáõñ Ñá¹í³ÍÇ ¨
ÇÝÓ ·ñ³Í ݳٳÏÇ Ù³ëÇÝ(4):
5. Êݹñ»Ù ݳۻù 1893 Ãí³Ï³ÝÇ Ò»ñ ã»Ï»ñÇ ï»ïñ³ÏÇÝ, ³ÛÝï»Õ
ϳ± ÇÙ ³ÝáõÝáí ÙÇ ã»Ïª §êáíÇ Å³Ù³Ý³ÏÇó¦ í»ñݳ·ñáí ·ñí³ÍùÇë ѳٳñ, áñ ïåí³Í ¿ §Øáõñ×Ǧ N 5-áõÙ 1893 Ã.(5):

142

ºí 6. ¸áõù ·ñáõÙ »ù, û ÇÝÓ ÙÇ³Ï ·Ý³Ñ³ïáÕÝ »ù »Õ»É ¨ å³ßïå³Ý»É »ù áã ÙdzÛÝ ¹ñëÇ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó (!), ³Ûɨ §Øáõñ×Ǧ ·ñáÕÝ»ñÇó (ëϽµÇ
ï³ñáõÙ). Ëݹñ»Ù ï³ù ³Û¹ ·ñáÕÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ(6):
Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý

*
ÆÝùݳ·ÇñÁ (4 ¿ç) å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¶²Â, Âý, N 305:
îå³·ñí»É ¿ ºÄ V, 106:
1. ²Ûë ݳٳÏáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»É ¿ ѳëó»³ïÇñáçª ÝáõÛÝ
Ãí³Ï³ÝÇÝ ·ñ³Í Ù³ñïÇ 21-Ç ¨ ³åñÇÉÇ 4-Ç Ý³Ù³ÏÝ»ñÇÝ, áñáÝóáí í»ñçÇÝë
³ß˳ï»É ¿ ÙÇ ÏáÕÙÇóª Ù»Õ³¹ñ»É µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ §Øáõñ×Çó¦ öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ Ñ»é³Ý³Éáõ ѳٳñ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª óáõÛó ïí»É, ǵñ¨
û ÇÝùÝ ¿ Ýñ³Ý Ñ»é³óñ»É: ºñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É ³ÏÝ»ñ¨ ¿ ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ ÙÇïáõÙݳíáñáõÃÛáõÝÁ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïí³Í ѳñó»ñÇÝ ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»É ¿ Çñ ÝáõÛÝ ûñí³ Ý³Ù³Ïáí, áñï»Õ ·ñ»É ¿. §Â» »'ë »Ù Ò»½ Ñ»é³óñ»É, û ¸á'õù »ù Ñ»é³ó»É: ܳٳݳí³Ý¹ áñ ³ÝÓ»éÝ³Ñ³ë »Ù ³Ûë Ï»ïÇÝ
å³ï³ë˳ݻÉáõ, û ¸áõù ÇÝã Ùïùáí ÑáÏï»Ùµ»ñ-ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ 1893 Ã. ³ÛÝå»ë ëÏë»óÇù í³ñí»É Ñ»ïë, áñ »ë ¹ñ¹í³Í ï»ëÝ»Ç ÇÝÓª Ò»½ ѳÛïÝÇ Í³Ýñ
Ëáëù»ñÝ ³ë»Éáõ, áñÇó Ñ»ïá Ò»ñ Ñ»é³Ý³ÉÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ åÇïÇ ÉÇÝ»ñ: ºë
»Ýó¹ñáõÙ »Ù, áñ ¸áõù ·áéá½³ó»É ¿Çù ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï ϳåí»Éáí¦:
ÆÝãå»ë ³Ûëï»Õ ¿É å³ñ½áñáß »ñ¨áõÙ ¿, ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÝ ³ÛÝåÇëÇ ÙÃÝáÉáñï ¿
ëï»ÕÍ»É ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ û·ÝáõÃÛáõÝÇó ½ñÏí»Éáõó
Ñ»ïá, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëïÇåí³Í Ñ»é³ó»É ¿ (¶²Â, Âý, ó. 2, N 262/2):
2. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñÁ ϳñ¨áñ »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
³ñÅ»ù³íáñ ÷³ëï»ñáí, Ãí³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí. ³Ûëå»ë, »ñÏñáñ¹ ѳñóÇÝ
ïí³Í å³ï³ë˳ÝÇó å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ 1893 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ
¿ §Øáõñ×Ǧ ËÙµ³·ñÇÝ Ñ³ÛïÝ»É, û ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ¿ ÅáÕáí³Íáõ (§Ðáñǽáݦ) ¨ Çñ»Ý ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ÉÇÝ»É éá×ÇÏáí ³ß˳ï³ÏÇó ¨
É»½áõ ëñµ³·ñáÕ (Áݹ·ÍáõÙÁ Ù»ñÝ ¿ - ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ Édzϳï³ñ
ÅáÕáí³ÍáõÇ 9-ñ¹ ѳïáñÇ (º., 1997) ËÙµ.): ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 12-ÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
½·áõß³óñ»É ¿, áñ ²ñß³Ï ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ϳåí³Í ¿ ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï áñå»ë ËÙµ³·Çñ, áñÁ ¨ ѳëï³ïáõÙ ¿ ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÁ Ñ»ï¨Û³É
Ëáëù»ñáí. §²Ûá', Ù»Ýù Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ »Ýù ϳ½ÙáõÙ. ݳ
÷áÕÝ ¿ ¹ÝáõÙ, Ù»Ýù Ù»ñ ³ß˳ï³ÝùÁ. ·ñù»ñ »Ýù Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ, ݳ¨ ÅáÕáí³Íáõ¦: ä³ñ½íáõÙ ¿ ݳ¨, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ §Øáõñ×Çó¦ Ñ»é³ó»É ¿ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 26-27-ÇÝ (Âý, ó. 2, N 262/2):

143

3. ÆÝãå»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïí³Í ³Ûë ѳñó»ñÇó, ³ÛÝå»ë ¿É ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ å³ï³ë˳ÝÇó ¹³ñÓÛ³É »ñ¨áõÙ ¿, áñ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ, ãݳ۳Í
³ß˳ï³í³ñÓ ãÇ ëï³ó»É, µ³Ûó ϳï³ñ»É ¿ µ³í³Ï³Ý ·áñÍ»ñ. ݳËù³Ý
ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»é³Ý³ÉÁ ϳñ¹³ó»É ¿ ¨' ÐáíÑ. Îáëï³ÝÛ³ÝÇ, ¨' Þ³ÃÇñÛ³ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý³Í §ØÍÇñÇݦ ¨ ϳñÍÇù ѳÛïÝ»É (áñÇó Ñ»ïá óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ãÇ ïå³·ñí»É), Ø»ÉùáõÙÛ³ÝÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÁ ÐáíÑ. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ
Ù³ëÇÝ (ÝáõÛÝå»ë ãÇ ïå³·ñí»É), ²ñß³ÉáõÛë ²ñ·³Ñ³ïÛ³ÝÇ (². ØËÇóñÛ³Ý)
§àõËï³íáñÁ (ØÇ Ñ³ïí³Í ÇÙ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÇó)¦ ³ÏݳñÏÁª ·ñí³Í гñáõÃÛáõÝ ù³Ñ³Ý³ سÝáõÏÛ³ÝóÇ Ù³ëÇÝ (ØÖ, 1893, N 11):
4. î»°ë ëáõÛÝ µ³ÅÝÇ 6–ñ¹ ݳٳÏÇ 6–ñ¹ ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÁ:
5. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ ³åñÇÉÇ 25-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ ³Ûë Ï»ïÇÝ å³ï³ë˳ݻÉáõó Ëáõë³÷»É ¿, µ³Ûó ³åñÇÉÇ 4-Ç Ý³Ù³ÏÇó å³ñ½íáõÙ ¿, áñ §Øáõñ×Ǧ
ËÙµ³·ÇñÁ 1893 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ í»ñçÇÝ Ï³Ù ÝáÛ»Ùµ»ñÇ ëϽµÇÝ, ÝϳïÇ áõݻݳÉáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ, áñå»ë µ³ó³éáõÃÛáõÝ í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ñÏ»É, µ³Ûó í»ñçÇÝë Ù»ñÅ»É ¿ (¶²Â, Âý, ó. 2, N 262/1, 2):
6. ²Ûë Ï»ïÇÝ ÝáõÛÝå»ë ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý ãÇ ïí»É, ·ñ»Éáíª
§³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ßÇí ãáõݻ٠ï³Éáõ Ò»½¦ ¨ å³Ñ³Ýç»É ¿ ¹³¹³ñ»óÝ»É Ý³Ù³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ, ûå»ï ݳٳÏÁ ëïáñ³·ñ»É ¿ª §Ò»ñ µ³ñÛ³ó³Ï³Ù...¦ (Âý, ó.
2, N 262/2):
âÝ³Û³Í »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñÇ É³ñí³Í ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýù Ç í»ñçá
ѳßïí»É »Ý, µ³Ûó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, ù³ÝÇ ¹»é ËÙµ³·Çñ ¿ñ ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ
(ÙÇÝ㨠1900 Ã.), ³Ûɨë ãÇ ³ß˳ï³Ïó»É §Øáõñ×Çݦ: гÛïÝÇ ¿, áñ ³ÝϳË
·ÅïáõÃÛáõÝÇó, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ µ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ѳïϳå»ë ·ñ³Ï³Ý ýáݹ ëï»ÕÍ»Éáõ ѳٳñ Ýñ³ ó÷³Í ç³Ýù»ñÁ:

***
ܲزΠ– 9
²ðêºÜ ÔÈîÖÚ²ÜÆÜ
ÂÇýÉÇë - ´³ùáõ
<1902, ë»åï»Ùµ»ñÇ 1-5, ÂÇýÉÇë>
êÇñ»ÉÇ ²ñë»Ý,
ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë ÇÝÓ ß³ï ÃáõÛÉ ¿Ç ½·áõÙ: ÆÙ µ³ñ»Ï³Ù µÅÇßÏ
¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ ËáñÑáõñ¹ ïí»ó ¹ÇÙ»Éáõ Çñ ͳÝáà ÙÇ áõñÇß µÅßÏÇ. ÑÇí³Ý-

144

¹áõÃÛáõÝë »ñ¨Ç Ýñ³Ý ϳëϳͻÉÇ Ãí³ó: ì»ñç³å»ë ùÝÝ»óÇÝ ¨ ·ï³Ý, áñ
³é³Ýó Ñ»ï³Ó·»Éáõ å»ïù ¿ ·Ý³Ù ²µ³ëÃáõÙ³Ý, ³é³Ýó ÁÝï³ÝÇùÇ:
гϳé³Ï ¹»åùáõÙ, ³ëáõÙ »Ý, ³ÝµáõÅ»ÉÇ ÏÑÇí³Ý¹³Ý³Ù ¨ ³ÛÝå»ë
ÏÁÝÏÝ»Ù, áñ ¿É ã»Ù ϳݷÝÇÉ: ²Ûë, ÇѳñÏ», É³í »Ý ³ëáõÙ ¨, »Ã» Ïáõ½»ë »ë
¿É ·Çï»Ç - µ³Ûó... ³Ûë µ³ÛóÝ ¿ µ³ÝÁ:
ºñ»Ë³Ý»ñÇë µ³ÝÁ å»ïù ¿ Ñá·³Ù, ÇÝãå»ë ÇÙ Ù³ëÇÝ Ùï³Í»Ù, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýù ¹»é ÙÝáõÙ »Ý ÇÙ ³é³çÇÝ Ñá·ëÝ áõ Ùï³ÍáõÃÛáõÝÁ. ¹ñ³ Ñ»ï
ÙdzëÇݪ ³ÛÝù³Ý å³ñïù»ñ áõÝÇÙ í׳ñ»Éáõ ¨ ã»Ù ϳñáÕ Ñ»ï³Ó·»É. ûñÇݳÏ, 7 ³Ùëí³ ï³Ý í³ñÓ ¿, ˳ÝáõÃÝ»ñÇ ³å³éÇÏ ¨ Ù³Ýñ å³ñïù»ñ.
ٻͻñÁ ÃáÕÝáõÙ »Ù ³Ýáñáß Å³Ù³Ý³ÏÇ:
ºí ³Ñ³ Çß˳ÝáõÑÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ áõ ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÁ, µÅßÏÇ Ñ»ï
ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõó Ñ»ïá, ÇÝÓ ÕñÏáõÙ »Ý, ѳÝÓÝ »Ý ³éÝáõÙ ³ÛÝï»ÕÇ Ñá·ëÁ, µ³Ûó, ÇÝãå»ë ³ëÇ, åáãë ë³éáõóÇÝ ¿ Ïå³Í...
²ÛÅÙ, »Ã» ϳñáÕ »ë, ÇÝãå»ë ·ñáõÙ »ë, ÙÇ µ³Ý ÕñÏ»Éáõ, ßï³åÇñ, áñ
ß³ï ųٳݳÏÇÝ ÏÉÇÝÇ:
´ÅÇßÏÁ û¨ ³ñ·»É»É ¿ å³ñ³å»ÉÁ, µ³Ûó Ñ»ïë ï³Ý»Éáõ »Ù ÙÇ ù³ÝÇ
í»ñç³Ý³ÉÇ µ³Ý»ñª í»ñç³óÝ»Ù, µ»ñ»Ù: ²ß˳ï»Éáõ ѳñÙ³ñ ³éÇà ¿: ºë
ÏÛ³ÝùáõÙë ³½³ï áã û ³ÙÇë, ·ñ»Ã», ûñ ã»Ù áõÝ»ó³Í. ³Ûë ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ
Ù»Í Ñ³Ý·³Ù³Ýù ¿ ¨ »ë Ïû·ïí»Ù: ¸áõ ã»ë ÇÙ³ÝáõÙ, áñù³Ý ó³ÝÏáõÃÛáõÝ
áõÝÇÙ ³ß˳ï»Éáõ. µ³Ûó Ñݳñ ãϳ. ÑÇí³Ý¹, çÕ³ÛÇÝ, ÙÇ Ëáëùáí ϳï³ñÛ³É ÁÝϳÍ, ¨ ³Ûëù³Ý Ñá·ë áõ Ñáõ½ÙáõÝù ³ÝÁݹѳï:
ØÇ Ëáëùáí, ¹áõ ·ñ³Íë ãÙáé³Ý³ë, Ùݳó³ÍÁ Ñ»ïá: ¶ñÇ·áñÇó
µ³ñ¨: Ø»ñáÝù µ³ñ¨áõÙ »Ý:
øá ÐáíѳÝÝ»ë
*
ÆÝùݳ·ÇñÁ (3 ¿ç) å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ¶²Â, Âý, N 393: ²ÝÃí³ÏÇñ ¿.
ųٳݳÏÁ áñáßíáõÙ ¿ Ùáï³íáñ³å»ëª ²µ³ëÃáõÙ³Ý Ù»ÏÝ»Éáõ ÷³ëïáí:
îå³·ñí»É ¿ ºÄ V, 214-215:
1. ÔÉï×Û³ÝÇ ³Û¹ ݳٳÏÝ ³ÝѳÛï ¿:

***
´²ÄÜàõØ ÎÆð²èì²Ì вزèàðàõÂÚàõÜܺðÀ
¸ - ¸³ßݳÏÝ»ñ, ÂÇýÉÇë, 1893:

145

ºÄ I, II, III, IV, V, VI - ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ (·Çï³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ) í»ó ѳïáñáí, ºñ¨³Ý, 1940-1959
¶²Â - ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³Ý
Âý - ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ýáݹ
ó 2, 3 - óáõó³Ï 2, 3 (Éñ³óáõóÇã)
². ÆÝ×ÇÏÛ³Ý - ²ñ³Ù ÆÝ×ÇÏÛ³Ý, ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñ¨³Ý, 1969
ÂÄÐ - ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ (ï»ùëïÁ å³ïñ³ëï»ó ¨
ͳÝáó·ñ»óª È. Ø. γñ³å»ïÛ³Ý), ºñ¨³Ý, 1969
î¼ - §î³ñ³½¦, ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, ÂÇýÉÇë
²ð - §²ñ³ñ³ï¦, ³Ùë³·Çñ, ¾çÙdzÍÇÝ
ØÖ - §Øáõñצ, ³Ùë³·Çñ, ÂÇýÉÇë
²ñÓ - §²ñÓ³·³Ýù¦, ß³µ³Ã³Ã»ñÃ, ûñ³Ã»ñÃ, ÂÇýÉÇë
 - ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³Ý
·. - ·áñÍ
Ã. - ûñÃ
í. - í³í»ñ³·Çñ
< > êáõñ³ÝÏÛáõÝ ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ¹ñíáõÙ »Ý Ñ»ÕÇݳÏÇ µ³ó ÃáÕ³Í, ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §ºñÏ»ñÇ Édzϳï³ñ ÅáÕáí³ÍáõǦ 9-ñ¹ ѳïáñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý³Í ¨ Áëï ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³í»É³óñ³Í ï³é»ñÁ, ïáÕ»ñÁ,
Ãí³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ Édzϳï³ñ ÅáÕáí³Íáõ ï³ëÁ
ѳïáñáí, ѳïáñ 9-ñ¹, ÐÐ ¶²² §¶ÇïáõÃÛáõݦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ,
ºñ¨³Ý, 1997

146

3. ÀÜκðܺðÆ
ܲزÎܺðÀ ÐàìвÜܺê
ÂàõزÜÚ²ÜÆÜ

147

ܲزΠ- 1
²ð²Ø ²è²øºÈÚ²ÜÆò ÐàìвÜܺê ÂàôزÜÚ²ÜÆÜ
1890, 2/X, ²Ë³Éó˳
êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë,
»¨ ·³ÉÇë ãϳñáÕ³ó³ ù»½ ï»ëÝ»É, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë ϳñáÕ »ë µ³í³Ï³Ý³Ý³É ³Ûë Ù³Ýñ³ï³é µ³ó ݳٳÏÇó: ºë, áñå»ë ·Çï»ë, ³ñ¹»Ý
²Ë³Éó˳ÛáõÙÝ »Ù ¨ ³½·³ÛÇÝ í³ñųå»ï, û¨ ó³í ¿ñ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ µ³Å³Ýí»É ÇÙ ëÇñ³Í ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó ¨ áõëáõÙݳñ³ÝÇó (Üáñ³ß»ÝÇ), ë³Ï³ÛÝ
³ÝÑݳñÇÝ ¿ñ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÏáÕÙÇó: ÆÝã¨Çó», »Ï³Ýù ÙÇ ·³í³é³Ï³Ý ù³Õ³ù, áñï»Õ ³í»ÉÇ ³½³ï »Ù, ù³Ý »Ã» î÷ÕÇëáõÙ, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë ãáõÝÇ٠ɳí ÁÝÏ»ñÝ»ñ, áñáÝó Ñ»ï ϳñ»ÉÇ ÉÇÝÇ É³í Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóÝ»É, µ³Ûó
ÇÝã ³ñ³Í, å»ïù ¿ ï³Ý»É ÙÇÝ㨠áñáß³Í Å³Ù³Ý³ÏÁ, áñáíÑ»ï¨ áñáßí³Í ¿ ¨ åÇïÇ ï³Ý»É: §Üáñ-¸³ñáõÙ¦ ϳñ¹áõÙ »Ù ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõݹ(1), »ñ¨Ç ßáõïáí ¹áõñë Ï·³, ãÙáé³Ý³ë ÇÝÓ ÙÇ »ñ»ëáõÝ ûñÇÝ³Ï áõÕ³ñÏ»Éáõ, ³Ûëï»Õ ϳñ»ÉÇ ¿ ͳ˻É, »ÏáÕ ³ÙëÇÝ ÏáõÕ³ñϻ٠÷áÕ»ñÁ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ, ÇëÏ Ã»ñÃÁ ßáõï ÏáõÕ³ñÏ»Ù: àñáíÑ»ï¨ ì³ÝóÛ³ÝÇ Ã»ñÃÝ ¿É
ÇÝÓ ¿ áõÕ³ñÏ»É, áñ ÷áÕÁ ¹³ñÓÛ³É »ë áõÕ³ñÏ»Ù, ³Û¹ å³ï׳éáí ÙÇ
÷áùñ Ïáõß³óÝ»Ù, áñáíÑ»ï¨ µáÉáñÁ Ç ÙdzëÇÝ ÏáõÕ³ñÏ»Ù, ³ÛÅÙ ÷áõÕ
ãáõÝÇÙ, ù»ëǵ »Ù, ٳݳí³Ý¹ áñ ·³Éáõë å»ë ÑÇí³Ý¹³ó³ ¨ µ³í³Ï³Ý
ͳËë áõÝ»ó³: ²ëïí³Í ÏïñÇ í³ñųå»ïÇ ÏÛ³ÝùÁ, ÇÝã ³ñ³Í, »ñµ áñ
÷áëÇ Ù»ç »ë ÁÝÏÝáõÙ, åÇïÇ ¹áõñë ·³ë: ºë ïÕ³Ûáó áõëáõÙݳñ³ÝáõÙÝ
»Ù ¨ áõÝÇÙ ß³µ³Ã³Ï³Ý ùë³Ý áõ »ñ»ù ¹³ë: ä»ïù ¿ ³ë³Í, áñ ß³ï
ïËáõñ »Ý ³ÝóÝáõÙ ûñ»ñë, áñáíÑ»ï¨ ßñç³Ý ãϳ, Ù³ñ¹ ãϳ, ÇÝã åÇïÇ
³Ý»ë, å»ïù ¿ Éé»ÉÛ³ÛÝ ï³Ý»É ÙÇÝ㨠ï³ñí³ í»ñçÁ ¨ åáõÏ, ÙÇÝ ÷³Ëã»É: »¨ áõëáõóã³Ï³Ý ËáõÙµÁ µ³Õϳó³Í ¿ ï³ëÁ Ñá·áõó, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ Ûáɳ ·Ý³É: ޳ɳÙáíÇó »Ã» Ý³Ù³Ï áõÝÇë, ·ñÇñ ÇÝÓ Ýáñ³
ѳëó»Ý, ϳ٠·ñÇñ, áñ ÇÝÓ Ý³Ù³Ï ·ñÇ: ¶áÝÛ³ ¹áñ³Ýáí ÙdzÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿
ÙËÇóñí»É: ¶ñÇñ ɳí-É³í µ³Ý»ñÇó: ƱÝã ÝáñáõÃÛáõÝ Ï³ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùáõÙ¹, »ë ½áõñÏ »Ù ó½³ ˳µ³ñÇó, û¨ Éñ³·Çñ ëï³ÝáõÙ »Ýù ¨ ϳñ¹áõÙ, µ³Ûó ùá ˳µ³ñÇ ¨ ã³É-ã³É ëñ³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ÕÁ ãÇ ï³: ƱÝã
»ë ³ÝáõÙ, ·ñ»É¹ ß³ñáõݳÏá±õÙ »ë, û ã¿, DZÝã »ë ³ÝáõÙ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñǹ ѳí»Éí³ÍÁ åÇïÇ ¹áõñë ·³±, û áã: ì»×¹ Ô³½³ñÇ Ñ»ï ÇÝã
³ñÇñ(2), í»ñç³óñÇñ, û áã: Üáñ áï³Ý³íáñ ¹áõñë Ï·³, ·ñÇñ Áݹ³ñ-

148

Ó³Ï: ´³ñ¨Çñ ÇÙ ÏáÕÙÇó ï»ñ ÑáñÁ, ïÇÏÝáçÁ ¨ ³ÛÉ Í³ÝáÃÝ»ñÇë: î»ñï»ñÇÝ ³ë³ µ³ñ¨Ç ÇÙ ÏáÕÙÇó ûñÇáñ¹Ý»ñÇÝ: ÆÝãå»±ë ¿ ³ÝóÝáõÙ áõëáõÙݳñ³ÝÁ ¨ DZÝã ³ñÇÝ Ïáå³ñÇ µ³ÝÁ, ³ û± µ(3), å³ï³ë˳ÝÇ'ñ:
àÕçáõÛÝ ù»½, ²ñ³Ù ùá:
*
²é³ù»ÉÛ³Ý ²ñ³Ù (1870-1933) - ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóáõÙ. áõëáõóÇã, Éñ³·ñáÕ:
1. ÜϳïÇ áõÝÇ §Üáñ-¸³ñǦ 1890 Ã. N 184-áõÙ ïå³·ñí³Í Ñ»ï¨Û³É
ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ. §ØÇ ß³ï ëÇñáõÝ ¨ ßÝáñÑùáí ·ñí³Í ·ñùáõÛÏ »Ýù ëï³ó»É. ¹³ ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ (¸ë»Õ»óáõ) µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ ¿¦:
2. 1890 Ã. ÑáõÉÇëÇ 29-ÇÝ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ áõÕÕ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, û Ô. ²Õ³Û³ÝÇ Ñ»ï í»× ¿ áõÝ»ó»É §Éáé»óÇ ê³ùáÛǦ ˻ɳ·³ñáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³ï׳鳵³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç (V,
19-20):
3. Ðݳñ³íáñ ã»Õ³í å³ñ½»É, û ³Ûëï»Õ ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿ ËáëùÁ:

***
ܲزΠ– 2
´²¶ð²î ÂàôزÜÚ²ÜÆò
1890 ³ÙÇ, 23 ÑáÏï»Ùµ»ñÇ, <ØáëÏí³>
êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý,
²Ýѳٵ»ñáõÃÛ³Ùµ ëå³ë»Éáí ùá ݳٳÏÇÝ, í»ñç³å»ë ëï³ó³ ³ÙëáõÛë 18-ÇÝ: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ÇѳñÏ» ׳ϳﳷÇñÁ Ù³ñ¹áõë ÙÇßï ÁÝóÝáõÙ ¿ Ûáõñ ÁÝóóùáí ¨ ³ÝÑݳñÇÝ ¿ ³Û¹ ÁÝóóùÁ ÷áË»É: ´³Ûó
¹³ñÓÛ³É Ù³ñ¹ë ÙÇßï ѳٵ»ñáõÃÛ³Ùµ ¨ ˳ճÕáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ ³ßË³ï» ³Û¹ ÁÝóóùÇÝ É³í áõÕÕáõÃÛáõÝ ï³É: ²ÛÅÙ ¹áõ ÇÝÓ ·ñáõÙ »ë ³Û¹ ³Ý·áõÃÝ»ñÇ µ³ñµ³ñáë í³ñÙáõÝùÁ ¹»åÇ ù»½(1), µ³Ûó ÇѳñÏ» ¹áõ ãå»ïù ¿
ݻճݳë ϳ٠µ³ñϳݳë, ³ÛÉ å»ïù ¿ ó³í»ë ¹áó³ í»ñ³, áñáíÑ»ï¨
¹áù³ ã·Çï»Ý, û ÇÝã »Ý ³ÝáõÙ, ¹áù³ ³ÛÝ å³ñ³½ÇïÝ»ñÝ »Ý, áñ ¹áõ
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »ë ³Ûë Ëáëù»ñáí.
¸á'õù, áñ áõ½áõÙ »ù ³ß˳ñÑùÇÝ Ë³µ»É,

ì»ñÇÝ Éáõë³ÝóùáõÙª µ³ó ݳٳϹ áñ ëï³ó³, ßáõïáí ÏáõÕ³ñϻ٠ûñÃÁ ¨ ÷áÕÁ:

149

ºí ¹³ï³ëï³ÝÇ ³é³ç ¹áÕ³Éáí
¶Çï»ù Ï»Õͳíáñ ³ñï³ëáõù ó÷»É
â³ñáõÃÛ³Ùµ É»óáõÝ, ѳÝó³íáñ ëñïáí...
ÎÁѳëÝÇ Ý³ Ó»½, µ³ñÏáõÃÛ³Ùµ ³ñ¹³ñ
²ñųÝÇ Ù³Ñáí å³ïáõѳë»Éáõ...(2)
øá ݳٳÏÁ ëï³Ý³ÉáõÝ å»ë »ë ·Ý³óÇ ²ëïí³Í³ïáõñÛ³ÝóÇ Ñ»ï
ØÏñïÇã ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝóÇ Ùáï, ݳ ³ÛÝï»Õ ã¿ñ, »ë ͳÝáÃ³ó³ ²í»ïÇëÛ³ÝÇ Ñ»ï ¨ Ëݹñ»óÇ ·³É ÇÝÓ Ùáï, ݳ Ëáëï³ó³í, µ³Ûó ÙÇÝ㨠³ÛÅÙ ãÇ
»Ï»É: ØÏñïÇã ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝóÁ ·³Éáí, »ë ѳñóñ»óÇ, û ·ñù»ñÁ áõÕ³ñÏ»±É »ù, ݳ ³ë³ó, û í³ÕÁ å»ïù ¿ áõÕ³ñÏ»Ù: ºë í»ñóñ»óÇ Ýáñ³ÝÇó 40
ûñÇݳÏ, ûå»ï, ÇѳñÏ», ùÇã ã¿, å»ïù ¿ Ëáëïáí³Ý»Ù ³Ù³ã»óÇ: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ù³ÝÇ ÙÇïë ¿ ³ë»Ù. Ø»ÉùáÝÇ µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃáõÙÝ ·ñ³Í ¿
²Õ»ùë³Ý¹ñ Ø»ÉÇùÛ³ÝóÇ ³ÝáõÝÁ, ݳ ³Ûëï»Õ ÇÝÓ³ÝÇó ëï³ó³í: Ø»Ï ûñÇÝ³Ï ÁÝÍ³Û»É »Ù áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ: ºñµ í³×³é»Ù µáÉáñÁ,
÷áÕÁ ϳ٠ù»½ ÏáõÕ³ñϻ٠¨ ϳ٠û Ïï³Ù ØÏñïÇã ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇÝ,
áñáíÑ»ï¨ ÇÝãå»ë ݳ ³ë³ó ¹»é »ñ»ëáõÝ éáõµÉÇ Ùݳó»É ¿ ùá ѳßíÇó:
²Ûëï»Õ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ û·ïÇÝ Ý»ñϳ۳óáõÙÝ å»ïù ¿ ïñíÇ, ·áõó» ²ëïí³Í³ïáõñÛ³ÝóÁ ½³í»ßïÇ Å³Ù³Ý³Ï áï³Ý³íáñÝ»ñÇó¹ Ù»ÏÁ ϳñ¹³:
ܳ ùÝݳ¹³ïáõÙ ¿ ¨ å»ïù ¿ ³Ûëï»ÕÇ ·ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³é³ç ϳñ¹³: Êñ³ËáõëíÇñ, ëÇñ»ÉÇë, ѳé³ç, ³ëå³ñ»½Á µ³ó ¿ ¨ ɳÛÝ:
ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, §´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¹¦ ÇÙ ëÇñ»ÉÇ ·ñùáõÛÏÝ ¿, ³ÛÝù³Ý ϳñ¹³ó»É »Ù, áñ ß³ï ï»Õ»ñ ³Ý·Çñ ·Çï»Ù: Ø»Ï µ³Ý å³ïÙ»Ù.
³ÝóÛ³É ûñÁ ·ñù»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ï ï³ñ³ ³Ûëï»ÕÇ ßáõß»óÇ í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, Ýáù³ áõñ³ËáõÃÛ³Ùµ ÁݹáõÝ»óÇÝ ¨ Ëݹñ»óÇÝ ÇÝÓ ÙÇ ù³ÝÇ
Ïïáñ ϳñ¹³Ù: ºë ϳñ¹³óÇ §ê³ùáݦ, §²É»ùÁ¦, §Øѻݦ ¨ ³ÛÉÝ, Ýáù³
³ÛÝù³Ý ѳ÷ßï³Ïí»óÇÝ, áñ ³ÝÏ»ÕÍ »Ù ³ëáõÙ, ÙÇ ù³ÝÇëÁ ëÏë³Ý ɳó
ÉÇÝ»É, ٳݳí³Ý¹ »ñµ ϳñ¹³óÇ Ýáó³ §Øѻݦ: Øï³¹Çñ »Ù ÙÇ-ÙÇ Ñ³ï
ï³É ¶³Ùµ³ñÛ³ÝóÇÝ, ʳɳÃÛ³ÝóÇÝ ¨ Ü»ñëÇëÛ³ÝóÇÝ (åñáý»ëáñÝ»ñÇÝ): ²÷ëá¯ë, áñ ùÇã í»ñóñ»óÇ: ²ëïí³Í³ïáõñÛ³ÝóÁ ÇÝÓ ³ëáõÙ ¿ª ÙÇ
ßï³åÇñ, ¹»é ÙÇ Í³ËÇñ, ³Û¹ ·ñù»ñÁ å»ïù ¿ Ù»Ï éáõµÉÇáí í³×³é»Ù, áñáíÑ»ï¨ ¹³ 35 Ïáå»Ï³Ýáó ·ñùáõÛÏ ã¿: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ¹³ñÓÛ³É
ÏñÏÝáõÙ »Ù, Ëñ³ËáõëíÇñ ¨ ß³ñáõݳÏÇñ ·áñ͹, ³ëå³ñ»½Á µ³ó ¿: Ø»ÉùáÝÇó ëï³ó³ ݳٳÏ, ݳ ß³ï ßï³åáí ¿ñ ·ñ»É, ³ÛÝå»ë áñ áãÇÝã ã¿ñ
·ñ»É: ºë Ýáñ³Ý å³ï³ë˳ݻóÇ ¸ÇÉÇųÝ: ¶ñáõÙ »ë, û Ã»Ù³Ï³Ý ï»-

150

ëáõãÁ áõëáõóãáõÃÛ³Ý Ññ³íÇñ»ó, ÇѳñÏ», ³ÝѳñÙ³ñ ¿ ù»½ ·Ý³É: ¶ñÇñ,
û ÇÝãå»ë í»ñç³ó³í ½ÇÝíáñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, ¹áõñë åñͳ±ñ, û áã: ºë áñ
ù»½ Ëݹñ»É ¿Ç ϳñÙÇñ ÏÇñ³Ï»Ç Ù³ëÇÝ ß³ï É³í ¿ñ ¨ ³Û¹ »ë Ëݹñ»É ¿Ç
áõë³ÝáÕ î»ñÛ³ÝóÇ Ñ³Ù³ñ: ܳ áÕçáõÝáõÙ ¿ ù»½ ¨ ËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳÛïÝáõÙ, µ³Ûó ËݹñáõÙ ¿ñ, »Ã» Ñݳñ³íáñ ¿ Áݹ³ñÓ³Ï ·ñÇñ ¨
ÙÇ ù³ÝÇ Ïïáñ ç³Ý·ÛáõÉáõÙ ·ñÇñ: ²ëïí³Í³ïáõñÛ³ÝóÁ ù»½ Ç ëñï» áÕçáõÝáõÙ ¿: ¾É ÇÝã »ë áõ½áõÙ ·ñ»Ù, ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, áÕçáõÛÝ ïÇÏÝáçÁ ¨
ѳٵáõÛñ ÷áùñÇÏ Øáõß»ÕÇÝ: ¶³Éáí ÇÝÓª »ë å³ïñ³ëïíáõÙ »Ù, û·áëïáëÇÝ Ùï³¹Çñ »Ù »Ã» ÏѳçáÕíÇ Ï³Ù ¶³ÝÓ³Ï ¨ ϳ٠ºñ¨³Ý ·ÇÙݳ½Ç³ÛÇ
Ûáûñáñ¹ ¹³ë³ñ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝ ï³É: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ¸³ñãÇÝÛ³ÝÇó ¨
ì³ÝóÛ³ÝÇó ÙÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ïáõñ ¨ »Ã» Ñݳñ³íáñ ¿, Ýáó³ ѳëó»Ý»ñÁ
áõÕ³ñÏÇñ: àÕçáõÛÝ Í³ÝáÃÝ»ñÇÝ: ¶ñù»ñ¹ ³ñ¹»Ý áõÕ³ñÏ»É ¿, ³÷ëáë ùÇã
í»ñóñ»óÇ, ɳí ÏÉÇÝ»ñ áõÕ³ñÏ»É ¨' ä»ï»ñµáõñ·, ¨' áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ù»ç
ï³ñ³Í»É:
Øݳ٠ù»½ ϳñáï (´. ÂáõÙ³ÝÛ³Ýó)
Æ٠ѳëó»ëª
 Ìîñêâó
Ñòàðî-ãàçåòíûé ïåðåóëîê, äîì Ñåëåçíåâà
Ìåáëèðîâàííàÿ êîìíàòà N 20, Áàãðàòó Òóìàíÿíöó
Ð. ¶.
Êݹñ»Ù Ý³Ù³Ï ·ñÇñ
´. Â.
ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, Ý»ñÇñ, áñ ³Ûëå»ë ˳éÝ »Ù ·ñ»É, áñáíÑ»ï¨ ùáõÝë
ï³ÝáõÙ ¿. Ù»ÏÁ Éñ³ó»É ¿ ¨ »ñÏáõëÝ ¿ ·ÝáõÙ, ·Çß»ñ µ³ñÇ
´. Â.
*
1. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ ÏáÝëÇëïáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³ÝÓݳå»ë ëñíáõÙ »Ý 1889 Ã., »ñµ ÂÇýÉÇëÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ¿ Ý߳ݳÏíáõÙ
سٵñ» »åÇëÏáåáë ê³Ý³ë³ñÛ³ÝÁ, áñÇ Å³Ù³Ý³Ï ÏáÝëÇëïáñdzÛáõÙ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÝ ³í»É³ÝáõÙ »Ý: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ³Ýáõ٠ѳݹáõñÅ»É ³Û¹
³Ù»ÝÁ ¨ µáÕáùÇ Ó³ÛÝ ¿ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¹ñ³ ¹»Ù: ²Û¹ µ³ÝÁ ³ñï³óáÉíáõÙ ¿
³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³Í ÙÇ ß³ñù µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç (§ºñ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ

ì»ñÇÝ Éáõë³ÝóùáõÙª Ø»ÉÇùÛ³ÝóÁ áÕçáõÝáõÙ ¿:

151

Ëáëï³ó»É ÑáõÛëë ÇÝÓ...¦, §Æ±Ýã »ë ϳï³Õ»É ³ÝÙ»Õ ³ñ³ñùÇó...¦, §Ø³ñ·³ñ»¦, §â³ñ³ÙÇïÝ»ñÇݦ ¨ ³ÛÉÝ), áñáÝù ¨ ³éÇà »Ý ¹³éÝáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝǪ
ÏáÝëÇëïáñdzÛÇó ³ñÓ³Ïí»ÉáõÝ, áñÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 1892 ÃíÇÝ (Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»'ë ². ÆÝ×ÇÏÛ³Ý, ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñ¨³Ý, 1969,
¿ç 207-220):
2. ´»ñí³Í »Ý §â³ñ³ÙÇïÝ»ñÇݦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý 4-ñ¹ ïáõÝÁ ¨ í»ñçÇÝ ï³Ý ³é³çÇÝ »ñÏáõ ïáÕ»ñÁ (I, 40-41):

***
ܲزΠ- 3
´²¶ð²î ÂàôزÜÚ²ÜÆò
1890 ³ÙÇ, 10 ÝáÛ»Ùµ»ñÇ, <ØáëÏí³>
êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý,
êï³ó³ ùá óÝϳ·ÇÝ Ý³Ù³ÏÁ ³ÙëáõÛë 6-ÇÝ: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ³Ù»Ý³Ñ³ñϳíáñÁ ¨ ³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùÇñÁ ¹áõ ÇÝÓ ã»ë ·ñáõÙ, û ½ÇÝíáñ³·ñáõÃÛáõÝÇó ³½³ïí»óÇñ, û± áã: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ³Ûëï»Õ ë³ëïÇÏ
óñï»ñ ¿ ³ÝáõÙ, óñïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ ѳëÝáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠17: â»Ýù ϳñáÕ³ÝáõÙ ¹áõñë ·Ý³É ï³ÝÇó: ²ñ¹»Ý ³ÙµáÕç ù³Õ³ùÁ ëåÇï³Ï»É ¿: ÄáÕáíáõñ¹Á ÏñáõÙ ¿ Ûáõñ ѳٳñ ÓÙ»éí³ É³í µ³Ý»ñÁ: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, »ñ¨Ç
³ÛÅÙ ëï³ó³Í ÏÉÇÝ»ë ·ñù»ñÁ: ºë ³Ûëï»Õ, ÇÝãå»ë ù»½ ·ñ»É ¿Ç, í»ñóñ»É
»Ù 40 ûñÇݳÏ, áñÇó 10-Á ÁÝÍ³Û»É »Ù áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ, 1 ûñ.
î»ñÛ³ÝÇÝ, 1 ûñ. ²ëïí³Í³ïáõñÛ³ÝóÇÝ, 2 ûñ. Ø»ÉÇùÛ³ÝóÇÝ (Ù»Ï ûñÇݳÏ
ǵñ¨ Ýí»ñ, ÇëÏ ÙÛáõë ûñÇݳÏÁ ǵñ¨ µ³Å³Ýáñ¹: ܳ Ø»ÉùáÝÇ µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃáõÙÝ ¿ ·ñí³Í, ³ÛÝå»ë áñ ¹áõñë Ï·³): Ø»Ï ûñÇÝ³Ï ¿É »ë Ïí»ñóݻ٠ϳñ¹³Éáõ: ²ÛÝï»Õ ÙÝáõÙ ¿ 34 ûñÇݳÏ: ²Û¹ 34 ûñÇݳÏÇó 24 ûñÇݳÏ
í³×³é»É »Ù, ÇÝÓ Ùáï Ùݳó»É ¿ 10 ûñÇݳÏ, ³ÛÝ ¿É ßáõïáí Ïí³×³é»Ù: ÆѳñÏ», »ë ã»Ù ßï³åáõÙ, ÛáõñÛ³Ýù »Ý ·³ÉÇë ËݹñáõÙ: ²Ûëå»ë, ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, »ë ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝóÇÝ Ïï³Ù 12 éáõµÉÇ: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ÇÝã
Ïí»ñ³µ»ñÇ ÇÙ ·ñ³Í µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇÝ, ¹áõ ³é³ÛÅÙ ³ÛÝ ·ñù»ñÁ ù»½ Ùáï
å³ÑÇñ: ²ÝóÛ³É ûñÁ »ë ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝóÇ Ùáï ¿Ç, ï»ë³ ²í»ïÇëÛ³ÝóÇÝ,
ݳ ¿É ¿ñ ù»½³ÝÇó Ý³Ù³Ï ëï³ó»É, »ë Ýáñ³ÝÇó ѳñóñ»óÇ ùá ѻ鳷ñÇ
Ù³ëÇÝ: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ³ß˳ïÇñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ñ»ÉÇë
(åá»Ù³Ý»ñÁ ³é³í»É) ѳٻٳï»É µÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï, û ¹³ ϳñáÕ ¿ Çñ³-

152

Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ ·áÛáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ, ÇëÏ ÇÝã Ïí»ñ³µ»ñíÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇÝ, áãÇÝã ãáõݻ٠³ë»Éáõ, áñáíÑ»ï¨ ß³ï ·»Õ»óÇÏ »Ý:
§ê³ùáÛǦ ѳٳñ ³ëáõÙ »Ý, û ¹³ ÙÇ ÷áùñ ³ÝµÝ³Ï³Ý ¿, û ݳ ³Û¹å»ë ßáõïáí ã¿ñ ϳñáÕ Ë»É³·³ñí»É ¨ ³ÛÉÝ: ´³Ûó §²É»ùǦ ¨ §Ø»Ññáõ¦
íñ³ ѳ÷ßï³Ïí³Í »Ý, ٳݳí³Ý¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¹ª §Ø³ñ·³ñ»Ý¦, §Þ³ï»ñÇ ÝÙ³Ý...¦, §¶Çß»ñí³ ³ëïÕÇ ¹ÇÙ³ó¦, §â³ñ³ÙÇïÝ»ñÇݦ, §ºñ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ Ëáëï³ó»É ÑáõÛëë ÇÝÓ¦, §ÆÝã »ë ϳï³Õ»É...¦
ѳ÷ßï³Ïí³Í »Ý û' í»Ñ Ùïù»ñÇ ¨ û' ·»Õ³ñí»ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ѳé³ç ·Ý³, »ñ»Ïá ã¿ ÉÇÝáõÙ, áñ ùá
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ãËáë³Ýù ²ëïí³Í³ïáõñÛ³ÝóÇ Ñ»ï:
ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ·³Éáí ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇݪ ³Ûëï»ÕÇ éáõë Éñ³·ÇñÝ»ñÁ
ѳٳÏñ³Ýùáí »Ý í»ñ³µ»ñáõÙ: §Ðóññêàÿ âåäîìîñòü¦ Éñ³·ñÇ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñ Ñ³Û ¿ æ³ÝßÛ³Ý ³½·³ÝáõÝáí, ݳ äáÉÇë ¿ ¨ ÃÕóÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ÉÇÝáõÙ ³Û¹ Éñ³·ñÇ Ù»ç äáÉëÇó, áñÇ Ù»ç ·É˳íáñ³å»ë
ËáëáõÙ ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ Ù³ëÇÝ ¨ ·ñáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, áñ å³ï³ÑáõÙ »Ý ³ÛÝï»Õ: §Ð³Û³ëï³Ý¦ Éñ³·ÇñÁ µáÉáñÁ ëï³ÝáõÙ »Ý ³Ûëï»Õ, ÇÙÇçdzÛÉáó ¨ »ë: ºÃ» ϳñáïáõÃÛáõÝ áõÝÇë ³Û¹ Éñ³·ÇñÁ ϳñ¹³Éáõ, »ë
ù»½ ÏáõÕ³ñÏ»Ù. ³ÙÇëÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý,
Ø»ÉÇùÛ³ÝóÁ, î»ñÛ³ÝóÁ ¨ ²ëïí³Í³ïáõñÛ³ÝóÁ áÕçáõÝáõÙ »Ý ù»½: ÆÙ
ÏáÕÙÇó µ³ñ¨Çñ ïÇÏÝáçÁ ¨ ѳٵáõñÇñ ÷áùñÇÏ Øáõß»ÕÇÝ: ¶³Éáí »ñÏñ³ß³ñÅÇݪ ³Ûëï»ÕÇ Éñ³·ÇñÝ»ñáõÙ ·ñ³Í ¿ñ:
²÷ëá¯ë, »ë ë˳Éí»óÇ ¨ ß³ï ãí»ñóñ»óÇ ·ñù»ñÇó, Ý³Ë ³Ûëï»Õ Ïí³×³é»Ç ¨ »ñÏñáñ¹ ä»ï»ñµáõñ· ÏáõÕ³ñÏ»ÇÝù ÙÇ ù³ÝÇùÁ: ´³Ûó, áãÇÝã, ³Ûëï»Õ ¿É Ïí³×³éíÇ: ºë ¿É å³ïñ³ëïíáõÙ »Ù, ï»ëÝ»Ýù ÏѳçáÕÇ, û ã¿:
Ø»ÉùáÝÇ Ù³ëÇÝ É³í ¿Çñ ·ñ»É ×ßÙ³ñÇï(1), ݳ ÇÝÓ íñ³ ¿É ¿ñ ݳٳÏ
·ñ»É ÝáõÛÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ùµ: ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, »ñµ ì³ÝóÛ³ÝÇó, ¸³ñãÇÝÛ³ÝÇó ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³ë, ÇÝÓ ·ñÇñ: ´³ñ¨ ͳÝáÃÝ»ñÇë:
Æ٠ѳëó»ëª
 Ìîñêâó, Ñòàðîãàçåòíûé ïåðåóëîê, äîì Ñåëåçíåâà
Ìåáëèðîâàííàÿ êîìíàòà ÷åðäàêà, N 20, Á. Òóìàíÿíó

Øݳ٠ù»½ ϳñáïª ´. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý

153

*
1. ´³Ý³ëï»ÕÍǪ ´. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ñ³ëó»³·ñí³Í ݳٳÏÁ, áñï»Õ ݳ
§É³í¦ ¿ ·ñ»É Ø»ÉùáÝÇ Ù³ëÇÝ, Ù»½ ãÇ Ñ³ë»É:

***
ܲزΠ- 4
²ð²Ø ²è²øºÈÚ²ÜÆò
16-Ý ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 1890 Ã., ²Ë³Éó˳
êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë,
ܳٳÏáíë Ý»ñ÷³ÏÛ³É áõÕ³ñÏáõÙ »Ù ÑÇÝ· éáõµÉÇ ¨ ÑÇëáõÝ Ïáå.,
µ³Å³Ýáñ¹³·Ý»ñÁ ѳݹ»ñÓ Ã»ñûñÇ:
ÎïÝûñÇÝ»ë ³Ûëå»ë.
2 ûñ. áõÕ³ñÏÇñ ²Õµ³ÉÛ³ÝóÇÝ Â»É³í, áõëáõóÇã ѳÛáó
áõëáõÙݳñ³ÝÇ
1 ûñ. ²ñß³Ï ØÇݳëÛ³ÝÇÝ
1 ûñ. 껹ñ³Ï سë³ÝçÛ³ÝÇÝ
1 ûñ. ÐÙ³Û³Ï ²Õµ»ÏÛ³ÝÇÝ
1 ûñ. ÐÙ³Û³Ï ²Éµ»ñïÛ³ÝóÇÝ
1 ûñ. îÇ·ñ³Ý гñáõÃÛáõÝÛ³ÝóÇÝ
1 ûñ. æ³É³É î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³ÝóÇÝ
1 ûñ. Ô³½³ÝãÛ³ÝóÇÝ
1 ûñ. ì³ñ¹³Ý î»ñ-ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝóÇÝ
1 ûñ. ÐáíѳÝÝ»ë Þ³Ñå³ñáÝÛ³ÝóÇÝ
1 ûñ. êáõñ»Ý ¸»ÙÇñãûÕÉÛ³ÝóÇÝ
²Ûë µáÉáñÁ áõÕ³ñÏÇñ ²Ë³Éù³É³Ï å. æ³É³É î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³ÝóÇÝ,
áñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõëáõÙݳñ³ÝÇ áõëáõóÇã ¿, ¨ ÙÇ óáõó³Ï ³Ûë ³½·³Ýí³Ýó, áñå»ë½Ç ݳ ѳëóÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Áëï å³ïϳݻÉáõÛÝ, áñå»ë½Ç í»ñç ¹ñíÇ: ¶ñÇñ, áñ ÇÙ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ »ë áõÕ³ñÏáõÙ:
ØÇ-ÙÇ ûñÇÝ³Ï Ïï³ë Ù»ñ ûñÇáñ¹Ý»ñÇݪ ³ÛÝ ¿ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇÝ, êáÕ³ÉÛ³ÝÇÝ, Þ³Ñݳ½³ñÛ³ÝÇÝ ¨ سÉáõÙÛ³ÝÇÝ, ÙÇ ûñÇÝ³Ï Ü»ñëÇëÛ³Ý
¹åñáóÇ í»ñ³Ï³óáõ ²µáõÉÛ³ÝóÇÝ, 1 ûñ. ²ëå»ïÇÝ, ÇëÏ 3 ûñ. ÏáõÕ³ñÏ»ë
ÇÝÓ, ѳݹ»ñÓ ÙÇ ù³ÝÇ ûñÇݳÏÇ, ³Ûëï»Õ í³×³é»Éáõ ѳٳñ, »Ã» ѳñ-

154

Ù³ñ Ϲ³ï»ë: ²Ûë »ñ»ù ûñÇݳÏÇó Ù»ÏÝ âÇÉÇÝ·³ñÛ³Ýó ¶ñÇ·áñÇÝÝ ¿, ÇëÏ
ÙÛáõë »ñÏáõëÁ ÇÝÓ, áñáÝó µ³Å³Ýáñ¹³·Ý»ñÁ ëáõÛÝ Ý³Ù³Ï³íë å³ïÇí
áõÝÇÙ Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ Ò»ñ¹ ٻͳëù³Ýã µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³ÝÁ:
ÞÝáñѳíáñáõÙ »Ù ·ñ³Ï³Ý³Ï³Ý ³é³çÇÝ ÷áñÓ¹, ó³Ýϳ٠ϳï³ñÛ³É Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ ¨ ѳé³ç³¹ÇÙáõÃÛáõݪ ѳճ·ë ³½·³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛ³Ý:
²ÝåÇï³Ý »ñÏñ³ß³ñÅÁ ÙÇû ³ÛÝù³Ý ë³ëïÇÏ ¿ñ, áñ ϳñáÕ³ó³í
óÝó»É ¨ ï³ï³Ý»É ٻͳÝáõÝ µ³Ý³ëï»ÕÍǹ í³ÛñÁ(1), á'ã, á'ã, ³Û¹ ³ÝϳñáÕ ¿, µÝáõÃÛáõÝÁ 㿠ϳñáÕ Ù»ñÓ»Ý³É ù»½ ³Û¹åÇëÇ ã³ñ ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ùµ: ú'Ý, ³ñdzóÇñ, á'í ٻͳÝáõÝ, ³ñÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ, ß³ñÅÇñ áëϻɳñ
ùݳñ¹, á·¨áñÇñ Ù³ñ¹áó, ÙdzÛÝ ¿Ýå»ë ³ñ³, áñ Ùáõ½³Ûǹ ã÷³ËóÝ»ë:
´³ñ¨Çñ ï»ñï»ñÇÝ, áõÑáõ¹ ¨ ųé³Ý·Ç¹:
øá ²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³Ý
 Òåëàâ, ó÷èòåëþ àðìÿíñêîé ïðèõîäñêîé øêîëû Ãíó Ñåäðàêó
Àãàáàëÿíöó.
 ãîð. Àõàëêàëàêè. Ã-íó Äæàëàëó Òåð-Ãðèãîðÿíöó.
1 ûñ. áõÕ³ñÏÇñ.  Áàòóì. Ïî÷òî-òåëåãðàôíîìó ÷èíîâíèêó À.
Òàìáàøåâó.
ì³ÝóÛ³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÜáõËí³ ·³í³éÇ ì³ñ¹³ß»Ý ·ÛáõÕáõÙ, áõëáõóÇã ¿: Üáñ³ ѳëó»Ýª  ãîð. Íóõó.  àðìÿíñêîå äóõîâíîå ïðàâëåíèå,
ïðîøó ïåðåñåëàòü â Âàðäàøåí, ó÷èòåëþ Ãðèãîðèþ Âàíöÿíöó.
*
1. ºñÏñ³ß³ñÅÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É 1890 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 29-ÇÝ:

***
ܲزΠ– 5
æ²È²È îºð-¶ðƶàðÚ²ÜÆò
,

êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë,
êï³ó³ óÝϳ·ÇÝ Ýí»ñ¹ª §´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñǹ¦ II ѳïáñÁ:
γñ¹³óÇ áõ Ñá·»Ï³Ý Ù»Í µ³í³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ëï³ó³: гٻٳï»óÇ ³é³çÇÝ ·ñùáõÛÏǹ Ñ»ï ¨ Ù»Í ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ Ýϳï»óÇ: гÙá½í»óÇ,
µ³ÝÇÙ³ó, ѳëϳóáÕ ¨ Ó»éÝѳë ÁÝûñóáÕÝ»ñǹ Ñ»ï, áñ ùݳñ»ñ·³Ï

155

µ³Ý³ëï»ÕÍ »ë µ³éÇë µáõÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ ¨ É³í ³å³·³ »ë Ëáëï³ÝáõÙ: Ðáõëáí ëå³ëáõÙ »Ýù, áñ Ù»ñ ³Õù³ïÇÏ, ¹»é ã½³ñ·³ó³Í ùݳñ»ñ·áõÃÛ³Ý ë³Ï³í³ÃÇí Ùß³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÏÉÇÝ»ë: ²é³çÇÝ ·ñùáõÛÏáí¹ Ñ³Ý¹Çë³ó³ñ ·É˳íáñ³å»ë ÇÝãå»ë ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍ, áñ ß³ï
µÝ³Ï³Ý ¿ ³ÛÝ ·ñáÕÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç ÍÝí»É ¨ Ýñ³ ÏñÍùáí ¿
ëÝí»É: »¨ Ý»ñϳ ·ñùáõÛÏáõÙ¹ ¿É Ï³Ý µáõÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý á·áí ËÙáñí³Í »ñÏ»ñ, áñ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, û ÅáÕáíñ¹Ç ½³ñÏ»ñ³ÏÁ ë»ñï Ï»ñåÇí
ϳåí³Í ¿ ëñïǹ Ñ»ï, áñ ѳëϳݳÉÇ, áõñ»ÙÝ ¨ ß³ï óÝϳ·ÇÝ »Ý
ÙdzÛÝ µáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç ѳñ³½³ï ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë
áõñÇß Ñ³ñó»ñ ¿É »Ý Ñáõ½áõÙ ù»½... γëÏ³Í ãϳ, áñ û' ÁÝï³Ý»Ï³Ý ¨
¹åñáó³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝÁ, û' Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ, ÍÝݹ³í³ÛñÁ, µÝáõÃÛáõÝÁ, ßñç³ÝÁ, ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ¨ û' ÁÝûñó³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ
»Ý ³ÝáõÙ Ñ»ÕÇݳÏÇ ·ñ³Ï³Ý³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ý í»ñ³: γñ»ÉÇ ¿ ³Ûë ϳÙ
³ÛÝ ÙÇçáóáí, ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ó³ÝϳÉÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ Ó»éù µ»ñ»É: ´³Ûó »ë
³Ýï»ÕÇ »Ù ѳٳñáõÙ ùá µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó áÙ³Ýó »ñÏÛáõÕÁ, û ÙÇ ·áõó»
¹³¹³ñ»ë µáõÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍ ÉÇÝ»Éáõó ¨ ³Û¹ »ñÏÛáõÕÇó
³é³ç³ó³Í ËáñÑáõñ¹Áª ÙÇßï ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñáí ³é³çÝáñ¹í»É: ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ ÑÇßÛ³É å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ³ÛÝ ¿ ÏñÃáõÃÛáõݹ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù¹, ÍÝݹ³í³Ûñ¹ ¨ ³ÛÉÝ, ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ³ÛÝåÇëÇ ý³ÏïáñÝ»ñ »Ý,
áñ ù»½ ÙÇßï ϳåí³Í Ïå³Ñ»Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï, ù»½ ÙÇßï ëÇñ³Ñ³ñ
Ïå³Ñ»Ý ǹÇÉÉdzÛÇÝ: ì»ñç³å»ë, ³Û¹åÇëÇ ÙÇ ËáñÑáõñ¹ª ÙdzÛÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý»ñ ·ñ»É, ϳñ»ÉÇ ¿ñ ï³É ³í»ÉÇ Ýí³½ ßÝáñÑù áõÝ»óáÕ Ù»ÏÇÝ:
ÆëÏ ÇÙ ³ÝÏ»ÕÍ ËáñÑáõñ¹Ý ¿ ï³Õ³Ý¹¹ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ ½³ñ·³óÝ»É, Ç
ÙÇçÇ ³ÛÉáó ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ùµ: ´³Ý³ëï»ÕÍÁ ÅáÕáíñ¹Ç, ųٳݳϳÏÇó ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ÝáõÛÝÇëÏ Å³Ù³Ý³ÏÇ áñ¹ÇÝ, ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ
¿: ܳ Çñ ·ñí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç, ǵñ¨ ѳۻÉáõ Ù»ç, å»ïù ¿ óáɳóÝ» ¨ ç³Ý³
ÉáõÍ»É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ѳñó»ñ, ËݹÇñÝ»ñ... ÆëÏ³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Á ѳí³ë³ñ ³íÛáõÝáí, ѳí³ë³ñ ³ßËáõÅáí ¨ ·ñ·Çéáí ·ñáõÙ ¿ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ÙáïÇíáí: ܳ 㿠ϳñáÕ³ÝáõÙ ½ëå»É Çñ³Ý, ëáñ³ ϳ٠Ýáñ³ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùµ,
ËáñÑñ¹áí ϳÙ, ³Ûëå»ë ³ë³Í, å³ïí»ñáí ·ñ»É, §ñáå»Ý ¿ Ýñ³Ý Ññ³Ù³ÛáÕÁ¦ (§Ìèíóòà åìó ïîâåëåòåëü¦), ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ ÄáõÏáíëÏÇÝ: ²Ûë
å³ï׳éáí ¿É »ë ß³ï áõñ³Ë³ó³, áñ ³Ûë ѳïáñáõÙ¹ª ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
ÙáïÇíÝ»ñǹ Ñ»ï »ë ·ï³ ¨ ÁݹѳÝáõñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý (ãðàæäàíñêèå) ÙáïÇíÝ»ñ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ ÙáïÇíÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:
Üϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ¹, ٳݳí³Ý¹ µÝáõÃÛ³Ý Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ¹,

156

Ññ³ß³ÉÇ »Ý: §²Ýáõßǹ¦ ÙÇ ù³ÝÇ ï»Õ»ñÁ ³ÝÝÙ³Ý »Ý: Üáñ³Ýó ·É˳íáñ
³ñųݳíáñáõÃÛáõÝÁ ϳ۳ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ¹áõ µÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ã»ë
Ýϳñ³·ñáõ٠ϳ٠³ñï³Ñ³ÛïáõÙ Ýñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³é³ç³ó³Í
½·³óÙáõÝùÝ»ñ¹, Ñá·»Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõݹ, áõñ»ÙÝ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ¹ ëáõµÛ»ÏïÇí ã»Ý, ³ÛÉ ûµÛ»ÏïÇí, áñ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ù»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ: àã Ýí³½ ³çáÕí³Í »Ý ¨ ëÇñá »ñ·»ñ¹: ²ß˳ïÇñ Ñ»ñáëáõÑÇÝ»ñǹ Ñ³×³Ë ï»Õ ï³É µÝáõÃÛ³Ý ÍáóáõÙ: ²ÛÝ Ñá·»Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñ ³é³ç ¿ ·³ÉÇë µÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ñ³ÝÇ ¨ ëÇñ»ÉÇ, ѳٳÏñ»ÉÇ,
µÝáõÃÛáõÝÁ ѳٳѳí³ë³ñ ëÇñáÕ ÏÝáç ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó, ³ÛÝù³Ý í»Ñ ¨ ëáõñµ ¿, áñ ÙdzÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ϳñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É. ³ÝϳëÏ³Í ¿, áñ ³Û¹ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ »ñç³ÝÇÏ »Ý, è³íáñáõÙ »Ý
Ù»ñ Ñá·ÇÝ ¨ ¹³ñÓÝáõÙ »Ý Ù»½ ³ëïí³Í³ÝÙ³Ý: ²Û¹åÇëÇ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÁ µ³Ëï³íáñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³É³í ·ñ³í³Ï³ÝÝ ¿: ØdzÛÝ ³Û¹åÇëÇ ñáå»Ý»ñáõÙ Ù³ñ¹ë ÁݹáõÝ³Ï ¿ ½·³Éáõ Ûáõñ Ù»ç µ³ñÓñ Ñá·»Ï³Ý ¿É»Ù»Ýï:
ØdzÛÝ µÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳٳӳÛÝ ¨ åỽdzÛáí µ³ó³ïñí³Í, åỽdzÛÇó
³é³ç³ó³Í ë»ñÝ, ÙdzÛÝ ³ÛÝ ë»ñÝ, áñ åỽdzÛÇ ÍÝáõݹ ¨ ³ñ·³ëÇù ¿,
ϳñáÕ ¿ ëïÇå»É Ù»½ ѳí³ï³Éáõ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý, µ³ñíá ¨ ·»Õ»óÏÇ ³ÝÙ³ÑáõÃÛ³ÝÁ ¨ ѳíÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ... êÇñá ³é³ñÏ³Ý ¿É µÝáõÃÛ³Ý ÍáóáõÙ ëáñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó ¹³éÝáõÙ ¿ Çñ³í áñ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ÇëϳϳÝ
³ëïí³ÍáõÑÇ: ´³Ûó á'ã ì»Ý»ñ³Ýª ÍáíÇ ³ÉÇùÝ»ñÇó, ÷ñ÷áõñÇó ¹áõñë »Ï³Í ¨ µáÉáñÇ Ù»ç ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ÍÝ»óÝáÕ ì»Ý»ñ³Ý, ³ÛÉ ³Ñ»Õ, ³ÝѳÕûÉÇ
·»Õ»óÇÏ, ³Ýë³ÑÙ³Ý í»Ñ, Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñÇÝ ëñµ³½³Ý ë³ñëáõé
Ý»ñßÝãáÕ, ϳñÍ»ë ³ëïÕÛ³ó ó·Á ·ÉËÇÝ ³ëïí³ÍáõÑÇ, áñÇ ëÇñïÁ
ÙǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ ³ÝÙ³ïã»ÉÇ, Ù³ùáõñ, ³ÝµÇÍ ï³×³ñ ¿, áñÝ áõÝÇ
³Ù»ÝÇÝ Ýí³×áÕ Ñ³Ù»ëïáõÃÛáõÝ, Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÛáõÝ, ùÝùßáõÃÛáõÝ, Ù³ùñáõÃÛáõÝ ¨ áñÁ ˳ճճóÝáõÙ, ѳݹ³ñï»óÝáõÙ ¿ ³Ù»Ý³Ïñùáï ïÕ³Ù³ñ¹ÇÝ ³Ý·³Ùª ѳñϳ¹ñ»Éáí Ýñ³Ý ѳٵáõÛñÇ ï»Õ ûñÑÝáõÃÛáõÝ
Ëݹñ»Éáõ: Üñ³ ë»ñÁ µÝáõÃÛ³Ý ÍáóáõÙ ³í»ÉÇ Ù³ùáõñ ÏÉÇÝÇ, ù³Ý ³ëïÕ»ñÁ, ³í»ÉÇ í³ËÏáï, ù³Ý ·Çß»ñÁ ¨ ³í»ÉÇ ë³ñë³÷»ÉÇ, ù³Ý ˳í³ñÁ...
²Ûë ¿, ·áÝÛ³, Ç٠ǹ»³ÉÁ: ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñÇó¹ ¿É ³Ù»ÝÇó ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕÁ §Î³Ý㹦 ¿, áñ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ·ÉáõË ·áñÍáó¹ ¿: Ðñ³ß³ÉÇ
ïå³íáñáõÃÛáõÝ ÃáÕ»ó í»ñ³ë:
êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë, åá»½Ç³Ý ÙÇ Éáõë³ïáõ ÷³ñáë ¿, áñÁ Ñ»Ýó ÇÝùÝ
³ñ³ñÇãÝ ¿ í³é»É, áñå»ë½Ç Ù»Ýù Ù»ñ ÏÛ³ÝùÇ ¹³éÝ ñáå»Ý»ñÇÝ ãß»Õí»Ýù ó³ÝϳÉÇ ×³Ý³å³ñÑÇó: ´³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ ³Û¹ ÷³ñáëÇ µáó»ñÇó

157

å»ïù ¿ í³é»Ý ³ÛÝ ç³Ñ»ñÁ, áñáí áõ½áõÙ »Ý ÉáõÛë ë÷é»É ³Ù»Ýáõñ»ù:
äá»½Ç³Ý ÙÇ ³ëïí³ÍáõÑÇ ¿, áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ëáõñµ
Ùï³ÍÙáõÝùÝ»ñáõÙ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ´³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ ³Û¹
³ëïí³ÍáõÑáõ ùáõñÙ»ñÁ åÇïÇ ÉÇÝ»Ý: äá»½Ç³Ý ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ ¿, ݳ
ÇÝùÁ ÏÛ³ÝùÝ ¿: ´³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇÝ ÙÇ Ï³ñáÕ³íáñ, áõÅ»Õ
è, áñ µ³ñÓñ³óÝ»Ý Ù»ñ ëñï»ñÁ, í³é»Ý Ù»ñ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, ÉÇÝ»Ý
×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ½ÇÝíáñ, µ³ñáÛ³Ï³Ý í»ñù»ñÇÝ µ³ñáÛ³Ï³Ý ëå»Õ³ÝÇÝ»ñ ¹ÝáÕ, ÏÛ³ÝùÇ íë»Ù ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÇã, Ýñ³Ýù å»ïù ¿
Ó·ï»Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·áõ Ù³ùñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù³ñ¹áõÝ áõÕÕ»É
¹»åÇ µ³ñÇÝ: Üñ³Ýù å»ïù ¿ ·áñÍ»Ý ÁݹѳÝáõñÇ Ñ³Ù³ñ, ³åñ»Ý ¨ Ù»éÝ»Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáí ¨ ³ÛÉÝ: àõëïÇ »ë ÷³÷³·áõÙ »Ù ù»½ ï»ëÝ»É ÙÇßï Ï³Ý·Ý³Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ³Ûë í»Ñ, íë»Ù ÏáãÙ³Ý í»ñ³, ÇëÏ ë³
ϳñ»ÉÇ ¿ ÇÝùݳÏñÃáõÃÛ³Ùµ, ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ùµ, ×áË ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ÛÉÝ: ì»ñç³óÝ»Éáí Ëáëùë ÏñÏÇÝ ¹ÇÙáõÙ »Ù ù»½,
ëÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë, »ÕÇñ Ù»½ ѳٳñ Éáõë³íáñáÕ, å³ÛÍ³é ·³Õ³÷³ñÝ»ñ ï³ñ³ÍáÕ á·Ç, ëáíáñ³óñáõ Ù»½ Ùï³Í»É ¨ ½·³É, ³Ù»Ý ÙÇ É³í µ³Ý
ëÇñ»É, ³Ù»Ý ÙÇ ³½ÝÇí µ³ÝÇ Ñ³Ù³Ïñ»É ¨, ÇѳñÏ», ³ï»É, ÇÝã áñ ³ï»ÉÇ
¿, ³åñ»É áã û ѳßíáí, ß³ÑÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ñ³í³ïáí: ö³ÛÉÇñ Ù»½ ѳٳñ, ÇÝãå»ë ÙÇ ³é³çÝáñ¹áÕ ³ëïÕ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Ýù Ï·³Ýù ùá
»ï¨Çó ¹»åÇ Ç¹»³ÉÁ, ½·³Éáí Ù»½ µ³Ëï³íáñ, á·¨áñí³Í... ºí »ë ÏñÏÇÝ
³Ý·³Ù µ³ñÓñ³·áã Ï·áé³Ù. §¸áõ µ³Ý³ëï»ÕÍ »ë¦: ºñ¨Ç ÏñÏÇÝ ³éÇÃ
ÏÉÇÝÇ Ëáë»Éáõ ³Ûë ѳñóÇ ³éÃÇí: ´³ñ¨ ¶ñÇ·áñÇó:
øá æ³É³É î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý
24 Ù³ÛÇëÇ 1893 Ã.,
²Ë³Éù³É³ù

Ð. ¶. ¶ñÇ·áñÇÝ Ý³Ù³Ï å»ïù ¿ ·ñ»Çñ, µ³Ý»ñ å»ïù ¿ ÕñÏ»Çñ, Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó ¨ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãDZ ã»ë ·ñáõ٠ϳ٠ÕñÏáõÙ:
ÐáíѳÝÝ»ë ³å»ñ, ϳñ¹³óÇ æ³É³ÉÇ á·¨áñí³Í ݳٳÏÁ ù»½³ÝÇó
³é³ç: ²Ñ³ ÙÇ ³ÙÇë ¿ ëå³ëáõÙ »Ù ݳٳÏǹ, áñ Ëáëï³ó»É ¿Çñ µ³ó
ݳٳÏáí¹ ¨ áõ½³Í µ³Ý»ñÇë, µ³Ûó áã Ý³Ù³Ï »ë áõÕ³ñÏáõÙ, áã ¿É ÙÇÝ
½³ï:
àÕçáõÛÝ. ¶ñÇ·áñ:

158

âÙáé³Ý³ë ѳñó»ñÇë å³ï³ë˳ݻÉ:

*
î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³Ý æ³É³É (1866-1939) - Ù³Ýϳí³ñÅ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý
·áñÍÇã, óñ·Ù³ÝÇã:

***
* ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ϳï³ñí³Í ٻ絻ñáõÙÝ»ñÁ, µ³óÇ Ñ³ïáõÏ Ýßí³ÍÝ»ñÇó, ù³Õí³Í »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇ »ñÏ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó (í»ó ѳïáñáí, 1940-1959): ػ絻ñáõÙÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ÝßíáõÙ »Ý µÝ³·ñáõÙ, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»çª óáõÛó ï³Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ³ïáñÝ áõ ¿çÁ (§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦-Ç 4-ñ¹
ѳïáñÇ (ºñ¨³Ý, 1985) ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ):

§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦,
·Çñù 4, ºñ¨³Ý, 1985, ¿ç 272-273, 277-279, 281-284,
316-319, 330-331, 335:

***

159

ܲزΠ- 6
²ðêºÜ ÔÈîÖÚ²ÜÆò
Âú Òèôëèñú
Íîðàøåíñêàÿ óëèöà
Äîìú áûâøié Ïóãèíîâà
Åãî Âûñîêîáëàãîðîäiþ
Îâàíåñó Òóìàíÿíú
гëó¿ë. ÷åðåçú Èãäûðú
Âú Êóëáú,
Ó÷èòåëþ N. N.
91 Ã. 12 ÝáÛ»Ù.
ÎáÕµ

êÇñ»ÉÇ ÚáíѳÝÝ¿ë.
ì»ñç³å¿ë ù»½³ÝÇó Ý³Ù³Ï ëï³ó³Û. ¨ ³Ñ³ ßï³åáí å³ï³ë˳ÝáõÙ »Ù, ϳ٠³õ»ÉÇ É³õ ³ë³Í ù»½ Û³ÝÓݳñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ »Ù ³Ý»Éáõ. ÏáõÕ³ñÏ»ë ßáõïáí ѻ層³É åÇ¿ë³Ý»ñÁ. ø³Õó³ÍÝ»ñ, ºñ»ù ù³ç»ñ ¨ س¹áÛÇ Ïï³ÏÁ, í»ñçÝÇë ѳٳñ ÇÙ³óÇñ ¸³õÇà î¿ñ-¸³õû³ÝÇó (æ·ñ³ß¿ÝáõÙ áõëáõóÇã ¿), ÿ áõÕ³ñÏ»É ¿, ÙÇ áõÕ³ñÏÇñ, ÿ ã¿ áõÕ³ñÏ»É Ï³Ù áõÕ³ñÏ»Éáõ, ÏáõÕ³ñÏ»ë ¿ÉÇ. ³Ûëï»Õ Ýáñ ï³ñáõÝ ÙÇ Ý»ñϳ۳óáõÙ »Ýù ï³Éáõ
Ûû·áõï ¹åñáóÇ ·ñ³¹³ñ³ÝÇ áñ Ýáñ Ùï³¹ñáõ³Í »Ù ϳ½Ù»Éáõ: ²Ýå³ï׳é ÏñÏÝáõÙ »Ù ³Û¹ åÇ¿ë³Ý»ñÁ ÏÁ ·ïÝ»ë ¨ ÏáõÕ³ñÏ»ë, ÷áÕÁ ÏáõÕ³ñÏ»Ù, ϳ٠ѳϳé³Ï ¹¿åùáõÙ åÇ¿ë³Ý»ñÁ: л層³É ³Ý·³Ù ÏÁ ·ñ»Ù ß³ñáõݳÏáõÃÇõÝÁ ëáÛÝ Ý³Ù³ÏÇë: ì³Ýó»³ÝÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ·ñÇñ:
´³ñ¨ë ù»½ ¨ ÁÝï³Ý»³ó¹, ݳٳݳõ³Ý¹ ÷áùñÇÏ Øáõß»ÕÇÝ:
øá êÇÙ¿ûÝ
¶²Â, Âü, 1560

***

160

ܲزΠ– 7
²ðêºÜ ÔÈîÖÚ²ÜÆò
94 Ã. ÷»ï. 23,
¾çÙdzÍÇÝ
êÇñ»ÉÇ úѳÝÝ¿ë.
êï³ó³Û ݳٳϹ. ßï³åáõÙ »Ù å³ï³ë˳ݻÉ. å³ïÏ»ñÝ»ñÇë Ù¿ÏÁ Ïï³ë <…>»³ÝÇÝ, Ù¿ÏÁ ûñ. ÜáõÝ¿ÇÝ, Ù¿ÏÁ ÏáõÕ³ñÏ»ë ²ñ³ÙÇÝ, Ù¿ÏÁ
¶ñÇ·áñÇÝ, Ù¿ÏÝ ¿É <׳Ý×Ç> ÷áëïáí ù»½, Ùݳó³ÍÝ»ñÁ ÏáõÕ³ñÏ»ë, »ñµ
ѳëó¿ë ÕñÏ»Ù:
γÃáõÕÇÏáëÇ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ÙÇ »ñÏáõ Ï¿ï»ñÁ ÛÇß»óÇ ³Ýó³Í ݳٳÏáíë, ³ÛÅÙë ¹³ñÓ»³É ·ñáõÙ »Ù Ýñ³ Ù³ëÇÝ: ²Ýó³Í ³Ý·³Ù ·ñ»É »Ù
˳éÝ, ³Ýϳñ·, ³ÛÅÙë ¿É Ã¿¨ ÛáÛë ãáõݻ٠ÿ ϳñáճݳ٠áõ½³Íë Ï»ñåáí
·ñ»É, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå¿ë ·ñáõÙ »Ù. ÇÝã ¹áõñë ·³Û ·³Û... ØÇ ù³ÝÇ ·áñÍ»ñ ϳÝ
áñ ϳÃáõÕÇÏáëÁ, ³'ÛÝ ¿É ÊñÇÙ»³Ý ϳÃáõÕÇÏáëÁ åÇïÇ ³Ýå³ï׳é ϳï³ñ¿ñ. 1. å³ïñdzñùÁ - äáÉëÇ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ Çñ ³½·³íÝ³ë ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ¨ å³ïñdzñùáõÃÇõÝÁ ѳϳé³Ï ÅáÕáíñ¹Ç ϳÙùÇ. ë³Ñٳݳ¹ñáõÃÇõÝÁ áãÝã³óáõ³Í ¿, ϳÃáõÕÇÏáëÁ å³ñï³õáñ ¿ñ ǵñ »Ï»Õ»óáõ
å»ï, Ññ³õÇñ»É Ýñ³Ýª ·áñÍ»É Ûû·áõï ï³é³å»³É ÅáÕáíñ¹Ç, ÷á˳ݳÏ
ßñç³µ»ñ³Ï³ÝÝ»ñ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ÿ í»Ñ. ëáõÉÃ. Ñáí³ÝáÛÝ Ý»ñùáÛ ³½·Á
¨ ³ÛÉÝ ¨ ³ÛÉÝ. ÇëÏ »Ã¿ ³Û¹ ãû·Ý¿ñ, ϳÝã¿ñ Çñ Ùûï, »Ã¿ ã·³ñ, µ³Ý³¹ñ¿ñ,
½ñÏ¿ñ »åÇëÏáåáëáõÃÇõÝÇó, áñáí ÇÝùÝ Áëï ÇÝù»³Ý Ýñ³ å³ïñdzñùáõÃÇõÝÁ ÏáãÝã³Ý³ñ - ÏÁ ÉáõÍáõ¿ñ. ³Ûë µ³ÝÁ ÊñÇÙ»³ÝÁ ϳñáÕ ¿ñ ¨ Çñ³õáõÝù áõÝ¿ñ ³Ý»Éáõ ¨ ã³ñ³õ, áõ ãÇ ¿É ³Ý»Éáõ:
2. ܳ ϳñáÕ ¿ñ ·³ÕóϳÝáõû³Ý ³é³çÝ ³éÝ»É, µ³Ûó ÷á˳ݳÏ
³Û¹ ³Ý»Éáõ »ÏáÕÇÝ ÷áÕ ï³Éáí ³éÇà »Õ³õ ³ßÝ³Ý ³õ»ñáÕ ·³ÕóϳÝáõû³Ý, ÙÇÝã¹»é ³Û¹ ѳ½³ñÝ»ñáí ϳñ»ÉÇ ¿ñ µáõÝ »ñÏñáõÙ û·Ý»É
Ýñ³Ýó, áñáí ¨ ·³ÕóϳÝáõû³Ý ³é³çÝ ³é³Í ÏÁ ÉÇÝ¿ñ:
3. î³×ϳѳ۳ëï³ÝáõÙ ë³ñë³÷»ÉÇ ëáí ϳÛ, Ýñ³ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ñ Ùï³Í»Éáõ ¹ñ³Ýó Ù³ëÇÝ ¨ ßáõï³÷áÛà û·ÝáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ.
Ýñ³Ý Ýϳñ³·ñáõÙ »Ý ³Õ»ï³ÉÇ íÇ׳ÏÁ ï³×ϳѳÛÇÝ, ÇëÏ Ý³ §Ð³, ÏÁ
ËáñÑÇÙ, ÷³Ý Ù'ÁÝ»Éáõ ¿¦ ¨ ³Û¹ §÷³Ý ÙÁ¦ ÁÝ»ÉÁ ï¨áõÙ ¿ ³ÙÇëÝ»ñ. ù³Õó³ÍÇÝ ³ÙÇëÝ»ñ ¿ ëå³ë»óÝáõÙ, ϳñÍáõÙ ¿ ÿ Çñ í»Ñ³ñ³ÝÇ ³é³ïáõÃÇõÝÝ ¿: êáí»³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÷áÕ»ñ »Ý ëï³óõáõÙ, µ³Ûó Ýå³ï³ÏÇÝ ãÇ

161

·áñÍ ¹ÝáõÙ: ºñ¨³ÝÇó ·³ÉÇë »Ý ´³Û³½ÇïÇ ëáí»Éáó ѳٳñ û·ÝáõÃÇõÝ
áõ½áõÙ, »ñϳñ µ³Ý³ÏéáõÇó <Û»ï¿> §¾¯, ÇÝã Áë»É Ïáõ½¿ù, ÷³ñ³± Ïáõ½¿ù,
Áßï¿ ·³ÝÓ³ñ³Ý ¹³ï³ñÏ ¿, ³Ãáé ãÇ Ïñݳñ ³ÝáÝó û·Ý»É, ÇÝÓÙ¿ Ïáõ½¿ù,
»ë ³É ³Ëù³ï ÙÁÝ »Ù, ÷³ñ³ ÇÝÓÇ á±õëÏÇó¦. ´³Ûó ï»ëÝáõÙ ¿ áñ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ - µÅ. ÚáíѳÝÝÇë»³Ý ¨ êÙµ³ï ʳã³ïñ»³Ý - ß³ï »Ý
ëïÇåáõÙ û·Ý»É, ѳÝáõÙ 200 ñáõµÉÇ ¿ ï³ÉÇë, ÙÇÝã¹»é ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇ
ѳٳñ ѳ½³ñÝ»ñ ¿ ëï³ó»É:
4. Øûï³Ï³Û ÙÇ ù³ÝÇ ·³õ³éÝ»ñáõÙ ëáí ϳÛ, ´³Û³½ÇïáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ
»Ý Ù»éÝáõÙ ù³ÕóÇó. DZÝã ¿ ³ÝáõÙ ÊñÇÙ»³ÝÁ, áãÇ'Ýã: ºÏáÕ ï³ñÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ó³Ý»Éáõ óáñ»Ý ãáõÝÇ. Ùûï 2000 ñáõµÉÇ óñáõ»É ¿ ϳÃáõÕÇÏáëÁ
½³Ý³½³Ý ó÷³é³ßñçÇÏÝ»ñÇ, áÕáñÙáõÃÇõÝ ¿ ïáõ»É. ³Û¹ ÷áÕáí ݳ ³ñ¹»ûù ã¿ñ ϳñáÕ ³õ»ÉÇ ù³Ý 100 ÁÝï³ÝÇùÇ ·³ñÝ³Ý ó³Ýùë ³å³Ñáí»É.
´³Ûó ³Ýá±õÙ ¿, ÇѳñÏ¿ áã. ¨ ¹»é ³ëáõÙ ¿, §Æßï¿ ³Û¹ ϳñûﻳÉÝ»ñÇÝ
Ùdzõáñ»ó¿ù Ñûë, »ë ÷³Ý ÙÁ Ïáõï³Ù ¨ ³ÛÉݦ. ³Ûë Ëûëù»ñÁ ݳ ³ë»ó
ºñ¨³ÝÇó »Ï³Í å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇÝ: ²Õáõ³Ý»³ÝÇ ÃáÕ³Í 18000-áí ϳñáÕ ¿ ´³Û³½ÇïÇ, ²å³ñ³ÝÇ, ¸³ñ³ãÇã³ÏÇ Ñ³Û ³½·³µÝ³Ïáõû³Ý
ó³ÝùëÁ µáÉáñáíÇÝ ³å³Ñáí»É ¨ ¹ñ³Ýáí ³½³ï»É ³å³·³Û ³õ»ÉÇ Ù»Í
ã³ñÇùÇó: ijٳݳÏÁ Ùûï ¿, ÓÇõÝ»ñÁ í»ñÝáõÙ »Ý. ¹³ßïáõÙ ÓÇõÝ ãϳÛ
³ñ¹¿Ý. ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³Û¹ ·áñÍÇÝ Ó»éݳñÏ»É. ÇëÏ Ï³ÃáõÕÇÏáëÁ ãÇ ¿É áõ½áõÙ ¹ñ³ íñ³Û Ùï³Í»É. ÿ¨ Çñ ³Ù»Ý³Ù»Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ ³Û¹:
Ê»Õ× ÅáÕáíáõñ¹ ¨ ¹»é §Ð³ÛñÇϦ »Ý ³ëáõÙ:
5. ¸åñáó³Ï³Ý ËݹÇñ ϳÛ. DZÝã ¿ Ùï³ÍáõÙ. ³ñ¹»ûù ÊñÇÙ»³ÝÇ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ 㿱 Ñá·³É, µ³ñÓñ³óÝ»É Ù»ñ µáÉáñ ¹åñáó³Ï³Ý ÑÇÙݳñÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û ù³Ûù³Û»³É íÇ׳ÏÇó. Íñ³·ñÇ, ϳÝáݳ¹ñáõû³Ý ËݹÇñ ϳÛ. ·³ÉÇë ¿ ã³ñ³µ³ëïÇÏ Ù³ñïÁ, ó»Ý½Ç Ù³ëÇÝ Ñá·³Éáõ
³Ù»Ý³Ù»Í å³ñïÇùÁ гÛáó ϳÃáõÕÇÏáëÇÝÁ 㿱. 㿱 áñ ¹åñáóÝ»ñÁ Ýñ³
Çñ³õ³ëáõû³Ý ï³ÏÇÝ »Ý. µ³Ûó ݳ ³Û¹ µáÉáñÁ ÃáÕ³Í Ù³Ýñ ÇÝïñÇ·Ý»ñáí ¿ ½µ³Õáõ³Í. Ýñ³Ý ¹áõñ ãÇ »Ï»É ϳ٠Ýñ³Ý ßñç³å³ïáÕÝ»ñÇÝ, áñ
ØáõÕÝáõ Í˳ϳÝÝ»ñÁ ճɳà »Ý ³ñ»É ë¨óñ»É 먻ñÇÝ. áõëïÇ Ùï³ÍáõÙ ¿
ù³Ý¹»É ÁÝïñáõÃÇõÝÁ Áëï ³é³çÝáñ¹Ç Ëݹñ³Ý³ó, áñÁ ïñ³Ù³µ³ÝáõÙ
¿ª ÿ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ ϳÝáÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ã¿ »Õ»É ¨ ÿ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý å³ñïùÝ ¿ Ñá·³É ¹åñáóÇ µ³ñ»Ï»óáõÃÇõÝÁ ¨³ÛÉÝ:
²Ûë µáÉáñÇó ¨ áã Ù¿ÏÝ ¿É ãÇ ³ÝáõÙ:
6. äÇïÇ í»ñç ï³ñ ϳ߳é³Ï»ñáõû³ÝÁ Ù»ñ ³ï»³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÛÅÙë
Çñ ùÃÇ ï³Ï »Ý ϳ߳éù í»ñóÝáõÙ:

162

7. î·¿ïÝ»ñÇÝ ù³Ñ³Ý³Û ãÓ»éݳ¹ñ»ÉÁ, áñ ÁݹáõÝáõ³Í ¿ ï»Õ³å³Ñáõû³Ý ûñáí ²ñÇëï³Ï¿ë 껹ñ³Ï»³Ý »åÇëÏáåáëÇ ³é³ç³ñÏáõû³Ùµ, ÇÝùÁ ÉáõÍáõÙ ¿ ¨ Ññ³Ù³ÛáõÙ ï·¿ïÝ»ñÇ ù³Ñ³Ý³Û Ó»éݳ¹ñ»É:
8. Ö»Ù³ñ³ÝÁ ˳Ûï³é³Ï ¹ñáõû³Ý Ù¿ç ¿. ÇëÏ ³õ»ÉÇ í³ï ¹ñáõû³Ý Ù¿ç Ó·»ÉÁ ÊñÇÙ»³ÝÇ ï»Ýã»ñÇó Ù¿ÏÝ ¿:
9. öáË³Ý³Ï ½»ÕÍáõÙÝ»ñÇ ³é³çÝ ³éÝ»Éáõ, ·áÕ»ñÇÝ, ³Ýµ³ñá۳ϳÝÝ»ñÇÝ å³ïÅ»Éáõ, ݳ å³ßïå³Ý ¿ ѳݹÇë³ÝáõÙ Ýáó³, áõ ëÏǽµÝ ¿
¹ÝáõÙ ³õ»ÉÇ Ù»Í ½»ÕÍáõÙÝ»ñÇ:
10. ²éѳë³ñ³Ï Ñ»é³óÝáõÙ ¿ í³ÝùÇó Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝù µ³ñ»ËÕ׳µ³ñ »Ý å³ßïûÝÝ»ñ í³ñ»É, ϳ٠ë˳Éáõ»É å³ßïûÝ»³Ý»ñÇ ½»ÕÍÙáõÝùÝ»ñÁ, ³åûñÇÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³ó»É, ûñ¿ÝùÇ ³é³ç Ù»ñϳóñ»É:
à±ñ Ù¿ÏÁ ·ñ»Ù. ³é ³ÛÅÙë ³Ûëù³ÝÁ µ³õ ¿: ØÇ ûñ ÛÇß³ï³Ï³ñ³Ýë, »Ã¿ Û³ñÙ³ñ »Õ³õ, ÏáõÕ³ñÏ»Ù:
´³ñ¨ë ï¿ñ ï¿ñÇÝ, ï³Ý»óáó, ´¿Ïݳ½³ñ»³ÝÇÝ, ûñ. ÜáõÝ¿ÇÝ ¨ ͳÝûà ûñÇáñ¹Ý»ñÇÝ áõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ, ݳ¨ ù³é³ï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ:
λñó٠ϳ٠í³ÕÁ, ϳ٠»ñ»ùß³µÃÇ:
úÉ·³ÛÇ µáÕáùÁ ÇÝÓ Ñ³ë³õ, ÿ¨ ³ùëáñáõ³Í Çñ³õáõÝù ãáõÝÇÙ, µ³Ûó
³ëáõÙ »Ù ù»½, áñ »ñ»ÏáÛÃÝ»ñÇ ß³ï ã»ñóë, ûñÇáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï ß³ï ëÇñ³ÉÇñ ãÉÇÝ»ë ¨ ³ÛÉÝ Áëï ϳñ·ÇÝ, ÿ ã¿ í»ñçÁ ¹áõ ¿É ϳùëáñáõÇë. úÉ·³Ý
ϳñͻ٠·áÑ ÏÁ ÉÇÝÇ ÇÝÓ³ÝÇó:
øá ²ñë¿Ý¹
ä³ïÏ»ñÇë Ù³ëÇÝ ã»ë ·ñáõ٠ÿ ëï³ó³ñ. »ë ϳñÍáõÙ »Ù ÿ ³Û¹ ݳٳÏë ã»ë ëï³ó»É:
ö»ïñ. 3-ÇÝ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ Ïáݹ³Ï ¿ñ ÕñÏ»É ëÇÝû¹ ºñ<Ý>ç³Ï Ý߳ݳϻÉáõ ѳٳñ. 4-ÇÝ ·Ý³óÇ ÙûïÁ µ³ó³ïñáõÃÇõÝ å³Ñ³Ýç»Éáõ, ÙÇ Ãáõݹ Ïéáõ»óÇ Ñ»ïÁ ¨ ³ë³óÇ áñ ã»Ù ·Ý³Û. ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýó³õ ϳñ·³¹ñáõÃÇõÝÁ
÷áË»ó. ѳϳé³Ï ÏáÕÙÇ Ù³ñ¹ÇÏ ËÙµáí ·Ý³ó»É ×ÝßáõÙ ¿ÇÝ ·áñÍ ¹ñ»É ¨
å³Ñ³Ýç»É áñ Ñ»é³óÝ¿ ÇÝÓ, áõëïÇ ¨ ÝáñÇó Ññ³Ù³Û»ó, áñÁ 17-ÇÝ ëï³Ý³Éáí <…>ÇÝù ³Ûë ³Ý·³Ù ¿É ѳϳé³Ïáõ»É, µ³Ûó ï»ë³Û áñ ¹ñ³Ýáí Ù»ñ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Ý»ñϳ۳óñ³Í ÏÁ ÉÇݻ٠ǵñ Ëéáí³ñ³ñÝ»ñ, áõëïÇ áñáß»óÇ ·Ý³Éª ÙdzÛÝ Ã¿ áõß. ³ÛÅÙë µáÉáñÁ ËûëáõÙ »Ý ÿ Ññ³Ù³ÝÁ ãÇ áõ½áõÙ
ϳï³ñ»É ¨ ³ÛÉÝ áõ áõ½áõÙ »Ý Ù¿çÁ ÙÇ µ³Ý ˳éÝ»É: ºÃ¿ »ë ÙdzÛÝ ²ñë¿Ý ³µ»Õ³Û ÉÇÝ¿Ç ¨ ÙÇ Ïáõë³Ïóáõû³Ý Ù³ñ¹, áñÁ ѳɳÍõáõÙ ¿ ³Û¹ Ïáõë³Ïóáõû³Ý å³ïϳݻÉáõ ѳٳñ, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ Ï»ñå ÏÁ í³ñá-

163

õ¿Ç ëñ³Ýó Ñ»ï. ÇëÏ ³ÛÅÙë ÁݹѳÝáõñÇ ß³ÑÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ï³Ý»É
½ñϳÝùÝ»ñÁ, »ë áõñ³Ëáõû³Ùµ ï³ÝáõÙ »Ù, ³ÛÝ Ûáõëáí, áñ ³å³·³Ý
Ù»ñÝ ¿: ²ñë¿Ý
* < > êáõñ³ÝÏÛáõÝ ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ¹ñíáõÙ »Ý ݳٳÏÇ Ñ»ÕÇݳÏÇ µ³ó ÃáÕ³Í
ϳ٠³ÝÁÝûéÝ»ÉÇ Ù³ë»ñÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ϳ½ÙáÕÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³Ï³Ý·Ý³Í ¨ Áëï
ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³í»É³óñ³Í ï³é»ñÁ, µ³é»ñÁ (ͳÝáÃáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕÇ):

¶²Â, Âü, N 1566

164

4. ¶ð²èàõØܺð, ÐàõÞºð,
àõêàõØܲêÆðàõÂÚàõÜܺð,
î²ðº¶ðàõÂÚàõÜ

165

Ð. ÂàôزÜÚ²ÜÆ ÆÜøܲκÜ겶ð²Î²Ü ¶ð²èàôØܺðÀ
ºñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ó³Ýϳó»É ¿ ·ñ»É Çñ
ÇÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛáõÝÁ: ¸³ ÉÇÝ»Éáõ ¿ñ áã û Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý ÷³ëï»ñÇ
áõ Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëáíáñ³Ï³Ý §³ÝÏ»ï³ÛÇݦ ß³ñ³¹ñ³Ýù, ³ÛÉ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñá·¨áñ ½³ñ·³óÙ³Ý, ÙÇç³í³ÛñÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó, ÏÛ³ÝùÇ áõ Ï»Ýó³ÕÇ
ϻݹ³ÝÇ áõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ, µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõ µ³½Ù³·áõÝ»Õ Ýϳñ³·ñáõÃÛáõÝÁª ëÏë³Í ³Ù»Ý³í³Õ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇó: ÜáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ
÷áùñÇÏ (Áݹ³Ù»ÝÁ 3-4 ¿çÇó µ³Õϳó³Í) Ñá¹í³ÍÁ, áñÁ 1905 Ã. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»ó ǵñ¨ ÇÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛáõÝ, ÝíÇñ»Éáí ÑÇÙݳϳÝáõÙ ¹åñáó³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ Ñáõß»ñÇÝ, ³Ïݳéáõ Ï»ñåáí óáõÛó ¿ ï³ÉÇë,
û ÇÝãåÇëÇÝ åÇïÇ ÉÇÝ»ñ ³ÙµáÕç ³ß˳ï³ÝùÁ. ¹³ ÉÇÝ»Éáõ ¿ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï»Ý¹³ÝÇ å³ïÏ»ñÝ»ñáí ѳ·»ó³Í ÙÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ, áñÇ Ù»ç
ÑÇÙݳϳÝÁ áã ³ÛÝù³Ý å³ïÙáÕÇ ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñù³Ý ÏÛ³ÝùÇ
ÁݹѳÝáõñ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ßñç³å³ïÇ Ù³ñ¹ÇÏ, ïÇå»ñÁ, ³ÛÝ µ³ñ¹ áõ
µ³½Ù³½³Ý ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ó¨³íáñ»É »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇ
Ñá·¨áñ ³ß˳ñÑÁ: ¸Åµ³Ëï³µ³ñ, Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ÇÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛáõÝ
·ñ»Éáõ Ùï³ÑÕ³óáõÙÝ ¿É ³Ýϳï³ñ Ùݳó, ÇÝãå»ë áñ ³Ýϳï³ñ »Ý Ùݳó»É ã³÷³Íá, ³ñÓ³Ï ¨ ¹ñ³Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ß³ï áõ ß³ï »ñÏ»ñÇ ÃáõÙ³ÝÛ³Ý³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ: ºí ¹³ ÝáõÛÝåÇëÇ Ù»Í Ïáñáõëï ¿ Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ѳٳñ: ÆÝãù³¯Ý ß³ï ÝÛáõà Ïå³ñáõݳϻñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÇÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãåÇëǯ ÉáõÛë Ïë÷é»ñ Ýñ³ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý íñ³:
ÖÇßï ¿, ϳñ»ÉÇ ¿ ÙËÇóñí»É Ýñ³Ýáí, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÇÝã-áñ ã³÷áí ³ñï³Ñ³Ûï»É ¿ Çñ ÇÝùݳϻÝë³·ñ³Ï³Ý ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÙïáñáõÙÝ»ñÁ áõñÇß ³éÇÃÝ»ñáíª áñáß ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý
»ñÏ»ñáõÙ (ѳïϳå»ë å³ïÙí³ÍùÝ»ñáõÙ) ¨ ٳݳí³Ý¹ ÙÇ ù³ÝÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ áõ ݳٳÏÝ»ñÇ Ù»ç (ÑÇß»Ýù, ûñÇݳÏ, §ºñÏáõ Ù»Í ÃÇýÉǽ»óÇÝ»ñ¦, §Ø. ܳɵ³Ý¹Û³ÝÇ ÑÇß³ï³ÏÇݦ, §²¹³ÙÛ³ÝÇ ûñ»ñÇó ÑÇßáÕáõÃÛáõݦ, §ä³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ûñ»ñÇó¦ ¨ ³ÛÉ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ Ù»ç »Õ³Í ÇÝùݳϻÝë³·ñ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ): ´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, å³Ñå³Ýí»É
»Ý ݳ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Íñ³·ñ³Í ÇÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ Ù³ë»ñÇ
ݳËÝ³Ï³Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñÁ, ÏáÝëå»ÏïÝ»ñÁ, áñáÝù, ѳí³Ý³µ³ñ, ·ñí³Í
»Ý 1910-³Ï³Ý ÃÃ. í»ñç»ñÇÝ: ÆÝùݳϻÝë³·ñ³Ï³Ý ³Ûë ·ñ³éáõÙÝ»ñÝ
»Ý, ³Ñ³', áñ Ù»Ýù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ýù ѳٳñáõÙ Ý»ñϳ۳óÝ»É ÁÝûñóáÕÇ
áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÁ:

