You are on page 1of 12

QCVN 04:2014/BCT

QUY CHUN K THUT QUC GIA V AN TON NG NG DN HI V NC NNG


NH MY IN
National technical regulation on safety of pipe lines for steam and hot water of power plant
Li ni u
QCVN 04:2014/BCT do Ban son tho Quy chun k thut quc gia v an ton ng ng dn
hi v nc nng bin son, Cc K thut an ton v Mi trng cng nghip trnh duyt, B
Khoa hc v Cng ngh thm nh v c ban hnh theo Thng t s 52/2014/TT-BCT ngy 15
thng 12 nm 2014 ca B trng B Cng Thng.
QUY CHUN K THUT QUC GIA V AN TON NG NG DN HI V NC NNG
NH MY IN
National technical regulation on safety of pipe lines for steam and hot water of power
plant
Chng I

QUY NH CHUNG
iu 1. Phm vi iu chnh
1. Quy chun ny quy nh cc yu cu k thut trong thit k, ch to, nhp khu, cung cp, lp
t, s dng, sa cha, bo dng, kim tra, th nghim v kim nh i vi ng ng dn
hi v nc nng nh my in bng kim loi c p sut lm vic bng v ln hn 0,07 MPa,
nhit ln hn 115 C.
2. Quy chun ny khng p dng i vi:
a) Cc ng ng trong phm vi ni hi: B hm nc, dn ng sinh hi, b qu nhit, b ti
qu nhit, ng ng nc xung, ng ng ni gia cc gin ng v cc ng gp trc van
hi chnh.
b) ng ng dn hi v nc nng trong Nh my in nguyn t.
c) Cc ng ng phi kim loi.
iu 2. i tng p dng
Quy chun ny p dng i vi cc t chc, c nhn c lin quan n thit k, ch to, nhp
khu, cung cp, lp t, s dng, sa cha, bo dng, kim tra, th nghim, kim nh ng
ng dn hi v nc nng nh my in quy nh ti Khon 1 iu 1 ca Quy chun ny.
iu 3. Gii thch t ng
Trong Quy chun ny, cc t ng di y c hiu nh sau:
1. ng ng dn hi v nc nng (gi tt l ng ng dn): L h thng ng ng dn,
bao gm ng ng, van, chi tit u ni, thit b gim n gim p v cc ph kin ng ng
dn.
2. Chi tit u ni ca ng ng dn bao gm: Bch, ct, t, bu lng, vng m, chi tit khc s
dng ni ng, thay i hng hoc ng knh ng, phn nhnh hoc lm kn u ng.
3. Ph kin ng ng dn bao gm: Thit b o kim, thit b an ton, gi , gi treo, bo n.
4. Kim nh an ton k thut
L hot ng kim tra, th nghim nhm nh gi tnh trng an ton ca ng ng dn theo
quy nh ti quy chun k thut ny.

iu 4. Tiu chun vin dn


Cc ti liu vin dn sau l cn thit cho vic p dng quy chun ny.
TCVN 6008:2010, Thit b p lc - Mi hn - Yu cu k thut v Phng php th.
TCVN 6158:1996, ng ng dn hi nc v nc nng - Yu cu k thut.
TCVN 6159:1996, ng ng dn hi nc v nc nng - Phng php th.
ASME B31.1 - ng ng ng lc (Power Piping).
Trng hp cc ti liu vin dn c sa i, b sung v thay th th p dng phin bn mi
nht.
Chng II

