You are on page 1of 9

SULIT

SJK (T) LADANG HOLYROOD,


34100 SELAMA, PERAK.

34100

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


2016

BAHASA MALAYSIA
KERTAS 1 (PEMAHAMAN)
TAHUN 1
1 JAM 15 MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

NAMA / : ______________________________
KELAS / : _____________________________

Bahagian

Markah

/ 40

/ 10

Jumlah

___________________________________________________________________
Kertas modul ini mengandungi 9 halaman bercetak

BAHAGIAN A.
ARAHAN :Jawab semua soalan . Tiap-tiap soalan diikuti dengan tiga pilihan
jawapan A , B dan C. Antaranya ada satu jawapan yang betul . Bulatkan
jawapan yang betul.

1.

Gambar 1

A. ibu
B. ubi
C. abu

Gambar 2

2.

A. bala
B. bola
C. bolo

Gambar 3

3.

A. kak
B. kek
C. kik

Gambar 4

4.

A. tong
B. bang
C. wang

Gambar 5

5. Kucing itu mengejar __________________ .


A. arnab
B. tikus
C. ayam

Gambar 6

6. Ayah saya seorang _____________________ .


A. askar
B. polis
C. doktor

Gambar 7

7. Kakak sedang membuang __________________ itu.

A. pensel
B. sampah
C. kertas

Gambar 8

8. Amelia membeli makanan di __________________.


A. pasar
B. kedai
C. kantin

Gambar 9

9. Abang menyiram pokok ______________________.


A. rumput
B. bunga
C. lalang

Gambar 10

10. ________________ ada tanduk.

A. Lembu
B. Kucing
C. Kambing

Gambar 11

11. Itu ________________ Barani.


A. pisang
B. payung
C. tongkat

Gambar 12

12. Itu _______________ manggis.


A. rumput
B. bunga
C. pokok

Gambar 13

13.

Ibu beli _________________ untuk saya.

A. baju
B. kain
C. tuala

Gambar 14

14. Adik makan buah ____________________.


A. limau
B. oren
C. epal

Gambar 15

15. Ini ____________ saya.


A. nenek
B. emak
C. datuk

Gambar 16

16.

_____________ itu makan buah limau.

A. Tupai
B. Arnab
C. Kucing

Gambar 17

17.

_____________ itu warna hijau.

A. Daun
B. Sauh
C. Buih

Gambar 18

18.

Ini _____________ ibu saya.

A. apron
B. empat
C. ombak

Gambar 19

19. Ayah suka makan ______________.


A. usang
B. udang

C. orang

Gambar 20

20.

Ini _______________ warna biru.

A. kereta
B. kamera
C. kerusi
(

/40 markah)

BAHAGIAN B
Padankan gambar dengan perkataan yang disediakan.

memasak

melukis

bermain

berlari

membaca

/10 markah)

Disediakan oleh,

Disahkan oleh,

....................................
(T.MOGANAVALLI)
Guru Bahasa Malaysia, Tahun 1,
SJK T Ladang Holyrood.

.....................................
(JOSEPINE A/P RAIPEN)
Guru Besar,
SJK T Ladang Holyrood.