166

ÆѳñÏ», ³Ûë ÝÛáõûñÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã»Ý »Õ»É ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³Ýù ³ñí»É »Ý ÙdzÛÝ ¨ ÙdzÛÝ Çñª µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ù³ñ, áñÁ ݳËù³Ý Ù»Í ³ß˳ï³ÝùÇÝ ³ÝóÝ»ÉÁ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿
½·³ó»É ÃÕÃÇÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ·ñ»ÉÇùÇ Ñ³Ù³éáï µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ¹»åù»ñÇ áõ ¹»Ùù»ñÇ Ãí³ñÏáõÙÁ, Ñ»ñóϳÝáõÃÛáõÝÁ: Ø»ñ ³éç¨ ³å³·³
·áñÍÇ ÏáÝëå»ÏïÝ ¿, ÁݹѳÝáõñ ë˻ٳÝ, ³ñͳñÍí»ÉÇù ѳñó»ñÇ Ùáï³íáñ ßñç³Ý³ÏÁ: ²Ûë ѳݷ³Ù³Ýùáí ¿ å³Ûٳݳíáñí³Í ß³ñ³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³Ï³ñ· ÅɳïáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿É ³ÏÝѳÛïáñ»Ý ³Ý³í³ñï,
ûñÇ, ÝáõÛÝÇëÏ ³ÝѳëϳݳÉÇ ÉÇÝ»ÉÁ: ´³Ûó ³Û¹ ѳï áõ Ï»Ýï ³ÏݳñÏÝ»ñÁ µ³í³Ï³Ý ¿ÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÉdzñÛáõÝ ¨ ϻݹ³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ
ëï»ÕÍ»Éáõ ѳٳñ:
¸³ï»Éáí Ññ³å³ñ³ÏíáÕ ÝÛáõûñÇó, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ ß³ï ɳÛÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¨ µ³½Ù³½³Ý ï³ññ»ñ ¿ñ áõݻݳÉáõ: ä»ïù ¿
µÝáõó·ñí»ÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ µÝ³ß˳ñÑÇ ëáódzÉ-Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ ¨ ³ß˳ñѳ·ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÁ, ųٳݳÏÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹»åù»ñÝ áõ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ïáÑÙÁ, å³å»ñÝ áõ
ÍÝáÕÝ»ñÁ, ÙáïÇÏ áõ Ñ»é³íáñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÁ, ѳë³Ï³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ¨
å³ñ½³å»ë Ñ»ï³ùñùÇñ áõ ÇÝùݳïÇå µÝ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ÏáÝëå»ÏïáõÙ ÏáãíáõÙ »Ý §·ÛáõÕÇ ïÇå»ñ¦: γëÏ³Í ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É, áñ »Ã»
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ Çñ³·áñÍ»ñ Çñ ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ Ù»ç Ýßí³Í µáÉáñ ¹»åù»ñÇ áõ
¹»Ùù»ñÇ Ù³ëÇÝ å³ïÙ»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ¹³ ÏÉÇÝ»ñ Ù»Í áõ
µ³ñÓñ³ñÅ»ù, ÇëÏ³Ï³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ÙÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ, ųٳݳϳÏÇó ï»ñÙÇÝáí ³ë³Íª ÙÇ ÛáõñûñÇÝ³Ï Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý í»å:
Ðñ³å³ñ³ÏíáÕ ÝÛáõûñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ÙÇÝ㨠æ³É³ÉûÕÉÇ ï»Õ³÷áËí»ÉÁ, áõñ ݳ
ï³ëݳÙÛ³ ѳë³ÏáõÙ Ù»ÏÝ»ó ëáíáñ»Éáõ: æ³É³ÉûÕÉáõ ßñç³ÝÇ ¨ ѻﳷ³ ï³ñÇÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ï³Ý ÙdzÛÝ ³é³ÝÓÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:
âÝ³Û³Í Çñ»Ýó ÏáÝëå»Ïï³ÛÇÝ µÝáõÛÃÇÝ, ³Ûë ÝÛáõûñÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý
áã ÙdzÛÝ å³ïÙ³-Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý, ³Ûɨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ »Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ½³ñٳݳÉÇ ¹ÇåáõÏáõÃÛ³Ùµ
ϳñáÕ³ó»É ¿ ϻݹ³Ý³óÝ»É ·ÛáõÕ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ß³ï µÝáñáß Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ áõ ¹»åù»ñ, áñáÝó Ù»ç Ïé³ÑáõÙ »ë ³å³·³ ÉdzñÛáõÝ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñÇ ë³ÕÙ»ñÁ: ´³í³Ï³Ý ¿, ûñÇݳÏ, ÙÇ ë»ÕÙ ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝ ½ñáõÛó ³ÝáÕ Ï³Ù ãáÝ·áõñ Ýí³·áÕ Ñáñ, ï³Ý Ñá·ë»ñÇó ËáëáÕ
Ùáñ Ù³ëÇÝ, µ³ñÓñ ųÛéÇ ·³·³ÃÇó ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ßñç³å³ïÇ ³ß-

167

˳ñÑÁ ¹Çï³Í Ù³ÝÏ³Ý ½³ñٳݳÉÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ϳåáõï³Ï
»ñÏÝùÇ ³Ýë³ÑÙ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ëáñ³ëáõ½í³Í ѳ۳óùÇ, ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ï³Ý ÁÝï³ÝÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, áñå»ë½Ç ÙÇ Ëáñ ѳñ³½³ïáõÃÛ³Ùµ ½·³ë ³ÛÝ ÙÇç³í³ÛñÁ, ÏÛ³ÝùÝ áõ Ï»Ýó³ÕÁ, áñ ßñç³å³ï»É »Ý Ù³ÝáõÏ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ: γñ¹³Éáí ³Ûë ·ñ³éáõÙÝ»ñÁ, ³í»ÉÇ ßáß³÷»ÉÇ, Çñ³Ï³Ý ·Í»ñáí »ë ï»ëÝáõÙ áõ ѳëϳÝáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ Ï»Ýë³Ï³Ý ³ÏáõÝùÝ»ñÁ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÇÝùݳϻÝë³·ñ³Ï³Ý ³Ûë ÝÛáõûñÁ ÙÇÝ㨠³ÛÅÙ ³ÝïÇå »Ý Ùݳó»É: Üñ³ÝóÇó ÙdzÛÝ ³é³ÝÓÇÝ Ñ³ïí³ÍÝ»ñ ųٳݳÏÇÝ
û·ï³·áñÍí»É »Ý Üí³ñ¹ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñùáõÙª ÝíÇñí³Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇ
Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ¨ å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ: һ鳷ÇñÁ ·ñí³Í ¿ Ù³ïÇïáí, ÷áùñ ûñÃÇÏÝ»ñÇ íñ³ ¨ å³ÑíáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Å³é³Ý·Ý»ñÇ ÁÝï³Ý»Ï³Ý ³ñËÇíáõÙ (µ³óÇ §Â» ÇÝãå»ë ÇÙ §²Ýµ³Ëï í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ¦ ¹³ñÓ³í àìåðèêàíñêàÿ¦ Ñá¹í³ÍÇ ³ÝïÇå ѳïí³ÍÇó, áñÇ Ó»é³·ÇñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ýáݹáõÙ): ¶ñ³éáõÙÝ»ñÇÝ ÏóíáÕ Í³Ýáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ µ³ó³ïñí³Í »Ý ³é³í»É ϳñ¨áñ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÁ, µ³ñµ³é³ÛÇÝ
µ³é»ñÁ ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ñÏ»ñÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ñ»ï
ϳåí³Í áñáß Ñ³ñó»ñ: î»ùëïÁ å³ïñ³ëï»É ¨ ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ϳ½Ù»É »Ýù µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ¹áõëïñ ²ßË»Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, áñÇÝ, û·ïí»Éáí ³éÇÃÇó, ѳÛïÝáõÙ »Ýù Ù»ñ ËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝÁ:
¾. Ø. æð´²ÞÚ²Ü

ì²Ô زÜÎàôÂÚàôÜ
سÛñë ³ëáõÙ ¿, áñ ß³ï í³Õ »Ù áïÝ »Õ»É, ëáíáñ³Ï³ÝÇó ß³ï í³Õ:
ÐÇßáõÙ »Ù »ë »ñÏáõ ¹»åù, ÙÇÝ, áñ å³ïÁ µéÝ³Í ¹áõñë ¿Ç ·³ÉÇë Ù»ñ
»ñϳñ ëá˳ËÇó ¨ Ù»ñ ϳñÙÇñ ÏáíÁ (ϳñͻ٠̳ÕÇÏ) ÇÝÓ Ñ³ñáõ ïí»ó,
å³ïÇÝ Ïåóñ»ó, ÍÕñï³óÇ, »Ï³Ý ï³ñ³Ý: ØÇÝ ¿É ÑÇßáõÙ »Ù, áñ ¹é³ÝÁ,
ϳݳã Éáõë³ÙáõïÝ»ñÇ ï³Ï å³ïÁ µéÝ³Í ·ÝáõÙ ¿Ç, Ù»ñ ë¨ »½Á ¹é³ÝÁ
Ëáï ¿ñ áõïáõÙ, ·ÝáõÙ ¿Ç Ýñ³ Ùáï, »Ï³Ý ÇÝÓ µéÝ»óÇÝ ï³ñ³Ý:
...Âéã»Éáõ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ç ÙÇßï ¨ ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿ñ ÙÇßï, û
ϳñáÕ »Ù û¹áõÙ Ãéã»É, ¿Ýå»ë ûè ¿Ç ½·áõÙ, ¨ ³ÛÅÙ ¿É ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿ û
ÃéãáõÙ ¿Ç ϳ٠Ãé»É »Ù:
¶Çß»ñÝ»ñÁ ÏáßÙ³ñÝ»ñ-ÙÕÓ³í³ÝçÝ»ñ:
ÆݳÕÁ(1):

168

ê³ñáõÙ, гóáõï:
̳ÕÇÏ ÁÝÏÝ»Éáõ Íí³ÝÁ:
ºñÏÇÝùÁ:
ØÇ ù³ÝÇ ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç - ϳñïáýÇÉÇ, ݳíÃÇ (ÇÙ å³åÇ ËáëùÁ) ¨
Ï³Õ³ÙµÇ ÙáõïùÁ Ù»ñ ·ÛáõÕÁ:
Î³Õ³ÙµÝ ³í»ÉÇ ßáõï?
1.
1. Ø»ñ ó»ÕÁ.
êáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ¨Ý:
2. ºë Ù³ÝáõÏ - ³Ù»Ý³í³Õ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³é³çÇÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
2. Ø»ñ ïáõÝÁ ³½Ýí³Ï³Ý - ²ÕáÝó(2).
î³ïë,
лñë,
Ø»ñë,
Ðáñ»Õµ³ÛñÝ»ñë,
ÔáݳËÝ»ñ,
Ø»ñ µ³ÕÁ:
3. ÆÙ å³åáÝó ïáõÝÁ. ê³ñá(3) - ÑáíÇí, ï³í³ñ³Í (ÜÇϳɳÛ(4), ÇÙ
ѳë³Ï³ÏÇó, ¿¹å»ë ¿É Ùݳó):
î³ïë - ¹»ÕÇÝ, ϳݳã, ϳñÙÇñ:
ä³åë,
ø»éÇÝ»ñë:
4. Ø»ñ ·ÛáõÕÇ ïÇå»ñÇó:
5. ºë ³ß³Ï»ñï - ³é³çÇÝ »ñ·»ñÁ.
¶ñÇßÏÇ(5) Ùáï,
ê³Ñ³Ï í³ñųå»ïÁ(6):
ØÇßï ÕáݳËÝ»ñ, Ùáñë ¨ ³·áõÑáõ(7) ɳóáí ï³Ýçí»ÉÁ:
úÑ³Ý»ë ³ÕÇ(8) ͳé³ÛáÕÁ - äåíùèê ¨ ß³ï ͳÕñ³ÍáõÝ»ñ:
Øáõñ³¹³Ýó سñ·³ñÁ,
ºñϳñ ß³Ù¹³ÝÁ(9), »ë, Ù³Õ³ßÁ(9³), áñ Ïïñ»ÉÇë ѳݷóÝáõÙ ¿Ç:
γñ³ëáí ÙáÙÁ, ×ñ³·íÇ ¨ ÙáÙ ·ó»ÉÁ:

169

Ø»ñ µ³ÕÁ – ÈÇÃáÝÁ(10), ¹»ÕÓ»ñÁ ó÷³Í, ÈÇÃáÝÇ áñÓ³ÏÁ:
èáõë ç³Õ³óå³ÝÁ - <2 ³ÝÁÝÃéÝ.>:
²ÉËá³Ýù, Ýñ³Ýó ÏéÇíÁ:
²ÉËáÝ(11) áõ Çñ ÏÝÇÏÁ (ÙÇßï ï³ÝÁ ÏéÇí ¿ñ ÉÇÝáõÙ), úëÙ³ÝÁ(12) ¨Ý:
ØÇÝ㨠ï³ëÁ ï³ñ»Ï³ÝÁ ·ÛáõÕáõÙ:
лïá æ³É³ÉûÕÉÇ:
ø³ñ³÷Ý»ñ µ³ñÓñ³Ý³ÉÁ, Óáñ ·Ý³ÉÁ: ÎݳÝÇùÁ Ù»½ í³Ë»óñÇÝ
ǵñ¨ ù³çù»ñ, ³·áõÑÇÝ - Ñ»ùdzÃ, Ü»ëáÝ(13) ¨ ³ÛÉ Ñ»ùdzÃÝ»ñ:
سÃáëÇ Ë»É³·³ñ<áõÃÛáõÝÁ> - Èáé»óÇ ê³ùáÝ(14): æ³É³ÉûÕÉÇ ¿Ç ¿ë
ųٳݳÏ, û± ÂÇýÉÇë:
ø»éÇÝ»ñë: ê³ñáõÙ, ë³ñÇó ·³ÉÇë ïáõÝÁ:
î³ïë áõ å³åë:
êÙ»ÛÇÉÁ(15):
***
Ø»ñ ï³ÝÁ Ãáõñù ³Õ³É³ñÝ»ñÁ:
***
ØÇÝÁ ³½Ýí³Ï³ÝÇ ïáõÝ - ÙÛáõëÁ ë³ñÁóáõ(16):
76 ÃíÇ ÏéíÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»ñ ¶ñÇßÏ»Ý Çñ Ñáñ ÃáõñÝ áõ ˳ã»ñÝ áõ½áõÙ
¿ñ áñ ·Ý³ ÏéÇí:
ÈáñÇë Ø»ÉÇùáíÇ »ñ·Ç íñ³ ³í»É³óÝ»ÉÁ:
ÆÙ ³é³çÇÝ »ñ·»ñÁ:
ì³ñ¹³Ý ÷»ë»Ý(17). §¾±ñ Ñ»é³Ý³ë¦, §Ð³Ûñ»ÝÇù ëñµ³½³Ý¦, §²½ÝÇí ÁÝÏ»ñ¦(18):
¸åñáóÁ - §Ëݹñ»Ù í»'ñ ϳó»ù¦:
ä³åÇë »ñ·Á. §²é³íáï Éáõëáõݦ ¨Ý:
¶Çß»ñÝ»ñÁ Ù»ñ ˳ջñÁ - ѳñ³ÙáÉɳ(19):
ÆÝÓ í³Ë»óÝ»ÉÁ:
Þ³ÝÇó í³Ë»ÉÝ áõ ÷³Ëã»ÉÁ, ßÝ»ñÁ »ï¨Çóë ãѳë³Ý:
êÙµ³ïÇ(20) ·ÉáõËÁ, áñ Í»ÍáõÙ ¿ÇÝù: Ö³Ý׳ÝáóÁ, ׳Ý×»ñÇ ùß»ÉÁ:
Ìï»ñÇ µÝ»ñÁ ù³Ý¹»ÉÁ(21):
¶³éݳñ³Í - ÜÇϳÉÇ Ñ»ï:
ÆÙ Ñ»ñë ÇÝÓ Õ³ñ³áõÉ ¿ñ ϳݷݻóÝáõÙ, áñ ëñ³Ý Ýñ³Ý ï³ÝÇóÁ µ³Ý
ï³:

170

ÆÙ ï³ïÁ - »½³ÝÁ ãáß ¿ñ ³ëáõÙ. ÇÙ å³åÇ ÃáÕ³ÍÝ»ñÁ:
ÆÙ å³å»ñÇó å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ:
Ø»ñ ٻͻñÇó ϻݹ³ÝÇ Ùݳó³ÍÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ½ñáõÛóÁ:
ÆÙ Ñáñ ÇñÇÏáõÝÝ»ñÁ - ë³½ ³Í»ÉÁ ¨Ý:
¸åñáóáõÙ Ù»ñ Ó»Ý å³Ñ»ÉÁ - Á¯ Á¯ ¨ ÍÇͳջÉÝ áõ Í»Íí»ÉÁ:
Ø³Ý ·³ÉÇë í³½áõÙ ¿ÇÝù, û »ë, û ³Ëå»ñë(22):
***
Ðáñë Ù»½ ¾çÙdzÍÇÝ ï³Ý»ÉÁ, ²ÉÇùáõã³Ï, áñ ïáõÝ ã¿ÇÝ ÁݹáõÝáõÙ,
µéÝ»É ïí»ó ÓÇÝ ¨ ëÇÉɳ ïí»ó, Ñ»ïá ɳí í׳ñ»ó:
(ÂÇýÉÇë ãîðîäîâ. Ë÷»ó):
§²é³íáï Éáõëáõݦ »ñ·Á ¨ ·Çß»ñÁ:
سëÇëÁ ï»ëÝ»ÉÁ:
¸»ÕÝ³Í ÷³ñ³ç³íáñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ áõ Ù»é³Í ³ß³Ï»ñïÁ: ºï µ»ñ»ó:
¶ÛáõÕÇ ïÇå»ñ(23):
øáãݳÝó êÇÙáÝ - ÙÇßï ×ÇåáïÁ Ó»éÇÝ, áõßáõÝóáí áõ Í»Íáí ³Ý³ëïí³Í: Üñ³ ßñç³ÝÁ: âáõÙ³ÝÁ - Ýñ³ Ù³ñ¹ÇÏÁ:
¶ÛáõÕÇ Ñ³ñë³ÝÇùÁ, Ù»Í <2 ³ÝÁÝÃéÝ.> ¨ ½áõéݳãÇÝ, áñ éáõë»ñ»Ý ¿ñ
ËáëáõÙ, ³é³Ýó ÙÇ µ³é éáõë»ñ»ÝÇ, سñ·³ñÁ (Ýñ³ áï³Ý³íáñÝ»ñÇó áõ
ѳݳùÝ»ñÇó) - ÇÙ ï³ïÇ Õ³ñÏ³Í µáËã»Ý, áñ Çñ»Ý íñ³ Çñ»Ý áõ Çñ
Ù³ñ¹áõ ѳٳñ å³ïÙáõÃÛáõÝ ã³ÝÇ, µ»ñ»ó ѳñë³ÝÇù, ³Ý»Ù û ã¿:
Þ³ß ¸³íáÝ, ÙÇßï ÇßÇ íñ³, áïÝ»ñÁ ·»ïÝÇÝ ù³ß ·³ÉÇë, áãÇÝã ãáõÝ»ñ ¨ ÙÇßï ·ÛáõÕÇ Ñ³Ý¹Ç ¨Ý ¹³ñ¹Ý ¿ñ ù³ßáõÙ áõ ³ÙµáÕç ûñÁ ·áé·áé³Éáí ÇßÇÝ Ýëï³Í Ù³Ý ·³ÉÇë:
úëÙ³ÝÁ - ²É»ùÁ(24):
Ø»ÉùáݳÝó úѳÝÝ»ëÇ(25) ³é³ÏÝ»ñÁ:
ÆÙ å³åÁ û ÇÝãå»ë ¿ñ ·áÕáõÃÛáõÝÇó ËñïÝáõÙ, áõñÇßÇ Ùáï ÙÇë ã¿ñ
áõïáõÙ, û ·áÕ³ó³Í ÏÉÇÝÇ:
***
Øáñë »ñ³½ ï»ëÝ»Éáõ ¨ ݳ˳½·³óáõÙÇ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÁ, ûñÇݳÏÝ»ñ (ÇÙ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¨Ý):
лñë, áñ ÇÝã ³éÝáõÙ ¿ñ, ÙÇßï ÃáÕÝáõÙ ¿ñ ï»ÕÁ - ÷áÕ: Üñ³ å³ï³ñ³· ³Ý»ÉÇë ·áõݳïí»ÉÁ ¨ »Ï»Õ»óáõó ÷³Ëã»ÉÁ: Ø»é»É óջÉáõó ÷³Ëã»ÉÁ:

171

***
²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÇÙ åñÇëï³í ï»ëÝ»ÉÁ ¨ ÔáõÉÇ µÇÓ»Ý:
î³ïÇë å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇó - ²Õ³ëáõ(26) Ù³ëÇÝ:
ØáíñáíÇÝ Ë»Õ¹»ÉÁ:
ÆÝùÁ, áñ Ýáñ ѳñë ¿ »Ï»É - ÙÇ ß³ñù ëåÇï³Ï³ÙáñáõùÝ»ñ ¨Ý:
гë³Ý ˳ÝÇ ï³ñÇÝ - Ù»ñ ÇÉË»Ý ¨ ·ÛáõÕÇ ÷³ËáõëïÁ:
***
ÆÙ å³åÁ, áñ ÏéÇíÁ ÃáÕ»É ¿ ÙÇ Ñ³ñëÇ` Çñ »ñ»ËÇ ûñáñáóÇ íñ³
ëå³Ý»Éáõ ѳٳñ Çñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇó - §Ñ³ñ³Ù ¿ ëñ³Ýó ѳóÁ, ³ñÛáõÝ ¿¦:
úí³·ÇÙÇ(27) å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àõ½áõÝɳñóáõ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Ø»ñ ó»ÕÇ Ù³ëÇÝ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ (ëϽµáõÙÁ - Ø»ñ ó»ÕÁ):
Ôáõ½ÕáõݳÝù, Èáõë³íáñãÇ ó»ÕÁ, î»ñë³Ýù(28) ¨Ý, ¨Ý - ëáõñµ ¶ñÇ·áñ, ëáõñµ ¶ñÇ·áñÇ ³çÁ, Èáõë³íáñãÇ »ñ¹áõÙÁ - ³Ù»Ý³Ù»Í »ñ¹áõÙÁ î»ñë³Ýó:
úç³ËÇ ÑÇÙùÁ ³ñÝáí ¿ ¹ñ³Í. Ñ³Û ã»Ý »Õ»É ݳËÝÇù: î»ñë³Ýó »ñ³½áõÙÁ ï»ëÝ»ÉÁ É³í ¿, ëáõñµ »Ý(29):
Ø»ñ ûç³ËáõÙ Ù³ï³Õ ÙáñûÉÁ, Ù»ñ ûç³ËáõÙ áñ¹»·ñí»ÉÁ, áí ãÇ
³åñáõÙ ¨ ß³åÏáí ³Ýó ϳóÝ»ÉÁ:
ÎݳÝáóÁ ͻͻÉáõ ëáíáñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇÙ µÇÓ³ سÙÇ(30) ͻͻÉÁ:
***
λݹ³ÝÇÝ»ñÁ - Ù»ñ »½Ý»ñÁ, »ë »½Ý³ñ³Í:
²ïáõÉ, ßÇßíÇÏ, ûéáÉ, ¨ ½³Ý³½³Ý µ³Ýç³ñ»Õ»ÝÝ»ñ áõ Ñáõݹ»ñ:
¸Á¹Ç(31) ·ÉáõËÁ - ù³ñÇ ï³ÏÁ ³ÝÓñ¨ ųٳݳÏ: ¾Ý ù³ñÁ ¿ÉÇ Ï³ ¨
ï»ëÝ»ÉÇë ½³ñÙ³ÝáõÙ »Ù, û ÇÝãå»ë ¿Ç Ýñ³ ï³ÏÁ ÙïÝáõÙ:
***
²ÕµÛáõñÝ»ñÁ Ýñ³ ï³Ï, áñ ¿É ãϳ:
²Ýï³éÝ»ñÁ, ͳé»ñÁ - ãϳÝ:
***
²é³íáïí³ Íï»ñÇ ÍÉíÉáóÁ, ï³ÝÓÇ áõ ÙáéÇ ·Ý³ÉÁ:
***

172

²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·ÛáõÕÇó Ñ»é³Ý³Éë ¨ ݳå³ëï³Ï ï»ëÝ»Éë - §¶³½³¯Ý¦, áõ ÷³Ëáõëïë:
***
Æ٠˳ãÁ - ÷áùñÇÏ: êåÇï³Ï ³ñ˳ÉáõÕáí:
ÆÙ ï³ïÇ Ñ»ï ¸Ç¹Á - óóËí»Éáõ ϳñÙÇñ Óíáí:
***
ÆÙ Ùáñ³ùáõÛñ ê³ãÉáõÝ, Çñ ѳë³Ï³ÏÇó ³ÕçÇÏÝ»ñÁ ¨ гٵ³ñÓáõÙÁ:
***
àõËï³ï»Õ»ñÁ êáõñµ ¶ñÇ·áñ, ·³ÝÓÁ ¨ îÇ·ñ<³ÝÇ> å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: úëÙ³ÝÇ
Ãí³Ýù ·ó»ÉÁ:
***
Êǽ³Ë µ³Ý»ñÇ ·Ý³ÉÁ - ¸»µ»¹Ç Ù»ç ËáñÁ ·Ý³ÉÁ ¨ ѳ½Çí ³½³ïí»ÉÁ: ø³ñ³÷Ý»ñÇ µ³ñÓñ³Ý³ÉÁ:
***
øáõñùÁ óñë ѳ·Ý»ÉÁ, Ù»ñáÝó í³Ë»óÝ»ÉÁ:
¶áÕáõÃÛáõÝ ¨ Ùáñë ·áÕáõÃÛáõÝ ³ï»ÉÁ, ÇÝãå»ë ÇÝÓ ÏïñÇó ßåñï»ó
Ý»ñù¨:
ØÇ ·Çß»ñ ï»ë³ - »ñ³½áõÙë µ»Õ»ñë ¹áõñë ¿ÇÝ »Ï»É, ÇÝãå»¯ë ¿Ç É³ó
ÉÇÝáõÙ:
***
Ø»ñë ǵñ¨ û Ù»é»É ¿ñ - 峯, »ë ¿É ã»Ù ³åñÇÉ:
ºí ÙÇÝã¨ Ù»Í Ñ³ë³Ïë - 17 ï³ñ»Ï³Ý - ÙáïÇÏ Ù³ñ¹áõ Ù³ÑÁ ¿Ý
ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÃáÕ»ó:
²é³çÇÝÁª úëÙ³ÝÇ:
ØÇÏáÛÇ Ù³ÑÁ - ÇÙ ÁÝÏ»ñ ØáëÇÝ ÓáñÇóÝ »Ï³í, Ãß»ñÁ ϳñÙÇñ µ³ÉÁ
ùë³Í, µ³ÉÇ ×ÛáõÕÁ Ó»éÇÝ - »Ï³í ï»ë³í Çñ»Ýó ï³ÝÁ ëáõ· »Ý ³ÝáõÙ, Ñ»ñÁ Ù»é»É ¿ñ:

173

ÆÙ µÇÓ³ ¶ñÇßÏÇ ¹åñáóÁ, Ù»Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñ, ³ñ×Á×» Ù³ïÇïÝ»ñ:
ºë ÇÝãå»ë ¿Ç åÁïÇó óݳù »÷áõÙ:
***
ø³íáñ³Ýó ïáõÝÁ ·Ý³óÇ (úë»÷³Ýó), µáËã³ ï³ñ³: ØÇ Ã³ÕÇù ÙÇ
ù³ÝÇ ï³Ï ͳɻóÇÝ ï³Ïë ¹ñÇÝ. áñ íñ»Ý Ýëï»óÇ, óÕÇùÁ »ï ·Ý³ó,
ÇÝÓ ¿É ßáõé ïí»ó Ù»çùÇë íñ³: ȳó ¿É³. Óí³Í»Õ ³ñÇÝ ¹ñÇÝ ³é³çë,
ϳñÙÇñ Óáõ ïíÇÝ:
***
²é³ç ûóËáõÙÝ ¿ÇÝù ùÝáõÙ, Ñ»ïá Ù»Í ï³ÝÁ, Ñ»ïá ëñ³ÑáõÙ: ¶Çß»ñÝ»ñÝ áõ ³ëïÕ»ñÁ:
¶»ÉÁ, áñ ëñ³ÑÁ Ùï³í, Ù»ñë ϳñÍ»ó ÇßÇ ùáõé³ÏÝ ¿:
***
гñë³ÝÇùÝ»ñÇÝ - ÇÍÇ Ï»ñåÁ, ÇÍÇ å»ë ÙÏÁϳÉÁ ¨ Ù»Í ³Ñ³·ÇÝ Ã³ÕÇùÇ ý³ÉÉáõëÁ:
²Ù»Ý åë³ÏíáÕ Å³ÙÇó ³é³ç Ù»ñ ïáõÝÝ ¿ñ ·³ÉÇë:
***
´áÉáñÝ ÇÙ ï³ïÇ ù³ÃÇå³Ý ¿ÇÝ ï³Ýáõ٠ѳ·ÝáõÙ åë³Ïí»ÉÇë:
ÆÙ ï³ïÇ ÑÇÝ ÃÕûñÇ Ù»ßáÏÁ - ½³Ý³½³Ý ϳåáõÛï áõ ¹»Õݳ·áõÛÝ
ÃÕûñáí ¨ ½³Ý³½³Ý ÏÝÇùÝ»ñáí:
лïá ÇÙ µÇÓ³ ¶ñÇßÏ»Ý Ù»Í Ù³ëÁ Éáõë³ÙáõïÝ»ñÁ ÃÕûó ¹ñ³Ýóáí
áõ ӻà ùë»ó:
***
àñ ï³ïÇë ÍáóáõÙÝ ¿Ç ùÝáõÙ, ÇÙ ³Ëå»ñ èáëïáÙÝ ¿É ¿ñ ϳñÍáõÙ, »ë
¿É, áñ »ë ï³ïÇë ïÕ»Ý »Ù: ²ëáõÙ ¿ñ - ³Û å³é³í, DZÝã »ë ùáõ ïÕÇÝ ï³ÉÇë:
Ø»ñ ê³Õ³ñ ·áÙ»ßÁ, ·Çß»ñÝ»ñÁ ÙÇßï åá½áí Ë÷áõÙ ¿ñ ·áÙÇ ëÝÇÝ,
ÃñËÏáóÁ ·³ÉÇë ¿ñ:
Ðáñ»Õµ³ÛñÝ»ñë - سÙÁ ·ÛáõÕÇ ³é³çÇÝ Ù³×ϳÉÁ:
¶ñÇßÏ»Ý ³ÝѳçáÕ Ë³ÝáõÃå³Ý áõ í³ñųå»ï ¨ ɳí Ó³Ûݳíáñ
ïÇñ³óáõ: Ê»Õ× áõ ³Ýß³é:

174

سÙÇ µÇÓáõ Ñáñáí»ÉÝ»ñÁ - ë»ÉÇ ¨ ϳÉÇ:
лñë ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñáí, ·ÛáõÕÇ Ù»çÁ ¨ ÕáݳËÝ»ñÇ Ñ»ï:
лñë ÇñÇÏáõÝÝ»ñÁ ÙÇßï Ù³ñ¹ ¿ñ ϳÝãáõÙ, ϳ٠ÕáÝ³Ë ¿ñ µ»ñáõÙ,
áñ ½ñáõÛó ³ÝÇ ¨ ëÇñáõÙ ¿ñ ½ñáõÛó ³Ý»Éáí ¿É ùÝ»É, ϳ٠û ã¿ ãáÝ·áõñ ¿ñ
³ÍáõÙ, Ë³Õ ³ëáõÙ, µ³Û³ÃÇÝ ¨Ý: ÆëÏ Ù»ñë ¿¹ Å³Ù³Ý³Ï ï³Ý Ñá·ë»ñÇó
¿ñ ËáëáõÙ, ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇó, Ù»ñ ï³Ý å³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áõñÇßÝ»ñÇÝ
ûñÇÝ³Ï ¿ñ µ»ñáõÙ ¨ ˳ݷ³ñáõÙ: àõ ÙÇßï ÏéíáõÙ ¿ÇÝ: (ì»ñçÇÝ ·Çß»ñÁ §ÃáÕ»ù ë³½ë ³Í»Ù, ¿ÉǦ):
***
ºí ¹ñ³ ѳٳñ ¿É, áñ »ñ¨³Ï³ÛáõÙ »Ù ÙÇßï - Ñáñë ³ÝÑá· áõ ½í³ñÃ
½ñáõÛó ³Ý»ÉÇë, ÓÇ Ýëï³Í, ϳ٠볽 ³Í»ÉÇë, ÇëÏ Ùáñë Ñá·ëÇ Ù»ç, ·ÛáõÕÇó ¹áõñë - ÑáÕ»ñáõÙ Ù»ñ Ïáñ³Í ³Ý³ëáõÝÝ»ñÇÝ ·Ý³ÉÇë Ù³Ý ·³Éáõ ¨Ý:
***
лñë Ý߳ݳíáñ Ññ³ó³Ý³ÓÇ· ¿ñ ¨ ÓÇ ÝëïáÕ: Ø»ñ Ù»ç »ë ųé³Ý·»É ¿Ç:
***
Ø»ñ ó»ÕÁ - ý³Ýï³½Ûáñ - áã û ëï³Ëáë, Ù»Í ËáëïáõÙÝ»ñ ¨Ý: гí³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ - §î»ñë»óáõ ѳí³ï³ñÙáõÃÛáõÝÁ - ßáõÝÝ ¿É ãÇ áõݻݳɦ:
***
Ø»ñ å³ñïù³ï»ñ»ñÁ: ä³åÇë å³ñïù»ñÁ ׳Ù÷³ ßÇÝ»Éáõ, ϳÙáõñç ßÇÝ»Éáõ ¨Ý:
лñë ã¿ñ ÃáÕáõÙ ·ÛáõÕÁ ϳÙáõñç ßÇÝÇ. Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ Ë»Õ¹íáõÙ:
***
Ô³ñëÇ å³ï»ñ³½ÙÇ(32) ˳µ³ñÁ:
ÈáñÇë Ø»ÉÇùáíÁ ϳñ·³¹ñ»É ¿ ÇÝã áõ½áõÙ ¿ ÉÇÝÇ - Ô³ñëÁ í»ñóÝ»Ý:
èáõëÝ»ñÁ í»ñ¨Çó ó÷»É »Ý, Ãáõñù»ñÁ ËßïÇÏÝ»ñÁ µéÝ»É »Ý - ¿Ýù³Ý
í»ñ¨Çó ó÷»É »Ý, áñ ß³Ù÷ñÇ å»ë Éóñ»É »Ý - Ýáñ í»ñ¨ÇóÁ ·Ý³ó»É »Ý:
***

175

¶Çß»ñÝ»ñÇ ÉéáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇßï ³Ï³Ýç ¿Ç ¹ÝáõÙ ¸»µ»¹Ç Ó»ÝÇÝ, áñ
·³ÉÇë ¿ñ Ëáñ ÓáñÇó »ñµ»ÙÝ ËáõÉ áõ Ëáñ, »ñµ»ÙÝ å³ñ½ áõ ³Ñ³íáñ: ºí
ϳñÍ»ë ËáëáõÙ ¿ñ Ñá·áõë Ñ»ï:
***
ÆÝãù³¯Ý ¿Ç ëÇñáõÙ ³é³íáïÁ ³ù³Õ³ÕÝ»ñÇ ÍáõÕñáõÕá¯õÝ - ·Çß»ñí³ ßÝ»ñÇ Ñ³ãáóÁ:
***
Ø»ñë ·Çï»ñ, áñ »ë í³ËáõÙ »Ù ·Çß»ñÝ»ñÁ ÙÃÝáõÙ, áñ ã»Ù ùÝáõÙ, áõ
ÙÇßï ѳñóÝáõÙ ¿ñ - ³Õ³, ùÝ»É ã»¯ë... ËáëáõÙ ¿ñ, áñ Çٳݳ٠½³ñÃáõÝ ¿,
ãí³Ë»Ý³Ù:
***
γñÙÇñ ¾ñáõÙ(33), µ³ñÓñÇó ³ß˳ñÑùÁ: æ³É³ÉûÕÉáõ ëÇåï³Ï
ïÝ»ñÁ, ÂÇýÉÇëÇ ÏáÕÙÁ: Ö»ñÙ³Ï ³Ùå»ñÁ, áñ ѳ½³ñ áõ ÙÇ Ó¨ ³éÝ»Éáí
÷á÷áËí»Éáí åïïíáõÙ »Ý Ù»ñ »ñÏñÇ ßáõñçÁ ¨ Ù»Ýù »Ýù Ï»ÝïñáÝÁ:
Ø»ñ Óáñ»ñÝ ³Ýï³é³å³ï, Õáõ½ÕáõÝÝ»ñÁ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ:
***
ػͻñÇ Ë³Õ»ñÁ - çáõñ ïáõ ùßÇ ¨Ý: Îá×Ç ¨Ý: سݳí³Ý¹ ´³ñ»Ï»Ý¹³ÝÇÝ ¨Ý Í»ñáõÝÇÝ»ñÁ Ïá×Ç ¿ÇÝ Ë³ÕáõÙ:
ê³ñ ÞíÇÝ, ˳ÕÁ, µ³Û³ÃÇÝ, ѳÝϳñͳÏÇ ÷áÃáñÇÏÁ, ѻջÕÁ, ϳÛͳÏÝ»ñÝ áõ ·áÕÇ íñ³ ï³ÉÁ:
***
²ÕçÇÏ ÷³ËóÝ»ÉÁ:
***
ܳå³ëï³ÏÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ¨ ·ÛáÉÇ–áõñÃáõÙ(34) ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù
ÃéãáõÝÇ µáõÛÝÁ ͳéÇ ³ñÙ³ïÇÝ, áñ Ù»ñÏ ×áõï»ñÁ ¹»ÕÇÝ ÏïáõóÝ»ñáí µ»ñ³ÝÝ»ñÁ É»Ý É»Ý µ³ó»óÇÝ áõ íǽݻñÁ Ó·»óÇÝ ¹»åÇ ÇÝÓ - ǯÝã ë³ñë³÷:
î³Ý ï³ÏÇ ÓáñÁ - ¾ñ»ñáõÙ, áñ ÍÕñïáõÙ ¿ÇÝù áõ ù³çù»ñÁ Ó»Ý ¿ÇÝ
ï³ÉÇë (ê³ÉáÙÁ, ʳÝáõÙÁ áõ ÙÛáõë ϳݳÛù ù³ñ³÷Ç ·ÉËÇÝ):

176

***
гë³Ý æ³É³ÉÛ³ÝÇ §Ö³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÇõÝ Ç Ù»ÍÝ Ð³Û³ëï³Ý¦(35), ë»ñ ¹»åÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ñӳݳ·ñ»ÉÁ å³ï»ñÇ
íñ³:
***
Ò³ÕÇ ÓáñáõÙ ÉáճݳÉÁ (ÏñÇ³Ý ¨ »ñÏÛáõÕÁ):
***
ÆÙ Ù»ñÁ Õ³ã³Õ³ÝóÇ ïÇñ³óáõ ²ñáõÃÝÇÝ µ»ñ»É ïí»ó, ·Çñ ³Ý»É
ïí»ó ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ, áñ ·Çß»ñÝ»ñÁ ÙÃÝáõÙ í³Ë»ÝáõÙ ¿Ç:
лé³íáñáõÃÛáõÝ ã³÷áÕ ·áñÍÇù ¿Ç ßÇÝ»É ÏÉáñ ÉáõóÏáõ ³Ù³ÝÇó:
***
ØÇ ³Ý·³Ù ß³ï ÷áùñ ¾çÙdzÍÇÝ »Ù »Õ»É - ÙÇïë ¿ ÙdzÛÝ Ñáñ³ùáõÛñë
áõ ÷»ë³ ì³ñ¹³ÝÁ, Ýñ³Ýó ïáõÝÁ, Ýñ³Ýó ¹»ÕÇÝ Ï³íÇ å³ñÇëåÝ áõ
å³ñ﻽Á, ë¨ µ³¹ñÇç³ÝÇ áõ åáÙǹáñÇ Ã÷»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ÑáïÁ: ÎáõñÏáõéÝ»ñÁ(36), ¾çÙdzÍÝÇ ï³×³ñÇ Ý»ñëÁ, ÷ßáï áõ ³ñ¨áï ׳Ù÷»Ý,
÷ß³ïÇ áõ Ýé³Ý ͳé»ñ - íñ»Ý ׳ù³Í ÝéÝ»ñ áõ ¹»ÕÇÝ ÷ß³ï, ²ßï³ñ³ÏÁ, ޳ѳ½»Ýó ï³Ý Ù³é³ÝÁ - µ³Ûó ÇëÏÇ ã»Ù ÑÇßáõ٠سëÇëÁ, ÙdzÛÝ
ϳñÍ»ë û ÙÇ ëÇåï³Ï Ù»Í µ³Ý »Ù ÑÇßáõÙ, ¿Ý ¿É ÑÇßáõÙ »Ù û ÙdzÛÝ
ÃíáõÙ ¿ - ã·Çï»Ù:
***
Ƶñ¨ ÑÇÝ Ï³ñáï Ùï»ñÇÙÝ»ñ ÑÇßáõÙ »Ù Ù»ñ äá½³ï ·áÙ»ßÁ, ê³Õ³ñÁ, ܳ½ÉáõÝ, ̳ÕÇÏÁ, â»ñù»½Á, ²µ³ßÁ, ÂáµÉ³Ý ßáõÝÁ, Õ³ÛóñÁ, ÇÙ
å³åáÝó, Ù»ñ سñÇÝáë ¿ßÁ, Õé³Ã ÓÇÝ - ¨ Ù»ñ ë¨ Ø³ßÏáÝ, áñ å³åë ¿ñ
Ñ»ïÁ µ»ñ»É èáõë³ëï³ÝÇó - ͳé»ñÝ áõ ³Ýï³éÝ»ñÁ - ù³ñ»ñÁ:
***
²é³çÇÝ ï»ïñ»ñÁ (²Ûµµ»Ý³ñ³Ý), áñ µ»ñÇÝ ÂÇýÉÇëÇó - ϳݳã, ¹»ÕÇÝ, ϳñÙÇñ - ׳ϳïÇݪ §Ê³ã, û·Ý»³ ÇÝÓ...¦:
***
ÆÙ å³åÇ ÷ßïáíÁ, áñ Ýáñá·»É ïíÇÝ - ·Ý³óÇ ÑáÝ ù³ÕáÕ Ï³Ý³Ýó
Ñ»ï Ò³ÕÇ ÓáñÁ ¨ »ï ·³Éáõ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ -

177

سÏá µÇÓ»Ý: Øï³ÍáõÙ ¿Ç, û áñ ٻͳݳÙ, ¿Ýå»ë Ù³ñ¹ ¹³éݳÙ,
áñ Ù»ñ Èáéáõ ÓáñÇ íñáí ϳÙáõñç ßÇÝ»É ï³Ù:
***
¶ñÇßÏ»Ý ÑÉ»µÝ(37) áõëÇÝ ¸¹Ç ·ÉËÇÝ ïÝÏí³Í:
- ²Û ï³, Ù»ñ ϳÉáõÙÁ ÉÍ³Í Ù»çùÁ Ãá½áï »½Á ï»ë»É ã»±ù:
***
ºë ÙÇßï ÏáñóÝáõÙ ¿Ç ³Ý³ëáõÝÝ»ñÁ, Ù»ñë ÇÝÓ ï³ÝáõÙ ¿ñ ¿ëï»Õ, ¿Ýï»Õ å³ÑáõÙ - ´³ÉáÛÇ(38) ï³ÝÁ (ϳñïáýÇÉÁ), ²ÃÇ µÇÓáÝó ïÝáõÙ (ù³ßáíÇÝ):
¼³ñٳݳÉÇ É³í Ïá×Ç ¿Ç ˳ÕáõÙ áõ ù³ñ ¿Ç ·óáõÙ:
***
ä³åë ݳíÃÇ Ù³ëÇÝ - ³é³Ýó ÷ÇÉûÝ(39) ³é³ç ·ó»Éáõ ¨Ý: γñ»ÉÇ
¿ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»½ ¿É ѳëÝÇ:
***
öáùñ »ñµ ¾çÙdzÍÇÝ ¿ÇÝù ·ÝáõÙ - ½³ñٳݳÉÇ ÑÇßáõÙ »Ù ¿Ý Ññ³ß³ÉÇ »ñÏÇÝùÁ, áñ ï»ë³ »ñµ å»ïù ¿ ï³ÛÇÝ Ùáñë ÓÇáõ íñ³, Ù³Ûñë ÓÇáõ
íñ³ ¿Ý »ñÏÝùÇ Ù»ç ϳñÍ»ë:
ÌÇÉÏáõëáí(40) ÓáõÏÁ µéÝ»ÉÁ: ì³ËÇó ÉáùáÇó ÷áùñ - (í»ñçáõÙ ÇÙ³ó³, áñ Éáùá ¿ »Õ»É):
***
Ìï»ñ µéÝ»ÉÁ (³·áõÑÇÝ):
øáß³ù³ñÇó(41) ¨Ý - ѻջÕÇ ¨ ϳÛͳÏÇ ë»ñÁ - ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³:
æ²È²ÈúÔÈÆ
¶Ý³Éáõ ݳËÁÝóó ·Çß»ñÁ. ·³Ã³, ÃËí³Íù, ³Ù»Ý µ³Ý å³ïñ³ëï:
Øáñë ùáõÝÁ ãÇ ï³ÝáõÙ:
²Õ ¿ ³ÕáõÙ »ñϳÝùáí, É³ó ¿ ÉÇÝáõÙ áõ ËáëáõÙ Ù»½³ÝÇó Çñ»Ý Çñ»Ý
ٻݳÏ:
ºë ¿É ³ÝùáõÝ ï»ÕÇ Ù»ç ɳó »Ù ÉÇÝáõÙ, ɳó »Ù ÉÇÝáõÙ:

178

***
Ö³Ù÷ÇÝ ÓÛáõÝ áõ ù³ÙÇ: ºñÏáõëÇë, ÇÝÓ áõ »Õµáñë ÓÇáõ íñ³ ¹ñ³Í,
Çñ»Ý ÷³ñ³ç»Ý ¿É Ñ³Ý³Í Ù»½ íñ³ ·ó³Í, ÇÝùÁ áïáí ó»ËÇ áõ ÓÛáõÝÇ Ù»ç
·³ÉÇë Ù»ñ ÏáÕùáí, ÓÇáõ Ñ»ï, áïáí Ñ»ñë: Üñ³ ëåÇï³Ï Ù»Í ÙáñáõùÁ
ÓÛáõݳ˳éÝ ù³ÙÇÝ óñÇí ¿ñ ï³ÉÇë, ÏñÍùÇÝ ÏåóÝáõÙ, áõëáíÁ ï³ÝáõÙ:
¾¹ ·Çß»ñ ѳë³Ýù øáɳ·»ñ³Ý: ØÇ ï³ù û¹³:
***
ØÛáõë ûñÁ æ³É³ÉûÕÉÇ:
Ö»ñÙ³Ï ïÝ»ñÁ:
²¯Û, ê³Ã»ÝÇÏÁ:
ºñϳñ ë³åáÏÝ»ñÇ Ñ³Ý»ÉÁ - å³ïÇÅ, »ë Ýñ³ÝÝ ¿Ç ѳÝáõÙ, ݳ ÇÙÁ:
´³Ûó ݳ áïÁ ÍéÙéáõÙ ¿ñ, ÇÝÓ ã³ñã³ñáõÙ:
λåÇÝ ¨ ³ÛÉÝ:
¸åñáóÁ:
²ÕçÇÏÝ»ñÇ ¹åñáóÁ ¨ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ...
<1 ³ÝÁÝÃéÝ.> å³ïÏ»ñÝ»ñÁ ²Ù»Ý ûñ ·³Ãáí áõ ϳÃáí ã³Û, ¨ ³ÛÉÝ.
æ³É³ÉûÕÉáõ ßñç³ÝÁ, Ýáñ ³ß˳ñÑù, ϳñÙÇñ ï³ÝÇùÝ»ñ, ëÇåï³Ï
ïÝ»ñ, ³ñ¨³Í³ÕÏÇ ³ñï»ñ, ë³·»ñ, ýáõñ·áÝÝ»ñ, ÓÇáí ÉÍ³Í Ï³éù»ñ,
½áñù ¨ ³ÛÉÝ...
سÝÏáõÃÛ³Ýë Ýáñ »ñ· ¿ñ ¹áõñë »Ï»É: ºñ·áõÙ ¿Ç »ë »Õµáñë Ñ»ï ½ÇÉ
Ó»Ýáí: ºñµáñ µ³óíÇÝ ¹éÝ»ñÝ Ñáõëá...(42)
гë³Ï ÙÁ ϳ Ù»ñ ϻݳó Ù»ç,
àõñ ³Ù»Ý³ÛÝ ÇÕÓ Ï³í³ñïÇ...
гë³Ï ÙÁ áõñ Ñá·ÇÝ Ç ï»Ýã
ÐÇß³ï³Ï³ó Ûáõñ ϳñáïÇ...
àõ ã¿Ç ѳëϳÝáõ٠û ÇÝã »Ù »ñ·áõÙ: Üáñ »Ù ѳëϳÝáõÙ:
²ÛÅÙ ³ÝóÛ³ÉÇ Ñáõß»ñÝ ³í»ÉÇ »Ý áõÅ»Õ áõ ·ñ³íÇã, ù³Ý Çñ³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÁ: ºí ¿Ý ³ß˳ñÑùáõÙ ³í»ÉÇ ß³ï µ³Ý áõÝ»Ù, ù³Ý ¿ë:
ºñ¨³Ï³ÛáõÙ »Ù, »Ã» Ù³ñ¹ÇÏ »ñϳñ ³åñ»Ýª ×Çßï áñ ÇÝãù³Ý
ù³Õóñ åÇïÇ ÉÇÝÇ Ù³ÑÁ:
<زÜÎàôÂÚ²Ü Þðæ²Ü>

179

1869 - Ù³ÝÏáõÃÛáõÝë ÙÇÝ㨠¹åñáóÇó ¹áõñë ·³ÉÁ.
1886 - áõëáõÙݳñ³ÝÇó ¹áõñë ·³ÉÁ, ѻճ÷áË. - ¶áÉáßÛ³Ý(43) - ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ, ÏáÝëÇëïáñdzÝ, ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝ, ù³Ñ³Ý³ÛáõÃÛáõÝ, ³å³Ñ³ñ½³Ý, »Ï»Õ»óÇÝ»ñ - ÏéÇí - ù»ý»ñ:
1890 - ¶Çñùë. Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ:
***
ØÇÝ㨠ï³ë ï³ñ»Ï³ÝÁ (2-Çó) »ñ»Ë³Ý»ñÁ ë³ëïÇÏ ³Ýѳݷëï³ÝáõÙ »Ý ¨ ë³ëïÇÏ ß³ñÅí»Éáõ (Ó»éù áõ áïÁ) ϳñÇù »Ý ½·áõÙ:
***
ºñ»Ë³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ Ñ»Ýó ³é³çÇÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ïå³íáñáõÃÛ³Ý ï³Ï - áõñ³Ë û ïËáõñ:
***
Ø»ñ ѳñëÝ»ñÝ áõ Ù³Ûñë ·»ñÇ Ù»ñ ÑÛáõñ»ñÇÝ. Ñáñë ϳÙáõñç ßÇÝ»ÉÁ ¨
³ÛÉÝ:
̳Õñ³ÍáõÝ»ñÁ å³å»ñÇë:
***
ÆÙ Ù»Í <áõëáõóÇãÁ> ¸»µ»¹Ç íßßáóÁ, ³ëïÕ³ÉÇ »ñÏÝùÇ ï³Ï ùÝ»ÉÁ ¨
ѳݹ»ñáõÙ Ù»Ý³Ï Ï³Ý³ãáõÙ å³éÏ»ÉÁ ųٻñáí »ñÏÝùÇ Ù»ç Ëáñ³ëáõ½í³Í ѳ۳óùáí: ºñ³½Ý»ñ, ݳ˳·áõß³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ݳ˳½·³óáõÙÝ»ñ:
***
ÂéãáõÝÝ»ñÇ µÝ»ñÁ ù³Ý¹»Éáõ, Óí³ÝÝ»ñÝ áõ ×áõï»ñÁ ï³Ý»Éáõ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·ÛáõÕÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù»ç: Ø»Ýù ¿É ¿ÇÝù ³ÝáõÙ, µ³óÇ ÍÇÍ»éݳÏÇó:
***
ä³ï³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï ëÇñáõÙ ¿Ç Ù»ñ ѳݹ»ñáõÙ áõ µÉáõñÝ»ñÇ íñ³,
ͳé»ñÇ ï³Ï Ù»çùÇë íñ³ å³éÏ»É áõ ųٻñáí Ëáñ³ëáõ½í»É »ñÏÝùÇ Ù»ç
ϳ٠µÝáõÃÛ³Ý:

180

â¿Ç ëÇñáõ٠ϳÉÇ ¨ ³ÛÉÝ ³ß˳ï³ÝùÁ - ÷³ËãáõÙ ¿Ç ¨ ³ÛÉÝ. Ñáñë
Ñ»ï ë»É ·Ý³ÉÁ ·ÉËáíÝ ¿Ç ·óáõÙ, ϳ٠½áéáí <ѳ½áõÙ>:
***
ÆÙ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ³Ýó ¿ Ï³ó»É ÙÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ßé³ÛÉáõÃÛ³Ý Ù»ç:
Èáéáõ ·»Õ»óÇÏ µÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÙ³Ñ³Ï³Ý û¹Á, ½ñÝ·³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ çáõñÁ, É»éÝ³Ï³Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ, ¿Ý ѳí³ë³ñáõÃÛáõÝÁ áñ ϳñ ÑÇÝ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ, ³Ù»ÝùÝ ¿É ÙÇ ï»ë³Ï ¿ÇÝ ³åñáõÙ, áõïáõÙ, ËÙáõÙ áõ Çñ³ñ Ñ»ï:
¾ë ³Ù»ÝÇ Ñ»ï ÙÇ ï»ë³Ï ³ÝÑá·áõÃÛáõÝ ³ë»Ù û ÍáõÉáõÃÛáõÝ ÁݹѳÝáõñÇ íñ³, ·³ñݳÝÁ ë³ñ»ñÇ É³Ýç»ñÇÝ, ³Ù³éÁ ³Ýï³éÝ»ñÇ ßí³ùÝ»ñáõÙ, ÓÙ»éÁ å³ï»ñÇ ï³Ï ³ñ¨ÏáÕ ³ñ³Í, ÇëÏ ·Çß»ñÁ û¹³Ý»ñáõÙ ½ñáõÛó
³Ý»Éáí ѳÙáí, ϳÙáí:
¸»é É»éݳÛÇÝ Ù»ñ ³ÝÏÛáõÝÁ ã¿ñ ѳë»É ÏáõÉïáõñ³Ý, Çñ ï»Ý¹Á:
***
ØÇ ¿ë ï»ë³Ï ³ß˳ñÑù »Ù Ïáñóñ»É - µÝáõÃÛáõÝÁ ½ñÏí»É ¿ Çñ ݳËÏÇÝ å³ïÏ»ñÇó - »ñÏñ³·áñÍÁ, ݳѳå»ïÁ áõ ÑáíÇíÁ. Ù³ñ¹ÇÏ ¿É ¹³ñÓ»É ¹áõù³ÝãÇ áõ ³µÉ³Ï³ï ¨ ³ÛÉÝ:
***
ÐáÕ»ñÇ ·áñÍÁ: ²å³ èáëïáÙÇ(44) ¨ ²ñïÇÏÇ(45) Ù³ÑÁ:
***
ÆÙ ³é³çÇÝ áõëáõóÇãÝ»ñÇó: ijٻñáí å³éÏ»É Ñ³Ý¹áõÙ áõ Ëáñ³ëáõ½í»É »ñÏÝùÇ Ù»ç Éáõé: ²ñÍÇíÝ ¿ ÍÕñïáõ٠ϳ٠ÃéãáõÝÝ»ñÝ »Ý... <ÙÇ
ù³ÝÇ µ³é ³ÝÁÝûéÝ»ÉÇ>:
ÆØ ØÆ ø²ÜÆ ¶ðì²ÌøܺðÆ ´²ò²îðàôÂÚàôÜÀ(46)
1. ¼áõéݳãÇ ê³ùáÛÇ ³Õçϳ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¨ سñáÝ,
2. è³Ù³½Ç سÃáëÁ ¨ Èáé»óÇ ê³ùáÝ,
3. ¶¨áÛÇ, ²É»ùÇ, úëÙ³ÝÇ ¨ ³ÛÉÝ ³ÕçÇÏ ÷³ËóÝ»ÉÁ ¨ ²ÝáõßÁ,
4. ø»éÇ Æë³ÛÇÝ(47) ¨ ²ñÍÇíÝ áõ ϳÕÝÇÝ, ÞáõÝÝ áõ ϳïáõÝ, ²Ýµ³Ëï í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ,

181

5. ÔáËݳÝó å³åÇÝ(48), Ù»ñ ·ÛáõÕÇ âá÷áõñÇ ïÕ»ñùÁ(49) ¨ гé³ã³Ýù åá»ÙÁ,
6. ö³ñí³Ý³, ì³ÝóÛ³Ý(50) ¨ ößñ³ÝùÝ»ñ û æ³í³ËùÇ µáõñÙáõÝù,
7. ÂÙϳµ»ñ¹Ç ³éáõÙÁ, æ³í³ËùÇ µáõñÙáõÝù(51):
º ÆÜâäºê ÆØ §²Ü´²Êî ì²Ö²è²Î²ÜܺðÀ¦ ¸²ðÒ²ì ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß(52)
(²ÝïÇå ѳïí³Í ѳٳÝáõÝ Ñá¹í³ÍÇ ë¨³·ñáõÃÛáõÝÇó)
87 ÃíÇÝ ÁÝϳ ͳÝáÃÝ»ñÇ ÙÇ ßñç³Ý, áñáÝù ÇÙ É»½áõÝ ·ï³Ý ·é»ÑÇÏ
¨ ËáñÑáõñ¹ ïíÇÝ Ó»éù í»ñóÝ»É ¿¹ í³Ûñ»ÝÇ µ³ñµ³éÇó áõ ·ñ³Ï³Ý É»½áõ
·áñÍ ³Í»É: Ö³ß³Ï ï³Éáõ [¨ ѳÙá½»Éáõ ѳٳñ] óáõÛó ¿ÇÝ ï³ÉÇë, ϳñ¹áõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ ÑÇÝ ·ñ³µ³ñ áï³Ý³íáñÝ»ñÇó: ºë ¿É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó
Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³Ýï»ÕÛ³Ï áõ ï·»ï ÙÇ, ·ñ»Ã» å³ï³ÝÇ, ¿Ýù³Ý ѳí³ï³óÇ, áñ É»½áõë ÷áË»óÇ, ëÏë»óÇ ·ñ»É [·ñ³Ï³Ý É»½íáí] (²ñ¨ áõ ÉáõëÇÝ,
¨ ³ÛÉÝ), ¨ ÙÇÝ㨠³Ý·³Ù ·ñ³µ³ñ, û¨ ã·Çï»Ç: ²å³ û Ó»éë ÁÝÏ³Ý ÐÛáõëÇë³÷³ÛÉÇ Ñ³Ù³ñÝ»ñÁ, áñ ß³ï ëÇñ»óÇ: ê³ Ñá µáÉáñáíÇÝ Íé»ó ÇÙ
׳ٵÇó - ëÏë»óÇ ßÇÝÍáõ É»½íáí ËáñÑñ¹³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É ³½·Ç íÇ׳ÏÇ íñ³, ·áñÍ ³Í»É ·»ïݳù³ñß, ·Çß»ñ³ï»ëÇÉ ¨ ³ÛÉÝ, ¨ ³ÛÉÝ µ³é»ñ, áñ
ܳɵ³Ý¹Û³ÝÝ áõ ܳ½³ñÛ³ÝÁ ·áñÍ ¿ÇÝ ³ÍáõÙ Çñ»Ýó ÏéÇíÝ»ñÇ Ù»ç áõ
ѳñÓ³Ïí»É ½³Ý³½³Ý ÏáÕÙ»ñ - Ù³ñ¹Ï³Ýó íñ³, [³½·Ç íñ³,] Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³, í»ñç³å»ë ³ëïÍáõ íñ³:
²ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝϳ Ù»ñ ÇÝï»ÉÇ·»ÝïÝ»ñÇ ßñç³ÝÁ, áõñ ÇÙ³ó³, áñ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ å»ïù ¿ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ó³í»ñáí ³åñÇ, ù³Õ³ù³óÇ ÉÇÝÇ ¨
³ÛÉÝ - ¨ ·ñÇ ³Ñ³ ¿ë áõ ¿Ý...
¾ë ïå³íáñáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿É ÙÇ ù³ÝÇ áï³Ý³íáñÝ»ñ ßÇÝ»óÇ - ÙÇßï
³ÝѳçáÕ: ºÃ» ¿ë µáÉáñÇÝ ³í»É³óÝ»Ýù ¨ ß³ï áõ ß³ï áõñÇß Ó³Ëáñ¹
ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñ - Ù³ñ¹ Ͻ³ñٳݳ, û Ñ³å³ ÇÝãå»ë ¹áõñë »Ï³ñ ¿¹
µáÉáñÇ ÙÇçÇó, ³Ûëáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ùá å³ïÏ»ñáí: ´³Ûó ѳëϳݳÉÇ Ï¹³éݳ, »Ã» ³í»É³óÝ»Ù, áñ ÙÇßï ÙÇ ×ßÙ³ñÇï, áõÕÇÕ áõ ѽáñ ³é³çÝáñ¹ »Ù
áõÝ»ó»É - ¨ ¹³ »Õ»É ¿ ÇÙ µÝ³½¹Á. ݳ ¿ ÇÝÓ Ñ³Ý»É áõ Ñáí³Ý³íáñ»É,
ÙÇÝ㨠Ýñ³Ý ¹³ßݳÏÇó ÙÇ ù³ÝÇ µ³Ëï³íáñ ¹»åù»ñ áõ ¹»Ùù»ñ »Ý íñ³
ѳë»É:

182

̲ÜಶðàôÂÚàôÜܺð
1. سÝÏ³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ:
2. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·»ñ¹³ëï³ÝÁ ·ÛáõÕáõÙ Ïáãí»É ¿ ݳ¨ ²ÕáÝó ïáõÝ (ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ å³åǪ úÑ³Ý»ë ³ÕÇ ³ÝáõÝáí):
3. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù»Í Ùáñ»Õµ³ÛñÁ:
4. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ùáñ»Õµáñ ïÕ³Ý:
5. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñáñ»Õµ³ÛñÁ, ·ÛáõÕÇ ïÇñ³óáõÝ, áñÇ ¹åñáóáõÙ ³å³·³
µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ·ñ»É-ϳñ¹³É ¿ ëáíáñ»É: лﳷ³ÛáõÙ ÑÇß³ï³ÏíáõÙ ¿ §µÇÓ³
¶ñÇßϳ¦ ³ÝáõÝáí:
6. ê³Ñ³Ï í³ñųå»ïÁ ¸ë»Õ ·ÛáõÕáõÙ áõëáõóÇã ¿ »Õ»É: Üñ³ ¹åñáóáõÙ
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëáíáñ»É ¿ »ñÏáõ ï³ñÇ ¨ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
å³ïÙ»É 1905 Ã. ·ñ³Í §ÆÝùݳϻÝë³·ñáõÃÛáõݦ Ñá¹í³ÍáõÙ:
7. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñáñ»Õµáñ (سÙÇ) ÏÇÝÁ:
8. ´³Ý³ëï»ÕÍÇ å³åÁ:
9. ØáٳϳÉ:
9³. ä³ïñáõÛ· Ïïñ»Éáõ ÙÏñ³ï:
10. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ï³Ý ³Û·»å³Ý (§µ³ÕÙ³ÝãǦ):
11. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ å³åǪ úÑ³Ý»ë ³ÕÇ Ëáñà »Õµ³ÛñÁ:
12. î»'ë N 24 ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÁ:
13. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó, áñÁ ѳí³Ý³µ³ñ »Õ»É ¿ §ÆÙ
ÁÝÏ»ñ Ü»ëáݦ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëÇ Ý³Ë³ïÇåÁ:
14. è³Ù³½Ç سÃáëÇ Ë»É³·³ñí»Éáõ å³ïÙáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ ³ÛÝ Ï»Ýë³Ï³Ý ÑÇÙùÁ, áñÇó ÍÝí»É ¿ §Èáé»óÇ ê³ùáݦ åá»ÙÇ Ùï³ÑÕ³óáõÙÁ: î»'ë ݳ¨
N 46 ͳÝáó·ñáõÃÛáõÝÁ:
15. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ å³åáÝó ï³Ý Ãáõñù ï³í³ñ³Í, áñÁ, ѳí³Ý³µ³ñ,
»Õ»É ¿ §²ÑÙ³¹Á¦ å³ïÙí³ÍùÇ Ñ»ñáëÇ Ý³Ë³ïÇåÁ:
16. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³ÏݳñÏáõÙ ¿ Çñ Ñáñ ¨ Ùáñ ·»ñ¹³ëï³ÝÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ ¨ Ï»Ýó³Õ³í³ñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ (ï»'ë ³Û¹ Ù³ëÇݪ Ü.
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, §ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. سÝÏáõÃÛáõÝ ¨ å³ï³Ý»ÏáõÃÛáõݦ, гÛå»ïÑñ³ï, 1955, ¿ç 23):
17. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñáñ³ùñáçª êáݳÛÇ ³ÙáõëÇÝÁ, áñÝ ÁÝï³ÝÇùáí ³åñáõÙ ¿ñ ¾çÙdzÍÝáõÙ:
18. ijٳݳÏÇÝ ï³ñ³Íí³Í ³½·³ÛÇÝ-ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý »ñ·»ñ,
áñáÝù ëÇñí³Í »Ý »Õ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ:
19. ºñ»Ë³Ý»ñÇ Ë³Õ, áñÁ Ïáãí»É ¿ ݳ¨ §ï³å³ÝáõÏǦ (ï³åÏÝáóÇ):
20. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñáñ»Õµáñ ïÕ³Ý, ѳë³Ï³ÏÇó ÁÝÏ»ñ:

183

21. ²Û¹ Ù³ëÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ùáõÛñÁª ÆëÏáõÑÇÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ÑÇᯐ ¿.
§î»ñï»ñ å³å»Ý ûóËÝ»ñÁ ßÇÝáõÙ ¿ñ: Øß³ÏÝ»ñÁ ѳó ¿ÇÝ áõïáõÙ: úѳݻëÁ ÷»ïÁ í»ñóñ»É ¿ñ ¨ ÏïáõñÁ ù³Ý¹áõÙ ¿ñ, áñ ÍïÇ µáõÝÁ ѳÝÇ: î»ñï»ñ å³å»Ý ϳÝã»ó. §ºÏ»¯ù, »Ï»¯ù, ·Éá¯õËë óջù, »ë Ù³ñ¹ »Ù µéÝáõÙ ïáõÝë ßÇÝ»Ù, ë³ ù³Ý¹áõÙ ¿¦ (Áëï µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ¹ëï»ñª ²ßË»Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í ·ñ³éÙ³Ý):
22. ÊáëùÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »Õµáñª èáëïáÙÇ Ù³ëÇÝ ¿:
23. ²Ûë í»ñݳ·ñÇ ï³Ï ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, Ùï³¹Çñ ¿ñ å³ïÙ»É Ñ³Ûñ»ÝÇ ·ÛáõÕÇ µÝáñáß ¨ Ñ»ï³ùñùÇñ ¹»Ùù»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ áõÅ»Õ ïå³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕ»É Ýñ³ íñ³: êïáñ¨ ÑÇß³ï³Ïí³Í Ù³ñ¹ÇÏ ÙÇ ù³ÝÇëÝ »Ý ³Û¹ ·ÛáõÕ³Ï³Ý §ïÇå»ñÇó¦:
24. ²Ûëï»Õ, ¹³ï»Éáí µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ùñáçª ÆëÏáõÑáõ å³ïÙ³ÍÇó (¹³ñÓÛ³É ²ßË»Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ), ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ »Õ»É
Ý»ñϳ۳óÝ»É ëå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ íñÇųéáõÃÛ³Ý ÙÇ ³ñÛáõÝáï å³ïÙáõÃÛáõÝ, áñÇ
½áÑ»ñÝ »Ý »Õ»É ѳٳ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇó úëÙ³ÝÝ áõ ²É»ùÁ:
25. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇó, áñÁ Ùßï³å»ë ³åñ»É ¿ Ò³ÕÇ ÓáñáõÙ
¨ ·ÛáõÕáõ٠ѳÛïÝÇ ¿ »Õ»É Çñ å³ïÙ³Í ³é³ÏÝ»ñáí: ²å³·³ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ
Ñ³×³Ë ¿ »Õ»É Ýñ³ ïݳÏáõÙ:
26. ÊáëùÁ Ê. ²µáíÛ³ÝÇ §ì»ñù г۳ëï³ÝǦ í»åÇ ·É˳íáñ Ñ»ñáëÇ
ÝáõÛݳÝáõÝ Ý³Ë³ïÇåÇ Ù³ëÇÝ ¿, áñÁ ÙÇ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³åñ»É ¿ ¸ë»Õ ·ÛáõÕáõÙ: Üñ³ ÏÛ³ÝùÇó ÙÇ ¹ñí³· å³ïÙí³Í ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §ø³ç»ñÇ ÏÛ³ÝùÇó¦
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù»ç:
27. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ å³åÇ Ñ³ÛñÁ (úí³·ÇÙ Úáõ½µ³ßÇ), áñÁ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É
Çñ é³½ÙÇ ëËñ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Üñ³ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ å³ïÙáõÙ ¿ Ê.
²µáíÛ³ÝÝ Çñ í»åáõÙ:
28. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïáÑÙÁ ·ÛáõÕáõÙ Ïáãí»É ¿ ݳ¨ î»ñë³Ýù, î»ñë³Ýó ïáõÝ:
29. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³Ûëï»Õ í»ñ³ñï³¹ñáõÙ ¿ ѳٳ·ÛáõÕ³óÇÝ»ñÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ Çñ ·»ñ¹³ëï³ÝÇ, Ýñ³ª ųٳݳÏÇÝ î³ñáÝÇó ·³ÕÃ³Í ¨ ÈáéÇáõ٠ѳëï³ïí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ:
30. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñáñ»Õµ³ÛñÁ:
31. ¸ë»ÕÇ ÑÛáõëÇë-³ñ¨»ÉÛ³Ý ÏáÕÙáõÙ ·ïÝíáÕ µÉáõñ:
32. ÊáëùÁ 1877 Ã. éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ Ù³ëÇÝ ¿:
33. ¸ë»ÕÇ Ùáï³Ï³ÛùÇ ù³ñ³ÛñÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ³ÝáõÝÁ:
34. ¸ë»ÕÇ ßñç³å³ïÇ ï»Õ³ÝáõÝÝ»ñÇó:

184

35. ê³ñ·Çë гë³Ý-æ³É³ÉÛ³ÝÇ §Ö³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÇõÝ Ç Ù»ÍÝ Ð³Û³ëï³Ý¦ ·ÇñùÁ (1853) »Õ»É ¿ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³ñ¹³ó³Í ³é³çÇÝ ·ñù»ñÇó Ù»ÏÁ:
36. Ðݹϳѳí:
37. ì»ñÙ³Ï:
38. ¸ë»Õ ·ÛáõÕÇ Å³ÙѳñÁ:
39. ä³ïñáõÛ·:
40. ÒáõÏ µéÝ»Éáõ ѳñÙ³ñ³Ýù:
41. Èáéáõ É»éÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
42. Ü. èáõëÇÝÛ³ÝÇ §ÎÇÉÇÏdz¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ, áñÇó ÙÇ ù³ÝÇ ïáÕ
Ù»ç ¿ µ»ñáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ:
43. ²½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ù³ëݳÏÇó ì³ñ¹³Ý (²É»ùë³Ý¹ñ) ¶áÉáßÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ¿ ËáëùÁ, áñÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¹»é 1885 Ã. ÝíÇñ»É ¿
ѳïáõÏ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ (§ÂáÕ ÷ã» ù³ÙÇݦ »ñ·Ç »Õ³Ý³Ï³í¦):
44. ´³Ý³ëï»ÕÍÇ »Õµ³ÛñÁª èáëïáÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, áñÝ ëå³Ýí»ó 1915
Ã. ÈáéÇáõÙ:
45. ´³Ý³ëï»ÕÍÇ áñ¹Çݪ ²ñï³í³½¹Á, áñÁ ½áÑí»ó 1918 Ã. ì³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ ÙÕí³Í ÏéÇíÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï:
46. §ÆÙ ÙÇ ù³ÝÇ ·ñí³ÍùÝ»ñÇ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ¦ ·ñ³éÙ³Ý Ù»ç ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï»Ýë³Ï³Ý ÷³ëï»ñÁ, Ù³ñ¹Ï³Ýó ϳ٠·ñ³Ï³Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñÁ, áñáÝù ÑÇÙù »Ý ͳé³Û»É Çñ ѳٳå³ï³ëË³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ùï³ÑÕ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
47. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ùáñ»Õµ³ÛñÁ, áñÇó ³å³·³ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ß³ï ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ³é³ÏÝ»ñ ¿ Éë»É:
48. ²Û·»Ñ³ïóÇ Í»ñáõÝÇ, áñÁ »Õ»É ¿ §Ð³é³ã³ÝùǦ Í»ñ ³Û·»å³ÝÇ Ý³Ë³ïÇåÁ:
49. 1880-³Ï³Ý ÃÃ. Çß˳ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù ÁÙµáëï³ó³Í ¹ë»ÕóÇ »Õµ³ÛñÝ»ñ, áñáÝó å³ïÙáõÃÛáõÝÁ á·¨áñ»É ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇݪ ·ñ»Éáõ §Ð³é³ã³Ýù¦ åá»ÙÁ:
50. §ö³ñí³Ý³¦ µ³Éɳ¹Ç ÝÛáõÃÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Éë»É ¿
Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ Çñ ݳËÏÇÝ ¹³ëÁÝÏ»ñ, ѳÛïÝÇ Ù³Ýϳí³ñÅ ¶ñÇ·áñ
ì³ÝóÛ³ÝÇó: ²Û¹ Ù³ëÇÝ Ýñ³ Íáó³ï»ïñ»ñÇó Ù»Ïáõ٠ϳñ¹áõÙ »Ýù. §¶ñÇ·áñÝ ¿ Éë»É ²Ë³Éù³É³ù: ö³ñí³Ý³ (Ïñ³ÏÇ ÃÇûé). ³·³íáñÁ ÙÇ ³ÕçÇÏ ¿
áõÝ»ÝáõÙ, ³ëáõÙ ¿, áí áñ Ïñ³Ï µ»ñÇ Ýñ³Ý Ïï³Ù: ¶³ÉÇë ¿ Ïñ³ÏÇ ßáõñçÁ
åïïíáõÙ, áñ Ïñ³Ï ï³ÝÇ ¨ ÙÇßï ÁÝÏÝáõÙ Ù»çÝ ³ÛñíáõÙ¦ (ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ å³ÑíáÕ ³ÝïÇå ÝÛáõûñÇó):

185

51. §ÂÙϳµ»ñ¹Ç ³éáõÙÁ¦ åá»ÙÇ ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ·ñÇ ¿
³é»É ¨ Ññ³ï³ñ³Ï»É ¿ ѳÛïÝÇ µ³Ý³Ñ³í³ù ¨ ³½·³·ñ³·»ï º. ȳɳ۳ÝÁª
§æ³í³ËùÇ µáõñÙáõÝù¦ µ³Ý³ÑÛáõë³Ï³Ý ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç (ÂÇýÉÇë, 1892, ¿ç
57):
52. §Â» ÇÝãå»ë ÇÙ §²Ýµ³Ëï í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ¦ ¹³ñÓ³í àìåðèêàíñêàÿ¦ Ñá¹í³ÍÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñ»É ¨ Ññ³å³ñ³Ï»É ¿ 1910 Ã.: Ðá¹í³ÍÇ ë¨³·Çñ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ Ï³Ý ÏïáñÝ»ñ, áñáÝù ÇÝã-ÇÝã å³ï׳éÝ»ñáí ¹áõñë »Ý
Ùݳó»É í»ñçÝ³Ï³Ý ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÇó: ¸ñ³ÝóÇó ¿ ëïáñ¨ Ññ³å³ñ³ÏíáÕ
ѳïí³ÍÁ: ²Ûëï»Õ ϳñ¨áñ ïíÛ³ÉÝ»ñ Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ í³Õ
ßñç³ÝáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ׳߳ÏÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, áñáÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ·ñ³Ï³Ý ßñç³å³ïÇ Ù³ëÇÝ: ²Ûë ³éáõÙáí Ý»ñϳ ѳïí³ÍÁ ë»ñïáñ»Ý
³éÝãíáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÇÝùݳϻÝë³·ñ³Ï³Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï, áõëïÇ ¨
ѳñÙ³ñ ·ï³Ýù Ññ³å³ñ³Ï»É ³Ûëï»Õ:
§ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1966, N 1, ¿ç 173-186
§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, ·Çñù 2,
ºñ¨³Ý, ÐêêÐ ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙdzÛÇ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1969,
¿ç 407-459

186

²ñ³Ù ÆÜÖÆÎÚ²Ü
ÐàìвÜܺê ÂàôزÜÚ²Ü
ÎÚ²ÜøÆ ºì êîºÔ̲¶àðÌàôÂÚ²Ü ä²îØàôÂÚàôÜÀ
1869-1899
гïí³ÍÝ»ñ
¶ÈàôÊ ¶
1887-1892
´²ÊàôØܺð ØÆæ²ì²ÚðÆ Ðºî. ²è²æÆÜ ¶ÆðøÀ.
²ðÒ²¶²Üøܺð ºì ¶Ü²Ð²îàôÂÚàôÜ
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÝ ÑÇÝ· ï³ñÇÝ (1887-1892), áñ
ÁݹáõÝí³Í ¿ §ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ ßñç³Ý¦ ³Ýí³Ý»É, µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ù³ñ
ÉÇ »Ý ß³ï ϳñ¨áñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáí. ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ¿ñ, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ó¨³íáñí»ó áñå»ë µ³Ý³ëï»ÕÍ, ÉáõÛë ÁÝͳۻó Çñ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ, ׳ݳãí»ó ¨ Ùï³í ·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½:
1887 Ã. ³ßݳÝÁ, »ñµ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ýáñ ¿ñ ëÏë»É å³ßïáݳí³ñáõÃÛáõÝÁ ÏáÝëÇëïáñdzÛáõÙ, Ùï»ñÙ³ÝáõÙ ¿ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ÙÇ ù³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ»ï (¸³íÇà ޳ÑɳÙÛ³Ý, ²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³Ý, ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³Ý, ²ñë»Ý ÔÉï×Û³Ý), áñáÝù ѳÛáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ýµ³í³ñ³ñ ¹³ë³í³Ý¹Ù³Ý ûñÇÝ ÇÝùݳ½³ñ·³óٳٵ Éñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
ϳ½Ù»É ¿ÇÝ ·ñ³Ï³Ý ÙÇ ßñç³Ý ¨ å³ñµ»ñ³µ³ñ ѳݹÇåáõÙÝ»ñ ¨ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ:
²Ûëï»Õ ¿, áñ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ѳݷÇëï áõ ÙËÇóñáõÃÛáõÝ ¿ ·ïÝáõÙ
ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ ³ÕÙáõÏÇó áõ ï³ÕïáõÏÇó, Ñá·»Ï³Ý íñ¹áíÙáõÝùÝ»ñÇó
Ñ»ïá: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¹»é ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇó §³é³ÝÓݳå»ë ÙáïÇÏ áõ ëñï³ÏÇó ¿ »Õ»É¦ ¸³íÇà ޳ÑɳÙÛ³ÝÇ (1870-1894) Ñ»ï, áñÇÝ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ùï»ñÙ³µ³ñ §¸³ÃÇÏᦠ»Ý Ïáã»É:
лÝó Þ³ÑɳÙÛ³ÝÝ ¿É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Í³ÝáóóÝáõÙ ¨ ϳåáõÙ ¿ ÑÇßÛ³É ßñç³ÝÇÝ: ¸³ÃÇÏáÛÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ ÂÇýÉÇë í»ñ³µÝ³Ïí³Í ³Ë³Éó˳óÇÝ»ñ ¿ÇÝ: ܳ Çñ Ù»ÕÙ, µ³ñ»Ñ³ÙµáõÛñ µÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ í³Û»ÉáõÙ ¿ñ
§ÑÝ·Û³ÏǦ ÁݹѳÝáõñ ѳٳÏñ³ÝùÁ. §ºë ÙÇÝ㨠ûñë ã»Ù ϳñáÕ Ùáé³-

187

Ý³É Ýñ³ Ùñ³ÑáÝ ¨ óËͳÉÇó ³ãù»ñÁ,- å³ïÙáõÙ ¿ ÔÉï×Û³ÝÁ:- Üñ³
óËͳÉÇó ³ãù»ñÝ Çñ»Ýó ËáñùáõÙ ³ë»ë ÇÝã-áñ Ùßï³å»ë Ññ³ÑñáÕ
íÇßï ¿ÇÝ Ã³ùóÝáõÙ, ͳÝñ Ñá·»Ï³Ý ³åñáõÙÝ»ñ¦: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ Ñ»ï Ùï»ñÙ³ÝáõÙ ¿ 1888 Ã. ³åñÇÉÇó, »ñµ ÷á˳¹ñíáõÙ ¿ ÐáíÑ.
ù³Ñ. سñïÇñáëÛ³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁª ³ÛÝ ïáõÝÁ, áñÇ í»ñݳѳñÏáõÙ ³åñáõÙ ¿ñ Þ³ÑɳÙÛ³ÝÝ Çñ ùñáç ¨ ÷»ë³ÛÇ Ñ»ï: Øï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ¹³éݳÉáí ѳñ¨³ÝÝ»ñ, Ñ³×³Ë ¿ÇÝ ³é³ÝÓݳÝáõÙ, ÙïáñáõÙ, ½ñáõóáõÙ: úÉ·³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¸³ÃÇÏáÛÇÝ ÑÇßáõÙ ¿ áñå»ë ÙÇ §Ë»Õ×, ÇÝùݳÙ÷á÷, ٻɳٳÕÓáï ïÕ³ÛǦ: Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá (1889),
Þ³ÑɳÙÛ³ÝÁ »ñ»ù ï³ñÇ áõëáõóãáõÃÛáõÝ ¿ ³ÝáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÍÝݹ³í³ÛñáõÙ: 1894 Ã. ³é»ÕÍí³Í³ÛÇÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ, ݳ ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍáõÙ, Ëáñ íÇßï å³ï׳é»Éáí Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, ѳïϳå»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ: §ÐÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ³é³í»É »ñϳñ³ÏÛ³óÁª ²ñë»Ý ÔÉï×Û³ÝÝ Çñ Ñáõß»ñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ·ñáõÙ ¿. §Üñ³ Ù³ï³Õ ¨ ³½ÝÇí Ñá·ÇÝ ÏñÍáÕ ÏëÏÇÍÝ áõ íÇßïÁ, áñ ³ÛÝå»ë ³Ïݵ³Ë Ï»ñåáí ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³ ËáñÁ óËÇÍáí
ѳٳÏí³Í ѳ۳óùÇ Ù»ç, í»ñç ïíÇÝ Ýñ³ ç³Ñ»É ÏÛ³ÝùÇÝ... úí³Ý»ëÝ
ѳÕáñ¹³ÏÇó ¿ñ ¸³ÃÇÏáÛÇ Ñá·»Ï³Ý ³åñáõÙÝ»ñÇÝ. ݳ ·Çï»ñ, û Ç'ÝãÝ ¿
ÏñÍáõÙ Çñ ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»áç Ý»ñëÝ áõ Ñá·ÇÝ... ºë ÙÇßï Ùï³ÍáõÙ »Ù, û ¸³ÃÇÏáÛÇ ¿áõÃÛáõÝÁ Ù³ßáÕ ·³ÕïÝÇùÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ·³ÕïÝÇùÝ»ñÇó
ËÇëï ͳÝñ»ñÇó ¿ »Õ»É, áõ ³Û¹ ·³ÕïÝÇùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó »ÕáÕÇ Ñ³Ù³ñª
ÝíÇñ³Ï³Ý, áñ úí³Ý»ëÁ ¸³ÃÇÏáÛÇ Ñ»ï ï³ñ³í ·»ñ»½Ù³Ý: ºë ß³ï ³Ý·³Ù »Ù úí³Ý»ëÇÝ Ñ³ñóñ»É, µ³Ûó ÙÇßï ¿É ÝáõÛÝ å³ï³ë˳ÝÁª ÙÇ
íßï³Ñ³ñ ÅåÇï áõ ѳ۳óù ¨ »ñÏáõ Ëáëù, ûª §ÆÙë ã¿, áñ ù»½ ï³Ù¦:
¸³ÃÇÏá Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ Ã³ËÇÍÝ áõ íÇßïÁ ½·³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍ»É
úí³Ý»ëÇ íñ³, Ýñ³Ý ¿É ѳٳϻÉáí Ñá·»Ï³Ý íßïáí: ÆÝÓ ÙÇßï Ãí³ó»É
¿, û úí³Ý»ëÝ áõ ¸³ÃÇÏáÝ ÇÝã-áñ Ñá·»Ï³Ý ó»Õ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Çݪ
ÝÙ³Ý Ï³Ù Ñ³Ù³ñÛ³ û ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ³åñáõÙÝ»ñÇ »Ýóϳ ÉÇÝ»Éáõ
ѻ勉Ýùáí: ºñµ »ë ³Û¹ Ù³ëÇÝ ³ÏݳñÏÝ»ñ ¿Ç ³ÝáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ¸³ÃÇÏáÝ Çñ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ, úí³Ý»ëÝ ³Û¹ ã¿ñ áõñ³ÝáõÙ: гٻݳÛÝ ¹»åë, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿ñ, û Ù»ñ ÑÝ·Û³ÏÇ
39
Ù»ç ¸³ÃÇÏáÝ ³Ù»Ý³å³ÛÍ³é ¨ ½·³ÛáõÝ ¹»ÙùÝ ¿ñ¦ :
39

Àëï úÉ·³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³íáñ íϳÛáõÃÛ³Ý, í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÁ Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ
Ñá·»Ï³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ ˳ݷ³ñí³Í ¿ »Õ»É:

188

²Ýï³ñ³ÏáõÛë, Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñáç áÕµ»ñ·³Ï³Ý Ù³Ñí³Ý ³Û¹ù³Ý
ËáñÝ ³åñ³Í íÇßïÁ ÇÝã-áñ ã³÷áí ¹ñë¨áñí»É ¿ ÙǨÝáõÛÝ ï³ñáõÙ (1894)
·ñí³Í §¸»åÇ ²ÝÑáõÝÁ¦ åá»ÙÇ Ã³ËͳÉÇ ËáñÑñ¹³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ:
²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ (1867-1933) ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ñ Çñ Ï»Ýëáõñ³Ë µÝ³íáñáõÃÛ³Ùµ, ¨ ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ ². ÔÉï×Û³ÝÁ, §ùÇã û ß³ï ·ñ³Ï³Ý ×³ß³Ï áõÝ»ñ, áõ »ñµ»ÙÝ, úí³Ý»ëÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ý
ï³Ï áï³Ý³íáñÝ»ñ ¿ñ ·ñáõÙ, áñ ݳٳݳí³Ý¹ úí³Ý»ëÇÝ, ÇÝãå»ë ¨
Ù»½, ËÇëï ½í³ñ׳óÝáõÙ ¿ñ... úí³Ý»ëÁ ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ù³éÛ³Ï ¿ñ ·ñ»É Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛ³Ýó Ù³ëÇÝ...¦: ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ ¼³Ý·»½áõñÇ (Ô³÷³Ý) ꨳù³ñ ·ÛáõÕÇó ¿ñ: ²í³ñï»Éáí Ü»ñëÇëÛ³Ý
¹åñáóÁ, 3-4 ï³ñÇ ½µ³ÕíáõÙ ¿ áõëáõóãáõÃÛ³Ùµ ÂÇýÉÇëáõÙ ¨ ²Ë³Éó˳ÛáõÙ, ³å³ ²Õëï³ý³ ϳ۳ñ³ÝáõÙ ëï³ÝÓÝáõÙ ¿ ÙÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ï³Ý
Ý»ñϳ۳óáõóãÇ å³ßïáÝ: 1898 Ã. ÷á˳¹ñí»Éáí ´³ùáõ, ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ¿
³ÝóÝáõ٠ݳíóñ¹Ûáõݳµ»ñ³Ï³Ý ÙÇ Ó»éݳñÏáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²í»ÉÇ áõß
(1915 Ã.) ËÙµ³·ñáõÙ ¿ §²ñ¨¦ ûñ³Ã»ñÃÁ:
¸åñáó³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇÝ »ñ¨³Ý »Ï³Í ·ñ³Ï³Ý ѳٻëï ßÝáñÑùÁ
ݳ˳÷áñÓ»ñÇ Ù»ç ¿É ëå³éí»ó: ê³Ï³ÛÝ áñå»ë ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ç»ñÙ
ëÇñ³Ñ³ñ, ݳ »Õ³í Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍ ÁÝÏ»ñáç ï³Õ³Ý¹Á Ëñ³ËáõëáÕÝ»ñÇó ¨ Ýñ³ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ ïå³·ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ »é³Ý¹³·ÇÝ ë³ï³ñáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ÔÉï×Û³ÝÁ íϳÛáõÙ ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ
Çñ Ñ»ñÃÇÝ µ³ñÓñ ¿ñ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ Çñ ³é³çÇÝ ·ñ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÇ §Çñ³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ
ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝÁ¦: §ÐÝ·Û³ÏǦ ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÁª ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÁ (18701908) ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇó Ù»Ï ï³ñáí Ïñïë»ñ ¿ñ, ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³í³éÇ ´»Å³Ýá ·ÛáõÕÇó, ÝáõÛÝå»ë §Ý»ñëÇëÛ³ÝóǦ, 1890 Ã. ßñç³Ý³í³ñï: ÆÝãå»ë
Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ, ݳ ¨ë ïá·áñí³Í ÅáÕáíñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí,
¹åñáóÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ÝíÇñíáõÙ ¿ Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý, ¨ ÙÇ ù³ÝÇ
ï³ñÇ ·³í³éÇ ¹åñáóÝ»ñáõÙ å³ßïáݳí³ñ»Éáõó Ñ»ïá, 1895-ÇÝ Ù»ÏÝáõÙ ¿ ¶»ñÙ³Ýdzª µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ: ÀݹáõÝíáõÙ ¿
´»éÉÇÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ, ѳ׳ËáõÙ
Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ¨ µÝ³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»40
ñÇÝ : àõëÙ³Ý ßñç³ÝÝ ³í³ñï»ÉáõÝ Ñ³½Çí Ù»Ï ï³ñÇ Ùݳó³Í, ëïÇåí³Í ¿ ÉÇÝáõÙ í»ñ³¹³éݳɪ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ Ñá·³µ³ñÓáõÃÛ³Ý Ñ³ï40

¶²Â, ³, N 996: §Øáõñצ, 1898, N 5, ¿ç 744:

189

ϳóñ³Í Ýå³ëïÁ ¹³¹³ñ»óí»Éáõ å³ï׳éáí: ÎÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ Ûáà ï³ñáõÙ ¹³ë³í³Ý¹»É ¿ ѳÛáó É»½áõ ÂÇýÉÇëÇ ³é³çÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ¹åñáóáõÙ: ²ß˳ï³Ïó»É ¿ §ÈáõÙ³¦, §²Ý³ÑÇï¦ ¨ ѳïϳå»ë §Øáõñצ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, Ù»Í Ù³ë³Ùµ ѳۻñ»ÝÇ Ùß³ÏÙ³Ý ËݹÇñÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí: §Øáõñצ-áõÙ ïå³·ñ»É ¿ ݳ¨ §Ð³Û µá߳ݻñ¦ ³½·³·ñ³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÁ (1892): лÕÇÝ³Ï»É ¿ ¹³ë³·ñù»ñ, ³Û¹
ÃíáõÙª §ä³ïÙ³Ï³Ý ù»ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³ñ¨»É³Ñ³Û É»½íǦ (1906), §Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ÍË³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦ (1906):
ì³ÝóÛ³ÝÇ í³Ë׳ÝÁ ¨ë áÕµ»ñ·³Ï³Ý »Õ³í. 1908-ÇÝ Ý³ ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛ³Ùµ í»ñç ¹ñ»ó ÏÛ³ÝùÇÝ:
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÝ·»ñáñ¹ ³Ý¹³ÙÁª êÇÙ»áÝ (²ñë»Ý) ÔÉï×Û³ÝÁ (18681944) ³É»ùë³Ý¹ñ³åáÉóÇ ¿ñ, ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ Ùáñ³ùñáç áñ¹ÇÝ.
ëáíáñ»É ¿ Ý³Ë ¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝáõÙ (1882-1885), ³å³ Ü»ñëÇëÛ³Ý
¹åñáóáõÙ (1886-1890): àõëÙ³Ý ÁÝóóùÝ ³í³ñï»Éáí, »ñÏáõ ï³ñÇ
½µ³ÕíáõÙ ¿ áõëáõóãáõÃÛ³Ùµ, ³å³ ÁݹáõÝáõÙ ¿ Ïáõë³ÏñáÝáõÃÛáõÝ, ¹³éÝáõÙ í³ñ¹³å»ï, Ýå³ï³Ï áõݻݳÉáí, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ Ëáëïáí³Ý»Éª
§í³ñ¹³å»ïÇ í»Õ³ñÇ ï³Ï óùóÝ»É Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ,
áñÇ ëáõñ ͳÛñÝ áõÕÕí³Í ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ ¹»åÇ ë³ÑÙ³ÝÇ ³ÛÝ ÏáÕÙÇ Ð³Û³ëï³ÝÁ¦: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ 1893 Ã. Ù³ÛÇëÇ 20-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ ßÝáñѳíáñ»Éáí
Ýñ³ §í³ñ¹³å»ï³Ý³ÉÁ¦, µ³ñ»Ù³ÕÃáõÙ ¿, áñ ³ÛëáõÑ»ï¨ ¨ë Ýñ³Ý §³é³çÝáñ¹»Ý áõ á·¨áñ»Ý ³ÛÝ ÷³ÛÉáõÝ Ç¹»³ÉÝ»ñÁ, áñ ÷³Û÷³Û»É ¿ ³½³ï
ûñ»ñáõÙ¦ (V, 75): ´³Ý³ëï»ÕÍÝ, ³Ýßáõßï, ³ÏݳñÏáõÙ ¿ñ ÅáÕáíñ¹³ëÇñ³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ, áñáÝóáí ïá·áñí³Í ¿ »Õ»É §ÑÝ·Û³ÏǦ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÁ: ²Û¹ ѳ۳óùÝ»ñÇ
¨ ÁÙµáëï µÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÔÉï×Û³ÝÁ ѳɳͳÝùÇ ¿ »ÝóñÏí»É ¾çÙdzÍÝÇ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ´³í³Ï³Ý ³é³ç³ó³Í ï³ñÇùáõÙ (1906-ÇÝ) ÔÉï×Û³ÝÁ ¶»ñÙ³ÝdzÛáõÙ ëï³ó»É ¿ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ: Üñ³ ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ѳÛïÝÇ »Ýª §ØÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³íáõÝù¦ (ѳٳéáï ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñ), 1904, §Ð³Ûáó ÑÇÝ Çñ³íáõÝùÁ¦ (1913), §ä³ïÙáõÃÛáõÝ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ Ñ³Ûáó
Ñá·¨áñ íÇ׳ϳÛÇÝ ¹åñáóǦ (1912): Ðñ³ï³ñ³Ï»É ¿ ÝÛáõûñ ѳÛáó Çñ³íáõÝùÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ëª §Î³ÝáÝù Ü»ñë¿ëÇ ´ ϳÃáÕÇÏáëÇ ¨ Ü»ñß³åáõÑ Ø³ÙÇÏáÝ¿Çó »åÇëÏáåáëǦ (1902), §Î³Ýáݳ·Çñù ѳÛáó¦
(1913), §êÙµ³ï ¶áõݹëï³µÉ, ¸³ï³ëï³Ý³·Çñù¦ (1918):