QUY NH V THIT K
iu 5. Phn loi ng ng dn
1. ng ng dn trong nh my in c chia lm cc loi nh sau:
a) ng ng dn hi qu nhit.
b) ng ng dn hi bo ha v ng ng dn nc nng.
2. Cp ng ng dn tun th theo quy nh ti mc 3.1 TCVN 6158:1996.
iu 6. La chn vt liu
1. Vt liu ch to, lp t v sa cha ng ng dn do ngi thit k xc nh v phi m
bo chu c iu kin thit k ca ng ng dn.
2. Vt liu bng thp phi c hm lng lu hunh, pht pho khng ln hn 0,05%.
3. Vt liu bng gang phi c gii hn bn ko khng nh hn 300 N/mm 2, dn di tng i
khng nh hn 6%.
Cho php s dng cc van bng gang trn ng ng dn cp 4 lm vic p sut khng ln
hn 1,6 MPa v nhit khng ln hn 250C.
4. ng v hp kim ng c php s dng ch to van chn, van an ton, van tho, x
ng ng dn cp 4 c nhit khng ln hn 250C.
iu 7. Quy nh v thit k
1. Yu cu chung
a) ng ng dn c thit k theo iu kin p sut, nhit , mi cht lm vic v c tnh
n cc lc tc ng khc (ti trng, gin n, ng hc, gi, ng t, rung ng) ln ng ng
dn iu kin khc nghit nht.
b) S lng v b tr cc van phi p ng yu cu cng ngh, thun tin cho vn hnh v an
ton trong sa cha, bo dng.
2. Chiu dy thnh ng
Cng thc tnh ton chiu dy ti thiu thnh ng do nh thit k la chn theo tiu chun p
dng, phi m bo iu kin lm vic, th nghim ca ng ng dn v khng nh hn gi tr
tnh ton theo quy nh ti Ph lc 2 - tnh ton chiu dy thnh ng.
Khi tnh ton la chn chiu dy thnh ng, ngi thit k cn tnh n:
- Vic gim chiu dy do un ng ti cc v tr ct cong; ren ng i vi cc ng ni bng ren.
- Vic n mn, mi mn ng ng dn.
- H s bn mi hn v t l kim tra khuyt tt mi hn sau khi hn.

3. u ni ng ng dn
a) S dng phng php hn gip mp khi u ni ng ng. Cho php s dng phng php
hn gc hoc hn kiu ch t (T) i vi vic hn ni cc chi tit vo ng ct, mt bch v cc chi
tit phng khc.
Khng b tr cc mi hn vo cc phn un cong ca ng ng dn.
b) Cho php ni bng mt bch khi ni ng dn vi van v nhng phn ca thit b c mt bch.
c) Cho php ni bng ren khi ni ng dn vi van bng gang trn ng ng dn cp 4 c
ng knh trong quy c khng ln hn 100 mm.
4. Bo n
a) ng ng dn phi c bo n v m bo nhit bn ngoi lp bo n khng vt qu
45C ti v tr ngi vn hnh tip cn.
b) Ti cc v tr cn kim tra trn ng ng dn (mi hn, van, ct, t, bch, cn) khi thit k bo
n cn m bo thun tin cho vic tho lp.
5. Yu cu thit k i vi phn un cong ca ng ng dn
a) Bn knh un cong nh nht ca ng ng tham kho quy nh ti Ph lc 1.
b) Yu cu v lm mng thnh ng ti ch un cong
Chiu dy thnh ng sau khi un khng c nh hn chiu dy tnh ton ti p sut lm vic
ln nht.
lm mng thnh ng ch un cong c xc nh theo cng thc sau:

.100%; yu cu b 15%.
Trong :
b - lm mng thnh ng ch un (%).
t0 - chiu dy thnh ng khi cha un (mm).
tmin - chiu dy nh nht ca thnh ng ch un cong (mm).
c) Yu cu v van mt ct ng ti ch un cong
van ca mt ct ng ti ch un c tnh theo cng thc sau:

; yu cu 12,5%.
Trong :
Dmax - ng knh ngoi ln nht ti ch un (mm).
Dmin - ng knh ngoi nh nht ti ch un (mm).
6. B gin n nhit
on ng ng gia cc gi c nh (theo chiu dc) phi tnh n gin n nhit. Khi
chn b gin n nhit l cc on ng thp khng hn hnh ch hoc c t nm ngang,
nh hng ln trn phi c gi hoc gi treo, khi t hng xung di phi trang b van x
ng.
7. H thng gi v gi treo
Kt cu ca cc gi hoc gi treo phi chu c ti trng cha y mi cht, vt liu cch
nhit, cc lc tc ng khc v m bo dch chuyn khi ng ng gin n.

