You are on page 1of 5

OUMM3203 PROFESSIONAL ETHICS / SEPTEMBER 2016

Criteria
Pengenalan - Maksud,
sajarah dan amalan
rasuah

Analisis ekonomi tentang


perbuatan rasuah

Excellent

Weig
ht
1.5

4
Penulisan sangat terperinci dan jelas
dengan rujukan yang mencukupi dari
sumber-sumber yang bereputasi.
Hujah-hujah berdasarkan teori-teori
mikroekonomi dan kuasa-kuasa pasaran
dan sangat terperinci dan jelas. Beberapa
ilustrasi data kos/faedah diberikan.

12

Analisis perundangan
tentang perbuatan rasuah

Analisis etika tentang


perbuatan rasuah

Hujah-hujah berdasarkan EMPAT teori etika


diberikan secara jelas

12

Kesimpulan mengenai hasil analisis sangat


terperinci dan lengkap.

Kesimpulan
Total p
oints

Hujah-hujah berdasarkan rangka kerja


perundangan dan kuasa-kuasa sosial jelas
dan terperinci.

Max
Mark
s

12.5

Analisis etika tentang perbuatan rasuah :


Rasuah dan etika saling berkaitan di antara satu sama lain . Ini
adalah kerana kewujudannya adalah berdasarkan kepada kejatuhan nilai
etika seseorang. Skandal rasuah oleh kebanyakan pemimpin di dunia
membawa kepada keadaan huru hara dalam negara dan seterusnya membawa
kepada pelbagai masalah sosial yang tidak terkawal.
Keadaan ini hadir apabila kekurangan integriti terhadap
nilai etika bagi seseorang individu. Justeru dalam hal ini telah
menyebabkan penyelewengan berlaku. Contoh-contoh kejatuhan sesebuah
negara di dunia banyak di paparkan dalam media masa di antaranya
ialah perdana menteri Thailand, Filipina, Indonesia dan sebagainya.
Keadaan ini berlaku disebabkan oleh kedudukan mereka dalam hal
melakukan keputusan diantaranya adalah :Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat berpanjangan

12

50

Sebarang keputusan yang dibuat akan memberikan kesan yang


berpanjangan kepada masyarakat. Sebagai contoh, pengeluaran produk
tidak selamat akan mengancam nyawa individu.
Kebanyakkan

keputusan

etika

mempunyai

berbagai

pilihan

altenatif
Berbagai

pilihan

alternatif

perlu

dibuat/dirancang

apabila

membuat sebarang keputusan atau pilihan etika.


Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang banyak
Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan
perbelanjaan sering kali berkait dengan pilihan alternatif etika yang
dipilih. Jalan singkat dan keputusan wujudlah amalan rasuh.
Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang tidak pasti
Akibat dari sesuatu keputusan atau pilihan etika yang diambil
tidak dapat dipastikan.
Kebanyakkan keputusan etika mempunyai impak peribadi
Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan
perbelanjaan sering kali berkait dengan impak peribadi di dalam
pilihan alternatif etika yang dipilih.

Senario-Senario Yang Mencetuskan Rasuah


a.

Pemusatan

kuasa,

terutamanya

dalam

kalangan

para

pembuat

dasar/pembuat keputusan, yang tidak


berhubungan langsung dengan rakyat, seperti yang sering terjadi
di wilayah-wilayah yang dianggap tidak
demokratik.
b.

Kurangnya ketelusan dalam urusan pentadbiran kerajaan.

c.

Kempen-kempen politik yang mahal, yang kadang kala melepasi had


yang dibenarkan undang-undang

d.

Projek mega yang melibatkan penggunaan wang pembayar cukai yang


besar.

e.
f.

Sikap individu tertentu dan jaringan "teman lama".


Lemahnya

pemahaman

tentang

undang-undang

apatah

lagi

untuk

melaksanakannya.
g.

Kelemahan sistem pelaksana dan sistem kehakiman.

h.

Kebebasan bersuara atau kebebasan media disekat.

i.
j.

Gaji penjawat awam yang kecil.


Rakyat yang tidak kritikal: mudah dibohongi, kagum dan seterusnya
kogam dengan politiking, seterusnya
"malu" melaporkan kecurangan yang berlaku.

k.