190

²ñë»Ý ÔÉï×Û³ÝÁ »Õ»É ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³Õ³Ý¹Á µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ïáÕ
ÁÝÏ»ñ-µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó, áñáÝù 90-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ, Çñ»Ýó ëñïÇÝ
Ùáï ÁݹáõÝ»Éáí µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ³åñ³Í ͳÝñ ¹ñ³Ù³Ý, áõÕÇÝ»ñ »Ý áñáÝ»É Ã»Ã¨³óÝ»Éáõ Ýñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ ¨ ëï»ÕÍ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñª
èáõë³ëï³Ýáõ٠ϳ٠ºíñáå³ÛáõÙ áõëáõÙÁ ß³ñáõݳϻÉáõ, ׳ݳå³ñÑáñ¹»Éáõª §³ß˳ñÑ ï»ëÝ»Éáõ¦ ѳٳñ: Øï»ñÇÙ, ëñï³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ (³Û¹
Ãíáõ٠ݳ¨ ÔÉï×Û³ÝÇ) ç»ñÙ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ý»óáõÏ ¿ »Õ»É
µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ÏÛ³ÝùÇ Í³Ýñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ:
²Ñ³' ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ³ÛÝ ßñç³ÝÁ, áñÇ Ñ»ï ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ë»ñï ß÷Ù³Ý
Ù»ç ¿ñ 1887-1890 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: §ÐÝ·Û³ÏÁ¦ å³ñµ»ñ³µ³ñ, Ù»Í Ù³ë³Ùµ ß³µ³Ã ûñ»ñÁ, ѳí³ùíáõÙ ¿ñ ¸³íÇà ޳ÑɳÙÛ³ÝÇ Ùáï (áñ ùñáç
µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ Çñ ³é³ÝÓݳë»ÝÛ³ÏÝ áõÝ»ñ), »ñµ»ÙÝ Ý³¨ ·³ñ»çñ³ï³Ý
ë»Õ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÇ ßáõñçÁ: Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ ë»ÝÛ³ÏÁ, áñ §µáÉáñáíÇÝ ³é³ÝÓݳó³Í ¿ñ ùñáç µÝ³Ï³ñ³ÝÇó áõ ³é³ÝÓÇÝ Ùáõïù áõÝ»ñ, ÇÝãå»ë ëáíáñ³µ³ñ ÉÇÝáõÙ »Ý ï³Ý ·É˳íáñ ÙáõïùÇÝ ßÇÝí³Í ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ¦,
ÔÉï×Û³ÝÁ ѳٳñáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ³Û¹ ßñç³ÝÇ §í»ñݳïáõÝÁ¦: §ÐÝ·Û³ÏǦ ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÇ §ûñ³Ï³ñ·Á¦ ã¿ñ ϳÝËáñáßíáõÙ. ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
½ñáõÛóÝ»ñÇ ³é³ñÏ³Ý ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùÇó ϳ٠ÁÝûñóáõÙÝ»ñÇó ëï³ó³Í
ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ. å³ïÙáõÙ ¿ÇÝ ¹åñáóÇ ³Ýóáõ¹³ñÓÇó (§ÑÝ·Û³ÏÇó¦ ãáñëÁ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ë³Ý»ñ ¿ÇÝ): ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿É, áñ ³ÛÝù³Ý
í³Õ³Å³Ù ÃáÕ»É ¿ñ ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý Ýëï³ñ³ÝÁ ¨ ÏÛ³Ýù Ùï»É, Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ýϳñ³·ñáõÙ ¿ñ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ ÙÇç³í³ÛñÁ, ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³ñÓÝáõÙ Çñ íñ¹áíÙáõÝùÝ»ñÇÝ áõ Ñáõ½áõÙÝ»ñÇÝ, ¨ ϳ٠·Í³·ñáõÙ
ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇ ¨ å³ßïáݳÏÇóÝ»ñÇ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ¹ÇÙ³ÝϳñÝ»ñÁª ѳÝå³ïñ³ëïÇó ÑáñÇÝ³Í ¿åÇ·ñ³ÙÝ»ñáõÙ áõ Ù³Ýñ³å³ïáõÙÝ»ñáõÙ:
§ÐÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ, áñ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ñ ÙÇ ·³í³é, å³ïÙáõÙ ¿ñ §·ÛáõÕÇ ó³í»ñÇó¦: ºí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ýñ³Ýó Éë»Éáí,
§ëÏëáõÙ ¿ñ ÇÝùÝ ¿É ³í»ÉÇ ·áõݳ·»Õ áõ íßïáí ѳٳÏí³Í å³ïÙ»É ³ß˳ï³íáñ ·ÛáõÕ³óáõª Çñ ï»ë³Í áõ ³åñ³Í ѳé³ã³ÝùÝ»ñÇó¦:
èáÙ³ÝïÇÏ å³ï³ÝÇÝ»ñÇ ³Û¹ ËÙµ³ÏÝ, ³Ýßáõßï, ã¿ñ ϳñáÕ ½»ñÍ
ÙÝ³É ÅáÕáíñ¹³ëÇñ³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó, áñáÝóáí ïá·áñí³Í ¿ñ ųٳݳÏÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ:
Æñ»Ýó ѳí³ùáõÛÃÝ»ñáõÙ ùÝÝáõÃÛ³Ý ÝÛáõà ¹³ñÓÝ»Éáí ÅáÕáíñ¹Ç ëáódzÉ-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ, §ÑÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª

191

§ç³Ñ»É áõ Ïñ³Ïáï å³ï³ÝÇÝ»ñ¦, ·³ñ»çñÇ µ³Å³ÏÝ»ñÁ í»ñóñ³Í, ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç ÙïÝ»Éáõ ¨ Ýñ³ Ñ»ï áõ Ýñ³ ѳٳñ ³åñ»Éáõ ³Ý˳Ëï ËáëïáõÙÝ»ñ »Ý ³ÝáõÙ, áñáßáõÙ ·Ý³É ·ÛáõÕ»ñÝ áõëáõóãáõÃÛ³Ý, ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç
§å³ïí³ëï»É ѻճ÷áË³Ï³Ý á·Ç¦, §ÁÙµáëïáõÃÛ³Ý ¨ Áݹ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³Ý á·Ç¦:
²Û¹ §³Ý˳Ëï ËáëïáõÙáí¦ áõ »ñ¹áõÙáí ¿É 1890 Ã. û·áëïáëÇÝ
§ÑÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó Ññ³Å»ßï »Ý ï³ÉÇë:
²ñë»Ý ÔÉï×Û³ÝÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ, §ÑÝ·Û³ÏǦ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý §½ÇݳÝáóÁ¦ ·ñù»ñÝ ¿ÇÝ, ѳïϳå»ë ä»ï»ñµáõñ·Ç ¨ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Û áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ÝíÇñí³Í µáõÉÕ³ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ ¨ Ýñ³ Ñ»ñáëÝ»ñÇÝ (§´áõÉÕ³ñ ³í³½³Ï³å»ï¦,
§ÊáõÝËáñ¦ ¨ ³ÛÉÝ), ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿É, áñ ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ ·ñáõÙ, ÙÇÝ㨠18
ï³ñ»Ï³Ý ѳë³ÏÁ, ùÇã ·ñù»ñ ¿ñ ϳñ¹³ó»É, ÝíÇñíáõÙ ¿ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý. §...ܳ ß³ï ¿ñ ϳñ¹áõÙ,- å³ïÙáõÙ ¿ ÔÉï×Û³ÝÁ,- Ùßï³å»ë ·ñù»ñ
¿ñ ѳí³ùáõÙ, Ñ³×³Ë ûñí³ Ñ³óÇ ·ÇÝÁ ͳËë»Éáí ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇݦ:
ÀÝûñó³ÝáõÃÛ³Ùµ Éñ³óÝ»Éáí Çñ ÏñÃáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍÁ
ϻݹ³ÝÇ, á·»ßÝãáÕ ûñÇÝ³Ï ¿ñ ͳé³ÛáõÙ Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ëñ³ËáõëáõÙ Ýñ³Ýó, Ñáñ¹áñáõ٠ϳñ¹³É. §Ü³ ËÇëï Ñ»ï³ùñùñí³Í ¿ñ, áñ
Ù»Ýù ϳñ¹³Ýù, ·ñ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ Ó»éù µ»ñ»Ýù, áõëïÇ ¨ Ù»½
¹ñ¹áõÙ ¿ñ ·Çñù ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ïáõï³Ï»Ýù, Ù»ñ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
·ñ³¹³ñ³Ý ϳ½Ù»Ýù: Üñ³ Ý»ñßÝãáõÙáí »ë ³ñ¹»Ý ·ñ³¹³ñ³Ý ¿Ç ϳ½ÙáõÙ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝïÇñ ·ñù»ñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÝ úí³Ý»ëÝ ¿ñ...¦:
²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿, áñ §å³ï³ÑÙáõÝùáí¦ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ó»éùÝ »Ý ÁÝÏÝáõÙ §ÐÛáõëÇë³÷³Ûɦ-Ç ³Ùë³ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ: §Þ³ï ëÇñ»óÇ ¿¹ µ³ó ϳåáõÛï, ßáÕ³ñÓ³Ï ï»ïñ³ÏÝ»ñÁ ¨ å³ï³Ý»Ï³Ý á·¨áñáõÃÛ³Ùµ ϳñ¹áõÙ
¿Ç: ²é³ÝÓݳå»ë ¹áõñ ¿ÇÝ »Ï»É ÎáÙë ¾Ù³Ýáõ»ÉÇ §ÐÇß³ï³Ï³ñ³Ý¦-Ý áõ
ÙÛáõë ·ñí³Íù»ÝñÁ, ê. ܳ½³ñÛ³ÝÇ ËáñÑñ¹³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ê³¹³ÃÛ³ÝÇ Ã³ñ·Ù³Ý³Íª È»ñÙáÝïáíÇ §¸¨¦-Á:
¾ëå»ë ¿É ÇÙ ß³ï ùÇã ϳñ¹³ó³Í áõ ëÇñ³Í ·ñù»ñÇó ÙÇÝÁ »Õ³í
§ÐÛáõëÇë³÷³Ûɦ-Á: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³é³ÝÓÇÝ ëÇñáí áõ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÛ³Ùµ ¿ ÑÇßáõÙ ³Û¹ ³Ùë³·ÇñÁ, áñå»ë Çñ å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇó Ù»ÏÇÝ (IV, 337):
1888 Ã. ³åñÇÉÇó, »ñµ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÷á˳¹ñíáõÙ ¿ ÐáíÑ. ù³Ñ.
سñïÇñáëÛ³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ, §ÑÝ·Û³ÏǦ ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ùáï:

192

§ÐÝ·Û³ÏÁ¦ ϳñ¨áñ ¹»ñ ¿ ϳï³ñ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ: ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ å³ïÙáõÙ ¿, áñ Çñ»Ýù, Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇó ï»Õ»Ï³Ý³Éáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ÓÇñùÇ Ù³ëÇÝ, Ýñ³Ý ѳÝÓݳñ³ñáõÙ »Ý ѳçáñ¹ ѳí³ùáõÛÃÇÝ Ññ³íÇñ»É ݳ¨ å³ï³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ:
ÀÝÏ»ñÝ»ñÁ ËݹñáõÙ »Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ññ³å³ñ³Ï µ»ñ»É áï³Ý³íáñÝ»ñÇ §¹³íóñÁ¦, áñ ݳ ËݳÙùáí óùóÝ»ÉÇë ¿ »Õ»É: ´³Ý³ëï»ÕÍÁ Ññ³Å³ñíáõÙ ¿, ûª §¹³ï³ñÏ µ³Ý»ñ¦ »Ý: §Ð³ñϳ¹ñáõÙ ¿ÇÝù úí³Ý»ëÇÝ
ϳñ¹³É Ù»½ Çñ áï³Ý³íáñÝ»ñÇó,- å³ïÙáõÙ ¿ §ÑÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó
Ù»Ï áõñÇßÁª ². ÔÉï×Û³ÝÁ,- ݳ Ñ³×³Ë Ù»ñÅáõÙ ¿ñ, ³ß˳ïáõÙ ¿ñ Ëáõë³÷»É, µ³Ûó Ù»ñ Ó»éùÇó ã¿ñ åñÍÝáõÙ... ܳ ß³ï ¿É á·¨áñí³Í ã¿ñ Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí... Æñ»Ý ѳٳñáõÙ ¿ñ ëáíáñ³Ï³Ý áï³Ý³íáñÝ»ñ
·ñáÕ ¨ áã ³í»ÉÇÝ... ܳ, ٳݳí³Ý¹ ³Û¹ ųٳݳÏÝ»ñáõÙ, ß³ï ù³ßíáÕ,
ÙǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ß³ï Ñå³ñï ¨ ¹Ûáõñ³½·³ó ¿ñ: Ðå³ñï ¿ñª Çñ ³ñųݳíáñáõÃÛáõÝÁ ãëïáñ³óÝ»Éáõ, ãÝí³ëï³óÝ»Éáõ ѳٳñ¦: ê³Ï³ÛÝ, Ç
í»ñçá, ½Çç»Éáí ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³é åݹáõÙÝ»ñÇÝ, ÝáõÛÝ ûñÝ ÇëÏ µ»ñáõÙ ¿
§·ñ»Éáõ ÃÕÃÇ Ã»ñûñÇó ϳñ³Í ÙÇ Ù»Í ï»ïñ, Ù³ïÇïÝ ¿É ûÉáí íñ³Ý
ϳå³Í¦: î»ïñÁ Ó»éùÇó Ó»éù ¿ ³ÝóÝáõÙ. ëÏëáõÙ »Ý ϳñ¹³É: Àëï ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, ï»ïñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿ª §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ, §²ñ¨
¨ ÈáõëÇݦ, §²Ù³éí³ ·Çß»ñÁ ·ÛáõÕáõÙ¦, §¶áõóÝÇ »ñ·Á¦, §²ÕáÃù¦, §ÐÇÝ
ûñÑÝáõÃÛáõݦ, §Ø³ñáݦ, §²É»ù¦, §Ü³Ñ³ï³Ï¦, §Èáé»óÇ ê³ùáݦ ¨ ³ÛÉ,
Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ·áÕïñÇÏ, áï³Ý³íáñÝ»ñ: §ÐÝ·Û³ÏǦ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³í³ùáõÛÃÝ»ñáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ï»ïñÇ ÁÝûñóáõÙÁ: àõÝÏݹÇñÝ»ñÁ, ͳÝáóݳÉáí Çñ»Ýó µ³Ý³ëï»ÕÍ ÁÝÏ»ñáç ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, 1889 Ã. í»ñç»ñÇÝ ÑÕ³ÝáõÙ »Ý ¹ñ³Ýù ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ ·ñùáí Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ÙÇïùÁ,
áñ ѳݹÇåáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛ³ÝÁ: ØÇÝã ³Û¹ ݳ ϳñ¨áñáõÃÛáõÝ ã¿ñ ïí»É Çñ ·ñ³ÍÝ»ñÇÝ ¨ µÝ³í ã¿ñ Ùï³Í»É Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ÀÝÏ»ñÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ Ï»ñå
ëï³Ý³Éáí, ëÏëáõÙ »Ý ÝÛáõûñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, Ñ»ÕÇݳÏÇÝ í»ñ³å³Ñ»Éáí, »Ã» ݳ ³Û¹ ³ÝÑñ³Å»ßï ·ïÝ»ñ, Çñ»Ýó å³ïñ³ëï³Í ó³ÝÏáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ: Üñ³Ýù, ·ñùÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý
ͳËë»ñÁ Ñá·³Éáõ ѳٳñ, ѳÝÓÝ »Ý ³éÝáõ٠ݳ¨ µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý
·áñÍÁ: ºí ÝáõÛÝÇëÏ ³Û¹ ųٳݳÏ, »ñµ µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ ëÏëí³Í
¿ñ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, í³Õ³Å³Ù ѳٳñ»Éáí Çñ ·ñ³Ï³Ý
³ëå³ñ»½ ÇçÝ»ÉÁ, ³ß˳ïáõÙ ¿ Ó·Ó·»É ·ñùÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ, óùóÝ»Éáí ³ñ¹»Ý å³ïñ³ëï µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃÇÏÝ»ñÁ:

193

´³Ý³ëï»ÕÍÝ ÇÝùÝ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ å³ïÙáõÙ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ áõÕÕ³Í
1890 Ã. ÑáõÝÇëÇ 3-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ. §ØÇ ËáõÙµ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ (ÝϳïÇ áõÝÇ §ÑÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ - ². Æ.) ³Ù»ÝûñÛ³ ¹ñ¹áõÙÝ»ñÇó ¨ Ã³Ë³ÝÓ³ÝùÝ»ñÇó ëïÇåí³Í áõ ï³ù³ó³Íª §´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¦-Çë ѳٳñ µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñûñ ïå³·ñ»É ïí»óÇ... ´³Å³Ýáñ¹³Ã»ñûñÁ ïáõÝ
µ»ñ»Éáí, ÷³Ï»óÇ ³Ùáõñ, ³Ýáñáß Å³Ù³Ý³Ïáí: îÕ»ñùÁ ·ÉËÇ ÁÝÏÝ»Éáí,
41
áñ »ë Ýå³ï³Ï ãáõݻ٠ßï³å»Éáõ, ÙÇ ûñ, ÙÇ í»ó Ñá·Ç ѳí³ùí³Í »Ï³Ý ïáõÝ Ã³÷í»óÇÝ, û µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñûñÁ µ»ñ ï»ëÝ»Ýù, áÝó »ë
ïå³·ñ»É ïí»É ¨ ³ÛÉÝ. »ë ½Çç³, óáõÛó ïí»óÇ. Ó»éùÇóë ³éÝ»Éáí, ³Ù»Ý
Ù»ÏÁ ÙÇ Ã»ñà ³é³Ý áõ ·Ý³óÇÝ: ²ÛëåÇëáí »ë ëïÇåí³Í »Ù ³Ï³Ù³ÛÇó
Ññ³ï³ñ³Ï»É ÇÙ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñë, »Ã» ϳñ»ÉÇ ¿ ³Ûëå»ë ³ë»É...
ì»ñç³å»ë ëñ³Ýù ÇÝÓ ³ëáõÙ »Ý, ѳí³ï³óÝáõÙ »Ý, áñ »ë ß³ï µ³Ýç³ñ»Õ (ѳÝ׳ñ»Õ) µ³Ý³ëï»ÕÍ »Ù. ÙÇ ù³ÝÇ áõñÇß Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳí³ï³óñ»É »Ý, µ³Ûó »ë ã»Ù ѳí³ïáõÙ¦ (V, 14-15):
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ýϳñ³·ÇñÁ µÝáñáßáÕ ³Û¹ ѳïϳÝÇßÝ»ñÁª ͳÛñ³Ñ»Õ
ѳٻëïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ëëï³·áõÛÝ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÁ ¹ñë¨áñí»É »Ý ݳ¨ ѻﳷ³ÛáõÙª Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý Édzϳï³ñ ѳëáõÝáõÃÛ³Ý
ßñç³ÝáõÙ, 1902-1903 ÃÃ., »ñµ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ¨ ·ñ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ
¹ñ¹áõÙáí ¨ áõÕÕ³ÏÇ ×ÝßáõÙáí ÙdzÛÝ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ¿ å³ïñ³ëï»É Çñ
Ýáñ ÅáÕáí³ÍáõÝ:
²ñ. ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ Ñáõß»ñÇ ÁÝûñóáÕÁ ϳñáÕ ¿ ³ÛÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ
ëï³Ý³É, û ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ³é³ç³ñÏÁ §ÑÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ³ÝáõÙ »Ý ï»ïñÇÝ Í³ÝáóݳÉáõÝ å»ë: ²ÛÝÇÝã ÅáÕáí³ÍáõÇ Ñ³ñóÁ ͳ·»É ¿ ÙdzÛÝ 1889 Ã. í»ñçÇÝ,
ÇëÏ ÙÇÝã ³Û¹ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝǪ §ÑÝ·Û³ÏǦ ßñç³ÝÁ ÙïÝ»Éáõ ųٳݳÏí³ÝÇó
(1887) Ýñ³ ·ñí³ÍùÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ ϳñ¹³óí»É »Ý ³Û¹ ßñç³ÝÇ Ñ³í³ùáõÛÃÝ»ñÇÝ ¨ ³Ý·³Ù ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ñϳ ¹³ñÓ»É, ÇÝãå»ë ѳí³ëïáõÙ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ` §Â» ÇÝãå»ë ÇÙ §²Ýµ³Ëï í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ¦
42
¹³ñÓ³Ý àìåðèêàíñêàÿ¦ Ñá¹í³ÍÇ ë¨³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇ Ã»ñÃÇÏáõÙ :
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇ áõß³·ñ³í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ¿ å³ñáõݳÏáõÙ ³Û¹ í³í»ñ³·ÇñÁ: ²Ý¹ñ³¹³éݳÉáí
41

§Ðݷ۳Ϧ-Çó ãáñëÁª ¸. Þ³ÑɳÙÛ³Ý, ². ²é³ù»ÉÛ³Ý, ¶ñ. ì³ÝóÛ³Ý, ²ñë. ÔÉï×Û³Ý ¨,
ѳí³Ýáñ»Ý, Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñÇó ¨ë »ñÏáõëÁª Ø»ÉùáÝ ²ëÉǵ»·Û³Ý ¨ гÏáµ êï»÷³ÝÛ³Ý:
42
ä´Ð, 1966, N 1, ¿ç 184:

194

§ÑÝ·Û³ÏǦ ·ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ (§87 ÃíÇÝ ÁÝϳ ͳÝáÃÝ»ñÇ ÙÇ ßñç³Ý...¦),
µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ó³íáí ¿ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ Çñ ËáïáñáõÙÁ ݳËÁÝïñ³Í ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý É»½íÇó áõ á×Çó. §...ÆÙ É»½áõÝ
·ï³Ý ·é»ÑÇÏ ¨ ËáñÑáõñ¹ ïíÇÝ Ó»éù í»ñóÝ»É ¿¹ í³Ûñ»ÝÇ µ³ñµ³éÇó áõ
·ñ³Ï³Ý É»½áõ ·áñͳͻÉ: Ö³ß³Ï ï³Éáõ [¨ ѳÙá½»Éáõ ѳٳñ] óáõÛó ¿ÇÝ
ï³ÉÇë, ϳñ¹áõÙ ¿ÇÝ Ù»ñ ÑÇÝ ·ñ³µ³é áï³Ý³íáñÝ»ñÇó: ºë ¿É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³Ýï»ÕÛ³Ï áõ ï·»ï, ÙÇ, ·ñ»Ã» å³ï³ÝÇ, ¿Ýù³Ý ѳí³ï³óÇ, áñ É»½áõë ÷áË»óÇ, ëÏë»óÇ ·ñ»É [·ñ³Ï³Ý É»½íáí]
43
(§²ñ¨ áõ ÈáõëÇݦ ¨ ³ÛÉÝ), ¨ ÙÇÝ㨠³Ý·³Ù ·ñ³µ³é, û¨ ã·Çï»Ç¦ : ÀÝÏ»ñÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇÝ ³í»É³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ ÝáõÛÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï §å³ï³ÑÙáõÝùáí¦ Ó»éùÝ ÁÝÏ³Í ¨ §å³ï³Ý»Ï³Ý á·¨áñáõÃÛ³Ùµ¦ ÁÝûñó³Í
§ÐÛáõëÇë³÷³Ûɦ-Ç ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ. §ê³ Ñá µáÉáñáíÇÝ Íé»ó Ç٠׳ٵÇó,ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ,- ëÏë»óÇ ßÇÝÍáõ É»½íáí ËáñÑñ¹³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É ³½·Ç íÇ׳ÏÇ íñ³, ·áñͳͻɪ ·»ïݳù³ñß, ·Çß»ñ³ï»ëÇÉ ¨
³ÛÉ µ³é»ñ, áñ ܳɵ³Ý¹Û³ÝÝ áõ ܳ½³ñÛ³ÝÁ ·áñÍ ¿ÇÝ ³ÍáõÙ Çñ»Ýó
ÏéÇíÝ»ñÇ Ù»ç...¦: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ å³ïÙáõÙ ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ,
³ÛÝáõÑ»ï¨ ÁÝÏÝáõÙ ¿ §Ù»ñ ÇÝï»ÉÇ·»ÝïÝ»ñÇ ßñç³ÝÁ¦ (ѳí³Ýáñ»Ý ÝϳïÇ áõÝÇ §Øáõñצ-Ç ßñç³ÝÁ), áõñ Ñáñ¹áñáõÙ »Ý, áñ §µ³Ý³ëï»ÕÍÁ å»ïù
¿ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ó³í»ñáí ³åñÇ, ù³Õ³ù³óÇ ÉÇÝÇ, ¨ ³ÛÉÝ, ¨ ·ñÇ ³Ñ³
¿ë áõ ¿Ý...¦: §¾ë ïå³íáñáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿É,- Ëáëïáí³ÝáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ,44
ÙÇ ù³ÝÇ áï³Ý³íáñÝ»ñ ßÇÝ»óÇ,- ÙÇßï ³ÝѳçáÕ¦ :
§ÐÝ·Û³ÏǦ §·»Õ³·Çï³Ï³Ý¦ ѳ۳óùÝ»ñÇÝ ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ñ ÝáõÛÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï (1889 Ã.) §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ É»·»Ý¹ÇÝ
²í. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ ïí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ: ºñµ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ Çñ ³Û¹
»ñÏÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ §Øáõñצ-Ç ËÙµ³·ñÇÝ, í»ñçÇÝë ß³ï ¿ ½³ñÙ³ÝáõÙ.
§²ë³ó»ù Ëݹñ»Ùª ÞáõÝ áõ ϳïá¯õ ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ. ëñ³Ýù DZÝã
ϳå áõÝ»Ý Çñ³ñ Ñ»ï, ¿Ý ¿É ¿ë ï»ë³Ï í³Ûñ»ÝÇ É»½íáí...¦ (V, 415):

43

¶ñ³µ³ñáí ·ñí³Í ³Û¹ »ñÏ»ñÇó Ù»ÏÁª §²õ³Ý¹áõÃÇõݦ Ëáñ³·ñáí (³Ý³í³ñï) å³Ñå³Ýí»É ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ÃÕûñáõÙ (¶²Â, ³, N 16): ÆÝùݳ·ñÇ í»ñçáõÙ Ýßí³Í ¿
ÑáñÇÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁª §1887 Ãí³Ï³ÝÇó¦: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ·ñ³µ³ñáí
ëÏëí³Í ³Û¹ »ñÏÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ñ XII ¹³ñáõ٠ݳѳï³Ïí³Í Çß˳Ý
¶ñÇ·áñ سÙÇÏáÝÛ³ÝÇ ¨ Ýñ³ ùáõÛñ ÊáñÇß³ÑÇ Ù³ëÇÝ ÑÛáõëí³Í ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ, áñÇÝ
¿É ÝíÇñí³Í ¿ ÝáõÛÝ 1887 Ã. §Üáñ ¹³ñ¦-áõÙ ïå³·ñí³Í ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ
Ñá¹í³ÍÁ (ÐêêÐ ¶² î»Õ»Ï³·Çñ (ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Çï.), 1963, N 12, ¿ç 69-73):
44
ä´Ð, 1966, N 1, ¿ç 184: î»'ë ݳ¨ ÇÝùݳ·ÇñÁª ÂÀ²:

195

ºñµ»ÙÝÇ Çñ áõëáõóãǪ êïñ³ëµáõñ·Ç ѳٳÉë³ñ³ÝáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ
ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í, µ³½Ù³ÃÇí Ññ³å³ñ³Ï³Ï³Ý ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñéã³Ïí³Í ¨ Ýáñ Íñ³·ñ»ñáí áõ ËáëïáõÙÝ»ñáí Ññ³ï³ñ³ÏíáÕ
·ñ³Ï³Ý Éáõñç ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñÇ Ñ»ÕÇݳϳíáñ ËáëùÁ ×ÝßáÕ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ Çñ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ѳ۳óùÝ»ñáõÙ ¹»é¨ë ã³Ùñ³åݹí³Í ùë³Ý³ÙÛ³ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ íñ³: ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùÁ ѳßíÇ ³éÝ»Éáí ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ ãÇ ½»ï»ÕáõÙ Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ (1890) ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç. ³í»ÉÇݪ ݳ ÷áñÓáõÙ
¿ É»·»Ý¹Á ÑÇÙÝáíÇÝ í»ñ³Ù߳ϻÉ, ÇÝãå»ë ³Û¹ »ñ¨áõÙ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ
45
ÃÕûñáõÙ å³ÑíáÕ ë¨³·ñáõÃÛáõÝÇó : ê³Ï³ÛÝ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ í³Ë׳ÝÇÝ ãÇ Ñ³ëóÝáõÙ, ¨ 1892 Ã. §´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¦-Ç »ñÏñáñ¹ ·ñùáõÙ
ïå³·ñ»Éáõó Ñ»ïá, µ³í³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ µ³ñµ³éÁ Ù»ÕÙ»Éáí:
Æñ ·ñ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³ÝÁ Ëáñà ³Û¹ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÝ áõ ϳñÍÇùÝ»ñÁ
ÑÇß»Éáí, ³Ûɨ ³ÏݳñÏ»Éáí §ß³ï áõ ß³ï áõñÇß Ó³Ëáñ¹ ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñ¦, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ½³ñÙ³Ýù ¿ ѳÛïÝáõÙ, ËáëùÝ áõÕÕ»Éáí Çñ»Ý, û
§Ñ³å³ ÇÝãå»±ë ¹áõñë »Ï³ñ ¿¹ µáÉáñÇ ÙÇçÇó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ùá
å³ïÏ»ñáí¦: ܳ ³Û¹ í»ñ³·ñáõÙ ¿ Çñ µÝ³½¹ÇÝ, áñ ѳٳñáõÙ ¿ Çñ
46
§×ßÙ³ñÇï, áõÕÇÕ ¨ ѽáñ ³é³çÝáñ¹Á¦ :
²Ýßáõßï, §µÝ³½¹Á¦ª ÇÝïáõÇóÇ³Ý áñáß ¹»ñ ϳï³ñ»É ¿, »Ã» ¹ñ³
ï³Ï ÝϳïÇ áõݻݳÝù µ³Ý³ñí»ëïÇ §ï³ñ»ñ³ÛÇÝ ·»Õ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ¦ª
ÅáÕáíñ¹Ç ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ³ÛÝ »Õ³Ý³ÏÁ, áñáí
ëï»ÕÍí³Í »Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ÝÏáõÃÛ³Ý ¨ å³ï³Ý»ÏáõÃÛ³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ
Ñá·¨áñ ëÝáõݹÁ ϳ½ÙáÕ É»·»Ý¹Ý»ñÝ áõ Ñ»ùdzÃÝ»ñÁ: лï½Ñ»ï», µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ·ñ³Ï³Ý ѳëáõݳóÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ, ³Û¹ §µÝ³½¹Á¦ ¹³éÝáõÙ
¿ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ëϽµáõÝù áõ ѳí³ï³Ùù:
6
´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý
å³ïñ³ëïáõÙÁ ï¨áõÙ ¿ ßáõñç »ñÏáõ ³ÙÇë (Ù³ÛÇë ¨ ÑáõÝÇë): 1890 Ã. ÑáõÉÇëÇ 6-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿, û
§ÇÙ ï»ïñ³ÏÝ ³ñ¹»Ý áõÕ³ñÏí³Í ¿ ØáëÏí³¦ (V, 17): ¶ÇñùÁ ØáëÏí³ÛáõÙ
¨ áã û ÂÇýÉÇëáõÙ ïå³·ñ»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ñ, ÇÝã45

 I, 289-290: §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ É»·»Ý¹Ç í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³Û¹ ÷áñÓÁ, ³Ù»Ý³ÛÝ
ѳí³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ϳï³ñí»É ¿ ÏáÝëÇëïáñdzÛáõÙ 1889-1890 ÃÃ.:
46
ä´Ð, 1966, N 1, ¿ç 184:

196

å»ë »ñ¨áõÙ ¿ ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ Ñáõß»ñÇó, ÎáíϳëÇ ·ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñáõó³Í ³ñ·»ÉùÝ»ñáí (ѳÛïÝÇ ¿, áñ ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ÎáíϳëÇ ·ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ËÇëï ¿ »Õ»É, ù³Ý ä»ï»ñµáõñ·ÇÝÁ): ¸Åµ³Ëï³µ³ñ, ³Û¹
Ù³ëÇÝ Ù»Ýù ³ÛÉ ïíÛ³ÉÝ»ñ ãáõÝ»Ýù, ¨ ÙÝáõÙ ¿ ³ÝѳÛï, û áñá'Ýù »Ý »Õ»É
ÂÇýÉÇëÇ ·ñ³ùÝÝÇãÇ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ ѳïϳå»ë á'ñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ: ²ãùÇ ³é³ç áõݻݳÉáí 90-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÎáíϳëÇ ·ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ³ñ·»É³Í »ñÏ»ñÇ µÝáõÛÃÁ, ϳñ»ÉÇ ¿ ѳí³Ý³Ï³Ý ѳٳñ»É, áñ, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ïå³·ñ³Ï³Ý ËáëùÇ ó»ñµ»ñÝ»ñÇ
áõß³¹ñáõÃÛ³ÝÝ ³ñųݳó³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñáÕ ¿ÇÝ ÉÇݻɪ
§²Û¹ ǯÝã ëñï³Ù³ß ïËñáõÃÛáõÝ ¿ ù»½...¦, §ºñ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ Ëáëï³ó»É
ÑáõÛëë ÇÝÓ...¦ ¨ §â³ñ³ÙÇïÝ»ñÇݦ, áñáÝóáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ³é³í»É µ³óáñáß ¿ ³ñï³Ñ³Ûï»É Çñ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó ¨ µáÕáùÁ
Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ñëï³Ñ³ñÇãÝ»ñÇ ¹»Ù, ¨ ÙÇÝ㨠ÇëÏ ÑÝã»óñ»É ¿
å³Ûù³ñÇ Ïá㪠ÏáñͳݻÉáõ §í³ïßí»ñ, ¹³Å³Ý Ý»ñϳݦª ѳÝáõÝ §÷³é³íáñ ³å³·³ÛǦ (§ºñ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ Ëáëï³ó»É ÑáõÛëë ÇÝÓ...¦).
г鳯ç Ïéí»Éáí, ¨ ÏÁ·³ ÙÇ ûñ,
àñ ÏÁÝÏÝÇ Ý»ñÏ³Ý í³ïßí»ñ, ¹³Å³Ý,
Üñ³ ³í»ñÇ í»ñ³ ÷³é³íáñ
²å³·³Ý Éáõëá ÏÁϳݷÝÇ Ýß³Ý (I, 21):
²ÝϳëÏ³Í ¿, áñ å³ßïáÝ³Ï³Ý ·ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë ¨ Ýñ³
×ÝßÙ³Ý ï³Ï Ñ»ÕÇݳÏÇ ÇëÏ Ó»éùáí §íï³Ý·³íáñ¦ »ñÏ»ñÇ áãÝã³óáõÙÁ
ϳ٠ٳëݳÏÇ ³Õ׳ïáõÙÝ»ñÁ (§ÇÝùݳ·ñ³ùÝÝáõÃÛáõݦ) ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙ³·ñÇÝ ½ñÏáõÙ »Ý ïíÛ³É ·ñáÕÇ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ¹ÇÙ³ÝϳñÁ ³Ý³Õ³ñï áõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óÝ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó:
§ÆÝùݳ·ñ³ùÝÝáõÃ۳ݦ ÙÇ ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ ¿É ѳݷ»É ¿ Ýñ³Ý, áñ Ñ»ÕÇݳÏÁ
áõÕÕ³ÏÇ Ëáõë³÷»É ¿ ·ñÇ ³éÝ»Éáõ ³ÛÝ, ÇÝãÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý »ÝóñÏí»Éáõ ¿ñ ·ñ³Ï³Ý ó»ñµ»ñÝ»ñÇ ÑáßáïÙ³ÝÁ. §ÇÝùݳ·ñ³ùÝÝáõÃ۳ݦ
³Û¹ ï»ë³ÏÝ ¿ ³ÏݳñÏ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ Çñ ÍÝÝ¹Û³Ý ÑÇëݳÙÛ³ Ñáµ»ÉÛ³ÝÇݪ Ù³ï³Õ ë»ñݹÇÝ áõÕÕ³Í ËáëùÇ Ù»ç. §Ø»ñ ¿Ý ɳí Ëáëù»ñÁ ³Ý·ñÇÉ
ÙݳóÇÝ, ã³ëí»óÇÝ: ò»Ý½áõñ³Ý ¨ ³ñÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ã¿ÇÝ ï³ÉÇë¦ (IV, 468):
ºñç³ÝÇÏ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ å³Ñå³Ýí»É ¿ ÙÇ Ù³ëÁ ³ÛÝ Ý߳ݳíáñ ï»ïñÇ, áñ ÁÝûñóí»É ¿ §ÑÝ·Û³ÏǦ ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÇÝ, ¨ áñÇó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ϳ½Ù»É ¿ 1890 ¨ 1892 ÃÃ. ØáëÏí³ÛáõÙ ïå³·ñí³Í ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñë ÉáõÛë ï»ëÝ»Éáõó Ñ»ïá, µ³Ý³ëï»ÕÍÁ, ѳí³Ýáñ»Ý,

197

ï»ïñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÝ ³ÛÉ¨ë ³í»Éáñ¹ ѳٳñ»Éáí, å³ïé»É ¿ ³ÛÝ: î»ïñÇ
å³Ñå³Ýí³Í Ù³ëÁ (ÂÀ²) ·ñ»Ã» Ù»çï»ÕÇóª ÑáñǽáÝ³Ï³Ý ·Íáí ÏÇëí³Í ÉÇÝ»Éáí, áãÝã³óáõÙÇó ³½³ïí»É »Ý ÙdzÛÝ ³é³ÝÓÇÝ ù³é³ïáÕ»ñª
Ù»½ ѳÛïÝÇ åá»ÙÝ»ñÇó ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ¸ñ³ÝóÇó ÙÇ ù³ÝÇëÝ áõß³·ñ³í »Ý áñå»ë ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ:
´áÉáñ Ýß³ÝÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ï»ïñáõÙ ï»Õ ·ï³Í »ñÏ»ñÁ ѻﳷ³ÛáõÙ (ÙáëÏáíÛ³Ý ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÁ ïå³·ñáõÃÛ³Ý å³ïñ³ëï»ÉÇë) »ÝóñÏí»É »Ý ¿³Ï³Ý ϳ٠ٳëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
ºñÇï³ë³ñ¹ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³ß˳ñѳ۳óùÇ áñáß ÏáÕÙ»ñÁ, Ýñ³ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÁ Éáõë³µ³Ý»Éáõ ï»ë³Ï»ïÇó ѳïϳå»ë
Ý߳ݳϳÉÇ »Ý §¶áõóÝÇ »ñ·Á¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý »ñÏáõ, ó³ñ¹ ³ÝͳÝáà ù³é³ïáÕ»ñÁ.
...Ø»ñ å³å»ñÝ ¿É áõÝ»ÇÝ Ã³·,
êáõñ áõÝ»ÇÝ Ó»éùÝ»ñÇÝ,
Üñ³Ýó ÃáéÝ»ñÁ áïݳï³Ï,
²'Û, ѳë»É »Ý ³Ûë ûñÇÝ...
¾'É ³ß˳ï³Ýù, ѳí³ï, ÑáõÛë, ë»ñ,
¾'É Ù»ñ ¹³éÁ ùñïÇÝùÁ,
Þ³ï »Ý Ïáïñ»É ³Û¹å»ë ëñ»ñ,
àÕáñÙ³Í ¿ »ñÏÇÝùÁ:
î³ñµ»ñ ¿ »Õ»É ݳ¨ Ëáñ³·ÇñÁª §Ð³Û »ñÏñ³·áñÍÇ »ñ·Á¦: ê³, ³ÝϳëϳÍ, §¶áõóÝÇ »ñ·Á¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ ¿,
áñ í»ñ³Ù߳ϻÉáí, 1891 Ã. ïå³·ñ»É ¿ §Øáõñצ ³Ùë³·ñáõÙ (N 4): лﳷ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ëݳÏÇ µÝáõÛà áõÝ»Ý:
§¶áõóÝÇ »ñ·¦-Ç ³é³çÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇ å³Ñå³Ýí³Í »ñÏáõ ïáõÝÁ
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý »Ý Ýñ³Ýáí, áñ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ѳÛñ»ÝÇùÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý íÇ׳ÏÇÝ: ²é³çÇÝ ù³é³ïáÕáõ٠ѳí³ëïíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ³ÝóÛ³ÉáõÙ áõÝ»ó»É »Ýù ÇÝùÝáõñáõÛÝ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ
(§Ã³·¦), é³½Ù³Ï³Ý áõÅ (§ëáõñ¦), ÇëÏ ³ÛÅÙ ¹ñ³ÝóÇó ½ñÏí»Éáí, »Õ»É
»Ýù áïݳï³Ï, ÙÇ ÙáïÇí, áñ ÇßËáÕ ¿ñ ųٳݳÏÇ ¨ ݳËáñ¹ ï³ëݳÙÛ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Û åỽdzÛáõÙ: ºñÏñáñ¹ ù³é³ïáÕÁ, áñ ³é³çÇÝÇ ³ÝïÇû½Ý
¿, µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, á·ÇÝ. é³½Ù³Ï³Ý áõÅÁ »Ýóϳ ¿ Ëáñï³ÏÙ³Ý, ÙÇ³Ï ÑáõÛëÝ áõ ³å³í»ÝÁ ³ß˳ï³ÝùÝ ¿, §¹³éÁ ùñïÇÝùÁ¦: ²Ûëï»Õ ³ñï³Ñ³Ûïí»É ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ï»Ý-

198

ë³÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñ Ëï³óí³Í ¿ §²ßËñùÇ ß»Ý í»ñ ·áõÃÝÇÝ ¿¦
47
³é³ÍÇ Ù»ç : (ÐÙÙï. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ §Ðáñë ·áõóÝÁ¦ å³ïÙí³ÍùÁ, áñ Åá48
Õáíñ¹³Ï³Ý ³Û¹ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ù³ñÙݳíáñáõÙÝ ¿) :
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ѻﳷ³ÛáõÙ Ññ³Å³ñí»É ¿ ³Ûë ù³é³ïáÕ»ñÇó, ѳí³Ýáñ»Ý ÝϳïÇ áõݻݳÉáí, áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙáïÇíÁ ³ÝÝ»ñ¹³ßݳÏáõÃÛáõÝ ¿ ÙïóÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ·áõóݻñ·»ñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ó¨Ç Ù»ç,
áñÇÝ Ñ³ñ³½³ï ÙݳÉÁ µËáõÙ ¿ñ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ·»Õ³·Çï³Ï³Ý
ëϽµáõÝùÝ»ñÇó:
1890 Ã. ³Ù³éÁ §ÑÝ·Û³ÏÁ¦ óñíáõÙ ¿. Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ, ѳí³ï³ñÇÙ
Çñ»Ýó ÅáÕáíñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ǹ»³ÉÝ»ñÇÝ, Ù»ÏÝáõÙ »Ý ·³í³éÝ»ñÁª áõëáõóãáõÃÛ³Ý. ¸³íÇà ޳ÑɳÙÛ³ÝÁª ¸ë»Õ, ²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÁª ²Ë³Éó˳, ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÁª ²Ë³Éù³É³ù, ²ñë»Ý ÔÉï×Û³ÝÁª ÞÇñ³Ï: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ
Çñ å³ßïáݳí³Ûñáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ, ݳٳϳ·ñ³Ï³Ý ϳå å³Ñå³Ý»Éáí µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿, µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ù»Í ãÇ ÉÇÝáõÙ, ¨ ·ñùÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý Í³ËëÁ ͳÍÏ»Éáõ ѳٳñ
û·ÝáõÃÛ³Ý »Ý ѳëÝáõÙ ¹³ñÓÛ³É ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ (ѳí³Ýáñ»Ýª Ñ»Ýó §ÑÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ), §ã»Õ³Í ï»ÕÇó ëï»ÕÍáõÙ ÙÇ ·áõÙ³ñ¦, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
·ñùÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿ (V, 35):
ÜáõÛÝ 1890 Ã. û·áëïáëÇ 17-ÇÝ ä»ï»ñµáõñ·Ç ·ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ
ïå³·ñáõÃÛ³Ý ¿ ÃáõÛɳïñáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñÁ ¨ ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ ë»åï»Ùµ»ñÇ í»ñçÇÝ, 1200
ûñ. ïå³ù³Ý³Ïáí (ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 4-ÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ëï³ÝáõÙ ¿ Çñ ·ñùÇ
³é³çÇÝ ûñÇݳÏÝ»ñÁ):
ÄáÕáí³ÍáõÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó ÙÇ ÷áùñ ³é³ç §²ÕµÛáõñ¦ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ³Ùë³·ñÇ û·áëïáë-ë»åï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÙdzóÛ³É Ñ³Ù³ñáõÙ (N 8-9)
ïå³·ñíáõÙ ¿ §²ñ¨ ¨ ÈáõëÇݦ É»·»Ý¹Á, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ïå³·Çñ
·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý »ñÏÝ ¿:
²Ûë É»·»Ý¹Ç ïå³·ñáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ϳåí³Í ¿ Ô³½³ñáë ²Õ³Û³ÝǪ ѻﳷ³ÛáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ù»Ý³Ùï»ñÇÙ µ³ñ»Ï³ÙÇ ³Ýí³Ý Ñ»ï:
´³Ý³ëï»ÕÍÁ 1890 Ã. ÑáõÉÇëÇ 29-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ
å³ïÙáõÙ ¿, û ÝáõÛÝ ûñÁ Ô. ²Õ³Û³ÝÁ (ê³ñ·Çë ùÑ. ´»·Ý³½³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï)
47
48

². î. ԳݳɳÝÛ³Ý, гÛÏ³Ï³Ý ³é³Í³ÝÇ, 1951, ¿ç 21:
²í. Æë³Ñ³ÏÛ³Ý, ºñÏ»ñ, ѳï. III, 1959, ¿ç 47-49:

199

³Ûó»ÉáõÃÛ³Ý ·³Éáí, ¨ ͳÝáóݳÉáí Çñ ÙÇ ß³ñù ·ñí³ÍùÝ»ñÇÝ, ѳïϳå»ë ѳí³ÝáõÙ ¿ §²ñ¨ ¨ ÈáõëÇݦ-Á ¨ å³ïíÇñáõÙ, áñ ï³ÝÇ §²ÕµÛáõñǦ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ. §ºë ³ë³óÇ ³ñ¹»Ý áõß ¿,- ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ,- ݳ ÏñÏÇÝ å³Ñ³Ýç»ó. ·áõó» ï³Ý»Ù¦ (V, 20): (§²ñ¹»Ý áõß ¿¦ ³ë»Éáí, ѳí³Ýáñ»Ý, ÝϳïÇ áõÝ»ñ, áñ ÑÇßÛ³É É»·»Ý¹Á ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÇ
Ù»ç ÙïÝáÕ ÙÛáõë »ñÏ»ñÇ Ñ»ï ³ñ¹»Ý áõÕ³ñÏ»É ¿ñ ØáëÏí³ª ïå³·ñáõÃÛ³Ý): ê³Ï³ÛÝ, ¹³, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ëáëÏ å³ïñí³Ï ¿ñ. §²ñ¨ ¨ ÈáõëÇݦ-Á
Çñ ѳçáÕí³Í ·áñÍ»ñÇó ãѳٳñ»Éáí, ݳ ²Õ³Û³ÝÇ å³ïí»ñÁ ãÇ Ï³ï³ñáõÙ: Àëï ²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, É»·»Ý¹Á ïå³·ñ»Éáõ ݳ˳ӻéÝáÕÝ»ñÁ
»Õ»É »Ý ÇÝùÁ ¨ ¶ñ. ì³ÝóÛ³ÝÁ. Çñ»Ýù »Ý ³Û¹ »ñÏÇ Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ ÁݹûñÇݳÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñ»É Ô. ²Õ³Û³ÝÇÝ ¨ Ëݹñ»É §î³ñ³½¦-Ç (ÇÙ³ª §²ÕµÛáõñ¦-Ç) Ùáï³Ï³ ѳٳñáõÙ ïå³·ñ»É: §...²Õ³Û³ÝóÁ ϳñ¹³Éáí §²ñ¨ áõ
ÈáõëÇݦ áï³Ý³íáñÁ, ß³ï ѳí³Ý»ó, ѳñó áõ ÷áñÓ ³ñ»ó Ýñ³ (Ñ»ÕÇݳÏÇ - ². Æ.) áñï»Õ³óÇ ¨ áí ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ áõ Ëáëï³ó³í Ù»ñ ËݹÇñÝ
49
³Ýå³ï׳é ϳï³ñ»É¦ :
ú·áëïáëÇ 27-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ §²ñ¨ ¨ ÈáõëÇݦ-Ç ïå³·ñí»Éáõ Ù³ëÇÝ. §²ÕµÛáõñ¦-Ç ³Ûë ѳٳñáõÙÁ ïåí³Í ¿ ²Õ³Û³ÝóÇ áõ½³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ... êñ³-Ýñ³ Ùáï
³ÛÝù³Ý ¿ ·áí»É, áñ ˳ÉËÁ Ñ»Ýó ·Çï»Ý ´³ÛñáÝÇ ³½·³Ï³ÝÝ »Ù: ØÇ ù³ÝÇ ïáÕáõÙ, ã·Çï»Ù DZÝã Çñ³íáõÝùáí ϳ٠ÇÝãá±õ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿
³ñ»É. »ï ³é³ç ¹ñ»É. »ñÏáõ ïáÕ ¿É Ñ³Ý»É ¿...¦ (V, 22):
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ Çñ ³Û¹ É»·»Ý¹Çóª ÑÇÙݳíáñ ¿ñ: §²ñ¨ ¨
ÈáõëÇݦ-Á ݳ ·ñ»É ¿ñ, ÇÝãå»ë Ëáëïáí³Ý»É ¿ ÇÝùÁ, ѳϳé³Ï Çñ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý §µÝ³½¹Ç¦, ³Ýë³Éáí ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Çݪ §Ó»éù í»ñó50
Ý»É ¿¹ í³Ûñ»ÝÇ µ³ñµ³éÇó áõ ·ñ³Ï³Ý É»½áõ ·áñͳͻɦ : ²Û¹ ¿É µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ѳٳñ»É ¿ Çñ É»·»Ý¹Ç ³ÝѳçáÕáõÃÛ³Ý å³ï׳éÁ:
49

Àëï Ñáõß³·ñáÕÇ í»ñçÇÝ ïáÕ»ñÇ, ²Õ³Û³ÝÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¹»é¨ë ͳÝáà ãÇ »Õ»É
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ (§Ñ³ñó áõ ÷áñÓ ³ñ»ó Ýñ³ áñï»Õ³óÇ ¨ áí ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇݦ), ÙÇÝã¹»é
Ýñ³Ýù áã ÙdzÛÝ Í³ÝáÃÝ»ñ ¿ÇÝ, ³Ûɨ µ³í³Ï³Ý Ùï»ñÙ³ó»É ¿ÇÝ ¨ ³Ûó»ÉáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó, ÇÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ 1890 Ã. ÑáõÉÇëÇ 29-Ç Ý³Ù³ÏÇó: ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÝ
Çñ Ñáõß»ñÁ ݳ˳å»ë ïå³·ñ»É ¿ ´³ùíÇ §ÎáÙáõÝÇëï¦ Ã»ñÃÇ 1923 Ã. N 39-áõÙ, áõñ
ß÷áÃí³Í »Ý ÙÇ ù³ÝÇ ÷³ëï»ñ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ §²ñ¨ ¨ ÈáõëÇݦ É»·»Ý¹Ç ïå³·ñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ áõ ï»ÕÁ: Àëï ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, ³Û¹ É»·»Ý¹Á ïå³·ñí»É ¿ ²Õ³Û³ÝÇ
§Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý¦ Ñá¹í³Íáí: ²Ûë ¨ë ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿. ²Õ³Û³ÝÇ Ñá¹í³ÍÁª
§ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §²Ýáõߦ-Çó ÙÇ ×³ß³Ï¦ ÉáõÛë ¿ ï»ë»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ѳïáñÇ ³éÃÇí, 1893 Ã. §Øáõñצ-áõÙ (N 3, ¿ç 457-460):
50
ä´Ð, 1966, N 1, ¿ç 184:

200

²í»ÉÇ áõß, 1916 Ã. û·áëïáëÇ 24-ÇÝ ò. ʳݽ³¹Û³ÝÇÝ áõÕÕ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §È³í »Ù ÑÇßáõÙ, 1887 Ãí³Ï³ÝÇ ³Ù³éÁ
(ϳñͻ٠û·áëïáëÇÝ) ³ñ¨Ç ˳í³ñáõÙ »Õ³í, ¿¹ Ù³ëÇÝ ·ñ»óÇÝ, Ëáë»51
óÇÝ: лÝó ³Û¹ ûñ»ñáõÙ »ë ¿É §²ñ¨Ý áõ ÈáõëÇݦ-Á ·ñ»óÇ , áñ ³Ýå³ÛÙ³Ý
³ÝѳçáÕ ¿ ¹áõñë »Ï»É: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É §²ñ¨Ý áõ ÈáõëÇݦ-Á Ùݳó»É ¿
³é³çÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç¦ (V, 417):
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¹Å·áÑ ¿ñ ݳ¨ ³ÛÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñ ²Õ³Û³ÝÁ
ϳï³ñ»É ¿ñ É»·»Ý¹Á ïå³·ñ»ÉÇë. ³Û¹ Ù³ëÇÝ áñáß³ÏÇ ³ñï³Ñ³Ûïí»É ¿
²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ Ñ³ëó»³·ñ³Í 1890 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 28-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ.
§â·Çï»Ù, ϳñ¹³óÇñ §²ÕµÛáõñ¦-áõÙ ïå³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝë (áñÇ
Ù³ëÇÝ ·ñ»É »Ù) (ÝϳïÇ áõÝÇ û·áëïáëÇ 27-Ç Ý³Ù³ÏÁ - ². Æ.). ³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ·áí»ëïÝ»ñ Ïáõï³Ï»ó ·ÉËÇë. ë³Ï³ÛÝ ²Õ³Û³ÝóÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ÷ã³óñ»É ¿ñ. ã·Çï»Ù ¹³ ÇÝãá'õ ¿ ÙÇßï Çñ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñáí áõñÇßÇ í³ÝùÁ ÙïÝáõÙ¦ (V, 25): ²Õ³Û³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ѳݷáõÙ »Ý ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÇ (1890) ï»ùëïÇ ¨ §²ÕµÛáõñ¦-áõÙ
ïå³·ñí³ÍÇ ³ÛÝ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñ óáõÛó ¿ ïñí³Í ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
»ñÏ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÇ Í³Ýáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (¿ç 681-682): Àݹ áñáõÙ, ¹ñ³Ýù (²Õ³Û³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) É»½í³-á×³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÉÇÝ»Éáí, ã»Ý ÷áË»É, ë³Ï³ÛÝ, »ñÏÇ ·»Õ³ñ52
í»ëï³Ï³Ý áñ³ÏÁ :
7
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÇÝ, ¹»é ݳËù³Ý Ýñ³ ÉáõÛë ï»ëÝ»ÉÁ, ͳÝáà ¿ÇÝ á'ã ÙdzÛÝ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ÙÇ ËáõÙµ ë³Ý»ñÁ (µ³óÇ
§ÑÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó), ³Ûɨ ÂÇýÉÇëÇ Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ
ù³ÝÇ ³Ï³Ý³íáñ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ ·ñ³Ï³Ý ݳѳå»ïÝ»ñ
ä»ñ× äéáßÛ³ÝÝ áõ Ô³½³ñáë ²Õ³Û³ÝÁ, ųٳݳÏÇ ³Ï³Ý³íáñ Ù³Ýϳ53
í³ñÅÝ»ñÇó ê³ñ·Çë ù³Ñ. ´»·Ý³½³ñÛ³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: ì»ñçÇÝë ÝáõÛ51

²ñ¨Ç ˳í³ñáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ û·áëïáëÇ 7-ÇÝ (ï»'ë §Ø߳Ϧ,
1887, N 88), ѻ勉µ³ñ, ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ϳñáÕ ¿ ·ñí³Í ÉÇÝ»É û·áëïáëÇ 7-10-Á,
ϳ٠³é³í»Éݪ ÙÇÝ㨠15-Á:
52
§²ñ¨ ¨ ÈáõëÇݦ É»·»Ý¹Ç ÇÝùݳ·Çñ-먳·ñÇ ÙÇ å³ï³éÇÏÁ (ëÏǽµÁ) å³ÑíáõÙ ¿
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÇ ³ñËÇíáõÙ:
53
ê³ñ·Çë ´»·Ý³½³ñÛ³ÝóÇÝ (1849-1894) Ô. ²Õ³Û³ÝÁ ѳٳñáõÙ ¿ §Ù»ñ ÑáÕáõÙ
³é³çÇÝ ³Ý·³Ù áïù ¹ÝáÕ Ù³ëݳ·»ï Ù³Ýϳí³ñÅÁ¦ (ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. IV,
1963, ¿ç 469): ´»·Ý³½³ñÛ³ÝóÝ ³í³ñï»É ¿ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÁ, ³å³ ÎÛáõëݳËïÇ
(Þí»Ûó³ñdz) ѳٳÉë³ñ³ÝÇ Ù³Ýϳí³ñÅ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïÁ: ºÕ»É ¿ áõëáõóÇã ¨

201

ÝÇëÏ ·áí³ë³Ý³Ï³Ý ×³é ¿ ³ë»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ,
ÇÝãå»ë ÑÇᯐ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ 1919 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 27-Ç Çñ ½ñáõÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï (м): ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ñÏ»ñÁ ÁݹûñÇݳÏí»Éáí ³ÝóÝáõÙ ¿ÇÝ Ó»éùÇó
Ó»éù, ï³ñ³Í»Éáí »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ùµ³íÁ. §²ÛÝ ßñç³ÝáõÙ,
áõñ Ùáõïù »Ý ·áñÍ»É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñë,- ·ñáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ²Ý.
²µáíÛ³ÝÇÝ 1890 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 28-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ,- ÙÇ ï»ë³Ï ѳٳÏñ³Ýù ¨ ѳñ·³Ýù »Ù ÝϳïáõÙ ¹»åÇ ÇÝÓ...¦ (V, 25):
²é³í»É Ý߳ݳϳÉÇ ¿, áñ Ñ³Û ¹»ÙáÏñ³ïdzÛÇ »ñÏáõ ³í³·Ý»ñÁ
(äéáßÛ³ÝÁ ¨ ²Õ³Û³ÝÁ) ѳݹÇë³ÝáõÙ »Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý ³é³çÇÝ
ù³ÛÉ»ñÇ ç»ñÙ Ëñ³ËáõëáÕÝ»ñÁ:
âÝ³Û³Í §Èáé»óÇ ê³ùáÛǦ Ù³ëÇÝ áõÝ»ó³Í Çñ ÑÇÙݳíáñ ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ²Õ³Û³ÝÁ µ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³Õ³Ý¹Á ¨,
ïå³·ñ»Éáí Ýñ³ ³é³çÇÝ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý »ñÏÁ, ¹³ñÓ»É ¿ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ·ñ³Ï³Ý §ÏÝù³Ñ³ÛñÁ¦:
äéáßÛ³ÝÇ áõ ²Õ³Û³ÝÇ Ñ»ï ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Í³ÝáÃáõÃÛ³Ý ëÏǽµÁ ¨
54
ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÁ ëïáõÛ· ѳÛïÝÇ ã»Ý : ´³Ý³ëï»ÕÍÁ Ýñ³Ýó ³ÝáõÝÝ»ñÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÑÇßáõÙ ¿ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ ÑÕ³Í 1890 Ã. ÑáõÉÇëÇ 29-Ç
ݳٳÏáõÙ, §Èáé»óÇ ê³ùá¦-Ç Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ, áõñ, Ç Ñ³Ï³ÏßÇé ²Õ³Û³ÝÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÛ³Ý, íϳ۳ÏáãáõÙ ¿ äéáßÛ³ÝÇ ¹ñí³ïÇùÁª ³ñï³Ñ³Ûïí³Í §Ññ³ß³ÉÇ ¿¦ ¨ ³ÛÉ Ëáëù»ñáí (V, 20):
лï³ùñùñ³Ï³Ý ¿, áñ ÝáõÛÝ ûñÁ, »ñµ §Ø߳Ϧ-áõÙ ²½-È»ñÁ (ʳã.
سÉáõÙÛ³ÝÁ) Çñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý §²ÏݳñÏÝ»ñ¦-áõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ³ñѳٳñѳÝùáí ¹³ë»É ¿ñ §ëáõÝÏÇ å»ë µëÝáÕ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ï³ñ·Á, µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ³Ûó»ÉáõÙ ¿ äéáßÛ³ÝÇÝ: ÆÝãå»ë ϳñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É ²ñë»Ý
ÔÉï×Û³ÝÇÝ ÑÕ³Í ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 25-Ç Ý³Ù³ÏÇóª Í»ñáõݳ½³ñ¹ íÇå³ë³ÝÝ ÇÝùÝ ¿ñ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ Çñ Ùáï Ññ³íÇñ»Éª ÙËÇóñ»Éáõ ѳٳñ (V, 38): ²Û¹ »ñ»Ïá äéáßÛ³ÝÁ Ýñ³Ý ÁÝͳÛáõÙ ¿
Çñ Ýáñ í»åÁ (§´Õ¹»Ý¦), ¹³ï³å³ñïáõÙ ¿ §Ø߳Ϧ-Ç í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ,
Ù»Í ¹ñí³ï³Ýùáí ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, µ³Ý³ëï»ÕÍÇ
ï»ëáõ㠲ɻùë³Ý¹ñ³åáÉÇ, ºñ¨³ÝÇ ¨ ÂÇýÉÇëÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõÙ: Üáñ³·áõÛÝ
Ù³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ ¿ ïå³·ñ»É å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉáõÙ, Ù³ëݳíáñ³å»ë §ì³ñųñ³Ý¦ ¨ §²ÕµÛáõñ¦ ³Ùë³·ñ»ñáõÙ:
54
ÆÝãå»ë ²Õ³Û³ÝÇ, ³ÛÝå»ë ¿É äéáßÛ³ÝÇ Ñ»ï ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ͳÝáóó»É ¿, ѳí³Ýáñ»Ý,
§Øáõñצ-Ç ËÙµ³·ñ³ï³ÝÁ, áõñ ݳ (äéáßÛ³ÝÁ), ÇÝãå»ë ѳí³ëïáõÙ ¿ íÇå³ë³ÝÝ
ÇÝùÁ, »Õ»É ¿ ³Ùë³·ñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ¨ ³ß˳ï³ÏÇó (ä. äéáßÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ
ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. VII, 1964, ¿ç 503):

202

Ëáëùáíª §¹³ñÓÛ³É µ³ñÓñ³óÝáõÙ ìáÉÇÙåáëÇ ·³·³ÃÁ¦ (V, 37): (§¸³ñÓ۳ɦ-Á ÑÇÙù ¿ ï³ÉÇë ϳñÍ»Éáõ, áñ ÙÇÝã ³Û¹ ¿É ݳ ¹ñí³ï³ÝùÇ Ëáëù ³ë³Í ¿ »Õ»É):
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù³ëÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ϳñÍÇù »Ý ѳÛïÝáõÙ Çñ
ï³ëݳÙÛ³ ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ³ñ¹»Ý ׳ݳãí³Í ÞÇñí³Ý½³¹»Ý
¨ ¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ ë³Ý, ÁÝûñóáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ï³Ï³íÇÝ ³ÝͳÝáà ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ:
ÞÇñí³Ý½³¹»Ý, 1891 Ã. ÷»ïñí³ñÇ ëϽµÝ»ñÇÝ, ÙÇ Ñ³Ù»ñ·áõ٠ѳݹÇå»Éáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, »ñϳñ ½ñáõÛó ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¨ Ëáëï³ÝáõÙ §²ñÓ³·³Ýù¦-Ç Ù³ñï ³Ùëí³ Ñ³Ù³ñáõÙ
ÙÇ Áݹ³ñÓ³Ï Ñá¹í³Í ÝíÇñ»É Ýñ³Ý ¨ ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇÝ (V, 42-43): (ÆÝãÇÝã å³ï׳éÝ»ñáí ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÞÇñí³Ý½³¹»Ý Çñ ËáëïáõÙÁ ãÇ Ï³ï³ñáõÙ. ³í»ÉÇ áõß, 1896-ÇÝ §²ñÓ³·³Ýù¦-áõ٠ݳ ·ñ³ËáëáõÙ ¿ §ÞÇÉÇáÝÇ Ï³É³Ý³íáñǦ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ §Èáé»óÇ ê³ùáݦ
åá»ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ):
¸»é ÙÇÝ㨠ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï ³ÝÓ³Ùµ ͳÝáóݳÉÁ, Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ
·Çï»ñ Ýñ³Ý áñå»ë µ³Ý³ëï»ÕÍÇ, ϳñ¹³ó»É ¿ñ Ýñ³ ïå³·ñí³Í »ñÏ»ñÁ: ²í»ÉÇÝ. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ Çñ Ùáñ³ùñáç áñ¹Ç ²ñë»Ý ÔÉï×Û³ÝÇ ÙÇçáóáí
»Õ»É ¿ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ѳïáñÝ»ñÇ µ³Å³Ýáñ¹Á ¨ ï³ñ³ÍáÕÁ ¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ ë³Ý»ñÇ Ù»ç:
êÇÙ»áÝ (²ñë»Ý) ÔÉï×Û³ÝÁ 1890 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 1-ÇÝ ²ñ·ÇݳÛÇó ·ñ³Í
ݳٳÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿, û áõÕ³ñÏáõÙ ¿ µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃÁ
(³é³çÇÝ Ñ³ïáñÇ) ¨ å³ïíÇñáõÙ ¿ í»ó ûñÇÝ³Ï áõÕ³ñÏ»É ¾çÙdzÍÇݪ ïÇÏÇÝ îÇñáõÑÇ Îáëï³ÝÛ³ÝÇÝ (µ³Ý³ë»ñ-ѳ۳·»ï γñ³å»ï Îáëï³ÝÛ³ÝÇ ÏÝáçÁ), áñÁ ãáñë ûñÇݳÏÝ Ñ³ÝÓÝ»Éáõ ¿ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝóÇÝ (ÂÀ²): 1892
Ã. Ù³ñïÇ ëϽµÝ»ñÇÝ ÔÉï×Û³ÝÁ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇÝ ·ñáõÙ ¿. §ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
ÏáõÕ³ñÏ» ù»½ íñ³ Çñ §´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¦-Ç »ñÏñáñ¹ ѳïáñÇ
µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñÃÁ. µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñ Ï·ïÝ»ë. ³Ûë ѳïáñÁ û' µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý áñ³ÏÇ ¨ û' ù³Ý³ÏÇ ÏáÕÙÇó ÏñÏݳÏÇ ³ñÅ»ù áõÝÇ ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÇ í»ñ³µ»ñٳٵ. ѳñϳíáñ ¿ Ýñ³Ý û·Ý»É. ݳ ÙÛáõë ß³ï µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇó ã¿. ݳ µáÉáñáíÇÝ ³ÛÉ á·áí ¨ Ýáñ, ÇÝùÝáõñáõÛÝ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ¿
·ñáõÙ. Ëáëùë åá»Ù³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿:
Ü»ÕáõÃÛáõÝÁ ѳÝÓÝ ³é ¨ ϳï³ñÇñ. ³Û¹ »ë ËݹñáõÙ »Ù ù»½³ÝÇó...¦ (ÂÀ²):

203

ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ³ßݳÝÁ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ·³ÉÇë ¿ ÂÇýÉÇë, áõñ ¨, ÎáíϳëÇ Ñ³Ûáó Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ýñ³ ͳÝáÃáõÃÛáõÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï: î»Õ»Ï³óÝ»Éáí µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÝ Çñ ÑdzóÙáõÝùÝ ¿
ѳÛïÝáõÙ Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³í³Ý³ÍÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÝ ¿É ³ñï³ë³ÝáõÙ, áñ »ñÇï³ë³ñ¹ Ñ»ÕÇݳÏÇÝ,
µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, ·áÑáõݳÏáõÃÛáõÝ ¿ å³ï׳éáõÙ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÷á˳¹³ñÓ³µ³ñ Ñ»ï³ùñùñíáõÙ ¿ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ·ñ³ÍÝ»ñáí ¨ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ
55
ѳÛïÝáõ٠ͳÝáÃ³Ý³É ¹ñ³Ýó Ñ»ï : ²Û¹åÇëáí ëÏëíáõÙ ¿ »ñÏáõ ³Ï³Ý³íáñ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ µ³ñ»Ï³ÙáõÃÛáõÝÁ, áñÁ 90-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ
í»ñç»ñÇó í»ñ³×áõÙ ¿ ëñï³·ÇÝ Ùï»ñÙáõÃÛ³Ý: §²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ (18921893 ÃÃ. - ². Æ.) ³Ñ³ ³ÝÝϳï»ÉÇ, µ³Ûó ß³ï µÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí ëÏëí»ó ¨
Ñ»ï½Ñ»ï» ³Ùñ³ó³í ²í. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ Ùï»ñÙáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ Ñ»ï,- ѳí³ëïáõÙ ¿ êï»÷³Ý ÈÇëÇóÛ³ÝÝ Çñ Ñáõß»ñáõÙ:- ÀݹѳÝáõñ ß³ï µ³Ý
ϳñ Ýñ³Ýó Ù»ç. »ñÏáõëÇ Ý»ñßÝãÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ ¿É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛáõÝÝ ¿ñ, ¨ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ Ï³ñÍ»ë Éñ³óÝáõÙ ¿ñ.- ºÃ» Ù»ÏÁ ·»ñ³½³Ýóáñ»Ý íÇå³ë³Ý ¿ñª ¿åÇÏ, ÙÛáõëÁ ·»ñ³½³Ýóáñ»Ýª ùݳñ»ñ·áõ-ÉÇñÇÏ:
ºÃ» Ù»ÏÁ ·»ñ³½³Ýóáñ»Ý ëï»ÕÍáõÙ ¿ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý å³ïÏ»ñÝ»ñ, ÙÛáõëÁ ÙdzÓáõÉíáõÙ ¿ñ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ Ñ»ï¦:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ ³ñųݳÝáõÙ ¿ ѳٳÉë³ñ³Ý³Ï³Ý
áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÝ»ñÇ µ³ñÓñ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ß³Ï»ñïáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïáõÏ ç»ñÙ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³ÝÁ:
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ 1890 Ã. ÑáõÉÇëÇ 29-Ǫ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ
ѳëó»³·ñ³Í ݳٳÏÇó, ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç ½»ï»Õí³Í Ýñ³ »ñÏ»ñÇÝ,
¹»é¨ë ³ÝïÇå íÇ׳ÏáõÙ, ͳÝáà »Ý »Õ»É ݳ¨ ÙÇ ù³ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñ, áñáÝó ϳñÍÇùÝ ¿ íϳ۳ÏáãáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ê³ùáÛÇ Ë»É³·³ñáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙùÇ ßáõñçÁ ²Õ³Û³ÝÇ Ñ»ï íÇ×»ÉÇë (V, 20): ¶ÇñùÁ ÉáõÛë
ÁÝͳۻÉáõ í»ñ³µ»ñÛ³É ¹»é¨ë ·ñ³ùÝÝáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ ãëï³ó³Í,
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ ¹³éÝáõÙ ¿ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Û áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³ñϳÝ: Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ßñç³Ý³í³ñï ´³·ñ³ï
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ 1890 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ ØáëÏí³ÛÇó µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿ áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý á·¨áñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ. §ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, ßÝáñѳíáñáõÙ »Ù ù»½ ǵñ¨ §³é³çÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍǦ,- ·ñáõÙ ¿ ݳ,- ùá í»Ñ
55

²í. Æë³Ñ³ÏÛ³Ý, ºñÏ»ñ, Ñ. IV, 1959, ¿ç 63-64:

204

Ùïù»ñáí, áñ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³åß»óñ»É »ë ³Ûëï»ÕÇ áõë³ÝáÕáõÃÛ³ÝÁ...
¶ñùáõÛϹ ¹áõñë ¿ »Ï»É ¨ ó»Ý½áõñÇ Ùáï»Ý Ù»Ï ûñÇÝ³Ï ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝóÁ
ïí»É ¿ñ ³Ûëï»ÕÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý Ù³ëÝ ³í³ñï³Í Ù»Ï »ñÇï³ë³ñ¹Çª
²ëïí³Í³ïáõñÛ³Ýó ³½·³ÝáõÝáí... ܳ ëÏë»ó ϳñ¹³É ùá §Ü³Ñ³ï³ÏÁ¦ ¨ ·Çï»ëª ÇÝãå»ë á·¨áñí³Í, ³ÝÏ»ÕÍ »Ù ³ëáõÙ, áõ½áõÙ ¿ñ ·ñùÇ Ã»ñûñÁ áõï»É. ϳñ¹³ó ¨ ÙÇ ù³ÝÇ ³ÛÉ áï³Ý³íáñÝ»ñ ÝáõÛÝ á·¨áñáõÃÛ³Ùµ... êÏë»ó ÇÝÓ³ÝÇó ùá Ù³ëÇÝ Ñ³ñóÝ»É... ܳ ÇÝÓ ³ë³ó.- ºÃ» ³Ûëï»Õ ÉÇÝÇ, »ë Ýáñ³Ý Ï»ñÏñå³·»Ù: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ùï³Ý ¨ ÙÇ ù³ÝÇ
áõë³ÝáÕÝ»ñ, Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó ¨ §Øáõñצ ³Ùë³·ñÇ ³ß˳ï³ÏÇó ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý îÇ·ñ³ÝÁ. ݳ Ýáó³ Ùáï ¿É Ï³ñ¹³ó ÝáõÛÝ á·¨áñáõÃÛ³Ùµ. Ýáù³
³åß³Í ÙݳóÇÝ, û ³Û¹åÇëÇ í»Ñ Ùïù»ñ áñï»ÕÇó ¿ ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ç
Ù»ç... ø»½, ùá í»Ñ Ùïù»ñáí, µ³ñÓñ »Ý ¹³ëáõÙ µáÉáñ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇó:
56
´áÉáñ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ ѳ÷ßï³Ïí³Í »Ý ùá µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí¦ :
ÐáÏï»Ùµ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Û áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý ·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùáõÛÃáõÙ ØÇù. ²ëïí³Í³ïñÛ³ÝÁ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝ ¿
57
ϳñ¹áõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù³ëÇÝ :
ÜáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 10-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ ´. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ãí³ñÏáõÙ ¿ áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³é³í»É ѳí³ÝáõÃÛáõÝ ·ï³Í »ñÏ»ñÁ,
ÇÝãå»ë ¨ ѳÕáñ¹áõÙ »Õ³Í ³é³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ѳïϳå»ë §Èáé»óÇ
ê³ùá¦-Ç í»ñ³µ»ñÛ³É. §ê³ùáÛǦ ѳٳñ ³ëáõÙ »Ý, û ³Û¹å»ë ßáõïáí
ã¿ñ ϳñáÕ Ë»É³·³ñí»É ¨ ³ÛÉÝ: ´³Ûó §²É»ù¦-Ç ¨ §Ø»Ññáõ¦ íñ³ ѳ÷ßï³Ïí³Í »Ý, ٳݳí³Ý¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñǹª §Ø³ñ·³ñ»¦, §Þ³ï»ñÇ ÝÙ³Ý...¦, §¶Çß»ñí³ ³ëïÕÇ ¹ÇÙ³ó¦ <§¶Çß»ñ³ÛÇÝ ³é³çÇÝ ³ëïÕÇ ¹ÇÙ³ó¦>, §â³ñ³ÙÇïÝ»ñÇݦ, §ºñ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ Ëáëï³ó»É ÑáõÛëë
ÇÝÓ...¦, §Æ±Ýã »ë ϳï³Õ»É...¦.- ѳ÷ßï³Ïí³Í »Ý û í»Ñ Ùïù»ñÇ ¨ û
58
·»Õ³ñí»ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³¦ : àõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ·ñ³íáõÙ, áñ áõë³Ýá-

56

¶²Â, ³, N 643:
ÜáõÛÝ ï»ÕÁ: ØÇù. ²ëïí³Í³ïñÛ³ÝÁ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Çñ³í³µ³ÝáõÃÛ³Ý áõë³ÝáÕ ¿ñ
ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ: лﳷ³ÛáõÙ ÂÇýÉÇëáõÙ »Õ»É ¿ ÷³ëï³µ³Ý:
58
¶²Â, ³, N 645: гçáñ¹ ݳٳÏáõÙ ÏñÏÇÝ ÑÇß»Éáí áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ §Èáé»óÇ ê³ùáÛǦ Ù³ëÇÝ, ´. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³í»É³óÝáõÙ ¿, áñ ÇÝùÝ ³Û¹ ³éÃÇí
Ýñ³Ýó Ñ»ï §»ñϳñ ųٻñ¦ íÇ×»É ¿. §...Üáó³ µ³ó³ïñ»É »Ù ·ÛáõÕ³óáõ Ñ᷻ϳÝ
¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ýáñ³ ݳ˳å³ß³ñÙ³Ýó Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ... ºñµ »ë ³Û¹ µ³ÝÁ ϳñ¹³óÇ, ¹³
ϳñÍ»ë ÇÝÓ Í³Ýáà Ãí³ó, ϳñÍ»ë ³Û¹ µ³ÝÁ Ù»ñ ÏáÕÙÁ å³ï³Ñ»É ¿ñ... »' ÇÙ ï³ïÇë å³ïÙ³ÍÝ»ñÁ ¨ û' ½³Ý³½³Ý ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ÇÝÓ Ñ»ï »Õ³Í å³ï³Ñ³ñÝ»ñÁ, µáÉáñÁ ³Ûëï»Õ å³ñ½ Ýϳñ³Í ¿¦ (¶²Â, ³, N 646):
57

205

ÕáõÃÛ³Ý Ñ³í³ÝáõÃÛ³ÝÝ »Ý ³ñųݳó»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ù³Õ³ù³ódzϳÝ
åỽdzÛÇ ³é³í»É ó³ÛïáõÝ ÝÙáõßÝ»ñ, áñáÝó Ù»ç »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ µáõéÝ ó³ëáõÙáí áõ Ïñùáí ͳé³ÝáõÙ ¿ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù, ëáóÇ³É³Ï³Ý ã³ñÇùÇ ¹»Ù, §Ññ»Õ»Ý Ëáëùáí¦ Ë³ñ³ÝáõÙ ¿ §³ñ¹³ñ ½áñ»ÕÝ»ñÇݦª Ñá·¨áñ ¨ ³ß˳ñÑÇÏ ï»ñ»ñÇÝ, §µ³ÝïÇ, ˳í³ñÇ ëå³ë³íáñÝ»ñÇݦ, §·³ÕïÝÇ ½»Ýù»ñáí¦ Ù³ñ¹Ï³Ýó ëå³ÝáÕ §Ù»Í µ³ñ»ñ³ñÇݦ,
§³Ý³ñ³ïáõÃÛ³Ý í»ñ³ñÏáõ ѳ·³Í¦ Ñá·¨áñ³Ï³ÝÇÝ, áñÇ ½³½Çñ ·áñÍ»ñÇÝ ËÝϳñÏáõ ¿ ˳í³ñ³ë»ñ ³ÙµáËÁ, Ù³ÙáõÉÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇݪ
³Û¹ §³ÝëÇñï Ù³ñ¹-Ññ»ßÝ»ñÇݦ, áñáÝù ѳݹ»ë »Ý ·³ÉÇë §Ù³ñ¹áó
Ùïù»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñǦ ¹»ñáõÙ, µ³Ûó Çñ³Ï³ÝáõÙ ³ÝÓݳíáñáõÙ »Ý
§µéݳíáñÝ»ñÇ (ÇÙ³ µéݳϳÉÝ»ñÇ) µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦: ºí ³Ûë ³Ù»ÝÁ
ëÝáõóáÕ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù µ³Ý³ëï»ÕÍÁ å³Ûù³ñÇ ¿ ÏáãáõÙ, ³ÛÝ Ñ³ëï³ï ѳí³ïáí, áñ §í³ïßí»ñ, ¹³Å³Ý¦ Ý»ñÏ³Ý ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý åÇïÇ ÏáñͳÝíÇ ¨ Ýñ³ ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ íñ³ åÇïÇ µ³ñÓñ³Ý³ §÷³é³íáñ
³å³·³Ý¦:
²Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ó³ÛïáõÝ Ï»ñåáí µÝáõó·ñáõÙ »Ý áã
ÙdzÛÝ ¹ñ³Ýù ëï»ÕÍáÕ Ñ»ÕÇݳÏÇ, ³Ûɨ ¹ñ³Ýóáí á·»ßÝãí³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³ß˳ñѳ۳óùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ǹ»³ÉÁ:
¸ñ³Ýù, Ç í»ñçá, ³Ý¹ñ³¹³ñÓÝáõÙ »Ý ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ³ÛÝ ÙÃÝáÉáñïÁ,
áñáí, 80-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ ¨ 90-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ
ëϽµÝ»ñÇÝ, ßÝãáõÙ ¿ñ Ñ³Û áõë³ÝáÕáõÃÛ³Ý ³é³ç³íáñ Ù³ëÁ:
ê³Ï³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ÃáëÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙdzÛÝ Ù»ÏÝ ¿ñ: ØÛáõë, ÝáõÛÝù³Ý
ϳñ¨áñ ѳïϳÝÇßÁ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÏÛ³ÝùǪ §Ï³ñÇùÝ»ñÇ ¨ ã³ñÇùÝ»ñǦ
³ß˳ñÑÇ Ëáñ ׳ݳãáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ¨ ¹ñ³ ѳñ³½³ï ³ñï³óáÉáõÙÁª ÅáÕáíñ¹Ç ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý á·áí áõ á×áí, ³ÛëÇÝùݪ 黳ÉǽÙÁ ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
ºÃ» Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ áõë³ÝáÕáõÃÛáõÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë »É³Ï»ï áõÝ»ñ Ýñ³ åỽdzÛÇ Ñ³ïϳå»ë ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ÃáëÁ, ³å³ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÝ
лï³ùñùñ³Ï³Ý ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ·ñ³ËáëÁª ì³ñë³ÙÁ (سÝáõÏ ²µ»ÕÛ³Ý), ³ë»ë, áñå»ë å³ï³ëË³Ý ê³ùáÛÇ Ë»É³·³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ñ³Ïáõë³Ýù ѳÛïÝáÕÝ»ñÇÝ, ·ñáõÙ ¿. §ê³ùáÛÇ »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñí»ÉÁ ¨ ³Û¹ ˻ɳ·³ñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ݳµ³ñ ½áñ³Ý³ÉÁ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ×ßïáõÃÛ³Ùµ
å³ñ½³Í ¿ í»åÇ <åá»ÙÇ> Ù»ç¦ (§Üáñ-¸³ñ¦, 1890, N 197):

206

Ù³ëÁ, áñ ¹áõñë ¿ñ »Ï»É ÅáÕáíñ¹Ç Áݹ»ñùÇó ¨ ·áñÍáõÙ ¿ñ ·³í³éáõÙ,
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÁ ï»ë³í Ýñ³ ³ÛÝ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñ ¹ñë¨áñáõÙ ¿ÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ÅáÕáíñ¹³ÛÝáõÃÛáõÝÁ:
¸ñ³Ýù ·»ñ³½³Ýó³å»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ϳ٠¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñÝ ¿ÇÝ, áñáÝù ѳÛñ»ÝÇùÇó Ñ»éáõ, å³Ý¹ËïáõÃÛ³Ý Ù»ç ϳñ¹³Éáí Çñ»Ýó µ³Ý³ëï»ÕÍ-ÁÝÏ»ñáç ѳÛñ»Ý³ßáõÝã »ñÏ»ñÁª Ýñ³ÝóÇó ³éÝáõÙ
¿ÇÝ Ñ³ñ³½³ï µÝ³ß˳ñÑÇ, Ù³Ûñ³µ³ñµ³é µ³é áõ µ³ÝÇ Ï³ñáïÁ. Ýñ³
å³ïÏ»ñ³Í Ï»ñå³ñÝ»ñáõÙ ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ëÇñ»ÉÇÝ»ñÇÝ ¨ Ñ»Ýó
Çñ»Ýó: ²Ý. ²µáíÛ³ÝÁ 1890 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 6-ÇÝ Î³Ù»Ý»ó-äá¹áÉëÏÇó
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ áõÕÕ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ, ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí Çñ ¨ å³Ý¹áõËï ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·ñáõÙ ¿. §Ø»ÑñǦ åá»Ù³ÛÇ Ù»ç ÇÙ ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝÝ »Ù ï»ëÝáõÙ. Ïѳí³ï³ë, ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñ, áñ ³Û¹ åá»Ù³Ý
ϳñ¹³Éáí, »ë ³ÛÝ ³ëïÇ×³Ý ½·³óí»óÇ, áñ ɳó »Õ³... ²Ûëï»Õ ÙÇ ÷»ë³
áõÝ»Ýù (êï»÷³ÝÇ ùñáç Ù³ñ¹Á), áñÁ Éë»Éáí, ³ë³ó. §îá', ¿¹ ÑÉ» Ù»½ íñ³
59
³ ·ñ»É. í»ñ ϻݳÝù, »ï Ïáñã»Ýù Ù»ñ ³ß˳ñÑùÁ, ù³Ý¹íǯ ë³...¦ :
§Î³ñ¹áõÙ »Ù µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¹,- ·ñáõÙ ¿ ÔÉï×Û³ÝÁ, Ù³ëݳíáñ³å»ë Çñ ÑdzóÙáõÝùÝ ³ñï³Ñ³Ûï»Éáí §¶áõóÝÇ »ñ·Ç¦ Ýϳïٳٵ
(ïå³·ñí³Í §Øáõñצ-áõÙ), Ñáñ¹áñáõÙ ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É ³Û¹ á·áí.- ºñ·Ç'ñ,
ëÇñ»ÉÇ'ë, ·ÛáõÕ³óáõ ÏÛ³ÝùÁ, Ýñ³ Ñá·ëÝ áõ íÇßïÁ, Ýñ³ ï³Ýç³ÝùÝ áõ
»ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ... ³Û¹ Ù»ñ ³Ù»ÝÇë ëñïÇÝ ÙáïÇÏ ¿... øá »ñ·³ÍÇ Ù»ç
µÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ï³ ¨ áã ¹³ï³ñÏ ý³Ýﳽdz. ¹áõ åÇïÇ »ñ·»ë, ëÇñ»ÉÇ'ë, áñáíÑ»ï¨ ¹áõ ÝáõÛÝÇëÏ ³Û¹ ÁÝÏ×í³Í, ѳñëï³Ñ³ñí³Í ·ÛáõÕ³óáõ
ÍÝáõݹ »ë¦ (ÂÀ²):
êÇÙ»áÝ ÐáííÛ³ÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ åỽdzÛÇ §·ñ³íÇã, ѳٳÏñ»ÉÇ ¨
¿³Ï³Ý ÏáÕÙÁ¦ ѳٳñáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (ÂÀ²): §ÐÝ·Û³ÏǦ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ¶ñ. ì³ÝóÛ³ÝÁ å³ïíÇñáõÙ ¿ª §...âÙáé³Ý³ë ݳËÏÇÝ (ÇÙ³'
ëϽµÝ³Ï³Ý - ². Æ.) áõÕÕáõÃÛáõݹ, ãÙáé³Ý³ë ³ÛÝ ÅáÕáíáõñ¹Á, áñ ù»½
ÍÝ»É ¿. »ñ·Ç'ñ ÅáÕáíñ¹Ç ó³íÝ áõ íÇßïÁ, Ñá·ëÝ áõ Ãßí³éáõÃÛáõÝÁ: ê³ùá60
Ý»ñǹ Ó»éÇó µ³ó ãÃáÕÝ»ë¦ : ØÇ ³ÛÉ Ý³Ù³ÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ ݳ Ëï³óÝáõÙ ¿ ÙÇ Ñ³ÏÇñ× µ³Ý³Ó¨Ç Ù»çª §Åá61
Õáíñ¹³Ï³Ý á·áõ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõݪ ³ñí»ëïáí ³ñï³µ»ñí³Í¦ :

59

¶²Â, ³, N 426:
ÜáõÛÝ ï»ÕÁ, N 928:
61
¶²Â, ³, N 991:
60

207

гÛñ»Ý³ÏÇó »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ³Ûë ç»ñÙ ·Ý³Ñ³ïáõÃÛáõÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ û¨ ѳٳñáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ïáõñù, ÑÇß»óÝ»Éáí
§ä³é³íÝ Ûáõñ óÝÇÝ ÃÃáõ ãÇ ³ëÇɦ ³é³ÍÁ (V, 41), ³Û¹áõѳݹ»ñÓ,
¹ñ³Ýù, ³ÝϳëϳÍ, Ýñ³Ý Ëáñ³å»ë Ñáõ½áõÙ »Ý ¨ ³Ùñ³åݹáõÙ Çñ áõÕÕáõÃÛ³Ý Ù»ç:
ºí, ³Ýßáõßï, Çñ å³Ý¹áõËï ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³Û¹
ݳٳÏÝ»ñÝ »Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ý»ñßÝã»É §úï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ:
ÆÙ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç
ÆÝÓ ³ëáõÙ ¿ÇÝ.- §Î³ñáï »Ýù, »ñ·Ç'ã,
Ø»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ »ñ·»ñÇóÝ ³ë³'.
øá »ñ·Çó Ýáñ³
سÛñ³Ï³Ý ½Áí³ñÃ
ÐáÕÇ áõ çÁñÇ
ºí Ù»ñ ѳñ³½³ï
Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç
гÙÝ áõ ÑáïÝ ³éÝ»Ýù,
àñ ÙËÇóñí»Ýù...
(I, 93)
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñå»ë ÙÇ ³ñï³Ï³ñ· »ñ¨áõÛÃ,
óÝóáÕ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍáõÙ ¾çÙdzÍÝÇ ¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝáõÙ.
§¸³ ÙÇ éáõÙµ ¿ñ, áñ å³ÛÃ»É ¿ñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ùµ ³åñáÕ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ßñç³ÝÇ Ù»ç, Ññ³µË³ÛÇÝ ÙÇ Å³ÛÃùáõÙª ·ñùáõÛÏÇ ³Ù»Ý ÙÇ ¿çÁ,
³Ù»Ý ÙÇ ïáõÝÁ,- å³ïÙáõÙ ¿ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ×»Ù³ñ³ÝÇ áõëáõóÇã, ѻﳷ³Ûáõ٠ѳÛïÝÇ ·ñ³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã êï. ÈÇëÇóÛ³ÝÁ:- ²ß˳ñÑ ¿ñ ·³ÉÇë ÙÇ Ëáßáñ µ³Ý³ëï»ÕÍ ¨ Ù»Ï ³Ý·³ÙÇó ϳݷÝáõÙ ¿ñ Ù»ñ
³ãù»ñÇ ³éç¨ Çñ ѳë³ÏÇ ³ÙµáÕç µ³ñÓñáõÃÛ³Ùµ... Èë³ñ³ÝÇó Éë³ñ³Ý,
¹³ë³ñ³ÝÇó ¹³ë³ñ³Ýª Ó»éù»-Ó»éù ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ѳïáñÇÏÁ, ¨ ³ñ¹»Ý
³Ûë áõ ³ÛÝ ÏïáñÁ ³Ý·Çñ ¿ñ ë»ñïíáõÙ, ³Ûë áõ ³ÛÝ ïáõÝÁ »ñ·Ç ¿ñ í»ñ³ÍíáõÙ: ºí »ñµ ³½³ï ¹³ë»ñÇó Ù»ÏÇÝ Ùï³, áñ Éë³ñ³ÝÁ ½µ³Õ»óݻ٠µ³ó³Ï³ ¹³ë³ËáëÇ ÷á˳ñ»Ý, áõë³ÝáÕÝ»ñÁ Ëݹñ»óÇÝ Ï³ñ¹³É §Èáé»óÇ
ê³ùáݦ... âÇÙ³ó³ ÇÝãå»ë ½³Ý·Á ïíÇÝ: Èë³ñ³ÝÇó ¹áõñë ·³Éáí,
Ýñµ³ÝóùáõÙ ½·³óÇ ÙÇ ÇÝã-áñ Ó»éù Ù»ÕÙáñ»Ý ÇÝÓ ·ñÏáõÙ ¿, ¨ ³Ï³ÝçÇë

208

ßßÝç³ó áõë³ÝáÕ êáÕáÙáÝ ë³ñÏ³í³·Ç (³å³·³ÛáõÙª ÎáÙÇï³ë í³ñ¹³å»ïÇ) Ó³ÛÝÁ.
- È³í ¿, 㿱, É³í ¿, 㿱...¦:
ÈÇëÇóÛ³ÝÁ ѳí³ëïáõÙ ¿ §ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ É»½íÇ, áï³Ý³íáñÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ, ÙáïÇíÝ»ñÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáõÙÁª ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ¦ §×»Ù³ñ³ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ÷áñÓ»ñÇ Ù»ç¦:
ÈÇëÇóÛ³ÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ݳ¨ ųٳݳÏÇ Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝûñóáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ É³ÛÝ ßñç³ÝÝ»ñÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÷áñÓáõÙ µ³ó³ïñ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·ñ»Ã» ³ÝݳËûñÇÝ³Ï ÑÙ³ÛùÇ §·³ÕïÝÇùÁ¦.
§¸»é »ñµ»ù ¨ á'ã ÙÇ Ñ³Û µ³Ý³ëï»ÕÍ,- ·ñáõÙ ¿ ݳ,- ·áõó» µ³óÇ
²µáíÛ³ÝÇó,- ³Û¹åÇëÇ Ã³ñÙáõÃÛ³Ùµ, ³Û¹åÇëÇ Ã³ÝÓñ ·áõÝ»ÕáõÃÛ³Ùµ,
³Û¹åÇëÇ µáõéÝ ½»ÕáõÙáí ã¿ñ ïí»É ѳÛñ»ÝÇ µÝáõÃÛ³Ý ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ Ýñ³Ýó Ù»ç ³åñáÕ Ù³ñ¹áõ å³ñ½, µ³Ûó áÕµ»ñ·³Ï³Ý ³åñáõÙÝ»ñÁ:
¼³ñÙ³óÝáõÙ ¿ñ É»½íÇ ³Ýå³×áõÛ× Ñëï³ÏáõÃÛáõÝÁ, ϻݹ³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ
ûèáõÃÛáõÝÁ... ܳ Ù»Ï ³Ý·³ÙÇó ¹³ñÓ³í ³Ù»Ý³ëÇñ»ÉÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ù»ç¦:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ ¹Çï»Éáí Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝóóùÇ Ù»ç ¨ ·ïÝ»Éáí, áñ Ýñ³ ³éç¨ §ÐáíÑ. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ·ñ³Ï³Ý »ÉáõÛÃÇ Ù»Í ÑÙ³ÛùÁ¦ ï»ÕÇ ¿ñ ï³ÉÇë, êï.
ÈÇëÇóÛ³ÝÝ Ç ¹»Ùë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ, ï»ëÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹»ÙùÁ,
62
§áñÇ Ñ»ï¨Çó ·Ý³Éáõ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÇ Ýáñ ë»ñáõݹÁ¦ :

62

êï. ÈÇëÇóÛ³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³ñËÇíÁ:

209

¶ÈàôÊ ¸
1893-1899
ÎÚ²ÜøÀ. Æð²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ. ¶ð²Î²Ü ØÆæ²ì²ÚðÀ
2
§´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¦-Ç ³é³çÇÝ ·ñùÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ ¹»é Ýáñ
¿ñ ³í³ñïí»É, »ñµ, 1890 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
Ùï³¹ñíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ ÓÙé³ÝÁ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ»É »ñÏñáñ¹ ÅáÕáí³ÍáõÝ. §...²Ûë ÓÙ»é ÙÇ áõñÇßÁ ïå³·ñ»É Ïï³Ù, áñ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï µ³ñÓñ
ÏÉÇÝÇ ëñ³ÝÇó¦,- ·ñáõÙ ¿ ݳ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ ë»åï»Ùµ»ñÇ 28-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ (V, 24-25): ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 14-ÇÝ Ñ³Õáñ¹áõÙ ¿, áñ ³ñ¹»Ý å³ïñ³ëïáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹ ѳïáñÁ, áñ §ëñ³Ý (³ÛëÇÝùݪ ³é³çÇÝ ·ñùÇÝ - ². Æ.) û
áñ³ÏáõÃÛ³Ùµ, û ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ Ï·»ñ³½³ÝóǦ (V, 29):
гçáñ¹ ï³ñí³ Ù³ñïÇó ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ Ññ³í»ñáí ëÏë»Éáí ³ß˳ï³Ïó»É §Øáõñצ-ÇÝ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÙdzéÅ³Ù³Ý³Ï »ñÏÙïáõÙ ¿ª Ññ³ï³ñ³Ï»±É »ñÏñáñ¹ ѳïáñÁ, û± ³é³ÛÅÙ µ³í³Ï³Ý³Ý³É ·ñí³ÍùÝ»ñÁ
³Ùë³·ñáõÙ ïå³·ñ»Éáí¦ (V, 49):
Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÇ ·ï³Í ѳçáÕáõÃÛáõÝÁ, ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ¨ ·ñ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ Ñáñ¹áñÝ»ñÁª Ýñ³ ï³ñ³Ïáõë³ÝùÝ»ñÁ
÷³ñ³ïáõÙ »Ý Ñû·áõï »ñÏñáñ¹ ѳïáñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý: ´³Ý³ëï»ÕÍÁ ûñ¨ë ѳßíÇ ¿ ³é»É ݳ¨ ÙÇ³Ï ·ñ³Ï³Ý ³Ùë³·ñÇ ë³Ñٳݳ÷³Ï Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñ ϳñáÕ ¿ñ û·ï³·áñÍ»É Çñ Ýáñ ·ñ³ÍÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÙÇÝã¹»é ݳ ³ñ¹»Ý å³ïñ³ëï ·áñÍ»ñÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ §Ïáõï³ÏáõÙ¦ áõÝ»ñ:
1892 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ²ñë. ÔÉï×Û³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ Çñ
áñáßáõÙÁ »ñÏñáñ¹ ѳïáñÁ ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ, áñ §³é³í»É Ù»Í ¿ ¨ ѳñáõëï¦ (V, 62-63): ¶ñ. ì³ÝóÛ³ÝǪ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇ 18-Ç Ý³Ù³ÏÇó å»ïù ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï »ñÏñáñ¹
ѳïáñÝ áõÕ³ñÏí³Í ¿ »Õ»É ïå³·ñáõÃÛ³Ý (¹³ñÓÛ³É ØáëÏí³ÛǪ ØÏ.
´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇ ïå³ñ³ÝÁ): §¶ñùǹ II ѳïáñÇ ³Û¹åÇëÇ ßáõï³÷áõÛÃ
ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ»ÉÁ ÇÝÓ ½³ñÙ³óÝáõÙ ¿,- ·ñáõÙ ¿ ݳ,- ÑáõÛë áõÝDZë,
63
áñ ͳËù¹ ѳݻë, ϳ٠³é³çÇÝ ·ñùǹ ͳËùÁ ѳݻóDZñ¦ :