8. X ng v x kh
a) X ng
- S lng v v tr thit k van x ng phi m bo kh nng x ht mi cht trong ng ng
dn.
- i vi ng ng dn hi nc c p sut lm vic n 2,2 MPa trn ng x cho php
dng mt van chn cui sy hoc x ng.
- i vi ng ng dn hi nc c p sut lm vic trn 2,2 MPa v nh hn 20 MPa trn
ng x phi lp t hai van chn ni tip nhau ngt v iu chnh khi sy hoc x ng.
- i vi ng ng dn hi nc c p sut t 20 MPa tr ln trn ng x phi lp van
chn, van iu chnh v van gim p t ni tip nhau.
- ng ng dn hi bo ha v cc on ng ct ca ng ng dn hi qu nhit phi c
trang b thit b x nc ngng lin tc.
b) X kh
S lng v v tr thit k van x kh phi m bo kh nng x ht kh trn h thng khi cn
thit.
i vi ng ng dn hi nc c p sut lm vic trn 2,2 MPa v nh hn 20 MPa trn
ng x kh phi lp t hai van chn ni tip nhau. i vi ng ng dn hi nc c p
sut t 20 MPa tr ln trn ng x kh phi lp van chn, van iu chnh v van gim p t
ni tip nhau.
9. Yu cu i vi p k
a) Cp chnh xc ca p k tun th quy nh ti Bng 1.
Bng 1. Cp chnh xc p k
p sut lm vic ca ng ng, PIv

Cp chnh xc p k

pIv 2,5 MPa

2,5

2,5 MPa pIv 14 MPa

1,5

pIv > 14 MPa

b) p k phi t thng ng hoc nghing v pha trc 30. V tr lp t p k phi thun tin
cho ngi quan st v tip cn d dng.
c) Mt p k phi k vch s ch p sut lm vic ca ng ng dn. ng knh mt p
k theo chiu cao t p k so vi sn thao tc quy nh nh sau:
- Khng di 100 mm khi t cao n 2 m.
- Khng di 150 mm khi t cao trn 2 m n 3 m.
- Khng di 250 mm khi t cao trn 3 m n 5 m.
Trong trng hp p k t cao trn 5 m, phi lp thm p k t v tr thp hn.
d) Thang o ca p k phi chn s cho p sut lm vic nm vo khong t 1/3 n 2/3
thang o.
) p k phi c van 3 ng, c ng xi phng hoc b phn gim xung khc bo v p k.
10. Yu cu i vi van an ton
a) Van an ton phi t trn ng ni trc tip vi ng ng dn thun tin cho vic kim tra.
b) Khng c php trch, tho mi cht trn ng ng ni van an ton.
c) Khng c php t van chn trn ng ng ni van an ton.

d) Van an ton phi c chn ph hp vi p sut lm vic ca ng ng dn v iu chnh


sao cho p sut trn ng ng dn khng vt qu gi tr p sut thit k ti a 10%.
Chng III

QUY NH V LP T
iu 8. Yu cu chung v lp t
1. Lp t ng ng dn phi theo ng thit k v tun th cc quy nh ti quy chun ny.
2. Tt c cc cng vic lp t ng ng dn phi c tin hnh theo cc quy trnh cng
ngh, bin php c duyt.
3. Trc khi a vo lp t ng ng dn, phi kim tra, xem xt ng ng, van, chi tit u
ni, thit b gim n gim p v cc ph kin ph hp vi yu cu ca quy chun ny.
4. Khong cch t mt ngoi ca lp cch nhit ng ng n cc chi tit nh ct nh, tng
nh v cc kt cu khc khng c nh hn 25 mm. Khi xc nh khong cch ny phi tnh
n s x dch ca ng do gin n nhit v iu kin lp rp, sa cha, bo dng, kim tra v
vn hnh.
5. Khi khong cch tnh t mt di ca lp cch nhit ng dn n mt t thp hoc mt sn
thp hn 2 m th phi lm li i ring hoc cu thang.
6. Nhng ng dn nm ngang phi t vi dc khng nh hn 0,2% v phi c cc thit b x
bn t im thp nht ca ng ng.
iu 9. Yu cu v hn ng ng dn
1. Ch th hn c giy chng nhn hn p lc c tin hnh hn ng ng hoc nhng b
phn chu p ca ng ng.
2. Ch thc hin hn khi c bn thit k, quy trnh cng ngh hn, quy trnh kim tra cht
lng mi hn v phng php x l cc mi hn khng t yu cu c ph duyt.
3. Vic hn cc b phn chu p lc ca ng ng dn phi tin hnh nhit mi trng
xung quanh ln hn 0C.
4. i vi mi hn gip mp ng, lch mp khng ln hn gi tr tng ng ti Bng 2. Khi
hn gip mp cc ng c ng knh khc nhau cho php nong ngui u ng nh c ng
knh ngoi n 83 mm v chiu dy thnh ng n 6 mm lm tng ng knh trong ca n
ti a khng qu 3%. Chiu dy thnh ng sau khi nong phi bo m yu cu tnh ton.
Bng 2. lch mp
Chiu dy thnh ng t, mm

