Вы находитесь на странице: 1из 5

SARVA TANTRA NIVARINI

shri maha Kali vipreet pratyangira stotram.


At first do viniyoga:Om Om Om asya shri pratyangira mantrasya shri Angira
Rishih, Anushtup cchandah, shri Pratyangira devata, hoom
beejam, hreem shaktih, kreem keelakam, mamabhishta
siddhaye patthe viniyogah.
ANG-NYASA
Shri Angira Rishaye namah shirsi.
Anushtup cchandse namah mukhe.
Shri Pratyangira devataaye namah hradi.
Hoom beejaaye namah guhye.
Hreem shaktaye namah paadayoh.
Kreem keelkaaye namah sarvange.
Mamabhisht siddhaye paatthe cha jape viniyogaaye namah
anjalaun.
Meditation

Bhujaish-chaturbhir-dhrat teekshan baan,

dhanurvara-bhishcha shavanghri yugma.


Raktaambara rakta tanas-trinetra,
pratyangireyam pranatam punatu.
Stotram
Om namah sahastra suryekshanaaye shri kantthanadi
rupaye purushaye puru hutaye aim maha sukhaye vyapine

maheshvaraaye jagat srishti karine eeshanaye sarva


vyapine maha ghorati ghoraye om om om prabhaavam
darshaya darshaya.
Om Om Om hil hil, Om Om Om vidhyut-jivhe
bandh bandh, math math, pramath pramath vidhvansaya
vidhvansaya, gras gras piv piv, nashay nashay, trasay
trasay vidaray vidaray mam shatrun khahi-khahi, maray
maray, mam saparivaram raksh raksh, kari kumbh-stani
sarvopadravebhyah.
Om maha meghaugh rashi samvartak vidhyudant
kapardini divvy kankambho-ruhavikach mala dharini,
parmeshwar-priye! cchindhi-cchindhi, vidravaya vidravay,
Devi! pishach nagasur garud kinnar vidhyadhar gandharv
yaksh rakshas lokpalan stambhay stambhay, keelay keelay,
ghatay ghatay vishvamurti maha tejase Om hram sah mam
shatrunam vidhyam stambhaya stambhaya Om hoom sah
mam shatrunam mukham stambhay stambhay, Om hoom
sah mam shatrunam hastau stambhay stambhay, Om hoom
sah mam shatrunam padau stambhay stambhay Om hoom
sah mam shatrunam hastau stambhay stambhay, Om hoom
sah mam shatrunam padau stambhay stambhay Om hoom
sah mam shatrunam kutumb mukhani stambhay stambhay,
sthanam keelay keelay, gramam keelay keelay mandalam
keelay keelay
desham keelay keelay sarv siddhi maha-bhagay!
Dharkasya saparivarasya shantim kuru kuru, phat svaha,
Om Om Om Om Om, am am am am am, hum hum hum
hum hum, kham kham kham kham kham, phat svaha. Jai

pratyangiray! Dharkasya saparivarasy mam raksham kuru


kuru, Om hum sah jai jai svaha.
Om Aim Hreem Shreem Brahmani! siro raksh raksh, hum
svaha.
Om Aim Hreem Shreem Kaumari mam vaktram raksh
raksh, hum svaha.
Om Aim Hreem Shreem Vaishanavi mam kanttham raksh
raksh, hum svaha.
Om Aim Hreem Shreem Naarsinghi mamodaram raksh
raksh, hum svaha.
Om Aim Hreem Shreem Indrani! mam naabhim raksh
raksh, hum svaha.
Om Aim Hreem Shreem Chamunday! mam guhyam raksh
raksh, hum svaha.
Om namo bhagavati, ucchisht chandaalini,
trishul, vajra-ankush dharay maans bhakshini, khatvang
kapaal vajrasi dhaarini! dah dah, dham dham, sarva
dushtaan gras gras Om Aim Hreem Shreem phat svaha.
Om danstraa karaali, mam mantra-tantravrandaadeen vish, shastra-abhicharkebhyo raksh raksh
svaha.
Istambhini mohini chaiv kshobhini draavini tatha,
jrambhini traasini raudri tatha sanhaarini cha.
shaktayah kram yogen shatru pakshay niyojitah,
dhaaritah saadhakendren sarv shatru nivarini.

Om stambhini! isphrayn mam shatroon stambhay


stambhay svaha.
Om Mohini ! Isphrayn mam shatroon mohaya mohaya
svaha.
Om Kshobhini ! Isphrayn mam shatroon kshobhaykshobhay svaha.
Om Dravini ! Isphrayn
mam shatroon draavaydraavay svaha.
Om Jrambhini ! Isphrayn mam shatroon jrambhayjrambhay svaha.
Om Trasini ! Isphrayn mam shatroon traasay-traasay
svaha.
Om Raudri ! Isphrayn mam shatroon santaapay-santaapay
svaha.
Om Sanhaarini ! Isphrayn mam shatroon sanhaaraysanhaaray svaha.
(At first recite this stotram 108 times within 7 days).

About The Author


Name :Mb :Email ;-

Shri Yogeshwaranand Ji
+919917325788, +919410030994
shaktisadhna@yahoo.com

Web :

www.anusthanokarehasya.com

Some Of the Books Written By Shri Yogeshwarnand Ji


1. Baglamukhi Sadhna Aur Siddhi

Download Click Here

2. Mantra Sadhna

Download Click Here

3. Shodashi Mahavidya

Download Click Here