63

¶²Â, ³, N 988:

210

ÆÝãå»ë í³í»ñ³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ·ñùÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÇÝ ÝÛáõóå»ë ³ç³Ïó»É »Ý ö. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÁ ¨ í»ñçÇÝÇë ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ Ýñ³ Ùáñ³ùñáç áñ¹Ç ²ñÇëï.
¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï áõë³ÝáõÙ ¿ñ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
µÅßÏ³Ï³Ý ý³ÏáõÉï»ïáõÙ: ¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ 1892 Ã. ³åñÇÉÇ 17-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ ö. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿ Ññ³ï³ñ³ÏãÇ (ØÏñïÇã ´³ñËáõ64
¹³ñÛ³Ý) Ñ»ï í³ñ³Í µ³Ý³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ :
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¦-Ç »ñÏñáñ¹ ѳïáñÁ ·ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ¿ ÃáõÛɳïñáõÙ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ÛÇëÇ 7-ÇÝ,
µ³Ûó ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ ß³ï ¹³Ý¹³ÕáõÙ ¿: ØÏ. ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÁ û·áëïáëÇ 12-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ ³Û¹ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ·ñ³ß³ñÝ»ñÇ å³Ï³ëáõÃÛ³Ùµ, ¨
·ñùÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝÝ ³Ûɨë ãáõß³óÝ»Éáõ ѳٳñ Ù»ñÅáõÙ ¿ »ññáñ¹
65
ëñµ³·ñáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»Éáõ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ëݹñ³ÝùÁ :
ÜáõÛÝ Ãí³·ñáõÃÛáõÝÝ áõÝ»óáÕ ÙÇ ³ÛÉ Ý³Ù³ÏáõÙ ØÏ. ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÁ ö. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ ¿, áñ ÇÝùÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ý³Ë³å»ë Ëáë»É ¿ ². ¼³ñ·³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï: ÆÝãå»ë å³ñ½íáõÙ ¿ ØÏ. ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇ
ݳٳÏÇó, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñùáõÙ ÙÇ ù³ÝÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ϳï³ñ»É,
áñ §Ç ÝϳïÇ »Ý ³éÝí³Í¦ »Õ»É: » ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ á'ñ »ñÏ»ñÇÝ »Ý
í»ñ³µ»ñ»É ¨ Ç'Ýã µÝáõÛà »Ý Ïñ»Éª ÙÝáõÙ ¿ ³ÝѳÛï, ù³ÝÇ áñ µ³Ý³ëï»Õ66
ÍÇ ³Û¹ ݳٳÏÁ ãÇ å³Ñå³Ýí»É :
ÄáÕáí³ÍáõÇ ïå³ñ³Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³ÝÙáõßÝ»ñÁ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ ãáõÕ³ñÏ»Éáõ ѻ勉ÝùÁ ÉÇÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, áñ ·ñùáõÙ ëåñ¹áõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí
íñÇå³ÏÝ»ñ:
²Û¹ ³éÃÇí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ Çñ Ëáñ íñ¹áíÙáõÝùÝ ¿ ѳÛïÝáõÙ ØÏ. ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇÝ (å³Ñå³Ýí»É ¿ í»ñçÇÝÇë áõÕÕí³Í ݳٳÏÇ ë¨³·ñáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Å³Ù³Ý³ÏÁ ãÇ Ýßí³Í. ѳí³Ýáñ»Ý ·ñí³Í ¿ ë»åï»Ùµ»ñÇÝ).
§ì»ñç³å»ë ëï³ó³ ·ñùÇë ³é³çÇÝ »ñÏáõ ûñÇݳÏÝ»ñÁ ³Ûëù³Ý ëå³ë»Éáõó Ñ»ïá, µ³Ûó ³ÛÝù³Ý í³ï ¨ ³Ý³ËáñÅ »Õ³í ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ,
áñ »ñ³ÝÇ ã¿Ç ëï³ó»É... ³ñï³ùÇÝÁ ³Ûɳݹ³Ï ¿ áõÕÕ³ÏÇ... ì»ñóñ»É »ù
·ñùÇ ëϽµáõÙ ¹ñ»É ͳÕϳï³é. ·ÇñùÁ µ³ó ³Ý»ÉÇë Ù³ñ¹áõ íñ³ Ù³ÝÏ³Ï³Ý í»åÇÏÇ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ... ²í»ÉÇ Ë³Ûï³é³Ï ¿ Ý»ñùÇÝ

64

ÜáõÛÝ ï»ÕÁ, N 1664:
ÜáõÛÝ ï»ÕÁ, N 571:
66
ÜáõÛÝ ï»ÕÁ, N 1658:
65

211

Ù³ëÁ. ³é³çÇÝ Ï³ñ¹³Éáí 40 ëË³É ·ï³: ¸áõ ³Ýϳñ»ÉÇ ¿Çù ѳٳñáõÙ
»ññáñ¹ ëñµ³·ñáõÃÛ³Ý ÇÙ ï»ëÝ»ÉÁ ¨ »ñ³ß˳íáñáõÙ... ²ÛÅÙ, ³ë³ó»ù
Ëݹñ»Ù, ϳñ»ÉDZ ¿ ï³É ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ÙÇ 160 »ñ»ë³Ýáó ·Çñù - ³ÛÝ
¿É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ - ³Ûëù³Ý ë˳ÉÝ»ñáí... ²Û¹ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ý»ñ»É.
å»ïù ¿ ѳëϳݳÉ, û Ç'Ýã Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ»ÕÇݳÏÇ Ñ³Ù³ñ ÁݹѳÝñ³å»ë ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ëݳíáñ³å»ë, ³Ù»Ý ÙÇ Ëáëù, ÙÇ
Ï»ï...¦ (V, 70):
ÄáÕáí³ÍáõÝ ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ ÙdzÛÝ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ í»ñç»ñÇÝ, 1200 ûñÇÝ³Ï ïå³ù³Ý³Ïáí:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ÅáÕáí³ÍáõÝ Ý³Ëáñ¹Ç ѳٻٳïáõÃÛ³Ùµ
³í»ÉÇ Ñ³ñáõëï ¨ µ³½Ù³½³Ý ¿ñ, ¨ ³í»ÉÇ ó³ÛïáõÝ ¿ñ ¹ñë¨áñáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý å³ÃáëÁª ÅáÕáíñ¹³ÛÝáõÃÛáõÝÝ áõ íÇå³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ (¿åǽÙÁ). ³Û¹ï»Õ Ý»ñϳ۳óí³Í ¿ÇÝ §²Ýáõߦ, §Ø³ñáݦ,
§Ø»ñÅ³Í ûñ»Ýù¦ åá»ÙÝ»ñÁ, »ñÏáõ ѳïí³Í ¹»é¨ë ³ÝѳÛï §ÐÇÝ ÏéÇíÁ¦ åá»ÙÇó (§î³ñáÝÇ ·³ñáõÝÁ¦, §î³ñáÝÇ ³é³íáïÁ¦), §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ ¨ §²Ëóٳñ¦ É»·»Ý¹Ý»ñÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª §Î³Ýã¦,
§Ð³Ù»ñ·¦, §²¯Ë »ë »ñ³ÝÇ...¦, §ºñ·ãÇݦ, §¶áõóÝÇ »ñ·Á¦, §ØáõÃÝ ¿ñ
»ñÏÇÝùÁ¦, §¶Çß»ñ³ÛÇÝ Ùï³ÍÙáõÝù¦, §¸»ñ³ë³Ý ²¹³ÙÛ³ÝÇ Ù³ÑÁ¦,
§øñÇëïáëÝ ³Ý³å³ïáõÙ¦, §ÆÝÓ ÙÇ' ËݹñÇñ¦, §ÆÙ ë»ñÁ¦ ¨ ³ÛÉÝ, óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ äáõßÏÇÝÇó, È»ñÙáÝïáíÇó, ÄáõÏáíëÏáõó:
Æñ Ïñïë»ñ ·ñã³ÏóÇ »ñÏñáñ¹ ·ñùÇ ³éÃÇí ÷áùñÇÏ, µ³Ûó ç»ñÙ Ñá¹í³Íáí §Øáõñצ-áõ٠ѳݹ»ë »Ï³í Ô³½³ñáë ²Õ³Û³ÝÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ÙÇ ·»Õ»óÇÏ å³ïÏ»ñÇ Ù»ç Ëï³óÝ»Éáí ÑÇÙݳϳÝÁª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
ûñ·³Ý³Ï³Ý ϳåÁ ѳÛñ»ÝÇ »ñÏñÇ ¨ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï. §ì»ñçÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñë,- ·ñáõÙ ¿ ݳ,- Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ³ïáõÝÏ µáõñ³ëï³ÝÇ
Ù»ç ÙÇÝÁ ÙÛáõëÇ »ï¨Çó ¹áõñë »Ï³Ý Ýáñ-Ýáñ ͳÕÇÏÝ»ñ. Ýáñ»ñáõÙë
÷Ãûó ÙÇ Ýáñ ͳÕÇÏ ¨ë, ³Ýáõß³Ñáï ¨ ѳٻëï, ÇÝãå»ë í×Çï ³ÕµÛáõñ67
Ý»ñÇ ³÷»ñáõÙ µáõë³Í Ù³Ýáõß³ÏÁ ¶áõ·³ñ³ó ³ß˳ñÑáõÙ¦ :
Üáñ ÅáÕáí³Íáõáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÉÇáõÉÇ ³ñ¹³ñ³óÝáõÙ ¿ñ ³ÛÝ ÑáõÛë»ñÁ, áñ ³é³çÇÝ ·ñùÇ »ñ¨³Éáí Ýñ³ Ñ»ï ϳå»É ¿ÇÝ ·ñ³Ï³Ý ѳë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, ѳïϳå»ë »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ:

67

§ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §²Ýáõߦ-Çó ÙÇ ×³ß³Ï¦, §Øáõñצ, 1893, N 3, ¿ç 457-460 (Ô.
²Õ³Û³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, ѳï. III, 1963, ¿ç 221-224):

212

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Û¹ ·ñùÇ ·ñ³-å³ïÙ³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí, ¸»ÙÇñ×Û³ÝÝ Çñ Ñáõß»ñáõÙ ·ñ»É ¿. §²Õ³Û³ÝÝ ¿ñ §Øáõñצ-áõÙ
ɳÛÝ ×³Ý³å³ñÑ Ñ³ñÃ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ñÏñáñ¹ ѳïáñÇ Ñ³Ù³ñ, í»ñ
ѳݻÉáí Ýñ³ §²Ýáõߦ-Á: ²Û¹ ѳïáñÁ... í×é³Ï³Ý ¹»ñ ϳï³ñ»ó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý µ³ËïÇ Ù»ç... ²ñ¹»Ý ³Ýó³Í ϳñ»ÉÇ ¿ñ ѳٳñ»É ³ÛÝ
ßñç³ÝÁ, »ñµ Ñ³Û ÁÝûñóáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³ëÁª ³Ýßáõßï ²ñÍñáõÝáõ ÏÍáõ ùÝݳ¹³ï³Ï³ÝÇó ³½¹í³Íª ˻à ¿ñ ݳÛáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ: ²ñÍñáõÝÇÝ ãϳñ ³Ûɨë, §Øáõñצ-Á Ýáñ áõÕÇ ¿ñ ѳñÃ»É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñ»É ¿ñ Çñ §²Ýáõߦ-Á (×Çßï ¿ª ³é³çÇÝ í³ñdzÝïÁ),
§Èáé»óÇ ê³ùáݦ ¨ ÙÛáõëÝ»ñÁ... ºí áñáíÑ»ï¨ Ýáñ³·áõÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÛñÁª ÐáíÑ. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ ã¿ñ »ñ¨áõÙ ³ëå³ñ»½áõÙ, Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ¹»é ã¿ñ Ññ³ï³ñ³Ï»É Çñ §ºñ·»ñÝ áõ í»ñù»ñ¦-Á, ³Ù»ÝùÇ Ñ³Û³óùÝ áõÕÕí»ó ¹»åÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ¦:
ÆÝãå»ë ѳí³ëïáõÙ »Ý §Ðݷ۳Ϧ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ¶ñ. ì³ÝóÛ³ÝÁ ¨
². ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ýáñ ·ÇñùÁ ç»ñÙ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝ ¿ ·ïÝáõÙ
·³í³éáõÙ: ²é³çÇÝÁ, áñ áõëáõóãÇ å³ßïáÝ ¿ñ í³ñáõÙ ²Ë³Éù³É³ùáõÙ,
1893 Ã. ³åñÇÉÇ 8-Ç Ý³Ù³Ïáõ٠ѳÛïÝáõÙ ¿ Çñ ¨ ï»ÕÇ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ
ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. §àõ½áõÙ ¿Ç ÙÇ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝ ·ñ»É, ϳݷ ³éÝ»68
Éáí ٳݳí³Ý¹ §Î³Ýã¦-Ç í»ñ³, ë³Ï³ÛÝ ²Õ³Û³ÝóÁ ϳÝË»ó ¨ í³Ë»ó³ ó»Ý½áõñ³Ý ÃáõÛÉ ãï³,- ·ñáõÙ ¿ ݳ:- §Î³Ýã¦-Á ³Ù»Ý ï»Õ ýáõñáñ ¿
³ÝáõÙ.- Ýòî äåéñòâèòåëüíî âûñîêî-õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå.
ºÃ», ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, áõñÇß áã ÙÇ µ³Ý ã·ñ»Çñ, ³Û¹ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõݹ µ³í³Ï³Ý ¿ñ ù»½ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ù»Í ÏáãÙ³ÝÁ ³ñųݳóÝ»Éáõ:
àõÝÇë, ³Ûá', ¨ áõñÇß ·»Õ»óÇÏ µ³Ý»ñ, áõÝÇë ¨ ß³ï ÃáõÛÉ µ³Ý»ñ, µ³Ûó
§Î³Ýã¦-Áª ¹³ ·ÉáõË·áñÍáó¹ ¿. ¹³ ÙÇ ·áѳñ ¿. ³Û¹å»ë »Ù ³Ýí³ÝáõÙ
§Î³Ýã¦-¹ª ·áѳñ:
¼áõï µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý - ·ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý µ³ÅÝáõÙ,
³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»ï ѳٻٳï³Í, ³Ýï³ñ³ÏáõÛë, Ù»Í ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ »ë
³ñ»É... ºë ¨ ß³ï»ñÁ ÇÝÓ Ñ»ï ù»½³ÝÇó ëå³ëáõÙ ¿ÇÝù ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
á·áõ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõݪ ³ñí»ëïáí ³ñï³µ»ñí³Í. ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ
·ñ³ÍÝ»ñÇó¹ ³Ûë ·ñùáõÙ ³Ù»Ý³Ñ³çáÕ³ÏÁ §²Ëóٳñ¦-Ý ¿. Ùݳó³ÍÝ»ñáõÙ, ÇÝÓ ÃíáõÙ ¿, ûª áã û ã»ë ³é³ç³¹ÇÙáõÙ, ³ÛÉ Ù³ë³Ùµ Ï³Ý·Ý³Í »ë
Ùݳó»É ÝáõÛÝ ³ëïÇ׳ÝÇ íñ³:

68

ÜϳïÇ áõÝÇ ²Õ³Û³ÝǪ §ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §²Ýáõߦ-Çó ÙÇ ×³ß³Ï¦ Ñá¹í³ÍÁ:

213

§²Ýáõߦ-ǹ ³é³çÇÝ Ù³ëÁ ß³ï ¿ Ó·Ó·í³Í, ¨ Áëï Çë, ß³ï ¿É Ñ³çáÕ³Ï ã¿: §Ø»ñÅ³Í ûñ»Ýù¦-Á ·»Õ»óÇÏ ¿: ÈÇñÇù³Ï³ÝÝ»ñ¹, ÇÝãå»ë ³ë³óÇ,
³éѳë³ñ³Ï ѳçáÕ³Ï »Ý. óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ¹, û¨ µÝ³·ñÇ Ñ»ï ã»Ù
ѳٻٳï»É, µ³Ûó ³ÝѳçáÕ »Ý »ñ¨áõÙ. óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ ùÇã
Ó»é ù³ßÇ: Æ í»ñçá, §¶Çß»ñ³ÛÇÝ Ùï³ÍÙáõÝù¦-Á, §ÊáñÑñ¹³ÍáõÃÛáõݦ-Á ¨
69
³ÛÉù ÁÝïÇñ µ³Ý»ñ »Ý...¦ :
²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ 1893 Ã. Ù³ÛÇëÇ 23-ÇÝ ²Ë³Éó˳ÛÇó ·ñáõÙ ¿, û
§àï³Ý³íáñÝ»ñÇó §Î³Ýã¦-Á ³ñ¹»Ý µ»ñ³ÝÇó µ»ñ³Ý ¿ ÁÝÏ»É: ºñµ ³ñ¹³ñ ½³ÛñáõÛù áõ½áõÙ »ë ѳÛïÝ»É ÏÛ³ÝùÇ ¨ ³ëïÍá ϳñ·³íáñáõÃÛ³Ý
¹»Ù, ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ùá áï³Ý³íáñáí. §ºÃ» ϳë, ²ëï70
í³Í, ¨...¦ :
´³Ý³ëï»ÕÍÇ ·ñ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ¨ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ,
ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ »Ý Ýñ³Ýó ݳٳÏÝ»ñÇó µ»ñí³Í ù³Õí³ÍùÝ»ñÁ, íÇ×»ÉÇ
»Ý, ËÇëï ëáõµÛ»ÏïÇí »Ý ¨ ѳϳë³Ï³Ý, ë³Ï³ÛÝ áã ½áõñÏ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó, áñå»ë ųٳݳÏÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áñáß ß»ñï»ñÇ
·ñ³Ï³Ý ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ:
¶ñ. ì³ÝóÛ³ÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ ïñáÑáõÙ ¿ »ñÏáõ µ³ÅÝǪ
§½áõï µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý - ·ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý¦ (ÝϳïÇ áõÝÇ
ùݳñ³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ) ¨ §ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý¦, Áݹ áñáõÙ,
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §Ù»Í ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ¦, §³ÝóÛ³ÉÇ Ñ»ï ѳٻٳï³Í¦,
ݳ ï»ëÝáõÙ ¿ ³é³çÇÝ µ³ÅÝáõÙ, ÙÇÝã¹»é »ñÏñáñ¹ µ³ÅÝÇó ³é³ÝÓݳóÝ»Éáí §²Ëóٳñ¦-Á, áñå»ë §³Ù»Ý³Ñ³çáÕ³ÏÁ¦, Ùݳó³ÍÝ»ñáõÙ áã
ÙdzÛÝ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ ãÇ ï»ëÝáõÙ, ³Ûɨ ·ïÝáõÙ ¿, áñ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ
§Ù³ë³Ùµ Ï³Ý·Ý³Í ¿ Ùݳó»É ÝáõÛÝ ³ëïÇ׳ÝÇ íñ³¦: »ñ¨ë ¹ñ³Ýáí
ݳٳϳ·ÇñÁ, áõñÇßÝ»ñÇ Ñ»ï, »ñÏÛáõÕ ¿ ѳÛïÝáõÙ, û ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ϳñáÕ ¿ Ñ»é³Ý³É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÇó:
ÜáõÛÝ ï³·Ý³åÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ 1893 Ã. ³åñÇÉÇ
13-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ. §àõÕÕáõÃÛáõÝÇó¹ ÙÇ ÷áùñ ß»ÕíáõÙ »ë. ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÇÝ Ñ³í³ï³ñÇÙ Ùݳ...¦ (ÂÀ²): лÝó ¶ñ. ì³ÝóÛ³ÝÇ å³ßïáݳÏÇóÁ
²Ë³Éù³É³ùáõÙª æ³É³É î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ Ñ»ñùáõÙ ¿ ³Û¹ §»ñÏÛáõÕÁ¦,
Áݹ·Í»Éáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ý˽»ÉÇ Ï³åÁ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï ¨ ¹ñ³ ѳí³ë69

¶²Â, ³, N 991:
¶²Â, ³, N 518: лï³ùñùñ³Ï³Ý ¿, áñ ³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ѻﳷ³ÛáõÙ ¿É
ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ í³Û»É»É: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ 1901 Ã. ÑáõÉÇëÇ 2-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ, áõÕÕí³Í سñdz٠ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, ·ñáõÙ ¿. §²Ûëï»Õ (àõñ³í»ÉáõÙ - ². Æ.) ß³ï ëÇñáõÙ »Ý
§ºÃ» ϳë, ²ëïí³Í...¦ áï³Ý³íáñÁ, áñ ³ÛÅÙ ÇÝÓ ß³ï ¿É ¹Ûáõñ ãÇ ·³ÉÇë¦ (V, 181):
70

214

ïáõÙÁ ï»ëÝáõÙ »ñÏñáñ¹ ѳïáñáõÙ. §...гٻٳï»óÇ ³é³çÇÝ ·ñùáõÛÏǹ Ñ»ï ¨ Ù»Í ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛáõÝ Ýϳï»óÇ,- ·ñáõÙ ¿ ݳ:- гÙá½í»óǪ
µ³ÝÇÙ³ó, ѳëϳóáÕ ¨ Ó»éÝѳë ÁÝûñóáÕÝ»ñǹ Ñ»ï, áñ ùݳñ»ñ·³Ï
µ³Ý³ëï»ÕÍ »ë, µ³éÇë µáõÝ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ùµ, ¨ É³í ³å³·³ »ë Ëáëï³ÝáõÙ... ²é³çÇÝ ·ñùáõÛÏáí¹ Ñ³Ý¹Çë³ó³ñ ·É˳íáñ³å»ë ÇÝãå»ë ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍ... »¨ Ý»ñϳ ·ñùáõÛÏáõÙ¹ ¿É Ï³Ý µáõÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý á·áí ËÙáñí³Í »ñÏ»ñ, áñ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, û ÅáÕáíñ¹Ç ½³ñÏ»ñ³ÏÁ ë»ñï Ï»ñåáí ϳåí³Í ¿ ëñïǹ Ñ»ï, áñ ѳëϳݳÉÇ, áõñ»ÙÝ ¨
ß³ï óÝϳ·ÇÝ »Ý ÙdzÛÝ µáõÝ ÅáÕáíñ¹Ç ѳñ³½³ï ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë áõñÇß Ñ³ñó»ñ ¿É »Ý Ñáõ½áõÙ ù»½...
ºë ³Ýï»ÕÇ »Ù ѳٳñáõÙ ùá µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇó áÙ³Ýó »ñÏÛáõÕÁ, û
ÙÇ·áõó» ¹³¹³ñ»ë µáõÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍ ÉÇÝ»Éáõó, ¨ ³Û¹
»ñÏÛáõÕÇó ³é³ç³ó³Í ËáñÑáõñ¹Áª ÙÇßï ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñáí
³é³çÝáñ¹í»É: ºë ϳñÍáõÙ »Ù, áñ... ÏñÃáõÃÛáõݹ, Ù³ÝÏ³Ï³Ý ÏÛ³Ýù¹,
ÍÝݹ³í³Ûñ¹ ¨ ³ÛÉÝ, ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ³ÛÝåÇëÇ ý³ÏïáñÝ»ñ »Ý, áñ ù»½ ÙÇßï
ϳåí³Í Ïå³Ñ»Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ñ»ï... ºë ß³ï áõñ³Ë³ó³, áñ ³Ûë ѳïáñáõÙ¹ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñÇ Ñ»ï ·ï³ ¨ ÁݹѳÝáõñ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý (ãðàæäàíñêèå) ÙáïÇíÝ»ñ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ ÙáïÇíÝ»ñ, ¨
³ÛÉÝ... ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÙáïÇíÝ»ñÇó ³Ù»ÝÇó ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕÁ §Î³Ýã¦-¹
¿, áñ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ·ÉáõË·áñÍáó¹ ¿:
...êÇñ»ÉÇ ÐáíѳÝÝ»ë, »ÕÇñ Ù»½ ѳٳñ Éáõë³íáñáÕ, å³ÛÍ³é ·³Õ³÷³ñÝ»ñ ï³ñ³ÍáÕ á·Ç, ëáíáñ»óñáõ Ù»½ Ùï³Í»É ¨ ½·³É, ³Ù»Ý ÙÇ
É³í µ³Ý ëÇñ»É, ³Ù»Ý ÙÇ ³½ÝÇí µ³ÝÇ Ñ³Ù³Ïñ»É, ¨ ÇѳñÏ», ³ï»É ÇÝã áñ
³ï»ÉÇ ¿... ö³ÛÉÇñ Ù»½ ѳٳñ ÇÝãå»ë ÙÇ ³é³çÝáñ¹áÕ ³ëïÕ, ³ÛÝ Å³71
Ù³Ý³Ï Ù»Ýù Ï·³Ýù ùá Ñ»ï¨Çó ¹»åÇ Ç¹»³ÉÁ...¦ :
´³óÇ §Øáõñצ-áõÙ ïå³·ñí³Í ²Õ³Û³ÝÇ Ñá¹í³ÍÇó, Ù³ÙáõÉÁ ã³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ýáñ ·ñùÇÝ. ¹ñ³ å³ï׳éÁ, ûñ¨ë, µ³Ý³ëï»ÕÍǪ ¹»åÇ Ù³ÙáõÉÇ ûñ·³ÝÝ»ñÝ áõÝ»ó³Í áõñáõÛÝ ¨ ³ÝÏ³Ë ¹ÇñùáñáßáõÙÝ ¿ñ: 1892-Ç í»ñç»ñÇÝ, »ñµ Ýáñ ¿ñ ÉáõÛë ï»ë»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ñÏñáñ¹
ѳïáñÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍÁ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ ²ñÍñáõÝáõó ¨ Ýñ³ Éñ³·ñÇó ¹Å·áÑ
·áñÍÇãÝ»ñÇ ÅáÕáíÝ»ñÇÝ, ѻ勉µ³ñ §Ø߳Ϧ-Á Ýñ³Ý Çñ ѳϳé³Ïáñ¹Ý»ñÇ ß³ñùÝ ¿ñ ¹³ëáõÙ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï §Üáñ-¸³ñ¦-Ý ¿É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ §Çñ

71

¶²Â, ³, N 1142:

215

Ù³ñ¹Á¦ ã¿ñ ѳßíáõÙ, ÝϳïÇ áõݻݳÉáí ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý
ßáõñçÁ ͳí³Éí³Í §Ïáõë³Ïó³Ï³Ý¦ å³Ûù³ñáõÙ Ýñ³ ¹ÇñùÁ:
ijٳݳÏÇ Ñ»ÕÇݳϳíáñ ·ñ³ùÝݳ¹³ïÝ»ñÇó ºÕÇß» س¹³ÃÛ³ÝÁ, áñÇ ³ÝáõÝÁ Ñéã³Ïí»É ¿ñ §Øáõñצ-áõÙ ä³ïϳÝÛ³ÝÇ ¨ ޳ѳ½Ç½Ç
Ù³ëÇÝ ïå³·ñí³Í ÑÙï³ÉÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí, 1893 Ã. Ù³ÛÇëÇ 7-Ç Ý³Ù³Ïáõ٠ѳÛïÝ»Éáí Çñ §ß³ï Ýå³ëï³íáñ¦ ϳñÍÇùÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³Õ³Ý¹Ç Ù³ëÇÝ, Ëáëï³ÝáõÙ ¿ Ýáñ ·ñùÇ ³éÃÇí ÙÇ Ñá¹í³Í ïå³·ñ»É, ³Ùë³·ñÇ Ùáï³Ï³ ѳٳñÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ (ÂÀ²): øÝݳ¹³ïÇ ËáëïáõÙÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, ѳí³Ý³µ³ñ, ³ñ·»É³éÇà »Õ³í ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÝáÛ»Ùµ»ñÇó
µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ¹³¹³ñ»ó ³ß˳ï³Ïó»É §Øáõñצ-ÇÝ:
ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ å³ñ½ ¿, áñ Ù³ÙáõÉÁ ã¿ñ ϳñáÕ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É
¨ ã¿ñ ѳݹÇë³ÝáõÙ ·ñ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ, ·ñáÕÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ×Çßï ¨ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³É ³ñï³Ñ³ÛïÇãÁ. ³Û¹ ¹»ñÁ Ù³ÙáõÉÁ ϳï³ñáõÙ ¿ñ Ù³ë³Ùµ ÙdzÛÝ: гë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳñÍÇùÇ ³é³í»É ×ßÙ³ñÇï
³ñï³Ñ³ÛïÇãÝ»ñÁ ѳݹÇë³ÝáõÙ ¿ÇÝ ³é³Ýó Ýϳï³éáõÙÝ»ñÇ ·ñí³Í
Ù³ëݳíáñ ݳٳÏÝ»ñÁ ¨ ϳ٠³Ûɨ³ÛÉ å³ï׳éÝ»ñáí ïå³·ñáõÃÛ³Ý
ã³ñųݳó³Í Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ, áñáÝù ٻͳå»ë Ýå³ëïáõÙ »Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõ٠ϳ½Ù»Éáõ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý ѳ۳óùÝ»ñÇ ¨ ׳߳ÏÇ Ù³ëÇÝ: ²Ñ³ ÇÝãá'õ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ýù ѳٳñáõÙ ÙÇ
÷áùñ ѳݷ³Ù³Ýáñ»Ý ϳݷ ³éÝ»É Å³Ù³Ý³ÏÇ §³Ù»Ý³ÏáõÉ »ñ³ËÇó¦
Ù³ë³Ùµ ÷ñÏí³Í ³Û¹ í³í»ñ³·ñ»ñÇ íñ³ ¨ Ýñ³ÝóÇó Áݹ³ñÓ³Ï Ù»çµ»ñáõÙÝ»ñ ϳï³ñ»É:
72
ØÇ ³Û¹åÇëÇ í³í»ñ³·Çñ ¿ îÇ·ñ³Ý öÇñáõÙÛ³ÝÇ §ØÇ ×ßÙ³ñÇï
µ³Ý³ëï»ÕÍ (å. ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ýáñ ·ñùÇ ³éÇÃáí)¦ ³ÝïÇå Ñá¹í³72

îÇ·ñ³Ý öÇñáõÙÛ³ÝÁ (1859-1935) ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí
ïá·áñí³Í ³ÛÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó ¿ñ (²ñë»Ý ÂáËÙ³ËÛ³Ý, ê³Ý¹³É-²É»ùë³Ý¹ñ
ä»ïñáëÛ³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ), áñ 80-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÝ»ñÇÝ, á·»ßÝãí»Éáí ²É. ¶áÉáßÛ³ÝÇ ûñÇݳÏáí, Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½ ÁÝïñ»óÇÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ: ØÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ ì³ÝÇ ßñç³ÝáõÙ ·áñÍ»Éáõó Ñ»ïá, öÇñáõÙÛ³ÝÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ
¿ ÂÇýÉÇë: 1891-ÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ýñ³ ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÁ. ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿, áñ ݳ ·ñÇ ¿ ³éÝáõÙ Çñ §ÐÇß³ï³Ï³ñ³ÝáõÙ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Õáñ¹³Í ÇÝùݳϻÝë³·ñ³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ϳñ¨áñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: §²Ëóٳñ¦ µ³Éɳ¹Á ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñ»É ¿ Ýñ³ÝÇó Éë³Í ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ÑÇÙù ÁݹáõÝ»Éáí: öÇñáõÙÛ³ÝÁ µ³ñÓñ
¿ ·Ý³Ñ³ï»É Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍ µ³ñ»Ï³ÙÇݪ Ýñ³ Ù»ç ï»ëÝ»Éáí §³½·Ç »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý
³éѳí³ïã۳ݦ (V, 63):
ºñϳñ ï³ñÇÝ»ñ, ÙÇÝ㨠30-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï»ë»ñÁ, öÇñáõÙÛ³ÝÝ ½µ³Õí»É ¿
íñ³ó ·ñáÕÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÇÝãå»ë ¨ å³ñµ»ñ³µ³ñ ѳݹ»ë ¿

216

ÍÁ: Èdzϳï³ñ ·³Õ³÷³ñ ï³Éáõ ѳٳñ Ñá¹í³ÍÇ Ù³ëÇÝ, áõÕÕ³ÝÏÛáõÝ
÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ³éÝ»Éáí, í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ »Ýù Ñ»ÕÇݳÏÇ Ï³Ù Ù»Ï áõñÇßÇ ÏáÕÙÇó çÝçí³Í µ³é»ñÝ áõ ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (µ»ñáõÙ »Ýù Ñá¹í³ÍÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùïù»ñÁ å³ñáõݳÏáÕ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ). §...Ø»ñ ³ãù»ñÇ
³é³ç ϳï³ñíáõÙ ¿ ÙÇ Ëáßáñ ·ñ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ. ÙÇÝã¹»é ÙÇ ÏáÕÙÇó
µëÝáõÙ »Ý ëáõÝÏ»ñÇ å»ë áõ ·ÉáõË µ³ñÓñ³óÝáõÙ ³ñÓ³Ï-ѳٳñÓ³Ï ï»ë³Ï-ï»ë³Ï Ñ³Û §µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñ¦, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó Ýáëñ³ÝáõÙ ¿ ¨ ÁÝÏÝáõÙ ³ñ³·áõÃÛ³Ùµ ÝáõÛÝ ÇÝùÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ: ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ»É ¿, áñáíÑ»ï¨ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ ß³ï³ó»É »Ý, µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñÁ ß³ï³ó»É »Ý, áñáíÑ»ï¨ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ»É ¿...
...²ÛÅÙ Ñ³Û µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ïÅ·áõÛÝ ÑáñǽáÝÇ íñ³ ÙÇ Ýáñ Éáõë³ïáõ ³ëïÕ ¿ »ñ¨áõÙ: ºñ¨áõÙ ¿ ݳ áõ ϳݷÝáõÙ ËñáËï áõ Ñëϳ۳ٳñÙÇÝ,
ÇÝãå»ë Çñ ѳÛñ»ÝÇùÇ øáß³ù³ñ, ȳÉí³ñ áõ ¸í³É É»éÝ»ñÁ:
à±í ¿ ³Û¹ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝóÁ. ÙÇ ùë³Ý»ñÏáõ-ùë³Ý»ñ»ù ï³ñ»Ï³Ý »ñÇï³ë³ñ¹, ·ñ»Ã» å³ï³ÝÇ, áñ ¹áõñë ¿ »Ï»É Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ 4-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇó ¨ 16-20 éáõµÉdzÝáó ѳë³ñ³Ï ·ñ³·ñÇ å³ßïáÝ ¿ñ í³ñáõÙ ¨ í³ñáõÙ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇÝ㨠ûñë, »ñµ ³ñ¹»Ý ÉÇáõÉÇ Çñ³íáõÝù áõÝÇ µ³½Ù»Éáõ ѳÛ
³½·Ç Ëáßáñ ·ñáÕÝ»ñÇ Ï³×³éáõÙ...¦:
Ðá¹í³ÍÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ³Ù³éáï³ÏÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ·ñùÇÝ, ¨ ÝßáõÙ, áñ §¸»é¨ë ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ß³ï
å³ñ½ ¿ñ ѳëϳóáÕÇ Ñ³Ù³ñ, û ǯÝã ë³ñ áõ Óáñ ϳñ ³Û¹, û¨ ¹»é ÙÇ ùÇã
˳Ï, µ³Ûó ÑáõÅÏáõ ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ï³Õ³Ý¹Ç ¨ ½³Ý³½³Ý Ï»ÕÍ §µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñǦ É»·»áÝÇ Ù»ç¦: §Þ³ï»ñÁ Ñdzó³Ý ¨ á·¨áñí»óÇÝ Ýñ³Ýáí,- ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ öÇñáõÙÛ³ÝÁ,- µ³Ûó ³í»ÉÇ ß³ï»ñÁ ÙÇ ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ë³éݳëñïáõÃÛ³Ùµ ݳۻóÇÝ ¨ »ï ù³ßí»óÇÝ: ¶ïÝí»óÇÝ Ý³¨ ³ÛÝåÇëÇÝ»ñ, áñ ͳÕñÇ áõ ͳݳÏÇ ³é³ñϳ ßÇÝ»óÇÝ Ýñ³Ý û ·ñáí ¨ û Ëáëùáí¦:
Ðá¹í³Í³·ÇñÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ Çñ Ýáñ ·ñùáí §µ³í³Ï³ÝÇÝ å³ñ½ áñáßáõÙ ¿ Çñ µéÝ»ÉÇù ï»ÕÁ ѳÛÏ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç...
ºí ³Ñ³ Ù»ñ ³é³çÝ ¿ ³Û¹ »ñÏñáñ¹ ·ÇñùÁ: γñ¹áõÙ »Ýù Ýñ³Ý ¨ ³Ù»Ý
ñáå» Ï³Ý· ³éÝáõÙ Ñ»ÕÇݳÏÇ ï³Õ³Ý¹Ç Ù»ÍáõÃÛ³Ý, Ýñ³ Ùïù»ñÇ Ã³ñÙáõÃÛ³Ý, ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ áõÅ·ÝáõÃÛ³Ý, »ñ¨³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ³Ýѳë³Ý»ÉÇ
ÃéÇãùÝ»ñÇ íñ³: γݷ »Ýù ³éÝáõÙ ¨ Ëáñ³å»ë ѳÙá½íáõÙ, áñ ݳ áã ÙdzÛÝ
ÙÇ í³é ³ëïÕ ¿ ³Ûëûñí³ ³ÝÃÇí §áï³Ý³íáñ ßÇÝáÕÝ»ñǦ ß³ñùáõÙ, ³Ûɨ
»Ï»É §ìñ³ó ÏÛ³ÝùÇó ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó¦ Ñá¹í³Í³ß³ñáí Ñ³Û å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ ¿ç»ñáõÙ: î. öÇñáõÙÛ³ÝÇ ³ñËÇíáõÙ (¶²Â) å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý ³½·³·ñ³Ï³Ýµ³Ý³ÑÛáõë³Ï³Ý ¨ Ñáõß³·ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù³íáñ ÝÛáõûñ:

217

[³Ù»Ý³µ³ñÓñÁ] ¹³ë³ÏÇóÁ 19-ñ¹ ¹³ñáõ Ù»ñ µáÉáñ Ý߳ݳíáñ åá»ïÝ»ñÇ...¦:
гçáñ¹ ѳïí³ÍáõÙ öÇñáõÙÛ³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ Çñ §ØÇ
å³ïÏ»ñ¦, §²¯Ë, »ë »ñ³ÝÇ...¦, §ØáõÃÝ ¿ñ »ñÏÇÝùÁ¦, §øñÇëïáë ѳñÛ³í¦, §ºñ·ãÇ íñ»ÅÁ¦, §ÎáñáõëïÇó Ñ»ïá¦, §øñÇëïáëÝ ³Ý³å³ïáõÙ¦,
§²½¹¦, §N.N-Çݦ, §ÆÝÓ ÙÇ' ËݹñÇñ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí, §²Ýáõߦ
¨ §Ø»ñÅ³Í ûñ»Ýù¦ åá»ÙÝ»ñáí Çñ³íáõÝù Ïáõݻݳñ ß³ï »íñáå³Ï³Ý
ѳÛïÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñǪ ´³ÛñáÝÇ, ÞÇÉÉ»ñÇ, ¶ÛáûÇ, äáõßÏÇÝÇ áõ È»ñÙáÝïáíÇ Ñ»ï ÙÇ ·ÍÇ íñ³ ϳݷݻÉáõ...¦:
ò³ÝϳݳÉáí áñáᯐ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ëï»Õͳ·áñͳϳÝ
ÓÇñùÇ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ §³ÙåÉáõ³Ý¦, öÇñáõÙÛ³ÝÁ ÝϳïáõÙ ¿.
§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³Õ³Ý¹Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Çñ ³ÙµáÕç áõÅ·ÝáõÃÛ³Ùµ
·É˳íáñ³å»ë Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ µÝáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ áõ
ï»ë³ñ³ÝÝ»ñÇ Ýϳñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ÆëÏ »ñµ ݳ... ÷áñÓ»ñ ¿ ³ÝáõÙ Ëñ³ï»Éáõ, µ³ñáÛ³ÏñûÉáõ, ³½·³ëÇñáõÃÛáõÝ ëáíáñ»óÝ»Éáõ Çñ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇÝ,- ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ í³Ûñ ¿ ÇçÝáõÙ Çñ ·»Õ³ßáõù å³ïí³Ý¹³ÝÇó áõ
·ÝáõÙ, Ùáï»ÝáõÙ Ù»ñ ÙÇ ù³ÝÇ ¹ÛáõÅÇÝ áï³Ý³íáñ ßÇÝáÕÝ»ñÇÝ...¦:
Ðá¹í³Í³·ÇñÁ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ å³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ѳٳñáõÙ ¿ ѻ勉Ýù §¹»é¨ë ã³Ùñ³åݹí³Í Ùï³íáñ áõÅÇ áõ ã³÷³íáñ
Ùï³íáñ ½³ñ·³óٳݦ, ¨ ³ÝÙÇç³å»ë ³í»É³óÝáõÙ, áñ »ñÏáõ ÅáÕáí³ÍáõÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ϳ½ÙáÕ »ñÏ»ñÁ ·ñí³Í »Ý Ñ»ÕÇݳÏÇ 17-22 ï³ñ»Ï³Ý ѳë³ÏáõÙ, §¨ áõñ»ÙÝ, ÙÇ ï»ë³Ï »ñ³Ë³ÛñÇù »Ý...¦:
²Û¹ ³éÝãáõÃÛ³Ùµ öÇñáõÙÛ³ÝÁ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ³éç¨ ¹ÝáõÙ ¿ Ùï³íáñ
ÑáñǽáÝÝ ÁݹɳÛÝ»Éáõ ËݹÇñ ¨ Ñá¹í³ÍÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³í³ñïáõÙ
ï³ñ³Ïáõë³Ýùáí Ýñ³ ³å³·³ÛÇ Ýϳïٳٵ. §Æ±Ýã ÏÉÇÝÇ ³ñ¹Ûáù ³Û¹
ÇÝùݳµáõÛë ï³Õ³Ý¹Ç ³å³·³Ý.- ÏѳëÝDZ ݳ Çñ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý, û±
Ïëå³éíÇ áõ Ïù³ñ³Ý³ Ï»ë ׳ݳå³ñÑÇÝ - ¹Åí³ñ ¿ ³ÛÅÙÛ³ÝÇó ·áõß³73
ϻɦ :
²ñ³Ù ÆÝ×ÇÏÛ³Ý, §ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. ÎÛ³ÝùÇ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ. 1869-1899¦, ºñ¨³Ý, гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1969, ¿ç 221-252 ¨ 318-330

73

¶²Â, î. öÇñáõÙÛ³ÝÇ ³ñËÇí, N 19:

218

²ðêºÜ ÔÈîÖÚ²Ü
ØîºðÆØ Ð²Ü¸ÆäàôØܺð
²è²æÆÜ Ð²Ü¸ÆäàôØ
1888 Ãí³Ï³ÝÇ ·³ñݳݳÛÇÝ ÙÇ ûñ ¿ñ, Ù³ñïÇ ëϽµÝ»ñÇÝ (ÑÇÝ ïáÙ³ñáí), »ñµ ÙÇ ù³ÝÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñª Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ 3-4 ¹³ë³ñ³ÝÇ
³ß³Ï»ñïÝ»ñ, ßï³å»óÇÝù ÙÇ ÑáõÕ³ñϳíáñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ ÉÇÝ»Éáõ, Ù»ñ
í»ñçÇÝ å³ñïùÁ ï³Éáõ µÛáõñ»ÕÇ ÝÙ³Ý ÙÇ Ù³ñ¹áõ ¨ áõëáõóãÇ: ²Û¹ Ù³ñ¹Á
¸³íÇà ܻñëÇëÛ³ÝÝ ¿ñ, áñÇÝ ³ß³Ï»ñï»É ¿ÇÝù 1884-85 áõëáõÙݳϳÝ
ï³ñÇÝ ¾çÙdzÍÝÇ Ñá·¨áñ ×»Ù³ñ³ÝáõÙ ¨ áñÇ Ñ»ï, ßáõñç 60 ³ß³Ï»ñïÝ»ñ, íï³ñí»É ¿ÇÝù, ǵñ¨ ѻճ÷á˳ϳÝ, ³ÝѳݷÇëï ï³ññ»ñ(1):
²Ñ³ û ÇÝãáõ, ×»Ù³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇó ÙÇ ÷áùñ ËáõÙµ 1886 ÃíÇ ³ßݳÝÇó ³Ýó³Ýù ÂÇýÉÇëª Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóáõÙ ëáíáñ»Éáõ:
²Ûëå»ë áõñ»ÙÝ, ËÙµáí, 5-6 Ñá·áí, ·Ý³ó»É ¿ÇÝù Ù³ëݳÏó»Éáõ Ù»ñ
áõëáõóãÇ ÑáõÕ³ñϳíáñáõÃÛ³ÝÁ: úñÁ ËÇëï Ùé³ÛÉ, Ï»ë ³ÝÓñ¨³ÛÇÝ,
ïËáõñ ÑáõÕ³ñϳíáñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳٻñ³ßË, »Õ³Ý³ÏÝ ¿É ë·áõÙ ¿ñ ³½ÝÇí Ù³ñ¹áõ ÏáñáõëïÁ: ²Û¹ ûñÁ ËÇëï ïå³íáñí»É ¿ ÇÙ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç
»ñÏáõ ѳݷ³Ù³Ýùáí - ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñ, áñáÝù Çñ³ñ Ñ»ï ϳåí»óÇÝ,
áõ½áõÙ »Ù ³ë»É, Çñ³ñ ѳçáñ¹»óÇÝ. Ù»ÏÁ ëÇñ»ÉÇ áõëáõóãÇ, å³ïí³Ï³Ý
Ù³ñ¹áõ, ųٳݳÏÇ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý Ùï³ÍáÕÇ ¨ ÏñÏݳÏÇ Ñ³É³Íí³ÍÇ
³ÝßÝã³ó³Í ¹ÇÝ ¿ñ ¹³·³ÕÇ Ù»ç å³ñáõñí³Í, áñ ·ÝáõÙ ¿ñ ѳíÇï»ÝáõÃÛ³Ý ·ÇñÏÁ, ¨ ÙÛáõëÁª áÕç, ³éáõÛ· å³ï³ÝÇÝ, áñ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ ³ÝáÕ ï»ñï»ñÝ»ñÇ Ñ»ï, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, áñå»ë ¹»ñ³Ï³ï³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ¹»ñÇÝ ³ÝÙ³ëÝ áõ ³ÝѳÕáñ¹:
¸³éݳÉáí ¹»åÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñë, »ë ѳñóñÇ. §¾¹ á±í ¿ ¿¹ ïÇñ³óáõÝ, áñ
÷áË³Ý³Ï Çñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ß³ñ³Ï³Ý ³ë»Éáõ, Ù»½ ¿ ݳÛáõÙ ¨ ÅåïáõÙ,
ϳñÍ»ë û ͳÕñáõÙ ¿ ÍÇë³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ¦: Ø»ÏÁ Ýñ³ÝóÇó ³ë³ó, û
¿¹ ïÇñ³óáõÝ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇó ³ÝóÛ³É ï³ñÇ ¿ ¹áõñë »Ï»É, ³'Û, ¿Ý
ç³Ñ»É ï»ñï»ñÇ ïÇñ³óáõÝ ¿, áñ Ëáëï³ó»É ¿ ¹ñ³Ý ßáõïáí ï»ñï»ñ ßÇÝǪ Çñ»Ý ÁÝÏ»ñ-û·Ý³Ï³Ý: лïá, Ëáë³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõ٠ݳ¨ å³ñ½í»ó, áñ ¿¹ ç³Ñ»É ïÇñ³óáõÝ áï³Ý³íáñÝ»ñ ¿ ·ñáõÙ, µ³Ý³ëï»ÕÍ ¿, áñ
ݳ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ Ù»ç ·ñ³·ñÇ å³ßïáÝ áõÝÇ:
´³Ûó ïÇñ³óáõÝ ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ñ Ù»½ ݳۻÉ, ÇÝã-áñ ·ÉËáí Ýß³ÝÝ»ñ
³Ý»É áõ Ååï³É: ºñµ ¹áõñë ¿ÇÝù ·³ÉÇë ѳݷáõóÛ³ÉÇ ï³ÝÇó, Ù»Ï ¿É ï»-

219

ë³ ¿¹ ç³Ñ»É ïÇñ³óáõÝ Å³Ù³ß³åÇÏÁ ѳݳÍ, ÏáÕùÇë ϳݷݻó áõ ¹³éݳÉáí ÇÝÓ, ³ë³ó.
- Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ÙáÝûñDZó »ù:
- ²Ûá',- ³ë³óÇ »ë,- µ³ ¹áõ á±í »ë:
- ºë ¿É ³ß³Ï»ñï ¿Ç, ³Ù³ ¹áõñë »Ï³. ÑÇÙÇ ïÇñ³óáõÃÛáõÝ »Ù ³ÝáõÙ,
ÏáÝëÇëïáñáõÙÝ »Ù:
- ¶Çï»±ë ÇÝã ϳ,- áõÕÕ³ÏÇ ³ë³óÇ »ë,- Ñá·áí áñ ³ë»Ýù, ïÇñ³óáõÃÛáõÝÁ ù»½ ãÇ ë³½áõÙ, íñ³ÛÇó¹ ó÷áõÙ ¿:
ܳ ÍÇÍ³Õ»ó ¨ ßï³å»ó ·Ý³É: ºë èÁ ù³ß»óÇ, ³ë»Éáí.
- ´³ ã»±ë áõ½áõ٠ͳÝáÃ³Ý³É (»ë ³ÝáõÝë ïíÇ):
- àÝó û ã¿, »ë ¿É úí³Ý»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ »Ù, ù»½ ͳé³:
²Ûëï»Õ »ñÏáõëë ¿É ÍÇͳջóÇÝù áõ µ³Å³Ýí»óÇÝù: úí³Ý»ëÁ ßï³å»ó ѳëÝ»É ï»ñï»ñÇÝ, áñ Çñ íñ³ Ññ³ó³Ûï ѳ۳óùÝ»ñ ¿ñ ·óáõÙ:
úí³Ý»ëÁ, ë³Ï³ÛÝ, ÙáïÇóë Ñ»é³Ý³Éáõ ñáå»ÇÝ, ³ë»ë ѳݹÇٳݻÉáí, Ïßï³Ùµ³Ýáù ³ë³ó.
- ¸» ¹áõ ¿É »ë ïÇñ³óáõÃÛáõÝ ³ÝáõÙ, »ë ù»½ ï»ë»É »Ù ØáÕÝÇáõÙ »ñ·»ÉÇë:
ºí Çñáù, »ë ¨ ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÁ ß³µ³Ã ¨ ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÁ ·ÝáõÙ
¿ÇÝù ØáÕÝÇÇ »Ï»Õ»óáõÙ »ñ·»Éáõ, µ³Ûó áñ¨¿ ï»ñï»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í
ã¿ÇÝù, Ù»Ýù »ñ·ÇãÝ»ñ ¿ÇÝù:

ºðÎðàð¸ вܸÆäàôØ
úí³Ý»ëÁ í³ÝùáõÙ ïÇñ³óáõ ¿ñ. ɳí Ó³ÛÝ áõÝ»ñ ¨ ï»ñï»ñ ¹³éݳÉáõ Ñ»é³Ýϳñáí ѳ׳ËáõÙ ¿ñ í³ÝùÇ »Ï»Õ»óÇÝ, áñ ÙdzųٳݳÏ
³é³çÝáñ¹³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇ ¿ñ:
ì³ÝùÇ »Ï»Õ»óáõÙ ¿ñ, áñ úí³Ý»ëÁ ¨ »ë Ùï»ñÙ³ó³Ýù. ݳ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ñ ÇÝÓ Ë³Ý·³ñáÕ ¨ ³½³ï »ñ·»Éë ³ñ·»ÉáÕ ÙÛáõë »ñ·Çã-ïÇñ³óáõÝ»ñÇó: Üñ³Ýù ÙÇ ùÇã í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ úí³Ý»ëÇó, 㿱 áñ ݳ ÏáÝëÇëïáñÇ ·ñ³·Çñ ¿ñ ¨ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝáõÙ »ÉáõÙáõï áõÝ»ñ: ºí Çñáù, ³é³çÝáñ¹Á, áñ 껹ñ³ÏÛ³Ý ²ñÇëï³Ï»ë »åÇëÏáåáëÝ ¿ñ, úí³Ý»ëÇÝ ß³ï ¿ñ ëÇñáõÙ:
úí³Ý»ëÁ ÙÇßï Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ñ ÇÝÓ, ûª »ñ·Çñ Ñ»ïë, ÙÇ' í³Ë»Ý³ñ:
ܳ ÓñÇ ïÇñ³óáõÃÛáõÝ ¿ñ ³ÝáõÙ, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ñ ³ëáõÙª §Ñáñ Ë»ñǦ:
1887 Ã. ³ßݳÝÇó, »ñµ »ë ·Çß»ñûÃÇÏ ¹³ñÓ³, í³ÝùáõÙ ÇÙ »ñ·»Éë ¿É ÓñÇ
¹³ñÓ³í:

220

²Ûëå»ë Ù»Ï-»ñÏáõ ³ÙÇë ã³Ýó³Í, ³ñ¹»Ý ÁÝÏ»ñ³ó»É, Ùï»ñÙ³ó»É
¿ÇÝù ³ÛÝ ³ëïÇ׳Ý, áñ ÙÇ ûñ ÇÝÓ ï³ñ³í Çñ»Ýó ïáõÝ, áõ ã·Çï»Ù ÇÝã
áï³Ý³íáñ ϳñ¹³ó, áñ ß³ï ÍÇͳջóñ»ó ÇÝÓ: ÆÝÓ ÃíáõÙ ¿, û ¹³ Ýñ³
§ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ É»·»Ý¹Ç ëϽµÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ ¿ñ: ¸», ß³ï Å³Ù³Ý³Ï ¿ ³Ýó»É, DZÝã ÏÇٳݳë áõ ÙÇï¹ Ïå³Ñ»±ë:
1887-88 áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ Ï»ë»ñÇÝ ³ñ¹»Ý Ù»Ýù ÙáïÇÏ ÁÝÏ»ñµ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ ¿ÇÝù, ëϽµáõÙ »ñ»ù Ñá·Ç - úí³Ý»ëÁ, ¸³ÃÇÏáÝ ¨ »ë, ³å³
Ù»½ Ùdzó³Ý ²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÝ áõ ì³ÝóÛ³Ý ¶ñÇ·áñÁ: Ø»ñ ÑÝ·Û³ÏÇ
ѳݹÇåáõÙÝ»ñÁ å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¿ÇÝ, ѳ׳˪ ß³µ³Ã »ñ»ÏáÝ»ñÁ: Ø»ñ ѳí³ù³ï»ÕÇÝ ¸³ÃÇÏá Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ ³é³ÝÓݳñ³ÝÝ ¿ñ, úí³Ý»ëÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÇó í»ñ, ÙÇ Ñ³ñÏáí µ³ñÓñ:
ºñµ ËáëùÁ §ì»ñݳï³Ý¦ Ù³ëÇÝ ¿ ÉÇÝáõÙ, ¹³ ѳëϳóíáõÙ ¿ ´»ÑµáõÃÛ³Ý ÷áÕáóÇ ³ÛÝ ïáõÝÁ, áõñ ³åñáõÙ ¿ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëÏë³Í, ϳñÍ»Ù, 1900 ÃíÇó: ²Û¹ ï³Ý í»ñÇÝ Ñ³ñÏáõÙ, Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝÇ ÙÇ ³é³ÝÓݳó³Í ë»ÝÛ³Ï úí³Ý»ëÁ ¹³ñÓñ»É ¿ñ ³ß˳ï³ë»ÝÛ³Ï, áõñ ¨ ÁݹáõÝáõÙ ¿ñ
ÁÝÏ»ñ-µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇÝ, ÇÝãå»ë ¨ ³éѳë³ñ³Ï Çñ Ùáï »ÏáÕ ÑÛáõñ»ñÇÝ:
úí³Ý»ëÇÝ ³Ûó»ÉáÕ ·ñ³Ï³Ý³·»ïÝ»ñÝ ³Û¹ ë»ÝÛ³ÏÇÝ ïíÇÝ §ì»ñݳïáõݦ ³ÝáõÝÁ, áõ ³Û¹å»ë ¿É Ùݳó: Ð»ï ³ÛÝáõ, »ñµ Ëáëù ¿ñ ÉÇÝáõÙ §ì»ñݳï³Ý¦ Ù³ëÇÝ, ³Ù»ÝùÝ Ñ³ëϳÝáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ ûç³ËÝ, áõñ ѳí³ùíáõÙ
¿ÇÝ úí³Ý»ëÇÝ ÙáïÇÏ Ù³ñ¹ÇÏ, ·ñ³Ï³Ý ëñï³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñ:
àñù³Ý ¿É §ì»ñݳïáõÝÁ¦ ¹»ñ ˳ճó³Í ÉÇÝÇ úí³Ý»ëÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³Û¹ï»Õ ã¿ñ, áñ
Ïá÷í»ó Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Á, ¨ ³Û¹ §ì»ñݳïáõÝÁ¦ ã¿ñ,
áõñ Ýñ³ å³ïÏ»ñÝ áõñí³·Íí»ó: ²Û¹ µ³ÝÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ¸³ÃÇÏá Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ ³é³ÝÓݳë»ÝÛ³ÏáõÙ, ¨ ÌÇñ³Ý³íáñÇ ³Ýå³×áõÛ×, µ³óûÃÛ³
·³ñ»çñ³ïÝ»ñÇ ë»Õ³ÝÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù áã ³ÛÉ ÇÝã ¿ÇÝ, »Ã» áã Çñ³ñ
Ùdzóñ³Í ѳë³ñ³Ï ï³Ëï³ÏÝ»ñª Çñ»Ýó, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, Çß³áïÝáõÏ
Ýëï³ñ³ÝÝ»ñáí:
ÆÝãå»ë ³ë»É »Ù, ëϽµáõÙ »ñ»ùÝ ¿ÇÝùª úí³Ý»ëÁ, ¸³ÃÇÏáÝ ¨ »ë: ºñµ
³é³ÝÓݳÝáõÙ ¿ÇÝù ¸³ÃÇÏáÛÇ ë»ÝÛ³ÏáõÙ, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ٳݳí³Ý¹
¸³ÃÇÏáÝ, ѳñϳ¹ñáõÙ ¿ÇÝù úí³Ý»ëÇÝ Ï³ñ¹³É Ù»½ Çñ áï³Ý³íáñÝ»ñÇó. ݳ Ñ³×³Ë Ù»ñÅáõÙ ¿ñ, ³ß˳ïáõÙ ¿ñ Ëáõë³÷»É, µ³Ûó Ù»ñ Ó»éùÇó
ã¿ñ åñÍÝáõÙ: ºñµ»ÙÝ Ï³ñÍáõÙ ¿ñ, áñ Ù»ñ ·áí»ëïÝ»ñáí Çñ»Ý áõ Çñ áï³Ý³íáñÝ»ñÁ ͳÕñáõÙ »Ýù: ܳ ß³ï ¿É á·¨áñí³Í ã¿ñ Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ-

221

ÛáõÝÝ»ñáí, ³ÛÉ Ëáëùáíª ¹»é Çñ ³ñÅ»ùÁ ã·Çï»ñ áõ Çñ»Ý ѳٳñáõÙ ¿ñ ëáíáñ³Ï³Ý áï³Ý³íáñÝ»ñ ·ñáÕ ¨ áã ³í»ÉÇÝ:
Þ³ï ã³Ýó³í, Ù»ñ ³Û¹ ³é³ÝÓݳóáõÙÝ»ñÇÝ Ù³ëݳÏÇó ³ñÇÝù ݳ¨
²ñ³ÙÇÝ áõ ¶ñÇ·áñÇÝ ¨ ³Ù»Ý ß³µ³Ã »ñ»Ïá ѳí³ùíáõÙ ¿ÇÝù Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ¹³Éáõ ¨ Éë»Éáõ: γñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ ųٳݳÏÇ
ÁÝóóùáõÙ (1-2 ï³ñí³) Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ï³ëÝÛ³Ï ³Ý·³ÙÝ»ñ ϳñ¹³ó»É »Ýù, ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñ»É áõ Çñ»Ý ÃáÕ»É, áñ
ÏáÏÇ:
àñù³Ý ¿É ç³Ñ»É, ë³Ï³ÛÝ ×³ß³ÏÇ áõ ½·³óÙáõÝùÇ ï»ñ å³ï³ÝÇÝ»ñ
¿ÇÝù, úí³Ý»ëÇÝ ëÏë»óÇÝù ëÇñ»É, ·Ý³Ñ³ï»É ¨ Çñ ÏáãÙ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý
µ»ñ»É: ܳ, ٳݳí³Ý¹ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ß³ï ù³ßíáÕ ¿ñ, ѳٻëï,
ÙǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ß³ï Ñå³ñï ¿ñ, ÇÝùݳë»ñ ¨ ¹Ûáõñ³½·³ó: Ø»ñ µáÉáñÇ ³ÝÏ»ÕÍ áõ ëñï³ó³í í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ã¿ñ ϳñáÕ ãÝϳï»É áõ ã·Ý³Ñ³ï»É Ù»ñ úí³Ý»ëÁ, áõëïÇ áñáß Å³Ù³Ý³Ï ³Ýó ³ñ¹»Ý ÇÝùÝ ¿ñ ³é³ç µ»ñáõÙ Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áùñ ï»ïñ³ÏÁ: ijٳݳÏÇ ÁÝóóùáõÙ
ß³ï ³Ý·³Ù ݳ ѳñϳ¹ñí³Í »Õ³í Çñ ³Û¹ ï»ïñ³ÏÇ å³ïÏ»ñÁ ÷áË»É
Ýáñ³Ýáñ ³ñï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáí: ܳ ³ß˳ïáõÙ ¿ñ
É»½íÇ íñ³, ËÙµ³·ñáõÙ á×Á, ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝáõÙª Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷
µ³ñµ³é³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³½³ïí»Éáõ ѳٳñ:
Ø»Ýù ÑÇÝ·Ý ¿ÇÝù, Ùݳó»É ¿ Ù»ÏÁ: Ø»½³ÝÇó »ñÏáõëÝ ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ»óÇÝ, »ññáñ¹Á ëñïÇ Ï³Ãí³ÍÇó Ù»é³í, ÇëÏ ÇÝùÁ, Ù»ñ
ÑÝ·Ç Ï»ÝïñáÝÁ ϳ½ÙáÕ áõ Ù»ñ ß³ï ëÇñ»ÉÇ úí³Ý»ëÁ í³Õ³Å³Ù í³Ë׳Ýí»ó ù³ÕóÏ»ÕÇó:
²ÛÅ٠ѳٳéáï³ÏÇ ³Ýóݻ٠³Û¹ ÑÝ·Û³ÏÇó ãáñëÇ Ï»Ýë³·ñ³Ï³ÝÇÝ:
´áÉáñ ÑÇÝ·ë ¿É Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ¿ÇÝù, ûå»ï úí³Ý»ëÇÝ Í³ÝáÃ³ó³ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ݳ ³ÛÉ¨ë ³ß³Ï»ñï ã¿ñ. 1886 ÃíÇÝ,
ãáññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝÇó ÃáÕ»É ¿ñ ¹åñáóÁ:
²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³Ý. ½³Ý·»½áõñóÇ, ßÇݳϳÝÇ ½³í³Ï, áñ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ »Ï»É ¿ñ ÂÇýÉÇë áõëáõÙ ³éÝ»Éáõ, Ù³ñ¹ ¹³éݳÉáõ, áñå»ë½Ç Ñ»ïá ·Ý³, ·ÛáõÕ³Ï³Ý ó³í»ñÇ ï³Ï Ïù³Í Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ û·ÝÇ:
²ñ³ÙÁ úí³Ý»ëÇ Ùáï »Õ³Í Ù»ñ ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÇÝ å³ïÙáõÙ ¿ñ Çñ»Ýó
·ÛáõÕÇ ¨ ·³í³éÇ ó³í»ñÇó, ³½·³ÙÇçÛ³Ý ³ÝѳٳӳÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,
µ»ÏÇ ¨ Ù»ÉÇùÇ Ó»éùÁ ³ß˳ï³íáñ ·ÛáõÕ³óÇáõÃÛ³Ý ù³ß³ÍÇó:
úí³Ý»ëÁ Ñ³×³Ë ÁݹѳïáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý, ³ë»Éáí.

222

- øá ïáõÝÁ ãͳÏíÇ, ¹» ³ë³ ¿¹ ùá ¼³Ý·»½áõñÁ Ù»ñ Èáéáõ-´áñã³ÉáõÇ ÏïáñÝ ¿, ÝáõÛÝ ó³í»ñáí áõ ëñï³Ù³ßáõÃÛáõÝáí:- àõ ëÏëáõÙ ¿ñ ÇÝùÝ ¿É
³í»ÉÇ ·áõݳ·»Õ áõ íßïáí ѳٳÏí³Í å³ïÙ»É ³ß˳ï³íáñ ·ÛáõÕ³óáõª Çñ ï»ë³Í áõ ³åñ³Í ã³ñù³ß ÏÛ³ÝùÇó: Ø»Ýù ³Ù»Ýùë ¿É ÅáÕáíñ¹Ç
½³í³Ï ¿ÇÝù, Ýñ³ ó³í»ñÇÝ áõ Ñá·ë»ñÇÝ ï»ÕÛ³Ï, Ýñ³ ³åñáõÙÝ»ñÇÝ
Ù³ëݳÏÇó, ë³Ï³ÛÝ »ñµ úí³Ý»ëÝ ¿ñ ËáëáõÙ ó³ñ³Ï³Ý é»ÅÇÙÇ ¨ å³ßïáÝ»áõÃÛ³Ý Ó»éùáõ٠߳ѳ·áñÍíáÕ ÅáÕáíñ¹Ç ï³é³å³ÝùÝ»ñÇó, Ýñ³
Ýϳñ³·ÇñÝ ³ÛÉ ßáõÝã áõÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ: ²Û¹ á·»ßáõÝã ³åñáõÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³í»ÉÇ ·áõݳ·»Õ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ·ï³Ý Ýñ³ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, ëϽµáõ٠ѳٻëï, »ñÏãáï, ³å³ ÑáõÅÏáõ ¨
ïå³íáñÇ㪠ѳïϳå»ë §Ð³é³ã³Ýù¦ åá»ÙÇ Ù»ç:
²é³ù»ÉÛ³ÝÁ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ëáõÕ ÙÇçáóÝ»ñáí ¿ñ ³åñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ áõëáõÙ ³éÝ»Éáõ Ó·ïáõÙÝ ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ñ Ýñ³ Ù»ç, áñ ݳ ³åñáõÙ ¿ñ Ù»Í
ËݳÛáÕáõÃÛ³Ùµª ³Ùë³Ï³Ý 4-5 éáõµÉáí: Ƶñ áõëáõÙݳï»Ýã å³ï³ÝÇ,
³ß˳ïáõÙ ¿ñ ɳí ëáíáñ»É: úí³Ý»ëÁ ¨ Ù»Ýù µáÉáñë ëÇñáõÙ ¿ÇÝù Ýñ³Ýª
Ï»Ýëáõñ³Ë, ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý µÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ܳ ùÇã û ß³ï ·ñ³Ï³Ý ×³ß³Ï áõÝ»ñ áõ »ñµ»ÙÝ úí³Ý»ëÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ýó ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï áï³Ý³íáñÝ»ñ ¿ñ ·ñáõÙ, áñ úí³Ý»ëÇÝ ¨ Ù»½ ËÇëï ½í³ñ׳óÝáõÙ ¿ñ: лﳷ³ÛáõÙ Ù»Ýù »ñµ»ÙÝ Ýñ³ áï³Ý³íáñÝ»ñÇó ïáÕ»ñ ¿ÇÝù
³ñï³ë³ÝáõÙ áõ ÍÇͳÕáõÙ íñ³Ý: úí³Ý»ëÁ ÝáõÛÝÇëÏ ÙÇ »ñ·ÇͳϳÝ
ù³éÛ³Ï ¿ñ ·ñ»É Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛ³Ýó Ù³ëÇÝ: ²ñ³ÙÁ
ËÇëï ½³Ûñ³ÝáõÙ ¿ñ, »ñµ úí³Ý»ëÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý, ³ë»Éáí. §¸», ÑÇÙÇ
¹áõ ùá áï³Ý³íáñ¹ ϳñ¹³¦, áõ Ù»Ýù ù³Ñ-ù³Ñ ÍÇͳÕáõÙ ¿ÇÝù: ºñµ
²ñ³ÙÁ ËÇëï ¿ñ ݻճÝáõÙ, úí³Ý»ëÁ ¹³éÝáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý, ûª ³¹³, Ëá
ë³ñë³Õ ã»ë, ѳݳù »Ýù ³ÝáõÙ:
ܳ Çñ ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùáõÙ Ùݳó úí³Ý»ëÇÝ Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñ ¨ »ñµ»ù
Ýñ³ÝÇó Çñ ϳåÁ ãÏïñ»ó: úí³Ý»ëÇ ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÇ Ññ³å³ñ³Ï ·³ÉáõÝ Ù»Í³å»ë Ýå³ëï»ó: ´³Ý³ëï»ÕÍÁ ³Û¹ µ³ÝÁ »ñµ»ù ã¿ñ Ùáé³ÝáõÙ:
²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ÝÛáõóϳÝÁ ÙÇ ùÇã µ³ñíáùí»ó, »ñµ ݳ 1887 Ã. ³ßݳÝÝ ÁݹáõÝí»ó Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ Ãá߳ϳéáõ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ß³ñùÁ:
Âáß³ÏÝ ³Ùë³Ï³Ý 7 éáõµÉÇ ¿ñ. û¨ ùÇã, µ³Ûó Çñ 4-5 éáõµÉáõ Ñ»ï ëÏë»ó
ѳٻٳﳵ³ñ É³í ³åñ»É: ijٳݳÏÇ Ñá·³µ³ñÓáõÃÛáõÝÁ ·ïÝáõÙ ¿ñ,
áñ 7 éáõµÉÇÝ Ù»Í ·áõÙ³ñ ¿ áõ ¹ñ³ÝÇó ³í»ÉÇÝ ï³ÉÁª ßé³ÛÉáõÃÛáõÝ: âù³íáñÁ ãù³íáñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿É åÇïÇ ³åñÇ áõ ëáíáñÇ, áñ ѳëϳݳ, û
¹ñ³ÙÝ ÇÝã ³ñÅ»ù áõÝÇ ¨ ÇÝãå»ë ¿ Ïáõï³ÏíáõÙ. ³Ûëå»ë ¿ñ Ñá·³µ³ñ-

223

ÓáõÃÛ³Ý µáõñÅáõ³Ï³Ý ѳëϳóáÕáõÃÛáõÝÁ. ³ÛëÇÝùݪ áÕáñÙáõÃÛáõÝ ï³É,
³ÛÝ ¿É ϳÃ-ϳÃ: àñù³¯Ý ¹Åí³ñ ¿ñ ³Û¹ 7 éáõµÉáõÝ ³ñųݳݳÉÁ: ²ñ³Ù
²é³ù»ÉÛ³ÝÁ »ñ»ù ï³ñÇ ï³é³å»Éáõó áõ ¹éÝ»ñ ٳ߻Éáõó Ñ»ïá ѳ½Çí
³ñųݳó³í Ñá·³µ³ñÓáõÃÛ³Ý ·Ã³ëñïáõÃÛ³ÝÁ, ûå»ï ɳí ëáíáñáÕÝ»ñÇó ¿ñ:
Æ ¹»åª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, ÉÇÝ»Éáí ÁݹáõÝ³Ï å³ï³ÝÇ, ëáõÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ
ï»ñ, ¸ë»ÕÇ ÍË³Ï³Ý ù³Ñ³Ý³ÛÇ áñ¹Ç, ³í»ÉÇ ù³Ý Çñ³íáõÝù áõÝ»ñ
Ñá·¨áñ ¹åñáóÇó Ýå³ëï ëï³Ý³Éáõ, µ³Ûó á'ã áõëáõóÇãÝ»ñÝ áõ ï»ëáõãÁ ¨
á'ã ¿É ³Õ³ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÁ »ñµ»ù ãÑ»ï³ùñùñí»óÇÝ, û ÇÝãá±õ ³Û¹
ßÝáñѳÉÇ ³ß³Ï»ñïÁ ¹áõñë Ùݳó ¹åñáóÇó:
úí³Ý»ëÁ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóáõÙ ¿É áï³Ý³íáñÝ»ñ ¿ñ ·ñáõÙ, µ³Ûó
¹³ ã¿ñ Ùï³Ñá·áõÙ á'ã Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇÝ, á'ã ¿É áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ: ºÃ» ݳ
³Ùë³Ï³Ý ·áÝ» ÙÇ 7 éáõµÉÇ Ãáß³Ï ëï³Ý³ñ, ¹åñáóÇó ã¿ñ ¹áõñë ·³, ϳí³ñï»ñ áõëáõÙÁ, ¨ ³Û¹, ³Ýßáõßï, Ýñ³ Ùï³ÑáñǽáÝÝ ÁݹɳÛÝ»Éáõ ï»ë³Ï»ïÇó ÙÇ ÷áùñ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ ÏÉÇÝ»ñ, áñù³Ý ¿É Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ
³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ïí³ Íñ³·ÇñÁ Ë»Õ× áõ áÕáñÙ»ÉÇ ¿ñ: ²Ñ³ ³ÛÝ ÑÇÙݳϳÝ
å³ï׳éÁ, áñ ѳñϳ¹ñ»É ¿ñ Ù»ñ úí³Ý»ëÇÝ ÃáÕÝ»É ¹åñáóÁ:
²ÛÅÙ í»ñ³¹³éݳÝù Ù»ñ ²ñ³ÙÇÝ:
²é³ù»ÉÛ³ÝÁ »ñϳñ ãÇ ÙÝáõÙ áõëáõóã³Ï³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ, ѳ½Çí 3-4
ï³ñÇ: лé³Ý³Éáí ¹åñáó³Ï³Ý ³ëå³ñ»½Çó, ݳ ³½³ïíáõÙ ¿ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ ¨ Ã»Ù³Ï³Ý ï»ëáõãÝ»ñÇ ùÙ³Ñ³× ù³ßùßáõÏÝ»ñÇó: ØÇ ù³ÝÇ
ï³ñÇ ²Õëï³ý³ ϳ۳ñ³ÝáõÙ í³ñáõÙ ¿ ÙÇ ³é¨ïñ³Ï³Ý ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãÇ å³ßïáÝÁ: 1898 ÃíÇó, »Ã» ã»Ù ë˳ÉíáõÙ, ³ñ¹»Ý ´³ùíáõÙÝ ¿ñ áõ
³Ûëï»Õ ¿É ÙÝáõÙ ¿ óÙ³Ñ, áñ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 1933 Ã.: ²ÛÉáõñ û ´³ùíáõÙ
Çñ áõÅ»ñÇ Ý»ñ³ÍÇÝ ã³÷ ݳ Ù³ëݳÏó»É ¿ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ:
úí³Ý»ëÁ ÙÇßï µ³ñÓñ ¿ñ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ²ñ³ÙǪ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ýϳïٳٵ áõÝ»ó³Í ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÝ áõ ѳïϳå»ë Ýñ³ÝÇó ëï³ó³Í ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝÁ ·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÝ ³Ý»ÉÇë: ²ñ³ÙÁ
ÙÇßï Ùݳó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³Õ³Ý¹áí ÑdzóáÕ, Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý ³ñųÝÇùÝ»ñÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ïáÕ ÁÝÏ»ñ, µ³ñ»Ï³Ù áõ á·¨áñí³Í »ñÏñå³·áõ:
¸³ÃÇÏá Þ³ÑɳÙÛ³Ý. Ø»ñ ÑÝ·Û³ÏÇ ëÇñ»ÉÇÝ, Ù»ñ ß³ï ëÇñ»ÉÇ ¸³ÃÇÏáÝ, áñÇ Ñ»ï ¹»é ³ß³Ï»ñïáõÃÛáõÝÇó úí³Ý»ëÝ ³é³ÝÓݳå»ë ÙáïÇÏ áõ
ëñï³ÏÇó ¿ »Õ»É: ºñµ 1887 Ã. ³ßݳÝÁ úí³Ý»ëÝ ÇÝÓ Í³Ýáóóñ»ó Ýñ³Ý,
»ë ¿É ¸³ÃÇÏáÛÇÝ ëÇñ»óÇ áõ Ýñ³ Ñ»ï ϳåí»óÇ: ÆÝãå»ë úí³Ý»ëÝ Çñ ų-

224

ٳݳÏÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É »ë ÙÇÝ㨠ûñë ã»Ù ϳñáÕ Ùáé³Ý³É Ýñ³ Ùñ³ÑáÝ ¨
óËͳÉÇó ³ãù»ñÝ áõ ³éѳë³ñ³Ï íßï³ÉÇó ѳ۳óùÝ áõ Ï»óí³ÍùÁ:
Þ³ÑɳÙÛ³ÝÝ»ñÁ ÂÇýÉÇë í»ñ³µÝ³Ïí³Í ³Ë³Éó˳óÇÝ»ñ ¿ÇÝ, ³åñáõÙ ¿ÇÝ ÝÛáõóå»ë Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: úí³Ý»ëÝ áõ ¸³ÃÇÏáÝ
Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñ ¿ÇÝ, ë³Ï³ÛÝ úí³Ý»ëÇ ÝÙ³Ý ¸³ÃÇÏáÝ ãÇ
ÃáÕ»É ¹åñáóÁ, ³ÛÉ Ùݳó»É áõ ³í³ñï»É ¿, ϳñͻ٠²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ
Ñ»ï: 1886 Ã. ³ßݳÝÇó ÇÝÓ Ñ»ï ¿É ³ß³Ï»ñï³ÏÇó ÉÇÝ»Éáí, ݳ ÇÝÓ³ÝÇó
ÙÇ ¹³ë³ñ³Ýáí ÙdzÛÝ µ³ñÓñ ¿ñ:
úí³Ý»ëÝ ³åñáõÙ ¿ñ ÝáõÛÝ ï³ÝÁ, áõñ ÙÇ Ñ³ñÏ í»ñ¨ ³åñáõÙ ¿ñ ¸³ÃÇÏáݪ Çñ ùñáç ¨ ÷»ë³ÛÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ, í»ñçÇÝÇë µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ: ²Û¹
ïáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ Üáñ³ß»ÝÇ ÷áÕáóáõÙ, ÝáõÛݳÝáõÝ »Ï»Õ»óáõ Ùáï: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³Û¹ ųٳݳÏí³ÝÇó, ³ÛëÇÝùÝ 1887 ÃíÇó, ³åñáõÙ ¿ñ ÐáíѳÝÝ»ë ù³Ñ³Ý³ سñïÇñáëÛ³ÝÇ ï³ÝÁ: ´Ý³Ï³ñ³ÝÇ ³Û¹åÇëÇ ÙáïÇÏáõÃÛáõÝÝ ¿É ³í»ÉÇ Ùï»ñÇ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ýó Ýå³ëïáÕ ¿ñ. ¹³ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ï³ÉÇë 1888 Ã. ëÏë³Í Ñ³×³Ë ³é³ÝÓÝ³Ý³É ¸³ÃÇÏáÛÇ Ñ»ïª
ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ½ñáõÛóÝ»ñÇ ¨ ųٳÝóÇ Ñ³Ù³ñ: سݳí³Ý¹ áñ ¸³ÃÇÏáÛÇ
ë»ÝÛ³ÏÁ µáÉáñáíÇÝ ³é³ÝÓݳó³Í ¿ñ ùñáç µÝ³Ï³ñ³ÝÇó áõ ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ
Ùáõïù áõÝ»ñ, ÇÝãå»ë ëáíáñ³µ³ñ ÉÇÝáõÙ »Ý ï³Ý ·É˳íáñ ÙáõïùÇ
·ÉËÇÝ ßÇÝí³Í ë»ÝÛ³ÏÝ»ñÁ: ²Û¹ ë»ÝÛ³ÏÝ, ÇÝãå»ë ³ë³óÇ, ¹³é³í úí³Ý»ëÇ ¨ ³éѳë³ñ³Ï Ù»ñ ÑÝ·Û³ÏÇ §ì»ñݳïáõÝÁ¦, ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ §ì»ñݳïáõÝÁ¦, áñ ó³ñ¹ Ùݳó»É ¿ ³ÝͳÝáà áõ ³ÝѳÛï:
Ø»ñ ëÇñ»ÉÇ ¸³ÃÇÏáÝ »ñϳñ ã³åñ»ó. Ýñ³ Ù³ï³Õ ¨ ³½ÝÇí Ñá·ÇÝ
ÏñÍáÕ íÇßïÁ, áñ ³ÛÝå»ë ³Ïݵ³Ë Ï»ñåáí ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ñ Ýñ³ ËáñÁ
óËÇÍáí ѳٳÏí³Í ѳ۳óùÇ Ù»ç, í»ñç ïí»ó Ýñ³ ç³Ñ»É ÏÛ³ÝùÇݪ
1894 Ã. ݳ ÇÝùݳëå³Ý »Õ³í: úí³Ý»ëÁ ѳÕáñ¹³ÏÇó ¿ñ ¸³ÃÇÏáÛÇ Ñá·»Ï³Ý ³åñáõÙÝ»ñÇÝ. ݳ ·Çï»ñ, û ÇÝãÝ ¿ñ ï³ÝçáõÙ Çñ ëÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñáçÁ, ·Çï»ñ, áñ ÙÇ Ëáñ ·³ÕïÝÇù Ùßï³å»ë áõÕ»ÏóáõÙ áõ ѳɳÍáõÙ ¿ñ
¸³ÃÇÏáÛÇÝ ¨ Éáõé ¿ñ ÙÝáõÙ, ÝáõÛÝÇëÏ ÇÝÓ ÙÇÝ㨠í»ñç ¿É ã³ë³ó: ºë ß³ï
³Ý·³Ù »Ù úí³Ý»ëÇÝ Ñ³ñóñ»É, µ³Ûó ÙÇßï ¿É å³ï³ë˳ÝÁ »Õ»É ¿ ÙÇ
íßï³Ñ³ñ ÅåÇï ¨ »ñÏáõ Ëáëù, ûª ÇÙë ã¿, áñ ù»½ ï³Ù:
¸³ÃÇÏá Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ ·³ÕïÝÇùÁ ½·³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ·áñÍ»É
úí³Ý»ëÇ íñ³, Ýñ³Ý ¿É ѳٳϻÉáí Ñá·»Ï³Ý ³åñáõÙÝ»ñáí: ºñµ »ë ³Û¹
Ù³ëÇÝ ³ÏݳñÏÝ»ñ ¿Ç ³ÝáõÙ, û ¸³ÃÇÏáÝ Çñ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ,
úí³Ý»ëÝ ³Û¹ ã¿ñ áõñ³ÝáõÙ:

225

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿ñ, û Ù»ñ ÑÝ·Û³ÏÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó ¸³ÃÇÏáÝ ³Ù»Ý³å³ÛͳéÝ áõ ½·³ÛáõÝÝ ¿ñ:
¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³Ý. ²Ë³Éù³É³ùÇ (æ³í³Ëù) ·³í³éÇ ´»Å³Ýá ·ÛáõÕÇó, Ù³ÝÏáõó ٻͳó³Í ²Ë³Éù³É³ùáõÙª Çñ ù»éáõ Ùáï, áñ ·ÛáõճϳÝ
áõëáõóÇã ¿ »Õ»É: ø»éÇÝ, Ýϳï»Éáí ùñáç ïÕ³ÛÇ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ëáíáñ»Éáõ Ó·ïáõÙÁ, áõÕ³ñÏáõÙ ¿ Ýñ³Ý ÂÇýÉÇë, Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáó, áõñ
ݳ 1885 Ã. ³ßݳÝÁ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ 2-ñ¹ ¹³ë³ñ³Ý: ì³ÝóÛ³ÝÇ ·ÛáõÕ³óÇ
ÍÝáÕùÝ ³ÝϳñáÕ ¿ÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³ãÝãÇÝ ÙÇçáó ѳÛóÛÃ»É Çñ»Ýó áñ¹áõ ³åñáõëïÇ Ñ³Ù³ñ, áõëïÇ ¨ ù»éÇÝ Çñ ËÇëï ³Õù³ï ÙÇçáóÝ»ñÇó
³Ùë³Ï³Ý áõÕ³ñÏáõÙ ¿ñ »ñµ»ÙÝ 3, »ñµ»ÙÝ 4 éáõµÉÇ: ²Ñ³ ³Û¹ ¹ñ³Ùáí
ì³ÝóÛ³ÝÁ ³åñáõÙ ¿ñ, ¹åñáó ѳ׳ËáõÙ ¨ Çñ ³ß˳ï³ëÇñáõÃÛ³Ùµ É³í³·áõÛÝ ëáíáñáÕÝ»ñÇ ß³ñùÁ ÙïÝáõÙ:
ì³ÝóÛ³ÝÇ ÏñÃáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ ³Ïݵ³Ë ¿ Ýñ³ ù»éáõ ¹»ñÁ: гÝñ³Í³Ýáà ÐáååÉÇÏÁ (ì³ÝóÛ³ÝÇ ù»éáõ ͳÕñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÁ) ³í»ÉÇ ÙÇ ÑÝûñÛ³ ˳Éý³ ¿ »Õ»É, ÏÇë³·ñ³·»ï ÙÇ Ù³ñ¹, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, áã ÙdzÛÝ ì³ÝóÛ³ÝÇ, ³ÛÉ Ý³¨ Çñ ÙÇ ß³ñù ³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ»ñÇ Ù»ç ë»ñ ¿ Ý»ñßÝã»É ¹»åÇ
áõëáõÙÝ áõ ·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ: ÜÛáõÃ³Ï³Ý ½áÑáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ýáí (Çñ
í³ëï³Ï³ÍÇ 25 ïáÏáëÁ, ÇÝãå»ë å³ïÙáõÙ ¿ñ ì³ÝóÛ³ÝÁ) ݳ ³Ù»Ý ÇÝã
³ÝáõÙ ¿ñ, ÙdzÛÝ Ã» ϳñáճݳ û·Ý»É ùñáç áñ¹áõÝ. Ýñ³Ý Ù³ñ¹ ¹³ñÓÝ»É:
ÜáõÛÝÁ ݳ å³ïñ³ëï ¿ñ ³Ý»É ݳ¨ áõñÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, »Ã» Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ áõݻݳñ:
ì³ÝóÛ³ÝÝ ÁݹáõݳÏ, í³éíéáõÝ ¨ çÕ³ÛÇÝ å³ï³ÝÇ ¿ñ, ·ñ³Ï³Ý ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Ù»Í Ó·ïáõÙÝ»ñáí: ¸Åµ³Ëï å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ µ»ñáõÙáí ݳ Ïáñóñ»ó Çñ Ùï³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ ¨ 1908 Ã. ÏÛ³ÝùÇ
Ñ»ï ѳßÇíÝ»ñÁ í»ñç³óñ»ó ÇÝùݳëå³ÝáõÃÛ³Ùµ:
¸åñáóáõÙ 1886 Ã. ³ßݳÝÇó »ññáñ¹ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ ÁÝÏ»ñ³ó³Ýù áõ
Çñ³ñ Ñ»ï ³í³ñï»óÇÝù 1890 Ã. ·³ñݳÝÁ: ÆÝãå»ë ³ë³óÇ, ݳ ËÇëï
ëáõÕ ÝÛáõÃ³Ï³Ý íÇ׳ÏáõÙ ÙÇ Ï»ñå ù³ñß ¿ñ ï³ÉÇë Çñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ:
²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, ì³ÝóÛ³ÝÝ áõ Ýñ³Ýó ÙÇ áõñÇß ÁÝÏ»ñ ³åñáõÙ ¿ÇÝ
ÂÇýÉÇëÇ ê»ñ»µñ»Ýݳ۳ ÷áÕáóáõÙ ÙÇ ï³Ý Ù»ç, ÙÇ ÷áùñÇÏ ë»ÝÛ³ÏáõÙ,
áõñ ¹ñí³Í ¿ñ »ñ»ù óËï ¨ Ù»Ï Ñ³ë³ñ³Ï ë»Õ³Ý. ³ÃáéÝ»ñ ãáõÝ»ÇÝ,
ÝëïáõÙ ¿ÇÝ Ã³Ëï»ñÇ íñ³: Øáï »ñ»ù ï³ñÇ Ýñ³Ýù ³åñáõÙ ¿ÇÝ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ËÇëï ͳÝñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù»ç, ÙÇÝ㨠í»ñç³å»ë ²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÇÝ Ñá·³µ³ñÓáõÃÛáõÝÁ Ý߳ݳϻó Ãáß³Ï, ÇëÏ ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÇÝ ¨ ÇÝÓ
ÁݹáõÝ»óÇÝ ¹åñáóÇ ·Çß»ñûÃÇÏ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ß³ñùÁ:

226

úí³Ý»ëÝ ³é³çÇÝ áõñ³Ë³óáÕÝ»ñÇó Ù»ÏÝ »Õ³í, »ñµ ÇÙ³ó³í, áñ
²ñ³ÙÇ, ¶ñÇ·áñÇ Ñ»ï í»ñç ¿ ïñí»É ݳ¨ ÇÙ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Í³Ýñ íÇ׳ÏÇÝ:
ì³ÝóÛ³ÝÝ áõëáõóãáõÃÛáõÝÁ ÃáÕ»ó 1894 Ã. ·³ñݳÝÁ ¨ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ³ßݳÝÇó ³ñ¹»Ý ä»ï»ñµáõñ·áõÙÝ ¿ñ áõ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ñ ǵñ¨ ÇëÏ³Ï³Ý áõë³ÝáÕ ÙïÝ»Éáõ ³ÛÝï»ÕÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ü»ñëÇëÛ³Ý
¹åñáóÇ Ñá·³µ³ñÓáõÃÛ³Ý áñáßٳٵ 1895 Ã. Ù»ÏÝ»ó ¶»ñÙ³Ýdz áõë³Ý»Éáõª í»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»ïá ¹åñáóáõÙ áõëáõóãáõÃÛáõÝ ³Ý»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí:
гϳé³Ï ѳçáÕ áõë³Ý»ÉáõÝ, ݳ ãϳñáÕ³ó³í ³í³ñï»É, áñáíÑ»ï¨
Ñá·³µ³ñÓáõÃÛáõÝÁ ãáõ½»ó »ñϳñ³óÝ»É Ýñ³ áõëÙ³Ý ßñç³ÝÁ ¹³ñÓÛ³É ÙÇ
ï³ñáíª ¹Çë»ñï³ódz ·ñ»Éáõ ¨ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳ݳÉáõ ѳٳñ:
ì»ñ³¹³éݳÉáõó Ñ»ïá ì³ÝóÛ³ÝÁ ãϳñáÕ³ó³í ³½·³ÛÇÝ ¹åñáóÝ»ñÇ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñÇ Ñ»ï ѳßïí»É, Ë³Õ³Õ ÏÛ³Ýù áõ å³ßïáÝ í³ñ»É:
Æñ ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ Ûáà ï³ñÇÝ Ý³ ÂÇýÉÇëÇ ³é³çÇÝ ³é¨ïñ³Ï³Ý ¹åñáóÇ Ñ³Ûáó É»½íÇ áõëáõóÇã ¿ñ:
ä³ñ½ ù³Õ³ù³Ï³Ý ѳ۳óùÝ»ñ ãáõÝ»ñ, µ³Ûó ѳÏí³Í ¿ñ ¹»åÇ ëáódzÉ-¹»ÙáÏñ³ïǽÙÁ, ѳïϳå»ë ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¹»åÇ
Ù³ñùëǽ٠¿ñ ·ÝáõÙ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ¨ ËáõÉ Ù³ù³éáõÙÝ Ï³ñ Ýñ³ ¨ ¹³ßݳÏó³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨:
êÇÙ»áÝ ÔÉï×Û³Ý (Ñ»ïá ²ñë»Ý »åÇëÏáåáë). Õ³ñë»óÇ ÑÇÝ ÁÝï³ÝÇùÇ ë»ñáõݹ, ÍÝí³Í ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉáõÙ (³ÛÅÙ È»ÝÇݳϳÝ): àõÝ»ó»É
»Ù ³ÕÙϳÉÇó ÏÛ³Ýù Ëáßáñ ï³ñáõµ»ñáõÙÝ»ñáí ¨ ÙáÉáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
1882 Ãí³Ï³ÝÇó ¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ¿Ç: 1884-1885 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ×»Ù³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ 黳ÏódzÛÇ ï³ñÇÝ»ñ ¿ÇÝ: î³ñ³Íí³Í ³ãù³ó³íÇ å³ïñí³Ïáí Ñ»é³óí»óÇÝ, í³ñãáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµª
§Ë³éݳÏÇã ï³ññ»ñÁ¦, áñáÝù ϳ½ÙáõÙ ¿ÇÝ ³ß³Ï»ñïáõÃÛ³Ý Ùáï 30
ïáÏáëÁ. ¹ñ³Ýó Ù»ç ¿Ç Ý³¨ »ë(2):
Þáõñç ÙÇ ï³ñÇ ï³ÝÁ ÙݳÉáõó Ñ»ïá ÍÝáÕÝ»ñë ÇÝÓ áõÕ³ñÏ»óÇÝ
ÂÇýÉÇë, ùñáçë Ùáï, áñÇ ³ÙáõëÇÝÁ Ïáßϳϳñ ¿ñ: 1886 Ã. û·áëïáëÇÝ
ÁݹáõÝí»óÇ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÁ, áõñ ß³ï ɳí ëáíáñáÕ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ
ß³ñùáõÙ ÙݳóÇ ÙÇÝ㨠1890 Ã. Ù³ÛÇëÁ ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ýë å³ï׳éáí ³í³ñï»óÇ ³é³Ýó ùÝÝáõÃÛ³Ý:
²é³çÇÝ ï³ñÇÝ, áñå»ë½Ç ϳñáճݳ٠÷»ë³ÛÇë ÙÇ ùÇã û·Ý»É, ׳߻ñÇó Ñ»ïá ·ÝáõÙ ¿Ç Ýñ³ ˳ÝáõÃÝ ³ß³Ï»ñïáõÃÛ³Ý áõ ß³ï ßáõïáí ëáíáñ»óÇ ÏáßÇÏÇ »ñ»ëÁ ³ÛÝå»ë í³ñå»ïáñ»Ý ϳñϳï»É, áñ ϳñÁ ѳٳñÛ³ ã¿ñ »ñ¨áõÙ: ²ë»É ¿ª ÝáõÛÝ ³ß˳ï³Ýùáí ѳÝáõÙ ¿Ç ³åñáõëïÇë ÙÇ