lch mp, mm

t3

0,2 t

3<t6

0,1 t + 0,3

6 < t 10

0,15 t

10 < t 20

0,05 t + 1,0

t > 20

0,1 t nhng khng ln 3 mm

5. Quy nh v khong cch mi hn


a) Khong cch nh nht t mi hn ngang n mi hn ngang gn nht hoc ch bt u un
cong ct ng tun th quy nh ti Bng 3.
Bng 3. Khong cch nh nht on thng n mi hn
Chiu dy thnh ng t, mm

Khong cch nh nht on thng v mi pha tnh t


trc mi hn - l, mm

t 15

100

15 < t 30

5. t + 25

30 < t 36

175

t > 36

4. t + 30

b) i vi cc mi hn ngang yu cu nhit luyn th khong cch nh nht I yu cu tha mn


cng thc sau y (nhng khng nh hn 100 mm):

Trong :
l - Khong cch nh nht n mi hn, mm.
D0 - ng knh ngoi (mm).
t - chiu dy thnh ng (mm).
c) i vi mi hn ch T khong cch nh nht I phi tha mn yu cu ti Bng 4
Bng 4. Khong cch nh nht I
ng knh ngoi, mm

Khong cch nh nht - l, mm

Do < 50

Do

50 Do < 100

50

Do 100

100

d) Khong cch nh nht t mi hn ngang n mp ngoi gi hoc gi treo khng nh hn


200 mm.
iu 10. Quy nh v k hiu trn ng ng
1. Trn cc ng ng dn: Ghi s hiu ca ng ng v mi tn ch chiu chuyn ng ca
mi cht.
2. S hiu trn ng ng dn v van phi m bo kh nng nhn bit khi thao tc cc van c
lin quan.
iu 11. Quy nh v h s k thut ng ng dn
H s k thut ng ng dn bao gm:
1. c tnh k thut; S tuyn ng.
2. Tnh ton bn b phn chu p.
3. Chng ch vt liu kim loi, vt liu hn, quy trnh hn.
4. Chng ch thit b o lng, van an ton (nu c).
5. Thit k lp t, bn v hon cng, kt qu kim tra cht lng mi hn, bin bn nghim thu
tng th ng ng dn.
Chng IV