Waktu-waktu pemilihan parti atau pilihan raya: politik wang sukar


dikesan dan dibanteras
Menurut statistik Badan Pencegah Rasuah (BPR) pada tahun 2007

di dapati sebanyak 590 tangkapan dibuat. Manakala pada bulan Januari


tahun 2008 sahaja di dapati sebanyak 80 kes tangkapan telah dibuat.
Malah menurut Badan Pemerhati Rasuah Antarabangsa menunjukkan indeks
rasuah di negara ini juga meningkat dari setahun kesetahun. Apa yang
menakutkan dan membimbangkan kita ialah jika keadaan amalan jenayah
rasuah ini terus meningkat, maka amat dikhuatiri akan mengancam
kestabilan politik, ekonomi dan negara. Persoalan besar timbul ialah
mengapa amalan najis rasuah berlaku?.
Berdasarkan pemerhatian, antara faktor utama menyebabkan
berlaku rasuah ialah bernafsu besar dalam politik tetapi sumber
kewangan sedikit, sikap mahu hidup mewah, memburu kekayaan cepat,
sifat tamak haloba, dan penjenayah rasuah amat meyakini ia mampu
mengelakkan diri daripada dikenakan tindakan undang-undang.
Antara

kesan

buruk

amalan

rasuah

ialah

pembahagian

kekayaan negara tertumpu kepada orang tertentu sahaja, akan menaikkan


kadar

inflasi,

berleluasa

kezaliman

dalam

masyarakat

seperti

menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak bersalah, membelakangkan

orang yang sepatutnya didahulukan dan menghapuskan peluang pihak yang


sepatutnya layak.
Ulasan
Secara umum perbuatan rasuah terdapat dalam hampir semua negara
di dunia. Kesan perbuatan jenayah ini boleh merosakkan ekonomi
sesebuah

negara,

menghambat

pembangunan,

menjatuhkan

sesebuah

kerajaan, dan menghakis kepercayaan terhadap kerajaan atau juga


terhadap seseorang individu atau sesebuah organisasi. Perbuatan ini
juga boleh meningkatkan risiko tempat kerja, rumah, ubat-ubatan dan
alam sekitar yang tidak selamat. Pembuat dasar dan pentadbir juga
anggota

masyarakat

menyelesaikan

secara

masalah

ini

umum
dengan

bingung

cara

jayanya.

bagaimana

Kursus

ini

hendak

bertujuan

menghuraikan enam tema umum yang lazimnya terdapat dalam wacana


berkaitan

rasuah,

iaitu

definisi

konsep

rasuah;

sebab-sebab

berlakunya rasuah; pola rasuah; jenis rasuah; kesan atau akibat


perbuatan rasuah dan kawalan rasuah.
Nilai dan etika menjadi isu utama masyarakat dan negara masa
kini, Imej penjawat awam turut terjejas dengan pelbagai fenomena
mutakhir akibat kecelaruan nilai, Nilai dan etika menjadi teras
kepada kejayaan dan kelangsungan sesuatu bangsa dan tamadun, Nilai
dan etika murni perlu difahami, dihayati dan dibudayakan secara
serius dan terancang demi menjamin keberkesanan. Justeru kejatuhan
kebanyakkan negara di dunia ini didalangi dengan pemimpin yang
mengamalkan rasuah membawa kemarahan dan kejatuhan negara mereka
langkah yang wajar adalah dengan menyediakan pengajaran etika di
peringkat sekolah bagi memantapkan proses pembangunan modal insan
yang akan menerajui negara kita pada masa hadapan.

RUJUKAN
Charles Bernheimer (1994), Comperative Literature in the Age of

Multiculturalism,The Johns Hopkins University Press.

Joseph W. Weiss (2006), Business Ethics, Thomson, United States.


Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam :Institut Tadbiran Awam
Negara (INTAN) Malaysia: ( 1991)
Steven Luper (2002), A GuideTto Ethics, Mc Graw Hill, New York.
Tonggak Dua Belas: Penerapan nilai norma dan etika perkhidmatan ;
INTAN Malaysia
Peter M. Senge (1999), The Fifth Disipline, Random House Audio
Publishing Group