227

Ù³ëÁ: ¸Åµ³Ëï³µ³ñ 1887 ÃíÇ û·áëïáëÇÝ, »ñµ ³ñÓ³Ïáõñ¹Ý»ñÇó Ñ»ïá
í»ñ³¹³ñÓ³ ÂÇýÉÇë, ÷»ë³ë Çñ ÁÝï³ÝÇùáí ï»Õ³÷áËí»ó ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ, »ë ÙݳóÇ ÂÇýÉÇëáõÙ, ³Ûëå»ë ³ë³Íª ÷áÕáóáõÙ: ¶ñå³ÝáõÙë
áõÝ»Ç ³ÛÝù³Ý ¹ñ³Ù, áñ ϳñáÕ ¿Ç ³åñ»É »ñÏáõ ³ÙÇë, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ËݹÇñÁ ÉáõÍáÕÁ µ³ËïÝ áõ ¹Çåí³ÍÝ ¿ÇÝ ÉÇÝ»Éáõ: ´³Ûó »ë áñáᯐ ¿Ç ÇÝã ¿É ÉÇÝ»ñ, ÙݳÛÇ ¹åñáóáõÙ: Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ÙÇ ù³ÝÇ ³É»ùë³Ý¹ñ³åáÉóÇ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ»ï øéÇ ³÷ÇÝ í³ñÓ»óÇÝù Ù»Ï ë»ÝÛ³Ï ³Ùë³Ï³Ý 3
éáõµÉáí, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿ñ 75 Ïáå»Ï. ¹³ Ù»½ µáÉáñÇë Ó»éÝïáõ ¿ñ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ËÇëï Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ñ ÇÝÓ, ³Ù»Ý Ï»ñå ³ß˳ïáõÙ ¿ñ
û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É, ë³Ï³ÛÝ Çñ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÇó Ñ»éáõ ¿ñ
³Û¹ µ³ÝÁ: ܳ ϳñͻ٠ÇÝã-áñ µ³Ý ³ñ³í, áñ í³ÝùÇ ÍË³Ï³Ý Ñá·³µ³ñÓáõÃÛáõÝÝ ³ñ³·³óÝ»ñ »Ï»Õ»óáõÙ »ñ·»Éáõë ѳٳñ ß³µ³Ã³Ï³ÝÝ»ñÇ
í³ñÓ³ïñáõÃÛáõÝÁ:
ºñµ úí³Ý»ëÇ Ñ»ï ³ñ¹»Ý å³ñµ»ñ³Ï³Ý ѳݹÇåáõÙÝ»ñ ¿ÇÝù áõÝ»ÝáõÙ, ï»ëÝáõÙ ¿Ç, áñ ݳ ·ñù»ñ ¿ñ ѳí³ùáõÙ, ϳñ¹áõÙ ¿ñ ¨ ³éѳë³ñ³Ï
ÁÝûñó³ë»ñ ¿ñ. Ñ³×³Ë ÇÝÓ ¿É ¿ñ Ëñ³ËáõëáõÙ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ùµ å³ñ³å»É, ٳݳí³Ý¹, »ñµ ï»ë³í, áñ »ë ¿É ·ñ³Ï³Ý ßÝáñÑù áõݻ٪ ùãÇóß³ïÇó: ¸³ »ñ¨áõÙ ¿ñ Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝûñóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: лﳷ³ÛáõÙ, »ñµ ÑÝ·áí ¿ÇÝù ÉëáõÙ Ýñ³ áï³Ý³íáñÝ»ñÇ ÁÝûñóáõÙÁ, Ñ³×³Ë Ý³ ¹³éÝáõÙ ¿ñ, ûª ¿¹ ã»É³í, ÙÇ ï»ëÝ»Ýù êÇÙáÝÝ Ç±Ýã ¿
³ëáõÙ:
1890 Ã. ³í³ñï»Éáõóë Ñ»ïá »ñÏáõ ï³ñÇ áõëáõóÇã »Õ³: 1892 Ã.
ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏÇ Ï³ÃáÕÇÏáë ÁÝïñí»Éáõó Ñ»ïá »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý
Ù»ç Ó·ïáõ٠ϳñ í³Ý³Ï³Ý-Ñá·¨áñ³Ï³Ý ϳÙ, ÇÝãå»ë ³ëáõÙ ¿ÇÝ, í³ñ¹³å»ï ¹³éݳÉáõ: ¸³ ѳٳñíáõÙ ¿ñ ³½·ÇÝ Í³é³Û»Éáõ ÙÇ Ó¨: ²Ñ³ ³Û¹
ÙÃÝáÉáñïÇ Ù»ç ¿ñ, áñ »ë ¿É ÑÙ³Ûí»óÇ áõ 1892 Ã. ÑáõÝÇëÇÝ ËݹÇñ ïíÇ
ѳݷáõóÛ³É ºñ»Ùdz »åÇëÏáåáëÇÝ, áñ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ï³ÃáÕÇÏáë³Ï³Ý
ï»Õ³Ï³É ¿ñ, áõ ÝáõÛÝ ï³ñí³ û·áëïáëÇÝ ÁݹáõÝí»óÇ ¾çÙdzÍÝÇ í³ÝùÇ
Ùdzµ³Ýª Çñ µáÉáñ Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÝ»ñáí:
ºñµ »ë 1906 Ã. Ñ»é³ó³ í³ÝùÇó ¨ ÷³Ë³ ³ñï³ë³ÑÙ³Ý(3), ³Û¹
ûñ»ñÇÝ úí³Ý»ëÇ Ñ»ï ëñï³ÉÇó ß³ï ï»ë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ó³Ýù: ܳ
ÇÙ ÏÛ³ÝùÇ ³ÝѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó íßï³ó³Í ¿ñ. ÙÇ ³Ý·³Ù ³ë³ó.- ²ñë»Ý, ³Û¹ ù³ÛÉ»ñǹ Ù»ç ׳ϳﳷñ³Ï³Ý ß³ï µ³Ý ϳ ù»½ ѳٳñ,
µ³Ûó ϳñÍáõÙ »Ù, û ³ÛÅÙ Ù³ñ¹ ¹³ñÓ³ñ: î³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Ý, »ë µ³ñÓñ³-

228

·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ, áñå»ë Çñ³í³µ³Ý, í»ñ³¹³ñÓ³ ѳÛñ»ÝÇù, úí³Ý»ëÝ
³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ á·¨áñáõÃÛ³Ùµ ÁݹáõÝ»ó ÇÝÓ, ë³Ï³ÛÝ »ñµ ÝáñÇó
í³Ýù Ùï³, ݳ ¹³éÝáõÃÛ³Ùµ ß»ßï»ó, áñ ϳñÍáõÙ ¿ñ, û µ³ñÓñ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá §Ù³ñ¹ ÙݳÉÁ¦ ¹Åí³ñÇÝ µ³Ý ã¿ñ, §µ³Ûó ¹áõ
ÙdzÛÝ í³ñ¹³å»ï ¹³ñÓ³ñ¦,- ³ë³ó ݳ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÁÝÏ»ñ-Ùï»ñÇÙÝ»ñÁ ëñ³Ýù ¿ÇÝ, áñáÝó Ù³ëÇÝ
ѳٳéáï³ÏÇ å³ïÙ»óÇ: ²ë»É, û Ýáù³ ÷á˳¹³ñÓ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñ
ã»Ý Ïñ»É, ×Çßï ã¿ñ ÉÇÝÇ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëϽµÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇ »ñÏ»ñÇ Ù»ç
ËÇëï óËÍÇ ¨ íßïÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳÝ. ³Û¹ óËÇÍÝ áõ íÇßïÁ »ñÏáõ ÁÝÏ»ñÝ»ñǪ úí³Ý»ëÇ ¨ ¸³ÃÇÏáÛÇ Çñ³ñ ˳éÝíáÕ ¨ Çñ³ñ
Éñ³óÝáÕ Ý»ñùÇÝ ¹ñ³Ù³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿ ³é³í»É³å»ë: êË³É ¿ ϳñÍ»É,
û ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ Ëáñà ÙÇç³í³ÛñÁ, ù³Ñ³Ý³ÛáõÃÛ³Ý ³å³·³ Ñ»é³ÝϳñÝ ¿ñ å³ï׳éÁ, áñ §³Û¹ ßñç³ÝáõÙ ·ñ³Í ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÉÇñÇÏ áï³Ý³íáñÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÏñáõÙ »Ý Ñáé»ï»ë ÙÇ ß»ßï¦(4): 1887-1892 Ãí³Ï³ÝÝ»ñáõ٠ݳ Çñ»Ý ß³ï ¿É í³ï ã¿ñ ½·áõÙ... ²Û¹ ßñç³ÝÇó 1887-90 ï³ñÇÝ»ñÝ ³Ýó»É »Ý ÇÙ ³ãùÇ ³é³ç. »ë Ùßï³å»ë úí³Ý»ëÇ ÏÛ³ÝùÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¿Ç: ²ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Çñ ãáñë ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ëáíáñáõÙ »Ý, ÇëÏ
ÇÝùÁª áã, ×ÝßáõÙ ¿ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ: ÜáñÇó ¹åñáó í»ñ³¹³éÝ³É ³ÝÑݳñÇÝ ¿ñ. ÙÝáõÙ ¿ñ ÙÇ µ³Ýª ½µ³Õí»É ÇÝùݳÏñÃáõÃÛ³Ùµ, ÁݹɳÛÝ»É Çñ Ùï³íáñ ÑáñǽáÝÁ. ÙÇ µ³Ý, áñ ݳ Çñ³·áñÍáõÙ ¿ñ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí.
ݳ ß³ï ¿ñ ϳñ¹áõÙ, Ùßï³å»ë ·ñù»ñ ¿ñ ѳí³ùáõÙ, Ñ³×³Ë ûñí³ Ñ³óÇ ·ÇÝÁ ͳËë»Éáí ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇÝ: ²Ûë Ëݹñáõ٠ݳ µ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í ݳ¨ Ù»½ íñ³, Ù»Ýù ¿É ¿ÇÝù ³ß˳ïáõÙ ÝáõÛÝÝ ³Ý»É:
´³Ûó Ù»Ýù, ѳïϳå»ë ïáÕ»ñÇë ·ñáÕÁ, ³ß˳ï»É ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
ÑÇÙݳíáñ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï³Ý³, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ãÇ Ñ³çáÕí»É ·ÉáõË µ»ñ»É,
ѳïϳå»ë Ýñ³ ѳٳñ ëï»ÕÍí³Í ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ å³ï׳éáí:

229

ÆÜâà±ô ÂàôزÜÚ²ÜÀ ÎàÜêÆêîàðƲÚÆ
̲è²ÚàôÂÚàôÜÆò ¸àôðê ºÎ²ì
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ùï»É ¿ñ ÏáÝëÇëïáñdz, áñå»ë½Ç ù³Ñ³Ý³ ¹³éݳñ.
³Û¹å»ë ¿ñ Ýñ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ, ³í»ÉÇÝ, ¹ñ¹áõÙ Çñ ßñç³å³ïÁ: àõ ݳ,
¹Åµ³Ëï³µ³ñ, ù³Ñ³Ý³ Ϲ³éݳñ, »Ã» ²ñÇëï³Ï»ë »åÇëÏáåáë 껹ñ³ÏÛ³ÝÁ Ùݳñ ³é³çÝáñ¹: ì»ñçÇÝÇë ÷á˳ñÇÝ»ó سٵñ» »åÇëÏáåáë
ê³Ý³ë³ñÛ³ÝÁ, áñÁ ÇٳݳÉáí úí³Ý»ëǪ ¹»åÇ ê»¹ñ³ÏÛ³ÝÝ áõÝ»ó³Í
¹ñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ù³ëÇÝ, ëÏë»ó Ýñ³ Ñ»ï í³ï í³ñí»É, ÷áËí»ó
ݳ¨ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ ÙÛáõë ͳé³ÛáÕÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ: Üáñ ³é³çÝáñ¹Á ѳ۳óùÝ»ñáí å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý ¿ñ, ݳËáñ¹Áª 껹ñ³ÏÛ³ÝÁ, Éǵ»ñ³É ¿ñ, §Ù߳ϳϳݦ: ÎáÝëÇëïáñdzÝ, áñ ³é³Ýó ³ÛÝ ¿É ÓñdzϻñÝ»ñÇ
ÑÇÙݳñÏáõÃÛáõÝ ¿ñ, سٵñ»Ç ûñáí ¿'É ³í»ÉÇ í³ïóñ³ó³í. Ññ³å³ñ³Ïáí ϳ߳éù í»ñóÝ»ÉÁ, ·ÛáõÕ³óáõÝ áõ Ëݹñ³ïáõÇÝ ·çÉ»ÉÁ ëáíáñ³Ï³Ý
µ³Ý»ñ ¹³ñÓ³Ý:
»¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ µ³Ý»ñÁ ß³ï ¿É ÝáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ã¿ÇÝ,
ë³Ï³ÛÝ Ø³Ùµñ»Ç ûñáí ¹ñ³Ýù ¹³é³Ý íñ¹áí»óáõóÇã: ܳ ëÏë»ó ͳÕñ»É,
µ³ó»Çµ³ó Ëáë»É, ½³Ûñ³Ý³É, µáÕáù»É: ²Û¹ µ³ÝÁ ã¿ñ ϳñáÕ ¹áõñ ·³É
ͳé³Û³ÏÇóÝ»ñÇÝ, ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ ³Ý¹³Ù ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇÝ, áñáÝù úí³Ý»ëÇ »ñ·ÇͳÝùáí ÝáõÛÝÇëÏ ½í³ñ׳ÝáõÙ ¿ÇÝ, ³é³Ýó, ë³Ï³ÛÝ, Çñ»Ýó
íñ³ í»ñóÝ»Éáõ: ²Û¹ µáÉáñÁ, ³Ýßáõßï, ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ·³ÕïÝÇ ÙÝ³É ³é³çÝáñ¹Çó: Ø»ñ ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÇ Å³Ù»ñÇÝ úí³Ý»ëÁ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñÁ å³ïÙáõÙ ¿ñ ËÇëï íñ¹áíí³Í: Ø»Ýù ¨ë ½³Ûñ³ÝáõÙ ¿ÇÝù,
Ëñ³ËáõëáõÙ ¿ÇÝù úí³Ý»ëÇÝ Í³é³Ý³É ³Û¹ ³åûñÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³Ý³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù: ÆÝãå»ë ݳ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù»Ýù, ³Ý÷áñÓ ¨ Ù³ùáõñ å³ï³ÝÇÝ»ñ, ϳñÍáõÙ ¿ÇÝù, û ÝÙ³Ý Ó¨»ñáí Ñݳñ³íáñ ¿ñ µ³ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÇ Ñ³ëÝ»É:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ù»½ ѳٳñ ϳñ¹áõÙ ¿ñ ݳ¨ Çñ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý áï³Ý³íáñÝ»ñÁ` ·ñí³Í ³é³ÝÓÇÝ Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù Ñ»ïá áãÝã³óÝáõÙ ¿ñ:
²é³çÝáñ¹Ç ¨ Ýñ³ ³ñµ³ÝÛ³ÏÝ»ñÇ ¹»Ù ·ñ³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ë³Ï³ÛÝ, Ùݳó»É ¿: ²Û¹ áï³Ý³íáñÁ, áñ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ã¿ñ, ³ÛÉ Ù»Õ³¹ñ³Ï³Ý, Ù»Ýù å³Ñ³Ýç»óÇÝù, áñ ³Ýå³ï×³é ¹ñíÇ Ññ³ï³ñ³Ïí»ÉÇù ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ, áñ áõÝ»ñ §â³ñ³ÙÇïÝ»ñÇݦ
Ëáñ³·ÇñÁ, Ù»½ ϳñ¹³ó í»ñçÇÝ Ñ³í³ùáõÛÃÇ Å³Ù³Ý³Ï, áñÇó Ñ»ïá
ß³ï ã³Ýó³Í, óñí»óÇÝù ·³í³éÝ»ñÁ: ºÃ» úí³Ý»ëÁ ãµ³ó³ïñ»ñ, û

230

¹ñ³ ·ñ»Éáõ ³éÇÃÝ áõ ·É˳íáñ ¹ñ¹³å³ï׳éÁ Ã»Ù³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹
سٵñ» »åÇëÏáåáëÝ ¿ áõ ËáëùÇ ëáõñ ͳÛñÝ áõÕÕí³Í ¿ ¹»åÇ Ý³, Ù»Ýù
³Ù»Ý¨ÇÝ ãåÇïÇ Ï³ñáճݳÛÇÝù Ïé³Ñ»É:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ·ñ»É ¿ñ ÏáÝëÇëïáñdzÛáõÙ,
ϳñ¹³ó»É Ç Éáõñ ³Ù»ÝùÇ, ¨ áñáíÑ»ï¨ ëñ³ ³éÇÃÁ »Õ»É ¿ñ å³ßïáݳí³Ûñáõ٠ϳï³ñí³Í ÙÇ ¹»åù, áõëïÇ ¨ ÉëáÕÝ»ñÁ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ ³ë»É ¿ÇÝ
Çñ³ñ, û ¹³ سٵñ»Ç ¹»Ù ¿ ·ñí³Í:
سٵñ» »åÇëÏáåáë ê³Ý³ë³ñÛ³ÝÁ ù³ÝÇ ÙÇ ù³Ñ³Ý³Ý»ñáí
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ ¹³ñÓñ»É ¿ñ ³Ý³é³Ï³Ýáó: ²Û¹ å³ï׳éáí ãáñë
ï³ñí³ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ Çñ Ïáõë³ÏÇóÝ»ñǪ §Ýáñ-¹³ñ³Ï³ÝÝ»ñǦ ßñç³ÝáõÙ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ: úí³Ý»ëÁ
á·¨áñí³Í ¿ñ ÑÇÝ, Ù»Í Ñá·¨áñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ÏÛ³Ýùáí ¨ ·áñÍ»ñáí, ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿ñ, áñ Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ¹»ñ áõÝ»ñ ϳï³ñ»Éáõ: Æñ ÙÇ Ý³Ù³ÏáõÙ (1892 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 12, ÂÇýÉÇë) ÇÙ í³Ýù ÙïÝ»Éáõ ³éÇÃáí
·ñáõÙ ¿ ÇÝÓ. §...êÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñ, ѳÛáó Ïáõë³ÏñáÝ Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
³Ûë ûñ»ñáõ٠ͳÝñ ·áñÍ áõÝÇ Ï³ï³ñ»Éáõ - Ù»ñ Ý»ñϳ íÇ׳ÏÇ µ³ñíáùÙ³Ý ¨ ³å³·³ÛÇ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ËݹÇñÁ ¹ñ³Í ¿ Ýáñ³ ³é³çÇÝ, ¹áõ ¿É
ÙïÝ»Éáí ³Û¹ ¹³ë³Ï³ñ·Ç Ù»ç, å³ï³ë˳ݳïáõ Ñá·³ï³ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »ë ѳÝÓÝ ³éÝáõÙ¦(5):
سϳñ ϳÃáÕÇÏáëÝ ²ñÇëï³Ï»ë »åÇëÏáåáë 껹ñ³ÏÛ³ÝÇÝ ìñ³ëï³ÝÇ ¨ ÆÙ»ñ»ÃdzÛÇ Ñ³Ûáó ûÙÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ý å³ßïáÝÇó ³ñӳϻó
ǵñ¨ ²ñÍñáõÝáõ ¨ Ñ³Û Éǵ»ñ³ÉÝ»ñÇ ÏáÕÙݳÏóÇ: ²Û¹ µ³í³Ï³Ý ã¿, Ýñ³
ï»ÕÝ áõÕ³ñÏí³Í سٵñ» »åÇëÏáåáëÝ ³Ù»Ý Ï»ñå ³ß˳ï»ÉÇë ¿ »Õ»É
껹ñ³ÏÛ³ÝÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ í³ï ³ñ³ñùÝ»ñ ·ïÝ»É: ²Û¹ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ ѳٳñ ϳï³ñí»É »Ý Ëáõ½³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·áõÙ³ñí»É §»Õµ³Ûñ³¹³í¦ ÅáÕáíÝ»ñ ¨ å³ñ½»É »ñÏáõ Ù»Õ³¹ñ³Ýù. ݳ˪ áñ ²ñÇëï³Ï»ë »åÇëÏáåáëÁ ê³ñ·Çë ´»Ïݳ½³ñÛ³ÝÇÝ ¨ ê³Ñ³Ï ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇÝ ³é³Ýó ¾çÙdzÍÝÇ ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ù³Ñ³Ý³ ¿ Ó»éݳ¹ñ»É, ¨ »ñÏñáñ¹, áñ Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ ËÇëï ³ñ³ï³íáñ ¿ »Õ»É:
´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ù»ç úí³Ý»ëÇ ³ÏݳñÏ³Í §ÅáÕáíÝ»ñǦ
ѻ勉ÝùÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ Ñ³É³Í»É Ý³¨ ³ÛÝ ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇÝ, áñáÝù §Ñ³Ï³Ù³Ï³ñ³Ï³Ý¦ ¿ÇÝ, ³ë»É ¿ª §³ñÍñáõݳϳݦ-§Ù߳ϳϳݦ. í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÃíáõÙÝ ¿ñ ݳ¨ úí³Ý»ëÇ ³Ý»ñ ÐáíѳÝÝ»ë ù³Ñ³Ý³ سñïÇñáëÛ³ÝÁ:
гÛáó Ñá·¨áñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñÇ Ã»Ù³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñ ÏáÝëÇëïáñdzݻñ ¿ÇÝ ÏáãíáõÙ, ѳïáõÏ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¿ÇÝ

231

·³ÝÓáõÙª ûÙÇ Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áñµ»ñÇÝ ¨ ³ÛñÇÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ, ³Ùë³Ï³Ý ϳ٠ï³ñ»Ï³Ý Ýå³ëïÝ»ñ ѳÛóÛûÉáõ ѳٳñ: ä»ï³Ï³Ý
ûñ»ÝùÝ ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ ï³ÉÇë ¿ñ Ñ³Û Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ úí³Ý»ëÁ ³Ï³Ý³ï»ë ¿ñ, û ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ ³Ý¹³Ù ù³Ñ³Ý³Ý»ñÝ ÇÝãå»ë ¿ÇÝ ã³ñ³ß³ÑáõÙ Ñá·¨áñ³Ï³Ý³ó ³ÛñÇÝ»ñÇÝ ¨ áñµ»ñÇÝ Ñ³ïϳóí³Í ·áõÙ³ñÁ, »ñµ å»ïù ¿ñ ÉÇÝáõÙ ³Û¹ ·áõÙ³ñÝ»ñÇó
Ýå³ëïÝ»ñ ï³É ³Ûë áõ ³ÛÝ áñµÇÝ Ï³Ù ³ÛñÇ Ï³Ý³Ýó: ܳ ï»ëÝáõÙ ¿ñ,
û ÇÝãå»ë Ñ³×³Ë Ýå³ëï ëï³óáÕÝ»ñÁ áã û Ë»Õ×»ñÝ áõ ³Ý׳ñ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñá·¨áñ³Ï³Ý³ó áñµ »ñ»Ë³Ý»ñÝ áõ ϳݳÛù ¿ÇÝ, ³ÛÉ ù³Õ³ùÇ
µ³ñíáù íÇ׳ÏÇ Ù»ç »Õ³ÍÝ»ñÁ: ¶ÛáõճϳÝÇ Ó³ÛÝÁ Éë»Éáõ áã ËÇÕ× ¨ áã
·ÉáõË áõÝ»ÇÝ ³é³çÝáñ¹ áõ ï»ñï»ñ Çß˳ݳíáñÝ»ñÁ: ´³Ý³ëï»ÕÍÁ
ï»ëÝáõÙ ¿ñ, û ÇÝãå»ë ¿ÇÝ í³ñíáõÙ Ýñ³Ýù Ù»é³Í ù³Ñ³Ý³Ý»ñÇ ç³Ñ»É
ϳݳÝó Ñ»ï, »ñµ í»ñçÇÝÝ»ñÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýó û·ÝáõÃÛ³ÝÁ:
²Ûëù³ÝÁ, ϳñÍ»Ù, µ³í³Ï³Ý ¿ ÑÇÙݳíáñ»Éáõ ѳٳñ ³ÛÝ åݹáõÙÁ,
û §â³ñ³ÙÇïÝ»ñÇݦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ·ñ»ÉÇë úí³Ý»ëÁ ÝϳïÇ ¿
áõÝ»ó»É ÂÇýÉÇëÇ ÏáÝëÇëïáñÇ³Ý Çñ ³é³çÝáñ¹áí áõ ù³Ñ³Ý³Ý»ñáí:
úí³Ý»ëÁ Ù»ñ ßñç³Ýáõ٠ϳñ¹³ó»É ¿, ÇÝãå»ë ³ë³óÇ, ÙÇ ù³ÝÇ »ñ·ÇÍ³Ï³Ý ù³éÛ³ÏÝ»ñ: ´³óÇ §â³ñ³ÙÇïÝ»ñÇݦ Ù»Õ³¹ñ³Ï³ÝÇó, ݳ
áõÝ»ñ ݳ¨ ÙÇ áõñÇßÁ, áõñ ß³ï ³í»ÉÇ Ëï³óí³Í áõ å³ñ½ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ ÃáõÛÉ ïí»É Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ѳïϳå»ë óá÷áõÃÛ³Ý
áõ ϳ߳é³Ï»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ëÏëíáõÙ ¿ñ ¹³ñÓÛ³É §¸áõù¦-»ñáí: ¶ñí³Í
ã¿ñ ïå³·ñ»Éáõ ѳٳñ, ù³ÝÇ áñ ³í»ÉÇ å³ÙýÉ»ïÇ µÝáõÛà áõÝ»ñ: ÆÝãå»ë úí³Ý»ëÇ ¹áõëïñ Üí³ñ¹Ý ³ë³ó, ³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ãÇ
»ñ¨³ó»É Ýñ³ ÃÕûñÇ Ù»ç, ³÷ëáë. ¹³ ɳí å³ïÏ»ñ ¿ñ, ˳ñ³½³ÝÇã
ÝÛáõÃ: ºñµ ݳ Ù»½ ϳñ¹³ó Çñ §²É»ù¦ åá»ÙÁ, Ù»Ýù ËÇëï ѳí³Ý»óÇÝù
áõ ÙïóñÇÝù ïå³·ñí»ÉÇù µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ýó ó³ÝÏÁ, ÙÇÝ㨠ÇëÏ å³Ñ³Ýçí»ó, áñ ³ÛÝ ³Ýå³ï׳é ïå³·ñíÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç:
ÆÝùÝ ¿É ËÇëï ѳí³ÝáõÙ ¿ñ ³Û¹ åá»ÙÁ:
гϳé³Ï ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Áëï ųٳݳÏÇ å³Ñ³ÝçÇ
ã¿ñ ËáݳñÑíáõÙ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ³éç¨ ¨ Áݹѳϳé³ÏÁª
Çñ áãÝã³óÝáÕ »ÉáõÛÃÝ»ñáí, ͳÕñáí áõ »ñ·ÇͳÝùáí ˳ñ³ÝáõÙ ¿ñ ßñç³å³ïÇ Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ³ñùÝ»ñÁ, Ýñ³Ý ã¿ÇÝ Ñ»é³óÝáõÙ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇó: ⿱ áñ úí³Ý»ëÁ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ѳëïÇù³íáñ å³ßïáÝÛ³
ã¿ñ, ³ÛÉ ³½³ï í³ñÓí³Í ÙÇ ·ñ³·Çñ, áñ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³ ã¿ñ ÏáãíáõÙ, ÇëÏ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ Ñ³ëïÇù³íáñ ͳé³ÛáÕÝ»ñÁ ѳٳñíáõÙ ¿ÇÝ

232

å»ï³Ï³Ý ͳé³ÛáÕÝ»ñ áõ ëï³ÝáõÙ ãÇÝ (³ëïÇ׳Ý) ¨ ßù³Ýß³ÝÝ»ñ Áëï
Çñ»Ýó ¹ÇñùÇ: ²ë»É ¿ª ÙÇ í³ñÓáõ ͳé³ÛáÕÇ, ÇÝãåÇëÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿ñ,
áãÇÝã µ³Ý ¿ñ ÷áÕáó ßåñï»ÉÁ: ²Û¹ µ³ÝÁ Ñ»ßï ¿ñ 1889 Ãí³Ï³ÝÇÝ, ³ñ¹»Ý ÙÇ ùÇã ¹Åí³ñÇݪ 1890-ÇÝ, áõ ¿É ³í»ÉÇ ¹Åí³ñª 1891-ÇÝ: ²Ûë µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ß³ï ¹ÛáõñÇÝ Ï»ñåáí.- 1890 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëÏë»ó Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³ »ñ¨³É ǵñ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍ, ÝáõÛÝ ï³ñí³ ³ßݳÝÁ Ýñ³
·ñùáõÛÏÁ ¹áõñë »Ï³í. Éñ³·ñ»ñÝ ëÏë»óÇÝ Ëáë»É Ýñ³ Ù³ëÇÝ. ÝáõÛÝÇëÏ ³é³çÝáñ¹Ç ÏáÕÙݳÏÇó ¨ µ³ñ»Ï³Ù §Üáñ-¸³ñ¦ ûñÃÁ ·áíáõÙ ¿ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ(6): ܳ Çñ ¹ÇñùÇ ³Ùñ³Ý³ÉÝ Ñ³ëϳó³í ¨ Ó³ÛÝÝ ³í»ÉÇ ³Ùáõñ,
³éݳóÇ ëÏë»ó ÑÝã»É: ä³ñ½ ¿, áñ úí³Ý»ëÇ ¹ÇñùÇ ³Ùñ³Ý³ÉáõÝ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹³é³í ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇó
³½³ïí»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ Ýñ³Ý ѳɳͻÉáõ Ó·ïáõÙÁ:
ºí »Ï³í ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ÏáÝëÇëïáñÇ³Ý ¨ ³é³çÝáñ¹Á ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ áõ½áõÙ ¿ÇÝ ³½³ï»É ³ß˳ï³ÝùÇó, µ³Ûó å³ÑáõÙ ¿ÇÝ, ÇëÏ Ý³
ëñï³Ýó áõ½áõÙ ¿ñ Ñ»é³Ý³É, µ³Ûó ÙÝáõÙ ¿ñ: ²Û¹ ³éÃÇí ݳ ÙÇ Ý³Ù³ÏáõÙ
·ñáõÙ ¿ñ ÇÝÓ. §²Û ù»½ ˳ó¦: ºí Çñáù §Ë³Ã³¦ ¿ñ ¹³é»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ·ÉËÇÝ: ²Ûë ¹ñáõÃÛáõÝÁ µáÉáñáíÇÝ ¿É ÝÙ³Ý ã¿ñ ѳɳÍí³Í ÉÇÝ»Éáõ íÇ׳ÏÇ, ÇÝãå»ë ÁݹáõÝí³Í ¿ ³ë»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝǪ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ù³ëÇÝ:
1892 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ Ý߳ݳÏíáõÙ ¿ ÂÇýÉÇëÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÇ å³ïíÇñ³ÏÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ: ÊÇëï ϳï³ÕÇ å³Ûù³ñ ¿ñ ÙÕíáõÙ Éǵ»ñ³ÉÝ»ñÇ (¶ñ. ²ñÍñáõÝáõ ÏáÕÙݳÏÇóÝ»ñÇ) ¨ å³Ñå³ÝáճϳÝÝ»ñÇ (§Ýáñ-¹³ñ³Ï³ÝÝ»ñǦ, §³ñÓ³·³Ýù³Ï³ÝÝ»ñǦ) ÙÇç¨: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ 1892 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 27-ÇÝ ÂÇýÉÇëÇó ÇÝÓ ·ñáõÙ ¿. §ºñ»Ï ϳï³ñ»óÇÝù ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, §Ù߳ϳϳÝÝ»ñÁ¦ ¨ ³éѳë³ñ³Ï »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛáõÝÁ ѳÕÃáÕ »Ý
»ñ¨áõÙ ³é³ÛÅÙ: ºë û¨ áñå»ë Ëá˳, ³ÛëÇÝùÝ ³Ýã³÷³Ñ³ë (áã 25 ï³ñ»Ï³Ý), ½ñÏíáõÙ ¿Ç Ó³ÛÝ ï³Éáõ Çñ³íáõÝùÇó, ٳݳí³Ý¹ ³ñ·»É³Í ¿ñ
ÏáÝëÇëïáñÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ˳éÝí»óǦ:
²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÁ å³Ñå³ÝáճϳÝÝ»ñÇ ÙÇçݳµ»ñ¹Ý ¿ñ. ݳ ¿ñ ջϳí³ñáõÙ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõ ͳÝñ å³Ûù³ñ ÙÕáõÙ Éǵ»ñ³ÉǽÙÇ ¹»Ù,
áõ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ³Û¹ ó³Íñ å³ßïáÝÛ³Ý Ñ³Ù³ñÓ³ÏíáõÙ ¿, ѳϳé³Ï »Õ³Í ÏñÏݳÏÇ ³ñ·»ÉùÇ (ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨' ͳé³ÛáÕ ¿ñ, ¨' ³Ýã³÷³Ñ³ë, ù³ÝÇ áñ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ 25 ï³ñÇùÁ Ïïñ³Ï³Ý
ë³ÑÙ³Ý ¿ñ Ý߳ݳÏí³Í), ÙïÝáõÙ ¿ å³Ûù³ñÇ Ù»ç, Ù³ëݳÏóáõÙ ÁÝï-

233

ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³Û¹ å³Ûù³ñÇ ëáõñ ͳÛñÝ áõÕÕáõÙ ¿ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ¨ ³é³çÝáñ¹Ç ¹»Ù: ²Ûë ѳݷ³Ù³ÝùÁ í×é³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ, ¨ ßáõïáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ÇÝùÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ
Çñ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÁ: ¸Åµ³Ëï³µ³ñ ã»Ù ÑÇßáõÙ ³ÛÝï»ÕÇó Ñ»é³Ý³Éáõ
×Çßï ųٳݳÏÁ(7): гٻݳÛÝ ¹»åë ݳ ³Ûɨë ïÇñ³óáõÃÛáõÝ ã¿ñ ³ÝáõÙ
1890 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í á'ã í³ÝùÇ »Ï»Õ»óáõÙ ¨ á'ã ¿É ï»ñ-ÐáíѳÝÝ»ëÇ
Ñ»ï:

ÂàôزÜÚ²ÜÆ ´²Ü²êîºÔÌàôÂÚàôÜܺðÆ ÄàÔàì²ÌàôÆ ²è²æÆÜ Ðð²î²ð²ÎàôÂÚàôÜÀ 1890 Âì²Î²ÜÆÜ
1889 Ã. í»ñç»ñÇÝ §ì»ñݳï³ÝÁ¦ Ù»ñ ÑÝ·Û³ÏÁ Éñçáñ»Ý ½µ³ÕíáõÙ
¿ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ Ï³½Ù»Éáõ ¨ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ·áñÍáí: úí³Ý»ëÁ ëϽµáõÙ Éáõñç ã¿ñ ݳÛáõÙ ³Û¹ ·áñÍÇÝ áõ ß³ï ³Ý·³Ù Ñ»·Ý³Ýùáí ¿ñ í»ñ³µ»ñíáõÙ ³ÛÝ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ïáõÃÛ³ÝÁ, áñ Ù»Ýù ï³ÉÇë
¿ÇÝù Ýñ³ ï³Õ³Ý¹ÇÝ:
ºñµ ÅáÕáí³ÍáõÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ó¨áí ³ñ¹»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ñ, Ù»Ýù ÃáÕ»óÇÝù, áñ å³ïñ³ëïÇ ó³ÝÏÇó Ïñ׳ïáõÙÝ»ñ, »Ã» ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, ³ÝÇ
ÇÝùÁª µ³Ý³ëï»ÕÍÁ:
´³í³Ï³Ý ã¿ñ ÝÛáõÃÁ å³ïñ³ëï»ÉÁ, å»ïù ¿ñ ݳ¨ Ññ³ï³ñ³Ï»É
ϳñáճݳÉ, ÇëÏ ¹ñ³ ѳٳñ ѳñϳíáñ ¿ñ ¹ñ³Ù: ¸ñ³Ù Ù»Ýù ãáõÝ»ÇÝù,
µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ¿'É ³í»ÉÇ ³ÝÝå³ëï ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿ñ. DZÝã
³Ý»É: ²ÝѳÛï µ³Ý³ëï»ÕÍÇ »ñÏ»ñÁ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ѳٳñ áñ¨¿ µáõñÅáõ³ÛÇó ¹ñ³Ù Ëݹñ»ÉÝ áõ ëå³ë»ÉÁ ³í»Éáñ¹ ¿ñ, áõëïÇ ·áñÍÁ ·ÉáõË
å»ïù ¿ µ»ñ»ÇÝù ÇÝùÝ»ñë ¨, ÇÝã ·Ýáí ÉÇÝ»ñ, Ññ³ï³ñ³Ï»ÇÝù Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÅáÕáí³ÍáõÝ: Ø»Ýù ç³Ñ»É ¿ÇÝù áõ ѳݹáõ·Ý.
áñáß»óÇÝù áõ ·áñÍÇ ¹ÇÙ»óÇÝù: γñ× Å³Ù³Ý³ÏÇó Ñ»ïá ·Ý³Éáõ ¿ÇÝù
·³í³éÝ»ñÁ, áõ ³Ù»Ýùë áõÝ»ÇÝù Ù»ñ ͳÝáÃÝ»ñÇ, µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ßñç³ÝÁ, áñï»Õ ¨ ϳñáÕ ¿ÇÝù ëÏë»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ýó ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÇÏÇ µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹å»ë ¿É ³ñÇÝù: ²Ë³Éó˳ÛáõÙ
²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÝ ³Û¹ ·áñÍÇ ·ÉáõË Ï³Ý·Ý»ó, ²Ë³Éù³É³ùáõÙª ¶ñÇ·áñ
ì³ÝóÛ³ÝÁ, ÇëÏ ÞÇñ³ÏáõÙª »ë: ÂÇýÉÇëÝ áõ ßñç³Ï³ÛùÁ ÃáÕÇÝù úí³Ý»ëÇÝ ¨ Ù»ñ ¸³ÃÇÏáÛÇÝ: ²Û¹ ¹Åí³ñÇÝ ·áñÍÇó Ù»Ýù å³ïíáí ¹áõñë »Ï³Ýù.
ÑÇÝ· Ïñ³Ïáï, »éáõÝ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ³é³ç ѳñÃí»óÇÝ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·É˳íáñ³å»ëª ¹ñ³Ù³Ï³Ý:

234

ä»ïù ¿ Ëáëïáí³Ý»É, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ýó ³é³çÇÝ Ñ³ïáñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ѳïϳå»ë µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ
ϳ½Ù³Ï»ñå»Éáõ ·áñÍáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ ϳï³ñ»ó ²ñ³Ù
²é³ù»ÉÛ³ÝÁ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ ѳïáñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Ýù Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ ã»Ýù áõÝ»ó»É, ù³ÝÇ áñ ÂÇýÉÇëÇó Ñ»éáõ ¿ÇÝù, ë³Ï³ÛÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ýó ï»ÕÛ³Ï »Ýù »Õ»É ݳٳϳ·ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí:
лﳷ³ÛáõÙ ß³ï ³Ý·³Ù ¿ å³ï³Ñ»É Ùï»ñÙ³Ï³Ý Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, û ß³ï³ó»É ¿ Ýñ³Ýó ÃÇíÁ, áñáÝù ѳí³ÏÝáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ï³ñÍ»Éáõ, û ÇÝùÁª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ññ³å³ñ³Ï ¿ »Ï»É, ³ÝáõÝ áõ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ó»É Çñ»Ýó ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ²Û¹ µ³ÝÁ Ñ³×³Ë ÏñÏÝáõÙ ¿ÇÝ ¨' Ññ³å³ñ³Ïáí, ¨' Ù³ëݳíáñ
½ñáõÛóÝ»ñÇ ÙÇçáóÇÝ:
´áÉáñ ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ úí³Ý»ëÁ ÍÇͳÕáõÙ ¿ñª ³ÝÙÇï ¨ ³ÝÑÇÙÝ
³Û¹ ѳí³ÏÝáïáõÃÛ³Ýó íñ³ áõ ³í»É³óÝáõÙª §¸», ³ëáõÙ »Ý¦:
*
Ðáõß»ñÁ ·ñÇ »Ý ³éÝí³Í 1936 Ã.: î»ùëïÁ å³ïñ³ëïí³Í ¿ Áëï Ñ»ÕÇݳÏÇ µ³í³Ï³Ý Áݹ³ñÓ³Ï ÇÝùݳ·ñÇ (133 ¿ç) ³é³çÇÝ ãáñë Ù³ë»ñÇ (¿ç 149): гçáñ¹ª V Ù³ëÁ (¿ç 49-115), §Â» DZÝã »Ý ³ëáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÇÝÓ ·ñ³Í
ݳٳÏÝ»ñÁ 1890-1902 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇݦ í»ñݳ·ñáí, ÑÇß³ï³Ïí³Í ݳٳÏÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ »Ý ϳ٠³ñͳñÍí³Í áñáß Ñ³ñó»ñÇ Í³Ýáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ûñ¨ë ϳñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É Ý³Ù³ÏÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ѳٳñ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ 116-133 ¿ç»ñáõ٠ͳÝáó·ñí³Í ¨ í»ñÉáõÍí³Í »Ýª §¸»åÇ
²ÝÑáõÝÁ¦, §Ð³é³ã³ÝùÁ¦, §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ ¨ Ù³ë³Ùµª §äá»ïÝ áõ Øáõë³Ý¦:
1. 2. гí³Ý³µ³ñ, ³ÏݳñÏíáõÙ »Ý ¶¨áñ·Û³Ý ×»Ù³ñ³ÝÇ 1883 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 12-Ç Ñáõ½áõÙÝ»ñÁ, áñáÝó å³ï׳éÁ áñ¹»·ñ³Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇó áõëÙ³Ý í³ñÓ å³Ñ³Ýç»ÉÝ ¿ñ ¨ ×»Ù³ñ³Ý³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý
ËëïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Û¹ å³ï׳éáí 1884 Ã. Ñ»é³óí»É »Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñª ²ñß³Ï (ܳѳå»ï) ܳѳå»ïÛ³ÝÁ (ï»ëáõã), γñ³å»ï Îáëï³ÝÛ³ÝÁ, 껹ñ³Ï سݹÇÝÛ³ÝÁ, öÇÉÇåáë ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÁ (¶²Â, Î. Îáëï³ÝÛ³ÝÇ ýáݹ, N 447): ²ÛÉ Ñ³í³ëïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÇÙ³Ý³É ¹Åí³ñ ¿, ù³ÝÇ
áñ ųٳݳÏÇ Ù³ÙáõÉÁ Ëáõë³÷»É ¿ ÇëÏáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³Ï»Éª ×»Ù³ñ³ÝÇ

235

Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝÁ íï³Ý·Ç ï³Ï ã¹Ý»Éáõ ÙÇïáõÙáí: àõß³·ñ³í ¿ ð³ýýáõ
1884 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 14-Ç Ý³Ù³ÏÁ Ü. ²µ»ÉÛ³ÝÇÝ. §²Ûëï»Õ ß³ï í³ï ïå³íáñáõÃÛáõÝ ·áñÍ»ó ×»Ù³ñ³ÝÇó ³ÛÝù³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ Ñ»é³óÝ»ÉÁ: ØDZû ãϳñáÕ³ó³ù ³Û¹ ˳Ûï³é³ÏáõÃÛ³Ý ³é³çÝ ³éÝ»É: ì³Õ³ñß³å³ïÇó ß³ï ѻ鳷ñ»ñ ¨ ݳٳÏÝ»ñ ëï³ó³Ýù, µ³Ûó áã Ù»ÏÁ ãïå»óÇÝù, å³Ñå³Ý»Éáí ×»Ù³ñ³ÝÇ í³ñÏÁ¦ (ð³ýýÇ, ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ºñ¨³Ý, 1958, ¿ç 295):
ÔÉï×Û³ÝÇ Ñáõß»ñáõÙ ¹»åùÁ ã³÷³½³Ýóí³Í ¿. ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ ã»Ý Ñ»é³óí»É áñå»ë ѻճ÷á˳ϳÝÝ»ñ, ¨ áã ¿É Ñ»é³óíáÕÝ»ñÁ 60 Ñá·Ç »Ý »Õ»É. 13
Ñá·Ç Ñ»é³óí»É »Ý, 22-Á Ñ»é³ó»É »Ý ϳÙáíÇÝ (ï»'ë ¶²Â, Î. Îáëï³ÝÛ³ÝÇ
ýáݹ, N 447: ²Û¹ Ù³ëÇÝ Ñ³ïáõÏ»Ýï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý Ý³¨ª §Ø»Õáõ г۳ëï³ÝǦ, 1884, NN 48, 55, 60, 71):
3. ÔÉï×Û³ÝÁ áñå»ë ÂÇýÉÇëÇ Ã»ÙÇ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ѳßÇíÝ»ñÇ ùÝÝÇ㠲˳Éó˳ÛáõÙ Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳï³ñ»ÉÇë, ³Ùµ³ëï³ÝíáõÙ ¿ ÙÇ
ųÙÏáãÇ ëå³Ý»Éáõ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí: »å»ï ¹³ï³ñ³ÝÇ ³é³ç ݳ ³ñ¹³ñ³ÝáõÙ ¿, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ϳÃáÕÇÏáëÇ Ññ³Ù³Ýáí Ýñ³Ý ÷á˳¹ñáõÙ »Ý ÐÇÝ
ܳËÇ稳ÝÇ ºñÝç³ÏÇ ê. γñ³å»ï í³ÝùÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ÔÉï×Û³ÝÇ ¨ ¾çÙdzÍÝÇ Ùdzµ³ÝáõÃÛ³Ý áõ ѳïϳå»ë ÊñÇÙÛ³Ý Ð³ÛñÇÏÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í³ïóñ³ÝáõÙ »Ý, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÔÉï×Û³ÝÁ Ñ»é³ÝáõÙ ¿ í³ÝùÇó: (î»'ë
§Üáñ-¸³ñ¦, 1893, N 226, §Øáõñצ, 1893, N 12, ݳ¨ª ¶²Â, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ýáݹ,
³Ûë Ñáõß»ñÇ µÝ³·ÇñÁ, ¿ç 87):
4. ػ絻ñáõÙÁ ϳï³ñí³Í ¿ª ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ,
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1926, ²é³ç³µ³Ý, ¿ç IV:
5. î»'ë 开 V, 71:
6. ÜϳïÇ áõÝÇ Ø³ÝáõÏ ²µ»ÕÛ³ÝÇ (ì³ñë³Ù) Ñá¹í³ÍÁ. ï»'ë §Üáñ¸³ñ¦, 1890, NN 196, 197:
7. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÏáÝëÇëïáñdzÛÇó Ñ»é³ó»É ¿ 1892 Ã. Ù³ñïÇÝ. ÝáõÛÝ ³ÙëÇ 22-Çó ݳ ³ñ¹»Ý ³ß˳ïáõÙ ¿ñ гÛáó Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ Ñá·¨áñ ·áñÍÇãÝ»ñÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙ ¿ ï³ÉÇë Ýñ³ª ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ áõÕÕ³Í 1892 Ã.
Ù³ñïÇ 24-Ç Ý³Ù³ÏÁ (ï»'ë 开 V, 64):
§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ºñ¨³Ý, гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1969, ¿ç 268-284, 932-933

236

²ð²Ø ²è²øºÈÚ²Ü
ÀÜκðàæê ÐÆÞ²î²ÎÆÜ
´ÝáõÃÛáõÝÇó µ³ó³éÇÏ ÓÇñù»ñáí ûÅïí³Í, ½·³ÛáõÝ áõ ïå³íáñíáÕ,
µÝáõÃÛ³Ý Íáóáõ٠ٻͳó³Í Ù³ÝáõÏ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëϽµÝ³Ï³Ý ·ñ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ ëáíáñ»Éáí Çñ ѳÛñ»ÝÇ ¸ë»Õ ·ÛáõÕáõÙ, ê³Ñ³Ï í³ñųå»ïÇ
Ùáï, ³ÝóÝáõÙ ¿ æ³É³ÉûÕÉáõ ÍË³Ï³Ý ¹åñáóÁ, áñï»ÕÇó áõÃëáõݳϳÝ
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëϽµÇÝ ÂÇýÉÇë ¿ ·³ÉÇë ¨ ÙïÝáõÙ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáó: ²Ûëï»Õ áõë³Ý»ÉÇë ݳ ÙÇç³Ï ³ß³Ï»ñï ¿ñ ѳٳñíáõÙ ¨ Çñ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³é³ÝÓݳå»ë ³ãùÇ ã¿ñ ÁÝÏÝáõÙ: гëÝ»Éáí ÙÇÝ㨠ãáññáñ¹
¹³ë³ñ³Ýª 1886 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ÙÇ ÇÝã-áñ ³é³ñϳÛÇó ³ÝѳçáÕ í»ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝ ï³Éáõ ѻ勉Ýùáí »ñÏñáñ¹ ï³ñÇÝ ÃáÕÝíáõÙ ¿ ¹³ë³ñ³ÝáõÙ, áñÇó íÇñ³íáñí³Í áõ íßï³ó³Í ¹åñáóÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë:
ÆÝùݳë»ñ áõ ½·³ÛáõÝ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó ½áõñÏ ¨ ³Ýáñáß íÇ׳ÏÇ Ù³ïÝí³Í ·ÛáõÕ³óÇ å³ï³ÝÇÝ ÏáÝëÇëïáñdzÛáõÙ ·ñ³·ñÇ å³ßïáÝ ¿ ëï³ÝáõÙ, ³Ùë³Ï³Ý 16 éáõµÉÇ 66 Ïáå»Ï éá×ÇÏáí: ÎáÝëÇëïáñdzÛáõÙ Ù»ñ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ÙáïÇÏÇó ͳÝáóÝáõÙ ¿ ³Û¹ Ñá·¨áñ ³ïÛ³ÝáõÙ
ïÇñáÕ Ï³ñ·»ñÇ, å³ßïáÝ۳ݻñÇ áõ Ëݹñ³ïáõÝ»ñÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
ÎáÝëÇëïáñdzÛÇ å³ßïáÝ۳ݻñÇ ³ñ³ñùÝ»ñÇ áõ Ëݹñ³ïáõÝ»ñÇÝ
߳ѳ·áñÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ý·áõóÛ³ÉÁ ß³ï ½í³ñ׳ÉÇ, ѳÙáí-Ñáïáí
å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ ³ÝáõÙ: Üñ³ ³Û¹ Ù»ñϳóáõÙÝ»ñÁ áï³Ý³íáñáíª
áõÕÕí³Í ³é³çÝáñ¹Çó ëÏë³Í ÙÇÝ㨠í»ñçÇÝ ·ñ³·ÇñÁ, å³ï×³é ¹³ñÓ³Ý Ýñ³Ý ÏáÝëÇëïáñdzÛÇ ·ñ³·ñÇ å³ßïáÝÇó ³ñӳϻÉáõÝ, áñÁ ß³ï
ï³Õ³Ý¹³íáñ Ï»ñåáí ݳ å³ïÙáõÙ ¿ Çñ §äá»ïÝ áõ Øáõë³Ý¦ åá»ÙÇ
Ù»ç(1):
»¨ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÁ Ù»ñ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ í»ñ³µ»ñٳٵ ³ÝÑÛáõñÁÝÏ³É ·ïÝí»ó, ßÝáñÑÇí ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³ÝáõÙ ïÇñáÕ ³ÝѳݹáõñÅ»ÉÇ Ï³ñ·»ñÇ áõ ³ÝÑñ³åáõÛñ ÙÇç³í³ÛñÇ, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë ãÇ Ï³ñ»ÉÇ
ÅËï»É, áñ ¹åñáó³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ áñáß ³½¹»óáõÃÛáõÝ ·áñÍ³Í ãÉÇÝÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ íñ³: ä³ï³ÝÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¹åñáóáõÙ ³ß³Ï»ñï»É ¿ Ý߳ݳíáñ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û Ñ»ÕÇÝ³Ï Ì»ñ»ÝóÇÝ, ѳ۳·»ï γñ³å»ï Îáëï³ÝÛ³ÝóÇÝ, ä»ïñáë êÇÙ»áÝÛ³ÝóÇÝ, ¶¨áñ· ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝóÇÝ, ²µÇëáÕáÙ
ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇÝ, ØÏñïÇã ä³ÉÛ³ÝÇÝ, ²ñß³Ï Ü³Ñ³å»ïÛ³ÝÇÝ, öÇÉÇååáë ì³ñ¹³ÝÛ³ÝóÇÝ, ²É»ùë³Ý¹ñ øÇßÙÇßÛ³ÝóÇÝ ¨ ²í»ïÇù ²ñ³ë˳Ý-

237

Û³ÝóÇÝ, ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ 70-80 ¨ 90-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»ñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ùï³íáñ, ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç áñáß ¹»ñ áõÝ»Ý Ï³ï³ñ³Í: ØÛáõë ÏáÕÙÇóª Ñ³Û å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùݳ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñÃáÝùÁ ¨ ¹åñáó³Ï³Ý ·áñÍÇ ½³ñ·³óáõÙÁ, ³å³ Ýñ³Ý
ѳçáñ¹áÕ Ùdzå»ï³Ï³Ý ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Û³Ñ³É³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ѳÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÇ ÷³ÏáõÙÝ áõ ѳ½³ñ³íáñ »ñÏáõ ë»éÇ
Ù³ÝáõÏÝ»ñ ÷áÕáó ßåñï»Éáõ ÷³ëïÁ, ³Ýå³ÛÙ³Ý Ëáßáñ ïå³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕ»É ½·³ÛáõÝ ¨ ïå³íáñíáÕ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ íñ³: ²Ûɳå»ë ¹Åí³ñ
ÏÉÇÝÇ Ù»½ µ³ó³ïñ»É Ýñ³ Ñ³Û É»½íÇÝ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÝíÇñí³Í ÉÇÝ»Éáõ áõËïÁ, áñÁ ݳ ³Ù»Ý³ÛÝ ëñµáõÃÛ³Ùµ å³Ñå³Ý»ó ÙÇÝ㨠í»ñçÇÝ ñáå»Ý:
ÎáÝëÇëïáñdzÛáõ٠ͳé³Û»Éáí áñå»ë ·ñ³·Çñ, ½áõ·ÁÝó󳵳ñ ݳ
Ñ³Û ¨ ûï³ñ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ùµ ¿ñ
½µ³ÕíáõÙ áõ Çñ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Á ½³ñ·³óÝáõÙ: лÝó
ëϽµÇó µ³Ý³ëï»ÕÍÇ íñ³ Ëáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ·áñÍáõÙ éáõë ¹³ë³Ï³Ý Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÇó äáõßÏÇÝÝ áõ È»ñÙáÝïáíÁ, áñáÝóÇó µ³í³Ï³Ý ѳçáÕ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ ÷á˳¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ñ ϳï³ñáõÙ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ñï³¹ñ»Éáí ݳ¨ ÇÝùÝáõñáõÛÝ, Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ·»Õ»óÇÏ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ·áѳñÝ»ñ:
ØÇÝ㨠1890 Ã. ëϽµÝ»ñÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ï³Õ³Ý¹Ç
Ù³ëÇÝ áã áù ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ: ܳ ëÏë»É ¿ñ áï³Ý³íáñÝ»ñ ·ñ»É, ѳí³Ýáñ»Ý ³é³Ýó Ùï³Í»Éáõ, áñ ÇÝùÝ Çñ Ù»ç ³ÝÓݳíáñáõÙ ¿ñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³å³·³ Ù»Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ:
Ø»Ýùª Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ µ³ñÓñ ¹³ë³ñ³ÝÝ»ñÇ ÙÇ ËáõÙµ ³ß³Ï»ñïÝ»ñ, ãµ³í³ñ³ñí»Éáí ¹åñáóÇ ïí³Í ÏñÃáõÃÛ³Ùµ, Ýϳï»Éáí, áñ
ѳٳñÛ³ ³Ù»Ý ï³ñÇ ÷á÷áËíáÕ áõëáõóã³Ï³Ý ϳ½ÙÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó, ¨
¹åñáóáõÙ ³í³Ý¹íáÕ ³é³ñϳݻñÇ, ·É˳íáñ³å»ë ѳÛáó É»½íÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ÷³Ï Íñ³·ÇñÝ áõ ëËáɳëïÇÏ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ÙÛáõë
ÏáÕÙÇóª Ù»ñ ѳñó³ëÇñáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ»É ã»Ý
ϳñáÕ, áñ ѳ۳·Çï³Ï³Ý ³é³ñϳݻñÇ Íñ³·ÇñÁ ·É˳íáñ³å»ë ·ñ³µ³ñ É»½íÇ íñ³ ¿ ͳÝñ³ÝáõÙ, ÇëÏ ³ß˳ñÑÇÏ É»½áõÝ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
å³ïÙáõÃÛáõÝÁ ¹åñáó³Ï³Ý Íñ³·ñÇó íï³ñí³Í »Ý, áñ ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï
áõëáõóÇãÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ùµ å³ñµ»ñ³µ³ñ ϳ½Ù³Ï»ñåíáÕ ³ß³Ï»ñï³Ï³Ý ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óí³Í »Ýª áõëáõóÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙݳ-

238

ÏÇ ·áñÍ»ñáí ½µ³Õí³Í ÉÇÝ»Éáõ ѻ勉Ýùáí, áñáßáõÙ »Ýù ·ñ³Ï³Ý ѳí³ùáõÛÃÝ»ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»É áõ ÇÝùݳ½³ñ·³óٳٵ ½µ³Õí»É, ³é³Ýó áõëáõóÇãÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ»Éáõ: Ø»ñ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃÁ åÇïÇ
ÉÇÝ»ñ ³ß˳ñÑÇÏ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª í»ñ³ÍÝáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇó ëÏë³Í
ÙÇÝ㨠ٻñ ûñ»ñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ»ñÁ: ²Û¹ Ýå³ï³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù û·ïíáõÙ
¿ÇÝù Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ µ³í³Ï³Ý ѳñáõëï Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇó, ½³Ý³½³Ý Íáõé áõ Ùáõé ׳ݳå³ñÑÝ»ñÇ ¹ÇÙ»Éáí, ù³ÝÇ áñ Ù³ï»Ý³¹³ñ³Ý³å»ïÁ ¹åñáóÇ í³ñãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ññ³Ñ³Ý·í³Í óáõó³ÏÇó ¹áõñë Ù»½
·ñù»ñ ã¿ñ ï³ÉÇë: Þ³ï ³Ý·³Ù Ù»Ýù, Ëáñ³Ù³ÝÏáñ»Ý û·ï³·áñÍ»Éáí
Ýáñ Ý߳ݳÏí³Í Ù³ï»Ý³¹³ñ³Ý³å»ïÇ ³Ýï»ÕÛ³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ µ³ñáõÃÛáõÝÁ, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ óáõó³ÏÇó ¹áõñë ·ñù»ñ ¿ÇÝù í»ñóÝáõÙ, ѳ׳Ë, ÙÇÝ㨠³Ý·³Ù, ³ñ·»Éí³Í ·ñù»ñ áõ ³Ùë³·ñ»ñ ¨ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ùµ ϳñ¹³Éáí, Ù»ñ ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÇ ÝÛáõà ¿ÇÝù ¹³ñÓÝáõÙ:
²Ûë »Õ³Ý³Ïáí ëÏë»óÇÝù ͳÝáÃ³Ý³É Ù»ñ ³ß˳ñÑÇÏ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÍÝáõÃÛ³Ý ßñç³ÝÇ Ñ»ï, ϳñ¹³Éáí ²µáíÛ³Ý, §ÐÛáõëÇë³÷³Ûɦ,
§ÎéáõÝÏ Ð³Ûáó ³ß˳ñÑǦ, §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³ß˳ñѦ, §öáñÓ¦ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÙÇ ß³ñù ѳ½í³·Ûáõï áõ ³ñ·»Éí³Í ·ñù»ñ
áõ ѳݹ»ëÝ»ñ: Þ³ï Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ùµ ¿ÇÝù ϳñ¹áõÙ ¶³Ù³é ø³ÃÇå³, ð³ýýÇ, êáõݹáõÏÛ³Ý, äéáßÛ³Ý, Øáõñ³ó³Ý, ÞÇñí³Ý½³¹», ܳñ-¸áë
¨ ųٳݳϳÏÇó å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç ÉáõÛë ï»ëÝáÕ Ã»' Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë³Ï³Ý ¨ û ·ñ³Ï³Ý-Ù³ï»Ý³Ëáë³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ: ÆÝã ³ë»É Ïáõ½Ç, ÇѳñÏ», áñ Ù»ñ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÇó ã¿ñ íñÇåáõ٠ݳ¨ éáõë³ó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª äáõßÏÇÝ, È»ñÙáÝïáí, îáõñ·»Ý¨, ¶á·áÉ, ¸áëïá¨ëÏÇ, äÇë³ñ¨, â»ñÝÇߨëÏÇ, ¸áµñáÉÛáõµáí
Ù»ñ ³é³ÝÓÇÝ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛ³Ý ³é³ñϳݻñÝ ¿ÇÝ:
Ø»ñ ·ñ³Ï³Ý ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÁ ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»Ýáõ٠ϳÝáݳíáñ³å»ë
³Ù»Ý ß³µ³Ã »ñ»Ïá, Ù»½³ÝÇó Ù»ÏÇ Ï³Ù ÙÛáõëÇ Ùáï: ØÇ »ñ»Ïá Ù»Ýù ѳí³ùí³Í ¿ÇÝù Ù»ñ ÁÝÏ»ñ ¸³íÇà ޳ÑɳÙÛ³ÝÇ Ùáï, áñÁ ß³ï å³ñ½, ÁÝÏ»ñ³ë»ñ áõ ëÇñ»ÉÇ ïÕ³ ¿ñ ¨ ³åñáõÙ ¿ñ Çñ ѳñáõëï áõ ³Ý½³í³Ï ùñáç
áõ ÷»ë³ÛÇ Ñ»ï Üáñ³ß»ÝÇ Ã³ÕáõÙ, µÝ³Ï³ñ³ÝÇ Ù»Í Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³ñ¨³ÝáõÃÛ³Ùµ: ¸³íÇÃÁ Ù»½ ѳÛïÝ»ó, áñ ÐáíѳÝÝ»ëÁ ß³ï ɳí áï³Ý³íáñÝ»ñ ¿ ·ñáõÙ, ù³ÝÇóë Ëݹñ»É ¿ Ýñ³Ý ϳñ¹³É
·ñ³ÍÝ»ñÁ, µ³Ûó Ù»ñÅáõÙÝ ¿ ëï³ó»É: ¸³íÃÇ ³Û¹ ѳÛïÝáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ ß³ñÅ»ó: гÝÓݳñ³ñ»óÇÝù Ýñ³Ý ÙÛáõë ß³µ³Ã »ñ»Ïá
Ù»ñ ÅáÕáíÇÝ Ññ³íÇñ»É ݳ¨ ÐáíѳÝÝ»ëÇÝ:

239

Ü߳ݳÏí³Í ûñÁ ѳí³ùí»óÇÝù Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ Ùáï: ²ÛÝï»Õ ¿ñ ¨
ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ: Ø»ñ Ëáë³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñí³ÍùÝ»ñÇ ßáõñçÝ ¿ñ åïïíáõÙ: ì»ñçáõÙ ³é³ç³ñÏ»óÇÝù Ññ³å³ñ³Ï µ»ñ»É Çñ
·ñí³ÍùÝ»ñÁ ¨ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É Ù»½ ͳÝáóݳÉáõ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
ѳٻëïáñ»Ý Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ñ, å³ï׳鳵³Ý»Éáí, û ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ ³ñÅ»ù³íáñ µ³Ý ã»Ý Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ³Û¹ ·ñí³ÍùÝ»ñÁ: Ø»ñ ѳٳéáõÃÛ³Ý
áõ åݹáõÙÝ»ñÇÝ Ý³ ëïÇåí³Í »Õ³í ½Çç»É: ÆëÏáõÛÝ ¨»Ã ·Ý³ó ¨ Çñ µÝ³Ï³ñ³ÝÇó, áñ ÝáõÛÝ ï³Ý ÙÇçÇÝ Ñ³ñÏáõÙÝ ¿ñ ·ïÝíáõÙ, µ»ñ»ó ·ñ»Éáõ
ÃÕÃÇ Ã»ñûñÇó ϳñ³Í ÙÇ Ù»Í ï»ïñ, Ù³ïÇïÝ ¿É ûÉáí íñ³Ý ϳå³Í:
î»ïñÁ Ó»éù»-Ó»éù ³Ýó³í ¨ ûñÃ»É ëÏë»óÇÝù áõ ϳñ¹³É Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇ
»ï¨Çó §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ, §²ñ¨ ¨ ÈáõëÇݦ, §²Ù³éí³ ·Çß»ñÁ ·ÛáõÕáõÙ¦, §¶áõóÝÇ »ñ·Á¦, §²ÕáÃù¦, §ÐÇÝ ûñÑÝáõÃÛáõݦ, §Ø³ñá¦, §²É»ù¦,
§Ü³Ñ³ï³Ï¦, §Èáé»óÇ ê³ùáݦ ¨ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ·»Õ»óÇÏ áõ ·áÕïñÇÏ
áï³Ý³íáñÝ»ñÁ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñí³ÍùÝ»ñÁ Ù»½ íñ³ Ëáñ ïå³íáñáõÃÛáõÝ ÃáÕ»óÇÝ áõ ½³ñÙ³óñÇÝ Çñ»Ýó ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ó¨Ç ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ùµ, á×Ç ë³ÑáõÝáõÃÛ³Ùµ áõ ϳéáõóí³ÍùÇ ³Ýµéݳ½µáëáõÃÛ³Ùµ: ØÇ
ß³ñù ÝÇëï»ñ ÝíÇñ»óÇÝù ³Û¹ Ýáñ³·Ûáõï µ³Ý³ëï»ÕÍÇ áï³Ý³íáñÝ»ñÇ
ͳÝáÃáõÃÛ³Ý ¨ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ºñµ í»ñç³óñÇÝù Ù»ñ ³ß˳ï³ÝùÁ, ³é³ç³ñÏ»óÇÝù ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ù»ñ Ýß³Ý³Ï³Í áï³Ý³íáñÝ»ñÇó ÙÇ ÅáÕáí³Íáõ ϳ½Ù»É, ÇëÏ Ù»Ýù áñáß»óÇÝù µ³Å³Ýáñ¹³Ã»ñûñ
ï³ñ³Í»É, áñå»ë½Ç µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛ³Ùµ Ññ³ï³ñ³Ï»É ϳñáճݳÝù:
àñå»ë½Ç ݳËù³Ý ÅáÕáí³ÍáõÇ ÉáõÛë ï»ëÝ»ÉÁ Ñ³Û ÁÝûñóáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ϳñáճݳÝù ͳÝáóóÝ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Çñ ÇëÏ Ó»éùáí ³ñï³·ñ»É ïíÇÝù §²ñ¨ ¨ ÈáõëÇݦ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÁ ¨ ÇÙ Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñ ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÇ Ñ»ï ï³ñ³Ýù §î³ñ³½¦ ѳݹ»ëÇ ËÙµ³·ñ³ïáõÝ áõ ѳÝÓÝ»óÇÝù Ô³½³ñáë
²Õ³Û³ÝÇÝ, Ëݹñ»Éáí §î³ñ³½Ç¦ Ùáï³Ï³ ѳٳñáõÙ ïå³·ñ»É ¨ »Ã»
ϳñ»ÉÇ ¿, ÙÇ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý Ñá¹í³Í ¿É ·ñ»É »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ á·¨áñ»Éáõ ѳٳñ:
²Õ³Û³ÝÁ, ϳñ¹³Éáí, ß³ï ѳí³Ý»ó, ѳñó áõ ÷áñÓ ³ñ»ó Ýñ³ áñï»Õ³óÇ ¨ áí ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ áõ Ëáëï³ó³í Ù»ñ ËݹÇñÝ ³Ýå³ï׳é
ϳï³ñ»É: §²ñ¨ ¨ ÈáõëÇÝÁ¦ 1890 Ã. ëϽµÝ»ñáõÙ ÉáõÛë ï»ë³í §î³ñ³½¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃáõÙ, Ô³½³ñáë ²Õ³Û³ÝÇ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ëñ³Ëáõë³Ï³Ýáí(2):
²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÝûñóáÕ Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³éÇà áõÝ»ó³í ͳÝá-

240

óݳÉáõ Ù»Í ³å³·³ Ëáëï³óáÕ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ»Éáõ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ù»ñ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ Çñ ϳ½Ù³Í ÅáÕáí³ÍáõÝ Ý»ñϳ۳óñ»ó ÂÇýÉÇëÇ ·ñ³ùÝÝÇãÇݪ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ѳٳñ, áñÁ
µ³í³Ï³Ý »ñϳñ å³Ñ»Éáõó Ñ»ïá Ù»ñÅ»ó ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÁ: ²Ù³éÝ ³ñ¹»Ý íñ³ ¿ñ ѳë»É: Ø»ñ ËáõÙµÁ óñí»É ¿ñ ÂÇýÉÇëÇó: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ËáñÑñ¹áí Çñ ÅáÕáí³ÍáõÝ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ ØáëÏí³, ïå³ñ³Ý³ï»ñ ØÏñïÇã ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇÝ, ³é³ç³ñÏ»Éáí ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³É
¨ áñáß å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ïå³·ñ»É: ²ßݳÝÁ ÉáõÛë ï»ë³í ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõÝ: 1890 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ ²Ë³Éó˳ÛáõÙ, áõñ áõëáõóã³Ï³Ý å³ßïáÝ ¿Ç í³ñáõÙ, ëï³ó³ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇó ÙÇ Ý³Ù³Ï, Ñ»ïÁ Ýáñ ÉáõÛë ï»ë³Í Ýñ³ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÅáÕáí³ÍáõÝ, áñÁ
³Ýã³÷ áõñ³ËáõÃÛáõÝ å³ï׳é»ó ÇÝÓ, ¨ »ë ÙÇ á·¨áñí³Í áõ ëñï³éáõã
ݳٳÏáí ßÝáñѳíáñ»óÇ Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½ ·³Éáõ ³é³çÇÝ ù³ÛÉÁ(3):
¼³ñٳݳÉÇÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ ï»Õ ãÇ ·ï»É Ýñ³ ëù³Ýã»ÉÇ §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ: ºñµ
Ù»Ýù ϳñ¹³óÇÝù Ýñ³ áï³Ý³íáñÝ»ñÇ ï»ïñÁ áõ Çñ ÇëÏ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»óÇÝù, §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ û¨ Ù»Í ½í³ñ×áõÃÛáõÝ å³ï׳é»ó, µ³Ûó ³é³ÝÓÇÝ ·ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù ãïíÇÝù: ²Û¹ ·ñ³Ï³Ý ïѳëáõÃÛáõÝÁ Ù»½ª ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇë, Ý»ñ»É ϳñ»ÉÇ ¿, µ³Ûó áñ
Ù»½ÝÇó Ñ»ïá ³í»ÉÇ å³ïñ³ëïí³Í, Ññ³å³ñ³ÏáõÙ ³ÝáõÝ Ñ³Ý³Í áõ
¹Çñù ·ñ³í³Í Ññ³å³ñ³Ï³ËáëÝ»ñ áõ ·ñ³Ï³Ý³·»ïÝ»ñ Ýñ³ »ñÏ»ñÇ
·ñ³Ï³Ý-µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ ÅËï»óÇÝ, ³Ý·³Ù §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ áï³Ý³íáñÁ Ñ»·Ý»óÇÝ, ¹³ ³ñ¹»Ý ³ÝÃáõÛɳïñ»ÉÇ ¿ñ(4):
ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½ ·³Éáõ ßñç³ÝáõÙ Ù»ñ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ §Øáõñ×Á¦ ³é³çÇÝÝ
»Õ³í, áñ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ ³ß˳ï³ÏóáõÃÛ³Ý Ññ³íÇñ»ó: ²Û¹
Å³Ù³Ý³Ï §Øß³ÏǦ, §Üáñ-¸³ñǦ áõ §²ñÓ³·³ÝùǦ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
¹Å·áÑ ÙÇ ß³ñù ÑÇÝ áõ Ýáñ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñ ËÙµí»É ¿ÇÝ §Øáõñ×Ǧ ßáõñçÁ:
1921 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ, »ñµ ÙÇ ûñ ׳ßÇÝ Ññ³íÇñí³Í ¿ÇÝù ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ùáï, áõñ ϳÛÇÝ ¨ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ýí³ÝÇ ¨ µ³ñÓñ å³ßïáÝ áõÝ»óáÕ Ñ³Û
ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñ, µ³Ý³ëï»ÕÍÁ Çñ»Ý ѳïáõÏ ÑáõÙáñáí áõ ½í³ñ׳ËáëáõÃÛ³Ùµ óٳ¹³ÛáõÃÛáõÝ ³Ý»ÉÇë ³Ûëå»ë µÝáñáß»ó Çñ»Ý.

241

- ÆÝãå»ë ÛáõÕáï ÓáõÝ Ý»ñÏ ãÇ í»ñóÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É »ë ãϳñáÕ³ó³
³Ûë ϳ٠³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñ»É, û¨ û' ÇÙ ¨ û' ÇÙ
³ÝÓÝ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ÷áñÓ»ñ »Õ³Ý:
ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ ÝϳïÇ áõݻݳÉ, áñ µáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç
¿É ݳ ³ÝÓÝ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ áõ µ³½Ù³ÃÇí ѳٳÏñáÕÝ»ñ áõÝ»ñ: àñå»ë ·ñáÕ Ýñ³ ÑÙ³ÛùÝ ³ÛÝù³Ý Ù»Í ¿ñ, áñ Ýñ³ Ñ»ï ½ñáõó»ÉÇë ³éÇà ã¿ñ
ÉÇÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ ßáß³÷»É:
*
îå³·ñíáõÙ ¿ ÙÇ Ñ³ïí³Í §ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ýó (Ñáõß»ñ áõ ·Í»ñ)¦ ½»ÏáõóáõÙÇó, áñ ·ñí³Í ¿ 1923 Ã. Ù³ÛÇëÇÝ, ´³ùíÇ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ï³Ý ÏÇó
ѳÛÏ³Ï³Ý áõëáõóã³Ï³Ý µÛáõñáÛÇ å³ïí»ñáí:
Ðáõß»ñÇ ÙÇ ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³Ï ïå³·ñí»É ¿ª §ÎáÙáõÝÇëï¦, ´³ùáõ, 1923, N 39:
1. лÕÇݳÏÁ ÝϳïÇ áõÝÇ §äá»ïÝ áõ Øáõë³Ý¦ åá»ÙÇ Ñ»ï¨Û³É ïáÕ»ñÁ.
¾Ýù³Ý ³ñÇñ, ë³ï³ÝÇ å»ë,
àñ ·Áñ»óÇ Ù»ÍÇë å³ñë³í.
ܳ ¿É - Ïá'ñÇ, Ïá'ñÇ, ³ë³í,
Ø»Ýù »Ýù ï³ÉÇ ù»½ ÷áÕ áõ í³ñÓ,
¸áõ, Øáõë³ÛÇ Ë»Éùáí ÁÝϳÍ,
ì»ñ »ë Ï»ÝáõÙ Ù»ñ ¹»Ù ËáëáõÙ.
¾¹å»ë åÇë»ñ Ù»Ýù ã»Ýù áõ½áõÙ:
²é³ù»ÉÛ³ÝÇ ÑÇß³ï³Ï³Íª §Ù»ñϳóáõÙÝ»ñÁ áï³Ý³íáñáí¦ ¨ åá»ÙÇ
§áñ ·Áñ»óÇ Ù»ÍÇë å³ñë³í¦ Ëáëù»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý §â³ñ³ÙÇïÝ»ñÇݦ
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³ÝÁ (ï»'ë 开 I, 40):
2. ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ ß÷áÃáõÙ ¿. ÇÝãå»ë å³ñ½íáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝǪ 1890 Ã.
ÑáõÉÇëÇ 29-ÇÝ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇÝ ·ñ³Í ݳٳÏÇó, §²ñ¨ ¨ ÈáõëÇÝÁ¦ ïå³·ñí»É ¿
³é³Ýó áñ¨¿ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ý. å³ñ½³å»ë ²Õ³Û³ÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³ÝÁ ϳñ¹³ó»É ¿ (开 V, 20) ¨ ѳí³Ý»Éáí, ïå³·ñ»É §²ÕµÛáõñǦ 1890 Ã. N 8-9-áõÙ
(¨ áã û §î³ñ³½áõÙ¦), ³é³Ýó áñ¨¿ Ëñ³Ëáõë³Ï³ÝÇ:
ºñÏáõ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Çñ³ñ Ñ»ï ß÷áÃí³Í »Ý ݳ¨ ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ
§ÎáÙáõÝÇëïáõÙ¦ ïå³·ñí³Í Ñáõß»ñáõÙ. ³Ûëï»Õ ëË³É ¿ ݳ¨ Ãí³Ï³ÝÁª
1889 Ã. (§î³ñ³½Á¦ ëÏë»É ¿ Ññ³ï³ñ³Ïí»É 1890-Çó):
3. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ·ñ³Í ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ 1890 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 16-Ç Ý³Ù³ÏÁ
ï»'ë ¶²Â, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ýáݹ, N 516:
4. ²ÏݳñÏáõÙ ¿ ʳã. سÉáõÙÛ³ÝÇÝ ¨ ¶ñ. ²ñÍñáõÝáõÝ: §²Ý·³Ù Ñ»·Ý»óÇÝ §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ áï³Ý³íáñÁ¦ Ëáëù»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ²ñ³ë˳Ý-

242

Û³ÝÇÝ, áñÁ, 1889 Ã. ϳñ¹³Éáí ï³Ï³íÇÝ ³ÝïÇå §ÞáõÝÝ áõ γïáõݦ, ³ë»É
¿. §...³ë³ó»ù, Ëݹñ»Ùª ßáõÝÝ áõ ϳïá¯õ ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛá¯õÝ, ëñ³Ýù DZÝã
ϳå áõÝ»Ý Çñ³ñ Ñ»ï, ¿Ý ¿É ¿ë ï»ë³Ï í³Ûñ»ÝÇ É»½íáí...¦ (开 V, 415):

§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ºñ¨³Ý, гÛϳϳÝ
êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1969, ¿ç 285-290, 934

243

ÐàìвÜܺê ÊƼ²ÜÚ²Ü
´²Ü²êîºÔÌÆ Ðºî
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï ͳÝáóó»É »Ù ëñ³ÝÇó 46 ï³ñÇ ³é³çª 1889
ÃíÇÝ:
²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ý³ ͳé³ÛáõÙ ¿ñ ìñ³ëï³ÝÇ ¨ ÆÙ»ñ»ÃÇ Ã»ÙÇ ÏáÝëÇëïáñdzÛáõÙ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ÂÇýÉÇëÇ í³ÝùÇ »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ: ¶Çï»Ç,
áñ ݳ ·ñáõÙ ¿:
1890 ÃíÇó ëÏë³Í Ù»Ýù ß³ï Ñ³×³Ë ¿ÇÝù å³ï³ÑáõÙ Çñ³ñ: ´Ý³ÏíáõÙ ¿ÇÝù ÙǨÝáõÛݪ Üáñ³ß»ÝÇ (³ÛÅÙª г½ÇñÇ) ÷áÕáóáõÙ, Çñ³ñÇó µ³í³Ï³ÝÇÝ ÙáïÇÏ: ܳ Ñ³×³Ë ·³ÉÇë ¿ñ Ù»½ Ùáïª ï»ëÝ»Éáõ ÇÙ ÝϳñÝ»ñÁ:
Üñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ·ñùáõÛÏÁ ÉáõÛë ï»ë³í 1890
Ãí³Ï³ÝÇÝ: ´³Å³Ýáñ¹³·ÇÝÁ, ϳñͻ٪ 25 Ïáå. ¿ñ: ºë ³Û¹ ï³ñÇÝ ÂÇýÉÇëÇ ³é³çÇÝ ·ÇÙݳ½Ç³ÛÇ ³ß³Ï»ñï ¿Ç: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ÂÇýÉÇëáõÙ Ñ»Ïïá·ñ³ýáí Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ ¿ñ §Ìdzͳݦ ³Ùë³Ã»ñÃÁ, áñÁ ÙÇçݳϳñ· áõëáõÙݳñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Û ³ß³Ï»ñïáõÃÛ³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ûñ·³ÝÝ ¿ñ ¨
ïå³·ñíáõÙ ¿ñ Ù»ñ ï³ÝÁ: ܳ Ñ»ï³ùñùñíáõÙ ¿ñ ³Û¹ ûñÃáí ¨ ѳ׳Ë
ϳñ¹áõÙ ¿ñ:
ØÇ ÏÇñ³ÏÇ ûñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, ÙïÝ»Éáí ÇÝÓ Ùáï ¨ ï»ëÝ»Éáí ÇÝÓ Ã»ñÃÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí³Í, ³ë³ó.
- ´³Ûó ß³¯ï ɳí ï»Õ »ë ·ï»É (ÍÇͳջÉáí, Ù³ïáí óáõÛó ïí»ó ¹ÇÙ³óÇ ïáõÝÁ). »ñµ»ù áã áùÇ ÙïùáíÝ ¿É ãÇ Ï³ñáÕ ³ÝóÝ»É, áñ áëïÇϳÝÝ»ñÇ ùÃÇ ï³ÏÇÝ, ÙÇ ¿ëåÇëÇ Ã»ñà ¿ ïå³·ñíáõÙ. ß³ï ɳí ï»Õ ¿ ÁÝïñí³Í, Ï»óó»'ù:
²å³ ÍÇͳջÉáí, åÇݹ ë»ÕÙ»ó Ó³Ë Ã¨Çë ³ñÙáõÝÏÁ áõ ß³ñÅ»ó ÙÇ
ù³ÝÇ ³Ý·³Ù: Æñ³í, Ñ»Ýó Ù»ñ å³ïáõѳÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó, ³Û¹ Ý»Õ ÷áÕáóáõÙ, ·ïÝíáõÙ ¿ñ ÂÇýÉÇëÇ áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý 5-ñ¹ ù³Õ³ù³Ù³ëÇ í³ñãáõÃÛáõÝÁ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ñ³×³Ë å³ï³ÑáõÙ ¿Ç Ù»ñ ÁݹѳÝáõñ ͳÝáÃÝ»ñÇ
ßñç³ÝáõÙ ¨ë. ß³ï ³Ý·³Ù ¿ å³ï³Ñ»É, áñ µ³í³Ï³Ý Ù»Í ËÙµáí (Ùáï
40 »ñÏë»é »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó µ³Õϳó³Í) ·Ý³ó»É »Ýù ´áõë³µ³Ý³Ï³Ý
³Û·Ç, ÎáçáñÇ ë³ñ»ñÁ ¨ ÎñͳÝÇëÇ ³Û·ÇÝ»ñÁª ËÝçáõÛùÇ: ²Û¹ ËÙµáõÙ áõÝ»ÇÝù É³í »ñ·áÕÝ»ñª »ñ·Çã ²ÙÇñç³ÝÛ³ÝÁ, áñ »ñ·»óáÕáõÃÛ³Ý áõëáõóÇã
¿ñ, »ñ·Çã سٳç³ÝÛ³ÝÁ, áñ ¹»é Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ³ß³Ï»ñï ¿ñ, ¨
æ³Ýµ³µÛ³ÝÁ, áñ ɳí Ã³é ¿ñ Ýí³·áõÙ ¨ ÝáõÛÝå»ë »ñ·áõÙ:

244

²Û¹ ËÙµáõÙ, µ³óÇ áõëáõóÇãÝ»ñÇó ¨ áõëáõóãáõÑÇÝ»ñÇó, ϳÛÇÝ ¨ ÙÇçݳϳñ· ¹åñáóÝ»ñÇ ÙÇ ù³ÝÇ ³ß³Ï»ñï-³ß³Ï»ñïáõÑÇÝ»ñ, áñáÝó ÃíáõÙ
¿Ç ¨ »ë:
ÐÇßáõÙ »Ù, ÙÇ »ñ»Ïá, »ñµ »ë Ññ³íÇñí³Í ¿Ç ÙÇ ûñÇáñ¹Ç ïáݳËÙµáõÃÛ³Ý ³éÃÇí ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÁÝï³Ý»Ï³Ý »ñ»ÏáõÛÃÇ, ÑÛáõñ»ñÇ
ÃíáõÙÝ ¿ñ ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ: Ø»Ýù å³ñáõÙ ¿ÇÝù áõ ½í³ñ׳ÝáõÙ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ å³ñ»É ã·Çï»ñ. ݳ ³ÙµáÕç Å³Ù³Ý³Ï Éáõé áõ ÙáõÝç Ýëï³Íª ݳÛáõÙ
¿ñ Ù»½: ºñµ Ýëï»óÇÝù ë»Õ³ÝÇ ßáõñçÁ, ÇÝÓ Ã³Ù³¹³ ÁÝïñ»óÇÝ: ä³ßïáÝ³Ï³Ý Ï»Ý³óÝ»ñÁ (ûñÇáñ¹Ç ¨ Ýñ³ ÍÝáÕÝ»ñÇ) í»ñç³óÝ»Éáõó Ñ»ïá »ë
í»ñóñÇ µ³Å³ÏÁ ¨ ¹ÇÙ»óÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ äáõßÏÇÝÇ Ñ³ÛïÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ïáÕ»ñáí.
ß ïàìÿòíèê ñåáå âîçäâèã íåðóêîòâîðíûé,
Ê íåìó íå çàðàñòåò íàðîäíàÿ òðîïà...
¨ ß³ñáõݳϻÉáí Ëáëùë ѳۻñ»Ýª ³é³ç³ñÏ»óÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï»Ý³óÁ, ó³ÝϳݳÉáí Ýñ³Ý Ù»Í Ñ³çáÕáõÃÛáõÝ Çñ ÁÝïñ³Í ³ëå³ñ»½áõÙ:
ÂÇýÉÇëÇó áã Ñ»éáõ (Ùáï 2 ųÙí³ ×³Ý³å³ñÑ), »ɻÃÇ ë³ñÇ
»ï¨áõÙ ·ïÝíáõÙ ¿ »ɻà ·ÛáõÕÁ ¨ §Â»É»ÃÇ Ë»ãÁ¦ (³ÛëÇÝùݪ ˳ãÁ-ëáõñµÁ), áñï»Õ ³ßݳÝÁ Ù»Í ïáݳËÙµáõÃÛáõÝ ¨ áõËﳷݳóáõÃÛáõÝ ¿ñ ï»ÕÇ
áõÝ»ÝáõÙ: ØÇ ³ßݳÝ, §Â»É»ÃáµÇ¦ ûñÁ, »ë »ñÏáõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇë Ñ»ï ·Ý³óÇ
»ɻÃ, áñÁ ¹»é ã¿Ç ï»ë»É: ÂÇýÉÇëÇ ÏÇÝïáÝ»ñÇ ÙÇ ËáõÙµ, ͳéÇ ï³Ï
Ýëï³Í, ù»ý ¿ñ ³ÝáõÙ. ÏÇÝïáÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñ ÁÝÏ»ñáçë ѳñ¨³ÝÝ ¿ñ,
Ññ³íÇñ»ó Ù»½ Çñ»Ýó ë»Õ³ÝÇÝ, ¨ Ù»Ýù »ñ»ùáí, Ùáï ÙÇ Å³Ù Ýñ³Ýó Ñ»ï
Ýëï³Íª áõïáõÙ, ËÙáõÙ áõ Ýñ³Ýó ëñ³ÙÇï ϻݳóÝ»ñÝ ¿ÇÝù ÉëáõÙ. Ýí³·áõÙ ¿ñ §³ñÕ³ÝÁ¦ (îðãà'í, »ñ·»ÑáÝ - ÏÇÝïáÝ»ñÇ ëÇñ³Í »ñ³Åßï³Ï³Ý
·áñÍÇù): êÏë»óÇÝ ¨ å³ñ»É. ѳí³Ý»óÇÝù Ýñ³Ýó ÙÇ å³ñÁ, áñ ϳï³ñ»óÇÝ »ñÏáõ Ñá·áí, ³é³Ýó §³ñÕ³ÝǦ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ý, ÙdzÛÝ »ñ·áíª
ÂÇýÉÇëÇ µ³ñµ³éáí. ³Û¹ »ñ·Á »ë ·ñÇ ³é³. å³ñáõÙ ¿ÇÝ ¨ ÙǨÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï »ñ·áõÙ »ñÏáõëÝ ¿É.
гó³ñ ¶Çùá, Ù³ó³ñ ¶Çùá,
ºñÏáõ ß³Ñáõ ѳó ³é, ¶Çùá.
òáÙ-óáÙ åáõñ»µë Ýáõ ÇÕǹÇ(1)
êÇåï³Ï ÃË³Í Ñ³ó ³é, ¶Çùá.
ÚÇë ùǽ ³ëǪ ·Ý³ ÎáõÙÇë
ÆÝãDZ Îá¹³ ϳó³ñ, ¶Çùá... ¨ ³ÛÉÝ:

245

¸ñ³ÝÇó Ñ»ïá ÙÇ ûñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ å³ïÙ»óÇ ³Û¹ Ù³ëÇÝ. ݳ ß³ï
ÍÇͳջó áõ »ñ·Ý ³Ý·Çñ ³ñ³í: лﳷ³ÛáõÙ, »ñµ ÙÇ ³Ý·³Ù Ù»Í ËÙµáí
·Ý³ó»É ¿ÇÝù ²í׳ɳ ·ÛáõÕÁ ½µáë³ÝùÇ áõ ׳ßÇó Ñ»ïá ½í³ñ׳ÝáõÙ
¿ÇÝù, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ó»éùë µéÝ»Éáí ³ë³ó. §²ñÇ', §Ð³ó³ñ ¶Çùᦠå³ñ»Ýù¦. áõ »ñÏáõëë »ñ·»Éáí å³ñáõÙ ¿ÇÝù, µáÉáñÇ ÍÇͳÕÁ ß³ñÅ»Éáí:
ÐÛáõñ»ñÇ Ãíáõ٠ϳÛÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ·áõó» ϳ٠ͳÝáà ã¿ÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ýáñ ÉáõÛë ï»ë³Í ·ñí³ÍùÝ»ñÇÝ, ϳ٠»Ã» ͳÝáà ¿É ¿ÇÝ, ã·Çï»ÇÝ, û ݳ' ¿ Ñ»ÕÇݳÏÁ: ºñµ ÙÇ ûñÇáñ¹ ÇÙ Ëݹñ³Ýùáí »ñ·»ó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §Ü»ñÇñ, á'í ÏáõÛë, áñ Ñáõ½»óǦ »ñ·Á (§Íå áðàíè ìåíÿ,
ðîäíàÿ¦ éáÙ³ÝëÇ »Õ³Ý³Ïáí) ¨ ³ÙµáÕç ë»Õ³ÝÁ ͳ÷³Ñ³ñ»ó, ÏñÏÇÝ
µ³Å³ÏÝ»ñÁ áõÕÕ»Éáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, ݳ ß³ï ½·³óí»ó áõ ϳñÙñ»ó: àïùÇ Ï³Ý·Ý³Í, µ³Å³ÏÁ Ó»éÇÝ, µ³Ý³ëï»ÕÍÁ Ååï³Éáí ·ÉËáí ¿ñ ³ÝáõÙ
µáÉáñ ë»Õ³Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
ÀÝÃñÇùÇó Ñ»ïá ݳ Ùáï»ó³í ÇÝÓ ¨, ë»ÕÙ»Éáí Ó»éùë, ³ë³ó.
- ºë Éë»É ¿Ç, áñ ²µ·³ñ ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ ɳí óٳ¹³ ¿, µ³Ûó (ÍÇͳջÉáí) ¹áõ ¿É å³Ï³ë ã»ë »Õ»É Ýñ³ÝÇó:
1891 Ã. ³Ù³éÁ ÑÛáõñ ¿Ç ·Ý³ó»É Îáçáñª гÏáµ êï»÷³ÝÛ³ÝÇ Ùáï,
ÙÇ ù³ÝÇ ûñáí: ØÇ ûñ ³Ýï³éáõÙ Ýëï³Í ϳñ¹áõÙ ¿ÇÝù ÂÇýÉÇëÇó ëï³óí³Í ûñûñÁ. §Øß³ÏáõÙ¦ ϳñ¹³óÇÝù ²ëdzóáõ (¶ñ. ²ñÍñáõÝáõ) ý»ÉÇ»ïáÝÁ, áñï»Õ ͳÕñí³Í ¿ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝǪ §Øáõñצ ³Ùë³·ñáõÙ ÉáõÛë ï»ë³Í §ÎáõñÍùë »ñµ»ÙÝ »é ¿ ·³ÉÇë ¨ Ñáõ½íáõÙ...¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ:
ØÇ ûñ ÂÇýÉÇëáõ٠ѳñóñÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ.
- àõñDZß, á±Ýó »ë, ÏáõñÍù¹ DZÝãå»ë ¿,- áõ Ýϳï»Éáí Ýñ³ ѳñó³Ï³Ý
ѳ۳óùÁ í»ñçÇÝ Ëáëù»ñÇë í»ñ³µ»ñٳٵ, ³í»É³óñÇ,- ¿É ë³Ùáí³ñÇ
å»ë »é ãDZ ·³ÉÇë:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ëÏë»ó ÍÇÍ³Õ»É áõ ³ë³ó.
- êå³ëǯ, »ë Ýñ³Ý óáõÛó Ïï³Ù §ë³Ùáí³ñÁ¦...(2)
1894 Ã. ³Ù³éÁ »ë ¨ ²Ý¹ñ»³ë ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÁ í×é»óÇÝù ·Ý³É
²ÝÇ. Ù»ñ Ù³ñßñáõïÝ ¿ñ »ñϳÃáõÕáõ ØÇ˳ÛÉáíá ϳ۳ñ³ÝÇó (³ÛÅ٠ʳßáõñÇ) áïùáí ·Ý³É ´áñÅáÙ, ´³ÏáõñÇ³Ý (³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ ï»Õ»ñáõÙ
¹»é »ñϳ÷ÇÍ ãϳñ) ¨ òËñ³-ÌÕ³ñá ë³ñáí ÇçÝ»É ²Ë³Éù³É³ùÇ (æ³í³Ë»ÃÇ) µ³ñÓñ³í³Ý¹³ÏÁ, ³ÛÝï»ÕÇó ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ (È»ÝÇݳϳÝ),
²ÝÇ ¨ í»ñ³¹³éÝ³É Ô³ñ³ùÇÉÇë³Ûáí (ÎÇñáí³Ï³Ý) ¨ æ³É³ÉûÕÉáí:

246

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ݳٳÏÝ»ñ ïí»ó Çñ ͳÝáà ³Ë³Éù³É³ùóÇ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ áõÕÕ³Í, áñ Ù»½ ³Ù»Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Ý Ù»ñ ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ÂÇýÉÇëÇ Ï³Û³ñ³ÝáõÙ Ù»½ ׳ݳå³ñÑ ·ó»ÉÇë
ÑÇß»ó, áñ Ùáé³ó»É ¿ Ý³Ù³Ï ï³É ²Ë³Éù³É³ùÇ ·³í³éÇ ²ñ³·áí³ ·ÛáõÕÇ áõëáõóÇã ÐáííÛ³ÝÇ ³ÝáõÝáí ¨ ². ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝáõÙ Ù³ïÇïáí ·ñ»ó Ñ»ï¨Û³ÉÁ. §²Ûë ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÁ áõÙ Ó»éùáõÙ áñ
ï»ëÝ»ë, Ýñ³Ý ÇÙ ï»ÕÁ ÏÁݹáõÝ»ë, ÇëÏ »Ã» ݳ ë¨ ¨ ϳñ׳ѳë³Ï ãÉÇÝÇ, ÇÙ³óÇñ, áñ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÁ ·áÕ³ó»É »Ý ÇÙ ëÇñ»ÉÇ ²Ý¹ñ»³ëÇó¦:
²Ë³Éù³É³ùáõÙ Ù»Ýù ëÇñ³ÉÇñ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝ ·ï³Ýù ï»Õ³Ï³Ý
Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃ۳ݪ áõëáõóÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, áñáÝó ÃíáõÙÝ ¿Çݪ æ³É³É
î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ, ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÁ ¨ 껹ñ³Ï ²Õ³µ³ÉÛ³ÝÁ. í»ñçÇÝÝ»ñë Ùdzó³Ý Ù»½, ¨ Ù»Ýù áõÕ¨áñí»óÇÝù ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ:
²ÝÇÇó í»ñ³¹³éݳÉáí ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ, Ý³Ù³Ï ëï³ó³Ýù ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇó, ÇÙ³ó³Ýù, áñ ݳ ·Ý³Éáõ ¿ æ³É³ÉûÕÉÇ ¨ ³ÛÝï»Õ ëå³ë»Éáõ ¿ Ù»½:
Ø»Ýù µ³Å³Ýí»óÇÝù Ù»ñ ׳ݳå³ñÑáñ¹³ÏÇóÝ»ñÇó: Üñ³Ýù áõÕ¨áñí»óÇÝ
²Ë³Éù³É³ù, ÇëÏ Ù»Ýù ß³ñáõݳϻóÇÝù Ù»ñ ׳ݳå³ñÑÁ ¹»åÇ Ô³ñ³ùÇÉÇë³ (áñï»Õ ¹»é »ñϳ÷ÇÍ ãϳñ): ØÇ ûñ ÙݳÉáí Ô³ñ³ùÇÉÇë³, ¸í³É
ë³ñáí ³Ýó³Ýù æ³É³ÉûÕÉÇ: ØÛáõë ûñÁ »Ï³í ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ:
æ³É³ÉûÕÉáõÙ ï»ÕÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝóÇó ÑÇßáõÙ »Ù áõëáõóãáõÑÇ ûñÇáñ¹ Ü. ¶ñÇ·áñÛ³ÝÇÝ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë ê³ñ·Çë ê³Ñ³ÏÛ³ÝÇÝ, ÙÇ
ËÝçáõÛù ϳ½Ù³Ï»ñå»óÇÝ ³Ýï³éáõÙ: ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ɳí Ýí³·áõÙ ¿ñ ÏÇÃ³é ¨ »ñ·áõÙ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ëݹñ³Ýáù ݳ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù »ñ·»ó ÙÇ
µ³Ý, áñÝ ëÏëíáõÙ ¿ñ ³Ûë Ëáëù»ñáí.
 ñòðàíå ñâîáîäû ïåñíè ëüþòñÿ,
 ñòðàíå íåâîëè ïåñåí íåò,
Òàì òîëüêî ñòîíû ðàçäàþòñÿ;
Ñâîáîäà – æèçíü, ñâîáîäà – ñâåò.
Êáëù»ñÝ ³½¹áõ ¿ÇÝ ¨ »Õ³Ý³ÏÁª ٻɳٳÕÓáï: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³Ù»Ý
³Ý·³Ù Éë»ÉÇëª Ñáõ½íáõÙ ¿ñ:
Øáï ÙÇ ß³µ³Ã ÙݳóÇÝù æ³É³ÉûÕÉáõÙ, åïï»Éáí ßñç³Ï³ÛùÁ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ áõ ²Ý¹. ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÁ ·Ý³óÇÝ ¸ë»Õ, »ë áõÕ¨áñí»óÇ ÂÇýÉÇë(3):
¶ÇÙݳ½Ç³Ý ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá 1895-1900 ÃÃ. »ë áõëáõÙë ß³ñáõݳÏáõÙ ¿Ç ä»ï»ñµáõñ·áõÙ:

247

²ÙµáÕç ÑÇÝ· ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ³Ù³éÝ»ñÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù »Ù
ÙdzÛÝ å³ï³Ñ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ß³ï Ï»Ýëáõñ³Ë áõ ëñ³ÙÇï Ù³ñ¹ ¿ñ: 1902 Ã. »ë ͳé³ÛáõÙ ¿Ç ´³É³Ë³ÝáõÙ (´³ùáõ): ²Û¹ ³Ù³é ÁÝï³ÝÇùë سݷÉÇëÇ ³Ù³é³ÝáóáõÙÝ ¿ñ: î³ëÁ ûñáí ·Ý³óÇ Ø³Ý·ÉÇë: ØÇݳë ê³Ùí»ÉÛ³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ
ûñ ÓÇáí ·Ý³óÇÝù ´»ÉÇ-ÎÉÛáõã (ϳ٠²ÕµáõɳÕ, ³ÛÅÙª »ÃñÇ-ÌÕ³ñá): ²Û¹
³Ù³é ³Û¹ï»Õ ¿ÇÝ Ô³½³ñáë ²Õ³Û³ÝÁ ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ:
´»ÉÇ-ÎÉÛáõã ÙïÝ»ÉÇë å³ï³Ñ»óÇÝù Ýñ³Ýó. ß³ï áõñ³Ë³ó³Ý, ѳٵáõñí»óÇÝ Ù»½ Ñ»ï ¨ Ëݹñ»óÇÝ »ñ»ÏáÛ³Ý ³Ýå³ï׳é ÉÇÝ»É Çñ»Ýó
Ùáïª ÁÝÃñÇùÇÝ: ¸»é ųÙÁ 5-Ý ¿ñ: ºë ³ë³óÇ.
- ¸»é Å³Ù³Ý³Ï ß³ï ϳ, ·Ý³Éáõ »Ýù ê³ÙßíÇɹá (Þ³Ùßáõɹ³) ³ÙñáóÁ, ³ÛÝï»ÕÇó Ïí»ñ³¹³éݳÝù ¨ ³Ýå³ï׳é ϳÝóÝ»Ýù Ó»½ Ùáïª
ÁÝÃñÇùÇ:
´³Ûó Ù»Ýù ÙdzÛÝ Å³ÙÁ 12-ÇÝ í»ñ³¹³ñÓ³Ýù: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·Çï»ñ
Ù»ñ ÇçÝ»Éáõ ï»ÕÁ ¨ ³Û¹ »ñ»Ïá, ݳËù³Ý Ù»ñ í»ñ³¹³ñÓÁ, »ñ»ù ³Ý·³Ù
Ùï»É ¿ñ ³ÛÝï»Õ ¨ ѳñóñ»É Ù»½: ºññáñ¹ ³Ý·³Ù ·³Éáõó ݳ ÙÇ ÃáõÕà ¿ñ
ÃáÕ»É, áñÇ íñ³ ϳñ¹³óÇÝùª §²ÝåÇï³Ý ٳݷÉÇëóÇÝ»ñ, í³ÕÁ ׳ßÇÝ
»Ï»ù Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ Ëݹñ»Éáõ¦:
ØÛáõë ûñÁ ׳ßÇÝ ·Ý³óÇÝù §Ý»ñáÕáõÃÛáõÝ Ëݹñ»Éáõ¦: Ö³ßÇ Å³Ù³Ý³Ï Ô. ²Õ³Û³ÝÁ »ñ·»ó Çñ §øÛáñûÕÉÇݦ:
²ÛÝáõÑ»ï¨ ÙÇßï µÝ³Ïí»Éáí ´³ùíáõÙ, ß³ï ùÇ㠳ݷ³Ù »Ù å³ï³Ñ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ:
*
Ðáõß»ñÁ ·ñÇ »Ý ³éÝí³Í 1935 Ã.:
1. òáÙ-óáÙ åáõñ»µë Ýáõ ÇÕÇ¹Ç - íñ³ó.ª ÊÙáñ-ËÙáñ ѳó»ñ ÙÇ' ·ÝÇñ:
2. ÊáëùÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §ÎáõñÍùë »ñµ»ÙÝ »é ¿ ·³ÉÇë ¨
Ñáõ½íáõÙ…¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý (ïå³·ñí»É ¿ñª §Øáõñצ, 1891, N 6) Ù³ëÇÝ
¶ñ. ²ñÍñáõÝáõ (²ëdzóÇ) Ññ³å³ñ³Ï³Í ý»ÉÇ»ïáÝÇÝ (ï»°ë §Ø߳Ϧ, 1891, N
90): ÊݹÇñÝ ³ÛÝ ¿, áñ ûå»ï §ÎáõñÍùë »ñµ»ÙÝ »é ¿ ·³ÉÇë ¨ Ñáõ½íáõÙ…¦
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ Çëϳå»ë ÃáõÛÉ ¿, ³ÝÙß³Ï, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ²ëdzóáõ
(²ñÍñáõÝáõ) ͳÕñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ áã ³ÛÝù³Ý Ýáñ ·ñ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½
ÙïÝáÕ »ñÇï³ë³ñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ, áñù³Ý §Øáõñ×Ǧ ËÙµ³·ñÇݪ ²í. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇÝ, áõ Ýñ³ ³Ùë³·ñáõÙ ïå³·ñíáÕ È¨áÝ Ø³Ýí»ÉÛ³ÝÇ, ²É. ̳ïáõñÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ÁݹѳÝñ³å»ë §²ñ³ë˳ÝÛ³ÝóÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý Ýáñ ¹åñáóÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ…¦ (§Ø߳Ϧ, 1891, N 90):

248

²ñÍñáõÝáõ ³Û¹ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÁ å³ï³ëË³Ý ¿ñ §Øß³ÏǦ Ù³ëÇÝ Ñ³ÛïÝ³Í ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ ³ÝÝå³ëï ϳñÍÇùÇ (§Øáõñצ, 1899, N 1, ¿ç 11-13):
3. ÜáõÛÝ ×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»'ë úÉ·³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ ²ñß³Ï
´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇ Ñáõß»ñÁ ¨ 开 V, 94:

***
´²ÄÜàõØ ÎÆð²èì²Ì вزèàðàõÂÚàõÜܺðÀ
¶²Â - ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ñí»ëïÇ Ã³Ý·³ñ³Ý
开 - ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ 6 ѳïáñáí, ³Ï³¹»ÙdzϳÝ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1940-1959. Ýßí³Í »Ý Áëï ѳïáñÝ»ñǪ 开 I, 开 II
¨ ³ÛÉÝ

§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ºñ¨³Ý, гÛϳϳÝ
êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1969, ¿ç 374-378, 907, 909, 943

249

êàôê²Üܲ ÐàìвÜÜÆêÚ²Ü
ÂàôزÜÚ²ÜÀª Ð²Ú ¶ðàÔܺðÆ ÎàìβêÚ²Ü
ÀÜκðàôÂÚ²Ü ÐÆØܲ¸Æð
Ð³Û Ýáñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ íÇÃ˳ñÇ ¹»ñÁ
å³ÛٳݳíáñíáõÙ ¿ áã ÙdzÛÝ Ýñ³ ÃáÕ³Í ·ñ³Ï³Ý ųé³Ý·áõÃÛ³Ùµ,
³Ûɨ Ýñ³Ýáí, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¹³ñÓ³í Çñ ³åñ³Í ßñç³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý ÁÝóóùÇ Õ»Ï³í³ñÝ áõ ß³ñÅÇã áõÅÁ: гë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ
74
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ѳ÷ßï³ÏíáõÙ ¿ñ §ÙáÉ»é³Ý¹Ç ý³Ý³ïÇÏáëáõÃÛ³Ùµ¦ : ²Û¹
»Ý íϳÛáõÙ Ýñ³ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÁ: ²í. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ, ûñÇݳÏ, ·ñáõÙ
¿. §Üñ³ ëÇñïÁ ³ÝÏáõßï ¿ñ ¨ ³Ýѳ·, áõ½áõÙ ¿ñ ³Ù»Ý µ³Ý áõݻݳÉ,
³Ù»Ý µ³ÝÇ Ñ³ëÝ»É, ³Ù»Ý ï»Õ ÉÇÝ»É: àõ½áõÙ ¿ñ ¨ ·ñ»É, ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý, ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇã ÉÇÝ»É, ³ÛÝ ¿É, ÇѳñÏ», ³é³çÇÝ Ï³ñ·Ç: ²Ù÷á÷í»Éáõ ųٻñ ãáõÝ»ñ... гë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ù³ßáõÙ ¿ñ Ýñ³Ý ¹»åÇ Ç75
ñ»Ý, ÇÝùÝ ¿É Ó·ïáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ý³, ¨ µáÉáñíáõÙ ¿ñ Ýñ³ ßáõñçÁ¦ :
ºí, Çñáù, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ »Õ»É ¿ Çñ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ »ñÏñÇ
å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÁ, ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ Ñ»ÕÇݳÏáõÃÛáõÝ, áñÇ ËáëùÝ ³í»ÉÇ Ù»Í
³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ÅáÕáíñ¹Ç íñ³, ù³Ý ϳñáÕ ¿ñ áõÝ»Ý³É å»ï³Ï³Ýáñ»Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í áñ¨¿ ûñ»Ýù ϳ٠Ññ³Ù³Ý: ÆÝãå»ë ÝϳïáõÙ ¿ îÇóÇ³Ý î³µÇÓ»Ý, §ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÇëÏ³Ï³Ý Ý³Ñ³å»ïÇ ³½¹»76
óáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç íñ³: Üñ³ ËáëùÁ ÉëáõÙ ¿Çݦ :
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ µËáõÙ ¿ñ
ųٳݳÏÇ å³ïٳѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÇó: ìëï³Ñ ϳñ»ÉÇ
¿ ³ë»É, áñ Çñ ųٳݳÏÇ ·ñáÕÝ»ñÇó ³Ù»ÝÇó ß³ï Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»É ¹»åÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýå³ëï»É Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Û ·ñáÕÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý³óÙ³Ý, ù³ÝÇ áñ ݳ, Çñáù, áñ
77
§Ï»ÝïñáݳÓÇ· ³ÝÓݳíáñáõÃÛáõÝ ¿ñ...¦ :
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³ÛÝù³Ý ¿ Ùï³Ñá·í³Í »Õ»É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñáí, áñ ³Ý·³Ù ëáíáñ³Ï³Ý ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÇÝ, ÝáõÛÝÇëÏ ËÝçáõÛùÝ»ñÇÝ,
áñáÝó Ùßï³Ï³Ý ³Ý½áõ·³Ï³Ý §³Ù»Ý³ÛÝ Ñ³Ûáó óٳ¹³Ý¦ ¿ »Õ»É, ³ß˳ï»É ¿ ï³É ·ñ³Ï³Ý µÝáõÛÃ: ÆÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ ¶¨áñ· Ø»ëÛ³ÝÁ, §ãϳñ
74

§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ºñ¨³Ý, 1969, ¿ç 118:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 20:
76
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 729:
77
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 11:
75

250

·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ, ãϳñ ·ñáÕÝ»ñÇ ³ÏáõÙµ, µ³Ûó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ »Õ³Í ù»ý»ñÁ... ÙÇ ï»ë³Ï ·ñ³Ï³Ý ѳí³ùáõÛÃÝ»ñ ¿ÇÝ
78
ϳñÍ»ë¦ :
ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù»ç í³Õ »Ý ³ñÃݳó»É áã ÙdzÛÝ ·ñáÕÝ áõ ³ñí»ëï³·»ïÁ, ³Ûɨ ·ñ³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÁ: ¸»é Ü»ñëÇëÛ³Ý
¹åñáóáõÙ ëáíáñ»Éáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ý³ Ù³ëݳÏó»É ¿ ¹åñáóáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåíáÕ ·ñ³Ï³Ý ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÇÝ, ûñÇݳϪ ìñ»Ý î³ßñ³óáõ, ÐÛáõëÛ³Ý
Ø»ëñáõ½Ç ¨ ³ÛÉ ÁÝûñó³ë»ñ å³ï³ÝÇÝ»ñÇó ϳ½Ùí³Í ·ñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇÝ: 1885-86 ÃÃ. ݳ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇ, º. ʳñ³½Û³ÝÇ ¨
³ÛÉ ·ñ³ë»ñÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ ¿ñ: 1887-88 ÃÃ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ëݳÏóáõÃ79
Û³Ùµ ëï»ÕÍí»ó ·ñ³Ï³Ý ÙÇ ÷áùñÇÏ ÙdzíáñáõÙª §Ñݷ۳Ϧ , áñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ¿ÇÝ ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, ¸³íÇà ޳ÑɳÙÛ³ÝÁ, ²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ, ¶ñÇ·áñ ì³ÝóÛ³ÝÁ ¨ ²ñë»Ý ÔÉï×Û³ÝÁ: Þ³µ³Ã ûñ»ñÇÝ ï»ÕÇ
áõÝ»óáÕ Ýñ³Ýó å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ 1888 Ã. ³åñÇÉÇó ï»ÕÇ
»Ý áõÝ»ó»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ:
1880-³Ï³Ý ÃÃ. í»ñç»ñÇÝ ¨ 90-³Ï³Ý ÃÃ. ëϽµÝ»ñÇÝ ³ñíáõÙ »Ý
·ñ³Ï³Ý ýáݹ ¨ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ÷áñÓ»ñ, áñáÝó
Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ ݳ¨ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ: ²Ûë ·áñÍáõÙ Ý߳ݳϳÉÇó ¹»ñ »Ý
˳ճó»É ²í. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÁ ¨ º. ޳ѳ½Ç½Á: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ 1892 Ã.
·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ Ññ³íÇñ³Í ÅáÕáíÇ ù³ñïáõÕ³ñÝ ¿ñ: ܳ Ù³ëݳÏó»É ¿ ݳ¨ª ÝáõÛÝ Ýå³ï³ÏÁ Ñ»ï³åÝ80
¹áÕª 1893 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2-Ç ÅáÕáíÇÝ :
âáõݻݳÉáí ·ñ³Ï³Ý áñ¨¿ ѳëï³ïáõÃÛáõÝ, µ³Ûó ½·³Éáí ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßáõñçÁ ѳٳï»Õ ËáñÑ»Éáõ áõ ·áñÍ»Éáõ ϳñÇù, ѳÛ
·ñáÕÝ»ñÁ ÅáÕáíÝ»ñ ¿ÇÝ Ññ³íÇñáõÙ Ñ»Ýó Çñ»Ýó µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõÙ: ÆëÏ
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ, áñï»Õ ¿É áñ ³ÛÝ ·ïÝí»Éáõ ÉÇÝ»ñª ´»ÑµáõÃÛ³Ý
û ìá½Ý»ë»Ýëϳ۳ ÷áÕáóÝ»ñáõÙ, ÙÇßï »Õ»É ¿ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ëÇñ»ÉÇ Ñ³í³ù³ï»ÕÇÝ: гÛïÝÇ ¿ 1897 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 18-Ç ÅáÕáíÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ, áñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ 12 Ñá·Ç, ³Û¹ ÃíáõÙ ÞÇñí³Ý½³¹»Ý, Øáõñ³ó³ÝÁ, ö³÷³½Û³ÝÁ, äéáßÛ³ÝÁ, ²Õ³Û³ÝÁ... ²Ûë Ù³ëÇÝ
78

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 629:
î»'ë ². ÆÝ×ÇÏÛ³Ý, ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. ÎÛ³ÝùÇ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ºñ¨³Ý, 1969, ¿ç 221:
80
²í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»'ë È. γñ³å»ïÛ³ÝÇ §ÜÛáõûñ Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó¦,- §ä³ïÙ³-µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý ѳݹ»ë¦, 1979, N 3, ¿ç 147-154:
79

251

áõÝ»Ýù Çñª ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ íϳÛáõÃÛáõÝÁ: ²Ñ³ û ÇÝã ¿ ·ñáõ٠ݳ 1897
Ã. Ù³ñïÇ 5-ÇÝ ê»¹ñ³Ï ´³É³Û³ÝÇÝ ¨ ²ñ³Ù ܳ½³ñ»ÃÛ³ÝÇÝ ÑÕ³Í Çñ
ݳٳÏáõÙ. §...ÆÝÓ Ùáï Ññ³íÇñ»óÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇ ËáõÙµ, ÙÇ ·ñ³Ï³Ý (µ»É»ïñÇëïÝ»ñÇ) ßñç³Ý ϳ½Ù»Éáõ, ѳñÏ »Õ³Í Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ¨ ·ñ³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý
ËݹÇñÝ»ñ ѳñáõó³Ý»Éáõ ¨ í×é»Éáõ... 6-7 ÅáÕáí »Ýù áõÝ»ó»É ¨ ·áõó» ÷á÷áËíÇ, µ³Ûó Ïѳñ³ï¨Ç (V, 129): ÜáõÛÝ ßñç³ÝáõÙ ³Û¹åÇëÇ ÅáÕáíÝ»ñ
ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É ä. äéáßÛ³ÝÇ ï³ÝÁ: ÜÙ³Ý ÙÇ §ï³ëÁ ÅáÕáí¦ ¿É Ññ³íÇñíáõÙ ¿ ¹³ñÓÛ³É Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³ÝÁ 1898 ÃíÇÝ: Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ
ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ùï³Ñá·»É ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ: ²Û¹
Ù³ëÇÝ Ý³ ·ñáõÙ ¿ Çñ 1899 Ã. Ù³ÛÇëÇ 6-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ. §¸Åµ³Ëï³µ³ñ
Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÇ Ù»ç ϳå áõ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ ãϳ, ³ÛÝÇÝã Ù»Ýù áõÝ»Ýù
ÁݹѳÝáõñ ó³í»ñ áõ ߳ѻñ, áñ ϳñ¨áñ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ ³Û¹ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ù»Ýù ½·³óÙáõÝùÝ»ñ áõ Ùï³ÍÙáõÝùÝ»ñ áõÝ»Ýù, áñ ÙdzÛÝ Çñ³ñ
ϳñáÕ »Ýù ѳÛïÝ»É áõ Ëáë»É¦ (V, 146): ÜáõÛÝ Ý³Ù³ÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
ÑáõÛë ¿ ѳÛïÝáõÙ, áñ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙ ëï»ÕÍ»Éáõ ·áñÍÁ §ÙáïÇÏ ³å³·³ÛáõÙ, ѳñϳí, ·ÉáõË Ï·³¦ (ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ):
1896 Ã. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ѳ׳˳ÏÇ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ µÅÇßÏ ²ñ. ¼³ñ·³ñÛ³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³Ýáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝóÇó Ù»ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï Í³ÝáóÝáõÙ ¿ ö. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇÝ ¨ Çß˳ÝáõÑÇ
سñdz٠ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ: §²Û¹ ûñí³ÝÇó,- ·ñáõÙ ¿ ²ñ. ¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ,- ÇÝù81
ݳµ»ñ³µ³ñ ϳ½Ùí»ó ÙÇ ãáññáñ¹áõÃÛáõݦ : 1897 Ã. í»ñç»ñÇó Çß˳82
ÝáõÑÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ Çñ ï³ÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ §ÑÇÝ·ß³µÃÇÝ»ñ¦ ,
áñáÝó Ù³ëݳÏóáõÙ »Ý È. Þ³ÝÃÁ, ²ñ. ¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ, ö. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÁ,
îÇ·ñ³Ý ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ, µÅÇßÏ ²ñÍñáõÝÇÝ ¨ áõñÇßÝ»ñ: ¶ñ³Ï³Ý ³Û¹
ë³ÉáÝÇ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ñ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛáõÝ ¨ ·ñ³Ï³Ý
ýáݹ ÑÇÙÝ»Éáõ ËݹÇñÁ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ Çß˳ÝáõÑÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿.
§Ø»ñ ÑÇÝ·ß³µÃÇ »ñ»ÏáÝ»ñÇÝ Ñ³×³Ë ¿ÇÝù ËáëáõÙ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ»Éáõ, ·ñ³Ï³Ý ýáݹ ëï»ÕÍ»Éáõ ¨ ·ñáÕÝ»ñÇ »ñÏ»ñÁ ³Û¹
ýáÝ¹Ç ·áõÙ³ñÝ»ñáí Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ßáõñç: ØÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë Ù»Ýù ½µ³Õí»óÇÝù ¹ñ³Ýáí, Íñ³·Çñ ϳ½Ù»óÇÝù ¨ Ùï³ÍáõÙ ¿ÇÝù, û ÇÝãå»ë ·ÉáõË

81

§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ¿ç 274:
². ÆÝ×ÇÏÛ³Ý, ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. ÎÛ³ÝùÇ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ¿ç 412:
82

252

83

µ»ñ»Ýù ·áñÍÁ¦ : ²Ûë ÁÝóóùáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ç³Ýù ãÇ ËݳÛáõÙ ûųݹ³Ï»Éáõ ·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ»Éáõ ·áñÍÇÝ: ܳ ³Ù»Ý
Ï»ñå ³ß˳ïáõÙ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í³ñÏÝ áõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ, ÉáõÍ»É ·ñáÕÝ»ñÇÝ ÝÛáõóå»ë ³å³Ñáí»Éáõ ËݹÇñÁ, ÙÇ Ñ³ñó, áñ
90-³Ï³Ý ÃÃ. ¹ñíáõÙ ¿ñ Ù»Í ëñáõÃÛ³Ùµ: ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿
å³Ûù³ñÁ ·ñ³Ï³Ý ýáݹ ¨ ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ»Éáõ ѳٳñ ¨
³Û¹ ·áñÍÇ ³é³ç³Ù³ñïÇÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ:
ºÃ» ³Ý·³Ù ݳ˳ӻéÝáÕÁ ÉÇÝáõÙ ¿ñ áã û ݳ, ³ÛÉ Ù»Ï áõñÇßÁ, ÙǨÝáõÛÝ
¿ª ³é³çÇÝÁ Ýñ³Ý ¿ÇÝ ï»ÕÛ³Ï å³ÑáõÙ å³Ûù³ñÇ ÁÝóóùÇ Ù³ëÇÝ: ²Û¹ »Ý
íϳÛáõÙ ê. ޳ѳ½Ç½Ç, ²í. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ ¨ ³ÛÉáó ݳٳÏÝ»ñÁ:
90-³Ï³Ý ÃÃ. ·ñ³Ï³Ý ýáݹ ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ»Éáõ ÷áñÓ»ñÁ Ó³ËáÕíáõÙ »Ý: ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í µáÉáñ ѳñó»ñÁ ¹³ñÓÛ³É
ÃáÕÝíáõÙ »Ý ÇÝùݳÑáëÇ, µ³Ûó ¨ ³ÛÝå»ë å³Ûù³ñÁ ãÇ ¹³¹³ñáõÙ: úñÇݳϪ ïå³·ñíáõÙ »Ý Ñ³Û ·ñáÕÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³Ýݳ˳ÝÓ»ÉÇ íÇ׳ÏÇÝ
ÝíÇñí³Íª ʳã³ïáõñ سÉáõÙÛ³ÝÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ, áñï»Õ ϳñ¹áõÙ »Ýù.
§...¶ñáÕÁ ϳٳ-³Ï³Ù³ Ùáé³ÝáõÙ ¿, ÙÇ ÏáÕÙ ¿ ÃáÕÝáõÙ Çñ ·É˳íáñ
½»ÝùÁª ·ñÇãÁ, Çñ ·É˳íáñ å³ñ³åÙáõÝùÁª ·ñ»ÉÁ, ¨... ¹³éÝáõÙ ¿ ³Ýï³ñµ»ñ, ¨ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ³Ý³ñ¹Ûáõݳí»ï: ¸³ ¿ å³ï׳éÁ, áñ Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ¹»é ϻݹ³ÝÇ Å³Ù³Ý³Ï Ù»é³Í »Ý »Õ»É ѳÛáó ·ñ³Ï³ÝáõÃ84
Û³Ý Ñ³Ù³ñ¦ : ´³Ûó ³Ûë ѳñóÁ µ³ñÓñ³óíáõÙ ¿ §Øß³ÏáõÙ¦: §Üáñ ¹³ñÁ¦, §²ñÓ³·³ÝùÁ¦, ÇÝãå»ë ݳ¨ Ù³ÙáõÉÇ ³ÛÉ ûñ·³ÝÝ»ñ ¨ë, ³Ûë ѳñóáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ÇÝ ·ñ³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáß³ÏÇ Ñáë³ÝùÝ»ñÇ
ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Çñ ³ñ¹³ñ³óÇ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïáõ٠ųٳݳÏÇ Ù³ÙáõÉÇó, áñÝ Çñ ëáõµÛ»ÏïÇí í»ñ³µ»ñÙáõÝùáí §Ãßݳٳϳݦ ¿ñ
û' ·ñáÕÇ ¨ û' ×ßÙ³ñÇï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ. §Ø»ñ Éñ³·ÇñÝ»ñÁ
÷»ß³Ï »Ý ßÇÝ»É Ñ³É³Í»É áõ ѳÛÑáÛ»É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ·ñáÕÝ»ñÇÝ,
ÇѳñÏ», ÙÇßï ùÝݳ¹³ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝáí, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý íñ³ ëñï³ó³í ÑëÏáÕÇ Ñ³í³ÏÝáõÃÛ³Ùµ, ÙÇßï ³Ý³ã³éáõÃÛáõÝ ³Õ³Õ³Ï»Éáí... ²Û¹
ÏáÕÙÇó ÙÇßï ³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É §Ø߳Ϧ Éñ³·ÇñÁ, µ³Ûó §Üáñ-¸³ñÁ¦ ×·ÝáõÙ ¿
³Ýå³ï׳é ëñ³ÝÇó ¿É ËÇëï áõ Ë»Éáù »ñ¨³É: ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
ËáñÑñ¹³ÍáõÃÛáõÝ ¿ ³ÝáõÙ, ѳñó»ñ ¿ ï³ÉÇë áõ Çñ³Ý-Çñ³Ý å³ï³ë˳83
84

§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ¿ç 478:
§Ø߳Ϧ, ÂÇýÉÇë, 1892, N 145:

253

ÝáõÙ: ÆѳñÏ», ß³ï ³ÝÙËÇóñ å³ï³ë˳ÝÝ»ñ, Ñáõë³Ñ³ï³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, ݳ˳ïÇÝùÝ»ñ áõ Ëñ³ïÝ»ñ Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇó ³í»ÉÇ ³Ýѻûà áõ ³Ý×áéÝǦ,- ·ñáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ 1899 Ã. §Ø»ñ ·ñ³Ï³Ý í³ñù
áõ µ³ñùÇó¦ Ñá¹í³ÍáõÙ (IV, 51):
ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ, áñ ù³ÝÇóë ³ñï³Ñ³Ûïí»É ¿
¹»é¨ë 1890-³Ï³Ý ÃÃ. ëϽµÇÝ, ѻ勉Ýù ¿ñ Ù³ÙáõÉáõÙ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í
³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ, áñáÝù Ù»ñÅáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇÝ ÝÛáõóå»ë û·Ý»Éáõ ¨ ·ñ³Ï³Ý ýáݹ ëï»ÕÍ»Éáõ ϳñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: úñÇݳÏ, ÝáõÛÝ §Øß³ÏÁ¦, áñÇ ¿ç»ñáõÙ 90-³Ï³Ý ÃÃ. µ³ñÓñ³óíáõÙ ¿ÇÝ ³Û¹ ѳñó»ñÁ, 1897 Ã.
÷»ïñí³ñÇ 13-Ç §¶ñáÕÝ»ñÇÝ û·Ý»Éáõ ·áñÍÁ¦ ³é³çÝáñ¹áÕáõÙ ·ñáõÙ ¿.
§Ø»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³ ÙáõÝݳà ¿ ¹ÝáõÙ ¨ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýå³ëï å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ û »ñÇï³ë³ñ¹ ·ñáÕÁ, áñÁ áõÅ áõÝÇ
ë»÷³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýùáí ¨ å³ñ³åÙáõÝùáí ³åñ»Éáõ, û ½³é³ÙÛ³É
·ñáÕÁ, áñÝ ³ñ¹»Ý ³ÝÁݹáõÝ³Ï ¿ ³ß˳ï³ÝùÇ ¨ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï³ñáï ³85
ç³ÏóáõÃ۳ݦ : ºí ³Ûë Ñá¹í³ÍÇ ³éÇÃÝ ³ÛÝ ¿, áñ 1897 Ã. ´³ùíÇ Ø³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áñáᯐ ¿ñ û·Ý»É Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ, ÞÇñí³Ý½³¹»Ç ¨ Ô. ²Õ³Û³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ: §Øß³Ïݦ ³Û¹ ÷³ëïÁ ѳٳñáõÙ ¿
§µ³ó³ñÓ³Ï ³ÝѳٳÏñ»ÉǦ, §Ù»Í³å³ïÇí Ùáõñ³óϳÝáõÃÛáõݦ, §ÓñdzϻñáõÃÛáõݦ, ¨ ½³ñ·³óÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ÙÇïùÁ, û »Ã» ·ñáÕÁ áõÝÇ ÏáÕÙݳÏÇ ³ß˳ï³Ýùáí Çñ ³åñáõëïÁ ѳÛóÛûÉáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ, ³å³
86
Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ §³ãù ïÝÏ»Éáõ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÷áÕ»ñÇ íñ³¦ : êñ³
å³ï³ë˳ÝÁ ïå³·ñíáõÙ ¿ §î³ñ³½áõÙ¦, áõÕÇÕ Ù»Ï ï³ñÇ Ñ»ïá, 1898
Ã. ÷»ïñí³ñÇÝ (N 5), áõñ §Øß³ÏǦ í»ñáÝßÛ³É ³é³çÝáñ¹áÕÁ ѳٳñíáõÙ
¿ §ÙÇ ãï»ëÝí³Í ëá÷»ëïáõÃÛáõÝ, ÙÇ ³Ý½áõ·³Ï³Ý ˳Ûï³é³ÏáõÃÛáõݦ:
Ðá¹í³ÍÇ Ñ»ÕÇݳÏÁª 껹ñ³Ï ³é³Û³ÝÁ, ¹ÇÙ»Éáí §Øß³ÏǦ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÇݪ ². ø³É³ÝóñÛ³ÝÇÝ áõ Ê. سÉáõÙÛ³ÝÇÝ, ³ëáõÙ ¿. §î»ÕÝ ¿, ³Ûá,
ï»ÕÝ ¿ ²Õ³Û³ÝóÇÝ, ï»ÕÝ ¿ ÞÇñí³Ý½³¹»ÇÝ, »Ã» ³Û¹ ˻ɳ·³ñÝ»ñÁ,
³Û¹ ¸áÝ-øÇßáïÝ»ñÁ ÙÇ ÙëË³É §Ë»Éù¦ (ϳñ¹³ §³Ý³½ÝíáõÃÛáõݦ) áõݻݳÛÇÝ Çñ³Ýó ·ÉËáõÙ ÷áË³Ý³Ï Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ñ³Û ÏÛ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ
Ùï³Í»Éáõ ѳëï³ïí»ÇÝ Ý³íóÛÇÝ »ñÏñáõÙ, ¨ Ù³ÏÉ»ñáõÃÛáõÝ ³Ý»ÇÝ,
³Ûëûñ ëñ³Ýù γëåÇó ÍáíÇ ³÷ÇÝ »éѳñϳÝÇ ïÝ»ñ, ¨ ´³É³Ë³ÝáõÙ
ß³ïñí³ÝÝ»ñ ÏáõݻݳÛÇÝ: ...¸áõù ½³ñÙ³ÝáõÙ »ù, û ÇÝãáõ »ñÇï³ë³ñ¹
85
86

§Ø߳Ϧ, 1897, N 18:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:

254

·ñáÕÁ 㿠ϳٻÝáõÙ ÏáÕÙݳÏÇ å³ñ³åÙáõÝù áõݻݳÉ: Þ³ï å³ñ½ ¿, û
87
ÇÝãáõ, áñáíÑ»ï¨ ã¿ Ï³ñ»ÉÇ ëÇñ»É ѳ٠³ëïÍáõÝ, ѳ٠¿É Ù³ÙáݳÛÇݦ :
§Øß³ÏǦ ÝáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ ¹»Ù ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ë ³ñï³Ñ³Ûï»É ¿ Çñ
½³ÛñáõÛÃÁ ݳٳÏÝ»ñÇó Ù»ÏáõÙ, áñï»Õ ݳ §Øß³ÏǦ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÇÝ ³Ýí³ÝáõÙ ¿ §Ññ³å³ñ³Ï³Ëá½Ý»ñ¦, §¹áõù³ÝãÇÝ»ñ¦, áñáÝù Çñ»Ýó Ùï³íáñ³Ï³Ý ѳٳñ»Éáí, ÙdzųٳݳÏ, §Ññ³å³ñ³Ï³í ³ëáõÙ »Ý, û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹»é ·áñÍ ãÇ ¨ ·ñáÕÁ ù³ÝÇ ýǽÇù³Ï³Ý áõÛÅ áõÝÇ, å»ïù ¿
·áñÍ, ³ÛëÇÝùݪ ÏáÕÙݳÏÇ å³ñ³åÙáõÝù áõݻݳ, ³Ñ³ ¹ñ³Ýù ѳßï»óÝáõÙ »Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ï»ñï»ñáõÃÛáõÝÁ..., ¨ áõñ³ÝáõÙ »Ý ·ñáÕÇ
ï³Ýç³ÝùÝ áõ ï³é³å³ÝùÁ, ³ÛÝ ÝÛ³ñ¹³ÛÇÝ óÝóáõÙÝ»ñÁ, ù³Ûù³ÛáõÙÝ áõ
Ñá·Ý³ÍáõÃÛáõÝÁ, áñ Çñ³Ý Ñ»ï µ»ñáõÙ ¿ ëñµ³½³Ý Ïáãí³Í á·¨áñáõÃÛáõÝÁ¦ (V, 128):
¸»é¨ë 1890 Ã., Ó·ï»Éáí ³½³ïí»É ¨ ·ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ³½³ï»É
Ñ³Û ÏáÕÙÝ³Ï³É Ù³ÙáõÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §ÆÝÓ, Çñ³íÝ ³ë»Ù, ˻չáõÙ ¿ ³Ûë ÙÃÝáÉáñïÁ, ãϳ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ßñç³Ý, ãϳ
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ËáñÑáÕ Ù³ñ¹áó ßñç³Ý¦ (V, 18): ²Û¹åÇëÇ ßñç³Ý
ëï»ÕÍ»Éáõ »ñ³½³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ »Ý û’ §ÑÇÝ·ß³µÃÇÝ»ñÁ¦, û’ §ì»ñݳïáõÝÁ¦ ¨ û’ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ:
90-³Ï³Ý ÃÃ. ³ëå³ñ»½ »ÏáÕ ·ñ³Ï³Ý ë»ñáõݹÁ ³Ûɨë ã¿ñ ·ÝáõÙ
§Øß³ÏǦ »ï¨Çó, ã¿ñ ѳñáõÙ Ýñ³ ¿ç»ñáõÙ ³ñï³Ñ³ÛïíáÕ ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³ÝÁ: ²í»ÉÇݪ ÷áñÓáõÙ ¿ñ å³Ûù³ñ»É Ýñ³ ¹»Ù: ܳ¨ ëñ³Ýáí ¿
å³ÛٳݳíáñíáõÙ §ì»ñݳï³Ý¦ ÍÝáõݹÁ: лÝó ëϽµÇó §ì»ñݳïáõÝÁ¦
³ß˳ïáõÙ ¿ñ ³½³ï³·ñí»É ÏáÕÙÝ³Ï³É Ù³ÙáõÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó: §ºí
³Ù»ÝùÇ Ç¹»³ÉÝ ¿ñ Çñ³Ýó ëñµáõÃÛ³Ý ëñµáóÇ ³½³ï³·ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³å³ñ³Ï³ËáëáõÃÛ³Ý ÉÍÇó: ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë ÉÇÝ»ñ, ¹ñí³Í Ýñ³Ý å³ïß³×áÕ µ³ñÓñáõÃÛ³Ý íñ³ ǵñ¨ ÙÇ ³½·Ç ³Ù»88
ݳ³é³çݳϳñ· ëï³óí³ÍùÁ¦ : ²Ûëå»ëª §ì»ñݳï³Ý¦ ÑÇÙݳ¹ñáõÙÁ
È»áÝ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ݳ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝùÝáñáßÙ³Ý, Ññ³å³ñ³Ï³ËáëáõÃÛ³Ý ÉÍÇó ³½³ï³·ñí»Éáõª ųٳݳÏÇ å³Ñ³Ýçáí:
§ì»ñݳïáõÝÁ¦ Ý߳ݳϳÉÇó ¹»ñ ϳï³ñ»ó Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç ¨ §ÑÇÝ·ß³µÃÇÝ»ñǦ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ó³í ÙÇ ÛáõñûñÇÝ³Ï ÷áõÉ
Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ:
87
88

§î³ñ³½¦, 1898, N 84-85:
§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ¿ç 62:

255

§ì»ñݳïáõÝݦ Áëï ·ñ³Ï³Ý³·»ï ². ÆÝ×ÇÏÛ³ÝǪ ÑÇÙݳ¹ñí»É ¿ 1899 Ã.
89
¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ : §ì»ñݳï³Ý¦ Ùßï³Ï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ý »Õ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, Ô. ²Õ³Û³ÝÁ, È. Þ³ÝÃÁ, ²í. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ, ¸. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁª µáÉáñÝ ¿É
¹³ñ³ëϽµÇ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ëáßáñ³·áõÛÝ ¹»Ùù»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ÜÇÏáÉ ²Õµ³ÉÛ³ÝÁª ³Û¹ ßñç³ÝÇ Ñ³ÛïÝÇ µ³Ý³ë»ñÝ»ñÇó ¨ ùÝݳ¹³ïÝ»ñÇó
Ù»ÏÁ, áñÝ ³ë»ë ·³ÉÇë ¿ñ ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ ·ñ³Ï³Ý ³Û¹ ÁÝï³ÝÇùÁ,
Áݹ·Í»Éáõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ùÝݳ¹³ïáõÃÛ³Ý ³Ý˽»ÉÇ Ï³åÝ áõ ÙdzëÝáõÃÛáõÝÁ: Üñ³Ýó µáÉáñÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ §ì»ñݳï³Ý¦ ³í³·Ý áõ ³é³ç³ï³ñÁ »Õ»É ¿ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ:
ì»ñݳϳÝÝ»ñÁ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í »Ý »Õ»É ÙÇ ß³ñù ëϽµáõÝùÝ»ñáí, áñáÝóÇó ·ñ³Ï³Ý³·»ï ÆÝ×ÇÏÛ³ÝÁ ³é³ÝÓݳóÝáõÙ ¿ ÑÇÝ·Á.
³) ¶ñ³Ï³Ý ݳËáñ¹Ý»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïáõÃÛáõÝ.
µ) Ð³Û ¹³ë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ í»ñѳÝáõÙÁ ¨ É³í³·áõÛÝ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ.
·) гٳß˳ñѳÛÇÝ ¹³ë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áñå»ë áõÕ»ÝÇß.
¹) ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ÑÛáõëáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙù ¨
Ý»ñßÝãÙ³Ý ³ÕµÛáõñ.
90
») ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ÅáÕáíñ¹³ÛÝáõÃÛáõÝ :
´³óÇ ³Ûë ËݹÇñÝ»ñÇó, §ì»ñݳïáõÝÁ¦ å³ñµ»ñ³µ³ñ ùÝݳñÏáõÙ ¿
ݳ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ ·ñáÕÇ ¨ ùÝݳ¹³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý,
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛ³Ý, ·ñ³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ»Éáõ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÝ»ñÇ íÇ׳ÏÁ ûè³óÝ»Éáõ ѳñó»ñÁ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, ѳٳß˳ñѳÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý ¹³ë»ñÁ, ï³ñµ»ñ ³½·»ñÇ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ËݹÇñÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: §...ÊáëáõÙ ¿ÇÝù ³½·»ñÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó, ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÏÛ³ÝùÇó, ³ñí»ëïÝ»ñÇó, ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÇó ¨ Ù³Ý³í³Ý¹
91
·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó¦,- ·ñáõÙ ¿ ²í. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ : ²Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý, ûñÇݳÏ, ¹ñ³Ù³ÛÇ Å³Ýñ³ÛÇÝ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, è. ä³ïϳÝÛ³ÝÇ, Ð. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÇ, Ô. ²Õ³Û³ÝÇ, ð³ýýáõ, Ê. ²µáíÛ³ÝÇ, ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó ¨ ³éѳë³ñ³Ï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³½·³-

89

§¶³ñáõݦ, 1979, N 5, ¿ç 68:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 69-70:
91
§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ¿ç 11:
90

256

ÛÇÝ Ó¨ÇÝ ¨ ³ÏáõÝùÝ»ñÇÝ: ÆÝãå»ë Ëáëïáí³ÝáõÙ ¿ ²í. Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ, Ýñ³
ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÝçÝç»ÉÇ Ñ»ïù ¿ ÃáÕ»É §¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ѳÛñ»ÝÇù
92
ãáõÝÇ, µ³Ûó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳÛñ»ÝÇù Çñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõÝǦ
ëϽµáõÝù³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÁ, áñÝ ÁÝÏ³Í ¿ »Õ»É §ì»ñݳï³Ý¦ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ÑÇÙùáõÙ:
¶ñ³Ï³Ý ë³ÉáÝÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ ùÝݳñÏ»É ¿ ݳ¨ Çñ»Ýóª §ì»ñݳï³Ý¦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·áñÍ»ñÁ, ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ: ²Û¹åÇëÇ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇÝ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ ïí»É ѳïϳå»ë ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ: ܳ, ³í»ÉÇ, ù³Ý ÙÛáõë í»ñݳϳÝÝ»ñÁ, ëÇñ»É ¿ Çñ
ÙïáñáõÙÝ»ñÁ ÏÇë»É ·ñã³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ ѳÙá½í³Í »Õ»É, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·ñáÕÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýå³ÛÙ³Ý
ϳñ¨áñ »Ý ·ñáÕÝ»ñÇ ÷á˳¹³ñÓ Ï³å»ñÝ áõ ß÷áõÙÁ: ¸. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ ¹ÇåáõÏ ¿ Ýϳï»É. §Î³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»Éª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëï»Õͳ·áñÍáõÙ ¿ñ Ññ³93
å³ñ³Ïáñ»Ý, ÙÇ ï»ë³Ï ÏáÉ»ÏïÇí Ï»ñåáí¦ : ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µÝ³íáñáõÃÛ³Ý ³Ûë ·ÇÍÁ ϳñ¨áñ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í ݳ¨ ѻﳷ³ÛáõÙ, »ñµ ݳ
ջϳí³ñáõÙ ¿ñ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ:
ÆѳñÏ», ÙÇßï ¨ µáÉáñ ѳñó»ñáõÙ ã¿, áñ í»ñݳϳÝÝ»ñÁ ѳٳӳÛÝíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï: ²í»ÉÇݪ Ñ³×³Ë ¿ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ Ïñùáï µ³Ý³í»×»ñ, áñáÝóÇó ¿ñ, ûñÇݳÏ, Ô. ²Õ³Û³ÝÇ ¨ ¸. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ ÙÇç¨ Í³·³Í í»×Á ÑÇÝ áõ Ýáñ ë»ñáõݹݻñÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç:
øÝݳñÏÙ³Ý ³é³ñϳ ¹³ñÓÝ»Éáí ·ñ³Ï³Ý ³í³Ý¹Ý»ñÇ ËݹÇñÁ, Ô. ²Õ³Û³ÝÁ ³Û¹ »ñÏáõ ë»ñáõݹݻñÇ Ù»ç ëϽµáõÝù³ÛÇÝ áñ¨¿ ѳϳٳñïáõÃÛáõÝ
ã¿ñ ï»ëÝáõÙ, ÇëÏ ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ åݹáõÙ ¿ñ Ùdzݷ³Ù³ÛÝ Ñ³Ï³é³ÏÁ:
§ì»ñݳïáõÝÁ¦ Çñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»ó 6-7 ï³ñÇ ¨ áñáß ÇÙ³ëïáí ѳݹÇë³ó³í ݳ˳å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÷áõÉ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
900-³Ï³Ý ÃÃ. Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áñáß³ÏÇ ÷áõÉ ¿ñ,
Çñ µÝáñáß ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí. §ì»ñݳïáõÝÁ¦ ³Û¹ ßñç³ÝáõÙ
ëï»ÕÍí³Í ·ñ³Ï³Ý-³½·³ÛÇÝ ËÙµ³íáñáõÙÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ ÙdzÛÝ, û¨
³Ù»ÝÇó ³ñÅ»ù³íáñÁ ¨ Ý߳ݳϳÉÇóÁ: ²Ûë ÝáõÛÝ ßñç³ÝáõÙ, »ñµ ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ã¿ñ ï³ÉÇë ÑÇÙÝ»É ·Çï³Ï³Ý-³½·³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ºñí³Ý¹ ȳɳ۳ÝÁ ÑÇÙݳ¹ñáõÙ ¿ ³½·³Ïó³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ92
93

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 12:
¸»ñ»ÝÇÏ ¸»ÙÇñ×Û³Ý, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï, ºñ¨³Ý, 1969, ¿ç 51:

257

Ûáõݪ ³é¨ïñ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ íñ³: ²Û¹ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛ³ÝÝ ³Ý¹³Ù³·ñíáõÙ
»Ý ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, ä. äéáßÛ³ÝÁ, ¶¨áñ· ²ë³ïáõñÁ, ¶¨áñ· Ô³ñ³çÛ³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: ì³ñãáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÝ ¿ñ Ø»ÉÇù-²½³ïÛ³ÝÁ: лﳷ³Ûáõ٠ȳɳ۳ÝÇÝ Ñ³çáÕíáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÝ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ: ì³ñãáõÃÛ³Ý ÝÇëï»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»Ýáõ٠ȳɳ۳ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ:
²Ûë ËáõÙµÁ ÝáõÛÝå»ë, ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ ¶¨áñ· ²ë³ïáõñÁ, áñáᯐ ¿ñ
ϳ½Ù³Ï»ñå»É ·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ. §Ø»Ýù Ýå³ï³Ï áõÝ»ÇÝù,- ³ëáõÙ
¿ ݳ,- Ù»ñ ·ñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏÁ Áݹ³ñÓ³Ï»É ¨ í»ñ³Í»É ·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ94
۳ݦ : ²Ûëå»ë, ¨ë ÙÇ ËÙµ³Ï, áñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ áñÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñáõÙÝ ¿ñ: ²Ýßáõßï,
³ÛÉ Ï»ñå ÉÇÝ»É ã¿ñ ϳñáÕ, ù³ÝÇ áñ í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ·ñáÕÝ»ñ ¿ÇÝ Ï³Ù ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñáí Ùï³Ñá·í³Í ³ÝÓÇÝù:
ê³Ï³ÛÝ ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ»Éáõ Ýñ³Ýó ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ãÇñ³Ï³Ý³ó³í:
ÜáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï §ÑÝ·Û³ÏǦ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ß³ñáõݳÏáõÙ »Ý
·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ¨ ·ñ³Ï³Ý ýáݹ ÑÇÙÝ»Éáõ Çñ»Ýó ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ:
²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Çß˳ÝáõÑÇ Ø. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ 1904 Ã. Ù»ÏÝáõÙ ¿ ´³ùáõ ¨
³Û¹ ѳñóáí ¹ÇÙáõÙ Ü»ñë»ë ²µ»ÉÛ³ÝÇÝ: ì»ñçÇÝÇë ¨ ê³ÙëáÝ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ç³Ýù»ñáí ´³ùíáõÙ ê. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ Ññ³íÇñí»É ¿
ÅáÕáí, áõñ ³ßËáõÛÅ Ùïù»ñÇ ÷á˳ݳÏáõÃÛáõÝÇó å³ñ½í»É ¿, áñ ·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ÑÇÙÝ»Éáõ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³ÝÁ ѳٳÏñ³Ýùáí »Ý í»ñ³95
µ»ñíáõ٠ݳ¨ ´³ùíÇ Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ :
²Û¹ Ã. ÂÇýÉÇëÇ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝáõÙ ¶³ñ»·ÇÝ Ðáíë»÷Û³ÝÇ Ññ³í»ñáí ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÝáõÛÝ Ýå³ï³ÏÁ Ñ»ï³åݹáÕ ÅáÕáí Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ: ê³Ï³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ñï³Ï³ñ· å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ
ѻ勉Ýùáí ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ ³Û¹å»ë ¿É ãÇ ÑÇÙÝíáõÙ: Øáï»ÝáõÙ ¿ñ éáõë³Ï³Ý ³é³çÇÝ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÁ: سñdz٠ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §...Ù»Ýù
³éÅ³Ù³Ý³Ï í×é»óÇÝù Ñ»ï³Ó·»É ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, áñáíÑ»ï¨ ÁݹѳÝáõñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝå»ë ¿ñ ˳éÝí»É, áñ ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¹Åí³ñ û ѳëï³ï»ñ ³Û¹ ï»ë³Ï ÙÇ ÁÝÏ»96
ñáõÃÛáõݦ :

94

§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ¿ç 353:
ÐÙÙï. ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 478:
96
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 479:
95

258

1907 Ã. 黳ÏódzÛÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ §Çñ³ñ »ï¨Çó ½³Ý³½³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý »ñ¨áõÙ ÙÇßï ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ϳ٠Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý¦ (V,
206): ¸ñ³ÝóÇó Ù»ÏÝ ¿ñ 1907 ÃíÇÝ Ï³½Ùí³Í àõëáõóã³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÁ,
áñÁ ¹ÇÙáõÙ ¿ñ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÂÇýÉÇëáõÙ ëï»ÕÍíáÕ ·ñ»Ã» Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¹ÇÙáõÙ ¿ñ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñáíÑ»ï¨ µáÉáñÝ ¿É ·Çï»ÇÝ,
áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÙÇç³ÙïáõÙ ¨ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ñ áã ÙdzÛÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý,
³Ûɨ Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ, É»½íÇ, ·ÇïáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍÇ: 1909 Ã. ³ßݳÝÇó, »ñµ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇó í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ÞÇñí³Ý½³¹»Ý, ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïáõÝÁ ÏñÏÇÝ ¹³éÝáõÙ ¿
Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ëÇñ»ÉÇ Ñ³í³ù³ï»ÕÇÝ: 1910 Ã. ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ Ý»ñϳ ¿ ÉÇÝáõÙ ê»ñ·»Û ¶áñá¹»óÏáõ ջϳí³ñáõÃÛ³Ùµ ÂÇýÉÇëáõÙ ·áñÍáÕ §Öåõ ïîýòî⦠ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ãáñ»ùß³µÃÇÝ»ñÇÝ, àõëáõóã³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ÙÛ³ ѳٳ·áõÙ³ñÝ»ñÇÝ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ·ñ³Ï³Ý »ñ»ÏáÝ»ñ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»Ýáõ٠ݳ¨ ì³ñí³ñ³ Ø»ÉÇùгÛϳ½Û³ÝÇ ï³ÝÁ:
1911 Ã. ¹³ñÓÛ³É ³ÙµáÕç ëñáõÃÛ³Ùµ ¿ ¹ñíáõÙ Ñ³Û ·ñáÕÇ ÝÛáõóϳÝÇ Ñ³ñóÁ: §ÀÝÏ»ñ¦ ûñÃáõÙ ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ÙÇ ³ÙµáÕç
ß³ñù: гÏáµ ¶»ÝçÛ³ÝÁ, ß»ßï»Éáí ·ñ³Ï³Ý µ³ñÓñ ×³ß³Ï ¹³ëïdzñ³Ï»Éáõ, ×ßÙ³ñÇï ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ѳëÝáõÙ ¿ ͳÛñ³Ñ»ÕáõÃ۳ݪ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ϳå»Éáí ÙdzÛÝ ·ñáÕÇ ÝÛáõóϳÝÇ Ñ»ï: ÜáõÛÝ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ùµ Ð. ÊáçÇÏÁ
97
·ñáõÙ ¿ Çñ §²ÝËÇÕ× ß³Ñ³·áñÍáõÃÛáõݦ Ñá¹í³ÍÁ : ÈáõÛë »Ý ï»ëÝáõÙ ²É.
98
²½³ïÛ³ÝÇ §¶ñ³Ï³Ý í³ñÓ³ïñáõÃÛáõݦ , Î. ´áõñã³ùÉÛ³ÝÇ §¶ñáÕÇ
99
ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¹ñáõÃÛáõÝÁ¦ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ:
ÎñÏÇÝ ³ñͳñÍíáõÙ ¿ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙdzíáñáõÙ ëï»ÕÍ»Éáõ ѳñóÁ: ²Ûë
ѳñó»ñÇÝ »Ý í»ñ³µ»ñáõÙ 1911 Ã. Ù³ñïÇÝ Ø»ëñáå »åÇëÏáåáë î»ñØáíëÇëÛ³ÝÇÝ ·ñ³Í ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ý³Ù³ÏÇ Ñ»ï¨Û³É ïáÕ»ñÁ. §ØáïÇÏ ³é³çÇϳÛáõÙ áõ½áõÙ »Ù ÙÇ ËáñÑáõñ¹ Ññ³íÇñ»É Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÇó áõ ·áñÍÇãÝ»ñÇó¦ (V, 342): §üÇÉÇåÁ ÙÇ Ýáñ Íñ³·Çñ ¿ ³é³ç³ñÏáõÙ Ù»ñ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦ (ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ): ¸³ñÓÛ³É Íñ³·ñ»ñ, ÷áñÓ»ñ,

97

§ÀÝÏ»ñ¦, 1911, N 4:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, N 11:
99
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, N 13:
98

259

áñáÝù ³Ûë ³Ý·³Ù ³Ýϳï³ñ »Ý ÙÝáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ µ³Ýï³ñÏáõÃÛ³Ý
áõ ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý »ñϳñ ÁÝóóùÇ å³ï׳éáí:
¸³ï³ñ³Ýáí ³ñ¹³ñ³óí»Éáõó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá, áñÁ ûñûñáõÙ
Ññ³å³ñ³Ïí»ó 1912 Ã. Ù³ñïÇÝ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ѻ鳷Çñ ¿ ëï³ÝáõÙ
ØáëÏí³ÛÇ Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏÇó: ²É. ̳ïáõñÛ³ÝÇ Õ»Ï³í³ñ³Í ³Û¹
ë³ÉáÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ññ³íÇñáõÙ ¿ ØáëÏí³: ä»ï»ñµáõñ·Çó ÂÇýÉÇë í»ñ³¹³ñÓÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ, ³åñÇÉÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ »ñ»ù ûñ ÑÛáõñÁÝϳÉíáõÙ ¿ ØáëÏí³ÛÇ ·ñ³Ï³Ý ѳë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ²ÛÝï»Õ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ å³ïíÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý ·ñ³Ï³Ý »ñ»ÏáÝ»ñ: ÜáõÛÝ ³ÙëÇÝ
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ÂÇýÉÇë: سéÇÝ áõÕÕí³Í ³åñÇÉÇ 26-Ç Ý³Ù³ÏÇó ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù, áñ ݳ Ù»Í ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ï»ÕáõÙ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳÛáó å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý ýáÝ¹Ç Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³ÝÁ ¨ ³÷ëáë³Ýù ¿ ѳÛïÝáõÙ, áñ ãÇ Ñ³ëóñ»É: ²Û¹åÇëÇ ýáݹ
ëï»ÕÍ»Éáõ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ ѳݹ»ë ¿ñ »Ï»É ä»ï»ñµáõñ·Ç Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ëï»ÕÍí»É ¿ñ ѳïáõÏ Ù³ëݳÅáÕáí, áñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ
¿ÇÝ Ü. سéÁ, ÝϳñÇã ì. êáõñ»ÝÛ³ÝÁ, è. ä³ïϳÝÛ³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ:
Üñ³Ýù ѳݹ»ë »Ï³Ý ¾çÙdzÍÝÇ ×»Ù³ñ³ÝÁ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý Ñ³ÛϳϳÝ
³Ï³¹»Ùdz ¹³ñÓÝ»Éáõ ¨ ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ñ³ñóÁ å³ïÙ³·ñ³Ï³Ý ¨ ѳ۳·Çï³Ï³Ý ýáݹ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹Ý»Éáõ ³é³ç³ñÏáí, áñÝ Çñ
å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ·ï³í ØáëÏí³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃáõÙ: ØáëÏí³ÛáõÙ
Éë»Éáí ³Û¹ Ù³ëÇÝ ¨ í»ñ³¹³éݳÉáí ÂÇýÉÇë, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ùï³Ñá·íáõÙ
¿ ËݹÇñÁ §Ñ³ëï³ï ÑáÕÇ íñ³ ¹Ý»Éáõ ¨ Íñ³·ñÇó ·áñÍÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ¦
ѳñóáí: ܳ Ù»Í ÑáõÛë»ñ ¿ ϳåáõÙ åñáý. سéÇ Ñ»ï. §ÆÝã Ëáëù, áñ ³Ûë
³Ù»ÝÇ Ù»ç ¸áõù ÉÇÝ»Éáõ »ù ·É˳íáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñÁ ¨ »ë ëñï³Ýó áõñ³Ë
»Ù, áñ гÛÏ³Ï³Ý ²Ï³¹»ÙdzÛÇ ¨ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý ·áñÍÁ Ù»ñ Ù»ç ѳçáÕí»Éáõ ¿ Ò»ñ Ó»éùáí, ϳåí»Éáõ ¿ Ò»½ Ñ»ï, áñ ³ÛÝù³Ý í³Û»Éáõã áõ ·»Õ»óÇÏ ¿ ·³ÉÇë Ò»ñ ëÇñ»ÉÇ ³ÝÓݳíáñáõÃÛ³ÝÁ, Ò»ñ ¹ÇñùÇÝ áõ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³ÝÝ ³ñ³Í ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ Ã³Ýϳ·ÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ò»ñ
Ù»Í å³ïñ³ëïáõÃÛ³ÝÁ¦ (V, 271):
ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ Ñ³Û Ùß³ÏáõÛÃÇ ³ÛÉ ·áñÍÇãÝ»ñ á·¨áñí³Í ¿ÇÝ
³½·³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Íñ³·ñ»ñáí: ä³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³Û¹ ýáÝ¹Ç Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ ѳí³ù»É, óñ·Ù³Ý»É, áõëáõÙݳëÇñ»É ¨
Ññ³ï³ñ³Ï»É Ñ³Û ¨ ³Ûɳ½·Ç å³ïÙ³·ÇñÝ»ñÇ ïí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ѳۻñÇ Ù³ëÇÝ, ï³ñµ»ñ ³ñËÇíÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕª ѳÛáó å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ

260

í»ñ³µ»ñáÕ ÝÛáõûñ ¨ ÷³ëï³ÃÕûñ, ѳÛáó í³Ýù»ñÇ áõ ÑÇÝ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:
Ð³Û å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ ÁݹѳÝáõñ ³éٳٵ áÕçáõÝáõÙ ¿ ѳÛ
ïå³·ñáõÃÛ³Ý 400-³ÙÛ³ÏÁ, ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý áõ å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ýáݹ ëï»ÕÍ»Éáí, Ñáµ»ÉÛ³ÝÁ ѳí»ñųóÝ»Éáõ ä»ï»ñµáõñ·Ç ѳÛ
·³ÕáõÃÇ ³é³ç³ñÏÁ: Ð. ²é³ù»ÉÛ³ÝÝ, ûñÇݳÏ, ¹ÇÙ»Éáí ·áñÍÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇÝ ³ëáõÙ ¿. ù³ÝÇ áñ §·áñÍÇ ·ÉáõËÝ »Ý Ï³Ý·Ý³Í åñáý. سéÇ, ²¹áÝóÇ ¨ ì³ñ¹³ÝÛ³ÝÇ å»ë ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ»ÕÇݳϳíáñ ³ÝÓÇÝù,
100
å»ïù ¿ áÕçáõÝ»É ³Û¹ ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÁ¦ :
ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, áñ Ù»Í ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ñ ѳݹ»ë µ»ñáõÙ
³Ûë ·áñÍáõÙ, ³½·³·ñ³Ï³Ý ¨ ѳÛñ»Ý³·ÇïáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÝÛáõûñ
ѳí³ù»Éáõ ¨ ï³ñ»Ï³Ý Ù»Ï-»ñÏáõ ÅáÕáí³Íáõ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáõÙ ¿ ÎáíϳëÇ Ñ³Û áõëáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ ÙÇáõÃÛ³Ý 1912 Ã. ÑáõÝÇëÇ 11-ÇÝ ¶³Û³ÝÛ³Ý
¹åñáóáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíáõÙ: ÆÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ §Ðáñǽáݦ ûñÃÇ ïå³·ñ³Í ѳÕáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÁª µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ÇÝùÝ ¿
101
ѳÝÓÝ ³é»É Ñá·³É ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏÙ³Ý Í³Ëù»ñÁ : ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³Û¹ å³ÑÇÝ ³ÛÝù³Ý ¿ñ á·¨áñí³Í ³½·³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ¨ гÛÏ³Ï³Ý ³Ï³¹»Ùdz ÑÇÙÝ»Éáõ ·³Õ³÷³ñáí, áñ ·ñ³Ï³Ý ѳñóÁ, »ÉÝ»Éáí ³½·Ç ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ ߳ѻñÇó, Ýí³½ ϳñ¨áñ ¿ñ
ѳٳñáõÙ. §ØdzÛÝ ·ñ³Ï³Ý ýáݹÁ. ¿¹ ß³ï ¿ ùÇã, ¨ áñù³Ý ·Çï»Ù, ɳí
¿É ãÇ Íñ³·ñí³Í: ì»ñç³å»ë Ù»ÏÁ ¹³. µ³Ûó ¹ñ³ÝÇó ³í»ÉÇ É³ÛÝ ¿ ä»ï»ñµáõñ·Ç гÛáó å³ïÙ³·ñáõÃÛ³Ý áõ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÙÇ Ëáëùáí
ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý ²Ï³¹»ÙdzÛÇ ËݹÇñÁ ÇÝã Ó¨áí áñ ÏѳçáÕÇ:
ºí ß³ï ³í»ÉÇ Éáõñç ¿ Ýñ³Ýó ϳ½ÙÁ: ºí ³í»ÉÇ Ù»Í ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ Ï³
ä»ï»ñµáõñ·Ç ¨ ØáëÏí³ÛÇ Ñ³ñáõëïÝ»ñÇ Ù»ç ÙÇ Ù»Í ·áñÍ ³Ý»Éáõ ¿ë Ù»Í
ïáÝÇÝ (V, 373): γÙ. §...µ³Ûó ãÙáé³Ý³ë ä»ï»ñµáõñ·áõÙ ¿¹ ѳ۳·ÇïáõÃÛ³Ý Ã» гÛÏ³Ï³Ý ²Ï³¹»ÙdzÛÇ ËݹÇñÁ... ¶ÇïáõÃÛáõÝ, ·ÇïáõÃÛáõÝ,
ï·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ï³é³åáõÙ »Ýù: ¾ëù³Ý ¿É ï·ÇïáõÃÛáõÝ, áã Ù»½³ÝÇó
µ³Ý ·Çï»Ýù, áã Ù»ñ ѳñ¨³ÝÝ»ñÇó, áã ³ß˳ñÑùÇó: ÆÝãDZ ÝÙ³Ý ¿¦ (ÝáõÛÝ
ï»ÕáõÙ): ÜáõÛÝÁ ϳñ¹áõÙ »Ýù ݳ¨ 1912 Ã. Ù³ÛÇëÇ 25-ÇÝ ¶³Éáõëï î»ñØÏñïãÛ³ÝÇÝ ÑÕ³Í Ýñ³ ݳٳÏáõÙ. §²Ëñ ß³ï »Ýù ³Ý·»ï áõ ÏáõÛñ - ·Ûáõ100
101

§Ø߳Ϧ, 1912, N 80:
î»'ë §Ðáñǽáݦ§ N 124:

261

ÕÇó ÙÇÝ㨠ù³Õ³ù Ñá·¨áñ³Ï³Ý áõ ³ß˳ñѳϳÝ, ·ñáÕ áõ ÁÝûñóáÕ,
ï·»ï, ï·»ï ³Ù»Ý µ³ÝÇó, ëÏë³Í Ù»½³ÝÇó, Ù»ñ å³ïÙáõÃÛáõÝÇó, Ù»ñ
ÏÛ³ÝùÇó: ²Ñ³, ï»ëÝáõÙ »ë ¿ÉÇ, Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý (³Ù»Ý³Éáõñç Ï»ñåáí)
ç³ÑÝ áõ ï³×³ñÁ ·³½»ÃÝ »Ý ѳٳñáõÙ, ¨, ÑÇñ³íÇ, áõñÇß µ³Ý ¿É ãϳ
Ù»çï»ÕÁ¦ (V, 375): §àõñÇß µ³Ý¦ ³ë»Éáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, ³Ýßáõßï, ÝϳïÇ
áõÝ»ñ ³Ï³¹»Ùdz, ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ï³Ù ³½·³ÛÇÝ-ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý áñ¨¿ ³ÛÉ
Ëáßáñ ѳëï³ïáõÃÛáõÝ, áñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ¨ Ñ»ï³Ùáõï ¿ñ ·ñáÕÁ:
¶ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ¨ ³½·³ÛÇÝ ýáݹ ëï»ÕÍ»Éáõ ѳٳñ ͳí³Éí³Í å³Ûù³ñÁ, áñÁ ëÏëí»É ¿ñ ß³ï í³Õáõó, 1912 Ã. Ýáñ ó÷ ¿ ëï³ÝáõÙ:
²ÛÝ Ñ³Ù³ÏáõÙ ¿ ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ ͳÛñ»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³ÛáõÃÛ³ÝÁ, ¹³éÝáõÙ µ³éÇë ɳÛÝ ÇÙ³ëïáí ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñϳ۳óÝáÕ ËݹÇñ: ²Ûë ³Ý·³Ù ѳñóÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ³éÇÃÁ Ñ³Û ïå³·ñáõÃ102
103
Û³Ý 400-³ÙÛ³
¨ ·ñ»ñÇ ·ÛáõïÇ 1500-³ÙÛ³
Ñáµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: ¶ñ»Ã» ³ÙµáÕç ѳÛÏ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ, ½³Ý³½³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ã³÷áí Ù³ëݳÏó»Éáí ïáÝÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ, áñáßáõÙ »Ý ѳí»ñųóÝ»É ³ÛÝ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ-Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ù»Í ³ñÅ»ù Ý»ñϳ۳óÝáÕ áñ¨¿
ýáÝ¹Ç ÑÇÙݳ¹ñáõÙáí: ºí ³Ñ³ ¹³ñÓÛ³É Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³ ¿ ¹ñíáõÙ
·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ·³Õ³÷³ñÁ: §§àëï³Ý¦ åÇïÇ ÷³÷³ù»ñ, áñ Ñ³Û ·ñùÇ
Ý»ñϳ ïáÝÁ ÁÉɳ ·»Õ»óÇÏ ³éÇà ÙÁ µ³ñíáù»Éáõ ѳٳñ Ñ³Û Ñ»ÕÇݳÏÇÝ
104
ÝÛáõÃ³Ï³Ý íÇ׳ÏÁ¦ ,- ³Ûëå»ë ·ñáõÙ ¿ñ §àëï³Ý¦ »é³ÙëÛ³ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ: ÜáõÛÝÝ ¿ÇÝ ·ñáõ٠ݳ¨ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ áõñÇß ß³ï ûñ·³ÝÝ»ñ:
Ðáµ»ÉÛ³ÝÇ Ñ»ï ϳåí³Í ½³Ý³½³Ý ѳñó»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ѳٳñ ¾çÙdzÍÝáõÙ ¨ ÂÇýÉÇëáõÙ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý »ñÏáõ ÙÇÙÛ³ÝóÇó ³ÝÏ³Ë Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÝ»ñ, áñáÝù ëáõñ å³Ûù³ñÇ Ù»ç »Ý ÙïÝáõÙ ·ñ»Ã»
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ѳñóÇ ßáõñç: ì»×Ç ³é³ñϳ »Ý ¹³éÝáõÙ, ѳïϳå»ë, ïáÝÁ »ñµ ¨ ÇÝãå»ë ïáÝ»Éáõ ¨ ÇÝãåÇëÇ ýáݹáí ѳí»ñųóÝ»Éáõ ѳñó»ñÁ: ¾çÙdzÍÝÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ áñáßáõÙ ¿ ïáÝ»É 1912 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 13-ÇÝ, ÇëÏ
ÂÇýÉÇëÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ, áñ ëï»ÕÍí»É ¿ñ 1912 Ã. ÷»ïñí³ñÇÝ, ѳñÙ³ñ ¿ ·ïÝáõÙ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 25-26-Á: ÂÇýÉÇëÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ
µáÉáñ áñáßáõÙÝ»ñÇÝ ïáÝ ïíáÕÝ áõ ջϳí³ñáÕÁ Ýñ³ ݳ˳·³Ñ È»áÝ
102

²Û¹ Ñáµ»ÉÛ³ÝÁ ³é³ç³ñÏ»É ¿ñ ïáÝ»É È»áÝ ¹»é 1904 Ã. (ï»'ë §Ø߳Ϧ, 1912 Ã., N 219):
îå³·ñáõÃÛ³Ý 400-³ÙÛ³ÏÇÝ ·ñ»ñÇ ·ÛáõïÇ 1500-³ÙÛ³ÏÁ ÙdzóÝ»É áñáß»ó
ÂÇýÉÇëÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÝ Çñ Ù³ñïÇ 17-Ç ÝÇëïáõÙ:
104
§àëï³Ý¦, 1912, ´. »é³ÙëÛ³Ï, ¿ç 466-467:
103

262

¿ñ, áñÁ µ³Ý³í»×Ç Ù»ç ÙïÝ»Éáí, Çñ §ºñÏáõ Ëáëù ¾çÙdzÍÝÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇݦ Ñá¹í³ÍáõÙ Ñ»ñùáõÙ ¿ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 13-Ç ³í³Ý105
¹³Ï³Ý ϳåÁ ·ñ»ñÇ ·ÛáõïÇ Ñ»ï : ê³Ï³ÛÝ ¾çÙdzÍÝÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ
ã¿ñ ½ÇçáõÙ: ÆëÏ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ÙÛáõë Ëáßáñ Ï»ÝïñáÝáõÙª äáÉëáõÙ ß³ï ³í»ÉÇ
ѳßíÇ ¿ÇÝ ³éÝáõÙ ÂÇýÉÇëÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ áñáßáõÙÝ»ñÁ: ²åñÇÉÇ 29-ÇÝ
Î. äáÉëÇ ²½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý í³ñųñ³ÝÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ñ³Û ïå³·ñáõÃÛ³Ý 400-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý 3-ñ¹
ÝÇëïÁ, áñÇÝ Ù³ëݳÏóáÕ 20 ï³ñµ»ñ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ áñáßáõÙ »Ý ¹ÇÙ»É Îáíϳë, ²Ù»ñÇϳ ¨ ³ÛÉáõñª ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ ïáÝ»Éáõ ³é³ç³ñÏáí: ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³Ûë ѳñóáõ٠ѳݹ»ë ¿ ·³ÉÇë ѳßï³ñ³ñÇ ¹»ñáí: 1912 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ Ý³ ·ñáõÙ ¿ §Ð»ï³Ó·»É ¨ ÙdzëÇÝ ïáݻɦ Ñá¹í³ÍÁ, áõñ ϳñ¹áõÙ »Ýù. §ÐÇñ³íÇ, »ñµ ¹»é ųٳݳÏ
ϳñ, ϳñ»ÉÇ ¿ñ, áñ ù³Õ³ùÝ»ñÝ áõ ѳÝÓݳÅáÕáíÝ»ñÁ ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý
Ù»ç ÙïÝ»ÇÝ, ϳñÍÇùÝ»ñ áõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ÷á˳ݳϻÇÝ, ÙÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ·³ÛÇÝ, Íñ³·Çñ Ù߳ϻÇÝ, µ³Ûó ¿¹ ãÇ ³ñí³Í...¦ (V, 207):
§ØÇ³Ï »ÉùÝ ¿ Ñ»ï³Ó·»É ÙÇ í»ó ³Ùëáí ϳ٠ÙÇ ï³ñáí Éáõñç å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝ ï»ëÝ»É ¨ ïáÝÁ ϳï³ñ»É í³Û»Éáõã ßù»ÕáõÃÛ³Ùµ áõ ÇÙ³ëïáõÝ
Ï»ñåáí ³Ù»Ý ï»Õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï áõ ÙdzëÇݦ (ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ): ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ûë Ñá¹í³ÍÁ, áñ ÉáõÛë ¿ ï»ëÝáõÙ 1912 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 11-ÇÝ, §ÐáñǽáÝǦ N 198-áõÙ, ³ÝÙÇç³å»ë ³ñÓ³·³Ýù ¿ ·ïÝáõÙ: »ñÃÇ Ñ³çáñ¹
ѳٳñáõÙ ïå³·ñíáõÙ ¿ §ä»ïù ¿ ѳٳӳÛÝáõÃÛ³Ý ·³É¦ ³é³çÝáñ¹áÕÁ, ÇëÏ Ø»ëñáå Ø»ÉÛ³ÝÁ ë»åï»Ùµ»ñÇ 14-ÇÝ ïå³·ñí³Í §²ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ñ»ï³Ó·»É¦ Ñá¹í³ÍáõÙ ·ñáõÙ ¿. §²ÛëåÇëáí ÙdzóÝáõÙ »Ù ÇÙ Ó³ÛÝÁ å. Ð.
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ Ýñ³Ýó ³Ù»ÝÇ Ó³ÛÝÇÝ, áñáÝù, ÇÝãå»ë ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 13-Á,
³ÛÝå»ë ¨ ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 26-Á ·ïÝáõÙ »Ý í³Õ Ù»Í ïáÝ»ñÝ ³ñųݳå»ë ϳñ»Ý³É ϳï³ñ»Éáõ Ýϳïٳٵ, áõëïÇ å»ïù ¿ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ»ï³Ó106
·»É¦ : ²ñÓ³·³ÝùÝ»ñ »Õ³Ý ݳ¨ ö³ñǽÇó: ². âáå³ÝÛ³ÝÁ ·ñ»ó Çñ
§ðáå»ÇÝ å³Ñ³ÝçÁ¦, áõñ ͳ·³Í í»×Á ѳٳñáõÙ ¿ §³Ù»Ý»Ý ïËáõñ áõ
ó³í³ÉÇ µ³Ý»ñ»Ý Ù»ÏÝ ¿, áñ »ñµ»ù å³ï³Ñ³Í ÁÉÉ³Ý Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
ÏÛ³ÝùÇÝ Ù»ç: ²Û¹åÇëÇ í»Ñ ïáÝ ÙÁ áñ Ï߳ѳ·ñ·é» µáí³Ý¹³Ï ѳÛáõÃÛáõÝÁª ³é³Ýó ᨿ µ³ó³éáõÃÛ³Ý, å»ïù ¿ í»ñ Ùݳñ ³Ù»Ý ï»ë³Ï í»×» áõ
µ³Ý³ÏéÇí»... ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý Çñ Ñá۳ϳå Ñá¹í³Íáí Ù³ïݳ105
106

§Ðáñǽáݦ, 1912, N 149:
§Ðáñǽáݦ, 1912, N 201:

263

ÝÇß Áñ³Í ¿ñ ³ñ¹»Ý ÑáõÛëÇ ÙÇ³Ï ÝßáõÛÉÁ, áñ ϳ Ù»ñ ˳í³ñãïÇÝ »ñÏÝ107
ùÇÝ Ù»ç¦ :
âáå³ÝÛ³ÝÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ïáݳϳï³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï³Ó·»É ÙÇÝã¨
²Ù³Ýáñ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³ç³ñÏÇÝ ÙdzѳÙáõé Çñ ѳí³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ï³ÉÇë
ݳ¨ 1912 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 16-ÇÝ Â³íñǽáõ٠ϳ۳ó³Í ÅáÕáíÁ, áñÁ
ùÝݳñÏáõÙ ¿ ïáÝÇ ³éÃÇí ¾çÙdzÍÝÇó áõÕ³ñÏí³Í ϳÃáÕÇÏáë³Ï³Ý
Ïáݹ³ÏÁ: ì»ñçÇÝÇó ¹Å·áÑáõÙ ¿ ݳ¨ ìÇ»ÝݳÛÇ §Ð³Ý¹»ë ³Ùëûñ۳ݦ:
ÂÇýÉÇëÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ ѻ層Éáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³ç³ñÏÇÝ, ïáÝÁ
å³ßïáݳå»ë Ñ»ï³Ó·»Éáõ áñáßáõÙ ¿ ϳ۳óÝáõÙ: ²ÛÝ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿
ë»åï»Ùµ»ñÇ 25-ÇÝ §ÐáñǽáÝǦ N 210-áõÙ:
ØÛáõë ѳñóÁ, áñÇ ßáõñç ͳ·³Í µ³Ý³í»×Á ѳïϳå»ë ëáõñ µÝáõÛÃ
¿ñ ÏñáõÙ, ïå³·ñáõÃÛ³Ý 400-³ÙÛ³ÏÝ ÇÝã ýáݹáí ѳí»ñųóÝ»Éáõ
ËݹÇñÝ ¿ñ: ²Ûë ѳñóÝ ³ñ¹»Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ϳåíáõÙ ¿ñ ·ñáÕÝ»ñÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý Ñ»ï: ¾çÙdzÍÇÝÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ ÑÇÙÝ»É
¹åñáó³Ï³Ý ýáݹ: ÆëÏ ÂÇýÉÇëÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ áñáßáõÙ ¿ ÑÇÙÝ»É Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÷á˳¹³ñÓ û·ÝáõÃÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, ·ñ³108
Ï³Ý ýáݹ : ²í»ÉÇ í³Õ, 1912 Ã. ÑáõÝí³ñÇ 28-ÇÝ Ó³ÛÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ ³Û¹ áñáßáõÙÁ ϳ۳óñ»É ¿ñ ݳ¨ ÎáíϳëÇ Ñ³Ûáó Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁª Ñ³Û ïå³·ñáõÃÛ³Ý 400-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ѳ109
ïáõÏ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝáõÙ : ²ÛëåÇëáíª Ñ»Ýó 1912 Ã. ÑáõÝí³ñÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ ¹»é ÂÇýÉÇëÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ ëï»ÕÍáõÙÇó ³é³ç ¿
¹ñí³Í »Õ»É ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ÑÇÙݳ¹ñáõÙáí ïå³·ñáõÃÛ³Ý 400-³ÙÛ³ÏÁ
ѳí»ñųóÝ»Éáõ ѳñóÁ: ÂÇýÉÇëÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ, áñÁ
ÑÇÙÝí»ó ÷»ïñí³ñÇ 8-ÇÝ, Çñ ëï»ÕÍÙ³Ý ûñÇó ¹³ñÓ³í ³Û¹ ýáÝ¹Ç ¨
·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ͳí³Éí³Í å³Ûù³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ: 1912 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 8-Ç Ð³Ûáó Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ïå³·ñáõÃÛ³Ý 400-³ÙÛ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í »ñÏñáñ¹ ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý ÅáÕáíáõÙ ÁÝïñíáõÙ ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 400-³ÙÛ³ÏÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáí, áñÇ Ï³½ÙáõÙ ÁÝïñíáõÙ »Ý 15-Á, ³Û¹ ÃíáõÙ ²ñ. ¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ, Ð.
²ÏáõÝÛ³ÝÁ, Æë. гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ, ². ²Ã³Ý³ëÛ³ÝÁ, º. ȳɳ۳ÝÁ, È»áÝ,

107

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, 1912, N 211:
î»'ë §Ðáñǽáݦ, 1912, N 21:
109
î»'ë §Ø߳Ϧ, 1912, N 21:
108

264

ÞÇñí³Ý½³¹»Ý, ܳñ-¸áëÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: гÝÓݳÅáÕáíÇ å³ïí³íáñ ³Ý110
¹³ÙÝ»ñ »Ý ÁÝïñíáõÙ º÷ñ»Ù »åÇëÏáåáëÁ ¨ ¶³µñÇ»É êáõݹáõÏÛ³ÝÁ :
²Ûë ó³ÝÏáõÙ ãϳñ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³ÝáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ݳ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ï³É³Ý³íáñí³Í ¿ñ ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ä»ï»ñµáõñ·áõÙ: ÂÇýÉÇëÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ §Çñ ³é³çÇÝ ·áñÍ»ñÇó Ù»ÏÁ ¹³ñÓñ»ó Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»111
ñÇÝ û·ÝáÕ ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ñ³ëï³ï»ÉÁ¦ : Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
³é³çÇÝ ï³ñí³ ï»Õ»Ï³·ñÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµª ÂÇýÉÇëÇ Ñáµ»É۳ݳϳÝ
ѳÝÓݳÅáÕáíÁ ó³ÝϳݳÉáí ûñÇݳϳݳóÝ»É ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
¨ ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ·»Õ»óÇÏ ·³Õ³÷³ñÁ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ³·áñÍ»É Ñ³Û
·ñ³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ í³Õ»ÙÇ ÇÕÓÁ, áñáß»ó ϳ½Ù»É Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, áñÇ Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, Ó¨»Éáí ÂÇýÉÇëÇ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ ¨ ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ý íñ³, Ý»ñϳ۳óñ»ó ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÇÝ ¨ ³å³, ѳí³ÝáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá, 1912 Ã. ÑáõÝÇëÇ 18-Çݪ
ѳٳå³ï³ëË³Ý Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ: γÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ
112
ÝáõÛÝ ÃíÇ û·áëïáëÇ 2-ÇÝ Ñ³ëï³ïí»ó ϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó :
γÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ùí³Í ¿ñ 7 Ù³ëÇó ¨ 39 å³ñ³·ñ³ýÇó,
áñáÝóÇó ³é³çÇÝáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ Ó¨³Ï»ñåíáõÙ ¿ñ »ñ»ù Ï»ï»ñáõÙ.
§³) Æñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¹ñáõÃÛ³Ý µ³ñíáùáõÙÁ.
µ) Üñ³Ýó Ùï³íáñ, µ³ñáÛ³Ï³Ý ¨ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
Ýå³ëï»ÉÁ.
113
·) ÜÛáõÃ³Ï³Ý ÷á˳¹³ñÓ û·ÝáõÃÛáõݦ :
²Ûë Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ Çñ³·áñÍ»Éáõ ѳٳñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ í³ñÓ»ñ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ, Ó»éù µ»ñ»ñ ß³ñÅ³Ï³Ý ¨ ³Ýß³ñÅ ·áõÛù, ·ñ³Ï³Ý ¨
·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý »ñÏ»ñÇ Ñ»ÕÇݳϳÛÇÝ Çñ³íáõÝù, ϳ½Ù³Ï»ñå»ñ ѳÛ
·ñáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ÅáÕáíÝ»ñ, ѳßï³ñ³ñ
ÙÇçÝáñ¹ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñª ÷á˳¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ ùÝÝ»Éáõ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇ ¨ ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ Í³·³Í ÃÛáõñÇÙ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ѳïáõÏ

110

î»'ë §Ðáñǽáݦ, 1912, N 28:
§Ðáñǽáݦ, 1912, N 146:
112
î»'ë §î»Õ»Ï³·Çñ¦ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 1913 Ã. ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, ÂÇýÉÇë, 1914, ¿ç 7: ÆÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ Ù³ÙáõÉÁ (§Ðáñǽáݦ, N 146), ݳѳݷ³Ï³Ý ³ïÛ³ÝÝ ³ñ¹»Ý ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 10-ÇÝ Ñ³ëï³ï³Í ¿ »Õ»É ÑÇßÛ³É Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ:
113
î»'ë §Ðáñǽáݦ, 1912, N 252:
111

265

µÛáõñ᪠·ñáÕÝ»ñÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ¨ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ ¨
ï»Õ»Ï³ïáõ µÛáõñ᪠ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñͳ½áõñÏ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ³ß˳ï³Ýùáí ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ: γÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ å³ñ³·ñ³ýÇ 7-ñ¹
Ï»ïÁ ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ù³ëÇÝ ¿ñ. §ÐÇÙÝ»É Ñ³ïáõÏ ýáݹ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ ÙdzÝí³· ¨ Ùßï³Ï³Ý Ýå³ëï µ³Å³Ý»Éáõ¦: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ùï³íáñ áõ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëï»Éáõ ѳٳñ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ñ ϳ½Ù³Ï»ñå»É
Ù³ï»Ý³¹³ñ³ÝÝ»ñ, ÁÝûñó³ñ³ÝÝ»ñ, ·Çï³Ï³Ý ³ñß³í³ËÙµ»ñ, ѳٻñ·Ý»ñ, Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñ, ÁÝûñóáõÙÝ»ñ, ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¨ ÏÛ³ÝùÇ ³ÛÝåÇëÇ ËݹÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù ßáß³÷áõÙ »Ý
·ñáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ: ÐáõÉÇëÇ 11-Ç §ÐáñǽáÝǦ ³é³çÝáñ¹áÕÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÝíÇñí³Í ¿ ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ: Üñ³ÝáõÙ ³ëíáõÙ ¿. §î³ëÝÛ³Ï
ï³ñÇÝ»ñáí Ù»½³ÝáõÙ ³ñͳñÍíáÕ ³Ûë ѳñóÁ ³Ûë Ó»éݳñÏáõÃÛ³Ùµ
114
ÙïÝáõÙ ¿ ·áñÍݳϳÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ¸ñíáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ù³ñÁ¦ :
Ødzíáñí»Éáí` ·ñáÕÝ»ñÁ åÇïÇ µ³ñÓñ³óÝ»ÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ: ÆѳñÏ», ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ ϳñáÕ Ùdzݷ³ÙÇó í»ñ³÷áË»É Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñïÁ, µ³Ûó ¹³ ÙÇ ù³ÛÉ ¿ñ §·áÝ» ³Ù»Ý³ËÇëï
Ï»ñåáí ß»ßï»Éáõ Ù»Í ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ ¿ª Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
115
Çñ³Ý í³Û»É ¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Ý»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ¦ : ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ǵñ¨ ³Ý¹³Ù ϳñáÕ ¿ÇÝ Ù³ëݳÏó»É áã ÙdzÛÝ ÂÇýÉÇëÇ, ³Ûɨ ³ß˳ñÑÇ ï³ñµ»ñ Ù³ë»ñáõÙ ³åñáÕ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÁ. 1913 Ã. ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó 81-Á ÂÇýÉÇëÇó ¿ñ, 26-Áª ´³ùíÇó, 5-Áª ܳËÇ稳ÝÇó, 4-³Ï³Ýª ºñ¨³ÝÇó ¨ ØáëÏí³ÛÇó, 3-³Ï³Ýª ´³ÃáõÙÇó ¨ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇó, 2-³Ï³Ýª ²Ë³Éù³É³ùÇó, ÞáõßÇÇó, èáëïáíÇó ¨ ä»ï»ñµáõñ·Çó, 1-³Ï³Ýª ì³Õ³ñß³å³ïÇó, Ú³ÉóÛÇó, ¸áõß»ÃÇó, ²ñ¹³Ñ³ÝÇó,
øáõóÛÇëÇó, ìɳ¹Çϳíϳ½Çó, ²ëïñ³Ë³ÝÇó, ÎáɳÛÇó, Þáõɳí»ñÇó,
116
¶Ûáõɳ·³ñ³ÏÇó, ´áõ˳ñ»ëïÇó, ¼³ù³Ã³É³ÛÇó, ê³ÉÙ³ëïÇó : ܳ¨
³Û¹ å³ï׳éáí ¿ñ, áñ Çß˳ÝáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ áõ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý ÉáõñÁ µáÉáñ ѳ۳߳ï Ï»ÝïñáÝÝ»ñáõÙ µáõéÝ Ññ×í³Ýùáí ÁݹáõÝí»ó: ²É. ̳ïáõñÛ³ÝÁ Ļɻ½Ý³íá¹ëÏÇó ·ñ»ó. §ì»ñç³å»¯ë... ëñïÇë ËáñùÇó µ³ó³Ï³Ýã»óÇ »ë:

114

§Ðáñǽáݦ, 1912, N 147:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
116
§î»Õ»Ï³·Çñ¦ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý..., ¿ç 18-20:
115

266

²ÛÅÙ, Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÝ ¿É ѳݹ»ë Ï·³Ý ǵñ¨ ѳí³ù³Ï³Ý ÙÇ Ù³ñÙÇÝ,
ǵñ¨ ÝÛáõóå»ë ¨ µ³ñáÛ³å»ë ϳ½Ù³Ï»ñåí³Í ÙÇ ½áñ»Õ áõÅ... ѳÛ
117
·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ - Ññ³ß³Éǯ ¿ ¨ ëñï³Ýó áÕçáõÝ»Éǯ¦ :
¶ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñáõÙÁ áõÕ»ÏóíáõÙ ¿ñ ·ñ³Ï³Ý ¨
¹åñáó³Ï³Ý ýáݹ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÙÕíáÕ å³Ûù³ñÇ Ã»Å³óáõÙáí: È»áÝ í×é³Ï³Ý³å»ë ¹»Ù ¿ñ ¹åñáó³Ï³Ý ýáݹÇÝ. ÝáõÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ ¿ñ §ÐáñǽáÝÁ¦,
áñÇ 1912 Ã. ÑáõÉÇëÇ 14-Ç ³é³çÝáñ¹áÕáõÙ ³ëíáõÙ ¿ñ, áñ »Ã» §³Û¹ »ñÏáõ
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ññ³å³ñ³Ï Ý»ïí»Ý, ϳ٠»Ã» Édzϳï³ñ
³½³ïáõÃÛáõÝ ï³Ýù µáÉáñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ¨ ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó
ó³Ýϳó³Í ýáÝ¹Ç Íñ³·ÇñÁ Ù»çï»Õ ù³ß»Éáõ, ...å»ïù ¿, áõ½»Ýù, û ãáõ118
½»Ýù, Çñ³ñ Ñ»ï Ùñó»Ý ¨ Çñ³ñ çɳï»Ý¦ : ²é³çÝáñ¹áÕÁ åݹáõÙ ¿ñ, áñ
ѳٳ½·³ÛÇÝ ïáÝÁ å»ïù ¿ ѳí»ñųóíÇ Ù»Ï Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ·áñÍáí:
²Ûë ѳñóáõÙ Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ã¿ñ ÏÇëáõÙ È»áÛÇ Ï³ñÍÇùÁ ¨ Ýñ³ §Ð³Ù³½·³ÛÇÝ Ñáµ»ÉÛ³ÝÁ¦ Ñá¹í³ÍÇ ³éÃÇí ѳݹ»ë »Ï³í §¶ñ³Ï³Ý ýáݹ¦
Ñá¹í³Íáí, áñï»Õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³çÁÝóó ß³ñÅáõÙÁ ϳßϳݹáÕ
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ï»ëÝáõÙ ¿ñ ³ÛÝ µ³ÝáõÙ, áñ Ñ³Û ·ñáÕÁ Å³Ù³Ý³Ï ãÇ
·ïÝáõÙ ëï»Õͳ·áñÍ»Éáõ, ÝíÇñí»Éáõ ÙdzÛÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ ·áñÍáí ݳ ½µ³ÕíáõÙ ¿ñ Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó, áñáíÑ»ï¨ Çñ ¨ ÁÝï³ÝÇùÇ ýǽÇÏ³Ï³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ ëïÇåí³Í ¿ å³ñ³å»É ³ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáí: ´³Ûó, µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ï³ñÍÇùáí, §ÑáõÛë ¿É ãϳ, áñ Ï÷áËíÇ
³Û¹ ¹ñáõÃÛáõÝÁ, áñáíÑ»ï¨ å³ï׳éÁ ß³ï ¿ ÑÇÙݳϳÝ, ³½·Á ÷áùñ ¿,
ÁÝûñóáÕ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ùÇã ¿, ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßáõÏ³Ý - ë³Ñٳݳ÷³Ï: ²Ûë ï»ë³Ï ÷áùñ ³½·»ñÇ Ù»ç ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï å³ÑíáõÙ ¿
³ÝѳïÇ, ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ã» å»ïáõÃ۳ݪ ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ùµ
áõ ûųݹ³ÏáõÃÛ³Ùµ¦ (IV, 193-194):
ºí, Çñáù, å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³½·»ñÇó ¨ áã Ù»ÏÇ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ³ÛÝåÇëÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ϳËÙ³Ý Ù»ç ãÇ »Õ»É ·ñáÕÇ
ÝÛáõóϳÝÇó, ٻϻݳëÝ»ñÇ, ϳ٠ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ, ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ·ñ³Ï³Ý ë³ÉáÝÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó,
ÇÝãå»ë Ù»½³ÝáõÙ: Ð³Û ·ñ³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÝ ³åñáõÙ ¿ñ Ñáµ»ÉÛ³ÝÇ ïáݳϳï³ñáõÃÛ³Ý ËݹÇñÝ»ñáí: Ð³Û ·ñùÇ, ·ñÇ áõ ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³Ýó ¿ÇÝ Ï³óíáõÙ µ³½Ù³ÃÇí ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñ, áã
117
118

§Ðáñǽáݦ, 1912, N 199:
§Ðáñǽáݦ, 1912, N 150:

267

ÙdzÛÝ ÂÇýÉÇëáõÙ, ³Ûɨ ºñ¨³ÝáõÙ, ¸ÇÉÇç³ÝáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ: ¸³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ϳñ¹áõÙ ¿ÇÝ È»áÝ, ÞÇñí³Ý½³¹»Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ: Üñ³Ýù Çñ»Ýó
»ÉáõÛÃÝ»ñáõÙ Áݹ·ÍáõÙ ¿ÇÝ ·ñáÕÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ïËáõñ íÇ׳ÏÁ, ·ñ³Ï³Ý
ýáÝ¹Ç ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: Ƶñ¨ ûñí³ Ññ³ï³å ËݹÇñ ¹ñíáõÙ ¿ñ ·ñáÕÇ Ñ³Ù³ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ ѳñóÁ: ²ñß³ÉáõÛë î»ñ-ÐáíݳÝÛ³ÝÁ §¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ
áñå»ë åñáý»ëdz¦ Ñá¹í³ÍáõÙ ·ñáõÙ ¿. §¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù»½³ÝáõÙ ã¿
ѳÛïÝíáõÙ áñå»ë áñáß ÇÝùÝáõñáõÛÝ åñáý»ëdz... àõñ»ÙÝ Ñ³Û íÇå³·ñÇó, µ³Ý³ëï»ÕÍÇó å³Ñ³Ýç»É ³ÛÝ, ÇÝã ³ñï³¹ñáõÙ »Ý éáõë³Ï³Ý, ɻѳϳÝ, Ýáñí»·Ç³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ ·ñáÕÝ»ñÇ µ»ÕÙݳíáñ ·ñÇãÝ»ñÁ, ³Ýϳñ»ÉÇ ¿ ¨ ³ÝÑáõÛë... ƱÝ㠳ݻÉ: ...¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹³ñÓÝ»É åñáý»ëdz, áñÇ
119
ѳٳñ åÇïÇ ³å³Ñáí»É ÙÇ áñáß ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ùµ¦ :
ì»×»ñÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ÇÝ: ÜáõÛÝ §Øß³ÏÁ¦, áñ 1911 Ã. ÎáíϳëÇ
ѳÛáó µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 30-³ÙÛ³ Ñáµ»ÉÛ³ÝÁ ѳí»ñųóÝ»Éáõ ѳٳñ ÇÝùÝ ¿ñ ³é³ç³ñÏ»É ÑÇÙÝ»É ·ñ³Ï³Ý ýáݹ, áñ 1912 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 22-Ç Çñ ѳٳñáõÙ ïå³·ñ»É ¿ñ ²ñß³ÉáõÛë î»ñ-ÐáíݳÝÛ³ÝÇ í»ñáÝßÛ³É Ñá¹í³ÍÁ, ³ÛÅÙ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ñ ¹åñáó³Ï³Ý ýáݹ ëï»ÕÍ»Éáõ
120
¨ ¾çÙdzÍÝÇ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ µáÉáñ ÙÛáõë áñáßáõÙÝ»ñÁ : Ð. ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ
·ñáõÙ ¿ñ. §²é³Ýó áõñ³Ý³Éáõ ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, Ù»Ýù
ϳñÍáõÙ »Ýù, áñ ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³ÛÅ٠ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿
121
ï³É ¹åñáó³Ï³Ý ýáݹÇݦ : ÆëÏ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ³Ýóª §ºí »Ã» ß³ï ɳí
Ùï³Í»Éáõ ÉÇÝ»Ýù, ·ñ³Ï³Ý ýáݹÁ ³í»ÉÇ ë³Ñٳݳ÷³Ï, ³í»ÉÇ Ù³ëݳíáñ ·³Õ³÷³ñ ¿, ù³Ý ѳٳ½·³ÛÇÝ ¹åñáó³Ï³Ý ýáݹÁ: ¶ñ³Ï³Ý
ýáݹÇó, »Ã» ݳ Çñ³·áñÍíÇ, í»ñç Ç í»ñçá Ïû·ïí»Ý ë³Ñٳݳ÷³Ï
Ãíáí Ù³ñ¹ÇÏ, ÙÇÝã ¹åñáó³Ï³Ý ýáݹÇó Ïû·ïíÇ ³ÙµáÕç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ122
¹Á¦ : ØÇÝã í»×»ñÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ÇÝ, §ÐáñǽáÝǦ 1912 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 19-Ç N 204-áõÙ ïå³·ñíáõÙ ¿ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ѳÛï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, áñáí ѳí³ëïíáõÙ ¿, áñ ѳٳå³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ѳëï³ï»É »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ¨ áñÇó å³ñ½ ¿
¹³éÝáõÙ, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ϳñáÕ »Ý ÉÇÝ»É áã ÙdzÛÝ ·ñáÕÝ»ñÁ,
³Ûɨ ·ñ³Ï³Ý³·»ï-ùÝݳ¹³ïÝ»ñÁ, Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ, ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ·ñ³119

§Ø߳Ϧ, 1912, N 38:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, N 147:
121
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, N 147:
122
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, N 151:
120