QUY NH V TH NGHIM, KIM NH


iu 12. Th nghim
1. Quy nh chung

Phng php th, kim tra cht lng mi hn trong lp t ng ng dn tun th cc quy
nh ti mc 3 TCVN 6159:1996.
2. Kim tra bn ngoi
Tt c cc ng dn v cc b phn ca ng ng dn u phi c kim tra bn ngoi. Ni
dung kim tra bn ngoi tun th cc quy nh ti mc 4 TCVN 6159:1996.
3. Siu m hoc chp nh bc x
Siu m hoc chp nh bc x mi hn ng ng dn tun th quy nh ti mc 6 TCVN
6159:1996 v TCVN 6008:2010.
4. Th thy lc
a) Yu cu chung
- Th thy lc c tin hnh sau khi hon thnh vic lp t ng ng dn trn cc gi ,
gi treo. Trng hp thit k ng ng dn hi khng tnh n khi lng nc th thy lc
phi xem xt lp t cc gi , gi treo ph.
- Tin hnh th thy lc sau khi cc kim tra khc t yu cu v trc khi bo n ng ng.
- Mi cht th thy lc bng nc, nhit nh hn 50C v khng thp hn nhit mi
trng xung quanh qu 5C. Khi th thy lc cc ng ng c p sut lm vic bng hoc ln
hn 10 MPa, nhit mi trng khng c nh hn +10 C.
b) p sut v thi gian th thy lc
- p sut th: Pth = 1,5Plvmax (PIvmax: p sut lm vic ti a cho php).
p sut th khng c vt qu p sut th cho php ti a ca bt c b phn khng cch ly
no nh ni hi, bnh p lc, bm, van.
- Thi gian duy tr p sut th: Ti thiu 10 pht.
c) Kt qu th c coi l t yu cu khi tha mn cc yu cu sau:
- p sut khng gim qu 3% p sut th.
- ng ng khng c r r.
- ng ng, gi , gi treo khng b bin dng.
iu 13. Kim nh an ton k thut ng ng dn
1. ng ng dn phi c kim nh trc khi a vo s dng v kim nh nh k trong
qu trnh s dng (tr cc ng ng dn cp 1 c ng knh ngoi nh hn 51 mm v cc
ng ng dn cp 2, 3, 4 c ng knh ngoi nh hn 76 mm).
2. Thi hn v hnh thc kim nh
a) Kim nh ln u: Trc khi a vo s dng.
b) Kim nh nh k
- Thc hin ton b cc bc kim nh (tr th thy lc): Khng qu 2 nm/ln.
- Thc hin ton b cc bc kim nh: Theo thi gian i tu ca nh my in, nhng khng
qu 6 nm/ln.
c) Kim nh bt thng
- Sau khi sa cha, nng cp, ci to c nh hng ti tnh trng k thut an ton ca ng
ng dn.
- Sau khi thay i v tr lp t.
- ng ng dn ngh hot ng t 12 thng tr ln.

- Khi c yu cu ca c s hoc c quan c thm quyn.


3. Ni dung kim nh
a) Chun b kim nh
- Kim tra h s, ti liu ng ng dn.
Trng hp kim nh nh k cn kim tra phiu kt qu kim nh, bin bn kim nh ln
trc v nht k vn hnh, bo dng, sa cha ng ng dn.
- Thng nht vi n v s dng cc bin php m bo an ton phc v cng tc kim nh
trc khi kim nh.
b) Kim tra bn ngoi, bn trong
- Kim tra bn ngoi:
+ i chiu thng s k thut ca ng ng dn vi h s ng ng dn.
+ Tnh trng b mt kim loi, mi hn.
+ Kim tra chiu dy ng ng.
+ Tnh trng van, chi tit u ni, thit b gim n gim p v cc ph kin ng ng dn.
+ Sn thao tc, cu thang (nu c).
+ Tnh trng h thng chiu sng phc v vn hnh ng ng dn.
+ Tnh trng k thut ca lp sn, bo n.
- Kim tra bn trong: Tnh trng cn bn, han g, n mn thnh kim loi bn trong ng ng
dn.
c) Th thy lc
Thc hin th thy lc theo quy nh ti Khon 4 iu 12.
Th thy lc l yu cu bt buc khi kim nh ln u, trng hp kim nh nh k hoc bt
thng m iu kin thc t khng th thc hin c vic th thy lc n v kim nh phi
lp phng n kim tra v thng nht vi n v s dng, m bo kim tra c tnh trng vt
liu, b mt kim loi, chiu dy, mi hn ng ng v kh nng chu trng lng mi cht vn
hnh ca gi , gi treo.
d) Kim tra vn hnh
Kim tra tnh trng lm vic ca ng ng dn khi a vo vn hnh: Tnh trng lm vic bnh
thng ca ng ng, van, chi tit u ni, thit b gim n gim p v cc ph kin.
) Lp Bin bn kim nh v Giy chng nhn kt qu kim nh.
Chng V

QUY NH V AN TON TRONG VN HNH, BO DNG V SA CHA


iu 14. Quy nh v an ton trong vn hnh
1. n v s dng ng ng dn c trch nhim qun l, vn hnh, bo dng, sa cha theo
ng quy trnh ph duyt v quy nh ti quy chun ny.
2. Ch nhng ngi c o to v chuyn mn v hun luyn v an ton mi c b tr
vn hnh ng ng dn. Ngi vn hnh ng ng dn phi thng xuyn kim tra thng s
v s hot ng bnh thng ca ng ng dn.
3. Ti ni lm vic, phi c ni quy, quy trnh vn hnh, quy trnh x l s c.
4. Kim tra trc khi vn hnh

a) Kim tra tng th tnh trng ca ng ng dn: Kim tra tnh trng bn ngoi ng ng,
van, chi tit u ni, thit b gim n gim p v cc ph kin ng ng dn.
b) Kim tra tnh trng ca ch th gin n nhit.
5. Kim tra trong vn hnh
Kim tra thng s v s hot ng bnh thng ca ng ng, thit b o v c cu an ton,
van v bch ni v gin n nhit.
Khi pht hin hin tng bt thng c nguy c e da tnh mng v mt an ton cho thit b th
phi kp thi bo ngay cho ngi ph trch bit v x l theo ng quy trnh x l s c.
6. Cm s dng p k trong nhng trng hp sau:
a) Khng c nim ch hoc du hiu ca n v kim nh, khng ghi r ngy kim tra ln cui.
b) Qu hn kim nh.
c) Kim khng tr v cht ta khi ngt tn hiu, hoc khi khng c cht ta th kim lch qu im 0
ca thang o mt tr s qu na sai s cho php ca p k .
d) Knh v hoc nhng h hng khc c th lm nh hng n s lm vic chnh xc ca p
k.
7. Khng c php a ng ng dn vo hot ng trong cc trng hp sau y:
a) Khi van an ton khng lm vic.
b) Khi pht hin thy trn ng ng c vt nt, phng, n mn qu mc, r r ti cc mi ni.
c) Khi khng c kh nng xc nh p sut ng ng.
d) Cc trng hp khc theo quy nh trong quy trnh vn hnh ca n v s dng.
iu 15. Quy nh v bo dng v sa cha
1. Thi hn bo dng v sa cha: Theo thi hn trung tu, i tu ca nh my in.
2. Khi lng cng vic bo dng v sa cha c xy dng da trn tnh trng thc t ca
ng ng dn nhng phi m bo kim tra c tnh trng an ton ca h thng (tnh trng
n mn b mt kim loi, kim tra chiu dy cn li h thng ng ng, tnh trng gi , gi
treo v cc chi tit khc ca ng ng dn).
3. Khng c tin hnh bo dng, sa cha khi ng ng ang chu p sut.
Ch cho php sa cha cc ng ng chu p lc sau khi h p sut xung bng p sut kh
quyn v nhit ng khng cao qu 50C.
4. Trc khi sa cha ng ng c ni vi cc ng ng p lc khc ang vn hnh th phi
cch ly ng ng ra khi ng ng ang vn hnh bng van, bch kn hoc tch ri hn.
Trng hp cch ly ng ng bng van th b phn chuyn ng ca van phi kha li, cha
kha phi do b phn c trch nhim n v qun l thit b gi.
5. Ch c tin hnh bo dng, sa cha ng ng theo ng quy trnh an ton v ch
phiu cng tc, phiu thao tc.
6. Sau bo dng, sa cha ngi thc hin phi ghi li ni dung thc hin vo nht k bo
dng, sa cha ng ng dn.
Chng VI

T CHC THC HIN


iu 16. Trch nhim ca c quan qun l Nh nc

Cn c vo yu cu qun l, Cc K thut an ton v Mi trng cng nghip ch tr, phi hp


V Khoa hc v Cng ngh v cc n v c lin quan kin ngh B trng B Cng Thng
sa i, b sung Quy chun ny.
iu 17. Trch nhim ca cc t chc, c nhn thit k, ch to, nhp khu, cung cp, lp
t, s dng, sa cha, bo dng, kim tra, th nghim, kim nh ng ng dn
Cc t chc, c nhn thit k, ch to, nhp khu, cung cp, lp t, s dng, sa cha, bo
dng, kim tra, th nghim, kim nh ng ng dn c trch nhim tun th cc quy nh c
lin quan ti quy chun ny./.