268

ϳÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ùß³ÏÝ»ñÁ: §ÐáñǽáÝǦ ѳçáñ¹ ûñí³ª ë»åï»Ùµ»ñÇ
20-Ç ³é³çÝáñ¹áÕÁ, áñÇ Ñ»ÕÇݳÏÁ Ñݳñ³íáñ ¿, áñ ÇÝùÁª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿,
ëñï³Ýó áÕçáõÝ»Éáí ¶ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëϽµÝ³íáñáõÙÁ, Ù»Í ÑáõÛë»ñ ¿ ϳåáõÙ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ ï»ëÝáõÙ §·ñ³·»ïÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃ۳ݦ ѳٻëï ëϽµÝ³íáñáõÃÛ³Ý Ù»çª ÙÇ ½áñ»Õ ³½¹³Ï Ñ³Û ·ñ³Ï³123
ÝáõÃÛ³Ý ßù»Õ ½³ñ·³óٳݦ : ²é³çÝáñ¹áÕÁ Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
Ïáã ¿ ³Ýáõ٠ϳݷáõÝ å³Ñ»É §ÙÇ Ñ³Ù»ëï, µ³Ûó Ùï»ñÇÙ áõ ѳñ³½³ï
ûç³Ë, áñÇ ßáõñçÁ µáÉáñ»É »Ý ºÕÇ߻ݻñ áõ º½ÝÇÏÝ»ñ, ܳñ»Ï³óÇÝ»ñ áõ
124
ÞÝáñѳÉÇÝ»ñ, ²µáíÛ³ÝÝ»ñ áõ ²Õ³Û³ÝÝ»ñ¦ :
Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ݳ˳ï»ëí³Í ¿ñ ÑÇÙݳ¹ñ»É 1912 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ 29-ÇÝ ÂÇýÉÇëÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ ¨ ³ÛÝ ÁÝïñáÕ µáÉáñ ѳÛÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíáõÙ, µ³Ûó ³Û¹ ѳñóÁ ÃáÕÝí»ó ѻﳷ³ÛÇÝ ¨
ݳ˳ӻéÝáÕ ËÙµÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñí»ó ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ñݳñ³íáñÇÝ
ã³÷ ßáõï ÅáÕáí ·áõÙ³ñ»É: ÐÇÙݳ¹Çñ ÅáÕáíÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ 1912 Ã.
ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ: »' ÅáÕáíÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÛ³Ý, û’ Ù³ÙáõÉáõÙ »Õ³Í
ѳÕáñ¹Ù³Ý Ù»ç ÝßíáõÙ ¿, áñ ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó Ù³ëݳÏó»óÇÝ
È»áÝ, ²ñ. ¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ, îÇ·ñ³Ý ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ, 껹ñ³Ï ³é³Û³ÝÁ,
ºñí³Ý¹ ȳɳ۳ÝÁ, ¶Ûáõï ù³Ñ. ²Õ³ÝÛ³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: ´³ó³Ï³Û»É ¿
ÞÇñí³Ý½³¹»Ý: гí³Ý³Ï³Ý ¿ ݳ¨ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó ³Ûë ³é³çÇÝ ÅáÕáíáõÙ ¿ ݳ ÁÝïñíáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
³Ý¹³Ù: ÆëÏ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ Ù»ç Ýñ³ ³ÝáõÝÁ ãÇ ÑÇßíáõÙ, ù³ÝÇ áñ ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ å³ßïáݳå»ë ѳٳñíáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù, áñáÝù ÁÝïñí»É ¿ÇÝ 1912 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 8-ÇÝ, ÇëÏ ³Û¹ å³ÑÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ϳɳݳíáñí³Í ¿ñ ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ä»ï»ñµáõñ·áõÙ: ²Û¹ ÅáÕáíáõÙ ÁÝïñíáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 8 ³Ý¹³ÙÝ»ñª ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ²ñß³Ï Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ܳñ¸áë, ²ïñå»ï, öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³Ý, ¶ñÇ·áñ ì³ñ¹³ÝÛ³Ý, êï. ÈÇëÇóÛ³Ý, гÏáµ ¶»ÝçÛ³Ý (γñ³-¸³ñíÇß), ¨ áñáßíáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÁ
ٻͳóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ѳçáñ¹ ÅáÕáíÁ ·áõÙ³ñ»É ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 10-ÇÝ:
ì»ñçÇÝáõÙ, áñÇÝ Ù³ëݳÏó»óÇÝ 35 Ù³ñ¹ (³Û¹ ÃíáõÙ È»áÝ, ܳñ-¸áëÁ,
êï. ÈÇëÇóÛ³ÝÁ, ²ïñå»ïÁ, º. ȳɳ۳ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ), ·³ÕïÝÇ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ ݳ˳·³Ñ ¿ ÁÝïñíáõÙ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ: Æñ µ³óÙ³Ý Ëáë123
124

§Ðáñǽáݦ, 1912, N 205:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:

269

ùáõÙ ²ñ. ¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ ï³ÉÇë ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ϳ½Ù»Éáõ ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³éáï å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, Áݹ·Í»Éáí ÂÇýÉÇëÇ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ ¹»ñÁ í³Õáõó ó³ÝϳÉÇ ³Û¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
î. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ Çñ »ÉáõÛÃáõÙ ÑÇß»Éáí, áñ ê. ޳ѳ½Ç½Á ¨ ä. äéáßÛ³ÝÁ ³é³çÇÝÝ »Ý ³ñͳñÍ»É ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»Éáõ ÙÇïùÁ, ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ѳñ·³ÝùÇ ïáõñù Ù³ïáõó»É Ýñ³Ýó: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ëÏëáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ÑáïÝϳÛë ѳñ·áõÙ ¿ §·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ëï³ÝáõÙ ·áñÍ³Í µáÉáñ ³ÝÓ³Ýó ÑÇß³ï³ÏÁ¦: àñáßíáõÙ ¿ ݳ¨
ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý ѻ鳷Çñ áõÕ³ñÏ»É ¾çÙdzÍÇݪ ï³é»ñÇ ·ÛáõïÇ ¨
ïå³·ñáõÃÛ³Ý Ñáµ»ÉÛ³ÝÝ»ñÇ ³éÃÇí ¨ óñ·Ù³Ýã³ó ûñÁ ¹³ñÓÝ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ïáÝÁ: ²Û¹ ÅáÕáíáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ 17
Ù³ñ¹, ³Û¹ ÃíáõÙ ÐáíÑ. سÉ˳ëÛ³ÝÁ, гÏ. ²ÉÇ˳ÝÛ³ÝÁ, È. سÝí»ÉÛ³ÝÁ, ìñÃ. ö³÷³½Û³ÝÁ, ÇßË. Ø. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, ìñáõÛñÁ, ê»ÛñÇÝ, ¸. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ, ²Ã. ÊÝÏáÛ³ÝÁ, Ð. гÏáµÛ³ÝÁ, ØÇù. سÝí»ÉÛ³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ: »¨
¶ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý 1913 Ã. §î»Õ»Ï³·ñáõÙ¦ ·ñí³Í
¿, áñ í³ñãáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÁ ÁÝïñí»É ¿ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 3-Ç ÅáÕáíáõÙ, µ³Ûó,
ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ »Ý ³é³çÇÝ »ñÏáõ ÅáÕáíÝ»ñÇ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
³ÛÝ ÁÝïñí»É ¿ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 10-Ç ÅáÕáíáõÙ: ì³ñãáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÁ µ³Õϳó³Í ¿ »Õ»É 8 Ñá·áõóª ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, È»á, ². ¼³ñ·³ñÛ³Ý, î. ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý, ². ²Ã³Ý³ëÛ³Ý, ¶. ²Õ³ÝÛ³Ý, ²ñ. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, ºñ. ȳɳ۳Ý:
ÜáõÛÝ ³Û¹ ÅáÕáíáõÙ ÁÝïñí»óÇÝ Ý³¨ í³ñãáõÃÛ³Ý 9 ÷á˳ݹ³Ù, í»ñëïáõ·Çã Ù³ëݳÅáÕáí: Æ ¹»å, í³ñãáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ³é³ç³ñÏí³Í ûÏݳÍáõÝ»ñÇó ÙdzÛÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿, áñ ÁÝïñíáõÙ ¿ ÙdzӳÛÝ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ¨ ÝáñÁÝïÇñ í³ñãáõÃÛ³Ý ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñíáõÙ ¿ ѳçáñ¹ ÅáÕáíÁ ·áõÙ³ñ»É ÙÇ ³ÙëÇó áã áõß: Ðñ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
·ñ³ë»ÝÛ³ÏÁ ѳÝÓÝíáõÙ ¿ Ýáñ³Ï³½Ù ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý ïÝûñÇÝáõÃÛ³ÝÁ: 1912 Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 16-ÇÝ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÝáñÁÝïÇñ í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÝÇëïÁ, áñï»Õ ݳ˳·³Ñ ¿ ѳëï³ïíáõÙ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, áñÝ ³Û¹ å³ßïáÝáõÙ ³Ý÷á÷áË ÙÝáõÙ ¿ ÙÇÝã¨
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³í³ñïÁ: ÜáõÛÝ ÅáÕáíáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
û·Ý³Ï³Ý, í³ñãáõÃÛ³Ý ÷áËݳ˳·³Ñ ¿ ÁÝïñíáõÙ î. ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ,
²ñ. ¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ ÁÝïñíáõÙ ¿ ·³ÝÓ³å³Ñ, ÇëÏ ¶Ûáõï ²Õ³ÝÛ³ÝÁª ù³ñïáõÕ³ñ:
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ùï³¹Çñ ¿ñ ÂÇýÉÇëáõÙ µ³ó»É Ð³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÏáõÙµ ¨ áõÝ»Ý³É ïå³·Çñ Çñ ûñ·³ÝÁ:

270

ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ ÁݹѳÝáõñ Ù»Í á·¨áñáõÃÛáõÝ ³é³ç³óñ»ó:
¸³ ³ñï³Ñ³Ûïí»ó ݳ¨ §ÐáñǽáÝǦ ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 12-Ç N 124-Ç ³é³çÝáñ¹áÕáõÙ, áõñ ³ñͳñÍí³Í Ùïù»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ, ÝáõÛÝÇëÏ áñáß ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³é³óÇáñ»Ý ½áõ·³¹ÇåáõÙ »Ý ÝáõÛÝ Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñ³Í §¶ñ³Ï³Ý ýáݹ¦, §¶áñÍÇ ³ëå³ñ»½Á¦ ¨ ³ÛÉ
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇÝ: ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ ³Ûë ³é³çÝáñ¹áÕÁ ãÇ å³ïϳÝáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ·ñãÇÝ, ³å³ ³ÏÝѳÛï ¿, áñ ¹ñ³ Ñ»ÕÇݳÏÁ »Õ»É ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ¨ ³Û¹ ûñ»ñÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï: гÙá½í»Éáõ
ѳٳñ µ»ñ»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ ½áõ·³Ñ»éÝ»ñ: §Ø»½³ÝÇó Ù»Í áõ ѳé³ç³¹»Ù
³½·»ñÇ Ù»ç ¿É,- ϳñ¹áõÙ »Ýù ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §¶áñÍÇ ³ëå³ñ»½¦ Ñá¹í³ÍáõÙ,- ¹åñáóÝ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳñáïáõÙ »Ý ³ñï³ùÇÝ û·ÝáõÃÛ³Ý ¨
í³Û»ÉáõÙ »Ý ³½·»ñÇ áõ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËݳÙùÁ, áñù³Ý ³í»ÉÇ ¨ë ³ÝÑñ³Å»ßï å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ¿¹ ËݳÙùÝ áõ Ñá·³óáÕáõÃÛáõÝÁ Ù»½³ÝáõÙ¦ (IV,
216): §ºÃ» ÝÙ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇùÁ í³Õáõó ½·³óí³Í ¿ Ëáßáñ
ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ³½·»ñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ, ³å³ áñù³Ý Ù»Í å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³Û¹
ϳñÇùÁ Ù»ñ å»ë ÷áùñÇÏ áõ Ñ»ï³Ùݳó ÅáÕáíñ¹Ç ѳٳñ¦,- »ñÏñáñ¹áõÙ ¿ ³é³çÝáñ¹áÕÁ:
²é³çÝáñ¹áÕáõÙ ³é³ç ¿ ù³ßíáõÙ ·ñáÕ-ÁÝûñóáÕ Ï³åÇ ËݹÇñÁ,
áñÁ ÙÇßï »Õ»É ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝáõÙ: ܳ µ³½ÙÇóë
ß»ßï»É ¿, áñ Ñ³Û ·ñáÕÇ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý §Ë³Ý·³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ¦ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ݳ¨ Ñ³Û ÁÝûñóáÕÇ Ñ»ï³ÙݳóáõÃÛ³Ùµ áõ ó³Íñ ٳϳñ¹³Ïáí ¨ ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛ³Ùµ: ÆÝãå»ë å³ïÙáõÙ ¿ ì³Ñ³Ý ÂáÃáí»ÝóÁ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëÇñ»É ¿ ÏñÏÝ»É. §´³ÝÁ »íñáå³óÇ ·ñáÕ ÉÇÝ»ÉÁ ã¿,
125
³ÛÉ Ñ³Û ·ñáÕ ÉÇÝ»ÉÝ ¿¦ : ²é³çÝáñ¹áÕÁ ϳñÍ»ë Ýå³ï³Ï áõÝÇ ß³ñáõÝ³Ï»É áõ µ³ó³ïñ»É ³Û¹ ÙÇïùÁ. §...µ³í³Ï³Ý ¿, áñ ÙÇ »íñáå³óÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï ÙÇ Ñ³çáÕ »ñÏ ³ñï³¹ñ» ¨ Ýñ³ ÙÇ ù³ÝÇ ï³ñí³ ³åñáõëïÁ, »ñµ»ÙÝ ¨ ³ÙµáÕç ÏÛ³ÝùÇ ³åñáõëïÁ ³å³Ñáíí³Í ¿: ä³ñ½ 㿱 û áñåÇëÇ
˻չáÕ ¨ ëå³ÝÇã å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ù»ç ¿ ¹ñí³Í Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ¦:
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û ·ñáÕÇÝ ³åñáõëï ãÇ ï³ÉÇë ݳ¨ ³ÛÝ å³ï׳éáí,
áñ µ³í³ñ³ñ ã³÷áí ã»Ý ëå³éíáõÙ ·ñù»ñÁ, §...¨ ³Ûëï»ÕÇó å³ñ½ ¿, áñ
ÁÝûñóáÕÇ ù³Ý³ÏÁ Ï»Ýë³Ï³Ý Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ã» ·ñáÕÇ ¨ û Ýñ³
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦:

125

§ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ¿ç 141:

271

ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿É ¹³ñÓ³í
»ñ»ÏáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÙÇçáóáí ³ÝÙÇç³Ï³Ý ϳå ëï»ÕÍ»É ·ñáÕÇ ¨ ÁÝûñóáÕÇ ÙÇç¨, ݳ¨ Ýå³ëï»É ÁÝûñóáÕÝ»ñÇ, ³ÛëÇÝùݪ ÅáÕáíñ¹Ç ·ñ³Ï³Ý-ÏáõÉïáõñ³Ï³Ý ٳϳñ¹³ÏÇ
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:
´³Ûó Ñ»Ýó ëϽµÇó ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëïÇåí³Í »Õ³í ѳÕóѳñ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³íáñÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ÙÇ ß³ñù ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: §Ø߳Ϧ, §Áàêó¦, §Êàñïèé¦ Ã»ñûñÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ÇñÝ»ñÇÝ
Ù»Õ³¹ñáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝ µ³ÝáõÙ, áñ §Üñ³Ýù ÷áË³Ý³Ï Ññ³íÇñ»Éáõ ÇëÏ³Ï³Ý ·ñáÕÝ»ñÇÝ, ³Ý¹³Ù ÁÝïñ»Éáõ ÇÝùݳµ»ñ³µ³ñ, ¹ÇÙ»óÇÝ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³ÏÇ, áñå»ë½Ç ϳñáÕ³Ý³Ý Çñ³Ýù, ǵñ¨ ÑÇÙݳ¹Çñ
ùí»³ñÏáÕÝ»ñ, ÁÝïñ»É ϳ٠ãÁÝïñ»É ëñ³Ý-Ýñ³Ý, áõÙ Çñ³Ýù ѳñϳíáñ
Ïѳٳñ»Ý: ºí ³Û¹åÇëÇ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ ³ÛÝ
»Õ³í, áñ í³ñã³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ûñÇݳϪ ÇëϳϳÝ
126
Ñ³Û ·ñáÕ ÞÇñí³Ý½³¹»Ý ÁÝïñ³Ï³Ý ùí» ãëï³ó³í¦ : §Êàñïèé¦ Ã»ñÃÁ ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óñ³Í á·¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ ѳçáÕáõÃÛáõÝÁ ëáëÏ Ù³Ï»ñ¨áõÃ³Ï³Ý ¿ ¨ ÙdzÛÝ ÃÕÃÇ íñ³ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, áñ
³ÛÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ÏÏáñͳÝíÇ ¨ Ϲ³¹³ñÇ Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ Í³é³Û»Éáõó. §...ã³ñ áõ ¹³Å³Ý ÙÇ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõݦ ¨ ³ÛÝ ¿É §Ð³Ûáó ³é³çÇÝ
·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»Ýó ³é³çÇÝ ù³ÛÉ»ñÇ Ñ³Ý¹»å...¦,- ·ñáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ ѳÙá½í³Í ѳÛï³ñ³ñáõÙ. §à'ã, ãå»ïù ¿ ÏáñͳÝíÇ Ð³Ûáó
·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ: ø³ÝÇ áñ ÙÇ »ñÏñáõÙ, ÙÇ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿¹
ï»ë³Ï Ù³ñ¹ÇÏ Ï³Ýª ¿¹ ï»ë³Ï Ù³ÙáõÉ áõ ¿¹ ï»ë³Ï í»ñ³µ»ñÙáõÝù ϳ
¹»åÇ ·ñáÕÝ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ - ݳ Áݹѳϳé³ÏÁ, å»ïù ¿ ѳëï³ïáõÝ Ï³Ý·ÝÇ, ٻͳݳ, áõŻճݳ, ѳñ³½³ï áõ ï³ù ûç³Ë ¹³éݳ
ѳÛáó Ñ³É³Í³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³Ùáõñ Ý»óáõÏ áõ å³ßïå³Ý
¹³éݳ ѳÛáó ˳ݷ³ñí³Í ·ñáÕÇ Ñ³Ù³ñ ¨ µ³ñÓñ å³ïí³ñ ³Ù»Ý ã³ñáõÃÛ³Ý áõ ѳɳͳÝùÇ Ñ³Ý¹»å¦ (IV, 220): §ÎáíϳëÇ Ñ³Ûáó ·ñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ áõ Çñ ùÝݳ¹³ïÝ»ñÁ¦ Ñá¹í³Íáõ٠ݳ µáÕáùáõÙ ¿ гÏ.
¶»ÝçÛ³ÝÇ, 껹ñ³Ï ³é³Û³ÝÇ, §Øß³ÏǦ ѳñÓ³ÏáõÙÝ»ñÇ, ³ÝÑÇÙÝ Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ¹»Ùª ¹ñ³Ýù ѳٳñ»Éáí Ññ»ß³íáñ »ñ¨áõÛÃ, ½³ñٳݳÉÇ
áõ ½³ñÑáõñ»ÉÇ í³ñÙáõÝù: Æ å³ï³ëË³Ý ³Û¹ Ñá¹í³ÍÇ §Øß³ÏÁ¦ ·ñáõÙ
¿, û ë˳ÉíáõÙ ¿ Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, §áñ §ÐáñǽáÝǦ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÙÇ í³Û126

§Ø߳Ϧ, 1912, N 248:

272

ݳëáõÝ ¿ µ³ñÓñ³óñ»É, û §Øß³ÏÁ¦ ѳϳé³Ï ¿ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃ127
۳ݦ : §àã áù ¹»Ù ã¿ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý: Ò»½ ÙdzÛÝ ³ÛÝ »Ù ³ëáõÙª û §Øß³ÏÁ¦, û ÞÇñí³Ý½³¹»Ý ¨ û §Êàñïèé¦ éáõë ûñÃÁ.- Ù»Ýù
Ñ»éáõ ÏÙݳÝù Ó»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝ㨠³ÛÝ ñáå»Ý, »ñµ Ó»ñ ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ óáõÛó Ïï³ ÁݹáõÝ»É ¨ ÁÝïñ»É ·ñ³Ï³Ý Ù³ñ¹128
ϳÝó ¨ áã å³ï³Ñ³Ï³Ý ¹ÇÉ»ï³ÝïÝ»ñÇݦ :
ì»×Ç ³éÇÃÁ ÞÇñí³Ý½³¹»Ç áã ³ÛÝù³Ý µ³ñÛ³ó³Ï³Ù í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ ¿ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÇ Ýϳïٳٵ: §Áàêó¦ Éñ³·ñÇ
ÂÇýÉÇëÇ ÃÕóÏÇó γñ³-¸³ñíÇßÁ, Ýϳñ³·ñ»Éáí Ýáñ³Ï³½Ù ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ ÁݹѳÝáõñ ÅáÕáíÁ, ˻ճÃÛáõñáõÙ ¿ñ ÷³ëï»ñÁ, ·ñ»Éáí, û
ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ ã»Ý ϳٻó»É ùí»³ñÏ»É ¨ í³ñãáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ï»Õ
ï³É §ÇëÏ³Ï³Ý ·ñáÕ¦ ÞÇñí³Ý½³¹»ÇÝ: ö³ëïÇ Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý å³ï׳éÝ»ñÁ ½áõï ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¿Çݪ å³Ûٳݳíáñí³Í γñ³-¸³ñíÇßÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ ¨ í³ñãáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ Ýñ³ ûÏݳÍáõÃÛ³Ý
Ù»ñÅáõÙáí: ÆÝùÁª ÞÇñí³Ý½³¹»Ý ÙÇ Ï³ñ× Ý³Ù³Ïáí Ñ»ñùáõÙ ¿ ³Û¹ ëáõïÁ, áñáí á·¨áñí»É ¿ñ §Øß³ÏÁ¦: ܳ ·ñáõÙ ¿. §ºë ÇÝùë ã»Ù ϳٻó»É
ùí»³ñÏ»É ¨ ÝáõÛÝÇëÏ Ý»ñϳ ã»Ù »Õ»É ³Û¹ ÅáÕáíÇÝ: ºë ·ñ»É ¿Ç ݳ¨, áñ
»ñµ»ù ¨ áã ÙÇ ï»Õ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ã»Ù ѳÛïÝ»É Ýáñ³Ï³½Ù ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
129
Ù»ç áñ¨¿ å³ßïáÝ ëï³ÝÓÝ»Éáõ¦ : ÞÇñí³Ý½³¹»Ý, ÇѳñÏ», Ù³ëݳÏó»É
¿ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ, ÇѳñÏ», ÙÇßï ¿É
³ñï³Ñ³Ûï»É ¿ñ Çñ §ËáñÇÝ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÁ ¹»åÇ ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõ130
ÝÁ¦ , áñÇ ß³Ñ»ñÁ Ùáï ѳٳñ»Éáí Çñ ëñïÇÝ, Ëáëï³ÝáõÙ ¿ñ »ñµ»ù
ãÙ»ñÅ»É ¨ Ñݳñ³íáñÇÝ ã³÷ û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É Ýñ³Ý: ê³Ï³ÛÝ Ý³ ·ïÝáõÙ
¿ñ, áñ Ýáñ³ëï»ÕÍ ÙdzíáñáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ½áõï ·ñáÕÝ»ñÇ, ÙdzÛÝ
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, ³Ýï»ë»Éáí ³ÛÝ ÷³ëïÁ,
áñ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹Åí³ñ ¿ñ ·ïÝ»É áñ¨¿ ·ñáÕ, áñÝ ëïÇåí³Í
ãÉÇÝ»ñ Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ ³åñáõëïÁ ѳÛóÛÃ»É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳå
ãáõÝ»óáÕ áñ¨¿ ³ß˳ï³Ýùáí: §ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇÝ,- ß³ñáõݳÏáõÙ ¿ ݳ,- áñ »ë ã»Ù áõ½áõÙ ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ñáõÙ, ³Ûë ³Ûëå»ë ÏÉÇÝÇ ÙÇÝ㨠³ÛÝ ûñÁ, »ñµ ݳ, í»ñç³å»ë, Ϲ³éݳ ½áõï ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ... ²é³ÛÅ٠ݳ, ¹Åµ³Ëï³127

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, N 255:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
129
§Ðáñǽáݦ, 1912, N 251:
130
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
128

273

µ³ñ, ³Û¹å»ë ã¿: ¶áÝ» Ýñ³ ÝáñÁÝïÇñ í³ñãáõÃÛ³Ý Ï³½ÙÁ ÇÝÓ Ñ³Ù³ñ
³ÝѳëϳݳÉÇ ÙÇ Ë³éÝáõñ¹ ¿: ºÃ» µÝ³Ï³Ý ¿, áñ µÅÇßÏÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»ÏÁ µÅÇßÏÝ»ñÇ Ó»éùáõÙÁ ÉÇÝÇ, ϳ٠ÇÝŻݻñÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Õ»ÏÁ ÇÝŻݻñÝ»ñÇ Ó»éùáõÙ, Ñ³å³ ÇÝãá±õ ãåÇïÇ ¨ ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
Õ»ÏÁ ·ñáÕÝ»ñÇ Ó»éùáõÙ ÉÇÝÇ: â·Çï»Ù, ·áõó» »ë ÙáÉáñí³Í »Ù, µ³Ûó ÇÝÓ
ÃíáõÙ ¿, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñí»ëï³·»ï Çñ ³ñí»ëïÇ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿
ÉÇÝÇ Ëëï³å³Ñ³Ýç, ÝáõÛÝÇëÏ µÍ³ËݹÇñ áã ÙdzÛÝ Ý»ñùÇÝ µáí³Ý¹³131
ÏáõÃÛ³Ý, ³Ûɨ ³ñï³ùÇÝÇ, ³Ûɨ  í»ñ³µ»ñٳٵ...¦ : ´áÉáñ Áݹ¹ÇÙ³ËáëÝ»ñÇÝ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ¹³ñÓÛ³É ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ. §Ð³Û ·ñáÕÁ »Ã» áõ½áõÙ ¿ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ½·áõÛß ÉÇÝÇ áõ Ëëï³å³Ñ³Ýç - ÃáÕ
¿¹å»ë ÉÇÝÇ Çñ ·ñãÇ áõ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñáõÃÛ³Ùµ¦ (IV, 219),- Çñ³í³óÇáñ»Ý ÝϳïáõÙ ¿ ݳ:
àñù³Ý ¿É ³ñ¹³ñ³óÇ ÑÇÙù»ñ áõݻݳñ ÞÇñí³Ý½³¹»Ç ³é³ç³ñÏÁ,
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ·áñÍÝ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ïÇó Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ ¿ñ ¨ ë˳É: ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ÞÇñí³Ý½³¹»Ç Ñ»ï µ³Ý³í»×Ç Ù»ç Ùï³í ݳ¨ ². Ô³½³ñÛ³ÝÁ ¨ ÷áñÓ»ó Ýñ³Ý ѳÙá½»É, áñ ÙÇÝ㨠§½áõï¦ ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»ÉÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï
¿ñ áõÝ»Ý³É Ý³¨ §½áõï ·ñáÕÝ»ñ¦, ÇëÏ ¹ñ³ ѳٳñ å»ïù ¿ñ ÑÇÙÝ»É ÙÇ
³ÛÝåÇëÇ ÙdzíáñáõÙ, áñÁ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ñ Ñ³Û ·ñáÕÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ ¨ ÙdzÛÝ ¹ñ³Ýáí ½µ³Õí»Éáõ:
´³Ý³íÇ×»Éáí ÞÇñí³Ý½³¹»Ç Ñ»ï, ². Ô³½³ñÛ³ÝÁ ѳñóÝáõÙ ¿. §Ï³ñá±Õ
¿ å. ÞÇñí³Ý½³¹»Ý ·»Ã ÙÇ Ñ³ïÇÏ Ñ³Û ·ñáÕ óáõÛó ï³É, áñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ å³ñ³å»Éáí ѳݹ»ñÓ »Õ³Í ãÉÇÝÇ Ï³Ù áõëáõóÇã, ϳ٠·áñͳϳï³ñ, ųٳݳϳíáñ í³×³é³Ï³Ý, µÅÇßÏ, Çñ³í³µ³Ý, ÇÝŻݻñ... ÙÇ
µ³Ý, áñ áõñÇß ³½·»ñÇ Ù»ç µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳñáÕ »Ý ѳٳñí»É, ³Û132
ÝÇÝã Ù»ñ Ù»ç ¹ñ³Ýù ëáíáñ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ »Ý¦ :
ÜáõÛÝù³Ý ³ÝÇñ³í³óÇ ¿ñ ݳ¨ îÇ·ñ³Ý ܳ½³ñÛ³ÝÁ, »ñµ Çñ §ÎáíϳëÛ³Ý Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³éÇÃáí¦ Ñá¹í³ÍáõÙ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝáñ»Ý ÝϳïáÕáõÃÛáõÝ ¿ñ ³Ýáõ٠껹ñ³Ï سݹÇÝÛ³ÝÇÝ ¶ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ³Ý¹³Ù³·ñí»Éáõ ѳٳñ, »ñµ ³Û¹ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ
133
§³éÝí³½Á, 㿠ó˳ÝÓí»É¦ : ì»ñçÇÝë ·ñ³íáñ Çñ ½³ñÙ³ÝùÝ ¿ ѳÛï-

131

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
§Ðáñǽáݦ, 1912, N 251:
133
§Ø߳Ϧ, 1912, N 265:
132

274

ÝáõÙ, û ÙDZû ³Û¹ù³Ý ѳñ³½³ï, »ñ³½³Í áõ ó³ÝϳÉÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ
³Ý¹³Ù³·ñí»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ ëå³ë»É ÇÝã-áñ ѳïáõÏ Ññ³í»ñÇ: Æñ
å³ï³ë˳Ýáõ٠ݳ ѳñóÝáõÙ ¿. §...ÇÝãá±õ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝ åÇïÇ Ñ³134
Ù³ñíÇ í³Õáõó ó³ÝϳÉÇ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ã³Ý¹³Ù³·ñí»ÉÁ¦ : ØÇÝã¹»é
îÇ·ñ³Ý ܳ½³ñÛ³ÝÁ §Ù³Ñ³óáõ Ù»Õù¦, §¿ïÇϳÛÇ Ñ³Ï³é³Ï¦ µ³Ý ¿ñ
ѳٳñáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍ ¨ Ù³Ýϳí³ñÅ ¶¨áñ· ´³ñËáõ¹³ñÛ³ÝÇÝ ãÑñ³íÇñ»ÉÁ, Ýñ³Ý ѳٳñ»Éáí Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑëϳݻñÇó Ù»ÏÁ ¨ ³ÛÝ, áñ
ǵñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ §³Ù»Ý³Áݹ³ñÓ³Ï µáÛÏáï¦ ¿ ѳÛï³ñ³ñ»É §²ÕµÛáõñÇݦ áõ §î³ñ³½Çݦ: î. ܳ½³ñÛ³ÝÇ Ñá¹í³ÍÇÝ ¨ë ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿
ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ Çñ §Ðñ³íÇñ»Éáõ Çñ³íáõÝù ãϳ¦ Ñá¹í³Íáí, áõñ ݳ
Ù»Ï ³Ý·³Ù ¨ë ÑÇß»óÝáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §å. سݹÇÝÛ³ÝÁ ϳñáÕ ¿ ѳñóÝ»É.- µ³Ûó á±í å»ïù ¿ Ññ³íÇñ»ñ, ϳ٠á±í Çñ³íáõÝù áõÝ»ñ Ññ³íÇñ»Éáõ, »ñµ Ù»çï»ÕÁ áã ѳñë³ÝÇù
ϳ, áã Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë, áã ³½·³ÛÇÝ ËÝçáõÛù, ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý
ûñ»Ýùáí ѳëï³ïí³Í áñáß Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝáí ÙÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, áñÇÝ
³Ý¹³Ù ·ñí»Éáõ ѳٳñ å»ïù ¿ »ÝóñÏí»É ·³ÕïÝÇ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý. ÇëÏ
áñï»Õ ϳ ·³ÕïÝÇ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ, ¿Ýï»Õ ϳ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙdzëÇÝ
¨ ãÁÝïñí»Éáõ íï³Ý·Á Ï³Ù ë¨ ùí»Ý»ñ ëï³Ý³Éáõ ³Ý³ËáñÅ ¹»åùÁ: ¾ë
ï»ë³Ï ѳݷ³Ù³ÝùÝ»ñáõÙ ÙDZû Ññ³íÇñáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó áñ¨¿ ³ß˳ñÑùáõÙ, ¨ í»ñç³å»ë á±õÙ »Ý Ññ³íÇñ»É Ù»½³ÝáõÙ: àã áùǦ (IV, 221):
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ Ñ»ï ϳåí³Í í»×»ñÁ í»ñçÇÝ ³Ý·³Ù ѳݷ³Ù³Ýáñ»Ý ùÝݳñÏíáõÙ »Ý ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 25-Ç ÅáÕáíáõÙ:
ÆÝãå»ë íϳÛáõÙ ¿ ³Û¹ ûñí³ ³ñӳݳ·ñáõÃÛáõÝÁª Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ Ï»ïÁª áíù»ñ ϳñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ð³Û
·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù. §Ù³Ý³í³Ý¹ ³Û¹ ѳñóÁ
³ÛÅÙ Ù³ÙáõÉÇ Ù»ç í»×Ç ³é³ñϳ ¿ ¹³ñÓ»É: Ø»ñ ϳÝáݳ¹ñáõÃÛ³Ý ³é³çÇÝ Ï»ïÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³Ù ϳñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ýñ³Ýù,
áñáÝù ѳÛáó Ù»ç ³ß˳ïáõÙ »Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ÙáõÉÇ
³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ: ²ÛëåÇëáí, å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÁÝïñÛ³ÉÝ»ñÇ ÙÇ Ï³×³é ã¿, ѳÛÏ³Ï³Ý ³Ï³¹»Ùdz ã¿, ³ÛÉ ÙÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ, áñÇ
ѳñÏÇ ï³Ï ϳñáÕ »Ý ÅáÕáíí»É Ëáßáñ áõ ï³Õ³Ý¹³íáñ Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó
ëÏë³Í ÙÇÝ㨠³Ù»Ý³Ñ³Ù»ëï ³ß˳ï³íáñÝ ³Û¹ ³ëå³ñ»½áõÙª ÷á˳¹³ñÓ û·ÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ñá۳ϳÝ-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³134

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:

275

ï³Ïáí ×Çßï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë éáõë³ó ·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç, áõñ
îáÉëïáÛÇ, îáõñ·»Ý¨Ç, â»ËáíÇ ¨ ÙÛáõë ٻͻñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ ·ñí³Í »Ý
ß³ï ѳٻëï ³ÝáõÝÝ»ñ: ºÃ» Ù»Ýù ËÇëï »Ýù ÉÇÝ»Éáõ ¨ Ëïñ³Ï³Ý, »ë
Ïó³ÝϳݳÛÇ, áñ ³Û¹ ÉÇÝ»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ñá۳ϳÝÇ í»ñ³µ»ñٳٵ ¨
³ß˳ï»Ýù Ýñ³ µ³ñáÛ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ï³Ý»É Ù³ùáõñ, ³Ý³Õ³ñï,
µ³ñÓñ ³Ù»Ý Ý»Õ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇó: ºí ³ñ¹»Ý ³é³Ýó ³Û¹
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ·ñ³Ï³Ý-·Çï³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ
135
»ñ¨³Ï³Û»É ·ñ³Ï³Ý-·Çï³Ï³Ý ÙÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõݦ :
гñóÇ ßáõñç ͳ·³Í ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ñáõݳÏíáõÙ »Ý ݳ¨
ÅáÕáíáõÙ: Ð. ¶»ÝçÛ³ÝÁ µáÕáùáõÙ ¿ ³Û¹ ëϽµáõÝùÇ ¹»Ù, å³Ñ³Ýç»Éáí, áñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙïÝ»Ý ÙdzÛÝ åñáý»ëÇáÝ³É ·ñáÕÝ»ñÁ: ²ñß³Ï Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ ³é³ñÏáõÙ ¿, ³ë»Éáí, û ѳۻñÁ éáõëÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³½·»ñÇ ûñÇݳÏáí ã»Ý ϳñáÕ ½áõï åñáý»ëÇáÝ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ Ï³½Ù»É, ù³ÝÇ áñ
ѳÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áñå»ë åñáý»ëdz ãÇ ³å³ÑáíáõÙ Çñ
Ùß³ÏÝ»ñÇÝ: ²ñß³Ï Ô³½³ñÛ³ÝÁ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ÙÇ ï³ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáó ÁݹáõÝ»É Çµñ¨ ã³÷³ÝÇß ³Ý¹³Ù³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ: ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³é³ñÏáõÙ ¿, åݹ»Éáí, áñ ųٳݳÏÁ ãÇ Ï³ñáÕ ã³÷³ÝÇß Í³é³Û»É.
§...¾ëûñ ¹áõñë »Ï³Í ÙÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñáÕ Ï³ñáÕ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ »ñÏ
ï³É, áñ Ùdzݷ³ÙÇó ÏáñáßÇ Çñ ï»ÕÁ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ϳ٠ÙÇ áõñÇßÁ Ïï³ ·Çï³Ï³Ý áõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝ, »ññáñ¹Á ¹áõñë Ï·³ Ù³ÙáõÉÇ Ù»ç
³ÛÝåÇëÇ Ã³÷áí áõ Ñá¹í³ÍÝ»ñáí, áñ Ùdzݷ³ÙÇó ÏѳÙá½Ç, áñ ÇÝùÁ
Ññ³å³ñ³Ï³Ëáë³Ï³Ý ÙÇ Ëáßáñ ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝ ¿: ØDZû ëñ³Ýó
å»ïù ¿ ³ë»Ýùª ëå³ë»ó»ù ÙÇ ï³ñÇ, áñ ù»½ ÁݹáõÝ»Ýù Ù»ñ ÁÝÏ»ñáõÃ136
Û³Ý Ù»ç¦ : ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³Ûë ϳñÍÇùÇÝ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ:
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å Ãßݳٳµ³ñ ¿ñ ïñ³Ù³¹ñí³Í §ÀÝÏ»ñ¦ ûñÃÁ, áñÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÁ ѳïϳå»ë ·é»ÑÇÏ µÝáõÛà ¿ÇÝ ÏñáõÙ: ²ÛÝï»Õ
ïå³·ñí³Í §²ñ¨»ÉÛ³Ý ·»ñ»½Ù³Ý³ïÝ»ñ¦ Ñá¹í³ÍáõÙ ³ëíáõÙ ¿ñ, û
Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý µáÉáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÙÇ §ÍÇ137
ͳջÉÇ áõ ó³í³ÉÇ ïñ³·ÇÏáÙ»¹Ç³ ¿¦ : ²Ûë Ëáëù»ñÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ÇÝ
ѳïϳå»ë ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ, ٳݳí³Ý¹ áñ ÝáõÛÝ Ã»ñÃÇ í»ñçÇÝ

135

¶²Â, Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýáݹ, N 40:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
137
§ÀÝÏ»ñ¦, 1912, N 32:
136

276

¿çáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í ¿ñ ³Ýëïáñ³·Çñ §¸³ñÓÛ³É ÙÇ ³Ýå»ïù ÑÇÙݳñÏáõÃÛáõݦ ѳÕáñ¹áõÙÁ, áñï»Õ ËÇëï Ñáé»ï»ëáñ»Ý ¿ñ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ÁÝÏ»138
ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý ÷³ëïÁ : ê³Ï³ÛÝ ³ÛëåÇëÇ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ Ç
í»ñçá ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ áñ¨¿ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõݻݳÉ, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù ÏáñãáõÙ
¿ÇÝ ³ÛÝ Ù»Í á·¨áñáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñïáõÙ, áñÝ ëï»ÕÍí»É ¿ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÏáãÁ, áñ ÉáõÛë ï»ë³í
§ÐáñǽáÝáõÙ¦ ¨ §Øß³ÏáõÙ¦, ɳÛÝ ³ñÓ³·³Ýù ·ï³í ¨ Ù»Í á·¨áñáõÃÛáõÝ
³é³ç³óñ»ó: ÎáãáõÙ ³ëíáõÙ ¿ñ. §²ñ¹»Ý µ³óí³Í ¿ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ: ì»ñç³å»ë Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ¹³éÝáõÙ Ù»ñ É³í³·áõÛÝ ·ñ³Ï³Ý
ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ í³Õ»ÙÇ ÇÕÓÁª ѳٳËÙµí³Í ï»ëÝ»É Ñ³Û
ÙïùÇ áõ ·ñãÇ Ùß³ÏÝ»ñÇÝ: ²ÛëåÇëáí, Ñ³Û ·ñáÕÝ ³Ûëûñ áõÝÇ ÙÇ ÑÇÙݳñÏáõÃÛáõÝ, áñÇÝ Ý³ ϳñáÕ ¿ ³å³íÇÝ»É Ï³ñÇùÇ Å³Ù³Ý³Ï ¨ ÙÇ Å³Ù³¹ñ³í³Ûñ, áõñ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÝ áõ ËݹÇñÝ»ñÁ ϳñáÕ »Ý
å³ñ½³µ³Ýí»É áõ ѳݷ»É µ³Ý³íáñ ÉáõÍÙ³Ý:
ì³ñãáõÃÛáõÝë ѳÛï³ñ³ñ»Éáí ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³óáõÙÁª ëñï³·ÇÝ Ïáã
¿ ³ÝáõÙ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µáÉáñ ×ÛáõÕ»ñÇ - ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ññ³å³ñ³Ï³ËáëáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ ·áñÍáÕÝ»ñÇÝ, áõñ ¿É Ýñ³Ýù ÉÇÝ»Ý, ѳٳËÙµí»Éáõ Ýáñ³Ï³½Ù ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ßáõñçÁ
¨ ÙdzѳÙáõé áõÅ»ñáí ÝíÇñí»Éáõ ³½·³ÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñ·³í³×ٳݦ (IV, 411):
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÏáãÁ ѳë³í µáÉáñ ѳ۳߳ï Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ¨ ѳÛáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ѳïí³ÍÝ»ñÇÝ, áõñ³Ë³óñ»ó áõ á·¨áñ»ó Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, µ³Ûó ݳ¨ Ùï³Ñá·»ó: ä»ï»ñµáõñ·Çó ʳã»ÝóÇÝ
·ñáõÙ ¿. §...Ù»Ýù ß³ï »Ýù áõñ³Ë ³ÛëåÇëÇ ·»Õ»óÇÏ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý
áõ Ýñ³ í»ñ³µ»ñٳٵ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ɳí³ï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, »Ã»
ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ ë³éÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ã·³ í³ÕÁ Ýñ³ ·ÉËÇÝ çáõñ Ù³139
Õ»Éáõ¦ : ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ý³Ù³Ï ëï³ó³í ²É. ̳ïáõñÛ³ÝÇó.
§²ÝÑáõÝ áõñ³ËáõÃÛáõÝë »Ù Ñ³ÛïÝáõÙ, áñ Ñ³Û ·ñãÇ Ùß³ÏÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ ·³Õ³÷³ñÝ ³Ûëûñ ³ñ¹»Ý Ù³ñÙݳó³Í, Çñ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³ ¿
¹ñí³Í: êñï³·ÇÝ áÕçáõÛÝÝ»ñ ¨ µ³ñ»Ù³ÕÃáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ §Ð³Û

138
139

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
§Ðáñǽáݦ, 1912, N 235:

277

·ñáÕÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃ۳ݦ, áñÇ ÍÝáõÝ¹Ý ³ÛÝù³Ý ç»ñÙ ÷³÷³·»É áõ »ñ³140
½»É ¿ ³Ù»Ý Ù»ÏÁ Ù»½³ÝÇóª Çñ ã³ñù³ß ÏÛ³ÝùÇ ë¨ áõ Ùáõà ûñ»ñáõÙ...¦ :
´³ùíÇó, ÐÇÝ Ü³ËÇ稳ÝÇó, ìɳ¹Çϳíϳ½Çó, ²ñ¹³Ñ³ÝÇó, ¼³ù³Ã³É³ÛÇó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ³Ý¹³Ù³·ñí»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ »Ý ѳÛïÝáõÙ µ³½Ù³ÃÇí ·ñ³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ ¨ ·ñáÕÝ»ñ: àÕçáõÛÝÇ Ñ»é³·ñ»ñÇ ¨ ݳٳÏÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ áõÕÕíáõÙ ¿ñ ³ÝÓ³Ùµ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ: Ü. лñ軽۳ÝÇ
ݳٳÏáõ٠ϳñ¹áõÙ »Ýù. §Ð³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ù Ç ¹»Ùë Ò»½ ßÝáñѳíáñ»Éáõ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ·»Õ»óÇÏ ·áñÍÁ, áñáí ÙdzÛÝ Ñݳñ³íáñ
141
¿ ³é³ç ï³Ý»É ·ñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ñ·³ë³íáñ ·áñÍÁ¦ : Ô³½íÇÝÇó ²Ý.
Ô³½³ñÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §êÇñ»ÉÇ µ³Ý³ëï»ÕÍ, áÕçáõÝ»Éáí Ò»ñ ݳ˳·³ÑáõÃÛ³Ùµ Ýáñ³Ï³½Ù Ð³Û ·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³çáÕ ù³ÛÉ»ñÁ ¨ ëñïÇë
ß³ï Ùáï ÁݹáõÝ»Éáí §³ãùÇó ÁÝϳͦ Ù»ñ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷ÃÃÇÉÁª áõñÇß
Ëáëùáí ³½·³ÛÇÝ ÏáõÉïáõñ³ÛÇ í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³Ý³ÉÁ ¨ ¹³ñ³íáñ ˳í³ñ
ѳÙá½ÙáõÝùÝ»ñÇ ¹»Ù ѳٳËÙµí³Í Ù³ù³éáõÙÁ ï»ëÝ»Éáí »ë ¨ë ·³ÉÇë
142
»Ù ³Ý¹³Ù³·ñí»Éáõ ³Û¹ ëñµ³½³Ý ·áñÍÇݦ :
ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 12-ÇÝ ´³ùíÇ Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÅáÕáíÁ áÕçáõÝáõÙ ¿ ÂÇýÉÇëÇ
Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ, ѳÙá½í³Í ÉÇÝ»Éáí, áñ ³ÛÝ
Ϲ³éݳ §ÙÇ ¹åñáó, áñÁ ϵ³ñÓñ³óÝ» Ñ³Û ·ñáÕÇ ·ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ, Ýñ³
ÙïùÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÁ, í»ñç³å»ë Ýñ³Ý Ïá·¨áñ» ¨ ³ëå³ñ»½ Ïù³ß» ·ñ»143
Éáõ¦ : ÄáÕáí³Ï³ÝÝ»ñÁ áñáßáõÙ »Ý ÁݹáõÝáõ٠ϳ½Ù³Ï»ñå»É ·ñáÕÝ»ñÇ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëݳ×ÛáõÕ:
ÞÝáñѳíáñ³ÝùÝ»ñÇó µ³óÇ, ·ñáÕÝ»ñÇ Ýáñ³ëï»ÕÍ ÙÇáõÃÛáõÝÁ
ëï³ÝáõÙ ¿ ݳ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ûųݹ³ÏáõÃÛáõÝ, áñÁ ÝáõÛÝå»ë ѳÙÁݹѳÝáõñ á·¨áñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù ¿ñ: ²Û¹åÇëáí, Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ëï»ÕÍíáõÙ ³Ùñ³óÝ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ, ëï»ÕÍ»É ·ñ³Ï³Ý
ýáݹ: 1912 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 25-Ǫ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ÅáÕáíÇ ûñ³Ï³ñ·Ç
ãáñë ËݹÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ §¶ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ
144
¿ñ¦ : ´³Ûó µ³Ý³íÇ׳ÛÇÝ µÝáõÛà áõÝ»óáÕ ÁÝóóÇÏ Ñ³ñó»ñÇ ³é³ïáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ËݹÇñÁ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ ѳçáñ¹ª
¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 2-Ç ÅáÕáíÇÝ, áñÇ ûñ³Ï³ñ·Ç ³é³çÇÝ »ñÏáõ ѳñó»ñÝ ¿ÇÝ.
140

§Ðáñǽáݦ, 1912, N 251:
¶²Â, Âý, N 99/21:
142
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, N 99/22:
143
§Ðáñǽáݦ, 1912, N 256:
144
§Ðáñǽáݦ, 1912, N 261:
141

278

1. ì³ñãáõÃÛ³Ý ½»ÏáõóáõÙÁ ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ù³ëÇÝ.
145
2. ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý 1913 Ã. ݳ˳ѳßíÇ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ áõ ѳëï³ïáõÙÁ :
ÄáÕáíÇÝ Ý»ñϳ۳óí³Í ݳ˳ѳßíÇó å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÝÛáõóϳÝÁ åÇïÇ ·áõÙ³ñí»ñ ³Ý¹³Ù³í׳ñÝ»ñÇó, ß³µ³Ã³Ï³Ý
¹³ë³ËáëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, »ñ»ÏáõÛÃÝ»ñÇ, Ý»ñϳ۳óáõÙÝ»ñÇ áõ ѳٻñ·Ý»ñÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇó ¨ ³ÛÉÝ: гëáõÛÃÇ 25 %-Á å»ïù ¿ ÉÇÝ»ñ ÑÇÙݳϳÝ
¹ñ³Ù³·ÉáõË, 10 %-Á å»ïù ¿ ³é³ÝÓݳóí»ñ ǵñ¨ ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ³ÝÓ»éÝÙË»ÉÇ ·áõÙ³ñ, Ùݳó³ÍÝ û·ï³·áñÍí»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ
÷á˳ñÇݳµ³ñ ï³Éáõ, Ýå³ëïÝ»ñÇ, ·ñ³ë»Ý۳ϳÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ¨ ³ÛÉ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ ÇÝãå»ë ÙÇßï, ³Ûë ³Ý·³Ù ¿É Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÝÛáõóϳÝǪ ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ñ³ñóÁ ùÝÝ»ÉÇë ß»ßïÁ ¹ÝáõÙ ¿ñ µ³ñáÛ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ íñ³: ²Ûë ³éáõÙáí Ñ»ï³ùñùÇñ »Ý ³ÛÝ ï³ñ³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ͳ·»óÇÝ Ñ³ñáõëïÝ»ñÇÝ ¹ÇÙáõÙ ³Ý»Éáõ ѳñóÇ ßáõñç: È»áÝ
·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë ëïÇåí³Í ÏÉÇÝÇ ¹ÇÙáõÙÝ»ñ ³Ý»Éáõ. §...Ñ»Ýó ¹Çóáõù ³ÛÝåÇëÇ ÙÇ ¹»åùáõÙ, »ñµ Ù»ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ
Ïï³é³åÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ùµ ¨ ѳñϳíáñ ÏÉÇÝÇ Ýñ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·146
ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³É¦ : ØÇÝã¹»é ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, åݹ»Éáí, áñ §ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áã ÙdzÛÝ ÝÛáõóå»ë å»ïù ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É, ³Ûɨ µ³ñáÛ³147
å»ë¦ , ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝ ãËݹñ»É ³éѳë³ñ³Ï
áñ¨¿ ³Ýѳï Ù³ñ¹áõó: ÄáÕáíÁ ÁݹáõÝáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³é³ç³ñÏÁ:
¶ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ñ³ñóÁ ù³ÝÇóë ³ñͳñÍíáõÙ ¿ ²í. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ Ù³Ñí³Ý ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í 1912 Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 3-ÇÝ:
¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 6-ÇÝ, ê. ¶¨áñ· »Ï»Õ»óáõÙ ¶ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ϳï³ñí³Í Ñ᷻ѳݷëïÇó Ñ»ïá, ¶³Û³ÝÛ³Ý ûñÇáñ¹³ó
¹åñáóÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃÛ³Ùµ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ ÁÝïñáõÙ ¿ óÕÙ³Ý Ï³ñ·³¹Çñ ѳÝÓݳÅáÕáí, áñÇ
Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ (². ø³É³Ýóñ,
î. ܳ½³ñÛ³Ý, ²ñß. гñáõÃÛáõÝÛ³Ý, Ü. ²Õµ³ÉÛ³Ý áõ ¸. ¸»ÙÇñ×Û³Ý): ²Ûë
ѳÝÓݳÅáÕáíÝ ³é³çÇÝ ÝÇëïáõÙ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ·ïÝáõÙ §Ñ³í»ñųóÝ»Éáõ ѳٳñ ѳݷáõóÛ³ÉÇ ÑÇß³ï³ÏÁ, ÑÇÙÝ»É ·ñ³Ï³Ý ýáݹ, áñ
ϳñáÕ ¿ ϳ½Ùí»É û ѳïáõÏ ÝíÇñ³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ Ã» åë³ÏÝ»ñÇ

145

¶²Â, Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ. ýáݹ, N 40:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
147
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
146

279

ѳٳñ ѳïϳóí³Í ·áõÙ³ñÝ»ñÇó... ýáݹÁ ÏÑÇÙÝíÇ Ñ³Ûáó ·ñ³Ï³Ý ÁÝ148
Ï»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç¦ : ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 9-ÇÝ, ²í. ²ñ³ë˳ÝÛ³ÝÇ Ã³ÕÙ³Ý ûñÁ,
¹áõÙ³ÛÇ ¹³ÑÉÇ×áõÙ Ý߳ݳÏí³Í ¿ñ Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý »ñÏñáñ¹ ÅáÕáíÇ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÁ, áñï»Õ ùÝÝí»Éáõ ¿ÇÝ ·ñ³Ï³Ý
ýáÝ¹Ç Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ ݳ˳ѳßÇíÁ: Ø»Í áõß³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¿
ÉëíáõÙ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ÉáõÛÃÁ: ÄáÕáíÁ áñáßáõÙ ¿ ÁÝïñ»É Ù³ëݳÅáÕáíª ùÝÝ»Éáõ ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç Ï³Ýáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ ïå³·ñ»Éáõ ¨ ï³ñ³Í»Éáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù»ç: ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 23-Ç ÝÇëïÇ ·É˳íáñ ѳñóÁ
¹³ñÓÛ³É ·ñ³Ï³Ý ýáÝ¹Ç ËݹÇñÝ ¿, áñÁ ë³Ï³ÛÝ Ñ»ï³Ó·íáõÙ ¿ í³ñãáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ, ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí: Æ í»ñçá, Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
1913 Ã. Ù³ñïÇ 2-Ç ÅáÕáíáõ٠ѳëï³ïíáõÙ ¿ ·ñ³Ï³Ý ýáݹǪ ÑÇßÛ³É
Ù³ëݳÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ϳÝáݳ¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÁݹáõÝíáõÙ ¿ áñáß
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ Ýáñ ͳÝáó·ñáõÙÝ»ñáí:
ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Ù»Í ï³Õ³Ý¹Ç ßÝáñÑÇí гÛ
·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ ëï»ÕÍáõÙáí ÇëÏ Ù»Í ³ßËáõÅáõÃÛáõÝ ³é³ç³óñ»ó, ù³ÝÇ áñ Ýáñ Ëáëù áõ ½ñáõÛó µ³óí»ó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: Þ³ï»ñÁ ëÏë»óÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹Çï»É áñå»ë ³½·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý, Ýñ³ ·áÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³çݳϳñ· Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
·áñÍáÝ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ áõ Ý߳ݳÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉáõÙ ÉáõÛë ï»ë³Ý µ³½Ù³ÃÇí Ñá¹í³ÍÝ»ñ, áñáÝó Ù»ç ¹ñíáõÙ ¿ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ѳٳ½·³ÛÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ óáõÛó ï³Éáõ ËݹÇñÁ: ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ¨ë ³Ûë ßñç³ÝáõÙ ·ñáõÙ ¿ Ñá¹í³ÍÝ»ñ, áñï»Õ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïáõÙ ¿ áñå»ë ³½·Ç ·áÛáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, ¹ÝáõÙ ¿
³½·³ÛÇÝ Ù»Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ³ñí»ëïÇ ëï»ÕÍÙ³Ý å³Ñ³Ýç:
²ÛëåÇëáí, Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÇ ÏáíϳëÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ ·áÛáõÃÛ³Ý
Ñ»Ýó ³é³çÇÝ ûñ»ñÇó ¹³éÝáõÙ ¿ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝóóùÁ ϳÝËáñáßáÕ Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝ ¨ ¹³ª ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
³Ý¹áõÉ ç³Ýù»ñÇ ßÝáñÑÇí:

*
* ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ϳï³ñí³Í ٻ絻ñáõÙÝ»ñÁ, µ³óÇ Ñ³ïáõÏ Ýßí³ÍÝ»ñÇó, ù³Õí³Í »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇ »ñÏ»ñÇ ³Ï³¹»-

148

§Ðáñǽáݦ, 1912, N 270:

280

ÙÇ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó (ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, (·Çï³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ) í»ó ѳïáñáí, ºñ¨³Ý, 1940-1959): ػ絻ñáõÙÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ
ÝßíáõÙ »Ý µÝ³·ñáõÙ, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»çª óáõÛó ï³Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ³ïáñÝ áõ ¿çÁ (§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦-Ç
4-ñ¹ ѳïáñÇ (ºñ¨³Ý, 1985) ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ):

§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, 4,
ºñ¨³Ý, гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1985, ¿ç 128-156

281

æàôÈÆºî² ²ìºîÚ²Ü
ÂàôزÜÚ²ÜÆ ºðκðÆ 1908 Â. ÄàÔàì²ÌàôÆ
î䲶ðàôÂÚ²Ü ä²îØàôÂÚàôÜÆò
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³ñáõëï ·ñ³Ï³Ý ųé³Ý·áõÃÛ³Ý ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³ÅÇÝÝ »Ý ϳ½ÙáõÙ Ýñ³ ëï³ó³Í ݳٳÏÝ»ñÁ, áñáÝó ÁݹѳÝáõñ ÃÇíÁ
³ÝóÝáõÙ ¿ »ñÏáõ ѳ½³ñÇó: Üñ³Ýù Ýáñ ÷³ëï»ñáí áõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñáí
Éñ³óÝáõÙ »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ÏÛ³ÝùÇ áõ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ï³ñ»·ñáõÃÛáõÝÁ, Éáõë³µ³ÝáõÙ Ýñ³ ·ñ³Ï³Ý-ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÝѳÛï ÏáÕÙ»ñÁ:
àíù»±ñ »Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÃÕóÏÇóÝ»ñÁ: ̳Ýáà ¨ ³ÝͳÝáà ٳñ¹ÇÏ,
ݳ¨ Ýñ³ Ùï»ñÇÙÝ»ñÁ, áñáÝó µ³Ý³ëï»ÕÍÁ û·Ý»É ¿ ÏÛ³ÝùÇ ß³ï ѳñó»ñáõÙ ¨ áñáÝù, ÇÝãå»ë ÇÝùÝ ¿ íϳÛáõÙ, §¹Å³ñ ųٳݳÏÝ»ñÁ¦ áã ÙdzÛÝ
Ñá·»Ï³Ý áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ý»óáõÏ »Ý »Õ»É Ýñ³Ý, ³Ûɨ Ñ³×³Ë û·Ý»É ÝÛáõóå»ëª ß³ï Íñ³·ñ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ:
ì³ëï³Ï³ß³ï ÃáõÙ³Ý۳ݳ·»ï ². ÆÝ×ÇÏÛ³ÝÁ Çñ §ÐáíѳÝÝ»ë
ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. ÎÛ³ÝùÇ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, 1869-1899¦
·ñùáõ٠ѳݷ³Ù³Ýáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³éݳÉáí µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ¨ Ýñ³ ëñï³ÏÇó ÁÝÏ»ñ-µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñǪ ²Ý. ²µáíÛ³ÝÇ, ². ²é³ù»ÉÛ³ÝÇ, ¶. ì³ÝóÛ³ÝÇ,
². ÔÉï×Û³ÝÇ, öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ, ². ¼³ñ·³ñÛ³ÝÇ, Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ, Çß˳ÝáõÑÇ Ø. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ ß³ï áõñÇßÝ»ñÇ ÷áËѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ·ñáõÙ ¿. §...ØÇ ËáõÙµ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ùßï³Ï³Ý Ñáñ¹áñÝ»ñÇÝ ³Ýë³Éáí ÙdzÛݪ ѳٳӳÛÝí»ó ÅáÕáí³ÍáõÝ (ËáëùÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ·ñùÇ Ù³ëÇÝ ¿ - æ. ².) ѳÝÓÝ»É ïå³·ñáõÃÛ³Ý, ѳÝÓÝ»Éáõó
149
Ñ»ïá ¿É Ñ³×³Ë ï³ñ³Ïáõë»Éáíª ³ñÅ»± ³ñ¹Ûáù¦ :
ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ·ÇñùÁ ³ñųݳó³í ç»ñÙ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý: à·¨áñí³Í ³Ý¹ñ³ÝÇÏ ·ñùÇ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÇó, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ßáõïáí Ó»éݳñÏ»ó »ñÏñáñ¹ ·ñùÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÇÝ û·Ý»óÇÝ öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÁ ¨, í»ñçÇÝÇë ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ, Ýñ³ Ùáñ³ùñáç áñ¹Ç ². ¼³ñ·³ñÛ³ÝÁ: ¶ÇñùÁ
ÉáõÛë ï»ë³í 1892 Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ, ØáëÏí³ÛáõÙ: лﳷ³ÛáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ï³Õ³Ý¹Ç ç»ñÙ »ñÏñå³·áõÝ»ñǪ öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ, Ø. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¨ ². ¼³ñ·³ñÛ³ÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ññ³ï³ñ³Ïí»óÇÝ
149

î»'ë ². ÆÝ×ÇÏÛ³Ý, ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñ¨³Ý, 1969, ¿ç 264:

282

ݳ¨ ³ÛÉ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñª öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáí §¸³ßݳÏÝ»ñÁ 1893 ¨ 1896 ÃÃ., Ø. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ùµª µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 1903 Ã. ѳÝñ³Ñ³Ûï ÅáÕáí³ÍáõÝ ¨ §Ø³ÝÏ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³Ý¦ å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ Ù³ï»Ý³ß³ñÇ 14 ·ñù»ñÁ:
²ÛÅÙ ÙÇ ù³ÝÇ Ëáëù 1908 Ã. ÅáÕáí³ÍáõÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï
ϳåí³Í ѳñó»ñÇ Ù³ëÇÝ:
***
§´³ùí»óÇù ·Çñùë ïåáõÙ »Ý, ¨ ÙÇ ß³ï ¹Å³ñ ųٳݳÏÁ íñ³ ѳë³Ý Ù³ñ¹ÇÏÁ...¦,- ·ñáõÙ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇÝ, 1908 Ã.
³åñÇÉÇÝ (V, ¿ç 312): ²ñ¹, áíù»±ñ ¿ÇÝ §µ³ùí»óÇù¦, áñáÝó ç³Ýù»ñáí
ïå³·ñí»ó 1908 Ã. ÅáÕáí³ÍáõÝ:
ÐáíÑ. ø³ç³½ÝáõÝáõ, Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ ¨ º. ³ÕdzÝáëÛ³ÝÇ
1907-1908 ÃÃ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ñ³ëó»³·ñ³Í ݳٳÏÝ»ñÇó å³ñ½íáõÙ ¿,
áñ ´³ùíÇ Ñ³Ûáó Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý Ù³ëݳÅáÕáíÇ 1907 Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇ
21-Ç ÝÇëïáõÙ ³é³ç³ñÏí»É ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍÇó ·Ý»É ïåí³Í ¨ ³ÝïÇå ³ß˳ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ÅáÕáí³Íáõ Ññ³ï³ñ³Ï»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ: ê»åï»Ùµ»ñÇ 29-ÇÝ ÐáíÑ. ø³ç³½ÝáõÝÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ï»Õ»Ï³óÝáõÙ ¿ ³Û¹ Ù³ëÇÝ: Üñ³ ݳٳÏáõ٠ϳñ¹áõÙ »Ýù. §²ñ¹»Ý ïå³·ñí³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó (û' ·ñùáõÙ ¨ û' å³ñµ»ñ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ) ¨
³ÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, áñ ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³ ÉáõÛë ã»Ý ï»ë³Í, ϳ½Ù»É
ÙÇ Ñ³ïáñ ÅáÕáí³Íáõ Ù»ñ ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ... ǵñ¨ ÑáÝáñ³ñ í׳ñ»É ù»½
ÑÇëáõÝ³Ï³Ý éáõµÉÇ ³Ù»Ý ÙÇ ïå³·ñ³Ï³Ý ûñÃÇóª û ÙÇÝ㨠ÑÇÙ³
ïå³·ñí³Í ¨ û ¹»é ³ÝïÇå áï³Ý³íáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñª ³ÝËïÇñ: Æ Ñ³ßÇí ³Û¹ ·áõÙ³ñÇ ³ÛÅÙ ¨»Ã ï»Õ³÷áË»É ù»½ 300 é., ÇëÏ Ùݳó³ÍÁ Éñ³óÝ»É ³Ùë³Ï³Ý ÑÇëáõÝ éáõµÉÇ í׳ñ»Éáí, ëÏë³Í ³Ûë ï³ñí³ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
150
Ù»ÏÇó¦ :
Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ ³í»ÉÇ áõß ·ñ³Í ݳٳÏÇó ѳÛïÝÇ ¿ ¹³éÝáõÙ
ݳ¨, áñ Ù³ëݳÅáÕáíÝ Ç í»ñçá áñáᯐ ¿ ïå³·ñ³Ï³Ý ûñÃÇÝ í׳ñ»É áã
û 50, ³ÛÉ 75 é. ¨ Ùݳó³Í 900 é. µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ áõÕ³ñÏ»É ÙdzÝí³·,
áñáí ÅáÕáí³ÍáõÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÁ ϳ½Ù»É ¿ 1200 éáõµÉÇ:
ÄáÕáí³ÍáõÝ Ï³½Ù»ÉÁ ѳÝÓݳñ³ñí»É ¿ ÐáíÑ. ø³ç³½ÝáõÝáõÝ:
ÊÙµ³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó å³ïñ³ëïí»É ¿ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç ½»ï»Õ150

î»'ë ¶²Â, Âý, N 1194:

283

í»ÉÇù ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ óáõó³ÏÁ, áñÝ áõÕ³ñÏ»É »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ ¨ Ëݹñ»É óáõó³ÏÇ Ù»ç Ùï³Í ÝÛáõûñÁ áõÕ³ñÏ»É:
î»ÕÇÝ ¿ ÑÇß»óÝ»É, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ã³÷³½³Ýó Ëëï³å³Ñ³Ýç ¿
»Õ»É ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ Ù»ç ÙïÝáÕ Çñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ ¨, ãÝ³Û³Í ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ý»Õ íÇ׳ÏÇÝ, »ñµ»ù ½ÇçáõÙÝ»ñ ãÇ
³ñ»É Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇÝ: ²Ûëå»ë, »ñµ 1903 Ã. §´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí³Í ó³ÝÏÁ Ý»ñϳ۳óñ»É »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ, ݳ, Ø. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ íϳÛáõÃÛ³Ùµ, ËÇëï ùÝݳ¹³ï»É ¿ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¨ §ß³ï µ³Ý ¹áõñë ¿ ·ó»É, ÷á˳ñ»ÝÁ ùÇã µ³Ý ³151
í»É³óñ»É¦ : ²Ûë ³éáõÙáí µ³ó³éáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³½Ù»É ݳ¨ ´³ùíÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ: ì»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í óáõó³ÏÇ ¨ ³ñ¹»Ý ïå³·ñí³Í ·ñùÇ ó³ÝÏÇ
ѳٻٳïáõÃÛáõÝÇó å³ñ½íáõÙ ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³Ûë ¹»åùáõÙ ÝáõÛÝå»ë
ϳï³ñ»É ¿ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¶ñùÇ §ºñ·»ñ¦ µ³ÅÇÝÁ
óáõó³ÏáõÙ ëÏëíáõÙ ¿ §ºñÏáõ ë¨ ³Ùå¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ùµ, ÙÇÝã¹»é µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ¹ñ³ÝÇó ³é³ç ¹ñ»É ¿ »ñÏáõ ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ áï³Ý³íáñÝ»ñ, ÙÇ Ù³ëÁ ݳËáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó (§Ü³Ë»ñ·³Ýù¦, §¶áõóÝÇ »ñ·Á¦, §ÐÇÝ ûñÑÝáõÃÛáõݦ, §¾¯Û, ³ëïÕ»ñ, ³ëïÕ»ñ¦, §Ð³Ù»ñ·¦,
§ØÇ áñáÝÇñ¦, §à¯Ñ, Ëݳۻó»ù¦, §²¯Ë, »ë »ñ³ÝǦ, §ê³ñ»ñáõÙ¦, §àõñáõ¦,
§ºñ·ãÇ íñ»ÅÁ¦, §Î³Ýã¦, §ºñµ ËáëáõÙ ¿Çñ¦, §ºë ëÇñ»É »Ù¦), ÙÛáõë Ù³ëÁ
å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇóª §îñïáõÝç¦ (§Øáõñצ, 1904, N 9), §Ð³Û áõËï³íáñÇݦ (§î³ñ³½¦, 1893, N 4), §Ä³Ù³Ý³ÏÝ ³Ýí»ñç, ïÇ»½»ñùÝ ³ÝÑáõݦ
(§Ðáõß³ñ³ñ¦, 1907, N 1):
ܳٳÏÝ»ñÇó ѳÛïÝÇ ¿ ¹³éÝáõ٠ݳ¨, áñ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ å³Ñ³Ýçáí
ÅáÕáí³ÍáõÇó ѳÝí»É ¿ §Ð³ïí³ÍÁ¦ ¨ ÷á˳ñ»ÝÁ ¹ñí»É §øñÇëïáëÝ ³Ý³å³ïáõÙ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ, Ç ¹»å, §ëñïÇ
ÏëÏÇÍáí¦ »Ý ϳï³ñ»É Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÁª §Ð³ïí³ÍÁ¦ ѳٳñ»Éáí
152
ß³ï ³í»ÉÇ µ³ñÓñ³ñí»ëï ·áñÍ : ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ѳïáõÏ å³Ñ³Ýç»É ¿
ݳ¨, áñ §Ð³Ûáó íÇßïÁ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý ¹ñíÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç: §äá»ÙÝ»ñ¦ µ³ÅÝáõÙ å»ïù ¿ ÉÇÝ»ÇÝ §¸»åÇ ²ÝÑáõÝÁ¦ ¨
§äá»ïÝ áõ Øáõë³Ý¦, áñáÝù, ë³Ï³ÛÝ, ÇÝãå»ë íϳÛáõÙ »Ý Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÁ, ¹áõñë »Ý Ùݳó»É ÅáÕáí³ÍáõÇó µ³Ý³ëï»ÕÍÇ §Ù»Õùáí¦: γñ»ÉÇ ¿
»Ýó¹ñ»É, û µ³Ý³ëï»ÕÍÁ Ýå³ï³Ï ¿ áõÝ»ó»É ÑÇßÛ³É åá»ÙÝ»ñÁ Ññ³151
152

ÐÙÙï. §ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ¦, ¿ç 476:
ÐÙÙï. ¶²Â, Âý, N 1194:

284

ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ»É ÙdzÛÝ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó Ñ»ïá: Æñáù, Ù»Ï ï³ñÇ
³Ýóª 1909 Ã., »ñÏáõ åá»ÙÝ ¿É Ñ»ÕÇݳÏÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³Ý³Ûí³Í áõ Ù³ëݳÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí ïå³·ñí»É »Ý §Ð³Û ·ñáÕÝ»ñ¦ ùñ»ëïáÙ³ïdzÛáõÙ:
§Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ µ³ÅÇÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Éñ³óñ»É ¿ ¶ÛáûÇ
§ì³ñ¹Á¦ ¨ §Ì³ÕÇÏÝ»ñÁ¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù ݳ ѳí³Ý³µ³ñ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý Ù³ëݳÅáÕáíÇÝ ¿ áõÕ³ñÏ»É Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ
ÑÇß»óáõÙÇó Ñ»ïá: ì»ñçÇÝë Çñ 1908 Ã. ÑáõÝÇëÇ 26-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïí»É ÁÝÏ»ñáçÁ §ùáõÝç áõ åáõ׳ËÇó¦ Ñ³Ý»É Ùݳó³Í ·áñÍ»ñÁ,
³í³ñï»É §ê³ëáõÝóÇ ¸³íÇÃÁ¦ ¨ ÑÇß»óñ»É ¶ÛáûÇó ϳï³ñ³Í ÙÇ
153
óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ :
²ÛÅÙ ÙÇ ù³ÝÇ Ëáëù §Ðëϳݦ (§àõÅÁ¦) µ³Éɳ¹Á ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç
½»ï»Õ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ¾¹. æñµ³ßÛ³ÝÁ §î»ùëï³µ³Ý³Ï³Ý ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
154
Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇݦ Ñá¹í³ÍáõÙ , Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ Í³Ýáà ãÉÇÝ»Éáí Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ 1908 Ã. Ù³ÛÇëÇ 8-Ç
ݳٳÏÇÝ, Ùdzݷ³Ù³ÛÝ ×Çßï ¿ áõñí³·ÍáõÙ §Ðëϳݦ µ³Éɳ¹Ç ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ: ÐÇßÛ³É Ý³Ù³ÏÝ ³ÛÅÙ ·³ÉÇë ¿ ѳëï³ï»Éáõ
·ñ³Ï³Ý³·»ïÇ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ: Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ
ѳÛïÝáõÙ ¿, áñ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáíáõ٠ϳñ¹³ó»É ¿ §Ð³ëÏ»ñáõÙ¦
155
ïå³·ñí³Í µ³Éɳ¹Á , ³Ýã³÷ ѳí³Ý»É ¨ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ·ï»É
½»ï»Õ»É ·ñùáõÙ, »Ã» µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ϳï³ñÇ áñáß á×³Ï³Ý ßïÏáõÙÝ»ñ ¨
Ïñ׳ïÇ í»ñçÇÝ ãáñë ïáÕÁ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ý³Ù³Ï³·ÇñÁ ÝßáõÙ ¿ Çñ ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù µ»ñáõÙ »Ýù ëïáñ¨.
1. à±í ¿ñ ·ÉËÇó Ó»é í»ñ Ï³É³Í (·³í³é³µ³ÝáõÃÛáõÝ)
2. Ù³ñ¹Ç µ³Ý³Ï (Ëáñà Ө ¿)
3. ²Ùå»ñ»Ý, óùáõëïÝ»ñ»Ý (³ñ¨ÙïÛ³Ý)
4. ijÛé»Õ»Ý ë³ñ. §»Õ»Ý¦ í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ѳٳÝÙ³Ý ³é³ñϳݻñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµÁ, ³Ûëï»Õ ³Ýï»ÕÇ ¿:
5. ´³ñáÛ³ËáëáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿, ³í»ÉÇ É³í ¿ ¹áõñë ·ó»É:
´³Ý³ëï»ÕÍÁ ÁݹáõÝáõÙ ¿ í»ñçÇÝ »ñ»ù ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ϳï³ñáõÙ á×³Ï³Ý Ý³¨ áõñÇß ßïÏáõÙÝ»ñ: ²Ûëå»ëª §Ð³ëÏ»ñáõÙ¦ ïå³·ñ-

153

ÐÙÙï. ¶²Â, Âý, N 1126:
î»’ë §´³Ýµ»ñ ºñ¨³ÝÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝǦ, 1968, N 3, ¿ç 116-117:
155
î»'ë §Ð³ëÏ»ñ¦, 1908, N 4:
154

285

í³Í µ³Éɳ¹Ç 39-ñ¹ ïáÕÁª §Îáñ»ù, ÇëÏáõÛÝ, ³í³½³ÏÝ»ñ¦ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ª
§Îáñ»ù, ÇëÏáõÛÝ, ¹áõù Ù³ñ¹áõÏÝ»ñ¦, 106-ñ¹ ïáÕÁª §ÒÇ »Ý ˳ÕóÝáõÙ,
Ýǽ³Ï ×á×áõÙ¦ª §ÒÇ »Ý ùßáõÙ, Ýǽ³Ï ×á×áõÙ¦, 189-ñ¹ ïáÕÁª §ØÇ Å³Ûé»Õ»Ý ë³ñ ³é³í ٻͦª §ØÇ ³Ñ³·ÇÝ ë³ñ ³é³í ٻͦ, ³ÛÝáõÑ»ï¨
Ïñ׳ïáõÙ ¿ µ³Éɳ¹Ç í»ñçÇÝ í»ó ïáÕÁ.
гÝϳñÍ... ÷Éí»ó ë³ñÝ ³Ñ³·ÇÝ,
ÆÝùÝ ¿É ÙÁݳó Ýñ³ ï³ÏÇÝ,
àõ ϳï³ñí»ó ¿Ý ËáëùÝ ³Ñ³,
» áõÅ»ÕÇó áõÅ»ÕÁ ϳ,
àõ ãϳñÍ» »ñµ»ù áã áù,
» ÇÝùÝ ³ÝѳÕà ÙÇ µ³Ý ¿ çáÏ:
²Ûë ï»ëùáí »ñÏÁ ³í³ñïí³Í ãѳٳñ»Éáí, ´³ùíÇ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ
ïå³·ñ»ÉÇë, µ³Ý³ëï»ÕÍÁ §ÎáíϳëÇ ³é³ëå»ÉÝ»ñÇó¦ »Ýóí»ñݳ·ñÇó Ñ»ïá ³í»É³óÝáõÙ ¿ª §Ð³ïí³Í¦: лﳷ³ÛáõÙ Î. äáÉëÇ ÅáÕáí³ÍáõÝ Ï³½Ù»ÉÇë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÝáñÇó ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ³Ûë ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³ÝÁ ¨ ϳï³ñáõÙ á×³Ï³Ý Ýáñ áõÕÕáõÙÝ»ñ. 99-ñ¹ ïáÕÁª §¸áõñë
ó÷í»óÇÝ Ã³ùáõëïÝ»ñ»Ý¦ª ¹³ñÓÝáõÙ ¿ §¸áõñë ó÷í»óÇÝ Ã³ùáõëïÝ»ñÇó¦, 100-ñ¹ ïáÕÁª §ìÁñ³ ïÁíÇÝ, »É³Ý íÁñ»Ý¦ª §ºÉ³Ý íÁñ»Ý, ¹»ëÇó,
¹»ÝÇó¦, 133-ñ¹ ïáÕÁª §¶Ý³ó Çñ»Ý ÙáñÁ å³ïÙ»ó¦ª §¶Ý³ó ÑëÏ³Ý ÙáñÁ
å³ïÙ»ó¦, ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÷áËáõÙ ¿ µ³Éɳ¹Ç í»ñݳ·ÇñÁ, ¹³ñÓÝ»Éáí
§Ðëϳݦ ¨ í»ñçÇó Ïñ׳ïáõÙ ¨ë 32 ïáÕ: ²Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá
Î. äáÉëÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç ݳ ѳÝáõÙ ¿ ݳ¨ §Ð³ïí³Í¦ ÝßáõÙÁ: ²Ûë ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¾¹. æñµ³ßÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ïñ׳ïÙ³Ý ÙÇçáóáí ³í³ñïáõÝ ï»ëù ¿ ï³ÉÇë ݳËÏÇÝáõ٠ѳïí³ÍÇ µÝáõÛà áõÝ»óáÕ
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³ÝÁ... ¸ñ³Ýáí µ³Ý³ëï»ÕÍÁ Áݹ·ÍáõÙ, ³é³çÇÝ åɳÝ
156
¿ µ»ñáõÙ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÑáõÙ³ÝÇëï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÁ¦ : ²ÛÅÙ
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ »ñÏ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý III ѳïáñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ÅÝáõ٠ǵñ¨ §Ðëϳݦ µ³Éɳ¹Ç ÑÇÙù ÁݹáõÝí³Í ¿
1922 Ã. Î. äáÉëÇ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ ïå³·ñí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÁ:
Àëï ϳ½ÙáÕÇ Ý»ñϳ۳óñ³Í óáõó³ÏÇ, ÅáÕáí³ÍáõÇ Ù»ç å»ïù ¿
ÙïÝ»ñ ݳ¨ Ø. Úáõ. È»ñÙáÝïáíÇ §ØÍÇñǦ åá»ÙÁ: ²Û¹ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ
Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÁ ËáñÑáõñ¹ ¿ ïí»É µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ ÙÇ í»ñçÇÝ ³Ý156

î»'ë ¾¹. æñµ³ßÛ³Ý, î»ùëï³µ³Ý³Ï³Ý ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ºñ¨³Ý, 1968, ¿ç 117:

286

·³Ù ËÙµ³·ñ»É Çñ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ, ϳï³ñ»É áõÕÕáõÙÝ»ñª ÝϳïÇ áõݻݳÉáí Çñª ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 24-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ Ýßí³Í ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐÇß³ï³Ïí³Í ݳٳÏÁ ãÇ å³Ñå³Ýí»É, ë³Ï³ÛÝ Ó»éùÇ ï³Ï áõݻݳÉáí 1903
Ã. §´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ¦ ÅáÕáí³ÍáõÇ Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇÝ ÝíÇñ³Í ûñÇݳÏÁ, áñï»Õ í»ñçÇÝë Ù³ïÇïáí µ³½Ù³ÃÇí ÝßáõÙÝ»ñ ¿ ³ñ»É, ¨
§ØÍÇñÇǦ 1908 Ã. ïå³·ñáõÃÛ³Ý ÝÙáõßÁ (ûïÇëÏ), å³ñ½»óÇÝù, áñ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ Çñáù áñáß áõÕÕáõÙÝ»ñ ³Ý»Éáõó ¨ ËÙµ³·ñ»Éáõó Ñ»ïá ¿ §ØÍÇñÇݦ áõÕ³ñÏ»É º. ³ÕdzÝáëÛ³ÝÇÝ: ܳ áã ÙdzÛÝ ³é³ÝÓÇÝ á׳ϳÝ
ßïÏáõÙÝ»ñ ¿ ³ñ»É Çñ óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç (ѳßíÇ ³éÝ»Éáí Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ ÝßáõÙÝ»ñÁ), ³Ûɨ Éñ³óñ»É ¿ 3-ñ¹ ·ÉËÇ í»ñçÇó å³Ï³ë óñ·Ù³Ý³Í ÑÇÝ· ïáÕÁ, áñáß ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»É 26-ñ¹ ·ÉËáõÙ: ²Ûëå»ë. ³Û¹ ·ÉËÇ 3-ñ¹ ïáÕÁª §¸áõ Ññ³Ù³ÛÇñ ¹Ç³Ïë ï³Ý»Éáõ¦ ¹³ñÓñ»É ¿ª
§ä³ïí»ñ ïáõñ ³ÛÝų٠¹áõ ÇÝÓ ï³Ý»Éáõ¦, 10-ñ¹ ïáÕÁª §¸áõ Ññ³Ù³ÛÇñ ÇÝÓ ³ÛÝï»Õ óջݦª §¸áõ Ññ³Ù³ÛÇñ ÇÝÓ ³ÛÝï»Õ ï³Ý»Ý¦ ¨ ³ÛÉÝ:
âÝ³Û³Í ³Ûë ³Ù»ÝÇÝ, Ø. î»ñ-²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ Ý³Ù³ÏÇó å³ñ½íáõÙ ¿ ݳ¨,
áñ ËÙµ³·ñ³Ï³Ý ÝÇëï»ñÇó Ù»ÏáõÙ áñáßí»É ¿ §ØÍÇñÇݦ ¹áõñë ÃáÕÝ»É
ÅáÕáí³ÍáõÇó:
´³ùíÇ ÅáÕáí³ÍáõÇ §ºñ·»ñ¦ µ³ÅÇÝÝ áõÝÇ ÁݹѳÝáõñ Ãí³·ñáõÃÛáõݪ 1887-1907: ÆÝãá±õ »Ý ³Ûëå»ë Ãí³·ñ»É Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÁ: ´³ÝÝ
³ÛÝ ¿, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ß³ï áï³Ý³íáñÝ»ñ ųٳݳÏÇÝ ãÇ Ãí³·ñ»É,
ÇëÏ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇ ïí³Í ѳñó»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»É ¿.
157
§à±í ¿ ÑÇßáõÙ...¦ : ²Û¹ å³ï׳éáí º. ³ÕdzÝáëÛ³ÝÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛ³Ùµ Ãí³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇûñÇݳÏáõÃÛáõÝ ÙïóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÁÝïñ»É »Ý
í»ñÁ ÑÇßí³Í Ó¨Á:
ÆÝãå»ë ݳËáñ¹ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï,
³Ûë ³Ý·³Ù ¨ë µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ³ÝÓ³Ùµ Ñ»ï¨»É ¿ ëñµ³·ñáõÃÛ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ, å³Ñ³Ýç»Éáí Çñ»Ý áõÕ³ñÏ»É ïå³·ñí³Í ûñûñÁ: ²Û¹ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùµ ³Ñ³ û ÇÝã ¿ ·ñáõÙ º. ³ÕdzÝáëÛ³ÝÁ Çñ 1908 Ã. ³åñÇÉÇ 18-Ç Ý³Ù³ÏáõÙ. §êñµ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ò»½ áõÕ³ñÏ»ÉÁ ϳé³ç³óÝÇ ß³ï
³ÝѳñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ ã³÷Çó ¹áõñë Ϲ³Ý¹³Õ»óÝÇ ·áñÍÁ: Ø»Ýù µáÉáñë ѳïáõÏ ËݹñáõÙ »Ýù Ò»½ ѳí³ï³É, áñ Ù»Ýù ³é³ÝÓÇÝ ëÇñáí áõ ËݳÙùáí í»ñ³µ»ñí»É áõ í»ñ³µ»ñíáõÙ »Ýù Ò»ñ »ñÏ»ñÇÝ... гÛïÝáõÙ »Ù Ò»½ ÇÙ ËáñÇÝ Ñ³ñ·³ÝùÁ ¨ ëñï³Ýó ÷³÷³·ë ë»Õ157

ÐÙÙï. ¶²Â, Âý, N 194:

287

Ù»É ÙÇ ûñ Ò»ñ Ó»éùÁ, áñ ³Û¹ù³Ý ·áѳñÝ»ñ ¿ ÝíÇñ»É Ù»ñ ³Õù³ïÇÏ
158
·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ¦ :
âÝ³Û³Í Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇ Ñ³í³ëïdzóáõÙÝ»ñÇÝ, µ³Ý³ëï»ÕÍÁ
ïå³·ñáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ÉÇÝ»Éáí ´³ùíáõÙ, ÙÇç³Ùï»É ¿ ·ñùÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ ¹ëï»ñÁª ²ßË»Ý ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ, ·ñ³Í ݳٳÏáõÙ
ϳñ¹áõÙ »Ýù. §ÆÙ ·ñùáõÙ µ³Ý»ñ ¿ÇÝ ÷á÷áË»É: îå³·ñáõÃÛáõÝÁ ϳݷݻóñÇ. ÝáñÇó ïå»É »Ù ï³ÉÇ ÷áË³Í ï»Õ»ñÁ¦ (V, ¿ç 315):
¶ÇñùÁ å»ïù ¿ áõݻݳñ ݳ¨ ³é³ç³µ³Ý: àñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ ÁÝïñ159
í³Í ¿ñ ²í. ²Ñ³ñáÝÛ³ÝÇ Ñá¹í³ÍÁ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ »ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ : ê³Ï³ÛÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÙÇ Ý³Ù³ÏáõÙ ³ñ³Í ³ÏݳñÏÇó (V, ¿ç 227) »ñ¨áõÙ ¿,
áñ Ñ»ÕÇݳÏÁ ·áÑ ãÇ »Õ»É ÑÇßÛ³É Ñá¹í³ÍÇó, ¨ »ñ¨Ç ¹³ ¿ å³ï׳éÁ, áñ
ÅáÕáí³ÍáõÝ Ññ³ï³ñ³Ïí»É ¿ ³é³Ýó ³é³ç³µ³ÝÇ:
ú·áëïáëÇ í»ñçÇÝ ³í³ñïíáõÙ ¿ ·ñùÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ: Ø. î»ñ²Ý¹ñ»³ëÛ³ÝÇ ë»åï»Ùµ»ñÇ 24-Ç Ý³Ù³ÏÇó ÇÙ³ÝáõÙ »Ýù, áñ ݳ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ¿ áõÕ³ñÏ»É ·ñùÇ 17 ûñÇÝ³Ï ¨ Ëݹñ»É, áñ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ÙÇ-ÙÇ
ûñÇÝ³Ï Ñ³ÝÓÝÇ §Ø߳Ϧ, §¶áñͦ, §ÐáíÇí¦, §Òèôëèññêèé ëèñòîê¦
å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇݪ ·ñ³Ëáë»Éáõ:
´³Ûó µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ·áÑ ãÇ »Õ»É ÅáÕáí³ÍáõÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ Ù»ç, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ëåñ¹»É »Ý áñáß íñÇå³ÏÝ»ñ áõ ë˳ÉÝ»ñ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ 1909 Ã. ÑáõÉÇëÇÝ ². âáå³ÝÛ³ÝÇÝ Ñ³ëó»³·ñ³Í ݳٳÏáõ٠ݳ Ï»ë ϳï³Ï, Ï»ë Éáõñç ·ñáõÙ ¿. §²ÛÝï»Õ (µ³ÝïáõÙ - æ. ².) Ó»éùë ÁÝÏ³í ´³ùíáõÙ Ññ³ï³ñ³Ïí³Í ÇÙ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÇñùÁ, áõß³¹Çñ ϳñ¹³óÇ ¨ ½³ñÙ³Ýùáí ï»ë³, áñ ³ÙµáÕç ·ÇñùÁ ÷ã³óñ»É »Ý Ù³ñ¹ÇÏ ¨ ÷áË³Ý³Ï Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñÇ, ¹³ñ160
Ó»É »Ý Ç٠˳Ûï³é³ÏÇãÝ»ñÁ¦ :
γñÍáõÙ »Ýù ³Ûë ѳñóáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ³ñ¹³ñ³óÇ ã¿ñ:
*
* ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ϳï³ñí³Í ٻ絻ñáõÙÝ»ñÁ, µ³óÇ Ñ³ïáõÏ Ýßí³ÍÝ»ñÇó, ù³Õí³Í »Ý µ³Ý³ëï»ÕÍÇ »ñÏ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝÇó (ºñÏ»ñÇ ÅáÕáí³Íáõ, (·Çï³Ï³Ý Ññ³ï³ñ³158

î»'ë ¶²Â, Âý, N 633:
î»'ë §Øáõñצ, 1904, N 1:
160
î»'ë §ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, Ñï. 1, ¿ç 379:
159

288

ÏáõÃÛáõÝ) í»ó ѳïáñáí, ºñ¨³Ý, 1940-1959): ػ絻ñáõÙÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ
ÝßíáõÙ »Ý µÝ³·ñáõÙ, ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»çª óáõÛó ï³Éáí ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ³ïáñÝ áõ ¿çÁ (§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦-Ç
4-ñ¹ ѳïáñÇ (ºñ¨³Ý, 1985) ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝ):

§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, Ñ. 4,
ºñ¨³Ý, гÛÏ³Ï³Ý êêÐ ¶² Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ, 1985, ¿ç 157-163

289

²ðÌðàôÜ ´²Ô¸²ê²ðÚ²Ü
ìºðܲîàôÜ
гٳß˳ñѳÛÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ³ñӳݳ·ñ»É ¿ ÙÇ
Ñ»ï³ùñùñ³ß³ñÅ ÷³ëï, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ùÇã ¿ áõëáõÙݳëÇñí³Í:
ØǨÝáõÛÝ Ñ³Û³óùÝ»ñÇ ¨ ·ñ³Ï³Ý ݳ˳ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ñ ·ñáÕÝ»ñÝ
³ÝóÛ³ÉáõÙ ÙÇßï ¿É Ó·ï»É »Ý Ùdzíáñí»É ·ñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù»ç, áñ ѳٳï»Õ ËáñÑ»Ý ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ ³Ûë ϳÙ
³ÛÝ Ñ³ñóÇ ßáõñçÁ, ϳñÍÇùÝ»ñ ÷á˳ݳϻÝ: гÛïÝÇ ¿ ¶áÝÏáõñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ (¾¹Ù³Ý ¨ ÄÛáõÉ) ËÙµ³ÏóáõÃÛáõÝÁ üñ³ÝëdzÛáõÙ, áñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁª
¼áɳÝ, ¸á¹»Ý, ÐÛáõëÇÙ³ëÁ ¨ ³ÛÉù, Ñ³×³Ë Ñ³í³ùíáõÙ ¿ÇÝ ¶áÝÏáõñÝ»ñÇ
ï³ÝÁ §²Ùµ³ñ¦ Ïáãí³Í í»ñݳѳñÏáõÙ ¨ ½ñáõóáõÙ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³ñí»ëïÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: ö³ñǽáõÙ ·áñÍ»É ¿ ¨ ïÇÏÇÝ ²Ý»ÉáÛÇ
ë³ÉáÝÁ, áñÇ Ùßï³Ï³Ý ѳ׳Ëáñ¹Ý»ñÝ ¿ÇÝ ÐÛáõ·áÝ, Þ³ïáµñdzÝÁ, ìÇÝÛÇÝ ¨ áõñÇßÝ»ñ: гٵ³í ¿ áõÝ»ó»É §ä³éÝ³ë¦ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý ËÙµ³ÏÁ, áñÁ Ñ»ï¨áõÙ ¿ñ §³ñí»ëïÝ ³ñí»ëïÇ Ñ³Ù³ñ¦ ëϽµáõÝùÇÝ: èáõë³ëï³ÝáõÙ äáõßÏÇÝÇ Ï»Ý¹³ÝáõÃÛ³Ý ûñáù ·áñÍáõÙ ¿ñ §²ñ½³Ù³ë¦ ·ñ³Ï³Ý
ËÙµ³ÏÁ: ÜÙ³Ý ËÙµ³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ ëï»ÕÍ»É êï³ÝϨÇãÁ, ¶»ñó»ÝÁ, ²Ïë³ÏáíÁ, ÜÇÏÇïÇÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ, Áݹ·ñÏ»Éáí Ù»Í Ãíáí ·ñáÕÝ»ñÇ áõ ùÝݳ¹³ïÝ»ñÇ (ÎéÇÉáí, ÄáõÏáíëÏÇ, ´»ÉÇÝëÏÇ, ú·³ñÛáí, ¸áëïá¨ëÏÇ, ê³ÉïÇÏáíÞ㻹ñÇÝ ¨ áõñÇßÝ»ñ):
ØÇ ùÇã ³ÛÉ ¿ »Õ»É å³ïÏ»ñÁ Ñ³Û ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: Ð³Û ·ñáÕÝ»ñÝ
³ÝóÛ³ÉáõÙ áñå»ë ϳÝáÝ ³ß˳ï»É »Ý Ù»ÏáõëÇ, Ïïñí³Í ·ñ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇó: ÐÇß»Ýù ûÏáõ½ ²µáíÛ³ÝÇÝ, äéáßÛ³ÝÇÝ, êáõݹáõÏÛ³ÝÇÝ, ð³ýýáõÝ, ¸áõñÛ³ÝÇÝ, Øáõñ³ó³ÝÇÝ, ö³÷³½Û³ÝÇÝ, ܳñ-¸áëÇÝ ¨ ¿ÉÇ áõñÇßÝ»ñÇ: ²Û¹ »ñ¨áõÛÃÇó ¹Å·áÑ ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ 1899 Ã. ̳ïáõñÛ³ÝÇÝ
·ñ»É ¿. §¸Åµ³Ëï³µ³ñ Ù»ñ ·ñáÕÝ»ñÇ Ù»ç ϳå áõ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ ãϳ,
³ÛÝÇÝã Ù»Ýù áõÝ»Ýù ÁݹѳÝáõñ ó³í»ñ áõ ߳ѻñ, áñ ϳñ¨áñ »Ý ¹³ñÓÝáõÙ ³Û¹ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ù»Ýù ½·³óÙáõÝùÝ»ñ áõ Ùï³ÍÙáõÝùÝ»ñ
áõÝ»Ýù, áñ ÙdzÛÝ Çñ³ñ ϳñáÕ »Ýù ѳÛïÝ»É áõ Ëáë»É, ÂÇýÉÇëáõÙ
·ïÝíáÕÝ»ñë Ñ³×³Ë Ùï³Í»É »Ýù ³Û¹ Ù³ëÇÝ, ¨ ÙÇÝ㨠³Ý·³Ù ³ÝóÛ³É
ï³ñÇ ÙÇ ï³ëÁ ÅáÕáí ³ñÇÝù: ØáïÇÏ ³å³·³ÛáõÙ, ѳñϳí, ·ÉáõË
Ï·³¦:

290

´³Ûó, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ù»½ Ùáï ¨ë, û¨ áñáß áõß³óáõÙáí 20-ñ¹
¹³ñÇ ëϽµÇó »ñ¨³Ý »Ï³Ý ·ñ³Ï³Ý ËÙµ³ÏÝ»ñ, ë³ÉáÝÝ»ñ áõ ³ëáõÉÇëÝ»ñ, ûñÇݳϪ 1906 Ã. ë³ÉáÝ µ³óí»ó ÂÇýÉÇëáõÙ: 1913 Ã. §²ëáõÉÇë¦ ³ÝáõÝáí ËÙµ³Ï ¿ñ ëï»ÕÍí»É äáÉëáõÙ, áñÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ñ »ñ»ÏáÝ»ñ
ÝíÇñí³Í ì³ñáõųÝÇÝ, êdzٳÝÃáÛÇÝ, ¼áÑñ³åÇÝ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ (1922-1923 ÃÃ.) »ñ¨³Ý »Ï³Ý §Øáõñצ, §¸³ñµÝáó¦ ¨
§øáõñ³¦ ³é³çÇÝ ËÙµ³ÏÝ»ñÁ ºñ¨³ÝáõÙ, ÂÇýÉÇëáõÙ ¨ ØáëÏí³ÛáõÙ:
êï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ³Û¹ ËÙµ³ÏÝ»ñÇ ÃíáõÙ ¿ñ 1899 Ã. ÂÇýÉÇëáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í §ì»ñݳïáõÝÁ¦: 1888 ÃíÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
ëï»ÕÍ»É ¿ñ ÙÇ ³ÛÉ ËÙµ³Ï, áñÇ Ù³ëÇÝ íϳÛáõÙ ¿ Ýñ³ Ùï»ñÇÙ ÁÝÏ»ñ ²ñë»Ý ÔÉï×Û³ÝÁ: ²Û¹ ³é³çÇÝ §ì»ñݳïáõÝÁ¦, áñ §ó³ñ¹ Ùݳó»É ¿ ³ÝͳÝáà áõ ³ÝѳÛï¦, Áݹ·ñÏ»É ¿ ÑÇÝ· ·ñ³Ï³Ý³ë»ñÝ»ñǪ Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ¸.
Þ³ÑɳÙÛ³Ý, ². ²é³ù»ÉÛ³Ý, ¶ñ, ì³ÝóÛ³Ý, ². ÔÉï×Û³Ý: гí³ùáõÛÃÝ»ñÁ
ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É ÂÇýÉÇëáõÙ ¸³ÃÇÏá Þ³ÑɳÙÛ³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ, µ³óÇ
³Û¹, ¹³ñ³ëϽµÇÝ §ì»ñݳï³ÝÁ¦ ½áõ·³Ñ»é ²Õ³Û³ÝÁ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ, ÞÇñí³Ý½³¹»Ý, Þ³ÝÃÁ, ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ ¨ áõñÇßÝ»ñ ѳ׳ËáõÙ
¿ÇÝ Ý³¨ Çß˳ÝáõÑÇ Ø³ñdz٠ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÑÇÝ·ß³µÃÇÝ»ñÇÝ, ϳñ¹áõÙ Çñ»Ýó Ýáñ ·ñí³ÍùÝ»ñÁ, ùÝݳñÏáõÙ: ØÇßï ¿É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ·ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÁ Ý»Õ Ñ³ëϳóáÕáõÃÛáõÝ ã¿ñ ¨ ë»ñïáñ»Ý ³éÝãí³Í ¿ñ
ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏÛ³ÝùÇ áõ ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ»ï: Ø»Í Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝ ï³Éáí
·ñáÕÝ»ñÇ ÷á˳¹³ñÓ Ï³å»ñÇÝ, ݳ ³ÝÓ³Ùµ ï³ÉÇë ¿ É³í³·áõÛÝ ûñÇݳÏÁ` ɳÛÝ Ï³å»ñ ѳëï³ï»Éáí á’ã ÙdzÛÝ ÃÇýÉÇë³Ñ³Û, ³Ûɨ éáõë³Ñ³Û
¨ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û ·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï: Üñ³ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ ëÝíáõÙ ¿ñ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ³Ù»ÝûñÛ³ ß÷áõÙÇó, ϻݹ³ÝÇ ½ñáõÛóÝ»ñÇó: ܳ ѳÝ׳ñ»Õ ¿ñ ¨ §µ³Ý³íáñ ÏÛ³ÝùáõÙ¦ª µ³½Ù³ï»ë³Ï ϳå»ñÇ áõ ³éÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: ܳ ³é³ÝÓݳë»Ý۳ϳÛÇÝ ·ñáÕ ã¿ñ ¨ »ñµ»ù ã¿ñ Ý»ñ÷³ÏíáõÙ
÷ÕáëÏñÛ³ ³ßï³ñ³ÏÇ Ù»ç: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ùßï³å»ë ½·áõÙ ¿ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ
ϳñÇùÁ, ëáíáñáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ϳñ¹³É ·ñí³ÍùÝ»ñÁ, ×ßï»É áõ ëïáõ·»É Çñ»Ý ³ñí³Í ¹ÇïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Üñ³ ïáõÝÁ ÑÛáõñÁÝÏ³É Ñ³í³ù³ï»ÕÇ
¿ñ ·ñáÕÝ»ñÇ, ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñÇ, Ùß³ÏáõóÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï ѳݹÇåáõÙÁ Ù»Í ¹åñáó ¿ñ ѳïϳå»ë »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ¸. ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ ³Ûëå»ë ¿ ÑÇßáõÙ Çñ ³é³çÇÝ ³ÛóÁ.
§1895-96 ÃÇíÝ ¿ñ... ³ñ¹»Ý ѳݹ»ë ¿Ç »Ï»É ǵñ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍ, ßï³åáõÙ
¿Ç í³Û»É»É ï³Õ³Ý¹³íáñ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÁ: Þ³ï ßáõïáí
»Ï³í ³Û¹ µ³ÕÓ³ÉÇ ûñÁ, ²í»ïÇù Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ í»ñç³å»ë Ý»ñϳ۳ó-

291

ñ»ó ÇÝÓ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ: ²ñ¹»Ý ÇëÏ ÙÇ µ³Ý ¿ñ ³Û¹ 17 ï³ñ»Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÇ Ñ³Ù³ñ... ²é³çÇÝ ïå³íáñáõÃÛáõÝÁ... ³ÛÝ ¿ñ, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ѳñ³ï¨ á·¨áñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ñ: Üñ³ ÅåïáõÝ ³ãù»ñáõ٠ϳñ¹³óíáõÙ ¿ñ ɳÛÝáñ»Ý ÏÛ³Ýù Ý»ïí³Í ¨ ѳÕÃ³Ý³Ï³Í µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ...
²Û¹ ûñí³ÝÇó »ë ½·³óÇ, áñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ýáñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáݳÓÇ· ¨ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý áõÅÝ ¿¦:
êϽµáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ï³ÝÁ ѳݹÇåáõÙ ¿ÇÝ §·ñ³Ï³Ý »ñ»ùÁ¦ª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ ¨ ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ: ²é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ, ÑÇñ³íÇ, í×éáñáß »Õ³Ý: Üñ³Ýó ϳåáõÙ ¿ñ §Ýáñ ï»Ýã³ÝùÝ»ñÇ áõ ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÇ ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁ¦: ¸³ ³å³·³ ËÙµ³ÏÇ ÑÇÙùÝ ¿ñ: ¶Ý³Éáí ѳݹÇåáõÙÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý Ñ³×³Ë³ÏÇ áõ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ, Áݹ·ñÏ»Éáí Ýáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñǪ Ô. ²Õ³Û³ÝÇÝ, È. Þ³ÝÃÇÝ, Ü. ²Õµ³ÉÛ³ÝÇÝ: ä³ïí³íáñ ï»Õ ¿ñ
ѳïϳóíáõÙ Ô. ²Õ³Û³ÝÇÝ, áñÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ùï»ñÇÙÝ ¿ñ, µáÉáñÇ §ëÇñ»ÉÇ µ³ñ»Ï³ÙÁ¦, ·ñ³Ï³Ý ÑÇÝ ë»ñÝ¹Ç Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ áõ §»ñÇï³ë³ñ¹
Í»ñÁ¦, áñÇÝ ¨ §Ý³Ñ³å»ï¦ ³ÝáõÝÁ ïñí»ó: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ³é³ç³ó³í ·ñ³Ï³Ý »ñ»ÏáÝ»ñÇÝ ³ÝáõÝ ï³É, áñáßí»ó ³Ýí³Ý»É §ì»ñݳïáõݦ. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ´»ÑµáõÃÛ³Ý
÷áÕáóÇ ß»ÝùÇ í»ñݳѳñÏáõÙ: »ñ¨ë áñáß ëÇÙíáÉÇÏ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ñ
¹ÇïíáõÙ ³Û¹ ѳݹÇåáõÙÝ»ñÇ ¨ øñÇëïáëÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ í»ñݳï³Ý
ѳí³ùáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇç¨: ÊÙµ³ÏÁ ÏÝùí»ó 1900 Ã., µ³Ûó ³ÛÝ ÷³ëïáñ»Ý
·áñÍáõÙ ¿ñ Ù»Ï-»ñÏáõ ï³ñÇ ³é³ç: §ì»ñݳï³ÝÁ¦ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ,
ÇѳñÏ», áõñÇß ·ñáÕÝ»ñ, ³ÛÉ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ñ Ù³ñ¹ÇÏ ¨ëª ³ñí»ëï³·»ïÝ»ñ, å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñ, É»½í³µ³ÝÝ»ñ, ÝϳñÇãÝ»ñ: àñå»ë ÑÛáõñ»ñ
Ñ³×³Ë Ý»ñϳ ¿ÇÝ ÉÇÝáõÙ ä. äéáßÛ³ÝÁ, Øáõñ³ó³ÝÁ, ìñÃ. ö³÷³½Û³ÝÁ,
ÎáÙÇï³ëÁ, ¶. ´³ßÇÝç³ÕÛ³ÝÁ, ö. »ñɻٻ½Û³ÝÁ, È»áÝ, Ð. гÏáµÛ³ÝÁ:
ƱÝã Ýå³ï³Ï áõÝ»ñ §ì»ñݳïáõÝÁ¦: È»áÛÇ Ï³ñÍÇùáí, ³ÛÝ áõÝ»ñ
áõëáõÙݳéáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ï: àõÝÏݹÇñÝ»ñÝ ëϽµáõÙ ½ñáõóáõÙ ¿ÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³½Ù³åÇëÇ Ñ³ñó»ñÇ ßáõñçÁ, íÇ×áõÙ, Ùïù»ñ ÷á˳ݳÏáõÙ:
Ð³×³Ë ³ÙµáÕç »ñ»ÏáÝ»ñ ¿ÇÝ ÝíÇñíáõÙ ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇ ÁÝûñóÙ³ÝÝ áõ ùÝݳñÏÙ³ÝÁ: гïáõÏ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ ÝíÇñí»óÇÝ êáýáÏÉ»ëÇÝ, ¾ëùÇÉ»ëÇÝ, ºíñÇåǹ»ëÇÝ, Þ»ùëåÇñÇÝ, ¶ÛáûÇÝ, ´³ÛñáÝÇÝ, гÛÝ»ÇÝ, äáõßÏÇÝÇÝ, È»ñÙáÝïáíÇÝ: §Î³ñ¹áõÙ ¿ÇÝù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ýáÉÏÉáñÇó,- ÑÇßáõÙ ¿ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ,- ¨ ÑdzÝáõÙ ¿ÇÝù ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ³ÝÏ»ÕÍ
ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñáíª éáõë³Ï³Ý µÇÉÇݳݻñáí, ëÇñÇ³Ï³Ý åá»ÙÝ»ñáí, Ù»ñ §ê³ëáõÝóÇ ¸³íÃáí¦ ¨ ß³ï áõñÇßÝ»ñáí: Ø»ñ µáÉáñÇ ëÇñ³ÍÝ

292

¿ñ ê³Û³Ã-Üáí³Ý, áñÇÝ µ³ñÓñ³óñÇÝù ѳÝ׳ñÝ»ñÇ ¹³ëÇÝ, áõÝ»ó³Ýù
å³ßï³ÙáõÝù Ýñ³ ѳݹ»å, Ù»ñ µáÉáñ ËÝçáõÛùÝ»ñáõÙ »ñ·áõÙ ¿ÇÝù Ýñ³
ï³Õ»ñÁ... Ø»Ýù í»ñ³Ï»Ý¹³Ý³óñÇÝù Ýñ³Ý, ï³ñ³Í»óÇÝù Ýñ³ ѳٵ³íÁ¦:
ì»ñݳïÝ»óÇÝ»ñÁ áõÝ»ÇÝ ·ñ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ íñ³ Ý»ñ·áñÍ»Éáõ Ýå³ï³ÏÝ»ñ ¨ë: 1902 Ã. ö. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇÝ áõÕÕí³Í ÙÇ Ý³Ù³ÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, Ëáë»Éáí §·ñ³Ï³Ý »é³Ý¹áõÝ ÏÛ³Ýù¦ ëÏë»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ·ñáõÙ ¿. §ä»ïù ¿ ÙÇ Ýáñ Ñáë³Ýù ³é³ç µ»ñ»É, Ýáñ ·ñ³Ï³Ý
ѳëϳóáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ׳߳Ï, Éáõñç í»ñ³µ»ñÙáõÝù, å³ïϳé³Ýù ¹»åÇ
·ñÇãÁ, ·ñãÇ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ù³ùñáõÃÛáõݦ:
àõñ»ÙÝ ¨ §ì»ñݳïáõÝÁ¦ Ýáñ ïÇåÇ ·ñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
¿ñ, áõñ ëáíáñ»Éáí ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇó, ó÷³Ýó»Éáí Ýñ³Ýó ³ñí»ëïÇ
·³ÕïÝÇùÝ»ñÇ Ù»ç, ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Ó·ïáõÙ ¿ÇÝ Ùß³Ï»É Çñ»Ýó ëϽµáõÝùÝ»ñÝ áõ ÁÙµéÝáõÙÝ»ñÁ: ¸³ »ñ¨áõÙ ¿ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÁݹѳÝáõñ µÝáõÛÃÇó: Üñ³ÝóáõÙ ßáß³÷íáõÙ ¿ÇÝ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³½Ù³ÃÇí ѳñó»ñ,
ëï³ÝáõÙ Ýáñ Éáõë³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ì»ñݳïÝ»óÇÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿ÇÝ ·ñ³Ï³Ý ϻݹ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÁ, ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý µáõÝ ÁÝóóùÁ, ·ñáÕÝ»ñÇ ³éç¨ ¹ñí³Í Ññ³ï³å ËݹÇñÝ»ñÁª ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨
³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÅáÕáíáõñ¹ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, É»½áõ ¨ á×, ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ó¨ ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ:
ì»ñݳïÝ»óÇÝ»ñÁ ë³Ñٳݳ·ÍíáõÙ ¿ÇÝ ³ÝóÛ³ÉÇ ï³ñ³ß˳ñÑÇÏ
·ñáÕÝ»ñÇó, §Øß³ÏǦ Éǵ»ñ³É áõÕÕáõÃÛáõÝÇó, µ³Ûó µ³ñÓñ ¿ÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõ٠ѳÛñ»Ý³ë»ñ ·ñáÕÝ»ñÇݪ ²µáíÛ³ÝÇÝ ¨ ð³ýýáõÝ, Áݹ·ÍáõÙ Ñ³Û ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇ ÅáÕáíñ¹³ÛÝáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: гí³Ý³Ï³Ý ¿,
áñ 90-900-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñá¹í³ÍÝ»ñÝ áõ »ÉáõÛÃÝ»ñÁ
Þ»ùëåÇñÇ, ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ ¨ ÙÛáõë ·ñáÕÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ùï³ÑÕ³óí»É
»Ý §ì»ñݳï³Ý¦ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñáõÙ: ²Û¹ï»Õ ³ÝóϳóíáÕ ½ñáõÛóÝ»ñÁ
ó÷³Ýó»É »Ý Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ, ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ, Þ³ÝÃÇ, È»áÛÇ ¨ áõñÇßÝ»ñÇ ³Û¹
¨ ѻﳷ³ ßñç³ÝÇ »ÉáõÛÃÝ»ñÁ, ݳٳÏÝ»ñÁ ¨ Ñáõß»ñÁ:
ºñµ»ÙÝ ¿É §ì»ñݳï³ÝÁ¦ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É µáõéÝ µ³Ý³í»×»ñ:
§ÐÇßáõÙ »Ù, ÙÇ µ³Ý³í»× ëÏëí»ó ÇÙ ¨ ²Õ³Û³ÝÇ ÙÇç¨,- ·ñáõÙ ¿ ¸»ÙÇñ×Û³ÝÁ,- å³ï׳éÁ »ë ¿Ç, áñ ã·Çï»Ù Ù»ñ ½ñáõÛóÇ ÇÝã ÙïùÇó ³Ýó³
·ñ³Ï³Ý ÑÇÝ ¨ Ýáñ ë»ñáõݹݻñÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛ³Ý ËݹñÇÝ:
- àã ÙÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝ ¿É ãϳ ³Ûë Ó»ñ ë»ñÝ¹Ç ¨ Ù»ñ ë»ñݹÇ
ÙÇç¨,- ³ë³ó ²Õ³Û³ÝÁ Ñ»ÕÇݳϳíáñ Ó³ÛÝáí ¨ ³é³ÝÓÇÝ ß»ßïáí:

293

ºë åݹ»óÇ, áñ ϳ ¨ ÁݹѳÝáõñ Ùïù»ñÇó ³Ýó³ ÏáÝÏñ»ï µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñǪ ûñÇÝ³Ï µ»ñ»Éáí áõÕÕ³ÏÇ Çñ»Ýª ²Õ³Û³ÝÇÝ ¨ Ù»ñ §ì»ñݳï³Ý¦ ÙÛáõë ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·áÑáõÝ³Ï Ý³Û»ó Þ³ÝÃÇÝ ¨ ùÃÇ
ï³Ï Ååï³ó: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ù³ÝÇ ·Ý³óª Ù»ñ í»×Á ï³ù³ó³í: ²Õ³Û³ÝÝ
ëÏë»ó ³ÝѳݷÇëï Ýëï»É, í»ñ ϻݳÉ, ѳÕà ٳñÙÇÝÁ íñ³ µ»ñ»É, ϳÛÍ³Ï áõ ß³Ýà ó÷»É ÇÝÓ íñ³: ܳ ½³ñÙ³ó³Í ¿ñ Ç٠ѳݹ·ÝáõÃÛ³Ý íñ³,
½³Ûñ³ÝáõÙ ¿ñ, áñ ã»Ù ѳÙá½íáõÙ, ¨ ³ÛÝå»ë ¿ñ ³ÝѳݷÇëï, ϳñÍ»ë »ë
ϳñáÕ ¿Ç íï³Ý·»É Ýñ³ ³ÙµáÕç ·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÅåïáõÙ ¿ñ ß³ñáõÝ³Ï ¨ ã¿ñ ÙÇç³ÙïáõÙ: ºë ½·³óÇ, áñ ÙÇ ï»ë³Ï ϳï³ñáõÙ »Ù Ýñ³ ¨ Þ³ÝÃÇ å³ïí»ñÁ ¨ ËáëáõÙ »Ù ݳ¨ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó:
ì»ñç³å»ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÙÇ Ï³ï³Ïáí Áݹѳï»ó ÇÝÓ, »ë Éé»óÇ, ²Õ³Û³ÝÝ ëÏë»ó ÙßÙß³É ¨ ·ÉáõËÁ ï³Ý»É-µ»ñ»É:- ¸áõ µ³ÝÇ ÙïÇÏ... ë³ ÇÝã»ñ ¿
³ëáõÙ...
²ÛÝáõÑ»ï¨ ß³ï ³Ý·³Ù ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÑÇß»óÝáõÙ ¿ñ ÇÝÓ ¨ Þ³ÝÃÇÝ
Ç٠ѳݹ·ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ÍÇͳջÉáí ÏñÏÝáõÙ ¿ñª §Ü³ ϳñÍáõÙ ¿, û ³ß˳ñÑùÝ ¿ÉÇ ¿Ý ¿¦:
§ì»ñݳï³ÝÁ¦ µ³óÇ ¹³ë³Ï³ÝÝ»ñÇ »ñÏ»ñÇó, ùÝÝíáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨
ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ýáñ ·ñí³ÍùÝ»ñ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ
³Û¹ï»Õ »Ý ݳÛí»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §¸»åÇ ³ÝÑáõÝÁ¦, §ÂÙϳµ»ñ¹Ç ³éáõÙÁ¦, §ö³ñí³Ý³¦ åá»ÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·ñ»ñÁ, §ØÍÇñÇǦ óñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÁ,
Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÇ ¨ Þ³ÝÃÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñ ÉáõÛë ¿ÇÝ
ï»ëÝáõÙ §Øáõñ×áõÙ¦ ¨ §î³ñ³½áõÙ¦, ¸»ÙÇñ×Û³ÝÇ §ÎÛ³ÝùÇ ï»ëÇÉÁ¦ ¨
³ÛÉ ·áñÍ»ñ:
§ì»ñݳï³Ý¦ Éáõñç »ñ»ÏáÝ»ñÇÝ Ñ³çáñ¹»É »Ý ï³ÝïÇñáç ³é³ï
ë»Õ³ÝÇ ßáõñçÁ ϻݹ³ÝÇ ½ñáõÛóÝ»ñÁ, áõñ³Ë ϳï³ÏÝ»ñÁ, »ñ·Ý áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÛáõÝÁ: ´áÉáñÇ ÑdzóÙáõÝùÝ ¿ ³é³ç³óñ»É Ô³½³ñáë ²Õ³Û³ÝÁ,
áñÁ ϳï³ñ»É ¿ øÛáñûÕÉáõ ³ëå»ï³Ï³Ý »ñ·»ñÁ Çñ óñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ùµ:
ÆëÏ ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ϻݹ³ÝÇ ½ñáõóáõÙ ¿ñ, å³ïÙáõÙ Èáéáõ
ÏÛ³ÝùÇó, ËáëùÁ ѳٻٻÉáí ÉdzÃáù ÑáõÙáñáí ¨ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³é áõ
µ³Ýáí: §ì»ñݳïáõÝÁ¦ ³Ùáõñ Ùï³í Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ï»Ýó³ÕÇ Ù»ç, áñå»ë ÙÇ ÝíÇñ³Ï³Ý ѳí³ù³ï»ÕÇ. §²ÝÙáé³Ý³ÉÇ Å³Ù»ñ »Ýù ³Ýóñ»É
í»ñݳï³ÝÁ,- ÑÇßáõÙ ¿ Æë³Ñ³ÏÛ³ÝÁ,- ÇÙ³ëï³íáñí³Í, µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó, Ý»ñßÝãáÕ å³Ñ»ñ¦: î³ñÇÝ»ñ ³Ýó È. Þ³ÝÃÁ ÙÇ ³é³ÝÓÇÝ ëÇñáí ¿ ÑÇᯐ ·ñ³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ Ñ»ï ѳݹÇåáõÙÝ»ñÁ:

294

§ì»ñݳï³Ý¦ ûñ»ñÇ ÝíÇñ³Ï³Ý å³Ñ»ñÇ Ù³ëÇÝ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý
ÝϳñÇã ö³Ýáë »ñɻٻ½Û³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §Üñ³ ïáõÝÁ ³ñí»ëïÇ Ù³ñ¹áó
ųٳ¹ñ³í³ÛñÝ ¿ñ... ³Û¹ ï³ÝÝ ¿ñ, áñ Ñ³Û ³ñí»ëïÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ
Ó·ïáõÙÝ»ñÝ áõ ÑáõÛ½»ñÝ Çñ³ñ »Ý ˳éÝíáõÙ¦:
§ì»ñݳïáõÝÁ¦ Çñ ·áÛáõÃÛáõÝÁ Áݹѳï»ó 1906-1907 ÃÃ.: ¸ñ³ÝÇó
Ñ»ïá ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïáõÝÁ, ÇѳñÏ», ß³ñáõݳϻó ÙÝ³É ·ñ³Ï³Ý ѳݹÇåáõÙÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ï»ÕÇ, ë³Ï³ÛÝ í»ñݳïÝ»óÇÝ»ñÇÝ ¨ ³Û¹ ÃíáõÙ ÐáíÑ.
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ëå³ëíáõÙ ¿ÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýáñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ: Ð³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý µ³ñ¹³óáÕ ÏÛ³ÝùÁ ûɳ¹ñáõÙ ¿ñ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ³é³ç
ù³ßáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýáñ Íñ³·ñ»ñ áõ ËݹÇñÝ»ñ, áñáÝó ѳٳñ §ì»ñݳï³Ý¦ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý Ý»Õ ¿ÇÝ:
§ì»ñݳï³Ý¦ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³Ýó³í µ³Ý³íáñ ¨ Ù»½ ѳë³í
ÑÇÙݳϳÝáõ٠ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³Ýï³ñ³ÏáõÛë ¿, áñ ³ÛÝ µ³ñ»ñ³ñ Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³í 20-ñ¹
¹³ñÇ ëϽµÇ Ñ³Û ·ñ³Ï³Ý-ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ íñ³:
§Ð³Ûáó É»½áõÝ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹åñáóáõÙ¦,
1990, N 5, ¿ç 24-26:

295

Ìàò²îºîð N 8 (3)
< > - êáõñ³ÝÏÛáõÝ ÷³Ï³·Í»ñÇ Ù»ç ¹ñí³Í »Ý §ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, Ñ. 5-Ç ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý³Í ¨ Áëï ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ï³é»ñÝ áõ µ³é»ñÁ:
* - ²Ûë Ýß³Ýáí ïáÕ³ï³Ï µ»ñíáõÙ »Ý §ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦, Ñ. 5-Ç ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ý Í³Ýáó·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ѳ۳ï³é Ãáõñù»ñ»Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñÇ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
1. ÆÝÓ Ñ³Ù³ÏñáõÙ »Ýª I 14.
¶Çñ·Ç¹Û³Ý
úñ. ¶Ûáõ½³ÉÛ³Ý
´³ñËáõ¹³ñ
²ëïí³Í³ïáõñ
¶³ñÇÍ»ÉÛ³Ý
ܳ½³ñ»ÃÛ³Ý
ºë »ñ³ß˳íáñ »Ùª
ì³ñ¹áõÑÇ ¶³ñÇÍ»ÉÛ³Ý
2. 1897 Ã. ÑáõÉÇëÇ 6-ÇÝ, ³é³íáïÛ³Ý Å. 7-ÇÝ ÁÝï³ÝÇùáí ÂÇýÉÇëÇó
¹áõñë »Ï³Ýù ¹»åÇ ÈáéÇ:
3. 1899 Ã. ÑáõÉÇëÇ 16-ÇÝ ù»éÇ êÇÙáÝÁ å³ïÙ»ó.
ØÇ ÍÇï µéÝ»É ¿ÇÝ, ¹ñ»É ÙÇ áëÏ» Õ³÷³ÕáõÙ, áñ »ñ·Ç, áõñ³Ë³Ý³Ý:
ê³ Ñ»Ýó Ùdzɳñ Ó»Ý ¿ñ ï³ÉÇëª í³¯Û í³Ã³Ý, í³¯Û í³Ã³Ý: ´»ñÇÝ, ëñ³
Õ³÷³ÕÝ ³í»ÉÇ ëÇñáõݳóñÇÝ, ß³ù³ñ áõï³óñÇÝ, ß³ù³ñÇ Ñ³ó: ¾ÉǪ
í³¯Û í³Ã³Ý, í³¯Û í³Ã³Ý: гݻóÇÝ Ã»ª ëñ³Ý µ³ó ÃáÕ»ù, ï»ëÝ»Ýù áõñ ¿
·ÝáõÙ, ëñ³ í³Ã³ÝÁ á±ñÝ ¿: ¶Ý³ó, Ùï³í çñ³÷»ñÇ ã³ÛÉÕÁ - Ëáï»ñÇ Ù»ç:
¾Ý ûñí³ÝÇó »ñ·áõÙ ¿ª í³¯Û í³Ã³Ý: ØÇ ù³ÝÇëÝ ³ëáõÙ »Ý (ʳݵÇÓ»Ý),
û ¿Ý ûñí³ÝÇó ëÏë»ó »ñ·»Éª ³'Û í³Ã³Ý, ç³'Ý í³Ã³Ý, ç³'Ý í³Ã³Ý:
²ëáõÙ ¿ÇÝ, áñ ë³ ïáñáÉ ¿ (òîðîë), ²ñïáõÛïÁ:
4. (´³Õá µÇÓáõ å³ïÙ³ÍÁ)
ÂéÉáÝÁ »ñ·áõÙ ¿ª êÇùïÇ-ëÇùÙ³ïÇ, Õáõã¹Ç-Ãáõ¹Ù³ïÇ, ëÇù, í»ñçáõÙÁ ëÇù:
Ƶñ¨ û ÙÏ³Ý Ñ»ï »Ý ÁÝÏ»É: ØáõÏÁ Ýñ³Ý ...»É ¿ áõ Ùï»É ͳÏÁ [ëÇñ»ó, ˳µ»ó, ÃáÕ»ó ÇÝÓ, ·Ý³ó, »ï ã»Ï³í] ÇÝùÁ Ùݳó»É ¿, ˳µí»É ¿: ¾Ý

296

ûñí³ÝÇó »ñ·áõÙ ¿ ¹³í³×³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ËáñÃ-ûï³ñ ï³ññÇ Ñ»ï ëÇñ³ÛÇÝ Ï³åÇ áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ:
ºí <1 ³ÝÁÝÃ.> ³ëáõÙ ¿, û µáÉáñë ¿É Ù»ÕùÇ ·áñÍáí ³ß˳ñÑ »Ï³Í
µ³Ý»ñ »Ýù ¨ ³ÛÉÝ: ÂéÉáÝÝ ³ëáõÙ ¿ª ³é³ç »ë, ÙáõÏÁ ûª ã¿, ¹áõ ÙÇ ÃéãáõÝ
»ë, ϳݻë áõ ÏÃáÕÝ»ë, Ñ»ïá »ë DZÝ㠳ݻÙ: гٳӳÛÝáõÙ »Ý. ÙáõÏÁ
³ÝáõÙ ¿, ÃéÉáÝÝ »ï ¿ ÙïÇÏ ³ÝáõÙ, áñ ͳÏÝ ¿ Ùï»É(1):
5. ²Õ³µ»Ï³Ýó ²ñáõÃÇ ³ë³ÍÁ Ù»ñ »ñϳÃáõÕáõ íñ³.
ÂÇýÉǽ ߻ѳñÁÝï³Ý Û³ñÁµ ·»³ÉÇñ Ù³ßÇݳ,
î³ÙáõñɳñÇ µ³ë³ñ, ·Çï³ñ,
ÆÝç»Ý»ñÇ åÉ³Ý í»ñ»ñÇÙ, ù»³ë³ñ, ·Çï³ñ,
<1 ïáÕ ³ÝÁÝÃ.>
¶»³½»ñ, ëï³Ýódzɳñï³ µÇñ-µÇñ ïáõñ³ñ,
ܳã³ÉÉÇÏ ÕáõÉÉáõÕɳñÇ µáõÛñ»ñ:
6. Ôáß³ ûÉɳñ ï³ÉÁÝç³ í³ñïÁñ,
¶»³ÉïÇ ·»ãïÇ Èáéáõ ÙѳÉÇ,
Âáñ÷³Õ³ ·ÇñïÇ ³ïÁ ÞѳÉÇ,
´áõÛáõñáõñ ·»³ÉÇñ ö³Ùµ³Ï, Ô³ñ³ùÇÉÇë³:
Þѳñï³Ý ·»ÃÁñ³ñÁÙ ß³ù³ñÇ, ճݹÇ,
âáË ÑáõÝïáõñ Õáõñáõ÷ïÁɳñ ½³ÙÉáõÝÁÝ µ³ÝïÇ,
Ô³ñ³ùÇÉÇë³ï³Ý ã˳ñ, ·»³ï³ñ ÔßɳÕù»³ÝïÇ,
ÚÁÙ³ñï³Ý ·»³ï³ñ Ù³ßÇݳ ÛáÉÇ:

ÂÇýÉÇë ù³Õ³ùÇó ëáõñ³Éáí
¶³ÉÇë ¿ ·Ý³óùÁ,
ºñϳ÷Íáí ÏïñáõÙ, ³ÝóÝáõÙ ¿,
ÆÝŻݻñÇ åɳÝáí ϳñ× ×³Ý³å³ñÑáí ¿ ³ÝóÝáõÙ,
<1 ïáÕ ³ÝÁÝÃ.>
¶³ÉÇë ¿, ϳ۳ñ³ÝÝ»ñáõÙ Ù»Ï-Ù»Ï Ï³Ý·ÝáõÙ,
ä»ïÇ Í³é³Ý»ñÇÝ Ññ³Ù³ÛáõÙ:

Ø»çùÇÝ áõÝÇ ½áõÛ· ÑÛáõë»ñ,
ºÏ³í-³Ýó³í Èáéáõ óÕáí,
ÞѳÉÇ ³ÝáõÝáí ÑáÕÇ Ù»ç Ùï³í
Ðñ³Ù³Û»Éáí ·³ÉÇë ¿ ö³Ùµ³Ï, Ô³ñ³ùÇÉÇë³:
ø³Õ³ùÇó ϵ»ñ»Ù ß³ù³ñ áõ ճݹ,
Þ³ï »Ý ³Ùñ³óñ»É ½áõÉáõÙÇ ßÕóÝ,
Ô³ñ³ùÇÉÇë³ÛÇó ¹áõñë Ï·³ ÏÙïÝÇ ÔßÉ³Õ ·ÛáõÕÁ,
Ø»ñ ÙáïÇó ¿ ³ÝóÝáõÙ ·Ý³óùÇ ×³Ù÷³Ý:

297

7. àõëïáõÙ½ï³ í³ñ â³ïÇ ·ÛáÉÇ,
ö³Ùµ³Ïï³ ã˳ñ ·Çñ³ñ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇ,
¶»ç³ ·Ûáõݹáõ½ ·Ç³½³ñ ·Çï³ñ,
ÂáõÝ»ÉɳñÇ ï³ß³ñ ·Çï³ñ:
²É»ùë - ã˳ñ, Ô³ñëÇ Õ³É³ ·Çï³ñ,
²Õ³µ³Ï ûÕÉáõÙ ¿ÛɳñÙ µÇñ ճɳ óñÇ÷,
úóËɳñï³ ûÃáõñ»Éɳñ Çã»Éɳñ ß³ñµ³Ã ß³ñËÇ,
àõëï³ùÇ Õ³Ù»³ñï³ ùÇÙßÇ áõÉáõïÁ ùÇÙßÇ Õ³ñǵ
Ú³ñÁ÷ ó½³ ·»³É³ñ ·ÛáñÙ³ÙÇß³ Ù³ç³ ·»³É³ñ:
8. (¶ñÇ·áñÝ ¿ Éë»É ²Ë³Éù³É³ù)
ö³ñí³Ý³ (Ïñ³ÏÇ ÃÇûé) ó·³íáñÁ ÙÇ ³ÕçÇÏ ¿ áõÝ»ÝáõÙ. ³ëáõÙ ¿ª
áí áñ Ïñ³Ï µ»ñÇ, Ýñ³Ý Ïï³Ù: ¸³ ·³ÉÇë ¿, Ïñ³ÏÇ ßáõñçÁ åïïíáõÙ, áñ
Ïñ³Ï ï³ÝÇ ¨ ÙÇßï ÁÝÏÝáõÙ ¿ Ù»çÁ, ³ÛñíáõÙ(2):
9. ¶áÙ»ßÁ - û¯û¯:
10. ÂÇýÉÇë»óÇÝ»ñÇ µ³ñµ³é
Ìàñêàðàä - Ù³ë˳ñ»Ã
11. êáíáñ³Ï³Ý µ³Ý³Ó¨»ñ, áñ ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ·áñÍ ¿ ³ÍáõÙ ³Ù»Ý ųٳݳÏ.
Ø»ñ ÁÝÏ³Í Ñá·¨áñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ.
Ø»ñ ³Õù³ï ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ.
²ñ³ë˳ÝÛ³ÝóÇ §Øáõñ×Á¦
(â»Ý ³ëáõÙ êå³<ݹ³ñÛ³ÝÇ> §Üáñ-¸³ñÁ¦, ²ñÍñáõÝáõ §Øß³ÏÁ¦,
ܳ½³ñÛ³ÝÇ §î³ñ³½Á¦)
Ø»ñ Ï»Õïáï Ù³ÙáõÉÁ.
Ø»ñ Ë»Õ× ·ñáÕÝ»ñÁ.

Ø»ñ í»ñ¨áõ٠ϳ â³ïÇ ÉÇ×Á,
ö³Ùµ³ÏÇó »ÉÝáõÙ ¿, ÙïÝáõÙ ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉ,
¶Çß»ñ-ó»ñ»Ï ó÷³éáõÙ ¿, ·ÝáõÙ
ÂáõÝ»ÉÝ»ñÁ ÙïÝáõÙ-³ÝóÝáõÙ,
²É»ù<åáÉÇó> ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë, Ô³ñëÇ ×³Ù÷³Ý µéÝáõÙ,
²Õ³µ³Ï ³Õ³ÛÇë Ïϳݷݻóݻ٠ÙÇ ³Ùñáó ·áí»ÉÇ,
ê»ÝÛ³ÏÝ»ñáõÙ ÏÝëï»Ý, ÏËÙ»Ý ûß³ñ³Ï <1 ³ÝѳëÏ. µ³é>
ì»ñ¨Ç ÏïáõñÝ»ñáõÙ á±í ¿ñ <1 ³ÝѳëÏ. µ³é>
à±í ¿ñ Õ³ñǵÁ,
²ñ¹Ûáù ÝáñÇó Ï·³±: ÆÝÓ ãï»ë³Í Ϸݳ±:

298

12. êñ³ óÛÇ ù³ñ ¿É ãϳ - (ß³ï ¿ Ù»Í ï³ñÇùáí)
13. ØÇ ùáéÇ ³ëáõÙ »Ýª
- ÎÝÇϹ Ù»é»É ¿,- ûª
- ²ë»Ýù ùáé »Ù, µ³ ·Çß»ñÝ ¿±É ã»Ù ï»ëÝáõÙ, áñ ÏáÕùÇë ãÇ:
14. ¶ÉáõËÁ ųŠï³ÉÁ
úë»÷ ³ÕǪ µáßÇ ÏÝϳ <1 ³ÝÁÝÃ.> ÷áßÇÝ
úë³Ý»Ýó Ô³½³ñÇ Ñ³ñë³ÝÇùÁ ¶³·áÉÇ ÏÝϳ ÏßïÇÝ úÓݳ ï³Ýáõï»ñÁ ùÃáóÇ ï³Ï:
15. úÓÝ»óÇ ÎáÏáÉÇ ïñ»Ë å³Ñ»ÉÁ ³ÙåÇ ÃáõßÇÝ:
16. ÌÙ³ÏÇ ÏáõÏáõÝ Ïïñ³óÝ»É åïÇ:
17. óñíáõÙ-óÝáñíáõÙ
ϳë ϳñÙÇñ - ϳÛÍ Ï³ñÙÇñ
ÎݹñáõÏ
Ì»ñáõÃÛáõÝÇó ¹»ÕÝ»É ¿ñ
úÓÇ Ëáñáí³Í áõï³óñ»ó
¸áõ Ýáñ Ïϻݳë, ù³ÝÇ áñ ϳ ³Ûë ³ß˳ñÑùÁ Ýáñ áõ ÑÇÝ
ê³ÝÓÇ ÷á˳ñ»Ý ·³í³½³Ý ¿ µéÝ»É
<1 ³ÝÁÝÃ.> ³ÛÝå»ë µéÝ»É, ÇÝãå»ë <2 ³ÝÁÝÃ.>
ɳ'ó áõ óó ³Ý»É
óÙù¹ ÉÇùÁ ϻݳ
18. ü»ÉÇ»ïáÝ
à±í »Ý ²Ý·ÉdzÛÇ å³ñͳÝùÝ»ñÁ.
øáé ØÇÉïáÝÁ
ø³ã³É Þ»ùëåÇñÁ

299

âáÉ³Ë ´³ÛñáÝÁ
19. ÆÙ ÑÇßáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñÛáõÝáï »Ý, Ýñ³Ýù ½³ñÏí³Í »Ý ëñáí:
ÆÙ áõñ³ËáõÃÛáõÝÁ ù»½Ýáí ¿ ÏÛ³Ýù ³éÝáõÙ, ù»½³Ýáí ³åñáõÙ:
¸áõ ëÇñáõÙ »ë ·áí»ëïÝ»ñ, ¹ñ³Ýáí ¿É å³Ïë»óÝáõÙ »ë Ýñ³Ýó ÃÇíÁ:
¾ë ³ß˳ñÑÁ á·Ç ãáõÝÇ, ÑÇÙùÁ [¹ñ³Í] ·»ñ»½Ù³ÝÇ íñ³:
ºñÏÇÝù-·»ïÇÝù ã³÷áÕ Ã¨»ñ
سñ¹áõ ÏÛ³ÝùÁ ëñïÇ Ù»ç ¿:
(ܳ ¿Ý Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó ¿, áñ ß³Ý Ñ»ï ѳãáõÙ »Ý, ·ÇÉÇ Ñ»ï áõïáõÙ)
²ñ»É ³ Çñ Ó»éùáí, ÃáÕ É³ Çñ ³ãùáí:
ÈíÇ ³ãùÇó ³ñÇÝ »Ù ³éÝáõÙ (¿Ýå»ë ßÝáñÑù áõÝ»Ù):
*
ä³ÑíáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ã³Ý·³ñ³ÝáõÙ, N 1029 / Â-2617:
Ìáó³ï»ïñÇ N 2 ·ñ³éáõÙÁ Ãí³·ñí³Í ¿ §1897 Ã. ÑáõÉÇëÇ 6¦, N 3-Áª
§1899 Ã. ÑáõÉÇëÇ 16¦: ²Ûëï»ÕÇó ϳñ»ÉÇ ¿ »Ýó¹ñ»É, áñ ÙÛáõë ÝÛáõûñÁ ¨ë
í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý 1897-1899 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:
1. ²Ûë µ³Ý³ÑÛáõë³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ùß³Ï»É ¿ ¨ Ññ³ï³ñ³Ï»É
§ÂéÉáÝÝ áõ ÙáõÏÁ¦ í»ñݳ·ñáí (ï»'ë ÐáíѳÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ Édzϳï³ñ ÅáÕáí³Íáõ, Ñ. 2, ºñ¨³Ý, 1990, ¿ç 192, 421, 571):
2. §ö³ñí³Ý³¦ É»·»Ý¹Ç ³é³çÇÝ ·ñ³éáõÙÝ»ñÇó ¿ (ï»'ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ,
¿ç 121, 385, 558):
§ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ¦,
Ñ. 5, ºñ¨³Ý, ÐÐ ¶²² §¶ÇïáõÃÛáõݦ Ññ³ï³ñ³ÏãáõÃÛáõÝ,
1998, ¿ç 251-255, 396

300

êàôê²Üܲ ÐàìвÜÜÆêÚ²Ü
ÂàôزÜÚ²ÜÆ Ö²Ü²ä²ðÐàð¸àôÂÚàôÜܺðÀ 1901
Âì²Î²ÜÆÜ
§²ß˳ñÑùáõÙ »Ã» ÙÇ ù³ÝÇ É³í µ³Ý»ñ Ï³Ý - Ù»ÏÝ, ³Ýßáõßï, ׳ݳå³ñÑáñ¹áõÃÛáõÝÝ ¿: ֳݳå³ñÑáñ¹»Éáí Ù³ñ¹áõ ¨' ³ãùÝ ¿ µ³óíáõÙ,
¨' ëÇñïÁ¦161:
ÐàìÐ. ÂàôزÜÚ²Ü
²ÝóÛ³É ¹³ñÇ ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ëï»Õͳ·áñͳϳÝ
í»ñ»ÉùÇ ßñç³ÝÝ ¿ÇÝ: 1903 Ã. ÅáÕáí³ÍáõÝ Ýñ³ µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý á·¨áñáõÃÛ³Ý Ëáßáñ µéÝÏáõÙÝ»ñÇó ¿ñ, Ýí³×áõÙ, ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ï»ëáÕáõÃÛ³Ý ½áñ³óÙ³Ý, µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ï³Õ³Ý¹Ç ѳëáõݳóÙ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ, ³ñí»ëïÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙ, µÛáõñ»Õ³óáõÙ: êï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý áñáÝáõÙÝ»ñÇ ßñç³ÝÁ ѳݷ»óñ»ó É³í³·áõÛÝÇ Ñ³Ûïݳµ»ñÙ³ÝÁ, Ù³ñ¹³·ÇïáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÇÝ:
XX ¹³ñ³ëϽµÇ ³Û¹ ³ñï³ëáíáñ Ý»ñßÝã³ÝùÝ áõ á·¨áñáõÃÛáõÝÁ,
³ñí»ëïÇ Ýáñ ÑáñǽáÝÝ»ñÇ Ýí³×áõÙÁ ã¿ñ ϳñáÕ å³Ûٳݳíáñí³Í ãÉÇÝ»É µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí: ²Û¹ í»ñ»ÉùÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
³åñ³Í ÏÛ³ÝùÇ µÝ³Ï³ÝáÝ ³ñï³óáÉùÝ ¿ñ: êï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý »ñϳÙÛ³ ï¨³Ï³Ý (1901-1903 ÃÃ.) á·¨áñáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ñ ݳ¨
Ï»Ýë³Ï³Ý ÉÇóù»ñáí, ·ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÇÝ áõÕ»ÏóáÕ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
·áñÍáÝÝ»ñáí:
Àëï ·ñ³Ï³Ý³·»ï ȨáÝ Ð³Ëí»ñ¹Û³ÝǪ XX ¹³ñÇ ³é³çÇÝ ï³ñÇÝ»ñÁª ì»ñݳï³Ý ï³ñÇÝ»ñÁ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §ã·Çï³Ïóí³Í »ñç³ÝÏáõÃ۳ݦ ï³ñÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ, áñáíÑ»ï¨ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ã·Çï»ñ, áñ ³ÛÉ¨ë »ñµ»ù,
ÙÇÝ㨠ÏÛ³ÝùÇ í»ñçÁ »ñµ»ù ãÇ ·ïÝ»Éáõ ѳݷÇëï ³ß˳ï»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ, ãÇ ³åñ»Éáõ ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³Û¹åÇëÇ í»ñ»Éù162:
ì»ñçÇÝë å³ÛٳݳíáñáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇó ¿ ³ÛÝ, áñ ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ß³ï ¿ ׳ݳå³ñÑáñ¹»É, ïå³íáñí»É ¨ ëï»Õͳ·áñÍ»É:
161

ÐáíÑ. ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, ºñÏ»ñÇ Édzϳï³ñ ÅáÕáí³Íáõ 10 ѳïáñáí, Ñ. 9, ºñ¨³Ý, ¿ç
278 (³ÛëáõÑ»ï¨ Ñ³ïáñÁ ¨ ¿çÁ ÏÝßí»Ý ٻ絻ñáõÙÝ»ñÇÝ ÏÇó):
162
ػͻñÁ ³Ù»Ý³Ù»ÍÇ Ù³ëÇÝ (ì»ñݳï³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ), ϳ½ÙáÕ ¨
³é³ç³µ³ÝÇ Ñ»ÕÇݳϪ È. гËí»ñ¹Û³Ý, ºñ¨³Ý, 1999, ¿ç 4:

301

ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñáÕÇ Ñ³Ù³ñ µ³ñ»µ³ËïáõÃÛáõÝ ¿ñ ѳٳñáõ٠׳ݳå³ñÑáñ¹»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñáíÑ»ï¨ ÙdzÛÝ ³Û¹å»ë ϳñ»ÉÇ ¿
ѳëÝ»É ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý, ѳϳé³Ï ¹»åùáõÙª §...í³Û
³ÛÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ, áñ ³Õù³ï ¿ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí¦ (9, 268): ´³Ý³ëï»ÕÍÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý §³Û¹ ÏáÕÙÇó µ³Ëï³íáñ¦ ã¿ñ ѳٳñáõÙ: ÎÛ³ÝùÝ
áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ³ß˳ñÑÝ»ñ ï»ëÝ»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ
ãÁÝÓ»é»óÇÝ: »å»ï Ýñ³ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÝ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Ñ³×³Ë ¿ÇÝ ÷áñÓ»ñ ³ÝáõÙ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ·ïÝ»É Ýñ³ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý áõÕ¨áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ ³å³ñ¹ÛáõÝ. »ñµ»ÙÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ÇÝùÝ
¿ñ Ññ³Å³ñíáõÙª ãϳñáճݳÉáí ³Ýï»ë»É Çñ µ³½Ù³ÃÇí å³ñï³ï»ñ»ñÇÝ: 1901 Ã. ³Û¹åÇëÇ ÙÇ ÷áñÓ ³ñ»óÇÝ ´³ùíÇ Ñ³Û ·ñ³ë»ñÝ»ñÁ, áñáÝù
³Ù»Ý ÇÝã ³ñ»óÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ÝÛáõóå»ë ûųݹ³Ï»Éáõ ѳٳñ, áñå»ë½Ç ݳ áõÕ¨áñíÇ èáõë³ëï³Ý, µ³Ûó ãϳñáÕ³ó³Ý: ÆÝùÁª µ³Ý³ëï»ÕÍÁ, г۳ëï³ÝÇ ·³í³éÝ»ñáõÙ ßñç»ÉÁ å³Ï³ë ϳñ¨áñ ã¿ñ ѳٳñáõÙ,
ù³Ý ³ß˳ñÑáí Ù»Ï ßñç»ÉÁ: ². ÔÉï×Û³ÝÇÝ áõÕÕ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §ºë áõ ²Õ³Û³ÝóÁ áñáᯐ »Ýù ·Ý³É ·³í³éÝ»ñÁª ÝÛáõûñ
ѳí³ù»Éáõ: ²Ñ³ ù»½ èáõë³ëï³ÝÇó ³í»ÉÇ Ï³ñ¨áñ ÙÇ µ³Ý¦ (9, 249):
ÆѳñÏ», ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ù»Í ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ï»ëÝ»Éáõ äáõßÏÇÝÇ ¨
îáÉëïáÛÇ, È»ñÙáÝïáíÇ ¨ ¸áëïá¨ëÏáõ ѳÛñ»ÝÇùÁ, ë³Ï³ÛÝ §...ÇÝãå»±ë
ϳñáÕ »Ù èáõë³ëï³Ý ·Ý³Éª ...»ï¨Çóë ÃáÕÝ»Éáí ÙÇ ³ÛëåÇëÇ Ù³Ýñ³å×»Õ ÁÝï³ÝÇù áõ å³ñïù³ï»ñ»ñÇ µ³½ÙáõÃÛáõݦ (9, 248):
ºí, Çñáù, 1901 Ã. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ãÇ Ñ³çáÕíáõÙ á'ã èáõë³ëï³Ý
·Ý³É, á'ã ¿É Ô. ²Õ³Û³ÝÇ Ñ»ï ׳ݳå³ñÑáñ¹»É, µ³Ûó ³Û¹ ï³ñí³ ³Ù³éÁ Ýñ³ ѳٳñ ¹³éÝáõÙ ¿ ïå³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý, ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý á·¨áñáõÃÛ³Ý ï³ñÇ:
1901 Ã. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ áõÕ¨áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ Ï³Ý·³éÁ àõñ³í»ÉÝ ¿ñª ´»ÉÇ ÎÉÛáõãÁ, áõñ ݳ ѳë³í ÑáõÝÇëÇ 21-ÇÝ163: ²é³çÇÝ ·Çß»ñÁ
ÑÛáõñÁÝϳÉíáõÙ ¿ γñ³å»ï ¶³Éý³Û³ÝÇÝ, áñÁ í³ñÓ»É ¿ñ ÷³Ûï» ÙÇ
ïݳϪ Éí»ñáí É»óáõÝ: ²Û¹ ßñç³ÝáõÙ àõñ³í»Éáõ٠ϳéáõóíáÕ µáÉáñ ïÝ»ñÁ
÷³ÛïÇó ¿ÇÝ, ù³ÝÇ áñ ϳé³í³ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³íáõÝù ã¿ñ ï³ÉÇë ù³ñ»
ïÝ»ñ ϳéáõó»Éáõ: ²ÝùáõÝ §¹Åá˳ÛÇݦ ·Çß»ñ ³ÝóϳóÝ»Éáõó Ñ»ïá Âáõ163

ijٳÝÙ³Ý ûñÁ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ öÇÉ. ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇÝ áõÕÕí³Í ÑáõÉÇëÇ 20-Ç
ݳٳÏÇ Ãí³·ñáõÃÛáõÝÇóª §²Ûëûñ áõÕÇÕ ÙÇ ³ÙÇë ¿, áñ »ë àõñ³í»É »Ù¦, ÇÝãå»ë ݳ¨
ÏÝáçÁª úÉ·³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ áõÕÕí³Í ÑáõÝÇëÇ 22-Ç ·ñ»Ã» ³ÝÁÝûéÝ»ÉÇ Ãí³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ (9, 593):

302

Ù³ÝÛ³ÝÁ ÷áñÓáõÙ ¿ ³í»ÉÇ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí ù³ñ» ïáõÝ ·ïÝ»É: ³ÝÏáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí Ññ³Å³ñíáõÙ ¿ 65 éáõµÉáí í³ñÓáí ïñíáÕ µÝ³Ï³ñ³ÝÇó ¨ 30 éáõµÉáí í³ñÓáõÙ ¿ ݳËÏÇÝ ÑÇí³Ý¹³ÝáóǪ ÑáëåÇï³ÉǪ ·ñ»Ã» ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ í»ñ³Íí³Í, ë³Ï³ÛÝ Ýáñá·íáÕ áõ ù³ñ³ß»Ý ËáѳÝáóÁ:
Àݹ áñáõÙ, ï³Ýï»ñÁ Ëáëï³ó»É ¿ñ û·áëïáëÇ 1-Çó Ñ»ïá í³ñÓÁ ¹³ñÓÝ»É 20 éáõµÉÇ: ê³Ï³ÛÝ »ñµ ³í»ÉÇ µ³ñ»Ï³ñ· 65 éáõµÉáí í³ñÓáí ïñíáÕ
ï³Ý ï»ñÁ ͳÝáóÝáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ»ï ¨ ï»Õ»Ï³ÝáõÙ, áñ ݳ î»ñ
³¹¨áëÇ áñ¹ÇÝ ¿, ³ÝÙÇç³å»ë ËݹñáõÙ ¿ Ï»ë ·Ýáí, ûÏáõ½ ³Ýí׳ñ
ÙÝ³É Çñ ï³ÝÁ, áñå»ë½Ç ϳñáճݳ ·»Ã ÙÇ ùÇã ÷áËѳïáõó»É î»ñ
³¹¨áëÇÝ ³ÛÝ µáÉáñ ɳíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó, áñáÝù ݳ ³ñ»É ¿ñ ¶Û³é·Û³éáõÙ áõëáõóÇã ³ß˳ï»ÉÇë: ´³Ûó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³Ýí׳ñ ïñ³Ù³¹ñíáÕ
Ï»Ýó³Õ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó áõ ѳñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ññ³Å³ñíáõÙ ¿, û¨
¹»é ã¿ñ ï»Õ³÷áËí»É Ýáñ í³ñÓ³Í µÝ³Ï³ñ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹»Ý Ëáëù
¿ñ ïí»É: àã ÙÇ ·³ÛóÏÕÇã ³é³ç³ñÏ ã¿ñ ϳñáÕ ë³ë³Ý»É, ˳Ëï»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïí³Í ËáëùÁ, áñÁ Ýñ³ ѳÙá½Ù³Ùµ ÙÇßï ïÇñáç Çñ³íáõÝù
áõÝÇ Ëáëï³óáÕÇ Ýϳïٳٵ:
²é³çÇÝ ûñ»ñÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³ß˳ïáõÙ ¿ Ýáñ ͳÝáÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
Ëáõë³÷»É ¨ ѳݹÇåáõÙ ¿ñ ÑÇÙݳϳÝáõ٠γñ³å»ï ¶³Éý³Û³ÝÇÝ, áñÇ
Ñ»ï ³Ýï³éÝ»ñáõÙ ½µáëÝ»ÉÇë íÇ×áõÙ ¨ ½ñáõóáõÙ ¿ñ ²ëïÍá ·áÛáõÃÛ³Ý,
³ÙáõëÝ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ û·ï³Ï³ñáõÃÛ³Ý, §Øß³ÏǦ §ÉñµáõÃ۳ݦ Ù³ëÇÝ164: §êñïÇë áõ½³Í ųٳݳÏ,- ·ñáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ,- ËáëáõÙ ¿Ç
164

1897 Ã. Î. ¶³Éý³Û³ÝÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ ¨ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí Ù»ÏÝáõÙ ¿ ö³ñǽª ¹»ñ³ë³Ý³Ï³Ý ³ñí»ëïÁ ϳï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ: §Øß³ÏÁ¦ ïå³·ñáõÙ ¿ (1897, N 6) ²ñß³Ï Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ §Ü³Ù³Ï ËÙµ³·ñáõÃÛ³ÝÁ¦ Ñá¹í³ÍÁ, áñï»Õ ͳÕñáõͳݳÏÇ ¿ »ÝóñÏáõÙ Î. ¶³Éý³Û³ÝÇÝ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ³ÝÙÇç³å»ë å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï ¿ ³éÝáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹ ¹»ñ³ë³ÝÇݪ ¹³ï³å³ñï»Éáí µáÉáñ Ýñ³Ýó, áíù»ñ ¹³÷ÝÇÝ»ñáí »Ý áñáßáõÙ ï³Õ³Ý¹Á, ÙÇÝã¹»é
§Ñ³ëϳóáÕ Ù³ñ¹Á »ñ»Ë³ÛÇ Ë½µ½³ÝùÇó ϳ٠ïáõÝÇÏÝ»ñ ßÇÝ»Éáõó ¿ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ
Ýϳï»É ³å³·³ ÝϳñãÇÝ áõ ׳ñï³ñ³å»ïÇݦ: ´³Ý³ëï»ÕÍÁ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý
ï³Ï ¿ ³éÝáõÙ ê. Ø. ÌáóÇÏÛ³ÝÇ §²å³·³ ¹»ñ³ë³ÝÁ¦ Ñá¹í³ÍÇ ¹ñí³ï³Ï³Ý ËáëùÁ ¶³Éý³Û³ÝÇ Ù³ëÇÝ (§²ñÓ³·³Ýù¦, 1897, N 2): ¶³Éý³Û³ÝÇÝ å³ßïå³Ý»Éáíª
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ §î³ñ³½áõÙ¦ ïå³·ñáõÙ ¿ Çñ Ññ³å³ñ³Ï³ËáëáõÃÛ³Ý ÷³ÛÉáõÝ ¿ç»ñÇó Ù»ÏÁª §î³Õ³Ý¹ ¨ µÃ³ÙïáõÃÛáõݦ Ñá¹í³ÍÁ, áñÁ å³ï³ë˳ÝÝ ¿ñ Ð. ê¨Û³ÝÇ
§Â³ïñáÝÇ ßáõñçÁ¦ Ñá¹í³ÍÇ, áõñ Ñ»ÕÇݳÏÁ ͳÕñáõͳݳÏÇ ¿ »ÝóñÏáõÙ Î. ¶³Éý³Û³ÝÇݪ ³ë»Éáí. §...гÛïÝí»ó ³Ûë Ýáñ³ÍÇÝÁ, Ù»ñ ³ãùÇ ³é³ç »Õ³Í áãÇÝãÁ í»ó
³ÙÇë Ñ»ïá ÙÇ ÇÝã ¹³ñÓ³í, ÙÇ ï³ñáõó Ñ»ïá ï³Õ³Ý¹ ¨ ³ÛÅÙ, Ùáï »ñÏáõ ï³ñǪ
§³ëïÕ¦, §³ñï³Ï³ñ· »ñ¨áõÛæ (§Øáõñצ, 1898, N 10-11, ¿ç 1578-1579): ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ å³ï³ë˳ÝáõÙ ¿ ¹ÇåáõÏ ¨ ëáõñ, Çñ»Ý ³ÛÝù³Ý µÝáñáß ³ëáõóÛÇÝ ³ñÅ»ù
áõÝ»óáÕ µ³Ý³Ó¨áíª §ØÇ ·³ÕïÝÇ ËáñÑñ¹áí ï³Õ³Ý¹Ç »ñ¨áõÛÃÇó ÙÇßï íñ¹áííáõÙ

303

Þ»ùëåÇñÇ, ¶ÛáûÇ, ÜÇóᯀ áõ ´ñ³Ý¹»ëÇ Ñ»ï áõ ÏñÏÇÝ Ë³Õ³Õ Ù»Ý³Ï
ÙïáñáõÙ, ÙÇÝ㨠áñ ¶³Éý³Û³ÝÁ ·áéáõÙ ¿ñ ¹ÇÙ³óÇ µÉñÇó - µ³Ý³ëï»ÕÍ
ѳÛáó, ³Ûëï»Õª ³Ýï³éáõÙ, ùá Ùáõë³Ý»ñÁ Ù³Ý »Ý ·³ÉÇë ¨ ³ÛÉÝ, ¨ ³ÛÉÝ,
¨ ¹³ãÝÇÏÝ»ñÁ ¹áõñë ¿ÇÝ Ã³÷áõ٠óٳ߳ ³Ý»Éáõ §Ë»É³éÇݦ (9, 263):
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ٻݳÏáõÃÛáõÝÁ ï¨áõÙ ¿ Ù»Ï-»ñÏáõ
ûñ: ´³Ý³ëï»ÕÍÁ ½³ñÙ³Ýùáí å³ñ½áõÙ ¿, áñ ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙ áã ÙdzÛÝ
׳ݳãí³Í ¿, ³Ûɨ ëÇñí³Í. §...ѳÛïÝí»ó, áñ »ë ³Û¹ ù³Õ³ùáõÙ ³ÝͳÝáà ճñǵ ã»Ù, ѳÛïÝí»óÇÝ ß³ï µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ, áñáÝóÇó ß³ï ß³ï»ñÇÝ, ÇѳñÏ», ã»Ù ׳ݳãáõÙ¦ (9, 249): ä³ñ½íáõÙ ¿ ݳ¨, áñ ³Û¹ ÷áùñÇÏ
ù³Õ³ùáõÙ Çñ µáÉáñ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ý·Çñ ·Çï»Ý, ·Çï»Ý ÝáõÛÝÇëÏ Çñ ÅáÕáí³ÍáõÝ»ñÇ ïå³·ñáõÃÛ³Ý ï³ñ»Ãí»ñÁ, áõß³¹Çñ Ñ»ï¨áõÙ
»Ý Ù³ÙáõÉáõÙ Ýñ³ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ.
§...ÙÇ Ëáëùáí, ßáõïáí ï³ñ³Íí»ó, áñ »ë ³½·³ÛÇÝ çáç »Ù, áã û ì³ñß³íÇó »Ï³Í ÙÇ Ññ»³ í³×³é³Ï³Ý¦ (9, 250): ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ³Ûë ³ë»Éáí,
ÝϳïÇ áõÝ»ñ Çñ ³ñï³ùÇÝÁ, ѳ·áõëïÁ, §Ýáñ ³é³Í ·É˳ñÏÁ¦, áñáÝù
Ýñ³Ý »íñáå³óáõ ¿ÇÝ ÝٳݻóÝáõÙ:
àõñ³í»ÉáõÙ ï³ñ³Íí³Í ¨ ëÇñí³Í ¿ »Õ»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ 1891 Ã.
·ñ³Í §Î³Ý㦠(§ºÃ» ϳë, ²ëïí³Í¦) µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³Û¹ ûñ»ñÇÝ Ñ»ÕÇݳÏÇÝ ³é³ÝÓݳå»ë ¹áõñ ã¿ñ ·³ÉÇë, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ, áñÁ
ã³ñÇÝ å³ïÅ»Éáõ Ïáã ¿ñ ²ëïÍáõÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Õ»ñë áõ å³Ñ³Ýç,
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ, áñÇ ïå³·ñáõÃÛáõÝÁ §Øáõñ×áõÙ¦ ųٳݳÏÇÝ ³ñ·»É»É ¿ñ ·ñ³ùÝÝáõÃÛáõÝÁ, ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù áã û Ù³ÙáõÉáõÙ, ³ÛÉ ÅáÕáí³ÍáõáõÙ ÉáõÛë ï»ë³í: Æ ¹»å, µ³½Ù³ÃÇí íϳÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳÝ, áñ §Î³ÝãÁ¦ ß³ï ëÇñí³Í ¿ »Õ»É ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
øÝݳ¹³ï ¨ Ù³Ýϳí³ñÅ ¶. ì³ÝóÛ³ÝÁ 1893 Ã. ³åñÇÉÇ 8-ÇÝ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ ÑÕ³Í Ý³Ù³ÏáõÙ ·ñáõÙ ¿. §Î³ÝãÁ¦ ³Ù»Ý ï»Õ ýáõñáñ ¿ ³ÝáõÙ...
ºÃ», ÐáíѳÝÝ»ë ç³Ý, áõñÇß áã ÙÇ µ³Ý ã·ñ»Çñ, ³Û¹ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõ¿ µÃ³ÙïáõÃÛáõÝÁ¦ (6, 1994, 110-111), áñÁ ÙÇßï ˻չáõÙ ¿ áõ ³ß˳ïáõÙ ¿ ˻չ»É
ï³Õ³Ý¹Á, µ³Ûó »ñµ ãÇ Ñ³çáÕáõÙ ¨ ï³Õ³Ý¹Á ѳñÃáõÙ ¿ Çñ ׳Ù÷³Ý, ³Ý³Ùáà ׳ϳïáí ϳݷÝáõÙ áõ Ýñ³Ý Ïáõéù ¿ ¹³ñÓÝáõÙ: ¶³Éý³Û³ÝÁ 1900 Ã. ³Ùé³ÝÁ »Õ»É ¿ñ
äáÉëáõÙ ÑÛáõñ³Ë³Õ»ñáí, §Øß³ÏÁ¦ ¹³ñÓÛ³É Çñ Ñ»·Ý³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÝ ¿ñ
¹ñë¨áñ»É (§Ø߳Ϧ, 1900, N 154): ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ §ÉñµáõÃÛáõݦ ³ë»Éáí ¶³Éý³Û³ÝÁ
ÝϳïÇ ¿ áõÝ»ó»É Ñ»Ýó ³Û¹ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ, áñÁ ß³ñáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ä»ïñáë
²¹³ÙÛ³ÝÇ Ñ³Ý¹»å ѳɳͳÝùÝ»ñÇ: ²¹³ÙÛ³ÝÇ Ë³ÕÁ §Øß³ÏÁ¦ ѳٳñ»É ¿ñ ³ÝµÝ³Ï³Ý, ³ñí»ëï³Ï³Ý, ï·»Õ, ÇëÏ ï³Õ³Ý¹Ý»ñÇÝ µ³Å³Ý»Éáí ï³Ý»ÉÇ ¨ ³Ýï³Ý»ÉÇ, ²¹³ÙÛ³ÝÇÝ ÝáõÛÝÇëÏ ³Ýï³Ý»ÉÇ ï³Õ³Ý¹ ã¿ñ ѳٳñ (§Ø߳Ϧ, 1879, N 224):

304

ÝÁ µ³í³Ï³Ý ¿ñ ù»½ µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ÏáãÙ³ÝÁ ³ñųݳóÝ»Éáõ: ...àõÝÇë,
³Ûá, ß³ï ·»Õ»óÇÏ µ³Ý»ñ... µ³Ûó §Î³ÝãÁ¦ ¹³ ·ÉáõË·áñÍáó¹ ¿, ¹³ ÙÇ
·áѳñ ¿¦165: ÜáõÛÝÝ »Ý íϳÛáõÙ Ü»ñëÇëÛ³Ý ¹åñáóÇ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñ ²ñ³Ù ²é³ù»ÉÛ³ÝÁ (àôÐ, 4, 314) ¨ Ù³Ýϳí³ñÅ, óñ·Ù³ÝÇã æ³É³É î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³ÝÁ (àôÐ, 4, 318):
ºÃ» Ï³ë ²ëïí³Í,
Ø»ÕÙ³óñáõ Ù³ñ¹Ï³Ýó
ÎÇñùÝ ³Ùµ³ñï³í³Ý:
ºÃ» ²ëïí³Í »ë ¹áõ ˳ճÕáõÃÛ³Ý,
ÆÝãá±õ ï³Ï³íÇÝ
â»ë å³ïÅáõÙ ã³ñÇÝ,
à±õÛŹ ¿ å³Ï³ëáõÙ,
» ã»Ýù ³Õ»ñëáõÙ,
...»± ¹áõ ãÁ·Çï»ë,
àñ ³Ûëï»Õ, »ñÏñáõÙ
سñ¹Á Ååï»ñ»ë
سñ¹ ¿ ·Çß³ïáõÙ...
(1, ºñ¨³Ý, 1988, 85, 86)
²ÛÝå»ë áñ, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ³é³ÝÓݳå»ë ãÇ ½³ñÙ³óÝáõÙ, áñ Ñ»Ýó
³Û¹ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÝ ³Ý·Çñ ·Çï»ÇÝ ·ñ»Ã» µáÉáñÁ: ø³Õ³ù³·ÉËÇ
Ñ»ï ͳÝáóݳÉáõó Ñ»ïá ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ ¿É ³í»ÉÇ Ý߳ݳíáñ ÑÛáõñ ¿ ¹³éÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ß³ï ³í»ÉÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ÁÝûñó³ÝáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí»Éáõ, ³Û¹ å³ï׳éáí ¿É Çñ Ñ»ï Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ
·ñù»ñ ¿ñ µ»ñ»É áõ ¹»é ³÷ëáëáõÙ ¿ñ, áñ ùÇã ¿ µ»ñ»É: ºí ݳ ó³íáõÙ ¿ñ, áñ
§³é³çÇÝ ûñ»ñÁ ÙdzÛÝ µ³í³Ï³Ý ϳñ¹³óǦ (9, 258): àõñ³í»ÉáõÙ ëï³ÝáõÙ ¿ñ §ÜáíáÛ» ûµá½ñ»ÝÇ»¦, §Ø߳Ϧ, §î³ñ³½¦ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñÁ,
ϳñ¹áõÙ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ñ áõñÇßÝ»ñÇÝ: ²Ûëï»Õ ¿É Ýñ³ ïáõÝÁ ¹³éÝáõÙ ¿
·ñ³ë»ñÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ï»ÕÇ. §...àõñÇßÝ»ñÝ ¿É ÇÝÓ³ÝÇó »Ý í»ñóÝáõÙ.
·ñ³¹³ñ³ÝÁ ÇÙ ïáõÝÝ ¿¦ (9, 259):
ÐáõÉÇëÇ 11-ÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ï»Õ³÷áËíáõÙ ¿ Ýáñ ë»Ý۳Ϫ §³Ýï³éÇ
Ù»ç ϳ٠Ùáï¦: »¨ àõñ³í»ÉÁ ³Ù³é³Ýáó³ÛÇÝ ù³Õ³ù ¿ñ, áõÝ»ñ ·»ï,

165

ÂáõÙ³ÝÛ³Ý. àõëáõÙݳëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñ, Ñ. 4, ºñ¨³Ý, ¿ç 313
(³Ûëáõѻ飯 àôÐ, ѳïáñÁ ¨ ¿çÁ ÏÝßí»Ý ٻ絻ñáõÙÝ»ñÇÝ ÏÇó):

305

³Ýï³é, ³ÕµÛáõñ, ë³Ï³ÛÝ µ³í³Ï³Ý ËáÝ³í ¿ñ áõ §×³Ñ׳ÛÇÝ ï»Õ¦ (9,
265): ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ àõñ³í»ÉÁ ³é³ÝÓݳå»ë ·»Õ»óÇÏ ã¿ñ, áñáíÑ»ï¨ §ÁÝÏ³Í ¿ ÷áëÇ Ù»ç, ÑáñǽáÝ ãáõÝǦ ¨ áñå»ë ³Ù³é³Ýáó Çñ ųٳݳÏÇ Ñ³Ù³ñ §½áõñÏ ¿ñ µáÉáñ ѳñÙ³ñáõÃÛáõÝÇó¦ (9, 252): ê³Ï³ÛÝ
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ àõñ³í»É ã¿ñ »Ï»É µÝáõÃÛ³Ùµ ÑdzݳÉáõ: ܳ í³ï³éáÕç ¿ñ ¨
ϳñÇù áõÝ»ñ ѳÝù³ÛÇÝ çñ»ñÇ µáõÅÇã Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý: ÐáõÝÇëÇ í»ñçÇÝ
ûñ»ñÇÝ ÑÇí³Ý¹áõÃÛ³Ý ÁÝóóùÁ ëñíáõÙ ¿, ¨ µ³Ý³ëï»ÕÍÁ ÁݹáõÝáõÙ ¿
Ý³Ë ï³ù Éá·³ÝùÝ»ñ, áñÇó Ñ»ï᪠ë³éÁ, ëϽµáõÙª ûñÁ »ñÏáõ ³Ý·³Ù
»ñ»ùÇó ÑÇÝ· ñáå» ï¨áÕáõÃÛ³Ùµ, Ñ»ï᪠ٻÏ: ²Ù»Ý ûñ ѳݹÇåáõÙ ¿ñ
ѳÝù³ÛÇÝ çñ»ñÇ í»ñ³ï»ëáõãÝ»ñÇÝ (§µ³ÝßãÇÏÝ»ñÇݦ)ª ²Ïá÷ ³Õ³ÛÇÝ ¨
êï»÷³ÝÇÝ (9, 268):
²éáÕç³ñ³Ý³ÛÇÝ µáõÅáõÙÁ, ѳïϳå»ë ë³éÁ Éá·³ÝùÝ»ñÁ, ù³Õ³ùÇ Ñá·ë»ñÇó áõ ³ÕÙáõÏÇó Ñ»éáõ, ëÇñáí áõ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ ßñç³å³ïí³Í
ÉÇÝ»ÉÁ, γñ³å»ï ¶³Éý³Û³ÝÇ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ µ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ, ¨ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ½·áõÙ ¿ñ` §æÕ³ÛÝáõÃÛáõÝë ·ñ»Ã» ³Ýó»É
¿¦ (9, 255): Ø»Ï ³ÛÉ Ý³Ù³Ïáõ٠ݳ ·ñáõÙ ¿. §...æáõñÝ ¿É ¿ û·ÝáõÙ, û¹Ý ¿É,
µ³Ûó ٳݳí³Ý¹ ³½³ï ÉÇÝ»ÉÁ¦ (9, 259): àõà »ñ»Ë³ÛÇ Ñ³ÛñÁ ¹»é »ñµ»ù
Çñ»Ý ³Û¹ù³Ý ³½³ï ã¿ñ ½·³ó»É ÁÝï³ÝÇùÇ Ñá·ë»ñÇó: »¨ ³Ûëï»Õ ¿É
ï³ëÁ ûñáí Ýñ³ ËݳÙùÇÝ ¿ñ ѳÝÓÝí»É ºñí³Ý¹ ȳɳ۳ÝÇ ³Ý»ñáçª Ð³ñáõÃÛáõÝ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ áñ¹Çݪ 5-ñ¹ ¹³ë³ñ³ÝóÇ ÙÇ ·ÇÙݳ½Çëï: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ýñ³Ý å³ÑáõÙ ¿ »ñÏáõ-»ñ»ù ß³µ³Ã: ØdzÛÝ û·áëïáëÇ ëϽµÇÝ
гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÇ ÁÝï³ÝÇùÁ ·³ÉÇë ¿ àõñ³í»É ¨ áñå»ë ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ
÷áñÓáõÙ ¿ ÃáõÛÉ ãï³É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ù»Ï ³ÛÉ ï»Õ ׳߻É: ê³Ï³ÛÝ ¹³ áã
Ù»ÏÇÝ ã¿ñ ϳñáÕ Ñ³çáÕí»É, áñáíÑ»ï¨ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý-Ù³ñ¹Á Ñëϳ۳ϳÝ
³ÛÝåÇëÇ ¹ñ³Ï³Ý ¿Ý»ñ·Ç³ áõÝ»ñ, áñ ÙÇßï Çñ»Ý ¿ñ Ó·áõÙ Ù»ÍÇó ÷áùñ
³ÝËïÇñ µáÉáñÇݪ ³ÝÏ³Ë ¹³ë³ÛÇÝ, ëáódzɳϳÝ, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²Ûëå»ë, ÑáõÉÇëÇ 10-ÇÝ 10-12 áõëáõóÇãÝ»ñ, ·ÇÙݳ½ÇëïÝ»ñ, µÅÇßÏÝ»ñ ¨ ³ÛÉ Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ññ³íÇñáõÙ »Ý ËÝçáõÛùǪ µÝáõÃÛ³Ý ·ñÏáõÙ, ³Ýï³éÇ ÷»ßÇÝ, ·»ïÇ
³÷ÇÝ: ÜáõÛÝ ûñÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ µ»Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ [§...é»ÅÇëáñÝ ¿É »ë ¿Ç¦ (9,
255)] ï»ÕÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ¨ áõëáõóÇãÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ µ³óûÃÛ³
Ý»ñϳ۳óíáõÙ ¿ ì³ë³Ï س¹³ÃÛ³ÝÇ Ù»Ï ³ñ³ñí³Íáí §ÎÁéÃ-ÏÁéæ »-

306

ñ»ùÉ»½íÛ³Ý íṨÇÉÁ166: àñå»ë µ»Ù ͳé³ÛáõÙ ¿ñ å³ïß·³ÙµÁ, ÇëÏ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ áõÝÏݹñáõÙ ¿ñ ÑáïÝϳÛë:
ÐáõÉÇëÇ 17-Çݪ ³é³íáïÛ³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÝ áõ ·ÇÙݳ½ÇëïÝ»ñÁ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ùÝÇó ³ñÃݳóÝáõÙ »Ý ¨ áõÕ»ÏóáõÙ áõÕÇÕ
²Ë³Éó˳, áñï»Õ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ, ÇÝãå»ë ÙÇßï ¨ ³Ù»Ýáõñ, Ññ×í³Ýùáí
»Ý ÁݹáõÝáõÙ: §Â» ï»ëÝ»ë áÝó »Ý å³ïÇí ï³ÉÇë ³Ûëï»Õ... ÇÝã ³éáù÷³éáù¦,- ·ñáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÏÝáçÁ (9, 257):
´³Ûó ÙÇ ûñáõÙ ÓÇáí ë³ñ áõ Óáñ»ñáí ²Ë³Éó˳ ·Ý³ÉÝ áõ àõñ³í»É
í»ñ³¹³éݳÉÁ Ñá·Ý»óÝáõÙ ¿ í³ï³éáÕç ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ (§ç³ñ¹í³Í »Ù
»ë¦) (9, 258):
Ðá·Ý³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹»é ãÃáó÷³Íª ÑáõÉÇëÇ 18-ÇÝ ²Ë³Éù³É³ùÇó
ëï³ÝáõÙ ¿, Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ì³Ñ³Ý î»ñÛ³ÝÇ »Õµáñª Ô³½³ñ î»ñ-¶ñÇ·áñÛ³ÝÇ (æ³í³Ë»óÇ) Ññ³í»ñÁª ݳٳÏáí: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ Ýáñ áõÕ¨áñáõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝϳñÁ ã¿ñ Ññ³åáõñáõÙª û' Ñá·Ý³Í ¿ñ, û' Ù»Í ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ëï»Õͳ·áñÍ»Éáõ, ³ß˳ï»Éáõ. §Þ³ï ùÇã »Ù å³ñ³åáõÙ,
·ñ»Ã» ã»Ù å³ñ³åáõÙ, Å³Ù³Ý³Ï ãáõÝ»Ù, ѳݷÇëï ã»Ý ï³ÉÇë¦ (9, 258):
àõñ³í»Éáõ٠ѳݷëï³óáÕÝ»ñÁ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³Ë³Éù³É³ùóÇÝ»ñ
¿ÇÝ, ÙdzÛÝ 4-5 ÁÝï³ÝÇù »Ï»É ¿ÇÝ ÂÇýÉÇëÇó áõ ´³ùíÇó: ²Ë³Éù³É³ùóÇÝ»ñÇó ì³ñ¹³Ý Þ³Ñå³ñáÝÛ³ÝÁ, ÇÝŻݻñ ÐáíѳÝÝ»ë γñ³å»ïÛ³ÝÁ ¨
áõñÇßÝ»ñ ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ß³ñáõÝ³Ï ³Ù»Ý ûñ ³Ûó»ÉáõÙ ¿ÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ,
Ýñ³ Ñ»ï µ³ñÓñ³ÝáõÙ ë³ñ»ñÁ àõñ³í»ÉÇ ³Ýï³é³å³ï ÏÇñ×»ñáí, Ëáñ¹áõµáñ¹ ׳ݳå³ñÑÝ»ñáí, áõÕ¨áñíáõÙ àõñ³í»ÉÇó 5 ÏÙ íñ³ ·ïÝíáÕ
³í»ñ³ÏÝ»ñÁ ¹Çï»Éáõ167:
ÐáõÉÇëÇ 27-ÇÝ µ³ùí»óÇ ù³Ñ³Ý³ ¶»Õ³ÙÛ³ÝÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ ¿ñ
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ ë³ñ»ñ Ññ³íÇñ»É: ´³Ý³ëï»ÕÍÁ ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »ñϳñ
Ùݳɪ ãÝ³Û³Í ÑÛáõñÁÝϳÉÝ»ñÇ Ã³Ë³ÝÓ³ÝùÇÝ, áñáíÑ»ï¨ ãϳñ ÙÇ ûñ,
áñ ÇÝùÁ ÑÛáõñ»ñ ãÁݹáõÝ»ñ, ³Û¹ ûñÝ ¿Éª §Þï³åáõÙ »Ù, Ùáïë Ù³ñ¹ÇÏ »Ý
·³Éáõ¦ (9, 266),- ³ëáõÙ ¿ ݳ:
àñù³Ý ¿É Ù³ñ¹Ï³Ýó µ³½ÙáõÃÛ³Ùµ ßñç³å³ïí³Íª ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ϳñáïáõÙ ¿ñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ, ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ: Ø»Ï ³Ùëí³ ÁÝóóùáõÙ ÏÝáçÁ ÑÇÝ· Ý³Ù³Ï ¿ ·ñáõÙ, û¨ ëï³ó»É ¿ñ ÙdzÛÝ »ñÏáõëÁ:
166

ìṨÇÉÇ Ó»é³·Çñ ÙÇ ûñÇÝ³Ï å³ÑíáõÙ ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ·ñ³¹³ñ³ÝáõÙ
(ï»'ë Ð. ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ïáõÝ-óݷ³ñ³Ý, N 10-682):
167
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ųٳݳϳÏÇóÝ»ñÇ Ñáõß»ñáõÙ, ¿ç 417 (³Ûëáõѻ飯 ÂÄÐ, ¿çÁ ÏÝßíÇ
ٻ絻ñáõÙÝ»ñÇÝ ÏÇó):

307

¶ñáõÙ ¨ ³é³ÝÓݳå»ë ëå³ëáõÙ ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ý³Ù³ÏÝ»ñÇÝ: ²Ûëå»ë,
àõñ³í»ÉÇó »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ ·ñ³Í ÙÇ Ý³Ù³Ï å³Ñå³Ýí»É ¿ ÙdzÛÝ Üí³ñ¹
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ §Ðáõß»ñ ¨ ½ñáõÛóÝ»ñáõÙ¦: ²Û¹ ݳٳÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ëáíáñ»óÝáõÙ ¿ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ áõÕ¨áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ µÝáõÃÛ³Ý ¨
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÏÛ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ ·ñÇ ³éÝ»É ³Ù»Ý ÇÝ㪠áõñ³Ë ¨ ïËáõñ. §êÇñ»ÉÇ Øáõß»Õ, ²ßË»Ý ¨ Üí³ñ¹, Ó»ñ ÑÇß³ï³Ï³ñ³ÝÝ»ñÝ ³ÛÝù³Ý ϳñ× »Ý,
áñ ³í»ÉÇ ßáõï Ùáé³ó³ñ³ÝÝ»ñ »Ý... ´ÝáõÃÛáõÝÁ - ÅáÕáíáõñ¹Á, Ýñ³Ýó
Ï»ñå³ñ³ÝùÁ, ³åñáõëïÁ, Ó»ñ ϳñÍÇùÁ ³Û¹ µáÉáñÇ Ù³ëÇÝ, Ó»½ Ñ»ï
å³ï³Ñ³Í áõ Ó»ñ ÙáïÇÏÝ»ñÇÝ å³ï³Ñ³Í ¹»åù»ñÁ¦168:
ºñµ ¨ áñï»Õ ¿É »Õ»É ¿ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, »ñµ»ù ãÇ Ùáé³ó»É ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý µ³Ý³ÑÛáõë³Ï³Ý ÝÛáõûñ ³Ùµ³ñ»Éáõ, ÙǨÝáõÛÝ É»·»Ý¹Ç, Ñ»ùdzÃÇ
½³Ý³½³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÁ Ó»éù µ»ñ»Éáõ, ¹ñ³Ýù ѳٳ¹ñ»Éáõ, ¹ñ³ÝóáõÙ
ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ ѳÛïݳµ»ñ»Éáõ ·»ñËݹÇñÁ: àõñ³í»ÉÁ
ÝáõÛÝå»ë µ³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ñ: ²Ûëï»Õ ÑáõÉÇëÇ 1-ÇÝ Ý³ ·ñÇ ¿ ³éÝáõÙ §Ð᷻ѳÝÁ¦ É»·»Ý¹Á, áñÁ å³ïÙáõÙ ¿ ·Çß»ñáí ÔÁñËù»ë³ÉáíÁ (ÎÇñù»ë³Éáí): È»·»Ý¹Á í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ñ ²Ë³Éó˳ÛÇ ¨ àõñ³í»ÉÇ Ù»çï»ÕáõÙ
·ïÝíáÕ Ðá·»Ñ³Ý µ³ñÓáõÝùÇ ëïáõ·³µ³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë öáóËáíÇ
ÓáñÇó ·»Õ»óÇÏ Þ³ÙáÝ ëïÇåáõÙ ¿ Çñ ëÇñáõó ï³é³åáÕ Ð³ÙáÛÇݪ ǵñ¨
ëÇñá ѳí³ëïÇù Çñ»Ý áõëÇÝ ¹ñ³Í, ëñÇÝ· Ýí³·»Éáí áõ å³ñ»Éáíª ï³Ý»É
ë³ñÇ ·³·³ÃÁ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ¹³éÝáõÙ ¿ ëÇñ³ï»Ýã ¨ ³ÝÓݳ½áÑ å³ï³Ýáõ ·»ñ»½Ù³ÝÁ.
- ²ÛÅÙ ùá ë»ñÇÝ Ñ³í³ïáõÙ »Ù »ë,
²Ûë ųÙÇó ³Ñ³ ùáÝÝ »Ù ѳíÇïÛ³Ý,
ÖÁã³ó ³ÕçÇÏÁ, ·ÁñÏ»ó í»ñç³å»ë,
¶ÁñÏ»ó гÙáÛÇ... ¹Ç³ÏÝ ³Ýϻݹ³Ý:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ¿ ·ñáõÙ ³Ûë É»·»Ý¹Á169: ä³Ñå³Ýí»É ¿
Ýñ³ Ëáëïáí³ÝáõÃÛáõÝÝ ³Û¹ Ù³ëÇÝ Çß˳ÝáõÑÇ Ø³ñdz٠ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇÝ

168

Üí³ñ¹ ÂáõÙ³ÝÛ³Ý, Ðáõß»ñ ¨ ½ñáõÛóÝ»ñ, ºñ¨³Ý, 1987, ¿ç 22 (³Ûëáõѻ飯 ÜÂ,
¿çÁ ÏÝßíÇ Ù»çµ»ñáõÙÝ»ñÇÝ ÏÇó):
169
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ É»·»Ý¹Á ·ñ»É ¿ àõñ³í»ÉáõÙ, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÝ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÙÝ ³í³ñï»É ¿
ÝáõÛÝ ÃíÇ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ¨ ѳÝÓÝ»É ¿ §Øáõñ×Çݦ ïå³·ñáõÃ۳ݪ ͳÝáó·ñ»Éáí ݳ¨ Ðá·»Ñ³Ý É»é³Ý íñ³ó»ñ»Ý áõ Ãáõñù»ñ»Ý ³ÝáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÝ, áñ öáóËáíÇ ÓáñÁ ²Ë³Éó˳ÛÇ
ÓáñÝ ¿. §ìñ³óÇù ³ëáõÙ »Ý §êáõÉÃÙ»¹Ç³¦ - Ñá·ÇÝ ¹áõñë »Ï³í, ÇëÏ Ãáõñù»ñÁª §úÕɳÝ
÷³Ãñ³É³Ý¦ - ïÕ³ ׳ù»óÝáÕ¦ (§Øáõñצ, 1902, N 12, 35-37):

308

áõÕÕí³Í ݳٳÏáõÙ. §¶Çï»ù, »ñµ áñ Ù³ñ¹ ³éáÕç ¿, ßáõï ¿ ïå³íáñíáõÙ ¨ Ñ»ßï ¿ ·ñáõÙ¦ (9, 253):
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ùï³¹ñíáõÙ ¿ ׳ݳå³ñÑáñ¹»É Ùáï³Ï³ ·ÛáõÕ»ñáõÙª
É»·»Ý¹Ý»ñ ¨ ÝÛáõûñ ѳí³ù»Éáõ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ³ßáõÕÝ»ñÇ áõ ³ßáõÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ ѳٳñ:
ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÉëáõÙ ¿, áñ Ùáï³Ï³ Ãáõñù³µÝ³Ï ·ÛáõÕáõÙ ÙÇ ³ßáõÕ ¿
³åñáõÙ: ²ÝÙÇç³å»ë Ññ³íÇñáõÙ ¿ Ýñ³Ý: »¨ ³ßáõÕÇ »ñ·³ó³ÝÏÝ ³ÛÝù³Ý ¿É Ù»Í ã¿ñ, µ³Ûó ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ýñ³ÝÇó ·ñÇ ¿ ³éÝáõÙ Çñ ϳñÍÇùáí
ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇ Ãáõñù»ñ»Ý ˳ջñÇó Ù»ÏÁª §Ô³¹Áñ Ù³íɳÙ, ¹áõ ¹Áñ
ë³Ý ¹Çɳ¹ÁÙ¦ (§î»'ñ Ç٠ѽáñ, áõ½³Íë ³Ûë ¿ ù»½³ÝÇó¦) ëÏëí³Íùáí,
áñÝ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáçÁª öÇÉÇåáë ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇÝ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ
ß÷áÃáõÙ ¿ñ. Ýñ³ ·ñÇ ³é³Í ã³÷³Íá áï³Ý³íáñÁ áã û ê³Û³Ã-Üáí³ÛÇó
¿ñ, ³ÛÉ å³ñëÏ»ñ»Ý ·ñí³Í §ê³Û³¹Ç ¨ ê³¹³ÃǦ Ñ»ùdzÃÇó, áñÇ Ñ»ÕÇݳÏÝ ³ßáõÕ ö³ë³Ý¹ÇÝ ¿:
àõñ³í»ÉáõÙ ÑÇÙݳϳÝáõÙ ³åñáõÙ ¿ÇÝ ¾ñ½ñáõÙÇó ·³ÕÃ³Í Ñ³Û»ñÁ,
áñáÝù ï»ÕÛ³Ï ã¿ÇÝ ï»ÕÇ ÑÇݳíáõñó ³í»ñ³ÏÝ»ñÇ, ë³ñ áõ Óáñ»ñÇ, ·»ï
áõ É×»ñÇ Ñ»ï ϳåí³Í ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: гݷ³Ù³Ýù, áñ ³í»ÉÇ ¿ñ
ٻͳóÝáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝǪ ·ÛáõÕ»ñáõ٠׳ݳå³ñÑáñ¹»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ.
§´³Ûó áñù³¯Ý Ù»Í µ³Ý ¿, »Ã» ·ñáÕÁ ϳñáճݳ ׳ݳå³ñÑáñ¹»É,
áõëáõÙݳëÇñ»É Çñ ÅáÕáíáõñ¹Ý, Ýñ³ ³í³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, É»½áõÝ, ³¹³ÃÝ»ñÁ: ê³ëïÇÏ ½·áõÙ »Ù ³Ûë ϳñÇùÁ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù, »ñµ ÉÇÝáõÙ »Ù ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç - Íá'í ¿, Íáí¦ (9, 264):
ºí, Çñáù, ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ Ùï³¹ñí»É ¿ñ 1901 Ã. û·áëïáëÇ ëϽµÇÝ
¹áõñë ·³É àõñ³í»ÉÇó, ÙÇ ù³ÝÇ ûñ ÙÝ³É ²µ³ëÃáõÙ³ÝáõÙ, ³ÛÝáõÑ»ï¨
²Ë³Éù³É³ùÇ ¨ ÞÇñ³ÏÇ ·³í³éÝ»ñáí, §»Ã» ѳçáÕǦ (9, 268), ²É»ùë³Ý¹ñ³åáÉÇó ë»åï»Ùµ»ñÇ ëϽµÇÝ, γñëÇ »ñϳÃáõÕáí í»ñ³¹³éݳÉ
ÂÇýÉÇë: Ø»Í ó³ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ï»ëÝ»É ²ÝÇÝ: ²Ë³Éù³É³ùÇó Ññ³í»ñ
ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ëå³ëáõÙ ¿ñ öÇÉÇåáë ì³ñ¹³½³ñÛ³ÝÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³ÝÁ, áñ ¹áõñë ·³ñ ³Ù³é³ÝáóÇó, ٳݳí³Ý¹ áñ í³ï³éáÕç
¿ñ: ê³ëïÇÏ ßá·»ñÁ Ëáݳí àõñ³í»ÉáõÙ ³Ýï³Ý»ÉÇ ¿ÇÝ ¹³éÝáõÙ, ¨ ݳ
³í»ÉÇ Ñ³×³Ë ¿ñ ç»ñÙáõÙ, É»éݳÛÇÝ ãáñ û¹Ç ϳñÇù ³í»ÉÇ ß³ï ¿ñ
½·áõÙ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÝ áõ½áõÙ ¿ñ ׳ݳå³ñÑáñ¹»É ÇÝãå»ë É»·»Ý¹Ý»ñ ѳí³ù»Éáõ ¨ ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ùáï ÉÇÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ³ÛÝå»ë ¿É ÂÙϳµ»ñ¹Á
ï»ëÝ»Éáõ ѳٳñ, áñÇ Ù³ëÇÝ ³ñ¹»Ý Éë»É ¿ñ. §ÂÙϳµ»ñ¹Ç É»·»Ý¹³Ýª
³ÛÝ ÏÇÝÁ, áñ áõ½»ó ß³ÑÇ Ã³·áõÑÇÝ ¹³éݳɦ (9, 268):

309

àõñ³í»ÉáõÙ ß³ï»ñÁ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÝ»ñ »Ý í»ñóÝáõÙ ³Ù³é³ÝáóÝ»ñ
ϳéáõó»Éáõ ѳٳñ: ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÙÇ å³Ñ ÝáõÛÝå»ë ³Û¹åÇëÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ: ä³ï׳éÁ, ѳí³Ý³µ³ñ, àõñ³í»ÉÇ çáõñÝ ¿ñ, áñÁ µ³ñ»ñ³ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ñ áõÝ»ó»É µ³Ý³ëï»ÕÍÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³. §ê³ëïÇÏ ëÇñ»óÇ àõñ³í»ÉÇ çáõñÁ..., ¨ ³éѳë³ñ³Ï Ññ³ßùÝ»ñ ¿ ·áñÍáõÙ¦ (9,
271): ²Û¹ Ù³ëÇÝ å³ïÙáõÙ ¿ ݳ¨ Üí³ñ¹ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ. §ØÇ ûñ àõñ³í»ÉÇ
Óáñáí µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ ·»ïÇ ÑáõÝùáí... »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï ÙÝáõÙ ¿ çñÇ
Ù»ç... ѳÝϳñÍ ë³éÝáõÃÛáõÝ ½·áõÙ... ºÏ³í, ÑÇí³Ý¹³ó³í áõ ëÏë»ó ç»ñÙÁ... ÐÇí³Ý¹ Å³Ù³Ý³Ï ß³ñáõÝ³Ï ÑÇßáõÙ ¿ñ ·»ïÇ çáõñÁ. §¼³ñٳݳÉÇ
å³ñ½ ¿ñ, í×Çï áõ ë³éÁ...¦,- ß³ï ¿ñ ëÇñáõÙ àõñ³í»ÉÁ: Øï³ÍáõÙ ¿ñ »ñÏáõ ë»ÝÛ³Ï áõÝ»Ý³É àõñ³í»ÉáõÙ¦ (ÜÂ, 104):
»¨ àõñ³í»ÉÁ ÷áùñÇÏ ù³Õ³ù ¿ñ, µ³Ûó ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
³ÛÝï»Õ ùÇã ã¿ÇÝ170: ²Û¹ å³ï׳éáí ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ÙÇ ³ïñ×³Ý³Ï ¿ñ
·Ý»É: âÝ³Û³Í ³Û¹ ½·áõßáõÃÛ³ÝÝ áõ ³ÝѳݷëïáõÃÛ³ÝÁª ݳ Çñ»Ý ³ñï³ùáõëï ³ÛÝù³Ý áõñ³Ë ¿ñ å³ÑáõÙ, áñ µáÉáñÁ ѳÙá½íáõÙ ¿ÇÝ, áñ Ýñ³
ßáõñçÁ ÙdzÛÝ áõñ³ËáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇßËáõÙ. §²Ûëï»Õ ÇÝÓ ß³ï »Ý Ñ³í³ÝáõÙ
¨ ǵñ¨ Ù³ñ¹... ³ëáõÙ »Ýª Ïéí»Éáõ ³ÝÁݹáõÝ³Ï »ë ¹áõ¦ (9, 269):
...ÆëÏ Ññ³í»ñùÝ»ñÁ ³Ýí»ñç ß³ñáõݳÏíáõÙ ¿ÇÝ, ¨ ÙǨÝáõÛÝ Ù³ñ¹áõÝ Ï³Ù ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ù»Ï ³Ý·³Ù Ññ³í»ñÝ ÁݹáõÝ»ÉÁ ã¿ñ ·áѳóÝáõÙ.
ßáõñçµáÉáñÁ ³Ýí»ñç ó³ÝϳÝáõÙ ¿ÇÝ í³Û»É»É ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ Ý»ñϳÛáõÃÛáõÝÁ: ÆÝãå»ë ÑáõÉÇëÇ 18-ÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É û·áëïáëÇ 4-ÇÝ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ ׳ßÇ
¿ñ Ññ³íÇñí³Í ·ñáÕ Ø³¹³Ã ä»ïñáëÛ³ÝÇ ïáõÝ, áñÇ ÏÇÝÁ úÉ·³ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ ¿ñª §ß³ñáõÝ³Ï ÑÇí³Ý¹¦: гݹÇåáõÙ ¿ ݳ¨ ²ñïÇÏÇ ³Ë³Éó˳óÇ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ù»ÏÇ Ñ»ï:
àõñ³í»ÉÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ áõ Ñáí»ÏÝ»ñÝ ³ÛÝå»ë »Ý ϳåíáõÙ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ, áñ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ù ˳ݷ³ñáõÙ »Ý àõñ³í»ÉÇÝ Ññ³Å»ßï ï³Éáõ
Ýñ³ Ùï³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ²Ë³Éó˳ÛáõÙ ÝáõÛÝå»ë ëñï³ïñá÷ ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ
Ýñ³Ý: ú·áëïáëÇ 6-ÇÝ Ï³éù »Ý í³ñÓáõÙ ¨ áõÕ³ñÏáõÙ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÇ
»ï¨Çó: àõñ³í»ÉóÇÝ»ñÁ ÃáõÛÉ ã»Ý ï³ÉÇë, áñ ݳ Ù»ÏÝÇ, ϳé³å³ÝÇÝ ï³