PH LC 1
BN KNH UN CONG NH NHT CA NG NG
Bn knh un cong nh nht ca ng chn theo bng 5, 6, 7.
Bng 5. Bn knh un ca ng dn
ng knh
ngoi ng,
mm

Chiu dy thnh ng, mm


1,0

1,2

1,4

(1,5)

1,6

1,8

Bn knh un cong, mm
50, (51)

140

125

110

110

100

100

53, 54

160

140

125

110

110

56, 57, 60, 63,


65

160

140

125

125

110

(68)

180

160

70

200

Bng 6. Bn knh un ca ng dn c chiu dy thnh bt k


ng knh ngoi ca ng, mm

Bn knh un ca ng, mm

(73), 75, 76

225

80, 83

240

85, 89, 90

250

95

300

100, 102, 108, 110, 114

360

120, 121

360

125, 127, 130, 133, 140

400

146, 150, 152, 159, 160

450

168, 170

500

180

560

190, 194, 200, 203, 219

630

245

710

273

800

299, 325

900

351, 377

1.120

402, 426

1.250

Ch thch:
- Khng u tin s dng kch thc trong du ngoc.
- Cc bn knh un khc vi gi tr trong cc Bng 5, Bng 6 nn chn theo dy gi tr: 100, 105,
110, 120, 125, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 225, 240, 250, 265, 275, 300, 320,
340, 360, 375, 400, 420, 450, 480, 500, 525, 560, 600, 630, 675, 710, 750, 800, 850, 900, 1000,
1120, 1250, 1400, 1600, 1800 v 2000 mm.
Bng 7. Bn knh un ca ng un cong dc
ng knh ngoi ng, mm

Chiu dy thnh nh nht,


mm

Bn knh un nh nht, mm

50 - 60

3,5

50

70 - 76

3,5

70

80 - 95

3,5

80

100 - 121

4,0

100

125 - 146

4,0

125

150 - 170

4,5

150

180 - 194

5,0

180

200 - 245

6,0

200

273 - 299

7,0

250

325

8,0

300

251 - 577

9,0

360

402 - 426

9,0

400

450 - 480

9,0

450

500 - 530

9,0

500

550 - 560

9,0

560

600 - 630

9,0

630

720

9,0

710

820

9,0

800

Lu : Bn knh un cong c th ly nh hn cc gi tr trong Bng 5, 6, 7 nu phng php v


k thut un bo m quy nh Khon 5 iu 7.

PH LC 2
TNH TON CHIU DY THNH NG
Chiu dy ti thiu ca thnh ng khng c nh hn cng thc tnh ton sau:

hoc:

y:
P: p sut thit k, psig(kPa).
tm: Chiu dy ti thiu yu cu, in. (mm).
D0: ng knh ngoi ca ng, in.(mm).
d: ng knh trong ca ng, in.(mm).
SE (hoc SF): ng sut ti a cho php ca vt liu, psi (MPa).
Gi tr SE hoc SF ly theo Ph lc A ca tiu chun ASME B31.1, c tnh n h s bn mi
hn i vi ng ng hn thng hoc hn xon. Trng hp ng c gi tr SE trong cng thc
c thay th bng h s cht lng c SF. H s SE lin quan n h s hiu qu mi hn E,
h s SF lin quan n h s cht lng c F.
A: Chiu dy b sung, in. (mm)
Chiu dy b sung do ngi thit k quy nh tnh n tui th ng ng v cc nh hng t
phng php gia cng, n mn v mi mn ng ng.
y: Gi tr h s trong Bng 8
Bng 8. Gi tr h s y
Vt liu

Nhit
482

510

538

566

593

621

649

677

Thp Ferit

0,4

0,5

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Thp austenit

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,7

0,7

0,7

Thp hp kim Niken UNS


N06617, N08800, N08810,
N08825

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,7

Lu chung:
- Gi tr ca y c th ni suy t cc gi tr cho trong bng. i vi gang c v vt liu khng
cha st, y = 0.
- i vi ng c t s Do/tm < 6, gi tr y cho thp ferit v austenic c nhit thit k n 480C
c tnh nh sau:
y = d/(d+D0)